E
J
A
UND
K
E
S
A
K
A
SV
A
D
A
K
A
N
Ž
A
!
V
A
R
T
A
V
E
N
Č
BON PET
PO
POUZDANI
PROTIVPOŽARNI
SISTEMI
NEMA NIČEG SIGURNIJEG!
BonpetN0NNajbolji
načinNzaštiteNživotaNi
imovine:
VINPROTIVNVATREB
Poštovani9
“OdličnaNiNN
inovativnaNideja
uspostavljanjaN
sigurnostiNuNN
poslovnomNiNličnomN
prostoru:
MnogiNklijentiN
većNpričajuNoNtomeN
kakoNsuNoviNuređaji
spasiliNnjihovu
imovinuNiNživoteN“
kadaNvatraNpočne9NprekasnoNjeNrazmišljatiNoNtomeN
kakoNjeNmoglaNbitiNsprečena:NJedinaNispravnaN
stvarNkojaNseNmožeNuraditiNjeNbitiNuvekNspreman:
BitanNjeNi načinNnaNkojiNsteNpripremljeni:NNajtežeN
bitkeNsuNupravoNoneNkojeNseNvodeNprotivNvatre9NN
iNzatoNsuNneophodnaNulaganjaNuNprotivpožarneNN
sistemeNkojiNćeNseNaktiviratiNnaNpravomNmestuNiN
uNpravoNvreme:NPonosniNsmoNštoNimamoN
zadovoljstvoNdaNvamNpredstavimoNprotivpožarne
sistemeNBonpet:N
oNtomeNkakoNsuNoviNuređajiNspasiliNnjihoveNN
životeNiNimovinu:NNašaNnajvećaNmotivacijaNzaN
stalanNrazvojNnovihNproizvodaNjeNupravoNvaše
zadovoljstvo:NDajemoNsveNodNsebeNdaN
prevaziđemoNVašaNočekivanjaNiNispratimoNVaše
potrebeNiNželjeNzaNsigurnijimNživotom:
ObezbeđujemoNpouzdanostNstrogim
meramaNuNprocesuNproizvodnje:N
SamoNnajvišaNočekivanjaNsuNonaNkojaNnamN
obezbeđujuNsavršenuNpouzdanostNnašihN
“SamoNnajvišaN
BonpetN–NjedinstvenaNprotivpožarna
proizvoda9NkojaNjeNdokazanaNstečenimNcertifikatom
očekivanjaNsuNonaN
tečnost9NbezopasnaNzaNljudeNiNokolinu:
ISON9VV-:TVV8NizdanimNodNstraneNBureauNVeritasa:
kojaNnamNN
ČinjenicaNdaNsuNseNsviNnašiNuređajiNiNsistemiNN
obezbeđujuNsavršenuN BonpetNtečnostNjeNpoznataNzbogNsvogNodličnogN
učinkaNuNborbiNprotivNpožara9NsaNmalomNkoličinomN uključiliNiNukloniliNopasnostNkadaNjeNbiloNneophodno9
0
pouzdanostNnaših
tečnostiNkojaNimaNjedinstvenuNkarakteristikuNdaNN takođeNgovoriNuNnašeNime:N
proizvoda9NkojaNje
dokazanaNstečenimN umanjujeNenergijuNvatreNiNsnižavaNtemperaturuN
BonpetNtečnostNjeNusvojilaNmnoge
certifikatomN
prostora:NDanas9NsaN-ŠNgodinaNiskustva9NneNsamo
oblike:
ISON9VV-:TVV8:::“
uNlokalu9NvećNiNnaNstranimNtržištimaNBonpetN
odvažnoN–živi–NuNmnogimNdomovimaNiNposlovnim VašeNpotrebeNnasNrukovodeNprilikomNrazvojaN
prostorima:NPolako9NaliNuporno9NdeoNpoNdeo9NN
novihNproizvoda9NkojimNjeNzajedničkaNnašaN
miNgradimoNmozaikNuspeha:N
jedinstvenaNBonpetNtečnost:NToNjeNnačinNnaNkoji
suNsviNnašiNproizvodiNnapravljeni:NautomatskaNN
SaNBonpetomNćeteNuNborbiNprotivNvatreN
protivpožarnaNampula9NprotivpožarniNsprejN
bitiNjačiNnegoNikada:
fiksniNprotivpožarniNsistem9NprotivpožarniNaparat
BonpetNprotivpožarneNampuleNiNfiksniNBonpet
granata9NprotivpožarnaNprikolicaNiNminiNprotivpožarni
protivpožarniNsistemiNsuNprotivpožarniNproizvodi
sistem:NVašiNproblemiNiNograničenjaNuNgašenjuN
kojiNseNsamiNaktiviraju:NKadaNihNinstalirateNuNN
vatreNsuNzaNnasNizazovi9NkakoNbismoNrazviliN
svojeNprostorije9NoniNpostajuNdeoNVašegNkolektivaN iNunaprediliNpostojećeNiNnoveNprotivpožarneNproizvode:N
iNneprekidno9NTŠNsataNnaNdan9NproveravajuNdaNliNN
jeNdošloNdoNizbijanjaNvatre:NOdličnaNiNinovativnaN SaNnamaNsteNsigurniNuNborbiNsaNvatromB
idejaNuspostavljanjaNsigurnostiNuNposlovnomNiN
MatejNŠkerbič
privatnomNprostoru:NMnogiNklijentiNvećNpričajuNN
direktor
V-
NEK…,KLIJENTI,GOVOREU
KORISNICI,BONPET…M
BONPET,…UTOM…TSKE,
PROTIVPOŽ…RNE,…MPULET
KLIJENTI,IZ,SLOVENIJEM
• ,Dars
• ,HSE,Velenje
• ,Petrol
• ,Petrol,Energetika
