Lysolajský
zpravodaj
Měsíčník MČ Praha – Lysolaje
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
v říjnových komunálních volbách se volilo
devět členů zastupitelstva a voliči svými hlasy rozhodli, že v novém zastupitelstvu budou
zastoupeny tři volební strany. Strana „Sdružení nezávislých kandidátů I.“ získala jednoznačnou většinu 6 mandátů z 9. Vzhledem
k takovému úspěchu si nemůžeme dovolit
naše voliče zklamat tím, že rozhodovací pravomoci přeneseme na někoho jiného, proto
jak starosta, zástupce starosty, tak i předseda finančního výboru byli zvoleni z řad
zastupitelů této volební strany. Naopak pro
transparentnost hospodaření obce byl kontrolní výbor plně svěřen do rukou opozice
a pevně věříme v konstruktivní spolupráci
11/2010
ku prospěchu občanů. Všem voličům chceme poděkovat za účast ve volbách a projevenou důvěru.
Všichni vstupujeme do nových funkcí
s předsevzetím navázat na vše dobré, co
bylo vykonáno, poučit se z toho, co se nepovedlo a úspěšně se poprat s novými tématy.
Zdaleka ne vše můžeme zásadně ovlivnit.
Řada oblastí života naší městské části je
v působnosti hlavního města Prahy. Tam
musí věci posuzovat z hlediska celoměstských priorit, které se někdy mohou výrazně
lišit od zájmů Lysolaj. My se však budeme
snažit tyto zájmy hájit a prosazovat.
Abychom věci řešili v souladu s požadavky občanů, nutně potřebujeme zpětnou
vazbu. Tu pokládáme za jeden z důležitých
prostředků k řízení městské části. Nic nechceme řešit jen administrativně a chceme
naslouchat názoru. Mnoho z vás spoluobčanů zde prožilo celý život a na vlastní kůži
zažilo změny k lepšímu, i ty horší. Rádi
bychom vás proto vyzvali ke spolupráci,
slyšeli vaše názory, postřehy nebo návrhy řešení. Jsme si vědomi, že věc pokaždé
nedokážeme vyřešit, ale můžeme vám slíbit, že se každou jednotlivou připomínkou
budeme vážně zabývat, aby se nám všem
v duchu našeho volebního hesla žilo v Lysolajích dobře a pohodově.
Dovolte, abychom vás zároveň pozvali
na společné oslavy příchodu Vánoc a doufáme, že v připraveném adventním programu si na své přijdou nejen ti nejmenší, ale
i ti dříve narození. Petr Hlubuček
starosta
Zleva: Pavlína Beranová, Jiří Karvánek, Marie Štědrá, Michaela Císařová, Petr Hlubuček, Alexander Hemala, Dana Malečková,
Milan Janda, Milada Komárková
Foto: Michaela Zdražilová
ZPRAVODAJ_zlom.indd 1
11/25/10 7:53:32 PM
2
LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
naše škola a školka
v obrazech
ZPRAVODAJ_zlom.indd 2
11/25/10 7:53:33 PM
LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
Povolební zasedání
3
Noví předsedové výborů
V pondělí 8. listopadu 2010 se v budově Úřadu
městské části Praha-Lysolaje konalo slavnostní první zasedání nově zvolených zastupitelů
městské části Praha-Lysolaje.
Jednání zahájil pan Milan Janda a jako nejstarší zastupitel byl, v souladu s tradicemi
římského práva, pověřen vedením schůze
do doby, než byl zvolen nový starosta. Po zahájení přečetl slib, který do jeho rukou postupně skládali všichni noví zastupitelé. Pan
Janda složil slib zastupitele jako poslední,
a to do rukou svého kolegy pana Mgr. Alexandra Hemaly.
Funkční období předchozích výborů zaniklo
spolu se zánikem původního zastupitelstva,
a proto byly zřízeny kontrolní a finanční
výbor. Zastupitelé rovněž zvolili předsedy
a členy výborů zastupitelstva. Předsedkyní
finančního výboru byla zvolena paní Milada Komárková, místopředsedou pan Ing.
