Nabídka systému ASPI platná od 1.12.2014
Cena ročního předplatného bez
DPH
Název služby
Systém ASPI základ
obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu
(důvodové zprávy, bulletiny, sborníky, věstníky), monografie právnické osoby, bibliografii, časopisy Soudce,
Správní právo, Aplikace práva, Časopis pro právní vědu a praxi, Revue pro právo a technologie, Časopis
zdravotnického práva a bioetiky, The Lawyer Quarterly, Bulletin advokacie.
Komentář k: Zákonu o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), Občanský zákoník (40/1964 Sb.),
Obchodní zákoník (513/1991 Sb.), Zákonu o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.), Zákonu o poskytování součinnosti pro účely řízení před
mezinárodními soudy (186/2011 Sb.), Nařízení o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů (91/2010 Sb.).
Meritum Ekologické Daně 2014
0 Kč *
* Platí pro jednouživatelské roční předplatné autorského obsahu v ceně vyšší než 10 000 Kč (po všech slevách) nebo pro
všechna profesní řešení. Cena ročního předplatného služby systému ASPI základ je 9 900 Kč.
Profesní řešení - Advokát I. / II. / III./IV./ Expert
Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert
Profesní řešení - Firma I. / II. / III. /IV./ Expert
Profesní řešení - Samospráva I. / II.
9 900 Kč/ 12 900 Kč / 15 900 Kč /
19 900 Kč / 26 900 Kč
9 900 Kč/ 12 900 Kč / 15 900 Kč /
19 900 Kč / 26 900 Kč
9 900 Kč/ 12 900 Kč / 15 900 Kč /
19 900 Kč / 26 900 Kč
9 900 Kč/ 12 900 Kč
Nabídka titulů autorského obsahu a aplikací systému ASPI
Status
Kód titulu
Název
Usnesení vlády ČR
Usnesení vlády ČR (od roku 1991)
BH00011
Aplikace
BH00050
Průvodce rekodifikací soukromého práva ČR (AK PRK Partners)
BH00021
Kalkulačky ČR
ASPI NAVIGÁTOR
NAVIGÁTOR základ - Veřejné zakázky
Novinka BH00258
NAVIGÁTOR s přiřazenou literaturou - Veřejné zakázky
NAVIGÁTOR s přiřazenou literaturou a platformou ASPI- Veřejné zakázky
NAVIGÁTOR základ -Stavební řízení
Novinka BH00292
NAVIGÁTOR s přiřazenou literaturou -Stavební řízení
NAVIGÁTOR s přiřazenou literaturou a platformou ASPI -Stavební řízení
Právní informační servis ČTK (jen pro licence se vzdáleným přístupem k datovým ASPI serverům)
Novinka
BH00297
Právní monitoring ČTK
Novinka
BH00298
Informace o klíčových transakcích a firmách
Periodika - odborné časopisy (28 časopisů)
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
BH00038
BH00035
BH00041
BH00347
BH00039
BH00034
BH00256
BH00031
BH00033
BH00257
BH00030
BH00248
BH00037
BH00028
BH00043
BH00042
BH00032
BH00036
BH00040
Bezpečnost a hygiena práce
Daně a právo v praxi
Daňový expert
Finanční, daňový a účetní bulletin
Judikatura Evropského soudního dvora
Jurisprudence (recenzovaný časopis)
Obchodní právo (recenzovaný časopis) - vydavatel JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D.
