KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.
vydává tento
STATUT SOUTĚŽE O CENU
PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY
platný pro rok 2013
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.klub-personalistu.cz
PREAMBULE
Cílem ceny „Personalista veřejné správy“ je posílení a podpora personálních
činností v úřadech veřejné správy v České republice, veřejné ocenění práce
nejlepších personalistů veřejné správy a ohodnocení jejich přínosu v oblasti
personálního řízení.
Cena rovněž úspěšně napomáhá šíření dobré praxe v personálních činnostech
a zdůraznění významu práce s lidským kapitálem na úřadech.
Udílení ceny je spojeno s udělováním cen ministerstva vnitra za kvalitu
a inovaci ve veřejné správě, což vytvořilo komplexní nástroj pro popularizaci
a šíření dobré praxe v moderních způsobech a nástrojích využívaných pro
řízení veřejné správy.
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.klub-personalistu.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Udělení ceny má tyto dílčí cíle:







ocenění práce personalistů veřejné správy za mimořádný přínos
v oblasti personálního řízení,
vytvoření prostoru pro šíření personálního know-how a sdílení dobré
praxe,
zvýšení prestiže pracovních pozic personalistů,
zdůraznění významu práce personalistů pro úspěšné fungování
každého úřadu veřejné správy,
zdůraznění významu oceněné práce personalisty,
poděkování personalistům za velmi náročnou a zodpovědnou práci pro
úřad,
ocenění konkrétních personalistů za jejich výjimečnost a zvýraznění
příkladu.
2. ZÁSADY UDÍLENÍ CENY
Proces udílení cen je zahájen vyhlášením nového ročníku a končí vyhlášením
výsledků v rámci Národní konference kvality ve veřejné správě.
Cena je udílena každý rok.
Cenu vyhlašuje statutární zástupce Klubu personalistů, o.p.s., zájmového
a dobrovolného sdružení vedoucích úřadů a personalistů úřadů.
Cena je určena osobám, které na úřadech vykonávají činnosti spojené
s řízením lidských zdrojů, a to pro vedoucí úřadů, vedoucí personálních
oddělení či odborů a jednotlivé personalisty.
O udílení ceny rozhoduje statutární zástupce Klubu personalistů, a to na
základě návrhu hodnotící komise.
3. NOMINACE A PŘIHLÁŠKA
Nominace zasílají úřady na příslušném formuláři přihlášky. Přihláška je
nedílnou součástí tohoto statutu (viz Příloha č. 3) a je zveřejněna na webových
stránkách Klubu personalistů.
Přílohu přihlášky tvoří fotografie nominovaného, přehled jeho aktivit a výsledků
práce, včetně popisu mimořádných počinů, které se vymykají obvyklé
personální praxi a jeho přínosu do rozvoje úřadu.
Přihlášku je nutno poslat na adresu Klubu personalistů nebo v elektronické
podobě na uvedený e-mail nebo datovou schránkou.
Počet nominovaných není omezen.
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.klub-personalistu.cz
Jednotliví nominovaní kandidáti spolu s vlastní fotografií, přehledem jejich
aktivit a výsledků práce, díky kterým byli nominováni, budou představeni
odborné a široké veřejnosti prostřednictvím časopisu Moderní obec a na
webových stránkách Klubu personalistů. Podklady pro prezentaci
nominovaného do časopisu připraví nominující. Povinností nominovaného je
souhlasit s tímto zveřejněním.
Přehled nominovaných kandidátů bude uveřejněn zejména na webových
stránkách Klubu personalistů o.p.s. a v časopisu Moderní obec. Povinností
nominovaného je souhlasit s tímto zveřejněním.
Členové hodnotící komise se soutěže neúčastní jako nominovaní.
Účast v soutěži je pro nominovaného bezplatná.
4. VYHLÁŠENÍ CENY
Vítěz ceny je vždy jen jeden.
Vyhlášení výsledků soutěže o cenu Personalista veřejné správy a předání
ocenění proběhne v rámci Národní konference kvality ve veřejné správě.
Ocenění předá zástupce Ministerstva vnitra ČR určený panem ministrem,
případně náměstkem odpovědným za veřejnou správu.
Diplom i věcnou cenu pro vítěze zajistí Klub personalistů o.p.s.
5. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Vyhlašovatel ceny Personalista veřejné správy je Klub personalistů o.p.s. ve
spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.
O udělení ceny rozhoduje hodnotící komise jmenovaná statutárním orgánem
Klubu personalistů, o.p.s.
Personální a finanční zajištění soutěže obstará Klub personalistů o.p.s.
Časový průběh ceny uvádí Příloha č. 1 tohoto statutu.
6. KRITÉRIA
Hodnotící kritéria jsou rozdělena do uvedených kategorií a stupnice.
1.
Kompetence nominovaného v oblasti znalostí
2.
Kompetence nominovaného v oblasti dovedností
3.
Kompetence nominovaného v oblasti osobnostní charakteristiky
4.
Mimořádný počin nominovaného
5.
Členství v Klubu personalistů
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.klub-personalistu.cz
Hodnotící kritéria č. 1 až č. 3 jsou dále členěna do tří kategorií podle velikosti
úřadu. Odlišují se mírou podrobnosti testů.
Detailní rozpis hodnotících kritérií uvádí Příloha č. 2 tohoto statutu.
7. HODNOTÍCÍ KOMISE
Členy hodnotící komise jmenuje statutární zástupce Klubu personalistů, o.p.s.
Členy hodnotící komise tvoří:






