NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
31. srpna 2014
Téma:
Světlo světa
Apoštolská církev Trutnov
Slouží: Robert Souček
Použitý překlad ČEP
Minule jsme si připomněli, že Kristova církev má na světě nezastupitelnou roli, protože je sloupem a oporou pravdy. Dnes budeme dál rozvíjet tento pohled na nás samotné.
Jaká je naše pověření (role nebo zodpovědnost) ve světě, kde žijeme?
Mt 5:14-16
Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 16 Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a
vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
- Myslím, že si verše 14 a 15 nikdo nevysvětluje doslovně, ale všichni chápeme, že jde o obrazné vyjádření.
- Abychom porozuměli tomu, co od nás Bůh očekává, potřebujeme porozumět symbolice světla.
Co vyjadřuje světlo z duchovního hlediska?
Slova jako světlo, záře, sláva mají k sobě jistě blízko. Každé světlo má ve fyzickém i duchovním světě svůj zdroj.
Duchovní světlo má svůj zdroj v Boží slávě. Kde je Boží přítomnost, tam je i jeho sláva a ta vyzařuje světlo.
Bůh nestvořil ani jednu zlou (temnou) bytost. Lucifer i všichni padlí andělé byli původně stvořeni k Boží slávě.
Tma je pouze absence světla, nebyla stvořena Bohem. Zlo (lež) se stává tmou právě proto, že se vyhýbá světlu (pravdě).
Důkazem tohoto tvrzení jsou slova Pána Ježíše k nám, lidem:
Jan 3:19-21
Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly
zlé. 20 Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. 21 Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu."
Jaký vliv má duchovní světlo na člověka?
Jan 1:4-9
V něm byl život a život byl světlo lidí. 5 To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 6 Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. 7 Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. 8 Jan sám
nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
9
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.
Jak už jsem řekl, každé světlo má svůj zdroj. Boží slovo říká, že zdrojem našeho světla je Boží život v nás (Kristus ve vás).
Co je charakteristické pro Boží život - život z Ducha svatého?
Jan 3:5-8
Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království
Božího. 6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. 7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se
narodit znovu. 8 Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je
to s každým, kdo se narodil z Ducha."
Vítr nespoutáte, nelze ho uzavřít do nějaké krabice, protože by přestal být větrem. Stejně tak znovuzrozený křesťan vedený
Duchem nejedná podle "šablon", ale předává Boží život, jehož praktickým projevem je MILOST.
Tři příklady, kdy Ježíš pronáší slovo o světle světa v souvislosti s nějakým konkrétním projevem Boží milosti:
Jan 8:10-12
Ježíš se zvedl a řekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?" 11 Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" 12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo
světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."
Jan 9:3-5
Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. 4 Musíme konat
skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. 5 Pokud jsem na
světě, jsem světlo světa."
Jan 11:9-11
Ježíš odpověděl: "Což nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, neboť vidí světlo tohoto světa.
10
Kdo však chodí v noci, klopýtá, poněvadž v něm není světla." 11 To pověděl a dodal: "Náš přítel Lazar usnul.
Ale jdu ho probudit."
Jak tedy máme rozumět slovu z Mt 5:16?
Mt 5:16
Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
Hledejme v každé situaci konkrétní způsob, jak lze projevit Boží milost - smíření, odpuštění, dar, pomoc, oběť, uzdravení...
Lidé nás nebudou chválit za to, že jsme svatí (naplňujeme desatero), ale protože ucítí vanutí Ducha života - MILOSTI
Download

NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - Apoštolská církev v Trutnově