VÝROČNÍ
ZPRÁVA
OBČANSKÉHO
SDRUŽENÍ
SVĚTLO KADAŇ
2011
ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2011.Hlavní činností
naší organizace je práce v oblasti prevence patologických jevů ve společnosti.
Za účelem této aktivity provozujeme kontaktní centra pro drogově závislé
s terénními programy v Kadani,Karlových Varech a v Chomutově. Dále
provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kadani, v Prunéřově a
v Chomutově. Nadále provozujeme kompletní terénní programy pro okres
Karlovy Vary. Také pokračujeme v projektu STOP vyloučení v Karlových
Varech a realizujeme pokračování projektu Vzdělávání a následné zaměstnávání
lidí ze sociálně ohrožených skupin.Úspěšně se nám daří v oblasti specifické
primární prevence, kdy pokračuje spolupráce se školami v okrese Chomutov a
Karlovy Vary.
Jako každý rok jsme se i v tomto roce potýkali s finančními problémy zejména
v zachování programů kontaktních protidrogových center, kdy stát razantně
snížil poskytované dotace a dokonce v letošním roce tyto prostředky poskytl
úřad vlády až v říjnu. Zejména služby poskytované K-centry Kadaně a
Chomutova musely být omezeny, ačkoli se to paradoxně na konečných
poskytovaných službách vůči klientům projevilo jen minimálně a počty klientů i
přesto rostly. V Karlových Varech řešíme neustále problémy se stávajícími
prostory kontaktního centra, kdy situace se jeví jako neudržitelná a jsme nuceni
se v novém roce vystěhovat. Ostatní poskytované sociální služby se dařilo
naplňovat tak, jak jsme si předsevzali a to díky financování programů z EU
prostřednictvím Krajských úřadů v Ústí nad Labem a Karlových Varech.
Paradoxem ovšem je, že tyto programy již od roku 2012 nebudou financovány
z prostředků EU a existence NZDM v Kadani ,v Chomutově a terénních
programů na Karlovarsku je zcela nejistá. Všechny tyto momenty vyvolávaly
často pocit beznaděje do budoucna a ovlivňovalo to kvalitu pracovního nasazení
jednotlivých týmů. Jako vedení jsme také nedokázali zajistit klid pro pracovní
výkon, neboť informace o budoucnosti jednotlivých programů přicházely velice
nejisté. Řešili jsme tedy co bude dál, věříme stále, že služby budou zachovány a
uděláme vše proto, aby byly nadále kvalitní pro naše klienty. Nadále
spolupracujeme s úřady práce v Chomutově a v Karlových Varech, kde nám
poskytli množství možností získání dotací na částečné pokrytí mzdových
prostředků pracovníků jednotlivých služeb.
Jinak můžeme konstatovat, že organizace i v tomto roce pracovala s vyrovnaným
rozpočtem, nemáme dluhy vůči nikomu, což můžeme považovat za jeden z
obdivuhodných parametrů v naší činnosti. Během roku jsme absolvovali několik
kontrol finančních prostředků, které vždy dopadly bez závad. Bohužel jsme
mnohdy zahlcováni přehnanými administrativními požadavky donorů, stále
obtížněji zajišťujeme chod jednotlivých služeb a přes kladení vysokých nároků
na poskytování našich služeb se nám na toto nedostává finančních prostředků.
Mnohdy nechápeme proč tomu tak je…
Plánem na další období je zachování činnosti stávajících služeb, získání
prostředků na další pokračování programů NZDM v Kadani, v Chomutově a
Terénního programu na Karlovarsku.
Na závěr mi dovolte abych poděkoval všem , kteří pomáhali naší organizaci
v tomto roce, všem pracovníkům programů, našim partnerům a donorům, bez
kterých by naše činnost nefungovala.
Jan Hudák – předseda organizace
KONTAKTNÍ
ÚDAJE
ORGANIZACE
OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ
SVĚTLO KADAŇ
HUSOVA 1325
432 01 KADAŇ
REGISTRACE:
MVII./S-OVP/134274/97
z 2. 12. 1997
STATUTÁRNÍ
ZÁSTUPCE:
Jan Hudák
IČO:
656 507 01
DIČ:
CZ 65 65 07 01
ČÍSLO ÚČTU:
198 186 080
227/0100
BANKOVNÍ
SPOJENÍ:
KB Kadaň
KONTAKTNÍ
TELEFON:
474/33 53 47
603/80 41 91
E-MAIL:
[email protected]
[email protected]
cz
WEB:
www.os-svetlo.net
OBSAH
KONTAKTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍM
PROGRAMEM CHOMUTOV __________ 3
KONTAKTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍM
PROGRAMEM KADAŇ _______________ 6
KONTAKTNÍ CENTRUM KARLOVY
VARY _______________________________ 9
CENTRUM PREVENCE SVĚTLO ______ 12
TERÉNNÍ PROGRAM PRO OKRES
KARLOVY VARY ____________________ 17
DALŠÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ
ORGANIZACÍ _______________________ 19
PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ZA ROK
2011 ________________________________ 20
FINANČNÍ PODPORA V ROCE 2011 ___ 21
KONTAKTNÍ
ÚDAJE
ZAŘÍZENÍ
KONTAKTNÍ CENTRUM
A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV
Nízkoprahové, ambulantní zařízení působící v oblasti
primární, sekundární a terciární prevence v Chomutově a
blízkém okolí poskytuje služby již více jak deset let.
KONTAKTNÍ
CENTRUM
S TERÉNNÍM
PROGRAMEM
CHOMUTOV
Za tuto dobu jsme vyměnily již více jak 650 000 kusů
injekčních stříkaček a služeb využilo více jak 3 000 osob z řad
uživatelů drog i neuživatelů. Tyto počty vypovídají o
potřebnosti našeho zařízení v regionu. I přesto, že se rok od
roku potýkáme s nemalými finančními problémy, stále
poskytujeme služby kvalitně a reagujeme na změny v cílové
populaci i na drogové scéně.