Otázky a odpovědi v praxi
Práce a mzda
Právník (recenzovaný časopis) - vydavatel Ústav státu a práva AV ČR, ZČU Plzeň
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
Rekodifikace a praxe
Řízení školy, Školní poradenství v praxi
Soudní judikatura
Státní zastupitelství (recenzovaný časopis)
Trestní právo (recenzovaný časopis)
Účetnictví neziskového sektoru (UNES)
Účetnictví v praxi
Účetnictví, daně a právo v zemědělství
1
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Status
Kód titulu
Název
Periodika - odborné časopisy (28 časopisů) - pokračování
v ASPI základ
v ASPI základ
v ASPI základ
v ASPI základ
v ASPI základ
v ASPI základ
v ASPI základ
v ASPI základ
Aplikace práva
Bulletin advokacie
Časopis pro právní vědu a praxi
The Lawyer Quarterly, Bulletin advokacie
Časopis zdravotnického práva a bioetiky,
Revue pro právo a technologie
Soudce
Správní právo
Komentáře k zákonům (66 komentovaných předpisů a vyhlášek)
Novinka
BH00348
Novinka
BH00346
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
BH00291
BH00260
BH00272
BH00252
BH00259
BH00254
BH00253
BH00242
BH00244
BH00241
BH00243
BH00245
BH00247
BH00246
BH00251
BH00250
BH00249
BH00081
BH00080
BH00079
BH00082
BH00057
Zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.)
Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) s příslušnými vyhláškami
Vyhláška 16/1991 Sb. a 114/1991Sb. ke kolektivnímu vyjednávání
Zákon o mediaci (202/2012 Sb.)
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb)
Zákon o hospodaření energií (406/2000 Sb.)
Zákon o finanční správě ČR (456/2011 Sb.)
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.)
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.)
Správní řád (500/2004 Sb.) - poznámkové vydání
Občanský zákoník (NOZ) 89/2012 Sb.
Mezinárodní právo soukromé (MPS) 91/2012 Sb
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář (99/1963 Sb.) nakladatelství HBT
Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 90/2012 Sb.
Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.)
Zákona o dani silniční (16/1993 Sb.)
Zákon o pojistném na důchodové spoření (397/2012 Sb.)
Lázeňský zákon (164/2001 Sb.)
Zákon o rybářství (zákon č.99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.)
Živnostenský zákon a Zákon o živnostenských úřadech (455 a 570/1991Sb.)
Daňový řád (280/2009 Sb.)
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.)
Lesní zákon (289/1995 Sb.)
Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)
Stavební zákon (183/2006 Sb.)
BH00056
Školský zákon (561/2004 Sb.)
BH00077
Zákon o auditorech (93/2009 Sb.)
BH00054
Zákon o azylu (325/1999 Sb.)
BH00076
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)
BH00074
Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.)
BH00053
Zákon o nabídkách převzetí (104/2008 Sb.)
BH00073
Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.)
BH00052
Zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.)
BH00071
Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.)
BH00070
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.)
BH00068
Zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.)
BH00067
Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících (194/2010 Sb.)
BH00066
Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.)
BH00065
Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.)
BH00063
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.)
BH00062
Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.)
BH00061
Zákon o zbraních (119/2002 Sb.)
BH00051
Zákoník práce (262/2006 Sb.)
Mediální zákony
BH00055
Tiskový zákon (46/2000 Sb.)
Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (132/2010 Sb.)
skupina
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.)
Zákon o regulaci reklamy a změna a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. (40/1995 Sb.)
Zákon o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.)
2
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Status
Kód titulu
Název
Komentáře k zákonům (65 komentovaných předpisů a vyhlášek) - pokračování
BH00059
Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských ("Brusel II bis") (2201/2003/ES)
skupina
Občanský soudní řád a související předpisy EU (WK)
Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) nakladatelství Wolters Kluwer
Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ("Brusel I") (44/2001/ES)
Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES)
BH00069
skupina
Komentář k účetním předpisům
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.)
Vyhláška k provedení zák. o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví (500/2002 Sb.)
Zákon o sdružování občanů (právo shromažďovací, petiční)
BH00072
Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.)
Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.), Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.)
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.)
v ASPI základ
-
v ASPI základ
-
Občanský zákoník (40/1964 Sb.)
v ASPI základ
-
Obchodní zákoník (513/1991 Sb.)
v ASPI základ
-
Zákonu o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.)
v ASPI základ
-
Zákonu o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy (186/2011 Sb.)
