ASPI - Profesní řešení Advokát
I.
II.
Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR a SDEU, historická judikatura
(sbírky Bohuslav, Vážný), Stejnopisy, bibliografie, registry, Základní literatura (důvodové
zprávy, věstníky, bulletiny, sborníky, vybrané publikace), Časopisy Soudce, Správní právo
právo, Časopis pro právní vědu a praxi, Aplikace práva, Bulletin advokacie a další
IV.
Expert
10 000 Kč (bez DPH)
Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI
Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH)
ASPI základ - Primární obsah
Stupeň výbavy
III.
9 900 Kč
12 900 Kč
15 900 Kč
19 900 Kč
26 900 Kč
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ASPI - Autorský obsah
Usnesení vlády ČR
BH00011
Usnesení vlády ČR (od roku 1991)
Aplikace
BH00021
Kalkulačky ČR
BH00258
Navigátor - Veřejné zakázky
8/2014
Navigátor - Stavební řízení
Periodika
BH00248
Rekodifikace a praxe
BH00034
Jurisprudence (recenzovaný časopis)
BH00028
Soudní judikatura
BH00039
Judikatura Evropského soudního dvora
BH00031
Otázky a odpovědi v praxi
BH00042
Trestní právo (recenzovaný časopis)
BH00043
Státní zastupitelství (recenzovaný časopis)
BH00030
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
BH00033
Práce a mzda
BH00038
Bezpečnost a hygiena práce
BH00032
Účetnictví neziskového sektoru
BH00035
Daně a právo v praxi
BH00036
Účetnictví v praxi
BH00040
Účetnictví, daně a právo v zemědělství
BH00041
Daňový expert
BH00037
Řízení školy
BH00256
Obchodní právo (recenzovaný časopis)
BH00257
Právník (recenzovaný časopis)
Komentáře k zákonům
BH00058
Občanský zákoník (40/1964 Sb.)
BH00060
Obchodní zákoník (513/1991 Sb.)
BH00051
Zákoník práce (262/2006 Sb.)
BH00242
Občanský zákoník (NOZ) 89/2012 Sb.
BH00080
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.)
BH00053
Zákon o nabídkách převzetí (104/2008 Sb.)
BH00082
Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)
BH00068
Zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.)
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011
BH00070
Sb.)
BH00243
Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 90/2012 Sb.
BH00079
Lesní zákon (289/1995 Sb.)
BH00074
Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.)
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
BH00075
(300/2008 Sb.)
BH00057
Stavební zákon (183/2006 Sb.)
BH00056
Školský zákon (561/2004 Sb.)
BH00054
Zákon o azylu (325/1999 Sb.)
BH00061
Zákon o zbraních (119/2002 Sb.)
BH00062
Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.)
BH00063
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.)
BH00064
Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.)
BH00066
Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.)
Občanský soudní řád a související předpisy EU
Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) nakladatelství Wolters Kluwer
Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských ("Brusel II bis")
BH00059
(2201/2003/ES)
Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ("Brusel I") (44/2001/ES)
Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES)
Wolters Kluwer a.s.
www.wolterskluwer.cz
1/5
lze objednat
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
lze objednat
lze objednat
lze objednat
lze objednat
x
x
x
lze objednat
lze objednat
lze objednat
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ASPI - Profesní řešení Advokát
I.
II.
Stupeň výbavy
III.
Komentáře k zákonům (pokračování)
BH00244
Mezinárodní právo soukromé (MPS) 91/2012 Sb
Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o
právu petičním
BH00072
Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.)
IV.
Expert
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.)
BH00065
BH00067
BH00071
Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.)
Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.)
Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících (194/2010 Sb.)
Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.)
Mediální zákony
lze objednat
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.)
Tiskový zákon (46/2000 Sb.)
BH00055
BH00245
Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (132/2010 Sb.)
Zákon o regulaci reklamy a změna a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.
(40/1995 Sb.)
Zákon o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.)
Zákon směnečný a šekový (č. 191/1950 Sb.)
BH00249
Živnostenský zákon a Zákon o živnostenských úřadech (455 a 570/1991Sb.)
BH00081
Daňový řád (280/2009 Sb.)
Komentář k účetním předpisům
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.)
Vyhláška k provedení zák. o účetnictví pro podnikatele účt. v podvoj. účet.
(500/2002 Sb.)
Oznámení České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003)
Zákona o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)
Zákon o pojistném na důchodové spoření (397/2012 Sb.)
Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.)
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)
Zákon o auditorech (93/2009 Sb.)
Zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.)
OSŘ - soudcovský komentář (99/1963 Sb.) nakladatelství HBT
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.)
Zákon o rybářství (99/2004 Sb. a prováděcí vyhl. č. 197/2004 Sb.)