Miloš Šimon a členy paní Ivana Majerová,
Jana Dolejšová a Ing. Michal Pullmann.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen
pan Milan Janda a členy Ing. Marcela Masařová, Ing. Eva Matyášová, Věra Pfeiferová
a Mgr. Alena Borůvková.
Volba starosty
Návštěva senátora
Předsedající vyzval zastupitele k volbě starosty. Volba probíhala veřejným hlasováním. Jako
jediný kandidát byl navržen pan Ing. Petr Hlubuček. Zastupitelstvo ho v následném hlasování jednomyslně do funkce starosty zvolilo.
Pan Milan Janda pogratuloval ke zvolení
a požádal starostu, aby se ujal vedení zasedání. Starosta bude funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolněný.
Zástupce starosty
Zastupitelstvo se rozhodlo volit veřejným hlasováním jednoho zástupce starosty. Z navržených kandidátů paní Ing. Pavlíny Beranové
a paní MUDr. Marie Štědré zastupitelstvo
do funkce zástupkyně starosty zvolilo paní
MUDr. Marii Štědrou.
Zprávy ze školy
a školky
Rádi bychom ve stručnosti shrnuli události posledních dvou měsíců. V září jsme pro
děti a jejich rodiče podobně jako v minulých
letech připravili zahradní party, na které se
každý mohl pobavit, zasportovat si a poměřit
své síly s ostatními v tradičních i netradičních
disciplínách. Na závěr si všichni mohli posedět u táboráku s kytarou. Počasí nám mimořádně přálo a atmosféra byla báječná. Na konci září proběhly první letošní třídní schůzky
a od října začala činnost zájmových kroužků,
kterých je opět více než vloni.
Od začátku školního roku se uskutečnila
celá řada akcí, jak kulturních a poznávacích,
tak sportovních. Za zmínku stojí exkurze druháčků do stájí a meteostanice v areálu ČZU,
děti z 1., 2. a 3. třídy navštívily divadelní představení Sněhurka v Dejvickém divadle a žáci
6. a 7. třídy absolvovali prohlídku Pražského
hradu s odborným výkladem. Žáci 2. a 4.
třídy podnikli celodenní výlet do Lán, všechny děti z 1 .stupně okouzlil kouzelník a žáci
2. stupně soutěžili v malé kopané a florbalu.
První třídy navštívila Policie ČR, aby dětem
připomněla zásady bezpečného chování
na ulici. Třeťáci si užívali se svými rodiči
a třídní učitelkou „rodinný“ víkend v rekreač-
ZPRAVODAJ_zlom.indd 3
Slavnostního zasedání se zúčastnil senátor
pan Ing. Petr Bratský, který v závěrečné
diskusi pogratuloval nově zvolenému zastupitelstvu a vedení městské části. Představil
svůj záměr zřídit v městské části kontaktní
místo, kde by byl jednou v měsíci, popř. jednou za dva měsíce k dispozici občanům a zastupitelům. Zároveň nabídl novému vedení
městské části budoucí spolupráci.
Jiří Karvánek
Poznámka: Kontakty na všechny nově zvolené zastupitele jsou k dispozici na www.praha-lysolaje.cz nebo na
Úřadu městské části Praha-Lysolaje. Tamtéž naleznete také podrobnosti o dalších projednávaných bodech
a usneseních nového zastupitelstva.
ním středisku Želivka. K podzimu také patří
výroba draků a dlabání dýní. V družině proběhla praxe studentek vychovatelství a práci
učitelek 1. stupně shlédli studenti Pedagogické fakulty UK. I v letošním roce pokračují
učitelé naší školy v kurzu Čtením a psaním ke
kritickému myšlení. Nově se naše škola zapojila do projektu Centra podpory inkluzivního
vzdělávání a budeme žádat o granty vypsané
společností ČEZ.
V suterénu školy se během listopadu rozběhla pod patronací ÚMČ Praha – Lysolaje
rekonstrukce jídelny a přilehlých prostor.
