Jako každý rok bychom Vás chtěli informovat o průběhu
Tříkrálové sbírky. Rok co rok hledáme nová slova, která by
dostatečně vyjádřila pocity a snahu všech, kteří se na Tříkrálové
sbírce podílejí. Najít taková slova, která by vhodně dokázala popsat
práci, snahu a obětavost malých i velkých koledníčků i jejich
vedoucích, je mnohdy nelehký úkol.
Letošní rok je pro mě v tomto ohledu jiný! Tento rok mi slova
padají na papír sama. Nemusím přemýšlet o tom, co napsat.
Koordinovat Tříkrálovou sbírku 2015 pro mě bylo milou povinností,
která mě naplňovala hrdostí, radostí a štěstím.
Již od samého začátku byla z každého osloveného vedoucího
cítit chuť a ochota na Tříkrálové sbírce pracovat. Nejenže byli rádi,
že jsou opět osloveni, ale sami vymýšleli nová a nová místa, kam ještě
skupinky vyslat a na které dveře napsat požehnání K+ M+ B 2015.
Zároveň všem zúčastněným děkuji za názory, podněty, rady,
ale i za jejich příběhy a zkušenosti s dárci.
Velké díky samozřejmě patří koledníčkům, kteří to v letošním
větrném a deštivém počasí neměli vůbec jednoduché. Doufám, že
malou odměnou a náplastí na stále se namáhající hlasivky při koledě
u každého domu, byla hromada sladkostí a vlídná slova. Ta vesměs
obsahovala díky, pochvaly a kladná přijetí.
V neposlední řadě si upřímné díky zaslouží Ti, kteří vhodili do
zapečetěných kasiček finanční obnos. Výtěžek Oblastní charity
Vimperk bude z 90% použit na pokrytí provozu Domova klidného
stáří Pravětín a 10% na sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi.
To, že se sbírky zúčastnilo 28 skupinek, že bylo zapečetěno
celkem 45 kasiček, je dobrým důkazem toho, že letošní sbírka
probíhající na Vimpersku a zajišťovaná Oblastní charitou Vimperk
byla opravdu jedinečná.
Slova na závěr?
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky organizované Oblastní
charitou Vimperk činí 190 056,- Kč.
Všem moc děkujeme!!!
Za Oblastní charitu Vimperk, koordinátorka TS Jana Brabcová
V rámci projektu „Aktivně ve stáří“ probíhají v průběhu
celého roku 2014 akce zaměřené na společné setkávání seniorů
v domech s pečovatelskou službou.
Již v lednu se uskutečnilo v DPS Skalka v Prachaticích
příjemné posezení a další pokračování pořadu o Karlu Hašlerovi
v podání Karla Šedivého. Lásky Karla Hašlera je název dalšího
pokračování tohoto pořadu. V tomto díle jsme si povídali o
největších láskách Karla Hašlerka, o Praze, o hudbě a také o
Zdeničce Frimlové, jeho lásce a životní partnerce. V pořadu
samozřejmě také zaznělo mnoho známých písní, všichni si mohli
zazpívat milé a oblíbené „Hašlerovky“.
V únoru si měly možnost naše klientky vyrobit vlastnoručně
malované dřevěné kočičky. I v Domě s pečovatelskou službou Čkyně
se uskutečnila dne 28. 3. 2014 v rámci tohoto projektu akce „Vítání
jara“, při kterém jsme společně vyráběli dekorační předměty
připomínající nám, že jaro je již za dveřmi. Vítání jara si nenechali
ujít ani v DPS Skalka v Prachaticích. I zde se spojila kreativita našich
seniorů s příjemným posezením. V letním období proběhlo několik
posezení zaměřených na výrobu drobných upomínkových předmětů
(malování hrnků, malování na hedvábné šátky a výroba drobných
šperků).
V září se společně s psychoterapeutkou Mgr. Květou
Kadlecovou uskutečnilo posezení zaměřené na reflexní terapii
obličeje, dotykovou terapii, paní Květa Kadlecová nám poradila, jak
si pomoci při strachu, úzkosti a panice.
