Josef Martinsen
ŠTA SE DOGODILO NA KOSOVU?
1998-1999
DOKUMENTACIJA
Preveli sa albanskog jezika
Veli Aliu i Sadik Dragaj
Urednik i lektor
Mediante d.o.o., Beograd
1
Originalni naslov: What Happened in Kosovo 1998-1999 – A Documentation (2010)
Izdavač Sypress Forlag, Oslo, Norway, ISBN 978-82-91224-50-3
www.sypress.no
[email protected]
Elektronski izdavač: Josef Martinsen, Ullensaker, Norway
Ideja i dizajn korica: Atdhe Morina, Đakovica, Kosovo
Književna podrška i korektura: Mediante d.o.o., Beograd, Serbia
Copyright © 2013 Josef Martinsen
U saradnji sa:
Forum Norveska – Kosovska odpresednice Margita Kukalaj Pakashtica
Omladinska grupa Forum Norveska – Kosovska:
- Liridona Berisha, Kosovo Polje
- Jehona Kastrati, Đakovica
- Valentina Curri, Mazgit, Obilic
- Fisnik Curri, Mazgit, Oblic
- Idriz Berisha, Kosovo Polje
Elektroinzenjer M.Sc. Besim Abrashi, Pristina
Bjørg Martinsen, Sandnes, Norway
Veli Aliu, Prishtina, Kosovo
Sadik Osmani, Kosovo Polje, Kosovo
Arianit Osmani, Kosovo Polje, Kosovo
Ahmet Osmani, Kosovo Polje, Kosovo
Hilki Berisha, Kamenicë, Kosovo
Lirak Gjoshi, Prishtina, Kosovo
Sva prava zadržana.
Nijedan deo ove knjige ne može se reprodukovati kršenjem prava norveške štampe, prava
norveške fotografije ili ugovora o fotokopiranju sklopljenog sa Kopinorom.
2 Sadržaj
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Predgovor
Izrazi zahvalnosti
Uvod
I.
Zemlja
II.
Pozadina
III.
Kosovo za vreme predsednika Tita
IV.
Kosovo za vreme predsednika Miloševića
V.
Albanci započinju gerilski rat
VI.
Od sporazuma u Rambujeu do napada NATO-a
VII. Kosovo pod upravom Ujedinjenih nacija (UNMIK) 1999-2009
VIII. Deklaracija o proglašenju nezavisnosti Kosova, 17. februar 2008
IX. Kosovo pod upravom Ujedinjenih nacija / EULEX, 2009
Šta se dogodilo na Kosovu pre 24. Marta 1999
(pre nego što je NATO pokrenuo svoju kampanju bombardovanja protiv Srbije)
Šta se dogodilo na Kosovu posle 24. marta 1999
(nakon što je NATO pokrenuo svoju kampanju bombardovanja protiv Srbije)
Epilog
- Zemlja
- Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY)
- Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (1999-2009) – nasleđe
- Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu - šta sledi potom
- Srbi
- Kosovski Albanci
Dodatni dokumenti:
1 a. Mesta (geografska) ukazuju na način dejstvovanja srpskih vojnih, paravojnih i
policijskih snaga i predstavljaju mesta na kojima su civili ubijeni ili „nestali“ od
januara 1998. do 20. juna 1999. godine, čiji je registrovani broj iz dana u dan u
porastu
1 b.
Mesta (geografska) na kojima su civili pronađeni i registrovani posle 20. juna
1999. do 2009. godine, čiji je broj iz dana u dan u porastu
2.
Civili registrovani od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju,
OEBS-a, Kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu, Fonda za humanitarno
pravo, Beograd - Srbija i Priština - Kosovo (poginuli od 1. januara 1998. do
20. juna 1999)
3.
Poginula i nestala lica u periodu od 21. juna 1999. do 2009. godine, registrovana
od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Kancelarije za
nestala lica i sudsku medicinu i Fonda za humanitarno pravo
4.
Žrtve poginule i nestale u ratu, o kojima ne postoji raspoloživa zvanična
evidencija koja se odnosi na datum kada su umrle i nestale ili pronađene
3
5
10
11
13
13
15
16
18
20
20
20
25
27
37
103
103
104
106
107
108
109
112
114
164
182
335
365
5.
6.
7.
8.
Masovne grobnice u Srbiji u kojima je pronađeno najmanje 836 civila kosovskih
Albanaca
Broj civila koje su srpska policija i vojska svojim napadima na sela, prisilile da
napuste svoje domove, u periodu od februara do decembra 1998. godine,
registrovan od strane UNHCR-a
Broj civila koji su prisiljeni da napuste Kosovo i prebegnu u susedne države, od
marta do juna 1999. godine, registrovan od strane OEBS-a
Organizacija srpske policije i vojske na Kosovu (1998 - 1999)
Aneksi:
a. Skraćenice i izrazi
b. Bibliografija
c. Izvori informacija
d. Finansijski kontributori za projekt knjige
e. Autor
378
381
382
383
392
394
398
399
411
4
PREDGOVOR
Ovo nije izmišljena priča ili fantazija, već stvarnost zapisana sa ciljem da se pruži
objašnjenje otkrića do kojih se došlo u toku projekta pomoći u nevolji, pokrenutog i
podržanog od strane UNHCR-a, koji je od jula 1999. do marta 2000. godine vodio autor u
ime Norveške crkvene pomoći / ACT na Kosovu, ali i istraživanjem koje je autor lično
sproveo u periodu od 2001. do 2004. (žrtve u bunarima) i od 2006. do 2009. godine (oko 400
lokacija masovnih grobnica u kojima su pronađene civilne žrtve).
Glavna tužiteljka ICTY (Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju), Karla Del
Ponte je u novembru 1999. godine poslala svoj prvi izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih
nacija koji se odnosio na lokacije otkrivenih masovnih grobnica. U prvih šest meseci
otkriveno je 195 masovnih grobnica sa 2.108 mrtvih. Tokom 2000. godine evidentirano je još
325 masovnih grobnica sa 1.577 mrtvih.
Drugi razlog za ovaj projekt je nepostojanje zakonske istrage za smrt više od 10.600
civila i UNMIK-ovog zvaničnog priznanja porodicama o tome šta se dogodilo sa njihovim
najbližima u periodu od januara 1998. do juna 1999. godine.
Treći, i možda najvažniji razlog jeste taj što se nadam da ova knjiga može da se
koristi kao osnov pokušaja da se oživi proces pomirenja i praštanja, za koji UNMIK tvrdi da
ga je pokrenuo 1999/2000. godine.
Na osnovu nalaza do kojih sam došao, smatram da je u periodu od 1989. do 1999.
godine postojala crvena linija, što jasno ukazuje na međusobnu povezanost svih radnji koje su
srpske vlasti preduzele protiv većinskog albanskog stanovništva na Kosovu. Ovo je jasno
potkrepljeno i podacima koji su obelodanjeni u toku sudskog postupka za slučajeve ratnih
zločina protiv bivšeg predsednika Jugoslavije, Slobodana Miloševića i njegovih policijskih i
vojnih zvaničnika u Hagu.
Dana 26. februara 2009. godine, Pretresno veće III Međunarodnog krivičnog suda,
osudilo je bivše policijske i vojne zvaničnike bivše Jugoslavije i Srbije za krivična dela protiv
čovečnosti počinjena na Kosovu tokom 1999. godine1:
1. Bivši potpredsednik jugoslovenske vlade Nikola Šainović, general Vojske
Jugoslavije Nebojša Pavković, i general policije Srbije Sreten Lukić su osuđeni na
po 22 godine zatvora za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja
ratovanja;
2. General Vojske Jugoslavije Vladimir Lazarević i načelnik Generalštaba Vojske
Jugoslavije Dragoljub Ojdanić, proglašeni su krivim za pomaganje, podržavanje i
naređivanje počinjenja jednog broja zločina, za proterivanje i prisilno raseljavanje
albanskog stanovništva sa Kosova i obojica su osuđeni na po 15 godina zatvora.
1
ICTY internet link: http://www.icty.org/sid/10070
5
Tužilaštvo je ovu petoricu teretilo za zločine počinjene tokom kampanje terora i
nasilja usmerenih protiv albanskog stanovništva na Kosovu početkom 1999. godine. Svaki od
optuženih je navodno učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj
izmenu etničke ravnoteže na Kosovu, kako bi se obezbedila dalja kontrola srpskih vlasti. Plan
je trebalo da bude izveden kažnjivim sredstvima, između ostalog deportacijama, ubistvima,
prisilnim raseljavanjem i progonom kosovskih Albanaca2.
Tokom leta 1999. godine, posle povlačenja srpskih policijskih i vojnih snaga,
UNHCR je primio brojne izveštaje o telima mrtvih, koja su pronađena u bunarima i
masovnim grobnicama širom Kosova. Nakon sedam meseci rada na pružanju pomoći u
slučajevima žrtava nađenih u bunarima, otkriven je niz zločinačkih radnji počinjenih nad
nedužnom decom, ženama i muškarcima.
Koliko je to bilo u mojoj moći, potrudio sam se da rasvetlim priče o onome što se
desilo sa žrtvama nađenim u bunarima i masovnim grobnicama. Susretao sam se sa
očevidcima, bližom rodbinom i komšijama žrtava. Mnogi su otvoreno pričali o svojim
iskustvima i pružali mi podatke koji zajedno čine sliku onoga što se po svoj prilici dogodilo.
Drugi su bili psihički nestabilni ili suviše uplašeni da istupe sa svojim zapažanjima u vezi sa
ubistvima. Ovo je otežalo rad na razotkrivanju onoga što se zaista desilo u nekim od
slučajeva. Razgovori sa svedocima su, u granicama mogućnosti, preneseni u njihovom
izvornom obliku. Cilj je bio da se postigne najveća moguća verodostojnost. Posebna pažnja
posvećena je jezičkoj terminologiji i prezentaciji uz što je moguće manje korekcije. Tako
čitalac može sam da formira svoje mišljenje o onome što se dogodilo, na isti način kao kada
sam ja vodio intervjue.
Moja „prednost“ je u tome što sam uvek imao u svesti proces iskopavanja i
verifikacije slučajeva žrtava pronađenih u bunarima širom Kosova. O ovome su u knjizi
pružene neke od informacija, ali se ne ide u detalje fizičkih nalaza „leš po leš“. To bi
verovatno bilo zamorno za čitanje, a oni koji su posebno zainteresovani upućuju se na
izveštaj o projektu pomoći i moju prvu knjigu „Bunari smrti“3, u kojoj sam, takođe,
ograničio upotrebu slika leševa, zato što verujem da preterana upotreba takvih slika pre
pokreće odbrambene mehanizme i stvara distancu kod čitaoca nego zainteresovanost i
uživljavanje.
Ova knjiga će većini žrtava nađenih u bunarima i masovnim grobnicama dati identitet,
ime prema kojem čitalac može da uspostavi odnos - a ne samo statistiku koja ne govori ništa
o ljudskim tragedijama koje se kriju iza brojki. Slike koje su prikupljene od porodica i
prijatelja biće objavljene na sajtu www.forumkn.com, ukoliko mi to finansijska situacija
bude omogućila. Na Kosovu postoji tradicija da se mrtvima oda počast slikom na spomenploči, ukoliko je to moguće, a postoji i zainteresovanost za neku vrstu „spomenika“, koji
jedna ovakva knjiga predstavlja.
2
Videti dodatne dokumente 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7
Kosovo: “Bunari smrti” u izdanju “Grafoprinta” iz Prištine, ISBN 9951-8592-4-0, naslov u originalu:
“Dødsbrønnene e Kosovo” (2005) ISBN 82-91224-36-6, Sypress forlag, Oslo, Norveška (2005)
3
6
Nažalost, previše žrtava na Kosovu je do sada ostalo samo broj u statistici Ujedinjenih
nacija i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Članovi porodica žrtava
zločinačkih radnji počinjenih na Kosovu su ubeđeni da se ono što se stvarno dogodilo na
Kosovu u periodu od januara 1998. do juna 1999. godine, mora zabeležiti i objaviti na
Balkanu i u međunarodnim forumima. Ukoliko patnja i smrt koji su bili sudbina mnogih
kosovskih Albanaca i koji su potom razotkriveni kao zločinačke radnje, ostanu nepoznati za
javnost, smatrali bi da im je učinjena velika nepravda. Za mene je tokom vremena postalo
važno da ne okrenem leđa onome što sam iskusio. Često imamo priliku da nakon tragedija
čujemo nešto poput ovoga: „Desilo se toliko toga, zato je teško usredsrediti se na pojedinačne
slučajeve“. Ali možda moramo da se – svesni toga da ne možemo ni da zabeležimo, niti da
uklonimo sve loše što se dešava u svetu – usredsredimo na neke stvari. Sama ubistva, a u
mnogim slučajevima i silovanja i sakaćenja koja su počinjena, zaslužuju našu pažnju, jer
predstavljaju tako jasna kršenja međunarodnih prava. Po mom mišljenju, ti slučajevi treba da
se uključe u proces pomirenja do kojeg, pre ili kasnije, mora da dođe između kosovskih Srba
i Albanaca.
Nadam se da ova knjiga može da bude deo osnove osmišljene da se pokrene pristup
nedvosmislenom priznanju onoga što se dogodilo u toku procesa pomirenja i praštanja
između strana koje su već vekovima susedi.
Pored toga, nadam se da moj rad može da koristi i za pokretanje dugo očekivanog
procesa istrage i krivičnog gonjenja protiv počinilaca ratnih zločina, što se eventualno može
iskombinovati sa posebnom komisijom za istinu, sličnom onoj koja je formirana u Južnoj
Africi posle ukidanja vladavine aparthejda. Da bi se krenulo u mirovni proces, ključne reči su
prihvatanje ili priznanje svih strana; bez priznanja (istine) neće doći ni do kakvog razvoja
međuljudskih odnosa, a stari stavovi i stvoreni mitovi i dalje će dominirati u međusobnim
odnosima.
Svi podaci i informacije u ovoj dokumentarnoj knjizi u vezi sa civilnim žrtvama
uvršteni su tek nakon provere i verifikacije podataka Međunarodnog komiteta Crvenog krsta
na Kosovu, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu (ICTY), Fonda za
humanitarno pravo u Beogradu, UNMIK/ Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu u
Prištini i OEBS-a u Prištini. Dodatni izvori su istraživanja i intervjui koje je autor sproveo u
periodu od 2001. do 2004. i od 2006. do 2009. godine.4 Poslednji redovan popis stanovništva
sproveden je davne 1981. godine, i to je, u kombinaciji sa činjenicom da su srpske vlasti
odnele sa sobom ili uništile sve javne evidencije kada su napustile Kosovo u junu 1999.
godine, umnogome otežalo rad UNMIK-u i novoj upravi na formiranju novih javnih i
državnih evidencija. U vreme kada pišem ovu knjigu, na Kosovu ne postoji kompletna
evidencija o ratnim žrtvama tokom 1998. i 1999. godine.
Sada, deset godina nakon ubistava i progona kosovskih Albanaca, ovaj dokument
predstavlja gotovo kompletnu evidenciju o civilnim žrtvama i mestima na kojima su
počinjeni zločini u toku rata 1998. i 1999. godine.
4
Videti priloženu bibliografiju
7
Što se tiče iznošenja imena počinilaca, to sam učinio samo u slučajevima kada su
optuženi izvedeni pred sud ili im se trenutno sudi. Na isti način sam postupio i u slučajevima
kada su očevidci koje sam intervjuisao pominjali imena počinilaca zločina, ali sam ih označio
samo inicijalima. Za sve ostale počinjene zločine, imena odgovornih ljudi ili počinilaca,
mogu se naći kod onih koji su izdavali komande i uvidom u vojne i policijske registre i
registre paravojnih jedinica koji su u rukama srpskih vlasti, a delom se mogu naći i u
evidenciji Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu i EULEX-a na
Kosovu. Imena počinilaca zločina mogu se naći i u svim opštinama u kojima lokalni ogranci
Saveta za odbranu ljudskih prava i sloboda (SOLJPS) i lokalne nevladine organizacije imaju
registre o žrtvama rata u periodu 1998/99.
U knjizi sam koristio iste geografske nazive kao moji izvori Međunarodni komitet
Crvenog krsta, UNMIK/ KNLSM i Fond za humanitarno pravo. To je bilo neophodno kako
bi se obezbedila provera informacija i podataka koji su predočeni u mojoj knjizi. Datumi
pojedinih događaja mogu biti drugačiji nego što je uobičajeno, iz razloga što su forenzički
timovi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i jedinice Kancelarija za nestala
lica i sudsku medicinu deset godina (1999-2009) pronalazili i identifikovali leševe, a pri tome
datum njihove smrti ili nestanka nije poznat.
Srpski zločinci su koristili satansku i podmuklu taktiku i premeštali žrtve sa mesta na
kojima su počinjeni zločini na druga, često veoma udaljena mesta u cilju da se prikrije, odloži
ili onemogući pronalaženje i identifikacija leševa. Ova metoda je korišćena u toku čitavog
ratnog perioda, od januara 1998. do juna 1999. godine.
Dodatni dokument br. 1a detaljno prikazuje u koje vreme su i na kom mestu vojne,
paravojne i policijske snage i civilna milicija, svojim smrtonosnim i razarajućim akcijama
izvršile teror nad civilnim stanovništvom, kosovskim Albancima, u periodu od januara 1998.
do juna 1999. godine.
Dodatni dokument br. 1b prikazuje u koje vreme su i na kom mestu pronađene žrtve
posle 20. juna 1999. godine, kada su KFOR- i UNMIK imali punu kontrolu na Kosovu,
nakon povlačenja srpskih vojnih i policijskih jedinica sa Kosova.
Sva tela koja su pronađena i identifikovana od januara 1998. do 20. juna 1999. godine
mogu se naći u dodatnom dokumentu br. 2.
Kolona naslovljena „mesto“ u dodatnim dokumentima 2 i 3, prikazuje mesto gde su
počinjeni zločini ili mesto gde su pronađeni leševi u masovnim grobnicama ili mesto gde su
žrtve rođene ili živele.
Kolona naslovljena „izvor informacije“ u dodatnim dokumentima br. 2 i 3 prikazuje
odakle potiču informacije o žrtvama.
Sva tela koja su pronađena i identifikovana posle 20. juna 1999. godine mogu se naći
u dodatnom dokumentu br. 3.
Dodatni dokument br. 4 prikazuje registrovane žrtve čiji je datum smrti ili nestanka
nepoznat, a prilikom rada nije mi pružena bilo kakva pomoć da kroz zvanične izvore otkrijem
imena žrtava ili druge detalje.
8
Dodatni dokument br. 5 prikazuje registrovane masovne grobnice u Srbiji, u kojima je
pronađeno najmanje 836 civila, kosovskih Albanaca5.
Dodatni dokument br. 6 pruža detaljne informacije o broju civila registrovanih od
strane UNHCR-a koji su fizički zlostavljani i terorisani u svojim domovima od strane srpskih
vojnih, paravojnih i policijskih snaga prilikom njihovih napada na sela u periodu od februara
do decembra 1998. godine.6
Dodatni dokument br. 7 pruža detaljne informacije o broju civila registrovanih od
strane OEBS-a, koje su srpske vojne, paravojne i policijske snage prisilile da napuste Kosovo
i odu u susedne zemlje, u periodu od marta 1999. do juna 1999. godine7.
Dodatni dokument br. 8 detaljno prikazuje organizaciju srpske vojske i policije na
Kosovu 1998/99 godine. Te vojne i policijske organizacije bile su pokretač u
rasprostranjenom teroru i nasumičnim ubistvima civila kosovskih Albanaca, od kojih je na
kraju njih skoro 1 milion prisiljeno da napusti Kosovo, a blizu 500.000 hiljada da provede
vreme krijući se u šumama i planinama.8
Nisam imao mogućnosti da se bavim slučajevima silovanja koja su pripadnici srpskih
policijskih, vojnih i paravojnih jedinica počinili nad kosovskim Albankama, osim jednim
slučajem, koji je iznesen u daljem tekstu. Zločinima silovanja do sada su se bavile sledeće
knjige:
Dana 23. februara 2010, u prostorijama Narodne i univerzitetske biblioteke Kosova
promovisana je knjiga „Istorija užasa 1998 - 1999“9 autorke Sanije Gaši. Ova knjiga se bavi
silovanjima koja su počinili pripadnici srpskih policijskih, vojnih i paravojnih jedinica tokom
1998. i 1999. godine.
U januaru 2003. godine, Ljuljeta Seljimi je objavila svoju knjigu pod naslovom
„Potresna kazivanja“10, koja se uglavnom bavi užasnim silovanjima koja su pripadnici
srpskih snaga počinili tokom ratnog perioda.
Poslednjih dana našeg istraživanja, Margita, moj prevodilac i ja, upoznali smo jednu
gospođu, majku više dece, koja je kidnapovana i zverski silovana. To gorko iskustvo trajalo
je tri dana u jednoj kući, u kojoj je više od petnaest žena držano kao roblje radi seksualnog
iživljavanja na najbrutalniji način. Iako su počinioci zločina poznati, u pravcu njihovog
krivičnog gonjenja nije ništa preduzeto. Nevladine organizacije i organi vlasti nisu pružili
5
Videti dodatni dokument br. 6 i knjigu Kjell Arild Nilsena (2007) „Milosevic i krig og i Haag-en
dokumentasjon“ (Milošević u ratu i u Hagu - dokumentovanje), Sypress Forlag, Oslo, Norway ISBN 978-8291224-40-4“ i dokumentaciju Fonda za humanitarno pravo „Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu“.
6
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-05-87/1-PT
7
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj broj. IT-05-87-/1-PT
8
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-05-87/1-PT
9
Gaši, Sanije (2010) „Istorija užasa“ („Histori Tmerri“)
10
Selime, Ljuljeta (2003) „Potresna kazivanja“ (“Rrëfime Tronditëse ”) ( žena silovanih u toku rata na Kosovu)
9
bilo kakvu psihološku ili materijalnu podršku žrtvama. Ovakva situacija je ruglo za
novonastalu državu u Evropi, koja za savetnike ima UNMIK i EULEX. Percepcija žena na
Kosovu uglavnom je još uvek obeležena uticajem viševekovne vladavine Otomanskog
carstva i pedesetogodišnjeg komunističkog oblika demokratije, kada žene nisu bile
zastupljene u vladajućim strukturama koje su donosile odluke, a koje često nisu išle u prilog
ženama.
B. Izrazi zahvalnosti
Ovaj projekat ne bi mogao da bude realizovan bez svestranog i aktivnog učešća
Margite Kukaljaj–Pakaštica, posebno kao prevodioca i asistenta, i osobe koja je utrla put za
mene i moj projekat u vezi sa lokalnim organizacijama i porodicama žrtava rata. Njen suprug,
Ridvan mi je organizovao smeštaj za sve vreme boravka u Prištini (2006 - 2010), a njihovi
sinovi, Dion i Bljeron, unosili su osmeh i vedrinu u moju svakodnevnicu dok sam radio na
istraživanjima o ubistvima i razaranjima.
S leva na desno: Dion, Margita, Bljeron i Ridvan (2009)
Slika: Top Fotoshop, Priština
10
Saljih Maćedonci, sa kojim sam se prvi put sreo u junu 2006. godine prilikom
promocije moje knjige „Bunari smrti“ u hotelu Grand, je osoba koja mi je zajedno sa
Margitom i Ridvanom pružala podstrek da napišem još jednu knjigu o Kosovu, i ova knjiga je
produkt njihovog podstreka.
Osim porodici Pakaštica, želeo bih posebno da se zahvalim Ahmetu Grajčevciju iz
Kosova Polja na tome što je otvorio svoju arhivu o mrtvim i nestalim osobama iz opština
Kosovo Polje, Obilić i Lipljan. Njegova otvorenost mi je pružila značajan podstrek za
istraživački rad jer sam imao mogućnost da proverim i verifikujem svoju evidenciju o
osobama koje su poginule i nestale tokom rata 1998/99. godine, odnosno podatke koje sam
pribavio od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnog komiteta
Crvenog krsta, UNMIK/ KNLSM i Fonda za humanitarno pravo (FHP).
Nadalje, želim da se zahvalim Violjandi Morina iz Đakovice, koja mi je pomagala
kao prevodilac i asistent prilikom prikupljanja podataka u opštinama Đakovica, Suva Reka i
Orahovac i u selu Celina, Armendu Krasnićiju iz Mališeva, koji mi je pomogao u
prikupljanju podataka u opštinama Mališevo, Orahovac, Štimlje i Klina, Šefćetu Kukaljaj i
njegovoj sestri Fatimi iz Drenovca u opštini Dečane, koji su mi pomogli u prikupljanju
podataka u opštinama Dečani, Peć i Klina; aktivisti Haljitu Baraniju iz Mitrovice, lokalnom
lideru Saveta za odbranu ljudskih prava i sloboda, koji mi je pomogao podacima za
Mitrovicu, kao i nastavniku matematike Fadilju Bećiriju, koji mi je dostavio podatke za
područje Vučitrna.
Valeri Brasej iz Kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu UNMIK/EULEX, bila
je jedina osoba iz te institucije koja mi je bez oklevanja pomagala pružajući mi sve
informacije o ratnim žrtvama koje je prethodno proverila. Hvala, Valeri!
Svoju zahvalnost upućujem i naučnom savetniku za statistiku gđi Helge Brunborg iz
Norveške na pruženim savetima o neophodnosti sastavljanja liste izvora informacija.
Advokatska kancelarija „Iljaz Ramajlji i partneri“ iz Prištine pružala mi je podršku
praktičnim pravnim savetima i uslugama, na čemu sam im veoma zahvalan.
C. Uvod
Kada sam u julu 1999. godine po prvi put posetio Kosovo, ono je bukvalno bilo u
ruševinama, „slomljene kičme“ figurativno rečeno, i misli su mi se vratile u vreme Drugog
svetskog rata kada je Nemačka bila u ruševinama. Novine i televizijske stanice koje su
izveštavale o ratu na Kosovu, nisu pružale utiske o razaranju koji bi bili isti sa onima koja
sam lično stekao. Kada sam tog izuzetno lepog leta došao iz Norveške, situacija na Kosovu je
izgledala nadrealno i posvuda smo mogli da vidimo masovno razaranje kuća i infrastrukture.
Ljudi koje smo susretali, među njima i deca i žene, bili su vidljivo nesigurni. Da li će NATO
ostati i štititi ih, ili će doživeti istu sudbinu kao narod u Srebrenici u Bosni, u kojoj trupe
Ujedinjenih nacija nisu uspele da spreče masakr sedam-osam hiljada muškaraca, žena i dece
koji su počinile vojne snage bosanskih Srba? Tokom mog boravka na Kosovu, hteo sam da
otkrijem razloge za nesigurnost koju su ljudi osećali. Posao koji je trebalo da započnem bilo
je izvlačenje leševa iz bunara. U to vreme, u bunarima je bilo leševa koje su tamo bacile
srpske vojne, policijske i paravojne snage, kada su, iz oblasti u oblast, proterivale kosovske
11
Albance, prisiljavajući ih da napuste svoje domove, a na kraju i Kosovo. Priroda posla
izvlačenja ljudskih tela iz bunara, ne može se razumeti sve dok tako nešto sami ne radite. Bili
smo očevidci takvih stvari za koje nismo mogli ni da zamislimo da ih ljudi mogu učiniti jedni
drugima u Evropi 1999. godine, na pragu XXI veka.
S namerom da pružim uvid u vekovnu i savremenu istoriju zemlje, posebno za mlađe
čitaoce i one koji žive van Kosova, dodao sam devet poglavlja. Ove informacije su dragocena
pozadina za sveobuhvatno razumevanje događaja koji su se odigrali pre i nakon što su
Ujedinjene nacije po prvi put u svojoj istoriji preuzele izgradnju nacije.
12
I. ZEMLJA
Moglo bi biti korisno da se razjasni geografski položaj Kosova u Jugoslaviji koja je
postojala pre ratova u devedesetim godinama. Kosovo je sa većinskim albanskim
stanovništvom bilo autonomna pokrajina, sa širokom samoupravom.
Nazivi mesta mogu da izazovu zabunu. Na većini geografskih karata Kosova nazivi
su na srpskom jeziku, pošto je srpskohrvatski u toku poslednjeg veka bio administrativni
jezik. Međutim, za većinski deo stanovništva maternji jezik je albanski i oni najčešće koriste
svoje albanske geografske nazive. U toku poslednjeg veka, stanovništvo je istovremeno
moralo da koristi dva jezika i dva pisma, ćirilično i latinično.
U periodu od 1500. do 1912. godine, zvanični administrativni jezik bio je turski, koji
je od 1912. do 1941. godine zamenio srpskohrvatski jezik. Obrazovne institucije izvodile su
nastavu na ta dva jezika, a nešto malo ili nimalo na albanskom jeziku. Tokom 1946. godine
izdat je prvi školski udžbenik za odrasle na albanskom jeziku, za kojim je usledio udžbenik
za decu, izdat naredne godine. Nepismenost je i posle drugog svetskog rata dugo bila
rasprostranjena kod kosovskih Albanaca.
Zapadni deo Kosova odlikuje se šarolikim pejzažom sa mnogo plodne zemlje.
Zapadno, u orahovačkoj opštini se sve do Prizrena protežu velike oblasti zasađene vinovom
lozom. Još od pamtiveka se na Kosovu proizvodilo dobro vino, kažu još od vremena
Rimljana. U severnom i istočnom delu Kosova, oko mitrovičke oblasti, već vekovima postoje
rudnici, a posebno su rudnici srebra bili veoma unosni. Poljoprivreda je loše organizovana i
dugi niz godina se slabo razvijala. Dvanaest posto obradivog zemljišta je u državnom, a
osamdeset osam u privatnom vlasništvu. Zemlja se ne obrađuje racionalno tako da
poljoprivreda nije konkurentna proizvodima iz Makedonije i Srbije. Imanja su mala, njihova
veličina se kreće od jednog do deset hektara, a broj velikih poseda je vrlo mali. Od šumskog
područja šezdeset posto je u državnom, a četrdeset u privatnom vlasništvu. Imovina vlade je
uglavnom koncentrisana na tešku industriju, kao što su rudnici, proizvodnja električne
energije i industrija hemijskih proizvoda.
Današnje kosovske granice su utvrđene kada je osnovana Autonomna Pokrajina
Kosovo posle drugog svetskog rata. Mnogi delovi granice na karti prirodno odgovaraju
fizičkim uslovima u regionu. Sa juga i zapada Kosovo je okruženo brdima i planinama, koje
podsećaju na planine u Severnoj Norveškoj. Neke planine dostižu nadmorsku visinu veću od
2.500 metara. Istočno i zapadno od ovih planina se proteže visoravan.
II. POZADINA
Ime Dukađin, osim što označava jugozapadni deo Kosova, je i prezime čuvene
porodice sa korenima u dalekoj prošlosti, predaka Lek Dukađinija, koji je čvrsto povezan sa
zakonikom poznatim kao „Kanun“. „Kanun“ je vekovima usmeno prenošen, i tek ga je u
devetnaestom veku zapisao katolički sveštenik Štjefan Đecov. Lek Dukađini je živeo oko 15.
veka i, osim Skenderbega, bio je možda najveći junak kosovskih Albanaca. Skenderbeg je
bilo ime koje su Turci dali istaknutom Albancu, Đerđu Kastriotiju. Njegova porodica potiče
13
sa Zapadnog Kosova i vladala je velikim oblastima u Severnoj i Centralnoj Albaniji. Otac
Đerđa Kastriotija je bio prinuđen da pomaže Turcima (Otomanskom carstvu), i morao je da
pošalje sina kao taoca otomanskim vlastima, gde su ga obučili. Kasnije se izjasnio kao
hrišćanin (katolik) i borio se četvrt veka sa albanskim snagama protiv Turaka. Skenderbeg je
umro 1468. godine (Malcolm 1998:88).
Kanun je imao veliki značaj za Albance i objašnjava stari albanski način života i
shvatanje pravde. Osnovna pravila bi se mogla sažeti u sledeće: lična čast, jednakost za sve,
sloboda delovanja u okviru zakona bez mešanja drugih, i na kraju časna reč ili „besa“, koju su
doživljavali kao neprikosnovenu (svetu). Kršenje „bese“ ili druga uvreda časti nekog
muškarca, mogla bi se nadoknaditi samo prolivanjem krvi ili velikodušnim oproštajem
muškarca kome je naneta uvreda. Nazivanje jednog muškarca lažovom pred drugima, ili
vređanje nečije žene, predstavljalo je očiglednu povredu lične časti. Kanun se, posebno u
zapadnom delu sadašnjeg Kosova, u visijama i u planinskoj oblasti, održao sve do modernog
doba, sa krvnom osvetom kao tradicijom.
Srpsko srednjevekovno carstvo na Balkanu postojalo je oko 200 godina, od oko 1185.
do 1389. godine, a njegovo težište je bilo istočnije od teritorije na kojoj se danas nalazi
Srbija. To carstvo je osnovao i ojačao Stefan Nemanja. On je 1197. godine napustio tron i
predao krunu svom sinu da bi se zamonašio, a njegovi sinovi su ga kasnije proglasili svecem.
Stefanov sin, Sava je od arhiepiskopa u Konstantinopolju dobio specijalnu dozvolu za
osnivanje vlastite pravoslavne crkve, i od tada je za dinastiju Nemanjića bila karakteristična
mešavina svetovne i sakralne moći. Tokom tog perioda u kome su Srbi bili većinski narod na
Kosovu, podignute su tri velike crkve okružene manastirima i to u Gračanici, Peći i
Dečanima. To doba uspona kasnije je dobilo skoro mitski status u srpskoj istoriografiji, i
često je korišćeno u srpskoj političkoj propagandi. Doba uspona se završilo čuvenom bitkom
na Kosovom Polju 1389. godine (28. juna), u kojoj su Turci porazili kneza Lazara i njegovu
vojsku (u kojoj je zasigurno bio odred Albanaca i nekih drugih balkanskih naroda). Ova bitka
je kasnije bila tema mnogih priča, slika, tumačenja i legendi.
Od 1389. do 1804. godine, Turci su vladali velikim područjima koja su kasnije ušla u
sastav Jugoslavije. Od 1815. godine postojala je manja Srbija, koja je proširena, a 1878.
godine međunarodno priznata, ali koja nije uključivala i prostor Kosova.
Srbi i Crnogorci su u toku prvog balkanskog rata 1912. godine porazili Turke i
osvojili vlast nad Kosovom. Godinu dana kasnije, Srbija i Crna Gora su podelile Kosovo, kao
deo dogovora velikih sila o osnivanju države Albanije.
Prema popisu stanovništva iz 1910. godine, na Kosovu je živelo 742.000 Albanaca.
Oni su činili oko 60% stanovništva (Mønnesland 1999:149). Kraljevina Jugoslavija, u čijem
sastavu je bilo i Kosovo, osnovana je 1918. godine, sa Srbima kao vodećim narodom.
Poznati srpski akademik i političar, Vasa Čubrilović je 1937. godine sastavio
memorandum za koji se ispostavilo da je detaljan plan za rešavanje takozvanog „albanskog
pitanja“. Plan se svodio na proterivanje kosovskih Albanaca sa Kosova deportovanjem i
terorom (Mønnesland 1999:366). Taj plan je 1944. godine izložen i komunistima, koji su
smatrali da je plan suviše srpsko-nacionalistički i da se ne slaže sa komunističkom idejom o
bratstvu i jedinstvu između svih naroda u Jugoslaviji. U Srbiji je bilo uobičajeno da se na
albansko stanovništvo na Kosovu gleda kao na problem. Razlog možda leži u tome što se
14
kosovski Albanci nisu na jednako lak način asimilirali kao druge manjinske grupe pod
srpskim uticajem.
Postoji više okolnosti koje mogu biti razlog zašto asimilacija na Kosovu nije uspela.
Pre svega, Albanci su predstavljali većinsko stanovništvo u oblasti, a njihov broj se posle
1945. godine dodatno povećao. Takođe, srpski i albanski jezik pripadaju dvema različitim
jezičkim grupama. Sledeća stvar vredna pomena je i činjenica da su postojali relativno bliski
društveni kontakti sa Albanijom, preko trgovine, sklapanja porodičnih veza i slično (iako je
komunistička vladavina Envera Hodže otežala održavanje tih veza). I činjenica da je društvo
bilo podeljeno na klanove (fise) sa vlastitim pravilima i kodeksom časti (Kanun), imala je
određenu ulogu. Osećaj pripadnosti ostalom delu albanskog stanovništva na Balkanu, takođe
je bio jedan od jakih faktora pri stvaranju identiteta.
Pojedinci koji su u to vreme pohađali visoko obrazovanje u različitim režimima
naučili su oba jezika, turski i srpski, što su činili i ljudi u gradovima, koji su bili trgovinski i
ekonomski centri. Danas, većina ljudi starijih od četrdeset godina razume srpski jezik, a
mnogi od njih su naučili i turski jezik od svojih rođaka koji su bili prisiljeni da napuste
Kosovo i odu u Tursku u Rankovićevo vreme pedesetih godina. U to vreme je više stotina
hiljada ljudi prisiljeno da napusti Kosovo pod izgovorom da su navodno poreklom iz Turske.
Prvi zakon koji je regulisao državljanstvo kosovskih Albanaca bio je jugoslovenski
narodni zakon iz 1928. godine. Ipak, kosovski Albanci, sve do 1974. godine, nisu stekli puna
prava kao jugoslovenski državljani. Najvažnije pravo koje im je uskraćeno, bila je sloboda
korišćenja albanskog jezika, iako je Jugoslavija 1919. godine potpisala međunarodni
sporazum da će štititi prava manjina. Ta prava su obuhvatala pravo na osnovno obrazovanje
na maternjem jeziku u delovima države u kojima znatan deo stanovništva nije govorio
zvaničnim jezikom. Proći će mnogo vremena pre nego što će kosovski Albanci ostvariti
pravo na slobodno korišćenje maternjeg jezika na Kosovu. U ostalim delovima Jugoslavije
Turci, Mađari, Česi, Slovaci i Rusi su već od 1930. godine mogli da izdaju novine na svom
jeziku.
III. KOSOVO ZA VREME PREDSEDNIKA TITA
Posle rata 1945. godine, vlast su u Jugoslaviji preuzeli komunisti. Kosovo je
proglašeno autonomnom pokrajinom, a kasnije je dobilo i široku samoupravu, posebno u
periodu od 1974. do 1986. godine.
Pored partije i političkih institucija, postojala je i treća sila, „Jugoslovenska narodna
armija“ (JNA), koja je držala Jugoslaviju na okupu. U posleratnom periodu, Jugoslavija je
bila poznata po industriji naoružanja i jakoj vojsci. Ovo je bilo neizbežno posle raskola sa
Staljinom 1948. godine. Međutim, i vojska i industrija naoružanja su u velikoj meri zavisile
od Sovjetskog Saveza. JNA je nastala od Titove partizanske vojske. „Prva proleterska
brigada“, koja je postala obrazac za jugoslovensku vojsku, imala je kao uzor Crvenu armiju iz
Sovjetskog Saveza. Prema ustavu, oficirski korpus je trebao da bude sastavljen prema
nacionalnoj strukturi u državi, ali su u sedamdesetim i osamdesetim godinama Srbi i
Crnogorci činili 2/3 oficirskog korpusa. Njih su, mnogo više nego ljude drugih profesija,
indoktrinirali da su „Jugosloveni“. Službeni jezik u vojsci bio je srpski, a budući da su stalno
dobijali prekomandu, njihova kultura je postala „jugoslovenska“, a često su imali i
privilegije. Predsednik Tito je veoma rano jasno stavio do znanja da vojska, pored toga što
15
brani državne granice, mora da brani i socijalizam od unutrašnjeg neprijatelja. Tito je imao
više poverenja u svoju vojsku nego u komunističku partiju, i koristio ju je da bi ugušio
nacionalističke tendencije unutar partijske organizacije. Na partijskom kongresu održanom
1974. godine, po prvi put je na rukovodeće političke položaje u partiji stupilo nekoliko
visokih oficira. Osim položaja ministra odbrane, sada su i položaje kao što su ministar
unutrašnjih poslova i savezni javni tužilac preuzeli generali. Ustav iz 1974. godine omogućio
je vojsci izvesnu zastupljenost u najvišim institucijama. U vreme smrti predsednika Tita,
vojska je već bila integrisana u politički sistem i imala je kontrolu. Pored JNA, postojala je
još jedna vojna organizacija pod nazivom Teritorijalna odbrana (TO). Tito je tu organizaciju
osnovao posle invazije zemalja Varšavskog pakta na Čehoslovačku 1968. godine. Za razliku
od armije, ovu organizaciju, lakše naoružanu i koja se zasnivala na lokalnom partizanskom
načinu ratovanja, organizovale su i finansirale republike ponaosob, i koristili su se lokalni
jezici. Iako su armijski oficiri uglavnom držali starešinske položaje, postojalo je trvenje
između vojske i teritorijalne odbrane. Posle Titove smrti, vojska je uspela da preuzme
kontrolu nad teritorijalnom odbranom. Postojala je bojazan da bi ona mogla da bude
iskorišćena protiv vojske u nekom unutrašnjem konfliktu, a kasnije se ispostavilo da su za tu
bojazan postojali opravdani razlozi. Glavnokomandujući za oružane snage bilo je državno
predsedništvo, a odatle je komandna linija vodila direktno do ministra odbrane. Vojska je
1981. godine poslata na Kosovo da tamo uguši nemire i time iskorišćena za „rešavanje“
unutrašnjeg političkog sukoba. Vojska je sve više dobijala ulogu čuvara političkog sistema
zemlje. Ministar odbrane, general Mamula, je 1983. godine izjavio da je „vojska stub
političkog sistema“.
Tokom 1998. i 1999. godine, narod Kosova će se na neprijatan način susresti sa ovom
vojskom, ali i sa specijalnom policijom i paravojnim odredima, kao što su Arkanovi tigrovi i
Crvene beretke Frenkija Simatovića.
IV. KOSOVO ZA VREME PREDSEDNIKA MILOŠEVIĆA
Slobodan Milošević je 1986. godine postao partijski lider u Srbiji, a 1989. godine
pobednik na predsedničkim izborima. On je znao da su ljudi nezadovoljni zbog nejasnog
položaja Srbije u okviru jugoslovenske federacije, tako da je počeo da se oslanja na
nacionalizam, posebno u odnosu prema kosovskim Albancima. Milošević je 1989. godine
Kosovu i Vojvodini oduzeo status autonomne pokrajine i pripojio ih Srbiji. Ispostavilo se da
je podrška velikog dela intelektualaca nacionalističkim tendencijama u drugoj polovini
osamdesetih godina, imala katastrofalne posledice. Rezultat pogrešno izabranih lidera u
pogrešno vreme, podstakao je pripremanje tla za četiri rata, upropašćenu ekonomiju,
upropašćenu infrastrukturu, kao i gubitak nenadoknadivih kulturnih bogatstava u mnogim
delovima bivše Jugoslavije.
Trebalo je da prođe još osam godina rata i terora, sve ukupno tri rata u bivšoj
Jugoslaviji, ekonomskih sankcija koje su pokrenule Ujedinjene nacije, i na kraju
bombardovanje protiv Srbije, Crne Gore i srpskih vojnih jedinica i infrastrukture na Kosovu,
kako bi se stalo na kraj ludoj politici i omogućilo novim političkim snagama da preuzmu
kontrolu u Srbiji.
Kada su 1991. godine propali Miloševićevi planovi o osvajanju „srpskih“ oblasti u
Hrvatskoj, promenio je taktiku i počeo da se zalaže za državu koja se sastojala od Srbije i
Crne Gore. Ustav Savezne Republike Jugoslavije, ili „Treće Jugoslavije“, usvojen je u aprilu
16
1992. godine. Na Kosovu i u Vojvodini došlo je do protesta jer ih niko nije pitao da li bi
želeli da se pridruže novoj državi. U maju 1992. godine, kosovski Albanci su sproveli
parlamentarne i predsedničke izbore na Kosovu bez odobrenja srpskih vlasti. Ibrahim Rugova
je bez protivkandidata izabran za predsednika. Osam godina se neustrašivo borio za pasivnu
kampanju otpora – i ona je bez premca u modernoj evropskoj istoriji. Osnovan je alternativni
društveni sistem, posebno u sektoru obrazovanja i zdravstvene zaštite.
Jedan drugi političar, Azem Vlasi, izjasnio se da sada Albanci moraju da biraju
između okupacije i rata. Vlasi, koji je ranije bio visoki funkcioner u Komunističkoj partiji,
uhapšen je zbog pružanja otpora Miloševiću i njegovom planu da Kosovu oduzme status
autonomne pokrajine, koji je bio garantovan Ustavom iz 1974. godine. Nezadovoljstvo među
ljudima na Kosovu je raslo. Srbi su de fakto vodili politiku aparthejda u pokrajini.
Rugovina ideja nenasilnog otpora i „paralelnog sistema“ postala je veoma popularna
među Albancima. Dok je svet bio zaokupljen ratovima u Hrvatskoj i Bosni, posrbljavanje
Kosova je nastavljeno, a potiskivanje svega albanskog postalo je još masivnije. Milošević je
u maju 1992. godine sproveo veliku čistku u vojnom vrhu. Na iznenađenje svih, ministar
odbrane i trideset osam generala otpušteni su iz armije, delimično da bi Milošević mogao da
skine sa sebe odgovornost za moguća zlodela koja je vojska počinila u Hrvatskoj i Sloveniji.
To je bio poslednji pozdrav sa JNA i Titovim „jugoslovenskim“ generalima. Tada je na scenu
stupila mlađa generacija srpskih oficira, koja je bila skeptična prema „obazrivom“ nastupu
vojske u Sloveniji i Hrvatskoj, lojalnih samo srpskim interesima. To je bilo sudbonosno za
albansko stanovništvo na Kosovu.
Posrbljavanje Kosova je započelo masovnim otpuštanjem kosovskih Albanaca sa
njihovih radnih mesta u obrazovnom i zdravstvenom sistemu, policiji i javnoj upravi. Na
njihova radna mesta dovođeni su Srbi sa severa. Srbi koji su preuzeli nameštenja na Kosovu
dobijali su brojne povlastice, a srpski je postao jedini dozvoljeni zvanični jezik na Kosovu. U
srpskim planovima je, implicitno ili eksplicitno, sigurno postojala ideja da u budućnosti neće
biti neke posebne potrebe za albanskom radnom snagom na Kosovu. Kosovski Albanci su na
sve to odgovorili osnivanjem svog jedinstvenog paralelnog sistema, što se pokazalo veoma
dovitljivim, posebno u obrazovnom i zdravstvenom sistemu. Nastava se do univerzitetskog
nivoa odvijala u privatnim kućama.
U julu 1991. godine, srpska vlada je odlučila da otpusti sa posla Sabita Jakupija,
direktora izdavačke kuće „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“. U kratkom vremenskom
periodu je od šezdeset dvoje zaposlenih, njih četrdeset troje otpušteno sa posla – svi Albanci.
Štampanje knjiga na albanskom jeziku je zabranjeno, a one koje su već bile odštampane,
zaplenjene su i spaljene ili uništene. U julu 1992. godine, tajno je osnovana izdavačka kuća.
Sabit Jakupi je zajedno sa još dvadesetak drugih radnika nastavio tajno izdavanje knjiga na
albanskom jeziku, uglavnom školskih udžbenika. Te ilegalne knjige štampane su u
Švajcarskoj i Italiji, odakle su preko Albanije dopremane na Kosovo.
Rugovina ideja „a la Gandi“ da se za rešavanje pitanja kosovskih Albanaca bori
nenasilnim otporom, deluje gotovo nepojmljivo na Balkanu. Činjenica da je uspeo da privoli
čitavu zajednicu kosovskih Albanaca da se opredeli za osam godina nenasilnog otpora, u
vreme kada su ih srpske vlasti zlostavljale, predstavlja dokaz odlučnosti da se postigne mirno
17
rešenje etničkog konflikta. Može se diskutovati o tome da li je Ibrahim Rugova u toku ovih
godina nenasilnog otpora, predstavljao pravog čoveka, na pravom mestu – u pravo vreme.
Ali oružanu pobunu kosovskih Albanaca na početku devedesetih godina, kada su
ratovi između Srbije i Hrvatske i Bosne bili najžešći, Zapadna Evropa i SAD, verovatno ne bi
shvatili, a ni prihvatili. U tom trenutku bi oružana pobuna verovatno rezultirala još većom
tragedijom kosovskih Albanaca.
Ibrahim Rugova je stalno pokušavao da privuče pažnju zapadnih političara na
situaciju u kojoj su se nalazili kosovski Albanci, ali u tome nije imao uspeha. Pažnja
međunarodne javnosti je devedesetih godina bila usmerena ka susednim regionima.
Svakodnevni pritisci i poniženja kojima su kosovski Albanci bili izloženi u toku osam godina
dovelo je do toga da je njihovo strpljenje došlo kraju. Srpska policija i pripadnici srpske
policije i paravojnih grupa koji su operisali na Kosovu za vreme Miloševićevog režima,
pretili su Albancima smrću. Jedan od klasičnih primera politike aparthejda koja se sprovodila
1989. godine, bio je natpis na glavnom ulazu hotela „Grand“ u Prištini: „Zabranjen ulaz
psima i Albancima“. Dodatni doprinos ponižavanju i stigmatizaciji kosovskih Albanaca bili
su i nebrojeni kontrolni punktovi koje je policija postavila duž glavnih puteva. Da su ti
kontrolni punktovi bili postavljeni iz saobraćajnih ili uobičajenih bezbednosnih razloga, ljudi
se tome verovatno ne bi protivili. Međutim, ti kontrolni punktovi su služili kao oružje za
svakodnevno maltretiranje. Vozila su zadržavana satima, uvek je postojalo nešto novo što je
trebalo proveriti. U isto vreme, kosovskim Albancima su govorili da u slučaju da imaju novca
ili robe na pretek mogu da ih ostave i da bi tada stvari išle mnogo brže.
Mnogo kosovskih Albanaca je od 1990. godine napustilo Kosovo zbog nesnosnog
srpskog ugnjetavanja. Posle izbora 1992. godine, kosovski Albanci su u Švajcarskoj izabrali
vladu u egzilu, u kojoj je većinu imala Rugovina partija – Demokratski savez Kosova (DSK),
sa Bujarom Bukošijem na mestu premijera. Osnov za ovu vladu bio je Ustav Kosova, usvojen
7. septembra 1990. godine, poznat i kao Kačanički ustav.
V. ALBANCI ZAPOČINJU GERILSKI RAT
Grupe Albanaca koje su živele u egzilu su 1993. godine osnovale političku
organizaciju pod nazivom Kosovski nacionalni pokret – KNP (LPK). Ova organizacija je
prerasla u vojnu organizaciju OVK, Oslobodilačka vojska Kosova (UÇK). U početku u
okviru OVK nije postojala zajednička komanda, pa je Kosovo podeljeno na nekoliko zona od
kojih je svaka imala svog lidera. Pojedine grupe, koje su, između ostalog, predstavljali
Ramuš Haradinaj i Hašim Tači, a koji su kasnije postali glavni lideri u okviru OVK, počele
su 1996/97. godine da organizuju gerilski pokret. Tokom 1998. godine, OVK je iz dana u dan
postajala sve aktivnija i napadala je srpsku policiju i vojsku, ali i Albance koji su sarađivali sa
Srbima. Albanski gerilci su posle toga poubijali mnoge srpske policajce. OVK je bila
opozicija Rugovi i njegovoj partiji, DSK. Bukošijeva vlada je tek posle masakra u Drenici
početkom 1998. godine osnovala ministarstvo odbrane. Sektor odbrane je kasnije nazvan
Oružane snage Republike Kosovo ili OSRK (FARK). Na čelu tih snaga bio je ministar
odbrane Ahmet Krasnići, koga su kasnije ubili u atentatu 21. septembra 1998. godine.
18
Finansiranje i rad vlade u egzilu omogućili su emigranti, kosovski Albanci raseljeni
širom sveta plaćajući oko 3% svojih prihoda kao doprinos borbi za nezavisnost Kosova.
Novac se prikupljao godinama, a nikada nije iznet bilo kakav zvanični izveštaj o tome kako je
taj novac utrošen, što je zatrovalo odnose između političara kosovskih Albanaca.
Odnosi između dve vojne organizacije bili su zategnuti, a grad Oslo je, kao neutralno
mesto u kome su ove dve strane mogle da se sastaju, odigrao važnu ulogu. U maju 1998.
godine, održan je sastanak između predstavnika OVK i Ministarstva odbrane u Bukošijevoj
vladi u hotelu „Skandinavia Radisson – SAS“ u Oslu. Vladu je predstavljao Ahmet Krasnići,
a OVK Adem Demaći. Nije jasno zašto je Oslo izabrano kao mesto sastanka, a govorilo se da
je to Adem Demaći želeo. Rezultat sastanka u Oslu bio je dogovor o zajedničkom delovanju
vojnih snaga, koje bi zadržale svoje izvorne nazive UÇK (OVK) i FARK (OSRK). Međutim,
dogovor iz Osla nikada nije sproveden, što je na početku rata dovelo da neefikasnog otpora.
Srpske snage su manje-više kontrolisale celokupnu teritoriju sve dok nisu napustile Kosovo,
nakon čega je kontrolu preuzeo KFOR. S druge strane, za međunarodne organizacije je od
velikog političkog značaja bilo to što su postojale i albanske snage otpora koje su se borile za
Kosovo.
Podozrenje, stari običaji i zastareli sistem porodica i plemena, kao i želja za ličnom
moći, sigurno su bili razlozi koji su doveli kosovske Albance na ivicu građanskog rata. OVK
je osećala da u borbi protiv Srba, OSRK pokušava da preuzme vojnu organizaciju koja je
stvorena posle nekoliko godina rada OVK na Kosovu. Komandanti zona OVK-a, koji su
nekoliko godina vodili gerilski rat, mislili su da u novoj vojsci nisu dobili pozicije koje su
zaslužili. Može se reći da su već tada vodeće ličnosti u vojnom sistemu, započele svoje
političko pozicioniranje da bi osigurale mesto u okviru budućeg političkog sistema na
Kosovu.
Sa srpske tačke gledišta, bili su to teroristi i pobunjenici koje je trebalo poraziti. I
jedan američki izaslanik, Robert Gelbard je 1998. godine izjavio da je OVK teroristička
organizacija. Da je Milošević pametnije odigrao karte, ovo je moglo da bude opšte mišljenje.
Njegova strateška procena, koja je svakako usko povezana sa starim srpskim
stavovima da je Kosovo11 samo srpsko, a ne i albansko, doživela je dramatičan zaokret
krajem 1997. godine, kada je država organizovala teror nad albanskim stanovništvom, koji se
identifikuje sa svakodnevnim ubistvima i atentatima12. Ovaj teror protiv Albanaca započeo je
1989. godine, kada je Milošević ukinuo autonomiju Kosova i otpustio sa posla sve Albance
koji su bili zaposleni u državnim i opštinskim organima.
11
12
Svein Mønnesland str. 358, Vasa Čubrilović, Memorandum 1937.
Dodatni dokument br. 1 i 2
19
VI. OD SPORAZUMA U RAMBUJEU DO NAPADA NATO-a
Diplomatski napori pri kraju devedesetih godina za iznalaženje rešenja za sukob na
Kosovu, na čelu sa američkim ambasadorom u Makedoniji i drugim zapadnim diplomatama
relativno nižeg nivoa, nisu doveli ni do kakvog rezultata.
U cilju da se diplomatskim naporima pruži podrška, angažovana je Kontakt grupa za
bivšu Jugoslaviju, u čijem sastavu su bili SAD, Rusija, Velika Britanija, Nemačka i Italija.
Početkom februara 1999. godine, sukobljene strane na Kosovu pozvane su na pregovore koji
su održani u Francuskoj, u dvorcu Rambuje nedaleko od Pariza. Srpsku delegaciju predvodio
je premijer Milutinović, a albansku delegaciju su predstavljali Ibrahim Rugova i nekolicina
drugih članova DSK, dok su OVK predstavljali Hašim Tači i drugi intelektualci. Ponuđen je
plan koji uključuje široko međunarodno učešće u planiranim mirovnim pregovorima i
raspoređivanje mirovnih snaga NATO-a na Kosovu. Prihvatanje ovog plana je bilo teško za
obe strane. Albanci su uvideli da plan ne ide u prilog nezavisnosti Kosova, a Srbi su smatrali
da se sa planom otišlo predaleko, jer su se njime predviđali raspoređivanje NATO snaga i
mogućnost da se status Kosova reši na referendumu koji će biti održan posle tri godine.
Sredinom marta, nakon intenzivnih pregovora i pod pritiskom međunarodne zajednice,
albanska strana je nerado potpisala sporazum, dok je srpska strana odbila da stavi svoj potpis.
VII.
NATO / KFOR-A DA PREDUZME MERE
Budući da su međunarodni posrednici zapretili upotrebom sile ukoliko strane ne
postignu dogovor, nastala je delikatna situacija. Svi diplomatski napori nisu urodili plodom
te je vojno angažovanje, kao krajnje sredstvo, bilo neizbežno. OEBS je 20. marta odlučio da
evakuiše sve posmatrače sa Kosova i pripremljen je scenario za vojne udare protiv vojnih,
paravojnih i policijskih jedinica na Kosovu kako bi se stalo na kraj etničkom čišćenju i teroru
od strane srpskih vlasti. Dana 24. marta u 19:00 sati, prve Tomahavk rakete pogodile su
srpske vojne i policijske ciljeve u Prištini i drugim mestima na Kosovu.
VIII. KOSOVO ZA VREME MISIJE UJEDINJENIH NACIJA (UNMIK) 1999 - 2009.
“Zadatak međunarodne zajednice je da pomogne ljudima na Kosovu da ponovo sagrade
svoje živote i iscele rane sukoba.”
Bivši generalni sekretar UN-a, Kofi Anan (1999)
U junu 1999. godine, nakon 78 dana duge kampanje NATO-a, Ujedinjene nacije su
preuzele dužnost da upravljanju Kosovom preko Misije privremene uprave na Kosovu
(UNMIK) sa sveobuhvatnim mandatom bez presedana, u cilju da se Kosovu obezbedi
„prelazna uprava u uspostavljanju i nadgledanju razvoja privremenih demokratskih institucija
samouprave kako bi se obezbedili uslovi za miran i normalan život za sve stanovnike
Kosova“.
UNMIK je u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija
uspostavio međunarodno prisustvo na Kosovu. Tokom narednih godina, kada su privremene
institucije samouprave na Kosovu (PISK) već bile uspostavljene i stekle pravo da preuzmu
veću odgovornost, UNMIK se povukao iz izvršne uloge i preuzeo ulogu nadzora i podrške
lokalnim institucijama. UNMIK se, u svom sadašnjem obliku, nalazi u završnom poglavlju
pre rešavanja njegovog statusa.
20
Specijalni predstavnik Generalnog sekretara i šef Misije privremene uprave
Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK)
„Kao šef UNMIK-a, specijalni predstavnik generalnog sekretara je najviši
međunarodni civilni zvaničnik na Kosovu. On će uživati maksimalna predviđena civilna
ovlašćenja koja mu je Savet bezbednosti poverio u Rezoluciji 1244 (1999), a pored toga je i
konačni autoritet za njihovo tumačenje… Specijalni predstavnik će olakšati politički proces
projektovan da odredi budući status Kosova, uzimajući u obzir sporazum iz Rambujea“.
(Generalni sekretar u svom izveštaju o UNMIK-u, 12. jul 1999. godine).
Ovaj pokušaj UNMIK-a da izgradi državu od nule, mogao je da bude priča o uspehu,
međutim, specijalni predstavnici generalnog sekretara su godinama podrivali ovu prvu priliku
za Ujedinjene nacije da predstave demokratski model zasnovan na zakonu i pravdi, i to zbog
lošeg upravljanja, nedostatka razumevanja u službi i neprofesionalnog ponašanja.13
Oni su propustili da optuže političke lidere u slučajevima korupcije i da na taj način
obezbede sprovođenje reda i zakona.14
Bivši generalni sekretar UN Kofi Anan je ovo pitanje izložio na sledeći način:
“Zadatak međunarodne zajednice je da pomogne ljudima na Kosovu da ponovo izgrade svoje
živote i iscele rane sukoba“.
Tih godina sam ulagao velike nade u svetlu budućnost u ovoj novoj demokratiji u
Evropi, koja se izgubila u bezakonju i uništenim iluzijama.
Oni koji su navodno bili među najsjajnijim, najobrazovanijim i najkvalifikovanijim
ljudima u Evropi i UN, doveli su do ovako strašne situacije na Kosovu.
Ova međunarodna misija tvrdi za sebe da je postkonfliktna misija i da se kao takva
bavi analizama uzroka koji su prethodili ratu, posledicama, izvorima, modelima i istorijom.
Međutim, u tom pravcu je urađeno malo ili nimalo.
Najznačajnija stvar koju je postigao SPGS jeste dodeljivanje imuniteta (i
retroaktivnog) za misiju, kao i za sve aktivnosti/institucije i njihove zaposlene u odnosu na
one zakone i propise koje je trebalo da nametnu građanima. Sledeći važan problem je taj da
su skoro svi srpski ratni zločinci na Kosovu uspeli da izbegnu pritvor pre nego što su
okončane istrage i sudski postupci. Činjenica da su ratni zločinci pobegli, a da protiv njih
nisu donete zakonske odluke, postaće glavni povod za kasnije osvetničke postupke Albanaca
prema kosovskim Srbima, barem sam ja tako shvatio situaciju na terenu.
PRAVDA ZA SVE?
Ovaj pokušaj UN-a pokrenut je verovatno na najgori mogući način za uspostavljanje
države u praksi, ali ne i formalno. Mislio sam da će UNMIK na čelu sa Evropljanima, koji su
imali više iskustva i znanja, morati bolje da funkcioniše. Međutim, to nije bio slučaj.
UNMIK je, pre svega, uspeo da stvori vakuum, da tako kažem, tamo gde u prvim
godinama skoro da i nije postojao zakon ili pravda, barem je takav bio opšti utisak među
ljudima.
13
Bivši specijalni predstavnik Generalnog sekretara i šef UNMIK-a Soren Jesen-Petersen, Priština, Insight, 417. juni 2010, str. 13, videti takođe www.balkaninsight.com
14
Dagens Nyheter, dnevni list iz Švedske 2007-25, novinar Maciej Zaremba „Izveštaj iz UNMIKISTAN-a,
zemlje budućnosti“, deo 1-4.
21
Prema mišljenju ljudi sa kojima sam razgovarao, utisak je da su mnogi kriminalci
dobili odrešene ruke da deluju na Kosovu, među kosovskim Albancima, kosovskim Srbima i
međunarodnim osobljem i oni su to mogli da rade bez bojazni od zakona ili pravosuđa.
Još jedan dodatni faktor koji će bitno uticati na mišljenje koje stanovnici Kosova
imaju o UNMIK-u (ili UNMIKISTAN-u, kako se lokalno nazivalo Kosovo pod upravom
UNMIK-a), pojavio se 18. avgusta 2000. godine, kada je specijalni predstavnik generalnog
sekretara dodelio zakonski imunitet (i retroaktivni) za misiju. Sve institucije UN-a na
Kosovu, uključujući zaposlene i njihove porodice, i vojnici, sve u svemu možda 60.000
osoba, stavljeno je iznad zakona. Oni nisu mogli da budu optuženi, uhapšeni, krivično
gonjeni ili saslušavani od strane bilo kog domaćeg organa za sprovođenje zakona ili drugih
organa (jedini izuzetak bili su vojnici, koje su njihove vlade mogle krivično da gone).
Postojala je samo jedna mogućnost za formalnu žalbu protiv tog imuniteta. U slučajevima
kada je počinjeno teško krivično delo, žalba se mogla uložiti direktno generalnom sekretaru
Ujedinjenih nacija, Kofi Ananu.
Prva osoba koja je podnela takvu žalbu bio je Bedri Šabani, koji je uradio upravo ono
što UN nije želeo da rade građani Kosova, prekršio je albanski model. Kada je otkrio da su
neki njegovi šefovi u okviru Carinske službe uzimali mito od švercera, prikupio je dokaze i
otišao u policiju UN sa pet kilograma dokumenata. Vreme je prolazilo. Ništa se nije desilo.
On se nakon toga obratio štampi. To je bio hrabar potez, ali veoma blizu gluposti, jer su se na
Kosovu dešavala ubistva i zbog mnogo sitnijih stvari. Ali vidite, dogodilo se iznenađenje!
Direktor Carine je uhapšen! Međutim, on je ubrzo posle toga oslobođen po nalogu sudije
UN-a. Albanski tužilac je protestvovao rekavši da se ne slaže i optužio je UN za sabotažu
pravde. A ljudi na ulicama su samo slegali ramenima. Oni su prihvatili albanski model.
Sticajem okolnosti, desilo se da je glavni administrator Kosova u to vreme, Mihail
Štajner, bio u intimnoj vezi sa ćerkom jednog od službenika Carine15, koji je bio najbolji
prijatelj uhapšenog.
Ali kome je sada Bedri Šabani mogao da se žali, kada je i sam glavni administrator
kompromitovao svoj položaj? Bedri Šabani je jednostavnim rečima napisao žalbu Kofi
Ananu tražeći od njega pravdu.
Sve do tada to možda i nije bila katastrofa za Bedri Šabanija, ali njemu se tada
dogodila nezamisliva stvar. Šabani je otpušten sa posla u Carini.
„Bila je to neoprostiva povreda dužnosti da piše Kofi Ananu“, tvrdio je UN.
„Nimalo“, odgovorio je sud u Prištini kome se Šabani žalio, „Kofi Anan vrši vrhovnu
vlast nad Kosovom i možete da mu se žalite. Šabani je iskoristio svoju slobodu izražavanja, a
njegov otkaz je nevažeći“.
Prošlo je tri godine od kada je sud Šabanijevo otpuštanje sa posla proglasio
nezakonitim, a on je i dalje bez posla. Šef UNMIK Carina je odbio da se povinuje sudu koji
je uspostavio UN i koji donosi odluke na osnovu zakonodavstva UN-a. I ne postoji niko ko bi
ga na to mogao prinuditi. Ova priča je detaljno navedena zato što je tipična. Postoji mnogo
sličnih slučajeva među Kosovarima za koje UN predstavlja bezakonje i izgubljene iluzije16.
