Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu
pořádá
10. Dny logoterapie a existenciální analýzy
za účasti zahraničních přednášejících
na téma
Trauma v existenciálně analytické terapii
16.–17. října 2010 v konferenčních prostorách Autoklubu ČR
na adrese Opletalova 29, Praha 1
Hlavní přednášející:
Doc. MUDr. PhDr. Alfried Längle, Dr. h.c. (GLE Rakousko)
zakladatel existenciální analýzy jako psychoterapeutické metody
předseda Mezinárodní Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu
PhDr. Liselotte Tutsch (GLE Rakousko)
lektorka a supervizorka vzdělávání v existenciální analýze v Rakousku
PhDr. Jana Božuková (GLE Rakousko).
čestná předsedkyně SLEA, vedoucí vzdělávání SLEA
MUDr. Dagmar Křížková
psychiatr, garant vzdělávání SLEA
Mgr. Martina Vondrová
psychoterapeutka, lektorka vzdělávání SLEA
Program:
So: Přednášky od 9 do 14.30 h.
Workshopy od 15 do 16.30 h
Společenský večer od 19 do 24 h.
Ne: Krátká sdělení od 9 do 10.30 h.
Hlavní přednáška A. Längleho od 11 h.
Panelová diskuse přednášejících do 13.15 h.
Workshopy 15 – 16.30 h.
Účastnický poplatek:
•
•
•
platba do 30.6.2010: 2000,- Kč (*1700,- Kč)
platba do 15.9.2010: 2400,- Kč (*2100,- Kč)
platba po 15.9.2010: 2700,- Kč (*2400,- Kč
•
•
Jednodenní vstupné: 1600,- Kč (*1400,- Kč)
Společenský večer: 500,- Kč (*450,- Kč)
* studenti, členové SLEA
Vstupné zahrnuje: přednášky a workshopy dle programu; tlumočení němčina <-> čeština; dva obědy; občerstvení při přestávkách
Vstupné na společenský večer: živá hudba k tanci, večeře formou studeného buffetu a volná konzumace pití.
Podrobné informace o přihlášení a zaplacení poplatku na http://www.slea.cz
Kontakt: SLEA, Volutová 2523/39, Praha 5, tel.: +420 723 932 830, e-mail: [email protected]
PROGRAM
SOBOTA
NEDĚLE
PŘEDNÁŠKY (9.00 –14.30 h s obědní pauzou):
KRÁTKÉ PŘISPĚVKY (9.00–10.30 h):
•
•
Zraněný život
Mgr. Martina Vondrová
•
•
•
Trauma v náboženské rovině Mgr. Jakub Hučín
MUDr. Dagmar Křížková
•
Trauma v těle PhDr. Martin Wagenknecht
„Bouřlivě se slunečnými úseky„
Případ paní B.: Ego state disorder
•
Práce s traumatem v psychiatrické ordinaci
Konfrontace s traumatem = setkání s hrůzou
•
PhDr. Jana Božuková
WORKSHOPY (15 –16.30 h):
•
Aby se práce s traumatizovaným klientem nestala
psychoterapeutovi traumatem...„
Nemoc a trauma aneb: „Proč ta pomoc tolik
bolela„?
Mgr. Helena Petrová
•
•
•
Nevím, kam patřím
Proč si nechám ubližovat?
MUDr. Kristína Černá
•
•
Ztratil jsem něco důležitého – vyrovnávání se
ztrátou
Mgr. Jakub Hučín
SPOLEČENSKÝ VEČER (19.00 –24.00 h)
Poruchy osobnosti a traumageneze. Existenciální
analýza poruch osobnosti způsobených
traumatem
Panelová diskuse
A. Längle, L. Tutsch, J. Božuková, M. Vondrová,
D. Křížková
WORKSHOPY (15.00 –16.30 h):
•
Aby se práce s traumatizovaným klientem nestala
psychoterapeutovi traumatem...„
PhDr. Romana Doležalová
Rozvod jako transgenerační trauma
PhDr. Dana Davidová
PhDr. Dana Krausová
Doc. MUDr. PhDr. Alfried Längle, Dr. h.c.
