28
27
Sadržaj / Content
2
O kompaniji / About company
4
Finansijski podaci / Financial data
6
Reference / References
24
Sertifikati / Certificates
1
O kompaniji / About company
Jedinstvo ima dugogodišnju tradiciju i
Jedinstvo has a long tradition and
iskustvo na izgradnji objekata i sistema
experience
za grejanje i klimatizaciju, vodovoda i
objects and systems for heating and
kanalizacije, postrojenja za proizvodnju i prenos
air conditioning, plumbing, for production and
energenata, gasa, visokogradnje, niskogradnje i dr.
transmission of energy and gas, civil engineering and
Proizvodi i usluge Jedinstva prisutni su širom sveta,
na globalnom tržištu, visokog i postojanog kvaliteta,
obezbeđuju investitorima i korisnicima sigurnost u
ostvarivanju kvalitetne i rentabilne realizacije razvoja
regiona i zona, gradova i naselja i drugih privrednih i
stambenih kompleksa, a istovremeno ne ugrožavaju
životnu sredinu.
Razvojem partnerskih odnosa, zajedničkog rada i
efikasnih komunikacija sa investitorima, korisnicima,
isporučiocima i društvenom zajednicom, kompanija
unapređuje kvalitet rada, bezbedna radna mesta i
zaštitu životne sredine. Poslovni procesi, uz učešće
svih zaposlenih u skladu sa utvrđenim nadležnostima
i odgovornostima, bez izuzetaka, su orijentisani
na isporuku kvalitetnog proizvoda i usluga koji
zadovoljavaju usaglašene zahteve korisnika, zakonske
i tehničke propise uz rentabilan i efikasan rad u
ugovorenim rokovima.
U sistemu kompanija kojima upravlja Jedinstvo je
preko 700 stalno zaposlenih radnika a oko 600 radnika
je angažovano privremeno.
Za razvoj i unapređenje poslovanja Jedinstvo ima
ključni oslonac u sprovođenju sistema upravljanja
kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja
i bezbednosti na radu u skladu sa dobrom tržišnom
praksom prema standardima ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 i OHSAS 18001:2007.
in
the
construction
of
buildings.
Products and services with high and durable quality
are present all over the world, in the global market.
They provide confidence for investors and customers
in achieving quality and cost-effective realization of
the development of regions and zones, cities, towns
and other commercial and residential complexes and
at the same time, they are environmentally friendly.
Developing of partnerships, joint work and effective
communication with investors, customers, suppliers
and the community, the company improves the quality
of work, a safe workplace and healthy environment.
Business processes with the participation of all
employees in accordance with the determined
competencies and responsibilities, without exception,
are oriented to the delivery of quality products
and services. Products and services meet customer
requirements, legal and technical regulations for the
profitable and efficient operation within the agreed
deadlines.
In the system of the company there are over 700 fulltime employees and over 600 occasionally employed.
The key for development and improvement of business
is in the implementation of quality management
system, environmental protection and occupational
health and safety in accordance with good market
practice regarding to ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004
and OHSAS 18001:2007.
2
Ekspanziju
poslovanja
nakon
Expansion of business is recorded after the
privatizacije kompanije. Akcijama se trguje na
privatization of the company. The shares are traded on
kontinuiranom
u
the continuous market of the BSE and the ownership
vlasničkoj strukturi i dalje dominiraju interni akcionari.
structure is still dominated by internal shareholders.
Zahvaljujući odličnom poslovanju, postepeno se
Thanks to the excellent business, the number of
povećava i broj eksternih akcionara, portfeljnih
external shareholders, portfolio investors from home
investitora iz zemlje i inostranstva.
and abroad is gradually increasing.
tržištu
Jedinstvo
Beogradske
beleži
berze,
a
Jedinstvo je okončalo poslovnu 2012. godinu sa
konsolidovanim poslovnim prihodom većim od 6
milijardi dinara dok je konsolidovana neto dobit
iznosila 331.2 miliona dinara. Najveći deo prihoda
kompanija je ostvarila na domaćem tržištu, ali značajan
udeo poslovanja i u prošloj godini se odnosio na
inostrana tržišta, pre svega Crnu Goru i Rusiju. U 2013.
godini, potpisivanjem novih ugovora, čija je realizacija
u toku, otvara se trziste Kosova i Slovenije.
Jedinstvo had completed business year of 2012 th with
consolidated operating income bigger than 6 billion,
while consolidated net profit was 331.2 million rsd.
Most of the revenue the company has achieved in the
domestic market, but a significant share of business in
the last year is related to foreign markets, especially in
Montenegro and Russia. Signing of new contracts in
2013, which implementation is in progress, open the
market of Kosovo and Slovenia.