• ,KZ,Sevnica
• ,Julon
• ,ZZV,Maribor
• ,TEŠ
• ,Cetis
• ,Telekom,Slovenije
• ,Toplarna,Ljubljana
• ,TET,Trbovlje
• ,Banka,Slovenije
• ,Zavarovalnica,Triglav
• ,Zavarovalnica,Tilia
• ,Zavarovalnica,…driatic,Slovenica
BONPET,FIKSNI,PROTIPOŽ…RNI,SISTEMI
KORISNICI,IZ,SLOVENIJEM
• ,Gorenje
• ,Lafarge,cement
• ,…rcont
• ,Savske,elektrarne
• ,Skupina,Viator,2,Vektor
• ,OMV,Vrtojba
• ,Komel,Hoče
• ,TET
• ,Gospodarska,zbornica,Slovenije
KORISNICI,IZ,INOSTR…NSTV…M
• ,N…TO
• ,Gazprom,Rusija
• ,Bridgestone
• ,Mitsubishi
• ,Siemens
• ,Toshiba
• ,Sanyo,electric
• ,HP
Oba,požara,su,bila,brzo,ugašena,uz,pomoć,Bonpet,samoakti7,
virajućih,protivpožarnih,ampula:,Šteta,je,bila,minimalna,zbog,,
efikasnih,protivpožarnih,mogućnosti,i,nije,ugrozila,performanse
transformatorne,distributivne,stanice,i,transformatorne,ćelije:
Kada,je,izbio,prvi,požar,samo,jedan,kontakt,je,bio,oštećenT,što,
se,može,videti,sa,slika:,U,poređenju,sa,podacima,koje,smo,
prikupili,iz,drugih,požara,na,transformatornim,ćelijamaT,naša,
procena,je,da,smoT,zbog,brzog,gašenja,požara,uštedeli,između,
ID:DDD€,i,GSD:DDD€,prosečnog,iznosa,šteteT,pri,čemu,u,ovu
cenu,nisu,uključeni,troškovi,poslovanja:
Petrol,Energetika,d:o:oT,Jurij,BizjakT,delokrug,elektrike
Bonpet,fiksni,protivpožarni,sistemiT,koji,uključuju,i,Bonpet,tečnostT,
su,bili,instalirani,na,vakuum,linijiT,na,kojoj,se,dogodilo,pregrevanje,
i,topljenje:,Pregrevanje,je,uzrokovalo,paljenje,PVC,pločaT,što,je
izazvalo,aktivaciju,fiksnog,protivpožarnog,sistema:,To,se,dogodilo
GI:,jula,SDDL:,godine,u,GMRI,ujutru:,Dva,sata,kasnije,vakuum,linija
je,ponovo,bila,spremna,za,radT,s,obzirom,na,to,da,nikakva,šteta
nije,načinjena,zbog,brze,intervencije,protivpožarnog,sistema:,,
Gorenje,,,a:d:,Peter,KobalT,pomoćni,direktor,investicija,i,održavanja
VatraT,koja,je,iznenada,nastala,na,deponoiji,na,kontejnerskoj
platformi,je,bila,opasno,blizu,naših,kancelarijaT,ali,na,svu,sreću
7
nije,iznenadila,naše,čuvare:,Uz,pomoć,Bonpet,protivpožarnih
ampulaT,koje,su,bile,bačene,u,središte,vatreT,opasnost,je,,
uspešno,uklonjena,i,sprečeno,je,širenje,vatre,u,zgradi:,Troškovi
materijala,su,bili,smanjenji,i,životi,naših,zaposlenih,nisu,bili,
ugroženi:,Bonpet,protivpožarne,ampule,su,dokazale,svoju,
efikasnost,u,skladu,sa,navedenim,karakteristikama,i,,
garancijama:,
Promišlenje,SnabženijeT,RussiaT,Genkin,G:F:T,direktor
…,i,mnogi,drugi,zadovoljni,klijentiU
DS
PROIZVODIjPUNJENIjBONPETjTEČNOŠ ĆU
BONPETjAUTOMATSKA
PROTIVPOŽARNA
AMPULA
Načinjrada
samoaktivirajući
ručni
samoaktivirajući
(cjgodina
8jgodina
neograničeno
Troškovijodržavanja
nikakvi
nikakvi
vezanijuzjugovor
Klasejpožara
A, B, F
Očekivanijživotnijvekjproizvoda
Ekološkajprihvatljivost
A,B,F
A,B,F
da
da
da
Slovenija
Slovenija
Slovenija
)cjcmjdužinag Zcjmm5
)cjcmjvisinajg Zcjmm5
zavisijodjprojekta
Težina
(6ccjg
.ccjg
zavisijodjprojekta
Zapremina
Zccjml
Zccjml
zavisijodjprojekta
Samoaktivirajućejgašenjejpožara
ujzatvorenomjprostoru
Pomažejujgašenjujbilojkakve
iniciranejvatreD
Štitijimovinu,jposebnojujslučaju
otvorenejvatrejijkadajsujugroženej
većejpovršinejilijmašineD
(cjjgodina
6jjgodine
(jgodina
Poreklo
Dimenzije
Svrhajkorišćenja
Garancija
c)
BONPET
BONPETjFIKSNIjPROTIVh
PROTIVPOŽARNIjSPREJ POŽARNIjSISTEM
BONPETmAPARATmZAm
GAŠENJEmPOŽARAm:l
BONPETmGRANATA
BONPETm
PROTIVPOŽARNA
PRIKOLICA
BONPETm“ MINI” m
