U TRAVNIKU
UNIVERZITET
PRAVNIFAKULTETKISELJAK
osMANlAsAl{EVIC
A L I S AI \ E C O V I C
WINAIU
'6an
nii*
WCNOM
POSTIJPKLI
'ry
ffi
I'I{AVNIK 2011.
UNIVERZI.TET
U"TRAVNI
KU
PffAlllil,FAKt LTETl( gEtJAK
,:.
. .' ,';€
dr.'sc.Osrnart'Uayllev*id
Aldsa.,Begovid
KRI
P
r--_
Autori
Doc.dr.sc.Osman Ta5arevid
Alisa Begovi6
UVIOAJ U KRVIENOM POSTUPKU
lzdavai
Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet Kiseliak
Za izdavaia
Doc.dr. Mensur Kustura, dekan Pravnog fakulteta u Kiseljaku
Recenzenti
Redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta
Privredna akademijau Novom Sadu,
dr. Aleksandar Ignjatovii
Doc. dr. Gordana MrSi6 Pravni fakultet Kiseljak
Lektor
RamizKladar,prof.
Prikupljaomaterijal za knjigu
PolicijskisluibenikMUPKSMidhatMusli6
Tehnifko uredenjei omot
A&A
DTP
Ammar |aSarevii
Stampa
"Stamparija
Fojnica"D. D.,Fojnica
TiraZ
200primjeraka
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosnei Hercegovine"Sarajevo
343.r47(07s.8)
Osman
JASAREVIC,
Uvidaj u krividnom postupku / Osman Ja5arevii,
Alisa Begovii. - Travnik : Univerzitet,201l. 260 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str.254-257; bibliografskei
druge bilje5ke uz tekst.
ISBN 978-9958-640-I 8-6
1. Begovi6,Alisa
COBISS.BH-ID 19142918
Odobreno od strane SenataUniverzitetau Travniku Br.287lll-c od26.09.2011,da se
djelo moie koristiti kao Univerzitetsko izdanje.
Doc.dr.sc.Osman
Jaiarevii
AlisaBegovii
UVIDAJU
PREDGOVOR
Imajuii u vidu stalni napredaknaukei tehnike,kao i njihovu primjenu
na polju krividnog pravai kriminalistike, za pripadnike pravosudnih,policijskih organai sluZbisigurnosti,6to seposebnoodnosi na mlade kadrove, znaiajnasu dosada3njaiskustvaza svakodnevnii praktidani rad. S te
straneposmatrano,ovaj tekst dajemou vidu knjige pod naslovom"uvidaj
u krivitnom postupku",koja bi trebalada upotpuni dosada$njuliteraturu.
Znaiajnaje za svakodnevnipraktidni rad onih ovlaStenihsluZbenihlica
u sluzbamaorgana unutrasnjih poslova,tuzila5tavai sudovakoji se neposrednobavevr5enjemuvidaja,a u vezi s tim i osiguranjemlica mjesta,
rekonstrukcijomkrividnog djela,vjestadenjemi dr. ova knjiga ukazujena
preduzimanjeistraznih radnji organaunutraSnjihposlovai pravosuda,na
moguie propustei nedostatkevrSenjauvidaja i kako treba postupati na
licu mjestau skladu sa zahtjevimasavremenekriminalistidke i krividnoprocesnepraksei prava.
otkrivanje i rasvjetljavanjekrividnih djela,po propisno obavljenomuvidaju, kako kroz istragu tako i na glavnom pretresu krividnog postupka
postujuii kriminalistidkapravila,najboljasu garancijaiput zaostvarivanje
maksime ,,daniko nevin ne bude osuden,a da sekrivcu izrekne zaslui,ena
sankcija",a sve na osnovu uvidajem pravilno prikupljenih i pravno relevantnih dinjenicai dokaza.
Kroz knjigu, autori iznose i nude korisna saznanjaza studente,pravnike,
postdiplomce i doktorande, koji izuiavaju i primjenjuju pravo kroz poli-
POSIUPK|J
IJKRIVII|\lOlI/|
cijske,tuZiladke,sudske,pravobraniladkei druge sluZbenidkeaktivnosti u
drzavnim organima, institucijama,agencijama,a nada sve je vazno kao
korisnaosnovai podsjetnik zaonekoji hoie osvjeZitiranije stedenoznanie
ili hoie saznativi5e o uvidaju i njegovommjestuu krividnom postupku.