ADRESA:
Hálkova 224
430 01 Chomutov
V roce 2011 se nám podařilo udržet služby ve stávající
nabídce. Došlo ke změně provozní doby, což vedlo k větší
časové flexibilitě pracovníků a možnosti se více zaměřit na
individuální potřeby uživatelů služeb. Dále se nám podařilo
udržet spolupráci s poskytovateli služeb v regionu.
VEDOUCÍ
ZAŘÍZENÍ:
Bc.Filip Ráža,DiS.
Věřím, že i v dalším roce dokážeme zachovat služby
v dostatečné kvalitě a budeme nadále důležitým článkem na
cestě k řešení problémů samotných uživatelů a všech osob,
které se na nás obrátí.
VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT
(VÝKONY V K-CENTRU)
2
1
12 80
4
2
54
9
2
22
1
7
4
1 60
32
6
4
36
3
5
11
6
TELEFON:
474 652 030
725 543 162
3
m
og
ra
stv
m
ot
iv
ač
ní
pr
ad
en
stv
en
or
di
nn
ép
or
ro
í
72
65
77
53
39
55
í
in
di
vi
du
ál n
íp
ce
en
2011
ad
do
l éč
ve
nc
er
nt
ái
re
fe
r
ov
by
8
1
40
23
e
s
vi
is
ís
er
2010
iz
kr
zd
ra
vo
tn
ý
se
rv
st
no
ov
in
av
po
tr
tn
ím
ý
i ck
ak
ko
nt
en
í st
se
r
vi
m
ra
og
pr
gi
ný
hy
ěn
vý
m
WEB:
www.os-svetlo.net
s
28
54
2
E-MAIL:
[email protected]
[email protected]
PERSONÁLNÍ
SLOŽENÍ
5
78
17
0
VÝMĚNNÝ PROGRAM V K - CENTRU A
TERÉNNÍM PROGRAMU (KUSY)
7
49
59
8
57
60
1
85
9
9
89
24
5
5
K-centrum
Terénní program
2008
SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK:
Bc.Filip Ráža, DiS.
17
17
56
4
35
04
6
40
29
5
51
54
84
1
31
9
72
40
VEDOUCÍ
ZAŘÍZENÍ:
Bc.Filip Ráža, DiS.
2009
2010
Celkem
2011
V roce 2011 jsme se potýkaly s finančními problémy, což nás
donutilo přistoupit na úsporná opatření, především v rámci
výměnného programu. V počátku roku jsme museli omezit
počet distribuovaných setů na 20 kusů na den na osobu.
V průběhu roku bylo toto omezení měněno až na konečných
10 kusů. To všechno se odrazilo na celkovém počtu
vyměněných injekčních setů.
VÝVOJ CÍLOVÉ POPULACE
V průběhu roku 2011 nenastaly v cílové populaci výrazné
změny. Věk uživatelů se pohybuje v rozmezí od 16 do 40 let.
Věk prvouživatelů je nadále nízký – pohybuje se kolem 16 až
17 let - ve sledovaném období jsme zaznamenali mnoho
prvokontaktů pod hranicí 18 let. Průměrný věk uživatelů je
28,3 let.
Stejně jako v loňském roce převažoval počet mužů, a to 75% z
evidovaných drogových uživatelů. I nadále převažuje počet
nezaměstnaných a to ve výši 60 %. Nadále převažuje pervitin
jako primární droga a to u 88 % uživatelů. I v tomto roce
převažovala u uživatelů drog intravenozní aplikace drog.
V roce 2011 se na nás obrátilo 84 rodičů a osob blízkých.
TERÉNNÍ PROGRAM
Dosáhnout stanovených cílů bylo za uplynulé období velmi
problematické. Naší snahou bylo především zachovat terénní
4
PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH:
Lenka Protivová
Veronika
Sabadošová
Petra Fajnerová
(do 18.2.2011)
Na DPP:
Kamila Šubertová
Marcela Šubertová
program alespoň v minimálním rozsahu. S ohledem na
finanční komplikace došlo k omezení personálního obsazení,
omezování výměnného programu, změna provozní doby.
Všechny tyto skutečnosti se naštěstí neodrazily na
konečných statistických výstupech. Rozvíjet služby v rámci
terénního programu je samozřejmě nadále naším cílem a
doufáme, že se nám to v následujícím roce podaří. Obecně
lze říci, že drogová scéna na Chomutovsku je poměrně
uzavřená a dostat se do ní není snadné. Tím, že musíme
daný program stále omezovat, často měnit, nám vstup do
scény příliš neulehčuje a navázat kontakty s případnými
uživateli služeb je tak poměrně komplikované.
V rámci terénního programu nedošlo k velkým změnám
v cílové populaci. Průměrný věk uživatelů je 29 let. Primární
drogou je z 86 % pervitin a nitrožilní aplikaci preferuje 85 %
uživatelů terénního programu.
Doufáme, že se nám podaří v roce 2012 terénní program
rozšířit a naplnit tak poptávku ze strany uživatelů.
2010
2011
POČET
UŽIVATELŮ V KC
453
428
POČET
NEUŽIVATELŮ
V KC
122
84
POČET
UŽIVATELŮ V TP
119
73
POČET PRVNÍCH
KONTAKTŮ
304
200
CELKOVÝ POČET
KONTAKTŮ
8 492
9 414
Z TOHO V KC
8 257
8 749
Z TOHO V TP
235
665
5
KONTAKTNÍ CENTRUM A TERÉNNÍ
PROGRAM KADAŇ
Úvodní slovo vedoucí: Projekt se nám daří naplňovat v celém jeho
rozsahu. Zásadní změny byly učiněny v časovém rozsahu poskytování
služeb, kdy byl upřednostněn chod KC před terénním programem,
neboť se nám toto jeví jako efektivnější.