STABILANmSISTEM
ručni
ručni
ručni
samoaktivirajući
pmgodina
pmgodinam
najmanjem67mgodina
neograničeno
umskladumsamzakonom
nikakvi
vezanimuzmugovor
vezanimuzmugovor
AzBzF
AzBzF
AzBzF
AzBzF
da
da
da
da
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
BONPETmp77žm6:xpx:4xpmmmzm
BONPETmšp7žm6:xpx:4xpmmmzm
BONPETm6777žm6:xpxx777mmm
zavisimodmprojekta
visinamxš7mmzmm
677mmm
visina :77mmmzm
f7mmm
xš77mg
f77mg
Bonpetmp77zšp7žm6777kgzm
Bonpetm6777žm::77kg
zavisimodmprojekta
:mltm
p77mml
p77lzšp7lz6777l
zavisimodmprojekta
Efikasnomzamgašenjembilomkojih
požaramumpočetnojmfaziF
Pomažemumgašenjumbilomkakvog
iniciranogmpožaraF
Gašenjembilomkakvihmpožarazmčakmi
težemdostupnihF
Protivpožarnimsistemmzamkuhinje
ilimdrugemmalempovršineF
:mgodine
:mgodine
:mgodine
6mgodina
Protivpožarnimefektiž A ,redovnimpožarimdčvrstemzapaljivemmaterijeemmB,požarimzapaljivihmtečnostimduljee F ,požarimorganskihmmasnoćamimulja
74
BONPETCTEČNOSTCDCVODENICRASTVOR
ORGANSKIHCICNEORGANSKIHCSMESA
NapravljenoCpoCjedinstvenojCformuliIC
“Gasovi-Ckoji
nastajuCuCtokuC
endotermnog
razlaganjaC
BonpetCtečnostiC
gušeCvatruC
direktnoCnaC
podloziCkojaC
goriIII“
A“
BonpetCtečnostCjeCvodeniCrastvorCneorganskihCsoliCiCorganskihCsmesaICKontaktCizmeđuCvatreCiCC
vodenogCrastvoraCdovodiCdoCtogaCdaCseCenergijaCizCvatreCkoristiCzaCzagrevanjeCiCisparavanjeCvode
iCzaCendotermno razlaganje hemijskih jedinjenjaCkojaCsuCdodataCpreparatuCzaCgašenjeCpožaraI
EndotermnaCreakcijaCiCoslobađanjeCgasovaCgušeCvatruCnaCnjenojCpovršiniIC
KomponenteCBonpetCtečnostiCuzrokujuCbrzoCprenošenjeCtoploteCka hemijskim sredstvima-Ckorišćenjem
vode koja dolazi u kontaktCsaCvrućomCpovršinomICVlažneChemikalijeCseCdekomponujuCuCgasoveCfCOM-CNMPC
kojiCgušeCvatruCdirektnoCnaCpovršini-CsprečavajućiCjeCdaCdođeCuCdodirCsaCkiseonikomIC
GasoviCgušeCvatruCdirektnoCnaCpodloziCkojaCgoriCfintenzivnoChlađenjeCiCpribližnoC5ACputaCvećaC
zapreminaCuCpoređenjuCsaCveličinomCkapljicePCzbogCčegaCjeCrelativnoCmalaCkoličinaChemikalijaC
potrebnaCzaCefikasnoCgašenjeCvatreIC
PoređenjeCsaCgasnimCsistemom
PoređenjeCsaCsistemomCnaCvodu
PoCsvojojCefikasnostiCgašenjaCvatreCmožeC
daCseCuporediCsaCgašenjemCuzCpomoćCgasaICC
RazlikaCjeCuCtomeCštoCuzCBonpetCtečnostCneC
morateCdaCispuniteCceoCprostor-CvećCjeCdovoljanC
samoCtanakCslojCodCnekolikoCmilimetaraCiznadC
površineCvatreICKadaCseCendotermičkiCdekompoD
nuje-CBonpetCtečnostCoduzimaCokoCHACputaCvišeC
energijeCpovršiniCkojaCgoriCnegoCgasICC
GašenjeCvatreCpomoćuCgasaCmožeCizazvatiC
ponovnoCpaljenjeCukolikoCgasCistečeCprebrzoICToC
seCneCmožeCdesitiCuCraduCsaCBonpetCtečnošćuI
KoličinaCvodeCzaCistiCefekatCgašenjaCvatreCjeCC
većiCkadaCseCzaCgašenjeCkoristiCsamoCvoda-C
posebnoCzatoCštoCjeCjakoCteškoCgasitiCvatruCnaC
vertikalnojCpovršiniICNakonCsprovođenjaCserijeC
testovaCnaCvatramaCtipaCACsaC5GCBonpetCtečnimC
rastvoromCrezultatiCsuCpokazaliCdaCjeCiskorišćeno
MACputaCmanjeCtečnihChemikalijaCnegoCštoCjeCC
slučajCprilikomCgašenjaCvodomICOvoCtakođeC
značiCdaCjeCkolateralnaCštetaCuzrokovanaC
proizvodimaCzaCgašenjeCvatreCmanjaCkadaCseC
zaCgašenjeCkoristiCBonpetCtečnostICC
BonpetEtečnostEsprečavaEdaEseEvatraEponovoEzapali
KomponenteEBonpetEtečnostiEkojeEseEneErazlažu iEkojeEostajuEnaEpovršiniEnakonEštoEje
vatraEugašenaEimajuEsvojstvoEdaEseEdezintegrišuEiEhladeEpovršinu,EukolikoEpostojiEmaliErastE
temperature.