Marek Antoni Novicki, međunarodni pravnik sa korenima u poljskom pokretu za
građanska prava, kaže da nakon pet godina rada kao narodni advokat na Kosovu, razume
ogorčenost prema UN-u. On navodi: „Sve je jasno pokazano u mojim izveštajima. U ovim
izveštajima možemo da pročitamo da na Kosovu same Ujedinjene nacije stoje iza većine
povreda ljudskih prava i da u odnosu na UN ne postoji pravda“. „S pravne tačke gledišta
15
Dagens Nyheter dnevni list (novina u Švetskoj) 2007-25, novinar Maciej Zaremba „Izveštaj iz
UNMIKISTAN-a, zemlje budućnosti“, deo 1-4.
16
Novinar Maciej Zaremba “Izveštaj iz UNMIKISTAN-a, zemlje budućnosti“, deo 1-4.
22
Kosovo je crna rupa Evrope“, kaže Novicki, „ili kao u Kafkinom romanu, UN je došao da
štiti ljudska prava i istodobno lišava građane svih postojećih pravnih sredstava za
ostvarivanje tih prava“.
Novicki kaže da je ta odluka bila nelegalna, nelogična i kobna. Nelegalna, zato što
krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. „Ne postoji pravo na pravično suđenje, član 6,
ako su vlasti iznad zakona“. Nelogična, zato što sam UN predstavlja jednu i jedinu vlast. On
odlučuje o policiji, piše zakone i imenuje sudije.
Maciej Zaremba, novinar iz Švedske, pitao je Hansa Korela, glavnog pravnog
savetnika UN-a u Njujorku, koji je odobrio imunitet: „Da li je zaista mudro dodeliti imunitet
carini i svim drugim institucijama UN-a u odnosu na zakone UN-a?“ Hans Korel je bio
zapanjen: „Šta kažete? Naravno da ne!“ „Ovakvo tumačenje“, kaže Korel, „potpuno je
pogrešno tumačenje imuniteta“.
Od svih grešaka koje je učinio UN, najneoprostivija je greška Hansa Korela, glavnog
pravnog savetnika UN-a u Njujorku, jer on nije ništa preduzeo da ukine protivpravni imunitet
koji je dodeljen misiji UN-a. Druga greška, takođe neoprostiva, je ta što je malo ljudi ustalo u
borbi protiv korupcije i mafije, što je potpuno poražavajuće.
“UN je izdao mnoge od najsjajnijih ljudi, najvećih idealista na Kosovu u korist onih
beskrupuloznih“, pišu dvojica bivših radnika UNMIK-a, Uit Mejson i Jan King. „Proizvoljna
hapšenja od strane izvršnih vlasti i odbijanje zakonitih sudskih naloga stvara presedan zbog
kojeg Ujedinjene nacije mogu duboko zažaliti, jer takvi koraci podrivaju demokratski cilj
razvoja jakog i nezavisnog sudstva“, piše kanadski sudija Dejvid Maršal, koji je bio
posmatrač na Kosovu za OEBS.
Maciej Zaremba je postavio sledeće pitanje: “Kako je došlo do toga da se u toku ovih
sedam godina o ovome tako malo pisalo u medijima?“, a zatim sam odgovorio, „Jedini
mogući odgovor je taj da je meni bilo potrebno šest meseci da prikupim pouzdane
informacije za moja četiri članka, Kosovo kolonija.“17
Dana 10. februara 2007. godine, lokalni politički pokret „Samoopredeljenje“
(„Vetëvendosje“) čiji osnovni cilj je „samoopredeljenje za Kosovo“, organizovao je mirne
proteste u Prištini. Rukovodstvo UNMIK-a je odlučilo da ovi mirni protesti predstavljaju
opasnost po bezbednost zemlje i suprotstavilo je demonstrantima naoružane policajce
UNMIK-a, što je rezultiralo smrću dvojice demonstranata Mon Baljaja i Arbena Dželjadinija
i sa oko 80 povređenih demonstranata, od kojih su neki bili ozbiljno povređeni.
JAVNO SAOPŠTENJE AMNESTY INTERNATIONAL-A
Indeks A I: EUR 70/001/2009
Datum 9. februar 2009.
Na drugu godišnjicu nezakonitog ubistva Mon Baljaja i Arbena Dželjadinija,
Amnesty International je pozvao da se stane na kraj nekažnjavanju pripadnika rumunske
policijske jedinice za koje se veruje da su odgovorni za njihovo ubistvo.
Mon Baljaj i Arben Dželjadini ubijeni su tokom protesta „Samoopredeljenja“ u
glavnom gradu, Prištini, 10. februara 2007. godine, kada su pripadnici formirane rumunske
policijske jedinice pod kontrolom Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu
(UNMIK), pucali na demonstrante gumenim mecima. Među ostalima, teže su povređeni i
Zenelj Zenelji, Mustafa Nerjovaj i Hisni Hiseni.
17
Maciej Zaremba, Dagens Nyheter članci – „Kosovo kolonija“, 2007.
23
Interna istraga UNMIK-a u 2007. godini utvrdila je da je uzrok smrti demonstranata
bilo nepravilno korišćenje gumenih metaka od strane nepoznatih pripadnika rumunske
policijske jedinice. U međuvremenu su ti zaključci povučeni, a pripadnici policijske jedinice
su se vratili u svoju domovinu. U vezi sa ovim ubistvima, kosovski organi nikada nisu
sproveli bilo kakvu nezavisnu krivičnu istragu. Koliko je organizaciji poznato, vojno
tužilaštvo u Rumuniji, u sprovedenoj, istrazi nije moglo da identifikuje počinioce krivičnog
dela.
UNMIK koji ostaje na Kosovu na osnovu Rezolucije 1244/99 Saveta bezbednosti
Ujedinjenih nacija, imao je mandat da ponovo uspostavi vladavinu prava i poštovanje
ljudskih prava na Kosovu. Amnesty International smatra da UN i države koje pružaju
doprinos mora da obezbede da svi oni koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava, krivična
dela ili druge slične prekršaje treba da odgovaraju, uključujući i krivično gonjenje, ako je
potrebno.
Roditelji dvojice mladića su protiv UNMIK-a podneli tužbu u ovom slučaju koju 15.
marta treba da razmotri Savetodavna komisija za ljudska prava (SKLJP). Savetodavna
komisija za ljudska prava, koja je uspostavljena na osnovu zakona u martu 2006. godine kako
bi se obezbedila naknada za postupke i propuste UNMIK-a, nema nadležnost da pokrene
krivičnu istragu, ali može da preporuči UNMIK-u pokretanje takve istrage.
RATNI ZLOČINI
Tokom početne faze istrage i pripreme sudskih postupaka za kosovske Srbe koje je
UNMIK osumnjičio za ratne zločine, nešto je krenulo potpuno naopako. Teško je reći da li je
to zbog nespremnosti UNMIK-a da koristi podatke koji su poznati kosovskim Albancima ili
je to primer nedovoljnog rada UNMIK-a.
Rezultat je bio da je na stotine osumnjičenih lica izbeglo hapšenje i istragu. To se nije
desilo puno vremena pre nego što su to kosovski Albanci uočili. Činjenica da je UNMIK
propustio da iskoristi policiju za brzo hapšenje osumnjičenih za ratne zločine, zasigurno je
doprinela osvetničkim progonima i ubistvima kosovskih Srba.
Analize koje je nakon drugog svetskog rata u Zapadnoj Evropi napravio Endru Rigbi
pokazuju da su zemlje u kojima su hiljade osumnjičenih kolaboracionista veoma brzo
uhapšeni u velikoj meri izbegle da stanovništvo uzme pravdu u svoje ruke. Norveška,
Danska, Holandija i Belgija su bile zemlje koje su izbegle da njihovo stanovništvo samo
naveliko deli pravdu. Nasuprot tome, Francuska, u kojoj su hapšenja osumnjičenih
kolaboracionista bila znatno ređa, doživela je talas kolektivnih pogubljenja koja su izvršile
ranije naoružane grupe otpora. Oko 4.500 eventualnih kolaboracionista, bilo je „kolektivno
pogubljeno“ u Francuskoj.18
U proleće 2001. godine, dve godine nakon što je UNMIK preuzeo dužnost na Kosovu,
uhapšeno je samo četrdeset srpskih vojnika zbog počinjenja ozbiljnih zločina u toku rata, a
većina njih je uspela da izbegne hapšenje. Umesto da prekine lanac nasilja na Kosovu tako
što bi osumnjičeni bili izvedeni pred sud, nesprovođenje slučajeva od strane UNMIK-a
dovelo je do toga da se stvorila atmosfera netolerancije prema srpskoj manjini na Kosovu.
Glasine su bile utemeljene iz jednog jednostavnog razloga što se malo toga ili ništa nije
dešavalo, a nevini kosovski Srbi su platili za to.
18
Howard Clark: „Radovi na Kosovu napreduju – zatvaranje ciklusa nasilja“, Centar za proučavanje praštanja i
pomirenja (2002).
24
Ja sam lično, najmanje tri puta u toku prvih pet godina, obavestio krivično odeljenje u
UNMIK-u o mojim nalazima, a pored toga, predao sam im i dokumente o ratnim zločinima,
koji moraju dalje da se obrade, kako bi ti slučajevi mogli da budu razmotreni. Razlog za
kontaktiranje sa UNMIK policijom, a ne sa istražiteljima Međunarodnog krivičnog suda za
bivšu Jugoslaviju, bio je taj što su mi rekli da je sva odgovornost za istrage u predmetima
ratnih zločina prenesena na Kosovo. Ne mogu da se setim da je tokom mog boravka na
Kosovu postojao barem jedan slučaj u kojem su Srbi osumnjičeni za ratne zločine podvrgnuti
istrazi i izvedeni pred sud!
Kosovo je bilo pravi košmar smrti, nasilja i razaranja tokom akcija srpskih vojnih,
paravojnih i policijskih snaga u poslednjih godinu i po dana pre nego što su bile prisiljene da
se povuku sa Kosova. Međunarodna zajednica je dala doprinos u obnovi Kosova, ali to nije
bilo dovoljno da se nadoknade sve ratne štete i razaranja. Nije mnogo učinjeno da se
pomogne žrtvama ratnih zločina, posebno kada je reč o silovanim i na druge načine
povređenim ženama. Zbog nepostojanja programa pomoći ovim ugroženim grupama njima je
bilo izuzetno teško da se nose sa životom. Zanemarivanje od strane raznih domaćih vlada u
ovom kontekstu je za osudu jer, kao što se vidi, čak ni deset godina posle rata, ravnopravan
status još uvek nije na dnevnom redu!
Svi međunarodni posetioci, uključujući i predsednika Klintona, ukazali su na značaj
spremnosti za opraštanje, ako Kosovari žele da imaju nekakvu budućnost u uzajamnim
odnosima sa Evropom i SAD. Većina Kosovara razume, ili će razumeti neophodnost
opraštanja, ali pod jednim važnim uslovom: Srbi moraju da priznaju ono što se dogodilo! Srbi
su od 1989. godine ojačali diskriminatorsku vladavinu nad kosovskim Albancima bez premca
u savremenoj evropskoj istoriji. U cilju obezbeđivanja priznanja istine od strane Srba, vlasti
na Kosovu, zajedno sa UN i Srbima moraju da uspostave neku vrstu „komisije za istinu“, gde
će svaki pojedinac moći da podnese svoje optužbe o počinjenim zločinima, kao i svoje
dokaze.
Pravda za sve Kosovare mora da bude konačan cilj u procesu pomirenja i oproštaja.
Ta pravda ne znači samo priznanje svakog počinjenog zločina, već i da nevini kosovski
Albanci i pripadnici drugih manjina moraju da dobiju mogućnost da speru ljagu sa svog
imena pred javnošću.
IX.
DEKLARACIJA O PROGLAŠENJU NEZAVISNOSTI KOSOVA, 17.
FEBRUAR 2008.
Raspad bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije počeo je 1990/91.
godine i do njega nije došlo zbog spoljašnje političke ili vojne intervencije. Takozvani
jugoslovenski narodi ispunili su to svojstvo kada su se rasplamsali stari sukobi, a odmah
nakon što je raspad postao stvarnost, spoljni svet se uključio. Balkan je ponovo postao deo
igre međunarodne politike. Skoro sve jugoslovenske jedinice postale su nezavisne države.
Istorijski gledano, nezavisnost Kosova samo je zaokružila taj proces. Kosovo je sada postalo
bivša jugoslovenska država, što je trebalo da postane još 1995. godine, da su međunarodni
političari pravilno obavili svoj posao. Međunarodna zajednica nije prihvatila pokojnog
predsednika Ibrahima Rugovu u vreme kada je on putovao naokolo i molio da se obrati
pažnja na prava kosovskih Albanaca. Kosovski Albanci, koji su činili više od 90%
stanovništva Kosova, već 1992. godine su izglasali nezavisnost od Srbije na tajnim izborima.
Ono što se dogodilo 17. februara 2008, predstavlja prirodan proces. Bio je to nastavak
raspada bivše Jugoslavije koji je započeo ranih devedesetih godina i sada je konačno dostigao
25
svoj kraj. Tog dana, u 15:49 časova (prema vremenu u centralnoj Evropi), Republika Kosovo
je proglasila svoju nezavisnost. Parlament je na istorijskom zasedanju jednoglasno podržao
deklaraciju o nezavisnosti od Srbije.
Član 1 (Definicija države)
1. Republika Kosovo je nezavisna, suverena, demokratska, jedinstvena i neodvojiva država.
2. Republika Kosovo je država svojih građana. Vlast Republike Kosovo se zasniva na
poštovanju ljudskih prava i sloboda svojih građana i svih drugih osoba unutar njenih granica.
3. Republika Kosovo nema nikakve teritorijalne pretenzije prema bilo kojoj državi ili delu
države, niti će tražiti ujedinjenje sa bilo kojom državom ili delom države.
“Počastvovani smo i zahvalni na tome što je naša generacija doživela i dočekala ovaj dan i
svesni smo i spremni da krenemo putem koji ovde počinje. Naša budućnost je u Evropi. Hvala
vam iz sveg srca što ste ostali sa nama u najtežim vremenima. U znak sećanja na one koji su
dali svoje živote, njihove najdraže i one koji još uvek nisu nađeni“.
Proslava je nastavljena do kasno u noć, nakon što je premijer Hašim Tači obećao da
će Kosovo biti demokratska zemlja u kojoj će se poštovati prava svih etničkih zajednica.
Vlade Crne Gore i Makedonije formalno su priznale Kosovo kao nezavisnu državu
nakon njegovog otcepljenja od Srbije. To znači da od bivših jugoslovenskih republika, osim
Srbije, samo Bosna i Hercegovina još uvek nije priznala Kosovo.
Novinar BBC-ja, Nik Torp je rekao u Prištini: “Priznavanje od strane susednih
zemalja donosi psihološke, trgovinske i praktične koristi za Kosovo“.
Do kraja maja 2010. godine, Republiku Kosovo je od 192 članice Ujedinjenih nacija
formalno priznalo 69 država ili su najavile njeno priznanje. U taj broj uključene su 22 od 27
država članica Evropske unije, koje su priznale Republiku Kosovo. Aljbin Kurti, lider
„Samoopredeljenja“, jedine prave opozicione organizacije na Kosovu, je u jednom intervjuu,
kada je upitan o nezavisnosti Kosova, rekao ukratko: „Ovo nije nikakva deklaracija o
nezavisnosti, nema nikakvu istorijsku pozadinu, a državna himna je izvedena pod nazivom
Evropa i bez teksta!“
X.
KOSOVO POD UPRAVOM UJEDINJENIH NACIJA (UNMIK) /
EVROPSKE ZAJEDNICE (EULEX) 2009 - ?
Misija vladavine prava Evropske zajednice na Kosovu (EULEX) je najveća civilna
misija koja je ikada pokrenuta u okviru Evropske bezbednosne i odbrambene politike
(ESDP). Glavni cilj je da pomogne i podrži kosovske institucije u oblasti vladavine prava,
posebno u oblastima policije, pravosuđa i carine. Ova misija nije na Kosovu da bi upravljala
ili vladala. To je tehnička misija koja će nadgledati, pratiti i savetovati, istovremeno
zadržavajući izvestan broj ograničenih izvršnih ovlašćenja. EULEX radi pod opštim okvirom
rezolucije Saveta bezbednosti UN-a 1244 i ima unificiran lanac komande prema Briselu.
Činjenice:
Broj zaposlenih: oko 3.000 (1.900 u međunarodnom osoblju, 1.100 u lokalnom osoblju)
Budžet: 205 miliona evra za prvih 16 meseci
26
Šef misije: Iv de Kermabon
Glavni štab: Priština, Kosovo
Zemlje učesnice: sve zemlje EU, kao i Norveška, Švajcarska, Turska, Hrvatska, SAD i Kanada.
Moguće je pridruživanje i drugih zemalja.
Izjava Misije:
Misija Evropske bezbednosne i odbrambene politike (ESDP) pomagaće kosovskim
institucijama, pravosudnim organima i organima za sprovođenje zakona na Kosovu u
njihovom napretku ka održivosti i preuzimanju odgovornosti. Misija će dalje razvijati i jačati
nezavisan i multietnički pravosudni sistem i multietničku policiju i carinsku službu,
obezbeđujući da ove institucije budu uzdržane od političkog mešanja i da budu privržene
međunarodno priznatim standardima i najboljim evropskim praksama. Misija će, uz punu
saradnju sa Programima Evropske komisije za pomoć, implementirati svoj mandat kroz
praćenje, nadgledanje i savetovanje, zadržavajući izvesna izvršna ovlašćenja.
Pravni osnov:
Zajednička akcija Saveta 2008/124/CFSP od 04. februara 2008. godine o Misiji vladavine
prava Evropske unije na Kosovu, EULEX-KOSOVO
Zajednička akcija Saveta 2009/445/CFSP od 09. juna 2009.
Izmene i dopune Zajedničke akcije 2008/124/CFSP o Misiji vladavine prava Evropske unije
na Kosovu (1) EULEX-KOSOVO
___________________________
Prvi zadatak EULEX-a (vladavina prava) trebalo bi da bude ukidanje protivpravnog
imuniteta, koji je ranije dodeljen UNMIK-u i EULEX-u. Ukoliko EULEX ne ispuni ovaj
zadatak, građani u njemu neće videti ništa bolje od nedemokratskog vladara koji predstavlja
bezakonje i izgubljene iluzije i podriva jedini demokratski cilj razvoja nezavisnog i jakog
pravosuđa.
UNMIK je duže od deset godina ometao istragu ratnih zločina i u trenutku kada je
EULEX preuzeo odgovornost na Kosovu u maju 2009. godine, predato mu je 1.200 dosijea o
ratnim zločinima, u kojima, manje ili više, ništa nije istraženo. EULEX je posle kratkog
vremena, 2009. godine zaključio 300 slučajeva i počeo da razmatra 10 preostalih slučajeva od
njih 900 ukupno. Ova informacija mi je data prilikom intervjua (koji smo obavili moj
producent filma i ja) sa portparolom EULEX-a Karen Lindal, zamenikom direktora za
PPIO/EULEX u oktobru 2009. godine.
Danas na Kosovu postoje najmanje tri vlasti: UNMIK, EULEX i Vlada Republike
Kosovo, kao i lokalne paralelne strukture pod upravom Beograda. Prve dve pomenute
institucije imaju vrhovnu izvršnu vlast. Kako zakonodavni organi i vlada uspevaju da vode
ovakvu državu?
D. ŠTA SE DOGODILO NA KOSOVU PRE 24. MARTA 1999?
(Pre nego što je NATO pokrenuo svoju kampanju bombardovanja protiv Srbije)
NATO i Evropska unija upozorili su predsednika Miloševića da će, ukoliko ne
prekine progon, proizvoljna ubistva kosovskih Albanaca i politiku spaljene zemlje u ruralnim
27
područjima Kosova koju je pokrenuo u zimu/proleće 1998. godine, morati vojno da
intervenišu. Predsednik Milošević nije ozbiljno shvatio upozorenje NATO-a i Evropske unije,
a kao rezultat, NATO je 24. marta 1999. godine u 19:00 sati započeo bombardovanje srpskih
vojnih baza u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu, prisiljavajući Miloševićeve snage da se povuku
sa Kosova.
Početak 1998. godine ostao je upamćen ne samo po izuzetno hladnoj zimi, već i po
velikoj nesigurnosti zbog mera srpskih vlasti koje su planirale da prisile kosovske Albance da
napuste Kosovo – njihovu viševekovnu otadžbinu! Od 1989. godine više hiljada ljudi je
svake godine napuštalo Kosovo zbog zlostavljanja, fizičkog maltretiranja, progona i
otpuštanja sa radnih mesta. U to vreme je bilo zabranjeno da se albanski jezik, kojim je
govorilo više od 90% stanovništva, koristi kao zvanični jezik. Srpski je bio jedini zvanični
jezik koji je koristila administracija. Srpske vlasti su nekim kosovskim Albancima ponudile
da rade u javnim institucijama, pod uslovom da potpišu dokumente koji potvrđuju srpsku
vrhovnu vlast na Kosovu. Većina Albanaca je odbila tu ponudu. Otpuštanje Sabita Jašarija,
direktora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Prištini sa posla je upečatljiv primer
politike koju su srpske vlasti sprovodile na Kosovu.
Saljih Maćedonci, profesor na Univerzitetu u Prištini je otpušten sa svog radnog
mesta bez ikakvog objašnjenja. Kasnije je radio u paralelnom obrazovnom sistemu koji su
kosovski Albanci započeli u privatnim kućama.
U novembru 1997. godine, pripadnici srpske policije i vojske su vozilima otišli u selo
Lauša u opštini Srbica i počeli da pucaju nasumično kroz prozore svojih vozila. Jedan zalutali
metak prošao je kroz prozor osnovne škole „Përparimi“ koja je izvodila nastavu u paralelnom
školskom sistemu, i usmrtio Haljita Gecija. On je u tom trenutku bio na nastavi sa svojim
učenicima. Ovaj incident je izazvao protestni marš u kome je učestvovalo više hiljada
Albanaca. Savet za ljudska prava i slobode na Kosovu registrovao je u novembru 1997.
godine19 više od 300 slučajeva u kojima su policija i vojne i paravojne snage maltretirale i
pretile Albancima govoreći im da napuste Kosovo. Ovo je bila situacija u kojoj su se nalazili
kosovski Albanci na pragu 1998. godine.
POLITIKA SPALJENE ZEMLJE – NEMA POVRATKA ZA KOSOVSKE ALBANCE
Taktika spaljene zemlje počela je čestim napadima na sela u 1998. godini.
Artiljerija, oklopna vozila i tenkovi započeli bi udar na odabrana sela. Napad je
nastavljala pešadija koja je opkoljavala selo sa tri strane, prisiljavajući stanovništvo da beži
preostalom stranom. Ova metoda napada nazvana je „Taktika potkovica“. Zvanična misija
srpske policije i vojske na Kosovu bila je zaštita stanovništva i države, barem su tako
govorile srpske vlasti. Međutim, umesto da zaštite građane, one su kosovske Albance izlagale
skoro svakodnevnim napadima, progonima i ubistvima20.
Narod nije znao šta će se tačno dogoditi. Neki ljudi su nasumično ubijeni, a drugi
nestali. Na putevima su se vršile detaljne kontrole, a postojala su i ograničenja kretanja
između područja, posebno u zapadnom delu Kosova.
Srpske vlasti su optuživale albansko stanovništvo na Kosovu za saradnju sa OVK i
sprovodile su proizvoljna hapšenja muškaraca kosovskih Albanaca. Mnogi od njih su
uhapšeni bez bilo kakvog pravnog osnova i nestali bez traga. Nekoliko godina kasnije, mnogi
19
Savet za odbranu ljudskih prava i sloboda – „Izveštaj o kršenju ljudskih prava i sloboda na Kosovu tokom
1997. godine“.
20
Videti dodatni dokument br. 4 i intervjue sa preživelima, članovima porodica i susedima u daljem tekstu.
28
od njih su pronađeni u masovnim grobnicama u Srbiji, kao u Batajnici nadomak Beograda,
Perućcu, jezeru na granici između Srbije i Bosne i Hercegovine, i Petrovom Selu, mestu
nedaleko od granice Srbije sa Rumunijom.21
10. maja 2010. godine međunarodni mediji su izvestili o novoj masovnoj grobnici u
gradu Raška u Srbiji, nedaleko od granice sa Kosovom i da se u njoj nalazi oko 250 tela
kosovskih Albanaca.22
Od februara 1998. godine zaoštrio se sukob između OVK-a, s jedne, i vojnih i
policijskih snaga Srbije i Crne Gore (SRJ), s druge strane. U isto vreme, snage SRJ i Srbije
počele su da sprovode svoje akcije protiv OVK tokom kojih su nad civilima kosovskim
Albancima primenjivale prekomernu i nesrazmernu silu u nekim oblastima, što je nagnalo
veliki broj izbeglica da potraže zaklon na planinama i u šumama. Mnogi od njih su nastavili
dalje i otišli sa Kosova u Albaniju i Crnu Goru. Srbica, Vučitrn, Podujevo, Štimlje, Peć,
Dečani, Prizren i Suva Reka bila su područja u kojima su Albanci posebno zlostavljani i
izloženi nasumičnim ubistvima i progonu civila.
U martu 1998. godine, Ujedinjene nacije, organizacije za ljudska prava kao što su
Human Right Watch, strane diplomate, OEBS, domaća i međunarodna sredstva javnog
informisanja, javno su u više navrata osudili primenu prekomerne i nesrazmerne vojne sile
protiv civila, kosovskih Albanaca. Domaći list „Koha Ditore“ često je izveštavao o tim
akcijama u kojima je mnogo ljudi lišeno života.
Sunday Times je u opštini Srbica imao dva novinara čiji izveštaji su se objavljivali u
Engleskoj. U nedelju, 8. marta, Kris Steven poslao je izveštaj iz Prekaza pod naslovom “Srbi
su Kosovo pretvorili u poprište ubistava“. Ovde prenosimo jedan deo njegovog izveštaja:
„Jedan zapadni posmatrač koji se vratio iz Prekaza, u kome je napad počeo u
četvrtak, rekao je da su izbeglice koje su bežale u traktoru prijavile ranjene meštane, koji su
ostali u podrumima u teškom stanju, preslabi da odu. „Tela su ležala na putu“, govorili su.
Oni koji su ostali u Prekazu očajnički su očekivali spašavanje i lečenje. Svi putevi u oblasti
su blokirani, a konvoj Crvenog krsta, koji je sinoć pokušao da uđe sa lekovima, vratio se
natrag pod pretnjom oružjem“.
U nedelju, 15. marta, Maria Kolvin poslala je izveštaj iz Prekaza pod naslovom “Neme
kuće mrtvih na Kosovu“.
Jedan deo njenog izveštaja glasi:
“Članovi velike porodice Jašari okupili su se u sobi za koju su smatrali da je
najsigurnija jer je imala novi zid od cigala. Međutim, upali su u zamku. Ako bi hteli da izađu
odatle, suočili bi se sa paljbom iz oružja, a ukoliko bi ostali unutra, bili bi bombardovani.
Ubrzo su granate počele da upadaju kroz krov, pa kroz zidove. Poslednje čega se seća
Besarta o svojoj porodici, bio je njen stric Adem koji je usred pucnjave pevao albanske
21
Videti dodatni dokument br. 6 i knjigu Kjell Arild Nilsena (2007) “Milosevic i krig og i Haag-en
dokumenasjon“, (Milošević u ratu i u Hagu, dokumentacija). Sypress Forlag, Oslo, Norway. ISBN 9788291224-40-4, kao i dokumentaciju Fonda za humanitarna prava „Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu“
(2005)
22
The Sofia echo-10 maj 2010, http://sofiaecho.com/2010/05/10/898269_new-mass-grave-in-serbia-found-in
raska.
29
patriotske pesme kako bi pomogao članovima porodice da održe svoj duh živim …“ Seća se
trenutka kada je prestao da peva. „Od tada se tamo 36 sati čula samo eksplozija bombi…“
Prema Nezavisnoj komisiji Kosova, u periodu od februara do septembra 1998. godine,
u Likošanu, Prekazu, Izbici i Srbici ubijeno je 1.000 civila, svi kosovski Albanci.23
U isto vreme, početkom aprila počeli su napadi u opštini Dečani i srpske vojne snage
su potpuno uništile stari deo grada. Srpska policija je 25. maja 1998. godine, opkolila selo
Drinište i napala nekoliko kuća, kada je poginulo devet osoba, od kojih je njih sedam bilo iz
porodice Hamzaj.
Margita Kukaljaj iz Dečana podelila je sa nama svoje iskustvo koje je doživela
proleća 1998. godine, kada su srpske snage počele ofanzivu protiv OVK-a u Drenici i
područjima zapadno od nje prema Peći i Dečanima, njenom rodnom gradu.
„Za nas u Dečanima situacija je svakog dana bila sve gora i gora… Ljudi su počeli
da beže ka Crnoj Gori i Albaniji, a mnogi su pobegli u planine. Sela su sistematski razarana,
pod izgovorom da u toj zoni navodno ima terorista. U septembru 1998. godine, vratili smo se
iz Crne Gore zato što nas je OEBS uveravao da će nadgledati situaciju na Kosovu i da ćemo
nakon što se vratimo biti bezbedni“.
Dana 5. juna 1998. godine, Ram Isuf Haradinaj (1928) pronađen je mrtav. Bio je
invalid i nije mogao da napusti svoju kuću zajedno sa ostalim članovima porodice. Derviš
Met Aljičkaj (1919) pronađen je mrtav 15. avgusta. Ubijen je iz vatrenog oružja na jednoj
livadi.
Sredinom jula 1998. godine, srpske snage su ponovo preduzele opsežne napade na
većinu sela na Kosovu. Krajem jula, zabeležena su teška bombardovanja u sledećim
oblastima: Dulje, Blace, Junik i Mališevo. Većina sela na putu Priština – Peć i Gornja Klina –
Rudnik – Rakoš napadnuta su od strane srpskih snaga a civili su prisiljeni da napuste svoje
domove.
ZAPOČINJU UBISTVA LJUDI NAĐENIH U BUNARIMA
Pusto Selo je malo selo u opštini Orahovac. Ovde, u Pustom Selu su početkom
septembra 1998. godine započela ubistva žrtava čija tela su bačena u bunare, a potom su
nastavljena u selu Mlećane krajem meseca.
Napad na Pusto Selo počeo je tenkovima, izazivajući odlazak meštana u planine ili
putem ka jugu. Potom su došle srpske vojne snage i specijalna policija i pobile sve koji nisu
pobegli, pokrale sve vredne stvari i zapalile kuće.
Azemine Krasnići, (58 godina), majka jedne i supruga druge žrtve, priča na svoj
jednostavan način o onome što se dogodilo24 :
23
Dokument br. 2 pokazuje da su srpske snage u periodu od januara 1998. do 24. marta 1999. godine ubile više
od 1.600 civila.
24
Martinsen, Josef (2006) Kosovo: „Bunari smrti“ u izdanju Grafoprinta u Prištini ISBN 9951-8592-4-0.
Originalni naslov: „Dødsbrønnene i Kosovo“(2005) ISBN 82-91224-36-6, Sypress Forlag, Oslo, Norveška,
(2005).
30
„Živim u Pustom Selu. Jednog od prvih dana u septembru, Srbi su počeli da bacaju
granate na nas. Bili smo prinuđeni da se sakrijemo u šumu na planini. Kasnije, kada smo se
vratili u selo, videli smo da su naše kuće spaljene do temelja i da je sve što smo imali
uništeno ili pokradeno. Kasnije smo otkrili telo moga sina, Ismeta Krasnićija (42), u bunaru.
Ubili su ga, a posle i bacili u bunar zajedno sa mojim suprugom, Himom Krasnićijem (62).
Beć Beću, starog 70 godina, jednog komšiju, našli smo u drugom bunaru. Uspeli smo da
izvučemo njihova tela iz bunara“.
U toku leta 1999. godine, ali i kasnije kada smo 2001. godine vodili intervjue, seljani
iz svih krajeva Kosova, govorili su mi o taktici zvanoj „Potkovica“, koju su srpske snage
koristile u Pustom Selu, ali i u drugim oblastima. Srpska strana je to poricala.
IZMEĐU DVE OFANZIVE, OKTOBAR 1998 - MART 1999.
Dok su se ovo etničko čišćenje i ubistva kosovskih Albanaca odvijali u toku proleća,
leta i jeseni 1998, tadašnji glavnokomandujući za NATO, koji je istovremeno bio i
glavnokomandujući američkih snaga za Evropu, general Vesli Klark, pravio je diplomatske i
vojne planove zajedno sa Vilijamom S. Koenom, sekretarom odbrane SAD, pokušavajući da
pridobije članice NATO-a da se pridruže njihovim snagama protiv Miloševićevog režima, u
slučaju da se srpski napadi na civile nastave.
Dana 23. septembra 1998. godine, na samitu NATO-a u Portugaliji, general Klark i
generalni sekretar Solana pokušali su da ubede države NATO-a da je na Kosovu potrebna
hitna intervencija kako bi se sprečila ubistva preostalog življa na Kosovu. Ljudi koji su bili u
šumama i planinama bili su u velikoj opasnosti da umru zbog velike hladnoće i gladi ili da
budu ubijeni. U slučaju da SAD tada nisu izvršile pritisak na Savet bezbednosti Ujedinjenih
nacija, verovatno ne bi došlo do bilo kakve intervencije NATO-a. Izgledalo je da Evropa, a
posebno EU, sama ne može da se složi oko odlučujućih odluka kada je pritisak bio najveći,
iako je problem bio pred njenim očima, u njenom vlastitom dvorištu.
Istoga dana kada je održan samit NATO-a u Portugaliji, Savet bezbednosti UN-a je,
zbog snažnog pritiska SAD-a, usvojio Rezoluciju 1199 sa polazištem u Poglavlju VII
Povelje UN-a, kojom se zahtevao prekid neprijateljskih akcija kako bi se izbegla humanitarna
katastrofa na Kosovu, a od svih država je zatraženo da pošalju humanitarnu pomoć na
Kosovo. Prema Rezoluciji 1199, zemlje članice Ujedinjenih nacija mogle su da koriste sva
sredstva kako bi zaustavile neprijateljske akcije na Kosovu. U ovom kontekstu „sva sredstva“
znači da se u konfliktu mogu upotrebiti i vojne snage, ukoliko je to potrebno.
12. oktobra na samitu NATO-a, sve države članice NATO-a su dale dozvolu za dalje
sprovođenje planova o bombardovanju iz vazduha vojnih snaga koje su sprovodile etničko
čišćenje na Kosovu, a ako je potrebno, i protiv same Srbije, dajući Srbiji četvorodnevni
ultimatum.
Dana 15. oktobra, generalni sekretar Solana i generali NATO-a, Klark i Nauman
otputovali su u Beograd u poslednjem pokušaju da ubede Miloševića da potpiše sporazum o
povlačenju srpskih snaga i da omogući NATO-u da koristi avione za praćenje njihovog
povlačenja. Deset dana kasnije, 25. oktobra, Milošević je potpisao sporazum.
Njegov potpis je značio da će Srbija povući svoje trupe, pod nadzorom 2.000
posmatrača OEBS-a i NATO aviona25 .
25
Vesli Klark (2001) „Waging Modem War“ (Vođenje modernog rata), Public Affairs.
31
Međutim, taj pokušaj za postizanje sporazuma dao je Miloševiću dovoljno vremena
da pripremi nove napade na Kosovu. Kosovski Albanci su se trudili da izađu na kraj sa
nevoljama koje su prouzrokovane hladnim zimskim vremenom, nedostatkom hrane, vode,
odeće i struje. Mnoge kuće su već bombardovane i delimično uništene.
Srpske vojne i paravojne operacije i one koje je sprovodila policija prvenstveno su
bile usmerene protiv civila, kosovskih Albanaca.
Vesli Klark je rekao da je imao strašne slutnje o onome što se može dogoditi na
Kosovu po završetku zime, i ispostavilo se da je imao pravo. On je rano uvideo da su
mogućnosti da uz pomoć bombardera i lovaca, spreče teror srpskih snaga nad civilnim
stanovništvom male, ali to je ujedno bio najbolji način da se pomogne. Počeo je da priprema
plan za ubacivanje mirovnih kopnenih snaga u toku leta 1999. godine, pre nego što dođu
jesen i zima. SAD su već na početku konstatovale da ne žele da se NATO snage, a posebno
njegove snage, razmeste na kopnu na Kosovu.
Krajem jeseni 1998. godine, misija OEBS-a je poslala civilne posmatrače kako bi se
osiguralo da se Milošević pridržava Rezolucije 1199. Šef misije OEBS-a bio je američki
diplomata Vilijam (Bil) Voker.
NATO je uspostavio vazdušni koridor za nadgledanje povlačenja srpske vojske sa
Kosova. Predstavnici raznih nevladinih organizacija, koji su krajem jeseni posetili Kosovo,
videli su artiljerijska granatiranja i spaljivanje sela u dolini Suve Reke. Dana 26. septembra
1998., snage SRJ i Srbije su u okviru takozvane „anti-terorističke operacije“ u njihovom
dvorištu u selu Gornje Obrinje ubile 21 člana porodice Deljijaj, među kojima je bilo žena i
dece.26
Dana 28. septembra 1998, srpska vojska, vojni rezervisti i paravojne jedinice ušli su u
selo Mlećane i počeli da pale sve kuće redom.
S tim u vezi iznosimo priču koju nam je ispričao Ćamil, brat Šerifa (Miftar) Krueziu,
čije je telo pronađeno u bunaru:
„Kada su srpski odredi stigli u selo, moj brat je bio kod kuće. Pokušao je da pobegne,
ali su ga Srbi zaustavili. Njegova žena i sedmoro dece su potražili sklonište u šumi Terpeš.
Srbi su Šerifu vezali ruke i noge, i bacili ga u bunar“.
Otprilike mesec dana kasnije, kada se Ćamilj vratio u selo, pronašli su Šerifa u
bunaru. Seljani su potražili pomoć od jednog profesionalnog ronioca iz Prištine, jer se nisu
usudili da se sami spuste u bunar zbog mogućih otrovnih gasova. Leš je izvađen 7. novembra,
a na njemu je bilo jasnih znakova maltretiranja. U tim trenucima bili su prisutni novinari iz
SAD-a, Engleske, Španije, kao i predstavnik Saveta za odbranu ljudskih prava i sloboda,
Zekeria Cana“.
ESKALACIJA KONFLIKTA
Milošević je ovaj period prekida vatre iskoristio da pripremi svoju poslednju bitku,
svoj Armagedon, koja se odigrala samo par meseci kasnije. On i njegovi saradnici planirali su
jednostavno i brutalno rešenje. U tom slučaju, sudbina više od jednog i po miliona kosovskih
Albanaca ima malo ili nimalo značaja za srpske vlasti za rešenje „kosovskog pitanja“.
Već krajem decembra počelo je pažljivo formiranje vojnih i policijskih odreda na
području Podujeva. To je bilo očigledno kršenje nešto ranije potpisanog sporazuma sa
26
ICTY (Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju), slučaj: br. IT-05-87/1-PT
32
NATO-om. Prema rečima Skendera Havolija (njegova 82-godišnja tetka po ocu Hamide
Havoli je jedna od žrtava iz bunara) u to vreme su u selima u opštini Podujevo ispaljeni prvi
meci.
Podujevo leži severoistočno od Prištine i bilo je važna vojnostrategijska oblast za
Srbe. Srpska vojska je iz te oblasti mogla brzo da dođe do svih raskrsnica glavnih puteva na
Kosovu.
Dana 20. decembra, general Klark je bio u Beogradu da bi razgovarao o kršenju
dogovora postignutog 25. oktobra. Međutim, njegovo putovanje je bilo poprilično neuspešno.
General Vesli Klark i generalni sekretar NATO-a, Havijer Solana su u razgovorima sa
Slobodanom Miloševićem zahtevali da se srpske snage povuku.27 U isto vreme, posmatrači
OEBS-a i drugih humanitarnih organizacija poslali su izveštaje o napadima na civilno
stanovništvo. Pod srpskom vojnom komandom je bilo ukupno 40.000 muškaraca, u
tenkovima, teškoj artiljeriji i helikopterima, pokrenutih protiv civilnog albanskog
stanovništva.
Dogovor koji je ambasador Ričard K. Holbruk postigao sa Slobodanom Miloševićem,
ovaj potonji je prekršio. Američki diplomata i šef Misije OEBS-a na Kosovu, Vilijam Voker
proglašen je „nepoželjnim“ na Kosovu posle njegovih izjava o masakru nad civilima u
Račku, 15. januara 1999. godine.
Srpska vojska je u to vreme slala sve veća pojačanja na Kosovo, a broj napada na
kosovske Albance povećan je u februaru i martu. OEBS je počeo planiranje evakuacije 1.400
posmatrača, kako bi se ostavio prostor za NATO udare na Srbiju. Lokalno civilno
stanovništvo je evakuaciju doživelo kao šok jer je verovalo da se sa dolaskom posmatrača
OEBS-a na Kosovo njihova situacija može poboljšati.
GENOCID ILI ZAVERA?
Dana 15. januara 1999. godine, OEBS je otkrio masakr u selu Račak. Vilijam Voker,
diplomata i šef OEBS-a na Kosovu, odmah je došao na lice mesta i u jednom telefonskom
razgovoru izjavio: „Prepoznajem masakr kada ga vidim. Video sam takve ranije u Centralnoj
Americi, a i sada vidim jedan“ 28.
Francuski novinari su tvrdili da je masakr u Račku samo propaganda, a Srbi su tu
tvrdnju potvrdili sa zadovoljstvom. Slične optužbe, tipa: „Albanci su poubijali svoje
sunarodnike da bi pridobili sažaljenje“, ili „Albanci su preobukli mrtve vojnike OVK u
civilnu odeću“, povremeno su se pojavljivale u zapadnim medijima.
Dana 15. januara 1999, došlo je do okršaja između srpskih snaga i OVK, koja je
morala da se povuče iz sela Račak.
OVK je tvrdila da su izgubili 7 vojnika, a Srbi su, s druge strane, tvrdili da su
navodno ubili „15 terorista“. Sledećeg dana je nađeno četrdeset pet (45) tela, od kojih je
dvadeset pronađeno u isušenom rečnom koritu, a 25 tela je bilo razbacano po selu. Očigledno
je da je njih nekoliko ubijeno dok su pokušavali da pobegnu.
Dan kasnije je OEBS zajedno sa Vilijamom Vokerom izvršio prvi uviđaj. Pet žrtava je
sahranjeno u Račku, dok su njih četrdeset srpske vlasti odvezle u Prištinu, gde su eksperti za
sudsku medicinu iz Srbije i Belorusije obavili prva ispitivanja. Oni su tvrdili da je parafinski
test pokazao da su i same žrtve koristile oružje. Vođa finskog tima, patolog Helena Ranta je u
27
28
Vesli Klark: 146
Vesli Klark: 146
33
svom izveštaju napisala: „Indikacije pokazuju da su žrtve bile samo naoružani civili“. Na
telima je bilo i do 20 prostrelnih rana.
Karla del Ponte, glavna tužiteljka u Haškom tribunalu, takođe je odbacila teoriju
zavere: „Znamo da su u Račku ubijeni civili i postoje jasni dokazi da se radilo o napadu iz
zasede“.
MASAKR U RAČKU, 15. JANUAR 1999
Od oktobra 1998. godine radio sam u lokalnom osoblju u Diplomatskoj misiji SAD-a
na Kosovu i OEBS-u, prvo kao tumač/prevodilac. Kasnije sam imenovan za asistenta šefa za
vezu i nadzornika tima prevodilaca u Štabu regionalnog centra 5 u Prištini. Često sam imao
priliku da idem na teren sa šefom dnevne misije. Jedan od najstrašnijih dana bio je 15.
januar 1999. godine u Račku u opštini Štimlje na Kosovu.
Tog dana sam bio sa šefom dnevne misije, majorem Bardom Skotom i gospodinom
Edvard Saliven, koji je bio zadužen za posmatranje situacije u Uroševcu i okolini. Od osam
sati ujutru bili smo na mestu Kodra e gështenjave. Na udaljenosti od 200 metara, paralelno
sa nama, nalazio se tenk srpskih policijskih snaga, a drugi tenk se nalazio kod borova u
Štimlju. Ta dva tenka srpskih policijskih snaga su u nekoliko navrata granatirala sela Račak i
Malopoljce. Granatiranje je trajalo do šest sati uveče. Snage OVK-a su odgovarale na vatru
sa obronaka oko sela Petrovo, ali samo iz lakog naoružanja. Dok je srpska policija
granatirala sela, šef dnevne misije, gospodin Brad Skot je na svakih 10 minuta obaveštavao
Centar OEBS-a u Prištini. Zapravo, i mi smo bili u opasnosti, ali je naredba bila da pratimo
situaciju do kraja. Snage srpske policije su se povukle oko 6 sati uveče. Nakon toga, odvezli
smo se u selo Malopoljce, gde smo videli da su granate uništile krovove kuća i da nema
žrtava, jer su se svi skrivali u podrumima. Zatim smo produžili za Račak. Bilo je veče, nije
bilo struje i mogli smo da čujemo zapomaganje žena, dece i ostalih seljana, bilo je to užasno
i zastrašujuće iskustvo. Videli smo telo jednog od meštanina kome je glava bila odsečena i
njegovog brata kako zapanjen stoji pored njega. Jedan drugi stanovnik Račka, koji je došao
iz Švajcarske da poseti svoju porodicu, držao je u ruci delove lobanje svog brata. Veliki broj
žrtava ležao je u dvorištima svojih kuća. Te noći nije bio poznat tačan broj žrtava. Mi smo u
našim službenim vozilima odvezli u bolnicu u Prištini sledeće ranjene osobe:
1. Makvirete Hajrizi, rođenu 13.10.1962. u Račku,
2. Eljhami Ljatifi, devetogodišnje dete rođeno u Račku,
3. Hasana Biljali, rođenog 1936. u Račku, i
4. Zuhru Bećiri, rođenu 1953. u Račku.
(Kasnije, u julu 1999. godine, šef Ortopedske klinike dr. Bedri Bakali me je obavestio da su
sve gore pomenute osobe izlečene i da su se vratile svojim kućama).
Dana 16. januara 1999. godine, oko sedam sati, stigli smo u Račak. Ponovo smo bili
u društvu sa majorem Brad Skot, a došli su i mnogi visoki zvaničnici OEBS-a i novinari iz
celog sveta. Ovog puta obišli smo celo selo Račak i saznali da je izmasakrirano 42
nenaoružanih civila i devet vojnika OVK.
U 13:30 časova, došao je ambasador Vilijam Voker, šef Misije OEBS-a. Bio je u
društvu sa gospodinom Gil Gilbertsonom, šefom Štaba regionalnog centra 5 u Prištini,
generalom Đovanijem, posmatračem OEBS-a i drugim saradnicima, čija imena mi nisu
34
poznata. Zajedno sa ambasadorom Vokerom ponovo smo pošli u obilazak sela kako bismo
pogledali izmasakrirane žrtve.
Novinari su videli taj užasan prizor, i na kraju su se obratili ambasadoru Vilijamu
29
Vokeru
sa jedinim pitanjem: „Gospodine ambasadore, šta nam možete reći o ovom
užasnom prizoru?“ Njegov odgovor je bio: “Ovo je zločin protiv čovečnosti“.
Otvorena izjava ambasadora, 16. januara 1999. godine u Račku, u odbrani istine,
kojom je ugrozio i samog sebe, ostaće zauvek upamćena. Njegova izjava pred novinarima
bila je humana i pravedna. Da je ambasador Voker u tom trenutku dao diplomatski odgovor,
rekavši da će taj problem biti razmotren i da će u međuvremenu biti oformljeno mišljenje
(kao što se dešava sa mnogim diplomatama), prilično sam siguran da ne samo da mi kosovski
Albanci ne bismo uživali slobodu i nezavisnost, već da bi bilo upitno koliko bi kosovskih
Albanaca preživelo i koliko bi ih danas bilo na Kosovu.
Na kraju želim da naglasim da su g. Fehmi Mujota, komandant zadužen za vojni
moral i politiku u Operativnoj zoni Nerodimlje i g. Ruždi Jašari, zadužen za informisanje i
štampu, na sastancima koje smo održali u selu Petrovo, dostojanstveno i korektno predstavili
situaciju, a njihove slutnje da će se desiti nešto loše, ubrzo su postale stvarnost.
Veoma je važno da pomenemo korektan i neumoran rad g. Gil Gilbertsona, šefa
Regionalnog štaba 5 u Prištini, gospođice Lin Holand koja je u OEBS-u bila zadužena za
ljudska prava (imenovana od strane Državnog departmana Sjedinjenih Američkih Država),
kao i g. Edvard Salivena, predstavnika OEBS-a u svojstvu posmatrača situacije u Uroševcu i
okolini.
I na samom kraju, iako to može zvučati neskromno, moram da istaknem jedan
događaj koji mi se desio pet dana posle masakra u Račku, 20. januara 1999. godine, dok
sam se vraćao kući sa posla u 19:30 sati uveče. Pred zgradom preduzeća „Ibar-Lepenac“ u
Prištini, iznenada su se predamnom pojavila dva civila srpske nacionalnosti (starih oko 33
godine). Ipak, bilo je lako videti da su to srpski policajci. Uperili su pištolj u moj vrat,
rekavši mi da su me videli na televiziji kada sam prevodio za ambasadora Vilijama Vokera
16. januara 1999. u Račku. Oni su tada, za odmazdu što sam prevodio za ambasadora
Vokera, hteli da me ubiju. U toj gužvi, uspeo sam da sklonim pištolj sa vrata, tako da je on
opalio u vazduh, a zatim pao na zemlju. Nakon toga, počeli su besomučno da me tuku. Kao
posledica batina, izgubio sam svest, a nakon nekoliko minuta sam se oporavio i otišao kući.
Čim sam stigao kući, obavestio sam obezbeđenje OEBS-a o događaju. Oni su bili brzi i došli
posle 15 minuta zajedno sa medicinskim timom OEBS-a. Članovi medicinskog tima su mi
pružili neophodnu pomoć i zašili ranu na licu. Kao posledica tog napada, morao sam da
ostanem u postelji. Sve do 19. marta 1999. godine, dana kada se OEBS evakuisao, njihov
medicinski tim me je redovno posećivao i pružao mi pomoć. Između 19. marta i 3. aprila
1999. godine, nije mi pružena bilo kakva medicinska pomoć. Dana 3. aprila 1999. godine,
moja porodica i ja deportovani smo u Makedoniju. Od 4. aprila do 4. jula 1999. godine, bio
sam u bolnici u Tetovu, a jedna albanska porodica iz okoline Tetova pružila je smeštaj mojoj
porodici. Kasnije smo se vratili u kuću u Prištini“.
Napisao: Saljih Maćedonci, januar 2010.
29
Walker, William G. (1999), Kosovska verifikaciona misija – „Moja sećanja iz Račka“.
35
Saljih Maćedonci 20. januar 1999. godine,
nakon što ga su ga napali pripadnici srpske tajne policije.
Slika: Saljih Maćedonci
Saljih Maćedonci (2010)
Slika: Josef Martinsen
UBISTVA ŽRTAVA NAĐENIH U BUNARIMA U SELU POLJANCE
U proleće 1999. godine, etničko čišćenje na Kosovu sprovedeno je duž tri glavna
pravca od severa prema jugu:
Pravac 1: Mitrovica-Istok-Peć-Đakovica-Prizren-CrnaGora-Albanija (severni pravac).
Pravac 2: Priština-Mališevo-Orahovac-Prizren-Albanija (središnji pravac).
Pravac 3: Priština-Lipljan-Uroševac-Kačanik-Makedonija (istočni pravac).
Ljudi su nasilno primorani da napuste svoje domove i prevoženi su vozovima,
autobusima, privatnim automobilima i traktorima, a mnogi su morali da beže pešice. Područje
Srbice bilo je podvrgnuto i izloženo nekim od najokrutnijih zločina koja su počinile srpske
snage.
Poljance se nalazi nekoliko kilometara južno od Srbice u severozapadnom delu
Kosova. Početkom marta 1999. godine, sela južno od Srbice pretrpela su teško artiljerijsko
granatiranje.
Meštani su naslutili napad i pobegli duž glavnih puteva koji vode prema zapadu i
jugu.
Porodica Kabaši se odlučila da beži u planine, ali su otac i neki njegovi nećaci ostali
da paze na kuću i ono što je ostalo od njihovih stvari.30 To je za Mustafu Kabašija bila
sudbonosna odluka.
Njegov sin nam je o onome što se dogodilo ispričao sledeće:
30
Martinsen, Josef (2006) Kosovo: „Bunari smrti“ u izdanju Grafoprinta u Prištini ISBN 9951-8592-4-0.
Originalni naslov: „Dødsbrønnene i Kosovo“(2005) ISBN 82-91224-36-6, Sypress Forlag, Oslo, Norveška,
(2005).
36
„Moje ime je Abdulj Kabaši i živim u selu Poljance. Sin sam Mustafe Kabašija
(starog 52 godine). Kada je napad počeo, moj otac je bio u selu zajedno sa trojicom svojih
nećaka. Mi smo pokušali da ga ubedimo da pođe sa nama u planinu gde su se skrivali ostali
članovi porodice, ali je on insistirao na tome da ostane i pazi na kuću. Dana 20. marta 1999.
godine u 4 sata popodne, srpske snage su napale oblast u kojoj smo živeli. Kada sam se
vratio kući, spustio sam se do zaravni na kraju dvorišta gde se nalazio bunar. Kada smo se
moj rođak Saljih i ja približili tom mestu, pronašli smo kaput mog oca. Ubrzo nakon toga
pronašli smo i njegovo telo u bunaru“.
„Zovem se Bajram Keroli i živim u selu Poljance. Naše selo su okupirale srpske vojne
snage. Mustafa, dvojica njegovih nećaka i ja smo se dva dana krili u Mustafinoj štali. Iz štale
smo mogli da vidimo vojne i paravojne snage, dva tenka u dvorištu i naoružane civile koji su
pričali albanskim jezikom. Trećeg dana smo sva četvorica otišli u šumarak na brdu ne tako
daleko od mesta na kome smo se krili. Kasnije smo videli nekoliko civila u našem dvorištu,
vratili smo se i saznali da su to bili naoružani policajci u civilu. Međutim, samo nas trojica
smo uspeli da se ponovo vratimo u šumarak, dok su Mustafu, koji je bio stariji i sporiji od
nas, uhapsili policajci, i od tada ga više nismo videli“.
E. ŠTA SE DOGODILO NA KOSOVU POSLE 24. MARTA 1999?
(Nakon što je NATO pokrenuo svoju kampanju bombardovanja protiv Srbije)
Predsednik Milošević je sigurno znao da mu od trenutka kada mu je NATO uputio
jasnu poruku o akciji, nije preostalo puno vremena da prisili kosovske Albance da u što
većem broju odu iz zemlje. Zapravo, on je pojačao progon stanovništva sa Kosova pre 19:00
sati 24. marta 1999. godine, odnosno pre nego što je NATO pokrenuo svoj prvi vazdušni
napad.
MASAKR U KOTLINI
U ponedeljak ujutro 30. avgusta 1999. godine pozvan sam da prisustvujem sastanku
sa UNHCR-om u Prištini. Odnosio se na obaveštenja o leševima u dva bunara u selu Kotline.
Sledećeg dana smo moj prevodilac i ja otišli u Kotline kako bismo slučaj bliže ispitali.
U sredu 24. marta 1999, u sedam i trideset ujutru, počela je noćna mora.31 Pristupanje
srpske vojske malom planinskom selu u tenkovima i oklopnim vozilima, iznenadilo je
meštane koji su ostali u selu.
Pripadnici srpskih snaga dospeli su do tog sela i to ne samo jednom, već dvaput, a dve
nedelje ranije, 9. marta 1999, srpska vojska pucala je na kuće, a neke od njih su spaljene do
temelja. Ubijeno je dvoje odraslih muškaraca.
Ovoga puta su došli iz četiri pravca. Najveći kontigent je iskrcan iz voza koji se
zaustavio na jednoj stanici u dolini. Tri preostale jedinice su došle pešice i u tenkovima iz
susednih sela.
Selo je bilo opkoljeno gotovo pre nego što su njegovi stanovnici uspeli da se rasane.
Budući da je tog dana, oko 19:00 sati uveče, NATO bacio svoje prve bombe,
Milošević je odgovorio tako što je započeo napade. Prema Ženevskoj konvenciji, srpska
31
Martinsen, Josef (2006) Kosovo: „Bunari smrti“ u izdanju Grafoprinta u Prištini ISBN 9951-8592-4-0.
Originalni naslov: „Dødsbrønnene i Kosovo“(2005) ISBN 82-91224-36-6, Sypress Forlag, Oslo, Norveška,
(2005).
37
vojska je tada imala potpunu odgovornost za ono što se dešava na Kosovu. Ukupno 35
muškaraca okupljeno je u gornjem delu sela. Šutirali su ih i tukli. Posle izvesnog vremena
naređeno im je da trče pola kilometra uz jednu šumom obraslu planinsku stranu. „Trčite,
koliko vas noge nose“, i muškarci su potrčali, oni koji su mogli. Trče i stari i mladi, idu i
sapliću se uz brdo Šoljani prekriveno šumom i do tačke gde su dva nekorišćena bunara. Ovi
bunari su prazni posle neuspelog pokušaja bušenja u potrazi za vodom. U toku marša u
pravcu tih bunara, Vebi Kuči i dvanaestorica drugih uspevaju da pobegnu. Vebi Kuči priča:
„Meci su zviždali iznad naših glava i između nas, i dok smo bežali, pucali su u nas iz
automata iz oklopnih vozila u selu. Srbi koji su nas gonili približili su se i bili smo prisiljeni
da se penjemo prema vrhu brda, odakle smo mogli nekako da se odbranimo. Oni su
nemilosrdno pucali u pravcu oblasti u kojoj smo se krili, a meci su tu i tamo proletali tako
blizu naših glava da smo imali osećaj da su nam oprljili kosu. Ja sam ranjen u desnu ruku.
Ležali smo na oko 200-250 metara od mesta na kome su ostale iz grupe držali zarobljene.
Posle nekog vremena začuli smo strašne krike, buku i pucnjavu.
Mi smo od deset i trideset ujutro do šest sati uveče ležali i osluškivali. Pošto su srpske
snage napustile Kotlinu, oko sedam ili osam sati uveče, krenuli smo sa vrha brda Šoljani, u
pravcu bunara. Tamo smo zatekli jasne znakove da se tu nešto strašno desilo. Naokolo su
ležali razbacani delovi odeće. Na zemlji smo našli krvave, specijalno izrađene motke sa
ekserima na jednom kraju, i bilo je sasvim jasno da su bile korišćene za premlaćivanje ljudi.
Bunari su uništeni eksplozivom. Tek u jedanaest sati uveče smo se usudili da se spustimo u
samo selo“.
Vehbi Kući 2010.
Slika: Josef Martinsen
Srbi su u međuvremenu okupili preostale stanovnike sela. Podelili su žene, decu i
muškarce u dve grupe. Žene i deca su ukrcani u kamione. Trojica muškaraca su ubijeni u
selu, a mali broj kuća koje do tada nisu bile uništene, sada su bile u plamenu. Sve zajedno tog
38
dana ubijeno je dvadeset pet osoba, od kojih je njih dvadeset dvoje nestalo „bez traga“.
Ostali muškarci odvedeni su u Uroševac gde su dva dana držani zatvoreni i podvrgnuti
surovim ispitivanjima. Oslobođeni su posle dva dana i rečeno im je da idu u Makedoniju.
U to vreme u Briselu, oko osam sati uveče, generalni sekretar NATO-a, Havijer
Solana drži
konferenciju za štampu. Gospodin Solana je tom prilikom izjavio:
„Međunarodna zajednica je učinila krajnje napore u pregovorima da se postigne mirno
rešenje za Kosovo, ali bez uspeha“. Pokrenuti su prvi napadi bombardera na Kosovo i Srbiju.
Bio je to istorijski dan za NATO. Po prvi put u istoriji organizacije, NATO je napao jednu
evropsku državu, i to bivšu komunističku državu. Prema navodima NATO-a, napad je u
skladu sa Rezolucijom 1199 Ujedinjenih nacija, usvojenom 23. februara 1998. godine.
Međutim, zbog niskih oblaka i kiše, avioni NATO-a nisu mogli da prate Miloševićeve
kopnene snage, a NATO nije imao plan B, tako da su vojne i paravojne jedinice nastavile da
sprovode teror nad albanskim stanovništvom na Kosovu.
Srpska obaveštajna služba je pokazala izuzetnu sposobnost u pribavljanju informacija
o planovima NATO-a.
Na proleće i u jesen 2001. godine vratio sam se na Kosovo da bih uradio pripremna
ispitivanja kao osnovu za jednu knjigu i film. Uspeo sam da okupim petoro ljudi koji su lično
doživeli noćnu moru u jutarnjim satima 24. marta 1999. Slede njihove priče:
„Moje ime je Hava Kuči, imam 84 godine i živim u Kotlinama. Dana 24. marta 1999.
godine, naše selo su opkolile vojne snage. Pripadnici vojske su nas, žene i decu, odveli u
centar sela gde su nas i zadržali. Kasnije su vojnici sakupili neke od naših muškaraca iz sela
i prisilili ih da krenu ka obroncima planine. Moj sin je bio jedan od dvadeset dvojice
muškaraca koji su ubijeni i bačeni u dva bunara na obroncima planine. Trojica od njih bili
su moji bratanci. Najmlađa žrtva bio je šesnaestogodišnji dečak“.
„Moje ime je Čelik Ljoku, imam 15 godina i živim u selu Kotlina. Na dan 24. marta
1999. godine, naše selo su opkolili srpski vojnici. Moja porodica i ja smo bili u kući kada su
do nje došli vojnici. Oni su poveli ostale članove porodice i odveli ih u centar sela, a ja sam
se do tri sata popodne skrivao u podrumu. Tada sam izašao iz podruma i otišao do džamije
koja je bila u ruševinama, ušao sam unutra i popeo se na vrh minareta. Sa vrha minareta
mogao sam da vidim Srbe koji su pretresali sve kuće. Video sam da su neki ljudi pretučeni, a
potom primorani da se popnu na padinu u blizini sela. U ruševinama džamije krio sam se do
narednog jutra, kada sam sreo nekoliko drugih meštana iz Kotline“.
„Moje ime je Jeton Kuči, imam 24 godine i živim u Kotlinama. Dana 24. marta, pre
nego što je NATO započeo svoje bombardovanje, došle su srpske vojne snage. Kada su Srbi
došli u selo, bio sam na brdu, ne tako daleko od dva bunara. Srbi su počeli da pucaju prema
meni, pa sam bio prinuđen da se popnem na vrh brda kako bih potražio zaklon. Odatle sam
mogao da vidim dva oklopna vozila i jedan tenk. Iz mog skrovišta mogao sam da vidim i
mnoštvo vojnika, među kojima i jedanaest muškaraca koji su nosili kape i maske na licu.
Skrivao sam se sve do sutradan, do oko deset sati ujutru. Dok sam ležao sakriven, čuo sam
snažnu eksploziju. Kada sam se sledećeg dana vraćao u selo, susreo sam veliku grupu ljudi
koja je išla u pravcu dva bunara. Videli smo znake zločina, krvave šipke i komade odeće.
Pronašao sam sat mog brata. Ubijeno je dvadeset sedam meštana, od kojih su njih
dvadesetdvoje bačeni u bunare na obronku brda u blizini sela“.
39
„Moje ime je Hasibe Kuči, imam 50 godina i živim u Kotlinama. Srbi su došli i odveli
mog supruga. Oni su ga pretukli, a naša sedmogodišnja kći bila je svedok tog nasilja, zbog
kojeg se prestrašila. Kada sam pokušala da urazumim vojnike, oni su tukli i mene!“
„Moje ime je Ismet Ljoku, imam 50 godina i živim u Kotlinama. Mi seljani smo bili
opkoljeni u našem selu, a Srbi su nas zarobili i tukli. Zatim su nas prisilili da krenemo u
pravcu Uroševca. Odmah po izlasku iz sela razdvojili su nas od žena i dece i strpali u zatvor
u Uroševcu, gde su nas zadržali 48 sati. U zatvoru su nas stalno tukli. Kada su nas pustili,
krenuli smo za Makedoniju. Jedan od mojih sinova ubijen je u našem selu i bačen u jedan od
bunara. Imao je samo 23 godine.“
TEROR U LAPAŠTICI
Selo Lapaštica u opštini Podujevo nalazi se na oko 40 minuta vožnje severoistočno od
Prištine. Selo se nalazi u blizini granice sa Srbijom i to područje je korišćeno za prodor i
tranzit srpskih jedinica poslatih na Kosovo. U ranim popodnevnim satima, 24. marta, srpske
vojne i paravojne jedinice, uz podršku oklopnih vozila, došle su do Lapaštice, sela na
glavnom putu koji vodi do Podujeva. To nije bio prvi put da je Lapaštica granatirana, isto se
desilo i četiri meseca ranije. Kada su došli po drugi put, vojnici i pripadnici paravojnih
formacija su dovukli specijalnu opremu za paljenje kuća.
Hamide Havoli, stara 82 godine i njen mentalno zaostali sin Imer, star 32 godine,
stajali su pred svojom kućom koja se nalazi na 150 metara od šljunkom posutog puta,
posmatrajući vojnike i pripadnike paravojnih formacija kako im prilaze32.
Hamida je morala da sedne na stolicu ispred kuće, jer joj je desna noga bila
amputirana do kolena i nije mogla dugo da stoji. Imer postaje uznemiren. Njemu se uopšte ne
sviđaju ljudi koji se približavaju njihovoj kući. Nešto mu je govorilo da je situacija opasna,
pa je rekao majci da ide da se prošeta, i nestao je iza kuće upravo kada su vojnici stigli do
njegove majke. Ono što je potom usledilo imalo je fatalne posledice po Hamidu.