Knjiga je pripremljenasa ciljem da se vrlo obimna i slozenamatetiia iz
ove oblasti sagledakroz teoriju i praksu, sistematizujei ukaZena greSkei
preduzimanjauvidaja i procepropuste,nedostatkeprilikom dosadaSnjeg
sno-pravnogfiksiranjalica mjestazapisnikom,procesnopravnim i drugim
validnim dokumentima (fotodokumentacijomi skicom).
Autori su svjesnida u okviru prikazanogkroz ovu knjigu mot'ebiti i odredenih nedostataka,ali ie biti zahvalanisvakom dobronamjernomditaocu na ukazanim nedostacima,kako bi se u narednom izdaniu knjige isti
otklonuli.
zelja autoraje da ova knjiga ,,uvidaj u krividnom postupku' predstavlja
naduza svakogpogresnoosumnjidenog,optuzenogdovjekakao i da preventivno utide na one koje namjeravajuudiniti krividnim djelom drugom
zlo.
godine
Kiseljak,2011.
Autori
SADRZAJ
PREDGOVOR
OPCIDIO
UVIDAJA
SHVATANJA
I PRAKTICMN
TEORIJSKA
I GLAVA
rs
......................
I pRAKile
ut srRvovto uvtDAJU
1. TEoRIJSKA
SHVATANJA
1.1.Subjekti objektpredmetuvidaja
u kriviinompostupku
1.2.Dokazna
sredstva
radnjama...........
1.3.O procesnim
procesnih
radnji......
1.4.Mjestopreduzimanja
procesnih
preduzimanja
radnji.............
1.5.Vrijeme
- praktiiniaspektiuvidaja
1.6.Teorijsko
t.2.Stasudrugiautorikazalio uvidaju- procesnoj
aspekta
i kriminalistitkog
radnjisakriviinoprocesnog
problem
i kriminalistiiki
1.8.Uvidaj- procesnopravni
uviclaja
1.9.Pravniosnovzapreduzimanje
1.10.
Ciljuvidaja
1.11.Predmetuviclaja
1.12.Licemjestakriviinogdjela...............
ocjenalicamjestakrivitnogdjela...............
1.13.Procesna
1.14.Mjestoi objektiuvidaja
procesnih
na uvidaju
subjekata
1.15.Prisustvo/odsustvo
1.16.Vrijemevr5enjauviilaja
.......
18
.................22
23
...........................
.,.....,.24
.......25
..........................25
..............29
.......,.................32
37
'.....'.....'......'.........
44
......47
.......................48
50
..........................
51
.....................
......53
|JKRIVICl|Oll|
POSTt|PKlJ
tJI,IOAJ
II GLAVA
or
EIruIrruICR.......
U UTVRDIVANJU
2. UVIDAJ
KAODOKAZNO
SREDSTVO
2.1.Uvidajem
utvrditiiinjenicenalicumjesta
2.2.Uviclaj
kodfingiranihkrivitnihdjela- dogadaja
..........'.......61
...............................68
IIIGLAVA
KrASPEK|I
UVIDAJA
3. KRtMtNALtSTTe
........................73
licamjestakriviinogdjela...........................................75
o osiguranju
3.1.lzvjeitavanje
policiji
........................76
na
mjestu
kriviinogdjelaprilikomosiguranja
Uputstva
3.2.
licamjestakrivitnogdjela........79
licau funkcijiosiguranja
sluZbena
3.3.OvlaStena
81
uvidajai njihovizadaci
3.4.Procesni
subjektiu vrSenju
3.7.Sudija
3.8.Ko,praktiino,obavljauviClaj?.
3.9.Dolazak
na licemjestakriviinogdjela...............
3.10.
Tokuvidaja
3.11.Statitkidio uvidaja
...........85
88
.........................
.......89
..90
....90
3 . 1 2 .D i n a m i i k id i o u v i d a j a
tragovana materijiprilikomvrienjauvidaja.........93
i obezbjedenje
3.13.Otkrivanje
uviclaja
..............................94
zadokumentovanje
3.14.Kakosaiuvatiprocesnopravno
...........94
3.15.Zapisnik
o uvidaju
96
zapisnika
o uvicfaju
.........................
i greSke
u tokupisanja
3.16.Propusti,
nedostaci
..99
3.17.Fotodokumentacija
101
.............
3.18.Skicalicamjesta
(prikazivanje)
profiliranje
102
licamjesta......................