E
TestoviEsuEpokazali:
NakonEsprovođenjaEstandardnihEprotivpožarnihEtestova,EnašiErezultatiEsuEpokazaliEdaEjeEsamoE
malaEkoličinaEBonpetEtečnostiEneophodnaEzaEgašenjeEvatre.EJedinoEštoEjeEpotrebnoEdaEseEuradiEje
daEseEkoordinišeEodgovarajućaEdinamikaEprilivaEtečnosti,EštoEzavisiEodEintenzitetaEiEklaseEvatre.E
EksperimenteEsmoEsproveliEsamostalnoEiEnaEosnovuEnašihEnalazaEoEefikasnostiEgašenjaEvatreEiEuEE
skladuEsaEzahtevimaEispitivača.E
“NakonEsprovo-E
đenjaEstandardnih
protivpožarnihE
testova,EnašiErezultatiEsuEpokazaliEdaE
jeEsamoEmalaEkoličinaEBonpetEtečnosti
neophodnaEzaE
gašenjeEvatre. “
06
BONPET8AUTOMATSKA8
PROTIVPOŽARNA8AMPULA
Najefikasniji8proizvod8za8gašenje8vatre8u8malim8i8zatvorenim8prostorima8bez8potrebe
za8stalnim8prisustvom08ali8i8protivpožarni8proizvod8estetskog8izgledaM8
Bonpet8automatska8protivpožarna8ampula8je8neophodna8svugde8gde8postoji8opasnost8da8će8
temperatura8brzo8porasti8kada8počne8požar8Uplafoni8ili8zidovi8u8blizini8moguće8lokacije8požaraJM
Najbolji8učinak8prilikom8gašenja8požara8klase8A8se8postiže8kada8ampula8pokriva88mK8prostoraM88
Pogodna8je8za8gašenje8požara8klasa8A08B8i8FM8
Prednosti:
• 8SamoaktiviranjeM
• 8Upotrebljiva8u8zatvorenim8prostorimaM8
• 8Jednostavna8za8sastavljanje8i8demontiranjeM
• 8Ima8očekivani8vek8trajanja8od8O78godina8i8stoga8O7-godišnju8garancijuM
• 8Nema8potrebe8za8održavanjemM
• 8Upotrebljiva8za8sve8požare8klasa8A08B8i8FM
• 8Bezopasna8za8ljude8i8okolinu8Unema8halonaJM
• 8Može8biti8bačena8na8izvor8vatreM8
• 8Nema8lažnih8alarma08aktivira8se8samo8kada8temperatura8porasteM8
• 8Ne8prouzrokuje8nikakvu8štetu8tokom8gašenja8požara8a8preostali
delovi8se8lako8očisteM
• 8Estetski8izgledM
• 8Slovenački8proizvodM8
7L
Funkcija
Kada+vatra+izbije+u+malom+zatvorenom+prostoru
i+temperatura+poraste:+protivpožarna+tečnost
istovremeno+počinje+da+se+greje+i+usled+toga+
tečnost+počinje+da+se+širi+u+staklenoj+ampuliE+
Kada+temperatura+protivpožarne+tečnosti
dostigne+nivo+od+približno++Z6°C+ A 6°C+staklo
se+razbija+u+delove+koji+omogućavaju+da+se+
tečnost+ispusti+u+prostor+gde+započne+endo
WHUPQLprocesE+U+hlađenju+prostora+koristi+se
energija+vatreE+Kao+propratni+efekat+ove+endoT
WHUPQHreakcije+oslobađaju+se+male+količine
azota+i+ugljen+dioksidaE+Njihova+funkcija+je+
sprečavanje+prodora+kiseonika+u+oblast+koja+
goriE+Preostale+komponente+koje+se+ne+raspadnu
stvaraju+zaštitni+sloj+preko+protivpožarne+tečnosti:
koji+sprečava+ponovno+paljenjeE+
Sproveli+smo+brojna+testiranja
Dodatne+mogućnosti
Iako+ljudi+treba+da+kupe+protivpožarni+aparat:
oni+to+ponekad ne+rade+zbog+njegovog+industrijskog+
dizajnaE+Zato+smo+razvili+protivpožarnu+ampulu+
koja+ima+estetski+izgled+i+izgleda+kao+lampaE+
Čak+je+možete+dobiti+i+u+vašoj+omiljenoj+bojiE+
Možemo+zaštiti+Bonpet+ampule+zaštitnom+mrežom
koja+sprečava+oštećenje+stakla+u+kom+se+nalazi
tečnostE
Bonpet+tečnost+je+u+Sloveniji+testirana+od+strane+
Slovenačkog+nacionalnog+građevinskog+
instituta+u+Ljubljani+MIP+160HLLT60RT3(+
gašenje+kuhinjskog+požara+od+ulja:+P+16SHLLT
60RTS(+gašenje+požara+od+visoko+zapaljivih
