Napredni program o
trgovini električnom energijom
10. maj 2013. godine, 09:00-19:00h, Hotel Tulip Inn, Beograd, Srbija
Ovaj program ima za cilj da pruži sveobuhvatno znanje o trgovini električnom energijom i ponudi
najnovije informacije o trenutnom stanju na tržištima električne energije u Evropi.
Institucije: *
Sponzori:
* Institucije podržavaju ovaj seminar u pogledu edukacije učesnika na tržištu
Organizatori:
Napredni program o trgovini električnom energijom
10. maj 2013. godine, 09:00-19:00h, Hotel Tulip Inn, Beograd, Srbija
Otvaranje tržišta električne energije u Srbiji u 2013. godini, znači da mnogi novi učesnici na tržištu iz
industrijskog sektora kupuju električnu energiju neposredno na tržištu, i to kao krajnji potrošači.
Shodno tome, ovaj program takođe pokriva poreski i pravni okvir trgovine električnom energijom u
Srbiji kao i njegove implikacije na trgovinu električnom energijom.
Učesnici programa će saznati:
• Šta predstavlja trgovina električnom energijom
• Kako funkcioniše trgovina električnom energijom
• Na koji način su organizovane kompanije koje se bave trgovinom električne energije
• Šta je neophodno da bi samostalno započeli da se bavite trgovinom električne energije
• Standardni oblici trgovine električnom energijom – izvoz i uvoz
• Prednosti trgovine električnom energijom u praksi
• Kako danas izgledaju tržišta električne energije i kakve su mogućnosti
• Pravni okvir trgovine električnom energijom
• Kako funkcioniše balansna odgovornost trgovaca električnom energijom i kako umanjiti
troškove u vezi sa tim
• Kako postići poresku i carinsku optimizaciju u trgovini električnom energijom
• Kako liberalizacija isporuke električne energije utiče na trgovinu na veliko i na malo
Predavači
Aleksandar Katančević,
Veljko Vuković,
Aleksandar ima preko 10 godina iskustva u radu
na ugovorima iz oblasti trgovine električnom
energijom u Zapadnoj, Centralnoistočnoj,
Jugoistočnoj Evropi i Turskoj, unutar nekih od
najvećih evropskih energetskih proizvođača i
trgovaca električnom energijom, uključujući:
Advokat sa višegodišnjim iskustvom u
bavljenju porezima, prvo kao poreski
menadžer u PricewaterhouseCoopers,
globalnom lideru za reviziju i poresko
savetovanje, a zatim i kao advokat u najvećoj
regionalnoj advokatskoj kancelariji Karanović
& Nikolić. Gospodin Vuković je 2011. godine
osnovao samostalnu advokatsku kancelariju
VUK Poreski Advokati, prvu advokatsku
kancelariju u Republici Srbiji osnovanu sa
ciljem pružanja advokatskih usluga
prevashodno u oblasti poreza.
Senior trgovac
•
•
•
•
•
RWE Supply & Trading Switzerland S.A.
Essent Trading International S.A.
E.ON Sales & Trading GmbH
E.ON Energy Trading AG
Holding Slovenske elektrarne doo.
Specijalista je za oblast energetike i to zvanje je
stekao na Univerzitetu u Beogradu, a nosi još i
zvanja:
• Master Tehnologije na Helsinškom
Univerzitetu tehnologije
• Master Elektrotehnike na Elektrotehničkom
fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Poreski advokat
Gospodin Vuković je pružao poreske savete,
vršio analize poslovanja i pravno zastupao u
poreskoj i pravnoj problematici brojne
multinacionalne kompanije kao što su Philip
Morris, E.ON, EGL, Atel, Wrigley, Avon i Plaza.
Poseduje značajno znanje u oblasti trgovine
električnom energijom, i pomaže svojim
klijentima da svoje aktivnosti u Srbiji
nesmetano obavljaju. Takođe prati razvoj
zakonodavstva i prakse iz ove oblasti.
Gosti - predavači
Nikola Radovanović, Rukovodilac pravne službe Agencije za Energetiku Republike Srbije.
Dejan Trifunović, pomoćnik ministra, Sektor za elektroenergetiku Ministarstva energetike,
razvoja i zaštite životne sredine.
Marko Janković, Direkcija za poslove tržišta električne energije, Elektromreža Srbije.
Prof. dr Nešo Mijušković, Nezavisan stručnjak za oblast energetike.
Ernst Bode, regionalni direktor za Messer Tehnogas A.D.
Tsvetelina Samovolska, Senior broker u kompaniji Tradition Ltd.
Miha Pregl, rukovodilac razvoja u regionalnoj berzi električne energije BSP Southpool.
Irina Peltegova, Senior izveštilac sa CEE/CIS tržišta za ICIS.