(GLE Rakousko)
MUDr. Irena Zvánovcová
•
Zkušenost antisemitismu jako trauma
PŘEDNÁŠKA a PANELOVÁ DISKUSE (11.00 –13.15 h):
PhDr. Romana Doležalová
•
Ztráta vztahu jako trauma
PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
PhDr. Liselotte Tutsch (GLE Rakousko)
•
Trauma nechtěného a odloženého dítěte z
pohledu EA PhDr. Jolana Mižikarová
•
•
O zazděné panně Markétě
PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Proč se zlé věci stávají dobrým lidem?!
Mgr. Elena Strupková
•
•
Trauma a moc
PhDr. Jolana Mižikarová
Trauma a rodinné násilí
Mgr. Andrea Sakalová
•
Ztratil jsem něco důležitého – vyrovnávání se
ztrátou
Mgr. Jakub Hučín
ANOTACE
Přednášky zahraničních hostů (GLE):
Poruchy osobnosti a traumageneze
Existencialni analyza poruch osobnosti zpusobenych
traumatem
Doc. MUDr. PhDr. Alfried Längle, Dr. h.c.
Téma „traumatizace„ má obzvlášť velkou existenciální relevanci. Těžká traumatizace je existenciálně viděna jako zkušenost „hrů-zy„,
způsobená konfrontací s propastností bytí (namísto konfrontace s nicotou, jak je tomu v případě strachu). Tomuto centrálnímu
prožitku traumatizace bude věnována pozornost na dvou rovinách: na procesní rovině analýzou Já-struktury, na strukturální rovině
dopadem traumat na čtyři základní dimenze existence. Pomůže to porozumění vzniku posttraumatické stresové poruchy na jedné
straně, vysokému stupni komorbidity této poruchy na straně druhé, stejně jako i následkům traumat. Jako následky traumatu
dominuje ochromení na procesní rovině a s ním spojený oslabený kontakt a interakce s existenciální strukturou. To vede k
symptomům ztráty světa, vztahovému ochuzení, ztráty sebe a ztráty budoucnosti. Typické mechanismy zvládání zátěže (coping)
doprovázejí toto prožívání, což je především reflex „předstírání mrtvého brouka„ a aktivismus vycházejících z první základní
motivace. Terapeuticky se nejdříve pracuje na existenciálních základních vztazích tak, aby se znovu obnovily funkce osoby. Model
základních osobních motivací určuje specifické terapeutické kroky tak, aby se překonalo existenciální vykořenění a s nasazením
„nespecifických„ faktorů jako je dialog a setkání se mobilizovaly funkce osoby.
„Bouřlivě se slunečnými úseky„
Případ paní B.: Ego state disorder
PhDr. Liselotte Tutsch
Generalizovaná úzkostná porucha, porucha příjmu potravy, burn out, hraniční porucha osobnosti, komplexní posttraumatická
stresová porucha, blíže nespecifikovaná disociativní porucha, disociativní porucha identity. Tak znějí diagnózy, které paní B. od roku
1993 doprovázejí. Paní B. je mnohonásobně a opakovaně traumatizovaná. Mnohotvárnost a střídání jednotlivých diagnóz dává tušit
obtížnosti terapie. Přednáška proto není zpráva o „vyléčení„, ani to, co při spontánní asociaci najdeme v našich hlavách v rubrice
„vydařená terapie„. Je to popis a reflexe cesty v boji proti opakující se dezintegraci osobnosti a navzdory tomu všemu se konajících
kratších nebo delších „period pěkného počasí„. Přednášku uvedu teoretickým nástinem diagnostiky a porozumě-ní následkům
těžkého psychického traumatu.
Konfrontace s traumatem = setkání s hrůzou
PhDr. Jana Božuková
„Je dobré o tom mluvit„ – tento postoj je považován v terapii pacientů s traumatickými zážitky za všeobecně platný a zodpovídá
představě mnoha pacientu i terapeutů, že něco, co bolelo, je třeba ještě jednou prožít, aby bylo možné vyléčení. Tento postoj má v
terapii často své opodstatnění – zároveň ale v sobě skrývá nebezpečí, že nedostatečně připravené a jištěné odkrývání traumatických
událostí může u pacientů vyvolat retraumatizaci a zhoršení jejich stavu. Ve své přednášce se zaměřím na to, jaké podmínky jsou ke
konfrontační práci s traumatem nezbytné potřebné, jak je nutné na tuto fázi terapie pacienta připravit a jaké metodické kroky pro
konfrontaci s traumatem zvolit, aby při znovudotýkání se traumatických události nedošlo k vyvolání destabilizace a následně krizi.
