KOPANINSKÉ
listy
2/2012
Vážení spoluobčané,
Upozorňujeme občany, že během
července a srpna se do jízdního
řádu autobusů promítne
prázdninový režim. Nové jízdní
řády jsou k vyzvednutí
na ÚMČ.
toto číslo Kopaninských listů se vám dostává do rukou v době,
kdy většina z vás myslí a těší se na dovolenou, na nové zážitky,
na změnu.
Dovolte mi proto popřát následující: aby se vám dovolená
vydařila, aby vám přálo počasí a abyste si užili léta. Za sebe si
troufnu slíbit, že naše městská část bude po vašem návratu
stejně půvabná jako předtím, než jste ji načas opustili. Že se tu
nestane nic, co by vás mohlo po návratu nepříjemně překvapit.
Že se prostě můžete těšit domů.
Myslím si, že tak to má být.
Dovolte mi ještě opakovanou prosbu. Máte-li staré fotografie, pohlednice, tiskoviny, prostě cokoli, co může být zajímavé
a využitelné pro naše připravované Muzeum Přední Kopaniny,
dejte nám vědět. Třeba i vám udělá radost, že v muzeu bude
k vidění kupříkladu fotka hasičského sboru, ve kterém sloužil
právě váš pradědeček…
Přeji všem krásné léto.
Milan Hofman, starosta
Dovolte mi krátce vyhodnotit stav veřejného pořádku ve vaší městské části, který
lze označit za velmi dobrý. K tomu, aby
nedocházelo k jeho zhoršení, probíhají
kontroly strážníků rovněž v nočních hodinách i mimo trvale obydlené části.
Strážníci nadále kontrolují chatové oblasti, restaurace, rotundu a její okolí,
místa, kde není dovoleno odkládání odpadů, a v neposlední řadě věnují pozornost i bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. V rámci těchto kontrol nebylo
zjištěno závažnější porušení zákonných
předpisů.
Teplejší počasí se projevilo i na zvýšeném pohybu koní v háji sv. Juliany,
bohužel často mimo povolené trasy. Proběhla preventivní návštěva chovatelů koní,
kteří mají plán povolených tras k dispozici,
což považuji za lepší řešení než okamžitý
Foto OŘ MP Praha 6
Městská policie informuje
represivní přístup. Věřím, že jezdci budou
ohleduplní a k jízdě na koních budou využívat pouze trasy pro ně určené.
Následovat bude zvýšený dohled na trasách, kde není jízda na koních povolena.
Jedná se zejména o cestu podél Kopaninského potoka u chat v Prelátech, která již
nese známky zhoršené schůdnosti v důsledku působení koňských kopyt.
V době konání jezdeckých závodů je
prováděn dohled zaměřený na dodržování
veřejného pořádku a také parkování vozidel, aby byla přes velký počet návštěvníků
a soutěžících na relativně malém prostoru
zachována průjezdnost komunikací.
Vzhledem k tomu, že v posledních měsících došlo v lesích u Přední Kopaniny
a Nebušic k požárům, žádám zejména
kuřáky o maximální opatrnost.
Kamil Krupička, strážník-okrskář
2/2012 / 1
Vážení občané,
v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb.
a dalšími právními předpisy má být od
1. července 2012 spuštěn ostrý provoz
základních registrů. Jejich cílem je zjednodušit vám – občanům – kontakt
s úřady, kdy již nebudete muset neustále
vyplňovat údaje (nejen) o své osobě do
formulářů při vyřizování svých záležitostí na úřadech.
Základní registry mají poskytovat úřadům právně závazné, tzv. referenční údaje
o osobách, společnostech a adresách a zabezpečit o nich výměnu dat mezi orgány
veřejné moci. Se svolením občana bude
rovněž přístupná určitá skupina dat i soukromým subjektům. Budete se moci také
dozvědět, kdo s vašimi údaji pracoval,
a to jednou ročně zdarma přes automatickou notifikaci do vaší datové schránky či
na vyžádání na CzechPOINTu za úhradu.
Ačkoli je smysl i cíl projektu dobrý,
bohužel se vyskytují problémy s jeho
realizací. I přesto však bude nejspíše
k 1. červenci 2012 spuštěn. Od tohoto
data budete informováni skrze média
a představiteli nejvyšších orgánů veřejné správy o tom, že základní registry
jsou plně funkční, úřady je musí používat a nesmějí od vás chtít žádné nadbytečné údaje.
Ovšem vzhledem k přetrvávajícím
problémům, které vznikly již v loňském
roce, se nebudou moci všechny úřady
k základním registrům od 1. července
2012 připojit. V minulém roce totiž přestalo být důsledně plněno nařízení vlády
č. 161/2011 Sb., o stanovení harmonogramu. Šlo o problémy typu výběrových
řízení, jež sice byly vyřešeny, nicméně se
objevují nové. Ústřední správní úřady
nejsou schopny registrovat agendy tak,
aby na jejich základě mohly úřady (i náš)
vstupovat do základních registrů.
Zatím je registrována asi třetina agend,
neboť nejsou domyšleny veškeré návaznosti a vstupy jednotlivých agend do registrů. Informační systém naší městské části
se bude napojovat postupně, až na vyzvání
ústředních orgánů. Než dojde k úplnému
napojení informačních systémů, využijeme v souladu s § 63 zákona č. 111/2009
Sb. přechodné období, v němž režim základních registrů/referenčních údajů není
aplikován do doby implementace změn
v informačních systémech, a náš úřad tak
bude pracovat jako doposud.
I přesto samozřejmě naší snahou zůstává co nejrychleji začít využívat systém
základních registrů a ulehčit vám kontakt
s naším úřadem. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost!
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ
Policie ČR informuje
Jako v minulých číslech, tak i v tomto mohu s potěšením konstatovat, že bezpečnostní situace v Přední Kopanině je stále více
než dobrá. V posledním období evidujeme pouze jediný trestný
čin. V dubnu, hned po Velikonočním pondělí, došlo k vloupání
do dvou vozidel před restaurací U Drahušky v ulici Ke Goniu.
Bohužel musím uvést, že majitelé těchto vozidel dost možná
spoléhali právě na relativní klid v Přední Kopanině.