3.19.Kriminalistiiko-tehniiko
profiliranje
102
indicijapo provedenom
uvidaju............................
3.20.Kriminalistiiko
ksi
ra
nje
mjesta
dogacfaja
fi
3.21. Kriminalistidko-procesno
104
................
metodomskiciranja,
nacrtom,
tlocrtomi bokocrtom
106
...........................
3.22.Skiciranje
mjestadeliktakrivitnogdjela...............
istiiko-procesno
fiksiranje mjestadogadajaoperativnim,
3.23.Kriminal
(Digitalno
107
mjestazloiina)..................
fotografisanje
filmskimi tv kamerama
109
.......
mjestakriviinogdjela...............
3.24.Fotografisanje
111
................
zafotografisanje
3.25.Smjernice
112
mjestadogadaja delikta,odnosnokrivitnogdjela.............
3.26.Videosnimanje
. ALISA
BTGOVIC
DO[.!R,S[.
OS[lA|\l
JA$ARltlIC
ITORIJSKA
I PRAKTIIIIA
S||l/AIAIIJA
|Jl/IOAJA
POSEBNI
DIO
SPEcI
FIEruosrIvn5rru.IAUVIDAJA
KODPoJEDINIH
KRIVIETIn
DJELA
I. TRIvIETA
DJELA
PREMA
KZBIHI KZFBIH,
KZRSI KZBD
KoDKoJIHSUBJEKIRIuEruocPoSTUPKA
PREDUZIMAJU
UVIDAJ
115
A. Kriviinodje1o..............
..............
115
B. Krvni,imovinski,
saobra(ajni
poiari
paljevine
delikti,teroristiikiakti,
i drugideliktikodkojihsubjektikriviinogpostupka
vrSeuvidaj
......
116
1.1.Metodika
vrienjauvidajakodkrvnihdelikata
........117
1.1.1.Pojmovnodefinisanje
smrtiiovjeka,kakonastaje,
s osvrtom
nasilui nasilje
......................
117
1.1.2.Kriviinopravni
i kriminalistidki
aspektuvidajakrvnihdelikata...............
118
prikaz- uvidajnalicumjestaubistva
1.1.3.Kazuistiiki
.................
120
1.1.4.KoriStenje
fiziikihdokazaza
istraZivanje
mjestakrivitnogdjela................
123
1.1.5.Olovnekuglesaimaricei oznakeputanjena mjestudelikta..................
123
1.1.6.Razliiitiuzorcikrvina licumjestaizvrienogdelikta-krividnog
djela....125
1,1.7. Suzeu jastuinicina mjestudelikta-zloiina
......................
.............................127
1.1.8.Postupanje
istraZitelja
na licumjestakrvnogdelikta-zloiina
prilikomvr5enjauvidaja
............127
1.2.Metodika
vrSenja
uvitfajakodimovinskih
delikata
........................i29
1.2.1.lmovinskideliktimanifestovanifizitkimnasiljem
.............129
1.2.2.Tapisnik
o uvitfajuimovinskog
kriviinogdjela............................................
132
pakovanje,
1.2.3.Sakupljanje,
iuvanjei dostavljanje
fiziikih
.l34
dokaza-tragova
an predmetima
u ciljuvjeitaienja...................................
i.3. Metodika
vr5enjauvidajakriviinihdjelau oblastisaobraiaja............................
138
1.3.1.Saobraiajna
nezgodai njenopojmovnoodredenje
........
138
1.3.2.Nekiuzrocii uslovikojidoprinose
nastajanju
saobratajnih
nezgoda..149
1.3.3.Organizacija
osiguranja
licamjestai upu(ivanjeuvidajnog
timanauvidajsaobra(ajne
nezgode......................
.......,........
150
1.3.4.Postupak
operativnih
sluZbiu slutajusaobraiajne
nesreie...................
151
.l.3.5.
Sastav
uvidajngtimazavr5enjeuviclaja
saobraiajne
ne2gode.............
151
I SLAlJA
POSIlJPKlJ
lJIlIOAJ
lJKRIVII!lOil|
..'..'152
nezgodapremaZKP-uBiH
kodsaobraiajnih
1.3.6. Uvictaj
157
nezgodapremavremenui prostoru...'..'......'..'.
1.3.7. Tragovisaobra(ajnih
158
.........'..'
