REPUBLIKA SRBIJA
KARTA SEIZMIČKOG HAZARDA
Maksimalno horizontalno ubrzanje na tlu tipa A (Vs30=800m/s)
verovatnoća prevazilaženja10% u 50 godina
(povratni period 475 godina)
izraženo u jedinicama gravitacionog ubrzanja g

 Subotica
 Sombor
Kikinda
 Be~ej
Republički seizmološki zavod
 Od`aci
Autor:
mr. sci. Slavica Radovanović
 Zrenjanin

21 0
Novi Sad
Saradnici:
mr.sci. Svetlana Kovačević
Branko Dragičević
Vidosava Knežević

 [abac
Beograd
 Po`arevac

Kladovo
 Majdanpek
 Lazarevac
Zvornik
 Valjevo
 Bor
 Kragujevac
0 
Bajina
44
Ba{ta
 ^a~ak
 Priboj
44 0
 Para}in
 Ivanjica
 Kru{evac
 Brus
 Ni{
 Sjenica
 Kur{umlija
 N.Pazar
LEGENDA
 Pirot
 Vlasotince
 K.Mitrovica
PGA [g]
0.02 do 0.04

 Klina
Pri{tina

0.04 do 0.06
Surdulica
0.06 do 0.08
No Window
0.08 do 0.10
 Djakovica
 Uro{evac
0.10 do 0.12
0.12 do 0.14
Draga{
0.14 do 0.16

0.16 do 0.18
21 0
0
50km
100km
0.18 do 0.20
0.20 do 0.22
0
50km
100km
UTM 34
Koordinantni sistem WGS84
0.22 do 0.24
Koordinatni sistem WGS84 UTM 34
Download

Karta za povratni period od 475 god.