Od nového roku se tedy můžeme těšit na
větší jídelnu, která bude kapacitou odpovídat rostoucímu počtu dětí. V prosinci
škola ožije přípravami na Den otevřených
dveří, který je již tradičně spojen s vánočními trhy a vánočním vystoupením dětí. Letos se uskuteční v pondělí 20. prosince od
Anketa měsíce:
• Jak byste změnili podobu Lysolajského
zpravodaje? O čem byste se rádi dočetli?
• Kdo z občanů by měl zájem o dovážku
obědů přímo do domu?
V případě dostatečného počtu zájemců
bychom zavedli rozvoz obědů přímo až
k vám do domu ve spolupráci se skvělou
kuchyní čtyřhvězdičkového Hotelu Wienna-Galaxie ze Suchdola.
– cena menu o třech chodech (polévka,
hlavní chod a desert) do 70,- Kč včetně
dopravy!
– každý den výběr ze dvou hlavních jídel!
– včetně sobot, nedělí a svátků!
– nabídka platí nejen pro seniory!
– POZOR, z hygienických důvodů nutnost
vlastních NEREZOVÝCH třídílných
nosičů!
Pište na e-mail:
[email protected]
nebo na adresu:
ÚMČ Praha-Lysolaje,
Kovárenská 8/5,
165 00 Praha-Lysolaje
nebo telefonujte
na tel. č.: 220 921 959
16 hodin a jako host vystoupí divadelní soubor Buchty a loutky se svým úplně novým
vánočním představením. Těšíme se na hojnou účast z řad veřejnosti.
Mateřská škola
Letos na podzim nám velmi přálo počasí,
a proto mohly děti dlouho využívat nově upravenou zahradu i v odpoledních hodinách.
Od začátku školního roku proběhla tři
divadelní představení, která se dětem velmi
líbila, shlédli jsme kouzelnické vystoupení
v tělocvičně základní školy a v pátek 19.11.
jsme návštívili cirkus Giroldon.
Od října mají děti možnost navštěvovat některý ze zájmových kroužků přímo ve školce.
Jsou to kroužky tanečně-pohybový, flétna, keramika, angličtina a kroužek zpívání. Známe
již přesný termín konání školy v přírodě. Pojedeme opět do rekreačního zařízení ve Svaté
Kateřině. Doufejme, že se budeme mít stejně
báječně jako v loňském roce.
V předposledním říjnovém týdnu si děti pořádně užily dýní. Vytvořili jsme 30 různých obličejů, zasoutěžili jsme si na školní zahradě a společně jsme podzimně nazdobili celou školku.
V nejbližší době nás čeká další divadelní
představení, a pak už nezbývá než čekat na
Mikuláše a Vánoce.
Dana Lukášová, Denisa Vranová
a Michal Hevák
11/25/10 7:53:34 PM
4
LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
Z HISTORIE LYSOLAJ
Zastupitelé zvolení v komunálních volbách do zastupitelstva
městské části Praha – Lysolaje, konaných ve dnech 15.-16. 10. 2010
KRONIKA rok 1923, listy 15 – 17
Po čtyřech a čtvrt roce vypsány byly beze všech
předchozích příprav pojednou 25. září obecní
volby po celé česksl. republ. na den 16. Září.
16. září klidným způsobem provedeny volby
do obce.
Bylo tudíž kandidátek 5:
I. Strana Komunistická
II. Českosl. Domov
III. Strana Lidová (Klerikální)
IV. Českosl. strana socialistická
V. Republikánská českosl. venkova (agr.)
Zapsaných voličů bylo v seznamech 577
a to mužů 283 žen 294.
Kandidující strana
Kandidát
Věk
Počet hlasů
1
Sdružení nezáv. kandidátů I
Hemala Alexander Mgr.
58
317
2
Sdružení nezáv. kandidátů I
Hlubuček Petr Ing.
36
307
3
Sdružení nezáv. kandidátů I
Štědrá Marie MUDr.
45
309
4
Sdružení nezáv. kandidátů I
Karvánek Jiří Ing.
29
302
5
Sdružení nezáv. kandidátů I
Malečková Dana Ing.