V obou případech pachatel rozbil levá zadní okna a z interiéru vozidel odcizil volně položené tašky. V zavazadlech byly
mobilní telefony, doklady, platební karty a další věci. Celková
škoda se vyšplhala na zhruba 35 000 korun, včetně škody na
rozbitých oknech. K vloupání došlo v podvečer během několika
málo vteřin. Žádný přímý svědek není.
Proč to uvádím? Je to z toho důvodu, abyste si v okamžiku,
kdy opouštíte své vozidlo, vždy zkontrolovali, zda jste v něm
nenechali něco na viditelném místě. A může to být opravdu cokoli. Setkáváme se často s občany, kteří „zapomínají“ ve vozidlech notebooky, mobilní telefony, navigace, autorádia, různé
nářadí, bundy či kabáty, o zmíněných dokladech nemluvě.
Každý darebák si pochopitelně vybere jako cíl právě to vozidlo,
kde něco vidí uvnitř. Proč by se vloupával tam, kde nic není?
Nicméně v tomto konkrétním případě je policie pachatelům
na stopě. Díky všímavým občanům, dobré práci policistů MOP
Ruzyně a zejména pak kolegů z kriminální policie Obvodního
ředitelství policie Prahy 1 se podařilo zjistit konkrétní vozidlo,
které se v inkriminovanou dobu nacházelo u poškozených aut.
Jedná se o starší vozidlo značky BMW stříbrné barvy, v třídveřovém provedení s mimopražskou registrační značkou. Jak
z dosavadního šetření vyplývá, posádka tohoto vozidla se dopouští podobné trestné činnosti na celém území Prahy 6.
Rád bych nyní využil příležitosti a znovu vás požádal o spolupráci a zdravou všímavost. V případě, kdy uvidíte podezřelé vozidlo nebo osoby ve vaší blízkosti, ihned informujte policii na lince
158. Když si zapamatujete i registrační značku, typ vozidla či popis
osob, bude cesta k odhalení pachatele o poznání jednodušší.
Vlastní všímavostí pomáháte sobě i sousedům a známým.
2 / 2/2012
V popsaném případě se jedná o nejnebezpečnější pachatele,
co se týče provedení takové krádeže. Tito lumpové si nedávají
práci s otvíráním zámků nebo nějakým krytím – rovnou rozbijí
okno, sáhnou do vozidla, naskočí do připraveného auta a jsou
okamžitě pryč. Je to otázka několika málo vteřin.
Poslední upozornění si neodpustím právě v době nadcházejícího léta a dovolených. Když opouštíte své domy a byty, mějte
vždy na paměti, že zloději „nikdy nespí“. Tento čas je pro ně obvykle velmi příznivý. Opatření, jak svůj majetek zabezpečit
a tím zlodějům jejich „práci“ znesnadnit, existuje velké množství.
Základním pravidlem by mělo být informování o své nepřítomnosti dobrého souseda nebo příbuzné. Když vám známý
bude pravidelně vybírat schránku, občas otevře okno nebo roztáhne závěsy, je větší pravděpodobnost, že si vašeho majetku
nikdo cizí nevšimne. Různé rady, jak se chovat, můžete najít
také na oficiálních internetových stránkách www.policie.cz.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál klidné a sluncem zalité nadcházející období.
npor. Jan Zoubek, vedoucí oddělení
Výběr ze zápisů zasedání ZMČ
Výběr z 19. zasedání ZMČ ze dne 26. 3. 2012
Výběr z 20. zasedání ZMČ ze dne 30. 4. 2012
Schválení úpravy směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci rozpočtu a účtu hospodářské činnosti
MČ Praha-Přední Kopanina v souvislosti se změnou zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zastupitelstvo Usnesení č. 29 o změně znění směrnice schválilo (hlasování 8-0-0).
Směrnice vejde v platnost dnem 1. 4. 2012.
Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Přední Kopanina za rok
2011. Starosta informoval, že MČ hospodařila dle schválených
zásad. Poté seznámil zastupitelstvo jak se Závěrečným inventarizačním zápisem za rok 2011, tak i se Zprávou o hospodaření
Městské části Praha-Přední Kopanina za rok 2011. Zastupitelstvo předložené dokumenty schválilo bez připomínek (hlasování
7-0-0).
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ
Praktický lékař MUDr. Lenka Fejfarová oznamuje
DOVOLENÁ LÉTO 2012
27. 8. – 31. 8.
3. 9. – 7. 9.
ZÁSTUP:
MUDr. Michaela Formánková
José Martího 31, Praha 6
tel. 220 172 384
18. 7.
ZÁSTUP:
MUDr. Světla Sikulová
Vítězné náměstí 829/10, Praha 6
tel. 233 324 624
MUDr. Magdalena Zýmová
Hermelínská 1203/6, Praha 6
tel. 233 335 214
!
SLUŽBA OBČANŮM
POKRAČUJE
Všem přejeme krásné léto plné
sluníčka a pohodovou dovolenou.
Nezapomeňte na hrozbu onemocnění
přenášených klíšťaty a nechte se včas
očkovat. Očkování je možné celoročně.
Ordinace MUDr. Lenky Fejfarové
K Šedivce 406, Praha 6
Kam za senátorem?
Archiv P. Bratského
16. 7. – 27. 7.
ZÁSTUP:
MUDr. Sylva Kohoutová
Lužná 591/4, Praha 6
tel. 235 350 262
MČ Praha-Přední
Kopanina zahájila
novou službu
občanům. Do
vašich e-mailových
schránek rozesíláme informace
týkající se událostí
na území MČ
Praha-Přední
Kopanina. Všichni,
kdo ještě máte o tuto službu zájem, prosím
zašlete na e-mailovou adresu [email protected]
žádost o zařazení do adresáře a tyto informace
vám budou zasílány.
Kontakt na sjednání schůzky: [email protected]
Marcela Filippi, referentka ÚMČ
Petr Bratský, senátor
Rád bych využil možnosti zveřejnit pro občany
Přední Kopaniny adresy mých dvou
senátorských kanceláří:
Objekt Delta, Žukovského 887/2
161 00 Praha 6-Dědina
Makovského 1223/23, 163 00 Praha 17-Řepy
2/2012 / 3
Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské
Mobilní kancelář bude
umístěna v automobilu
označeném logem
Pražské plynárenské,
zaparkovaném na parkovišti u nájezdové rampy
obchodu v ulici
K Padesátníku, č. p. 118.