1.3.8. Mogutevrstetragova
nezgode
licamjestasaobraiajne
1.3.9. Fiksiranje
159
...'..'..
...............
dokumentacijom
uviclajnom
po
nezgode
u slutajusaobraiajne
1.3.1
0. Postupak
161
'..'...'..'..
uiiniocu
nepoznatom
odnosno
nezgode,
saobra(ajne
o uviclaju
1.3.1
1. Zapisnik
posebansluZbeni
.....
izvjeitaj
prakse
..............'..'...164
primjer(spis)iz policijske
1.3.12.Kazuistiiki
nezgode'........'..167
o pravilnomvr5enjuuvidajasaobratajne
1.3.13.Smjernice
170
..'..'..'.....'.......'..'.'..'....
akata-delikata
vrienjauvidajakodteroristitkih
1.4.Metodika
170
istine'..'..'.......'..'..'..'.....'......
i dokazivanje
izvrSilaca
1.4.1. Osvrtnaotkrivanje
.....'..'.'..'....'175
terorizma
1.4.2. ObiljeZja
..'..'.........'.177
zateroristiikiakt
1.4.3. Natinsaznanja
177
',,'.,..'.',..'..,.
1.4.4. Cilji zadaciuvitlajateroristiikogakta...
.
.
.
.
..178
...'.......
1.4.5. lzlazaknalicemjestateroristitkogakta
'..........179
akta................
licamjestateroristitkog
1.4.6. Osiguranje
akatasa
1.4.7. Vrienjauvidajateroristitkih
181
..'..'..'.'..'....
posebnompainjomnaobiljeZja
187
akta'....'....'
pravniizgledZapisnika
o uvidajuteroristiikog
1.4.8. Procesno
194
paljevina
poZara
.....'...............'..'.
i samoupala
vrienjauvidajakod
1.5.Metodika
195
'..'........'...."
toplote
1.5.1. Prostiranje
195
.'..'............
toplote
1.5.2. Prevoclenjekondukcija
196
.....'............
toplote
1.5.3. Prenoienje konvekcija
196
'..'....'......
premanaiinustvaranja
toplote
1.5.4. UzrocipoZara
...............197
1.5.5. Kratkispoj............
poZara
'..."..'.199
energijakaouzrok
1.5.6. Elektritna
200
.....'.....'......'...
1.5.7. Statiikii dinamiikielektricitet
201
.............'....
1.5.8. Tragovikod po2ara
....'....'..'............'.........201
1.5.9. TragovinaSiremprostorumjestapoZara-gorenja
201
.......".......'..'.......'.
objektu
1.5.10.Tragoviu gorelomi izgorjelom
objekta
dijelovima
1.5.1
1. Tragovina spoljaSnjim
poZarnig
objekta
1.5.12.Tragoviu unutrainjosti
1.5.13.Tragovigorenjana drvetu
1.5.14.TragovipoZarana staklu
............'......
1.5.15.Tragovigorenjana hartiji-papiru
1 0 00[.IR.s8,0sll4Al|
. AilSA
BI00I,li
JASARttlIC
......'..'...'.....'..'202
203
..'..'..'...............'.
.....203
.....'..
205
205
'..'..'..'...'..'..'..'
TIORIJSKA
I PRAKTI8|\lA
Sl|VATAllJA
UVIOAJA
206
1.5.16.Poiarnitragovina metalnimmaterijalima
........................
prostora
208
1.5.i7. TragovinaopekizgariSnog
..........
208
1.5.18.
Tragovi
toplotei dimno-iaclni
oreolinakamenu
............
209
1.5.19.TragovipoZara
na betonskim
stropovima
.........................
1.5.20.
Kakvitoostajutragovipo2aranamalteru-Zbuki?..................................
mase......,..............211
1.5.21.
Tragovi
nanestopljenim
elementima
od plastitne
1.5.22.
Dimnii ostalitragovi
navratimai prozorima
....................212
gareZi
1.5.23.
Tragovi
i nastalih
toplotnihpromjena
nabravama
....................213
1.5.24.f ragovipoZarana elektriiniminstalacijama,
iosiguraiima
uredajima
.........214
1.5.25.Tragoviu srediStu-centralnom
dijelupoZara,
o istinipolara...............215
izvrSiocu
...........219
1.5.26.Tragovinaosumnjiienom
l.5.2T.KadrovskostrutnaitehniikanedosljednostsluZbi ........220
1.5.28.Obavjeitenje
o poZarui osiguranje
lokacijepoiara
.......222
1.5.29.Uvidajnakonpo2ara-pa|jevine................
