Zápis z jednání Sociální komise ze dne 17.06.2014
Místo jednání: prostory Domu s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad
Bečvou
Začátek jednání: 15:00 hod.
Přítomni: Bc. Pavel Šoltys, DiS., p. Dana Navrátilová, Mgr. Táňa Musilová, p. Jarmila
Musilová, Mgr. Martin Fujdl, Bc. Naděžda Vrbíková, p. Anna Zmeškalová, p. Jindra Víšková,
Bc. Pavla Jemelková (tajemník komise)
Nepřítomni: Bc. Bohuslav Rybníček, p. Lenka Masařová
Omluveni: Mgr. Libuše Motanová, p. Tatjana Willmannová, p. Alena Hlaváčová, Mgr.
Vinklerová, DiS., p. Martina Suchánková, Mgr. Miroslava Střelcová
Hosté: p. Jan Hegar, ředitel Charity Hranice, p. Martina Uřinovská DiS., vedoucí
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix
Jednání komise zahájil její předseda, Bc. Pavel Šoltys, DiS. Přivítal přítomné členy komise,
seznámil je s navrhovaným programem jednání, který byl součástí Pozvánky na jednání
Sociální komise ze dne 17.06.2014:
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z jednání Sociální komise dne 18.03.2014
- předseda komise
2. Informace o činnosti Olomouckého kraje v komunitním plánování - tajemník komise,
- p. Navrátilová
3. Informace o činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix – Charita
Hranice
4. Diskuze.
Nikdo z členů nenavrhl doplnění navrženého programu jednání či jeho změnu.
1. Kontrola zápisu z jednání Sociální komise dne 18.03.2014
Předseda komise se vyjádřil k dotazům, které byly vzneseny členy komise na předchozích
jednáních:
a) rozptylová loučka na hřbitově v Lipníku nad Bečvou – zřízení rozptylové loučky bylo
předáno k řešení p. Kadaňkové. Definitivní rozhodnutí o vzniku rozptylové loučky
bude do 30.06.2014, informace bude předána přímo tazatelce, paní Musilové.
Rozptylová loučka by měla od podzimu 2014 fungovat.
b) Zřízení nové sociální služby – využití ubytovny Venedik – v současné době,
s ohledem na změny ve financování sociálních služeb, nebyl navrhovaný
provozovatel služeb Elim Hranice osloven. Zřízení ubytovny není naplánováno
v rámci stávajícího komunitního plánu sociálních služeb. Při jednání, které předseda
komise vedl na Olomouckém kraji ohledně jiné sociální služby, bylo zjištěno, že bude
nastavena minimální síť sociálních služeb, služby budou spíše umírňovány. Ve městě
v souvislosti s již existujícími ubytovnami vzniká řada problémů, není vhodné „klima“
pro provozování další ubytovny na území města.
Rozprava ke kontrole zápisu a plnění úkolů – žádné návrhy.
p. Musilová – informovala o subjektu VIDA, s.r.o., který projevil zájem provozovat domov pro
seniory v objektu kláštera. Proběhla již 2x prohlídka kláštera. Jedním z členů s.r.o. je Mgr.
Vinklerová DiS., která je členem Sociální komise.
Bc. Šoltys, DiS. – informoval o záměru VIDA, s.r.o., město byla osloveno, záměr byl však
příliš obecný, nebylo možno jej předložit k projednání do orgánů města. Zájemci byli
osloveni, aby svůj záměr dopracovali a doplnili. Na dotaz upřesnil, že náklady na projekt by
šly za realizátorem, nehradilo by je město.
2. Informace o činnosti Olomouckého kraje v komunitním plánování
Bc. Jemelková:
- Olomoucký kraj od 01.04.2014 nastavil novou organizační strukturu střednědobého
plánování sociálních služeb na krajské úrovni.
2
- Olomoucký kraj oslovil tajemnici Městského úřadu Lipník nad Bečvou s žádostí, aby
nominovala do nově vzniklé Pracovní skupiny ORP zástupce, nejlépe pracovníka městského
úřadu, který plní koordinační úkoly v sociální oblasti. Rada Olomouckého kraje jmenovala na
návrh tajemnice městského úřadu členem Pracovní skupiny ORP vedoucí Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví, Bc. Jemelkovou.
- krajská romská koordinátorka žádala městský úřad o nominaci zástupce do Pracovní
skupiny etnické menšiny, cizinci – nominována a následně Radou Olomouckého kraje
jmenována p. Jana Lošťáková.
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví osloven s žádostí o nominaci do Pracovní skupiny
KRKOS – po dohodě s vedením města nominována a následně Radou Olomouckého kraje
jmenována p. Dana Navrátilová, ředitelka Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, p.o.
- dne 10.06.2014 proběhlo 1. Zasedání Pracovní skupiny ORP – Bc. Jemelková omluvena,
zúčastnila se p. Navrátilová.
p. Dana Navrátilová:
- informovala o nové struktuře,
- informovala o financování sociálních služeb – Olomoucký kraj zpracovává metodiku pro
poskytovatele sociálních služeb ohledně financování. Od roku 2015 bude o dotaci na sociální
služby nově rozhodovat kraj – mechanismus – kraj podá souhrnnou žádost na MPSV –
MPSV rozhodne o výši dotace pro daný kraj (Olomoucký by měl snad obdržet 7,81%
z celkového objemu určeného na dotační řízení) – kraj rozhodne, kolik peněz dostanou
jednotliví poskytovatelé. Momentálně se řeší mechanismus rozdělování dotací na krajské
úrovni, aby poskytovatelé obdrželi rozhodnutí i prostředky co nejdříve.