-
Nařízení o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů (91/2010 Sb.)
v ASPI základ
skupina
Oznámení České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003)
Komentované vzory smluv a podání
Novinka
Novinka
Novinka
Občanské právo - rekodifikační vzory
Obchodní právo - rekodifikační vzory
Rodinné právo - rekodifikační vzory
Autorské právo
Daňové právo
Evropský soud pro lidská práva
Exekuce
Insolvenční právo
Občanské právo procesní
Pojišťovnictví
Pracovní právo
Přestupkové řízení
Směnečné právo
Správní právo
Stavební řízení
Trestní právo
Ústavní soud
Veřejné dražby
Živnostenské právo
BH00239
BH00238
BH00240
BH00107
BH00109
BH00110
BH00111
BH00112
BH00117
BH00119
BH00120
BH00121
BH00123
BH00124
BH00125
BH00126
BH00127
BH00128
BH00129
Specializované vzory smluv (Advokátní kancelář PRK Partners)
Akciová společnost
Nájmy, nemovité věci
Postoupení, ukončení závazků
Prodej podílu ve společnosti
Společnost s ručením omezeným
BH00305
BH00306
BH00307
BH00308
BH00309
Novinka
BH00345
Judr. F.Kučera: Vybraná judikatura ve věcech insolvenčního řízení
BH00149
Daňové právo
Vybraná judikatura ve věcech Daně dědické, Daně darovací a Daně z převodu nemovitostí
Vybraná judikatura ve věcech Daně z přidané hodnoty
Vybraná judikatura ve věcech daní z příjmů
Vybraná judikatura ve věcech Daňového řízení
3
skupina
Vybraná judikatura
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Status
Kód titulu
Název
BH00146
Evropský soud pro lidská práva: rozsudky velkého senátu, výběr : svazek I a II (1999 -2006)
Vybraná judikatura z oblasti konkursu a vyrovnání
BH00151
BH00144
Rozšíření
Rozšíření
Rozšíření
Rozšíření
Rozšíření
Rozšíření
Rozšíření
BH00152
Rozšíření
Trestní právo
Vybraná judikatura : trestné činy hospodářské
Vybraná judikatura : trestné činy proti majetku
Vybraná judikatura : trestné činy proti majetku : krádež, podvod, zpronevěra
Vybraná judikatura : trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I : loupež
Vybraná judikatura : trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.
Vybraná judikatura : trestné činy proti životu a zdraví / nutná obrana
Vybraná judikatura k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech
Občanské právo hmotné
Přehled judikatury ve věcech manželství (s přihlédnutím k NOZ)
Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k NOZ)
Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k NOZ)
Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů
Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva. Svazek III. Zákaz zneužití práva
Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze
Vybraná judikatura ve věcech soudů a soudců
Vybraná judikatura ve věcech majetkových vztahů mezi manžely
Vybraná judikatura ve věcech nájmu bytu
Vybraná judikatura ve věcech ochrany osobnosti
Vybraná judikatura ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu
Vybraná judikatura ve věcech zajištění závazků
Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva : svazek II
Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva : zásada autonomie vůle
Vybraná judikatura z oblasti věcných práv
Vybraná judikatura ve věcech podílového spoluvlastnictví
Vybraná judikatura ve věcech dědických
Vybraná judikatura ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům
Vybraná judikatura ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů
Vybraná judikatura z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k NOZ)
Vybraná judikatura ve věcech obch. rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek
Vybraná judikatura Věci v právním smyslu (s přihlédnutím k rekodifikaci)
Vybraná judikatura ve věcech náhrady škody
4
skupina
BH00143
Správní právo
Vybraná judikatura ve věcech práva na informace
Vybraná judikatura : soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany
Vybraná judikatura : zákon o zaměstnanosti
Vybraná judikatura ve věcech odpovědnosti státu za nesprávný výkon veřejné moci
Vybraná judikatura ve věcech voleb, referend a politických stran
Vybraná judikatura ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací
Vybraná judikatura ve věcech správního trestání
Vybraná judikatura z oblasti samosprávy (územní a profesní)
Vybraná judikatura z oblasti sociálního zabezpečení
Vybraná judikatura z oblasti stavebního práva
Vybraná judikatura ve věcech katastru nemovitostí
Vybraná judikatura z oblasti školství
Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví I
Vybraná judikatura z oblasti živnostenského podnikání
Vybraná judikatura z oblasti životního prostředí
skupina
Rozšíření
skupina
BH00142
Obchodní právo
Vybraná judikatura ve věcech akcií a jejich převodů
Vybraná judikatura : přeměny obchodních společností : převod podniku a jeho části.