Podzimnímu období zase patřila akce „Růže z listí“,
„Pohybová terapie rukou“ a beseda na téma „Bezpečná domácnost“.
První setkání bylo návodem, jak si vyrobit krásnou dekoraci
ze spadaného barevného listí, při kterém si mnozí uvědomují, jak je
podzim krásný. Ve druhém případě šlo o velice zajímavou inspiraci,
jak působí pohyb rukou na naše zdraví.
Zatím poslední akcí v rámci projektu „Aktivně ve stáří“
pořádanou Oblastní charitou Vimperk byla informativní beseda, na
které bylo doporučeno, jak zajistit domácnost, jak se bránit
podvodníkům, kteří nabízejí různé nekvalitní a předražené zboží po
domácnostech, byli také seniorům předány drobné signalizační
předměty k jejich ochraně.
Koncem listopadu se uskutečnila akce, při které si naši
uživatelé vyrobili vánoční dekoraci a adventní věnce. Závěr roku
patřil vánočním besídkám spojeným s příjemným svátečním
posezením, občerstvením a krásným programem.
V rámci projektu jsme nakoupili několik rehabilitačních
pomůcek a v průběhu celého roku probíhalo procvičování rukou,
nohou a také vycházky do blízkého okolí.
Tyto činnosti umožní seniorům aktivně prožívat každý den a
společně se zapojovat do dění v pečovatelských domech.
Projekt Aktivně ve stáří Oblastní charity Vimperk je
financován z grantu Jihočeského kraje. Doufejme, že příští rok
budou tato zajímavá posezení pokračovat a Oblastní charita Vimperk
bude moci realizovat další akce vyhledávané mnohými seniory.
Výrobky našich seniorů růže z listí a vánoční
dekorace.
Kvalita domova pro seniory se pozná mimojiné i podle počtu
pracovníků, kteří mají na starost péči o uživatele. V domově
v Pravětíně dbáme na to, aby měl personál dostatek času na každého,
aby byly pracovnice vždy vlídné a trpělivé. V denní směně pečuje o
36 obyvatel 5 pečovatelek, jedna zdravotní sestra a dvě sociální
pracovnice. V noci pak službu zajišťuje jedna pečovatelka a jedna
zdravotní sestra. Dále se kvalita domova pozná podle toho, jak jsou
respektovány individuální potřeby každého uživatele. My v domově
v Pravětíně považujeme za samozřejmost, že si každý může zvolit
například, kdy chce vstávat, kdy chodit spát, zda se chce stravovat na
svém pokoji nebo v jídelně, co chce či nechce jíst, jak chce trávit svůj
volný čas a podobně. Abychom každému co nejvíce porozuměli,
využíváme biografii, zajímá nás, jak dříve člověk žil, kde pracoval,
na co je zvyklý, co má rád, co rád nemá, tomu se snažíme přizpůsobit
péči, aby se zde každý cítil co nejlépe. Pracujeme také s konceptem
bazální stimulace, pomocí vhodných doteků se snažíme navodit
fyzickou i psychickou pohodu, metody validace nám umožňují vcítit
se do osobní reality osoby s poruchami orientace.
„ Žiji v domově v Pravětíně více jak půl roku.
Mám samostatný pokoj, balkon, svou
koupelnu, na pokoji mám televizi, varnou
konvici, lednici. Je mi teplo, nemusím se starat
o úklid ani praní prádla. Všichni jsou na mě
hodní, kuchaři nám dobře vaří, tak pestrý
jídelníček jsem v životě neměla. Když nechci
být sama, zapojím se do nabízených činností,
někdy pečeme, luštíme křížovky, hrajeme hry,
cvičíme, čteme si, zpíváme, děláme to, co nás
baví. Těšíme se na posezení s harmonikou, na
promítání filmů i různá kulturní vystoupení.
V létě se nám dobře sedí venku na lavičce. Nic
mi tady nechybí. Kdyby mi někdo nabídl,
abych se vrátila domů, věřte, já bych ani
nechtěla.“
K.P.