Lázeňský zákon (164/2001 Sb.)
Zákon o finanční správě ČR (456/2011 Sb.)
Správní řád (500/2004 Sb.) - poznámkové vydání
BH00069
BH00247
BH00246
BH00073
BH00076
BH00077
BH00052
BH00241
BH00254
BH00250
BH00251
BH00252
BH00253
x
lze objednat
x
x
x
x
x
x
lze objednat
Komentované vzory smluv a podání
BH00111
BH00112
BH00239
BH00238
BH00240
BH00117
BH00128
BH00110
BH00120
BH00121
BH00123
BH00124
BH00126
BH00127
BH00125
BH00119
BH00107
BH00109
BH00129
Exekuce
Insolvenční právo
Občanské právo - rekodifikační vzory
Obchodní právo - rekodifikační vzory
Rodinné právo - rekodifikační vzory
Občanské právo procesní
Veřejné dražby
Evropský soud pro lidská práva
Pracovní právo
Přestupkové řízení
Směnečné právo
Správní právo
Trestní právo
Ústavní soud
Stavební řízení
Pojišťovnictví
Autorské právo
Daňové právo
Živnostenské právo
Wolters Kluwer a.s.
www.wolterskluwer.cz
x
x
lze objednat
x
x
x
x
x
x
x
lze objednat
lze objednat
lze objednat
2/5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ASPI - Profesní řešení Advokát
I.
II.
Stupeň výbavy
III.
IV.
Expert
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Vybraná judikatura - publikace
BH00141
BH00147
Ústavní soud 1993 - 2003
Vybraná judikatura ve věcech bezdůvodného obohacení
lze objednat
Pracovní právo
BH00150
Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních : náhrada škody
Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních : vznik, změny a skončení
pracovního poměru
BH00151
Vybraná judikatura z oblasti konkursu a vyrovnání
lze objednat
lze objednat
Obchodní právo
Vybraná judikatura ve věcech akcií a jejich převodů
Vybraná judikatura : přeměny obchodních společností : převod podniku a
jeho části.
BH00142
lze objednat
Vybraná judikatura ve věcech družstev
Vybraná judikatura ve věcech nekalé souteže
Vybraná judikatura ve věcech obchodních společností
Vybraná judikatura ve věcech obchodních závazkových vztahů
Vybraná judikatura ve věcech ochrany hospodářské soutěže
Občanské právo hmotné
Přehled judikatury ve věcech manželství (s přihlédnutím k novému
občanskému zákoníku)
Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k
novému občanskému zákoníku)
Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému
občanskému zákoníku)
Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů
Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva. Svazek III. Zákaz
zneužití práva
Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze
Vybraná judikatura ve věcech soudů a soudců
Vybraná judikatura ve věcech majetkových vztahů mezi manžely
Vybraná judikatura ve věcech nájmu bytu
Vybraná judikatura ve věcech ochrany osobnosti
BH00152
Vybraná judikatura ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu
Vybraná judikatura ve věcech zajištění závazků
lze objednat
Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva : svazek II
Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva : zásada autonomie
vůle
Vybraná judikatura z oblasti věcných práv
Vybraná judikatura ve věcech podílového spoluvlastnictví
Vybraná judikatura ve věcech dědických
Vybraná judikatura ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům
Vybraná judikatura ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů
Vybraná judikatura z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k NOZ)
Vybraná judikatura ve věcech obch. rejstříku a rejstříku společenství
vlastníků jednotek
BH00154
BH00146
Vybraná judikatura Věci v právním smyslu (s přihlédnutím k NOZ
Vybraná judikatura ve věcech náhrady škody
Vybraná judikatura ve věcech Směnečného práva
Evropský soud pro lidská práva: rozsudky velkého senátu, výběr : svazek I
(1999-2000) a II (2001-2006)
Wolters Kluwer a.s.
www.wolterskluwer.cz
3/5
lze objednat
ASPI - Profesní řešení Advokát
I.
II.
Stupeň výbavy
III.
IV.
Expert
lze objednat
x
x
lze objednat
x
x
Vybraná judikatura - publikace (pokračování)
BH00144
Trestní právo
Vybraná judikatura : trestné činy hospodářské
Vybraná judikatura : trestné činy proti majetku
Vybraná judikatura : trestné činy proti majetku : krádež
Vybraná judikatura : trestné činy proti majetku : podvod
Vybraná judikatura : trestné činy proti majetku : zpronevěra
Vybraná judikatura : trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I : loupež
Vybraná judikatura : trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.