Vybraná judikatura ve věcech družstev
Vybraná judikatura ve věcech nekalé soutěže
Vybraná judikatura ve věcech obchodních společností
Vybraná judikatura ve věcech obchodních závazkových vztahů
Vybraná judikatura ve věcech ochrany hospodářské soutěže
skupina
Vybraná judikatura (pokračování)
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Status
Kód titulu
Název
BH00145
Rozšíření
BH00147
BH00150
BH00141
BH00153
BH00148
BH00154
Občanské právo procesní
Přehled judikatury ve věcech předběžných opatření
Vybraná judikatura : žaloba, její náležitosti a vady
Vybraná judikatura : poučovací povinnost soudu a koncentrace řízení
Vybraná judikatura ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem
Vybraná judikatura ve věcech dokazování
Vybraná judikatura ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení
Vybraná judikatura ve věcech nákladů řízení
Vybraná judikatura ve věcech rozhodčího řízení
Vybraná judikatura ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání
Vybraná judikatura ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce
Vybraná judikatura ve věcech vyúčtování služeb advokátem
Vybraná judikatura ve věcech soudních poplatků
Vybraná judikatura ve věcech bezdůvodného obohacení
Pracovní právo
Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních : náhrada škody
Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních : vznik, změny a skončení pracovního poměru
Ústavní soud 1993 - 2003
Vybraná judikatura ve věcech veřejných zakázek
Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví II : odpovědnost ve zdravotnictví
Vybraná judikatura ve věcech Směnečného práva
skupina
Rozšíření
skupina
Vybraná judikatura (pokračování)
Monografie nakladatelství Wolters Kluwer (bez aktualizace - jednorázové platby)
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
BH00349
BH00350
BH00273
BH00274
BH00295
BH00299
BH00300
BH00296
BH00341
BH00342
BH00340
BH00343
BH00344
Exekuční srážky ze mzdy a jiných příjmů
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Bankovní obchody
Rozvody, rozchody, zánik partnerství
Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci
Svěřenecké fondy
Osvobození od DPH - vybrané oblasti
Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva
Elektronické zadávání veřejných zakázek
Lichva: trestný čin a společenský jev
Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce
Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daní
Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
Monografie nakladatelství Grada (uvedená cena je roční předplatné aktualizace, tituly nelze tisknout a kopírovat)
Monografie k rekodifikaci
Novinka
BH00261
NOZ - Dědické právo, NOZ - Náhrada škody, NOZ - Principy a základní pojmy
NOZ - Rodinné právo, NOZ - Smluvní právo, NOZ - Vlastnictví a věcná práva
Nová společnost s ručením omezeným, Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Zákon o obchodních korporacích s komentářem
Monografie k daňovým předpisům
Novinka
Odložená daň z příjmů, INTRASTAT a DPH v příkladech, Kapitálové společnosti - daně, účetnictví, právo
Daňové zákony 2011, 2012, 2013, 2014, Daně z příjmů 2012, 2013, 2014
BH00310
DPH 2012, 2013, 2014 - zákon s přehledy, DPH 2012, 2013, 2014
Daňová evidence podnikatelů 2012, 2013, 2014, DPH a účtování
Monografie - pracovní právo
Jak skončit pracovní poměr, Zákoník práce 2011,2012,2013,2014 s výkladem
Pracovní právo pro neprávníky, Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony
Zákoník práce 2012, 2013, 2014 v praxi - komplexní průvodce
Monografie - stavební právo, reality