.....223
1.5.30.
kriminalistitke
i protupoZarne
sluZbe
...............224
Saradnja
po2ara
1.5.31.Parcijalno
vrienjeuvitlaja
................226
...................226
1.5.32.Specifiinost
uvidajakodpoZara
poZara
1.5.33.Vjeitatenjetragova,predmetai stredstava
nastalog
..............227
podsjetnika
poZara
1.5.34.Elementi
operativnog
za istraZivanje
i paljevina
kaoosnovvrienjauvidajai s osvrtomna
pisanja
naiin
zapisnika
...........227
- preventivnemjere- Zakonski
ProtivpoZarno
1.5,35.
okvir
ivatrogastvu
o zaititiod poZara
....................231
1.5.36.
Zaititai spaiavanje
....................233
2 . FIKSIRANJE
STANJA
NALICUMJESTA
EIru.ITruIEruOG
KR|VICNOG
DJELA
DEL|K|A
2.1.Blagovremeno
i pravilno
osiguravanje
dokaza
POMAGALA
3 . OPREMA,
SREDSryA,
PRIBOR
I DRUGA
KOJASEKORISTE
PRILIKOM
VRSENJA
UVIDAJA
idrugaopremazauvitlaj
3.1.Kriminalistitko-tehniika
4. REKONSTRUKCIJA
IZVRSENOG
KRIVIENOG
DJELA
4.1.Kriminalistiiki
sadr2aji
rekonstrukcije.................
4.2.Motivi naiin rekonstrukcije
krivitnogdjela...............
...............23s
......235
......,...,..,..,,,237
........................237
.............239
......239
......................240
I OLAIJA1 1
|JllIOAJ
lJKRItlIIiIOM
PO$TUPKlJ
licamjesta,ili dijelalicamjesta,krivitnogdjela..........................241
4.3.Rekonstrukcija
4.4.Sudskieksperiment- forenzidkoispitivanje
,,..'..'.,'242
nastalih
iinjenica
i provjeravanje
..244
......247
4.6.Vjeitaki drugastruinalica.......................................
...........'..'....249
osumnjiienoglica mogu(egizvr5ioca
4.7.fdentifikacija
,.249
RADA
RADIPOBOUSANJA
MJERA
PRIJEDLOG
251
IH SUBJEKATAPRILIKOMVRsENJAUVIDAJA............
KRIVIENOPROCESN
LITERATURA
1 2 B0c,0R,$c.
. AIISA
BtS0l/lI
0sll|All
JA$AREIltf
261
LITERATURA
a
a
a
a
a
o
a
a
Aleksii, 2., Kriminalistika,savremena
administracija,Beograd 1982.
Bakalovii, H., Istragau krividnom postupku,Svjetlost,Sarajevo1985.
Bavdii, F., Kaznenopravo, Zagreb 1998.
Bejtovii, S.,Osnovi krividnog procesnogprava,Kultura, Beograd2002.
Bajer V., UdZbenik II, Pravo o dinjenicamai njihovom utvrdivanju u
krividnom postupku,Zagreb L978.
easopisza kriminalistidku teoriju i praksu,Terorizam - specijalnoizdanje dasopisakriminalistidke teme, Univerzitet u Sarajevu,Fakultet
kriminalistiikih nauka,Sarajevo1999.
Draikovii, D., Osnovi metodologijeistraZivanjabezbjednosnihpojava,
Beograd1981.
Dimitrijevii, D., Krividno procesnopravo,Sestoizdanje,Beograd1976.
Dordevii, O., Leksikonbezbjednosti,Beograd1986.
Garadii,A., KazneniZakon u sudskojpraksi, Zagreb2009.
Gredac,M., Sigurnostprometa I, drugo izdanje,Zagreb1996.
GrubiSa,M., einjenitno stanje u krividnom postupku, Zagreb1963.
Grubi5a, M., einlenidno stanje u krividnom postupku, Informator,
Zagreb 1980.
Horvatii, 2, Kaznenopravo, Zagreb 2003.