zástupce Klubu personalistů, o.p.s.
zástupce Ministerstva vnitra ČR, odborník na personalistiku ve veřejné
správě
zástupci územní veřejné správy, vedoucí představitelé úřadů
a/nebo odborníci na personalistiku ve veřejné správě
zástupce Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
zástupci státní správy, vedoucí představitelé úřadů a/nebo odborníci na
personalistiku ve veřejné správě
specialista na personalistiku a/nebo pracovněprávní vztahy ve veřejné
správě
Hodnotící komise si na svém prvním jednání zvolí svého předsedu, který
podepíše zápis a rozhodnutí hodnotící komise.
Počet členů hodnotící komise je vždy lichý.
Hodnotící komise pro rozhodnutí statutárního zástupce Klubu personalistů
navrhuje udělení či neudělení ceny. O návrhu na udělení/neudělení rozhodují
členové daného jednání hlasováním, přičemž o výsledku rozhoduje vyjádření
nadpoloviční většiny přítomných členů.
Předseda hodnotící komise rozhodne o případném vyloučení z hodnocení
nominovaného v případě, že člen hodnotící komise je v jakémkoliv vztahu
k nominovanému.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento statut ceny Personalista veřejné správy nabývá platnosti a účinnosti dne
1. července 2013.
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.klub-personalistu.cz
Příloha č. 1 - HARMONOGRAM SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA
VEŘEJNÉ SPRÁVY
1.
Dohoda s Ministerstvem vnitra o partnerství
Odpovědnost: Klub personalistů
Termín:
do 15. 6. 2013
2.
Vyhlášení soutěže o cenu Personalista veřejné správy
Odpovědnost: statutární zástupce Klubu personalistů
Termín:
do 30. 6. 2013
3.
Vyvěšení aktuálního statutu soutěže, zveřejnění přihlášky (webové
stránky Klubu personalistů)
Odpovědnost: Klub personalistů
Termín:
1. 7. 2013
4.
Komunikační kampaň (časopisy Moderní obec, Veřejná správa, Práce a
mzdy) a oslovení úřadů
Odpovědnost: Klub personalistů
Termín:
do 15. 7. 2013
5.
Zasílání přihlášek do soutěže
Odpovědnost: nominující úřad
průběžně od 1. 7. do 15. 11. 2013
Termín:
6.
Zveřejňování profilů nominovaných v Moderní obci
Odpovědnost: Klub personalistů
Termín:
průběžně do termínu zasedání hodnotící komise
7.
Zpracování hodnotících testů
Odpovědnost: předseda hodnotící komise, Klub personalistů
Termín:
do 1. 12. 2013
8.
Zasedání hodnotící komise, hodnotící rozhovory a testy
Odpovědnost: Klub personalistů, hodnotící komise, nominovaní
Termín:
prosinec 2013
9.
Návrh na udělení ceny
Odpovědnost: Hodnotící komise
Termín:
do 1. 1. 2014
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.klub-personalistu.cz
10. Rozhodnutí o udělení ceny
Odpovědnost: statutární zástupce Klubu personalistů
Termín:
do 6. 1. 2014
11. Zaslání informace o výsledku hodnocení všem nominovaným
Odpovědnost: Klub personalistů
Termín:
do 17. 1. 2014, maximálně však 14 dnů před
konáním Národní konference kvality ve veřejné
správě
12. Slavnostní udílení ceny v rámci Národní konference kvality ve veřejné