Novinka
BH00275
Novinka
BH00270
Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt, Rádce nájemníka bytu
Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů
Stavební zákon s komentářem pro praxi
5
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Status
Kód titulu
Název
Monografie nakladatelství Auditorium (bez aktualizace - jednorázové platby)
Novinka
BH00287
Judikatura a právní argumentace
Novinka
BH00286
Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století
Novinka
BH00285
Metody a zásady interpretace práva
Novinka
BH00301
Ochran základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21.st. v českém a evropském kontextu
Novinka
BH00304
Jaderné právo - Právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření
Novinka
BH00303
Sportovní právo
Novinka
BH00302
Sociální stát v Československu - Právně-institucionální vývoj v letech 1918 až 1992
Novinka
BH00288
… právo, jazyk a příběh
Novinka
BH00289
Elektronické cenné papíry Transparentnost korporátních struktur společností
Novinka
BH00290
Bankovní regulace a dohled
Rozšíření
BH00087
Rozšíření
Rozšíření
Rozšíření
BH00088
BH00089
BH00090
BH00091
BH00093
Majetkové daně
Daně 2009-2010 Daň darovací / Daň dědická / Daň z nabytí nemovitostí 2014
Daně 2011 - Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Daň silniční 2009-2012 / Daň z nemovitostí 2009-2012, Daň z nemovitých věcí 2014
Daň z přidané hodnoty 2009 - 2014
Daň z příjmů 2009 - 2012, 2014
Daňový řád (správa daní) 2009-2011, 2013, 2014
Spotřební daně 2009 - 2013
Doprava 2007-2009
skupina
Meritum -právní příručky
BH00098
Obchodní právo 2010 / Obchodní rejstřík 2007 / Rozhodčí řízení 2007 / Mezinárodní obchod 2006-2007
Clo 2008 / Podnikání 2007 / Vymáhání pohledávek 2006, 2011
Příspěvkové organizace
Rozšíření
BH00099
Příspěvkové organizace 2006-2014
Sdružení bez právní subjektivity 2008-2011
Rozšíření
BH00100
Správní řád 2006
BH00101
Účetnictví podnikatelů
Účetní souvztažnosti 2007 - 2014, Účetní závěrka 2007, 2008, Účetnictví podnikatelů 2007 -2014
BH00106
Stavební právo, vzory žádostí, rozhodnutí a jiných úkonů podle stavebního zákona 2012
skupina
BH00097
skupina
Personalistika a mzdy: Personalistika 2007-2012 / Mzdy 2007 -2012 / Mzdy od A do Z 2014
Nevýdělečné organizace 2007 - 2012
Obce 2006-2009
Občanské právo
Občanské právo 2007, 2012 / Byty a právo 2007 / Katastr nemovitostí 2006-2010
Statusové věci občanů 2009
Obchodní právo
skupina
BH00094
BH00095
BH00096
skupina
Meritum -právní příručky
Rozšíření
Samospráva - Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
BH00013
Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
Samospráva - Právní předpisy obcí ČR
BH00179
BH00167
BH00168
BH00166
BH00170
BH00173
BH00171
BH00174
BH00172
BH00178
BH00169
BH00176
BH00175
BH00177
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina kraj
Zlínský kraj
6
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Status
Kód titulu
Název
Přeložená legislativa ČR
Německý jazyk
BH00208
Daňový řád (Abgabenordnung)
BH00203
Obchodní zákoník (Handelsgesetzbuch)
BH00198
Zákon o dani z přidané hodnoty (Gesetz über die Mehrwertsteuer)
BH00196
Zákon o daních z příjmů (Einkommen- und Körperschaftsteuergesetz)
BH00195
Zákon o kolektivním investování (Gesetz über kollektive Kapitalanlagen)
BH00193
BH00192
Zákon o ochraně
hospodářské
Zákon o přeměnách obchodních
společností
a družstevsoutěže
(Gesetz(Wettbewerbsschutzgesetz)
über die Umwandlung von
Handelsgesellschaften und Genossenschaften)
BH00190
Zákon o veřejných zakázkách (Gesetz über öffentliche Aufträge)