Skender Havoli, Hamidin bratanac, kaže: „Starica, Hamide Havoli, koja je nađena u
bunaru, bila je moja tetka po ocu. Oblast u kojoj smo živeli je nekoliko meseci, od 1998. do
1999. godine, bila okupirana od strane srpskih vojnih, policijskih i paravojnih snaga.
Početkom 1999. godine, OVK je obavestila ljude o otporu protiv srpskih vojnih, policijskih i
paravojnih snaga. Ja sam bio jedini muškarac u porodici, tako da sam morao da se
pridružim snagama OVK, koji je pokušavao da se organizuje.
Pre nego što sam se pridružio lokalnim snagama OVK-a, srpski vojnici su teško
bombardovali Lapašticu. Ti napadi su trajali nekoliko meseci, i u tim napadima je nekoliko
ljudi nastradalo. Prvi, koji je ubijen u decembru 1998. godine, bio je Isak Havoli. Kasnije,
početkom 1999. godine, kada je počela druga srpska ofanziva u ovoj oblasti, u selu i okolini
je poginulo 24 ljudi. Među ubijenima je bilo i dece, žena, staraca i invalida. Moja tetka i njen
mentalno zaostali sin Imer ostali su u selu. Hamida je bila invalid od 1941. godine, kada je
tokom Drugog svetskog rata polomila nogu. Ona je od tog vremena koristila drvenu protezu.
Mislim da su Srbi ubili moju tetku i bacili je u bunar 24. marta 1999. godine. Tog dana je
njen sin došao do mesta na kome sam boravio zajedno sa 11 drugih vojnika OVK-a.
32
Martinsen, Josef (2006) Kosovo: „Bunari smrti“ u izdanju Grafoprinta u Prištini ISBN 9951-8592-4-0, naslov
u originalu: „Dødsbrønnene i Kosovo“(2005) ISBN 82-91224-36-6, Sypress Forlag, Oslo, Norveška, (2005).
40
Ispričao nam je da su srpski vojnici došli u njihovu kuću i da je pobegao jer se
uplašio od njih. To je bio poslednji put da sam video Imera Havolija. U aprilu smo se vratili
u naše selo i tamo našli nekoliko tela mrtvih ljudi, vojnika OVK i civila. Kada su jedinice
NATO-a ušle na Kosovo, meštani su počeli da se vraćaju. Srbi su, pre nego što otišli, minirali
zonu, pa smo morali da sačekamo dve ili tri nedelje da se vratimo u kuće. Otišao sam do kuće
moje tetke, da bih potražio nju i njenog sina, ali nisam uspeo da ih nađem.
Pitao sam sve komšije da li su videli Hamidu i Imera, ali bez rezultata.
Nakon desetodnevne potrage, sanjao sam san u kome mi Hamida kaže da nije daleko.
Sledećeg dana sam otišao do jedne međunarodne humanitarne organizacije da ih zamolim da
mi pomognu da pronađem rođake. Ta organizacija je kontaktirala Norvešku crkvenu pomoć
(NCA) i Međunarodnu hrišćansku organizaciju sa sedištem u Ženevi (ACT), koje su imale
svoje predstavnike u Prištini. Njihovi predstavnici su došli u Lapašticu i bagerom otkopali
bunar i skroz dole u bunaru, ispod svog tog otpada, pronašli smo Hamidino telo. Videli smo
metalni deo za koji se pričvršćavala njena proteza“.
To veče u sedam sati, NATO je započeo napade sa četiri ili pet krstarećih raketa koje
su sa ratnih brodova lansirane prema Prištini. Ciljevi za bombardovanje su stacionarni
sistemi, poput komandne centrale, radarskih sistema i štabova za veze, koje su krstareće
rakete lako pronalazile čak i u lošim vremenskim uslovima. Za NATO, prva noć
bombardovanja Srbije i Kosova je bila uspešna. Svi bombarderi su se bezbedno vratili u svoje
baze u Italiji.
MASOVNA PROTERIVANJA
Uroševac, 24. mart
U periodu od 24. marta do 1. aprila 1999, snage SRJ i Srbije granatirale su sela u
opštini Uroševac, uključujući sela Bibaj, Muhadžer Prelez, Raka i Selo, ubivši određeni broj
meštana. Nakon granatiranja, snage SRJ i Srbije su ulazile u neka sela, među ostalima Papaz i
Sojevo, i naređivale stanovnicima da ih napuste. Drugi kosovski Albanci, iz sela Varoš Selo i
Mirosavlje, pobegli su kada su u sela ušle srpske snage. Kada su meštani napustili svoje kuće,
vojnici i policajci su ih zapalili. Raseljeni meštani su otišli u grad Uroševac, gde se većina
ukrcala na vozove koji su ih odvozili do granice sa Makedonijom prolazeći kroz Đeneral
Janković. Na granici su im pripadnici snaga SRJ i Srbije oduzeli sva dokumenta. 33
Priština, 24. mart
Počev od 24. marta pa sve do kraja maja 1999, snage SRJ i Srbije su obilazile kuće
kosovskih Albanaca u gradu Priština i prisiljavale stanare da ih napuste. U toku tih prisilnih
proterivanja jedan broj ljudi je ubijen, a nekoliko žena seksualno zlostavljano. Mnogi od onih
koji su bili isterani iz svojih domova otišli su direktno na železničku stanicu, dok su drugi
potražili sklonište kod komšija i rođaka.
Za vreme putovanja do makedonske granice mnogim ljudima su oduzeta lična
dokumenta. Oni koji su pokušali da se sakriju u Prištini na sličan način su isterani nekoliko
dana kasnije. U istom periodu, snage SRJ i Srbije ulazile su u sela u opštini Priština gde su
pretukle i ubile mnoge kosovske Albance, otele im novac i spalile kuće. Mnogi seljani su
oteti i traktorima odvezeni u varošicu Glogovac. Odatle su vozom prebačeni do mesta
Đeneral Janković, a zatim prelazili preko makedonske granice. Drugima su, nakon što su
33
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. 15-05-87-PT od 21. juna 2006. godine
41
stigli do Uroševca, snage SRJ i Srbije naredile da se ukrcaju na voz za Đeneral Janković,
odakle su pešice prešli granicu i ušli u Makedoniju34.
Prizren, 25. mart
Dana 25. marta 1999. godine, snage SRJ i Srbije opkolile su selo Pirane tenkovima i
raznim vojnim vozilima. Selo je granatirano i jedan broj meštana je poginuo. Nakon toga,
snage SRJ i Srbije su ušle u selo i zapalile kuće kosovskih Albanaca. Posle napada, preostali
meštani su napustili Pirane i otišli u susedna sela. U selu Landovica spaljena je i teško
oštećena stara džamija. Neki kosovski Albanci koji su bežali prema Srbici, ubijeni su ili
ranjeni snajperima. Snage SRJ i Srbije su zatim napale mesta u okolini Srbice i granatirale
sela Donje Retimlje, Retimlje i Randubrava. Seljani, kosovski Albanci isterani su iz svojih
domova i poslati na albansku granicu. Od 28. marta 1999, snage SRJ i Srbije su u Prizrenu
išle od kuće do kuće, naređujući stanovnicima, kosovskim Albancima da napuste svoje
domove. Prisiljavani su da se priključe kolonama vozila i ljudi koji su pešice išli ka albanskoj
granici. Putem su pripadnici snaga SRJ i Srbije tukli i ubijali muškarce kosovske Albance,
razdvajali žene od muškaraca i seksualno ih zlostavljali. Snage SRJ i Srbije su tim ljudima na
granici oduzimale sva lična dokumenta35 .
Peć, 25. mart
Naoružane srpske snage su započele granatiranje Kapešnice i naselja Zatra u gradu
Peći sa tri položaja. Kao rezultat tog bombardovanja, nekoliko kuća je spaljeno, a
stanovništvo je počelo da se skriva u podrumima, nadajući se da ta situacija neće dugo
potrajati. Po okončanju bombardovanja sprovedena je druga faza napada na ljude koji su
prisiljeni da se udalje iz tog gradskog naselja. U drugom delu grada, tog istog dana, ubijena
su trojica muškaraca36.
SRETNO DETE
Bela Crkva
Dana 25. marta, snage SRJ i Srbije opkolile su i napale selo Bela Crkva u opštini
Orahovac. Mnogi meštani Bele Crkve bili su prisiljeni da potraže zaklon pod železničkim
mostom. Približavajući se mostu, snage SRJ i Srbije otvorile su vatru na jedan broj meštana i
ubile deset žena i dvoje dece. Jedno dvogodišnje dete je preživelo ovaj napad. Muškarci i
mladići su opljačkani i oduzete su im sve dragocenosti, a ženama i deci je naređeno da krenu
prema obližnjem selu Zrze. Jedan lekar iz Bele Crkve je pokušao da razgovara za
komandirom policije, ali je pogođen hicem i ubijen, kao i njegov nećak. Snage SRJ i Srbije
su otvorile vatru na te muškarce i mladiće, i tom prilikom ubile 54 kosovskih Albanaca, a
jedan broj muškaraca i mladića je jedva preživeo ovaj incident. Pored toga, te iste snage ubile
su i šestoricu (6) muškaraca koje su otkrile u obližnjem kanalu za navodnjavanje37.
NI MLADI NISU POŠTEĐENI
34
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. 15-05-87-PT od 21. juna 2006. godine
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. 15-05-87-PT od 21. juna 2006. godine
36
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. 15-05-87-PT od 21. juna 2006. godine
37
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. 15-05-87-PT od 21. juna 2006. godine
35
42
Đakovica
U jednom delu Đakovice poznatom kao Ćulji, srpski i crnogorski zločinci su pobili i
izmasakrirali 19 građana. Među njima su bila i dva mladića (uzrasta 15 i 17 godina). Jedan
53-godišnji muškarac je ubijen pred očima svoje kćeri, a dvojica njegove braće su živi
spaljeni u svojoj kući.
Skender Mahmut Glođani je prepoznao nekoliko zločinaca koji su učestvovali u tom
stravičnom događaju. Prema njegovim rečima, u tom masakru učestvovalo je 14 ljudi, od
kojih su njih četvorica (4) bili Albanci, braća čija majka je bila Srpkinja.
DVA DANA MASAKRA U CELINI
Prvi dan,
25. mart 1999. godine je datum koji se utisnuo u sećanje dvadesetdvogodišnjeg
Valjona Zećirija iz Celine. Ovog mladića smo intervjuisali u novembru 2009, u vreme kada je
bio student prava na Univerzitetu u Prištini. Tog sudbonosnog dana, u martu 1999. godine, 18
članova njegove uže porodice i 8 Aškalija, u dobi između dve i šezdeset godina, bili su u
njihovoj kući u blizini Velike Kruše, kada je ušla srpska policija. Valjon je imao samo 12
godina, ali se seća svega što se dogodilo. Njegov otac i jedan od stričeva, koji je tada radio u
Nemačkoj i treći član porodice, Agim Zećiri koji je bio u bolnici na dijalizi, jedini su članovi
šire Valjonove porodice koji su preživeli masakr počinjen od strane srpske policije.38
„Muškarcima je naređeno da ostanu u jednoj sobi, a žene su bile u susednoj sobi.
Policijske snage su od samog jutra kontrolisale glavni put Đakovica-Prizren i opkolile selo
Celina. Srpska policija je ušla u našu kuću u tri sata popodne. Policajci su došli iz pravca
srednje škole i rekli nam da ćutimo i pratimo njihova naređenja. Prvo su nam rekli da
sednemo. Iz nekog razloga, jedan od Aškalija je prešao sa jedne na drugu stranu sobe.
Policajci su odmah reagovali, izveli ga napolje i ubili. Tokom tog događaja, ja sam zajedno
sa petoro drugih ljudi uspeo da pobegnem iz kuće. Oko 4 do 5 sati skrivali smo se u kući koja
je pripadala mom stricu u selu, a u osam ili devet sati uveče, krenuli smo ka mestu gde su
drugi ostali. Kada su policajci videli da se vraćamo, povikali su na nas i naredili nam da
stanemo i legnemo na zemlju. Meni su naredili da ostanem pored jednog policijskog
kamiona. Nakon toga, policajci su pucali u petoricu muškaraca koji su bili sa mnom. Posle
nekog vremena, pripadnici policije i vojne policije, koji su imali uniforme sa belim povezima,
uklonili su leševe. Jedan od policajaca me je poveo za ruku i odveo u kuću mog strica,
nedaleko od naše kuće. Policajci su bili smešteni u kući koju su koristili kao bazu za
naoružanje i municiju. Te noći je bilo veoma hladno. Cele noći smo mogli da čujemo borbe i
pucnjavu, ali su policajci bili toliko sigurni da su spavali u svojim pidžamama. Ja sam tu noć
proveo u kući mog strica, ruke su mi bile vezane za stolicu kako ne bih imao ikakve šanse da
pobegnem. I komandir policije je bio u toj kući, ali nisam imao priliku da saznam njegovo
ime. Njega se sećam jer je on izdavao naredbe ostalima. U šest sati ujutru, došli su policajci i
odvezali mi ruke. Rekli su mi da napustim mesto i odem iz Celine. Mnogo kasnije sam saznao
da sam ja jedini koji sam preživeo od osamnaestoro (18) ljudi koji su bili u našoj kući kada je
došla policija. Krenuo sam na put. Ne sećam se dobro onoga što se izdešavalo na putu za
Prizren, ali se sećam da sam u jednom trenutku iznenada nabasao na veliki broj policajaca
38
Gaši, Ibrahim i Hamdi Fazljiu (2000), „Masakr u Celini“, 25-28. marta 1999. god.
43
na putu i da se čula neprekidna paljba. Jedan policajac mi je na albanskom rekao da bežim,
dok mu je drugi policajac rekao: „Zašto ga nisi ubio?“. Putem su me zaustavili neki policajci
i pitali šta radim sam nasred puta. Rekao sam im da dolazim iz Celine. Policajci su me
zadržali neko vreme, a na kraju, neko im je naredio da me puste. Nakon toga sam nastavio
put, i na svu sreću, posle nekoliko sati sam ušao u kamion za prevoz hrane koji je koristila
policija. Kamionom je upravljao Albanac po imenu Kadri Beriša. On me je odveo u svoju
kuću i ja sam tamo, u njegovoj porodici, boravio tri nedelje. Nisam znao šta se desilo mojoj
porodici. Neki ljudi su mi govorili da su u Albaniji. Posle tri nedelje koje sam proveo sa
porodicom Beriša pošao sam u Albaniju, jer sam mislio da je moja porodica tamo. Moj stric
je iz Nemačke došao u Albaniju da me poseti, kada mi je i saopštio tragičnu vest. Svi članovi
moje porodice, koji su bili u kući kada su došli policajci, pobijeni su. Najmlađa osoba u toj
grupi bilo je dvogodišnje dete, a najstarija je imala 60 godina. Moja majka, braća, baba i
deda i jedan od mojih stričeva sa celom svojom porodicom, svi su pobijeni“.
Valjon Zećiri, Priština/Celina (2009)
Slika: Josef Martinsen
Drugi dan,
Drugog dana masakra u Celini, u svojim kućama su ubijeni braća Šućri i Din Sinani.
Rano ujutru, oko osam sati, srpska vojska i policija napale su članove porodice
Redžepi zato što su odbili da napuste svoju kuću. Smrt osam članova porodice Redžepi i
petoro njihovih gostiju, bila je stravična. Nakon što su ih sve pobili, Srbi su tela ubijenih
odneli u garažu, a zatim polili benzinom i zapalili. U tom masakru ubijeno je 16 ljudi, a
njihova tela su potom spaljena.
Sadri Jemini je ubijen u svojoj kući zajedno sa svojom suprugom i bratom. Prvo su ih
opljačkali, a potom ubili. Takođe, i Muharem Jemini je ubijen u svojoj kući koja je oko 100
metara udaljena od kuće Sadri Jeminija. Nakon što su opljačkali sve vredne stvari u kući, Srbi
su Muharema i njegovu suprugu spalili žive u njihovoj kući.
44
U vezi sa onim što se desilo u selu tog dana, Isuf Jemini nam je u razgovoru ispričao
sledeće39 :
„Dana 26. marta 1999. godine, srpska vojska i policija su čitavog dana napadale selo iz
raznog oružja, uključujući puške i granate, isto kao što su činili i dan ranije, kada su neki od
meštana Celine poginuli, a nekoliko kuća spaljeno. Spalili su seosku školu, a onda počeli
pretres kuća koje nisu bile spaljene prethodnog dana. Kuće su prvo opljačkali, uzeli iz njih
vredne stvari, a potom ih zapalili. Kada su seljani zatečeni u kućama, bili su opljačkani,
pretučeni, a potom ubijeni. Isto se desilo i sa mojim roditeljima. Moj otac Šaip Jemini, stric
Sadri Jemini i njegova supruga i sin Muharem sa svojom suprugom, svi članovi moje
porodice, Jemini, ubijeni su. Moj rođak Agim i ja smo to videli izbliza. Mi smo se krili od
Srba u potkrovlju druge kuće. Videli smo sve što se dešavalo od trenutka kada su Srbi ušli u
kuću, kada su prvo uzeli televizore i druge vredne stvari iz kuće. Videli smo kada su
iznuđivali novac od članova porodice, i kako ih na kraju ubijaju. Zatim su zapalili kuću.
Agim i ja smo o ovom događaju svedočili u Haškom tribunalu“.
Isuf Jemini (2009)
Slika: Josef Martinsen
Rukije (Ethem) Beriša je zajedno sa svojom porodicom bila izbeglica u porodici Din
Sinanija. Ona nije htela da napusti kuću i rekla je ostalima da će ostati da se stara o njoj. Ona
je bila poslednja žrtva tog dana u Celini.
39
Gashi, Ibrahim i Hamdi Fazliu (2000), „Masakr u Celini“, 25-28. mart 1999. god.
45
SELO UDOVICA
Mala Kruša,
Na dan 14. avgusta 2007. godine, otišli smo u Malu Krušu, kako bismo intervjuisali
jednog od šestoro očevidaca koji je preživeo masakr koji se tamo dogodio 26. marta 1999.
Dana 25. marta 1999, snage SRJ i Srbije započele su ofanzivu na sela Mala Kruša i Velika
Kruša u opštini Orahovac. Meštani Male Kruše su potražili zaklon u šumovitoj oblasti izvan
svog sela, odakle su mogli da vide kako pripadnici srpskih snaga sistematski pljačkaju i pale
njihove kuće. U toku jutra 26. marta 1999, snage SRJ i Srbije otkrile su meštane, kada je
ženama i deci naređeno da napuste tu oblast i odu u Albaniju. Pripadnici srpskih snaga su
zatim zarobilli i pretresli muškarce, oduzeli im lična dokumenta i vredne stvari. Nakon toga,
pripadnici snaga SRJ i Srbije su pod pretnjom smrću naredili muškarcima i mladićima da odu
do jedne napuštene kuće u Maloj Kruši i uđu u nju. Kada su se muškarci i mladići okupili u
kući, pripadnici srpskih snaga su na ovu grupu otvorili vatru koristeći za to mitraljeze. Posle
nekoliko minuta paljbe iz vatrenog oružja, policajci su zapalili kuću kako bi spalili tela. Usled
pucnjave živote je izgubilo 106 muškaraca i mladića, svi kosovski Albanci.40
„Moje ime je Mehmet Krasnići i rođen sam 19. maja 1967. godine. Završio sam
osnovnu školu i radio kao zemljoradnik. Oženjen sam i imam troje dece, dve ćerke i jednog
sina. Moja priča počinje 25. marta 1999. godine, kada je NATO započeo bombardovanje.
Srpske vojne i policijske snage su u ranim jutarnjim satima opkolile selo i svi meštani su
napustili svoje domove i otišli u pravcu planina. I ja sam zajedno sa svojom porodicom
krenuo prema planinama. Neki od meštana su otišli u Albaniju.
Srpske snage su nakon toga, 26. marta, zadržale ljude koji su bili na putu ka
planinama. Policajci su nas prvo uveli u kuću Sejdi Batuše, a onda nam naredili da izađemo
napolje kako bi razdvojili žene od muškaraca. Ženama i deci je naređeno da krenu ka
Albaniji ili će ih u suprotnom utopiti u reci. To se dešavalo oko deset sati ujutru.
Nakon što su žene i deca krenuli, oni su ih ponovo zaustavili i odvojili dečake, koji su
imali po 12 i 13 godina. U toj grupi je bilo 13 dečaka koji su se pridružili grupi muškaraca.
Naredili su nam da sedimo sa rukama na potiljku i uzeli nam sve što smo imali pri sebi,
dokumente i novac. Oni su sve naše lične stvari, nakon što su naredili Ademu Aslaniju da ih
pokupi, odneli srpskom komandantu. Posle nekog vremena su nam rekli da ustanemo, sa
rukama na potiljku i da se, trojica po trojica, popnemo uz stepenište štale. Nakon što su nas
uveli unutra, počeli su da pucaju u nas iz pušaka. Iz te grupe od 112 ljudi, preživeli smo samo
nas šestorica, a od 106 ljudi koliko ih je poginulo u tom masakru, identifikovano je samo 23
tela. Posle pucnjave, Srbi su počeli da pripremaju spaljivanje tela. Oni su prekrili tela
slamom koja je ostala od prošlogodišnje žetve kako bi pripalili vatru. Iznad mene je bilo telo
jednog čoveka čija krv je kapala po mom licu, što mi je spaslo oči od plamena i dima.
Odlučio sam da je bolje da umrem od metaka nego da izgorim. Ustao sam, prošao kroz
plamen i iskočio kroz prozor. Ruke su mi bile spaljene, lice malo manje i jedno uvo, za čije
zalečenje mi je trebalo mesec dana kada sam stigao u Albaniju. Još uvek imam ožiljke od
opekotina na rukama. Kada sam pobegao kroz prozor, otrčao sam do kuće mog strica i sa
drugog sprata posmatrao Srbe koji su bacali stvari preko leševa kako bi produžili njihovo
spaljivanje. Tamo sam ostao sve do zalaska sunca. Našao sam neke komade dečije odeće i
40
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-05-87-PT od 21. juna 2006. god.
46
pokušao da previjem rane na rukama. Zatim sam izašao i pošao ka planini. Još uvek je bio
26. mart. Našao sam mesto na kojem su se krili drugi ljudi u planini i uzeo ćebe, pokrio se
njime i zaspao. Na planini sam ostao tri naredna dana, sa ranama po telu i bez hrane. Dana
29. marta, otišao sam u selo Nogavac gde sam našao dva lekara. Oni su uklonili spaljenu
kožu sa mojih ruku, premazali ih jogurtom i dali mi injekciju protiv infekcije. Tu sam ostao
do 2. aprila, kada su Srbi počeli da bombarduju selo Nogavac iz aviona. U selu je još uvek
bilo civila i usled bombardovanja poginulo je pedesetoro ljudi. Ja sam, zajedno sa ostalim
preživelima, otišao u Albaniju. Kada smo stigli u Vrmnicu, ostavili su me u blizini granice jer
su se plašili da idem sa njima zbog toga što sam imao rane po telu i što sam bio svedok
masakra u Maloj Kruši. Tada su me policajci ponovo uhapsili, misleći da sam vojnik OVK i
to je izgledalo verovatno jer sam imao opekotine po telu. Rekao sam im da nisam vojnik OVK
i počeo sam se dovijati rekavši im da sam opekotine zadobio dok sam bio u kući. Bog mi je
pomogao i oni su poverovali mojoj priči. Rekli su mi da odem u Albaniju, a ja nisam mogao
da verujem. „Tamo je tvoj dom“, rekli su mi na srpskom jeziku, „slobodan si i možeš da
odeš“.
Potrčao sam, sve vreme misleći da će me ubiti s leđa. Verujem da mi je Bog pomogao
da preživim i stignem živ u Albaniju. Dana 5. aprila, stigao sam u Kukeš gde je bilo hladno
vreme i padao je sneg. I ostala petorica ljudi iz masakra u Maloj Kruši su preživeli. Dvojica
od njih su bili svedoci u Haškom tribunalu“.
Mehmet Krasnići, Mala Kruša
Slika: Josef Martinsen
47
UNIŠTAVANJE DOKAZA
Suva Reka, 26. mart
Kao rezultat napada NATO-a na vojne i policijske ciljeve, besni policajci i
paramilitarci počeli su da maltretiraju i ubijaju nedužne civile. U starom delu Suve Reke ubili
su više od 40 civila, a porodice su primorali da napuste svoje kuće, koje su pljačkali, a potom
palili na njihove oči.
U Suvoj Reci su vladali tišina, strah i neizvesnost – jedino pitanje je bilo šta će se
dogoditi te noći i šta će doneti sutrašnji dan.
U petak, 26. marta 1999, veliki broj vojnika, policajaca i paramilitaraca se iskrcao
ispred policijske stanice u Suvoj Reci. Predvođeni lokalnim Srbima i drugima, započeli su
smrtonosne akcije u ulici „Reštani“. Tamo su, u tržnom centru sa desne strane puta, ušli u
kompleks kuća porodice Beriša.41
Prozivali su ljude poimenično tražeći Bujara, Sedata, Nedžata i Fatona i naredili im da
izađu iz kuća u svoje dvorište. Od njih su tražili novac, nemačke marke. Žene su donele
velike svote novca, samo da izbave svoje sinove i muževe. Pripadnici srpskih snaga su odmah
po preuzimanju novca poubijali muškarce u dvorištu. Fatonova majka, Fatima potrčala je da
ih spasi, ali je tom prilikom i sama ubijena.
Nakon što su muškarci pobijeni, prestrašenoj deci i ženama je naređeno da napuste
svoje kuće i oni su ispred puščanih cevi otišli u tržni centar.
Bespomoćnim ljudima je naređeno da uđu u kafić „Kalabrija“, mali restoran u koji je
ušlo više od 50 ljudi koji su se tu praktično gušili. Među njima je bilo dece, žena, trudnica i
starijih žena i muškaraca. Srbi su otvorili vatru na njih, a u kafić su bacali i ručne bombe. Na
tom mestu ubijeno je i nekoliko dece. Ubijeni su i trudnica Ljiria, mlada žena koja se nešto
ranije udala, njena majka Hanumšahja (82) i Hajdin, univerzitetski profesor. Nestale su čitave
porodice, Nedžmedinova, Nedžadova i Fatonova, kao i porodica Hajdina (Besi) Jašari.
Nakon masakra, ranjena deca su počela da plaču i traže vodu, ali im niko nije
odgovarao, jer su odrasli, koji su i sami bili ranjeni, ćutali i pretvarali se da su mrtvi. Ubrzo
nakon toga, tela su utovarena u kamione koji su se zatim odvezeli u pravcu Prizrena.
Šuhretja, Vjolca i njen osmogodišnji sin Gramoz, ali i nekolicina drugih su još uvek
bili živi. Tokom transporta, Šuhretja je iskočila iz kamiona u blizini mesta „Pusi i Atit“.
Vjolca je tada upitala svog sina: “Mozi, da skočimo i mi kao Šuhretja?“ Njih dvoje su pratili
Šuhretin primer i skočili sa kamiona.
Tela ostalih žrtava su sahranjena u jarku na poligonu Vojske Jugoslavije za vežbe
gađanja, između sela Koriša i Ljubižde, sa ciljem da se prikriju zločini. Njihova tela su
kasnije, 3. aprila 1999, iz straha da ne budu otkrivena, ekshumirana korišćenjem teških
mašina, a zatim prevezena 270 kilometara odatle u Batajnicu gde su pokopana u Centru za
obuku Specijalnih antiterorističkih jedinica (SAJ) i vojnih kadrova koji se nalazi u blizini
Beograda u Srbiji. Milošević je izdao naređenje za čišćenje terena od tela izmasakriranih ljudi
na Kosovu kako bi se prikrili dokazi zločinačnih radnji. Ta tajna operacija je otkrivena kada
se jedna hladnjača sa leševima civila kosovskih Albanaca prevrnula na putu i upala u reku
Dunav, a tela počela da plutaju u reci.42 Šuhrete Beriša mi je kasnije rekla:
41
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-05-87-PT od 21. juna 2006. god.
Fond za humanitarno pravo, Beograd, „Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu“, (leševi-posmrtni ostaci
nađeni u masovnim grobnicama u Srbiji), novembar 2005. god.
42
48
„Videla sam svojim očima kako je umirao moj sin, vapeći za kapljicom vode… umro
je … a oči su mu ostale otvorene; smogla sam snage da mu sklopim oči i zatvorim usta.
Njegova otvorena usta kao da su tražila malo vode, ili je možda hteo nešto da mi kaže“.
U masakru u Suvoj Reci ubijeno je ukupno 49 osoba, među kojima i jedna nerođena
beba (majka je bila u petom ili šestom mesecu trudnoće). Šuhretja, Vjolca i Gramoz su
preživeli. Oni su kasnije svedočili na sudu i spremni su da ponovo svedoče ako je potrebno 43.
U utorak 10. novembra 2009. godine sastali smo se sa Vjolcom i njenim sinom
Gramozom, koji je u to vreme imao 18 godina. Sastali smo u Prizrenu u kome žive sa njenim
ocem. Rekla mi je da je zajedno sa Šuhretom svedočila na sudu u vezi sa sudskim slučajem.
Vjolca je svoj iskaz dala u Prištini za sudski postupak koji se vodio u Beogradu jer je
smatrala da je sud u Beogradu pristrasan, a drugi iskaz je dala u Albaniji za postupak koji se
vodi u Hagu. Nataša Kandić, osnivač Fonda za humanitarno pravo u Beogradu koji se bavi
pitanjima ljudskih prava u regionu Balkana je u vezi sa slučajem iz Suve Reke izvršila
pritisak na pravosudne institucije u Srbiji. Vjolca me je obavestila da je sudski postupak
okončan bez bilo kakve odluke protiv počinilaca zločina. Tela nastradalih u masakru u Suvoj
Reci, koja su prebačena u Batajnicu, još uvek nisu nađena.
Vjolca Beriša i Gramoz (2009), dvoje preživelih nakon masakra u Suvoj Reci
Slika: Josef Martinsen
JOŠ VIŠE UBISTAVA
Kosovo Polje,
Nazim (Ejup) Ramadani i Gazmend (Abdulah) Kačiu poslednji put su viđeni 26.
marta. Kasnije su njihova tela pronađena u masovnoj grobnici u Batajnici. U 2005. godini,
njihova tela su predata UNMIK-u/ Kancelariji za nestala lica i sudsku medicinu.44
43
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-05-87-PT od 21. juna 2006. god.
49
Peć,
Dana 27. marta 1999. godine, 24 ljudi je viđeno po poslednji put.
Tela svih tih ljudi pronađena su u masovnoj grobnici u Batajnici, a tokom 2003, 2004. i 2005.
godine, predata su UNMIK-u/ Kancelariji za nestala lica i sudsku medicinu.45
Suva Reka,
Dana 27. marta, dvoje ljudi je viđeno po poslednji put. Njihova tela su pronađena u
masovnoj grobnici u Batajnici, i ona su u maju 2003. godine predata UNMIK-u/ Kancelariji
za nestala lica i sudsku medicinu.46
PROGON SE NASTAVLJA
Vučitrn,
Dana 27. marta 1999, snage SRJ i Srbije počele su da pale kuće u gradu Vučitrnu, pa
su tako zapalile i glavnu gradsku džamiju. 2. maja, snage SRJ i Srbije napale su više sela
severoistočno od Vučitrna, uključujući sela Skrovna, Slakovce, Cecilija i Gornja Studimlja.
Seljani su prisiljeni da napuste svoje domove, a mnoge njihove kuće i radnje su
potpuno spaljene. Meštani su, kao i lica koja su ranije raseljena iz drugih mesta u opštini
Vučitrn, bili prisiljeni da formiraju kolonu od oko 20.000 ljudi, koja se putem kroz klisuru
Studimlje kretala u pravcu Vučitrna.
U noći između 2. i 3. maja 1999, snage SRJ i Srbije su pretukle i ubile približno 104
kosovska Albanca, a mnoge druge opljačkale i tom prilikom im oduzele sve vredne stvari.
Pripadnici snaga SRJ i Srbije zarobili su hiljade kosovskih Albanaca iz ove kolone u
zemljoradničkoj zadruzi u blizini grada Vučitrna.
Dana 3. maja 1999, kosovskim Albankama, deci i starijim osobama, naređeno je da
krenu za Albaniju. Muškarci su bili prisiljeni da upravljaju vozilima kojima su ti meštani
prevoženi do granice sa Albanijom. Snage SRJ i Srbije su više stotina vojno sposobnih
muškaraca, kosovskih Albanaca, prebacile iz zemljoradničke zadruge u zatvor u selu
Smrekovnica.47
Posle nekoliko nedelja zatočeništva u nečovečnim uslovima, kada su bili podvrgnuti
batinama, mučenjima i ubistvima, mnogi od tih muškaraca, kosovskih Albanaca, prebačeni su
u selo Žur, u blizini albanske granice, i prisiljeni da pređu granicu sa Albanijom kako bi
spasili živu glavu.
Peć,
Dana 27. i 28. marta 1999, snage SRJ i Srbije išle su od kuće do kuće u gradu Peć
prisiljavajući kosovske Albance na odlazak. Neke kuće su odmah zapaljene, a više ljudi je
ubijeno. Srpski vojnici i policajci bili su razmešteni duž svake ulice i usmeravali kosovske
Albance ka centru grada.
Kada su ljudi stigli do centra grada, oni koji nisu imali vozila bili su prisiljeni da uđu
u autobuse ili kamione kojima su ih odvezli u Prizren, a zatim na granicu sa Albanijom. Pre
44
Fond za humanitarno pravo, Beograd, „Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu“ (posmrtni ostaci nađeni u
masovnim grobnicama u Srbiji), novembar 2005. god.
45
Fond za humanitarno pravo, Beograd, „Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu“ (posmrtni ostaci nađeni u
masovnim grobnicama u Srbiji), novembar 2005. god.
46
Fond za humanitarno pravo, Beograd, „Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu“ (posmrtni ostaci nađeni u
masovnim grobnicama u Srbiji), novembar 2005. god.
47
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-05-87-PT od 21. juna 2006. god.
50
nego što bi prešli granicu, srpski policajci i vojnici su svim građanima oduzimali lična
dokumenta.
Glogovac
Glogovac se nalazi u centralnom delu Kosova na oko pola sata vožnje automobilom
od Prištine. Tu se sprovodila akcija od vrata do vrata u kojoj su građani primorani da napuste
svoje domove i odlaze na jug, ka Makedoniji i Albaniji. Kuće su bile u plamenu, a oni koji su
odbili da napuste svoje domove bili su zlostavljani ili ubijeni. Bilo je to samo nekoliko dana
posle masakara koji su počinjeni u selima Bela Crkva, Mala Kruša, Velika Kruša. Odmah je
ubijeno 55 ljudi, među kojima i četvorogodišnje dete, a kasnije je ubijeno još 106 ljudi.48
Kačanik,
U periodu od marta do maja 1999, snage SRJ i Srbije napale su sela u opštini Kačanik
i sam grad Kačanik. Ovaj napad je imao za posledicu razaranje kuća i verskih objekata,
između ostalog, i džamija u Kotlini i Ivaji.
Kao što je već pomenuto, selo Kotlina je bilo podvrgnuto snažnim napadima 8. marta,
a kasnije i 24. maja. Mnogo meštana je ubijeno, a oni koji su preživeli, proterani su iz svojih
domova i usmereni ka Makedoniji.49
U danima 27. i 28. marta 1999, snage SRJ i Srbije napale su grad Kačanik. Pripadnici
tih snaga su šikanirali, zatvarali, tukli i pucali u mnoge stanovnike Kačanika, kosovske
Albance. Na hiljade ljudi pobeglo je u obližnje šume i na kraju pešice prešlo granicu sa
Makedonijom50.
Dečani,
Dana 29. marta 1999, snage SRJ i Srbije opkolile su i napale selo Beleg i okolna sela
u opštini Dečani. Išle su od kuće do kuće govoreći meštanima da smesta napuste svoje kuće.
Ove snage su zatim njihove kuće opljačkale i spalile. Jedan broj muškaraca, žena i dece
iseljen je iz svojih kuća i okupljen na obližnjoj poljani u selu Beleg. Snage SRJ i Srbije
naredile su muškarcima da se svuku, nakon čega su odvojeni od žena i dece i odvedeni u
podrum jedne kuće. Ženama i deci je naređeno da odu u drugu kuću. Tokom te noći
seksualno su zlostavljane najmanje tri žene. Sledećeg dana, snage SRJ i Srbije su meštanima
rekle da napuste selo kamionima i traktorima i odu u Albaniju.
PODUJEVSKA BITKA ZA PRAVDU
“Dana 28. marta 1999, Saša Cvjetan iz Veternika u Srbiji i nekoliko pripadnika
srpske policije u Podujevu, članova rezervne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova
(MUP) zvane Škorpion, prekršili su IV Ženevsku konvenciju iz 1949. godine, koja se odnosi
na zaštitu civila u ratu, član 2. stav 1, član 3. stav 1 tačka 1 i stav 2 tačke a i c, zajedno sa
Dodatnim protokolom 1 koji se odnosi na zaštitu žrtava u međunarodnom sukobu, članovi
51, 76. i 77, i Dodatni protokol 2, koji se odnosi na zaštitu žrtava u nenaoružanom
međunarodnom sukobu, članovi 4. i 13. On je prema civilima postupao nečovečno i
48
Materijali optužnice/ICTY/2001-45, 46-48
Materijali optužnice/ICTY/paš.br. IT-05-87-PT
50
Materijali optužnice/ICTY/paš.br. IT-05-87-PT, str. 23-39
49
51
učestvovao u ubistvima više žena i dece i ranjavanju nekoliko dece koja zbog toga i dan
danas trpe posledice“.
Ovo je deo teksta nesvakidašnje krivične tužbe u Srbiji protiv pripadnika srpske
vojske i policije, koji su počinili zločine nad albanskim civilima u gradu Podujevu u
severoistočnom delu Kosova, 28. marta 1999. Tamo je ubijeno sedam žena i sedmoro dece i
teško ranjeno petoro dece. Ovaj masakr je očigledno u skladu sa onim što su srpska vojska,
specijalna policija i paravojne jedinice činile tokom rata na celom Kosovu. Ovaj slučaj je
pokrenut u Okružnom sudu u Prokuplju 24. maja 1999. Dana 16. juna tužba je odbačena, a
optuženi su pušteni na slobodu usled nedostatka dokaza. Suđenje i donošenje presude su bili
skandalozni u oba slučaja, kao i iznošenje odbrane od strane branilaca tokom postupka. Na
presudu je uložena žalba, i trebalo je da prođe pet godina pre nego što je Okružni sud u
Beogradu doneo pravičnu presudu 17. marta 2004. godine. Sledeću presudu je 17. juna 2005,
donelo Žalbeno veće Okružnog suda, a istu je potvrdio i Vrhovni sud Srbije 22. decembra
2005, kada je Saša Cvjetan osuđen na 20 godina zatvora.
Zahvaljujući Nataši Kandić, aktivistkinji za ljudska prava u Srbiji i direktorki Fonda
za humanitarno pravo u Beogradu, slučaj je ostao otvoren podnošenjem zahteva-žalbi, što je
omogućilo da proces u sudskom sistemu u Srbiji traje 5 godina pre nego što je donesena
pravična presuda, a počinilac osuđen. Preživeli koji su bili očevidci masakra, i jedan bivši
pripadnik specijalne policijske jedinice „Škorpioni“ su 17. marta 2004. svedočili pred
Okružnim sudom u Beogradu.
Goranu Stopariću, bivšem pripadniku „Škorpiona“ koji je učestvovao u nasilju nad
civilima u Podujevu i njegovoj užoj porodici upućene su pretnje kada je on odlučio da
svedoči protiv pripadnika jedinice „Škorpioni“ koji su počinili zločin. On je do tančina
svedočio o tome kako su pripadnici specijalne policijske jedinice „Škorpioni“ prisiljavali
ljude da napuste svoje domove i ubijali žene i decu širom Kosova.51
SLUČAJ DEČANI
Dana 25. juna 2008, posetili smo selo Slup u opštini Dečani. Intervjuisali smo jednu
ženu koja je bila svedok nekoliko zločina u 1999. godini.
“Zovem se Naime Hadrđonaj iz sela Slup, opština Dečani, po zanimanju sam
domaćica. Dana 28. marta 1999, otišli smo u Drenovac kako bismo se priključili jednoj grupi
ljudi. Oko pet i trideset ili šest sati uveče, otišli smo u selo Beleg zajedno sa mojim deverima
Afrimom i Baškimom i nekoliko naših suseda. Tu noć smo proveli u Belegu. Srpske snage su
nas prisilile da napustimo kuću i sve su nas strpali u jedan podrum. U podrumu su nas držali
jedan dan.
Potom je došao jedan srpski policajac i jedan od sinova Muš Jakupija (Albanca) i
pretukli Baškima, zbog toga što je on navodno bio pripadnik OVK. Oni su pod pretnjom
oružjem izvodili po petoro ljudi, najpre muškarce. Njih su odveli u drugi podrum i oduzeli im
sve što su imali. Zatim su i nas žene, po pet u grupi, izvodili i takođe nam oduzeli sve što smo
imale, zlato i ostalo. U dvorištu te kuće, naredili su mlađim ženama i majkama bez dece da
odu u jednu određenu kuću u kojoj su neke silovane. U jednoj prostoriji bilo je oko 50-60
žena sa decom koja su plakala, a one nisu imale šta da im daju. Kada su sledeći put došli,
51
Fond za humanitarno pravo, Beograd, knjiga „Podujevo 1999“ , „Van svake sumnje“
52
poveli su još jednu ženu, srednjih godina, čijeg imena se ne sećam. Ona je izašla napolje, a
kada se vratila rekla nam je da su joj rekli samo da se umije. Ja sam samo čula vrisku, a
ništa nisam videla svojim očima. Kada su se vratili hteli su da povedu još jednu ženu. Ona im
je rekla da ima malu bebu, nakon čega ju je policajac pitao koliko ima godina. Odgovorila je
da ima 28 godina. Policajac joj je tada rekao: „Ostani tu. Ne trebaš mi“.
Ostale smo tu čitave noći, do osam sati ujutru, bez hrane, bez mleka za decu koja su
plakala i tražila barem malo vode. Ujutru su nam rekli da krenemo za Albaniju“.
Naime Haderđonaj (2010)
Slika: Fatime Kukaljaj / Šefćet Kukaljaj
Sledeća osoba koju smo intervjuisali, bila je starija žena koja je bila svedok događaja
koji su se odigrali u ovom selu.
„Moje ime je Ajna Kukaljaj-Dervišaj i imam 90 godina. Tokom rata sam bila u
Albaniji gde sam provela 4 meseca. Nisam znala da su moji sinovi ubijeni. Mislila sam da su
u zatvoru. Međutim, kada sam se vratila, saznala sam da su obojica mojih sinova ubijeni. Pre
rata, 1998. godine, srpske snage su ubile Eminu, suprugu mog sina. Ubijena je ručnom
bombom, a iza sebe je ostavila dvoje dece. Ubili su je u dvorištu. Ja sam sedela sa njenom
ćerkom, ovde u kući, a ona je bila ispred kuće. Učinilo mi se da je celo dvorište crno. Nisam
znala da su ubili majku male devojčice, Eminu jer nisam ništa videla. Uzela sam devojčicu i
uvela je u kuću, iako sam teško hodala bez štapa. Pozvala sam Eminu, ali ona je bila mrtva.
Kada sam izašla, imala sam šta da vidim! Po celom dvorištu su bili razbacani delovi
raskomadanog tela. Više bih volela da su mene tada ubili, jer tako ne bih saznala da su i moji
sinovi mrtvi.
53
Kako su uhvaćeni moji sinovi? Sedeli smo u kući, u kojoj je bilo 27 ljudi. Oni (Srbi) su
došli sa oružjem. Sinovi su mi rekli: „Ustani, majko, jer si ti najstarija“. Deca su vrištala.
Naterali su nas da izađemo napolje, šutirajući nas i udarajući svojim oružjem, a mi smo
hodali bosi, bez obuće. Oni su jednu od devojaka i mene gurnuli na stranu. Moje sinove su
zgrabili za vrat. Naredili su nam da izađemo na put, a moje sinove su ubili unutra u kući.
Međutim, meni niko nije rekao da su oni ubijeni. Tačan datum je bio 29. mart 1999“.
Ajna Kukaljaj-Dervišaj (2009)
Slika: Fatime Kukaljaj
Takođe, čuli smo i svedočenje Fahrije Dervišaj koja je izgubila supruga:
„Bili smo svi zajedno, nas dvadeset troje u jednoj kući. Bili smo opkoljeni. Srbi su
prvo zapalili drvenu kapiju u dvorištu, a zatim su došli u velikim kamionima i tenkovima.
Nosili su različite uniforme i provalili su vrata. Mi smo svi sedeli u sobi. Starica je počela da
ih moli da nam ništa ne učine, rekavši im da ćemo otići gde god nam budu naredili. Naredili
su nam da sednemo, i mi smo seli, ali su nam oni govorili da ustajemo i sedamo, uvek sa
automatima u rukama, spremni da nas pobiju.
Na kraju su nam rekli da izađemo napolje, tako da smo mi ustali i izašli, a ostali
(Srbi) su stajali naslonjeni na vrata, sa automatima u rukama. Izašli smo napolje, bez obuće i
odeće. Ja sam nosila Suljinu ćerku, odnosno ćerku žene koju su ubili - Emine. Devojčica je
imala oko godinu dana. Mogla sam da uzmem samo torbu za devojčicu sa nešto odeće i
ćebadi, nadajući se da mi neće uzeti njenu torbu.
Srbi su zgrabili Himu (Brahima) za vrat i ubili ga, oči su mu bile iskolačene i pao je
ispred mene. Zatim su rekli Tahiru da ode da pozove ostale susede da izađu. Pitali smo ih
(Srbe) gde da idemo. Rekli su da idemo u Albaniju, kod Klintona.
Izašli smo kroz vrata i nismo prešli ni 100 metara kada smo čuli pucnjavu. Tahira su
ubili su u dvorištu. Tamo u našoj kući ubili su i Himu (Brahimov nadimak). Ubili su ukupno
sedmoro ljudi iz ovog sela. Nakon toga, otišli smo u selo Crnobreg, odakle smo sledećeg
dana otišli u Istinić gde smo ostali tri dana, a odatle smo krenuli za Albaniju. Nakon što smo
se vratili iz Albanije, iskopali smo tela iz polja i pokopali ih na groblju“.
54
Fahrije Dervišaj (2010)
Slika: Fatime Kukaljaj / Šefćet Kukaljaj
I Ahmet Dervišaj nam je ispričao svoju priču o onome što se dogodilo tog dana:
„Dana 29. marta 1999. godine, srpski policajci su došli u našu kuću. Rekli su
ženama i deci da idu u Albaniju, a muškarce su zadržali, i to Brahima, Tahira, Hajdina,
Zećira i Škurte Dervišaj. Tahira Dacija, Hajdara Dacija i mene (Ahmet Dervišaj) odveli su u
sobu i čim sam ušao unutra video sam da je Hima već ubijen. Nakon što su me uveli unutra
ubili su i Tahira. Zapalili su kuću, a mi smo na tom mestu ostali oko 20 minuta pre nego što
smo se udaljili. Ja sam se krio sedam sati. Ubijali su samo ljude koji su se zatekli u hodniku,
a ja sam bio u sobi i tako preživeo. Na tom mestu je bilo 40 do 50 policajaca. Oni su došli
dva sata pre početka akcije, a onda su išli od kuće do kuće, ubijajući muškarce i
prisiljavajući žene i decu da napuste selo“.
Ahmet Dervišaj (2010)
Slika: Fatime Kukaljaj / Šefćet Kukaljaj
55
NAPADI JAČAJU
Izbica,
Na dan 27. marta 1999, snage SRJ i Srbije granatirale su iz teškog naoružanja selo
Izbica u opštini Srbica. Grupa od najmanje 4.500 seljana iz Izbice i okolnih sela okupila se na
jednoj poljani u Izbici. Dana 28. marta, pripadnici srpskih snaga bezbednosti opkolili su
seljane, a zatim im prišli iznuđujući novac. Nakon što su pripadnici snaga SRJ i Srbije oteli
seljanima vredne stvari, muškarci su odvojeni od žena i male dece.
Muškarci su zatim podeljeni u dve grupe, od kojih je jedna poslata na obližnje brdo, a
druga u korito obližnjeg potoka. Pripadnici snaga SRJ i Srbije su tada otvorili vatru na obe
grupe muškaraca i ubile najmanje 116 muškaraca, kosovskih Albanaca.
Okupljene žene i deca u Izbici bili su prisiljeni da napuste to područje i odu u
Albaniju. Na jednoj traktorskoj prikolici sedele su dve žene invalidi koje nisu mogle da
hodaju. Pripadnici snaga SRJ i Srbije su zapalili traktor i te dve žene su žive izgorele.52
Peć,
Dana 28. marta 1999, četrnaestoro ljudi je viđeno po poslednji put. Njihova tela su
pronađena u masovnoj grobnici u Batajnici nadomak Beograda53 i u periodu od 2003. do
2005. godine predata UNMIK-u. Redžep Ismet Dečani, star 51 godinu, iz naselja Dardanija u
Peći ubijen je 28. marta 1999. godine54.
Ljubenić,
Tela 30 muškaraca koji su po poslednji put viđeni 1. aprila 1999. u selu Ljubenić,
pronađena su u masovnoj grobnici u Batajnici, nadomak Beograda. Ta tela su u periodu od
2003. do 2005. godine predata UNMIK-u/ Kancelariji za nestala lica i sudsku medicinu 55.
Volujak,
Bio je 2. april 1999. godine. Binak Beriša je osećao jak nemir i nije mogao da se
smiri. U njegovoj kući je boravilo jedanaest porodica, koje su izbegle iz svojih sela na severu.
Mnoge porodice nisu imale hranu i odeću, a Binak je osećao obavezu da pomogne tim
ljudima u nevolji u kojoj su se nalazili ne samo zato što je postojala stalna pretnja, već je i
vreme bilo neuobičajeno loše. Odavno se nije desilo da je kiša padala toliko dana bez
prestanka. Binak je bio zabrinut za svoju porodicu, suprugu, osam ćerki i trojicu sinova. Da li
će specijalna policija i vojska doći u Volujak i proterati i njih u Albaniju?
Tog jutra su Srbi ušli u Volujak s gornje strane sela, na oko kilometar od glavnog puta
od Prištine do Đakovice. Artiljerijska vatra koju su otvorili pripadnici vojske prisilila je
većinu meštana da napusti selo. Kada su prestali da pucaju, vojnici i policajci su počeli da
ulaze u kuće i prisiljavali one koje su zatekli da krenu na jug, prema Đakovici.
Kampanja NATO bombardovanja protiv Srbije i Kosova tada je bila u drugoj nedelji.
Etničko čišćenje na Kosovu traje već nekoliko nedelja i tragedija je već bila očigledna jer je
52
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Videti dodatne dokumente 2, 3 i 4
54
Ratni zločini na teritoriji opštine Peć, mart 1999 (Peć 2002)
55
Videti dodatne dokumente 2 i 3.
53
56
na stotine hiljada ljudi bilo u bekstvu. Generalni sekretar NATO-a Havijer Solana i general
Vesli Klark su dan ranije održali konferenciju za štampu u Briselu.
„Posle nedelju dana vazdušnih operacija, ubeđen sam da smo bitno uticali na
zločinačku ratnu mašineriju iz Beograda. Umanjili smo im mogućnosti za sprovođenje
zločinačkih akcija na Kosovu“, rekao je general Klark.
Međutim, ljudima u Volujku i stotinama hiljada drugih kosovskih Albanaca, vazdušni
napadi NATO-a na Srbiju nisu ni od kakve pomoći. Miloševićeva vojna mašina na Kosovu
ima gotovo odrešene ruke da radi šta hoće, te to i čini. Pritisak na kosovske Albance stalno
se povećavao, hiljade ljudi je poginulo, a stotine hiljada su se kretali iz svojih domova u
pravcu albanske i makedonske granice. Na terenu nije bilo NATO snaga, a samo vazdušni
napadi nisu sprečavali Miloševićevu vojsku, paravojne i policijske snage da se svete nad
kosovskim civilima.
Slika: Ajše Beriša (2010)
Josef Martinsen
Ajše Beriša, Binakova supruga, ispričala nam je svoju priču:56
„Opkolili su nas pripadnici srpskih vojnih jedinica i prisilili nas da napustimo naše
kuće i odemo sa našeg imanja. Mi smo na našem imanju pružili sklonište i drugim
porodicama. To su bile porodice koje su bile prisiljene da napuste svoje domove u susednim
selima. Moj suprug je rekao vojnicima da ne može da napusti imanje zbog toga što su mnoge
druge porodice privremeno boravile kod nas i da se oseća odgovornim za njih. Zbog te
njegove reakcije, vojnici su počeli da ga tuku svojim oružjem. Zatim su mu naredili da legne
na zemlju i na kraju su pucali u njega pred celom porodicom. Vojnici su jednom meštaninu,
tridesetdvogodišnjem Baškimu Beriša naredili da doveze traktor i da utovari telo na
prikolicu.
56
Martinsen, Josef (2006) Kosovo:“The Wells of Death“ (Bunari smrti na Kosovu), odštampao Grafoprint
Priština ISBN 9951-8592-4-0. Originalni naslov “Dødsbrønnene i Kosovo” (2005) ISBN 82-91224-36-6,
Sypress Forlag, Oslo, Norveška (2005).
57
Zatim su naredili Beriši da vozi traktor po selu. Kasnije smo saznali da je telo moga
supruga bačeno u bunar negde u popodnevnim satima zajedno sa leševima tri žene iz sela. Mi
koji smo ostali živi prisiljeni smo da smesta napustimo naša imanja i selo. Morala sam da
pešačim zajedno sa svoje jedanaestoro dece, osam kćeri i trojicom sinova. Najmlađe dete
imalo je 11 godina. Psihički sam bila slomljena. Posle svega što smo preživeli imala sam
osećaj da više nemam zbog čega da živim“.
Razgovarali smo i sa dvoje drugih ljudi iz Volujka i čuli njihova svedočenja57:
„Moje ime je Miradije Beriša iz sela Volujak. Nisam bila prisutna kada su se odigrala
ubistva ljudi čija tela su bačena u bunare, ali među žrtvama su bile i moja majka Aze Beriša,
stara 48 godina i moja sestra Era Beriša, koja je imala 18 godina. Moji suseljani su mi
ispričali da su Srbi, 2. aprila, napali i naterali seljane da napuste svoje domove. Vojnici su
zadržali nekoliko ljudi, među njima i moju majku i sestru. Dva meseca kasnije, kada smo se
vratili u selo, našli smo tela četvoro ubijenih koja su bila bačena u bunar. Među njima su bile
moja majka Aze Beriša i sestra Era Beriša, a drugo dvoje ubijenih su bile naše komšije Đeve
Beriša (stara 79 godina) i Binak Beriša (star 56 godina). Ljudi iz sela, koje je predvodio
Rahman Beriša, izvukli su četiri tela žrtava iz bunara“.
„Zovem se Muj Beriša i iz Volujka sam, po profesiji sam nastavnik. Jedna od osoba
čija tela su pronađena u bunaru, bila je moja majka Đeve Beriša (stara 79 godina). Ja sam u
vreme kada su se odigrala ova ubistva, bio u Nemačkoj kod moje ćerke u poseti. Gledajući
svakodnevno vesti na nemačkoj televiziji, čuo sam da se govori o selu Volujak i saznao sam
da je moja majka jedna od žrtava“.
U kući Murteze Dinaja, Srbi su postrojili šestoricu muškaraca, priterali ih uza zid, a
potom pucali u njih. Među njima je bio i jedan osmogodišnji dečak. Nakon što su ih ubili,
Srbi su zapalili kuću. U jedan sat ujutru u veterinarskoj stanici u ulici „Sadik Stavileci“,
srpski civili u policijskim uniformama ubili su devetoro ljudi. Jedan od njih, koji je bio
ranjen u ruku, uspeo je da preživi masakr, ali je kasnije preminuo na putu ka albanskoj
granici. U dva sata, Srbi su ubili još troje ljudi. Među njima su bili jedan petnaestogodišnji
dečak i jedan čovek iz Mitrovice.
U petak u 1:15 sati ujutru, Srbi su ušli u kuću Fehmi (Hamid) Lešija u kojoj su
izmasakrirali i ubili Fehmiju starog 47 godina i njegovu četrdesettrogodišnju suprugu
Kimetu. Posle ubistva, zapalili su njihovu kuću u kojoj su se nalazila njihova tela.
Policijsko nasilje nad porodicom Caka, u kući Ljuljzima (Mehdi) Vejse, dostiglo je
nivo neviđene okrutnosti. Tom prilikom ubijeni su:
- Valjbona (34), sa svoje tri kćeri Daljina (14), Deljvina (7) i Diona u uzrastu od 2 godine;
- Fetije Vejsa (60) i Tringa Vejsa (30), sa svoje petoro dece Dorina (11), Arljind (5),
Marigona (9), Sihana (7) i Rita (2);
- Valjbona Hadžiavdiu (38) sa svoje troje dece Doruntina (3), Egzon (5) i Rina (7);
- Šahindere Hodža (55) sa svojom ćerkom Fljakom (15);
57
Martinsen, Josef (2006) Kosovo:“The Wells of Death“ (Bunari smrti na Kosovu), odštampao Grafoprint
Priština ISBN 9951-8592-4-0. Originalni naslov “Dødsbrønnene i Kosovo” (2005) ISBN 82-91224-36-6,
Sypress Forlag, Oslo, Norveška (2005).
58
- Šehrine Nuči (73), Manduše Nuči (57) i Hisen Gaši (53).
Iz tog neviđenog terora uspeo je da pobegne jedanaestogodišnji sin Alji Cake, Dreni.
Tom prilikom je ranjen i imao je prostrelne rane na ruci. On je uspeo da pobegne kroz prozor,
ali nije mogao da spase svoju sestru koja je još uvek bila živa u sobi. Srpski policajci su
spalili i ovu kuću sa svim telima koja su se nalazila u njoj. U dva sata ujutru, Srbi su ubili
Adema Hadžiu sa njegovom dvojicom sinova, sedamnaestogodišnjim Beratom i
dvadesetšestogodišnjim Gzimom. Pored njih, ubijeni su i Alji Hadžiu sa svojom suprugom
četrdesetdvogodišnjom Muzaferom i Afrdita Demjaha sa svojim šestogodišnjim sinom
Arđendom.
Arđendova majka nije probudila svog sina iz sna, tako da su ga Srbi izmasakrirali dok
je još uvek spavao. Kako svedoči Haljit Duraku, njega su kasnije obesili na banderu. Srbi su
kasnije spalili njihovu kuću.
Posle ovih ubistava, tog jutra, Srbi su izmasakrirali porodicu Cana,
sedamdesetdvogodišnjeg Januza, šezdesetogodišnju Ganimetu, četrdesettrogodišnju Špresu i
četrdesetjednogodišnjeg Fatmira. Posle ubistava spalili su kuću zajedno sa telima ubijenih.
Tog istog dana, u svojoj kući, ubijen je i tridesettrogodišnji Sahit (Dževdet) Hasi.
Đakovica
U kasnim večernjim satima 1. aprila pa sve do ranih jutarnjih sati 2. aprila 1999.
godine, snage SRJ i Srbije su sprovodile akciju u naselju Ćerim u Đakovici. Tokom nekoliko
sati, pripadnici snaga SRJ i Srbije ulazili su u kuće kosovskih Albanaca u tom naselju, ubijali
stanare, a potom palili zgrade. Uništeno je na desetine kuća, a ubijeno je više od 50 lica. U
jednoj kući koja se nalazila u ulici Miloša Gilića br. 157, usled pucnjave i požara koji su
zapalile srpske snage, poginulo je 20 Albanaca, od kojih 19 žena i dece.
POSLE RATA JE OSTALA SAMO PATNJA
Kraljane,
Imamo pet iskaza u vezi sa masakrom od 4. aprila 1999. godine koji je počinjen u
selu Kraljane u području Duškaje. Selo Kraljane (Mamšur) nalazi se u severnom delu opštine
Đakovica.58
Selo ima 137 kuća i nalazi se između sela Rakovina, Jablanica, Grgoc, Kepoz i
Mrasor. U to selo se sklonilo hiljade ljudi koji su bili proterani iz svojih domova. Taj petak je
bio jedan od najtežih dana. Veliki broj pripadnika srpskih snaga opkolio je selo i počeo da
pali zgrade. U večernjim satima, nakon što su se ljudi predali, razdvojili su muškarce od žena.
Sve porodice bez muškaraca usmerene su ka Albaniji.
Oko 500 ljudi je držano pod opsadom dva dana i noći pod stalnom pretnjom da će biti
ubijeni. Prve noći, pripadnici srpskih snaga su oslobodili nekoliko starih i bolesnih ljudi. U
nedelju ujutru, 90 ljudi je tu zadržano zauvek. Oni su tamo ostali zajedno sa srpskom
vojskom i policijom. Četiri meseca kasnije, selo Kraljane je bilo mirno, kuće i vozila su bili
spaljeni. Ledina je mračan podsetnik na ono što se dogodilo. Činilo se da nam spaljene
58
Članak u listu “ZËRI” od 14.8.1999, Enver S. Morina „Pet iskaza o masakru od 4. aprila u Kraljanu Duškaja“ (original na albanskom jeziku: „Pesë tregime për masakrën e 4. prillit në Kralan të Dushkajës“)
59
ljudske kosti govore o tragičnoj pustinji koja je ostala nakon dejstava zločinačkih bandi i
srpskih vojnika.
Fljamur Borinca, 24 godine, jedan od stotina dece koja ne znaju gde su im braća i
očevi, kaže:
„Oni su izdvojili mog oca. Usred plača i kuknjave, čuo sam samo poslednje reči mog
oca: „Vi idite sa majkom, a ja ću doći za vama“. Zatim su počeli da šutiraju našu bebu
Fitima i oteli ga iz ruku njegove majke, ali i Valjona našeg brata, šesnaestogodišnjeg dečaka.
Valjon se okrenuo majci i rekao joj: „Bolje je da me ne ubiju pred vašim očima, idem“. Tu
smo se nas četvorica mlađe braće odvojili od naše majke u nadi da ćemo se ponovo okupiti u
Đakovici“.
Dakle, Valjon, Fljamurov brat i Vljora ostali su na Haljitovoj livadi u selu Kraljane.
Arife Duši-Veseljaj, stara 58 godina, jedna od stotinu žena koja je silom odvojena od
svog supruga, kaže:
„U popodnevnim satima, kada je policija već bila naokolo, počeli smo da se
predajemo. Na početku je nekoliko mlađih ljudi, zbog malog broja policajaca, uspelo da
pobegne. Nakon što su došla dva oklopna vozila, zaustavljali su svakoga od nas. Čula se
kuknjava žena nakon odvajanja od muškaraca. Poslednji put sam videla stotine muškaraca
koji su klečali sa rukama na leđima“.
Jedan od njih, Alji Veseljaj (1937), koji je zahvaljujući svojoj dubokoj starosti i
bolesti, dospeo u jedini kamion, kaže:
„Nas više od osamdesetoro popelo se u taj kamion. Na nepoznatom putu, policajci su
neprekidno uzimali novac od nas. Nedaleko od Đakovice, rekli su nam da siđemo s kamiona.
Budući da smo se nadali da će nam se pridružiti i ostali ljudi koji su ostali iza nas, često smo
zastajali na putu. Na poslednjem kontrolnom punktu, morali smo da predamo policajcima
naše lične karte“.
OVA ODEĆA VAM VIŠE NIKADA NEĆE TREBATI!
Haljilj Krueziu (1956), jedan od stotinu muškaraca koji nije bio izabran da bude
pogubljen, kaže:
„Većina stanovnika Kline je proterana iz svojih domova. Od mesta Kroi i
Drenkave do mesta Guri i Zi, na stotine ljudi stiglo je u Kraljane. U Kraljanima su nam
se posle dva dana pridružili i seljani iz Grebnika, Čupeva, Volujka, Mrasora, Labučeva,
Svrke i drugih sela. Srpska vojska i policija su u petak, nakon što su srpski položaji u dva
sela granatirani i bombardovani od strane NATO-a, pored mesta Pishat e Vollujakut,
počele napad na Kraljane. Vojnici OVK su za trenutak prekinuli neobuzdanu euforiju
srpskih snaga. OVK je svoje ranjene vojnike prebacila u Jablanicu. Stanovništvo je bilo
okupljeno oko seoske škole. Srpska policija počela je da pali selo. Vreme je bilo loše i
nekoliko mladića je uspelo da pobegne. Bilo nas je oko pet hiljada. U popodnevnim
satima, odlučili smo da se predamo, tako da smo kao znak podigli neku vrstu belog platna.
U selu smo se sreli sa srpskom vojskom i policijskim snagama. Ženama je dopušteno da
60
idu dalje, a svi muškarci su bili okupljeni na livadi blizu planinskog potoka. Posle nekog
vremena, koje smo morali da provedemo u sedećem položaju, naredili su nam da se
svučemo. Rekli su nam: „Ova odeća vam nikada više neće zatrebati“. Morali smo da
ostavimo odeću na jednom mestu. Tukli su nas i pucali u vazduh da nas zaplaše. Čula se
kuknjava žena. Kiša je padala bez prestanka. Palili su kola i traktore. Posle ponoći, jedan
tenk je pošao ka mestu na kome smo sedeli, ali ga je njihov komandant zaustavio. U
subotu su ceo dan granatirali Jablanicu. Projektili su proleteli iznad nas. Nikome nije
pružena bilo kakva pomoć, pa čak ni bolesnima i starima. U ranim jutarnjim satima, u
nedelju 4. aprila 1999. godine, oficir srpske policije, star oko 50 godina, nas je okupio.
Stajao je među nama i počeo da govori o politici, o „grešci“ NATO-a, o „nevinosti“ Srba
i drugim temama. Dok je on govorio, drugi policajci su izdvojili mnogo ljudi iz grupe. Tu
je možda bilo više od 90 ljudi. Oko 300 ljudi je usmereno da ode u Đakovicu. Na putu su
nas pratili kamion pun srpske policije i druga vojna vozila. Videli smo Rome koji su bili
obučeni u odeću žute boje kako nose leševe na putu“.