3
Finansijski podaci / Financial data
Ključni finansijski pokazatelji, konsolidovani finansijski izveštaji
Key financial indicators, consolidated financial statements
4
5
Reference / References
6
Naziv projekta i vrsta radova:
Aqua park, Hotel „Izvor“, Aranđelovac ; izvođenje
radova na montaži bazenske opreme
Name of the project and the type of works:
Aqua park, Hotel “Izvor” Arandjelovac ; execution of
works on the assembly of pool equipment
Investitor: Hotel „Izvor“
Client: Hotel “Izvor”
Naziv projekta i vrsta radova:
Kupališni kompleks u Babušnici ; izvođenje
građevinskih, mašinskih i elektro radova
Name of the project and the type of works:
Swim complex in Babušnica ; execution of civil,
mechanical and electrical works
Investitor: Opština Babušnica
Client: Municipality of Babušnica
7
Naziv projekta i vrsta radova:
Izgradnja zatvorenog bazena u Užicu, faza I ;
izvođenje građevinskih i zanatskih radova, faza II
Name of the project and the type of works:
Construction of swimming pool in Uzice, Phase I ;
execution of civil and craft works, Phase II
Investitor: Republika Srbija, Ministarstvo omladine i
sporta, faza I,
JP “Direkcija za izgradnju Užice”, faza II
Client: Republic of Serbia, Ministry of youth and
sport, Phase I
PC Directorate for construction Uzice, Phase II
Naziv projekta i vrsta radova:
Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Bukovička banja ;
sanacija i adaptacija krova i fasade i zamena stolarije
Name of the project and the type of works:
Special rehabilitation hospital, Bukovička banja ;
restoration and renovation of the facade and the
roof and windows replacement
Investitor: Opština Aranđelovac
8
Client: Municipality of Arandjelovac
Naziv projekta i vrsta radova:
Sportski centar Fudbalskog Saveza Srbije „Kuća
fudbala“, Stara Pazova ; izvođenje mašinskih radova
Investitor: SMB- Gradnja d.o.o.
Name of the project and the type of works:
Sport center of Football Association of Serbia
“House of Football”, Stara Pazova ; execution of
mechanical works
Client: SMB-Gradnja d.o.o.
Naziv projekta i vrsta radova:
Male hihroelektrane „Bare“ i „Krstici“ ; izvođenje
hidrograđevinskih radova
Name of the project and the type of works:
Small hydropower plants „Bare“and „Krstici“ ;
execution of hydroconstruction works
Investitor: MHE Bare d.o.o. i Tek Energy d.o.o.
Client: MHE Bare d.o.o. and Tek Energy d.o.o.
9
10
Naziv projekta i vrsta radova:
Vodozahvat „Bolje sestre“, Skadarsko jezero, Crna
Gora ; izgradnja, nabavka opreme i instalacija
Name of the project and the type of works:
Water production plant „Bolje sestre“, Skadar lake;
Montenegro ; construction, supply and instalation
Investitor: JP „Regionalni vodovod Crnogorsko
primorje“
Client: Public enetrprise for water supply, waste
water treatment and solid waste disposal, Budva,
Montenegro
Naziv projekta i vrsta radova:
Snabdevanje vodom i sanitacija Jadranske obale
III, Kotor, Crna Gora ; izvođenje zemljanih radova
na polaganju vodovodne i kanalizacione mreže i
izgradnja pet pumpnih stanica, faza I
Name of the project and the type of works:
Water supply and sanitation Adriatic Coast III-Kotor,
Montenegro ; execution of earth works on laying
water and sewerage network and construction of
five pump stations, Phase I
Investitor: JP Vodovod i kanalizacija Kotor
Client: Public enterprise for water and sewerage
Kotor
11
12
Naziv projekta i vrsta radova:
Izvođenje radova faze 1a infrastrukture u okviru
kompleksa“PortoMontenegro“ u Tivtu, Crna Gora
; izvođenje radova na vakuumskoj kanalizaciji,
vodovodnoj mreži, hidrantskoj mreži i mreži za
zalivanje (podzemni radovi) ; izvođenje radova na
vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u zgradi
Name of the project and the type of works:
Execution of work ( Phase 1a) on infrastructure
within complex “Porto Montenegro” in Tivat,
Montenegro ; works on vacuum sewers, water
network, hydrant network and the network of
irrigation (underground works) ; works on water and
sewerage systems in the building
Investitor: “Adriatic Marinas” Porto Montenegro
Client: “Adriatic Marinas” Porto Montenegro
Naziv projekta i vrsta radova:
Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za
prečišćavanje pijaće vode „Bukulja“, Aranđelovac
; izvođenje svih građevinskih, mašinskih,
hidromašinskih i elektro radova
Name of the project and the type of works:
Reconstruction and upgrading of facility for
treatment of drinking water “Bukulja” Arandjelovac
; execution of all civil, mechanical, hydromechanical
and electrical works
Investitor: JP za planiranje i izgradnju opštine
Aranđelovac
Client: Public enterprise for planning and
construction in Municipality of Arandjelovac
Naziv projekta i vrsta radova:
Izgradnja sistema za navodnjavanje
poljoprivrednog zemljišta, Grocka
Name of the project and the type of works:
Construction of facility for irrigation of agricultural
land, Grocka
Investitor: Agencija za investicije i stanovanjeGradska uprava grada Beograda
Client: Agency for investment and housing-City
directorate of Belgrade city
Naziv projekta i vrsta radova:
Izgradnja kompleksa sportsko rekreativnih
bazena sa pratećim objektima i pripadajućom
infrastrukturom, I faza, Stara Pazova 2011
Name of the project and the type of works:
Construction of complex of pools for recreation
with outbuildings and associated infrastructure,
Phase I, Stara Pazova 2011
Investitor: Direkcija za izgradnju Opštine Stara
Pazova, JP „Stara Pazova“
Client: Directorate for construction of Municipality
Stara Pazova, PE „Stara Pazova“
13
14
Naziv projekta i vrsta radova:
Izgradnja zatvorenog bazena „ Prozivka“ , Subotica
Name of the project and the type of works:
Construction of indoor pool „Prozivka“, Subotica
Investitor: SMB Gradnja d.o.o.