44
293
6
Sdružení nezáv. kandidátů I
Komárková Milada
44
273
7
Sdružení nezáv. kandidátů II
Beranová Pavlína Ing.
34
149
8
Sdružení nezáv. kandidátů II
Císařová Michaela
32
140
9
Česká str. soc. demokratická
Janda Milan
58
77
Odevzdáno hlasů 542, číslo volební bylo 34.
ZE SOUČASNOSTI
Komunální volby 15.-16. 10. 2010 v číslech
Počet volených členů do zastupitelstva MČ
Praha – Lysolaje – 9, počet oprávněných voličů v seznamu – 836, počet vydaných obálek
– 532, volební účast – 63,64 %, počet odevzdaných obálek – 532.
ZPRAVODAJ_zlom.indd 4
Kandidátní listina
Název
Hlasy
Počet mandátů
Absolutní
V procentech
Česká strana sociálně
demokratická
468
11,49
1
Sdružení nezávislých
kandidátů I
2590
63,59
6
Sdružení nezávislých
kandidátů II
1015
24,92
2
11/25/10 7:53:37 PM
LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
ZA HUMNY
Prodloužení tratě v Podbabě
má povolení
Prodloužení tramvajové tratě v Podbabě má
již stavitele – firmu Eurovia CS. Stavba už
má také stavební povolení.
Projekční práce by měly být zahájeny
ještě tento měsíc, stavba začne na přelomu
roku. Tato investice dosáhne výše nejméně
282 milionů korun.
Hotovo by mělo být příští rok v červnu.
Trať bude prodloužena o 260 metrů. Navíc
se stále plánuje zbudování železniční zastávky Praha – Podbaba, ne však tam, kde byla
(u viaduktu směr Šárecké údolí), ale na místě
bývalé sběrny v Jednořadé.
5
ODS se na šestce spojila s ČSSD
Zastupitelé šestky na své první schůzi
rozhodli, že starostou bude opět Tomáš Chalupa. Zástupci starosty se stali Petr Ayeboua
a Jan Záruba (ODS), který už starostu zastupoval, a René Pekárek a Štěpán Stupčuk
(ČSSD).
Žádný z kandidátů neměl při volbě konkurenta.
Velká koalice ODS a ČSSD má v pětačtyřicetičlenné radě 29 hlasů. Do opozice jde
TOP 09, komunisté a zelení.
Kafírna na Kulaťáku
Novou atrakcí pro cestující na trase Vítězné
náměstí – Lysolaje je nová kafetérie Starbucks
coffee na Kulaťáku, konkrétně vedle Dejvické
NA TOULKÁCH
tileté pauze, předtím tu byla převoznice paní
Libuše Kořínková.
Až nebudete-li vědět co s roupama, kde je
vyvenčit, Podhoří a Zámky skvěle se k tomu
hodí.
fefík
Tentokrát po okolí Podhoří
a Zámků
Podhoří a Zámky jsou jedním z pozoruhodných koutů Prahy a jsou zde tři neméně pozoruhodné osvěžovny, které by vážený čtenář
měl alespoň spatřiti, když už ne sosáček smočiti.
I já s jistou zvědavostí přehlížel jsem přes
řeku Vltavu na její pravý břeh a řekl jsem si,
že reportérská čest mi velí přemoci se a podívat se do Podhoří.
Šel jsem pěšky, což jsem byl vzácný exemplář, neb tady je to cyklistická dálnice, člověk
leckdy v poslední chvíli uskočí kolistovi, který
s šíleným výrazem polykače kilometrů hledí
kamsi k Řeži, Mělníku, do Drážďan.
Jeho chyba. Kousek za přívozem z Podbaby, v půvabném stavení č. 3, baví se muž důchodového věku tím, že si v zahradě směrem
k řece otevřel bufet. Řeknu vám, tak dobré
rychlokvašky neboli močáky jak od něj nejedl
jsem snad nikdy.
Míjím někdejší známou výletní restauraci
U Loskotů. Duše má pozná hostinec, i když
je dnes převlečen za autoopravnu. Škoda.
Podhoří je vlastně pozůstatek obce Podhoř.