České přednášky (SLEA)
Zraněný život
Mgr. Martina Vondrová
Přednáška se zaměří na traumata spojená se začátkem života a také na traumata svázaná s těmi, kteří se nikdy nenarodili.
Interrupce, porodní a poporodní komplikace, úmrtí malého dítěte… to vše zanechává trvalé jizvy, jejichž integrace vyžaduje
doprovázení a péči. Protože tyto situace bývají okolím přirozeně vnímány, jako něco co přináší život, co je potřeba jen vydržet a
před čím se v zásadě nelze chránit, zůstává žena, či muž se svým zraněním sám, znejistěný a s hlubokým pocitem viny. Tato vina
může v průběhu času nabývat na podobě sebedestruktivních mechanismů, postihujících všechny složky našeho života. Tato oblast
traumatizace se dotýká svým specifickým způsobem zranění ve vztahu k tělu. Práce s tělem, bude také obsahem přednášky.
Práce s traumatem v psychiatrické ordinaci
MUDr. Dagmar Křížková
Prožité trauma a neschopnost se s ním vyrovnat je častým důvo-dem, proč lidé vyhledají pomoc psychiatra. Psychiatr se tak v
příbězích svých pacientů denně setkává s tragickými či násilnými událostmi a jejich dopadem na ty, kdo je prožili, jeho
psychoterapeutické možnosti jsou však limitovány množstvím pacientů, které má v pravidelné péči. Ve své přednášce se pokusím o
reflexi svých dosavadních zkušeností s uplatněním logoterapie a existenciální analýzy při práci s traumatem v podmínkách
psychiatrické ambulantní praxe. Položím si také otázku, jak každodenní konfrontace s traumaty prožívanými mými pacienty ovlivňuje
moje prožívání a postoje.
Krátká sdělení:
Trauma v náboženské rovině
Mgr. Jakub Hučín
Věřící člověk si při setkání s traumatem klade otázku, proč ho toto trauma potkalo, zda to byla boží vůle, zda Bůh nemohl ne-štěstí
zabránit, či zda se jedná o boží trest za některý jeho skutek. Trauma tak ovlivňuje jeho náboženské prožívání i jeho náboženský
vztah k Bohu.
Ztráta vztahu jako trauma
PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Příspěvek se teoreticky zabývá dynamikou rozvoje traumatu po ztrátě významného vztahu. Téma bude podrobněji prezentováno
formou kazuistiky na tématicky navazujícím workshopu.
Zkušenost antisemitismu jako trauma
PhDr. Dana Krausová
Zážitek odmítnutí a znehodnocení vrstevníky na pozadí lidské rasy zasahuje hluboce do vnímání sebe sama a hledání vlastní identity.
Zpochybňuje právo na existenci, dává do otázky, zda je dobře tady být a znemožňuje přijetí vlastní jinakosti. V ko-nečném důsledku
vede k uzavírání se do vlastního bezpečného světa bez lidí. Sdělení přiblíží některá témata psychoterapeutické práce s traumatem při
zkušenostech antisemitismu.
Trauma v těle
PhDr. Martin Wagenknecht
Přednáška přiblíží některé aspekty práce s pacienty, u kterých se objektem traumatizující události stalo jejich vlastní tělo (sexuální
zneužití, násilí, těžký úraz). Zaměří se na možnosti oslovení traumatizované tělesnosti a její opětovné integrace do pacientova
života.
Trauma nechtěného a odloženého dítěte z pohledu EA
PhDr. Jolana Mižikarová
Během vývoje každého lidského jedince působí na jeho osobnost řada vlivů, které ovlivňují jeho prožívání a způsob chování i vztahy
s okolím. Co však udělá informace s jedincem v jeho vývoji, když zjistí, že se sice narodil, ale pro své rodiče nebyl chtěný, že se o
něj rodiče nemohli, nebo nechtěli postarat, že vyrůstal v jiném prostředí, než je jeho rodina. Jak se vyrovnat s touto sku-tečností a
žít poté plným životem? Během své přednášky bych se chtěla zamyslet nad některými psychickými problémy, které si takovýto
jedinec nese do svého života.
