Moderní obec
Historickým městem roku je stále Chrudim, už zítra
však budeme znát nového držitele prestižního titulu
Dubnové vydání Moderní obce
mají čtenáři už k dispozici!
Foto: Archiv města
Španělský sál Pražského hradu se již zítra stane svědkem
vyhlášení soutěže o Cenu za
nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace
městských
památkových
rezervací a zón za rok 2014.
S vítězstvím v soutěži se
pojí i titul Historické město roku. Zástupci vítězného
města přebírají i monumentální umělecké dílo z českého
křišťálu vyrobené nižborskou
firmou Rűckl Crystal, ale také
odměnu ve výši 1 mil. Kč.
Dosud posledním oceněným
republikovým Historickým
městem roku je ovšem od Na titul Historické město roku 2014 aspiruje také Litomyšl.
minulého roku ještě Chru- Na snímku pohled na místní zámek, jednu z největších renezančdim, jejíž starosta Petr Řez- ních staveb tohoto druhu u nás.
níček ve čtvrtek do Prahy
MPR a MPZ za rok 2014. Jsou jimi města a městtaké zamíří. „Pozvání jsem dostal nejen jako zá- ské části: Praha 1, Prachatice, Boskovice, Cheb,
stupce posledního vítěze soutěže, ale i členského Jičín, Lomnice nad Popelkou, Nový Jičín, Oloměsta Sdružení historických sídel Čech, Moravy mouc, Litomyšl, Klatovy, Kutná Hora, Kadaň,
a Slezska (SHSČMS), které je spolu s ministerstvy Polná a Holešov. Při této příležitosti náměstkyně
kultury a pro místní rozvoj hlavním organizátorem ministra kultury Anna Matoušková na dotaz Mosoutěže,“ říká. Stejně jako v minulých letech i zít- derní obce krátce shrnula některé novinky, které
řejší slavnostní ceremoniál se uskuteční ve spolu- by mohl přinést nový památkový zákon připrapráci s Kanceláří prezidenta republiky a Českým vovaný tímto resortem. Mj. by měla být umožněnárodním komitétem Mezinárodní rady památek na dotační podpora historických objektů i mimo
a sídel (ICOMOS). V rámci zítřejšího shromáždění území městských památkových rezervací a zón,
bude předána také Cena časopisu Moderní obec. změn by rovněž měla doznat pravidla pro záchranUž minulý týden byli v Praze médiím předsta- ný archeologický výzkum, aby se otupil dosavadní,
veni vítězové krajských kol soutěže o Cenu za často ostrý střet protichůdných zájmů stavebníků,
nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace resp. vlastníků objektů, a památkářů.
/rš/
Foto: Karel Pazderka
Připravovaná legislativa se dotkne i obcí a měst
WWW.MODERNIOBEC.CZ
08
15. dubna 2015
Elektronický newsletter vydává Profi Press s. r. o.
Návrhy novel zákonů o střetu zájmů a o Nejvyšším
kontrolním úřadu (NKÚ) projednávala tento týden
v úterý 16. dubna pod vedením ministra pro lidská
práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí.
Novela zákona o střetu zájmů představuje jedno
z klíčových a dlouhodobě očekávaných protikorupčních opatření, které je připravováno v souladu
s vládním Akčním plánem boje s korupcí na rok
2015, ale také se závazkem obsaženým v programovém prohlášení a koaliční smlouvě. Předkládaná úprava má za cíl vytvořit podmínky pro účinnější prevenci střetu zájmů. Zavede elektronické
vyplňování a zveřejňování majetkových přiznání
veřejných funkcionářů i ke dni nástupu do funkce.
Vytvoření jednoho centrálního registru oznámení
veřejných funkcionářů Ministerstvem spravedlnosti usnadní evidenci i kontrolu podaných přiznání
jak ze strany veřejnosti, tak finančních úřadů. Dále
se zpřísňují sankce za neplnění povinnosti uložených zákonem o střetu zájmů. Na přípravě návrhu
zákona se podílela také zvláštní pracovní komise
ke střetu zájmů, kterou zřídil Jiří Dienstbier jako
číslo
předseda Rady vlády pro
koordinaci boje s korupcí.
