ASPI - Profesní řešení Firma
I.
II.
Stupeň výbavy
III.
IV.
Expert
10 000 Kč (bez DPH)
Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI
Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) 9 900 Kč 12 900 Kč 15 900 Kč 19 900 Kč 26 900 Kč
ASPI základ - Primární obsah
Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR a SDEU, historická judikatura
(sbírky Bohuslav, Vážný), Stejnopisy, bibliografie, registry, Základní literatura (důvodové
zprávy, věstníky, bulletiny, sborníky, vybrané publikace), Časopisy Soudce, Správní
právo, Časopis pro právní vědu a praxi, Aplikace práva, Bulletin advokacie a další
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ASPI - Sekundární obsah
Usnesení vlády ČR
BH00011
Usnesení vlády ČR (od roku 1991)
Aplikace
BH00021
Kalkulačky ČR
6/2014
Navigátor - Veřejné zakázky
7/2014
Navigátor - Stavební řízení
Periodika
BH00031
Otázky a odpovědi v praxi
BH00036
Účetnictví v praxi
BH00038
Bezpečnost a hygiena práce
BH00033
Práce a mzda
BH00248
Rekodifikace a praxe
BH00035
Daně a právo v praxi
BH00041
Daňový expert
BH00032
Účetnictví neziskového sektoru
BH00028
Soudní judikatura
BH00040
Účetnictví, daně a právo v zemědělství
BH00042
Trestní právo (recenzovaný časopis)
BH00043
Státní zastupitelství (recenzovaný časopis)
BH00034
Jurisprudence (recenzovaný časopis)
BH00039
Judikatura Evropského soudního dvora
BH00030
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
BH00037
Řízení školy
6/2014
Obchodní právo (recenzovaný časopis)
6/2014
Právník (recenzovaný časopis)
Komentáře k zákonům
BH00247
Zákona o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)
BH00246
Zákon o pojistném na důchodové spoření (397/2012 Sb.)
BH00073
Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.)
BH00058
Občanský zákoník (40/1964 Sb.)
BH00060
Obchodní zákoník (513/1991 Sb.)
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
BH00075
(300/2008 Sb.)
BH00051
Zákoník práce (262/2006 Sb.)
BH00062
Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.)
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
BH00070
(418/2011 Sb.)
BH00243
Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 90/2012 Sb.
BH00076
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)
Komentář k účetním předpisům
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.)
Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v
BH00069
podvojném účetnictví (500/2002 Sb.)
BH00245
BH00074
BH00077
Oznámení České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003)
Zákon směnečný a šekový (č. 191/1950 Sb.)
Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.)
Zákon o auditorech (93/2009 Sb.)
Wolters Kluwer a.s.
www.wolterskluwer.cz
1/4
lze objednat
x
x
x
x
x
x
x
x
lze objednat
x
x
x
x
x
x
x
lze objednat
lze objednat
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
lze objednat
x
x
x
x
x
x
x
x
x
lze objednat
ASPI - Profesní řešení Firma
I.
II.
Stupeň výbavy
III.
IV.
Expert
Komentáře k zákonům - pokračování
BH00242
BH00249
Občanský zákoník (NOZ) 89/2012 Sb.
Živnostenský zákon a Zákon o živnostenských úřadech (455 a
570/1991Sb.)
BH00081
Daňový řád (280/2009 Sb.)
BH00053
BH00052
BH00064
BH00066
BH00071
Zákon o nabídkách převzetí (104/2008 Sb.)
Zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.)
Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.)
Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.)
Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.)
Mediální zákony
lze objednat
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.)
lze objednat
Tiskový zákon (46/2000 Sb.)
BH00055
Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (132/2010 Sb.)
Zákon o regulaci reklamy a změna a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.
(40/1995 Sb.)
Zákon o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.)
BH00244
Mezinárodní právo soukromé (MPS) 91/2012 Sb
x
BH00080
BH00079
BH00082
BH00057
BH00056
BH00054
BH00061
BH00063
BH00065
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.)
Lesní zákon (289/1995 Sb.)
Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)
Stavební zákon (183/2006 Sb.)
Školský zákon (561/2004 Sb.)
Zákon o azylu (325/1999 Sb.)
Zákon o zbraních (119/2002 Sb.)
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.)
Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
BH00067
BH00068
Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících (194/2010 Sb.)
Zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.)
x
lze objednat
Občanský soudní řád a související předpisy EU (WK)
BH00059
x
Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) nakladatelství Wolters Kluwer
Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských ("Brusel II bis")
(2201/2003/ES)
Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ("Brusel I")
(44/2001/ES)
x
Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES)
Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o
právu petičním
BH00072
Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.)
x
Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.)
BH00241
6/2014
BH00250
BH00251
BH00252
BH00253
Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.)
OSŘ- soudcovský komentář (99/1963 Sb.) nakladatelství HBT
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.)
Zákon o rybářství (99/2004 Sb. a prováděcí vyhl. č. 197/2004 Sb.)
Lázeňský zákon (164/2001 Sb.)
Zákon o finanční správě ČR (456/2011 Sb.)