Od roku 2014 poskytuje Oblastní charita Vimperk také
krizovou pomoc. Je určena osobám, které se ocitly ve výjimečné
krizové situaci, která může vést až k ohrožení zdraví nebo dokonce
života. Při dlouhodobé krizi dochází k úzkostem, agresivnímu
jednání, stažení se do sebe, depresivním náladám. Krizi můžeme
vnímat jako něco, co nám komplikuje život, přináší omezení a ztráty.
Je důležité si uvědomit, že krize není jen něco, co nás ohrožuje, ale
také něco, co s sebou nese nové šance, možnosti a příležitosti.
V průběhu krize projdeme několika fázemi. Jako první
přichází tzv. šok. Je to fáze, kdy celou situaci popíráme, nechceme si
připustit pravdu, skutečnost, která nastala. Další fází je zloba, agrese,
hněv, kdy hledáme příčinu či viníka, „kdo za to může“. V této fázi je
důležité dát volný průchod svým emocím (např. pláč, vztek). Poté
přichází fáze smlouvání, kdy se snažíme o dosažení původního stavu.
Říkáme si: „Třeba to nabude pravda“. Následně přichází fáze smutku
– strach, úzkost, člověk si uvědomuje, že to všechno pravda je. Jako
poslední přijde smíření, vyrovnání a přijetí, kdy si uvědomíme, že se
s tím smířit musíme.
Zajímavé je zamyslet se nad tím, jaký je časový rámec,
v němž krize probíhá. Ačkoliv platí, že rozhodující doba pro
zpracování krize je asi 6-8 týdnů, je zřejmé, že pro skutečné
zpracování psychické zátěže je zapotřebí mnohem delší doby. Není
výjimkou, že tento proces trvá mnoho měsíců, někdy i let.
Jak krizi řešit? Většinu zátěžových situací a životních krizí
lidé překonávají svépomocí, za pomoci partnera, rodiny, přátel či
blízkého okolí. V případě, kdy tyto způsoby, jimiž lidé řeší
své problémy, selhávají nebo nejsou dosažitelné, je vhodné vyhledat
odbornou pomoc.
Nejčastější příčiny krizí, s kterými se lidé obraceli na naši
službu, jsou ztráta partnera, závažné onemocnění či úmrtí milovaného
člověka.
U mladistvých se setkáváme s pocitem nedostatku lásky
v rodině nebo se zneužíváním či týráním, všechny tyto problémy se
mohou u dětí či mladistvých projevovat sebepoškozováním.
Krizová pomoc je dostupná v naší sociální službě v Krátké
ulici 125 ve Vimperku (1. patro). Zaručujeme diskrétnost, služba je
poskytována zdarma.
„Jsou to již dva roky, kdy jsem procházela životní krizí. Nevím
přesně, kdy začala, nevím, proč jsem neviděla, že něco není v
pořádku, najednou jsem byla na dně. Přišla jsem o bydleni, málem
i o práci, snášela ponižování od partnera, s dětmi jsem si málo
hrála, život mne netěšil. Řešila jsem věčně nedostatek peněz a
lásky a točila se v kruhu úzkostí, výčitek i dluhů.
Problémy a pocity marnosti jsem řešila alkoholem, z čehož později
nebylo úniku. Tenkrát mi byla doporučena krizová pomoc, kterou
jsem vyhledala. Nikdo mne neodsoudil, vyslechli mě, poradili mi a
nasměrovali, jak a kudy jít dál. A já se i díky jejich pomocné ruce
snažím jít dál svým životem. A když na té cestě zakopnu,
zastavím se a nebo potřebuji najít nový směr, znovu využiji
pomocnou ruku krizové pomoci.“ (A. K.)
V roce 2014 byl realizován projekt Fénix zaměřený na osoby
ohrožené sociálním vyloučením. V rámci projektu bylo dospělým osobám
poskytováno odborné poradenství zejména v oblasti dluhové problematiky,
získávání zaměstnaní a bydlení.