Pražská plynárenská ve spolupráci
s dceřinou společností Měření dodávek
plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina
nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související
s odběrem zemního plynu bez návštěvy
kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít
i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Stanislav Paclík, Pražská plynárenská
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
vyřizování změn smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací
adresy, jména atd.)
převzetí reklamace
výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru
podávání informací k otázkám souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
vydávání tiskopisů a informačních brožur
TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE
24. 7.
28. 8.
1. 10.
8. 11.
17. 12.
od 8.00
od 12.00
od 10.30
od 8.00
od 14.30
do
do
do
do
do
11.00 hod.
14.30 hod.
13.30 hod.
11.00 hod.
17.00 hod.
Bližší informace na telefonních číslech
267 175 174 a 267 175 202 nebo na www.ppas.cz
Rozmístění kontejnerů
v roce 2012
Kontejnery budou umístěny současně
na stanovištích v ulicích K Padesátníku
a K Prelátům ve dnech
24. 7.
18. 9.
16. 10.
13. 11.
Kontejner bude umístěn pouze
na jednom stanovišti ve dnech
10. 7. a 21. 8.
V termínu 10. 7. bude kontejner
umístěn pouze v ulici K Prelátům
a 21. 8. bude umístěn pouze
v chatové osadě Preláta
(ve výhybně naproti č. p. 57).
Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního
odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, stavební sutě a veškerých odpadů
z podnikatelské činnosti. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Tento odpad nelze
ukládat do kontejnerů.
4 / 2/2012
Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané
druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze
zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť
u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné
odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve
Sběrném dvoře hl. m. Prahy.
Proboštská 1, Praha 6-Dejvice
tel. 284 098 906
Otevírací doba:
Po – Pá od 8.30 do 18.00 hod.*
So
od 8.30 do 15.00 hod.
* V ZIMNÍM ČASE DO 17.00 HOD.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ
VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
Od 1. září 2012 má dojít ke zrušení autobusové linky 254. V této souvislosti
jsme oslovili Martina Jareše, vedoucího odboru plánování Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID), s dotazem, z jakého důvodu
k tomuto opatření dochází a zda jsou k dispozici údaje o pravděpodobném
počtu cestujících v nástupní stanici Dejvická pro jednotlivé spoje linky 161.
Šlo nám o zjištění, jestli sloučený spoj a jeho kapacita odpovídá počtu cestujících, respektive zda počet cestujících není vyšší než kapacita této linky.
„Důvodem jsou finanční úspory a nízká vytíženost linky 254 v úseku na Letiště Ruzyně. Sloučení linek 161 a 254 přináší zjednodušení
vedení linek v oblasti Dejvic a Nebušic, protože
všechny spoje stávajících linek 161 a 254
budou nově uvedeny v jednom jízdním řádu
linky 161. K návrhu nové sítě linek PID doplňuji, že spoje linky 254 budou pouze převedeny na linku 161, celková nabízená kapacita
tedy zůstane zachována. K redukci dochází
pouze v úseku Přední Kopanina – Letiště Ruzyně, kde je linka 254 dlouhodobě málo vytížená, což představuje jediné úsporné opatření
v rámci sloučení obou linek. Dle přepravního
průzkumu linek 161 a 254 z nástupní stanice
Dejvická je patrné, že nabízená kapacita navrhovaného stavu je dostatečná a splňuje
schválené standardy obsaditelnosti vozidel.“
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ
Výkopové práce na Kopanině
Upozorňujeme občany, že ve druhé polovině července budou
v naší městské části v souvislosti se stavbou Optická a metalická
trasa GONIO, ŘLP ČR, s. p., k. ú. Přední Kopanina, Tuchoměřice,
Kněžívka, na pozemcích parcel č. 420/5, 708, 709, 719/1, 726,
728/1, 729/1, 731/1, 749, 750, 751, 752/1 a 755 zahájeny výkopové práce. Předpokládaný termín ukončení prací je stanoven na
polovinu září tohoto roku. O dalším průběhu a případných změnách budete průběžně informováni.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ
Ze života...
NARODILI SE:
Skůrová Daniela 11. 4. 2012
JUBILEA:
DUBEN
Militká Věra
Wilczková Alena
Štefanová Růžena
75 let
75 let
80 let
ČERVEN
Fiedler Zdeněk
75 let
Marcela Filippi, referentka ÚMČ
Knihovna má co nabídnout
V naší kopaninské knihovně se rozrostl knihovní fond
o knihy, které se pravidelně umisťují v žebříčcích nejprodávanějších titulů, tedy knihy oceňované nejen čtenáři, ale
i pochvalně hodnocené literárními kritiky. Jedná se například
o knihu Michala Viewegha Mafie v Praze, Zdeňka Svěráka
Povídky, Nové povídky, Simony Monyové Srdceboly, Utrhnout se ze řetězu, Já o koze, on o voze, Evy Urbaníkové
Vztahová níže a další. Tímto všechny srdečně zvu k návštěvě
naší knihovny a přeji hezké chvíle s dobrou knihou.
Dana Beranová, knihovnice
2/2012 / 5
Přiznám se, že když jsem slyšel tento
název poprvé, evokoval mi představu něčeho takového, čím by byl Otesánek
v místním provedení. Zvědav na to, zašel
jsem na jeho pěvecké vystoupení „Zpíváme jaru a maminkám“, na koncert,
který se konal 13. května. K mému překvapení se nejednalo o žádný soubor nedosytitelných chlapečků. Byl to sextet
drobných děvčátek: Klárka Kosinová,
Eliška Nováková, Julinka Polčarová, Pavlínka Šafářová, Helenka Vacovská
a Anička Vondráčková.
Tyto, pod zkušeným vedením a za precizního klavírního doprovodu Markéty
Paulové, nejenže zazpívaly několik písní,
ale dokonce stále zpívajíce, k některým
i zatančily. Obzvláště pamětihodný byl
tanec se šátečky „Když jaro přichází polehoučku“, jenž si právem zasloužil potlesk,
Foto Martin Šafář
Opukáček
ostatně právě tak jako veškerá snaha tohoto dětského uskupení. Představení se
konalo v sále restaurace U housliček –
a ani ony nechyběly. Bravurně na ně zahrál coby další doprovod mladý Jan Hofman.