Horvatii, 2., Rlednik kaznenogprava, Zagreb 2002.
jaiarevii, O., Petrii, P., Pu5ina,f ., Repetitorijkrividnog procesnogprava,Sarajevo1991.
|aiarevii, O., Alibi kao dokaznosredstvou krividnom postupku,Pravni
fakultetu Kiseljaku,Moare, Kiseljak2009.
fovanovii, K., Kriminalistidkatehnika,VSUP-a,Beograd1973.
261
lJtlIOAJ
lJKRIllICIIO||,l
POSTlJPKU
a
a
a
o
a
a
262
Krividni zakon FederacijeBosnei Hercegovine,Imovinski kriminalitet
(krividna djela protiv imovine), PoglavljeXXV
Klai6,B., Rjednikstranih rijedi, Zagreb 1982.
Korajlii, N., Kriminalistidkametodika,Fakultetkriminalistidkih nauka,
Sarajevo2008. (Krvni delikti-krividna djela protiv Livota i tijela, Glava
XVI, dI. 166- T75,KZ FBiH).
Korajlii, N., Kriminalistidka obrada kod ubistava, Magistarski rad,
Fakultetkriminalistidkih nauka,Sarajevo2003.
Korajlii, N., Kriminalistidka metodika otkrivanja i dokazivanja,Fakultet kriminalistidkih nauka,Sarajevo2006.
Kovadevii,V., Metodika otkrivanjaimovinskih delikata,Novi Sad2003.
Krivokapii, V., Kriminalistidkataktika, Beograd1982.
Krivokapii,Y., Zarkovii M. Kriminalistidka taktika, VSUP, Beograd
1996.
Krivokapii, V., Krstii, O., Kriminalistidkataktika, drugo izmjenjenoi
dopunjeno izdanje,Policijskaakademija,Beograd1999.
Lindov, O., Prirudnik o poznavanjuelemenatai pravila sigurnostisaobrahja na putevima,Sarajevo2009.
Lipovac,K., Uvidaj saobraiajnihnezgoda,Beograd1994.
Halley,M., Harvey,W., Medicial LegalDefinitionos,|SMA, 1968.
Makra, A., Organi unutra3njihposlovaiZKP - posebnastudija,Zagreb
t978.
Markovii 8., O dokazima:ukrividnom postupku, Savremenaadministracija,Beograd1921.
Mihii, A., Metodika isljedenjakrividnih djela,I i II dio, Zagreb 1963.
Milo5evii, S.,Saobraiajniodgoj i propaganda,Yaratdin,13 Maj, Beograd 1976.
Mitrovi6, V., Osnovi kriminalistidketehnike,Beograd1980.
Modly, D., Korajlii, N., Kriminalistidki rjednik, Centar za kulturu i
obrazovankT e(anj 2002.
Modly, D., Obja5njenjetrileme - ubistvo,samoubistvoi nesretnisludaj,
Zagreb 1994.
Modly, D., NajdeSiipropusti prilikom poduzimanja uvidaja i pisanja
zapisnikao uvidaju, 13 Maj, Beograd1980.
Modly, D., Kriminalistidki sadri,ajirekonstrukcije,Policijskasigurnost,
broj 3-4, godina lT.Zagreb 2008.
Modly, D., Osiguranjemjestadogadaja,MUP RH, Zagreb1993.
D0c.sR.sc.0sli,lAl'|
JtsARI|ltC
, ALTSA
Bt00t,tI
LITIRATtlRA
Modly, D., Osiguranjelica mjestakrivitnog dogadaja,Fakultetkriminalistidkihnauka,Sarajevo2001.
Modly, D., Petrovii B., Korajlii N., Uvod u kriminalistiku, Fakultet
kriminalistidkih nauka,Sarajevo2004.
Marilyn, T Miller,IstraZivanjemjestazlodina,U.S.Departmentof Justice,Officeof |usticePrograms,DC2053l,Washington,2000.
Novoselec,P., Kaznenopravo, Zagreb2007.
Ogorelica,N., Kazneno-procesnopravo: s osobitim obzirom na judikaturu Kraljevskogstola SedmoriceKasacionogsuda Bedkog,Zagreb
1899.
Pantazijevii,S.,Bezbjednostsaobraiaja,.ViSaSkolaunutra5njihposlova, Beograd1988.
a
Pavi5ii,B., Modly D., Kriminalistika,.Pravni fakultet,Rijeka 1999.