Tridesetdvogodišnji Hisen Krasnići, jedini preživeli iz grupe od devedesetoro ljudi,
priča:
„U nedelju su nam dozvolili da založimo vatru. Policajci su ujutro tražili mlade ljude
da rade. Oni su nas terali da uzvikujemo njihove ofanzivne parole i da aplaudiramo. Oko
osam sati ujutro, podelili su nas u grupe. Sin mog strica me je tešio da navodno idemo da
radimo. Oni su nas desetoro ljudi odveli do kamenoloma. Sedmorica policajaca koji su
izvodili streljanje, ismejavali su nas. Bili smo prisiljeni da stojimo na liniji gađanja – kako bi
nas srpski streljački vod usmrtio. Ja sam bio jedini koji je imao sreće da bude ranjen ali ne i
ubijen. Svi ostali su mrtvi. Bio je to strašan prizor i ne znam kako sam uspeo da se sakrijem
iza ograde i tako izbegnem smrt. Nakon toga, srpska policija je otišla dalje, a ja sam na
brzinu ustao i na moje iznenađenje, našao se među vojnicima OVK koji su se brinuli o meni
do 20. juna 1999. godine“.
Hisen Krasnići, svedok, Kraljane (rođen 1978)
Slika: Enver Morina (2010)
61
Kraljane, 2. april 1999
Enver (Hisen) Hoti, rođen 1954. godine u Jošanici, opština Klina, poslednji put je
viđen 2. aprila 1999. godine u selu Kraljane. Njegovo telo je pronađeno u masovnoj grobnici
Perućac u Srbiji, u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Njegovo telo je 16. decembra
2004. godine predato UNMIK-u/ Kancelariji za nestala lica i sudsku medicinu. Oznaka za
raspoznavanje tela bila je D-11, ICRC br. BLG-801883/801883-01.59
Kraljane, 3. april 1999
Valjon (Šeremet) Keljmendi, rođen 1982. godine u selu Balince, opština Vučitrn,
poslednji put je viđen 3. aprila 1999, u selu Kraljane, opština Đakovica. Njegovo telo je
pronađeno u masovnoj grobnici Perućac u Srbiji, u blizini granice sa Bosnom i
Hercegovinom i ono je 16. decembra 2004. godine predato UNMIK-u/ Kancelariji za nestala
lica i sudsku medicinu. Oznaka za raspoznavanje tela bila je D-5, ICRC br. BLG-80153301.60
Kraljane, 4. april 1999
Bljerim (Jahir) Kotori, rođen 1974. godine u selu Vojnik, opština Srbica, poslednji put
je viđen 4. aprila 1999. godine u selu Kraljane, opština Đakovica. Njegovo telo je pronađeno
u masovnoj grobnici Perućac u Srbiji, u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom i ono je 7.
septembra 2005. godine predato UNMIK-u/ Kancelariji za nestala lica i sudsku medicinu.
Oznaka za raspoznavanje tela bila je D-26, ICRC br. BLG-801564/801564-02.
Paštrik (Veselj) Krasnići, rođen 1978. godine u Prištini, poslednji put je viđen 4.
aprila 1999. godine u selu Kraljane, opština Đakovica. Njegovo telo je pronađeno u masovnoj
grobnici Perućac u Srbiju, u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom i ono je 16. decembra
2004. godine predato UNMIK-u/ Kancelariji za nestala lica i sudsku medicinu. Oznaka za
raspoznavanje tela bila je D-10, ICRC br. BLG-802371/802371-02.
Bekim (Milazim) Racaj, rođen 1968. godine u Prištini, poslednji put je viđen 4. aprila
1999. godine u selu Kraljane, opština Đakovica. Njegovo telo je pronađeno u masovnoj
grobnici Perućac u Srbiji, u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom i ono je 16. decembra
2004. godine predato UNMIK-u/Kancelariji za nestala lica i sudsku medicinu. Oznaka za
raspoznavanje tela bila je D-23, ICRC br. BLGD-802789/80289-01.61
UŽAS NA PLANINI
Ljubenić (Drinisht), 7. april
„Istorija će pokazati da li je ovo bio najveći masakr tokom rata na Kosovu, ali je
svakako bio najstrašniji lov na ljude“, piše Jonathan Steele, novinar časopisa “The Observer“
11. jul 1999. Tokom perioda od nekoliko dana, srpska policija i paravojne formacije
progonile su nekoliko stotina albanskih muškaraca, žena i dece po snegom prekrivenim
59
Fond za humanitarno pravo, Beograd, “Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu“ (posmrtni ostaci nađeni u
masovnim grobnicama u Srbiji), novembar 2005. god.
60
Fond za humanitarno pravo, Beograd, “Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu“ (posmrtni ostaci nađeni u
masovnim grobnicama u Srbiji), novembar 2005. god.
61
Fond za humanitarno pravo, Beograd, “Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu“ (posmrtni ostaci nađeni u
masovnim grobnicama u Srbiji), novembar 2005. god.
62
planinama na zapadu Kosova, i na kraju su ih nemilosrdno poubijali (prema rečima nekoliko
preživelih). Srbi su tokom noći koristili reflektore kako bi nastavili svoj brutalni sport, a ljudi
su se očajnički trudili da pređu granicu sa Crnom Gorom ili da se kriju u planinama do
završetka rata. U jednom trenutku, Srbi su čak pucali i iz helikoptera na Albance koji su bili
rastureni na planinskoj livadi. Nekoliko lokalnih Srba se pridružilo srpskim snagama i ubijali
su svoje susede Albance, tvrdili su svedoci. Početkom juna počele su da stižu međunarodne
mirovne snage KFOR-a koje su se smestile u Ljubenić. Jedan od njih, major Jan Jooster,
portparol KFOR-a izjavio je da je prema izveštajima u selu Ljubenić u masovnim grobnicama
pokopano više od 350 lica. Ova oblast bila je pod kontrolom italijanskih snaga, ali nije bilo ni
traga od bilo kakvih nagoveštaja da će pomoći seljanima u potrazi za telima žrtava. Haški
tribunal za ratne zločine nije izvršio bilo kakvu istragu, i što je još gore, niko od njih nije
došao da ispita situaciju na mestu zločina. Jedini nezavisni dokazi dolaze od gospodina
Michael Stechow, američkog advokata, koji je slučajno nabasao na priču o ovom događaju
dok je pomagao izbeglicama da pronađu svoje nestale rođake. Tokom četiri dana penjanja i
planinarenja po strmim planinskim padinama, pokisao do gole kože, on je prve nedelje jula
1999. godine snimio više stotina fotografija na mestu masakra i intervjuisao veći broj
preživelih lica.
„Broj mrtvih bi mogao da bude veći od cifre koju je dao KFOR“, rekao je on za „The
Observer“, „ali mnoga tela nikada neće biti pronađena. Možete imati samo mali osećaj
terora u poređenju sa onim koji su preživljavali ti ljudi tokom zastrašujućeg lova na njih“.
Dok sedi u svojoj skromnoj kuhinji na imanju svojih roditelja, dvadesetpetogodišnja
Arbreša Hiskaj, opisuje kako je pet dana ležala sa licem u snegu, pretvarajući se da je mrtva,
nakon što su paramilitarci ubili 11 članova porodice Gaši, njihove susede. Ona je 8. aprila
skliznula niz ledenu padinu sa drugaricom Ganimete Šabani i svojim ocem, dok su
pokušavali da pobegnu od pripadnika paravojnih formacija u šumi.
Moje i Ganimetine noge su bile isprepletane. Polovina tela nam je bila ispod panja. Skoro pet
sati nismo izustile ni jednu reč. U jednom trenutku, jedan od vojnika je došao blizu nas i dalje
pucajući iz oružja. Pomislila sam: „Da ga zgrabim za noge i povučem nadole, kada već stoji
nad nama“, međutim on se zajedno sa još jednim vojnikom okliznuo i jedan od njih je rekao
na srpskom jeziku: „Hajde da se vratimo ponovo gore!
I oni pucaju na ljude kao i mi koji klizimo u klisuru“.
Arbreša Hiskaj je uspela da pobegne posle nedelju dana, kada su pripadnici
paravojnih jedinica 1. aprila naredili svima u Ljubeniću da napuste svoje kuće.
U donjem delu sela ubijeno je oko 80 ljudi. Oni koji su živeli u višim delovima sela, uspeli su
da pobegnu u planine. Neke porodice su penjući se uz planine uspele da odu bezbedno u Crnu
Goru, ali ih je većina ubijena ili primorana da ostane i krije se na teritoriji Kosova. Nekoliko
porodica je spavalo u svojim kolibama koje su bile visoko u planinama. „U nekim kolibama
je bilo leševa“, rekao je Michael Stechow. „Najgore mesto“, kaže on, „bila je planinska
livada, nekoliko sati penjanja naviše od Ljubenića. Bila je prekrivena odećom više stotina
ljudi, očito seljaka koji su pretrpeli sličnu sudbinu kao i meštani Ljubenića“. „Pronašao sam
čaure metaka i opuške od cigareta, ali i komade stakla razbijenih flaša. Očigledno je da su
Srbi tu sedeli, pili, pušili i pucali u ljude radi zabave“. Užas u Ljubeniću trajao je sve do
dana kada su stigle snage KFOR-a. Jednom prilikom, negde krajem maja, Arbreša Hiskaj je
rekla da se skrivala kod jedne romske porodice. Dok se ona skrivala iza jednog madraca,
63
Srbi su pogledali kroz pukotinu na zidu i u drugoj prostoriji videli gole mlade devojke. Jednu
od njih su nakon toga Srbi tri puta odvodili“.
Ramadan Veselaj, jedan od preživelih, opisuje kako su Srbi koristili reflektore za
praćenje izbeglica. „Oni su hteli da eliminišu sve svedoke“, rekao je on.
U Ljubeniću, koji je pre rata je imao oko 2.000 stanovnika, živelo je i oko 100 Srba.
Mnogi od njih su se pridružili paravojnim jedinicama, rekla nam je Arbreša Hiskaj. Ona
pominje sedam članova porodice Stojković. „Međutim, najgori je bio Crnogorac J.V. On i
R.M. su uživali u paljenju naših kuća, ubijanju stoke i pljačkanju“. Na dan kada je došao
KFOR, Srbi su otišli. Arbreša Hiskaj ne može ni da zamisli da će se oni ikada usuditi da se
vrate. Tu tvrdnju je potvrdio i Besim Hiskaj u maju 2010. godine. Besim je preživeo, iako je
bio ranjen prilikom napada Srba na Ljubenić ili Drinište, kako glasi novi naziv sela.
Arbreša Hiskaj (2010)
Slika: Josef Martinsen
Besim Hiskaj (2010)
Slika: Josef Martinsen
ZEMLJA U PLAMENU
Kosovo je u plamenu. Sa glavnog puta koji vodi do Peći, mogu se videti nebrojene
kuće u plamenu i gust dim nad pejzažom pod kišnim oblacima.
Iglarevo
Iglarevo leži tik uz glavni put između Prištine i Peći, i nedaleko od varoši Kline. To je
ravničarska, poljoprivredna oblast. Još od 24. marta, policijske i paravojne jedinice sprovode
„kampanju etničkog čišćenja“, koja se sastoji u tome da se stanovnici prisile da napuste svoje
domove i upute se ka jugu i odu sa Kosova.
Nazim Morina, star 26 godina, sledećim rečima opisuje ono što im se dogodilo:
„Na dan 23. marta, specijalna policija je došla u našu kuću, odvela mog oca i
njegovog brata Bajrama Morinu, starog 57 godina i odvela ih u Kijevo, gde je specijalna
policija držala jedan od kontrolnih punktova. Njih su posle tri sata pustili na slobodu, ali su
se policajci samo dva sata kasnije vratili i ponovo ih odveli sa sobom. Ovog puta su ih odveli
u Iglarevo gde su ih saslušavali i tukli. Policajci su im zatim naredili da idu u pravcu Dobrog
Dola, sela koje je poprilično daleko od puta za Đakovicu. Moj otac je odbio da ode u Dobar
64
Do jer nije želeo da napusti svoju kuću. Policajci su mu pucali u nogu i tako ranjenog poveli
sa sobom. Moj otac je poslednji put viđen živ 12. aprila. Na dan 13. juna, vratili smo se u
naše selo i posle nekog vremena telo mog oca je pronađeno u bunaru Ajeta Morine, odakle
su ga izvukli članovi norveškog tima za raščišćavanje bunara. Njegovo telo je bilo ozleđeno
ubodima noža, a njegove oči iskopane“.
Dana 12. aprila, NATO je bio u trećoj nedelji svojih vazdušnih udara, a vreme je još
uvek bilo loše. Srpske trupe su nesmetano nastavile sa etničkim čišćenjem. Bilo je teško naći
bilo kakvo drugo objašnjenje za to što više stotina hiljada izbeglica beži ka Albaniji i
Makedoniji. Pouzdanost NATO-a je počela da slabi zbog toga što ta organizacija nije bila u
stanju da izvršava operacije koje mogu da smanje pritisak nad kosovskim Albancima. NATO
se našao u čuvenoj „Catch 22“ situaciji (trenutak kada se nalazite u bezizlaznoj situaciji).
NATO je bio na putu da izgubi rat na Kosovu, ali s druge strane, postojale su dobre šanse da
se dobije rat u Srbiji gde se vazdušni udari nastavljaju nesmanjenom žestinom. Miloševićev
režim je u Srbiji uspostavio potpunu medijsku cenzuru. Ratno stanje je objavljeno 24. marta.
Ipak, bilo je još uvek onih koji su kritični prema Miloševićevoj ratnoj politici, odnosno prema
njegovom podsticanju rata. Dana 12. aprila, ubijen je izdavač opozicionog lista, Slavko
Ćuruvija, pod misterioznim okolnostima u centru Beograda. Policiji i paravojnim snagama
više nije bila potrebna pomoć vojnih snaga da obave „težak posao“. Po ovom pitanju može se
reći da su kuće bile u plamenu i da je zemlja gorela, kako bi se na taj način otežao povratak
kosovskih Albanaca na svoja imanja.
Vrmnica,
Vrmnica se nalazi nedaleko od Iglareva, sela u kome je 12. aprila ubijen Ramadan Morina a
njegovo telo bačeno u bunar. To isto se dešavalo i u Vrmnici. Sadije Gaši, koja živi u Klini,
priča o onome šta se dogodilo:
“Moja majka Ćamilja, stara 72 godine, pronađena je u jednom bunaru u Vrmnici. Nije bilo
svedoka. Moja majka je živela sama u Vrmnici i ona je, 27. marta, kada su Srbi artiljerijom i
tenkovima granatirali selo, zaostala za ostalima. Poslednji put je viđena živa 12. aprila, tako
da ne znamo tačno kada je ubijena i bačena u bunar. Dana 16. juna, naši rođaci su svratili
do kuće moje majke i našli njeno telo u bunaru. Izvukli su ga iz bunara i istog dana sahranili
u selu. Pucali su joj u glavu i u leđa”.
U Streocu, Lugovu i Studenici u zapadnom Kosovu, 13. aprila su počinjeni i drugi
strašni zločini – ubijeni su ljudi čija tela su bačena u bunare. To se dogodilo samo dan nakon
užasnih zločina koje je srpska policija počinila u Iglarevu i Vrmnici62.
U poslednjoj nedelji jula 1999. godine, osnovali smo bazu za naš projekat raščišćenja
bunara u opštini Dečani na zapadu Kosova. ACT (Svetski savez crkava – međunarodna
hrišćanska pokroviteljska organizacija sa sedištem u Ženevi), NCA (Norveška crkvena
pomoć), DCA (Danska crkvena pomoć) realizovali su projekte za vodosnabdevanje, čišćenje
minskih polja, projekte za obnovu kuća i druge projekte.
Opština Dečani je možda jedna od najteže pogođenih oblasti na celom Kosovu. Oko
80% kuća, škola i drugih objekata bilo je manje ili više uništeno tokom dve srpske ofanzive
62
Martinsen, Josef (2006) Kosovo: „Bunari smrti“ odštampao Grafoprint u Prištini ISBN 9951-8592-4-0.
Originalni naslov:„ Dødsbrønnene i Kosovo“ (2005) ISBN 82-91224-36-6, Sypress Forlag, Oslo, Norveška
(2005)
65
od jeseni 1998. do proleća 1999. godine. Tim za raščišćavanje bunara je bio dobro prihvaćen
od strane lokalnog stanovništva i upoznao se sa nekim veoma sposobnim ljudima. Ubrzo smo
i njih uključili u naš projekat. U početku su radili kao pomoćno ljudstvo, a nakon nekog
vremena su zamenili norveške članove tima. Kao što sam i ranije pomenuo, i naši prevodioci,
Margita Kukaljaj i njen brat Driton Kukaljaj su iz Dečana. Čista je slučajnost što je Margita
Kukaljaj nastanjena u Dečanima postala naš prevodilac, a kasnije i moj zamenik na projektu
za raščišćavanje bunara. Sledi njena priča:
„Dan pre nego što je OEBS napustio Kosovo, 20. marta 1999. godine, radila sam kao
prevodilac za jedan tim OEBS-a za verifikaciju. Radili smo u mestu zvanom Junik u kome je
bilo stacionirano nekoliko srpskih vojnih jedinica. Stanovnici sela su bili u veoma teškoj
situaciji jer su ih vojne i paravojne jedinice sve vreme držale u opsadi. Nadali su se da će
pregovori u Rambujeu dovesti do mirnog rešenja sukoba i zbog toga su oni do sada trpeli sva
maltretiranja i loše uslove za život od leta 1998. godine. Srbi su te godine pokrenuli svoju
prvu ofanzivu protiv civila. Seljani su svoje nade polagali u posmatrače OEBS-a koji su došli
krajem 1998. godine. Međutim, s obzirom da se srpski pritisak u 1999. godini pojačao, mnogi
meštani su počeli da osećaju neizvesnost. Šta će se desiti? Da li će OEBS napustiti Kosovo?
Ljudi su zbog prisustva posmatrača OEBS-a osećali izvesnu sigurnost.
Narednog dana u podne, Kancelarija OEBS-a u Dečanima izdala je saopštenje sa
zahtevom da se svi timovi OEBS-a na terenu momentalno vrate u kancelariju. Imali smo
osećaj da će se, kada svi radnici OEBS-a napuste sela, sve oko nas srušiti. NATO je 24.
marta u večernjim satima započeo vazdušne napade. Moji roditelji, sestra i ja smo naredna
tri dana proveli u kući. Ostali članovi porodice bili su u Prištini. Ona je došla vojska i
primorala nas da se preselimo u jednu drugu kuću u blizini, gde su skupili mnoge civile,
stare, decu i bolesne. Istog dana, policajci su me ispitivali o mom radu za OEBS. Ubrzo
potom su otišli i rekli da će se vratiti zarad daljih ispitivanja. Bila sam smrtno preplašena,
ali, srećom, više nisam videla tog policajca. Mi smo dva meseca praktično bili taoci vojnih
jedinica u jednom stambenom naselju. Situacija je bila strašna. Imali smo ograničene
količine hrane i živeli smo u stalnom strahu od maltretiranja od strane vojske i
paramilitaraca. U Dečanima je preostalo oko 100 porodica, a nismo imali pravo slobodnog
kretanja. NATO je bombardovao u neposrednoj blizini mesta gde smo se mi nalazili, dve-tri
velike fabrike za obradu drveta i metala u Dečanima bile su bombardovane. Bilo je trenutaka
kada sam mislila da će nas ubiti ili bombe NATO-a ili Srbi. Često sam čula ljude kako kažu
„Bože, pomozi nam“. I ja sam to izgovorila mnogo puta. Noći su bile najgore – kao scene iz
filmova strave i užasa, kada su se pijani srpski vojnici vraćali sa linije fronta i pucali u
vazduh i ka kućama. Dolazili su u kuću u kojoj smo boravili i pretili nam da će nas sve
poubijati ako im ne damo novac ili zlato. Baš pre svakog bombardovanja, oni su dolazili u
kuće u kojima su boravili civili i pomešali bi se sa njima. Otac Sava iz srpskog manastira u
Dečanima bio je jedini koji nam je pomogao sa nešto hrane i lekova. Bio je poznat po svojim
humanitarnim naporima da pomogne i kosovskim Albancima i Srbima u 1998. godini. Kada
je srpska vojska uputila 270 kosovskih Albanaca prema albanskoj granici, otac Sava je otišao
u Dečane i spasio 150 osoba iz te grupe u jednoj dramatičnoj operaciji. Ja sam bila u
Dečanima od marta do juna 1999. godine i bila sam prisutna kada su jedinice KFOR-a ušle u
grad i preuzele kontrolu. Srpske vojne jedinice (a među njima i ruske) su čak i posle dolaska
KFOR-a, koji je preuzeo odgovornost, nastavile da pale kuće tokom povlačenja“.
66
OEBS ID KARTICA
Margita Kukaljaj (1999), član lokalnog osoblja
U novembru 2002. godine, ponovo sam posetio Dečane u sklopu mog istraživačkog
rada za prvu knjigu63 i tom prilikom sam se sastao sa nekim od članova porodica žrtava
nađenih u bunarima u Streocu. Hajrije Ferizaj, stara 48 godina, ispričala nam je svoju priču:
„Živim u Dečanima i bila udata sam za Nijaza Ferizaja (66 godina) koji je pronađen
u jednom bunaru zajedno sa svojim bratom Šać Ferizajem. Majka sam petoro dece, tri sina i
dve ćerke. Jedan od mojih sinova Valiant (26 godina) još uvek se vodi kao nestao. Dva tela
mrtvih su bila pokrivena otpadom kada su pronađena u bunaru, a na jednoj Njazijevoj ruci
nedostajala su tri prsta. Jedan od naših rođaka, Saljih Ferizaj, koji je u to vreme bio student
pronađen je u drugom bunaru u istom naselju, u Streocu.
Ova ubistva su verovatno počinjena 13. aprila 1999. godine, jer su tog dana Srbi
došli u naš stan i potpuno ga uništili. Živeli smo u jednoj stambenoj zgradi u Dečanima, ali je
tom prilikom uništen samo naš stan. Srbi su i ranije dolazili u naš stan i tom prilikom odneli
sve Njazijeve knjige. Njazi je bio direktor i predavao je engleski jezik u gimnaziji u
Dečanima“.
Oba naša prevodioca, Margita i njen brat Toni koji su inače radili kao prevodioci za
tim na raščišćavanju bunara, govorili su mi da je Nijazi bio poštovan i sposoban nastavnik
kojeg su učenici uvažavali i voleli. Njegov brat Šać Ferizaj je bio poznati pevač narodne
muzike na Kosovu, koji će mnogima iskreno nedostajati. Šaća je pisao pesme za koje je
komponovao muziku. Tela Njazi Ferizaja i Šaće Ferizaja su izvukli iz bunara i identifikovali
„Lekari bez granica“ (MSF). Telo Saljiha Ferizaja je izvukao iz bunara i identifikovao
norveški tim za raščišćavanje bunara.
Luka,
Selo Luka se nalazi na samo nekoliko kilometara od Streoca u opštini Dečane, u kome
su istog dana članovi porodice Ferizaj postali žrtve iz bunara. U to vreme, prisutne jedinice
Vojske Srbije su zajedno sa specijalnom policijom sistematski granatirale sela od Peći ka
63
Martinsen Josef (2006) Kosovo: „Bunari smrti“ u izdanju Grafoprinta, Priština ISBN 9951-8592-4-0.
Originalni naslov: „Dødsbrønnene i Kosovo“ (2005) ISBN 82-91224-36-6, Sypress Forlag, Oslo, Norveška,
(2005).
67
Dečanima. Oni koji su ostali u selima, primorani su da beže na jug ka Albaniji ili na zapad ka
Crnoj Gori. Njihove kuće su opljačkane i spaljene.
Jetmir Mazrekaj, dvadesetogodišnjak iz Drenovca, pronađen je u jednom bunaru u
Luci. Leš je pronašao Curi Mazrekaj iz Drenovca. Curi je na početku mislio da je to telo
Jetmirovog oca Arifa, ali su stručnjaci „Lekara bez granica“ kasnije utvrdili da telo koje je
nađeno pripada Jetmiru. Jetmir je prvo preživeo masakr u Belegu koji je počinjen u utorak
30. marta. Jetmirov otac Arif je sasvim sigurno poginuo pokušavajući da zaštiti svog sina.
Sledeće noći, Jetmir je, uprkos tome što je bio ranjen, uspeo da pobegne iz Belega, nakon
čega mu je jedna porodica u Istiniću pružila sklonište. Dve nedelje kasnije, u utorak 13.
aprila, došla je policija i uhapsila Jetmira, koji je još uvek bio slab zbog rana koje je zadobio.
On je bio jedini koji je preživeo masakr u Belegu. Kasnije je njegovo telo pronađeno u
jednom 12-13 metara dubokom bunaru u selu Luka, gde su preko leša bačene lešine životinja.
Studenica
U toku nedelje, od 12. do 18. aprila, kosovski Albanci koji su živeli duž severnog
pravca, bili su primorani da krenu na sever prema Crnoj Gori ili na jug prema Albaniji.
Vreme je i dalje bilo loše, a srpske jedinice su sasvim slobodno mogle da izvršavaju svoje
operacije protiv civilnog stanovništva, koje je, kako je poznato, moralo da bude zaštićeno na
osnovu Rezolucije 1199 UN-a. NATO je i dalje bombardovao Srbiju, a Miloševićev režim je
pokazao veću izdržljivost nego što je verovatno iko računao.
“Moje ime je Enver Ljipaj i živim u selu Kamenica. Među osobama koje su ubijene u
našem selu bile su moje dve ćerke, trinaestogodišnja Mirdona Ljipaj i petnaestogodišnja
Ćendresa Ljipaj. Takođe, ubijena je i moja majka Salja Ljipaj, 65 godina i moj tast Saljih
Zećiraj, star 84 godine, i bačeni u bunar u Studenici. Osim njih, u taj bunar su bačena i tela
dvoje dece mog strica, trinaestogodišnja Ljindihane Ljipaj i četrnaestogodišnja Njomza
Ljipaj, i žene dvojice mojih stričeva Sabrije Ljipaj, stara 45 godina i Hajrije Ljipaj, stara 60
godina. Svi su iz porodice Ljipaj. Hatmane Mehaj, stara 65 godina, koja je živela sa našom
porodicom kada su se dogodili ovi zločini, takođe je ubijena i bačena u bunar. Na dan 13.
aprila 1999. godine, komandant M.P. viđen je u selu Studenica blizu kuće Saljiha Bećiraja.
Svih devet osoba koje sam pomenuo, ubijene su u toj kući i bačene u bunar. Bunar je potom
uništen eksplozivom, a na kraju je nabacan negašeni kreč.64
Moja žena je sa našom ostalom decom uspela da se domogne Crne Gore, a odatle su
otišli u Drač u Albaniji. Ja sam ostao u toj oblasti i pokušao da nađem ostale članove naše
porodice, ali u tome nisam imao sreće. Istoga dana, Srbi su ubili Nezira Ljipaja, starog 65
godina i Fatime Ljipaj, staru 67 godina, ali njihova tela nisu bacili u bunar kao tela ostalih.
Nije bilo svedoka ovih ubistava, ali pretpostavlja se da su se ona dogodila u kući Saljiha
Bećiraja, u kojoj su žrtve držane zatočene. Znamo da su ubistva počinjena 13. aprila 1999.
godine, oko devet sati ujutru. Dan pre toga, Srbi su počeli da granatiraju sela Kamenica,
Studenica i Vrelo. Kada je granatiranje prestalo, vojne i paravojne snage su počele da
proganjaju civile iz sela. Mnoge izbeglice koje su došle iz drugih sela na istoku, završile su u
Studenici. Civili su primorani da idu na sever u pravcu planina, koje predstavljaju granicu sa
Crnom Gorom. Najstariji član naše porodice, Hadži (Saljih) Zećiraj, takođe je bio primoran
da napusti naše selo i na kraju je završio u Studenici, gde je i počinjen masakr. Smatram da
64
Martinsen, Josef (2006): “Bunari smrti” u izdanju Grafoprinta u Prištini ISBN 9951-8592-4-0. Originalni
naslov: “Dødsbrønnene i Kosovo “(2005) ISBN 82-91224-36-6, Sypress Forlag, Oslo, Norveška (2005).
68
je razlog za to što je skoro čitava naša porodica pobijena bio taj što sam bio vojnik OVK.
Pripadnici paravojnih formacija koji su dejstvovali zajedno sa vojnim snagama, bili su
meštani koji su znali za moju povezanost sa OVK. Dvojica od njih bili su komandant M.P. i
njegov najbolji prijatelj R.B., koji su učestvovali u vojnim operacijama protiv civilnog
stanovništva. 26. juna 1999. godine, kada sam se vratio u naše selo, otkrio sam da je mnogo
ljudi nestalo. Čuli smo da je bunar u Studenici dignut u vazduh i odmah smo posumnjali da je
u bunaru pre nego što je podignut u vazduh bilo ljudi. Počeli smo da kopamo i ubrzo smo
ugledali ljudska tela u bunaru. Dok smo kopali, na tom mestu su se okupile mnoge porodice,
a mi smo mrtve izvukli napolje. Bili su prisutni i predstavnici Međunarodnog krivičnog suda
za bivšu Jugoslaviju“.
“Moje ime je Rahime Ljipaj i udata sam za Envera Ljipaj. Za ove okrutne zločine koje
su počinili Srbi, po prvi put sam čula kada sam se vratila iz izbegličkog kampa u Draču u
Albaniji. Kada smo pronašli tela naše dve kćeri i ostalih članova porodice koja su se nalazila
u bunaru, bila sam šokirana i bilo mi je užasno teško. Iz naše uže porodice, četiri osobe su
ubijene i bačene u bunar. To je bilo nemoguće shvatiti. I danas, dve godine kasnije, još uvek
imam strašne telesne i psihičke reakcije“.
Enver Ljipaj (2010)
Slika: Ljiridon Ljipaj
Opština Đakovica,
Od 24. marta do 11. maja 1999 godine, snage SRJ i Srbije počele su da prisiljavaju
stanovnike Đakovice da napuste grad. Snage SRJ i Srbije rasporedile su se po gradu i, idući
od kuće do kuće, isterivale Albance iz svojih domova. U nekim slučajevima ljudi su ubijani, a
mnogima je zaprećeno smrću. Mnoge kuće i radnje koje su pripadale kosovskim Albancima
zapaljene su, dok su one koje su pripadale Srbima bile zaštićene.
69
Džamija u Rogovu, istorijska četvrt „Velika čaršija“ u Đakovici, gde je bio i bazar,
džamija Hadum i Islamska biblioteka pored nje, bili su neki od kulturnih objekata koji su
većim delom ili potpuno uništeni 24. marta 1999. godine.
Dana 10. maja 2010. godine, obavljen je intervju u vezi sa spaljivanjem starog
gradskog jezgra u Đakovici.65
„Moje ime je Ljemane Begoli-Dobruna, živim u starom delu Đakovice i sećam se
događaja od 24. marta 1999. godine. Bilo je 9:30 sati uveče kada sam izašla na terasu na
trećem spratu da vidim šta se dešava. Videla sam da kancelarija partije DSK (LDK) gori u
plamenu, kao i nekoliko obližnjih radnji, i pomislila sam da će taj požar uskoro stići i do naše
kuće. U trenutku kada sam htela da ispričam suprugu šta se dešava, videla sam dve bele
rakete kako pogađaju radnje i kuće. Ubrzo zatim, svi smo izašli u dvorište i kroz glavni ulaz
sam čula kako neko govori na srpskom jeziku: „Dosta za večeras“. Požar je došao i do naše
radnje. Bilo je 2:30 posle ponoći i moj suprug i ja smo odlučili da izađemo na ulicu. Naša
radnja je gorela, ali mi smo zajedno sa mojom kćerkom uspeli da ugasimo vatru. Približavala
se zora kada smo sreli Suljejmana Đocija, koji će nekoliko dana kasnije biti ubijen i on nam
je rekao da su doktor Izet Hima, poznati lekar i Sadik Žerka ubijeni. Videli smo telo starca
Sadika koje je ležalo na ulici. Kuće su još uvek gorele, i mi smo u međuvremenu videli kako
telo Nedžmedina Žerke gori zajedno sa kućom. Te noći je ubijen i njegov otac Ćamilj. Bilo je
oko 6 sati ujutru kada mi je suprug rekao da pogledam kuću doktora Hime, jer su naše
porodice bile veoma blizu. Sreli smo doktorovu sestru, ženu, sina i kćerku, bili su toliko
prestravljeni da su im tela drhtala. Doktorovo telo je izvučeno i prebačeno u drugu sobu, a
tepisi su bili natopljeni krvlju. Doktorova supruga nam je ispričala kako su u kuću ušli
maskirani Srbi koji su zahtevali da doktor izađe napolje. Tražili su novac i zlato. Ona im je
dala sve što su imali, samo da bi spasla članove porodice. Uprkos tome, oni su ubili doktora
Himu. Tu smo ostali oko pola sata, a onda smo ponovo izašli na ulicu. Sve je bilo spaljeno;
ceo stari grad, sve do naše radnje, bio je spaljen, uključujući i električne stubove. Noć
kasnije, 25. marta, počeli su da pale radnje koje nisu spalili prethodne noći. Naša radnja je
bila druga koju je zahvatio plamen. Povela sam moju kćerku i otišle smo kod suseda, a moj
suprug je sa svojom majkom ostao u kući. Dvojica naoružanih policajaca su ušli u kuću,
moja svekrva se nekako sakrila i nisu je našli, dok je moj suprug otišao na treći sprat trudeći
se da skoči odatle, i na sreću, policajci nisu otišli na treći sprat. Kada sam se vratila, mog
supruga sam zatekla u strašnom stanju, jedva da je disao. Sutradan sam videla izbeglice iz
drugih mesta kako odlaze za Albaniju. Bilo je mnogo ljudi. Ja sam spremila nešto hrane za
njih, pošto su to uglavnom bili stariji ljudi, a među njima je bilo i dece. Ti ljudi su za sekund
pojeli svu hranu jer su bili veoma gladni i u strašnom stanju. Neprekidno su stizale i druge
grupe, a mi smo bili veoma zabrinuti zbog onoga što se dešavalo. Pored toga, moj suprug je
bolovao od ozbiljne kožne bolesti i zbog nastale situacije ostao je bez lekova. Otišla sam u
bolnicu da proverim da li postoji mogućnost da pronađemo lekove, međutim, direktor
regionalne bolnice koji je bio Srbin nimalo se nije zabrinuo zbog toga. „Bog vam pomogao“,
rekao je on. Vraćajući se iz bolnice zajedno sa mojom ćerkom, videle smo grupu ljudi koji su
dolazili iz Meje, sela u kome je počinjen veliki pokolj. Bio je 27. mart. Svi muškarci su bili
obliveni krvlju, po telu su imali povrede, nosevi su im bili slomljeni. Bila sam prestravljena
tako da nisam mogla ni da ih pitam šta im se dogodilo. „Ovo što vidite nije ništa“, rekla je
jedna žena koja nam je ispričala kako su Srbi jednom muškarcu slomili nos čekićem. Dani
65
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-05-87-PT od 21. juna 2006. god.
70
poput ovih u Đakovici su se ponavljali zaredom. Jednog od tih dana videli smo telo jednog
mladića na ulici. Bilo je to telo Marka Malote, aktiviste koji je sada ležao mrtav u blizini
džamije. Vrane su kljucale njegovo lice; bio je to strašan prizor. Nismo smeli da pokrijemo
njegovo telo plašeći se da nas neko ne otkrije i ubije na tom mestu. Nakon toga, nismo više
želeli da ostanemo u Đakovici i čekamo da se iste stvari dese i sa nama. Odlučili smo da
odemo na autobusku stanicu. Kada smo stigli tamo, videli smo dva autobusa i hiljade ljudi.
Ne mogu da shvatim kako smo uspeli da uđemo u autobus. Zamolila sam vozača da povede i
nas jer je moj suprug ranije imao operaciju na srcu, sa tri baj-pasa. Bio je 5. april i mi smo
pošli u Prizren. Samo što smo izašli iz Đakovice, zaustavila nas je policija. Policajci i
pripadnici paravojnih formacija koji su nas zaustavili bili su naoružani velikim noževima.
Počeli su da izvode muškarce iz autobusa. Poveli su 17 muškaraca i odveli ih na jedno mesto
koje je bilo pokriveno. Nismo mogli da vidimo šta se dešava, ali smo čuli njihovo
zapomaganje. Žene i deca u autobusu su glasno plakali za svojim najmilijima.
Samo mali broj muškaraca je oslobođen, a drugi su ostali na tom mestu i nismo znali
šta se sa njima dogodilo. Stigli smo u Prizren, a odatle smo pešice otišli do granice. Na
granici sam videla hrpu ličnih dokumenata, pasoša i automobilskih registracija. Bilo je to
pravo brdo dokumenata koja su oduzeta od izbeglica. Pomislila sam da je to kraj i da se više
nikada nećemo vratiti. Zbog čitavog tog pritiska i iscrpljenosti izgubila sam svest. Kada sam
otvorila oči, videla sam televizijske kamere i novinare koji su me okružili dok sam primala
infuziju. Nešto kasnije sam se oporavila, popeli su me na kamion koji nas je odvezao do
Divjaka, mesta u Albaniji“.
U periodu od 2. do 4. aprila 1999. godine, hiljade kosovskih Albanaca koji su živeli u
Đakovici i susednim selima priključile su se velikoj koloni, bilo pešice ili kolima, kamionima
i traktorima i krenule prema granici s Albanijom. Putem su na kontrolnim punktovima većini
kosovskih Albanaca oduzimani lični dokumenti i automobilske tablice.
Ljamene Begoli-Dobruna (2010)
Slika: Josef Martinsen
Pored toga, krajem marta i u aprilu 1999. godine, snage SRJ i Srbije silom su
proterale kosovske Albance iz mnogih sela u opštini Đakovica, uključujući i sela Dobroš,
Korenica i Meja. Bio je raspoređen veliki broj vojnika i policajaca, i postavljeno je nekoliko
71
kontrolnih punktova. U mestima Meja, Korenica i Orize, velik je, ali još uvek neutvrđen broj
kosovskih Albanaca, civila muškog pola, izdvojen iz mase seljana koji su bežali, odveden i
pogubljen. Tokom celog tog dana, pod direktnim pretnjama snaga SRJ i Srbije, seljani su
napuštali svoje domove i priključivali se konvojima izbeglica na traktorima, konjskim
zapregama i u kolima, i na kraju prešli u Albaniju.66
GDE VAM JE SADA NATO?
Izvor,
Jedini svedok koji je preživeo masakr u Izvor, Nuredin (Amruš) Morina, iz
Ostrozuba, priseća se strašnih događaja koji su se odigrali 31. marta 1999. godine.
„Tog tragičnog dana, na mestu zvanom Mehilsko vrelo u Izvor, više od 1000 osoba je
našlo utočište, uglavnom iz sela Ostrozub i Dragobilje. Većina njih su bili stariji ljudi, žene i
deca. Oko dva i trideset ili tri sata popodne, pripadnici srpskih snaga počeli su da se
približavaju civilima. Počeli su da pucaju na nas, ali srećom niko nije povređen, jer smo svi
polegali na zemlju. Kada su nam prišli, naredili su nam da se svi okupimo na jednom mestu.
Tu smo videli više od stotinu pripadnika srpskih snaga, policajaca, vojnika i paramilitaraca.
Prvo su nam uzeli sve što smo imali pri sebi, a zatim odvojili muškarce od žena, dok su nas
brutalno tukli ne pokazujući nimalo milosti.
Neki Srbi su počeli da pale naše automobile, traktore i ostala prevozna sredstva u
kojima se nalazila naša hrana i druge potrepštine. Posle izvesnog vremena, oko četiri sata,
možda i kasnije, naredili su grupi žena i dece da pođu za Beli Kamen, dok je naša grupa bila
primorana da ostane tamo gde se nalazila. Ne sećam se tačno koliko je ljudi tu bilo, možda
oko 30. Pošto su proverili naše lične isprave, pocepali su ih i naredili svima nama koji smo
nosili bele kape (plis) da ih bacimo. Govorili su nam u lice „gde vam je sada vaš NATO?“,
„gde je Adem Jašari?“, „zašto vas NATO ne štedi?“, „ovo je Srbija!“, ali i druge četničke
parole. Otprilike oko 15 do 20 minuta nakon što je grupa žena i dece pošla za Beli Kamen,
naterali su nas da krenemo i odveli nas na Izvor Vrela, gde su nas primorali da stojimo u
polukružnoj liniji i naredili da stavimo ruke na potiljak i da ne gledamo jedni u druge. Sećam
se da je tamo bilo 10 do 12 Srba u plavim i zelenim uniformama. Svi oni su uperili svoje
puške u nas, a posle kratkog vremena usledila je komanda jednog zločinca da nas streljaju.
Svi smo odjednom popadali na zemlju. Plašeći se da slučajno neko nije ostao živ, ponovo su
pucali u sve žrtve, a potom otišli. Mene nije pogodio nijedan metak, tako da sam odmah, čim
sam video da Srbi odlaze, brzo otrčao u šumu, udaljenu 20 do 30 metara od mesta događaja.
Ne znam šta se dalje događalo“.
66
Međunarodni krivični sud bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-05-87-PT, od 21. juna 2006. god.
72
Nuredin Morina
Ostrozub - Mališevo (2007)
Preživeli masakra u Izvor
Slika: Josef Martinsen
PRETVARILI SMO SE DA SMO MRTVI
Ljubenić (Drinisht)
Na dan 1. aprila 1999. godine u sedam sati ujutru, veliki broj srpskih vojnika,
paramilitaraca i policajaca napali su selo Ljubenić u Pećkom regionu67. Oni su vršili napade
na kuće i puteve iz različitog oružja. Nakon što je srpska policija preuzela kontrolu u selu,
grupe u različitim uniformama primorale su seljane da se okupe u centru sela preteći im da će
ih pobiti, zlostavljati i opljačkati njihovu imovinu. Ženama, starijim ljudima i deci je
naređeno da napuste selo i odu u Albaniju.
Okupilo se oko 80 muškaraca. Kada su ih pitali ko je godinu dana ranije, 1998.
godine, spalio kuće, Adem (Sadik) Haradinaj, star 67 godina, odgovorio je da je to uradila
srpska policija. Odmah su ga tu pred drugima ubili. Na isti način, ubili su i Uku (Hajdar)
Bušatija, starog 76 godina. Srpski policajci i vojnici su se konsultovali sa svojim
nadređenima (preko radio stanice) i ubrzo je počela pucnjava na sve muškarce okupljene na
tom mestu. Ubijali su jednog po jednog kako bi bili sigurni da niko neće preživeti. Na tom
mestu ubijeno je 64 muškaraca. Ipak, 12 muškaraca je preživelo pucnjavu. Oni su se, iako su
bili teško ranjeni, pretvarali da su mrtvi poput ostalih sve dok Srbi nisu otišli.
Kada im se učinilo da su sigurni, pomogli su jedni drugima da pobegnu sa mesta
pokolja. Istog dana, u planinama oko Ljubenića, srpske snage su ubile još petoro ljudi.
Na dan 4. aprila, jedna grupa ljudi nasilno proteranih iz svojih kuća u selu Bučane,
odlučila je da ne ode za Albaniju, već da ode u planine oko Ljubenića. Četiri dana kasnije, 8.
aprila, srpske snage su ubile sedamnaestogodišnjeg Agrona (Zenun) Gašija. Nakon rata, jedna
grupa meštana je pošla u potragu za članovima svojih porodica koji su nestali u toku
67
Ratni zločini na teritoriji opštine Peć, mart 1999, str. 111 (Peć 2002)
73
putovanja kroz ove planine. Tamo su pronašli telo Kaplana (Arif) Gašija (starog 63 godine).
Njemu je glava bila odsečena, a na telu je imao dve rupe od metaka. Nastavljajući potragu na
mestu zvanom Ljubenički vodopadi, pronašli su i tela 10 drugih osoba. Dve od njih bile su iz
sela Ljubenić i Lođa, a ostale iz Bučana. Te ljude, dok su pokušavali da pobegnu u planine,
pratila je vojska SRJ iz helikoptera, a zatim su opkoljeni u planinama oko Ljubenića. Posle
ubistava i masakra, njihova tela su bačena u uvalu Ljubeničkog vodopada.
PROGON IZ GNJILANA, 6. APRIL
Snage SRJ i Srbije su 6. aprila 1999. godine ušle u selo Prelepnica i naredile
stanovnicima da ga napuste. Meštani su napustili svoje selo i pokušali da odu do drugog sela,
ali su ih snage SRJ i Srbije vratile. Stanovnici Prelepnice su 13. aprila 1999. godine ponovo
obavešteni da moraju da napustie mesto do sledećeg dana. Meštani, kosovski Albanci, su
sledećeg jutra otišli u konvoju u kome je bilo otprilike 500 vozila. Ubrzo pošto su meštani
otišli, snage SRJ i Srbije su zapalile njihove kuće u Prelepnici.
Širom opštine Gnjilane, snage SRJ i Srbije su palile kuće, radnje, kulturne spomenike
i verske objekte koji su pripadali kosovskim Albancima, između ostalog, i džamiju u Vlaštici.
Ta spaljivanja su sprovedena na sistematski način.
Kosovski Albanci iz drugih sela u opštini Gnjilane takođe su bili prisiljeni da napuste
svoje domove. Na hiljade raseljenih lica iz sela kao što su Žegra, Nosalje i Vladovo sklonilo
se u selo Donja Stubla koje se nalazi u opštini Vitina. Mnogi od tih proteranih ljudi prešli su
granicu Kosova sa Srbijom, gde su bili žrtve šikaniranja i maltretiranja sličnih onim koje su
doživeli na Kosovu. Drugi su putovali direktno u Makedoniju. Kada su kosovski Albanci
stigli na granicu sa Makedonijom, pripadnici snaga SRJ i Srbije oduzeli su im lične isprave.68
POGUBLJENJE ČITAVE PORODICE
Crni Lug, opština Mališevo
Na dan 14. aprila 1999. godine, srpske snage su surovo masakrirale porodicu Delji
(Kadri) Krasnićija koja se sastojala od 23 člana i još četiri osobe iz drugih sela. Ostale
porodice iz Mališeva su ranije mislile da su članovi ove porodice srpski saradnici. Takav stav
je postojao sve do dana kada su ih srpski zločinci 1999. godine pogubili. Gani Krasnići,
jedan od preživelih iz ove porodice, kaže:
“Pripadnici srpskih snaga su ih oko podneva opkolili i okupili u odi (sobi u kojoj se
okupljaju muškarci) Nedžmi Krasnićija. Tamo su ih najsvirepije mučili, potom pucali u njih
iz pušaka (svi u isto vreme) i, na kraju, spalili kuću zajedno sa svim telima ubijenih. Čak i
posle odlaska srpskih snaga, iz dvorišta ove kuće dopirao je nepodnošljiv smrad“.
Na tom mestu izvršen je masakr nad 23 ljudi, uključujući žene, decu, starije ljude i
muškarce. Vredi napomenuti da je porodica Krasnići bila jedina porodica koja je ostala u
Crnom Lugu, u nadi da njima niko neće učiniti ništa nažao.
68
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-99-37-PT od 16. oktobra 2001. god.
74
KATASTROFA IZ VAZDUHA
Dobroš
Dana 21. avgusta 2007. godine, intervjuisao sam g. Arben Pajaziti i njegovu majku
Šahe Pajaziti. Oni su 1999. godine bili prisutni i videli šta se dogodilo kada su avioni napali
konvoj ljudi koji su napuštali Kosovo.
„Moje ime je Arben Pajaziti, rođen sam 7. avgusta 1984. godine i nisam oženjen. U
jutarnjim satima 14. aprila 1999. godine čuli smo pucnje, tako da smo se i ja i moja porodica
pridružili konvoju. Popeli smo se na traktor moga strica i krenuli za Albaniju.
Razlog za to što smo odlučili da odemo u Albaniju bio je taj što su Srbi napadali naše
selo i nekontrolisano pucali. Kada smo stigli do mosta preko Erenika, oni su granatirali
jednu kuću u Meji i ubili jednu od mojih školskih drugarica po imenu Filoreta.
Kada smo došli do mosta u Bistražinu, traktori su granatirani. Videli smo da se dim
uzdiže ka nebu, ali nismo znali da li traktore bombarduje NATO ili Srbi. Kada je konvoj stao,
pošao sam pešice i video da je bilo puno leševa. Oni koji su preživeli razbežali su se prema
poljima. Dok sam hodao prema traktorima koji su granatirani video sam mnogo žrtava, ali i
mnogo ranjenih ljudi koji su još bili živi, i srpske policajce kako ih bacaju u vatru. Tu sam
video kosu jednog čoveka, ali nisam mogao da vidim njegovo telo jer je već bilo spaljeno.
Bomba je njegovo telo odbacila na električni stub. Ove žrtve o kojima govorim bile su
desetak traktora ispred nas. Tu su ubijeni moj stric, njegova supruga, ćerke, ali i stric moga
oca zajedno sa svojom ćerkom. Svi oni su bili zajedno na jednom traktoru.
Moja tetka Rive Pajaziti je izgubila ruku.
Te noći smo spavali na mestu pored mosta. Došla su jedna ambulantna kola i
pokupila nekoliko ranjenih ljudi kako bi ih odveli u bolnicu u Đakovici. U jutarnjim satima
došlo je nekoliko policajaca i rekli nam da ne možemo da idemo u Albaniju. U tom trenutku,
moj deda, stric i ja, odlučili smo da se vratimo u naše selo zajedno sa još nekoliko izbeglica.
Dok se svako od nas penjao na svoj traktor, čuli smo nekoliko aviona koji su leteli
iznad nas, tako da smo svi skočili sa traktora i potrčali prema poljima. Srećom, tog dana nas
nisu napali.
Na putu nazad ka našoj kući, prošli smo kroz Meju gde smo videli veliki broj mrtvih.
Oni su bili napadnuti sa drugog brda – Čabrata, a pripadnici srpskih snaga su pokrivali
žrtve kako ih niko ne bi video sa puta. Kada smo došli u Racaj, videli smo da kuće još uvek
gore. Nastavili smo putem i jednu noć smo prespavali u selu Šeremetaj, a moj otac je
produžio za Dobroš da pripremi grobnice za žrtve. Žrtve su dopremljene kući sledećeg dana,
a njihova tela su sahranjena sutradan, 16. aprila”.
75
Arben Pajaziti, Dobroš (2007)
Slika: Josef Martinsen
U utorak, 21. avgusta 2007. godine, bili smo u selu Nivokaz kako bi obavili intervju sa Zize
Tafaj, koja je 14. aprila 1999. godine bila u konvoju ljudi koji su bili na putu za Albaniju
kada su ih napali avioni. Rođena je 15. aprila 1956. godine i završila je sedam razreda
osnovne škole. Udata je. Dok se prisećala tog događaja, pomagala joj je njena jetrva Nurije
Tafaj, jer je i ona bila prisutna na dan napada.
“Tog dana, 14. aprila, bilo je oblačno vreme. U ranim jutarnjim satima, naši susedi
su došli kod nas i rekli nam da moramo da napustimo kuću. Pred kućom smo videli veliki broj
srpskih policajaca i nismo imali vremena čak ni da ponesemo svoju odeću. Svi mi, naša
porodica i rođaci pošli smo u dva traktora. Kada smo stigli u selo Dobroš, policajci su
počeli da nas provociraju. Sve vreme su nam pretili da će nas poubijati. Oni su preko lica
nosili maske i imali su velike noževe.
Budući da je moj suprug ostao kod kuće, Nurijin sin je upravljao traktorom. Otišli
smo zajedno sa drugim ljudima u konvoju. Kada smo stigli u selo Meja, NATO je započeo
bombardovanje. Bombardovali su kuću koja je pripadala jednoj katoličkoj porodici. Upravo
u tim trenucima, videli smo polje prepuno tela u groznom stanju.
Pre nego što smo stigli u Đakovicu, kod mosta Tabak, zaustavili su nas policajci i
zahtevali da im damo novac. Pretresli su nas, prekontrolisali našu odeću, i tek tada nam
dozvolili da nastavimo naše putovanje. Nekoliko metara dalje, u blizini džamije, ponovo su
nas zaustavili. Tada je moja ćerka napustila naš traktor i prešla na traktor svog strica. To je
bio poslednji put da sam je videla. Nakon što smo izašli iz Đakovice, kada smo bili blizu sela
Bištažin, čuli smo avion kako se približava. Nismo mogli da prepoznamo čiji je bio taj avion,
jer su u našoj blizini bili naoružani Srbi u tenkovima. Bilo ih je mnogo. Dva aviona su se
spuštala sve niže i niže. Tada smo videli da je avion napao prvi traktor, od koga su nas delila
samo dva traktora. Videli smo ljude kako izleću iz traktora i padaju na električne vodove, na
poljanu, svuda okolo. Avion je bombardovao i jedan srpski tenk. Srbi su nakon toga počeli da
pucaju na civile. Videli smo čak i jednog Srbina, koji je, iako je bio ranjen, stojeći na jednoj
nozi, pucao u civile. Neprekidno su nam govorili „vidite šta vam radi NATO“. Moj najstariji
dever je bio u traktoru koji je napadnut, a sa njim su bile njegove kćeri, naše kćeri i Nurijine
sestre. Svi su bili pogođeni, a samo dve kćeri su bile žive. One su došle do nas govoreći uz
76
vrisku da su ljudi na traktorima mrtvi. Moja jetrva Nurija je potom otišla da vidi šta se
dogodilo“.
Nurija nastavlja svoje kazivanje o ovom slučaju:
„Kada sam stigla do traktora, prvo sam videla mog devera, htela sam da ga okrenem
na pravu stranu. Međutim, bio je suviše težak i nisam mogla da ga premestim. Tada sam
videla moju svekrvu koja nije imala jednu ruku. Moja jetrva je takođe bila mrtva, stomak joj
je bio razjapljen. I Zizina ćerka je bila u istom stanju. Svi su umrli na stravičan način,
nedostajali su im udovi i glave. Samo trogodišnja Fljorina kći je još uvek bila živa u sredini
traktora. Uzela sam bebu u ruke i nisam se više brinula za druge. Bila je teško ranjena u
glavu, videla sam komad njenog mozga na kapi. Živela je još nekoliko minuta, a ja sam je
predala njenoj baki. Ona je samo na trenutak pogledala svoju baku pre nego što je
izdahnula.
Naš traktor je počeo da klizi ka reci, nedaleko od mesta bombardovanja, a Srbi su
počeli da pucaju na nas. Svi smo poskakali sa traktora. Moja deca i jetrva sa svojom decom
bili su i dalje na traktoru i kretali se niz reku. Kada sam videla da moja kćerka tone sve
dublje u reku, skočila sam za njom i izvukla je na obalu reke. Tada sam videla moju jetrvu
kako drži svog sina u reci, tako da sam pokušala da joj pomognem, onako kako sam pomogla
mojoj kćerki. Pokušavajući da joj pružim ruku, pala sam u reku, tako da je mene, moju jetrvu
i njenog sina povukla vodena struja. Moja odeća koja je bila natopljena vodom bila je teška i
nisam mogla da se izvučem odatle.
Kada me je moj sin video da se krećem niz reku, pošao je za mnom. Umesto da izvuče
mene, izvlačio je drugu decu iz reke. U tom trenutku, Srbi su videli šta radi moj sin, tako da
su pucali u njega i ubili ga. Pao u reku, i od tog trenutka ga nikada više nisam videla. Kada
sam htela da ispričam ocu da sam izgubila sina, počela sam da gubim svest, a reka me je
odvukla dalje sve dok nisam stigla do mosta. Jedan od Albanaca katolika iz obližnjeg sela je
pokušao da me spase iz reke. On me je izvukao iz reke na obalu, a otac me je pokrio svojim
kaputom. Moj otac je počeo da mi masira lice jer sam se smrzavala od hladnoće, a nisam
mogla ni da govorim. Kada sam počela bolje da se osećam, ispričala sam ocu da sam
izgubila Arbena. Rekao mi je da je Arben dovoljno odrastao da brine o sebi. On nije video
kada je Arben ubijen, tako da je stalno ponavljao: „Dobro je on. Naći ćemo ga. Postarajmo
se za drugu decu“. Nakon toga su došli Nikola i drugi ljudi iz sela i odveli nas u svoje kuće,
dali nam svoju odeću i hranu.
Dva i po sata kasnije su nam rekli da možemo da pođemo u Albaniju. Kada smo već
bili na našim traktorima spremni da pođemo u Albaniju, Srbi nam to nisu dozvolili. Rekli su
nam da moramo da se vratimo u naša sela. Tako da smo mi ponovo videli spaljene traktore i
tela mrtvih ljudi. Na tom mestu smo ostali do sutradan negde do četiri sata popodne, i u
jednom trenutku sam pošla u pravcu bombardovanog traktora. Nakon što sam prešla oko 40
metara, iznenada su iz šume izašli Srbi i naredili mi na svom jeziku da se vratim. Zatim su
nam, u pet ili šest sati, naredili da se popnemo na traktor i krenemo.
Pošli smo i stigli u selo Dobroš, u kome smo 14 dana boravili u kući Muharema
Pajaziti, tačnije do 27. aprila. Seljani iz Bištažina su pomogli da se pronađe i sahrani telo
mog sina Arbena. Oni su takođe pomogli mom ocu da sahrani trogodišnju bebu Bljerinu i
mog devera.
Kada smo se 1. jula vratili iz Albanije, nakon što je rat završen, zaustavila sam se u
selu Bištažin. Jedan od ljudi iz tog sela me je prepoznao i pitao me da li sam Arbenova
majka. Rekli su mi da su pronašli njegovo telo i da su ga sahranili. Oni nisu sahranili samo
77
Arbena, već i tela troje ljudi koje nisu poznavali. Arben je pogođen sa tri metka, jednim u
glavu i sa dva u lice. Zajedno sa Arbenom, pronašli su i trogodišnju devojčicu, mog devera i
sina naših komšija.“
Nurijin suprug, govoreći o napadu iz aviona na području Bištažina, navodi:
„Ja nisam bio u konvoju već sam bio u planinama sa vojnicima OVK. Mi smo imali
mogućnosti da prepoznamo avione bolje od ljudi u konvoju. To su bili avioni NATO-a, zato
što srpski avioni tog dana nisu mogli da lete. NATO avioni su kontrolisali čitavu oblast. Oni
su bili u potrazi za srpskim vojnicima. Budući da su sa obe strane kolone civila bile srpske
snage, NATO avioni su bombardovali srpske vojne snage, ali, nažalost, žrtve tog
bombardovanja bili su civili“.
Nurija Tafa, Dobroš (2009)
Slika: Josef Martinsen
MASAKRI SE NASTAVLJAJU
Slovinje,
Dana 15. aprila 1999. godine, pripadnici srpskih snaga su počinili masakre na ulicama
i u kućama u selu Slovinje. Ubili su 23 osobe, zapalili 63 kuće i ukrali mnogo stvari koje su
pripadale meštanima Slovinja. U ovom masakru učestvovale su vojne snage praćene teškom
artiljerijom. Pomagali su im i lokalni Srbi. Neki od seljana su se krili na planini, zvanoj
„Lugu i Demes“. Oko tri sata posle podne, pripadnici srpskih snaga su opkolili ljude koji su
se krili na planini, i od njih oteli sve što su imali pri sebi: zlato, novac, nakit i ostalo.
Ženama su naredili da odu na mesto zvano Teršovina, gde su bili i drugi Albanci.
Tada su neke od muškaraca prozvali po imenu, a trojicu od njih su ubili baš na tom mestu,
pred decom. Kada su im naredili da pođu, ponovo su počeli da pucaju i tom prilikom ubili još
osmoro ljudi, a ranili njih jedanaestoro. Pre tih „smrtonosnih igara“, poubijali su i pet članova
porodice Grbeši. Sve te žrtve, njih ukupno sedamnaest, nestale su i još uvek nisu pronađene, i
niko ne zna gde se nalaze njihova tela. Tokom rata, u selu Slovinje, ubijeno je i
78
izmasakrirano četrdesetoro ljudi, dok je njih petoro, u dobi između 18 i 87 godina, ubijeno
usled ratnih dejstava. Među ubijenima je bilo pet žena, šestoro su bili invalidi, a jedan broj
njih su bili veoma stari ljudi.
Kučice
Tokom nedelje od 12. do 18. aprila, kosovski Albanci koji su živeli u Mitrovici i
južnije od nje, primorani su da odu u Crnu Goru ili Albaniju. Ljudi su isterani iz svojih
domova i morali su da se pridruže dugim kolonama izbeglica69.
Vazdušni napadni na Srbiju su se intenzivirali, ali to nije imalo nikakav efekat na
etničko čišćenje na Kosovu, koje je počelo da poprima neverovatne razmere. Do tada je već
stotine hiljada ljudi bilo u bekstvu. Scene koje su se odvijale bile su neopisive, muškarci i
žene, mladi i stari, od kojih su mnogi bili loše obučeni za hladno prolećno vreme, gonjeni su
kao stoka duž severnog pravca prema planu srpske „Operacije potkovica“.
Sevdailj Murati priča o tome šta se dogodilo sa njegovom porodicom:
„Zovem se Sevdailj Murati. Imao sam petnaest godina kada su Srbi ubili mog oca Ukšina
Murati, starog 46 godina i mog brata Mentora Murati, starog 22 godine. Dana 16. aprila
1999. godine, vojne i paravojne jedinice naterale su nas da napustimo naše kuće i pridružimo
se grupi ljudi koja je prolazila pored naše kuće. Kada smo stigli u Gornju Klinu, južno od
Kučice, pripadnici paravojnih snaga su nam naredili da stanemo. Prišli su mome bratu i
meni i pitali nas gde nam je otac. Tražili su nam novac. Odgovorili smo da ne znamo gde je i
da nemamo novca. Kada su ostali ponovo krenuli, i mi smo pošli sa njima. Nekoliko minuta
kasnije, dvojica srpskih vojnika su trčeći došli za nama i rekli da moj brat mora da ostane sa
njima kako bi potražili našeg oca. Ti vojnici su odjednom počeli da se raspravljaju oko toga
ko od nas treba da pođe sa njima, a na kraju su odlučili da treba da im se pridružimo
obojica. Čim smo se približili drugoj grupi izbeglica, među njima sam ugledao mog oca, a
vojnici su me naterali da im ga pokažem. Oni su poveli mog oca i brata, a mene su pustili da
odem i pridružim se izbegličkoj koloni. Nešto kasnije, vojnici su ponovo zaustavili kolonu.
Pitali su nas gde idemo a mi smo im odgovorili da idemo u Albaniju. Vojnici su se glasno
smejali, govoreći nam „sretan vam put i lepo se provedite u Albaniji!“. Sve vreme sam
posmatrao okolo, ne bih li slučajno video oca i brata, i raspitivao sam se kod ostalih u grupi
da li su ih videli, međutim, u tome niko nije mogao da mi pomogne“.
SILOVANE ŽENE SU UBIJENE I BAČENE U BUNARE
Ćirez,
Kožica je jedno malo zabačeno selo visoko u brdima, negde u centralnom delu
Kosova. Glavni putevi od Mitrovice do Prištine i od Glogovca do Srbice, udaljeni su nekoliko
kilometara. Posebno će žene biti žrtve ratnih zločina ovde gore u brdu.70
Samo iz ovog sela, dvadeset četiri žene su seksualno zlostavljane, a osam od tih žena
postale su žrtve čija tela su pronađena u bunarima71.
69
Martinsen, Josef (2006) Kosovo:”Bunari smrti”, odštampao Grafoprint, Priština ISBN 9951-8592-4-0.
Originalni naslov: „Dødsbrønnene i Kosovo” (2005) ISBN 82-91224-36, Sypress Forlag, Oslo, Norveška
(2005).
70
Međunarodni krivični sud za bivšu-Jugoslaviju, slučaj br. IT-99-37-PT, 16. oktobar 2001. god.
79
„Zovem se Ćazim Dibrani i živim u Kožici. Četiri člana moje porodice su žrtve
masakra: moja majka, Miradija Dibrani, stara 50 godina i tri sestre: dvadesetogodišnja
Antigona, dvadesetdvogodišnja Bukurija i dvadesetosmogodišnja Mirišahja. Dana 17. aprila
1999. godine, u selo Kožice došle su vojne i paravojne snage i uhapsile 24 ljudi iz ovog sela.
Te ljude su odveli u Ćirez, a osmoro ljudi iz grupe je kasnije zlostavljano, ubijeno i bačeno u
bunar“.
„Zovem se Hajrije Džema i iz Kožice sam. Moja ćerka, Zahide Džema, stara 20
godina, bila je jedna od osam žrtava koje su bačene u bunar u Ćirezu. U trenutku kada je
napadnuta, bila sam sa njom i videla sam sve šta se dogodilo. Srpska vojska je povela sa
sobom grupu od 24 osobe, među njima moju ćerku i mene, u Ćirez. U Ćirezu su nas zatvorili
u jednu štalu ili ambar, gde su se nalazile i paravojne snage. Zatim su izvodili naše ćerke,
jednu po jednu, i držali ih oko 25-30 minuta, a kada su se naše ćerke vratile bile su jako
zaplašene i uplašene, nisu ništa govorile, zato što su i čuvari bili tu u štali, ali smo shvatile
da su silovane i seksualno zlostavljane. Sledeći put kada su paramilitarci došli u štalu, poveli
su naših pet ćerki i tri starije žene iz štale i zatvorili vrata štale čeličnim užetom. Bile smo
jako uplašene. Odjednom smo čule nekoliko pucnjeva. Mislile smo da je sada red došao na
nas, da će zapaliti štalu zajedno sa nama u njoj“.
„Moje ime je Sevdije Zimberi i živim u Kožici. Moja ćerka je oteta i zajedno sa
grupom od 24 osobe odvedena u Ćirez. Kasnije su ona i 7 drugih žena ubijene, masakrirane i
bačene u bunar. Od ukupno 382 stanovnika, naše selo ima četrnaestoro dece bez roditelja.