správě
Odpovědnost: ministr vnitra nebo jím pověřená osoba
zástupce Klubu personalistů
Termín:
únor 2014
13. Zveřejnění dobrých praxí v personálních činnostech úřadů v časopisu
Moderní obec
Odpovědnost: Klub personalistů
Termín:
do 31. března 2014
14. Vyhlášení dalšího ročníku soutěže o cenu Personalista veřejné správy
Odpovědnost: Klub personalistů
Termín:
do 30. června 2014
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.klub-personalistu.cz
Příloha č. 2 - HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Hodnotící kritéria jsou rozdělena do uvedených kategorií a stupnice.
1.
Kompetence nominovaného v oblasti znalostí
2.
Kompetence nominovaného v oblasti dovedností
3.
Kompetence nominovaného v oblasti osobnostní charakteristiky
4.
Mimořádný počin nominovaného
5.
Členství v Klubu personalistů
Hodnotící kritéria č. 1 až č. 3 jsou dále členěna do tří kategorií podle velikosti
úřadu. Odlišují se mírou podrobnosti testů.
Hodnotící kritérium č. 1 Kompetence nominovaného v oblasti znalostí
Znalosti personalisty se budou prokazovat písemným testem (před hodnotící
komisí, rozsah testu 10 otázek z každé části se 3 variantami s jednou správnou
variantou odpovědi z předem známých okruhů otázek, délka testu maximálně
60 minut).
Testy budou připraveny ve třech verzích, a to v závislosti na velikost úřadu.
Test bude obsahovat otázky z následujících oblastí:
 oblast pracovněprávních předpisů (zákoník práce, zákon č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhláška
č.511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních
samosprávných celků, vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné
způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, vybraná
ustanovení zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, některé předpisy z oblasti sociálního a
důchodového zabezpečení),
 ekonomických základů (vybraná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, a zákona č. 250/2000 Sb., malá rozpočtová pravidla
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví),
 systémových úprav (kompetenční zákon, obecní a krajské zřízení,
zákon o hlavním městě Praze, systém řízení lidských zdrojů, jednotlivé
personální činnosti, jejich obsah a nástroje řízení lidských zdrojů),
 organizačních uspořádání (systém řízení lidských zdrojů a role
managementu, role personalisty, etika, kultura a strategie řízení
lidských zdrojů),
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.klub-personalistu.cz
Hodnotící kritérium č. 2 Kompetence nominovaného v oblasti dovedností
Dovednosti v oblasti personalistiky se budou prokazovat ověřenými
referencemi z úřadu, případovou aktivitou během rozhovoru s hodnotící
komisí.
Kompetence personalisty v oblasti dovedností budou hodnoceny v závislosti
na velikosti úřadu prostřednictvím následujících dílčích kritérií:
a)
obecní úřady do 20 zaměstnanců