Zásadní význam pro kontrolu hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky
má i další radou projednávaná novela zákona týkající
se rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.
Kvalitní a nezávislá kontrola je základem pro idenJiří Dienstbier sto- tifikaci rizik a nedostatků
jí v čele Rady vlá- i jejich následné odstranění
dy pro koordinaci v celé šíři procesu nakládání s veřejnými prostředky.
boje s korupcí.
Navrhovaná právní úprava
tak reaguje na závazek obsažený v programových dokumentech vlády i Akčním plánu boje
s korupcí na rok 2015 a jejím záměrem je rozšířit
působnost NKÚ do té míry, že bude mít nově možnost kontrolovat všechny subjekty, které nakládají s veřejnými prostředky, tedy i obce a města.
/zr/
Mj. v něm najdete:
„„
Je vhodné chystané
změny v RUD pro kraje
spojit i se změnami pro
obce?
„„
Pravidla rozpočtové
odpovědnosti v podmínkách obcí už mají
na stole poslanci.
„„
Co přinášejí změny zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
„„
S Mirkem Topolánkem o současnosti
a budoucnosti českého teplárenství
„„
V ITI projektech Olomoucké aglomerace
se neztratí ani „malí“
„„
Místní akční skupiny se propadly
do „finančního vakua“. Přežijí?
„„
Dolní Břežany si vyzkoušejí hlasování
à la Karel Janeček
„„
Programy Ministerstva kultury jako
nepostradatelný nástroj v péči o památky
„„
Tvrdý zápas o obsah barevných kontejnerů
v Česku už začal
„„
Pacovské gymnázium už patří městu.
Bylo to dobré rozhodnutí?
„„
Novela zákona o veřejných zakázkách:
nenápadný krok správným směrem
Moderní obec je i na facebooku:
https://www.facebook.com/Moderni
Obec?ref=hl a na webu: www.moderniobec.cz.
Tištěnou Moderní obec si můžete objednat
na: http://profipress.cz/predplatne/
KONFERENCE A SEMINÁŘE
Jak zhodnotit finanční rezervy obcí
Již 15. 5. se v Praze uskuteční seminář Finanční rezervy obcí. Lektor Luděk Tesař
na něm účastníkům semináře podá přehled
o vývoji ekonomiky ČR a ve světě, osvětlí
možnosti územních samosprávných celků ve
vztahu k finančním trhům, představí nástroje
peněžního i kapitálového trhu, zasvětí do řízení likvidity a rizik a na konkrétních příkladech
měst rozebere možnosti zajištění jejich rezerv.
Více informací o semináři naleznete na:
http://www.cityfinance.cz/cityfinance/581-seminar-15-kvetna-2015-financni-rezervy-obci.
Může e-mobilita městům pomáhat?
Na konferenci Možnosti využití e-mobility a chytrých sítí v ČR, která se uskuteční
20. 4. v Praze, se bude debatovat mj. rovněž
o tom, zda je e-mobilita z pohledu municipalit
žádoucí, a zaznějí tam i prezentace na téma
STRANA 1
08/2015
Soutěž Zlatý erb už zná své letošní vítěze
Cena Jana Savického za nejlépe zvládnuté
kritérium „Povinné informace“ v rámci
soutěže Zlatý erb 2015, garantovaná Otevřenou společností, o. p. s.:
▪ Praha-Dubeč
Hned první den už tradiční konference Internet
ve státní správě a samosprávě 2015 v královéhradeckém kongresovém centru ALDIS byly
v pondělí 13. dubna na slavnostním galavečeru
vyhlášeny i výsledky letošního ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší weby a elektronické
služby měst a obcí.
Zvláštní cena ministra vnitra za nejlepší
bezbariérový přístup na webové stránky
při soutěži Zlatý erb:
▪ Kategorie obce: Nučice
▪ Kategorie města: Bruntál
Nejlepší elektronická služba:
▪ 1. místo: Příbor: Rodinný web
▪ 2. místo: Praha 2: Oficiální mapový portál
městské části Praha 2
▪ 3. místo: Jičín: GIS města Jičína
Zvláštní cena ministryně pro místní rozvoj
za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách při soutěži Zlatý erb:
▪ Kategorie regiony: Orlické hory
a Podorlicko
▪ Kategorie města/obce: Turistický portál
města Mariánské Lázně
Nejlepší webová stránka obce:
▪ 1. místo: Chuderov
▪ 2. místo: Okříšky
▪ 3. místo: Lovčice
Nejlepší webová stránka města:
▪ 1. místo: Bruntál
▪ 2. místo: Broumov
▪ 3. místo: Jihlava
Cena veřejnosti udělená Asociací krajů ČR
při soutěži Zlatý erb:
▪ Obec Nerestce, okres Písek
/zr/
Přežijí místní akční skupiny letošní „kritický“ rok?