BH00189
Zákon směnečný a šekový (Wechsel- und Scheckgesetz)
BH00200
Zákoník práce (Arbeitsgesetzbuch)
Anglický jazyk
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
BH00207
Insolvenční zákon (Insolvency Act)
BH00206
Občanský soudní řád (Civil Procedure Code)
BH00205
Občanský zákoník (Civil Code)
BH00204
Obchodní zákoník (Commercial Code)
BH00202
Trestní řád (Code of Criminal Procedure)
BH00201
Trestní zákoník (Penal Code)
BH00197
Zákon o daních z příjmů (Act on Income Taxes)
BH00194
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Act on the Protection of Competition)
BH00191
Zákon o veřejných zakázkách (Act on public procurement)
BH00199
Zakoník práce (Labour Code)
Slovenské tituly ASPI
Predpisy SR
BH00004
Předpisy SR
Kalkulačky SR
BH00022
Kalkulačky
Komentáře ke slovenským předpisům
Komentár k Autorskému zákonu
BH00334
Komentár k Daňovému poriadku a k Zákonu o správe daní a o zmenách v sústave úz. fin. orgánov
BH00222
Komentár k Exekučnému poriadku
BH00230
Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku
BH00227
Komentár k Občianskemu zákonníku
BH00226
Komentár k Obchodnému zákonníku
BH00228
Komentár k Správnemu poriadku
BH00231
Komentár k Stavebnému zákonu
BH00229
Komentár k Trestnému poriadku
BH00225
Komentár k Trestnému zákonu
BH00224
Komentár k Vyhláške o odmenách a náhradách notárov a k Zákonu o notároch a notárskej činnosti
BH00217
Komentár k Zákonníku práce
BH00223
Komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty
BH00219
Komentár k zákonu o dani z príjmov
BH00220
Komentár k Zákonu o inšpekcii práce a zmene zákona o nelegálnej práci
BH00338
Komentár k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácií
BH00339
Komentár k Zákonu o mediácii
BH00335
Komentár
k
zákonu
o
miestnych
daniach
a
miestnom
poplatku
za komunálne odpady
BH00221
Komentár
k
zákonu
o obecnom zriadení
BH00333
Komentár k Zákonu o obmedzení platieb v hotovosti a Zákonu o používaní regis. pokladnice
BH00330
Komentár k zákonu o rodine
BH00218
Komentár k zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
BH00332
Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní
BH00331
Komentár k Zákonu o výkone práce vo verejnom záujme
BH00337
Komentár ku Katastrálnemu zákonu
BH00336
7
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Ceník systému ASPI platný od 1.12.2014
Zřizovací poplatek služby právního informačního systému ASPI (jednouživatelský přístup)
Obnovovací poplatek (po zablokování služby)
10 000 Kč
1 500 Kč
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH ve výši 21%.
Uvedené ceny jsou pro jednoleté předplatné a jeden přístup ke službě ASPI (pokud není uvedeno jinak). Rádi Vás
budeme informovat o cenách pro více uživatelů a množstevních slevách. Obraťte se prosím na obchodního
zástupce Wolters Kluwer.
Profesní řešení můžete doplnit o další tituly z nabídky. Tituly a aplikace obsažené v profesních řešeních nelze
zaměňovat nebo přiobjednávat. Informace o profesních řešení a kontaktech naleznete na www.wolterskluwer.cz.
Aktualizací právního informačního systému ASPI se rozumí doplnění změn, dodatků a úprav Systému ASPI a to
především po novelizaci příslušných předpisů nebo nových vydání předplacených titulů, pokud jsou předmětem
aktualizace. Průběžnou aktualizací lze také doplňovat nebo upravovat funkce platformy ASPI. Datové ASPIservery
jsou aktualizovány denně. Internetová aktualizace probíhá 2-3krát týdně. Aktualizace prostřednictvím datových
DVD probíhá měsíčně.
8
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Download

0 Kč * - Wolters Kluwer