Vzhledem ke stále slabší finanční podpoře státního resortu, tedy
hlavních poskytovatelů dotací, muselo K-centrum v Kadani časově
omezit poskytování některých z nabízených služeb. Uživatelé jsou
prokazatelně s novou provozní dobou srozuměni. I přes tato zásadní
opatření zaznamenalo zařízení v porovnání s minulým rokem velmi
vysokou návštěvnost. Je tedy zřejmé, že naše služby jsou stále
využívány veřejností a naše zařízení se stalo jednou
z nepostradatelných služeb v sociální oblasti města Kadaně a okolí.
Tímto bych chtěla poděkovat celému týmu K – centra Kadaň za
jejich pracovní nasazení v roce 2011, dále také všem organizacím,
institucím, které spolupracovali s naším zařízením a podíleli se tak na
co nejefektivnějším poskytování služeb naším K – centrem.
V neposlední řadě děkujeme všem sponzorům a donátorům, kteří též
přispěli svými dary k méně problémovému chodu našeho zařízení.
Bc.Lucie Halouzková, vedoucí K – centra Kadaň s terénním
programem.
VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT (VÝKONY
V K-CENTRU)
KONTAKTNÍ
ÚDAJE
ZAŘÍZENÍ
KONTAKTNÍ
CENTRUM
S TERÉNNÍM
PROGRAMEM
KADAŇ
ADRESA:
Klášterecká 1720
432 01 Kadaň
VEDOUCÍ
ZAŘÍZENÍ:
Bc.Lucie
Halouzková
2
6
2010
E-MAIL:
[email protected]
[email protected]
m
ot
iv
ač
ní
pr
og
ra
stv
m
56
27
82
í
35
86
80
í
en
ad
en
or
ép
nn
di
ro
du
ál n
íp
or
ad
do
ce
in
di
vi
stv
31
10
31
23
e
l éč
by
ve
er
nt
en
re
fe
r
ái
ov
kr
nc
is
is
ís
er
v
tn
vo
ra
iz
st
se
rv
ý
zd
in
av
tr
po
ko
nt
ak
tn
ov
ím
í st
no
vi
se
r
ý
i ck
en
gi
hy
vý
m
ěn
ný
pr
og
ra
m
s
6
4
41
3
38 49 9
4
56
58
62
8
64
1
1
04
2
TELEFON:
474 335 347
725 543 165
2011
6
WEB:
www.ossvetlo.net
84
1
31
9
86
24
45
K-centrum
1
Martin Otradovec
62
6
4
43
9
PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH:
Veronika
Sabadošová
Petra Wittová
Na DPP:
Miloslav Kubeš
648
28
4
75
28
22
28
271
29
3
28
23
VEDOUCÍ
ZAŘÍZENÍ:
Bc.Lucie
Halouzková
5 33
19
0
PERSONÁLNÍ
SLOŽENÍ
VÝMĚNNÝ PROGRAM V K-CENTRU A
TERÉNNÍM PROGRAMU (KUSY)
13
77
Terénní program
2008
2009
2010
Celkem
2011
VÝVOJ CÍLOVÉ POPULACE
Věk klientů se pohybuje nejčastěji od 20 do 35 let. Ve sledovaném
období naše zařízení navštěvovali a využívali služeb klienti, kteří již v KC
byli v roce 2010 a dříve a k těmto uživatelům se přidali další osoby včetně
neuživatelů (rodiče, příbuzní, ..), jako prvokontaktů. Průměrný věk klientů
je v tomto období vyšší oproti roku minulému a to 28,5 let.
Většina uživatelů stále upřednostňuje nitrožilní aplikaci.
Intravenózními uživateli je 67% klientů. Z celkového počtu klientů
mluvíme o pervitinu jako primární droze u 65% klientů. Zneužívání
konopných drog – 5 %. Uživatelé heroinu jako primární drogy se v roce
2011 v našem zařízení zatím moc neobjevovali, pouze tři klienti závislí na
heroinu. Rapidně narostl počet uživatelů alkoholu a to celkem na 14 osob
z řad uživatelů našich služeb, kteří si přišli do KC pro radu či informaci,
někteří z nich zažádali též o zprostředkování léčby.
Mužská populace opět převažovala a to s procentním zastoupením 79 %.
Socioekonomický statut je v tomto roce, tak jako v loňském roce, nejvíc
zastoupen nezaměstnanými a to v 53 % z celkového počtu uživatelů. Jak
jsme ale mohli během celého roku zaznamenat, tak zájem ze stran klientů
o stálé zaměstnání vzrostl, ale nabídka práce je v našem regionu velice
nízká a nestálá.
7
Mezi klienty KC převažují osoby bez domova. Jejich bydliště
je často na ulici, toxibytech, sklepech a lavičkách. Mnozí z klientů
se snaží pobývat u svých kamarádů na bytech, ale zpravidla
nezůstávají na jednom místě delší dobu.
TERÉNNÍ PROGRAM
Z celkového počtu 43 uživatelů TP upřednostňuje
nitrožilní aplikaci 34 uživatelů. Z celkového počtu uživatelů TP
činí většinu uživatelé pervitinu. Průměrný věk klientů činí 30,3
let. Převažuje také jako u klientů KC procento nezaměstnaných a
to z 84 % z celkového počtu uživatelů. V tomto roce jsme
zaznamenali využívání služeb zejména ze strany samotných
uživatelů drog či experimentátorů. Neuživatelé či jiní zájemci
vyhledávají v otázce informací či poradenství spíše samotné KC.