Upřímné poděkování za zdařilý průběh
tohoto koncertu patří nejen jeho malým
protagonistkám a dospělým organizátorům, ale také maminkám, které přispěly
svým kuchařským umem k pestrému pohoštění všech přítomných. S díky za toto
příjemné odpoledne nelze zapomenout ani
na úřad MČ Praha-Přední Kopanina, jenž
vše zaštítil a podporoval.
Ivo Medek (Kopaninský)
Divadlo na Kopanině? Stálo by to zato
Divadelní recenze se zatím v Kopaninských listech neobjevila.
A není divu, vždyť zdejší ochotnický soubor zanikl v éře „normalizace“ už před více než třiceti lety.
Proto když se na Kopanině počátkem dubna objevila nenápadná reklama na komediální hru „Štěňátko je mrtvé“, byl jsem
na jednu stranu potěšen. Na druhou stranu mne název souboru
Krvik Totr silně odpuzoval svou nesrozumitelností, až příliš připomínající nesdílnost sprejerských nápisů či křečovitou snahu
o originalitu názvů rockových skupin.
Nechuť jsem překousl a představení navštívil, ač se konalo ve
vzdáleném Divadle Kampa. Nelituji toho, dobře jsem udělal, neb
bylo velmi kvalitní. Tento soubor podal výkon na profesionální
úrovni, hra neměla hluchých míst. Svým obsahem, parodicky prezentujícím současností převzaté nešvary první republiky, měla publiku co říci. Něco málo anachronismů, které se do textu vloudily,
nepůsobilo až tak rušivě, spíše komičnost situace podtrhovaly.
K úspěchu hry zajisté přispěly i kvalitní písně, snažící se
svým duchem postihnout kolorit masarykovské republiky. Ač je
autorova snaha o jejich uplatnění zcela pochopitelná a nelze
proti ní ničeho namítnout, přeci jenom se domnívám, že by tomuto představení ještě více prospěly originální dobové nahrávky. Hudební archivy z té doby nabízejí netušeně skvostné
absurdity. (Pokud by byl ze strany divadelního souboru zájem,
mohu mu je poskytnout.)
Předchozí připomínka není až tak podstatná. Zdaleka více mne
iritovalo použití rozloženého jména TGM pro mužské protagonisty hry. Ten starý pán měl samozřejmě také „své mouchy“ a já
sám nemám ze subjektivních důvodů sebemenší snahu jej nekriticky zbožňovat, ale přeci jenom… Vždyť objektivně vzato jsou
jeho zásluhy o vznik ČSR natolik zásadní, že bychom i po letech
na něj mohli vzpomínat s úctou a ze svých legrácek jej vynechat.
Zcela jiné je to s oběma protagonistkami hry. Jednou z nich
je naše sousedka Zita Patíková. Její vystoupení nemělo jedinou
chybičku. Nebylo v něm naprosto nic, co by se dalo vytknout.
Zasvěcenější sousedky a sousedé, kteří nelenili též představení
6 / 2/2012
navštívit, to přičítají jejímu odbornému školení. Těm však oponuji staročeským úslovím, že komu není shůry dáno, v apatyce
nekoupí.
Neboť neobyčejná kultura pohybu a střídmá, ale o to působivější práce s mimikou obličejových svalů v dokonalé souhře
s přirozenými, úměrnými gesty v hereckém projevu paní Patíkové je něco, co se nedá naučit. O to víc si je nutno tohoto jejího výkonu cenit, uvědomíme-li si, že komediální charakter
hry naopak svádí ke křečovitějšímu přehnanému projevu.
Přesto stylizace jmenované herečky komičnosti hry nejen že
neubírá, ale posouvá její úroveň nejméně o příčku výše.
Závěrem bych paní sousedce Patíkové velice upřímně přál
k tomuto úspěchu, aby brzo následovaly četné další. I když nepochybuji, že jako mladá maminka bude mít s nastudováním
dalších rolí nemalé problémy. Bylo by však obrovskou škodou,
kdyby kvůli nim musela svůj nesporný talent nechat ležet
ladem. Znám však z obdobných případů hereček v Dejvickém
divadle či Divadle v Dlouhé, že s chápajícím a vstřícným domácím zázemím se tato náročná úloha zvládnout dá. A já paní
Patíkové ze srdce přeji, aby nic nestálo v cestě jejímu nevšednímu talentu, a nám všem vděčným divákům, aby nám její hraní
v budoucnu poskytlo ještě mnohou radost a potěšení.
A když už jsme u budoucnosti, jako spoluobčan bych si velice přál, aby v budoucí budově MÚ se společenský sál stal spolehlivým útočištěm pro začátek třeba jenom místního dětského
divadelního souboru, vedeného kupříkladu právě paní Patíkovou. Útočištěm, které by nepodléhalo rozmarům hospodského
provozu, jako je tomu v sále bývalé školy. O tom, že takový
soubor se zajištěným zázemím by byl nepochybným přínosem
pro výchovu našich dětských spoluobčánků, snad se mnou budete všichni souhlasit.
Kdyby pak taková činnost s dětmi vyburcovala po více než
třech dekádách dospělé spoluobčany z televizní dřímoty… No,
to už by bylo příliš krásné, než aby to byla pravda.
Ivo Medek (Kopaninský)
Začátek divadelních ochotníků spadá do
období po 1. světové válce, kdy došlo
k založení spolku J. K. Tyl. Nedochoval
se ale žádný záznam o hrách, které se
tehdy hrály. První konkrétní zmínka
o tomto souboru se objevuje po 2. světové
válce, kdy spolek uvedl 6. dubna 1946
„u Vosků“ pietní „Hašlerův večer“. Šlo
o posmrtnou vzpomínku na tohoto herce,
zpěváka a spisovatele, který zemřel
v koncentračním táboře. Dne 3. května
následovala s velkým úspěchem hra „Paní
Marjánka, matka pluku“, 18. prosince pak
hra „Poslední muž“. Na Silvestra byl
předveden silvestrovský program. Dne
8. března 1947 spolek uvedl „u Vosků“
hru „Frantovo III. poschodí“, 14. dubna
1948 potom hru „Románek na horách“.
Konec spolku J. K. Tyl nastal v souvislosti
s neblahými poúnorovými událostmi.