Srbi su ubili 24 osobe, od kojih su 14 bile žene, a 9 muškarci. Jedan čovek je jednostavno
nestao. Jedna žena, po imenu Mirdita, sarađivala je sa Srbima. Imala je oko dvadesetčetiri
godine i govorila je albanski jezik. Prvi put kada smo je videli, pojavila se u uniformi OVK-a.
Onog dana kada je zlodelo počinjeno nad osam žena, ona je nosila civilnu odeću“.
NATO SNAGE U VAZDUHU, A SRBI NA TERENU
Prošlo je gotovo tri nedelje od kada je NATO počeo sa vazdušnim napadima protiv
Srbije i Kosova, međutim , nisu preduzeli neke posebne vazdušne napade protiv zločinaca na
Kosovu. Rušilačko bombardovanje bilo je usmereno na Srbiju i Crnu Goru, a na meti su bili
objekti vojne infrastrukture. Već je više stotina hiljada ljudi bilo primorano da napusti
Kosovo, što je stvorilo
ozbiljne probleme okolnim zemljama, a vremenom i
zapadnoevropskim zemljama, koje su morale da počnu da primaju izbeglice sa Kosova kako
bi se smanjio pritisak na Makedoniju i Albaniju.
Havijer Solana, generalni sekretar NATO-a i Vesli Klark, komandant vojnih snaga
NATO-a su zabrinuti, a svakako i imaju razloga za to. NATO nije u stanju da zaustavi
zločine nad civilima. Srpske policijske, vojne i paravojne snage sprovodile su etničko
čišćenje i otvoreno ubijale civile na Kosovu. NATO nije bio dovoljno efikasan jer nije
71
Martinsen, Josef (2006) Kosovo:“Bunari smrti“, u izdanju Grafoprinta, Priština ISBN 9951-8592-4-0.
Originalni naslov: „Dødsbrønnene i Kosovo“ (2005) ISBN 82-91224-36-6, Sypress Forlag, Oslo, Norveška
(2005).
80
predvideo loše vremenske uslove. Njihovi bombarderi nisu u stanju da identifikuju ciljeve na
zemlji sa visine od 3.500 metara.
Najveća svetska vojna sila SAD, tačnije njen vojni vrh, nije bio saglasan da se u
napadima koriste helikopteri „Apači“ koji su bili stacionirani u Nemačkoj. Evropske zemlje u
NATO-u su ranije odobrile plan generala Veslija Klarka o upotrebi helikoptera, ali je
zapovednik američke vojske, Denis Reimer stopirao njihovu upotrebu. General Klark je imao
izvesnih problema da dobije odobrenje za dovoljan broj novih ciljeva za bombardere i
projektile, kako bi se pritisak na Miloševića održavao. Srpski vojni vrh spretno izbegava da
postane cilj NATO-vih bombardera. Vojne jedinice i teško naoružanje su bili raspoređeni
širom Kosova.
Stari Poklek,
Stari Poklek je malo selo smešteno u centralnom delu Kosova i nalazi se tik uz glavni
put od Prištine do Peći. Na periferiji sela nalazi se pogon topionice „Feronikl“. Tuda prolazi i
železnička pruga koja vodi od Glogovca do Kline i Kosova Polja. Istočno od Starog Pokleka
nalazi se šumovita planinska zaravan, koja je služila kao sklonište za oko stotinu meštana iz
Starog Pokleka i okolnih sela. Mnogi od njih su tu proveli skoro mesec dana. Kiša je
neprestano padala, a stanje je bilo kritično, posebno za porodice sa decom.72
Petak je 16. april, kasno uveče. Velike srpske vojne snage, zajedno sa specijalnom
policijom i paravojnim grupama, bile su u šumi i intenzivno tragale za seljanima. Ljude su na
kraju opkolili i gonili ka Glogovcu. Bilo je tu ljudi iz sela Donji Zabelj, Donja Koretnica,
Gornja Koretnica, Vasiljevo, Dobroševac i Grabovac. Među onima koji su bili primorani da
siđu sa brda, nalazila se i celokupna najbliža rodbina Fadilja Mučolija sa ukupno 14 članova.
Među njima su bili i Imer N. Eljšani, poznati autor knjiga za decu i njegova majka Nailje
Greičevci-Eljšani. Srpske vojne i policijske snage su porodicu Eljšani proterale iz sela
nekoliko dana pre ovog napada. U ranim jutarnjim satima, svi meštani su naterani da idu
prema železničkoj stanici u Glogovcu.
Jedan od svedoka nam je pružio sledeće objašnjenje:
„Moje ime je Hisen Kljuna, imam 60 godina i živim u Starom Pokleku. U Starom
Pokleku su 1. aprila 1999. godine, počinjeni strašni zločini. Prvo su nas opkolile srpske
vojne, paravojne i policijske snage, a kasnije su nas primorale da odemo do Glogovca. Kad
smo došli do železničke stanice, zaustavile su nas policijske snage. Tu su nam rekli da treba
da se vratimo natrag u Stari Poklek. Nekoliko porodica se okupilo u kući Sinana Mučolija,
gde smo pokušali da osušimo odeću koja je bila mokra s obzirom da je čitavog dana padala
kiša. U kući Sinana Mučolija smo boravili od 9 sati ujutru do 5 sati popodne. Jedan od
policajaca je ušao u kuću i primorao Imera Elšanija i Sinana Mučolija da izađu iz kuće sa
rukama iznad glave. Mi smo, ubrzo zatim začuli pucnjavu u kojoj su njih dvojica ubijeni.
Deca su počela da plaču. Jedan policajac je ušao u kuću i naredio nam da zatvorimo vrata
kada on bude izašao. Odmah nakon što je Ramadan zatvorio vrata, policajac je počeo da
puca pravo kroz vrata koja smo zatvorili. Policajac je ponovo otvorio vrata i bacio jednu ili
više ručnih bombi među žene i decu. Mislim da je bacio samo jednu bombu, ali nisam
siguran, jer sam bio kao paralizovan. Nakon eksplozije, policajac je ponovo otvorio vrata i
počeo da puca iz automatske puške. Ispraznio je ceo šaržer, a zatim je ponovo napunio oružje
72
Martinsen, Josef (2006) Kosovo: “Bunari smrti“, odštampao Grafoprint, Priština ISBN 9951-8592-4-0.
Originalni naslov: „Dødsbrønnene i Kosovo“ (2005) ISBN 82-91224-36-6, Sypress Forlag, Oslo, Norveška
(2005).
81
i počeo ponovo da puca na nas. Ranio me je jedan metak. Policajac je nastavio da puca sve
dok se više niko nije kretao. Kasnije smo, mi koji smo preživeli pucnjavu, otišli na gornji
sprat. Taj napad smo preživeli Ramadan, Ljumnije Mučoli sa svoje dvoje dece i ja, zajedno
sa još jednom ženom koja se zove Emina. Emina je kasnije preminula usled zadobijenih rana.
Mi koji smo preživeli bili smo u stanju da krenemo dalje. Nismo videli šta se tačno dogodilo,
ali ubrzo potom je velika kuća sa svim mrtvima i ranjenima bila u plamenu. Ramadan mi je
rekao: „Kuća iz koje smo pobegli je u plamenu!“. Žrtve ovog masakra su bili članovi
Sinanove, Haljiljove, Iljmijine i Rahmanove porodice, i tom prilikom su te porodice izgubile
33 svojih članova. Takođe, pobijena je cela porodica Imera Eljšanija, osim njegove kćerke.
Dalje, ubijeni su i članovi Ramadanove porodice, porodice Mučoli, porodice Saraći i
porodice Hoda. Kasnije su Srbi skupili ostatke kuća na gomilu i ponovo podmetnuli vatru“.
Ramadan Avdula Mučoli i Hisen Kljuna (preživeli)
Slika: Josef Martinsen
Imer N. Eljšani, star 51 godinu, poznati autor književnosti za decu, pronađen je u
jednom bunaru zajedno sa Fadiljovim ocem. U periodu od 1967. do 1989. godine, objavio je
više knjiga poezija, kratkih priča, novela i drama. Odeljenje za kulturu na Kosovu je 2003.
godine osnovalo specijalnu nagradu sa njegovim imenom. Svake godine, ova nagrada se
dodeljuje autoru najbolje knjige za decu. Imer je po završetku srednje škole radio kao učitelj,
a 1972. godine je završio fakultet na Univerzitetu u Prištini. U 1975. godini je odslužio vojni
rok u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Jedno vreme je bio i direktor srednje škole u
Glogovcu, ali su ga Srbi otpustili sa tog položaja. Srbi su 1981. godine zabranili štampanje
njegovih knjiga. Tokom devedesetih godina, radio je u paralelnom obrazovnom sistemu za
82
kosovske Albance. Imao je četvoricu sinova i jednu ćerku. Njegovi sinovi su se našli u grupi
od 52 ljudi koji su ubijeni i dignuti u vazduh, kao što je prethodno navedeno. Njegova ćerka
sada živi u SAD.
Fadilj Mučoli, koji je uspeo da se iskrade kod železničke stanice u toku marša,
ispričao nam je svoju priču:
„Dana 17. aprila 1999. godine, mog oca Sinana Mučolija, starog 54 godine i ostale
članove moje porodice zarobile su srpske policijske i vojne snage i paravojne formacije.
Nakon što su im prvo naredili da odu do železničke stanice u Glogovcu, naređeno im je da se
vrate u kuću mog oca u Starom Pokleku. U kući mog oca, bilo je oko 60 ljudi, koji su bili
mokri i trudili se da osuše svoju odeću. Kasnije to popodneva, oko pet sati, policajci su se
vratili u kuću moga oca. Poveli su mog oca i Imera N. Eljšanija i odvojili ih od ostatka
grupe, ubili ih, a potom bacili u bunar Haljilja Mučolija. Nakon toga je policija, kako je
Hisen Kljuna ispričao, sprovela pravi masakr nad ostalim osobama koje su ostale u glavnoj
kući. Među onima koji su ubijeni bila je i moja majka, moja supruga i četvoro naše dece.
Takođe, ubijene su i moje četiri sestre, supruga moga brata i njihovo dvoje dece.
Tokom tog srpskog napada, čitava moja porodica je masakrirana. Pored onog bunara
u koji su bila bačena tela moga oca Sinana i Imera N. Eljšanija, u još tri bunara je
pronađena po jedna osoba. To su bili: Salja Mučoli, 50 godina, Haljim Kljuna, 60 godina, za
njegovo telo je bio vezan deo neke mašine i Nailje Eljšani, 75 godina (majka Imera N.
Eljšanija). Za Nailjino telo su bila vezana dva betonska bloka. Hisen Gorani, čovek u
poodmaklim godinama i invalid, star 85 godina, ubijen je u Starom Pokleku i kasnije
prebačen u Vasiljevo, gde su njegovo telo pokušali da spale u jednoj štali“.
„Zajedno sa srpskom policijom, vojskom i paravojnim snagama bio je i jedan broj
Rusa“, - rekao nam je Fadilj. „U vreme masakra, šef policijskih snaga bio je čovek sa
nadimkom „Lutka“. Glavni oficir u toj oblasti bio je Srbin iz Kijeva po imenu Pavle. On je u
ovu oblast došao 1990. godine i ostao tu sve dok se Srbi nisu povukli“.
Fadilj Mučoli, desno, Stari Poklek (2009)
Margita Kukaljaj Pakaštica (prevodilac i asistent autora, Evald Otterstad, filmski producent)
Slika: Josef Martinsen
83
IGRA OKO BUNARA
Dragačina
Dragačina je malo selo u opštini Suva Reka. Nalazi se oko sedam kilometara od
glavnog puta, u neposrednoj blizini impresivnih brda kroz koja se useca klisura. Zemljište u
okolini je veoma plodno. Uzgaja se, između ostalog, grožđe na velikim površinama, koje u
većini slučajeva odlazi za proizvodnju vina. Većina prosečnih imanja u ovom mestu je
veličine od 1 do 5 hektara. Nije bilo lako naterati nekog od ono malo muškaraca koje smo
sreli da priča o onome što se tačno ovde dogodilo 21. aprila 1999. godine. Činilo mi se kao da
su se svi plašili da ne kažu previše dok su ih drugi iz sela slušali, ali malo po malo priča je
dobijala oblik:
„Danas u Dragačini živi oko 300 ljudi. Naše selo su srpske vojne i policijske jedinice
opkolile popodne 5. aprila, kada su pošle u potragu za njegovim meštanima. Međutim, mi
smo još ranije ujutro saznali da će nas Srbi po svoj prilici napasti, tako da smo okupili
seljane i uspeli da se sakrijemo u polju nedaleko od sela. Posle našeg odlaska, sve kuće su
pretražene, a kasnije smo saznali da su Srbi opljačkali sve dragocene stvari koje smo imali u
kućama. Zatim su počeli da pale naše kuće. S tim se nastavilo i sledećeg dana do kasno
popodne. Neki od mladića su se zaobilaznim putem vratili u selo kako bi proverili da li su
Srbi otišli; sve to se dešavalo 6. aprila oko jedanaest sati uveče. Ostali seljani su se vratili u
ranim jutarnjim satima da pogledaju svoje kuće, međutim, nisu našli ništa drugo osim
ruševina svojih kuća koje su spaljene do temelja. Mnogi meštani su prebegli u Makedoniju i
Albaniju, ali je bilo i starijih ljudi, žena i dece koji su ostali“.
Na dan 21. aprila kiša je padala izuzetno jako. Odmah posle podneva, saznali smo da
je srpska policija opkolila selo, kaže Šefćet Trolji, koji nam je ispričao sledeće:
„Jedanaestoro muškaraca i nekoliko žena i dece je boravilo dole, kraj reke. Rano
ujutru, negde oko devet sati, do nas su doprle glasine da srpska policija i vojne jedinice
sprovode akcije u blizini. Grupa sastavljena od muškaraca, žena i dece se u nameri da
izbegne hapšenje, potražila sklonište u okolini reke. Tu grupu su otkrili Srbi koji su u toj zoni
tragali za Albancima. Srbi su primorali grupu da se vrati u selo, tačnije do jedinog bunara u
selu Dragačina. Tu je jedanaestoro muškaraca odvojeno od žena i dece i naređeno im je da
čekaju u dvorištu kuće u blizini bunara. Posle nekog vremena, žene su čule glasne krike i
viku iz dvorišta. Bilo je očigledno da su muškarci teško pretučeni i mučeni.
„Ono što se desilo narednog dana bilo je zastrašujuće“, rekla je Fetije Trolji (70
godina), koja je bila svedok onoga što se dogodilo te kišne srede u večernjim satima. Mi smo
se sa Fetijom Trolji sreli u blizini centra Suve Reke. Ona je otišla iz sela nakon što je njen
muž ubijen. Fetije je nastavila da nam priča o tome kako su muškarci odvedeni do bunara.
„Policajci su od žena tražili novac i zlatan nakit. Svih jedanaest muškaraca bili su teško
84
pretučeni. Šerif (Fetijin suprug) je imao ranu na jednom obrazu, a vilica mu je bila
polomljena. Počelo je da se smrkava, i počinjala je jedna nestvarna i groteskna predstava“.
Bilo je teško naterati nekoga da govori o tome šta se zapravo dogodilo kada je ono
jednaestoro ljudi završilo u bunaru koji je dubok 25 metara i ima jednu cev za pumpu po
sredini bunara.
„Srpski policajci su verovatno rekli da tih jedanaest muškaraca neće biti ubijeni ako
uspeju da se spuste u bunar, a zatim ponovo popnu naviše. Ti ljudi su se, jedan za drugim,
spuštali u bunar. Kada je poslednji od njih počeo da se spušta u bunar, Srbi su započeli
pucnjavu, i takoreći žive ih sahranili bacajući pesak, otpad i druge stvari preko njih. Žene i
deca su upućeni prema Albaniji i Makedoniji“.
Nakon što su srpske snage povukle i snage KFOR-a preuzele upravu, ljudi su počeli
da se vraćaju u selo. Nemački KFOR je kontaktiran i bio je prisutan kada su stanovnici sela
otvorili bunar. Pokazalo se da su planirali da ga dignu u vazduh, s obzirom da se preko
mrtvih nalazilo mnogo bombi i eksploziva. Kada su eksploziv i bombe uklonjeni, počelo se
sa vađenjem tih jedanaest tela iz bunara. Iz bunara su postepeno vadili vodu, kako bi mogli da
izvade sve leševe. Pored već pomenutih, sledeće osobe su ubijene i pronađene u bunaru:
Haki Trolji, rođen 1943. godine,
Azem Trolji, rođen 1939. godine,
Tahir Trolji, rođen 1936. godine,
Šerif Trolji, rođen 1936. godine,
Jusuf Trolji, rođen 1934. godine.
SMRT NA RASKRŠĆU
Meja,
Dana 20. avgusta 2008. godine, u Đakovici smo obavili intervju sa Šahe Pajaziti iz
Dobroša. Ona je tokom rata 1999. godine izgubila supruga i ukupno 19 svojih rođaka. Bila je
spremna da pruži svoje objašnjenje i svedočenje o onome što je videla 27. aprila 1999.
godine.
„Moje ime je Šahe Pajaziti, rođena sam 1956. godine, i sada sam udovica. Bilo je
rano, pet sati ujutru i svi su spavali. Čula sam veliku buku koja je dopirala spolja. Počela
sam da budim mog supruga, koji je bio u dubokom snu. Otišla sam da pustim krave i ovce, a
moj suprug je spremio torbe za svu decu, sa odećom i hranom za put, zato što, kako je rekao:
„Nikada ne možemo da znamo šta može da dogodi?“ Dok smo bili napolju na putu, sreli smo
devera i jetrvu sa njihovo dvoje dece koji su pokušavali da nađu prevoz. Zamolila sam ih da
povedu mog supruga i dvojicu sinova i da odu u šumu, ali moji sinovi nisu hteli da idu zbog
toga što su se plašili da budu u šumi. Jedan od mojih sinova je imao 13, a drugi 12 godina.
85
Moje tri kćerke su bile sa mnom i mislila sam da ćemo barem usput susresti druge ljude.
Otišli smo u kuću mog strica u selu Šeremetaj, gde smo pronašli zapregu. Moj suprug nije
želeo da idemo, rekavši da bi bilo bolje da odemo u šumu zbog toga što se plašio da će nas
pobiti u Meji. Nekako smo ga naterali da dođe do zaprege i započeli smo naše putovanje sa
mojim suprugom, decom i deverom. Otišli smo do sela Racaj gde smo se zadržali oko sat i po
vremena. Tamo je bila duga izbeglička kolona. Tog dana je bilo lepo, sunčano vreme.
Kolona je zatim krenula ka selu Meja. Kada smo stigli, primetili smo da policajci
izdvajaju ljude iz kolone. Jedan od policajaca je dolazio prema nama i ljudi su ga pitali šta
se dešava. On je samo slegao ramenima i rekao nam da se jedan od traktora pokvario. Kada
je kolona ponovo počela da se kreće, svi smo bili preplašeni. Mojoj najmlađoj ćerki, koja je
tada imala tri godine, pošla je krv iz nosa i skoro da je prestala da diše. Ja se nisam bavila
njome, jer sam mislila na mog supruga, koga je policija često saslušavala. Moj suprug je bio
direktor škole. Videla sam da su policajci poveli jednog od muškaraca – Tahira Šeremetaja i
da ga nemilosrdno tuku.
Kada smo prišli, četvorica policajaca su počeli da pucaju ispred naših nogu. Tada su
poveli mog supruga Zenela i odveli ga u obližnju šumu. Kada su se vratili, povukli su mog
rođaka iz zaprege i počeli da ga tuku automatskom puškom. Tada je došao još jedan
policajac i poveo mog 13-godišnjeg sina, rekavši mu da pođe sa njim. Moj sin nije razumeo
šta mu je rekao, tako da je policajac počeo da ga udara svojom puškom, zbog čega je pao na
zemlju. Kada je ustao pošao je ka svom ocu, a ja sam, svom snagom, počela da molim
policajca da spasi mog sina. Iz automobila je izašao jedan policajac koji mi je vratio sina.
Ostali su i dalje pucali iz oružja oko nas. Nisam mogla da prepoznam bilo kog od policajaca,
jer su svi nosili maske. Kada su mi vratili sina, povukla sam ga u zapregu, nakon što mu je
policajac rekao da ode. Ispred nas je bio jedan traktor, a iza nas drugi. Dala sam uzde mom
sinu i pomagala mu da vodi konja. Kada sam pogledala natrag, videla sam da policajci
pokušavaju da ubiju mog brata od strica. Oni su mu rekli da pođe sa njima, ali on se
pretvarao da ih ne razume. Rekla sam mu da ih posluša, inače će nas sve pobiti. Nakon toga,
on je zajedno sa ostalima pošao sa njima. Moj stric, koji je bio u godinama, ostao je sa nama,
ali se jako plašio, nije ni govorio, niti se pomerao. Naredili su nam da idemo dalje, a kada
smo krenuli, ja sam ponovo zastala da vidim šta se dešava sa mojim suprugom i ostalim
muškarcima. On je samo stajao i mahao mi, ali nisam znala šta je hteo da mi kaže. Kada smo
krenuli, videli smo ih sve kako sede pored kuće koja je pripadala jednom Srbinu, prepune
naoružanih Srba u uniformama. Preko puta te kuće, bila je kuća jednog Albanca, takođe
prepuna policajaca. Moji rođaci su bili na traktoru iza nas. Policajci su ih zaustavili i njih
devetoricu poveli sa sobom. Dvojica od njih su imali oko 16 ili 17 godina. U tom trenutku, mi
smo krenuli i nismo videli šta se desilo sa njima. Posle toga, primetila sam da svi ljudi koje je
zaustavila policija sede na jednom brdu. Tamo je sedelo oko 200 ljudi. Mi smo krenuli dalje i
ne znam šta im se desilo nakon toga. Dok smo se kretali dalje, u blizini radionice za
popravku automobilskih guma, mogli smo da vidimo policajce sa obe strane puta. Nosili su
različite uniforme. Nakon toga smo stigli na jedno drugo mesto gde je policija zadržala
mnogo muškaraca. To je bilo u blizini škole u Meji. Videla sam kada su policajci, koji su
nosili maske, ubili 17 ljudi koje su tamo držali. Videla sam da su oni na početku sedeli, a
86
zatim su im naredili da odu do ograde. Videla sam kako su ubijali jednog po jednog. Nisam
mogla da prepoznam muškarce jer su bili daleko od nas, ali mogla sam da vidim kako su oni
ubijeni. Zatim je u školu došao jedan policajac koji je počeo da govori preko radio veze.
Odmah posle ovoga, čuli smo jaku pucnjavu koja se čula sa mesta gde smo ostavili naše
muškarce.
Otišli smo iz Meje zajedno sa kolonom i stigli u Veliku Krušu. Većina ljudi sa
traktorima bila je brža od nas koji smo imali zaprege, tako da smo mi mnogo zaostali za
ostalima. Kada smo stigli u Krušu, nismo mogli da se krećemo dalje zbog dima koji je
obavijao to mesto. U čitavom tom haosu, videla sam da je tamo bilo glava na kolcima sa obe
strane puta. Bilo je strašno! Nakon toga nismo se zaustavljali sve do Landovice, gde smo
ostali neko vreme, a zatim smo produžili za Albaniju“ 73.
Šahe Pajaziti (2007)
Slika: Josef Martinsen
Dana 17. novembra 2009, otišli smo u Ramoc da intervjuišemo Eljmije Beriša i njene
dve ćerke Ljiriju i Afroru. One su 27. aprila bile svedoci događaja u Meji nakon što su došle
iz sela Ramoc, dalje u dolini.
„Dana 17. aprila 1999, u pet sati ujutro, organizovali smo se u grupe kako bismo
osmatrali da li će srpska vojska doći u naše selo. U popodnevnim satima, čuli smo pucnjavu
iz sela Korenica, a videli smo i kuće koje su gorele. U tri sata popodne, videli smo da je naše
selo opkoljeno i da se Srbi sve više približavaju našem selu. Nismo sačekali da oni dođu, jer
smo znali da će nas oni sigurno sve poubijati. Uzeli smo naš traktor, a neki ljudi su upregli
svoje konje i napustili smo selo.
73
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-br-99-37-PT, 16. oktobar 2001. god.
87
Stigli smo u selo Meja, ne znajući da su Srbi već počinili masakr u blizini kuće, koja
je pripadala jednom ranije ubijenom Crnogorcu. Kuća je bila puna Srba, vojnika i policajaca
koji su bili svuda, na krovu, u bašti. Pošli su prema nama i zaustavili nas. Mi smo na neki
način imali sreće, jer su nas, dok smo napuštali selo, dva NATO aviona pratila sve vreme.
Srbi su se njih plašili, i brzo su odvojili desetoricu muškaraca iz naše kolone, ali i neke druge
ljude, koje su počeli da maltretiraju i tuku. Među tih deset muškaraca bili su i moj suprug Haljilj Beriša i moj brat.
Nisam videla ljude koje su ubili pre nas u Meji, jer sam ja sedela na traktoru okrenuta
leđima prema telima, ali su moja ćerka i jetrva videle sve mrtve ljude u poljima. Naše
muškarce su odveli u baštu jedne kuće u blizini, i naredili im da sednu. U tom trenutku,
avion je dolazio prema nama. Srbi su nam u panici rekli da brzo odemo.
Nakon što smo se udaljili, nismo prešli ni 20 metara, čuli smo pucnjavu koja je
dolazila sa njihove strane. Nismo mogli da se vratimo i vidimo šta se dogodilo, jer je mesto
bilo puno srpskih vojnika i policajaca, međutim, čuli smo pucnjavu i znali smo da su ih sve
pobili. Napustili smo Meju i otišli u pravcu Đakovice. U Đakovici su posvuda bili srpski
policajci, koji su bili pijani i vređali nas svakojakim rečima. Krenuli smo iz Đakovice i otišli
na granicu sa Albanijom.
U Albaniji smo boravili u izbegličkom kampu u Pećinu. Tamo smo ostali do jula, a
jedna gospođa, Nemica, platila je prevoz za nas i za nekoliko drugih porodica, sa oko 40
članova ukupno. Mi smo svi zajedno sa ćerkom mog devera boravili u Đakovici, dok nije
došao moj brat i odveo nas u svoju kuću u Panorcu, gde smo boravili puna tri meseca. Nismo
mogli da odemo u našu kuću jer je bila potpuno spaljena. Samo zidovi su ostali. Poubijali su
svu stoku krave, pse itd. Kada smo počeli ponovo da gradimo našu kuću, organizacija
DIAKONIA nam je pomogla da postavimo krov, vrata i prozore“.
Ljirie, Eljmije i Afrore Beriša
Slika: Josef Martinsen
88
Ramoc, 27. april
Selo Ramoc u opštini Đakovica, smešteno je u dolini istočno od Đakovice, gde se
nalaze i sela Dobroš i Meja.
Mark Abazi, 36 godina, Pašk Abazi, 53 godina i Pjeter Abazi, 53 godina, poslednji
put su viđeni u Ramocu 27. aprila 1999. godine. Njihova tela su pronađena u masovnoj
grobnici u Batajnici, u Beogradu, a posmrtni ostaci su tokom 2004/2005. godine predati
UNMIK-u/ Kancelariji za nestala lica i sudsku medicinu.74
TAKTIKA POTKOVICA
Studimlje,
Intervju govori o tome šta se dogodilo u selu Studimlje u opštini Vučitrn, 2. maja 1999.
godine:
„Zovem se Fadilj Bećiri, profesor sam matematike. Radio sam u Savetu za odbranu
ljudskih prava i sloboda od 1994. godine. Ja sam jedan od očevidaca događaja koji se desio
u Studimlju, 2. maja 1999. godine. Ovaj zločin je najveći zločin u opštini Vučitrn.
Na Bajgorskoj šalji okupila se grupa od trideset hiljada ljudi koji su pobegli iz
najugroženijih zona. Grupa je formirala kolonu i išla u pravcu Slakovca, Cecelije i
Studimlja, sa namerom da ode u Vučitrn. Srpska vojska, policija i paravojne jedinice opkolile
su grupu u obliku potkovice, i ostavile samo jedan izlaz, tako da se nije moglo ići nikuda
drugo osim u Vučitrn.
Ljudi su putovali na konjima, zaprežnim kolima i traktorima, ali se ogromna većina
ljudi u ovoj koloni kretala pešice. U Gornje Studimlje srpske snage su došle u grupama. Prva
grupa je opljačkala sve što je našla, druga grupa je sa udaljenosti bacala bombe na ljude, a
treća grupa je ubijala i streljala ljude. One su spalili čitavu Bajgorsku Šalju. Spalili su sela
Vesekovce, Slakovce i druga sela. Pratili su konvoj ljudi i sačekali da se smrači, a zatim je
počeo masakr. U roku od sat i po vremena, ubili su 118 Albanaca različitih uzrasta i polova.
Poubijali su decu i žene, trudnice, sredovečne ljude i nastavnike. Žrtve su bile sa leve strane,
između Gornjeg i Donjeg Studimlja, na mestu koje se nalazi istočno od Vučitrna.
Doveli su celu grupu u hangare Zemljoradničke zadruge u Vučitrnu. Ljudi su tamo
proveli noć bez hrane ili pića. U 9 sati ujutru sledećeg dana, podelili su nas u dve grupe, u
jednoj grupi su bile žene, deca i stariji ljudi. Iz grupe sredovečnih ljudi, odvojili su najbolje,
uključujući i mene, i odveli nas u zatvor Smrekovnica, koji je pretvoren u koncentracioni
logor. To je bilo mesto gde su nas držali, a žene i deca su upućeni u Albaniju.
74
Fond za humanitarno pravo, „Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu“ (posmrtni ostaci su nađeni u masovnim
grobnicama u Srbiji), novembar 2005.
89
Zatvor u Smrekovnici se nalazi između Mitrovice i Vučitrna, i tamo je francuski
KFOR posle rata postavio svoju bazu. To je mesto gde smo sopstvenim očima videli teror.
Oni su nas smestili u veliku salu u kojoj je bilo 500 ljudi, iako u tom prostoru nije bilo mesta
za više od 40 ljudi. Postrojavali su nas napolju, sami su pevali srpske nacionalističke pesme,
a nas su tukli drvenim i metalnim šipkama i policijskim pendrecima. To je trajalo 22 dana,
sve dok smo bili tamo. Neki od zatvorenika su prebačeni u Srbiju. Obično su dolazili i
odabirali jednu osobu tamo, drugu malo dalje i prebacivali ih u Srbiju. Ti zatvorenici su se
vratili posle 1999. godine. U zatvoru je bilo 3.000 ljudi, mi smo ih prebrojali, jer smo radili
na zaštiti ljudskih prava. Optuživali su nas da smo saradnici OVK, koji se u planinama borio
za oslobođenje Kosova od srpskih snaga“.
Fadilj Bećiri, opština Vučitrn (2010)
Slika: Josef Martinsen (2010)
Slučaj od 22. maja 1999. godine,
Tog dana se preostalo stanovništvo u selima u okolini Vučitrna i u samom gradu
okupilo u blizini mesta zvanog Dardanija u Vučitrnu. Na tom mestu se okupilo 20.000
stanovnika. Činjenica je da su susede u večernjim satima 21. maja okružile srpske paravojne,
policijske i vojne snage. Oni su ubili petoro Albanaca na mestu zvanom Viku i Vigolonit.
Ljudi su na tom mestu našli sklonište kod svojih rođaka, prijatelja, ali i kod drugih ljudi koji
su bili u nevolji. Ujutro, oko 8 sati, pripadnici srpskih snaga su upali u kuće naših suseda i,
uz šutiranje, nasilno ih izbacili iz njihovih kuća, rekavši im da idu na groblje. Većina ih je
otišla. Tu su počeli da ih zlostavljaju, pljačkaju i traže oružje, iako su bili praznih ruku jer su
svi bili civili. Iz te grupe izdvojeno je 74 ljudi koji su postrojeni uza zid. Te ljude su kasnije
ukrcali u kamione koje su dovezli, i odvezli ih u pravcu severne Mitrovice ili Srbije. Većina
tih ljudi se još uvek vodi kao nestalo. Bilo je tu žena, devojaka, devojčica i trinaestoro
učenika. I u Studimlju se odigrao takoreći isti scenario, i tamo su svoje akcije sproveli na
groblju.
90
U Vučitrnu je nestalo 116 ljudi. Šezdesetčetvoro od njih je pronađeno u masovnoj
grobnici na poligonu Državne bezbednosti Srbije u Batajnici, Srbiji. Svi su bili ustreljeni u
glavu, a 52 ljudi još uvek nisu nađeni. Dana 22. maja, zapalili su kuće u gradu, džamije i
muzej u kojem su se nalazili dragoceni kulturološki i arheološki predmeti i drugo. Ovaj
zločin, drugi po veličini na području Vučitrna, bio je poslednji pokušaj da se region etnički
očisti od svih Albanaca75.
UBISTVA U VUČITRNU NASTAVLJENA SU 31. MAJA
Ova priča dolazi iz Donjeg Studimlja u kojem je ubijeno 12 članova porodice Šukri
Grdžaljiua.
“Zovem se Šukri Grdžaljiu i lekar sam po profesiji. Radio sam kao lekar i za OVK i
dva puta sam svedočio u Hagu. OVK sam se pridružio u avgustu 1998. Godine, a u isto
vreme radio sam i u Domu zdravlja u Vučitrnu.
Jednog dana, jedna starija gospođa, srpske nacionalnosti, zatražila je da je
pregledam, što sam i uradio. Ne sećam se njenog imena. Pošto sam je pregledao, u znak
ljubaznosti, upitala me je: „Da li se plašite ovog rata“?, a ja sam joj odgovorio: „Ne, ne
plašim se, zato što nikome nisam učinio ništa nažao, bio sam u dobrim odnosima sa Srbima,
Romima i drugima. Pa čak i ako bi mi neko učinio nešto nažao, siguran sam da bi mi drugi
pomogli i bili na mojoj strani, jer se dobro mora dobrom vratiti“. To je bilo moje mišljenje.
Ona mi je odgovorila: „Vi ste dobri, iskreni i učinili ste mi dobro, jer da mi niste prepisali
ove lekove, ostala bih bez njih“. Ona je bila dobra žena, bez ikoga svog, živela je sama. Bila
je veoma iskrena, ali pomalo senilna. Potom mi je rekla: „Nemojte živeti u zabludi i da se ne
plašite, zato što je u crkvi održan skup na kojem se razgovaralo o tome kako će u Vučitrnu
biti ubijeno 7.400 ljudi. Pre svih intelektualci, a Vi, kao lekar, možete biti prvi na tom spisku.
Nemojte se zavaravati, morate da razmišljate i da budete oprezni, jer je želja Srba da se
Vučitrn očisti od svih albanskih stanovnika. Ovde će se doseliti Srbi iz jednog grada u Bosni
ili Hrvatskoj i doći će do potpune promene strukture stanovništva. Ne varajte se, zato što oni
imaju informacije da Vi idete noću i posećujete vojnike OVK, a tokom dana izigravate
anđela“. Zbog te informacije sam postao veoma oprezan, i od tog trenutka sam moj rad u
bolnici OVK, u mestu koje se tada zvalo Slakovce, a sada Gizard, sveo samo na odlazak po
lekove ili na obilazak moje porodice u selu Studimlje.
30. maja u večernjim satima sam posetio moju porodicu jer sam čuo da su mi deca
nešto bolesna. Oni su nekoliko puta pokušali da pređu u Makedoniju ili Albaniju, ali
bezuspešno. Tu noć sam proveo tamo, i sastao sam se sa pokojnim Seljatinom, koji je bio otac
šestorice sinova i jedne kćeri. Sa njim su živeli i njegova majka, snaha i bratanac. Seljatin je
bio sin strica mog oca. Bili smo zajedno do 10:00 sati uveče, nakon čega je on otišao.
U četiri sata ujutro smo čuli eksploziju. Bio je to magacin oružja koji je eksplodirao u
blizini bivše benzinske pumpe „Jugopetrol“. NATO je veoma precizno pogodio magacin i
75
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-99-37-PT, 16. oktobar 2001. god.
91
bila je to veoma jaka eksplozija, koja nas je sve probudila. Deca su se preplašila, ali kada
smo im objasnili da su to napadi NATO-a i da su usmereni protiv Srba, smirila su se. Do
sedam sati ujutro nismo mogli da zaspemo, a tada smo malo zadremali.
Kasnije, kada sam pokušao da uzmem neke lekove za bolnicu OVK, u Seljatinovom
dvorištu, koje je udaljeno oko 20 metara od moje kuće, video sam sedam vojnih policajaca
(ili šta god da su bili), naoružanih Srba koji su tamo ulazili. Moja supruga i njena rođaka su
bile ispred kuće kada su ih policajci pozvali „dođi ovamo!“. One su shvatile da traže mene.
Svaki put kada su dolazili u moju kuću ili kuću mog oca, članovi porodice su im govorili da
sam u Makedoniji ili negde drugde.
Moja žena je odmah došla do mene i rekla mi: „Beži napolje, jer te traže policajci“.
Sišao sam u prizemlje, izašao iz kuće i otišao u kuću mog strica Džemajlja da ga obavestim
da je došla policija. Na putu tamo, čuo sam pucnjavu. Dvoje Seljatinove dece je pozvalo
Džemajlja da policajcima da novac kako bi bili pošteđeni, tako da ja nisam imao prilike da ih
vidim. Džemajljova deca, njegova supruga i ja pošli smo u Vučitrn. Moja supruga, njena
rođaka i naše četvoro dece pobegli su u pravcu potoka i uprkos pucnjavi, uspeli su da prežive
tako što su ušli u vodu, a zatim su produžili ka gradu, tamo gde se nalazi kuća mog oca (bliže
je gradu). I ja sam išao u istom pravcu, ali drugim putem.
Tamo smo ostali oko jedan sat ili sat i po. Tu smo se okupili svi, osim Seljatina i
njegove dece. U međuvremenu, do nas su došle tri devojke koje su nam rekle da su na
udaljenosti od oko jednog kilometra od Seljatinove kuće videle troje ubijenih ljudi, a po
njihovom opisu to su bili Džemajlj koji je otišao da pomogne Seljatinu, Seljatin i njegov
najstariji sin šesnaestogodišnji Šaban.
Moj otac je upregao konja u zapregu, nakon čega je zajedno sa jednom od devojaka,
Džemajljovom kćerkom otišao na to mesto. Tamo je našao svog brata Džemajlja, Seljatina i
njegovog sina Šabana, koji je imao samo 16 godina, svi su bili pobijeni. On ih je natovario u
kola i krenuo prema našem groblju.
Zaustavio se ispred Seljatinove kuće, pitajući se zašto se tamo niko ne kreće. Rekao je
devojci da ga sačeka pored leševa, a on je ušao u Seljatinovu kuću da vidi šta se dešava. U
kući su svi bili pobijeni, žene i deca. Samo dvoje od njih je bilo obučeno, a ostali su još uvek
bili u pidžamama. Najmlađe dete je imalo samo šest godina. Kao što sam i ranije pomenuo,
Seljatin je imao šest sinova i jednu kćerku. Pored dece, u kući su bile i njegova supruga i
snaha (bratovljeva žena) i moj stric Džemajlj.
Otac mi je rekao da je u trenutku kada je video pobijene, umalo poludeo. Obavestio
me je o svemu šta se dogodilo. Posle nekih konsultacija, odlučili smo da obavestimo srpske
snage koje su se nalazile u gradu, jer su one negirale svaki masakr koji bi počinile. Sigurno
bi rekli da je OVK počinila ovaj zločin. Dakle, jedna žena je otišla tamo i obavestila ih. Oni
su po prvi put došli samo na uviđaj (sva tela su bila u sobi, osim tri tela koja su prevezena
zapregom). Kada su došli po drugi put poveli su i jednog sudiju. Ja sam se krio, jer su znali
da sam pripadnik OVK i da sam radio u bolnici OVK. Petrović (načelnik policije) je upitao
mog oca: „Gde ti je sin?“, a otac im je odgovorio: „Mislim da je otišao negde u
Makedoniju“. Tada su oni rekli: „Mi znamo gde je“, i dodali: „On je verovatno negde u
blizini“, našta im je moj otac odgovorio: „Ne, on je otišao u Makedoniju“. Tada su mu oni
rekli: „Ne lažite nas, jer mi znamo gde je“. Napravili su fotografije i obavili istragu. Sa
92
Petrovićem je bila i jedna lekarka, izbeglica iz Bosne, Natalija Taši i jedna mlada žena
sudija, Miličina ćerka.
Otac mi je ispričao da je sudiji, kada je videla prizor, bilo žao. Rekla je: „Kako su
mogli ovo da urade ženama i deci, ženi od 80 godina i detetu od 8 godina?“, našta joj je
Petrović odgovorio: „Rat je, nema se šta!?“. Nakon toga su rekli da se tela mogu sahraniti, i
otišli. Posle njihovog odlaska, moji rođaci i ja smo tela natovarili u konjsku zapregu i odvezli
ih na groblje gde su i sada sahranjeni. Svi su ubijeni mecima, u roku od 15 minuta. Cela
akcija trajala je od sedam do osam sati ujutro. Oni su prvo, u prisustvu trojice muškaraca,
poubijali druge članove porodice. Zatim su trojicu muškaraca uzeli kao zarobljenike, u
slučaju da se suoče sa vojnicima OVK, i na kraju, ubili i njih (Džemajljija, Seljatina i
Šabana). Na tom mestu se sada nalazi spomenik.
Sve njih su, dovodeći ih iz različitih soba, uveli u jednu sobu. Zamislite, tu je bilo
džezvi na šporetu, a neke žene su još uvek bile u pidžamama u tom trenutku. Moglo se videti
da su deca pokušavala da dođu do svojih majki. Deca su takođe pokušavala da se sakriju iza
kreveta, ispod stolova i na drugim mestima. Krv je bila posvuda po njima, a na kraju su svi
ostali ukočeni!“
Šukri Grdžaljiu, opština Vučitrn (2010)
Slika: Josef Martinsen
MASAKR U ĆUŠKU
Dana 14. maja 1999. godine, u ranim jutarnjim satima, veliki broj pripadnika srpskih
policijskih, vojnih i paravojnih snaga, opkolili su i prekontrolisali selo Ćuška.
Zatim su, u malim oružanim grupama (maskirani i sa obojenim licima), ušli u selo i u
kuće. Oni su isterali porodice iz svojih kuća i naredili im da se okupe u centru sela. Nakon
toga, maskirani pripadnici srpskih snaga su, bez bilo kakvog razloga, počeli da pucaju na
93
seljane, ubivši tog dana devetoro ljudi. Telo jedne žrtve je spaljeno. Zatim je porodicama
Gaši, Ljuši i Keljmendi naređeno da se okupe na seoskom groblju. Tamo su ih opljačkali,
uništili im lične dokumente i odvojili muškarce od žena i dece. Žene i deca je trebalo da
napuste selo i odu u pravcu grada, a muškarci su podeljeni u tri grupe.
U prvoj grupi je bilo 12 muškaraca. Oni su odvedeni u kuću Azema Gašija i odmah
nakon što su ušli u kuću, na njih je otvorena vatra iz mitraljeza, kojom prilikom je usmrćeno
11 ljudi, a jedan je bio ranjen. Tela su potom spalili. Isa Gaši je jedini preživeli iz ove grupe.
On je pobegao iz plamena, nakon što se uverio da su ubice otišle.
Isa Gaši
Slika: privatna (2010)
Druga grupa koja se sastojala od 9 muškaraca, odvedena je u kuću Sahita Gašija.
Odmah po ulasku u kuću, na njih je otvorena vatra iz mitraljeza, a kuća je potom zapaljena.
Jedina preživela osoba bio je Hazir Beriša, koji je bio ranjen. Kada je bio siguran da su ubice
otišle, on je pobegao kroz prozor spašavajući se sigurne smrti. On je u poljima ostao 4 do 5
sati, sve dok mu jedna žena iz sela nije pritekla u pomoć. Ona ga je u ručnim kolicima
prebacila u svoju kuću. On još uvek boluje zbog rana koje je zadobio tog dana.
Treća grupa koja se sastojala od 10 muškaraca, odvedena je u kuću Dem Gašija. I u
ovu grupu je, kao i u prethodne dve, pucano iz mitraljeza, nakon čega su tela spaljena. Iz ove
grupe je preživeo jedino Redž Keljmendi. I on je, pre nego što su tela spaljena, iskočio kroz
prozor.
Redž Keljmendi, koji je tog sunčanog subotnjeg popodneva, u prvoj nedelji juna
2010. godine, sedeo ispred svoje kuće i prisećao se tog 14. maja 1999. godine, pružio mi je
iskrenu priču o svojim osećajima prema Čaušu Rustema Ljuši, 51-godišnjaku, koji je bio
prinuđen da ode kući, doveze automobil i donese novac. On je sve to uradio i molio da
njegov sin Arian bude pušten iz grupe. Čauša su prvo ranili, a zatim izboli nožem. Tog istog
dana ubijeni su Avdi (Šabana) Beriša (star 64 godine) i Ibiš (Kadri) Gaši (star 56 godina).
Njihova tela su ekshumirana 19. avgusta 1999. godine, a zatim ponovo pokopana na seoskom
groblju.
94
Redžep Keljmendi
Slika: Josef Martinsen, jun (2010)
ZLOČIN U ZATVORU DUBRAVA
Dana 19. maja 1999, kada je NATO bombardovao zatvorski kompleks Dubrava, u
opštini Istok, život je izgubilo troje ljudi. Tri dana kasnije, 22. maja, u ranim jutarnjim
satima, jedna uniformisana osoba u Zatvoru u Dubravi objavila je sa stražarnice da svi
zatvorenici treba da uzmu svoje lične stvari i da se postroje na sportskom terenu zatvorskog
kompleksa kako bi ih prebacili u zatvor u Nišu, u Srbiji. Za veoma kratko vreme na
sportskom terenu se okupilo više stotina zatvorenika sa svojim ličnim stvarima i postrojilo se
u redove da sačekaju prevoz.76 Bez ikakvog upozorenja, snage SRJ i Srbije otvorile su vatru
na zatvorenike kroz otvore na zidu i sa platforme iza zida. Mnogi zatvorenici su na mestu
poginuli, a drugi su ranjeni.77
Dana 23. maja 1999, pripadnici snaga SRJ i Srbije bacali su bombe i pucali iz oružja u
odvodne kanale, kanalizaciju, zgrade i podrume, i na taj način ubili i ranili veliki broj
zatvorenika, koji su na tim mestima potražili zaklon nakon onoga što se desilo prethodnog
dana. Ubijeno je ukupno oko 50 zatvorenika, a mnogi od ubijenih zatvorenika još uvek nisu
identifikovani.
Afrim Caka je bio jedan od zatvorenika u Zatvoru Dubrava tokom rata i ispričao nam
je sledeću priču:
„Moje ime je Afrim Caka. Rodom sam iz Đakovice i rođen sam 25. februara 1954.
godine. Oženjen sam i otac petoro dece. Završio sam srednju školu – smer mašinstvo.
76
77
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-99-37-PT, 16. oktobar 2001. god.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-05-87-PT, 21. jun 2006. god.
95
Uhapšen sam 10. maja 1999. u mojoj kući koja se nalazi na brdu Čabrat, nedaleko od
Đakovice.
Bilo je rano, sedam sati ujutru, i bio sam sa porodicom, mojom suprugom i petoro
dece. Srpskoj vojsci su pomagali paramilitarci, lokalni Srbi, ali i oni iz Crne Gore i Ukrajine;
svi su bili naoružani.
Tog dana su mnogobrojni pripadnici srpskih paravojnih formacija opkolili čitavo
naše naselje.
Još uvek smo spavali, kada smo iznenada spolja čuli pucnje i ljude koji su
zapomagali zbog batina kojima su bili podvrgnuti. U međuvremenu je nekoliko naoružanih
policajaca i paramilitaraca ušlo u moju kuću kroz mala vrata koja smo koristili za beg.
Šutnuli su vrata moje sobe. Prvo su poveli moju ženu i odveli je u kupatilo, gde su počeli da
joj skidaju odeću. U mojoj sobi su bila dvojica paramilitaraca u maskirnim uniformama
ofarbanih lica. Bio sam prinuđen da im dam sav novac (12.000 nemačkih maraka) i kilogram
zlatnog nakita. Posle toga su oslobodili moju ženu.
Deca su bila u kući, i to moja najstarija kći koja je imala samo pet godina, prvi
blizanci koji su imali po dve i po godine i drugi blizanci stari samo tri meseca. Izveo sam ih
napolje, ali nisam imao vremena da ih odgovarajuće obučem. U dvorištu je sada bilo više
policajaca i video sam ih kako tuku mog brata, a zatim su pretukli i mene. Nakon toga smo
izašli na ulicu.
U mojoj knjizi su objavljena imena nekoliko policajaca zajedno sa njihovim
fotografijama.
Prvo je jedna grupa policajaca ušla u kuću mog komšije Muhameta Dilje, u koju su se
sklonila dva civila iz sela. Policija je ušla u kuću i ubila to dvoje ljudi i Muhameta, u
prisustvu njegove snaje, Fljorije Dilja. Posle te pucnjave, policija je sve nas primorala da ih
sa porodicama pratimo do centra grada. Zaustavili smo se na kontrolnom punktu na kome su
bila dvojica lokalnih Srba i jedan iz Crne Gore. Bili su uniformisani i razdvojili su nas
muškarce od porodica. Moja supruga i ja smo počeli da se svađamo sa njima u pokušaju da
nas ne razdvoje, ali su oni na kraju učinili svoje. Na tom mestu su okupili 20 muškaraca i
odveli nas u jednu zgradu da nas saslušaju. Nakon zlostavljanja i premlaćivanja kojem su
nas podvrgli, uzeli su nam otiske prstiju i odveli nas izvan grada. Smestili su nas u jednu
radionicu koja je pripadala Nazmi (Ram) Kurtiju. Unutra u radionici video sam cipele,
čarape, krv…, koji su ukazivali na to da su tu i pre nas drugi ljudi držani i mučeni.
Od 10. do 12. maja, broj albanskih građana u toj radionici povećao se sa 20 na 302
zatvorenika. Jedan od policajaca iz Đakovice, Dragan Velička Milović je, dok nam je vezivao
ruke užetom, rekao da planiraju da nas sve pobiju. U prva tri dana su nas zverski tukli, ne
dajući nam hranu i vodu. Neki od policajaca su radi sigurnosti dolazili u sred noći i odvodili
neke od zatvorenika kako bi išli sa njima dok su patrolirali po Đakovici.
U toj radionici su nas držali sedam dana, od 10. do 17. maja. Odatle su nas prvo
odveli u zatvor u Peći, bio je to podrum tržnog centra koji je pretvoren u zatvor. Tu smo
ostali dva dana. Nakon toga su nas, 18. maja 1999. u dva sata popodne, prebacili u Dubravu.
Ušli smo kroz vrata pakla, kako sam nazvao glavni ulaz, a u zatvoru su nas sačekala
dva špalira stražara među kojima su bili i neki kriminalaci Srbi i Crnogorci. Svi su bili
naoružan,i a u rukama su držali metalne i drvene palice. U to vreme, u zatvoru je bilo 25
96
srpskih kriminalaca, a nas Albanaca je bilo 980. Dok smo se kretali kroz policijski špalir,
brutalno su nas pretukli. Usled takvog zlostavljanja završili smo sa polomljenim kostima i
zubima i svi smo bili obliveni krvlju. Nakon toga su nas uveli u zatvor, neke u ćelije, a druge
u podrume.
Posle svih tih dana, od 10. maja, prvi topao doručak dobili smo 19. maja. Tog dana,
NATO je bombardovao srpske položaje van zatvora i uništio nekoliko tenkova. Ali, s druge
strane, srpska policija je počela da pali sela u okolini Zatvora u Dubravi. Kroz prozore
zatvora mogli smo da vidimo šta se dešava. Policija nas je zaključala u ćelije, i oslobodila i
naoružala sve zatvorenike Srbe i Crnogorce. U večernjim satima, NATO je ponovo napao
srpske položaje izvan zatvora.
Dana 21. maja, posle jednog mirnog dana, NATO je ponovo počeo da bombarduje,
ali ovoga puta unutar zatvora. Prvo je pogodio kuhinju, a potom hale i kancelarije uprave (te
kancelarije su bile van zatvora). U halama su bili sakriveni tenkovi i oružje. NATO je sigurno
smatrao da će policajci biti na ručku u kuhinji. Prilikom tog napada ubijeno je 19
zatvorenika, a neki delovi zatvora uništeni.
Potom je došao 22. maj. Svi mi zatvorenici smo se okupili, a nas 500 smo planirali da
provedemo noć na otvorenom, na sportskom terenu. U pet sati ujutru, 22. maja, Stefan
Matanović (njegovo pravo ime je Driton Spiro Pjetri iz Skadra u Albaniji) bio je na
kontrolnom tornju broj 5 i u ruci je imao snajpersku pušku. Bio je to kriminalac koji je čekao
na suđenje. On se popeo na toranj i uzeo megafon da nam kaže da se probudimo jer će nas
prebaciti u zatvor u Nišu u Srbiji. U tom trenutku, uzeo je ručnu granatu poznatu kao
„zolja“ i bacio je prema nama. Ona je pala nasred stroja u kome smo stajali. Nekoliko
sekundi kasnije počeli su da nas granatiraju sa svih strana, sa spoljašnje strane zida, sa
kontrolnih tornjeva, bombama, projektilima iz minobacača, ručnim granatama i mecima iz
automatskog oružja. To mesto je postalo pravi pakao, bila je to sablasna scena, namah je
ubijeno 110 zatvorenika“.
Josef: Dakle, zatvorenici Albanci su bili napolju na otvorenom prostoru u zatvoru i na
njih su pucali spolja?
“Da, spolja, i kao što sam vam rekao, prvo je počela da puca osoba sa kontrolnog
tornja, a zatim je počela paljba spolja i to bombama, ručnim granatama i mecima sa drugih
kontrolnih tornjeva. Ja sam na neki način imao sreće jer sam bio na kraju stroja, zato što,
kao što sam rekao, bilo nas je više od 500 zatvorenika, a sve bombe i ručne granate su pale u
sredinu stroja. Samo jedna granata je pala blizu mene i bio sam poprskan krvlju drugih
zatvorenika koji su bili oko mene. Sve se dogodilo za nekoliko sekundi, možda nekih 20
sekundi. Neki od nas su pobegli tako što su utrčali u unutrašnjost zatvora kako bi stigli do
kuhinje koja je ranije bombardovana“.
Josef: Da li je u to vreme bilo drugih dejstava NATO-a?
„U to vreme ih nije bilo. Iljir Domonaga je bio pred vratima kuhinje i govorio nam da
je to sigurno mesto. Kraj njega su bili Menduh Duraku i Skender Džiha. Menduh je u tom
97
trenutku pokušao da kaže Iliru da pripazi jer je bio na meti jedne snajpereske puške, ali on na
to nije obratio pažnju. U sekundi, Ilir je pogođen u glavu. Pao je mrtav ispred nas, a mi smo
ga odmah odvukli u podrum kuhinje.
Kasnije sam saznao ime čuvara koji je ubio Ilira i ono je takođe zapisano u mojoj
knjizi. Većina nas je ušla u kuhinju, a i nekoliko drugih zatvorenika koji su bili ranjeni uspeli
su da pobegnu i uđu unutra. Neki od zatvorenika su uspeli da pobegnu u druge delove
zatvora. Otvoreni prostor je bio prepun leševa, delova tela koji su bili razbacani na sve
strane, bio je to stravičan prizor. Na tom mestu smo ostali do tri sata posle podne. Nakon
toga smo počeli da se krećemo iz jedne zgrade u drugu, a sve vreme su nas posmatrali sa
kontrolnog tornja. Odlučili smo da izađemo napolje i da unesemo ranjene zatvorenike. Ja
sam bio jedan od prve trojice koji smo izašli na mesto na kome je počinjen masakr.
Naišli smo na užasan prizor, koji nas je prestravio. Tela su izgledala kao da su ih
napale divlje zveri, neki su bili ranjeni, još uvek živi, a nisu imali ruke ili noge. Među njima
sam video Arbena Košija koji je ranjen dva dana ranije. On mi je rekao da su paramilitarci,
nakon što smo pobegli i kada je pucnjava prestala, počeli da proveravaju da li među telima
ima još živih. Ako je neko davao znake života, odmah je ubijen metkom u glavu. Taj čovek je
bio ranjen u leđa i bio je sav obliven krvlju, i pretvarao se da je mrtav. Za prenošenje
ranjenih i mrtvih zatvorenika u zgradu koristili smo ćebadi. Za mene je najteži trenutak bio
kada se, dok sam vukao jednog od ubijenih zatvorenika, njegova noga otkinula od tela“.
Josef: Koliko je bilo sati kada ste te zatvorenike unosili unutra?
„Bilo je tri sata popodne, kada smo nas trojica, nakon što je prestala pucnjava, počeli
da unosimo tela unutra. Nakon što smo uneli 12 ili 13 osoba, počeli su da nam pomažu i
ostali. U to vreme smo saznali da je ubijeno oko 110 ljudi. Počeli smo pomažemo ranjenim
zatvorenicima pružajući im prvu pomoć, onako kako smo mogli. Hekuran Ćari, jedan moj
prijatelj, otišao je u ambulantu, razbio staklo i uzeo lekove kako bismo pomogli ranjenima.
Neki od njih su preminuli u našim rukama, jer su bili teško ranjeni, a mi nismo imali
mogućnosti da im pomognemo jer su izgubili previše krvi. Kada je počelo da se smrkava, oko
šest sati uveče, u unutrašnjost zatvora su ušli maskirani stražari. Došli su ispred kuhinje, gde
je potražilo sklonište više od 15 ljudi. To smo mogli da vidimo kroz prozore. Prvo su napali
ručnim granatama i bombama. Čuli smo zapomaganje zatvorenika koji su bili unutra. Neki
zatvorenici su se sakrili iza grejnih cevi i nisu se pomerili odatle. Šest zatvorenika nije uspelo
da pobegne. Oni su bili iz sela u okolini Đakovice. Kada su paramilitarci ili stražari došli
unutra, primorali su zatvorenike da se postroje uza zid, nakon čega su ih izmasakrirali
noževima i ubili iz pištoljima“.
Josef: Da li su oni uključeni u broj od 110 osoba koji se prethodno pomenuli?
“Ne, to su bili drugi. Ovo se dešavalo u večernjim satima. U toj prostoriji je ubijeno
još šest drugih zatvorenika. Nakon što su ušli u druge prostorije poubijali su sve koje su tu
zatekli“.
98
Josef: Dakle, bilo je više ubijenih ljudi - da li znate ukupan broj?
„Počev od jutra do večeri, ubijeno je 260 zatvorenika. Objasniću vam kako znam
brojke. Nakon što su ti stražari unutra poubijali zatvorenike, otišli su napolje. U jutarnjim
satima 23. maja, ponovo su došli, ali u većem broju, i poubijali još neke zatvorenike. Ujutru
24. maja, vratili su se unutra i primorali sve nas koji smo još uvek bili živi da izađemo
napolje i da se postrojimo. Naterali su nas da izađemo napolje preteći nam ručnim bombama
i granatama jer smo se plašili da izađeno. Nakon što smo izašli, one koje su zatekli unutra
odmah su poubijali. Dok smo stajali postrojeni, oni su bili spremni da nas sve pobiju, ali im
je iznenada stiglo naređenje preko radio stanice da moraju da prekinu ubistva, tako da su
nas vratili u zgradu, u sportsku halu.
Nakon toga su ponovo došli do nas i dali nam cigarete. Pretpostavljam da im je
stiglo drugo naređenje jer su nam rekli da smo sada slobodni. Naredili su nam da izađemo
napolje i da budemo mirni, jer nas neće pobiti. Pored mene je bio jedan teško ranjeni
zatvorenik i mi smo ga pokrili ćebetom jer su nam rekli da moramo da ostavimo one koji su
ranjeni. Moj nećak, njegov prijatelj i ja smo pomogli ranjeniku da izađe sa nama.
Na vratima smo sreli stražara sa maskom na licu, a sa njim i jednog u patikama u
stražarskoj uniformi, ali bez maske. On je rekao jednom drugom koji je bio pored nas: „Šef je
prekinuo ubistva i pitao koliko ima zatvorenika“. Drugi stražar mu je odgovorio: „Oko
1.000“. On ga je ponovo upitao: „Koliko je mrtvih?“ Odgovor je bio: „Više od 250 ljudi“.
Na pitanje „Koliki je broj ranjenih?“, odgovor je bio: „370 ili nešto više“.
Jedan zatvorenik iz Đakovice, koji je pripremao hranu za sve zatvorenike, rekao je da
je pripremao hranu za 980 zatvorenika Albanaca, ne uključujući Srbe. A kada su ga pitali
koliko ih je trenutno tu, taj stražar je rekao da ih je 720. Znači, naš broj se smanjio sa 980 na
720. Dok sam pomagao zatvorenicima, prebrojao sam mrtve zatvorenike, bilo ih je 171, ali
nisam imao vremena da pomognem zatvorenicima u drugim zgradama i na otvorenom
terenu.
Džemajlji Tači, moj drug iz ćelije, brojao je do 173, ali ni on nije uspeo da prebroji
sve. Iz Dubrave su nas prebacili u zatvor u Lipljanu, gde su ubili još tri zatvorenika
Albanaca. Zatim su nas iz Lipljana odveli u Sremsku Mitrovicu i druge zatvore u Srbiji“.
99
Afrim Caka, Đakovica (2009) – preživeli iz zatvora u Dubravi
Slika: Josef Martinsen
JUN 1999
Plavljane,
Na dan 8. juna u selu Plavljane, uniformisani Srbi su u jednom napadu ubili dvoje
ljudi. Dana 10. juna, ubijena je još jedna osoba iz ovog sela. Dana 2. januara 1999. ubijen je
tridesetogodišnji muškarac iz ovog sela, a jedna druga osoba iz Plavljana ubijena je u selu
Dardana početkom juna 1999. godine.
Dobro je napomenuti da se prilikom masakra u selu Ćuška78, većina meštana iz sela
Plavljane krila izvan sela, u šumovitim predelima. Verujemo da zato u Plavljanu nemamo
veliki broj žrtava, kao što je slučaj u selu Ćuška. Meštani su ostali izvan sela nedeljama, bez
hrane i bez bilo kakve pomoći za stare i bolesne ljude.
Siparant (bivši Zahać)
Posle Plavljana, pripadnici srpskih snaga (vojnih i paravojnih) izvršili su još jedan
napad na selo Siparant. Prvo su opkolili selo, a zatim su sa lakim naoružanjem i u
uniformisanim grupama ušli u kuće, isterali stanovnike iz svojih kuća i naredili im da se
okupe u centru sela. U kući Sadri Rame, dve uniformisane osobe su naredile trima
porodicama Rama da se okupe u dvorištu Sadrijine kuće. Tražili su novac od muškaraca.
Pošto nisu imali dovoljno novca da im daju, Srbi su naredili ženama i deci da napuste svoje
kuće i da odu u centar sela. Zadržali su Sadriju i njegovog brata Valjdeta i sina Fatona,
rođaka Bajrama Ramu i Šabana (Kasem) Nezirija, koji je bio gost u toj kući sa svojim
78
Abrahams, Fred i Eric Stover (2002) – „A Village destroyed“ (Jedno uništeno selo) 14. maj 1999, ISBN 9780-520-23303-4.
100
sedmogodišnjim sinom. Nakon toga su im naredili da odu u kuću Sani Mehmetija. Šaban im
je predložio da ode u svoju kuću i da im donese 500 nemačkih maraka. Šabanova majka je
izašla napolje, a oni su, nakon što su uzeli ukupno 2.500 nemačkih maraka, ubili
četrdesetogodišnjeg Šabana (Kasem) Nezirija. Ostalim muškarcima je naređeno da uđu u
štalu gde su im ponovo tražili novac. Bajram im je rekao da je bolestan, i ponudio im je zlatni
nakit svoje supruge. Oni su ga oslobodili i naredili mu da se pridruži ostalim članovima
porodice. Nakon njegovog odlaska, počela je pucnjava u štali. Ubili su Sadri (Imer) Ramu
starog 50 godina, njegovog sina Fatona (Sadri) Ramu (40 godina) i Valdeta (Nezir) Ramu,
starog 36 godina.
I ostatak grupe, koji je bio okupljen u centru sela je opljačkan, uzeli su im sav novac i
dragocenosti. Pripadnici srpskih snaga su im pocepali lične isprave, govoreći im da im one
neće biti potrebne u Albaniji. Iako im je obećano da će biti pušteni, dok su išli ka Albaniji,
srpske snage su ih zaustavile kod auto radionice „Kuči“.
Tom prilikom je iz grupe izdvojeno 19 ljudi. Svim tim ljudima je naređeno da uđu u
radionicu, a Hamz (Redžep) Muratija, starog 31 godinu, Srbi su ubili dok je pokušavao da
pobegne.
Ostalim muškarcima je naređeno da uđu u kanal za popravku automobila u radionici.
Nekoliko minuta kasnije došla je jedna uniformisana osoba i ušla u radionicu. Upitao je:
„Koliko ih ima?“, a odgovor je bio: „Ima ih dovoljno“. Posle tog razgovora, ta osoba je
poubijala, jednog po jednog, svih 18 ljudi u kanalu, osim Bajrama Smajljaja, koji je preživeo.
Kolona je još jednom zaustavljena na putu. Tada su je zaustavila četiri pripadnika
paravojnih formacija u automobilu „Golf“. Oni su iz traktora, na silu poveli Esmu (Seljman)
Demaku, staru 34 godine i od tog trenutka niko ništa ne zna o njenoj sudbini.
Spomen ploča sa imenima civila ubijenih u kanalu auto radionice „Kuči“
Slika: Josef Martinsen
101
U kasnim večernjim satima, prognanima je, nakon što su držani u fabrici za
proizvodnju automobilskih delova i zlostavljani, naređeno da se ponovo vrate u selo. Uspeli
su da odu do radionice u kojoj su ubijeni članovi njihovih porodica i ušli su unutra da
identifikuju tela. Međutim, u tome su sprečeni pucnjevima i pretećim glasovima koji su im
naredili da napuste radionicu. Narednog dana smo otkrili da su tela žrtava odnešena sa tog
mesta, tako da se i dan danas vode kao nestali.