Vzhledem k tomu, že byl projekt realizován po celý rok
2011, byly uspokojeny alespoň základní potřeby a požadavky
cílové skupiny tzn.: základní poradenství, odborné informace,
služby harm reduction, atd.... Bohužel nebylo ale možné
poskytovat dané služby v takovém rozsahu a míře, v jaké by bylo
potřeba.
U stálých klientů jsme se tak zcela nemohli zaměřit na
konkrétní individuální cíle, což je hlavně snižování zdravotních a
sociálních rizik.
Filosofie našeho zařízení, zejména TP není vzhledem k velmi
nízké míře financování naplňována zcela ve všech směrech.
2010
2011
POČET
UŽIVATELŮ
196
156
POČET
NEUŽIVATELŮ
41
34
POČET PRVNÍCH
KONTAKTŮ
153
104
CELKOVÝ
POČET
KONTAKTŮ
2 169
1 825
Z TOHO V KC
1 805
1 591
Z TOHO V TP
364
234
8
KONTAKTNÍ
ÚDAJE
ZAŘÍZENÍ
KONTAKTNÍ
CENTRUM
A TERÉNNÍ
PROGRAM
KARLOVY
VARY
ADRESA:
Krále Jiřího 38
360 01 Karlovy
Vary
VEDOUCÍ
ZAŘÍZENÍ:
Richard Vodička
KONTAKTNÍ CENTRUM KARLOVY VARY
Úvodní slovo vedoucí: K- centrum Karlovy Vary působí v Karlovarském
kraji již od roku 2000. Po celou tuto dobu usilujeme hlavně o, pokud
možno, co nejefektivnější využívání a rozvoj všech služeb, určených našim
koncovým uživatelům. Toto se nám, myslím, daří, zároveň se snažíme o
maximální udržení stálých kontaktů a navozování kontaktů nových, ať už
v rámci medializace programu, pravidelného monitoringu drogové scény či
různých prezentačních akcí.
Projekt kontaktního centra se nám dařilo během celého roku naplňovat
v celém jeho rozsahu. Menší potíže jsme opětovně zaznamenali v období
přidělování dotací - vzhledem k omezeným finančním prostředkům, které
jsme měli k dispozici na nákup veškerého zdravotního materiálu, včetně
injekčního, jsme byli nuceni v období od začátku února až do konce
prosince přejít na krizový plán, týkající se výdeje tohoto materiálu a to
konkrétně tím způsobem, že v rámci HR programu bylo vydáváno
uživatelům pouze 10 ks inj. materiálu na osobu a den.
Toto omezení z naší strany vůči klientům bylo počátkem roku alespoň
zčásti vykompenzováno rozšířením provozní doby nejvíce využívaných
služeb - kontaktní místnosti, hygienického servisu a second handu, což
bylo ze strany uživatelů hodnoceno velmi pozitivně.
Personální zajištění projektu se nám i v roce 2011 dařilo zachovat bez
větších problémů. Odchod dvou zaměstnankyň během roku neměl
výraznější vliv na chod jednotlivých služeb a tyto nadále běží ve shodě
s původním plánem.
VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT (VÝKONY V KCENTRU)
6
81
3
2
3
3
9
2011
33
26
81
38
í
og
pr
ní
ač
iv
ot
m
ra
stv
m
35
67
í
en
stv
ad
en
or
ad
or
nn
íp
di
ro
du
vi
di
2010
ép
e
do
ce
ál n
en
in
WEB:
www.os-svetlo.net
l éč
by
nc
ve
fe
r
re
iz
ov
ái
nt
er
ís
er
v
is
is
kr
zd
ra
vo
tn
ý
ov
po
tr
av
in
tn
ak
nt
ko
se
rv
st
ím
í st
no
vi
ý
i ck
en
gi
hy
vý
m
ěn
ný
pr
og
se
r
ra
m
s
17
7
E-MAIL:
[email protected]
[email protected]
kcentrum.kv@
seznam.cz
23
18 8
58
21
19
2
60
3
2
89
5
04
0
34
2
92
1
3
4
66
8
17
3
TELEFON:
353 222 742
604 420 646
PERSONÁLNÍ
SLOŽENÍ
42 14
91
62
67
41
537
5 3 05
47
75
2
03
4
10
27
4
3
39
36 83
37
88
0
5
4
43
0
70
2
53
97
6
VÝMĚNNÝ PROGRAM V K-CENTRU A
TERÉNNÍM PROGRAMU (KUSY)
K-centrum
Terénní program
2008
2009
2010
Celkem
2011
VÝVOJ CÍLOVÉ POPULACE
Ani v uplynulém roce 2011 nedošlo v rámci vývoje cílové populace
k nějakým razantnějším změnám ve srovnání s lety minulými. Věk
klientů se nejčastěji pohybuje od 20 do 35 let, z toho průměrný věk
uživatelů se nám v tomto období snížil na 27.3 roku.
Valná většina docházejících klientů včetně experimentátorů či
prvouživatelů upřednostňuje nitrožilní aplikaci. Intravenózními
uživateli je 92 % klientů. Z celkového počtu klientů mluvíme o
pervitinu jako primární droze u 88 % klientů. Co se zneužívání
konopných drog týče, THC jako droga primární byla zaznamenána u 8
% klientů. Uživatelé heroinu jako primární drogy se v našem zařízení
taktéž vyskytovali, nicméně tito uživatelé tvořili necelá 4 % klientely.
Mužská populace v celém roce 2011 opět silně převažovala a to
s procentním zastoupením 71 %. Socioekonomický statut byl v tomto
roce, tak jak v tom loňském, nejvíce zastoupen nezaměstnanými a to
v 68 % případů.