O
Petrii, 8., Prirudmlk za primenu zakona o krividnom postupku,
Beograd1985.
a
Petrovii, A., Kriminalistidkametodika,Beograd1978.
a
Pravni leksikon, drugo izdanje, Savremenaadministracija, Beograd
1970.
a
Ramljak,A., Medicinskakriminalistika,UniverzitetAAB, Pri5tina2007.
o
Rotim, F., i grupa autora.,Elementi metodologijeza procjeneStetena
vozilima,SvezakI,Zagreb 1999.
a
Rotim. F., Sudskavje5tadenja,
SvezakIII, Zagreb2000.
a
Sijerdii-eohi, H., Krividnoprocesnoprao I i II. Krividnoprocesne
radnje i krividno procesni subjekti,:Tok redovnog krivitnog postupka i
posebnipostupci),kriminalistidkafotografija.,(Knjiga I i II: Pravni fakultet Univerzitetau Sarajevu2005.
Simovii, M., Krividno procesnopravo, Pravni fakultet Univerzitetau
Bihaiu, I izdanje, Bihai, 2005.i ilI izdanje 2009.
Simovii, M., Krividno procesnopravo II, Comesgrafska,Banja Luka
2006.
. Simovii, M., Praktikum za krividno procesno pravo, Pravni fakultet
Unuverzitetau BanjaLuci, B. Lttka 2007.
Stano\errie, P .,\gn\atirri€, A'.,l(tiri€rro ptocesrro prano, No-l\ Sad,2OO7
.
. Sto)anov\b, Z.,T eror\zam \ srodnakrrritna dj e\a,easop\s Dr arro -teor{)a
i praksa,PravoNovi Sad 1998.
. Stevanovii,e., Vje5tadenjeu krividnom postupku,Savremenaadrninistracija,Beograd1976.
O
a
i 263
U|/IilAJ
UKRIVIIl|O|til
POSl|JPK|J
a
a
a
a
Winzenried, U., Kriminalistika Criminal, Heidelberg, profiling, br.
7189.,
prijevodu Izborubr.IlgL
U.S. Department of |ustice, National Institute of |ustice; Crime
Scene Investigation: A Guide for Law Enforcement, |anuar 2000.;
www.ojp.usdoj.gov/nij
Vodinelii, V., Revidirani pojam uvidaja, uvjet uspje5neforenziike
praktitne djelatnosti,JRKK,br. 3177.
Vidii, V., O mikro-tragovimau kriminalistidkoj obradi kod uvidajasaobraiajnih nezgoda,Beograd1971.
Vodinelii, V., Kriminalistiika obradaubistava,i te5kihtjelesnihpovreda, SSUP-aBeograd1972.
Vodinelii, V., i grupa autora: Saobraiajnakriminalistika, Metodika
obtade saobraiajnih nesreia na putevima,vodi i u vazduhu, Beograd
1986.
Vodinelii, V., Kriminalistika peto izmjenjeno i proiireno izdanje,
Beograd1984.
Vodinelii, V., Kriminalistika - otkrivanje i dokazivanje,I i II tom,
Skopje1985.
Vodinelii, V., Aleksii, 2., Kriminalistika,Informator, Zagreb1990.
White, fonathanR.,TerrorismAn Introduction,New York 1991.
Ze(evic,D. i grupaautora:Sudskamedicina,IlL izdanje,Zagreb1989.
Zakon o bezbjednostisaobra&ja na putevima, Novi predi5ieni tekst,
SluZbenilist SRBiH.3/90.
Zakon o krividnom postupku BiH dl. 92; tl. 92. ZKP BD BiH, il. 156
ZKP RS.V. Toma6evii,G., 1998.
Zakon o kriviinom postupku Bosne i Hercegovine,(Glava VI, dlan
35.3). (SluZbeniglasnik BiH, broj: 3103,32103,36103,26104,13105,
48105,46106,
7 6106,29I 07, 32107,53107,
76107,15/09,i 5g/09,l2l 09,
t6109,93109
Zakon o krividnom postupku FederacijeBosnei Hercegovine,(SluZbene novineFBiH, br.: 35/03,37103,56103,
78104,28105,55106,
27107.i
53107,9109.).
Zakon o krividnom postupku Republike Srpske, (SluZbeniglasnik
br.: 50/03,llll04, lI5l04, 29107,68107,119/08,55109,
80/09,92109,
100/0e.)