Tokom moje posete selu Siparant u junu 2010. godine, sastao sam se sa porodicom
Hajrulaha i Hamide Hiseni, koji su mi potvrdili ono što se dogodilo pre 11 godina. Naš susret
je u njihovim očima i na njihovim licima probudio čežnju dok su govorili o svojoj četvorici
sinova, koji su bili žrtve srpske akcije proterivanja albanskog stanovništva sa Kosova.
Hajrulah i Hamide Hiseni (jun 2010)
(Preživeli nakon srpskog napada u Siparantu. Izgubili su četvoricu od petorice svojih sinova i
dvojicu unuka. Videti dodatni dokument 2)
Slika: Josef Martinsen
102
F.
EPILOG
Ovo poglavlje je rezimirajuće poglavlje u kojem sam sebi dopustio da uvrstim i neka
lična iskustva na osnovu desetogodišnjeg bliskog kontakta sa Kosovom i njegovim narodom.
ZEMLJA,
Sve ovo što je prethodno dokumentovano, trebalo bi da bude podsetnik za Ujedinjene
nacije kada je u pitanju borba za prava na zemlju:
„Jedan jednostavan, ali fundamentalan princip izložen je riziku, naime politika terora
nad civilnim stanovništvom ne sme nikome da donese korist. Uspostavljanje jednog takvog
principa je nešto što svet ne duguje samo kosovskim Albancima, već i samom sebi i budućim
generacijama“.79
U razgovorima i intervjuima sa Albancima na celoj teritoriji Kosova jasno proizilazi
da se budućnost pod srpskom upravom smatra nemogućom. Normalni demokratski principi
treba da upravljaju Kosovom, nema mesta za veštačke strukture, koje će podeliti i rasparčati
zemlju. Taj stav među kosovskim Albancima nije rezultat samo Miloševićeve vladavine na
Kosovu, već ima svoje početke mnogo decenija ranije. Kada sam radio intervjue sa ljudima
po ko zna koliko puta sam čuo istu izjavu: „Bili smo u šumama i planinama zbog toga što su
nas Srbi granatirali i prisilili da napustimo naše domove“. Kosovski Albanci nikada nisu ni
pomišljali na dobrovoljan odlazak sa Kosova. Srbi su ih sistematski prisiljavali da napuste
svoje domove i sela pod pretnjom oružjem, preteći pri tom i deci i ženama, čak su i ubistva
počinjena u velikom broju slučajeva. Ovo je u suprotnosti sa Miloševićevom izjavom koju je
dao tokom sudskog postupka protiv njega u Haškom tribunalu, kada je izjavio da su
„teroristi“ OVK-a i NATO-ova bombardovanja bili razlozi zbog kojih su kosovski Albanci
napustili svoja sela, a na kraju i Kosovo tokom 1998. i 1999. godine80.
Isuf Jemini iz Celine (videti stranu 52) mi je rekao da su Albanci sa radošću dočekali
napade NATO-a na snage SRJ i Srbije. Iako su bili svesni da to može biti opasno i za
kosovske Albance, znali su da je samo pitanje vremena kada će srpska represivna vladavina
prestati da postoji.
Bilo je prilika kada su Zapadna Evropa i SAD mogle i trebale da reše kosovski
problem na Balkanu koji je zapravo star skoro čitav vek. 1995. godine u Dejtonu, SAD,
ukazala se prva i verovatno najbolja šansa za rešenje kosovskog pitanja koje je tako dugo
mučilo Balkan. Pokojni predsednik Ibrahim Rugova je s tim u vezi najmanje tri ili četiri
godine putovao po Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama kako bi predočio stav
kosovskih Albanaca, odnosno njihovu želju da Kosovo postane republika, kakvo je zapravo
bilo za vreme predsednika Tita - u poslednjih šest godina pre njegove smrti.
79
Malcolm, Noel (1998) Kosovo, „A short history“ (Kratka istorija), Macmillan Publishers Ltd, London
Nilsen, Kjell Arild (2007) “Milosevic I krig og I Haag-en dokumentasjon” (Milošević u ratu i u Hagu,
dokumentovanje), Sypress Forlag, Oslo ISBN 978 8291224-40-4 (str. 318-320).
80
103
Međutim, uprkos ozbiljnoj situaciji na Kosovu, diskriminatorskoj vladavini,
svakodnevnom teroru nad više od 90% stanovništva i odlasku stotina hiljada ljudi u zapadnu
Evropu i druge delove sveta, Kosovo nije bilo na dnevnom redu ili deo Dejtonskog mirovnog
sporazuma! Međunarodno uvaženi britanski istoričar Noel Malkom, koji je proučavao i
istraživao balkanske probleme skoro jednu generaciju, došao je do zaključka da je
Autonomna Pokrajina Kosovo, zapravo imala „sva prava republike u bivšoj Jugoslaviji,
ravnopravno kao svih šest republika: Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina,
Hrvatska, Slovenija i Srbija“, i samim tim morala je da bude deo Dejtonskog mirovnog
sporazuma kojim bi se regulisali odnosi između šest republika i autonomnih pokrajina u
Jugoslaviji (uključujući Kosovo i Vojvodinu, pokrajinu sa većinskim mađarskim
stanovništvom).
Pregovori u Rambujeu u Francuskoj, 18. marta 1999, bili su druga prilika da se
postigne sporazum između kosovskih Albanaca i Srba, ali su i ovoga puta pregovori bili
neuspešni. Albanska, američka i britanska delegacija su potpisale predloženi sporazum, ali su
srpska i ruska delegacija odbile da ga potpišu. Dva dana kasnije, 20. marta, posmatračima
OEBS-a je naređeno da se hitno evakuišu sa Kosova u Makedoniju.
Dana 24. marta, NATO je pod vođstvom Amerikanaca počeo bombardovanje Srbije i
Crne Gore (SRJ) i Kosova. Po prvi put u pedesetogodišnjoj istoriji NATO-a, alijansa je
napala, a meta je bila bivša komunistička zemlja. NATO je osnovan kako bi se zaustavila
ekspanzija komunističkog Sovjetskog Saveza pod vlašću Staljina u Evropi. Za autora, bivšeg
oficira norveške vojske u šezdesetim i sedamdesetim godinama, ovaj incident je imao je
dubok i poseban uticaj na Balkanu.
Jedna od neobičnih stvari koja je iskrsla prilikom mog istraživanja bila je da su srpski
napadači koristili lukavu metodu da prikriju zločinačke radnje počinjene nad civilima. Leševi
njihovih žrtava su često premeštani sa mesta gde su počinili zločine na druga mesta na
Kosovu ili u Srbiji, što je posebno ometalo istraživanja u cilju dokumentovanja onoga što se
zapravo dogodilo, ali i pronalaženje mesta na kojima se žrtve nalaze i otkrivanje njihovog
identiteta. Kao primer, više od 836 civila kosovskih Albanaca pronađeno je u masovnim
grobnicama nadomak Beograda, tačnije u Batajnici (na policijskom strelištu i rekreacionom
centru van Beograda „13. maj“), Perućcu (u blizini granice između Srbije i Bosne i
Hercegovine) i u Petrovom Selu (mestu u blizini granice između Srbije i Rumunije). Još uvek
ima oko 1.880 kosovskih Albanaca koji se vode kao nestali i za koje se pretpostavlja da su
mrtvi, a njihove porodice i dalje pate jer ne znaju šta se dogodilo sa njihovim bližnjima.
MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU (ICTY)
Glavna tužiteljka Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Karla Del Ponte je u
novembru 1999. godine u svom izveštaju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa
situacijom napisala:
„Tokom 1999. godine otkriveno je 195 masovnih grobnica sa 2.108 tela, a u 2000.
godini pronađeno je još 325 masovnih grobnica sa 1.577 mrtvih“.
104
3. februara 2003, Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu UNMIK policije,
konstatovala je da je to tog dana pronađeno 4.019 tela, od kojih je njih 2.212 identifikovano.
U poslednjim ažuriranim spiskovima nestalih lica bilo je 4.233 ljudi, od kojih njih 909 nisu
Albanci.
Prema nevladinim organizacijama na Kosovu koje se bave nestalim osobama, u
januaru 2010. godine još uvek je bilo 1.880 nestalih osoba81, a ukupan broj civila ubijenih
tokom rata je 10.61582. Ova knjiga sadrži imena civilnih žrtava, bez obzira na to da li su
kosovski Albanci, kosovski Srbi, Romi ili pripadnici drugih etničkih zajednica. Sa moje tačke
gledišta, važno je da se opišu sve patnje koje je rat prouzrokovao stanovnicima Kosova.
Napadi NATO-a na Kosovu su prouzrokovali patnju stanovništva, ali u znatno manjoj meri
od one koju su albanskim civilima nanele srpske snage.
Namerno sam izbegavao pominjanje imena progonitelja i zločinaca zbog toga što ova
knjiga nije optužnica, već je zapis o tome šta se dogodilo, a izuzeci od ovog pravila su
slučajevi kada su očevici u svojim kazivanjima pominjali njihova imena. Moja prezentacija
imena počinilaca posebno se vidi u slučaju koji se 28. marta 1999. odigrao u gradu Podujevu
u kome je izvršen masakr nad sedmoro dece i sedam žena u dvorištu iza jedne kuće. Postupak
za ovaj slučaj se vodio pred sudom, a jednog od njih, srpski sud je 2005. godine osudio na 20
godina zatvora83 .
Pored toga, u daljem tekstu iznosimo kaznu koju je 26. februara 2009. godine
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju izrekao visokim srpskim zvaničnicima:
1. Bivši potpredsednik jugoslovenske vlade Nikola Šainović, general Vojske
Jugoslavije (VJ) Nebojša Pavković, i general srpske policije Sreten Lukić, su svi osuđeni na
po 22 godine zatvora za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja.
2. General Vojske Jugoslavije Vladimir Lazarević i načelnik Generalštaba Vojske
Jugoslavije Dragoljub Ojdanić, proglašeni su krivim za pomaganje i podržavanje počinjenja
po jednom broju optužbi za deportaciju i prisilno premeštanje albanskog stanovništva sa
Kosova i obojica osuđeni na po 15 godina zatvora.
Jedini razlog zbog kojeg je NATO napao bivšu Jugoslaviju, to jest Srbiju i Crnu Goru,
bio je taj što su Srbi vršili progone i ubistva albanskih civila na Kosovu. U stvari, ovo se
dešavalo od 1989. godine kada je Milošević ukinuo autonomiju Kosova vršeći teror nad
lokalnim političarima. Prilikom mojih intervjua sa članovima porodica žrtava i ljudima
uopšte, oni su uvek pokretali pitanje ljudi koji su ubijeni, nestali ili koji su bili prisiljeni da
napuste Kosovo u periodu od 1989. do 1997. godine. Bilo je začuđujuće koliko je situacija
slična situaciji koja je vladala 1998. i 1999. godine!? Mesečni izveštaji Saveta za ljudska
81
Videti tekst projektnog plana (rubrika o nestalima) u dodatnim dokumentima 2 i 3
Isto
83
Fond za humanitarno pravo, Beograd, Podujevo 1999 „Van svake sumnje“, (2006)
82
105
prava i slobode u Prištini i nebrojeni članci u domaćoj i zapadnoj štampi u 1999. godini
najbolji su dokazi za to.
I dalje postoji oko 1.300 slučajeva ratnih zločina koje Međunarodni krivični sud za
bivšu Jugoslaviju i UNMIK nisu razmotrili. Sva dokumentacija u vezi sa ovim slučajevima
prosleđena je Krivičnom odeljenju UNMIK policije u cilju da UNMIK policija nastavi
istragu i krivično gonjenje.
Prema informacijama koje mi je pružio Međunarodni krivični sud za bivšu
Jugoslaviju u Hagu, to se desilo još 2003. godine. Od tog vremena, u vezi sa ovim
slučajevima ništa nisu preduzele ni EULEX-ove jedinice za ratne zločine, niti tužioci, koji su,
prema rečima portparola EULEX-a, PPIO Karin Lindal, preuzeli odgovornost u maju 2009.
godine.
MISIJA UJEDINJENIH NACIJA NA KOSOVU (1999-2009) – NASLEĐE
Kao što je već pomenuto, UNMIK je, kao misija UN, mogao da bude priča o uspehu,
ali zbog desetogodišnjeg lošeg upravljanja od strane visokih predstavnika UN-a, on nikada, ni
izbliza, nije uspeo da postigne glavni cilj generalnog sekretara UN g. Kofi Anana:
“Zadatak koji se stavlja pred međunarodnu zajednicu je da pomogne ljudima na
Kosovu, da ponovo izgrade svoje živote i iscele rane sukoba“.
Ipak, oni i dalje nastavljaju da svake godine šalju izveštaje UN-u o tome kako su na
Kosovu obavili odličan posao! I niko u UN ili EU nikada nije izvršio bilo kakvu procenu.
Umesto toga, svake godine su objavljivali izveštaje koji se bave velikim dostignućima! UN i
EU su izdvojile ogromne svote novca za UNMIK, ali gde je taj novac otišao? UNMIK je kao
konačna izvršna vlast morao da podnese račun koji bi finansijske institucije u UN i EU mogle
da preispitaju, ali i televizije i novinari istražitelji.
Jedina pozitivna stvar koju sam čuo u vezi sa UNMIK-om, tokom mog
desetogodišnjeg putešestvija između Norveške, Španije i Kosova, bio je doprinos UNMIK-a
u izgradnji organizovane moderne „države“ i opštinskih organa, neka vrsta tehničkog vodiča.
UNMIK je potpuno zakazao kada je reč o pomirenju i brizi za fizičko i psihičko zdravlje
stanovništva! Pored toga, UNMIK je zakazao i u svojim naporima za stabilizaciju situacije,
dozvoljavajući rad srpskih paralelnih struktura na Kosovu, koje podrivaju stabilnost u
regionu. Da ne bi zvučalo previše negativno ili kritično, neke nevladine organizacije su u
određenom periodu pružale terapije i pomoć žrtvama rata, ali je veoma mali broj njih ostao da
dugoročnije pomaže, naročito ženama koje su bile žrtve.
Ipak, visoki predstavnici UN-a su uvek u svojim godišnjim izveštajima (upućenim
UN-u) zaključivali da je došlo do pozitivnog razvoja. Niko iz UN-a nije proveravao suštinu
ili prirodu ovog razvoja. Korupcija je na visokom nivou, a poštovanje reda i zakona u ovoj
oblasti pod kontrolom UN-a, na suviše niskom.
Kada je reč o protivpravnom imunitetu, koji je dat UNMIK-u, a sada i EULEX-u,
Marek Antoni Novicki, međunarodni pravnik sa korenima u poljskom pokretu za građanska
106
prava, kaže da posle petogodišnjeg rada kao narodni advokat na Kosovu razume ogorčenost
prema UN-u.
„Jasno je pokazano u mojim izveštajima. U ovim izveštajima možemo pročitati da na
Kosovu, sam UN stoji iza većine povreda ljudskih prava. Međutim, protiv samog UN ne
postoji pravda, čak i ako ste loši. S pravne tačke gledišta, Kosovo je crna rupa u Evropi“,
kaže Novicki. „Ili, kao u Kafkinom romanu, UN je došao da štiti ljudska prava i istodobno
lišava građane svih postojećih sredstava za ostvarivanje tih prava“.
Novicki kaže da je odluka bila nelegalna, nelogična i kobna. „Nezakonita, zato što
krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Ne postoji pravo na pravično suđenje, član 6,
ako su oni koji su na vlasti iznad zakona. Nelogična, zato što je sam UN predstavlja jednu i
jedinu vlast, on upravlja policijom, piše zakone, imenuje sudije i sve do sada, 2010. godine,
situacija se nije promenila!“
Maciej Zaremba, novinar iz Švedske, pitao je Hansa Koreli, glavnog pravnog
savetnika UN-a, koji je odobrio imunitet: „Da li je uistinu mudro dati imunitet UN-u
carinama i drugim institucijama u odnosu na zakone UN-a?“ Hans Korel se začudio: „Šta
kažete? Naravno da ne!“ „Ovakvo tumačenje“, kaže gospodin Korel, „potpuno je pogrešno
tumačenje imuniteta“. Taj isti Hans Korel je propustio da ukine specijalni imunitet koji
međunarodno osoblje uživa na Kosovu. Kako tada možemo imati poverenja UN i ljude na
najvišim pozicijama?
MISIJA EVROPSKE UNIJE ZA VLADAVINU PRAVA NA KOSOVU – ŠTA SLEDI
POTOM…?
Lakmus test za kvalitet aktivnosti EULEX-a na Kosovu, za narod Kosova, biće kako
su rešeni slučajevi ratnih zločina i pozicija EULEX-a u odnosu na poseban imunitet koje
uživa međunarodno osoblje na Kosovu, kao i opšta korupcija koja parališe svaku normalnu
političku aktivnost. Postoje majke koje čekaju vesti i pravdu za svoje muževe, sinove i kćeri
koji se još uvek vode kao nestali. U nastavku teksta, želeo bih da se obratim EULEX-u u vezi
sa propustima UNMIK-a, a u nadi da će EULEX zalečiti rane koje su nanesene narodu
Kosova. Od svih grešaka koje je učinio UN, najneoprostivija je greška Hansa Korela, glavnog
pravnog savetnika UN u Njujorku, koji nije ništa preduzeo da ukine protivpravni imunitet
koji je dodeljen misiji UN-a na Kosovu. Druga neoprostiva greška je ta što su oni retki
pojedinci koji su ustali da se bore protiv korupcije i mafije ostavljeni na cedilu. “UN je izdao
mnoge najpametnije ljude, najveće idealiste na Kosovu u korist onih beskrupuloznih“, pišu
dvojica bivših saradnika UNMIK-a, Uit Mejson i Jan King. „Upotreba proizvoljnih hapšenja
od strane izvršnih vlasti i odbijanje zakonitih sudskih naloga stvara presedan zbog kojeg
Ujedinjene nacije mogu duboko zažaliti, jer takvi koraci podrivaju demokratski cilj razvoja
jakog i nezavisnog sudstva“, piše kanadski sudija Dejvid Maršal, koji je bio posmatrač
OEBS-a na Kosovu.
107
SRBI,
Srbi vole da nam kažu da je Kosovo duša njihove zemlje, kolevka ili srce Srbije, što je
veoma daleko od realne životne činjenice.84 Većina Srba ili drugi ljudi u bivšoj Jugoslaviji,
teško da su ikada bili na Kosovu, niti imaju želju da tamo idu, jer za njih ne postoji ništa što
može da se uporedi sa njihovim gradovima. 2006. godine sam putovao kroz bivšu Jugoslaviju
od severa do juga, mojim automobilom „Mazda 323“, starim 18 godina. Imao sam priliku da
vidim sela i gradove koji su imali razvijenu infrastrukturu, ali i ostalo. Ta mesta su bila
bezbedna ili, bolje reći, raj u poređenju sa nerazvijenim gradovima i selima na Kosovu.
Dakle, kako je došlo do toga da Srbi tretiraju Kosovo kao dušu i srce Srbije?
U desetogodišnjem periodu koji ostaje iza nas, od jula 1999. godine, Balkan je bio
najmirniji kojeg se sećaju, posebno za kosovske Albance! Kako se to desilo? Koliko je meni
poznato, nijedna srpska grupa, ni u okviru Srpske pravoslavne crkve, niti neke druge grupe,
osim Fonda za humanitarno pravo u Beogradu, nikada nije govorila ili protestvovala kada je
kosovskim Albancima nametnut sistem aparthejda, posebno u periodu od 1989. do 1999.
godine.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo u Beogradu je rekla: „Ako
želite da uspostavite određeni sistem vrednosti u kome je vladavina prava najvažnija, zakon
treba da važi za one koji su ga prekršili. Istina mora da izađe na videlo!“ Nataša Kandić je,
uprkos pretnjama ekstremnih nacionalističkih grupa u Srbiji, duže od dve decenije radila na
zaštiti ljudskih prava širom Balkana. Kosovo joj je dužno zbog nesebičnog rada u
rasvetljavanju ratnih zločina protiv kosovskih Albanaca.
Pojedinci, kao srpski pisac Mirko Kovač, jasno su ukazivali na srpske zločine
počinjene nad kosovskim Albancima i drugim etničkim grupama u bivšoj Jugoslaviji. U maju
1992, citiran je u srpskim novinama „Srpska reč“:
„S gađenjem i tugom pratio sam kako se taj narod zaluđuje, kako uživa u
samoobmanama, kako tupavi naočigled sveta. A kako i ne bi, kad taj narod njegovi
intelektualci zamajavaju i kljukaju besmislicama, te da je to „božiji narod“, te da je to
„nebeski narod“, te da će ih „Bog čuvati“. Moraš prvo verovati u Boga da bi s njim
korespondirao. Moraš prvo pokazati visok stepen trpeljivosti da bi se našao u „nebeskom
narodu“, a ne pljačkati po Konavlima. Moraš čuvati svoje a ne otimati tuđe. Srbi su danas
svakako najomraženiji evropski narod, ali ne zato što su veliki ili najbolji, kako oni misle, već
zato što su se našli nasuprot civilizaciji i što su upali u vanvremenost. Oni su danas narod
van vremena, a njihovo antievropejstvo uskoro će ih baciti na marginu, a potom će se poklati
međusobno i to na svakom planu: socijalnom, ideološkom, moralnom. Prizivali su vraga i
lagali na tu temu, a sada su zaista ugroženi i to najviše od sebe samih… Ovo razdoblje moglo
bi se mirno nazvati srpskom apokalipsom. Narod je doveden dotle da teži zlu. Ne znam šta
nas čeka, ali znam da nas ne čeka dobro ni prosperitet, ali još uvek postoji mala šansa, a to
je da Srbi zbace ovaj režim. Svet bi odahnuo od ludačke politike i od glupe ratobornosti“.
84
Malcolm, Noel (2008), članak u „Guardian“ od 26. februara 2008. god. „Is Kosovo Serbia? We ask a
historian“, („Da li je Kosovo Srbija? Pitamo jednog istoričara“)
108
Sada, sedamnaest godina kasnije, ovaj članak bi trebalo ponovo objaviti. Stavovi koje
srpske vlasti pokazuju prema kosovskim Albancima ni danas nisu mnogo promenjeni, sudeći
prema izjavama u časopisima i njihovim diskusijama na raznim forumima. Kosovski Albanci
se po svemu sudeći tretiraju građanima drugog reda, koji ne zaslužuju da imaju ista prava kao
Srbi na Kosovu. Tokom 90-ih godina, srpske vlasti su učinile sve da kosovske Albance
fizički udalje sa Kosova i one su u tome skoro uspele, ali su zahvaljujući posebno
Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i ostalim zemljama zapadne Evrope,
kosovski Albanci ostali u svojoj zemlji u kojoj su živeli vekovima.
Srpska pravoslavna crkva, koja je zapravo hrišćanska crkva, godinama je igrala
izuzetno negativnu ulogu, kada je reč o podučavanju Deset Božjih zapovesti i Reči Božje,
odnosno Biblije. Crkvene vođe, kao što su sveštenici, obmanuli su običan srpski narod da
veruje da su neke crkvene zgrade na Kosovu svetinja. Biblija (Vulgata lat.) i Vetus Latina,
biblijski tekst na latinskom, koje su prevedene pre Novog zaveta (382-405. posle Hrista)
govore o jedinom Božijem svetom mestu, Jerusalimu i o jedinom izabranom narodu,
Jevrejima. Nemojte nikada pomisliti da je Bog napustio Izrael i Jevreje. Dakle, na Kosovu ne
postoji sveto mesto ili zgrada, niti Božji ljudi u Srbiji. Svako ko pokuša da obmane ljude da
veruju u to biće podvrgnut Božjem gnevu. Srpski vojnici, policija i civilna milicija počinili su
zločine, ubistva i silovanja tokom rata na Kosovu 1998/99. godine, pokazujući svoja tri prsta,
koji znače: Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti i očigledno je da su mislili da time što rade
udovoljavaju svom Bogu! Po mom mišljenju, u Pravoslavnoj Crkvi, kao sekularnoj instituciji
u većem fokusu su moć i ekonomska pitanja od podučavanja Božije reči i upućivanja ljudi u
duhovne stvari, da ne kradu, ne siluju i ne ubijaju misleći da time udovoljavaju Bogu!
Hiljade srpskih vojnika, policajaca, paramilitaraca i pripadnika civilne milicije
učestvovali su u zločinima i postali svedoci onoga što se dogodilo. Oni bi u što većem broju
trebalo da ustanu i ispričaju svoju priču, kako bi pomirenje i opraštanje između dva naroda,
Srba i Albanaca mogli da započnu sada, deset godina nakon rata.
Gospođa Svetlana Đorđević, srpska spisateljka, koja trenutno živi u Norveškoj je u
Srbiji 2003. godine objavila „Svedočanstvo o Kosovu“ 85. Ona je pet godina živela na
Kosovu, u periodu od 1994. do 1999. godine, gde je radila kao taksista, stacionirana u
Kosovu Polju. Njeno svedočenje jasno pokazuje da su nad kosovskim Albancima počinjene
zločinačke radnje i kako su srpska policija, paravojne formacije, civilna milicija i vojne
jedinice učestvovale i na taj način u potpunosti uništile čitavo društvo svojim postupanjem.
KOSOVSKI ALBANCI,
Oni su voljni da nam pokažu da su opredeljeni za demokratiju, za demokratiju
zapadnog stila, koju nikada nisu doživeli u praksi. Postoji ogromna razlika između onoga za
šta su opredeljeni i sprovođenja istog u praksi. Na nesreću po Kosovare, oni su i sada, deset
godina posle odlaska srpske uprave, u zaostatku ili zaraženi sistemom feudalnog društva,
odnosno ostacima sistema plemenske porodice iz srednjeg veka. Pedesetogodišnja
komunistička vladavina nije mogla da izbriše ovu drevnu „vrstu političkog sistema“ u selima,
85
Svedočanstvo o Kosovu, ISBN 86-8299-43-0
109
ali ni u gradovima. Pojasnićemo na jednom primeru kako funkcioniše taj sistem. Kada se u
nekoj zemlji promeni vlast posle izbora, normalno je da se zamene političari na vrhu svakog
ministarstva, ali ne i državni službenici ili oni u upravi koji predstavljaju kontinuitet i glavni
oslonac u svim ministarstvima i državnim organima. Popunjavanje tih radnih mesta
neobrazovanim ili nedovoljno obrazovnim ljudima, koji dolaze iz sela ili sredina iz kojih su
poreklom političari koji vode ministarstva, zove se nepotizam. Sprovođenjem ovakvih
postupaka, nikada nećete uspeti da razvijete vešte organe državne službe ili uprave,
oslobođene ličnih, porodičnih ili plemenskih veza sa političarima, a iznad svega, to je
nedemokratski. Državi Kosovo je hitno potrebna profesionalna uprava, koja bi mogla da pruža
smernice i savete neiskusnim političarima u procesima izrade planova i njihovog sprovođenja.
Čak i sada, 2010. godine, dok pišem ovu knjigu, izabrani političari koji rade za vladu, određuju
ko će doći na određeni položaj, preteći onima u javnoj službi koji zapravo treba da obave
posao imenovanja na ta radna mesta. Slobodna konkurencija za radna mesta u javnim
oblastima je retka. Oni koji to znaju, previše su uplašeni da govore o tome jer će u suprotnom
ostati bez svog radnog mesta, odnosno biće otpušteni ili na drugi način ugroženi. Zbog ove
delikatne situacije za pojedine ljude, neću navoditi konkretne slučajeve, ali sam slobodan da
istaknem problem uopšteno. Američki ambasador na Kosovu, Kristofer Del je u maju 2010.
godine gostovao u jednoj TV emisiji u kojoj je tema bila korupcija. On je ukazao na činjenicu
da borba protiv korupcije i zloupotrebe mora da počne u kosovskim institucijama, parlamentu,
vladi i ministarstvima, pravosuđu, policiji i opštinama. Političari moraju da budu pouzdani
ljudi, uzori u svakodnevnom životu u koje će se ugledati dolazeće generacije. Tokom mog
desetogodišnjeg boravka na Kosovu, čuo sam samo za dvoje ljudi koji mogu da budu uzori, a
to su pokojni predsednik Kosova Ibrahim Rugova i lider pokreta „Samoopredeljenje“ Aljbin
Kurti. Na nesreću po Kosovo, takozvani ratni heroji, vođe OVK-a, potpuno su zakazali kao
političari i uzor za narod. Oni su u politiku ušli iz ratnog stanja, gde zahtevi otvorenosti i
transparentnosti nisu postojali, i našli se u novoj mirnodopskoj situaciji sa vrlo različitim
zahtevima u upravljanju, otvorenosti i transparentnosti kojoj nisu mogli da se prilagode. Narod
na predstojećim izborima ne treba više da glasa za ratne heroje jer je deset godina bez
poboljšanja, odnosno bez pouke iz prethodnih grešaka veoma dug period! Možemo samo da se
nadamo da će ljudi uvideti ovu vezu i naći mlađe političare koji će moći da vode Kosovo ka
budućnosti u kojoj će otvorenost i transparentnost biti visokom nivou i u kojoj će se pravda
garantovati svima, bez obzira na položaj u društvu. Francuska je ovo pitanje utvrdila u svom
ustavu još daleke 1887. godine, inspirisana filozofima prosvetiteljima i američkom
revolucijom od 1775. do 1983. godine. I Kosovo je ta prava zadržalo u svojoj Deklaraciji o
nezavisnosti od 17. februara 2008, ali ta prava se ne sprovode u praktičnoj politici.
UNMIK je kontrolisao čitavu izvršnu vlast i morao je da edukuje i pruža savete
najvišim, ali i nižim političkim rukovodiocima koji nisu imali iskustva, kao i običnim ljudima
koji nisu ništa znali o demokratiji u praksi. Političari na čelu političkih partija su u ovih prvih
deset godina, nakon što su NATO i UNMIK preuzeli upravu, imali zlatnu priliku da zajedno
izgrade funkcionalnu demokratsku državu u saradnji sa UNMIK-om, OEBS-om i EU, od čega
bi korist imala država, a konačno i narod. Ali, šta su uradili? Ovi visoki političari, većinom iz
sela, često sa oskudnim obrazovanjem i bez ikakvog političkog iskustva izabrali su „prirodno
rešenje“, koje se zasniva na njihovoj istorijskoj i kulturnoj biografiji, iskustvo bez bilo kakvog
110
traga zapadne demokratije. Njihovo iskustvo pola veka bila je demokratija komunističkog stila
i ostaci dominantnog političkog sistema u bivšem Otomanskom carstvu i prvoj Kraljevini
Jugoslaviji. Političari na Kosovu počeli su da se bore jedni protiv drugih na svim političkim
poljima i nivoima, pa su čak pokušavali i da ubiju jedni druge. To je za njih bilo prirodno
ponašanje zbog toga što njihova preokupacija nisu bila državna pitanja, već porodična ili
plemenska pitanja i kako da ostanu na vlasti. Oni nisu razmišljali o potrebama Kosova, o
državi i narodu, već su se više angažovali na tome da ostvare sopstvene materijalne interese.
Tokom zime 2010. godine, Nazim Blaca, bivši član „Kosovske tajne službe“ je u udarnim
televizijskim emisijama dao svoje objašnjenje o politički motivisanim ubistvima posle rata,
čak je sa sobom doneo i CD kako bi dokazao svoje optužbe. On se navodno pojavio kako bi
olakšao svoju savest, a sada je u rukama EULEX policije (kao zaštićeni svedok). U poslednjih
nekoliko godina, novine su u više navrata izveštavale o korupciji, o korišćenju hapšenja
nametnutih od strane izvršnih vlasti i odbijanju sprovođenja zakonitih sudskih naloga, što
predstavlja presedan zbog kojeg UN/EULEX i vlada mogu duboko zažaliti, jer takve stvari
podrivaju demokratske ciljeva razvoja nezavisnog i jakog pravosuđa.
Ovo nas ponovo vraća u francusku istoriju, u vreme oko 1650. godine i kralja Luja
XIV, koji je jednom prilikom rekao: „L’Etat, C’est Moi“ (Država, to sam ja). Iskreno se
nadam da će narod Kosova uvideti opasnost od pretvaranja lokalnih i nacionalnih izbora u
porodična ili plemenska pitanja umesto u državno pitanje.
Posle Drugog svetskog rata, u Norveškoj su se političari ili političke partije dogovorili
da sarađuju u prvih pet godina radi dobrobiti zemlje, bez obzira na to ko pobedi na posleratnim
nacionalnim izborima. To je učinjeno sa ciljem uspostavljanja političkog temelja i upravljanja
zemljom u narednih pet do deset godina, tako da se može koristiti kao baza za izgradnju
zemlje na najbolji mogući način, imajući u vidu patnje naroda tokom pet godina okupacije.
UNMIK je trebalo da izvuče dovoljno pouka od zemalja zapadne Evrope posle Drugog
svetskog rata, kako bi se izbegle zamke u politici elementarne demokratije. UNMIK je imao
svu izvršnu vlast da ispravi pogrešne korake lokalnih političara u njihovom radu,
uspostavljanjem nove demokratije u Evropi, ali u tome nije uspeo; sami su upali u zamku pod
opojnim dejstvom koju totalna vlast ima na ljude.
Kada visoki političari počnu da postavljaju svoje ogromne portrete, to je signal da je
nešto suštinski pogrešno u društvu, i automatski se pomišlja na jednu svetsku državu sa kojom
niko ne bi želeo da se poredi. Kosovo nije Severna Koreja ili bivši Sovjetski Savez. Kosovo po
veličini nije veće od jednog okruga u Norveškoj, u kojoj ima ukupno 18 okruga. Ovi signali
samopromocije ukazuju na to da su političari nezreli i nesigurni. Niko ili malo ko ih povezuje
sa pozitivnim odlukama. Na poslednjim lokalnim izborima (u novembru 2009), većina ljudi
nije glasala, kao ni na poslednjim nacionalnim izborima jer smatraju da političari ne zaslužuju
njihov glas. Kosovu je potrebna nova generacija političara oslobođenih prošlosti jer od nje
nema nikakve političke koristi.
Sve informacije u ovoj knjizi su više puta proverene.
Ipak, uprkos mojim naporima da izbegnem greške, najiskrenije se izvinjavam ako je
neko pogrešno navedeno. Za sada, ne postoji zvanična procena za Kosovo u celini o civilnim
žrtvama rata iz 1998. i 1999. godine. Moje objašnjenje je prvi sveobuhvatni pregled onoga što
se dogodilo civilnom stanovništvu i patnji koju je doživelo.
111
DODATNI DOKUMENTI
Tokom suđenja bivšem predsedniku Slobodanu Miloševiću u Hagu, Milošević je
tvrdio da je odlazak izbeglica sa Kosova započeo nakon što je pokrenuta kampanja NATO
bombardovanja 24. marta 1999. u 19:00 sati, i da su kosovski Albanci upravo zbog tih
bombardovanja pobegli. Ovde prezentovana dokumentacija jasno pokazuje da je
Miloševićeva izjava potpuno neistinita, ili laž kako bi to prosto rekli. Nije ništa novo da su
srpski lideri decenijama na sistematski način koristili prave ili direktne laži u svojoj
argumentaciji ili propagandi uopšte, a posebno kada je reč o odnosima sa Albancima.
Dobrica Ćosić, rođen 1921. godine, političar i nacionalistički teoretičar često je nazivan
„ocem nacije“ zbog svog uticaja na savremenu srpsku politiku i srpsko nacionalističko
razmišljanje. Bio je prvi predsednik Savezne Republike Jugoslavije u periodu 1992/1993.
Dobrica Ćosić u svojoj knjizi „Deobe“, trilogiji koju je napisao 1961. godine, kaže da Srbi laž
smatraju poželjnim sredstvom i da su razvili politički „trik“ u cilju da prevaru ili laž
interpretiraju na što ubedljiviji način.
Naučni izveštaj “Ubistva i poplava izbeglica na Kosovu od marta do juna 1999”, koji
je pripremio američki istraživač Patrik Bal, u saradnji sa još četiri naučnika, uzdrmao je
Miloševićevu tvrdnju da je vazdušni napad NATO-a direktno uticao na odlazak izbeglica sa
Kosova.
Dodatni dokument br. 1a detaljno prikazuje u koje vreme su i na kom mestu, u
periodu od januara 1998. do juna 1999. godine, vojne, paravojne i policijske snage i civilna
milicija, svojim smrtonosnim i razarajućim akcijama, izvršile teror nad civilnim
stanovništvom, kosovskim Albancima.
Dodatni dokument br. 1b prikazuje u koje vreme su i na kom mestu pronađene žrtve
posle 20. juna 1999. godine kada su KFOR i UNMIK imali punu kontrolu na Kosovu, nakon
što su se srpske vojne i policijske jedinice povukle sa Kosova.
Svi leševi koji su nađeni i identifikovani od januara 1998. do 20. juna 1999. godine
mogu se naći u dodatnom dokumentu br. 2.
Kolona naslovljena „mesto“ u dodatnim dokumentima 2 i 3 prikazuje mesto gde su
pronađena tela žrtava u masovnim grobnicama, ili mesto gde su žrtve rođene ili živele.
Kolona naslovljena „izvor informacije“ u dodatnim dokumentima br. 2, 3 i 4 pokazuje
odakle potiče informacija o žrtvama.
Sva tela koja su pronađena i identifikovana posle 20. juna 1999. godine mogu se naći
u dodatnom dokumentu br. 3.
Dodatni dokument br. 4 prikazuje popisane žrtve, čiji je datum smrti ili nestanka
nepoznat, a prilikom rada nije mi pružena bilo kakva pomoć da kroz zvanične izvore
razjasnim imena ili druge detalje.
112
Dodatni dokument br. 5 prikazuje registrovane masovne grobnice u Srbiji, u kojima je
pronađeno najmanje 836 civila kosovskih Albanaca86.
Dodatni dokument br. 6 pruža detaljne informacije o broju civila registrovanih od
strane UNHCR-a koji su fizički zlostavljani i terorisani u svojim domovima od strane srpskih
vojnih, paravojnih i policijskih snaga prilikom njihovih napada na sela u periodu od februara
do decembra 1998. godine87.
Dodatni dokument br. 7 pruža detaljne informacije o broju civila registrovanih od
strane OEBS-a koje su srpske vojne, paravojne i policijske snage prisilile da napuste Kosovo
i odu u susedne zemlje, u periodu od marta 1999. do juna 1999. godine88.
Dodatni dokument br. 8 detaljno prikazuje organizaciju srpskih vojnih i policijskih
snaga na Kosovu 1998/99. godine. Te vojne i policijske organizacije bile su pokretač u
rasprostranjenom teroru i nasumičnim ubistvima civila kosovskih Albanaca, od kojih je na
kraju njih skoro 1 milion prisiljeno da napusti Kosovo, a blizu 500.000 hiljada da provedu
vreme krijući se u šumama i planinama89.
86
Videti dodatni dokument br. 6 i knjigu Kjell Arild Nilsena (2007) „Milosevic i krig og i Haag-en
dokumentasjon“ (Milošević u ratu i u Hagu - dokumentovanje), Sypress Forlag, Oslo, Norway ISBN 978-8291224-40-4“ i dokumentaciju Fonda za humanitarno pravo „Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu“.
87
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-05-87/1-PT
88
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj broj. IT-05-87-/1-PT
89
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, slučaj br. IT-05-87/1-PT
113
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
Grad/selo/
mesto
Broj
mrtvi/nestali
Opština
Izvor
dopunski dok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. January
1998 Deqan
1 Deqan / Decani
2
1. January
1998 Carralevë
1 Shtime / Stimjle
2
1. January
1998 Prizren
1 Prizren / Prizren
2
1. January
1998 Pejë
2 Pejë / Pec
2
1. January
1998 Ferizaj
2 Ferizaj / Urosevac
2
1. January
1998 Prishtinë
1 Prishtinë / Pristina
2
1. January
1998 Maqiteve
4 Suhareka / Suva Reke
2
1. January
1998 Gjakovë
2 Gjakovë / Djakovica
2
1. January
1998 Lubavec
1 Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
2
1. January
1998 Podujevë
2 Podujevë / Podujevo
2
1. January
1998 Skenderaj
1 Skenderaj / Srbica
2
1. January
1998 Kline
1 Kline / Klina
2
9. January
1998 Gjakovë
1 Gjakovë / Djakovica
2
23. January 1998 Vushtrri
1 Vushtrri / Vucitrn
2
2. February 1998 Carrabreg
1 Deqan / Decani
2
10. February 1998 Gullboc
1 Malishevë / Malisevo
2
15. February 1998 Gjakovë
1 Gjakovë / Djakovica
2
19. February 1998 Istog
1 Istog / Istok
2
28. February| 1998 Qirez
4 Skenderaj / Srbica
2
28, February 1998 Pejë
1 Pejë / Pec
2
1. March
1998 Likoshan
17 Skenderaj / Srbica
2
1. March
1998 Pejë
1 Pejë / Pec
2
1. March
1998 Bletaj
1 Vushtrri / Vucitrn
2
5. March
1998 Prekaz i Ulët
1 Skenderaj
2
5. March
1998 Podujevë
1 Podujevë / Podujevo
2
5. March
1998 Mitrovicë
12 Mitrovicë /
2
5. March
1998 Vushtrri
1 Vushtrri /
2
5. March
1998 Drenas/Gllogovc
1 Drenas / Glogovac
2
8. March
1998 Gjurgjevik I Madhe
1
2
9. March
1998 Prekaz
18 Skenderaj / Srbica
2
9. March
1998 Prishtina
1 Prishtina / Pristina
2
9. March
1998 Mitrovicë
9 Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
2
10. March
1998 Skenderaj
1 Skenderaj / Srbica
2
18. March
1998 Pejë
1 Pejë / Pec
2
23. March
1998 Gjakovë
1 Gjakovë / Djakovica
2
24. March
1998 Shaptei
3 Deqan / Decani
2
25. March
1998 Skenderaj
1 Skenderaj / Srbica
2
25. March
1998 Rahovec
1 Rahovec / Orahovac
2
25. March
1998 Gjakovë
1 Gjakovë / Djakovica
2
28. March
1998 Suhareka / Suva Reka 1 Suhareka / Suva Reka
2
29. March
1998 Prishtinë
1 Prishtinë / Pristina
2
1. April
1998 Deqan
1 Deqan / Decani
2
4. April
1998 Zabergjë
1 Kline / Klina
2
114
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
6. April
9. April
10. April
10. April
13. April
19. April
23. April
23. April
23. April
23. April
25. April
25. April
26. April
27. April
27. April
27. April
28. April
1. May
1. May
1. May
2. May
3. May
4. May
5. May
6. May
6. May
7. May
8. May
8. May
12. May
12. May
12. May
13. May
14. May
14. May
16. May
16. May
17. May
18. May
18. May
18. May
19. May
19. May
20. May
Grad/selo/
mesto
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
Zaberxhe
Pejë
Suhareka
Gllogovc
Gllogovc
Smolicë
Pejë
Koshare
Prishtinë
Rahovec
Deqan
Skenderaj
Grabanice
Breznic
Budakove
Voksh
Drenoc
Jashanic
Lloqan
Gjakovë
Kaqanik
Gjakovë
Kodrali
Deqan
Gjurgjovik
Deqan
Pejë
Qyshk
Lebushë
Drenas
Prizren
Rahovec
Germnike
Gjakovë
Prishtinë
Pejë
Zajmove
Rahovec
Vushtrri
Rashan
Skenderaj
Kline
Pejë
Kline
Broj
mrtvi/nestali
1
1
1
1
1
4
2
14
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
115
Opština
Izvor
dopunski dok.
Kline / Klina
Pejë / Pec
Suhareka / Suva Reka
Drenas/Gllogovc / Glogovac
Grenas / Glogovac
Deqan / Decani
Pejë / Pec
Deqan / Decani
Prishtinë / Pristina
Rahovec / Orahovac
Deqan / Decani
Skenderaj / Srbica
Kline / Klina
Obiliq / Obilic
Suhareka / Suva Reka
Deqan / Decani
Deqan / Decani
Kline / Klina
Deqan / Decani
Gjakovë / Djakovica
Kaqanik / Kacanik
Gjakovë / Djakovica
Deqan / Decani
Deqan / Decani
Kline / Klina
Deqan / Deqani
Pejë / Pec
Pejë / Pec
Deqan / Decani
Drenas / Glogovac
Prizren / Prizren
Rahovec / Orahovac
Kline / Klina
Gjakovë / Djakovica
Prishtinë / Pristina
Pejë / Pec
Rahovec / Orahovac
Vushtrri / Vucitrn
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Skenderaj / Srbica
Kline / Klina
Pejë / Pec
Kline / Klina
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
20. May
20. May
21. May
21. May
21. May
21. May
22. May
22. May
22. May
22. May
22. May
23. May
24. May
24. May
24. May
24. May
25. May
25. May
25. May
26. May
26. May
27. May
27. May
28. May
28. June
29. May
29. May
29. May
29. May
30. May
31. May
31. May
31. May
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
2. June
Grad/selo/
mesto
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
Broj
mrtvi/nestali
Opština
Izvor
dopunski dok.
Pejë
1 Pejë / Pec
Drenas / Glogovac
1 Drenas / Glogovac
Isniq
2 Deqan / Decani
Dollovë
1 Gjakovë / Djakovica
Prekaz
1 Mitrovicë / Mitrovia
Rahovec
1 Rahovec / Orahovac
Bokshiq
1 Kline / Klina
Fusha e Pejës
2 Pejë / Pec
Mitrovicë
2 Mitrovicë / Mitrovica
Gjakovë
1 Gjakovë / Djakovica
Vushtrri
1 Vushtrri / Vucitrn
Drenas
1 Drenas / Glogovac
Drenas
1 Drenas / Glogovac
Dubravë Prison
1 Istog / Istok
Batush
1 Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Vushtrri
1 Vushtrri /Vucitrn
Drinisht – ex Lybeniq
6 Peje / Pec
Deqan
5 Deqan / Decani
Sopije
1 Suhareka / Suva Reka
Deqan
2 Deqan / Decani
Lugisht
1 Prizren
Deqan
3 Deqan / Decani
Rahovec
2 Rahovec / Orahovac
Prizren
1 Prizren / Prizren
Fushë Kosovë
1 Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Qadrak
1 Suhareka / Suva Reka
Kelmend
1 Pejë Pec
Dardhesh- ex Krushec 6 Peje / Pec
Deqan
23 Deqan / Decani
Deqan
3 Deqan / Decani
Drenas
8 Drenas / Glogovac
Rahovec
1 Rahovec / Orahovac
Kaqanik
1 Kaqanik / Kacanik
Deqan
23 Deqan / Decani
Prizren
2 Prizren / Prizren
Gjilan
5 Gjilan / Gnjilane
Skenderaj
1 Skenderaj / Srbica
Prishtinë
1 Prishtinë / Pristina
Lipjan
1 Lipjan / Lipljan
Gjakovë
1 Gjakovë / Djakovica
Studime
1 Vushtrri / Vucitrn
Obiliq
1 Obiliq / Obilic
Ferizaj
1 Ferizaj / Urosevac
Rasteovicë
4 Deqan / Decani
116
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
3. June
4. June
4. June
4. June
5. June
5. June
6. June
6. June
7. June
7. June
8. June
9. June
10. June
11. June
11. June
11. June
12. June
13. June
13. June
13. June
14. June
14. June
14. June
16. June
16. June
17. June
17. June
17. June
18. June
18. June
18. June
18. June
19. June
20. June
20. June
22. June
22. June
22. June
22. June
22. June
22. June
22. June
22. June
22. June
Grad/selo/
mesto
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
Deqan
Deqan
Kline
Suharekë
Deqan
Drinsht
Pejë
Deqan
Bellacërkë
Skenderaj
Syriganë
Rashan
Rahovec
Podujevë
Mitrovicë
Korish
Podujevë
Deqan
Gjakovë
Kaqanik
Rahovec
Gjakovë
Drenoc
Strellc
Lipjan
Carralevë
Lubizhd
Deqan
Gllavicë
Pejë
Deqan
Mitrovicë
Carralluke
Prishtinë
Kline
Fushë Kosovë
Obiliq
Rahovec
Prishtina
Viti
Vushtrri
Novoberde
Mitrovicë
Pejë
Broj
mrtvi/nestali
12
1
1
1
6
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
117
Opština
Izvor
dopunski dok.
Deqan / Decani
Deqan / Decani
Kline / Klina
Suharekë / Suva Reka
Deqan / Decani
Pejë / Pec
Pejë / Pec
Deqan / Decani
Rahovec / Orahovac
Skenderaj / Srbica
Mitrovicë / Kosovoska Mitrovica
Rahovec / Orahovac
Podujevë / Podujevo
Mitrovicë / Kosovoska Mitrovica
Prizren / Prizren
Podujevë / Podujevo
Deqan / Decani
Gjakovë / Djakovica
Kaqanik / Kacanik
Rahovec / Orahovac
Gjakovë / Djakovica
Deqan / Decani
Deqan / Decani
Lipjan / Lipljan
Shtime / Stimlje
Prizren / Prizren
Deqan / Decani
Shtime / Stimlje
Pejë / Pec
Deqan / Decani
Mitrovicë / Mitrovica
Malishevë / Malisevo
Prishtinë / Pristina
Kline / Klina
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Obiliq / Obilic
Rahovec / Orahovac
Prishtina / Pristina
Viti / Vitina
Vushtrri / Vucitrn
Novoberde / Novo Brdo
Mitrovicë / Kosovoska Mitrovica
Pejë / Pec
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
23. June
24. June
24. June
24. June
24. June
24. June
25. June
25. June
25. June
25. June
26. June
26. June
26. June
26. June
27. June
27. June
28 June
29. June
29. June
30. June
30. June
1. July
1. July
1. July
1. July
1. July
1. July
2. July
2. July
2. July
2. July
2. July
2. July
4. July
4. July
5. July
6. July
6. July
6. July
6. July
6. July
7. July
7. July
7. July
Grad/selo/
mesto
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
Rahovec
Deqan
Mitrovicë
Suhareka
Viti
Prishtinë
Siparant
Radishevë
Prizren
Prishtinë
Shtime
Drenas
Novoberde
Skenderaj
Shtime
Deqani
Prishtinë
Gjakovë
Lismir
Kosuriq
Drenas
Pejë
Gjakovë
Mitrovicë
Deqan
Drenas
Suharekë
Mitrovicë
Deqan
Prizren
Drenas
Gjakovë
Pejë
Istog
Gjakovë
Fushë Kosovë
Pejë
Gjilan
Gjakovë
Loxhë
Rezallë
Fusha e Pejës
Burim
Gjakovë
Broj
mrtvi/nestali
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
4
2
1
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
118
Opština
Izvor
dopunski dok.
Rahovec / Orahovac
Deqan / Decani
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Suhareka / Suva Reka
Viti / Vitina
Prishtinë / Pristina
Pejë / Pec
Skenderaj / Srbica
Prizren / Prizren
Prishtinë / Pristina
Shtime / Stimlje
Drenas / Glogovac
Novoberde / Novo Brdo
Skenderaj / Srbica
Shtime / Stimlje
Deqani / Decani
Prishtinë / Pristina
Gjakovë / Djakovica
Pejë / Pec
Pejë / Pec
Drenas / Glogovac
Pejë / Pec
Gjakovë / Djakovica
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Deqan / Decani
Drenas / Glogovac
Suharekë / Suva Reka
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Deqan / Decani
Prizren / Prizren
Drenas / Glogovac
Gjakovë / Djakovica
Pejë / Pec
Istog / Istok
Gjakovë / Djakovica
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Pejë / Pec
Gjilan / Gnjilane
Gjakovë / Djakovica
Deqan / Decani
Skenderaj / Srbica
Pejë / Pec
Malishevë / Malisevo
Gjakovë / Djakovice
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
7. July
8. July
8. July
8. July
8, July
9. July
10 July
10. July
10. July
10. July
10. July
10. July
10. July
11. July
11. July
11. July
12. July
12. July
12. July
13. July
13. July
14. July
14. July
14. July
14. July
14. July
15. July
15. July
16. July
17. July
17. July
17. July
17. July
17. July
17. July
17. July
17. July
17. July
17. July
17. July
18. July
18. July
18. July
18. July
Grad/selo/
mesto
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
Broj
mrtvi/nestali
Opština
Izvor
dopunski dok.
Deqan
1 Deqan / Decani
Pashtrik
1 Malishevë / Malisevo
Skenderaj
1 Skenderaj / Srbica
Gjonaj
1 Prizren / Pizren
Shalës
1 Vushtrri / Vucitrn
Drenoc
1 Malishevë / Malisevo
Prishtinë
1 Prishtinë / Pristina
Peqan
1 Suhareka – Suva Reka
Drenas
1 Drenas / Glogovac
Rahovec
2 Rahovec / Orahovac
Prizren
1 Prizren / Prizren
Vushtrri
1 Vushtrri / Vucitrn
Koshare
1 Deqan / Decani
Drenas
2 Drenas / Glogovac
Prishtinë
1 Prishtinë / Pristina
Martiraj UL
1 Vushtrri / Vucitrn
Pejë
1 Pejë / Pec
Vushtrri
1 Vushtrri / Vucitrn
Skenderaj
1 Skenderaj / Srbica
Rahovec
3 Rahovec / Orahovac
Carrabreg i Ep
3 Deqan / Decani
Strellc i Ep
1 Deqan / Decani
Skenderaj
1 Skenderaj / Srbica
Gjakovë
1 Gjakovë / Djakovica
Medovc
1 Prizren / Prizren
Drenas
1 Drenas / Glogovac
Zajm
1 Kline / Klina
Deqan
2 Deqan / Decani
Pejë
1 Pejë / Pec
Rahovec
6 Rahovec / Orahovac
Fushë Kosovë / Lipjan 1 Fushë Kosovë – Kosovo Polje
Prishtinë
3 Prishtinë / Pristina
Istog
1 Istog / Istok
Vushtrri
1 Vushtrri / Vucitrn
Gjilan
1 Gjilan / Gnjilane
FKU02 – 001B
1
Dubrove
3 Suhareka / Suva Reka
Fusharë
2 Pejë / Pec
Leqinëske
1 Mitrovicë / Kosovoska Mitrovicë
Kaqanik
1 Kaqanik / Kacanik
Rahovec
16 Rahovec / Orahovac
Gjakovë
3 Gjakovë / Djakovica
Arban
2 Prizren / Prizren
Prishtinë
4 Prishtinë / Pristina
119
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
18. July
18. July
18. July
18. July
18. July
18. July
19. July
19. July
19. July
19. July
19. July
19. July
19. July
19. July
19. July
19. July
19. July
19. July
20. July
20. July
20. July
20. July
20. July
20. July
20. July
20. July
20. July
20. July
20. July
20. July
21. July
21. July
21. July
21. July
21. July
21. July
21. July
21. July
22. July
22. July
22. July
23. July
23. July
23. July
Grad/selo/
mesto
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
Broj
mrtvi/nestali
Podujevë
Suhareka
Skenderaj
Rixhev
Mitrovicë
Deqan
Bllatë
Laja Megjit Mustafa
Karragaq
Podujevë
Gjakovë
Fushë Kosovë
Gjilan
Prishtinë
Prizren
Kaqanik
Banjë
Vushtrri
Rahovec
Pejë
Skenderaj
Drenas
Prizren
Mitrovicë
Gjakovë
Fushë Kosovë
Malishevë
Deqan
Prishtinë
Lipjan
Drenas
Deqan
Mitrovicë
Skenderaj
Prizren
Gjakovë
Podujevë
Suhareka
Rahovec
Pejë
Zhur
Lipjan
Prizren
Rahovec
1
1
2
1
1
1
34
2
1
1
4
1
1
1
3
1
1
1
17
3
1
1
3
3
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
120
Opština
Izvor
dopunski dok.
Podjevë / Podujevo
Suhareka / Suva Reka
Skenderaj / Srbica
Kline / Klina
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Deqan / Decani
Rahovec
Suhareka / Suva Reka
Pejë / Pec
Podujevë / Podujevo
Gjakovë / Djakovica
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Gjilan / Gnjilane
Prishtinë / Pristina
Prizren / Prizren
Kaqanik / Kacanik
Malishevë / Malisevo
Vushtrri / Vucitrn
Rahovec
Pejë / Pec
Skenderaj / Srbica
Drenas / Glogovac
Prizren
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Gjakovë / Djakovica
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Malishevë / Malisevo
Deqan / Decani
Prishtinë / Pristina
Lipjan / Lipljan
Drenas / Glogovac
Deqan / Decani
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Skenderaj / Srbica
Prizren / Prizren
Gjakovë / Djakovica
Podujevë / Podujevo
Suhareka / Suva Reka
Rahovec / Orahovac
Pejë / Pec
Prizren / Prizren
Lipjan / Lipljan
Prizren / Prizren
Rahovec / Orahovac
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
23. July
24. July
24. July
24. July
24. July
24. July
24. July
24. July
25. July
25. July
25. July
25. July
26. July
26. July
26. July
26. July
26. July
26. July
27. July
27. July
27. July
27. July
27. July
27. July
27. July
28. July
28. July
28. July
28. July
28. July
28. July
28. July
28. July
28. July
28. July
28. July
28. July
29. July
29. July
29. July
29. July
29. July
30. July
30. July
Grad/selo/
mesto
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
Broj
mrtvi/nestali
Deqan
Rahovec
Shtime
Karagaq
Prishtinë
Damanek
Gjakovë
Leze
Cerovik
Carovil
Prizren
Pejë
Belincë and Recak
Becuk
Suhareka
Skenderaj
Prizren
Rahovec
Balincë
Pejë
Skenderaj
Kline
Vushtrri
Prizren
Junik
Poterq and Malishevë
Prishtinë
Skenderaj
Gjytet and Vushtrri
Rahovec
Reshtan
Pejë
Caravadicë
Drenas
Carralluka
Pagarushë
Gjakovë
Skenderaj
Lutogllave
Prishtinë
Gjakovë
Burim
Rahovec
Deqan
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
5
2
1
3
2
2
2
3
1
1
1
2
1
1
1
121
Opština
Deqan / Decani
Rahovec
Sthime / Stimlje
Pejë / Pec
Prishtinë / Pristina
Malishevë / Malisevo
Gjakovë / Djakovica
Prizren / Prizren
Kline / Klina (Malishevë)
Rahovec / Orahovac
Prizren / Prizren
Pejë / Pec
Shtime / Stimlje
Becuk
Suhareka / Suva Reka
Skenderaj / Srbica
Prizren / Prizren
Rahovec / Orahovac
Malishevë / Malisevo
Pejë / Pec
Skenderaj / Srbica
Kline / Klina
Vushtrri / Vucitrn
Prizren / Prizren
Deqan / Decani
Malishevë
Prishtinë / Pristina
Skenderaj / Srbica
Vushtrri / Vucitrn
Rahovec / Orahovac
Suhareka / Suva Reka
Pejë / Pec
Vushtrri / Vucitrn
Drenas / Glogovac
Malishevë / Malisevo
Suhareka / Suva Reka
Gjakovë / Djakovica
Skenderaj / Srbica
Pejë / Pec
Prishtinë / Pristina
Gjakovë / Djakovicë
Malishevë / Malisevo
Rahovec / Orahovac
Deqan / Decani
Izvor
dopunski dok.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
31. July
31. July
1. August
1. August
1. August
1. August
1. August
2. August
2. August
2. August
2. August
2. August
2. August
3. August
3. August
3. August
3. August
4. August
4, August
4. August
5. August
5. August
5. August
5. August
7. August
7. August
8. August
9. August
9. August
9. August
10. August
10. August
10. August
11. August
12. August
12. August
12. August
12. August
12. August
13. Augsut
15. August
15. August
15. August
15. August
Grad/selo/
mesto
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
Broj
mrtvi/nestali
Gjakovë
Skenderaj
Skenderaj
Prizren
Dardania III
Gjilan
Istog
Bukosh
Podujevë
Gjakovë
Istog
Pejë
Irzniq
Deqan
Kerrnice
Gjakovë
Politistasjon Prizren
Fusha e Pejës
Jallofc
Sllapuzhan
Gjakovë
Kline
Mitrovicë
Deqan
Deqan
Kline
Gjakovë
Mleqan
Skenderaj
Carrabreg
Suhareka
Petrov
Deqan
Prejlep /
Pejë
Gjakovë
Studime
Mazhiq
Baballoq
Deqan
Nashec
Gjakovë
Pejë
Drenas
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
3
13
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
122
Opština
Izvor
dopunski dok.
Gjakovë / Djakovica
Skenderaj / Srbica
Skenderaj / Srbica
Prizren / Prizren
Pejë / Pec
Gjilan / Gnjilane
Istog / Istok
Vushtrri / Vucitrn
Podujevë / Podujevo
Gjakovë / Djakovicë
Istog / Istok
Pejë / Pec
Deqan / Decani
Deqan / Decani
Kline / Klina
Gjakovë / Djakovica
Prishtinë / Pristina (Prizren)
Pejë / Pec
Kline / Klina
Suhareka / Suva Reka
Gjakovë / Djakovica
Kline / Klina
Mitrovicë / Mitrovica
Deqan / Decani
Decan / Decani
Kline / Klina
Gjakovë / Djakovica
Suhareka / Suva Reka
Skenderaj / Srbica
Deqan / Decani
Shuareka / Suva Reka
Shtime / Stimlje
Deqan / Decani
Deqan / Deqani
Pejë / Pec
Gjakovë / Djakovica
Vushtrri / Vucitrn
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Deqan / Decani
Deqan / Decani
Prizren / Prizren
Gjakovë / Djakovica
Pejë / Pec
Drenas / Glogovac
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
15. August
15. August
15. August
15. August
16. August
16. August
16. August
16. August
16. August
17. August
17. August
17. August
18. August
18. August
18. August
18. August
18, August
19. August
19. August
19. August
19. August
21. August
21. August
23. August
23. August
23. August
23. August
24. August
24. August
24. August
24. August
24. August
25. August
25. August
25. August
25. August
25. August
26. August
26. August
26. August
26. August
27. August
27. August
27. August
Grad/selo/
mesto
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
Broj
mrtvi/nestali
Zveqan
Prizren
Deqan
Prishtinë
Deqan
Doberdol
Lipjan
Prishtinë
Gjakovë
Gjakovë
Rahovec
Deqan
Gjakovë
Suhareka
Deqan
Banjë and Plloqice
Prishtinë
Rahovec
Astrazup
Drenas
Brestoc
Gjakovë
Suharekë
Rahovec
Sllapuzhan
Pejë
Janqist
Bucan
Gjakovë
Vushtrri
Lipjan
Drenoc
Gjakovë
Llozicë ”Rrete”
Pejë
Deqan
Duhel
Rance
Dollc
Suhareka
Rahovec
Lladrovcë ( Malishevë)
Senik
Sllovi e Poshtme dhe e
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
3
11
1
1
1
1
1
1
123
Opština
Zveqan / Zvecan
Prizren / Prizren
Deqan / Decani
Prishtinë / Pristina
Deqan / Decani
Pejë / Pec
Lipjan / Lipljan
Prishtinë / Pristina
Gjakovë / Djakovica
Gjakovë / Djakovica
Rahovec / Orahovac
Deqan / Decani
Gjakovë / Djakovica
Suhareka / Suva Reka
Deqan / Decani
Malishevë / Malisevo
Prishtinë / Pristina
Rahovec / Orahovac
Malishevë / Malisevo
Drenas / Glogovac
Gjakovë / Djakovica
Suharekë / Suva Reka
Rahovec / Orahovac
Suhareka / Suva Reka
Pejë / Pec
Malishevë / Malisevo
Pejë / Pec
Gjakovë / Djakovica
Vushtrri / Vucitrn
Lipjan / Lipljan
Malishevë
Gjakovë / Djakovïca
Rahovec / Orahovac
Pejë / Pec
Deqan / Decani
Suhareka / Suva Reka
Shtime / Stimlje
Kline / Klina
Suhareka / Suva Reka
Rahovec / Orahovac
Prishtinë / Pristina
Malishevë
Lipjan / Lipljan
Izvor
dopunski dok.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
27. August
27. August
27. August
27. August
27. August
28. August
28. August
28. August
28. August
28. August
28. August
29. August
29. August
30. August
30. August
31. August
31. August
1. September
1. September
1. September
1. September
1. September
1. September
1. September
1. September
1. September
1. September
1. September
1. September
2. September
2. September
2. September
2. September
3. September
3. September
3. September
3. September
3. September
3. September
4. September
4. September
4. September
4. September
4. September
Grad/selo/
mesto
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
Broj
mrtvi/nestali
Fushë Kosovë
Deqan
Gjakovë
Nakëll
Kline
Turjake
Gllareve
Doberdolan
Mitrovicë
Drenas
Gjakovë
Prishtinë
Shushicë
Pejë
Rahovec
Mitrovicë
Risinovc
Rance
Nashec
Malishevë
Mitrovicë
Rahovec
Vushtrri
Podujevë
Kaqanik
Suhareka
Gjakovë
Drinesh
Lipjan
Kpuze
Gjakovë
Prizren
Banjë
Arban
Perqeve
Fushë Kosovë
Gllavicë
Skenderaj
Gjakovë
Gjakovë
Pastasel / Pastaselu
Suhareka
Drenas
Thatinë
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
7
1
1
4
1
2
1
1
2
1
1
2
2
3
4
1
1
1
1
1
2
1
10
1
1
1
124
Opština
Izvor
dopunski dok.