Mezi klienty K-centra jsou nejčastěji osoby bez domova, jejichž
bydliště je často na ulici, v toxibytech, sklepech, opuštěných budovách
atd. Mnozí z klientů se snaží pobývat u svých kamarádů na bytech, ale
zpravidla nezůstávají na jednom místě delší dobu a migrují, ať už
v rámci regionu nebo celé ČR.
TERÉNNÍ PROGRAM
Během celého období roku 2011 se nám dařilo plnit a realizovat
všechny základní cíle v souvislosti s vytyčeným projektem, zejména
tedy potřeby a požadavky cílové skupiny, na kterou je tento projekt
10
VEDOUCÍ
ZAŘÍZENÍ:
Richard Vodička
PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH:
Markéta Burkytová
Gabriela Kálalová
Mgr. Lucia
Tomašková
(do 18.2.2011)
Jana Coufalová
(do 12.12.2011)
Martin Otradovec
zaměřen, tzn. především služby harm reduction, poradenství sociálně
právního charakteru a poskytování odborných informací týkajících
se bezpečného braní, infekčních onemocnění ve spojení s drogovou
závislostí atp.
U stálých, dlouhodobých klientů jsme byli zaměřeni hlavně na dva
zákl. individuální cíle v rámci práce v TP a to především na snižování,
resp. minimalizaci zdravotních a sociálních rizik, spojených s životem
drogově závislých na ulici. Dařilo se nám oslovovat jak stávající
klienty našeho centra, tak navozovat kontakt i s potenciálními klienty
či drogovými experimentátory, kteří zatím o službách K - centra
nevěděli a přímo v terénu tak mohli využít služeb poskytování
informací a zároveň služeb výměnného programu.
Téměř všichni klienti terénního programu, včetně experimentátorů či
prvouživatelů, upřednostňují nitrožilní aplikaci. Intravenózními
uživateli bylo v tomto roce 97 % klientů. Z celkového počtu
uživatelů mluvíme o pervitinu jako primární droze u drtivé většiny
klientů terénního programu.
2010
2011
POČET UŽIVATELŮ
KC
198
258
POČET
NEUŽIVATELŮ KC
28
22
POČET UŽIVATELŮ
TP
82
87
POČET PRVNÍCH
KONTAKTŮ
86
57
CELKOVÝ POČET
KONTAKTŮ
5 660
5 502
Z TOHO KC
5 298
5 115
Z TOHO TP
362
387
11
CENTRUM PREVENCE SVĚTLO
Úvodní slovo vedoucí: Centrum prevence Světlo zahájilo svou činnost jako služba
Občanského sdružení Světlo Kadaň v červnu roku 2008. Od té doby se v rámci Centra
prevence Světlo rozvíjely jednotlivé služby až do jejich dnešní podoby, kdy naší hlavní
náplní jsou zejména činnosti směřující k sociální integraci a primární prevenci.
V roce 2011 byly služba poskytovány v rámci dvou hlavních projektů. Prvním z nich je
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub DOpatra a druhým projekt S rodinou
proti vyloučení v rámci kterého je zřizován Zájmový klub, Terénní práce,
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub MOLO, Přípravka pro předškoláky a
např. víkendové pobyty. Dále je pak v rámci Centra prevence Světlo realizován
program Světlem k prevenci – dlouhodobý program specifické primární prevence
užívání návykových látek realizovaný v rámci školní docházky.
Rok 2011 byl pro Centrum prevence rokem změn. Podařilo se otevřít třetí
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Zařízení je otevřeno v Prunéřově u Kadaně
pod názvem Klub P.R.U. Bylo další reakcí na potřeby dětí a mladých lidí, kteří se
nemohou nebo nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit, vyhýbají se
standardním formám institucionalizované pomoci a péče, dávají přednost pasivnímu
trávení volného času a trávení volného času mimo domov nebo mají vyhraněný životní
styl, pocházejí z rizikových skupin obyvatel (vyloučené lokality, lokality s vyšším
výskytem sociálně rizikových jevů). Zařízení se již dostalo do povědomí cílové skupiny
a je již hojně využíváno.
V září změnilo své působiště Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Klub MOLO.
Přestěhovalo se z lokality Kamenná do lokality Březenecká. I zde je zařízení využíváno
a to především věkovou skupinou od 13 do 26 let.
V následujícím roce bychom rádi naše služby nadále rozvíjely a rozšiřovaly.
Centrum prevence Světlo má za dobu svého působení vybudovaný stabilní tým
pracovníků, kteří se společně podílejí na naplňování poslání a cílů našich služeb. Ráda
bych tímto poděkovala všem pracovnicím zařízení, bez jejichž snahy, ochoty a
pracovního nasazení by naše služby nebyly takové, jaké jsou.
SLUŽBY V RÁMCI CENTRA PREVENCE
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Klub DOpatra (Projekt financován
z Evropského sociálního fondu programu OP LZZ) (od 1.2.2009 do
31.12.2011)
 Projekt S rodinou proti vyloučení:
o Terénní program
o Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Klub MOLO
o Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Klub P.R.U. (od 1.10.2011)
o Zájmový klub
o Přípravka pro předškoláky
 Dlouhodobý program specifické primární prevence užívání návykových látek
realizovaný v rámci školní docházky – „Světlem k prevenci“
 Preventivní aktivity
 Společně proti kriminalitě
 Trávení volného času pro děti a mládež správným způsobem 2011
12
KONTAKTNÍ
ÚDAJE
ZAŘÍZENÍ
CENTRUM
PREVENCE
SVĚTLO
ADRESA:
Jana Švermy 824
432 01 Kadaň
VEDOUCÍ
ZAŘÍZENÍ:
Bc. Petra
Klímová
TELEFON:
725 543 166
E-MAIL:
[email protected]
[email protected]
WEB:
cps.os-svetlo.net
POSLÁNÍ CENTRA PREVENCE SVĚTLO
PERSONÁLNÍ
SLOŽENÍ
VEDOUCÍ
ZAŘÍZENÍ:
Bc. Petra Klímová
PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH:
Eva Richterová
Pavlína Holubová
Renata Adamová
Iva Vondráčková,
DiS.