Nová éra ochotnického divadla se začala psát v roce 1968 za časů tzv. Pražského jara, kdy parta mladých nadšenců
pod vedením Karla Holečka obnovila činnost. Na pomoc si přibrali pana Branta
z Tuchoměřic, který už dříve ochotničil,
a začali zkoušek pohádku pro děti „O Honzovi a princezně Zlatovlásce“. Kulturní
život v obci se začal slibně rozvíjet, obnovují se tradice, jako je průvod masek
a Masopust, máje nebo čarodějnice. Další
pohádku „O Kašpárkovi, Honzovi a zakleté princezně“ uvedli ochotníci 15. prosince 1968 a reprízovala se také v sousedních Nebušicích, 17. května 1969 pak
následovala pohádka „Medvěd a víla“.
Na těchto pohádkách se zdokonalili a následně si už 24. ledna 1970 troufli na hru
Jana Drdy „Dalskabáty, hříšná ves“, kterou pro velký úspěch třikrát reprízovali.
Téhož roku 13. a 14. června se jednalo
o hru J. K. Tyla „Tvrdohlavá žena“, před
Vánocemi pak o povídku pro děti „Zahrada víl“.
Archiv Miroslava Novotného
Jak se na Kopanině ochotničilo
Dalskabáty, hříšná ves aneb
Zapomenutý čert (zleva Miroslav
Novotný a Miroslav Hošek
Dne 8. května 1971 ochotníci uvedli
s velkým úspěchem hru Jana Drdy „Hrátky
s čertem“, kterou zhlédli i pracovníci kultury z okresu Praha-západ a navrhli ochotníkům vystoupení na Jiráskově Hronově.
Dne 3. a 4. června 1972 představili hru
A. Jiráska „Lucerna“, jež byla pro velký
úspěch opakována čtyřikrát. Poté si ochotníci dali pauzu, aby 1. května 1976 uvedli
hru L. Stroupežnického „Naši furianti“,
mimochodem opět s velkým úspěchem.
Následně se začalo se zkouškami hry „Jak
přišla basa do nebe“, ale kvůli rozpadu
souboru už nebyla zrealizována. Někteří
členové se přestali o divadlo zajímat, dívky
se provdaly. Byla to velká škoda, neboť
soubor fungoval deset let.
Pro zajímavost uvedu jména členů souboru, kterými byli Karel Holeček, jeho
bratr Vlastimil, dále pak Karel Veselý,
Zdeňka Trojnová, Marie Micková, Zdena
Černá, Božena Vosková, Antonín Martínek, Josef Toth, Antonín Malý, Vladislav
O Honzovi a princezně Zlatovlásce
(Karel Veselý a Marie Micková)
Pek, Ladislav Černý, Ladislav Kocourek,
Karel Lejček, Miroslav Hošek, Václava
Hošková, Vlasta Micková, Alena Peková, Josef Micka, Václav Rákosník, Božena Malá, Josef Bouška, Bedřich Horák
a Miroslav Novotný. Paní Kasnerová
a pan Rákosník starší pomáhali jako
nápovědy. Všem je nutno vyslovit velký
dík za jejich práci a bezvadný kolektiv.
Rozhodně by stálo za zvážení, zda na
Kopanině opět nevzkřísit toto ochotnické
nadšení.
Miroslav Novotný,
místostarosta a kronikář
INZERCE
Praní a žehlení
přímo na Kopanině
tel. 604 160 387
2/2012 / 7
Prostě supééér…
Jelikož o letošním dětském dnu, který se konal 3. června na kopaninském hřišti, jsem měl pouze mlhavou představu (jedno
dítě po odstranění nosních mandlí nemohlo ven a druhé odpoledne prospalo), uchýlil jsem se k anketě. Položil jsem pár otázek maminkám a jejich ratolestem, které se nacházely přímo
v centru dění a atmosférou odpoledne věnovaného dětem byly
nasáklé skrz naskrz.
Nejdřív si shrňme, co se to tam u U Drahušky vlastně dělo:
13 stanovišť, na kterých se soutěžilo o „drahoušky“, tedy peníze, za něž si pak děti mohly ledacos koupit. Kromě toho
každý capart dostal nějakou tu sladkost.
Ve 14.30 vystoupil míčový kouzelník Václav Klouda, osminásobný mistr světa v žonglování s „hakysakem“ a fotbalovým
míčem.
Foto 6× Filip Lukeš
Pořád si hraje s vrtulkou
Klárce Kosinové se líbil celý dětský den. Kromě zmiňovaného
nakupování ji potěšilo, že se tam potkala se spoustou kamarádů. A příště by si přála ještě víc soutěží.
Zprávy od Šafářů jsou následující: Ruda si pořád hraje
s vrtulkou, co lítá. Dobré podle něj bylo skákání v pytli, hasiči,
líbila se mu trampolína (ale byla moc tvrdá) a „policajti“, ale
prý to bylo jen jako. Zloděje nezastřelili, protože nebyl „dovopravdickej“.
Pája nedal dopustit na malování a taky trampolínu. Ale úplně
nejlepší bylo „koulení kuličkou v takovém obdélníku“.
Z odměn obě děti nejvíc nadchl míč s Medvídkem Pú a žlutý
pytel.
Elišce Novákové se nejvíc líbilo veškeré soutěžení na stanovištích. A Mireček, také Novák, odpověděl, že nejlepší
V 15.00 předvedli hasiči z Nebušic společně s Městskou
policií výjezd k požáru. Policie zatkla žháře a hasiči uhasili
oheň.
V 16.00 hodin příslušníci Policie ČR dopadli pachatele, který
se snažil vyloupit auto. Dokonce po něm stříleli. (Stále se bavíme o atrakcích v rámci dětského dne.)
V 16.30 děti pod vedením pana Medka kreslili Přední Kopaninu.
V 17.00 byla vyhlášena taneční soutěž. Hrál DJ Patrik Rokl
(celý den) a vyhlašoval se nejlepší tanečník a nejlepší tanečnice. A zhruba v 18.00 pak nastal konec.
A jaký měla tato akce úspěch u dětí a jejich rodičů? Tak například dvouapůlletý syn Mirky Tiché takhle hezky zorganizovaný dětský den ještě neviděl. Jeho maminka při té
příležitosti zavzpomínala na své dětství: „Měli jsme poníka,
kterého děda vzal na hřiště jako jednu z atrakcí a vozil děti.“
Možná by také dětem příště dopřála delší diskotéku, protože
si to viditelně užívaly. Za trhák pak označila stánek, kde
mohly děti nakupovat.