tečnostiBE+
Na+osnovu+tehničke saglasnosti+URSZR+
GS+RS+R3+RS+RR:+izdatog+od+strane+Ministarstva
odbrane+Republike+Slovenije:+Uprava+za+zaštitu
i+spašavanje+izdala+je+izjavu+o+podobnosti+
ampulaE
Funkcionalnosti+smo+dodali+
estetiku
Moguće+je+izraditi+je+i+kao+torbu+za+nošenje+ampule
preko+ramena:+ukoliko:+na+primer:+radnici+obezbeT+
đenja+žele+da+je+nose+sa+sobom+na+dužim+turamaE+
Izaberite+boju
Ampule+su+raspoložive+u+
mnogim+kombinacijama+boja+i
u+kombinaciji+sa+hromiranjem(
belo:+beloThromirano:+crveno:+
crvenoThromirano:+plavoT
hromirano:+srebrnoE+
Ukoliko+poručite+veći+broj+ampula+mogu+po+dogovoru
biti+izrađene+u+drugim+bojamaE+
TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE
Dimenzije( 0RRmm+x+ 1Rmm
Kombinovana+težina( S3RR+g
Zapremina(+prikrivena+staklena
ampula+sadrži+1RR+ml+Bonpet
tečnostiE
RZ
BONPETIFIKSNIIPROTIVPOŽARNIISISTEM
JednostavanhIpouzdanIiInekomplikovanInačinIdaIzaštititeIsvojeIbogatsvoIiIimovinuhIposebno
naIvelikimIotvorenimIpovršinamaIugroženimIvatrom
BonpetIfiksniIprotivpožarniIsistemIkoristiIBonpetItečnostIiIdizajniranIjeIkaoIzonskiIfiksniIprotivpožarni
protivpožarniIsistemI sistemIkojiImožeIdaIseIkoristiIuIzatvorenomIprostoru-IKoristiIseIuIgašenjuIpožaraItipaIAhIBIiIF-IBonpet
fiksniIprotivpožarniIsistemIneInudiIsamoIsamoaktiviranjeIvećIiIručnoIaktiviranjeItokomIgašenjaIpožaraneInudiIsamoII
samoaktiviranjeIveć PogodanIjeIzaIkomoreIzaIlakiranjehItransformatoreIfuIzatvorenomIiIotvorenomIprostoru.hIhidraulične
iIručnoIaktiviranje
generatorehIvakuumItermoforneIpalastičneImašinehIskladištaIzapaljivihItečnostihIdrvnuIindustrijuhI
tokomIgašenja
ffilterihIitd-.hIskladištahItuneleIfuItestiranju.hIitd-I
“BonpetIfiksni
požara- “
Prednosti
• INeIprouzrokujeInikakvuIštetuItokomI
gašenjaIpožaraIaIpreostaliIdeloviIseIlakoI
očiste• IBezopasanIzaIljudeIiIokolinu• IPriIredovnomIodržavanjuI•Ineograničen
očekivanIvekItrajanjaIproizvoda• ITroškoviIodržavanjaIsuIodređeni
ugovorom-I
• ISlovenačkiIproizvod• IBesplatneIkonsultacijeIiIpregled-
Funkcija
FunkcionišeItakoIštoIraspršujeIprotivpožarnu
tečnost-IInstalacijaIceviIiImlaznicaIjeIslična
instalacijiIsistemaIzaIraspršivanjeIvodehIaI
jedinaIrazlikaIjeIuIkoličiniIiskorišćenogI
protivpožarnogImaterijala-IOsnovnaIfunkcija
G9
sistemaIzaIraspršivanjeIvodeIjeIdaIraspršena
vodaIomogućavaIintervenciju vatrogasacaIiIstoga
jeItrajanjeIraspršivanjaIduže-IGlavnaIsvrha
BonpetIprotivpožarneItečnostiIjeIda ugasiIvatru
iIzbogItakvogIdejstvaIvremeIraspršivanjaIjeI
kraćeIfokoI0GIsekundi.,IiIza nju nijeIpotrebnaI
drenaža- ZbogIovihIizuzetnihIkarakteristika,I
cisterna sadržiIrelativnoImaluIkoličinuI
BonpetItečnosti fizračunavaIseInaIosnovuI
površineIkojaIse štitiIodIpožara.AzotIstvaraIpritisakIuIcisterniIsaIBonpetI
protivpožarnomItečnošću-IDotokIprotivpožarne
tečnostiIuIcevovodIseIsuzbijaIautomatskimII
kugličnimIležajevimaIkojiIseIotvarajuI
signalomIizIprotivpožarnogIkotrolnog
centraIiItakoIse omogućavaIprotokItečnostiIuI
mlazniceIuIprostorijamaIuIkojimaIseIgasiIpožar-I
TehničkiGugovor