Client: SMB Gradnja d.o.o.
Naziv projekta i vrsta radova:
Isporuka opreme i izvođenje radova na
rekonstrukciji Magistralnog toplovoda M6 preko
mosta „Gazela“
Name of the project and the type of works:
Delivery of equipment and execution of works on
reconstruction of main pipeline M6 over the bridge
„Gazela“
Investitor: JKP „Beogradske elektrane“
Client: Public utility „Beogradske elektrane“
Naziv projekta i vrsta radova:
Ski centar „Rosa Khutor“ sa hotelskim ( 3* i 4*) i
apartmanskim kompleksima, ukupna površina
47.520 m2, Soči, Ruska Federacija ; izvođenje
kompletnih mašinskih instalacija
Name of the project and the type of works:
Ski center “Rosa Khutor” with hotel (3* and 4*) and
apartment complexes, total area 47.520 m2, Sochi,
Russian Federation ; execution of all mechanical
installation
Investitor: Kompanija” INTERROS”, Ruska Federacija
Client: Company „INTERROS“, Russian Federation
15
16
Naziv projekta i vrsta radova:
Fabrika GRUNDFOS GMS, Faza I, Inđija ; izvođenje
radova na mašinskim instalacijama sa klauzulom
„ključ u ruke“
Name of the project and the type of works:
Factory GRUNDFOS GMS, Phase I, Indjija ; execution
works on mechanical installation with the clause
“turnkey”
Investitor: Enegrogroup d.o.o.
Client: Energogroup d.o.o.
Naziv projekta i vrsta radova:
Regionalni sistem za vodosnabdevanje „Kolubara“,
Valjevo ; izvođenje radova na izgradnji cevovoda i
rezervoara „Gajna“
Investitor: Delegacija Evropske Unije
Name of the project and the type of works:
Regional water system “Kolubara”, Valjevo ;
construction of pipeline and tank “Gajna”
Client: Delegation of the European Union
Naziv projekta i vrsta radova:
Izgradnja radionice sa navozom i kotlarnicom na
regionalnoj deponiji „Duboko“
Name of the project and the type of works:
Construction of workshop with slipway and boiler
at the regional landfill “Duboko”
Investitor: JKP Regionalna sanitarna deponija
“Duboko”
Client: Public utility Regional sanitary landfill
“Duboko”
17
18
Naziv projekta i vrsta radova:
Izgradnja otvorenog bazena sa platoom i tribinama
u sklopu SRC „Varvarin“ ; montaža mašinskih i
bazenskih instalacija, elektro radovi, vodovod i
kanalizacija
Name of the project and the type of works:
Construction of open swimming pool with plateau
and stands in the SRC “Varvarin” ; assembly of
mechanical and pool installation, electrical work,
water and sewerage system
Investitor: JP Direkcija za urbanizam i izgradnju
Varvarin
Client: PE Directorate for planning and
construction “Varvarin”
Naziv projekta i vrsta radova:
Radovi na rekonstrukciji ulica Knjaza Miloša i
Zanatlijska, Aranđelovac ; izvođenje radova na
vodovodu, instalacija kišne i fekalne kanalizacije,
struje, rasvete, TT instalacija gasa, formiranje sadnih
mesta i instalacija za zalivanje, zamena starog
asfalta novim i izrada trotoara od Behaton ploča faza III
Name of the project and the type of works:
Work on the reconstruction of the streets of Knez
Miloš and Zanatlijska, Arandjelovac; works on
water supply, sewer lines and sewerage system,
electricity, lighting, TT installation of gas, seedling
establishment and installation of irrigation,
replacement of old asphalt by new one and
production of concrete blocks pavement - Phase III
Investitor: JP za planiranje i izgradnju Opštine
Aranđelovac
Client: PE for planning and construction of
Municipality Aranđelovac
Naziv projekta i vrsta radova:
Međunarodni Olimpijski univerzitet sa hotelskorekreacionim kompleksom ( 4* i 5* ), ukupna
površina 93.962 m2, Soči, Ruska Federacija ;
izvođenje kompletnih mašinskih instalacija