8 / 2/2012
bylo skákání v pytlích. Prý proto, že tuto soutěž obhospodařovala jeho maminka (jak galantní už v tak útlém věku).
Vzpomínka na vzduchovku
Aničce Hrubé se také líbilo všechno. A představte si, že její maminka jako malá střílela na dětském dni ze vzduchovky a vyhrála! Příště by prý byl bezva skákací hrad.
Dušánek Kníže byl u vytržení z nebušických hasičů a jeho
tatínkovi se nejvíc ze všeho zamlouvalo kreslení, protože rozvíjí dětskou fantazii.
Julinka a Jiřík Polčarovi na otázku, jak se jim líbilo na dětském dni, odpověděli bez zaváhání: „Líbilo, bylo to supééér!!!“
A co nejvíc? „Všechnóóó!!!“
Závěrem je nutno dodat, že celou akci zorganizovala naše zastupitelka přes kulturu Markéta Paulová, na jejíž adresu prosím
zasílejte všechny děkovné dopisy.
Pokud by vás přece jen ještě zajímalo, jak jsem si dětský den
užil já, tak jsem pomáhal policistům stavět trampolínu. A můj
dojem? „Policajti, trubky, pružiny, plachta, sítě, supééér!“
Filip Lukeš
2/2012 / 9
Dne 9. června se uskutečnil již 12. (!) ročník pochodu Od rotundy na Okoř.
Poté, co byli účastníci orazítkováni unikátním razítkem pochodu a obdrželi drobné dárky, které poskytlo Letiště Praha (děkujeme!), byl pochod po 9. hodině ranní odstartován.
Potěšila rekordní účast téměř 80 pochodníků, které na zámku
v Tuchoměřicích, kde se konala „osvěžující“ zastávka, přivítal
otec Alain.
Hrozící déšť se pochodníkům nakonec vyhnul, nálada byla
skvělá, oběd na Okoři chutnal...
V podhradí Okoře byly rozdány diplomy za účast na pochodu
i dárky pro nejmladšího a nejstaršího účastníka. Objednaný
(a přeplněný) autobus, který zajistila naše městská část, následně všechny odvezl zpátky do Přední Kopaniny.
Ať žije pochod Od rotundy na Okoř 2013!
Milan Hofman, starosta
Na Okoř se putovalo už podvanácté
Doba železná a Keltové na Kopanině
Doklad nejmladšího osídlení z období
zemědělského pravěku pochází z přelomu starší a mladší doby železné
(nejspíše mezi 460–380 př. n. l.). Při západním okraji obce (po severní straně
ulice Do Roklí) nalezl na ploše zrušeného sadu Jan Frolík (Archeologický
ústav ČSAV) v rámci povrchových sběrů
na počátku 80. let 20. století keramické
zlomky a hrudky mazanice z pozdní
doby halštatské. Mladší časně laténské
sídliště bylo následně potvrzeno J. Musilem západně odtud v bezprostředním
okolí mostu poblíž příjezdové komunikace k dálnici, kde byly nalezeny časně
laténské zlomky keramiky i nálezy
z pozdního halštatu.
Počátek doby železné (doba halštatská
podle hornorakouského naleziště v Hallstattu; cca 800–380 př. n. l.) je spojován
s ochlazením a zvýšeným nebezpečím nájezdů nomádů z východu (Kimmeriové,
Skytové). Vznikají mobilní bojové družiny orientované na dobytkářství. Objevuje se kur a kůň se stává symbolem
reprezentace muže-bojovníka. V 6. století
př. n. l. roste hustota osídlení, rozšiřují se
zemědělské osady a vznikají kmenová
knížectví s opevněnými hradišti a pohřebišti místních kmenových vládců s bohatými knížecími hroby bylanské kultury.
Ženské hroby jsou naopak velice chudé.
V závěru halštatského období se vůdčí
skupinou obyvatel stávají Keltové, osedlí
od Čech přes jižní Německo až po Francii.
V následném období mladší doby železné
(doba laténská podle naleziště La Tène ve
Švýcarsku; 380–0 př. n. l.) se objevují
opevněná hradiště (sídla územních vládců)
s honosnými paláci, kultovními okrsky
10 / 2/2012
Zástupy Keltů na cestě
Foto a repro Archaia
Bohatý komorový hrob bylanské kultury obsahující zbraně,
zbroj, koňské postroje či koně a bohaté vozy
Pohled do domu keltské rodiny
a bohatými pohřebišti. Četná rozsáhlá kostrová plochá pohřebiště s pohřbenými
bojovníky a jejich ženami dokumentují
keltskou expanzi jižním směrem (severní
Řecko, Itálie), doprovázenou demokratizací společnosti. Profesionalitu prokázali
Keltové při výrobě keramických nádob, ve
šperkařství, v železářství a kovářství i ve
zdokonalení technologie zemědělství (železné radlice oradel, železné srpy, rotační
kamenné mlýnky na mouku). V nejmladším období laténu pak vznikají rozsáhlá,
hradbou opevněná sídliště městského
charakteru (oppida) a objevují se první
mince (tzv. duhovky). Kmenové vládce
doplňovala vrstva kněží – druidů.
Vojtěch Kašpar, společnost Archaia
Halštatský dvorec ze starší doby železné
Račte vstoupit
Uprostřed Přední Kopaniny a na jejím znaku se nachází rotunda
sv. Maří Magdaleny. V noci je osvětlena, ale bohužel málokdy
si ji lze prohlédnout zevnitř.
Jednou z příležitostí k návštěvě byla Noc kostelů, která se uskutečnila 1. června. Další možnost se naskytne 22. července na
svátek sv. Maří Magdaleny, a tento den zde proběhne od 9 hodin
poutní mše svatá.
Na jaře a na podzim se bude také pravidelně v rotundě konat
modlitba se zpěvy z Taizé každý první pátek v měsíci. Příští termíny jsou 7. září a 5. října.
V rotundě lze zhlédnout patnáctiminutový dokumentární film
o rotundě a okolních kostelích („Jezuitskou stezkou“). Neváhejte o to požádat.