Hrazená osada je tu prokázána již 700 až 400
let před Kristem. První písemná zmínka o ní
pochází z let cca 1420. V roce 1843 tu v 29
domech žilo 209 obyvatel, či spíše sardinek.
O sedm let později byla Podhoř úředně spojena s Trójou. Nejslavnější osobou zde žijící
byl Hugo Toman, který tu ve své vile v roce
1898 skonal. Jeho spisy o husitství jsou dávno
zapomenuty, ale jeho zásluhy o zřízení Muzea hlavního města a záchranu kostela svaté
Anežky na Františku nikoli.
Končí Trója a přicházejí Bohnice, Zámky
(podle prastarého hradiště Zámka), a s ní jde
dřevěná bouda s občerstvením – Sluníčko.
Pak mne potkala část nejtěžší. Překonat
hydrofobii a nechat se převézt přívozem na
levý břeh do Sedlce. Naštěstí je ochotný převozník dobře zásoben medovinou a byť jeho
maringotka asi nebude zanesena v prestižních
průvodcích, mně zachránil život, nebo aspoň
čisté prádlo. Přívoz funguje denně (pokud
není velká voda) od roku 2005 – po čtrnác-
Varování lysolajské
lišky
AKTUÁLNĚ
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny
v úterý 30. 11. 2010 na těchto místech:
stanoviště ul. Dolina, otáčka MHD, ul. Lysolajské údolí u čp. 18/35
ZPRAVODAJ_zlom.indd 5
pasáže. Otevřeno je v pracovní dny od 7 do
22, o víkendu od 8 do 21. hodiny.
Prosíme občany, aby si více všímali cizích
osob, pohybujících se v okolí jejich bydliště
a zabezpečili si důkladně svůj majetek.
Množí se zde vloupání do domů, garáží, zahradních chatek. Staly se i případy nočních
vloupání do domů za přítomnosti spících
majitelů.
V případě jakéhokoliv podezření prosím
ihned kontaktujte ÚMČ (tel. 220 921 959),
městskou policii (156) nebo policii české republiky (158 nebo 112).
Žádáme občany, kteří stále nemají zaplacené
nájemné za pozemek a poplatek za svého psího
miláčka, aby tak neprodleně učinili! Děkujeme.
ÚMČ
NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ RECEPT
Mrkváčky
20 dkg vařené mrkve
25 dkg tuku
50 dkg polohrubé mouky
– studenou mrkev prolisujeme
– zpracujeme v těsto
– vyválíme placku na stéblo silnou
– vykrojíme kolečka
– plníme marmeládou, přeložíme, slepíme
– v horké troubě upečeme do růžova
– teplé obalujeme vanilkovým cukrem
Dobrou chuť přeje Anna Pešková
11/25/10 7:53:45 PM
Lysolajský zpravodaj
vydává: Úřad městské části Praha – Lysolaje,
Kovárenská 8/5, 165 00 Praha – Lysolaje
tel. : 220 921 959; fax: 233 920 297
e-mail: [email protected] cz;
www. praha-lysolaje. Cz
vychází: 20. 12. 2010 v nákladu 620 ks
uzávěrka příštího čísla 13. 12. 2010
periodikum je v evidenci MK ČR E 11537
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři,
příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
ZPRAVODAJ_zlom.indd 6
11/25/10 7:53:55 PM
LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
7
Senátor je zvolen, práce začíná
Vážení občané Lysolaj,
ve druhé polovině října jsem byl zvolen senátorem ve volebním obvodu č. 25, jehož
důležitou součástí je i vaše městská část. Dovolte, abych poděkoval všem, kdo přišli volit
v komunálních i obou kolech senátních voleb
a projevili tak aktivní starost o své společenství. Zvláště děkuji těm, kdo mi svým hlasem
dali důvěru pro příštích šest let. Své vítězství
přijímám s radostí, ale také s pokorou. Chci
být dobrým senátorem všem občanům svého
volebního obvodu. Volbami nic neskončilo,
ta hlavní práce teprve začíná. Chci naplnit
svůj volební program a být více v kontaktu
s veřejností. Brzy zřídím senátorské kanceláře
a budu k dispozici pro vaše náměty a připomínky k zákonům i k místním záležitostem.