Zakon o osnovamabezbjednostisaobra&ja na putevima,SFRJ,dl. 10.
tadka58. iI.2l9, (SluZbenilist SFR|,50/88),Beograd1988.
lsMAll
JAsARtI/tI
AilsABt[0I/tI
I 00c,0R.s[,
:
TITIRAT|JRA
o
o
zakon o krivitnom postupku Socijalistiike Federativne Republike
/ugoslavije,ilan23B.
Krividni zakonsocijalistidkeFederativneRepublike
fugoslavije iz 1974.
zakon o osnovamabezbjednostisaobraiajaSocijalistidkeFederativne
Republikelugoslavije
Vrhovni sud FBiH, Biltensudskeprakse1.,Sarajevo1997.
265
docent
Dr.sc OsmanJASAREVIC
Jaiarevii, O. (2009). Alibi kao dokazno sredstvo u kriviinom postupku, Pravni fakultet u
Kiseljaku Univerziteta u Travniku.
Ja5arevii,O. (2009). Funkcija alibija u krividnom postupku, rad objavljen na engleskomjeziku
u zborniku LEMiMA, (PROCEEDINGSVolume 7) str.242- 248.
|aiarevii, O. (2010). Pravni i ekonomski aspekti prevara u osiguranju motornih vozila, rad
objavljenna engleskomjezik u zborniku ANTIMA, (PROCEEDINGSVolume 1) str.196- 200.
O. (2010).Kriminoloiki psiholoiki i krividno - pravaniaspektinasiljasaosvrtom na
Ja5arevic,
prvenciju, rad objavljen u knjizi pod naslovom: Slika o sebi i prevencija poremeiaja u
ponaSanjumladih, IstodnoSarajevo,Filozofskifakultet,str.109* 139.
|aiarevii, O. (2010).Kriminoloiki aspektislobodnogvremenamladih, rad objavljenu knjizi
pod naslovom:Slobodnovrijeme mladih, Fojnica,str.89- 94.
faiarevii, O. (2010).Krividno - pravni i saobraiajnokriminalistidki aspektiprevarau osiguranju, Univerzitetska hronika, Vol. 3 broj 3, str.77- 81.
trrr
Ja5arevii,O. & Begovii, A. (201l). Negativeimpact of media on children's- youth education
through the applicationof internet informations. (Vol.1, p. 420-427).Belgrade:Faculty for
education of the executives.
|aiarevii, O. & Begovii, A. (2011).Maloljetnidkadelinkvencijau KS i FBiH. Univerzitetska
hronika, 3 (5) str.203-207.
|aiarevic,O. (2011).Mobing na poslu kao oblikpsiholoike prinude, Medunarodna nauino
struina konferencija(MNSK) - "Nasilnidkikriminalitet" BanjaLuka.
asistent
AlisaBEGOVIC,
Ja5arevii,O., & Begovic,A. (2011).Negativeimpact of media on children's- youth education
through the applicationof internet informations. (Vol.l, p. 420-427).Belgrade:Faculty for
educationol' the executives.
O., & Begovii, A. (2011).Maloljetnidkadelinkvencijau KS i FBiH. Univerzitetska
Ja5arevic,
hronika, 3 (5) str.203-207.
Korai, H., & Begovii, A. (2010). Saradnjai koordinacijau suprostavljanjuorganizovanom
krirninalitetu.Medunarodnai nacionalnasaradnjai koordinacijau suprostavljanjukriminalitetu. Subotica:Internacionalnaasocijacijakrirninalista.
Ivanovii, R. A., Begovic,A., & Kora6,H.(2010).Prevencijakriminaliteta.Beograd:IUNP.
Korai, H., & Begovic,A. (2010). Politidkakorupcija. Medunarodna konferencija.Sombor:
IUNP.
Balii, H., & Begovii, A. (2010).Rjednik krividnopravnih pojmova iizraza. Kiseljak Pravni
fakultet Kiseijak.
Korac, H., & Begovii, A. (2010).Kriza kazne zatvor^i pojavaaiternativnihmjera i sankcija.
Univerzitetskahronika, 3 (3) str.4l-47.
Begovii, A. (20l0). Penolo5kitretman i utjecajna osudenuosobuu zatvoru.Penoloikateorija
i praksa,(7) 55-59.
Korai, H., & Begovii, A. (2009). Nedopuiteno stanje korupcije. Korupcija i pranje novca
(uzroci, otkrivanje i prevencija)(str. 181-189).Sarajevo:Internacionalnaasocijacijakriminalista.
Download

WINAIU - zzunsa.org