P. Alain Cleyssac, Komunita Chemin Neuf
Rotunda sv. Maří Magdaleny
v Přední Kopanině
Poutní mše
v neděli 22. července v 9 hodin
V rotundě bude pravidelně modlitba se zpěvy Taizé
vždy první pátek v měsíci od 19 hodin.
Příští termíny 7. září a 5. října.
2/2012 / 11
Ruzyňské letiště se
stane Letištěm
Václava Havla Praha
Letiště Praha vás
zve na film
do CINEMA TIME
Na základě usnesení Vlády České republiky dojde k přejmenování mezinárodního civilního letiště v Praze-Ruzyni na Letiště Václava Havla Praha. Jako anglický ekvivalent byl
vybrán název Václav Havel Airport Prague. Slavnostní akt je
naplánován na 5. října, tedy na den, kdy se Václav Havel narodil.
Primárně bude s ohledem na mezinárodní charakter letiště
využíván anglický název. V angličtině bude například označení
budov. Český název bude používán ve vztahu k tuzemské veřejnosti, například v textech o letišti, tiskových zprávách, hlášeních na letišti i v dopravních prostředcích.
Letiště Praha v současné době realizuje konkrétní aktivity
související s jeho přejmenováním, tedy vhodné doplnění současného loga, dále pak přípravu změny označení budov, tištěných materiálů, hlášení atd.
Aktuální program promítací místnosti CINEMA TIME na Letišti Praha nabízí zajímavé filmy z české a slovenské kinematografie. Promítá se denně od 10 do 23 hodin a k vidění je vždy
sedm filmů. Můžete se těšit třeba na tematicky laděný snímek
Ztracená dovolená od Lucie Králové, na film Hranica od Jaroslava Vojtka nebo snímek Pod sluncem tma od Martina Marečka. Na své si přijdou i rodiče s dětmi při sledování
rodinných filmů Hačikó – příběh psa či Já, padouch. Kino naleznete v odletové hale Terminálu 2 v blízkosti vyhlídkové terasy. Kompletní program najdete na www.prg.aero v sekci
Kino na letišti. Vstup je zdarma.
Vyšla nová kniha
o ruzyňském letišti
Od začátku června do konce září 2012 můžete v moderním
prostoru Letiště Praha navštívit výstavu s názvem FIGURAMA12. Jedná se o mezinárodní projekt zaměřený na figurální tvorbu. Kresby, malby a sochy zobrazují různé přístupy
ke ztvárnění lidského těla. Výstavní projekt FIGURAMA má
za sebou už dvanáctiletou tradici a zapojují se do něj umělecké
školy z Evropy i z Ameriky.
A na co se můžete těšit přímo na letišti? Kromě velkoformátových kreseb je zde k vidění historický sádrový odlitek
alegorie „Náboženství“, ústřední sochy z Braunovy světoznámé sochařské galerie „Ctností a neřestí“. Výstavu dále reprezentuje socha svatého Kryštofa nesoucí Ježíška od Mariuse
Kotrby a řada dalších děl uznávaných umělců. Expozice je
volně přístupná v odletové hale Terminálu 2.
Marika Janoušková, Letiště Praha
Foto Letiště Praha
U příležitosti 75. výročí byla vydána fotografická kniha Herberta Slavíka, která v sobě skloubila zajímavé momenty
historie ruzyňského letiště prostřednictvím archivních fotografií s originálním pohledem na současný svět letecké dopravy.
Fotografie v knize i doplňující text mapují vznik, rozvoj letiště a významné události v jeho historii. Zajímavostí jsou časové řady s dobovými fotografiemi, připomínající návštěvy
známých osobností.
Kniha je volně v prodeji. Až do vyprodání zásob ji lze zakoupit na informacích v Terminálu 3.
Navštivte na letišti
výstavu FIGURAMA12
12 / 2/2012
POJĎTE SI ZASOUTĚŽIT!
MČ Praha-Přední Kopanina vyhlašuje soutěž
O nejhezčí předzahrádku, zahrádku,
okno a balkon v Přední Kopanině
Soutěž pro občany bude probíhat od 1. 7. 2012 do 31. 10. 2012.
Podstatou soutěže je motivovat občany v péči o předzahrádky, zahrádky a okolí domů,
stejně jako ve zkrášlování svých oken a balkonů květinami.
PODMÍNKY SOUTĚŽE
Soutěž se vyhlašuje ve dvou kategoriích:
1. kategorie – Rozkvetlé okno a balkon
2. kategorie – Úprava předzahrádky či zahrádky domu
PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE
Do soutěže se lze přihlásit v termínu
od 1. 7. do 31. 10. 2012
prostřednictvím
e-mailu: [email protected],
poštou na adrese MČ Praha-Přední Kopanina, K Padesátníku 10, Praha 6-Přední Kopanina
nebo osobně na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, K Padesátníku 10, Praha 6-Přední Kopanina.
ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ
Soutěžící vyplní přihlášku. Ta je dostupná na stránkách MČ Praha-Přední Kopanina nebo v listinné formě v kanceláři MČ
Praha-Přední Kopanina. V ní uvede, do které kategorie se hlásí, a připojí název ulice s určením čísla popisného (soutěžního
objektu), svoji adresu a kontaktní telefon, případně e-mail, a dále předloží fotografii (nebo fotografie) objektu soutěže.
ZE SOUTĚŽE JSOU VYLOUČENI ZAMĚSTNANCI
ÚŘADU, ZASTUPITELÉ A ČLENOVÉ HODNOTÍCÍ
KOMISE.
4. Fotografie musí být pořízena z veřejného prostranství
(z chodníku, z ulice před domem), tj. květinová výzdoba
musí být viditelná z veřejně přístupného místa.
Po skončení soutěže, tj. po 31. 10. 2012, se sejde hodnotící
komise, která vybere v každé kategorii vítěze. Vítězům
(první tři místa v každé kategorii) budou po vyhodnocení
soutěže předány starostou MČ Praha-Přední Kopanina ceny
(poukázky v hodnotách 1000, 500 a 250 korun na nákup zahradnických potřeb).
Věříme, že se přihlásí hodně našich spoluobčanů a že tato
soutěž bude pro všechny inspirací k lepšímu vzhledu naší
městské části. Přihlášením do soutěže jsou jednotliví účastnící srozuměni s tím, že v případě výhry budou jejich jména
zveřejněna v místním periodiku Kopaninské listy.
