č.j.: 067 EX 47/04-717
č.o.: 0
USNESENÍ
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.:
12Nc 6829/2003-5, které vydal Obvodní soud pro Prahu 6, dne 16.12.2003 ve prospěch
oprávněného Priton Management S.A., reg.č. 79,816, Conner of Eyre & Hutson Street, P.O.Box
2670, , Belize City, Belize, zast. JUDr. Petr Voříšek,Ph.D.,LL.M, advokát, Přístavní 321/14, 17000,
Praha 7 a v neprospěch povinného: Vladimír Novotný, Horní Branná 1, 51236, Horní Branná,
nar.14.09.1947
rozhodl takto:
I.
Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 exekučního řádu o d r o č u j e
dražební jednání nařízené usnesením ze dne 17.7.2014, č.j. 067 EX 47/04-635, a to na
neurčito.
II.
Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 exekučního řádu o d r o č u j e
dražební jednání nařízené usnesením ze dne 17.7.2014, č.j. 067 EX 47/04-636, a to na
neurčito.
Odůvodnění:
Usnesením ze dne 17.7.2014, č.j. 067 EX 47/04-635, byla na den 26.11.2014 nařízena dražba
spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech o velikosti ½, zapsaných na listu vlastnictví 515
pro okres Trutnov, obec Špindlerův Mlýn a katastrální území Špindlerův Mlýn: pozemek parc. č.
462/3 (ostatní plocha) o celkové výměře 1813 m 2. Usnesením – dražební vyhláškou ze dne
17.7.2014, č.j. 067 EX 47/04-636, byla na den 26.11.2014 nařízena dražba spoluvlastnického podílu
na nemovitých věcech o velikosti ½, zapsaných na listu vlastnictví 734 pro okres Trutnov, obec
Špindlerův Mlýn a katastrální území Špindlerův Mlýn: pozemek parc. č. st. 227 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 1016 m2, parc. č. 323/7 (ostatní plocha) o výměře 90 m 2 a parc. č. 987 (trvalý
travní porost) o výměře 449 m2. Z důvodu podání návrhů na vyloučení prodávaných nemovitých
věcí z exekuce rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto rozhodnutí, a
dražební jednání nařízená na den 26.11.2014 odročil na neurčito.
P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v platném znění, není odvolání přípustné.
V Praze dne 26.11.2014
otisk úředního razítka
Mgr. Jiří Komárek, v.r.
exekutorský kandidát
ustanovený zástupce
soudního exekutora
JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D.
Mail: [email protected]
Za správnost:
Pavla Urbanová
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podob ě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat.
Download

U S N E S E N Í