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Deqan / Decani
Gjakovë / Djakovica
Pejë / Pec
Kline / Klina
Malishevë
Kline / Klina
Suhareka / Suva Reka
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Drenas / Glogovac
Gjakovë / Djakovica
Prishtinë / Pristina
Suharekë / Suva Reka
Pejë / Pec
Rahovec / Orahovac
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Lipjan / Lipljan
Shtime / Stimlje
Prizren / Prizren
Malishevë / Malisevo
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Rahovec / Orahovac
Vushtrri / Vucitrn
Podujevë / Podujevo
Kaqanik / Kacanik
Suhareka / Suva Reka
Gjakovë / Djakovica
Pejë / Pec
Lipjan / Lipljan
Kline / Klina
Gjakovë / Djakovica
Prizren / Prizren
Rahovec / Orahovac
Prizren / Prizren
Kline / Klina
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Shtime / Stimlje
Skenderaj / Srbica
Gjakovë / Djakovica
Gjakovë / Djakovica
Rrahovec / Orahovac
Suhareka / Suva Reka
Drenas / Glogovac
Pejë / Pec
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
Grad/selo/
mesto
Broj
mrtvi/nestali
4. September 1998
4. September 1998
4. September 1998
4. September 1998
5. September 1998
5. September 1998
6. September 1998
6. September 1998
6. September 1998
6. September 1998
7. September 1998
8. September 1998
9. September 1998
9. September 1998
9. September 1998
10. September 1998
10. September 1998
11. September 1998
11. September 1998
12. September 1998
12. September 1998
12. September 1998
12. September 1998
12. September 1998
13. September 1998
13. September 1998
14. September 1998
14. September 1998
15. September 1998
15. September 1998
15. September 1998
15. September 1998
15. September 1998
16. September 1998
16. September 1998
17. September 1998
17. September 1998
17. September 1998
18. September 1998
18. September 1998
19. September 1998
19. September 1998
19. September 1998
19. September 1998
Prizren
Deqan
Skenderaj
Mitrovicë
Rahovec
Suharekë
Istog
Prizren
Suhareka
Gjakovë
Kline / Klina
Beleg and Prapaqan
Prishtinë
Ratishë
Pejë
Katundi i ri
Rahovec
Rezallë
Piran
Kline
Fusha e Pejës
Plave
Skenderaj
Krusha e Vogel
Buzëlum
Deqan
Vushtrri
Lloqan
Podujevë
Drenas
Mitrovicë
Staritërg
Skenderaj
Suhareka
Vidishiq
Skenderaj
Vermice
Smrekonicë
Mleqan
Rahovec
Malishevë
Skenderaj
Leskovec
Strellc
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
6
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
6
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
125
Opština
Izvor
dopunski dok.
Prizren / Prizren
Deqan / Decani
Skenderaj / Srbica
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Rahovec / Orahovac
Suharekë / Suva Reka
Istog / Istok
Prizren / Prizren
Suhareka / Suva Reka
Gjakovë Djakovica
Kline / Klina
Deqan / Decani
Prishtinë / Pristina
Deqan / Decani
Pejë / Pec
Pejë / Pec
Rahovec / Orahovac
Skenderaj/Srbica
Prizren / Prizren
Kline / Klina
Pejë / Pec
Deqan / Decani
Skenderaj / Srbica
Prizren / Prizren
Vushtrri / Vucitrn
Deqan / Decani
Vushtrri / Vucitrn
Deqan / Decani
Podujevë Podujevo
Drenas / Glogovac
Mitrovicë / Kosovaska Mitrovica
Skenderaj / Srbica
Suhareka / Suva Reka
Pejë / Pec
Skenderaj / Srbica
Prizren / Prizren
Malishevë / Malisevo
Rahovec / Orahovac
Malishevë / Malisevo
Skenderaj / Srbica
Prizren / Prizren
Deqan / Decani
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
Grad/selo/
mesto
Broj
mrtvi/nestali
20. September 1998
22. September 1998
22. September 1998
22. September 1998
22. September 1998
22. September 1998
22. September 1998
22. September 1998
23. September 1998
23. September 1998
23. September 1998
23. September 1998
23. September 1998
23. September 1998
24. September 1998
24. September 1998
24. September 1998
24. September 1998
24. September 1998
24. Septemer 1998
24. September 1998
24. September 1998
25. September 1998
25. September 1998
25. September 1998
25. September 1998
25. September 1998
26. September 1998
26. September 1998
26. September 1998
26. September 1998
26. September 1998
26. September 1998
26. September 1998
26. September 1998
27. September 1998
27. September 1998
27. September 1998
27. September 1998
27. September 1998
27. September 1998
28. September 1998
28. September 1998
28. September 1998
Istog
1 Istog / Istok
Ashlan and Studime
2 Vushtrri / Vucitrn
Lipjan
1 Lipjan / Lipljan
Gjakovë
1 Gjakovë / Djakovica
Mitrovicë
1 Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Breznic
1 Obiliq / Obilic
Deqan
1 Deqan / Decani
Pejë
1 Pejë / Pec
Leskovc
2 Prizren / Prizren
Llozic ”Te Pishat”
1 Gjakovicë / Djakovica
Mitrovicë
2 Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Rahovec
1 Rahovec / Orahovac
Caravodicë
3 Vushtrri / Vucitrn
Skenderaj
1 Skenderaj / Srbica
Cyqavice
12 Vushtrri / Vucitrn
Prishtinë
1 Prishtinë / Pristina
Kline
1 Kline / Klina
Mitrovicë
2 Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Gjilan
1 Gjilan / Gnjilane
Istog
1 Istog / Istok
Kaqanik
1 Kaqanik / Kacanik
Drenas
1 Drenas / Glogovac
Vushtrri
2 Vushtrri / Vucitrn
Cerovik og Siqeve
2 Kline / Klina
Burim
1 Malishevë / Malisevo
Prizren
1 Prizren / Prizren
Vasilevë/Poklek
1 Drenas / Gllogovc
Rahovec
1 Rahovec / Orahovac
Gullboc
9 Malishevë / Malisevo
Dobrinja
23 Drenas/Glogovac
Ujmir
1 Kline / Klina
Suhareka
1 Suhareka / Suva Reka
"Te Vorret Krushqeve" 1 Prizren / Prizren
Podujevë
1 Podujevë / Podujevo
Gjakovë
1 Gjakovë / Djakovica
Prizren
1 Prizren / Prizren
Poterq
1 Kline / Klina
Shtime
1 Shtime / Stimlje
Pejë
1 Pejë / Pec
Gjakovë
2 Gjakovë / Djakovcia
Mushtisht
2 Suhareka / Suva Reka
Suhareka
9 Suhareka / Suva Reka
Kaqanik
1 Kaqanik / Kacanik
Gjakovë
1 Gjakovë / Djakovica
126
Opština
Izvor
dopunski dok.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
Grad/selo/
mesto
28. September 1998
28. September 1998
29. September 1998
30. September 1998
30. September 1998
1. October
1998
1. October
1998
1. October
1998
2. October
1998
3. October
1998
4. October
1998
5. October
1998
11. October 1998
13. October 1998
13. October 1998
15. October 1998
15. October 1998
15. October 1998
18. October 1998
20. October 1998
21. October 1998
22. October 1998
22. October 1998
26. October 1998
26. October 1998
26. October 1998
26. October 1998
26. October 1998
27. October 1998
28. October 1998
1. November 1998
1. November 1998
1. November 1998
1. November 1998
1. November 1998
6. November 1998
6. November 1998
6. November 1998
10. November 1998
11. November 1998
12. November 1998
15. November 1998
17. November 1998
18. November 1998
Deqan
Rahovec
Beleg
Lubizhd
Gjilan
Galice
Gjakovë
Galice
Gjakovë
Gjakovë
Drenas
Mitrovicë
Shaptej
Doberdolan
Hoqe
Leshan
Lipjan
Kralan
Istog
Deqan
Suhareka
Prizren
Prishtinë
Pejë
Gjakovë
Qeskove
Malishevë
Rahovec
Mitrovicë
Vraniq
Drenas
Vushtrri
Kline
Pejë
Malishevë
Rahovec
Podujevë
Skenderaj
Senik
Ferizaj
Drenas
Jellovce
Gjakovë
Pejë
Broj
mrtvi/nestali
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
127
Opština
Izvor
dopunski dok.
Deqan / Decani
Rahovec / Orahovac
Deqan / Decani
Malishevë / Malisevo
Gjilan / Gnjilane
Vushtrri / Vucitrn
Gjakovë / Djakovica
Vushtrri / Vucitrn
Gjakovë / Djakovica
Gjakovë / Djakovica
Drenas / Glogovac
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Deqan / Decani
Suhareka / Suva Reka
Prizren / Prizren
Suhareka / Suva Reka
Lipjan / Lipljan
Malishevë / Malisevo
Istog / Istok
Deqan / Decani
Suhareka / Suva Reka
Prizren / Prizren
Prishtinë / Pristina
Pejë / Pec
Gjakovë / Djakovica
Kline / Klina
Malishevë / Malisevo
Rahovec / Orahovac
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Suhareka / Suva Reka
Drenas / Glogovac
Vushtrri / Vucitrn
Kline / Klina
Pejë / Pec
Malishevë / Malisevo
Rahovec / Orahovac
Podujevë / Podujevo
Skenderaj / Srbica
Malishevë / Malisevo
Ferizaj / Urosevac
Drenas / Glogovac
Kline / Klina
Gjakovë / Djakovica
Pejë / Pec
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
Grad/selo/
mesto
Broj
mrtvi/nestali
19. November 1998
21. November 1998
30. November 1998
1. December 1998
1. December 1998
1. December 1998
2. December 1998
2. December 1998
2. December 1998
3. December 1998
3. December 1998
3. December 1998
3. December 1998
4. December 1998
10. December 1998
13. December 1998
13. December 1998
14. December 1998
14. December 1998
17. December 1998
20. December 1998
24. December 1998
25. December 1998
28. December 1998
30. December 1998
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
1. January
1999
Gjakovë
1
Llapqeve
1
Podujevë
1
Dresh
1
Prishtinë
1
Malishevë
1
Lipjan
1
Skenderaj
1
Malishevë
1
Drenas
1
Prizren
3
Rahovec
3
Skenderaj
1
Hoqe
1
KRI05-001B
1
Prishtinë
1
Burim
1
Gjakovë
2
Kushnin
1
Suhareka
1
Paulan
1
Podujevë
8
Pejë
1
Suboticë
1
Alba e V
1
Suhareka
4
Doberdol
4
Mitrovicë
2
Podujevë
3
Malishevë
3
Gjakovë
9
Ferizaj
4
Vushtrri
3
Lugisht-Has
20
Pejë
1
Skenderaj
3
Obiliq
2
Fushë Kosovë (Batajnica) 1
Drenas
3
Deqan
1
Rahovec
2
Ferizaj
4
Podujevë
3
Lipjan
1
128
Opština
Izvor
dopunski dok.
Gjakovë / Djakovica
Malishevë / Malisevo
Podujevë / Podujevo
Pejë / Pec
Prishtinë / Pristina
Malishevë / Malisevo
Lipjan / Lipljan
Skenderaj / Srbica
Malishevë / Malisevo
Drenas / Glogovac
Prizren / Prizren
Rahovec / Orahovac
Skenderaj / Srbica
Prizren / Prizren
Prishtinë / Pristina
Vushtrri / Vucitrn
Gjakovë / Djakovica
Prizren / Prizren
Suhareka / Suva Reka
Pejë / Pec
Podujevë / Podujevo
Pejë / Pec
Vushtrri / Vucitrn
Pejë / Pec
Suhareka / Suva Reka
Kline / Klina
Mitrovice / Kosovska Mitrovica
Podujevë
Malishevë
Gjakovë / Djakovica
Ferizaj / Urosevac
Vushtrri / Vucitrn
Prizren / Prizren
Pejë / Pec
Skenderaj / Srbica
Obiliq / Obilic
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Drenas / Glogovac
Deqan / Decani
Rahovec / Orahovac
Ferizaj / Urosavac
Podujevë / Podujevo
Lipjan / Lipljan
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
1. January
2. January
2. January
2. January
2. January
3. January
4. January
4. January
4. January
4. January
4. January
5. January
5. January
5. January
5. January
6. January
8. January
8. January
9. January
10. January
11. January
14. January
15. January
15. January
15. January
15. January
15. January
15. January
15. January
15. January
15. January
15. January
15. January
15. January
15. January
16. January
16. January
17. January
18. January
19. January
20. January
20. January
24. January
24. January
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Grashticë
Klinafc
Paulan
Mitrovicë
Vushtrri
Mitrovicë
Drenas
Sllovi e Posthr
Prishtinë
Skenderaj
Kaqanik
Skenderaj
Savrove
Racak
Lipjan
Strellc
Drenas
Prizren
Deqan
Gjakovë
Pejë
Podujevë
Racak
Akrashtice
Mitrovicë
Lipjan
Istog
Skenderaj
Viti
Prishtinë
Prizren
Podujevë
Malishevë
KRI01-001B
Gjakovë
Pejë
Gjakovë
Vushtrri
Petroy
Drenas
Podujevë
Vushtrri
Kapeshnicë
Rakovina bridge /
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
49
2
4
1
1
3
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
129
Opština
Izvor
dopunski dok.
Kline / Klina
Pejë / Pec
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Vushtrri / Vucitrn
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Drenas / Glogovac
Lipjan / Lipljan
Prishtinë / Pristina
Skenderaj / Srbica
Kaqanik / Kacanik
Skenderaj / Srbica
Suhareka / Suva Reka
Shtime / Stimlje
Lipjan / Lipljan
Deqan / Decania
Drenas / Glogovac
Prizren / Prizren
Deqan / Decani
Gjakovë / Djakovica
Pejë / Pec
Podujevë / Podujevo
Shtimë
Vushtrri / Vucitrn
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Lipjan / Lipljan
Istog / Istok
Skenderaj / Srbica
Viti / Vitina
Prishtinë / Pristina
Prizren / Prizren
Podujevë / Podujevo
Malishevë / Malisevo
Gjakovë / Djakovica
Pejë / Pec
Gjakovë / Djakovica
Vushtrri / Vucitrn
Shtime / Stimlje
Drenas / Glogovac
Podujevë / Podujevo
Vushtrri / Vucitrn
Pejë / Pec
Gjakova / Klina
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
25. January
25. January
25. January
28. January
31. January
1. February
1. February
1. February
1. February
1. February
2. February
3. February
4. February
4. February
5. February
6. February
6. February
6. February
7. February
7. February
7. February
8. February
9. February
9. February
9. February
11. February
14. February
15. February
16. February
17. February
22. February
22. February
22. February
23. February
23. February
23. February
23. February
25. February
25. February
26. February
26. February
26. February
26. February
27. February
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Llukë e Epërme
Bec – Gjakove
Racak
Podujevë
Peje/Pec (Qender)
Gjakovë
Skenderaj
Suhareka
Kline
Rahovec
Prizren
Deqan
Mitrovicë
Viti
Prizren
Gjakovë
Pejë
Guncat
Malishevë
Drinisht
Suhareka
Podujevë
Prishtinë
Pejë
Viti
Dubrava Prison
Baballoq
Graqk
Prizren
Dashinoc
Prishtinë
Gjakovë
Petrovë
Drenas
Rahovec
Skenderaj
Prizren
Prizren
Shtatori
Podujevë
Pejë
Lipjan
Prishtinë
Rahovec
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
130
Opština
Izvor
dopunski dok.
Deqan / Deqani
Gjakove
Sthime / Stimlje
Podujevë / Podujevo
Peje / Pec
Gjakovë / Djakovica
Skenderaj / Srbica
Suhareka / Suva Reka
Kline / Klina
Rahovec / Orahovac
Prizren / Prizren
Deqan / Decani
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Viti / Vitina
Prizren / Prizren
Gjakovë / Djakovica
Pejë / Pec
Malishevë / Malisevo
Malishevë / Malisevo
Pejë / Pec
Suhareka / Suva Reka
Podujevë / Podujevo
Prishtinë / Pristina
Pejë / Pec
Viti / Vitina
Istog / Istok
Deqan / Decani
Lipjan / Lipljan
Prizren / Prizren
Deqan / Decani
Prishtinë / Pristina
Gjakovë / Djakovica
Shtime / Stimlje
Drenas / Glogovac
Rahovec / Orahovac
Skenderaj / Srbica
Prizren / Prizren
Prizren / Prizren
Pejë / Pec
Podujevë / Podujevo
Pejë / Pec
Lipjan / Lipljan
Prishtinë / Pristina
Rahovec / Orahovac
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
28. February
28. February
1. March
1. March
1. March
1. March
1. March
1. March
1. March
1. March
1. March
1. March
1. March
1. March
2. March
3. March
3. March
3. March
3. March
4. March
4. March
4. March
5. March
5. March
6. March
6. March
6. March
6. March
6. March
6. March
6. March
6. March
7. March
7. March
7. March
8. March
8. March
9. March
9. March
9. March
10. March
10. March
11. March
11. March
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Rahovec
Kaqanik
Prishtinë
Pejë
Strofc
Gjilan
Mitrovicë
Podujevë
Kaqanik
Gjakovë
Suhareka
Drenas
Fushë Kosovë
Prizren
Skenderaj
Deqan
Rahovec
Vushtrri
Drenas
Gjakovë
Suhareka
Mitrovicë
Pejë
Deqan
Vushtrri
Kaqanik
Rahovec
Podujevë
Prizren
Mitrovicë
Vushtrri
Zubin Potok
Fushë e Pejës
Gjakovë
Drenas
Mitrovicë
Kline
Podujevë
Dardania
Kotline / Kotlina
Istog
Viti
Prizren
Vushtrri
2
1
2
3
5
1
3
5
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
3
2
1
1
1
1
1
2
4
1
1
11
1
131
Opština
Izvor
dopunski dok.
Rahovec / Orahovac
Kaqanik / Kacanik
Prishtinë / Pristina
Pejë / Pec
Vushtrri / Vucitrn
Gjilan / Gnjlane
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Podujevë / Podujevo
Kaqanik / Kacanik
Gjakovë / Djakovica
Suhareka / Suva Reka
Drenas / Glogovac
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Prizren / Prizren
Skenderaj / Srbica
Deqan / Decani
Rahovec / Orahovac
Vushtrri / Vucitrn
Drenas / Glogovac
Gjakovë / Djakovica
Suhareka / Suva Reka
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Pejë / Pec
Deqan / Decani
Vushtrri / Vucitrn
Kaqanik / Kacanik
Rahovec
Podujevë / Podujevo
Prizren / Prizren
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Vushtrri / Vucitrn
Zubin Potok / Zubin Potok
Pejë / Pec
Gjakovë / Djakovica
Drenas / Glogovac
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Kline / Klina
Podujevë / Podujevo
Peje/Pec
Kacanik
Istog / Istok
Viti / Vitina
Prizren / Prizren
Vushtrri / Vucitrn
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
11. March
11. March
11. March
11. March
11. March
11. March
12. March
12. March
13. March
13. March
13. March
13. March
14. March
14. March
14. March
14. March
14. March
14. March
15. March
15. March
15. March
15. March
15. March
15. March
15. March
17. March
17. March
17. March
17. March
17. March
17. March
18. March
18. March
18. March
18. March
19. March
19. March
19. March
19. March
20. March
20. March
20. March
20. March
20. March
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Qabiq
Suhareka
Podujevë
Alba e Vogel
Skenderaj
Mitrovicë
Rahovec
Prishtinë
Podujevë
Prizren
Gjakove
Vushtrri
Gjakovë
Deqan
Vushtrri
Pejë
Suhareka
Lipjan
Mitrovicë
Deqan
Istog
SZP02 - 001B
Skenderaj
Lipjan
Suharekë
Mitrovicë
Podujevë
Skenderaj
Prizren
Rahovec
Suharekë
Vushtrri
Gjakovë
Skenderaj
Shtime
Vushtrri
Suhareka
Podujevë
Drenas
Pejë
Polac
Rahovec
Gjakovë
Kushnin
Broj
mrtvi/nestali
2
3
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
3
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
11
1
3
1
132
Opština
Izvor
dopunski dok.
Kline / Klina
Suhareka / Suva Reka
Podujevë / Podujevo
Pejë / Pec
Skenderaj / Srbica
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Rahovec / Orahovac
Prishtinë / Pristina
Podujevë / Podujevo
Prizren / Prizren
Gjakove
Vushtrri / Vucitrn
Gjakovë / Djakovica
Deqan / Decani
Vushtrri / Vucitrn
Pejë / Pec
Suhareka / Suva Reka
Lipjan / Lipljan
Mitrovicë / Kosovska Mitrovicë
Deqan / Decani
Istog / Istok
SZP02-001B (MPU 2000 - 000921)
Skenderaj / Srbica
Lipjan / Lipljan
Suhareka / Suva Reka
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Podujeve / Podujevo
Skenderaj / Srbica
Prizren / Prizren
Rahovec / Orahovac
Suhareka / Suva Reka
Vushtrri / Vucitrn
Gjakovë / Djakovica
Skenderaj / Srbica
Shtime / Stimlje
Vushtrri / Vucitrn
Suhareka / Suva Reka
Podujevë / Podujevo
Drenas / Glogovac
Pejë / Pec
Skenderaj / Srbica
Rahovec / Orahovac
Gjakovë / Djakovica
Prizren / Prizren
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
20. March
20. March
20. March
21. March
21. March
21. March
21. March
21. March
21. March
21. March
21. March
22. March
22. March
22. March
22. March
22. March
22. March
22. March
22. March
22. March
23. March
23. March
23. March
23. March
23. March
23. March
23. March
23. March
23. March
23. March
23. March
24. March
24. March
24. March
24. March
24. March
24. March
24. March
24. March
24. March
24. March
24. March
24. March
24. March
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Mitrovicë
1
Shtime
1
Malishevë
1
Turjak
1
Rahovec
1
Prizren
1
Mitrovicë
1
Skenderaj
2
Fierëz
1
Prishtinë
1
PSH-21
1
Rahovec
2
Prizren
4
Prishtinë
2
Skenderaj
1
Pejë
1
Suhareka
3
Podujevë
2
Malishevë
2
Kline
2
Suhareka
4
Carralluke
3
Skenderaj
2
Prishtinë
1
Rahovec
3
Prishtinë
1
Istog
1
Pejë
1
Kaqanik
1
Gjakovë
1
Prizren
1
Kabash
4
Fushë Kosovë
1
Kaqanik (Kotlinë)
31
Gjakove
1
Llapashticë / Lapastici 5
Vushtrri
4
Montenegro
1
Mitrovicë
6
Bucan
3
Prishtinë
3
Rahovec
1
Fushë Kosovë
1
Drenoc
1
133
Opština
Izvor
dopunski dok.
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Shtime / Stimlje
Malishevë / Malisevo
Malishevë / Malisevo
Rahovec / Orahovac
Prizren / Prizren
Mitrovicë / Kosovka Mitrovica
Skenderaj / Srbica
Pejë / Pec
Prishtinë / Pristina
Rahovec / Orahovac
Prizren / Prizren
Prishtinë / Pristina
Skenderaj / Srbica
Pejë / Pec
Suhareka / Suva Reka
Podujevë / Podujevo
Malishevë / Malishevo
Kline / Klina
Suhareka / Suva Reka
Malishevë / Malishevo
Skenderaj / Srbica
Prishtinë / Pristina
Rahovec / Orahovac
Prishtinë / Pristina
Istog / Istok
Pejë / Pec
Kaqanik / Kacanik
Gjakovë / Djakovica
Prizren / Prizren
Prizren / Prizren
Fushë Kosovë
Kaqanik / Kacanik
Gjakove / Djakovica
Podujeve / Podujevo
Vushtrri / Vucitrn
Montenegro
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Pejë / Pec
Prishtinë / Pristina
Rahovec / Orahovac
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Malishevë / Malisevo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
24. March
24. March
24. March
24. March
24. March
25. March
25. March
25. March
25. March
25. March
25. March
25. March
25. March
25. March
25. March
25. March
25. March
25. March
25. March
25. March
25. March
25. March
25. March
26. March
26. March
26. March
26. March
26. March
26 March
26. March
26. March
26. March
26. March
26. March
26. March
26. March
26. March
26. March
26. March
26. March
26. March
26. March
26. March
26. March
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Opština
Izvor
dopunski dok.
Ferizaj
1 Ferizaj / Urosevac
Nakaradë
1 Obiliq / Obilic
Drenas
1 Drenas / Glogovac
Krushë e Vogel
4 Prizren / Prizren
Strpce / Shterpce
1 Strpce / Shterpce
Podujevë
10 Podujevë / Podujevo
Malishevë
10 Malishevë / Malisevo
Fushë Kosovë
4 Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Rahovec
124 Rahovec / Orahovac
Krushe e Vogel
21 Prizren / Prizren
Shuareke / Suva Reka 20 Suhareka / Suva Reka
Gjakovë
53 Gjakovë / Djakovica
Peje / Pec
9 Pejë / Pec
Prishtinë
10 Prishtinë / Pristina
Gjurgjevik
6 Kline / Klina
Gjilan
1 Gjilan / Gnjilane
Istog
2 Istog / Istok
Deqan
3 Deqan / Decani
Skenderaj
7 Skenderaj / Srbica
Drenas
7 Drenas / Glogovac
Vushtrri
8 Vushtrri / Vucitrn
Kaqanik
4 Kaqanik / Kacanik
Mitrovicë
4 Mitrovicë / Kosovska Mitrovicë
Podujevë
9 Podujevë / Podujevo
Gjakovë
16 Gjakovë / Djakovica
Dardania – Prishtinë
14 Prishtinë / Pristina
Prizren (Krushë e V) 151 Prizren / Prizren
Fushe Kosove
13 Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Pejë / Pec¨
29 Pejë / Pec
Celinës
96 Rahovec / Orahovac
Suhareke / Suva Reka 61 Suhareke / Suva Reka
Kline
7 Kline / Klina
Gjilan
1 Gjilan / Gnjilane
Drenas
6 Drenas / Glogovac
Skenderaj
19 Skenderaj / Srbica
Lipjan
4 Lipjan / Lipljan
Malishevë
4 Malishevë / Malisevo
Deqan
3 Deqan / Decani
Obiliq
2 Obiliq / Obilic
Mitrovicë
10 Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Vushtrri
9 Vushtrri / Vucitrn
Istog
21 Istog / Istok
Shtime
3 Shtime / Stimlje
Ferizaj
2 Ferizaj / Urosevac
134
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
26. March
26. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
27. March
28. March
28. March
28. March
28 March
28. March
28. March
28. March
28. March
28. March
28. March
28. March
28. March
28. March
28. March
28. March
28. March
28. March
28. March
28. March
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Opština
Izvor
dopunski dok.
Kaqanik
2 Kaqanik / Kacanik
FDG43-001B
1
Deqan
6 Deqan / Decani
Obiliq
2 Obiliq / Obilic
Prishtinë
11 Prishtinë / Pristina
Rahovec
22 Rahovec / Orahovac
Bresje / Bresje
19 Fushe Kosove / Kosovo Polje
Suhareke / Suva Reka 24 Suhareke / Suva Reka
Peje / Pec
45 Peje / Pec
Gjakovë
26 Gjakovë / Djakovica
Mitrovicë
4 Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Podujevë
8 Podujevë / Podujevo
Malishevë
7 Malishevë / Malisevo
Kline
3 Kline / Klina
Gjilan
2 Gjilan / Gnjilane
Skenderaj
16 Skenderaj / Srbica
Vushtrri
4 Vushtrri / Vucitrn
Drenas
4 Drenas / Glogovac
Prizren
8 Prizren / Prizren
Shtime
2 Shtime / Stimlje
Kaqanik
6 Kaqanik / Kacanik
Prishtinë
9 Prishtinë / Pristina
Zubin Potok
1 Zubin Potok / Zubin Potok
YNA01-003BP
1
Mamushë
1
Kaqanik
10 Kaqanik / Kacanik
Skenderaj
122 Skenderaj / Srbica
Malishevë
4 Malishevë / Malisevo
Podujeve
24 Podujeve / Podujevo
Gjakovë
9 Gjakovë / Dakovice)
Isniq
1 Deqan / Decani
Rahovec (Celinës)
10 Rahovec / Orahovac
Fushë Kosovë
3 Fushë / Kosovo Polje
Pejë (Çallapek)
30 Peje/Pec
Drenas
10 Drenas / Glogovac
Suhareka
18 Suhareka / Suva Reka
Kline
9 Kline / Klina
Obiliq
2 Obiliq / Obilic
Lipjan
1 Lipjan / Lipljan
Prizren
11 Prizren / Prizren
Prishtinë
16 Prishtinë / Pristina
Ferizaj
2 Ferizaj / Urosevac
Mitrovicë
8 Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Vushtrri
7 Vushtrri / Vucitrn
135
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
28. March
28. March
28. March
28. March
29. March
29. March
29. March
29. March
29. March
29. March
29. March
29. March
29. March
29. March
29. March
29. March
29. March
29. March
29. March
29. March
29. March
30. March
30. March
30. March
30. March
30. March
30. March
30. March
30. March
30. March
30. March
30. March
30. March
30. March
30. March
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Viti
KRI08-001B
TND01.001B
Gjilan
Malishevë
Gjergjiz
Skenderaj
Kline
Malishevë
Prizren
Suhareka
Gjakovë
Deqan
Kaqanik
Vushtrri
Lipjan
Rahovec
Mitrovicë
Podujevë
Drenas
Istog
Skenderaj
Makovc
Peje / Pec
Gjakovë
Malishevë
Vushtrri
Ferizaj
Gjakovë
Kline
Suhareka
Fushë Kosovë
Shtime
Mitrovicë
Deqan
Lipjan
Fushe Kosove
Malishevë
Gjakove / Dakovica
Skenderaj
Izbice / Izbica
Vushtrri
Kopiliq
Rahovec
1
1
1
2
2
8
10
4
3
7
7
2
46
2
2
3
3
1
4
2
2
9
8
3
8
10
3
1
8
1
7
2
1
4
3
1
2
58
10
17
11
9
4
14
136
Opština
Izvor
dopunski dok.
Viti / Vitina
Gjilan / Gnjilane
Malishevë / Malisevo
Pejë / Pec
Skenderaj / Srbica
Kline / Klina
Malishevë / Malisevo
Prizren / Prizren
Suhareka / Suva Reka
Gjakovë / Djakovica
Deqan / Decani
Kaqanik / Kacanik
Vushtrri / Vucitrn
Lipjan / Lipljan
Rahovec / Orahovac
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Podujevë / Podujevo
Drenas / Glogovac
Istog / Istok
Skenderaj / Srbica
Prishtinë Pristina
Peje / Pec
Gjakovë / Djakovica
Malishevë / Malisevo
Vushtrri / Vucitrn
Ferizaj / Urosevac
Gjakovë / Djakovica
Kline / Klina
Suhareka / Suva Reka
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Shtime / Stimlje
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Deqan / Decani
Lipjan / Lipljan
Fushe Kosove / Kosovo Polje
Malishevë / Malisevo
Gjakove / Dakovica
Skenderaj / Srbica
Drenas / Glogovac
Vushtrri / Vucitrn
Obiliq / Obilic
Rahovec / Orahovac
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
31. March
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
1. April
2. April
2. April
2. April
2. April
2. April
2. April
2. April
2. April
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Suhareka
3
Prishtinë
6
Istog
1
Deqan
3
Kline
6
FHG04-011B
1
FHG01-012B
1
Podujevë
5
Vushtrri
9
Ferizaj
1
Pejë
4
Prizren
7
Mitrovicë
6
Kamenice
1
Fushë Kosovë
18
Malishevë
9
Drinish
64
Izbice / Izbica
13
Gjakove
45
Strpce/Shterpce
1
Pristhinë
5
Mitrovicë
8
Podujevë
7
Lipjan
3
Rahovec
5
Kline
7
Vushtrri
6
Suhareka
13
Obiliq
1
Istog
7
Prizren
8
Shtime
3
Drenas
4
Deqan
17
Gjilan
2
FKT20-014BP, FKT20- 1
Gjilan
1
Rahovec
7
Izbice / Izbica
14
Malishevë
13
Kralane / Kraljane
60
Kline (Voljak / Voljaku) 9
Vushtrri
3
Podujevë
6
137
Opština
Suhareka / Suva Reka
Prishtinë / Pristina
Istog / Istok
Deqan / Decani
Kline / Klina
Izvor
dopunski dok.
2
2
2
2
2
2
KRP01-002B
2
Podujevë / Podujevo
2
Vushtrri / Vucitrn
2
Ferizaj / Urosevac
2
Pejë / Pec
2
Prizren / Prizren
2
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
2
Kamenice/Kosovska Kamenica
2
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
2
Malishevë / Malisevo
2
Peje / Pec
2
Skenderaj Srbica
2
Gjakove / Dakovica)
2
Strpce / Shterpce
2
Prishtinë / Pristina
2
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
2
Podujevë / Podujevo
2
Lipjan / Lipljan
2
Rahovec / Orahovac
2
Kline / Klina
2
Vushtrri / Vucitrn
2
Suhareka / Suva Reka
2
Obiliq / Obilic
2
Istog / Istok
2
Prizren / Prizren
2
Shtime / Stimlje
2
Drenas / Glogovac
2
Deqan / Decani
2
Gjilan / Gnjilane
2
090B, FKT20-107BP, UNID2002 2
Gjilan / Gnjilane
2
Rahovec / Orahovac
2
Skenderaj / Srbica
2
Malishevë / Malisevo
2
Gjakove / Djakovica
2
Kline / Klina
2
Vushtrri / Vucitrn
2
Podujevë / Podujevo
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
2. April
2. April
2. April
2. April
2. April
2. April
2. April
2. April
2. April
2. April
3. April
3. April
3. April
3. April
3. April
3. April
3. April
3. April
3. April
3. April
3. April
3. April
3. April
3. April
3. April
3. April
3. April
3. April
4. April
4. April
4. April
4. April
4. April
4. April
4. April
4. April
4. April
4. April
4. April
4. April
44. April
4. April
5. April
5. April
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Suhareka
Mitrovicë
Deqan
Shtime
Drenas
Prizren
Prishtinë
Lipjan
Viti
Pejë
Kralane / Kraljane
Malishevë
Lubeniq / Ljubenic
Gjakovë
Suhareka
Podujevë
Macedonia
Kaqanik
Mitrovicë
Kline
Skenderaj
Drenas
Prishtinë
Lipjan
Rahovec
Prizren
Vushtrri
Deqan
Malishevë
Gjakovë (Kralan)
Peje / Pec
Drenas
Kline
Prishtinë
Suhareka
Mitrovicë
Prizren
Lipjan
Kaqanik
Skenderaj
Shtime
Podujevë
Zveqan
Skenderaj
16
10
16
1
5
4
2
1
1
5
5
7
20
4
6
5
1
2
4
1
7
2
3
2
3
4
6
5
10
80
16
3
5
1
4
3
6
2
2
6
4
8
1
30
138
Opština
Izvor
dopunski dok.
Suhareka / Suva Reka
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Deqan / Decani
Shtime / Stimlje
Drenas / Glogovac
Prizren / Prizren
Prishtinë / Pristina
Lipjan / Lipljan
Viti / Vitina
Pejë / Pec
Gjakove / Djakovica
Malishevë / Malisevo
Pejë / Pec
Gjakovë / Djakovica
Suhareka / Suva Reka
Podujevë / Podujevo
Macedonia
Kaqanik / Kacanik
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Kline / Klina
Skenderaj / Srbica
Drenas / Glogovac
Prishtinë / Pristina
Lipjan / Lipljan
Rahovec / Orahovac
Prizren / Prizren
Vushtrri / Vucitrn
Deqan / Decani
Malishevë / Malisevo
Gjakovë / Djakovica
Peje / Pec)
Drenas / Glogovac
Kline / Klina
Prishtinë / Pristina
Suhareka / Suva Reka
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Prizren / Prizren
Lipjan / Lipljan
Kaqanik / Kacanik
Skenderaj / Srbica
Shtime / Stimlje
Podujevë / Podujevo
Zveqan / Zvecan
Skenderaj / Srbica
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
5. April
5. April
5. April
5. April
5. April
5. April
5. April
5. April
5. April
5. April
5. April
5. April
5. April
5. April
6. April
6. April
6 April
6. April
6. April
6. April
6. April
6. April
6. April
6. April
6. April
6. April
6. April
6. April
6. April
6. April
6. April
6. April
6. April
7. April
7 April
7. April
7. April
7. April
7. April
7. April
7. April
7. April
7. April
7. April
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Carrallukë
Pejë
Suhareka
Fushë Kosovë
Podujevë
Mitrovicë
Drenas
Prizren
Malishevë
Gjakovë
Prishtinë
Kaqanik
Shtime
Vushtrri
Istog
Rahovec
Deqan
Lipjan
Bardhaniq
Kodrinë
Fushë Kosovë
Kline
Malishevë
Podujevë
Mitrovicë
Suhareka
Skanderaj
Prishtinë
Drenas
Shtime
Vushtrri
Rahovec
Ferizaj
Lubeniq
Gjakovë
Malishevë
Fushë Kosovë
Deqan
Suhareka
Lipjan
Prizren
Podujevë
Skenderaj
Shtime
Broj
mrtvi/nestali
5
3
4
1
4
6
3
3
6
7
6
2
1
3
2
3
4
2
1
6
1
1
3
7
1
3
4
1
1
1
1
3
2
30
3
2
2
5
1
1
1
1
2
1
139
Opština
Izvor
dopunski dok.
Malishevë / Malisevo
Pejë / Pec
Suhareka / Suva Reka
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Podujevë / Podujevo
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Drenas / Glogovac
Prizren / Prizren
Malishevë / Malisevo
Gjakovë / Djakovica
Prishtinë / Pristina
Kaqanik / Kacanik
Shtime / Stimlje
Vushtrri / Vucitrn
Istog / Istok
Rahovec / Orahovac
Deqan / Decani
Lipjan / Lipljan
Gjakovë
Pejë / Pec
Fushë Kosovë
Kline / Klina
Malishevë / Malisevo
Podujevë / Podujevo
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Suhareka / Suva Reka
Skanderaj / Srbica
Prishtinë / Pristina
Drenas / Glogovac
Shtime / Stimlje
Vushtrri / Vucitrn
Rahovec / Orahovac
Ferizaj / Urosevac
Pejë / Pec
Gjakovë / Djakovica
Malishevë / Malisevo
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Deqan / Decani
Suhareka / Suva Reka
Lipjan / Lipljan
Prizren / Prizren
Podujevë / Podujevo
Skenderaj / Srbica
Shtime / Stimlje
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
7. April
7. April
8. April
8. April
8. April
8. April
8. April
8. April
9. April
9. April
9. April
9. April
9. April
9. April
9. April
9. April
9. April
9. April
9. April
9. April
9. April
10. April
10. April
10. April
10. April
10. April
10. April
10. April
10. April
10. April
10. April
10. April
10. April
10. April
10. April
10. April
11. April
11. April
11. April
11. April
11. April
11. April
11. April
11. April
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Kline
Obeliq
Pejë
Skenderaj
Podujevë
Fushë Kosovë
Suharekë
Prizren
Kaqanik
Vrelle / Vrelo
Malishevë
Prishtinë
Mitrovicë
Suhareka
Gjakovë
Skenderaj
Obiliq
Drenas
Istog
Vushtrri
Pejë
Kline
Shtime
Makovc
Drinish
Fushë Kosovë
Lipjan
Skenderaj
Vushtrri
Malishevë
Podujevë
Drenas
Prizren
Fushë Kosovë
Suhareka
Mitrovicë
Rahovec
Pejë
Podujvë
Prizren
Prishtinë
Mitrovicë
Shtime
Skenderaj
Broj
mrtvi/nestali
1
1
14
1
1
1
1
1
34
2
3
4
1
2
2
2
2
1
2
2
6
4
1
3
2
1
1
1
1
3
4
2
1
1
3
1
1
3
2
1
2
1
1
1
140
Opština
Izvor
dopunski dok.
Kline / Klina
Obeliq / Obelic
Pejë / Pec
Skenderaj / Srbica
Podujevë / Podujevo
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Suhareka / Suva Reka
Prizren / Prizren
Kaqanik / Kacanik
Istog / Istok
Malishevë / Malisevo
Prishtinë / Pristina
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Suhareka / Suva Reka
Gjakovë / Djakovica
Skenderaj / Srbica
Obiliq / Obilic
Drenas / Glogovac
Istog / Istok
Vushtrri / Vucitrn
Pejë / Pec
Kline / Klina
Shtime / Stimlje
Prishtinë
Pejë
Fushë Kosovë
Lipjan / Lipljan
Skenderaj / Srbica
Vushtrri / Vucitrn
Malishevë / Malisevo
Podujevë / Podujevo
Drenas / Glogovac
Prizren / Prizren
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Suhareka / Suva Reka
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Rahovec / Orahovac
Pejë / Pec
Podujevë / Podujevo
Prizren / Prizren
Prishtinë / Pristina
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Shtime / Stimlje
Skenderaj / Srbica
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
11. April
11. April
12. April
12. April
12. April
12. April
12. April
12. April
12. April
12. April
12. April
12. April
12. April
12. April
12. April
12. April
12. April
12. April
12. April
13. April
13. April
13. April
13. April
13. April
13. April
13. April
13. April
13, April
13. April
13. April
13. April
13. April
13. April
13. April
14. April
14 April
14. April
14 April
14. April
14. April
14. April
14. April
14. April
14. April
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Gjilan
Malishevë
Malishevë
Suhareka
Lipjan
Batajnica 05-516T Vermicë
Gllareve
Lugbunar
Pejë
Mitrovicë
Prizren
Suhareka
Skenderaj
Kline
Prishtinë
Vushtrri
Istog
Gjakovë
Suhareka
Driloni i Madh
Malishevë
Sllatinë / Slatina
Nakarade / Nakarada
Studenicë / Studenici
Gjakovë
Lluke
Kline
Rahovec
Gjilan
Skenderaj
Drenas
Ferizaj
Vushtrri
Makovc
Gjakove / Dakovica
Fushe Kosove
Pejë
Carrallukës
Mitrovicë
Prizren
Podujevë
Kline
Suhareka
1
1
8
1
2
1
1
1
2
5
3
13
3
3
2
1
2
1
2
2
18
2
11
1
11
6
9
1
3
2
2
3
4
2
7
63
4
9
21
17
7
2
2
6
141
Opština
Izvor
dopunski dok.
Gjilan / Gnjilane
Malishevë / Malisevo
Malishevë / Malisevo
Suhareka / Suva Reka
Lipjan / Lipljan
Serbia
Gjakove
Pejë / Pec
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Prizren / Prizren
Suhareka / Suva Reka
Skenderaj / Srbica
Kline / Klina
Prishtinë / Pristina
Vushtrri / Vucitrn
Istog / Istok
Gjakovë / Djakovica
Suhareka / Suva Reka
Peje / Pec
Malishevë
Kaqanik / Kacanik
Fushe Kosove / Kosovo Polje
Istog / Istok
Gjakovë / Djakovica
Deqan / Decani
Kline / Klina
Rahovec / Orahovac
Gjilan / Gnjilane
Skenderaj / Srbica
Drenas / Glogovac
Ferizaj / Urosevac
Vushtrri / Vucitrn
Prishtinë
Gjakove / Dakovica
Fushe Kosove / Kosovo Polje
Pejë / Pec
Malishevë
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Prizren / Prizren
Podujevë / Podujevo
Kline / Klina
Suhareka / Suva Reka
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
14. April
14. April
14. April
14. April
14. April
14. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
15. April
16. April
16. April
16. April
16. April
16. April
16. April
16. April
16. April
16. April
16. April
16. April
16. April
16. April
16. April
17. April
17. April
17. April
17. April
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Deqan
Rahovec
Drenas
Vushtrri
Skenderaj
Gllavicë
Fushe Kosove
Sllovijë
Verbove / Vrbovac
Kryedrin
Skenderaj
Mitrovicë
Podujevë
Vushtrri
Istog
Malishevë
Suhareka
Prishtinë
Rahovec
Gjilan
Prizren
Kline
Gjakovë
Ferizaj
Zubin Potok
Verbicë e Zh.
L. i Demës
Blinisht
Meje
Kuqice
Podujevë
Deqan
Vushtrri
Mitrovicë
Obiliq
Malishevë
Prishtinë
Suhareka
Kline
Ferizaj
Istog
Shtime
Rahovec
Pokleku i vjetër
4
8
2
5
2
1
1
43
3
16
13
10
9
4
2
5
3
4
3
3
2
1
1
1
1
1
4
3
17
2
2
7
9
12
1
4
7
3
2
1
1
3
3
56
142
Opština
Izvor
dopunski dok.
Deqan / Decani
Rahovec / Orahovac
Drenas / Glogovac
Vushtrri / Vucitrn
Skenderaj / Srbica
Gllavicë
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Lipjan / Lipljan
Drenas / Glogovac
Peje / Pec
Skenderaj / Srbica
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Podujevë / Podujevo
Vushtrri / Vucitrn
Istog / Istok
Malishevë / Malisevo
Suhareka / Suva Reka
Prishtinë / Pristina
Rahovec / Orahovac
Gjilan / Gnjilane
Prizren / Prizren
Kline / Klina
Gjakovë / Djakovica
Ferizaj / Urosevac
Zubin Potok / Zubin Potok
Lipjan / Lipljan
Pejë / Pec
Gjakovë Djakovica
Skenderaj / Srbica
Podujevë / Podujevo
Deqan / Decani
Vushtrri / Vucitrn
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Obiliq / Obilic
Malishevë / Malisevo
Prishtinë / Pristina
Suhareka / Suva Reka
Kline / Klina
Ferizaj / Urosevac
Istog / Istok
Shtime / Stimlje
Rahovec / Orahovac
Drenas / Glogovac
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
17. April
17. April
17. April
17. April
17. April
17. April
17. April
17. April
17. April
17. April
17. April
17. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
18. April
19. April
19. April
19. April
19. April
19. April
19. April
19. April
19. April
19. April
19. April
19. April
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Qirez / Cirezu
Gjakove
Suhareka
Malishevë
Lipjan
Podujevë
Mitrovicë
Prishtinë
Pejë
Vushtrri
Prizren
Ferizaj
Savrova
Obiliq
Ribare i Vogel
Malishevë
Rugova / Rugova
Podujevë
Vushtrri
Skenderaj
Gjakovë
Fushë Kosovë
Bërnicë e Epërme
Malishevë
Prishtinë
Kaqanik
Mitrovicë
Lipjan
Prizren
Rahovec
Kline
Istog
Mramor
Makovc
Hallaci i Vogel
Mitrovice
Rugova / Rugova
Zubin Potok
Podujevë
Suhareka
Rahovec
Prizren
Deqan
Malishevë
11
7
2
8
3
4
3
1
3
1
3
1
1
4
32
7
10
36
5
5
3
4
3
8
5
2
7
32
3
2
1
2
1
4
20
6
4
7
22
2
4
1
2
2
143
Opština
Izvor
dopunski dok.
Skenderaj / Srbica
Gjakovë / Djakovica
Suhareka / Suva Reka
Malishevë / Malisevo
Lipjan / Lipljan
Podujevë / Podujevo
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Prishtinë / Pristina
Pejë / Pec
Vushtrri / Vucitrn
Prizren / Prizren
Ferizaj / Urosevac
Suhareke / Suva Reka
Obiliq / Obilic
Lipjan / Liplan
Malishevë / Malisevo
Peje / Pec
Podujevë / Podujevo
Vushtrri / Vucitrn
Skenderaj / Srbica
Gjakovë / Djakovica
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Malishevë / Malisevo
Prishtinë / Pristina
Kaqanik / Kacanik
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Lipjan / Lipljan
Prizren / Prizren
Rahovec / Orahovac
Kline / Klina
Istog / Istok
Prishtinë / Pristina
Lipjan Lipljan
Mitrovice / Kosovska Mitrovica
Pejë / Pec
Zubin Potok
Podujevë / Podujevo
Suhareka / Suva Reka
Rahovec / Orahovac
Prizren / Prizren
Deqan / Decani
Malishevë / Malisevo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
19. April
19. April
19. April
19. April
19. April
19. April
19. April
19. April
19. April
19. April
20. April
20. April
20. April
20. April
20. April
20. April
20. April
20. April
20. April
20. April
20. April
20. April
20. April
20. April
20. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
21. April
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
CZ01-055B
Skenderaj
Drenas
Gjakovë
Gjilan
Kaqanik
Vushtrri
Shtime
Car / Bujanovac
Kamenice
Makovc
Prizren
Mitrovicë
Malishevë
Pejë
Vushtrri
Skenderaj
Kline
Suhareka
Zubin Potok
Istok
Podujevë
Stagovë
Drenas
Rahovec
Suhareka
Makovc
Nakarade / Nakarada
Malishevë
Mitrovicë
Kline
Pejë
Gjilan
Shtime
Podujevë
Gjakovë
Vushtrri
Rahovec
Prizren
Ferizaj
Lipjan
Obiliq
SXL01-003BP
Kaqanik
1
14
3
4
1
2
5
1
1
1
5
2
5
5
6
2
3
1
2
1
1
2
1
5
1
26
14
18
3
7
1
3
4
1
2
5
1
2
1
1
2
1
1
3
144
Opština
Izvor
dopunski dok.
Skenderaj / Srbica
Drenas / Glogovac
Gjakovë / Djakovica
Gjilan / Gnjilane
Kaqanik / Kacanik
Vushtrri / Vucitrn
Shtime / Stimlje
Kaminice / Kosovska Kamenica
Prishtinë
Prizren / Prizren
Mitrovicë / Koosovska Mitrovica
Malishevë / Malisevo
Pejë / Pec
Vushtrri / Vucitrn
Skenderaj / Srbica
Kline / Klina
Suhareka / Suva Reka
Zubin Potok / Zubin Potok
Istog / Istok
Podujevë / Podujevo
Stagovë/Stagovo
Drenas / Glogovac
Rahovec / Orahovac
Suhareka / Suva Reka
Prishtinë Pristina
Fushe Kosove / Kosovo Polje
Malishevë / Malisevo
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Kline / Klina
Pejë / Pec
Gjilan / Gnjilane
Shtime / Stimlje
Podujevë / Podujevo
Gjakovë / Djakovica
Vushtrri / Vusitrn
Rahovec / Orahovec
Prizren / Prizren
Ferizaj / Urosevac
Lipjan / Lipljan
Obiliq / Obilic
Kaqanik / Kacanik
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
22. April
22. April
22. April
22. April
22. April
22. April
22. April
22. April
22. April
22. April
22. April
22. April
23. April
23. April
23. April
23. April
23. April
23. April
23. April
24. April
24. April
24. April
24. April
24. April
24. April
24. April
24. April
24. April
24. April
24. April
24. April
24. April
24. April
24. April
24. April
24. April
24. April
25. April
25. April
25. April
25. April
25. April
25. April
26. April
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Podujevë
Suhareka
Gjakovë
Vushtrri
Shtime
Prishtinë
Skenderaj
Prizren
Rahovec
Mitrovice (Shipol)
Kamenice
Keqekollë
Vushtrri
Prizren
Makovc
Gjakovë
Rahovec
Skenderaj
Podujevë
Vushtrri
Bogicevica in Plav
Malishevë
Kaqanik
Fushë Kosovë
Drenas
Bogicevica
Gjakovë
Këpuz
Kline
Obiliq
Skenderaj
Rahovec
Mitrovicë
Gjilan
Vushtrri
Leposaviq/Leposavic
Prishtina
Pejë
Gjakovë
Mitrovicë
Drenas
Istog
Vushtrri
Nedre Nerodime
6
1
3
2
2
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
3
1
1
5
1
2
6
1
1
1
1
3
2
1
4
1
4
2
5
1
1
4
2
5
2
1
2
1
145
Opština
Izvor
dopunski dok.
Podujevë / Podujevo
Suhareka / Suva Reka
Gjakovë / Djakovica
Vushtrri / Vucitrn
Shtime / Stimlje
Prishtinë / Pristina
Skenderaj / Srbica
Prizren / Prizren
Rahovec / Orahovac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Kamenice/Kosovska Kamenica
Vushtrri / Vucitrn
Prizren / Prizren
Prishtinë / Pristina
Gjakovë / Djakovica
Rahovec / Orahovac
Skenderaj / Srbica
Podujevë / Podujevo
Vushtrri / Vucitrn
Montenegro
Malishevë / Malisevo
Kaqanik / Kacanik
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Drenas / Glogovac
Plav, Montenegro)
Gjakovë/ Djakovica
Peje/Pec
Kline / Klina
Obiliq / Obilic
Skenderaj / Srbica
Rahovec / Orahovac
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Gjilan / Gnjilane
Vushtrri / Vucitrn
Leposaviq/Leposavic
Prishtina / Pristina
Pejë / Pec
Gjakovë / Djakovica
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Drenas / Glogovac
Istog / Istok
Vushtrri / Vucitrn
Ferizaj / Urosevac
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
26 April
26. April
26. April
26. April
26. April
26. April
26. April
26. April
26. April
26. April
27. April
27. April
27. April
27. April
27. April
27. April
27. April
27. April
27. April
27. April
27. April
27. April
27. April
27. April
27. April
27. April
28. April
28. April
28. April
28. April
28. April
28. April
28. April
28. April
28. April
28. April
28. April
28. April
29. April
29. April
29. April
29. April
29. April
29. April
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Dobrosh / Dobros
Mitrovicë
Vushttri
Fushë Kosovë
Prizren
Pejë
Suhareka
Ferizaj
Begaj
Fushë Kosovë
Meje / Meja
Verbove / Vrbovac
Mitrovicë
Deqan
Rahovec
Prishtinë
Istog
Pejë
Prizren
Podujevë
Vushtrri
Skenderaj
Suhareka
Ferizaj
Peje/Pec
Gjakovë
Prishtinë
Podujevë
Suhareka
Prizren
Mitrovicë
Kaqanik
Vushtrri
Drenas
Rahovec
Fushë Kosovë
Peje / Pec
Vushtrri
Istog
Drenas
3
3
5
1
1
1
1
1
1
3
2
344
4
3
6
2
3
2
7
2
2
3
2
1
1
5
6
4
1
2
2
7
3
3
3
1
1
4
3
1
2
2
1
1
146
Opština
Izvor
dopunski dok.
Gjakovë / Djakovica
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Vushtrri / Vucitrn
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Prizren / Prizren
Pejë / Pec
Suhareka / Suva Reka
Ferizaj / Urosevac
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Gjakove / Dakovica)
Drenas / Glogovac)
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Deqan / Decani
Rahovec / Orahovac
Prishtinë / Pristina
Istog / Istok
Pejë / Pec
Prizren / Prizren
Podujevë / Podujevo
Vushtrri / Vucitrn
Skenderaj / Srbica
Suhareka / Suva Reka
Ferizaj / Urosevac
Pejë / Pec
Gjakovë / Djakovica
Prishtinë / Pristina
Podujevë / Podujevo
Suhareka / Suva Reka
Prizren / Prizren
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Kaqanik / Kacanik
Vushtrri / Vucitrn
Drenas / Glogovac
Rahovec / Orahovac
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Pejë Pec
Vushtrri / Vucitrn
Istog / Istok
Drenas / Glogovac
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
29. April
29. April
29. April
29. April
29. April
29. April
29. April
29. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
30. April
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Podujevë
Skenderaj
Suhareka
Mitrovicë
Kline
Deqan
Gjakovë
Prizren
Drenas / Glogovac
Fushë Kosovë
Gjakove/Dakovica
Dardan
Skenderaj
Mitrovicë
Vushtrri
Suhareka
Malishevë
Lipjan
Zveqan
Prishtinë
Deqan
Kaqanik
Viti
Shtime
Gjilan
Rahovec
Podujevë
Llabian
Podujevë
Velika Podina
Drenas
Kline
Pejë
Deqan
Novoberde
Skenderaj
Istog
Prizren
Kaqanik
Gjakovë
Vushtrri
Prishtinë
Rahovec
Mitrovicë
4
2
1
8
1
1
2
1
52
4
5
2
13
9
8
2
5
1
1
2
2
5
1
1
1
4
1
26
23
3
12
4
26
9
1
7
1
2
2
9
7
4
3
8
147
Opština
Izvor
dopunski dok.
Podujevë / Podujevo
Skenderaj / Srbica
Shuareka / Suva Reka
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Kline / Klina
Deqan / Decani
Gjakovë / Djakovica
Prizren / Prizren
Drenas / Glogovac
Fushë Kosovë
Gjakovë / Djakovica
Pejë / Pec
Skenderaj / Srbica
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Vushtrri / Vucitrn
Suhareka / Suva Reka
Malishevë / Malisevo
Lipjan / Lipljan
Zveqan / Zvecan
Prishtinë / Pristina
Deqan / Decani
Kaqanik / Kacanik
Viti / Vitina
Shtime / Stimlje
Gjilan / Gnjilane
Rahovec / Orahovac
Podujevë / Podujevo
Peje / Pec
Podujevë / Podujevo
Plav, Montenegro)
Drenas / Glogovac
Kline / Klina
Pejë / Pec
Deqan / Decani
Novoberde / Novo Brdo
Skenderaj / Srbica
Istog / Istok
Prizren / Prizren
Kaqanik / Kacanik
Gjakovë / Djakovica
Vushtrri / Vucitrn
Prishtinë / Pristina
Rahovec / Orahovac
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
1. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
2. May
3. May
3. May
3. May
3. May
3. May
3. May
3. May
3. May
3. May
3. May
3. May
3. May
3. May
4. May
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Suhareka
Fushë Kosovë
Ferizaj
Plav Vedlika Podina
Gjilan
Rreznik
Cerrovikë
Vrboc
Obiliq
Llabian
Polluzhe / Poluza
Vushtrri
Mitrovicë
Suhareka
Podujevë
Kline
Ferizaj
Skenderaj
Prishtinë
Istog
Gjilan
Gjakovë
Kaqanik
Rahovec
Shtime
Prizren
Fushe Kosove
Kamenice
Podujevë
Verbove / Vrbovac
Pejë
Prishtinë
Suhareka
Istog
Rahovec
Gjakovë
Podujevë
Prizren
Kline
Fushë Kosovë
Skenderaj
Kline
2
1
1
3
1
4
1
1
2
1
7
4
127
15
7
2
2
1
3
2
3
1
8
1
1
2
2
1
2
1
8
3
9
1
22
2
3
2
8
2
2
1
7
2
148
Opština
Izvor
dopunski dok.
Suhareka / Suva Reka
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Ferizaj / Urosevac
Montenegro
Gjilan / Gnjilane
Obiliq / Obilic
Peje / Pec
Drenas / Glogovac
Vushtrri / Vucitrn
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Suhareka / Suva Reka
Podujevë / Podujevo
Kline / Klina
Ferizaj / Urosevac
Skenderaj / Srbica
Prishtinë / Pristina
Istog / Istok
Gjilan / Gnjilane
Gjakovë / Djakovica
Kaqanik / Kacanik
Rahovec / Orahovac
Shtime / Stimlje
Prizren / Prizren
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Kamenice /Kosovska Kamenica
Podujevë / Podujevo
Drenas / Glogovac
Pejë / Pec
Prishtinë / Pristina
Suhareka / Suva Reka
Istog / Istok
Rahovec / Orahovac
Gjakovë / Djakovica
Podujevë / Podujevo
Prizren / Prizren
Kline / Klina
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Skenderaj / Srbica
Kline / Klina
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
4. May
4. May
4. May
4. May
4. May
4. May
4. May
4. May
4. May
4. May
4. May
4. May
4. May
5. May
5. May
5. May
5. May
5. May
5. May
5. May
5. May
5. May
5. May
5. May
5. May
5. May
5. May
5. May
6. May
6. May
6. May
6. May
6. May
6. May
6. May
6. May
6. May
6. May
6. May
6. May
6. May
6. May
7. May
7. May
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Polluzhe / Poluza
Gjakovë
Malishevë
Rahovec
Mitrovicë
Kaqanik
Pejë
Prishtinë
Vushtrri
Skenderaj
Shtime
Gjilan
Korrotic
Prizren
Suhareka
Vushtrri
Fushë Kosovë
Drenas
Rahovec
Pejë
Kline
Gjakovë
Mitrovicë
Skenderaj
Suhareka
Podujevë
Prishtinë
Rahovec
Gllogovc/Glogovac
Pejë
Podujevë
Obiliq
Shtime
Gjakovë
Suhareka
Prizren
Prishtinë
Skenderaj
Obiliq
Kërnicë
Peje / Pec
Gjakovë
Opština
Izvor
dopunski dok.
1 Drenas / Glogovac
2 Gjakovë / Djakovica
2 Malishevë / Malisevo
3 Rahovec / Orahovac
1 Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
1 Kaqanik / Kacanik
2 Peje / Pec
1 Prishtinë / Pristina
1 Vushtrri / Vucitrn
2 Skenderaj / Srbica
1 Shtime / Stimlje
1 Gjilan / Gnjilane
1
3 Prizren / Prizren
3 Shuareka / Suva Reka
3 Vushtrri / Vucitrn
1 Fushë Kosovë / Kosovo Polje
1 Drenas / Glogovac
10 Rahovec / Orahovac
12 Pejë / Pec
1 Kline / Klina
5 Gjakovë / Djakovica
2 Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
1 Skenderaj / Srbica
3 Suhareka / Suva Reka
3 Podujevë / Podujevo
1 Prishtinë / Pristina
1
3 Rahovec / Orahovac
3 Gllogovc/Glogovac
18 Pejë / Pec
9 Podujevë / Podujevo
2 Obiliq / Obilic
1 Shtime / Stimlje
1 Gjakovë / Djakovica
1 Suhareka / Suva Reka
1 Prizren / Prizren
1 Prishtinë / Pristina
1 Skenderaj / Srbica
2 Obiliq / Obilic
1
2
23 Peje / Pec)
31 Gjakovë / Dakovica
149
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
7. May
7. May
7. May
7. May
7. May
7. May
7. May
7. May
7. May
7. May
7. May
7. May
7. May
7. May
7. May
8. May
8. May
8. May
8. May
8. May
8. May
8. May
8. May
8. May
8. May
8. May
8. May
8. May
8. May
8. May
9. May
9. May
9. May
9. May
9. May
9. May
9. May
10. May
10. May
10. May
10. May
10. May
10. May
10. May
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Prishtinë
Prizren
Drenas
Deqan
Rahovec
Suhareka
Mitrovicë
Lipjan
Malishevë
Novoberde
Klinë
Podujevë
Skenderaj
Vushtrri
Istog
Gjilan
Gjakove
Kline
Pejë
Skenderaj
Mitrovicë
Rahovec
Podujevë
Vushtrri
Deqan
Drenas
Prizren
Shtime
Pejë
Gjakove
Deqan
Babindol
Rahovec
Vushtrri
Viti
Gjakovë
Suhareka
Pejë
Vushtrri
Kline
Prizren
Rahovec
Broj
mrtvi/nestali
1
3
1
3
1
3
1
1
2
1
1
2
1
3
1
3
1
4
3
10
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
2
5
4
2
9
1
1
45
3
4
8
4
1
2
150
Opština
Izvor
dopunski dok.
Prishtinë / Pristina
Prizren / Prizren
Drenas /Gllogovac
Deqan / Decani
Rahovec / Orahovac
Suhareka / Suva Reka
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Lipjan / Lipljan
Malishevë / Malisevo
Novoberde / Novo Brdo
Klinë /Klina
Podujevë / Podujevo
Skenderaj / Srbica
Vushtrri / Vucitrn
Istog / Istok
Gjilan / Gnjilane
Gjakovë / Dakovica
Kline / Klina
Pejë / Pec
Skenderaj / Srbica
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Raovec / Orahovac
Podujevë / Podujevo
Vushtrri / Vucitrn
Deqan / Decan
Drenas / Glogovac
Prizren / Prizren
Shtime / stimlje
Pejë / Pec
Gjakovë / Djakovica
Deqan / Decani
Babindol/
Rahovec / Orahovac
Vushtrri / Vucitrn
Viti / Vitina
Gjakov / Dakovica
Suhareka / Suva Reka
Pejë / Pec
Vushtrri / Vucitrn
Kline / Klina
Prizren / Prizren
Rahovec / Orahovac
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
10. May
10. May
10. May
10. May
10. May
10. May
10. May
10. May
11. May
11. May
11. May
11. May
11. May
11. May
11. May
11. May
11. May
11. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12. May
12May
12. May
13. May
13. May
13. May
13. May
13. May
13. May
Grad/selo/
mesto
1999 Prishtinë
1999 Malishevë
1999 Deqan
1999 Lipjan
1999 Mitrovicë
1999 Gjilan
1999 Obiliq
1999 Drenas
1999 Gjakovë
1999 Prizren
1999 Pejë
1999 Vushtrri
1999 Rahovec
1999 Mitrovicë
1999 Drenas
1999 Suharekë
1999 Deqan
1999
1999 Kline
1999 Suhareka
1999 Kaqanik
1999 Podujevë
1999 Makovc
1999 Gjakovë
1999 Malishevë
1999 Izbice
1999 Drenas
1999 Vushtrri
1999 Mitrovicë
1999 Deqan
1999 Peje/Pec
1999 Ferizaj
1999 Istog
1999 Shtime
1999
1999 Prizren
1999 Banjë
1999 Qyqavicë
1999 Peje/Pec
1999 Prizren
1999 Prishtinë
1999 Shtime
1999 Suhareka
1999 Rahovec
Broj
mrtvi/nestali
1
2
2
1
1
1
2
3
1
2
8
1
2
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
5
4
2
1
1
16
2
1
1
1
1
1
1
12
41
1
2
9
1
151
Opština
Izvor
dopunski dok.
Prishtinë / Pristina
Malishevë / Malisevo
Deqan /Decan
Lipjan /Lipjan
Mitrovicë / Kosovska Mitrovicë
Gjilan/ Gilane
Obiliq / Obilic
Drenas / Glogovac
Gjakove / Dakovica
Prizren / Prizren
Pejë / Pec
Vushtrri / Vucitrn
Rahovec / Orahovac
Mitrovicë /Mitrovica
Drenas / Glogovac
Suharekë /Suva reka
Deqan / Decan
Kline / Klina
Suhareka / Suva Reka
Kaqanik / Kacanik
Podujevë / Podujevo
Prishtinë / Pristina
Gjakovë / Dakovica
Malishevë / Malisevo
Skenderaj / Srbica
Drenas / Glogovac
Vushtrri / Vucitrn
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Deqan / Decani
Pejë / Pec
Ferizaj / Urosevac
Istog / Istok
Shtime / Stimlje
Prizren / Prizren
Banjë
Qyqavic
Pejë/ Pec
Prizren / Prizren
Prishtinë / Pristina
Shtime / Stimlje
Suhareka / Suva Reka
Rahovec / Orahovac|
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
13. May
13. May
13. May
13. May
13. May
13. May
13. May
13. May
13. May
13. May
13. May
14. May
14. May
14. May
14. May
14. May
14. May
14. May
14. May
14. May
14. May
14. May
14. May
14. May
14. May
14. May
15. May
15. May
15. May
15. May
15. May
15. May
15. May
15. May
15. May
15. May
15. May
15. May
15. May
15. May
15. May
16. May
16. May
16. May
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Kline
Drenas
Kaqanik
Gjakovë
Malishevë
Vushtrri
Skenderaj
Mitrovicë
Korishë
Lipjan
Pejë
Ujmire
Gjakove
Ferizaj
Skenderaj
Mitrovicë
Istog
Suhareka
Vushtrri
Prishtinë
Rahovec
Prizren
Fushë Kosovë
Zhabor
Tushile
Vushtrri
Gllogovc
MPU
Lipjan
Mitrovicë
Ferizaj
Malishevë
Suhareka
Prizren
Gjakovë
Pejë
Viti
Istog
Kline
Pejë
Obiliq
Broj
mrtvi/nestali
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
3
66
1
7
1
2
4
1
2
5
2
2
1
1
1
2
4
2
3
1
1
1
1
1
1
3
2
4
1
1
1
3
3
1
152
Opština
Izvor
dopunski dok.