Bude zejména ve druhé polovině letošního roku
ochromena činnost místních akčních skupin
(MAS)? To už totiž budou končit veškeré jejich
projekty uskutečňované v rámci místních rozvojových strategií (Strategický plán LEADER), na
něž »masky« dosud využívaly finanční podporu
z osy IV Programu rozvoje venkova, resp. Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Tyto peníze byly určeny i na
provoz kanceláří a platy projektových manažerů,
kteří v MAS působí.
Kvůli zpožďování výzev v novém programovém období 2014–2020 se zatím nelze nadít
toho, že by do konce letošního roku bylo možné
nové projekty místních akčních skupin naplno
»rozjet« a režijní náklady MAS nově hradit z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) – specifického cíle 4.2.
Zároveň se však ukazuje se, že v letošním roce
budou mít pouze minimální problémy (pokud
vůbec) ty místní akční skupiny, jež si v minulosti
dokázaly vytvořit úspory ze členských příspěvků, ale prozíravě také šetřily na administrativních výdajích. Bonusem k tomu všemu je, mají-li
takové »masky« štěstí, že působí v krajích v čele
s »osvícenými« hejtmany, kteří jim přejí.
Jak se místní akční skupiny mohou dostat z letošního „finančního vakua“, o tom v aktuálním
dubnovém vydání tištěné Moderní obce diskutujeme s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým, novým předsedou Národní
sítě Místních akčních skupin ČR Václavem Pošmurným a 1. místopředsedou Sdružení místních
samospráv ČR, starostou obce Dolní Studénky
na Šumperku Radimem Sršněm.
/rš/
Foto: Archiv
Uzávěrka přihlášek do soutěže Cesty městy se blíží
Loni se v soutěži prosadilo i město Čelákovice
za svou lávku pro pěší a cyklisty přes Labe.
Ještě až do 31. května se obce a města i jejich
obvody a městské části, ale také mikroregiony,
stejně jako kraje mohou přihlašovat se svými
dopravními projekty do soutěže Cesty městy. Jejím smyslem je zviditelňovat a oceňovat zdařilá
dopravní řešení, která přispěla ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti účastníků silničního
provozu.
WWW.MODERNIOBEC.CZ
Počínaje letošním ročníkem je možné do
soutěže přihlásit také opatření neinvestičního
charakteru (tzv. měkké projekty), k nimž patří
především aktivity a kampaně zaměřené na vzdělávání, informovanost a osvětu v oblasti bezpečné a šetrné mobility ale také aktivity podporující
zkvalitnění komunikace s veřejností, systémy
vyhodnocující účinnost a úspěšnost opatření
v oblasti mobility apod.
Do soutěže je možné přihlásit dopravní řešení
a opatření investičního neinvestičního charakteru. Soutěže se mohou zúčastnit pouze řešení
a opatření uskutečněná v posledních pěti letech
(tedy předaná k užívání, případně se začátkem
účinnosti v období 1. 1. 2010 až 31. 5. 2015)
a zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu,
zkvalitňování veřejného prostoru a optimalizaci
uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Řešení hodnocená v předchozích
ročnících již nelze znovu přihlásit.
Podrobnosti k soutěži včetně on-line přihlášky
najdete na: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Zklidnujeme-dopravu/
Cesty-mesty.
/np/
e-mobilita a veřejná doprava, řešení inteligentních sítí, koncepce budování dobíjecích stanic,
možnosti financování e-mobility v Česku apod.
Podrobnosti včetně elektronické přihlášky na
akci jsou na: www.smocr.cz.
