PROGRAM konference
Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě
Termín konání:
25. – 26. září 2013
Zahájení konference:
24. září 2013 – od 17,00 hodin (slavnostní uvítání účastníků)
25. září 2013 – od 9,30 hodin
26. září 2013 – od 9,00 hodin
Místo konání:
Magistrát města Brna, Zastupitelský sál Nové radnice
Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
Hlavní pořadatel:
Klub personalistů, o.p.s.
Spolupořadatelé:
Magistrát města Brna
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Partner:
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s.
Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Aliaves & Co., a.s.
Osobní záštita:
Mgr. František Lukl, MPA, ministr pro místní rozvoj
Mgr. Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou
správu a legislativu
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor Statutárního města Brna
JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR
Odborná záštita:
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity
v Brně
Mediální partner:
Wolters Kluwer ČR
časopis Andragogika
časopis Moderní obec
Moderátor konference:
Martin Komárek, novinář, politický komentátor a spisovatel
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.konference.klub-personalistu.cz
Program konference
24. září 2013 - od 17,00 hodin
Setkání účastníků konference s Ing. Pavlem Loutockým, tajemníkem Magistrátu
Statutárního města Brno (slavnostní uvítání účastníků konference na magistrátu,
prohlídka jeho prostor, prohlídka podzemí Dominikánského náměstí, prohlídka Kostnice)
25. září 2013 – od 9,30 hodin
Zahájení konference (Zastupitelský sál Nové radnice)
Uvítání jménem pořadatelů konference:
Mgr. Kristina Chrástková
zakladatelka Klubu personalistů, o.p.s.
Ing. Pavel Loutocký
tajemník Magistrátu Statutárního města Brna
Bc. Roman Onderka, MBA
primátor Statutárního města Brna
Uvítání jménem osob, které převzaly záštitu:
Mgr. Ondřej Veselský
náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu
zástupce Jihomoravského kraje
(jménem JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje)
JUDr. Roman Fiala
místopředseda Nejvyššího soudu ČR
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
prorektor Masarykovy univerzity v Brně (jménem rektora doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.)
Uvítání jménem partnera konference:
Ing. Bc. Vladimír Vyplelík
místopředseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s.
Uvítání jménem dalších významných hostů:
PaedDr. Alena Gajdůšková
1. místopředsedkyně Senátu PČR
Ing. Zdeněk Škromach
místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Jaroslav Zavadil
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
JUDr. Stanislav Polčák
bývalý poslanec a předseda Ústavně právního výboru, právník, pedagog
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
prorektor pro rozvoj a koncepci Vysoké školy finanční a správní
Lukáš Evžen Martinec
opat starobrněnského augustiniánského opatství
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.konference.klub-personalistu.cz
25. září 2013 – od 11,30 hodin
Úvodní přednáška do odborné části konference
11,30 – 12,00
JUDr. Petr Šimerka
náměstek ministra práce a sociálních věcí pro legislativu
TÉMA: Služební zákon nebo zákon o úřednících?
25. září 2013 – od 12,00 hodin do 13,30 hodin
Přestávka na oběd formou rautu (Rytířský sál Nové radnice)
25. září 2013 – od 13,30 hodin
První odborný blok konference (Zastupitelský sál Nové radnice)
13,30 – 14,00
Mgr. Kristina Chrástková
expertka na pracovněprávní vztahy úředníků
TÉMA: Aspekty právních úprav postavení úředníků veřejné správy
14,00 – 14,30
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
prorektor pro rozvoj a koncepci Vysoké školy finanční a správní
TÉMA: Osobnost pracovníka veřejné správy (v kontextu diskusí a přípravy zákona "o úřednících")
14,30 – 15,30
Mgr. František Korbel, Ph.D.
náměstek ministryně spravedlnosti sekce legislativně právní
TÉMA: Důvody přijetí nového občanského zákoníku a stav příprav na jeho účinnost
15,30 – 16,20
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
soudce Nejvyššího správního soudu; člen výkladové komise nového občanského zákoníku
TÉMA: Dopad nového občanského zákoníku do veřejného práva
16,20 – 16,50
JUDr. Stanislav Polčák
bývalý poslanec, právník, pedagog
TÉMA: Nový občanský zákoník neboli velký třesk soukromého práva
16,50 – 17,20
JUDr. Jaroslav Stránský
asistent Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, AK Tschöpl & Partner
TÉMA: Nový občanský zákoník ve vazbě zákoník práce
17,20 – 18,00
JUDr. Jiří Doležílek
soudce Nejvyššího soudu ČR
TÉMA: O aktuální judikatuře Nejvyššího soudu v oblasti pracovního práva ve veřejné správě a
pracovněprávních vztahů zaměstnanců územních samosprávných celků
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.konference.klub-personalistu.cz
25. září 2013 - od 19,00 hodin
Setkání účastníků konference na Hradu Špilberk
 setkání účastníků konference proběhne v prostorách Hradu Špilberk za znění
cimbálové muziky
26. září 2013 – od 9,00 hodin
Druhý odborný blok konference (Zastupitelský sál Nové radnice)
9,00 – 9,30
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
členka Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti,
Katedra občanského práva Fakulty právnické Masarykovy univerzity v Brně
TÉMA: Právnické osoby v novém občanském zákoníku: koncepční uchopení a hlavní změny
9,30 – 10,30
JUDr. Jaroslav Svejkovský
advokát, Advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková & spol., člen Legislativní rady vlády ČR, člen
Kontrolní rady České advokátní komory, člen tzv. rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti
pro přípravu nového občanského zákoníku
TÉMA: Nový občanský zákoník - Pacht a nájem, vztah pozemek a stavba z hlediska veřejné
správy
10,30 – 11,30
JUDr. Miloš Tomsa, CSc.
