:-l?
.€
:+
,.J1
'
1'4E
j-!{
Broj l7 - Strana 1844
SLUZBENE NOVINE TUZLANSKOC KANTONA
(3) Lice koje je prije stupanja na snbgu ovog zakona najmanje
dva puta imenovano na poziciju direktora Skole ne moZe biti ponovo
imenovano za direktora ili vr5ioca duZnosti direktora u istoj Skoli.
(4) Lice zatedeno na duZnosti direktora Skole na dan stupanja
na snagu ovog zakona ostaje nd duZnosti do isteka mandata na koji
je izabrano, odnosno do razrje5enja sa duZnosti direktora.
'
(5) Postupci imenovanja predsjednika i dlanova Skolskog
odbora i direktora koji su zapodeti prije stupanja na snagu ovog
zakona, obustavit
ie
ilan
169.
. (ZadrZavanje prsva.i obaveze osnivaia)
Skup5tina Kantona zadrilava prava i obaveze osnivada prema
postojeiim Skolarna i domovirna udenika, koji irnaju status javne
ustanove. preuzeta ranijim propisinra.
l7o.
Clan
l7l.
(DonoSenje provedbenih akata)
( I ) Ministarstvo ie do podetka naredne Skolske godine donijeti
propise iz dlanova 41. i74.
(2) Ministarswo ie u roku od godine dana donijeti propise iz
dlanova 8., 67. i 150. stav (2).
(3) Ministar Ce u roku godine dan4 od danr.rtupanja na snagu
ovog zakon4 donijeti propise iz dlanova 8., 15., 17.,20-,50., 53.,
54., 63., 65., 7 1., 72., 7 4 -, 90., 93., 97., -99., gg., g0:,g2., gg., I 04.,
119., 125., 130., 134., 140., 149., 153. i l6l.
(4) Pedago5ki zavod ie do podetka naredne Skolske godine
donijeti propis iz dlanova 49. i 79(5) Do dono5enja propisa iz stavova (l) do (4) ovog dlana
primjenjivat ie se vaie6i propisi ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim
zakonom(6) Prilikom donoSenja porlzakonskih akata koji se odnose
na prav4 obaveze i odgovornosti zaposlenika obavezno je ude5ie
ovlastenih predstavnika sindikata potpisnika Kolektivnog ugovorzl
za djelatnost srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona.
-
(lan
172.
(Prestanak vaZnosti ranijih propisa)
Stupanjenr na snagu ovog zakona prestaje da vaili Zakon o
srednjem obrazovanju ("SluZbene novine Tuzlanskog kantona", br.
6t04 ,7/05 i 3/08).
ilan
,
Skup5tina Tuzlanskog kantona, na sjednici odrZanoj 22.12.2011.
ZAKON
173.
(Stupanje na snagu zakona)
Bosna i Hercegovina
-- Federacija Bosne i Hercegovine
'
TUZLANSKI KANTON
SkupStina
predsjednik
-
Skup$tine Tuzlanskog kantona,
Bajazit Ja5arevii, v.r.
Broj:01-02-350-16/ll
Tuzla, 22.12.201 l " godine
.!
elan l.
osnovnom odgoju i obrazovanju (,,SluZbene
novine Tuzlanskog kantona", br. 6/04 i 7/05), u dlanu l. iza stava l.
dodaje se novi stav 2., koji glasi:
,Jzrazi koji se u ovom zakonu koriste.za lica u muSkom rcd+*
su neutralni i odnose se na muSka i Zenska lica."
Zakonu
o
ilan
i:i;:
.:t '
z.
i 9., koje glase:
,,1 sticanje i razvijanje svijesti o potrebi duvanja zdravlja
za5tite prirode i dovjekove sredine;
- sticanje osnovnih saznanja i navika lijepog ponaSanja
razvijanje sposobnosti i kulture komunikacije;".
DosadaSnje alineje 8. do 10. postaju alineje 10. do 12.
Na osnovu Elana 24. stav l. tadka c) Ustava Tuzlanskog
kantona (,,SluZbene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona.., br.
7197 i 3199 i ,,SluZbene novine Tuzlanskog kantona,., br. 13199,
I 0/0O, | 4/02, 6/04 i I 0/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona,
i
i
elan 3.
U dlanu 5. stav 4. mijenja se i glasi:
,,,,lnkluzija" podrazumijeva sveobuhvatno ukljudivanje
nadarenih i talentovanih udenika i udenika s te5koiama u razvoju,
te5ko6ama u udenju uopSte teSkoiama socijalne integracije u
odgojno-obrazovn i s istem, svakodnevni Zivot i druSWenu stvarnost."
U istom dlanu stavovi 7. 8. mijenjaju se i glase:
,,,,Agencija za pred5kolsko, osnovno i srednje obrazovanje
BiH" je samostalna upravna organizacija nadleZna za uspostavljanje
standarda uranja, ocjenjivanje postignutih rezultata
razvoj
zajednidkog jezgra nastavnih planova i programa u pred5kolskom,
osnovnom i srednjem obrazovanju, i za druge strudne poslove u
oblasti standarda znaria i ocjenjivanja-kvaliteta koji su'-otlredeni
posebnim zakonima i drugim propisima.
,,lzborni predmeti" su predmeti koje udenici biraju di iiu8avaju
unutar propisane grupe predmeta nastavnog plana i programa iz tri
nastavna podrudja: jezidko-dru5tveno-humanistidkog, prirodnomatem atidko-tehnidkog i umjetnidkog podrudja."
i
i
i
elan
4.
U dlanu 8. stav 6. mijenja se i glasi:
,,U osnovnoj Skoli u kojoj pripadnici jedne nacionalne manjine
dine najmanje jednu treiinu ukupnog broja udenika u Skoli, samo za
pripadnike te manjine se nastava izvodi na jeziku te manjine, uz
obavezno savladavanjejezika iz dlana 7. ovog zakona."
U istom dlanu iza stava 6. dodaje se novi stav 7., koji glasi:
,,U osnovnoj Skoli u kojoj pripadnici jedne nacionalne
manjine dine najmanje jednu petinu ukupnog broja udenika
u
Skoli se osigurava dodatna nastava o jeziku, knjiZevnosti, historiji,
geografiji i kulturi manjine kojoj pripadaju, ako to zahtijeva veiina
roditelja udenika pripadnika te nacionalne manjine."
Stav 7. postaje stav 8.
'
'
U dlanu
dodaje se
rije!
-€lan
s.-
..:,'i
12. stavu 3. na kraju teksta ispred rijedi ,,Skote..
,,-najbJiZe l.
.,+,i,;:
'!riji;
::_l'
'
tlan
6.
U dlanu 20. stavu 4. rijedi ,,nostrifikacija odnosno" bri5u
U istom dlanu u stavu 5. rijeei,,nostrifikacije i" briSu se.
elan
ITIIIIITII
630
{ft
';,i$
ilrl
.,*
'',t:*
.'.;
O TZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM
ODGOJU I OBRAZOVANJU
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
- u-"SluZbenim novinama Tuzlanskog- kantona-
'
__.i.i
->i3
U dlanu 3. u stavu 2. iza alineje 7. dodaju se nove aline.ie 8.
a
(Dono5enje provedbenih akata)
(l) Skup5tina Kantona ie u roku od jedne godine od dana
stupanja na snagu ovog zakona, donijeti Strategiju razvoja srednjeg
obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kanrona (dlan l2).
(2) Skup5tina Kantona ie u roku od dvije godine od dana
stupanja na snagu ovog zakon4 donijeti zakon o obrazovanju i
obuci odraslih (dlan 72.).
(3) Vlada Kantona ie do podetka naredne Skolske godine,
donijeti propise iz dlanova 27 ., l15-, l17 - i lZ2. ovog zakona.
Clan
_
godine,donosi
U
se.
_i'::
Srijeda, 28. decembar 201 l.god.
se.
z.
U dlanu 21. stavovi 5. i 6. mijenjaju se i glase:
,,Osnovna Skola je obavezna na vidnom mjestu pri ulazu u
Skolski objekat istaknuti natpisnu plodu koja sadrZi naziv i sjediste
Skole, a natpisna ploda Skole diji je osniva6 SkupStina Kantona,
osim naziva i sjedi5ta, sadrZi i grb Kantona ispisana na oba pisma
jezicima konstitutivnih naroda.
god.
srijeda,2g. decembar 20il.
KANTONA
SLUZBENE NOVINE TUZLANSKOG
Broj l7 - Strana 1845
dhn
Natpisna ploda osnovne Skole dijije osnivad opiina ili dugo
pravno ilifizidko lice, osim naziva i sjedi5ta sadrZi i znak osnivada."
U dlanu 45. stav
l.
iza rijedi
17.
,,Ministarstvo" zarezse zamjenjuje
tadkom, a preostali dio teksta bri5e se.
ilan
8.
U dlanu 22. u stavu l. alineji 2-,izz rijeei ,,lidere" dodaju
rijedi ,,vjerska i rasna obiljeZja".
elan
elan
se
9.
U dlanu 28. stavu l. iza rijedi ,,tJ totn cilju, osnovna Skola,"
dodaju se rijedi "pronroviSe i podrZava razvoj gradanskih inicijativa
kod udenika i".
elan
10.
i
U dlanu 30. stav 4. nrijenja se i ga-si''
,,Osnovna Skola poStuje slobodu i kreativnost nastavnika da
djeteta.
kategorizaciji djeteta iz stavova 3. i 4. donosi
sposobnosti i odredivanju podr5ke djeci i
mladima sa posebnim potrebam4 ako posebnirn propisom nije
RjeSenje
izvode nastavu na nadin koji obezbjeduje efikasnost u osNarivanju
ptaniranih odgojno-obrazovnih ishoda iprirnjena novih metoda rada
u nastavnoln procesu."
U istom dlanu iza stava 4. dodaje se novi stav 5-, koji glasi:
,,Osnovna Skola kroz samoevaluaciju i eksternu evaluaciju
pruZa dokaze o efikasnosti rada nastavnika u Skoli."
tlan
komisija
11.
Stavovi 5. do 7. postaju stavovi 6. do 8.
12.
U dlanu 32. stavu l. ispred rijedi ,,fakultativne" dodaje se
rije6,,izborne," aiTa rijedi ,,dodatne nastave" dodaju se rjedi ,,i
elan
l. dodaje se novi stav../., kojiglasi:
"U treioj trijadi udenici biraju ukupno tri izborna predmeta
psihologa i nastavnika razredne nastave.
Komisija vr5i upis trz prethodno pribavljeno ljekarsko
uvjerenje izdato od ovla5tene zdravstvene ustanoveKomisiju iz stava l. imenuje nastavnidko vijedeBroj udenika sa posebnim obrazovnim potrebama u odjeljenju
redovne osnovne Skole utvrduje se PedagoSkim standardima."
ilan
,,Opis posebnih obrazovnih potreba,
dlanu 33. stavu
l.
ilan
,,najduZe".
u
14.
U dlanu 34. stav 4. mijenja se i glasi:
,,Izuzetno, za udenike od V. do IX- razteda Skola moZe
organizovati nastavu u kombinovanim odjeljenjima, ako u osnovnoj
Skoli nema dovoljan broj udenika 7a organizovanje odjeljenja
jednog razteda."
U istom dlanu stav 5., briSe seStav 6. postaje star' 5.
ilan
15.
elan 36- mijenja se i glasi:
,,Nastava u prvom polugodiStu podinje prvog radnog dana
-
minista mole 'z opravdanih razlog4 za.sve 'ili
za
pojedinu osnovnu Skolu, donijeti drugadiju odluku o organizaciji nastave
i odmoru udenika (vjerski praznici, vremenske prilike, epidemije idrugo).
Skola organizuje nastavu u petodnevnoj radnoj sedrnici.
Skola moie, u okviru jedne subote u toku
mjeseca,
i rad
organizovati dodatnu nastavu, dopunsku nastavu, rad sekcija
udenidkih organizacija."
fhn
U dlanu 44. stavu
preostali dio teksta bri5e
l.
se.
osnovno i srednje obrazovanje BiH".
et.an 22.
U dlanu 55.iza stava 5. dodaje se novi stav 6-, kojiglasi:
"Ocjene iz izbornih predmeta su sastavni dio opdeg uspjeha
udenika,"
U istom dlanu stav 8. mijenja se i glasi:
,,Zakljudne ocjene na kraju drugog polugodiSta u paralelnoj
Skoli utvrduje nastavnidko vijeie."
Stavovi 6. do 9. postaju stavovi 7. do l0-
elan 23.
U dlanu 58. stavu 4. rijedi ,,stava 1." zamijenjuju se rijedima
,,gt4v4
3_."-
ei.an 24.
U dlanu 64. ispred stava-I.'dodaje se novi stav, kojiglasi:
"Nastavni6ko
a
vijeie Skole moZe osloboditi uEenika
pohactanja nastave u sljededim sludajevima:
- ude5Ce u Skolskim takmidenjirna na svim nivoima;
od
- udeSie na sportskim takmieenjima i kulturno-umjetnidkim
manifestacijama, a po zahtjevu sportskih klubova odnosno
ku lturno-umj etn idkih druStava;
- u drugim sludajevima predvidenirn u godiSnjem programu
rada Skole."
16.
iza rijedi ,,studenata" stav[a se tadka,
21.
U dlanu 54. stavu 6. rijedi,,Agencija za standarde i ocjenjivanje
obrazovanju" zamjenjuju se rijedima ,,Agencija za predSkolsko,
u
septen'lbru a 4avrSava posljednjeg radnog dana u decenrbru.
Zirnski odrtor, u skladu sa Skolskim kalendarom' za udenike
redo_vne,_paralelne i spqciialne o-sqoYng Skole traje detiri sedmic_e,.
a ljetni odmor traje 9d zavr5etka nastave u drugom polugodi5tu do
podetka nastave naredne Skolske godine-
lzvzstno,
plan
zakona."
13.
ispred rijedi ,,Sest" dodaje se rijed
ilan
cilj i opii
zadovoljenja obrazovnih' potreb4 uwrtluje Skola u saradnji sa
roditeljima udenika, a na osnovu nalazakomisije iz Elana 49. ovog
postaju stavovi 3- do 5-
itan
U
20.
U dlanu 50. stav 3. mijenja se i glasi:
i
to najviSe dva iz jednog izbornog podrudja-"
do 4-
19.
mijenja se i glasi:
"Procjenu sposobnosti djece Pri upisu u redovnu osnovnu
Skolu obavlja komisija sastavljena od pedagoga ili pedagoga elern 47 -
vannastavn i h aktivnosti,".
U istom 6lanu iza stava
Stavovi 2.
o
o procjeni
drukdije odredeno.
LakSe i teZe smetnje i poteSkoie u razvoju djeteta bliZe se
ureduj u Pedago5kim standardima."
Stavovi 4. i 5. postaju stavovi 7. i 8.
U dlanu 31. iza stava 4. dodaje se novi stav 5., koji glasi:
,,lzuzetno, nastavni plan i program za predmet Vjeronauka
donosi Ministarswo, na prijedlog vjerske zajednice-"
U istom dlanu u stavu 7. iza rijedi ,,trajanje" dodaju se rijedi
,,izbome i".
ilan
18.
U dlanu 46. stav 3. rnijenja se i glasi:
,,Udenicisa lak5im smetnjama i poteSkoiarna u razvoja upisuju
se u redovnu osnovnu Skolu na osnovu nalaza i miSljenja konrisije
za procjenu sposobnosti djece pri upisu i rjeSenja o kategorizaciji
djeteta."
lza stava 3. dodaju se novi stavovi 4., 5' i 6., koji glase:
,,Udenici sa teZim srnetnjama i pote5koiama u razvoja upisuju
se u specijalnu osnovnu Skolu na osnovu nalaza imi5ljenja komib'rje
Tfpifienu iposobnosti djece pri upisu {eteirjn o kategoiizaciji
Stavovi l. i 2. postaju stavovi 2-i3-
Broj
17
- Strana 1846
SLUZBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
elan 25.
i
U dlanu 68. stav 2. mijenja se i glasi:
.,Uz svjedodZbu, Skola izdaje uvjerenje o zavr5enom V., VI.
vll. razredu osmogodisnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja,
odnosno VI., VII. i VIII- razredu devetogodisnjeg osnovnog odgoja
i obrazovanja, te list profesionalne orijentacije koji je sastivni dio
svjedodZbe."
elan 26.
Srijeda, 28. decembar 201l.god.
Programom zbrinjavanja zaposlenika za dijim je radom prestala
potreba, kojeg donosi Vlada Kantona, na usagla5eni prijedlog
sindikata
i Ministarstva.
Stota eiSije osnivad SkupStina Kantona je duZna u skladu sa
Pedagoskim standardima dostaviti Ministarswu i sindikatu podatke
o potrebama za popunom upraZnjenih radnih mjesta, kao i podatke
o zaposlenicirna Skole za dijim je radonr djelirnidno ili u cjelosti
prestala potreba na nivou Skole.
BliZi propis
o
postupku, uslovirna
i
kriterijima prijema
U 6lanu 7l . stav 4. mijenja se i glasi:
zapos lenika donosi ministar.
,,Nastavnik razredne i nastavnik predmetne nastave koji
Stcola kao javna ustanova je duZna vr5iti prijern zaposlenika
inrodi nastavu od I. do lX.razredamora imativisoku ilivisu sffuenu
sa propisom
s. ovos e
,_
:.
_ 1t_"*
fia,'
.sp.reI u nastavn idkog .srp rjerg rJ i Cllvi_valent i po loZen strudn i isp if
U istom dlanu stav 5. bri5e se.
ilan 28.
u
"*:
Stavovi 6. do 8. postaju sravovi 5. do 7.
na
flan 27.
el.rm72. mijenja se i glasi:
,,Skola kao javna ustanova duZna je vr5iti prijem zaposlenika
osnovu javnog konkursa, odnosno oglasa, koji raspisuje
Ministarstvo, objavljuje
u
dnevnom listu
i
lzaElana 72- dodaju se novi dlanovi 72a.i j2b., koji glase:
,,Clan 72a.
Zaposlenici Skole kao javne ustanove
l.
ovog Clana, mogu se primiti u sljedeiim
sludajevima i bez konkursa u radni odnos:
ria odredeno
neodredeno vrijeme kod preuzimanja
zaposlenika koji je ostao djelimidno ili u cjelosti bez
poslova radnih zadataka u drugoj Skoli na podrudju
Kanton4 na osnovu odluke Komisije za zbrinjavanje
zaposlenika za dijim radom je djelimidno ili u cjelosti
prestala potreba u skladu sa programom zbrinjavanja;
na neodredeno vrijeme kod preuzimanja zaposlenik4
koji je zasnovao radni odnos na neodredeno vrijeme u
drugoj Skoli na podrudju Kanton4 kome je na osnovu
-
ili
i
-
miSfienja _nadleZne zdravstuene ustanove smanjena
radna sposobnost a nije ga
na drugo
Tgguce rasporediti
odgovarajude radno mjesto u'i51 Stcoti;
- na
odredeno vrijeme radi _ obezbjedenja
strudne
zastupljenosti nastave, a do okondanja postupka po
raspisanom konkursu, Skola moZe primiti lice koje
ispunjava uslove uilrdene ovim zakonom na period ne
-
-
duZi od 90 dana;
na odredeno vrijeme radi zamjene odsutnog zaposlenika
Skole (botovanje, neptaCeno odsuswo i stidno), moZe se
primiti lice odgovarajuieg profila i strudne spreme do 90
'
elan 72b.
Zabranjuje se diskriminacija po bilo kojem osnovu u radu
Skole, u postupku zapoSljavanja, napredovanja u poslu podjednakim
uslovima" obrazovanj4 osposobljavanja i strudnog usavr5avanja,
uslova rada, te svake druge radnje koja predstavlja neki oblik
direktne ili indirektne diskriminacije."
ilan 29U dlanu 73. iza stava l. dodaje se novi stav 2., koji glasi:
,,Osnovna Skola je obavezna osigurati da zaposlenici Skote
izvrse sistemaBki pregled najmanje jednom u detiri godine u skradu
sa kolektivnim ugovorom."
' U,lqlom dlanu stav 2. rnijenja se i glasi:
,,Tro5kovi ljekarskog i sistematskog pregleda padaju na teret
osnivada."
U stavu 6. na kraju teksta tadka se zamjenjuje zarezom i
dodaju se rijedi ,,do izljedenja"- Stavovi 2. do 6- postaju stavovi 4.
do 7.
lza
glase:
U
dana;
na neodredeno vrijeme na osnovu sporazuma Skota u
kojima su zaposlenici u radnom odnosu na neodredeno
vrijeme o prelasku zaposlenika na istim radnim mjestima
iz jedne u drugu Skolu uz saglasnost oba zaposlenik4
direktora Skola i uz prethodnu saglasnost Ministarstva;
na neodredeno vrijeme do punog radnog vremena kada
se radi o zaposleniku koji u toj Skoli ima zasnovan radni
odnos na neodredeno nepuno radno vrijeme, uz prethodnu
saglasnost Ministarstva;
-
vrSenju svojih
dostavlja SIuZbi za
zapo5ljavanje Tuzlanskog kantona radi isticanja na oglasnoj plodi.
Lica iz stava
u
zadataka duZni su se pridrZavati principa uwrdenih u kodeksu za
zaposlenike Skole kao javne ustanove koji donosi Ministarstvo na
prijed log Pedago5kog zav oda.
na neodredeno vrijeme u sludaju prelaska zaposlenika iz
jedne u drugu Skolu na osnovu sporazuma direktora Skola
i prethodnu saglasnost Ministarstva.
elan 30.
novi dlanovi 73a., 73b.
Elana 73. dodaju se
,,eran 73a.
sludaju osnovane sumnje da
je
i
73c., koji
zaposleniku
Skole
psihofizidko zdravlje naruSeno u mjeri koja bitno umanjuje njegovu
radnu sposobnost; direktor Skole moZe donijeti odluku o upuiivanju
zaposlenika na ocjenu radne sposobnosti.
Na odluku o upuiivanju zaposlenika na ocjenu radne
sposobnosti nezadovoljni zaposlenik ima pravo podnijeti Zalbu
Skolskom odboruOdluka Skolskog odbora po podnesenoj Zalbi je konadna.
Zaposlenikje obavezan na osnovu konadne odluke Skolskog
odbora podvrgnuti se ocjeni radne sposobnosti.
Tro5kovi vezzni za ocjenu radne sposobnosti padaju na teret
Skole.
Zaposlenik koji odbije izvr5iti odluku iz stava 4. ovog dlana.
AngaZovanjem zaposlenika u radni odnos na neodredeno _ _dlnlppvf ed u. rad ne-obav eze,
Vrijeme iz-sthvh 2. a|iiejll": t.,"5. i 7. ovdg-dlana'ne ,nozi se
Ako se ocjenom radne sposobnosti ovla5tene ustanove
ugroziti radno-pravni status zaposlenika koji su primljeni u radni
utvrdi da zaposlenik nije u moguinosti uredno izvrsavati obaveze
odnos na neodredeno vrijeme u toj Skoliputem javnog iconkursa.
- u odgojno-obrazovnom radu zbog trajno naruSenog psihofiziCkog
Izuzetno, ako se po okondanju konkursa ne bude mogao
zdravlja, ponudit ie mu se odgovarajudi poslovi prema preostaloj
izabrati kandidat, direktor skole moze angazovati lice na poslove
radnoj sposobnosti, ako za to postoje uslovi.
instruklivne nastave za pripremanje udenika za poraganje razrednog
ispita.
AngaZovanje lica iz stava 4" se vrSi u svojstvu zaposlenika na
odredeno vrijeme, odnosno na period do kraja polugodi5t4 u skladu
sa kriterijima koje donosi ministar.
Radno-pravni status zaposlenika Skola Clji je osnivad
Skupstina Kantona kojije ostao djelimidno ili u cjelosti bez posrova
i radnih zadataka u Skoli, rjeSava se u skladu sa ovim zakonom i
Clan 73b.
Za rad sa djecom nepodoban je zaposlenik Skole koji je
pravosnaZnom presudom osuden na kaznu zawora za kriviino djelo
protiv ustavnog poretka, protiv dovjednosti i medunarodnog prava,
protiv zivota i tijela protiv dostojanstva lica i moral4 protiv braka
i porodice, protiv sluZbene i druge odgovorne duZnosti osim akoje
nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu.
Srijeda, 28. decernbar 20 |
l.
Bro;
SLUZBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
god.
Licu iz stava l. ovog elana, koje je pravosnainom presudom
osudeno na izdrlavanje kazne zatvora u trajanju duZem od Sest
rnjeseci, otkazat ce se ugovor o radu bez obaveze postivanja
propisanog ili ugovorenog otkaznog roka.
17 - Strana 1847
Clan 36.
U dlanu 79. stavu l. rijedi ,,mi5ljenju vijeca roditelja i vijeia
udenika", bri5u se.
U istom dlanu stav 6. mijenja se i glasi:
"Strudno usavrSavanje direklora, nastavnika,
strudnih
saradnika, postupak ocjenjivanja rada, sticanje vi5ih
strucrrih zvanja i vodenje dokunrentacije, bliZe se ureduje propisom
koji donosi Vlada Kantona."
i
elan 73c.
Zaposlenik Skole privremeno se suspenduje sa poslova i
radnih zadataka koje vr5i ako je protiv njega pokrenut krividni
postupak za djela iz ilana 73b. stav l. ovog zakona, do okondanja
saradnika
kividnog postupka.
elan 37.
r'rjedi ,,Agencija za standarde i
ocjenjivanje" zanrjenjuju se rijedima ,.Agencija za pred5kolsko,
o-snovno i-sfednfe obtaZovahjb B iH."
U dlanu
Zaposlenik Skole moZe se privremeno suspendovati ako
postoje osnovi sunrnje da je udinio krividno d-ielo iz dlana 73b. stav
l. bno$ zako=na ili je'piotiv nje!1a pokrenilt diSclplinlki poittipak
za IeZu povredu radne duZnosti, do okondanja istraZnog odnosno
disciplinskog postupka.
Direktor Skole dorrosi odluku o privretnenoj suspenziji.
Tokom suspenzije zaposlenik ima pravo na iznos od 70%o od
82. stavu
l.
elan
38.
e lan 83. nrijenja se i glasi:
,,Strudni nadzor nad organizovanjern i izvoclenjem nastave i
drugih oblika odgojno-obrazovnog rada i radom nastavnika, strudnih
svoje osnovne plate.
Zaposlenik ima pravo na punu naknadu svoje plate i druga
prava po osnovu rada ako se uwrdi da nije odgovoran za telu
povredu radne duZnosti nitiza udinjenje krividnog djela."
saradnika i saradnika u osnovnitn Skolama, radi unapredenja
odgojno-obrtvovnog rada, a u cilju dostizanja standarda uspjeha
u udenju koje uwrdi Agencija za predSkolsko, osnovno i srednje
elan 31.
obrazovanje BiH, vrSi Pedago5ki zavod.
Pedago5ki zavod obavlja poslove u okviru svoje nadleZnosti
utvrdene posebnim zakonom."
U dlanu
bri5u
74.
stavu
l.
rijedi ,,i kori5tenje godi5njeg odmora"
se.
Stavovi 3. i 4. bri3u
etan 39.
elan 85. mijenja se i glasi:
,,Nadzor nad provodenjem ovog zakona kao i nadzor nad
cjelishodnoSiu propisa donesenih na osnovu ovog zakona kao i
se.
elan 32.
lza tlana 74. dodaje se novi dlan 74a., koji glasi:
,,Clan74a.
Norma dasova redovne nastave po predmetima utvrdena je
drugih op6ih akata donesenih na osnovu ovog zakona koje donose
odgoj no-obrilzovne ustanove vr5i M in i starswo.
Inspekcijski nadzor nad radom odgojno-obrazovnih ustanova
Pedago5kim standardima.
Neposredni odgojno-obrazovni rad podrazumijeva dasove
i instruktivnenastave, vrijeme za pregled pismenih zadata,''taztedniSwo, das
vr5i nadleZna in-spekcij a."
odjeljenske zajednice, voilenje sekcije ili drugih oblika vannastavnih
U d-lanu 87. stav 3- mijenja se i glasi:
,,Tri dlana Skolskog odbora imenuju se kao predstavnici
osnivada, jedan 6lan se imenuje iz reda nastavnika i strudnih
saradnika zaposlenih u toj Skoli a jedan dlan se imenuje iz reda
roditelja udenika koji nemaju status zaposlenika te Skole."
U istom dlanu u stavu 15. rijedi ,,sadrTaiu i nadinu rada"
zamjenjuju se rijedima ,,uslovima i kriterijima izbora i imenovanja."
r-edovne-, izborne, fakultativne, dopunske, dodatne
aklivnosti.
Izuzetno, ukoliko se po okondanju konkursne proce_dgrenastava nije mogla strudno zastupiti niti se moglo angaZovati lice na
poslove instruktivne nastave, nastavnik moLe, po nalogu direktor4
u toku jednog polugodi5t4 raditi iznad nastavne norrne utvrdene
PedagoSkim standardima do Sest nastavnih dasova sedmidno.
Rad iz stava 3. ovog dlana smatra se prekovremenim radom."
dlan 40.
-
elan 41.
U dlanu 88. iza stava 2- dodaju se novi stavovi 3- i 4., koji
elan 33.
U dlanu 75. stav 3. mijenja se i glasi:
,,DuZina trajanja godiSnjeg odmora zaposlenika Skole bliZe
ureduje kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu Skole-"
glase:
se
elan 31.
U dlanu 76. iza stava
l.
zav oda
"strudnu pornoi nastavnicima za individualno
i
kolektivno
strudno usavr5avanje pruZa Pedago5ki zavodKatalog i program strudnog usavriavanja nastavnika donosi
PedagoSki zavod."
€lan-35.
77 "
mijenja se i glasi:
,,Pripravnik
je
koje prvi put zasniva radni odnos
lice_
u
zanimanju za koje se obrazovalo radi strudnog osposobljavania za
samostalan rad.
a pri prav n ik4
program strudnog ispit4 imenovanje i sastav komisije za polaganje
strudnog ispit4 uslovi i nadin polaganja sffuenog ispit4 izdavanje
uvjerenja o poloienom strudnom ispitu i vodenju evidenclie, ureduju se
bliZim propisom kojidonosi Vlada KantonaTraj anj e pri pravn dko
i
g
steT
4
nad i n osposob lj avanj
l. ovog dlan4 za puno radno vrijeme,
u iznosu 80% plate radnog mjesta za koje se
Pripravniku iz stava
pripada plata
donosi Ministars$o."
dodaju se novi stavovi 2- i 3-, koji
glase:
Clan
,,Strudnu i edukativnu podrSku dlanovima Skolskog odbora
pruZa PedagoSki zavod na osnovu programa obuke Skolskih odbora.
Program obuke Skolskih odbora na prijedlog Pedago5kog
osposobljav4 kao i druge naknade koje nemaju karakter plate."
el.e,n 42.
U dlanu 89. stav 2. rnijenja se i glasi:
,,Za direktora osnovne Skole moZe biti imenovano lice koje
pored opiih uslova ispunjava i uslove za nastavnika ili pedagoga
osnovne Skole, ima najmanje viSu struenu spremu VI stepen strudne
spreme ili ekvivalent i najmanje pet godina radnog staZa poslije
sticanja odgovaraiu6e-struane spreme na poslovima -nastavnkr ifi
pedagoga Skole, a narodito se istide svojim radom u pedagoSkoj
teoriji i preksi."
elan 43.
lzatlana 89. dodaje se novi dlan 89a. koji glasi:
,,elan 89a.
Za direktora osnovne Skole ne moZe biti imenovano lice:
koje je, u skladu sa dlanom 73b-, nepodobno za rad s
djecom,
na koje se odnosi dlari IX.( I -) Ustava Bosne i Hercegovine,
koje je dlan izvr5nih organa politidkih stranaka,
-
-kojeimadirektanfinansijskiilidrugi|idniinteresuSko|i
u kojoj se kandiduje koji bi mogao dovesti do sukoba
-
Broj l7 - Strana
-
1848
SLUZBENE NOVINE TUZLANSKOC KANTONA
intercsa sa njegovom duZno5du direktora,
kojern
Clan 47.
U dlanu 96. stavu 2. iza njeti,.potrebno" stavlja se tadka,
je u posrjednje tri godine prije dana objavrjivanja
konkursa bio otkazan ugovor o ,adu zbog oisciirinske
odgovornosti iri kojem je u istom periodu izredena
-
Srijeda, ?8. decenrbar 201 l.eod.
ostatak teksta brise
disciplinska mjera otpusta iz drZavne sluZbe,
koje
je
zbog svoje kivice bilo razrje5eno
itan
duZnosti
direktora neke od odgojno_obrazovnih ustanova.,.
bri5u
,
odJukg
se.
u
dlanu
itan
l0l-
je, na osnovu
- prihvata izvjestaj mentora o rearizaciji prana staziranja
pripravnika,".
Dosada5nja alineja 18. postaje alineja 20.
5kole.
Izbor najpovoljnijeg ponudada za objavu konkursa iz
prethodnog stava provodi Ministarstvo po posebnom
ovrastenju
vlade Kantona, putem zajednidke javne nabavke za sve
osnovne
itan
dijije osnivad Skup5tina Kantona.
kandidata o rezultatima konkursa.
Kandidat za direktora osnovne skore koja ima status javne
ustanove, uz prijavu na konkurs, dostavlja i svoj program
LA" i
raanoja Skole za period na koji se imenuje.
Nakon provedene procedure konkursa skorski odbor
sadinjava
u
dlanu
etan 51.
Ill-
stavu r. taeki 6. iza rijedi,,rjekarski.. dodaju
rijedi ,,i sislematski" te se u zagradi i:z_bioja,,l i. doda.le
,,i Z-,i.
fistu kandidata za' imenovanje direktora skore koji irp".;""";"
uslove konkursa.
skotski odbor je duZan, na listu rkhndidata iz
prethodnog u dlanu llg.
i prethodnu
Prethodnu sagrasnost na ristu kandidata za imenovanje
direlrtora Skole, dijije osnivad Skupstini Kantona, daje
Ministarswo.
Lice koje nije dobilo saglasnosr Ministaiswa ne moZe
..
biti imenovano ra. vrsioca duznosti direktor4 niti na ponounorn
konkursu biti imenovano za direktora skore koja i,n" ri"turj"un"
Ministar
l. rijedi ,,od I. do IV. razreda osnovne
ilan 53.
ie u roku od 90 dana od dana stupanja
na snagu
ov.og zakona donijeti brizi propis o postupku, usrovima-i
kriterijima
prijema zaposlenika iz Elana 72. stav g. ovog zakona.
ustanove.
Direktora osnovne skole koja ima status javne ustanove
imenuje Skolski odbor sa liste kandidata na koju je'saglasnori'a"ro
Ministarstvo.
Isto lice moZe biti imenovano za direktora osnovne skore
koja
ima status javne ustanove, najvise dva puta u istoj Skoli.
Ukoliko je dran skorskog odbora ujedno i kanaidat za direktora
iste Skole ne moze odludivati o imenovanju direkrora
skore.
odluka skorskog odbora o imenovanju direkrora je konadna.
Zaposleniku koji je imenovan za direktoru orioune skote,
Skola u kojoj je bio zaposlen na neodredeno vrijeme
duZna je,
na njegov zahtjev, osigurati mirovanje prava i obiveza
iz radnog
odnosa, a najduZe detiri godine od dana imenovanja.
friterije na osnovu kojih pedagoski zaiod daje strudno
mi5ljenje, Ministarstvo sagrasnost a skorski odboi imenuje
direkrora -osnovne. Ikole -diji je.osni'vad -Skupstinu K"nronulJonosi Ministarstvo, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona...
u dranu 92. stavu
koja glasi:
r
""tll'XitJ
3. dodaje se nova arineja 4.,
,,- obustavlja od
izvrSenja akt Skolskog odbora koji je u
suprotnosti sa ustavom ili zakonom kao i pojedinadni akt
tijirn se
nanosi Steta Skoli ili druStvenoj zajednici...
Alineje 4" i 5- postaju alineje 5. i 6.
Ctan 46.
U dlanu 94a" stavu I " iza rijedi ,,pedagoSki avod" dodaje
zarcz i rijedi ,,nadleZna inspekcija"_
se
se
Clan 52.
stavu
$kole,. brisrrse.
-.
_
50.
U dlanu I10. stavu l. tadka 14. mijenja se iglasi:
,,14. ako postupi suprotno odredbama dana72.,,
lzatalke 14. dodaju se nove tadke 15. i 16., koje glase:
,,1 5. ako postupi suprotno odredbama dlana 90.:
16. ako vr5i optereienje nastavnika suprotno dlanu 74a-;,,
DosadaSnja tadka 15. postaje tadka 17.
Iza tadke l7_ dodaje se nova tadka I g., koja glasi:
,,1 8. ako ne obustavi od izvrsenja akt skoiskog odbora koji je
u suprotnosti sa ustavom ili zakonom kao i pojedinaEni
akt kojim se
nanosi Steta Skoli ili druStvenoj zajednici, u skladu sa dlanom"g2...
Istovremeno sa objavom u dnevnom ristu osnovna
skora
koja ima status javne ustanove duzna je dostaviti tekst konkursa
Ministarswu radi objave na web stranici.
Konkurs za direktora osnovne skore koja ima status javne
ustanove sadrzi usrove iz dranova 99. i g9;. zakona,
t.a;anle
konkurs4 postupak i trajanje izbora kandidata i nadin ouuq.swrn;"
stava* pribaviti strueno misljenje Pedagoskog zavoda
saglasnost osnivada.
49.
stavu 2- na kraju arineje r7. brise se srovo,,i.,i
stavfja zarez, te se dodaju nove alineje l g. i 19., koje glase:
"- donosi-odlure'-o- prihvatanju 'plana staziran-ia i -irnenuje
nrentora pripravniku,
!k_ott&g_ F.Uqr", objaviti k.o4kurq z" Oir"Uoi".'St or"
naj kasn i,ie TrimJ eseta p rije i ste ka mand ata d i
rektora.
Konkurs iz stava l. ovog dlana objavljuje se u dnevnonr
listu, dostavlja se sluzbi za zaposrjavanje ir.runrt og kantona
radi
isticanja na oglasnoj prodi, te istovremeno istide na igrasnoj
ptoe i
Skole
48.
U dlanu 97. stavu 2. rijeti,,ili druge zai'teresovane strane..
etan 44.
Ctan 90. mijenja se i glasi:
,,Skola koja irna status javne ustanove duZna
a
se.
ilan
54.
Vlada Kantona ie u roku od sest mjeseci od dana stupanja
na
snagu ovog zakona donijeti:
- blizi propis o strucnom usavrsavanju direktora, nastavnika,
strudnih saradnika i saradnika, postupku oijenjivanja rada,
sticanlu
viSih strudnih zvanja i vocrenju dokumentacije iz irana
19. srav 6.
ovog zakona;
- bliZi propis o
trajanju pripravnidkog sta2a,
nadinu
osposobljavanj a pripravnika" programu strudnog iip i ta, i
men ovanj
i sastavu komisije za poraganje strudnog ispital rtro.,i*u
polaganja strudnog,
ispita
izdavanju- uvjerenja
o
u
i nadinu
porozenom
strudnom ispitu i vodenju evidencije izerana7T. ovog.ukonr.
Ministarstvo ie u roku od sest mjeseci od dana stupanja na
snagu ovog zakona donijeti:
q.:-gl"T gblk" Skolskih_o{bgru 1z ltapq8-8. stSv 3, qveg
- - i .-
zaKona;
- kriterije na _osnovu kojih pedagoski zavod daje strudno
. -mi5ljenje, Ministarstvo sagrasRost a skorski odbor imenuje
direktora osnovne skore izdlana 90. stav 16. ovog ,ukonu.
elan 55.
Pedagoski zavodie u roku od sestmjeseci oddana stupanja
na
snagu ovog zakona donijeti katarog i program strudnog usavrsavanja
nastavnika iz dlana 76. stav 3. ovog zakona.
dlan 56.
Postupci imenovanja predsjednika i dranova skorskog odbora
koji su zapodeti prije stujanja n" lnugu ovog zakona obustavit ie
se"
Danom stupanja na snagu ovog zakona predsjedniku
i
Srijeda, 28. decembar 201
l.
SLUZBENE NOVTNE TUZLANSKOG KANTONA
dlanovima Skolskog odbora zatedenim na duZnosti prestaje mandat
nakon dega Ce Vlada Kantona donijeti rje5enje o prestanku mandata.
Nakon dono5enja rje5enja iz stava 2. ovog dlana Vlada
Kantona ie izvrSiti imenovanje privremenog Skolskog odbora.
l7 - Strana
1849
elan +.
U dlanu 7. rijedi,,Federaciji Bosne i Hercegovine" zamjenjuju
se rijedju ,,Kantonu".
Clan 5.
57.
Clan 8. rnijenja se i glasi:
Postupci imenovanja direktora osnovne Skole koji su zapodeti
nesposobnosti za samostalni rad i
,,Nalaz rniSljenje
prije stuparrja na snagu ovog zakona obustavit ie se.
privredivanje, nalaz i mi5ljenje o postojanju potrebe za pomoii i
Lice kojeje, pnje stupanja na snagu ovog zakona, inrenovano
njegom od strane drugog lica i nalaz i miSljenje o postojanju osnova
u istoj Skoli dva ili viSe pura za direktora osnovne Skole koja irna
za ostvarivanje prava na osposobljavanje za Livot rad, daju u
statusjavne ustanove ne moZe se ponovno imenovatiza direktora ili
prvom stepenu, odnosno u drugom stepenu ljekarske kolnisije
vr5ioca duZrrosti direktora osnovne Skole u toj Skoli.
Instituta za medicinsko vje5tadenje zdravstvenog stanja Sarajevo sa
Lice iz stava 2. ovog dlana koje je na dan stupanja na snagu
_ !o1ir1 Ministarstvo zarad, socijalnu poliqkg i povratak Tuzlanskog
ovog zakona zatedeno u nlanilatu diiektora osnovne Skole'koja irni
kantona
daljern tekstu: Ministarstvo) zakljuduje posebne
status javne ustallove nastavlja vrSiti duZnost direktora do isteka
ugovore".
rnandata, odnosno do razrje5enja sa duZnosti direktora.
ilan
i
o
i
(u
dlan 58.
OvlaSiuje se Zakonodavno-pravna komisija
Skup$tine
Tuzlanskog kantona da utvrdi preei5ieni tekst Zakona o osnovnorn
odgoju i obrazovanju.
itan 6.
U dlanu 12. rijedi ,,ministar za rad i socijalnu politiku"
zamjenjuju se rijeiima ,,ministar za rad, socijalnu politiku i
povratak".
ilan
elan
59.
U dlanu 16. u stavu
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u ,,SluZbenirn novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
- Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
SkupStina
l.
ilan
-
Predsjednik
SkupStine Tuzlanskog kanton4
Bajazit Ja5arevii, v.r.
drugog lica
zadovoljavanje njihovih osnovnih Zivotnih potreba"
i miSljenja nadleZne ljekarske
komisije uwrden procenat oStelenja organizma 90%ili l00%o*-
godine
za,
a kod kojih je na osnovu nalaza
Chn
631
Skup5tina Tuzlanskog kantona, na sjednici od odrZanoj 22.12.2011.
donosi
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ
zASTITI, ZASTITI CIvILNIH ZRTava RATA I ZASTITI
PORODICE SA DJECOM
ehn t.
U Zakonu o socijalnoj zaStiti, za5titi civilnih
Zrtava rata
i
zaStiti porodice sa djecom (,,SluZbene novine Tuzlanskog kantona",
br. l2l00,5/02,13/03,8/06 i ll/09), u dlanu l. u alineji 3. rijedi ,,i
postupak osn ivanja invaI idskih udruZenja" zamjenjuj u se rijedima,,i
drugih ustanova i sluZbi u skladu sa zakonoln".
U alineji 5- iza rijedi ,djecon", dodaju se rijedi ,,i djece bez
rod iteljskog staranja".
tlsnz"
.
U dlanu 4. u stavu l. izatatke 6. dodaje se taeka 7., koja glasi:
. zd-ravstveno osiguranje"
. *7
dtan 3.
U
6f
anu 6. izastava 2. dodaju se novi stavovi 3. i 4., koji glase:
,,Lica i porodice koje se vrate u prijeratna prebivali5ta na
podrudju entiteta Republike Srpske nakon 3l.l2.20ll. godine
nastavljaju sa ostvarivanjem priznatih prava na novdanu i drugu
materijalnu pomoC u skladu sa Federalnim zakonom i ovim
zakonom.
BliZe odredbe u pogledu ostvarivanja prava iz prethodnog
ie posebnom odlukom Vlada Kantona."
stava propisat
9.
e lan 21. mijenja se i glasi:
l.
tadka c) Ustava Tuzlanskog
kantona (,,SluZbeng no_virre Tuzlansko-podrinjskog kantona", br.
7197 i 3/99 i,,SluZbene novine Tuzlanskog kantona", br. l3199,
l0/00, 14102,6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kanton4
Na osnovu dlarra 24" stav
godine,
8.
,,Pravo iz stava l. ovog dlana mogu ostvariti lica sa
invaliditetom kod kojih je invaliditet nastao nakon 65 godina
Zivota, ako su stara i nemoin4 kojima je zbog trajnih promjena
u zdravsWenom stanju prijeko potrebna pomoi i njega od strane
III--IfIr-III
-
z.
broj ,,15" zamjenjuje se brojem ,,16"-
U dlanu 19. u stavu l. rijedi ,,federalnim zakonom i", bri5u se.
U istom dlanu iza stava l. dodaje se novi stav 2., koji glasi:
Broj: 0l -02-349-29lll
Tuzla, 22.12-201
I-
i
,,Radi ostvarivanja prava na novdanu naknadu za pomoi
njegu od strane drugog-lica-, lica iz dlana 19. ovog zakona
razvrstavaju se u dvije grupe, i to:
Prva grupa - lica sa invaliditetom koja, prema mi5ljenju
nadleZne ljekarske komisije, ne mogu sama udovoljiti svojim
osnovnim Zivotnim potrebama.
Pod osnovnirn Zivotnim potrebama, u smislu prethodnog
stava, podrazumijeva se da se lice ne moZe samostalno kretati u
stanu i izvan stan4 uzimati hranu, obladiti se i svladiti se, odrZavati
lidnu higijenu, obavljati druge osnovne fizioloSke potrebe, kao i
slijepa lica dijije ostatak vida ispod 0,05 sa korekcijom.
Druga grupa - lica sa invaliditetom koja, prerna miSljenju
nadleZne ljekarske komisije, ne mogu potpuno udovoljiti svojim
osnovn i m Zivotnim potrebama-
Pod nemoguino5iu potpunog udovoljavanja osnovnim
Zivotnim potrebama, u smislu prethodnog stav4 podrazumijeva
se da se lice ne moZe samostalno kretati izvan stana radi nabavke
osnovnih Zivotnih potrep5tina i koriStenja zdravsWene zastite".
elan
10.
Qlan.2?. - mijeniase-i g las i,' .
,,Novdana naknada za pomo6 i njegu od strane drugog lica, za
lica iz prve grupe, utvduje se u mjesednom iznosu u visini od 20o/o
prosjedne plate:
Novdana naknada za pomoi i njegu od strane drugog lica, za
lica iz druge grupe, utvduje se u mjesednom iznosu u visini do lOYo
prosjedne plate.
Novdana naknada za pomoi i njegu od strane drugog
lica ispla6ivat ie se u punom obimu ukoliko su za te
namjene
obezbjedena sredstva u budZetu Kantona. U sludaju nedostatka
sredstava za isplatu navedene naknade u punom obimu, ista se
u odgovarajudem procentu korisnicima te
druge grupe u skladu sa posebnom odlukom Vlade
sraanjerno smanjuje
naknade
Kantona.
iz
Download

izmjene i dopune zakona.pdf - Ministarstvo obrazovanja, nauke