Workshopy:
Ztratil jsem něco důležitého – vyrovnávání se ztrátou
Mgr. Jakub Hučín
Do života člověka patří hodnoty – to, co náš život naplňuje (druzí lidé, vztahy, zaměstnání, koníčky, zdraví...). Do života patří i to, že
některé tyto hodnoty ztrácíme. A někdy se na ztrátu ani nestačíme připravit. V sebezkušenostním workshopu se budeme na základě
svých vlastních příběhů dívat, co člověk v takové situaci prožívá a jak se se ztrátou vyrovnává.
Proč si nechám ubližovat?
MUDr. Kristína Černá
Ve workshopu představím zkušenosti s psychoterapeutickou prací s traumatizovanými osobami v podmínkách centra pro osoby
ohrožené domácím násilím. Její součástí je práce s posttraumatickými příznaky a pochopení postoje oběti a jeho změna. Workshop
bude probíhat seminární formou, k dotvoření obrazu terapeutické práce poslouží střípky z kazuistik klientů centra.
Trauma a rodinné násilí
Mgr. Andrea Sakalová
Kazuistický seminář se bude věnovat traumatickému stresu v rodinném násilí, jeho významu, zpracování a důsledkům v životním
příběhu paní J. Součástí bude diskuze nad tématem.
Proč se zlé věci stávají dobrým lidem?!
Mgr. Elena Strupková
Sebezkušenostní seminář, ve kterém se zaměříme na některé palčivé otázky, které si kladou klienti i terapeuti při práci s traumatem.
Aby se práce s traumatizovaným klientem nestala psychoterapeutovi traumatem…„
PhDr. Romana Doležalová
V interaktivním workshopu se účastníci společně podívají na úskalí a zátěžové aspekty práce s traumatizovaným klientem;
představeny budou možnosti zvládání takovéto zátěže z pohledu logoterapie a existenciální analýzy
Rozvod jako transgenerační trauma
PhDr. Dana Davidová
Workshop zprostředkuje z pohledu existenciální analýzy kasuistickou formou, jak rozvod s následnou absencí matky traumatic-ky
zasáhne do života dvou generací. Společně se podíváme na odlišné možnosti práce se zdánlivě identickým traumatem. Jak odlišně je
trauma emočně zaangažovanými jedinci vnímáno, ná-sledně interpretováno, jak je v jejich životech nakonec dále žito.
Nemoc a trauma Aneb Proč ta pomoc tolik bolela?
Mgr. Helena Petrová
Do nemocnic přicházíme s důvěrou, s očekáváním pomoci s naším onemocněním. Obvykle máme trochu strach, ale jsme připraveni
plnit očekávání lékařů, jsme připraveni spolupracovat, jsme odhodláni bojovat. Zaskočí nás ale míra bolesti a nepohodlí, kterou jsme
byli nuceni v rámci úspěšné léčby podstoupit, a pak se začínáme ptát: „Proč to tak strašně bolelo?„ „Mělo to vůbec smysl vydržet?„
„A tohle je tedy to vítězství?„ Seminář nabídne kasuistickou formou pohled na prožívání pacientů s vážným somatickým
onemocněním v průběhu a po ukončení jejich léčby.
Nevím, kam patřím
MUDr. Irena Zvánovcová
Obsahem workshopu je kasuistika muže, který prožil své dětství a dospívání v emigraci. Dlouhodobě hledal a nenacházel odpovědi
na otázky: „Kde jsem doma? Kam patřím? Kdo jsem?„ Propadal úzkostem a depresím, které potlačoval alkoholem.Ve svém sdělení
přibližuji, jak tento muž během terapeutického procesu dospívá k plně prožitým odpovědím na své otázky, osvobozuje se od
alkoholu a deprese, na své další životní cestě se začíná cítit spokojeněji, radostněji a smysluplněji.
O zazděné panně Markétě
PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Workshop bude uveden příběhem ženy, která se po smrti matky uzavřela před světem ve svém domě. Na tomto příběhu budou
ukázána specifika práce existenciální analýzy a logoterapie s klienty traumatizovanými ztrátou blízkého vztahu.
Trauma a moc
PhDr. Jolana Mižikarová
Být mocný je úžasná věc, moc rozhodovat, řídit druhé lidi a dokázat jim velet. Ale je to tak opravdu vždy? Nabízím seminář, v
němž si prostřednictvím vlastních zážitků sami vyzkoušíte pocity moci a možnost diskuse nad tímto tématem.
Download

zde - SLEA