MinistarstvoGodbraneGRepublikeGSlovenijeGjeGK--“fGgodineGizdaloGTehničko odobrenjeGbroj:
URSZRGG SG-“G-KG-“G--f
Oprema
FiksniGprotivpožarniGsistemGjeGnapravljenGizGdelovaGmehaničkeGiGelektričneGopremeGiGjedanGjeGodG
sistemaGsaGniskimGpritiskomPGuzGradniGpritisakGgašenjaGdoG5GbarafGSpojniceGceviGiGarmaturaG
kojeGsuGiskorišćeneGzaGsistemGceviGimajuGtestniGdonjiGpritisakGodG7P5GbaraGcvodovodnaGinstalacija7P
Planiranje
“NaGosnovu
ispitivanjaGzgrade
iGcrtežaGprostorija
saGtehničkomGopremom
razrađujeGseGdizajnP
uzimajućiGuGobzir
odgovarajuća
pravilaGkojaG
regulišuGoblast
kojaGćeGbiti
aktivnoGštićenaGod
požaraf “
NaGosnovuGispitivanjaGzgrade,GiGplanaGprostorijaGsaGinstaliranom tehničkomGopremomGrazrađujeGseG
dizajnP uzimajućiGuGobzirGodgovarajućaGpravilaGkojaGregulišuGoblastGkojaGćeGbitiGaktivnoGštićenaGodGpožarafG
OdređivanjeGbrojaGzonaGzaštiteGodGpožaraPGkojePGsaGdrugeGstraneGzaviseGodGtlocrtaGfabrikeGiG
opremeGiGmaterijalaGkorišćenogGuGprostorijamaPGpredstavljaćeGosnovuGza izračunavanjaGneophodne
količineGBonpetGtečnostifGNajvećaGkoličinaGpredviđenaGuGsvakojGcisterniGodređujeGnivoGpritiskaGuG
cisterniGNGštoGtakođeGutičeGnaGveličinuGmodulaPGkojiGsadržiGdeloveGpostrojenjaGsaGcisternomfGG
ProcesGinstaliranjaGsistema
KaoGsastavniGdeoGprocesaGinstaliranjaGfiksnogGprotivpožarnogGsistemaGmiGpravimoGiGpripremamo:
• GprojektnuGdokumentacijuPGsklapanjePGtestGpritiska
uGsistemuP
• GpunjenjeGprotivpožarnomGBonpetGtečnošćuP
• GinspekcijuGpostrojenjaGodGstraneGkompanijeGovlašćene
zaGinspekcijuGsistemaGaktivneGprotivpožarneGzaštiteP
• GobukuGosobljaGkojeGćeGraditiGuGstatičnomGprotivpožarnom
postrojenjuGcangažovanoGodGstraneGklijenta7P
• GpotvrduGoGprijemuGpostrojenjaGodGstrane klijentaf
“-
BONPET•GRANATA
Sa•baci•i•ugasiO•pristupom•dodali•smo•novu•dimenziju•SULVWXSDþQRVWLL•sigurnostiG
Bonpet•granate•se•koriste•za•gašenje•požara•
klase•AS•B•i•F•u•manjimS•nedostupnim•prostorima
gde•bacanjem•granate•bukvalno•možemo•
ugasiti•požar•iz•daljineG
Granata•je•najpraktičniji•protivpožarni•proizvodS
koji•može•biti•postavljen•na•pristupačno•i•dovoljno
prometno•mestoG•Može•da•se•koristi•i•od•strane
radnika•obezbeđenja•na•dužim•patroliranjimaG
PrednostiL
• •Granata•može•biti•bačena•na•izvor•požaraG
• •Ne•prouzrokuje•oštećenja•tokom•gašenja•a•
preostali•delovi•se•lako•čisteG
TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE
• •Bezbedna•je•po•ljude•i•okolinuG•
• •Očekivani•životni•vek•proizvoda•od•2•godina•i•
dvogodišnja•garancijaG•
• •Nema•troškova•održavanjaG
• •Laka•za•postavljanje•i•demontažuG•
• •Slovenački•proizvodG•
DimenzijeL 6KKmm•x•
xKmm
Kombinovana•težinaL•
xKK•g
ZapreminaL• granata
sadrži•2KKml•Bonpet•tečnosti
u•plastičnoj•ampuli
FunkcijaL
Granata•se•baca•u•izvor•vatreG
BONPET•PROTIVPOŽARNI•SPREJ
Efikasan•proizvod•za•gašenje•svih•vrsta•početnih•požaraG•
Bonpet•protivpožarni•sprej•je•inovativan•i•
jedinstven•proizvodS•namenjen•višekratnoj•
upotrebi•i•obezbeđivanju•sigurnostiG•To•je•
efikasan•dodatni•proizvod•za•gašenje•požara
klase•AS•B•i•F•u•vašoj•kućiS•baštiS•na
kampovanjuS•u•autuS•itdG•
PrednostiL
TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE
DimenzijeL
xKK•ml•
Bonpet•tečnosti
DometL 4•metara
Vreme•delovanjaL
sekundi
4K•
• •Jednostavna•i•bezbedna•upotrebaG
• •Očekivani•životni•vek•proizvoda•je•pet•godinaG•
• •Nema•troškova•održavanjaG
• •Bezbedan•je•po•ljude•i•okolinuG•
• •Višekratna•upotrebaG•
Način•gašenja•požaraG
RučnoG•Ukloni•se•sigurnosni•prekidač•i•
sprejnica•se•usmeri•u•pravcu•vatreS•pritiskajući
ručicu•za•gašenje•vatreS•sa•udaljenosti•od•
najmanje•jednog•metraG•
DD
BONPET:PROTIVPOŽARNI:APARAT:7l
Jednostavan:i:siguran:za:upotrebu):protivpožarni:aparat:za:sve:koji:vole:klasikuS
Protivpožarni:aparat:se:koristi:za:gašenje
početnih:požara):posebno:za:gašenje:
gorećih:masti:i:ulja:u:restoranima):
kuhinjama):menzama):mašinskim:
radionicama):radionicama):na:farmama):
u:skladištima:itdS:Požari:klase:A):B:i:FS
PrednostiC
• :Ručna:upotrebaS
• :Upotrebljiv:svudaS
• :Bezopasan:za:ljude:i:okolinuS:
• :Minimalna:sposobnost:gašenja:požara:KA)::
TTJB):7VFS
• :Očekivani:vek:trajanja:proizvoda:7:godineS:
TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE
DimenzijeC JZE:mm:x:
TEEmm
Kombinovana:težinaC J)Z:kg
ZapreminaC 7:l
BONPET:PROTIVPOŽARNA:KOLICA
Za:gašenje:svih:vrsta:požara):čak:i:na:mestima:koja:su:nedostupna:za:protivpožarna:vozilaS
Protivpožarna:kolica:su:zbog:svojih:dimenzija:i:pokretnosti:idealna:za:gašenje:požara:klasa:A):B:i:F:na:otvorenom:ili:
zatvorenom:prostoru):u:industriji:2hemijska):automobilska):naftna5):u:lukama):na:aerodromima:2gašenje:zapaljenih:avioguma5):svim:vrstama:skladišta):komorama:za:lakiranje):električnim:podstanicama):benzinskim:pumpama:i:za:gašenje:
svih:vrsta:prevoznih:sredstava):plastike):celuloze):itdS:
PrednostiC
• :Minimalan:očekivani:vek:trajanja:proizvoda:TE:godina:i:dvogodišnja
garancija
• :Bezopasna:po:ljude:i:okolinuS
• :Slovenački:proizvodS:
• :Održavanje:je:ograničeno:samo:na:zamenu:Bonpet:tečnostiS
Raspoloživa:u:tri:varijanteC
BONPET:VEE):BONPET:ZVE):BONPET:TEEET
Protivpožarna:kolica
Dimenzije
Nosivost
Količina:Bonpet:tečnosti
Dužina:cevi
Dužina:mlaza
Agregat
Pogon
BONPET:VEE
T7JVx7IJV:mm
TEEE:kg:
VEEl
7V:–:JE:m
JE:m:
Mitsubishi
Benzin
BONPET:ZVE
T7JVx7IJV:mm
TEEE:kg
ZVEl
7V:–:JE:m
JE:m:
Mitsubishi
Benzin
BONPET:TEEE
T7JVxJEEE:mm
7EEE:kg
TEEEl
7V:0:JE:m
VE:m
Mitsubishi
Dizel
T7
BONPETNvMINIvNFIKSNINSISTEMN
SamoaktivirajućiLNefikasanNiNlakNzaNkorišćenjeNprilikomNgašenjaNpožaraNuNkuhinjamaNiliN
manjimNoblastimaNugroženimNpožarimaI
vMinivNstabilanNsistemNjeNpodoganNzaNgašenjeNpožaraNklasaNALNBNiNFNiNimaNodličanNefekatNuNgašenjuNpožara
saNminimalnomNkoličinomNBonpetNtečnostiIN
Prednosti:
• NNemaNlažnihNalarmaLNsistemNseNaktiviraNsamoNondaNkadaNtemperaturaNporasteI
• NNeNprouzrokujeNnikakvuNštetuNprilikomNgašenjaNpožaraNaNpreostaliNdeloviNse
lakoNuklanjajuI
• NBezopasanNpoNokolinuIN
• NSlovenačkiNproizvodI
• NNeograničenNočekivaniNživotniNvekNtrajanjaNproizvodaNsaNjednogodišnjomNgarancijomI
• NOdržavanjeNjeNograničenoNsamoNnaNzamenuNBonpetNtečnostiI
• NGašenjeNbezNzaptivanjaNprostoraN(uNpoređenjuNsaNgašenjemNCO1C