Napredni program o trgovini električnom energijom
10. maj 2013. godine, 09:00-19:00h, Hotel Tulip Inn, Beograd, Srbija
Raspored
9. maj 2013. godine
Prijem i sponzorisan koktel dobrodošlice (20:00-21:00) u Hotelu Tulip Inn
Piće dobrodošlice i druženje učesnika
Sponzor koktela: kompanija Tradition Ltd, London, koja se bavi posredovanjem u trgovini električnom
energijom
10. maj 2013. godine
Jutarnji deo programa (09:00-13:00h)
•
•
•
•
•
•
•
Prvi deo: Trgovina električnom energijom na veliko
Proizvodi kojima se trguje i tržišta
Učesnici na tržištu električne energije (trgovci, posrednici, berze, proizvođači, industrija,
regulatorna tela)
Pregled osnovnog modela tržišta električne energije za Evropu i Tursku
Uslovi i struktura kompanija za trgovinu električnom energijom
Trgovina električnom energijom sa fizičkom isporukom (prodaja, optimizacija trgovina,
proizvodnja, prekogranična razmena)
Strukturirani proizvodi (virtualne elektrane, porudžbine, dugoročni ugovori o kupovini električne
energije)
Najnoviji pregled tržišta električne energije kao i drugih tržišta sa podacima
Ručak (13:00-14:00h) Sponzor GSA ltd, kompanija za trgovinu električnom energijom.
Ručak za učesnike i sponzore događaja
Popodnevni deo programa (14:00-18:00h)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Drugi deo: Pravni i poreski okvir trgovine električnom energijom i njegove implikacije na srpsko
tržište trgovine električnom energijom na malo
Evropska federacija trgovaca električnom energijom
Srpski Zakon o energetici, Pravila o radu tržišta električne energije i Pravila o radu prenosnog
sistema
Balansne grupe i ugovori sa potpunim snabdevanjem
Carinjenje električne energije
Poreska optimizacija transakcija električne energije, kao i povezanih transakcija (transfer
prekograničnih kapaciteta, kupovina električne energije u tranzitu itd.)
Snabdevanje krajnjih kupaca povezanih na prenosni sistem
Snabdevanje krajnjih kupaca u okviru distributivne mreže
Uloga javnih snabdevača i korporativizacija EPS-a
Potpuna liberalizacija – ideal ili stvarnost?
Panel diskusija (18:00-19:00h)
Panel diskusija sa predavačima, gostima-predavačima i učesnicima, nakon koje sledi dodela
sertifikatu za uspešno završen program.
Napredni program o trgovini električnom energijom
10. maj 2013. godine, 09:00-19:00h, Hotel Tulip Inn, Beograd, Srbija
Organizatori
VUK PORESKI ADVOKATI je prva advokatska kancelarija u Republici
Srbiji koja je osnovana sa ciljem pružanja pravne pomoći
prevashodno u oblasti poreza.
Mi nismo samo savetnici; mi smo advokati koji vas štite u vezi sa svakim aspektom naše saradnje.
Stratega East je kompanija koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u
oblasti energetskog investiranja i obezbeđuje svojim klijentima krucijalne
poslovne informacije i znanje. Prevashodno je fokusirana na Istočnu i
Jugoistočnu Evropu i Tursku.
Stratega East pokriva oblasti električne energije, prirodnog gasa i uglja iz perspektive trgovine robom, kao
i iz oblasti rudarstva. Takođe pruža poslovne informacije u oblasti trgovine tečnim prirodnim gasom (LPG) i
tečnog naftnog gasa (TNG) na globalnom nivou.
Sponzori
Tradition Financial Services je tržišni lider u posredovanju trgovinom kako
robom tako i finansijskim derivatima. Uvek inovativan, Tradition posreduje u
trgovini robnim proizvodima kroz „Voice and Internet“ platforme, koje konsoliduju poslovanje u Evropi
u oblastima električne energije, uglja, gasa itd.
CIE/JIE desk se preselio iz Frankfurta u London početkom 2009. godine, i pokriva Centralnoistočnu
Evropu i Jugoistočnu Evropu (uključujući Srbiju, Sloveniju, Bugarsku i Tursku), odnosno tržišta
električne energije na tim prostorima. Napori kompanije Tradition na ovim novim tržištima su
prepoznati od strane njenih klijenata koji su je izabrali za broj 1 Broker-a za Istočno-Evropsku oblast
energetike u magazinu „Energy Risk“ za 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. godinu.
GSA kompanija je otpočela poslovanje u 1991. godini. Inicijalno fokusirano na
industrijsko tržište, tokom godina poslovanje GSA Grupe se proširilo u različite
sektore, a najviše u energetici, inženjeringu i metalurgiji. Kao snabdevač, GSA
nudi prilagođena i fleksibilna rešenja za isporuku energije industrijskim potrošačima. Kao trgovac, GSA
je veoma aktivna u prekograničnoj trgovini električnom energijom kako u pogledu kratkoročnog tako i
dugoročnog trgovanja. Narednih godina, glavni ciljevi za GSA ostaju stalno širenje poslovanja i
konsolidovanje aktivnosti u svim zemljama regiona.