Eva Čonková
(do 7.6.2011)
Petra Staříková
(do 31.5.2011)
Jitka Heidlová
(do 30.6.2011)
Na DPČ a DPP:
Vendula Kádárová
Jana Blažková
Dále se na činnosti
Centra prevence
Světlo podílejí
pracovníci, kteří
zajišťují zejména
terénní sociální práci
a zájmový klub a
vůči zaměstnavateli
fungují na dohodu o
provedení práce.
Posláním Centra prevence Světlo (CPS) je usilovat o předcházení sociálně
nežádoucího chování dětí a mládeže, o sociální začlenění a pozitivní
změnu ve způsobu života dětí a mládeže ve věku 6 - 26 let, jež by se
mohly ocitnout v nepříznivé sociální situaci nebo se v ní již nacházejí
(ohroženost sociálně nežádoucími jevy, rizikové sociální prostředí,
vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností) a o sociální
začlenění dospělých nad 26 let.
Cílů dosahujeme prostřednictvím nízkoprahových služeb, terénní prací,
specifickou primární prevencí na školách a realizací preventivních a
zájmových aktivit v okrese Chomutov.
Podporují nás:
Město Kadaň,Chomutov
Úřad práce Chomutov, Krajský Úřad, MŠMT, MPSV
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A
MLÁDEŽ – KLUB DOpatra
Služby jsou financovány v rámci projektu „Sociální služby
v Ústeckém kraji“ podpořeného z individuálního projektu
OPLZZ.
ÚDAJE O UŽIVATELÍCH SLUŽBY
2011
Počet uživatelů NZDM (6-26 let)
Z toho žen
Věk 6-15/16/26
Počet zájemců o službu
121
55
59/62
62
PROVOZ NZDM
Počet provozních dní
Počet kontaktů celkem
Celkem prvních kontaktů
Průměrný počet kontaktů za den
Počet intervencí
NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ SLUŽBY
Poradenství
Informační servis
Zprostředkování služeb v jiné instituci
Kontaktní práce v klubu
Situační intervence
13
2011
200
3 712
48
19
308
VÝKONY
351
787
24
1 726
244
S RODINOU PROTI VYLOUČENÍ
„Bylo podpořeno MPSV“
„Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního
„Programu na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů v roce
2011“.,Ústeckým krajem, městem Kadaň,Chomutov,Úřadem práce Kadaň,Chomutov.
Projekt je podporován Ústeckým krajem
Terénní program
2011
Chomutov
Celkový počet rodin
Počet jednotlivců
Počet prvokontaktů
Počet kontaktů s přímými uživateli služby celkem
Počet telefonických konzultací s uživateli
Počet tel. kontaktů se spolupracujícími subjekty
Kontakty krátkodobé (méně než 3x)
Kontakty dlouhodobé (více než 3x)
22
22
12
312
27
48
88
224
2011
Kadaň
Celkový počet rodin
Počet jednotlivců
Počet prvokontaktů
Počet kontaktů s přímými uživateli služby celkem
Počet telefonických konzultací s uživateli
Počet tel. kontaktů se spolupracujícími subjekty
Kontakty krátkodobé (méně než 3x)
Kontakty dlouhodobé (více než 3x)
SLUŽBY
Pomoc při řešení dluhů
Sociálně – právní
poradenství
Asistence při jednání
Pomoc při hledání
zaměstnání
Pomoc při bytové otázce
Odkazy a zprostředkování
Odkaz dítěte do aktivit OS
Světlo
Řešení otázky vzdělávání
17
17
17
179
42
20
52
127
2011
Chomutov
Kadaň
výkony
uživatelé
výkony
uživatelé
34
13
6
2
161
36
71
18
14
8
0
0
9
6
29
8
19
20
10
10
16
11
3
7
33
19
59
17
11
11
11
4
14
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub MOLO
ÚDAJE O UŽIVATELÍCH SLUŽBY
2011
Počet uživatelů NZDM (6-26 let)
55
Počet zájemců o službu
92
Z toho žen
61
Věk 6-12/13-18/19-26
51/81/15
PROVOZ NZDM
2011
Počet provozních dní
Počet kontaktů celkem
Celkem prvních kontaktů
Průměrný počet kontaktů za den
Počet intervencí
NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ SLUŽBY
106
1 600
42
15
111
VÝKONY - 2011
Kontaktní práce v klubu
Práce se skupinou
618
269
Org.aktivity- výtvarné,taneční,hudební
368
Beseda
144
Informační servis
299
Doučování,příprava do školy
51
Situační intervence
46
Poradenství
23
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Klub P.R.U.