Správní delikty a památková péče
Již 14. 5. se v Praze uskuteční odborný seminář
Řešení správních deliktů v oblasti památkové
péče zaměřený na odpovědnost za přestupky
a správní delikty podle zákona č. 20/1987 Sb.
o státní památkové péči a dalších právních
předpisů, řízení o přestupcích a správních
deliktech atd. Na semináři připraveném společností STUDIO AXIS budou zástupci Ministerstva kultury přednášet aktuální novinky
i v souvislosti s novým občanským zákoníkem.
Podrobnosti o akci včetně přihlášek jsou na:
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=714&record=11805
Jak nově na dotace obcí neziskovkám
Financování neziskových organizací podle rozpočtových pravidel a pravidel veřejné podpory
se bude 23. 4. (a rovněž 4. 6.) věnovat v pražském Hotelu Krystal jednodenní seminář pro
poskytovatele dotací z řad obcí, města a krajů,
stejně jako pro jejich příjemce z řad neziskových organizací. Účastníci akce se seznámí
s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, i aktuálními předpisy EU o veřejné podpoře. Seminář
poskytne praktický návod financování neziskových organizací zejména v oblasti kulturních,
sportovních a jiných společenských aktivit,
sociálních a navazujících služeb, vzdělávání
a dalších vedlejších hospodářských činností
včetně infrastruktury.
Bližší informace a přihlášky na:
http://zklub.cz/seminare
Kronikáři míří do Lysé nad Labem
Při příležitosti výstavy Regiony České republiky 2015 se v pavilonu C výstaviště v Lysé nad
Labem uskuteční v sobotu 18. 4. již tradiční
setkání kronikářů města obcí a přátel českých
regionů 2015. Letošním výchozím tématem je
Čtvrtstoletí nové kronikářské praxe – a jak dál?
Druhým nosným tématem bude obměna kronikářů, která se v mnohých místech jeví jako
velmi palčivý problém.
Více informací lze získat na: www.vll.cz nebo
u garanta setkání Jana Řehounka: [email protected], tel.: 603 238 523.
Péče o památky v bývalých Sudetech
Obnově památkových objektů v oblasti bývalých Sudet se zřetelem na česko-německou
smlouvu o dobrém sousedství a přátelské spolupráci a s využitím finančních prostředků Spolkové republiky Německo se bude 11. a 12. 5.
v Chomutově věnovat konference, která je
součástí cyklu Monumenta Viva připravovaného ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Konference se připravuje jako setkání
zástupců municipalit, občanských sdružení,
krajanských organizací, památkářů, architektů, historiků i dalších zájemců, jimž není lhostejné kulturní dědictví v bývalých Sudetech.
Registrace na akci probíhá na: registrace@
omiumos.cz, další informace najdete na: http://
www.omniumos.cz/.
Co je projekt Zdravé město
Na otevřeném diskusním setkání Projekt Zdravé město, obec, region – cesta k úspěchu, které
28. 4. od 10 hod. uspořádá na pražském magis-
STRANA 2
V CYKLU ODPADOVÉ DNY 2015 JSOU ZAŘAZENY NÁSLEDUJÍCÍ KONFERENCE:
ODPADOVÉ FÓRUM 2015
10. ročník česko-slovenského symposia
18. – 20. 3. 2015
Hustopeče u Brna
www.tretiruka.cz/konference/symposium-odpadove-forum/
ODPADY 21
O D PA D OV É
FÓRUM 2015
Hlavní témata symposia:
•
•
•
•
Hlavní témata konference:
15. ročník konference
•
•
Ostrava
•
•
•
15. – 16. 4. 2015
www.fite.cz
Informace o výsledcích výzkumu pro podnikatelskou sféru
Prezentace výsledků výzkumů v oblasti nakládání s odpady,
prevence vzniku odpadů, sanací ekologických zátěží
a dalších souvisejících oborech
Informování výzkumných pracovníků o prakticky potřebných
výzkumných tématech
Seznámení zástupců podnikatelské sféry a veřejné správy
s výzkumnými tématy a projekty, na kterých se pracuje v ČR a SR
Význam POH pro rozvoj odpadového hospodářství
Reálná možnost uplatnění výstupů POH pro plnění
ukončení skládkování v roce 2024
Úloha SFŽP a OPŽP při realizaci POH
Definování národního zájmu v odpadovém hospodářství