Messer Tehnogas A.D, je deo Messer grupacije od 1997. godine i vodeća je
kompanija u Srbiji za proizvodnju i distribuciju industrijskih, medicinskih,
specijalnih gasova i prateće opreme, kao i opreme za sečenje i zavarivanje.
Messer grupacija preko 100 godina asocira na ekspertizu u inženjeringu i proizvodnji i prodaji
industrijskih gasova. Messer je aktivan u preko 30 zemalja Evrope i Azije kao i u Peruu, sa preko 60
kompanija i više od 5.200 zaposlenih.
Kompanija je jedini proizvođač kiseonika, azota, argona i vodonika u Srbiji, poseduje četiri (4)
postrojenja za razdvajanje gasova iz vazduha, kao i druge gasne proizvodne pogone i gasne pumpe u
Beogradu, Smederevu, Boru, Pančevu, Nišu, Kraljevu, Novom Sadu i Odžacima, kao i u Nikšiću u Crnoj
Gori, i više od 70 prodajnih centara širom zemlje.
Messer Tehnogas A.D. je prvi potrošač električne energije koji je zaključio ugovor o snabdevanju
električnom energijom sa snabdevačem električne energije koji nije EPS.
Napredni program o trgovini električnom energijom
10. maj 2013. godine, 09:00-19:00h, Hotel Tulip Inn, Beograd, Srbija
Sponzori
BSP Regional Energy Exchange LLC" je novi učesnik u Evropskoj energetskoj porodici,
osnovan 2008. Berza je osnovana od strane kompanija Borzen i EUREX 1.12.2012 a danas je
u vlasništvu Borzen doo i Elektro-Slovenija d.o.o, i pokriva tržište pod brendom BSP SouthPool. Nudi usluge visokog kvaliteta, likvidnost i sigurnost organizovanog tržišta električne
energije za učesnike na tržištu. BSP omogućava trgovanje električnom energijom na
Slovenačkom i Srpskom tržištu električne energije, s tim da će trgovanje uskoro takođe biti
moguće i na drugim tržištima u regionu. BSP takođe omogućava kliring i finansijsko
poravnanje za sprovedene transakcije na organizovanom tržištu električne energije.
Apsolutni cilj BSP regionalne berze je, na prvom mestu, da postane lider u prekograničnom trgovanju
električne energije u Jugoistočnoj Evropi putem berze, i kao drugo, da postane most između Evropskih
energetskih tržišta putem mehanizma povezivanja tržišta ili implicitnih aukcija.
ICIS pruža sveobuhvatne informacije o cenama električne energije, sprovodi
analize i šalje vesti o stanju na evropskom tržištu električne energije. Naša
saznanja obezbeđuju korisnicima najnovije informacije o cenama, uključujući i
jedinstvene procene tržišta centralne i istočne Evrope, obaveštenja o najnovijim
trendovima na tržištu, o ponudi i tražnji, kao i faktorima koji određuju cene.
Ključne karakteristike:
•
•
•
•
•
Nezavisna vanberzanska procena cena električne energije i indeksi za Veliku Britaniju,
Nemačku, Francusku, Italiju, Mađarsku, Češku Republiku, Poljsku, Rumuniju, Bugarsku, Srbiju,
Tursku, Grčku.
Izveštaji sa tržišta u centralnoj i istočnoj Evropi, uključujući i jedinstvene indekse na tržištima
Poljske, Češke i Mađarske.
Najpouzdanije informacije o prekidu rada elektrana za Veliku Britaniju, Nemačku i skandinavske
zemlje.
Obaveštavanje o svakodnevnim promenama na tržištu za čitavo evropsko tržište električne
energije.
Najbolja analiza ključnih događaja, uključujući i nedeljne preglede o korišćenju solarne energije
i energije vetra.
Ukoliko želite da saznate više o nama posetite www.icis.com/energy.
Rezervacije:
Cena programa je 850 Eura (uvećano za 20% PDV) po osobi i uključuje koktel 09. maja, noćenje za jednu
osobu u Hotelu Tulip Inn, predavanje i ručak 10. maja, kao i štampane materijale. Program će biti na srpskom i
engleskom jeziku. Materijali će biti isključivo na engleskom jeziku. Broj mesta je ograničen, stoga savetujemo da
ranije rezervišete svoja mesta, kako bi obezbedili sigurno prisustvo. Mesto će biti rezervisano nakon uplate
cene. Detalje vezane za rezervacije možete saznati putem Kontakta dole.
Mesto:
Hotel Tulip Inn, Palmira Toljatija br. 9, Novi Beograd, Srbija
Hotelske rezervacije:
Hotelski smeštaj za 09. april je uključen u cenu programa, molimo vas da kontaktirate organizatora u vezi vaših
rezervacija.
Kontakt
Za dalje informacije o sadržaju programa, slobodni ste da kontaktirate:
(t) + 381 11 2028 044; (m) + 381 63 444 729; (e) [email protected]; (e) [email protected]
Download

Event info in Serbian (informacije o događaju na