Nemohu nahrazovat práci zastupitelstev
a radnic, ale budu se snažit jim být co nejvíce
nápomocen. Budu rád spojkou mezi místní
a celostátní politikou, centrálními úřady, ministerstvy. Jsem prakticky založený člověk,
znám práci z pohledu starosty i zákonodárce.
Informace o mé činnosti a kontaktní spojení
budete moci nalézt na internetových stránkách Senátu (www.senat.cz), na mých osobních stránkách (www.bratsky.cz), případně
v místních periodicích.
Těším se na práci pro Prahu 6, Prahu 17,
Zličín, Suchdol, Nebušice, Lysolaje i Přední
Kopaninu. Pro všechny jejich občany. Mé slovo platí. Dveře ke mně máte otevřené.
Ing. Petr Bratský
váš senátor
Vítězství v Řeži
Životní jubilea
srpen – listopad 2010
paní Katarína Zacharová 70 let
pan Stanislav Bendl
80 let
paní Miluše Císařová
88 let
paní Věra Holubová
70 let
Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
První říjnovou sobotu se tak jako každoročně
konal souboj hasičských družstev v požárním
útoku O putovní pohár starosty obce Řež. Do
Řeže jezdíme velmi rádi, dobře zorganizovaná soutěž je výborně obsazená a také ceny
pro vítěze jsou velice atraktivní.
Tyto závody bývají pro nás zpravidla poslední v sezóně. Zakončují dlouhou řadu
sportovních klání, kterých se náš sbor každoročně účastní. Naší snahou je vždy na této
soutěži podat dobrý výkon a ukončit tak sportovní rok pohárovým úspěchem. Jsem rád, že
i letošní zakončení sezóny bylo úspěšné a lysolajští hasiči byli ověnčeni dalším vítězstvím.
Vděčíme za to především našemu družstvu
žen, které podalo vrcholný výkon a obsadilo
první místo v této prestižní soutěži. Radost
byla o to větší, že děvčata porazila dlouholeté
favorizované soupeřky z Kněževsi.
Děkujeme našim dívkám za vzornou reprezentaci našeho sboru i obce a doufáme, že
je tato výborná forma neopustí ani v příštím
roce.
Lukáš Zapletal
ROZLOUČENÍ
Dne 7. 11. 2010 nás navždy opustil
člen našeho Lysolajského
dobrovolného hasičského sboru
bratr a kamarád Antonín Jíša.
Patřil mezi skalní a dlouholeté
členy naší organizace, kde byl
za svoji záslužnou činnost
několikrát po zásluze
vyznamenán a oceněn.
Jeho odchod je pro sbor i nás
všechny velikou ztrátou, která
nás velice zasáhla a budeme
se s ní jen těžko smiřovat.
Čest jeho památce.
Hasiči Lysolaje
ZPRAVODAJ_zlom.indd 7
11/25/10 7:54:03 PM
Advent v Lysolajích
28. 11. 2010, 16:00Rozsvícení vánočního stromu se svátečním slovem Kateřiny Macháčkové
a Alexandra Hemaly, na louce v ulici Sídlištní.
05. 12. 2010, 14:00Mikulášská besídka s „Magickými bublinami“, soutěžemi, diskotékou a mikulášskou nadílkou v sále hasičské zbrojnice.
12. 12. 2010, 14:00Vánoční výtvarná dílna v sále hasičské
zbrojnice (výroba vánočních dekorací).
19. 12. 2010, 14:00Vánoční koncert v sálu hasičské zbrojnice, vystoupí kvarteto ARCHI DI PRAGA
– komorní orchestr, umělecký vedoucí
František Eret, sólo Věra Eretová, zazní
A. Vivaldi – Čtvero ročních období + české
a světové vánoční koledy.
24. 12. 2010Půlnoční setkání u kapličky Panny Marie
Sedmibolestné v Houslích.
Těšíme se na vás!
ZPRAVODAJ_zlom.indd 8
11/25/10 7:54:05 PM
Download

listopad 2010