I´d like to believe you can´t do science if you´re a
really evil person, but it´s probably a romantic view.
Peter Goodfellow, geneticist
Lékař jako léčitel a lékař jako
výzkumník
31. května 2011
Marek Vácha
Cesta k etickému jednání
 Případ Eduarda
Pernkopfa, Hanse
Eppingera jr., Paula
Kammerera, Dr. Josepha
Rudolfa Mengeleho a
mnoha dalších ukazují, že
inteligence a moudrost
jsou dvě odlišné vlastnosti
Cesta k etickému jednání
Craig Venter
Ve vědě proměňujeme
informace na peníze
John Sulstone
Vědu děláme pro
vědu, pro naši touhu
po poznání.
Léčba x výzkum
 někteří tvrdí, že jakákoli léčba je vlastně
experimentem. Nejcharakterističtějším rysem
experimentální léčby je možná nejistota
ohledně výsledku
 Definice: Lékař experimentuje tehdy, pokud se
ve svých postupech vzdaluje od standardní
lékařské praxe za účelem získání nového
zevšeobecnitelného poznání anebo, snaží-li se
ověřit hypotézu za pomoci vědecké metody
 Moše Maimonides (1135 – 1204)
 k nemocnému je třeba přistupovat jako k cíli v
sobě samém a ne jako k prostředku k
získávání nových pravd
Paternalismus
Lékař
Pacient
Partnerství
Lékař
Pacient
Realita
Lékař
Pacient
38. Shromáždění WMA v Rancho
Mirage v Kalifornii, 1986

Lékaři musí být profesionálně nezávislí, aby zastupovali a
obhajovali zdravotní potřeby nemocných proti všem, kteří by
popírali nebo omezovali potřebnou péči těch, kteří jsou nemocní
nebo zranění.
 V kontextu lékařské praxe a péče o své nemocné by nemělo být od
lékařů očekáváno, že budou uplatňovat státní nebo sociální priority
v alokaci omezených zdrojů ve zdravotnictví. Pokud by tak činili,
vznikl by tak konflikt zájmů vzhledem k povinnosti lékaře vůči svým
pacientům, a fakticky by došlo ke zničení lékařovy profesionální
nezávislosti, na niž pacient spoléhá.
 Ačkoli si lékaři musí být vědomi ceny léčby a aktivně se podílejí
v úsilí o omezování výdajů v rámci medicíny, jejich prvořadou
povinností je zastupovat zájmy nemocných a zraněných proti
požadavkům společnosti na omezení výdajů, které by mohly
ohrozit zdraví a možná i životy nemocných.
 výzkum není absolutní imperativ
 naši potomci mají právo na to, abychom
jim předali planetu nezničenou, ale nemají
právo na to, abychom jim předali nové a
zázračné léky
Proměny lékařství





lékař je krom léčitele i vědeckým pracovníkem
z medicíny se stává nástroj aplikované
biologie
individuální dobro je zde nutně v protiváze
s dobrem obecným
jedinec je dobro konkrétní, společnost
abstraktní
pokud to povede ke zpomalení pokroku,
nebude to žádné neštěstí. Pokrok je
volitelným cílem a ne bezpodmínečným
závazkem.
Proměny lékařství

je trestuhodné neinformovat nemocné, kteří jsou
zařazeni do výzkumné studie, v níž je použito
placebo. Dnes jsme svědky i tzv. dvojitě slepých
zkoušek s placebem (kdy ani lékař neví, kdo
z nemocných má podáván lék a kdo jen placebo).
Pokud by celá tato situace nebyla nemocnému
odhalena, pak by se jednalo o zradu vůči jeho
důvěře: on věří že je mu podáván lék.
Proměny lékařství



Nemocný má právo předpokládat, že lékař
nekoná s jeho osobou něco jen proto, aby získal
poznání
může dojít ke konfliktu mezi zájmy pacienta a
zájmy společnosti
v průběhu léčby je lékař odpovědný pouze
nemocnému. Není agentem jeho rodiny,
současných ostatních nemocných nebo příštích
nemocných, ani zájmů lékařské vědy, spolutrpitelů
nemocného atd.
Proměny lékařství

tíže stavu nemocného je v obráceném
poměru v přípustnosti výzkumu. Logika,
že u beznadějných případů je stejně vše
ztraceno, je opakem pravdy
Proměny lékařství
 ekonomie
 tlak farmaceutických firem, slibující
nejrozmanitější výhody, kongresy či
„kongresy“ v cizině etc.
 snaha aby JIP byla stále zaplněná pacienty
 CT a další vyšetření den před smrtí pacienta –
ještě z něj finančně „dostat co se dá“
Poznámky
Prof. Munzarová
 „Příčina zhoubných chorob je v naprosté většině
dosud neznámá. A proto jsou zde, více než kdekoli
jinde, zkoušeny stále nové a nové léčebné postupy,
často se závažnými vedlejšími účinky. Jak může
vypadat informovaný souhlas s experimentální
léčbou, neví-li nemocný, že trpí takto závažným
onemocněním, případně se špatnou prognózou
(navzdory zkoušené léčbě)? Vždyť informovaný
souhlas v případě výzkumu musí být kompetentní,
chtěný, úplný a pochopený! A o zásadách při
používání lidí jako subjektů výzkumu již od
Norimberského kodexu diskutovat nelze.“
(M.Munzarová, Vybrané kapitoly z lékařské etiky II,
p. 24)
Mýty
 kodexy zajistí bezpečnost – žádné dvě




situace nejsou přesně stejné
informovaný souhlas je připraven
pacienti přistoupí k jakékoli žádosti lékaře
informovaný souhlas činí z pokusu etický
cíl světí prostředky
Model zákazníka
 Model zákazníka – lékař jen pasivně
vykoná pacientovu zakázku, podobně jako
automechanik či kadeřník. Prvořadým
principem je pacientova autonomie. Lékař
působí pouze jako informátor, jeho vlastní
postoje a hodnoty nejsou důležité.
Smluvní model
 Smluvní model – lékař diskutuje s
pacientem o společných hodnotách, oba
jsou autonomní a svobodní. Třetí strana
(např.stát) nemá právo do dialogu
zasahovat.
 lékař s pacientem vytvoří vlastní „text“, který
nemusí mít nic společného s obecnou
morálkou
 pojmy jako dobro a zlo nejsou důležité
Je věda opravdu mimo morálku?
 Věda sama o sobě je mimo morálku.
Jenomže vědec nežije ve vakuu, je
především občan. Výzkum je vždy
kontaminován personálně i politicky
Nacistické pokusy
Omluva presidenta Clintona
1997
 " No power on Earth can give you back
the lives lost, the pain suffered, the
years of internal torment and anguish.
"What was done cannot be undone. But
we can end the silence. We can stop
turning our heads away. We can look at
you in the eye and finally say, on behalf
of the American people: what the United
States government did was shameful.
"And I am sorry."
Herman Shaw, Tuskegee Study participant, při návštěvě Bílého domu:
"We were treated unfairly, to some extent like guinea pigs,"
Download

Lékař jako léčitel a lékař jako výzkumník 2011