soudce Vrchního soudu v Praze do dovršení zákonného věku pro funkci soudce, předseda tzv.
rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku
TÉMA: Nový občanský zákoník - Obecná úprava závazků
11,30 – 12,00
Ing. Jiří Macíček
náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce
TÉMA: Zkušenosti z kontrol Státního úřadu inspekce práce ve veřejné správě
12,00 – 12,30
Mgr. Jiří Gottwald
soudce Krajského soudu Ostrava
TÉMA: Rozhodování soudu ve věcech pracovního poměru zaměstnanců obcí a krajů
12,30 - 13,00
Mgr. et Mgr. Michaela Semelová, LL.M.
advokátka, Advokátní kancelář Tschöpl & Partner
TÉMA: Zkušenosti z pracovněprávních sporů
26. září 2013 – od 13,00 hodin do 14,00 hodin
Přestávka na oběd formou rautu (Rytířský sál Nové radnice)
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.konference.klub-personalistu.cz
26. září 2013 – od 14,00 hodin
Třetí odborný blok konference (Zastupitelský sál Nové radnice magistrátu)
14,00 – 14,30
JUDr. Lukáš Bohuslav
tajemník a asistent Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, poradce pro
legislativu radního Hl. města Prahy
TÉMA: Trestní odpovědnost územních samospráv ve světle zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob
14,30 – 15,00
plk. JUDr. František Vavera, Ph.D.
ředitel odboru vnějších vztahů a legislativy, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Mgr. Petr Lessy
vedoucí odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality, Magistrát Statutárního města FrýdekMístek
TÉMA: Zákonné vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů
15,00 - 15,30
Mgr. Martin Koníček
vedoucí odboru Kancelář ředitelky, Krajský úřad Jihomoravského kraje
TÉMA: Personální strategie Krajského úřadu Jihomoravského kraje
15,30 - 16,00
Ing. David Špaček, Ph.D.
odborný asistent Katedry veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
TÉMA: Role vysoké školy ve vzdělávání pro veřejnou správu
16,00 – 16,30
Mgr. David Kryštof
jednatel společnosti Eduscientas, s.r.o., lektor společnosti Aliaves & Co., a.s.
TÉMA: Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců ve veřejné správě
16,30 - 17,00
Ing. Lubomír Šrámek
tajemník Městského úřadu města Tábor
TÉMA: Zkušenosti se systémy hodnocení zaměstnanců na úřadu
17,00 – 17,30
Eva Tomášková
vedoucí oddělení personálního a platového Magistrát Statutárního města Děčín; vítězka soutěže
Personalista veřejné správy za rok 2012
TÉMA: Personální práce v Magistrátu města Děčín, aneb cesta za cenou
17,30 – 18,00
Závěrečné překvapení konference
Předání hodnotných cen vylosovaným účastníkům konference
26. září 2013 – 18,00 hodin
Ukončení konference (Zastupitelský sál Nové radnice)
Mgr. Kristina Chrástková
zakladatelka Klubu personalistů, o.p.s.
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.konference.klub-personalistu.cz
Doprovodný program konference
24. září 2013 - od 17,00 hodin
Setkání účastníků konference s Ing. Pavlem Loutockým, tajemníkem Magistrátu
Statutárního města Brno
 slavnostní uvítání účastníků konference v prostorách magistrátu
 prohlídka prostor magistrátu s výkladem
 prohlídka podzemí Dominikánského náměstí, včetně Sklepení domu mincmistrů,
a prohlídka Kostnice
25. září 2013 - od 19,00 hodin
Setkání účastníků konference na Hradu Špilberk
 setkání účastníků konference proběhne v hradní restauraci a přilehlých prostorách
 k poslechu bude znít cimbálová muzika
Termíny prohlídky Vily Tugendhat
 24. září 2013 – od 9,30 hodin
 25. září 2013 – od 8,00 hodin (obsazeno)
 26. září 2013 – od 8,00 hodin (obsazeno)
 26. září 2013 – od 9,30 hodin
 26. září 2013 – od 10,00 hodin
 26. září 2013 – od 13,00 hodin
 26. září 2013 – od 13,30 hodin
Upozornění pro účastníky prohlídky Vily:
Začátek prohlídky je pevně daný, je nutné být na místě včas.
Klub personalistů, o.p.s.
Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00
[email protected], +420 721 57 57 35, www.konference.klub-personalistu.cz
Download

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě