BOSNA
I HERCEGOVINA
FEDERACIJA
BOSNE
I HERCEGOVINE
FEDERALNO
MINISTARSTVO
FINANSIJA
FEDERALNO
MINISTARSWO
FINANCIJA
BOSNIAAND H
FEDERATION
OF
GOVINA
AND
HERZEGOVI
FEDERALMINISTRY
FINANCE
Broj: 08-14-2046-g112 V.N.
Sarajevo,12.09.2012. godine.
Na osnovutadke6. Odlukeo uslovimai procedurama
emisijeobveznicaF
Hercegovine(,,SluZbene
novine FederacijeBiH., broj: 31112)i tacke 3.
o zad
FederacijeBosne i Hercegovineputem emisije obveznica FederacijeBosne Herce
(,,SfuZbene
novine FederacijeBiH", broj: 75112\Federalnominlstarstvofinansi - Fec
ministarstvof inancija,objavljuje:
lJu
ne
no
JAVNIPOZIV
za u6estvovanjeu emisijiobveznicaFederacije
Bosnei H
putemaukcijena Sarajevskoj
berzi-burzi
vrijednosnihpapira
1. Pozivaju se sva zainteresovana fizidka i pravna lica da u6estvuju na au
FederacijeBosne i Hercegovine.
2 . U skladu sa Odlukom o zaduZenjuFederacijeBosne i Hercegovine
em
obveznicaFederacijeBosnei Hercegovine(,,SluZbene
novineFederacijeBi , brq:7 12)
i obavje5tenjem
Sarajevskeberze-burzevrijednosnihpapirad.d. Sarajevo privreme
simboluobveznica,
definisani
su osnovnielementiemisije:
r
.
r
.
r
o
o
o
o
Emitent:FederacijaBosne i Hercegovine;
javnomponudom
Opisemisije:3. emisijaobveznica
Planiraniiznosemisije:20.000.000,00
KM;
Broiobveznica:20.000
Nominalna
vrijednost
1.000,00KM;
obveznice:
Privremeni
FBH2O912;
simbolobveznice:
Datumaukcije:25.09.2012;
Datumuplatepo zakljudenim
transakcijama:
26.09.2012;
Datumdospijeca:26.09.2014;
3 . Osnovnielementiaukcije:
r
.
.
o
.
r
.
.
o
o
god, u 09:00sati;
Datumi vrijemeodrZavanja:
25.09.2012.
Vrijemeunosakupovnihnaloga:od 09:00do 10:00sati;
Vrstaaukcije:aukcija na primarnomtrZi5tu;
Vrstacijene:stopa prinosa do dospiije6a;
Kupon:utvrduje se nakon zavrSeneaukcije;
Metodaaukcije:format viSestrukeoijene;
lsplatakamate:polugodi5nje,od daltumaporavnanja;
lsplataglavnice:jednokratnona datum dospije6a;
Vrstaobveznice:obveznicasa fiksniimkuponom;
Valuta:konvertibilna
marka(KM).
Cijenaobveznicautvrdujese na osnovusljede6eformule:
'--#ffi J
f
I
["isp'ata
lrf&p=1-ffi1
-{+ffifu
j
cITENA=I.
{lnnx
r
[r,.ffi-[
DSC = brojdanaod datumaporavnanjado narednogkuponskog tuma,
E = brojdana u kuponskomperioduu koji ulazidatumporavnanj
N = brojkuponaplativih
izmedudatumaporavnanja
i datumaispl
A = brojdanaod podetkakuponskol;periodado datuma
.
Vrijemeobjaveizvje5taja
god, do 5:00sati;
o rezultatim;a
aukcije:25,O9.2012.
.
Nadin objave izvje5tajao rezultatinra:internetstranica Federal
finansija-Federalnogministarstvafinancija,agenta emisije i
burze;
minista
ske
o Datumi vrijemedo kada je neophoclno
da lica sa kojima ie zaklj
izvr5euplatuna depozitniradunMinis;tarstva:26.09.2012.
god, do 1
DepozitniradunMinistarstva
na kojise vr5iuplata:338 690 224 959
Bankadepozitar: Uni CreditBankd.cl.Mostar
Agentemisije: SEE Investment
Solutionsd.o.o.Sarajevo
Kontaktosobe: u Federalnomminis;tarstvu
finansija-financija:
V
033/253-440,e-mai|: [email protected] i JasnaVukasovi6,
e-mail: [email protected]
.gov.bana SASE : Almir Mirica
e-mail:almir.mirica
@sase.ba
0331251
n?l*l"o)
.i*li';i;rrrd,?-?D
NIST
't
'i'.
r,
l:r2
-)
.f
F-
4,
c2>
Sarajevo,UlicaMehmedaSpahebr.S
Tefefon:+38733 253 NO f:ax:+38733 663 314
e-mail: [email protected]
www.fmf.gov.ba
Kraj na
Download

JAVNI POZIV - Federalno Ministarstvo Finansija