Izvještaj nezavisnog revizora
Dioničarima i Nadzornom odboru UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo (u daljem tekstu ”Društvo”) koji uključuju izvještaj o finansijskoj poziciji na dan 31. decembra 2011.
godine i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o kretanju kapitala i izvještaj o novčanim tokovima za godinu koja je tada završila, pregled računovodstvenih politika i druge napomene uz
finansijske izvještaje.
Odgovornost Rukovodstva za Finansijske Izvještaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavaljanje i realno i objektivno prikazivanje u skladu sa Međunarodnim Standardima Finansijskog Izvještavanja ovih finansijskih izvještaja i kao takva
interna kontrola kao potrebna za relevantno sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje, nastalo ili uslijed
pronevjere ili uslijed greške.
Odgovornost Revizora
Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izvještajima. Reviziju finanskijskih izvještaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtijevaju da postupamo u skladu sa načelima profesionalne etike i da planiramo i izvršimo reviziju na način koji nam omogućava da steknemom razumno
uvjerenje da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje.
Revizija podrazumijeva primjenu procedura u cilju pribavljanja revizorskog dokaza o iznosima i objavama sadržanim u finansijskim izvještajima. Izbor procedura zavisi od revizorskog
prosuđivanja, uključujući procjenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u financijskim izvještajima nastalog ili uslijed pronevjere ili uslijed greške. Pri procjeni ovih
rizika revizor uzima u obzr interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja Društva u cilju odabira adekvatnih revizijskih procedura u datim
okolnostima, a ne za potrebe izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva. Revizija također obuhvata ocjenu adekvatnosti primijenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opće prezentacije finansijskih izvještaja.
Vjerujemo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni kao osnova za izražavanje mišljenja.
Mišljenje
Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo sa stanjem na
dan 31. decembra 2011. godine kao i rezultate poslovanja i gotovinske tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Međunarodnim Standardima Finansijskog Izvještavanja.
PricewaterhouseCooper d.o.o. Sarajevo
Izmira Hasanbašić - Brajković, ovlašteni revizor
Sarajevo, 24. februar 2012. godine
UNIQA Osiguranje d.d.
Izvještaj o finansijskom položaju za godinu koja je zavrila 31. Decembara 2011.
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama BAM, osim ukoliko je drugačije navedeno)
UNIQA Osiguranje d.d.
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu završenu 31. Decembara 2011.
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama BAM, osim ukoliko je drugačije navedeno)
Napomena
2011.
2010.
10
11
12
13
13
13
2.843
2.499
2.221
4.970
114
60.650
2.706
2.409
1.373
844
117
52.484
14
15a
15b
16
4.267
8.026
590
5.348
3.965
7.848
941
4.938
91.528
77.625
8.001
4.694
8.001
4.424
12.695
12.425
73.007
292
2.942
2.592
60.728
274
2.396
1.802
Ukupne obaveze
78.833
65.200
Ukupne obaveze i kapital
91.528
77.625
Aktiva
Nekretnine i oprema
Odgođeni troškovi pribave
Ostala nematerijalna imovina
Finansijska sredstva koja se drže do dospijeća
Ostala finansijska sredstva
Depoziti danaka i potraživanja po zajmovima
Udio reosiduranja u rezervama za ugovore o
osiguranju i reosiguranja
Potraživanja po osnovu osiguranja i reosiguranja
Ostala potraživanja
Novac i novčani ekvivalenti
Ukupna aktiva
Kapital
Dionički kapital
Zakonske rezerve
20
Ukupno kapitala
Obaveze
Rezerve za ugovore o osiguranju - bruto
Ostale rezerve
Obaveze po osnovu osiguranja i reosiguranja
Ostale obaveze
17,26
18
19a
19b
Napomene na stranicam od 6 do 81 čine sastavni dio finansijskih izvještaja.
Finansijski izvještaji su odobreni od strane Uprave dana 24. februara 2012. godine.
Senada Olević
Amela Omerašević
Direktor
Izvršni direktor
Napomena
2011.
2010.
Obračunata bruto premija
Premija predana u reosiguranju
22
22
39.954
(5.529)
35.219
(5.211)
Neto obračunata premija
Bruto promjena rezerve prijenosne premije
Promjena rezerve prijenosne premije, udio reosiguranja
22
22
22
34.425
(1.392)
146
30.008
(2.175)
521
Neto zarađena premija
22
33.179
28.354
Prihodi od provizija i naknada
Prihodi od kamata i dividendi
Ostali poslovni prihodi
23
24
25
853
2.829
1.204
890
2.446
1.270
38.065
32.960
Neto prihod
Nastale štete
Udio reosiguranja u nastalim štetama
26
26
(24.601)
3.732
(20.724)
2.937
Neto nastale štete i beneficije
26
(20.869)
(17.787)
Troškovi pribave
Administrativni troškovi
Ostali poslovni troškovi
Gubitak po osnovu finansijske imobine po fer
vrijednosti i kroz dobit ili gubitak
27
28
29
(5.971)
(9.574)
(1.047)
(5.195)
(8.454)
(985)
-
(1)
604
538
(334)
(141)
Dobit perioda
270
397
Ukupno priznati prihod i troškovi
270
397
14,75
21,68
Dobit prije oporezivanja
Trošak poreza na dobit
30
Zarada po dionici
Osnovna/razvodnjena zarada po dioici u BAM
21
Napomene na stranicam od 6 do 81 čine sastavni dio finansijskih izvještaja.
OPĆI PODACI
DRUŠTVA NA DAN
31.12.2011.
STRUKTURA
VLASNIŠTVA NA
DAN 31.12.2010.
NADZORNI ODBOR
UPRAVA DRUŠTVA
ODBOR
ZA REVIZIJU
Naziv društva: UNIQA
Osiguranje d.d. Sarajevo
PRIVATNO
VLASNIŠTVO
Senada Olević,
Direktor
Adresa:
Obala Kulina bana 19
Pravne osobe:
1 (jedan) dioničar
Fizičke osobe:
5 (pet) dioničara
Gottfried Wanitschek,
predsjednik
Hannes Bogner, član
Karl Unger, član
Johannes Porak, član
Karlheinz Dobnigg, član
Gerald Müller,
Olivera Böhm,
Martin Koliander
Telefon: 033 / 289 000
Fax:
033 / 289 010
Amela Omerašević,
Izvršni direktor
Feđa Morankić,
Izvršni direktor
BROJ ZAPOSLENIH NA DAN
31.12.2011.
217
FILIJALE
DIONIČARI SA VIŠE
OD 5% DIONICA
Filijala Zenica
Filijala Mostar
Filijala Tuzla
Filijala Brčko
Filijala Bihać
Filijala Banja Luka
UNIQA
INTERNATIONAL
Austria
Download

Revizorski izvještaj za 2011. godinu