(činnost od 1.10.2011)
ÚDAJE O UŽIVATELÝCH
2011
Počet uživatelů NZDM (6 – 26)
6
Počet zájemců o službu
34
Z toho žen
25
Počet klientů 6-14.let/15-26 let
38/2
Celkem osob od 6 do 26 let
40
PROVOZ NZDM
počet provozních dní
počet kontaktů celkem
celkem prvních kontaktů
průměrný počet kontaktů za den
počet intervencí
2011
12
100
40
8
10
NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ SLUŽBY
VÝKONY - 2011
45
45
55
97
6
Doučování
Informační servis
Kontaktní práce v klubu
Organizované aktivity – výtvarné (zájmový klub)
Příprava na školu
15
Zájmový klub
KONTAKTY
2011
Celkový počet kontaktů
Počet přihlášených uživatelů
Počet kontaktů s rodiči
Počet jednorázových akcí
Počet jednorázových kontaktů z jednotl. akcí
KROUŽKY
1 330
65
74
10
176
2011
výkony
uživatelé
Chomutov
Taneční
Doučování
Výtvarný
Sportovní
130
46
98
46
25
10
10
38
Taneční
Výtvarný
Doučování
Přípravka pro předškoláky
473
242
180
115
27
14
15
8
Kadaň
DLOUHODOBÝ PROGRAM SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE
UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK REALIZOVANÝ V RÁMCI ŠKOLNÍ
DOCHÁZKY – „SVĚTLEM K PREVENCI“
Projekt je podpořen z dotačního programu Prevence rizikového chování v působnosti resortu MŠMT.
PROGRAM
Celkový počet škol v programu
Z toho ZŠ
Z toho SŠ, SOU, OU
Celkový počet tříd v programu
Z toho ZŠ
Z toho SŠ,SOU,OOU
1.1.2011 31.6.2011
9
7
2
45
29
16
1.9.2011 31.12.2011
11
8
3
32
22
10
SPOLEČNĚ PROTI KRIMINALITĚ – pobytová akce
Celkem zapojeno dětí
30
TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU PRO DĚTI A MLÁDEŽ SPRÁVNÝM
ZPŮSOBEM 2011
Projekt je podporován Ústeckým krajem.
Turnaj v malé kopané 1.třídy - celkem účastníků
Turnaj v kopané 2.–4.třídy - celkem účastníků
Talentová soutěž – zapojeno dětí
16
77
54
22
ÚDAJE O
PROJEKTU
TERÉNNÍ PROGRAMY PRO OKRES KARLOVY
VARY
TERÉNNÍ
PROGRAMY
PRO OKRES
KARLOVY
VARY
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu v České
republice prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
POČÁTEK
REALIZACE
PROJEKTU:
1. 1. 2009
MÍSTO
REALIZACE:
Blahoslavova 18/5
K. Vary 360 01
Jana Švermy 6
Kadaň 432 01
a Karlovarský kraj
TELEFON:
474 333 166
603 804 191
TERÉNNÍ TÝM 1:
725 867 953
TERÉNNÍ TÝM 2:
725 867 946
E-MAIL:
[email protected]
cz
WEB:
Úvodní slovo koordinátora: Občanské sdružení Světlo Kadaň realizuje od data 1.
1. 2009 program s názvem „Terénní programy pro okres Karlovy Vary“. Projekt
je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a je
koncipován na dobu tří let. Rokem 2011 tento program končí. Jeho možné
udržení je zcela závislé na finančních prostředcích, které budou moci být na tento
projekt vynaloženy. Financování a další rozvoj sociálních služeb je rok od roku
čím dál více nejisté a velmi problematické.
Chodem tohoto programu můžeme zajistit naše služby těmto cílovým skupinám:
osoby bez přístřeší, osoby s rizikovým způsobem života (prostitutky a prostituti),
etnické menšiny, mládež a mladí dospělí. V rámci našeho programu jsme navázali
také spolupráci s občanským sdružením Khamoro z Nejdku a organizací Člověk
v tísni
v
Jáchymově.
Také tyto instituce přispěly k navázání a prohloubení další spolupráce, jak
s uživateli, tak spolupracujícími subjekty. V roce 2011 jsme se stali již nedílnou
součástí poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje. Podařilo
se nám vstoupit do podvědomí nejen samotných uživatelů našich služeb,
spolupracujícím organizacím a institucím, ale také široké veřejnosti. Toto zjištění
je pro nás velkým zadostiučiněním a jsme potěšeni, že naše služby mohly pomoci
tolika uživatelům a zájemcům o naše služby. Naše služby využilo v roce 2011
celkem 585 uživatelů a 6 604x s nimi byl navázán kontakt. Na úplný závěr bych
chtěla poděkovat všem, kteří se na chodu programu v současnosti i v minulosti
podíleli. Pevně doufám, že bude umožněno v takto efektivním programu i nadále
pokračovat a nadále tak poskytovat naše služby stávajícím i budoucím
uživatelům.
POSLÁNÍ PROGRAMU
Posláním programu je motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou
k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Cílem
programu je poskytovat uživatelům služby vedoucí ke snížení škod na fyzickém a
psychickém zdraví a ke snížení jejich sociální exkluze. Základním principem
služeb je snadná dostupnost, bezplatnost, nedirektivní přístup, respektování
osoby uživatele, naprostá diskrétnost, přístup založený na prevenci, nikoliv
represi.
V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu,
který se zaměřuje na všechny negativní aspekty života – tedy na faktory
biologické, psychologické a sociální. Služby programů jsou veřejně přístupné bez
ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství,
společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.