Národní zájem OH ve světle připravovaných norem EU,
definice základních pojmů a východisek
Doprovodný program:
•
•
ZPĚTNÝ ODBĚR 2015
5. ročník konference
19. 5. 2015
Praha
www.asekol.cz
ODPADY A OBCE 2015
16. ročník konference
10. – 11. 6. 2015
Hradec Králové
www.ekokom.cz
Hlavní témata konference:
•
•
•
•
•
11. ročník konference
23. – 25. 9. 2015
Náměšť nad Oslavou
www.zeraagency.eu
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ
2. ročník konference
6. – 7. 10. 2015
Kostelec nad Černými lesy
www.predchazeniodpadu.cz
Hlavní principy systému a zrod myšlenky
rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR)
Zhodnocení zpětného odběru v Evropě, implementace EPR,
statistiky sběru a sběrné sítě za jednotlivé země
Zhodnocení 10 let zpětného odběru v ČR a současný stav
Zhodnocení 10 let zpětného odběru v obcích
Pohled Evropského sdružení výrobců na systém
rozšířené odpovědnosti výrobců
Hlavní témata konference:
•
•
•
•
•
Stav a vývoj legislativy odpadového hospodářství v ČR
Plány odpadového hospodářství v krajích
Veřejná služba v komunálním odpadovém hospodářství
Ekonomika odpadového hospodářství v obcích
Způsoby sběru a recyklace vybraných komunálních odpadů
Doprovodný program:
•
•
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Exkurze Biocel Paskov a.s.
Společenský večer
Vyhlášení výsledků soutěže obcí O křišťálovou popelnici 2014
Společenský večer
Hlavní témata konference :
•
•
•
•
•
Nová legislativa a praxe
Systémy zpracování a využití BRKO
Recyklace a využití odpadu, omezení skládkování
Nejlepší dostupné techniky a technologie
zpracování a využití bioodpadu
Exkurze, příklady dobré praxe
Hlavní témata konference:
•
•
•
•
•
•
Předcházení vzniku komunálních i podnikových odpadů
Jak snížit produkci odpadů
Problematika odpad / neodpad / vedlejší produkt / výrobek
Příklady dobré i špatné praxe
Možnosti využití nepotřebných či vyřazených předmětů
pro charitativní účely včetně neprodaných potravin
Diskusní fórum Bariéry předcházení vzniku odpadů
Blíží se konference Křižovatky architektury 2015
Cílem již 7. ročníku konference je otevřít diskusi na téma
dopadu vlivu železnice na urbanismus města versus návrat
železničních ploch a objektů
zpět městům a hledání jejich
nové funkce.
Konference se uskuteční 3. června v kulturním
sále Českých drah na Hlavním nádraží v Praze
a její ústřední téma navazuje na 170. výročí příjezdu prvního vlaku do Prahy a oslavy železnice
po celé ČR. Tomu budou odpovídat i jednotlivé
tematické bloky: Železnice – historický exkurs,
Železniční infrastruktura – co a jak chránit?, Nádraží pro 21. století, Město a koleje – urbanistické souvislosti.
Jak poznamenává předseda programové rady
konference prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger,
na konferenci budou ve čtyřech blocích představeny základní úvahy – od zamyšlení nad historií
až k pohledům na dnešní železnici jako iniciátora
aktuálních urbanistických a architektonických
projektů.
V úvodním bloku bude shrnut vliv železnice
na urbanistický rozvoj území, sídel, ale i na vznik
nových architektonických typů drážních staveb.
Druhý blok bude patřit zamyšlením nad kulturními a památkovými hodnotami existujících tratí
a staveb, které s nimi bezprostředně souvisí – mostů, tunelů
a drážních budov. Jak definovat
jejich památkové hodnoty, jak
a které chránit, případně jak je
po ztrátě jejich původní funkce
dále využívat.
Třetí blok se zaměří na aktuální stav připravované změny vlastníka drážních budov – z Českých drah na Správu železniční dopravní cesty–
a dopad této změny na péči o rozsáhlý, dnes jen
málo udržovaný majetek. Na několika příkladech
budou představeny různé varianty péče o existující nádraží od revitalizace přes alternativní využití až k záchraně budov díky radikální změně
původní funkce.