Vybraná judikatura : trestné činy proti životu a zdraví
Vybraná judikatura: mezinár. justiční spolupráce v trest. věcech
Občanské právo procesní
Přehled judikatury ve věcech předběžných opatření
Vybraná judikatura : žaloba, její náležitosti a vady
Vybraná judikatura : poučovací povinnost soudu a koncentrace řízení
BH00145
Vybraná judikatura ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem
Vybraná judikatura ve věcech dokazování
Vybraná judikatura ve věcech mimořádných opravných prostředků v
občanskoprávním řízení
Vybraná judikatura ve věcech nákladů řízení
Vybraná judikatura ve věcech rozhodčího řízení
Vybraná judikatura ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a
podmínek odvolání
Vybraná judikatura ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce
Vybraná judikatura ve věcech vyúčtování služeb advokátem
Vybraná judikatura ve věcech soudních poplatků
Daňové právo
BH00149
Vybraná judikatura ve věcech Daně dědické, Daně darovací a Daně z převodu
nemovitostí
Vybraná judikatura ve věcech Daně z přidané hodnoty
Vybraná judikatura ve věcech daní z příjmů
Vybraná judikatura ve věcech Daňového řízení
x
x
BH00153
Vybraná judikatura ve věcech veřejných zakázek
BH00148
Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví II : odpovědnost ve zdravotnictví
x
Správní právo
Vybraná judikatura ve věcech práva na informace
Vybraná judikatura : soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany
BH00143
Vybraná judikatura : zákon o zaměstnanosti
Vybraná judikatura ve věcech odpovědnosti státu za nesprávný výkon
veřejné moci
Vybraná judikatura ve věcech voleb, referend a politických stran
Vybraná judikatura ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a
pozemních komunikací
Vybraná judikatura ve věcech správního trestání
Vybraná judikatura z oblasti samosprávy (územní a profesní)
Vybraná judikatura z oblasti sociálního zabezpečení
Vybraná judikatura z oblasti stavebního práva
Vybraná judikatura ve věcech katastru nemovitostí
Vybraná judikatura z oblasti školství
Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví I
Vybraná judikatura z oblasti živnostenského podnikání
Vybraná judikatura z oblasti životního prostředí
Wolters Kluwer a.s.
www.wolterskluwer.cz
4/5
lze objednat
x
ASPI - Profesní řešení Advokát
I.
II.
Stupeň výbavy
III.
IV.
Expert
Meritum - právní příručky
Majetkové daně
Daně 2009-2010: Daň darovací / dědická;
BH00087
Daň z nabytí nemovitostí 2014
Daně 2009-2013 Daň silniční
Daň z nemovitostí 2009-2012 /Daň z nemovitých věcí 2014
BH00088
Daň z přidané hodnoty 2009-2014
BH00089
Daň z příjmů 2009 - 2013
Daňový řád (správa daní)
BH00090
Daně 2009 - 2010 Správa daní
Daně 2011, 2013 Daňový řád (Správa daní)
BH00091
Spotřební daně 2009 - 2013
BH00093
Doprava 2007-2009
Meritum -právní příručky
BH00094
BH00095
BH00096
x
lze objednat
x
x
x
Personalistika a mzdy
Personalistika 2007-2012
Mzdy 2007 -2012
Mzdy od A do Z 2014
Nevýdělečné organizace 2007 - 2012
Obce 2006-2009
x
x
x
Občanské právo
Občanské právo 2007, 2012
BH00097
Byty a právo 2007
Katastr nemovitostí 2006-2010
Statusové věci občanů 2009
Obchodní právo
Obchodní právo 2010
Obchodní rejstřík 2007
Vzory smluv pro podnikatele 2007
BH00098
Rozhodčí řízení 2007
Mezinárodní obchod 2006-2007
Clo 2008
Podnikání 2007
Vymáhání pohledávek 2006, 2011
Příspěvkové organizace
Příspěvkové organizace 2006-2013
BH00099
Sdružení bez právní subjektivity 2008-2011
Správní řád 2006
Účetnictví podnikatelů
Účetní souvztažnosti 2007 - 2013
BH00101
Účetní závěrka 2007, 2008
Účetnictví podnikatelů 2007 -2014
Stavební právo, vzory žádostí, rozhodnutí a jiných úkonů podle stavebního
BH00106
zákona 2012
Samospráva - Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
BH00013
Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
Samospráva - Právní předpisy obcí ČR
Přeložená legislativa AJ / NJ
Slovenské předpisy a jejich komentáře
x
lze objednat
5/5
x
x
x
x
lze objednat
lze objednat
lze objednat
lze objednat
O možnostech rozšíření profesního řešení ASPI se, prosím, informujte u obchodního zástupce (www.wolterskluwer.cz).
Wolters Kluwer a.s.
www.wolterskluwer.cz
x
x
x
Download

ASPI - Profesní řešení Advokát