www.os-svetlo.net
17
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝSTUPY
ÚDAJE O UŽIVATELÍCH
SLUŽBY
CELKEM
2010
2011
568
585
141
55
48
324
185
47
63
290
2010
7 188
2011
6 604
2 173
804
781
3 398
568
2 321
716
490
3 065
585
Z toho:
Osoby bez přístřeší
Osoby s rizikovým způsobem života
Mládež a mladí dospělí
Etnické menšiny
KONTAKTY
CELKEM
Z toho:
Osoby bez přístřeší
Osoby s rizikovým způsobem života
Mládež a mladí dospělí
Etnické menšiny
Z toho prvních kontaktů
VYUŽITÉ SLUŽBY
Osobní asistence
Telefonická sociální práce
Poskytnutí literatury
Sociálně-právní informace
Testování
Informace o terénním programu
Odkaz do K-centra
Odkaz do PL či krizového centra
Krizová intervence
Poradenství v průběhu trest. řízení
Zdravotní informace
Zdravotní ošetření
Info o bezpečném sexu
Odkaz do zdravotních služeb
Poskytnutí materiálu na snížení škod z
rizikového způsobu života
Sběr injekčního materiálu
Zprostředkování a odkazy
do zaměstnání
ubytování
úřad
další instituce
2010
2011
Počet uživatelů
386
299
105
84
234
166
549
568
25
61
305
214
128
77
2
2
5
3
33
27
261
305
5
27
136
136
123
133
216
316
249
324
308
158
247
268
258
103
242
218
18
PERSONÁLNÍ
SLOŽENÍ
MANAGER
PROJEKTU:
Jan Hudák
ODBORNÝ
ŘEDITEL:
Luděk Kočí
Mgr.Milan Šafařík
(do 31.3..2011)
KOORDINÁTOR
PROJEKTU:
Bc.Lucie
Halouzková
ADMINISTRÁTOR
PROJEKTU:
Jana Dlouhá
SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK:
Bc.Filip Ráža, DiS.
TERÉNNÍ
SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍCI:
Zdeněk Uhlík
Michaela Ťuiková
Veronika Adamová
Andrea Černá
Libuše Hůlová
(od 1.4.2011 do
31.12.2011)
Jaroslav Vyčichlo
(do 28.2..2011)
Martin Otradovec
(od 1.3.2011 do
31.3.2011)
DALŠÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ
ORGANIZACÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A NÁSLEDNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
LIDÍ ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH
SKUPIN
Tento program byl podpořen EU SROP,ČR a Ústeckým
krajem.
V roce 2011 jsme nadále pracovali v oblasti péče o zeleň a
veřejně prospěšných prací. Organizovali a zaměstnávali jsme i
osoby na veřejnou službu v našich zařízeních. V průběhu roku
jsme průběžně naplňovali až 7 pracovních míst dělníků, se
kterými jsme i pracovali v oblasti sociálního poradenství. Tento
program fungoval za výrazné pomoci Úřadu práce a dotacích
na aktivní politiku zaměstnanosti. V rámci programu jsme
pečovali o fotbalový areál v Kadani pro FK Tatran Kadaň,
pracovali pro firmu Petrom stavby s.r.o. a pro firmu LESS
Forest s.r.o. Dále jsme spolupracovali s firmami v okrese
Chomutov. Bohužel jsme tento program v listopadu 2011
museli ukončit, neboť se nám nepodařilo udržet pracovní
možnosti pro stávající tým lidí. Práce byli nahodilé a
příležitostné a neumožňovali nám udržet pracovní místa bez
dotačních podpor. K tomuto programu jsme od ledna otevřeli
obchod Fortuna shop, kde nabízíme sportovní zboží, dárkové
předměty a provozujeme terminál sázkové kanceláře Fortuna.
STOP VYLOUČENÍ KARLOVY VARY
Projekt byl podpořen EU, SROP, Karlovarským krajem a ČR.
V současné době se aktivity projektu rozvíjejí ve službách
poskytovaných v rámci terénního programu na Karlovarsku, viz
statistika programu a některé pracovní aktivity nadále nabízíme
v rámci činnosti kontaktního centra v Karlových Varech.
19
PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ZA
ROK 2011
Celkové výnosy
16 134 112,15
Vlastní činnost
Z toho:
Primární prevence
Pracovní četa
Tržby z prodaného zboží
Tržby z pronájmu
Ostatní
Dary
Z toho:
Peněžní
Nepeněžní
Dotace
Z toho:
Úřad práce
Státní dotace
Města a kraje
IP Karlovarský kraj
IP Ústecký kraj
Ostatní výnosy
OS Radka
1 700 357,78
221 612,90
914 497,00
199 823,88
237 504,00
126 920,00
553 927,00
13 000,00
540 927,00
13 879 827,37
519 724,00
2 291 211,00
3 208 099,44
6 192 195,88
1 572 130,00
467,05
96 000,00
Celkové náklady
15 707 006,58
Spotřebované nákupy
Z toho:
Materiálové náklady
PHM
Prodané zboží
Energie
Služby
Daně a poplatky, pojištění
Osobní náklady
Odpisy /RS/
2 652 721,31
1 598 342,43
247 373,67
143 685,37
663 319,84
3 618 590,84
90 185,43
9 232 061,00
113 448,00
Hospodářský výsledek
+ 427 105,57
20
FINANČNÍ PODPORA V ROCE 2011
Programy OS Světlo Kadaň byly v roce 2011 realizovány za
podpory těchto subjektů:
VŠEM
SUBJEKTŮM,
KTERÉ NÁS
V ROCE 2011
PODPOŘILY,
DĚKUJEME
Úřad vlády prostřednictvím RVKPP
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ústecký kraj
Město Chomutov
Město Jirkov
Město Kadaň
Úřad práce v Chomutově
Karlovarský kraj
Město Karlovy Vary
Město Ostrov
Město Nejdek
Úřad práce v Karlových Varech
Evropská unie
OPLZZ
Ústecký a Karlovarský kraj
Celní ředitelství Hradec Králové
Další subjekty:
Severočeské doly, a. s.
Špergl, s. r. o.
Reckitt Benckiser
Ostatní drobní přispěvatelé:
Emil Gorol
Luboš Šamonil
Štefan Biháry
Radek Pištěk
21
Rada vlády pro kordinaci
protidrogové politiky
Úřad práce
Město Chomutov
Město Karlovy Vary
Město Ostrov
Město Jirkov
Město Nejdek
22
23
Občanské sdružení Světlo Kadaň
Husova 1325
432 01 Kadaň
www.os-svetlo.net
Download

2011 - os-svetlo.net