• NGašenjeNpožaraNneNpodrazumevaNprethodnuNevakuacijuNosobljaI
• NStvaraNslojNnaNpovršiniNkakoNbiNseNsprečiloNponovnoNpaljenjeI
• NOdržavanjeNnijeNtehničkiNzahtevnoI
• NNeograničeneNmogućnostiNzaNdetektovanjeNiNposledičnoNgašenjeNpožaraNuNranimNfazamaI
• NLakaNinstalacijaNfleksibilnihNceviNzaNdetekcijuNpožara;NpožarNmožeNbitiNdetektovanNnaNsvim
lokacijamaNsaNvisokimNrizikomNodNpožaraLNkaoNštoNsuNnepristupačneNlokacijeI
• NNikakavNspoljašnjiNuticajNneNmožeNpokrenutiNdetektorN(vibracijeLNudariLNvisokaNkoncentracija
uljaLNmastiNiliNprašineCI
• NIzvorNnaponaNneNmožeNpokrenutiNdetektorI
K3
Funkcija
Funkcioniše6kao6posebna6cev6koja6se6ponaša6kao6detektor
toploteK6Cev6je6fleksibilna6i6elastična6i6može6biti6instalirana
bilo6gdeK6Na6jednom6kraju6cev6je6povezana6sa6posebnim6
ventilom6sa6zaklopcemE6a6na6drugom6sa6ručnim6okidačemK6
Cev6se6nalazi6pod6pritiskom6od6:h6baraE6prečnika6je ) mmK6
Cev6se6transformiše6i6aktivira6na6temperaturama6od6:)RH
:hR°CK6U6slučaju6požara,6visoka6temperatura6i6plamen6
uzrokuju6eksploziju6cevi6koja6dovodi6do6pada6pritiska6u6cevi
uzrokujući6samoaktivaciju6i6gašenje6požaraK
Mogućnost6ručnog6aktiviranja
Može6biti6inicirana6pritiskom6na6taster6za6aktivaciju6na6kraju
fleksibilne6ceviK6Sastavni6deo6tastera6za6aktivaciju6je6manometar6
koji6meri6pritisak6u6ceviK
TEHNIČKE6KŽRŽKTERISTIKE
Rezervoar6zapremine6)L: maksimalno6(
odvodaE6a6razmak6između6odvoda6mora
biti6hRcm6i6kombinovana6dužina
ne6sme6preći676mK
Rezervoar6zapremine6PLO6maksimalno
6
G6odvodaE6a6razmak6između6odvoda6mora
biti6hRcm6i6kombinovana6dužina6
ne6sme6preći6)6mK
Rezervoar6zapremine6:4LO maksimalno
P6odvodaE6a6razmak6između6odvoda6mora
biti6hRcm, a6kombinovana6dužina6
ne6sme6preći6h6mK
Rezervoar6mora6biti6pod6stalnim6pritiskom6od6:)6
bara6Dna6temperaturi6od64R°C5K
Radna6temperatura6sistema6je6od6R°C6do6)R°CK
Cevovod
Iza6cisterne6nalazi6se6ventil6DN:(6a6iza6tog6ventila6nalazi6se6
cevovod6sačinjen6od6bakra, odnosno6galvanizovanog6gvožđa6ili6nerđajućeg
čelikaE6zavisno6da6li6je6postavljen6u6otvorenom6ili6zatvorenom6prostoruK
Cevi6moraju6biti6testirane6testom6pritiska6od64R6baraK6
KONTROLNI6CENTŽR6I6
RUČNŽ6ŽKTIVŽCIJŽ
ŽLŽRM6DPŽD6PRITISKŽ5
I6ŽKTIVŽCIJŽ6SISTEMŽ
Gorivo6je6azot6DN45K
Cevi6i6mlaznice6moraju6biti6instalirane
iznad6kuhinjskog6bloka6i6u6odvodnim66
kanalimaK6Postavljanje6ceviE6dimenzije6i
lokacija6moraju6biti6overeni6od6strane
ovlašćenog6inženjeraK
OBLŽST6ZŽŠTITE6OD6POŽŽRŽ
CEVOVOD
MLŽZNICE
CEV6SENZOR6ZŽ
TOPLOTU
CISTERNŽ6ZŽ6
BONPET6TEČNOST
PREKIDŽČ6ZŽ6
NŽPŽJŽNJE6STRUJOM
GŽSNI6VENTIL
DZŽ6PREKID6DOTOKŽ
GŽSŽ6UKOLIKO6JE6POTREBNO5
IZVOR6VŽTRE6I6MESTO6
GŽŠENJŽ6POŽŽRŽ
:7
BONPETkŠIROMkSVETA
PREDSTAVNIŠTVOkKOPER
PredstavništvokKoper
Komercijalnikmaloprodajni
objekatkROTONDA
REPRESENTATIVEkOFFICEkKOPER:
BONPETkSYSTEMSkd2o2o2
ObrtniškakcestakfF
SI7 x@-FkTrbovlje
Tel2: [email protected]
Fax: 1f9wkfkWwkx@kC--
E7 mail: [email protected]
Website: www2bonpet2si
RepresentativekofficekKoper
Commercial7 retailkobjectkROTONDA
Tel2: 1f9wkWxkfw9kx9x
Download

SVAKA SEKUNDA JE VAŽNA KADA POČNE VATRA