Sociální pracovnice podporovaly uživatele při komunikaci s věřiteli,
se zdravotními pojišťovnami při řešení vzniklých dluhů. Vysvětlovaly jim
rizika spojená s uzavíráním úvěrů u nebankovních subjektů.
V rámci projektu byla uživatelům poskytnuta podpora při hledání
odpovídajícího zaměstnání. Pracovnice pomáhaly jednotlivcům při tvorbě
životopisů a podávaly informace potřebné k získání zaměstnání.
Další činností v rámci projektu byla pomoc rodinám s dětmi při
hledání stálého či náhradního bydlení a snaha o motivaci rodin k udržení
svého současného bydlení.
Během celého projektu probíhalo pravidelně doučování dětí a
příprava dětí na nástup do základní školy. Dále jsme organizovali pro děti
zájmovou činnost ve Vimperku i ve Volarech, nejnavštěvovanější byly
taneční kroužky ve Vimperku a ve Volarech.
Uspořádali jsme pro děti několik akcí, které vedly k začleňování do
většinové společnosti a k získání sociálních dovedností (vystoupení dětí Khamoro Praha, Strýt tyjátr, na slavnostech Zlaté stezky, na Volarských
slavnostech dřeva), dále si děti užily karneval, vítání léta a v prosinci
mikulášskou nadílku.
Projekt byl realizován díky grantu Jihočeského kraje.
Pomoc s předškolní a školní přípravou
Nabízíme dětem pomoc s předškolní a školní přípravou. Děti
v předškolním věku připravíme hravou formou na vstup do základní
školy (procvičování základních dovedností potřebných pro nástup do
ZŠ).
Dětem školního věku, které nezvládají nebo nechápou školní
učivo nabízíme individuální pomoc a podporu. Vysvětlujeme a
procvičujeme školní učivo, kterému dítě nerozumí. V rámci práce
s dětmi spolupracujeme se školou. Pravidelné setkávání nabízíme
vždy v pondělí, středu a pátek v předem domluvených odpoledních
hodinách.
Konzultace se speciálním pedagogem
Pomáháme dětem, které mají problémy s učením, chováním a
zvládáním školní přípravy. Při rozpoznání poruchy učení nabízíme
následné řešení. Konzultace se speciální pedagogem nabízíme vždy
ve středu a v pátek odpoledne dle dohodnutého času.
V případě zájmu je nutné, aby rodiče své děti telefonicky či osobně
objednali. (Tel.: 739 739 886, Krátká 125, Vimperk-1. patro)
Bc. Romana Trojanská
Andrea Kavanová, DiS.,
sociální pracovnice
OCH Vimperk
Oblastní charita Vimperk již od roku 2007 nabízí služby
rodinám s dětmi, které se nacházejí v nějaké nepříznivé situaci
(problémy s dětmi, vztahové problémy v rodině, problémy
s financemi, ztráta zaměstnání rodičů, ztráta bydlení, dluhy
apod.). Díky grantu Jihočeského kraje se nám dařilo pomáhat
ve větší míře i rodinám v evidenci OSPOD (odbor sociálněprávní
ochrany dětí). Snažili jsme se pomoci zajistit zdravý a všestranný
vývoj dětí v těchto rodinách, pomáhali jsme rodinám řešit jejich
nepříznivou situaci (oblast vztahů mezi členy rodiny, bydlení,
zaměstnání,
zadlužení rodiny, hospodaření), zvyšovat
kompetence, dovednosti a schopnosti rodičů, poskytovali jsme
pomoc dětem, které se ocitly v krizi, nabízeli jsme jim pomoc s
řešením jejich situace, služba umožnila mnohdy předejít ústavní
výchově dětí, předejít rozpadu rodiny v případě manželských
neshod (poradenství, párová terapie), v případě rozpadu rodiny
jsme pomáhali zajistit styk dítěte s oběma rodiči, v případě
nutnosti i podporovaný styk.