Name of the project and the type of works:
International Olympic University with hotel and
recreational complex (4 * and 5 *), the total area
93 962 m2, Sochi, Russian Federation ; execution of
mechanical installation
Investitor: Kompanija” INTERROS”, Ruska Federacija
Client: Company ” INTERROS”, Russian Federation
19
Naziv projekta i vrsta radova:
Hotel Crowne Plaza, Beograd ; izvođenje
termotehničkih i hidrotehničkih instalacija
Name of the project and the type of works:
Hotel Crowne Plaza, Belgrade ; execution of HVAC
and hydraulic installations
Investitor: ExingB&P
Client: ExingB&P
20
Naziv projekta i vrsta radova:
Izgradnja proizvodne hale zrna „Prvi Partizan“, Užice
; izvođenje građevinsko zanatskih radova, vodovoda
i kanalizacije, termotehničkih i elektro radova
Name of the project and the type of works:
The construction of production facility for
ammunition “ Prvi Partizan “, Uzice ; civil works,
plumbing, HVAC and electrical work
Investitor: „Prvi Partizan“
Client: „Prvi Partizan“
Naziv projekta i vrsta radova:
Kanalizaciona crpna stanica „Glavna“, Šabac;
Izvođenje građevinskih, mašinskih i elektro radova
Name of the project and the type of works:
Sewage pump station “ Glavna “, Sabac ; civil works,
mechanical and electrical works
Investitor: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine,
šumarstva i vodoprivrede
Client: Ministry of Agriculture, trade, forestry and
waterpower engineering
21
Naziv projekta i vrsta radova:
Kompleks terminala za skladištenje i pretovar
naftnih derivata, Smederevo ; izvođenje građeviskih,
mašinskih i elektro radova sa uređenjem terena,
pristupnim saobraćajnicama kompletnog terminala
uključujući i deo terminala koji vodi do Dunava
Investitor: AD Nafta
22
Name of the project and the type of works:
Complex of terminals for storage and handling
of petroleum products, Smederevo ; civil works,
mechanical and electrical works and organization
of the field by the entire terminal access roads
including part of the terminal, that leads to the
Danube
Client: AD Nafta
Recent projects
Najnoviji projekti
1.
2.
Naziv projekta: Izgradnja regionalnog sistema
vodosnabdevanja
Opština
Zubin
Potok,
1.
regional water supply system Municipality Zubin
Kosovska Mitrovica i Zvečan
Potok, Kosovska Mitrovica and Zvecan
Investitor: Opštine Zubin Potok, Kosovska
Client: Municipality Zubin Potok, Kosovska
Mitrovica i Zvečan
Mitrovica and Zvecan
Naziv projekta: Snabdevanje vodom i sanitacija
Jadranske obale III- Bar, Crna Gora
2.
Naziv projekta: a) Snabdevanje Pomurja pijaćom
vodom- SISTEM A (SKLOP 1- Opština Velika
Name of the project:
Water Supply and
Sanitation Adriatic Coast III-Bar, Montenegro
Client: PE for water and sewerage Bar
Investitor: JP Vodovod I kanalizacija Bar
3.
Name of the project: Construction of the
3.
Name of the project: a) Supply by drinking water
of Pomurje SYSTEM A (SET 1- Municipality Velika
Polana i Opština Turnišče)
Plana and the Municipality Turnišče)
b) Snabdevanje Pomurja pijaćom vodom-
b) Supply by drinking water of Pomurje SYSTEM A
SISTEM A (SKLOP 2- Opština Črenšovci i Opština
(SET 2- Municipality Črenšovci and Municipality
Odranci)
Odranci)
c) Snabdevanje Pomurja pijaćom vodom- SISTEM
c) Supply by drinking water of Pomurje SYSTEM
A (SKLOP 3- OpštinaKobilje, Opština Lendava i
A (SET 3- Municipality Kobilje, Municipality
Opština Dobrovnik) ; nosilac posla Legartis d.o.o.
Lendava and Municipality Dobrovnik) ; contractor
Lendava
is Legartis d.o.o. Lendava
Investitor: Opština Črenšovci, Slovenija
Client: Municipality Črenšovci, Slovenia
23
Sertifikati / Certificates
24
25
26
Download

null