SLOŽENÍ ODBORNÉ KOMISE
PRO HODNOCENÍ SOUTĚŽE
1. Komise ochrany životního prostředí a sportovní
a kulturní komise MČ Praha-Přední Kopanina.
2. Zástupce odborné firmy Rajtr Lukáš.
PODMÍNKY SOUTĚŽE
1. Rozsah druhové pestrosti rostlin, barevnost květu či
skladba jsou plně v kompetenci soutěžícího.
2. Občan může podat přihlášku (foto) do obou kategorií.
3. V každé kategorii může být přihlášenému udělena
pouze jedna cena.
ZPŮSOB HODNOCENÍ
Komise bude hodnotit zejména celkový vzhled, dojem
a nápaditost.
Hodnocení bude prováděno na základě předložených
fotografií a následným hodnocením komise na místě.
Komise si vyhrazuje právo vybrat menší počet výherců,
případně nevybrat výherce žádného.
Vyhodnocení bude zveřejněno do konce listopadu 2012
a jednotliví výherci budou s výsledky seznámeni. Předání
cen pak proběhne v prosinci 2012 starostou MČ Praha-Přední Kopanina.
Milan Hofman, starosta
2/2012 / 13
Foto TJJ Přední Kopanina
Kopaninští se v sedle koní neztratili
Tělovýchovná jezdecká jednota (TJJ)
Přední Kopanina uspořádala v březnu
Velikonoční drezurní závody, které byly
určeny hlavně pro začínající mladé závodníky. Nutno zdůraznit, že kopaninští
soutěžící se mezi konkurencí rozhodně
neztratili. To ostatně platí i o dubnových
závodech s mezinárodní účastí pod názvem Cena Astora. Na nich se závodníci
z celé republiky snažili získat kvalifikaci
pro účast na Mistrovství ČR, které se
koná letos 6. až 8. července v Karlových
Varech. Naše jezdkyně Aneta Havlíčková,
Lucie Fridrichová a Kateřina Havlíčková
zde splnily první část kvalifikace a na závodech v Plzni a Karlových Varech pak
získaly její druhou část.
Poslední víkend v květnu pořádala TJJ
Přední Kopanina tradiční, již 34. ročník
soutěže Cena Rotundy, a to i za účasti zá-
vodníků z Německa a Polska. Jezdci našeho klubu získali nejen prvenství, ale
i další pěkná umístění. V současné době
vrcholí příprava pro odjezd na Mistrovství ČR v Karlových Varech, na něž jsme
se kvalifikovali v kategoriích děti, mladší
junioři a senioři.
Zájem o závody, které jsou pořádány
na Přední Kopanině, je patrný nejen
v ČR, ale i v zahraničí. Bohužel kapacitní prostory našeho sportovního areálu
nedovolují uspokojit všechny zájemce,
přestože v současné době disponujeme
dvanácti turnajovými boxy pro ustájení
koní cizích závodníků. Naše kapacita
ustájení se nicméně díky podpoře Letiště Praha podstatně zvýšila. Mimo tyto
sportovní aktivity, jež jsou velmi náročné na čas všech našich členů, je
nutno pro zimní období zajistit stelivo
i krmivo a dále pak provést různé opravy ve sportovním areálu.
V létě zajišťujeme akci Léto pražských
dětí, kdy náš klub mohou navštěvovat
přes den děti rodičů, které nemají možnost odjet na prázdniny mimo Prahu.
Vlasta Kadlecová,
TJJ Přední Kopanina
Tělovýchovná jezdecká jednota
Přední Kopanina uspořádá
15. září 2012 drezurní závod
Cena Verony
Srdečně zveme všechny
příznivce!
Foto Pavel Jiřík
Kopanina divizi udržela
14 / 2/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SK Viktorie Jirny
SK Zápy
SK Motorlet Praha
FK Meteor Praha VIII
Sokol Brozany
FK Slavoj Žatec
FK Slavoj Vyšehrad
SK Stap Tratec Vilémov
FK Baník Souš
79
67
63
56
53
53
51
49
44
10. FK Neratovice
11. FK Litol
12. FK Teplice B
13. SK Union Čelákovice
14. FCPK
15. PFC Český Dub
16. FK Chmel Blšany
34
33
32
30
25
12
6
INZERCE
2/2012 / 15
INZERCE
grafické zpracování
KALENDÁŘŮ
VIZITEK
POZVÁNEK
OZNÁMENÍ
BROŽUR
KNIH
RESTAURACE
denně 11–23 hodin, polední menu i bohatý stálý
jídelní lístek, víkendové grilování
SPORTCENTRUM
stolní tenis, ricochet, sauna, trénink & relaxace
rezervace na čísle 606 477 158
FOTBALOVÝ KLUB
tradice od roku 1934, muži v divizi
a 10 mládežnických týmů, sledujte www.fcpk.cz
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
prolézačky, houpačky, kolotoč
občerstvení pro rodiče
PAVLÍNA PITROVÁ 604 875 412
[email protected]
KONTAKT
AREÁL U DRAHUŠKY, Ke Goniu 123, 164 00
Praha 6-Přední Kopanina
telefon restaurace (220 951 120)
telefon sportcentrum (606 477 158)
web: www.fcpk.cz, www.tati.cz, www.tresnovysad.cz.
e-mail: [email protected]
K PADESÁTNÍKU 10
164 00 PRAHA 6
PŘEDNÍ KOPANINA
TEL./FAX: 220 950 742
VÝROBA PONOŽEK
www.otocr.cz
Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: 220 950 701, případně na e-mailové adrese [email protected]; ceny jsou uvedeny bez DPH.
Čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 3 Vychází 4× ročně Místo vydání Praha Registrace MK ČR E 19434
Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Petr Vokáč (předseda), Milan Hofman, Markéta Paulová, Barbora Ježková, Alena Kovářová, Marcela Filippi (členové) Grafická úprava: Pavlína Pitrová Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu Tisk: Tygr U Stromovky, s. r. o. Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha-Přední
Kopanina a není periodikem žádného politického subjektu Náklad 300 výtisků Uzávěrka: 26. 6. 2012 Tištěno na
recyklovaném papíru.
16 / 2/2012
Download

Kopaninské listy 2/2012 - Městská část Praha