Správní řád (500/2004 Sb.) - poznámkové vydání
Wolters Kluwer a.s.
www.wolterskluwer.cz
2/4
lze objednat
ASPI - Profesní řešení Firma
Komentované vzory smluv a podání
BH00129
Živnostenské právo
BH00120
Pracovní právo
BH00238
Obchodní právo - rekodifikační vzory
BH00239
Občanské právo - rekodifikační vzory
BH00107
Autorské právo
BH00109
Daňové právo
BH00111
Exekuce
BH00240
BH00110
BH00112
BH00117
BH00119
BH00121
BH00123
BH00124
BH00125
BH00126
BH00127
BH00128
I.
II.
x
x
x
x
x
lze objednat
Stupeň výbavy
III.
IV.
x
x
x
x
lze objednat
Rodinné právo - rekodifikační vzory
Evropský soud pro lidská práva
Insolvenční právo
Občanské právo procesní
Pojišťovnictví
Přestupkové řízení
Směnečné právo
Správní právo
Stavební řízení
Trestní právo
Ústavní soud
Veřejné dražby
Expert
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
lze objednat
lze objednat
Vybraná judikatura - publikace
Pracovní právo
BH00150
BH00149
Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních : náhrada škody
Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních : vznik, změny a skončení
pracovního poměru
x
Daňové právo
Vybraná judikatura ve věcech Daně dědické, Daně darovací a Daně z
převodu nemovitostí
Vybraná judikatura ve věcech Daně z přidané hodnoty
Vybraná judikatura ve věcech daní z příjmů
Vybraná judikatura ve věcech Daňového řízení
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Obchodní právo
BH00142
Vybraná judikatura ve věcech akcií a jejich převodů
lze objednat
Vybraná judikatura : přeměny obchodních společností : převod podniku a
jeho části.
Vybraná judikatura ve věcech družstev
Vybraná judikatura ve věcech nekalé souteže
Vybraná judikatura ve věcech obchodních společností
BH00146
BH00143
BH00144
BH00152
BH00145
BH00147
BH00141
Vybraná judikatura ve věcech obchodních závazkových vztahů
Vybraná judikatura ve věcech ochrany hospodářské soutěže
Vybraná judikatura z oblasti konkursu a vyrovnání
Vybraná judikatura ve věcech veřejných zakázek
Vybraná judikatura ve věcech Směnečného práva
Evropský soud pro lidská práva: rozsudky velkého senátu, výběr : svazek I
(1999-2000) a II (2001-2006)
Správní právo
Trestní právo
Občanské právo hmotné
Občanské právo procesní
Vybraná judikatura ve věcech bezdůvodného obohacení
Ústavní soud 1993 - 2003
BH00148
Vybraná judikatura ze zdravotnictví II : odpovědnost ve zdravotnictví
BH00151
BH00153
BH00154
Wolters Kluwer a.s.
www.wolterskluwer.cz
3/4
lze objednat
lze objednat
lze objednat
x
ASPI - Profesní řešení Firma
Stupeň výbavy
III.
IV.
I.
II.
Expert
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Meritum - právní příručky
BH00088
BH00089
BH00101
BH00094
BH00098
BH00091
Daň z přidané hodnoty 2009-2014
Daň z příjmů 2009 - 2013
Účetnictví podnikatelů
Účetní souvztažnosti 2007 - 2013
Účetní závěrka 2007, 2008
Účetnictví podnikatelů 2007 -2014
Personalistika a mzdy
Personalistika 2007-2012
Mzdy 2007 -2012
Mzdy od A do Z 2014
Obchodní právo
Obchodní právo 2010 / Obchodní rejstřík 2007
Vzory smluv pro podnikatele 2007
Rozhodčí řízení 2007 / Clo 2008 / Podnikání 2007
Mezinárodní obchod 2006-2007
Vymáhání pohledávek 2006, 2011
lze objednat
Spotřební daně 2009 - 2013
Občanské právo
Občanské právo 2007, 2012
BH00097
lze objednat
Byty a právo 2007
Katastr nemovitostí 2006-2010
Statusové věci občanů 2009
Daňový řád (správa daní)
BH00090
Daně 2009 - 2010 Správa daní
lze objednat
Daně 2011, 2013 Daňový řád (Správa daní)
BH00093
Doprava 2007-2009
BH00095
Nevýdělečné organizace 2007 - 2012
x
BH00096
Obce 2006-2009
x
BH00099
Příspěvkové organizace
Majetkové daně (silniční, darovací, dědická, z nemovitosti, z převodu
nemovitosti)
Stavební právo, vzory žádostí, rozhodnutí a jiných úkonů podle
stavebního zákona 2012
BH00087
BH00106
x
lze objednat
x
x
Samospráva - Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
lze objednat
Samospráva - Právní předpisy obcí ČR
lze objednat
Přeložená legislativa AJ / NJ
lze objednat
Slovenské předpisy a jejich komentáře
lze objednat
O možnostech rozšíření profesního řešení ASPI se, prosím, informujte u obchodního zástupce (www.wolterskluwer.cz).
Wolters Kluwer a.s.
www.wolterskluwer.cz
4/4
Download

ASPI - Profesní řešení Firma