Přehled poskytovaných služeb v roce 2014
V roce 2014 jsme realizovali s uživateli naší služby celkem
neuvěřitelných 2624 kontaktů. Z toho převažovaly činnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační, kdy jsem pracovali hlavně
s dětmi a jejich rodiči, pomáhali jsme dětem s problémy ve škole,
rodičům s výchovou dětí nebo s péčí o dítě. Často se na nás
obraceli rodiče nebo samotné děti se složitějším problémem,
který vyžadoval dlouhodobější spolupráci formou terapeutických
činností směřujících k dosažení nových schopností, dovedností či
postojů k danému problému, v rámci těchto terapeutických
činností bylo realizováno více jak 300 kontaktů. Více jak 200
kontaktů představovalo pomoc v oblasti obhajování práv,
podporovali jsme též kontakt rodiče s dítětem v případě rozpadu
rodiny, což bylo téměř 50 kontaktů. Do zájmové činnosti jsme
zapojili celkem 30 dětí z rodin z méně podnětného prostředí.
Oblastní charita Vimperk v roce 2014 zajišťovala
pečovatelskou službu na rozsáhlém území bývalého prachatického
okresu (Vimpersko, Prachatice, Volary, Čkyňsko, Zdíkovsko,
Stašsko, Lčovice, Zálezly, Bohumilice, Vacov, Nové Hutě, Sv. Maří,
Kosmo, Žárovná, Buk, Šumavské Hoštice, Husinec). Celkem jsme
poskytli služby 589 seniorům v domácnosti v uvedených oblastech.
Bylo to více jak sedmdesát tisíc rozvozů obědů a téměř šedesát tisíc
dalších služeb (pomoc s hygienou, úklidem domácnosti, nákupy
apod.). Služby jsme poskytovali v domácnostech i v domech
s pečovatelskou službou.
Pečovatelská služba byla financována z úhrad od klientů, dále
z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, z grantu Jihočeského
kraje a z příspěvků jednotlivých obcí.
Oblastní charita Vimperk zajišťovala i zdravotní péči
seniorům v domácím prostředí. Deset zdravotních sester v roce 2014
ošetřilo 472 pacientů a vykonalo více jak dvanáct tisíc návštěv.
V domácím prostředí zajišťujeme převazy, aplikaci injekcí, měření
fyziologických funkcí, odběry krve, orientační vyšetření hladiny
curku v krvi, nácvik aplikace inzulínu, ošetřovatelskou rehabilitaci,
infúzní terapii, léčbu bolesti, domácí hospicovou péči u onkologicky
nemocných (podávání opiátů apod.). Služba je zajištěna 24 hodin
denně včetně víkendů a svátků.
Grant Jihočeského kraje
Oblastní charita Vimperk získala v roce 2014
pro
Pečovatelskou službu Prachatice v rámci projektu „Zajištění
dostupnosti a podpora rozvoje sociálních služeb na území
Jihočeského kraje“ finanční prostředky na zlepšení dostupnosti
sociálních služeb, rozvoj a zvýšení kvality poskytované služby
v Prachaticích.
Oblastní charita Vimperk
Pravětín 23
385 01 Vimperk
e-mail: [email protected]
www.vimperk.charita.cz
facebook: Oblastní charita Vimperk
Mgr. Dana Marková
ředitelka
tel: 388 412 738, 731 402 993
e-mail: [email protected]
Hlavní ekonom
účetní všech služeb
tel: 388 412 734
e-mail: [email protected]
Dům klidného stáří Pravětín
vrchní sestra - tel: 731 402 994
sociální pracovnice - tel: 733 220 649
Pečovatelská služba
vedoucí - tel: 388 416 288, 731 402 992
Ošetřovatelská služba
vrchní sestra - tel: 724 065 613
Služba pro rodiny s dětmi
tel: 739 739 886
Krizové centrum NEXUS
tel: 739 739 886
Vydala Oblastní charita Vimperk (leden 2015)
Redakční rada: Mgr. Dana Marková, Dana Vidlášová,
Veronika Vidlášová a Jana Brabcová
Download

Jako každý rok bychom Vás chtěli informovat o průběhu Tříkrálové