Ve čtvrtém bloku chtějí organizátoři nastínit
legislativní rámec rozvoje železniční dopravy
a její aktuální vliv na územní plány měst a obcí.
Představeny budou připravované projekty domácí i zdařilé urbanistické projekty zahraniční,
iniciované železniční dopravou.
Mediálním partnerem konference je i odborný
měsíčník Moderní obec.
On-line registrace na konferenci je již otevřena
na: www.krizovatkyarchitektury.cz/2015.
/ka/
Moravské dopravní fórum se důrazně ozvalo.
Deklarace, kterou přijalo, obdrží ministři i prezident
Zhodnotit dosavadní vývoj v problematice nedostatečně rozvinuté dopravní infrastruktury na
střední a východní Moravě bylo podle předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM) Libora Lukáše cílem
IV. ročníku Moravského dopravního fóra, které
se uskutečnilo v pondělí 13. dubna v Olomouci.
Deklarace účastníků fóra přijatá na závěr setkání mj. upozorňuje na nedostatečně rozvinutou
nadřazenou dopravní síť dálnic a rychlostních
silnic v oblasti střední Moravy, která snižuje
atraktivnost regionu pro investory, vede k nedostatečné dostupnosti veřejných služeb, včetně
pracovní mobility. To ve svém důsledku způsobuje ekonomickou stagnaci a ohrožuje konkurenceschopnost regionu jako celku.
Účastníci setkání podpořili vizi stabilního
a dlouhodobého finančního rámce sloužícího
rozvoji dopravní infrastruktury v ČR. Požadují
také urychlení procesu přípravy staveb, včetně
nutných úprav stavební legislativy. Ta v současnosti brání plynulosti přípravy a realizaci staveb
a navýšení a soustředění investorských a projekčních kapacit. Cílem je především dokončení
dálnice D1 stavby 136 a 137 Říkovice – Přerov –
Lipník nad Bečvou, zahájení realizace rychlostní
silnice R49 spojující střední a východní Moravu se sousedními regiony Slovenska. Dále jde
o přípravu rychlostní silnice R55 od Olomouce
po Přerov a úsek Otrokovice – Staré Město –
Rohatec – Břeclav i alternativní propojení ČR
v západovýchodním směru Mohelnice – Hradec
Králové rychlostní silnicí R35 a spojení se severem Olomouckého kraje.
„O dopravních prioritách Olomouckého i Zlínského kraje se diskutuje už několik let. Z pohledu
hejtmana Olomouckého kraje vnímám jako nejsilnější téma dokončení D1 Říkovice – Přerov,
a to zejména v návaznosti na přípravu strategické průmyslové zóny v lokalitě letiště Bochoř.
Právě tato oblast podle mého může přinést tolik
potřebná pracovní místa v regionu. Bez kvalitní
dopravní infrastruktury je tento záměr nerealizovatelný,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil.
Náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček zdůraznil, že z evropských zdrojů v období 2014 až
2020 může ČR získat až 4,7 mld. eur a k tomu
ještě 1,1 mld. eur z programu CEF na projekty
zařazené do sítě TEN-T. Potřebu soustředit se na
přípravu staveb a vytvořit tak předpoklady pro
úspěšné čerpání této finančně významné pomoci zdůraznil ředitel odboru strategie ministerstva
dopravy Luděk Sosna.
Strategický význam urychleného dobudování
páteřní sítě dopravní infrastruktury na postavení ČR v mezinárodní ekonomické soutěži a vliv
rozvinuté silniční a železniční sítě na zaměstnanost a udržitelný rozvoj jednotlivých regionů
zdůraznili prezident Hospodářské a průmyslové
komory Vladimír Dlouhý a ekonomický expert
Petr Zahradník.
Adresáty přijaté Deklarace jsou prezident republiky, předseda vlády, ministři dopravy, průmyslu a financí, předseda hospodářského výboru
Poslanecké sněmovny, ministr financí a představitelé podvýborů pro dopravu Poslanecké sněmovny a Senátu. „V zájmu zachování kontinuity
už připravujeme na 24. září do Luhačovic V. ročník mezinárodní konference Střední Morava –
křižovatka dopravních a ekonomických zájmů,“
uzavřel předseda SRDIM Libor Lukáš.