- za Olomoucký kraj informovala Mgr. Gajdošová o individuálním projektu – 4 klíčové aktivity:
1 – Zpracování analytických podkladů pro efektivní nastavení sítě sociálních služeb
v Olomouckém kraji.
2 – Vznik krajského informačního systému sociálních služeb (bude používaná zkratka
KISSoS).
3 – Podpora procesu poskytování sociálních služeb na krajské i obecní úrovni.
4 – Podpora partnerství na místní a regionální úrovní a informování veřejnosti.
- nové sociální služby – bylo řečeno, že v případě vzniku nové sociální služby v daném
území bude objem finančních prostředků i nadále stejný pro všechny poskytovatele.
3. Informace o činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix
Bc. Pavel Šoltys, DiS., přivítal zástupce Charity Hranice, p. Hegara, ředitele a p. Uřinovskou
DiS., vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix (dále jen zařízení).
Pan Hegar poděkoval za pozvání a možnost prezentace činnosti zařízení. Předal přítomným
zprávu o činnosti zařízení, která má 2. části.
p. Uřinovská, DiS., - prezentuje 1. část – nejdříve osvětlila činnost, cíle a nástroje
poskytované sociální služby.
- službu v Lipníku nad Bečvou realizují 2 sociální pracovníci,
- kapacita služby - 20 dětí v Hranicích, 20 dětí v klubech v Potštátě a v Lipníku nad Bečvou,
- rozvrh služby – pondělí – Potštát, úterý, středa, čtvrtek – Lipník nad Bečvou,
- výstupy z dosavadního poskytování služby v Lipníku n. B. – 78 prvokontaktů, s 31 uživateli
mají uzavřenu smlouvu o poskytování soc. služby.
- v Lipníku n.B. je zájem větší než očekávali, zatím neklesá, zvažují posílení 1 pracovníkem
na dozor, budou u úřadu práce žádat o dotaci na pracovní místo.
p. Hegar – prezentuje 2. část - jedná se o službu ztrátovou, která je dofinancována z jiných
zdrojů (služeb), např. z Tříkrálové sbírky. Toto nemůže být pravidlem.
- vzhledem k přirozenému úbytku uživatelů na Potštátsku zvažují přesunutí kapacity do
Lipníku n. B., kde je zájem zvýšený.
- je zřejmé, že služba bude i v roce 2014 ztrátová. Dotace MPSV nebyla poskytnuta
v požadovaném rozsahu, město Lipník nad Bečvou poskytlo grant (ne v požadované výši),
snaží se najít i jiné zdroje financování. Letos pro zajištění provozu zařízení je přislíbena
z Tříkrálové sbírky částka 100.000 Kč.
3
- vyzval přítomné k dotazům:
p. Musilová – dotaz na střídání dětí – p. Uřinovská – zařízení má nastavenu kapacitu, tuto
nemůžeme překročit, službu bychom poskytovali v rozporu s registrací. Děti se střídají, část
dětí je v zařízení, část čeká na vystřídání. Není v silách pracovníků hlídat děti, které jsou
před zařízením. Musí se věnovat dětem, které jsou právě uživateli zařízení. Snaží se dohlížet
i na děti venku, nelze s nimi však být stále. Toto by měl vyřešit nový pracovník, jak
informoval p. ředitel. Informovala, že se množí slovní výtky na činnost zařízení, vadí
prakticky „cokoliv“, mnohdy je okolí vinní neoprávněně. Snaží se na výtky reagovat, ověřovat
si sdělované informace, mnohdy se prokáže, že se nejedná o děti, které dochází do zařízení.
Je však těžké toto občanům vysvětlit.
Bc. Pavel Šoltys, DiS. – poděkoval za prezentaci služby.
p. Hegar – pozval přítomné na 23.9.2014, kdy v rámci Týdne Charit se bude v NZDM Fénix
konat den otevřených dveří.
4. Diskuse
Paní Musilová – sdělila, že Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb na
Lipnicku na rok 2014 již není aktuální. Dohodnuto, že bude zaktualizován a zveřejněn na
webu, otázka, zda neinformovat o aktualizaci katalogu prostřednictvím infokanálu – bude
dořešeno.
- dotaz na Závěrečnou zprávu za rok 2013:
 dotace na OSPOD – nedoplatek – Bc. Jemelková osvětlila mechanismus poskytování
dotací na výkon sociálně-právní ochrany dětí, uvedla, že město dosud neobdrželo
informaci o tom, zda a v jaké výši bude nedoplatek MPSV uhrazen.
 dotace na dopravní obslužnost – Bc. Šoltys, DiS. – informoval o změnách ve
financování dopravní obslužnosti od r. 2016, pro město by měl být nový
mechanismus výhodnější.
Mgr. Fujdl – uvedl, že nejsou schopni pokrýt poptávku po pečovatelské službě. Dotázal se,
jak zjistit informace kdo na území ORP Lipník nad Bečvou poskytuje pečovatelskou službu.
- Bc. Jemelková – poskytovatele sociálních služeb lze vyhledat dle registru
- subjekty poskytující pečovatelskou službu formou živnosti nelze dohledat.
Doporučuje obrátit se na pracovníky úřadu práce, úsek dávek pro zdravotně postižené
občany.
Předseda komise přítomným poděkoval za účast na jednání, připomenul, že další jednání
Sociální komise proběhne dne 09.09.2014 v 15:00 hodin v objektu Sociálních služeb Lipník
nad Bečvou, příspěvková organizace.
Zapsala: Jemelková
Bc. Pavel Šoltys, DiS., v.r.
předseda komise
4
Download

Zápis z jednání Sociální komise ze dne 17