b)
obecní a městské úřady od 21 do 100 zaměstnanců







c)
komunikace
týmová práce
rozhodování
samostatnost
schopnost učit se a naučené používat
tvořivost
komunikace
týmová práce
rozhodování
samostatnost
schopnost učit se a naučené používat
tvořivost
schopnost motivovat
obecní a městské úřady od 101 zaměstnanců, krajské úřady, ministerstva,
ústřední úřady









komunikace
vedení lidí
týmová práce
rozhodování
samostatnost
schopnost učit se a naučené používat
tvořivost
schopnost motivovat
schopnost získávat
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.klub-personalistu.cz
Hodnotící kritérium č. 3 Kompetence nominovaného v oblasti osobnostní
charakteristiky
Osobnostní charakteristiky personalisty se budou prokazovat ověřenými
referencemi z úřadu, osobní znalostí nebo v rozhovoru s hodnotící komisí.
Kompetence personalisty v oblasti osobnostních charakteristik budou
hodnoceny v závislosti na velikosti úřadu prostřednictvím následujících dílčích
kritérií:
a)
obecní úřady do 20 zaměstnanců
 „tah na bránu“
 „chci to dělat dobře“
 spolehlivost
b)
obecní a městské úřady od 21 do 100 zaměstnanců
 „tah na bránu“
 „chci to dělat dobře“
 spolehlivost
c)
obecní a městské úřady od 101 zaměstnanců, krajské úřady, ministerstva,
ústřední úřady




„tah na bránu“
„hořím a zapaluji“
„chci to dělat dobře“
spolehlivost
Hodnotící kritérium č. 4 - Mimořádný počin nominovaného
Mimořádný počin nominovaného bude posuzován jako čin nebo akce, které se
vymykají obvyklé personální praxi a jeho přínos do rozvoje úřadu.
Hodnotící kritérium č. 5 – Členství v Klubu personalistů
Nominovanému personalistu budou přiznány body dle níže uvedené stupnice
za to, že nominující organizace – zaměstnavatel je členem Klubu personalistů.
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.klub-personalistu.cz
Hodnotící stupnice
Celkový počet bodů – 20 bodů.
Z toho za jednotlivá hodnotící kritéria lze získat:
0 – 6 bodů
Hodnotící kritérium č. 1 - Kompetence personalisty v oblasti
znalostí
0 – 4 body
Hodnotící kritérium č. 2 - Kompetence personalisty v oblasti
dovedností
0 – 4 body
Hodnotící kritérium č. 3 - Kompetence personalisty v oblasti
osobnostní charakteristiky
0 – 4 body
Hodnotící kritérium č. 4 - Mimořádný počin personalisty
0 nebo 2 body Hodnotící kritérium č. 5 - Členství v Klubu personalistů
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.klub-personalistu.cz
Příloha č. 3 - PŘIHLÁŠKA
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.klub-personalistu.cz
Cena Personalista veřejné správy 2013
PŘIHLÁŠKA
Identifikace nominujícího úřadu:
Název organizace:
Sídlo organizace:
Statutárního zástupce:
IČ:
Osoba určená pro jednání ohledně ceny:
Jméno:
Funkce:
Telefon:
E-mail:
Nominovaný – uchazeč o cenu:
Jméno:
Funkce:
Telefon:
E-mail:
Prohlášení:
Přihlašuji do soutěže o cenu Personalista veřejné správy za rok 2013 osobu
uvedenou na této přihlášce. Prohlašuji, že znám podmínky účasti v soutěži
uvedené ve Statutu a že s nimi souhlasím.
Přílohu přihlášky tvoří fotografie nominovaného, přehled jeho aktivit a výsledků
práce, včetně popisu mimořádných počinů, které se vymykají obvyklé
personální praxi a jeho přínosu do rozvoje úřadu.
Datum:
Podpis statutárního zástupce
a razítko organizace:
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.klub-personalistu.cz
Download

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY - Klub Personalistů