/zr/
MODERNÍ OBEC – PDF SERVIS MĚSÍČNÍKU VYDAVATELSTVÍ Profi Press s. r. o.
Elektronická příloha časopisu Moderní obec. Vychází jednou za 14 dní. Registrován pod ISSN 1214-9764. Kontakt na redakci: Moderní obec,
Jana Masaryka 2559/56b, 120 00 Praha 2. Ivan Ryšavý, šéfredaktor, tel.: 731 454 597, [email protected] Marcela Mojžíšová, manažerka
inzerce, [email protected], web: www.moderniobec.cz. © Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatelství Profi Press s. r. o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části
materiálu zveřejněného v tomto PDF servisu.
WWW.MODERNIOBEC.CZ
08/2015
trátu Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM),
se všichni jeho účastníci, zejména noví zastupitelé, mohou nechat inspirovat a nacházet dobré
příklady v oblasti kvalitního řízení obcí, zapojování veřejnosti, energetických úspor, spolupráce s mladými, zklidnění dopravy či v mnohých
dalších tématech z praxe měst. Akce je otevřeným diskusním blokem pro všechny zájemce
o dané téma, plynule na ni naváže valná hromada NSZM, určená členům této asociace.
K diskusnímu setkání více na: www.nszm.cz.
Nad změnami v katastru nemovitostí
Katastr nemovitostí rok po rekodifikaci soukromého práva, tak se nazývá konference, která se
uskuteční 20. 4. v prostorách vysoké školy školy CEVRO Institut v Praze 1. Akce se uskuteční
ve formě workshopu, přičemž se budou probírat
témata jako Praktické zkušenosti s novým katastrem nemovitostí, Katastr nemovitostí rok poté
– z pohledu advokáta či Služba sledování změn
aneb Jak chránit své nemovitosti.
Další informace o konferenci jsou vyvěšeny na:
http://www.cevroinstitut.cz/cz/Clanek/0/.
Vodné a stočné ze všech úhlů pohledu
Regulaci cen pro vodné a stočné a přístupům
cenové kontroly se bude 14. 5. v Praze věnovat
seminář Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby v oboru vodovodů a kanalizací. Organizátor
akce – Sdružení oboru vodovodů a kanalizací
ČR (SOVAK) – slibuje vystoupení předních odborníků pro tuto oblast (Marie Janečková a Tomáš Trojek z Ministerstva financí, Adol Černý
ze Specializovaného finančního úřadu).
K témuž více na: http://www.sovak.cz/seminare/dQMTwT8jKRrJ2xmnu.
Shromažďovací právo v praxi
Seznámit účastníky se zákonem o právu shromažďovacím si vytyčil za cíl seminář Shromažďovací právo v aplikační praxi – aktuální
otázky a problémy, který se uskuteční 30. 4.
v Praze. V jeho programu se bude důraz klást
na všechny fáze shromáždění jak před jeho konáním, tak v jeho průběhu a po ukončení. Mezi
témata semináře budou patřit rovněž Postupy
Policie ČR, Praktické problémy související se
shromážděními a jak je řešit (přijetí oznámení,
zákaz shromáždění, přestupky), Shromáždění
extremistů a jejich specifika apod.
Podrobnosti najdete na: http://www.aliaves.cz/
cs-stranky-akce_detail-1298.html.
Stavět lze dobře i krásně zároveň
Seminář „Dobrá architektura – Jak stavět dobře
a krásně“ se uskuteční 5. 5. od 9:30 do 14:00
hodin v prostorách Státních akt Poslanecké sněmovny. O své zkušenosti se podělí mimo jiné
strůjce „Litomyšlského zázraku“ a bývalý starosta města Litomyšle Miroslav Brýdl, starosta
Dolních Břežan (okr. Praha-západ) Věslav Michalík či starosta Trojanovic na Novojičínsku
Jiří Novotný.
Vstup na seminář je zdarma, registrovat se lze
na e-mailu [email protected]
Kapacita sálu je omezena.
MODERNÍ OBEC
JE I NA
FACEBOOKU
STRANA 4
Download

Moderní obec číslo