Kline / Klina
Drenas / Glogovac
Kaqanik / Kacanik
Gjakovë / Djakovica
Malishevë / Malisevo
Vushtrri / Vucitrn
Skenderaj / Srbica
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Korishë
Lipjan / Lipljan
Pejë / Pec
Kline / Klina
Gjakovë / Dakovica
Ferizaj / Urosevac
Skenderaj / Srbica
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Istog / Istok
Suhareka / Suva Reka
Vushtrri / Vucitrn
Prishtinë / Pristina
Rahovec / Orahovac
Prizren /Prizren
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Zhabor i poshtem
Skenderaj / Srbica
Vushtrri / Vucitrn
Gllogovc /Glogovac
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
MPU 2000-000298 2Ba-178
2
Lipjan / Lipljan
Mitrovicë/ Mitrovica
Ferizaj/ orusevac
Malishevë / Malisevo
Suhareka / Suva Reka
Prizren / Prizren
Gjakovë / Djakovica
Pejë / Pec
Viti / Vitina
Istog / Istok
Kline / Klina
Pejë / Pec
Obiliq/Obilic
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
16. May
16. May
16. May
16. May
16. May
16. May
16. May
16. May
16. May
16. May
16. May
16. May
16. May
17 May
17. May
17. May
17. May
17. May
17. May
17. May
17. May
17. May
17. May
17. May
17. May
17. May
18. May
18. May
18. May
18. May
18. May
18. May
18. May
18. May
18. May
18. May
18. May
18. May
18. May
18. May
19. May
19. May
19. May
19. May
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Istog
Makovc
Vushtrri
Deqan
Skenderaj
Podujevë
Gjakovë
Rahovec
Mitrovicë
Lipjan
Prizren
Siqevë
Pejë
Vushtrri
Gjakovë
Prishtinë
Rahovec
Malishevë
Skenderaj
Drenas
Prizren
Gjilan
Gllarevë
Bratotine
Klinë
Podujevë
Peje
Zubin Potok
Gjilan
Çitak
Skenderaj
Kline
Gjakovë
Istog
Kamenicë
Mitrovicë
Rahovec
Deqan
Mitrovicë
Lipjan
Prizren
Pejë
Broj
mrtvi/nestali
2
3
10
2
3
1
3
1
4
1
1
2
5
1
4
2
1
1
3
2
3
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
3
1
3
1
1
1
3
1
2
5
1
2
6
153
Opština
Izvor
dopunski dok.
Istog / Istok
Prishtinë / Pristina
Vushtrri / Vucitrn
Deqan / Decani
Skenderaj / Srbica
Podujevë / Podujevo
Gjakovë / Djakovica
Rahovec / Orahovac
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Lipjan/Lipljan
Prizren / Prizren
Siqevë
Pejë / Pec
Vushtrri / Vucitrn
Gjakovë / Djakovica
Prishtinë / Pristina
Rahovec / Orahovac
Malishevë / Malisevo
Skenderaj / Srbica
Drenas / Glogovac
Prizren / Prizren
Gjilan / Gnjilane
Gllarevë / Iglarevo
Bratotine / Bratotine
Klinë/Klina
Podujevë / Podujevo
Pejë / Pec
Zubin Potok/Zubin Potok
Gjilan/Gilanje
Çitak / Čitak
Skenderaj / Srbica
Kline / Klina
Gjakovë / Djakovica
Istog / Istok
Kamnicë/ Kamenica
Mitrovicë/Mitrovica
Rahovec/Orahovac
Deqan / Decani
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Lipjan / Lipljan
Prizren / Prizren
Pej/Pec
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
19. May
19. May
19. May
19. May
19. May
20. May
20. May
20. May
20. May
20. May
20. May
20. May
20. May
20. May
20. May
20. May
20. May
20. May
20. May
20. May
20. May
20. May
21. May
21. May
21. May
21. May
21. May
21. May
21. May
21. May
21. May
21. May
21. May
21. May
21. May
21. May
21. May
22. May
22. May
22. May
22. May
22. May
22. May
22. May
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Opština
Izvor
dopunski dok.
Dubrave (prison)(Nato bomb3)Istog – Dubrave prison
Podujevë
4
Podujevë / Podujevo
Rahovec
1
Rahovec / Orahovac
Skenderaj
1
Skenderaj / Srbica
Suhareka
1
Suhareka / Suva Reka
Vinarc i poshtëm
2
Kline
1
Kline /Klina
Drenas
1
Drenas / gllogovac
Viti
1
Viti / Vitina
Gjilan
1
Gjilan / Gnjilane
Skenderaj
3
Skenderaj / Srbica
Istog
1
Istog / Istok
Mitrovicë
5
Mitrovicë / Kosovska Mitrovica
Rahovec
1
Rahovec / Orahovac
Suhareka
1
Suhareka / Srbica
Pejë
2
Pejë / Pec
Prizren
1
Prizren / Prizren
Lipjan
1
Lipjan/Lipljan
Gjakovë
4
Gjakovë / Djakovica
Shtime
1
Vushtrri
Shtime/Stimlje
1
Vushtrri / Vucitrn
Podujeve
1
Podujeve /Podujevo
Dubrave (prison)(Nato bomb 17) Istog – Dubrave prison
Mitrovicë
1
Mitrovicë / K. Mitrovica
Vushtrri
1
Vushtrri / Vucitrn
Kaqanik
11 Kaqanik / Kacanik
Stagovë / Stagovo
6
Rahovec
4
Rahovec / Orahovac
Pejë
2
Pejë / Pec
Suhareka
3
Suhareka / Suva Reka
Malishevë
3
Malishevë / Malisevo
Prishtinë
1Prishtinë /Pristina
Drenas
1
Drenas / Glogovac
Istog
2
Istog / Istok
Kline
1
Kline / Klina
Shtime
1
Shtime / Stimlje
2
Dubrave Prison (Serb massare 110)1Istog / Istok
Vushtrri
75 Vushtrri / Vucitrn
Pejë
7
Pejë / Pec
Suhareka
1
Suhareka / Suva Reka
Mitrovicë
6
Mitrovicë / K. Mitrovica
Malishevë
1
Malishevë / Malisevo
Nedakovc
1
154
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
22. May
22. May
22. May
22. May
22. May
22. May
22. May
22. May
22. May
22. May
22. May
23. May
23. May
23. May
23. May
23. May
23. May
23. May
23. May
23. May
23. May
23. May
23. May
23. May
23. May
23. May
24. May
24. May
24. May
24. May
24. May
24. May
24. May
24. May
24. May
24. May
24. May
24. May
24. May
24. May
24. May
25. May
25. May
25. May
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Keqekollë
Rahovec
Drenas
Deqan
Podujevë
Gjakovë
Kaqanik
Prizren
Gjilan
Ferizaj
Prishtinë
Dubrave Prison
Bequk
Suhareka
Deqan
Pejë
Vushtrri
Podujevë
Prizren
Fushë Kosovë
Shtime
Gjakovë
Rahovec
Malishevë
Mitroivce
Skenderaj
Bogicevica
Sllovi / Slovinje
Podujevë
Istog
Skenderaj
Suhareka
Vushtrri
Drenas
Malishevë
Prishtinë
Lipjan
Gjakovë
Mitrovice
Rahovec
Lisnaje / Dubrava
Pejë
Prishtinë
1
1
3
3
2
3
1
2
1
1
1
19
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
8
9
3
3
3
1
1
1
1
1
9
2
2
1
2
4
11
1
155
Opština
Izvor
dopunski dok.
Rahovec / Orahovac
Drenas / Glogovac
Deqan / Decani
Podujevë / Podujevo
Gjakovë / Djakovica
Kaqanik / Kacanik
Prizren / Prizren
Gjilan / Gnjilane
Ferizaj / Urosevac
Prishtinë / Pristina
Istog / Istok
Suhareka / Suva Reka
Deqan / Decani
Pejë / Pec
Vushtrri / Vucitrn
Podujevë / Podujevo
Prizren / Prizren
Fushë Kosovë / Kosv. Polje
Shtime / Stimlje
Gjakovë / Djakovica
Rahovec / Orahovac
Malishevë / Malisevo
Mitrovice / K. Mitrovica
Skenderaj / Srbica
Plav, Montenegro
Lipjan / Lipljane
Podujevë / Podujevo
Istog / Istok
Skenderaj / Srbica
Suhareka / Suva Reka
Vushtrri / Vucitrn
Drenas / Glogovac
Malishevë / Malisevo
Prishtinë / Pristina
Lipjan / Lipljan
Gjakovë / Djakovica
Mitrovice /K.mitrovica
Rahovec / Orahovac
Istog
Pejë / Pec
Prishtinë / Pristina
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
25. May
25. May
25. May
25. May
25. May
25. May
25. May
25. May
25. May
25. May
25. May
25. May
25. May
25. May
25. May
26. May
26. May
26. May
26. May
26. May
26. May
26. May
26. May
26. May
26. May
26. May
26. May
26. May
26. May
26. May
27. May
27. May
27. May
27. May
27. May
27. May
27. May
27. May
27. May
27. May
27. May
27. May
28. May
28. May
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Podujevë
Gjakovë
Bogicevica
Vushtrri
4
3
3
3
1
Drenas
1
Suhareka
2
Kline
1
Deqan
2
Skenderaj
3
Kaqanik
6
Malishevë
2
Mitrovicë
1
Lipjan
2
Gjilan
1
Ribari e Madhe
2
Prizren
14
Podujevë
10
Pejë
1
Vushtrri
1
Skenderaj
3
Suhareka
2
Deqan
6
Shtime
1
Mitrovicë
1
Gjakovë
1
Prishtinë
1
Drenas
2
Pancevo
1
Istog
5
Kosuriq
6
Gjakovë
1
Mitrovicë
1
Skenderaj
1
Kline
1
Ferizaj
1
Prishtinë
1
Malishevë
1
Deqan
1
Prizren
1
Suhareka
1
Kraishtë
1
Rozajame, Montenegro 1
Pejë
3
156
Opština
Podujevë / Podujevo
Gjakovë / Djakovica
Plav, Montenegro
Vushtrri / Vucitrn
Drenas / Glogovac
Suhareka / Suva Reka
Kline / Klina
Deqan / Decani
Skenderaj / Srbica
Kaqanik / Kacanik
Malishevë / Malisevo
Mitrovicë / K. Mitrovica
Lipjan/Lipljan
Gjilan/Gnjilane
Lipjan
Prizren / Prizren
Podujevë / Podujevo
Pejë / Pec
Vushtrri / Vucitrn
Skenderaj / Srbica
Suhareka / Suva Reka
Deqan / Decani
Shtime / Stimlje
Mitrovicë / K. Mitrovica
Gjakovë / Djakovica
Prishtinë / Pristina
Drenas / Glogovac
Pancevo
Istog/Istok – Dubrav
Pejë / Pec
Gjakovë / Djakovica
Mitrovicë / K. Mitrovica
Skenderaj / Srbica
Kline / Klina
Ferizaj / Urosevac
Prishtinë / Pristina
Malishevë / Malisevo
Deqan/Decani
Prizren
Suhareka
Krajishtë / Krajište
Montenegro
Pejë / Pec
Izvor
dopunski dok.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
28. May
28. May
28. May
28. May
28. May
28. May
28, May
28. May
28. May
28. May
29. May
29. May
29. May
29. May
29. May
29. May
29. May
30. May
30. May
30. May
30. May
30. May
30. May
30. May
30. May
30. May
30. May
30. May
31. May
31. May
31. May
31. May
31. May
31. May
31.May
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Podujevë
Fushë Kosovë
Drenas
Rahovec
Prizren
Gjakovë
Vushtrri
Mitrovicë
Lipjan
Raushiq
Prizren
Deqan
Drenas
Vushtrri
Podujevë
Prishtinë
Vitomirice
Ashlan
Vushtrri
Mitrovicë
Suhareka
Rahovec
Kline
Prizren
Gjakovë
Prishtinë / Pristina
Zubin Potok
Prishtinë / Pristina
Vushtrri
Lipjan
Kline
Skenderaj
Prizren
Deqan
Hulaj
Pejë
Vushtrri
Gjakovë
Viti
Istog
Prishtinë
Mitrovicë
Suhareka
2
1
1
1
1
2
2
3
1
1
3
2
2
1
1
1
2
2
1
4
4
2
1
1
1
1
1
1
3
9
1
1
1
1
1
3
6
5
10
1
2
8
4
4
157
Opština
Izvor
dopunski dok.
Podujevë / Podujevo
Fushë Kosove / K. Polje
Drenas / Glogovac
Rahovec / Orahovac
Prizren / Prizren
Gjakovë / Djakovica
Vushtrri / Vucitrn
Mitrovicë / K. Mitrovica
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Lipjan/Lipljan
Peje / Pec
Prizren / Prizren
Deqan/Decani
Drenas / Glogovac
Vushtrri / Vucitrn
Podujevë / Podujevo
Prishtinë / Pristina
Pejë / Pec
Ashlan
Vushtrri / Vucitrn
Mitrovicë / K. Mitrovica
Suhareka / Suva Reka
Rahovec / Orahovac
Kline / Klina
Prizren / Prizren
Gjakovë / Djakovica
Prishtinë / Pristina
Zubin Potok/Zubin Potok
Prishtinë / Pristina
Vushtrri / Vucitrn
Lipjan / Lipljan
Kline / Klina
Skenderaj / Srbica
Prizren / Prizren
Deqan / Decani
Deqan / Decani
Pejë / Pec
Vushtrri / Vucitrn
Gjakovë / Djakovica
Viti / Vitina
Istog / Istok
Prishtinë / Pristina
Mitrovicë / K. Mitrovica
Suhareka / Suva Reka
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
1. June
2. June
2. June
2. June
2. June
2. June
2. June
2. June
2. June
2. June
2. June
2. June
3. June
3. June
3. June
3. June
3. June
3. June
3.June
3.June
4. June
4. June
4. June
4. June
4. June
5. June
5. June
5. June
5. June
5. June
5. June
5. June
5. June
6. June
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Prizren
Malishevë
Kaqanik
Gjilan
Rahovec
Drenas
Podujev
Arllat
Skenderaj
Kamenic
Suhareka
Podujevë
Gjakovë
Prizren
Istog
Vushtrri
Leposaviq
Pejë
Malishevë
Skenderaj
Zabel i Ulët
Suhareka
Kaqanik
Vushtrri
Istog
Gjakovë
Prizren
Drenas
Mitrovice
Katundi i ri
Gjakovë
Prishtinë
Mitrovicë
Rahovec
Suhareka
Drenas
Rahovec
Gjakove
Mitrovicë
Malishevë
Skenderaj
Prizren
Pejë
Broj
mrtvi/nestali
6
4
2
1
2
4
1
1
3
2
1
9
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
3
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
158
Opština
Izvor
dopunski dok.
Prizren / Prizren
Malishevë / Malisevo
Kaqanik / Kacanik
Gjilan / Gnjilane
Rahovec / Orahovac
Gllogovc/Glogovac
Podujevo/Podujevo
Skenderaj/Srbica
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Kamenice/Kosovska Kamenica
Suhareka / Suva Reka
Podujevë / Podujevo
Gjakovë / Djakovica
Prizren / Prizren
Istog / Istok
Vushtrri / Vucitrn
Leposaviq / Leposavic
Pejë / Pec
Malishevë / Malisevo
Skenderaj / Srbica
2.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Suhareka / Suva Reka
Kaqanik / Kacanik
Vushtrri / Vucitrn
Istog / Istok
Gjakovë / Djakovica
Prizren / Prizren
Drenas / Glogovac
Mitrovice/Kosovska
Pejë / Pec
Gjakovë / Djakovica
Prishtinë / Pristina
Mitrovicë / K. Mitrovica
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Rrahovec/Orahovac
2
Suhareka / Suva Reka
Drenas / Glogovac
Rahovec / Orahovac
Gjakovë / Djakovica
Mitrovicë / K. Mitrovica
Malishevë / Malisevo
Skenderaj / Srbica
Prizren / Prizren
Pejë / Pec
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
6. June
6. June
6. June
6. June
6. June
6. June
6. June
6. June
6. June
6. June
6. June
7. June
7. June
7. June
7. June
7. June
7. June
7. June
8. June
8. June
8. June
8. June
8. June
8. June
8. June
8. June
8. June
8. June
8. June
8. June
8. June
8. June
8. June
8. June
8. June
9. June
9. June
9. June
9. June
9. June
9. June
9. June
9. June
9. June
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Gjilan
Obiliq
Gjakovë
Vushtrri
Prizren
Mitrovicë
Mirushe
Skenderaj
Rahovec
Shtime
Deqan
Klina
Leshan
Prizren
Vushtrri
Malishevë
Mitrovicë
Deqan
Paulan
Malishevë
Globare / Globare
Mitrovicë
Zveqan
Prizren
Podujevë
Fushë Kosovë
Skenderaj
Rahovac
Istog
Shtime
Gjakovë
Zubin Potok
Vushtrri
Zhabar i eperm
Gllobare
Mitrovicë
Vushtrri
Rahovec
Drenas
Shtime
Gjakovë
Malishevë
Prizren
Viti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
2
3
1
6
2
3
12
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
159
Opština
Izvor
dopunski dok.
Gjilan / Gnjilane
Obiliq / Obilic
Gjakovë / Shtime
Vushtrri / Vucitrn
Prizren / Prizren
Mitrovicë / K. Mitrovica
Skenderaj / Srbica
Rahovec / Orahovac
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Shtime/Stimlje
Decan/Decani
2
2
Kline / Klina
Pejë / Pec
Prizren / Prizren
Vushtrri / Vucitrn
Malishevë / Malisevo
Mitrovicë / K. Mitrovica
2
2
2
2
2
2
Decan/Decani
2
Pejë / Pec
Malishevë / Malisevo
Drenas / Glogovac
Mitrovicë / K. Mitrovica
Zveqan / Zvecan
Prizren / Prizren
Podujevë / Podujevo
Fushë Kosovë / Kosv. Polje
Skenderaj / Srbica
Rahovec / Orahovac
Istog / Istok
Shtime / Stimlje
Gjakovë / Djakovica
Zubin Potok / Zubin Potok
Vushtrri / Vucitrn
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Globare - Petrovo Selo
Mitrovicë / K. Mitrovica
Vushtrri / Vucitrn
Rahovec / Orahovac
Drenas / Glogovac
Shtime / Stimlje
Gjakovë / Djakovica
Malshevë / Malisevo
Prizren / Prizren
Viti / Vitina
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
9. June
10. June
10. June
10. June
10. June
10. June
10. June
10. June
10. June
11. June
11. June
11. June
11. June
11. June
11. June
11. June
11. June
11. June
11. June
11. June
11. June
11. June
11. June
12. June
12. June
12. June
12. June
12. June
12. June
12. June
12. June
12. June
12. June
12. June
12. June
12. June
12. June
12. June
12. June
13. June
13. June
13. June
13. June
13. June
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Pejë
Mitrovicë
Prishtinë
Pejë
Rahovec
Shtime
Shkarashnik
Skenderaj
Lipjan
Pejë
Rahovec
Prizren
Ferizaj
Gjilan
Kline
Gjakovë
Deqan
Suhareka
Podujevë
Prishtinë
Mitrovice
Viti/Vitina
Kapeshinicë
Lipjan
Mitrovicë
Vushtrri
Suhareka
Prishtinë
Deqan
Rahovec
Gjakovë
Ferizaj
Prizren
Istog
Kaqanik
Gjilan
Gjakovë
Pejë
Istog
Rahovec
Shtime
Broj
mrtvi/nestali
1
3
3
9
1
1
1
1
1
1
6
1
4
2
3
1
2
2
2
1
2
1
1
3
8
4
3
1
1
3
1
1
4
1
2
4
2
1
1
3
6
1
4
1
160
Opština
Pejë / Pec
Mitrovicë / K. Mitrovica
Prishtinë / Pristina
Pejë / Pec
Rahovec / Orahovac
Shtime / Stimlje
Skenderaj / Srbica
Lipjan / Lipljan
Pejë / Pec
Rahovec / Orahovac
Prizren / Prizren
Ferizaj / Urosevac
Gjilan / Gnjilane
Kline / Klina
Gjakovë / Djakovica
Deqan / Decani
Suhareka / Suva Reka
Podujevë / Podujevo
Prishtinë / Pristina
Mitrovicë / K. Mitrovica
Viti / Vitina
Pejë / Pec
Lipjan / Lipljan
Mitrovicë / K. Mitrovica
Vushtrri / Vucitrn
Suhareka / Suva Reka
Prishtinë / Pristina
Deqan / Decani
Rahovec / Orahovac
Gjakovë / Djakovica
Ferizaj / Urosevac
Prizren / Prizren
Istog / Istok
Kaqanik / Kacanik
Gjilan / Gnjilane
Gjakovë / Djakovica
Pejë / Pec
Istog / Istok
Rahovec / Orahovac
Shtime / Stimlje
Izvor
dopunski dok.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
13. June
13. June
13. June
13. June
13. June
13. June
13. June
13. June
13. June
14. June
14. June
14. June
14. June
14. June
14. June
14. June
14. June
14. June
14. June
14. June
14. June
14. June
14. June
14. June
14. June
14. June
14. June
15. June
15. June
15. June
15. June
15. June
15. June
15. June
15. June
15. June
15. June
15. June
15. June
15. June
15. June
16. June
16. June
16. June
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Vushtrri
Suhareka
Deqan
Fushë Kosovë
Gjilan
Prizren
Lipjan
Kaqanik
Mitrovice
Prizren
Mitrovicë
Vushtrri
Pejë
Ferizaj
Suhareka
Shtime
Prishtinë
Kline
Gjilan
Gjakovë
Kaqanik
Drenas / Gllogovc
Deqan
Podujevë
Skenderaj
Lipjan
Istog
Malishevë/Bellanice
Suhareka
Pejë
Prizren
Podujevë
Ferizaj
Rahovec
Prishtinë
Kaqanik
Mitrovicë
Vushtrri
Gjakovë
Drenas
KRP01-003B
Rahovec
Prizren
Istog
3
14
2
1
1
4
1
1
1
4
3
5
7
5
6
1
4
6
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1
2
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
161
Opština
Izvor
dopunski dok.
Vushtrri / Vucitrn
Suhareka / Suva Reka
Deqan / Decani
Fushë Kosovë / Kosovo Polje
Gjilan / Gnjilane
Prizren / Prizren
Lipjan / Lipljan
Kaqanik / Kacanik
Mitrovicë / K. Mitrovica
Prizren / Prizren
Mitrovicë / K. Mitrovica
Vushtrri / Vucitrn
Pejë / Pec
Ferizaj / Urosevac
Suhareka / Suva Reka
Shtime / Stimlje
Prishtinë / Pristina
Kline / Klina
Gjilan / Gnjilane
Gjakovë / Djakovica
Kaqanik / Kacanik
Drenas / Glogovac
Deqan / Decani
Podujevë / Podujeva
Skenderaj / Srbica
Lipjan / Lipljan
Istog / Istok
Malishevë / Malisevo
Suhareka / Suva Reka
Pejë / Pec
Prizren / Prizren
Podujevë / Podujeva
Ferizaj / Urosevac
Rahovec / Orahovac
Prishtinë / Pristina
Kaqanik / Kacanik
Mitrovicë / K. Mitrovica
Vushtrri / Vucitrn
Gjakovë / Djakovica
Drenas / Glogovac
KRP01-003B
Rahovec / Orahovac
Prizren / Prizren
Istog / Istok
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
16. June
16. June
16. June
16. June
16. June
16. June
16. June
16. June
16. June
16. June
16. June
16. June
16. June
16. June
16. June
17. June
17. June
17. June
17. June
17. June
17. June
17. June
17. June
17. June
17. June
17. June
17. June
17. June
17. June
17. June
18. June
18. June
18. June
18. June
18. June
18. June
18. June
18. June
18. June
18. June
18. June
18. June
18. June
18. June
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Pejë
Kaqanik
Kline
Prishtinë
Ferizaj
Shtime
Carraluke
Podujevë
Vushtrri
Gjakovë
Suhareka
Lipjan
Mitrovicë
Drenas
Rahovec
Mitrovicë
Gjakovë
Ferizaj
Pejë
Kline
Deqan
Prizren
Podujevë
Prishtinë
Gjilan
Obiliq
Istog
Bequk
Pejë
Rahovec
Istog
Kline
Gjakovë
Skenderaj
Fushë Kosovë
Ferizaj
Malishevë/Senik
Viti
Prizren
Prishtinë
Lipjan
Strpce
6
1
2
5
2
1
2
1
2
2
1
2
3
1
2
4
2
7
3
4
9
1
1
2
5
2
1
2
1
1
6
3
3
3
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
162
Opština
Pejë / Pec
Kaqanik / Kacanik
Kline / Klina
Prishtinë / Pristina
Ferizaj / Urosevac
Shtime / Stimlje
Malishevë / Malisevo
Podujevë / Podujevo
Vushtrri / Vucitrn
Gjakovë / Djakovica
Suhareka / Suva Reka
Lipjan / Lipljan
Mitrovicë / K. Mitrovica
Drenas / Glogovac
Rahovec / Orahovac
Mitrovicë / K. Mitrovica
Gjakovë / Djakovica
Ferizaj / Urosevac
Pejë / Pec
Kline / Klina
Deqan / Decani
Prizren / Prizren
Podujevë / Podujevo
Prishtinë / Pristina
Gjilan / Gnjilane
Obiliq / Obilic
Istog / Istok
Pejë / Pec
Rahovec / Orahovac
Istog / Istok
Kline / Klina
Gjakovë / Djakovica
Skenderaj / Srbica
Fushë Kosovë / K. Polje
Ferizaj / Urosevac
Malishevë / Malisevo
Viti / Vitina
Prizren / Prizren
Prishtinë / Pristina
Lipjan / Lipljan
Strpce / Shterpce
Izvor
dopunski dok.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1.a
Ovaj dokument pokazuje interesantne kakarkteristike o porastu broja napada vojske,
paramilitaraca i policije, protiv stanovništa kosovskih albanaca koji je rezultirao
ubistvima dece, žena i muškaraca u većini opština na glavnom putu sever-jug od 1
januara 1998 do 20 juna 1999 godine. Vidi dopunski dokument br. 2
Datum
18. June
18. June
18. June
19. June
19. June
19. June
19, June
19. June
19. June
19. June
19. June
19. June
19. June
19. June
19. June
19. June
19. June
19. June
19. June
19. June
20. June
20. June
20. June
20. June
20. June
20. June
20. June
20. June
20. June
20. June
20. June
20. June
20. June
20. June
20. June
20 June
20 June
Grad/selo/
mesto
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Broj
mrtvi/nestali
Deqan
Mitrovic
Mitrovicë
Gurbardh/Malishevë
Sopije/Suhareka
Kaqanik
Ferizaj
Kline
Pejë
Prishtinë
Rahovec
Vushtrri
Gjilan
Gjakovë
Prizren
Istog
Deqan
Lipjan
Grbavce/Medvedja
Suhareka
Drenas
Deqan
Mitrovicë
Prishtinë
Kline
Rahovec
Ferizaj
Obiliq
Podujevë
Pejë
Vushtrri
Shtime
Prizren
Kamenice
Istog
Llapushnik
1
1
1
2
1
1
2
4
2
6
2
1
4
1
3
3
1
1
1
1
4
2
3
2
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
163
Opština
Deqan / Decani
Mitrovicë / K. Mitrovica
Mitrovicë / K. Mitrovica
Malishevë / Malisevo
Suhareka / Suva Reka
Kaqanik / Kacanik
Ferizaj / Urosevac
Kline / Klina
Pejë / Pec
Prishtinë / Pristina
Rahovec / Orahovac
Vushtrri / Vucitrn
Gjilan / Gnjilane
Gjakovë / Djakovica
Prizren / Prizren
Istog / Istok
Deqan / Decani
Lipjan / Lipljan
Grbavce / Medvedja
Suhareka / Suva Reka
Drenas / Glogovac
Deqan / Decani
Mitrovicë / K. Mitrovica
Prishtinë / Pristina
Kline / Klina
Rahovec / Orahovac
Ferizaj / Urosevac
Obiliq / Obilic
Podujevë / Podujevo
Pejë / Pec
Vushtrri / Vucitrn
Shtime / Stimlje
Prizren / Prizren
Kamenice/ K. Kamenica
Istog / Istok
Llapushnik / Lapušnik
Izvor
dopunski dok.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
21-Jun-1999
21-Jun-1999
21-Jun-1999
21-Jun-1999
21-Jun-1999
21-Jun-1999
21-Jun-1999
21-Jun-1999
21-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
22-Jun-1999
23-Jun-1999
23-Jun-1999
23-Jun-1999
23-Jun-1999
23-Jun-1999
23-Jun-1999
23-Jun-1999
23-Jun-1999
23-Jun-1999
23-Jun-1999
23-Jun-1999
23-Jun-1999
24-Jun-1999
24-Jun-1999
24-Jun-1999
24-Jun-1999
24-Jun-1999
24-Jun-1999
24-Jun-1999
24-Jun-1999
24-Jun-1999
25-Jun-1999
25-Jun-1999
25-Jun-1999
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Prizren/Prizren
Ferizaj/Urosevac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Llaushe)
Prishtina/Pristina
Podujevo/Podujevo
Crkvice / Kotor
Kaqanik/Kacanik
Prishtina/Pristina
Peja/Pec
Suhareka/Suva Reka
Ferizaj/Urosevac
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Podujevo/Podujevo
Rrahovec/Orahovac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Gjilan/Gnjilane
Shtime-Carralevë
Obiliq/Obilic
Vushtrri/Vucitrn
Gllogovc/Glogovac
1 zbrazt
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec
Decan/Decani
Ferizaj/Urosevac
Kaqanik/Kacanik
Skenderaj/Srbica
Shkodra
Kline/Klina
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn-Ashlan
Prizren/Prizren
Ferizaj/Urosevac
Peja/Pec
Prishtina/Pristina
Gjilan/Gnjilane
Decan/Decani
Skenderaj/Srbica
Ferizaj/Urosevac
Prizren/Prizren
Istog/Istok
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
6
2
1
2
3
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
3
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
164
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Prizren/Prizren
Ferizaj/Urosevac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Llaushe)
Prishtina/Pristina
Podujevo/Podujevo
Crkvice / Kotor
Kaqanik/Kacanik
Prishtina/Pristina
Peja/Pec
Suhareka/Suva Reka
Ferizaj/Urosevac
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Podujevo/Podujevo
Rrahovec/Orahovac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Gjilan/Gnjilane
Shtime-Carralevë
Obiliq/Obilic
Vushtrri/Vucitrn
Gllogovc/Glogovac
1 zbrazt
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec
Decan/Decani
Ferizaj/Urosevac
Kaqanik/Kacanik
Skenderaj/Srbica
Shkodra
Kline/Klina
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn-Ashlan
Prizren/Prizren
Ferizaj/Urosevac
Peja/Pec
Prishtina/Pristina
Gjilan/Gnjilane
Decan/Decani
Skenderaj/Srbica
Ferizaj/Urosevac
Prizren/Prizren
Istog/Istok
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
25-Jun-1999
25-Jun-1999
25-Jun-1999
25-Jun-1999
25-Jun-1999
25-Jun-1999
25-Jun-1999
25-Jun-1999
25-Jun-1999
25-Jun-1999
25-Jun-1999
26-Jun-1999
26-Jun-1999
26-Jun-1999
26-Jun-1999
26-Jun-1999
26-Jun-1999
26-Jun-1999
26-Jun-1999
26-Jun-1999
26-Jun-1999
26-Jun-1999
26-Jun-1999
26-Jun-1999
27-Jun-1999
27-Jun-1999
27-Jun-1999
27-Jun-1999
27-Jun-1999
27-Jun-1999
27-Jun-1999
27-Jun-1999
27-Jun-1999
28-Jun-1999
28-Jun-1999
28-Jun-1999
28-Jun-1999
28-Jun-1999
28-Jun-1999
28-Jun-1999
28-Jun-1999
28-Jun-1999
28-Jun-1999
28-Jun-1999
28-Jun-1999
28-Jun-1999
28-Jun-1999
28-Jun-1999
29-Jun-1999
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Lipjan/Lipljan
Suhareka/Suva Reka
Prishtina/Pristina
Mitrovice/K.Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn - Martiraj EP.
Podujevo/Podujevo
Viti/Vitina
Pejë / Pec
Gjakovë
1zbrazet
Kline/Klina
Pristina
Peja/Pec
Decan/Decani
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Kaqanik
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn - Martiraj EP.
Podujeve
Suhareka/Suva Reka
Gjilan/Gnjilane
Prizren/Prizren
Istog/Istok
Prizren/Prizren
Peja/Pec
Vushtrri/Vucitrn - Studime
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Skenderaj/Srbica
Prishtina/Pristina
Ferizaj/Urosevac
Prishtina/Pristina
Ferizaj/Urosevac
Rrahovec/Orahovac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Suhadoll)
Kamenice/Kosovska Kamenica
Peja/Pec
Prizren/Prizren
Suharek-studenqan
Prishtina/Pristina
Shtime/Stimlje
Gjakova/Djakovica
Novoberde/Novo Brdo
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Lipjan/Lipljan
Vushttri/Vucitrn
Prizren/Prizren
165
1
2
5
2
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
1
4
3
2
2
1
2
1
1
1
4
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Lipjan/Lipljan
Suhareka/Suva Reka
Prishtina/Pristina
Mitrovice/K.Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn - Martiraj EP.
Podujevo/Podujevo
Viti/Vitina
Pejë / Pec
Gjakovë
1zbrazet
Kline/Klina
Pristina
Peja/Pec
Decan/Decani
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Kaqanik
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn - Martiraj EP.
Podujeve
Suhareka/Suva Reka
Gjilan/Gnjilane
Prizren/Prizren
Istog/Istok
Prizren/Prizren
Peja/Pec
Vushtrri/Vucitrn - Studime
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Skenderaj/Srbica
Prishtina/Pristina
Ferizaj/Urosevac
Prishtina/Pristina
Ferizaj/Urosevac
Rrahovec/Orahovac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Suhadoll)
Kamenice/Kosovska Kamenica
Peja/Pec
Prizren/Prizren
Suharek-studenqan
Prishtina/Pristina
Shtime/Stimlje
Gjakova/Djakovica
Novoberde/Novo Brdo
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Lipjan/Lipljan
Vushttri/Vucitrn
Prizren/Prizren
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
29-Jun-1999
29-Jun-1999
29-Jun-1999
29-Jun-1999
29-Jun-1999
29-Jun-1999
30-Jun-1999
30-Jun-1999
30-Jun-1999
30-Jun-1999
30-Jun-1999
30-Jun-1999
30-Jun-1999
30-Jun-1999
30-Jun-1999
1-Jul-1999
1-Jul-1999
1-Jul-1999
1-Jul-1999
1-Jul-1999
1-Jul-1999
1-Jul-1999
1-Jul-1999
1-Jul-1999
1-Jul-1999
1-Jul-1999
1-Jul-1999
1-Jul-1999
1-Jul-1999
2-Jul-1999
2-Jul-1999
2-Jul-1999
3-Jul-1999
3-Jul-1999
3-Jul-1999
3-Jul-1999
3-Jul-1999
3-Jul-1999
4-Jul-1999
4-Jul-1999
4-Jul-1999
4-Jul-1999
4-Jul-1999
4-Jul-1999
4-Jul-1999
4-Jul-1999
4-Jul-1999
4-Jul-1999
5-Jul-1999
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Kline/Klina
Prishtina/Pristina
Obiliq/Obilic
Peja/Pec (Drinesh)
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Prizeren
Rrahovec/Orahovac
Istog/Istok
Prishtina/Pristina
Suhareka/Suva Reka
Kline/Klina
Ferizaj/Urosevac
Kaqanik/Kacanik
1 zbrazet
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Kline/Klina
Gjakova/Djakovica
Kaqanik/Kacanik
Shtime
Peja/Pec
Istog/Istok
Kline/Klina
Vushtrri/Vucitrn
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Gjakova/Djakovica
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Kline/Klina
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Peja/Pec
Istog/Istok
Podujeve
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Lipjan/Lipljan
Suharek-Sllapuzhan
Ferizaj/Urosevac
Novoberde/Novo Brdo
Gllogovc/Glogovac
Istog/Istok
Prishtina/Pristina
1 zbrzet
Vushtrri/Vucitrn
5
2
1
1
1
1
2
2
1
4
1
1
1
1
1
7
1
1
2
3
1
3
1
5
4
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
166
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Kline/Klina
Prishtina/Pristina
Obiliq/Obilic
Peja/Pec (Drinesh)
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Prizeren
Rrahovec/Orahovac
Istog/Istok
Prishtina/Pristina
Suhareka/Suva Reka
Kline/Klina
Ferizaj/Urosevac
Kaqanik/Kacanik
1 zbrazet
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Kline/Klina
Gjakova/Djakovica
Kaqanik/Kacanik
Shtime
Peja/Pec
Istog/Istok
Kline/Klina
Vushtrri/Vucitrn
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Gjakova/Djakovica
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Kline/Klina
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Peja/Pec
Istog/Istok
Podujeve
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Lipjan/Lipljan
Suharek-Sllapuzhan
Ferizaj/Urosevac
Novoberde/Novo Brdo
Gllogovc/Glogovac
Istog/Istok
Prishtina/Pristina
1 zbrzet
Vushtrri/Vucitrn
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
5-Jul-1999
5-Jul-1999
5-Jul-1999
5-Jul-1999
5-Jul-1999
5-Jul-1999
5-Jul-1999
6-Jul-1999
6-Jul-1999
6-Jul-1999
6-Jul-1999
6-Jul-1999
7-Jul-1999
7-Jul-1999
7-Jul-1999
7-Jul-1999
7-Jul-1999
8-Jul-1999
8-Jul-1999
8-Jul-1999
8-Jul-1999
8-Jul-1999
8-Jul-1999
8-Jul-1999
8-Jul-1999
9-Jul-1999
9-Jul-1999
9-Jul-1999
9-Jul-1999
10-Jul-1999
10-Jul-1999
10-Jul-1999
10-Jul-1999
10-Jul-1999
10-Jul-1999
10-Jul-1999
11-Jul-1999
11-Jul-1999
11-Jul-1999
12-Jul-1999
12-Jul-1999
12-Jul-1999
12-Jul-1999
12-Jul-1999
12-Jul-1999
12-Jul-1999
12-Jul-1999
12-Jul-1999
12-Jul-1999
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Gjakova/Djakovica
Kline/Klina
Prishtina/Pristina
Gjilan/Gnjilane
Peja/Pec
Kaqanik/Kacanik
Lipjan/Lipljan
Gjilan/Gnjilane
Istog/Istok
Shtime/Stimlje
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Pristina
Skenderaj/Srbica
Deqan - Junik
Kaqanik/Kacanik
1 zbazet
Ferizaj/Urosevac
Kufiri Kos Shqi - Malishevë
Rrahovec/Orahovac
Suharek-studenqan
Prishtina/Pristina
Istog/Istok
Lipjan/Lipljan
Istog/Istok
Prishtina/Pristina
Viti/Vitina
Gllogovc/Glogovac
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Lipjan/Lipljan
Prishtinë
Decan/Decani
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Kline-Porteq
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Gjilan/Gnjilane
Decan/Decani
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Suhareka/Suva Reka
Lipjan / Lipljan
Strpce/Shterpce
Ferizaj/Urosevac
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
167
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Gjakova/Djakovica
Kline/Klina
Prishtina/Pristina
Gjilan/Gnjilane
Peja/Pec
Kaqanik/Kacanik
Lipjan/Lipljan
Gjilan/Gnjilane
Istog/Istok
Shtime/Stimlje
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Pristina
Skenderaj/Srbica
Deqan - Junik
Kaqanik/Kacanik
1 zbazet
Ferizaj/Urosevac
Kufiri Kos Shqi - Malishevë
Rrahovec/Orahovac
Suharek-studenqan
Prishtina/Pristina
Istog/Istok
Lipjan/Lipljan
Istog/Istok
Prishtina/Pristina
Viti/Vitina
Gllogovc/Glogovac
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Lipjan/Lipljan
Prishtinë
Decan/Decani
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Kline-Porteq
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Gjilan/Gnjilane
Decan/Decani
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Suhareka/Suva Reka
Lipjan / Lipljan
Strpce/Shterpce
Ferizaj/Urosevac
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
13-Jul-1999
13-Jul-1999
13-Jul-1999
13-Jul-1999
13-Jul-1999
13-Jul-1999
14-Jul-1999
14-Jul-1999
14-Jul-1999
15-Jul-1999
15-Jul-1999
15-Jul-1999
15-Jul-1999
15-Jul-1999
15-Jul-1999
15-Jul-1999
15-Jul-1999
15-Jul-1999
15-Jul-1999
15-Jul-1999
16-Jul-1999
16-Jul-1999
16-Jul-1999
16-Jul-1999
16-Jul-1999
16-Jul-1999
16-Jul-1999
16-Jul-1999
16-Jul-1999
16-Jul-1999
16-Jul-1999
17-Jul-1999
17-Jul-1999
17-Jul-1999
17-Jul-1999
17-Jul-1999
17-Jul-1999
17-Jul-1999
17-Jul-1999
18-Jul-1999
18-Jul-1999
18-Jul-1999
18-Jul-1999
18-Jul-1999
18-Jul-1999
18-Jul-1999
19-Jul-1999
19-Jul-1999
19-Jul-1999
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Prizren/Prizren
Podujeve
Kline-Gllareve
Gjilan/Gnjilane
Shtime/Stimlje
Vushtrri/Vucitrn - Martiraj
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Peja/Pec
Senik - Malishevë
Viti/Vitina
Peja/Pec
Gjakova/Djakovica
Suharek-Budakove
Decan/Decani
Obiliq/Obilic
Vushtrri/Vucitrn - Martiraj EP.
Podujevo/Podujevo
Prizeren-Grejkoc
Prishtina/Pristina
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn
Prizren/Prizren
Gjilan/Gnjilane
1 zbrazet
Istog/Istok
Lipjan/Lipljan
Prishtina/Pristina
Novoberde/Novo Brdo
Rrahovec/Orahovac
Gjilan/Gnjilane
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Lipjan/Lipljan
Peja/Pec
Ferizaj/Urosevac
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Malisheva/Malisevo
Gjilan/Gnjilane
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Shtime-Reqak
Istog / Istok
Suhareka/Suva Reka
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Kaqanik/Kacanik
Obiliq/Obilic
Suhareka/Suva Reka
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
168
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Prizren/Prizren
Podujeve
Kline-Gllareve
Gjilan/Gnjilane
Shtime/Stimlje
Vushtrri/Vucitrn - Martiraj
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Peja/Pec
Senik - Malishevë
Viti/Vitina
Peja/Pec
Gjakova/Djakovica
Suharek-Budakove
Decan/Decani
Obiliq/Obilic
Vushtrri/Vucitrn - Martiraj EP.
Podujevo/Podujevo
Prizeren-Grejkoc
Prishtina/Pristina
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn
Prizren/Prizren
Gjilan/Gnjilane
1 zbrazet
Istog/Istok
Lipjan/Lipljan
Prishtina/Pristina
Novoberde/Novo Brdo
Rrahovec/Orahovac
Gjilan/Gnjilane
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Lipjan/Lipljan
Peja/Pec
Ferizaj/Urosevac
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Malisheva/Malisevo
Gjilan/Gnjilane
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Shtime-Reqak
Istog / Istok
Suhareka/Suva Reka
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Kaqanik/Kacanik
Obiliq/Obilic
Suhareka/Suva Reka
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
19-Jul-1999
20-Jul-1999
20-Jul-1999
20-Jul-1999
20-Jul-1999
21-Jul-1999
21-Jul-1999
21-Jul-1999
21-Jul-1999
21-Jul-1999
21-Jul-1999
22-Jul-1999
23-Jul-1999
23-Jul-1999
23-Jul-1999
23-Jul-1999
23-Jul-1999
23-Jul-1999
23-Jul-1999
24-Jul-1999
24-Jul-1999
24-Jul-1999
24-Jul-1999
24-Jul-1999
24-Jul-1999
24-Jul-1999
25-Jul-1999
25-Jul-1999
25-Jul-1999
25-Jul-1999
26-Jul-1999
26-Jul-1999
26-Jul-1999
26-Jul-1999
26-Jul-1999
26-Jul-1999
27-Jul-1999
27-Jul-1999
27-Jul-1999
27-Jul-1999
28-Jul-1999
28-Jul-1999
28-Jul-1999
28-Jul-1999
28-Jul-1999
28-Jul-1999
29-Jul-1999
29-Jul-1999
30-Jul-1999
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Kline/Klina
Strpce/Shterpce
Shtime-Reqak
Kline/Klina
Kursumlija
Ferizaj/Urosevac
1 zbrazet
Suhareka/Suva Reka
Gjilan/Gnjilane
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn
Gjakova/Djakovica
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Ferizaj/Urosevac
Skenderaj / Srbica
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec
Kline/Klina
Shtime/Stimlje
Ferizaj/Urosevac
Prishtina/Pristina
Kline-Cerovik
Prizren/Prizren
Viti/Vitina
Peja/Pec (Drinisht)
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
1 zbrazet
Podujevo/Podujevo
Vushtrri/Vucitrn - Rreznik
Prishtina/Pristina
Suhareka/Suva Reka
Ferizaj/Urosevac
Kamenice/Kosovska Kamenica
Prizren/Prizren
Peja/Pec
Istog/Istok
Rrahovec/Orahovac
Shtime/Stimlje
Gjakova/Djakovica
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Lipjan/Lipljan
Gjakova/Djakovica
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
169
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Kline/Klina
Strpce/Shterpce
Shtime-Reqak
Kline/Klina
Kursumlija
Ferizaj/Urosevac
1 zbrazet
Suhareka/Suva Reka
Gjilan/Gnjilane
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn
Gjakova/Djakovica
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Ferizaj/Urosevac
Skenderaj / Srbica
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec
Kline/Klina
Shtime/Stimlje
Ferizaj/Urosevac
Prishtina/Pristina
Kline-Cerovik
Prizren/Prizren
Viti/Vitina
Peja/Pec (Drinisht)
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
1 zbrazet
Podujevo/Podujevo
Vushtrri/Vucitrn - Rreznik
Prishtina/Pristina
Suhareka/Suva Reka
Ferizaj/Urosevac
Kamenice/Kosovska Kamenica
Prizren/Prizren
Peja/Pec
Istog/Istok
Rrahovec/Orahovac
Shtime/Stimlje
Gjakova/Djakovica
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Lipjan/Lipljan
Gjakova/Djakovica
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
30-Jul-1999
30-Jul-1999
30-Jul-1999
31-Jul-1999
31-Jul-1999
31-Jul-1999
31-Jul-1999
1-Aug-1999
1-Aug-1999
1-Aug-1999
1-Aug-1999
1-Aug-1999
1-Aug-1999
1-Aug-1999
2-Aug-1999
2-Aug-1999
2-Aug-1999
2-Aug-1999
2-Aug-1999
2-Aug-1999
3-Aug-1999
3-Aug-1999
3-Aug-1999
4-Aug-1999
4-Aug-1999
4-Aug-1999
4-Aug-1999
5-Aug-1999
7-Aug-1999
7-Aug-1999
7-Aug-1999
7-Aug-1999
7-Aug-1999
8-Aug-1999
8-Aug-1999
9-Aug-1999
9-Aug-1999
9-Aug-1999
9-Aug-1999
10-Aug-1999
10-Aug-1999
10-Aug-1999
10-Aug-1999
10-Aug-1999
11-Aug-1999
11-Aug-1999
11-Aug-1999
11-Aug-1999
12-Aug-1999
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Prizren/Prizren
1 zbrazet
Shtime/Stimlje
Gjilan/Gnjilane
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Rrahovec/Orahovac
Lipjan/Lipljan
Peja/Pec (Paulan)
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Prizren/Prizren
PSII/33 PETROVO SELO
Gjilan/Gnjilane
Gllogovc/Glogovac
Peja/Pec
Obiliq/Obilic
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec
Podujevo/Podujevo
Gjilan/Gnjilane
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Prizren/Prizren
Rrahovec/Orahovac
KRD02-001B
Prizren/Prizren
Istog/Istok
Ferizaj/Urosevac
Prizren/Prizren
Vushtrri/Vucitrn
Prishtine
Suharek-Mushtisht
1 zbrazet
Prizren/Prizren
Peje
Kline/Klina
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Prizeren-Landovic
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Kutllovc)
Prizeren-Tosuz
Vushtrri/Vucitrn
Gjakova/Djakovica
Kamenice/Kosovska Kamenica
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Gllogovc/Glogovac
Prishtina/Pristina
Lipjan/Lipljan
Peja/Pec
170
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Prizren/Prizren
1 zbrazet
Shtime/Stimlje
Gjilan/Gnjilane
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Rrahovec/Orahovac
Lipjan/Lipljan
Peja/Pec (Paulan)
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Prizren/Prizren
PSII/33 PETROVO SELO
Gjilan/Gnjilane
Gllogovc/Glogovac
Peja/Pec
Obiliq/Obilic
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec
Podujevo/Podujevo
Gjilan/Gnjilane
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Prizren/Prizren
Rrahovec/Orahovac
KRD02-001B
Prizren/Prizren
Istog/Istok
Ferizaj/Urosevac
Prizren/Prizren
Vushtrri/Vucitrn
Prishtine
Suharek-Mushtisht
1 zbrazet
Prizren/Prizren
Peje
Kline/Klina
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Prizeren-Landovic
Mitrovice/Kosovska
(Kutllovc)
Prizeren-Tosuz
Vushtrri/Vucitrn
Gjakova/Djakovica
Kamenice/Kosovska Kamenica
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Gllogovc/Glogovac
Prishtina/Pristina
Lipjan/Lipljan
Peja/Pec
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Opština:
Izvor
dopunski dok:
12-Aug-1999
12-Aug-1999
12-Aug-1999
13-Aug-1999
13-Aug-1999
13-Aug-1999
13-Aug-1999
13-Aug-1999
14-Aug-1999
14-Aug-1999
14-Aug-1999
14-Aug-1999
14-Aug-1999
14-Aug-1999
14-Aug-1999
15-Aug-1999
16-Aug-1999
16-Aug-1999
16-Aug-1999
16-Aug-1999
17-Aug-1999
17-Aug-1999
17-Aug-1999
18-Aug-1999
18-Aug-1999
18-Aug-1999
18-Aug-1999
18-Aug-1999
19-Aug-1999
19-Aug-1999
20-Aug-1999
Gjakova/Djakovica
Prizeren-Lubizhd
Kaqanik/Kacanik
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Rrahovec/Orahovac
Vushtrri/Vucitrn - Shuticë
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Kamenice/Kosovska Kamenica
Peja/Pec
Decan/Decani
Gjilan/Gnjilane
Vushtrri/Vucitrn
Viti/Vitina
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Gjilan/Gnjilane
Prizren/Prizren
Lipjan/Lipljan
Gjilan/Gnjilane
Novoberde/Novo Brdo
Podujevo/Podujevo
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Shtime-Carralevë
Istog/Istok
Prizeren-Zhur
Rrahovec/Orahovac
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Prishtina/Pristina
1
2
1
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Gjakova/Djakovica
Prizeren-Lubizhd
Kaqanik/Kacanik
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Rrahovec/Orahovac
Vushtrri/Vucitrn - Shuticë
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Kamenice/Kosovska Kamenica
Peja/Pec
Decan/Decani
Gjilan/Gnjilane
Vushtrri/Vucitrn
Viti/Vitina
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Gjilan/Gnjilane
Prizren/Prizren
Lipjan/Lipljan
Gjilan/Gnjilane
Novoberde/Novo Brdo
Podujevo/Podujevo
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Shtime-Carralevë
Istog/Istok
Prizeren-Zhur
Rrahovec/Orahovac
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Prishtina/Pristina
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
20-Aug-1999
20-Aug-1999
20-Aug-1999
21-Aug-1999
21-Aug-1999
21-Aug-1999
22-Aug-1999
22-Aug-1999
22-Aug-1999
22-Aug-1999
24-Aug-1999
24-Aug-1999
24-Aug-1999
25-Aug-1999
25-Aug-1999
26-Aug-1999
26-Aug-1999
27-Aug-1999
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Obrij-Skënd)
Istog/Istok
Ferizaj/Urosevac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Peja/Pec (Dardani)
Ferizaj/Urosevac
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec
Decan/Decani
Rrahovec/Orahovac
Gjilan/Gnjilane
Suhareka/Suva Reka
Prizren/Prizren
Pristhina
Kaqanik/Kacanik
zbrazet
Prizren/Prizren
Bellanice - Malishevë
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Obrij-Skënd)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
171
Istog/Istok
Ferizaj/Urosevac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Peja/Pec (Dardani)
Ferizaj/Urosevac
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec
Decan/Decani
Rrahovec/Orahovac
Gjilan/Gnjilane
Suhareka/Suva Reka
Prizren/Prizren
Pristhina
Kaqanik/Kacanik
zbrazet
Prizren/Prizren
Bellanice - Malishevë
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
27-Aug-1999
27-Aug-1999
28-Aug-1999
29-Aug-1999
30-Aug-1999
31-Aug-1999
31-Aug-1999
31-Aug-1999
31-Aug-1999
1-Sep-1999
1-Sep-1999
1-Sep-1999
1-Sep-1999
1-Sep-1999
1-Sep-1999
1-Sep-1999
1-Sep-1999
2-Sep-1999
2-Sep-1999
2-Sep-1999
3-Sep-1999
3-Sep-1999
3-Sep-1999
3-Sep-1999
3-Sep-1999
4-Sep-1999
4-Sep-1999
4-Sep-1999
5-Sep-1999
6-Sep-1999
6-Sep-1999
6-Sep-1999
7-Sep-1999
7-Sep-1999
7-Sep-1999
9-Sep-1999
9-Sep-1999
10-Sep-1999
10-Sep-1999
13-Sep-1999
13-Sep-1999
15-Sep-1999
15-Sep-1999
15-Sep-1999
15-Sep-1999
15-Sep-1999
15-Sep-1999
15-Sep-1999
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Istog/Istok
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Breznicë)
Peja/Pec
Prishtina/Pristina
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Ferizaj/Urosevac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Kaqanik/Kacanik
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Vushtrri/Vucitrn
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Skenderaj)
Gjilan/Gnjilane
Prishtina/Pristina
Lipjan/Lipljan
Gjakova/Djakovica
Suhareka/Suva Reka
Sjenica
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
AAR27-001B
Obiliq/Obilic
Mitrovice/Kosovska (Rudar i vogël)
Prizren/Prizren
Gjilan/Gnjilane
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec (7 Shtatori)
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
R-RE21-004BP R-RE15-001BP R-RE15002BP
Deqan - Beleg
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Kaqanik/Kacanik
Podujeve
Vushtrri/Vucitrn - Zabergje
Prizren/Prizren
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Gjilan/Gnjilane
Podujevo/Podujevo
Prishtina/Pristina
Novoberde/Novo Brdo
172
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Istog/Istok
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Breznicë)
Peja/Pec
Prishtina/Pristina
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Ferizaj/Urosevac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Kaqanik/Kacanik
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Vushtrri/Vucitrn
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Skenderaj)
Gjilan/Gnjilane
Prishtina/Pristina
Lipjan/Lipljan
Gjakova/Djakovica
Suhareka/Suva Reka
Sjenica
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
AAR27-001B
Obiliq/Obilic
Mitrovice/Kosovska (Rudar i vogël)
Prizren/Prizren
Gjilan/Gnjilane
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec (7 Shtatori)
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
R-RE21-004BP R-RE15-001BP R-RE15002BP
Deqan - Beleg
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Kaqanik/Kacanik
Podujeve
Vushtrri/Vucitrn - Zabergje
Prizren/Prizren
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Gjilan/Gnjilane
Podujevo/Podujevo
Prishtina/Pristina
Novoberde/Novo Brdo
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
15-Sep-1999
18-Sep-1999
19-Sep-1999
20-Sep-1999
20-Sep-1999
20-Sep-1999
21-Sep-1999
22-Sep-1999
22-Sep-1999
22-Sep-1999
22-Sep-1999
22-Sep-1999
22-Sep-1999
23-Sep-1999
23-Sep-1999
24-Sep-1999
24-Sep-1999
24-Sep-1999
24-Sep-1999
24-Sep-1999
24-Sep-1999
24-Sep-1999
25-Sep-1999
25-Sep-1999
26-Sep-1999
27-Sep-1999
28-Sep-1999
28-Sep-1999
28-Sep-1999
28-Sep-1999
29-Sep-1999
30-Sep-1999
30-Sep-1999
30-Sep-1999
30-Sep-1999
1-Oct-1999
1-Oct-1999
1-Oct-1999
1-Oct-1999
1-Oct-1999
1-Oct-1999
2-Oct-1999
4-Oct-1999
5-Oct-1999
5-Oct-1999
6-Oct-1999
6-Oct-1999
6-Oct-1999
9-Oct-1999
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Staritërg
Prizren/Prizren
Podujevo/Podujevo-Orllan
Vushtrri/Vucitrn
Prishtina/Pristina
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Gjakova/Djakovica
Shtime-Gaçkë
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn-Ashlan
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
SXL01-002B-2
Vushtrri/Vucitrn
Gjilan/Gnjilane
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Rrahovec/Orahovac
Kaqanik/Kacanik
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Ura e Gjakut)
Gullboc - Malishevë
Beqiq
Skenderaj/Srbica
Suhareka/Suva Reka
Prizren/Prizren
Lipjan/Lipljan
zbrazet
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec
zbrazet
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Istog/Istok
Obiliq/Obilic
Peja/Pec
zbrazet
Ferizaj/Urosevac
Rrahovec/Orahovac
Kaqanik/Kacanik
Prizren/Prizren
Lipjan/Lipljan
Vushtrri/Vucitrn-Besnik
Gjilan/Gnjilane
Fushe Kosove/Kosovo Polje
173
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Staritërg
Prizren/Prizren
Podujevo/Podujevo-Orllan
Vushtrri/Vucitrn
Prishtina/Pristina
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Gjakova/Djakovica
Shtime-Gaçkë
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn-Ashlan
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
SXL01-002B-2
Vushtrri/Vucitrn
Gjilan/Gnjilane
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Rrahovec/Orahovac
Kaqanik/Kacanik
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Ura e Gjakut)
Gullboc - Malishevë
Beqiq
Skenderaj/Srbica
Suhareka/Suva Reka
Prizren/Prizren
Lipjan/Lipljan
zbrazet
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec
zbrazet
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Istog/Istok
Obiliq/Obilic
Peja/Pec
zbrazet
Ferizaj/Urosevac
Rrahovec/Orahovac
Kaqanik/Kacanik
Prizren/Prizren
Lipjan/Lipljan
Vushtrri/Vucitrn-Besnik
Gjilan/Gnjilane
Fushe Kosove/Kosovo Polje
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
9-Oct-1999
10-Oct-1999
12-Oct-1999
13-Oct-1999
13-Oct-1999
17-Oct-1999
17-Oct-1999
18-Oct-1999
19-Oct-1999
21-Oct-1999
21-Oct-1999
21-Oct-1999
21-Oct-1999
23-Oct-1999
27-Oct-1999
29-Oct-1999
29-Oct-1999
29-Oct-1999
30-Oct-1999
1-Nov-1999
1-Nov-1999
2-Nov-1999
2-Nov-1999
4-Nov-1999
6-Nov-1999
6-Nov-1999
9-Nov-1999
10-Nov-1999
10-Nov-1999
11-Nov-1999
13-Nov-1999
14-Nov-1999
15-Nov-1999
17-Nov-1999
20-Nov-1999
24-Nov-1999
24-Nov-1999
25-Nov-1999
26-Nov-1999
27-Nov-1999
27-Nov-1999
28-Nov-1999
30-Nov-1999
30-Nov-1999
-Dec-1999
1-Dec-1999
1-Dec-1999
3-Dec-1999
5-Dec-1999
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Akrashtice/Vushtrri
Istog/Istok
Prizren/Prizren
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Prizren-Leskovci
Gjakova/Djakovica
Lipjan/Lipljan
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica
Prizeren-Vermice
Malishevë - Damanek
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Skenderaj)
Vushtrri/Vucitrn-Studime
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Lipjan/Lipljan
Prizren/Prizren
Vushtrri/Vucitrn - Studime
Beqik
Prizren/Prizren
zbrazet
Rrahovec/Orahovac
Prishtina/Pristina
zbrazet
Gjakova/Djakovica
Shtime - Recak
Strpce/Shterpce
Prishtina/Pristina
Vushtrri/Vucitrn
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn
Vushtrri/Vucitrn
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
Peja/Pec (Paulan)
Rrahovec/Orahovac
Istog/Istok
Prizren/Prizren
zbrazet
Mitrovice -Vushtrri
Vushtrri/Vucitrn
174
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Akrashtice/Vushtrri
Istog/Istok
Prizren/Prizren
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Prizren-Leskovci
Gjakova/Djakovica
Lipjan/Lipljan
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica
Prizeren-Vermice
Malishevë - Damanek
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Skenderaj)
Vushtrri/Vucitrn-Studime
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Lipjan/Lipljan
Prizren/Prizren
Vushtrri/Vucitrn - Studime
Beqik
Prizren/Prizren
zbrazet
Rrahovec/Orahovac
Prishtina/Pristina
zbrazet
Gjakova/Djakovica
Shtime - Recak
Strpce/Shterpce
Prishtina/Pristina
Vushtrri/Vucitrn
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn
Vushtrri/Vucitrn
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
Peja/Pec (Paulan)
Rrahovec/Orahovac
Istog/Istok
Prizren/Prizren
zbrazet
Mitrovice -Vushtrri
Vushtrri/Vucitrn
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
5-Dec-1999
6-Dec-1999
17-Dec-1999
18-Dec-1999
20-Dec-1999
21-Dec-1999
23-Dec-1999
26-Dec-1999
27-Dec-1999
27-Dec-1999
28-Dec-1999
28-Dec-1999
28-Dec-1999
1-Jan-2000
6-Jan-2000
7-Jan-2000
12-Jan-2000
13-Jan-2000
17-Jan-2000
28-Jan-2000
2-Feb-2000
3-Feb-2000
3-Feb-2000
3-Feb-2000
14-Feb-2000
18-Feb-2000
19-Feb-2000
1-Mar-2000
2-Mar-2000
3/4/2000.
6-Mar-2000
9-Mar-2000
14-Mar-2000
25-Mar-2000
31-Mar-2000
31-Mar-2000
5-Apr-2000
18-Apr-2000
19-Apr-2000
20-Apr-2000
21-Apr-2000
24-Apr-2000
28-Apr-2000
29-Apr-2000
29-Apr-2000
30-Apr-2000
1-May-2000
2-May-2000
3-May-2000
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Decan/Decani
Gllogovc/Glogovac
Decan/Decani
zbrazet
zbrazet
Decan/Decani
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Lipjan/Lipljan
Zubin Potok/Zubin Potok
Peja/Pec
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn - Krasniqe EP
Gjilan/Gnjilane
Prishtina/Pristina
Podujevo/Podujevo
Gllogovc - Trstenik
Gllogovc/Glogovac
Gjilan/Gnjilane
Ferizaj/Urosevac
Mitrovicë / Mitrovica
Rrahovec/Orahovac
Gllogovc/Glogovac
Gjakova/Djakovica
Gjilan/Gnjilane
Suharek-Greqec
Peja/Pec (Kodranik)
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Rahovë)
Mitrovice/Kosovska Motrovica (Selac)
Prizeren
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Podujevë)
Panorc - Malishevë
Prishtina/Pristina
Gjakova/Djakovica (Hajkobillë)
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Prizren - Korisa
Prizren - Korisa
Malishevë - Banje
Malishevë - Banje
Lipjan - Velikao Ribare
Gjakovë Skenderaj/Srbica
Gjakovë (KRI02-001B)
Gjakovë
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Gjakovë
Gjakova/Djakovica
175
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
4
1
2
3
1
4
1
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Decan/Decani
Gllogovc/Glogovac
Decan/Decani
zbrazet
zbrazet
Decan/Decani
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Lipjan/Lipljan
Zubin Potok/Zubin Potok
Peja/Pec
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn - Krasniqe EP
Gjilan/Gnjilane
Prishtina/Pristina
Podujevo/Podujevo
Gllogovc - Trstenik
Gllogovc/Glogovac
Gjilan/Gnjilane
Ferizaj/Urosevac
Mitrovicë / Mitrovica
Rrahovec/Orahovac
Gllogovc/Glogovac
Gjakova/Djakovica
Gjilan/Gnjilane
Suharek-Greqec
Peja/Pec (Kodranik)
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Rahovë)
Mitrovice/Kosovska Motrovica (Selac)
Prizeren
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Podujevë)
Panorc - Malishevë
Prishtina/Pristina
Gjakova/Djakovica (Hajkobillë)
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Prizren - Korisa
Prizren - Korisa
Malishevë - Banje
Malishevë - Banje
Lipjan - Velikao Ribare
Gjakovë Skenderaj/Srbica
Gjakovë (KRI02-001B)
Gjakovë
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Gjakovë
Gjakova/Djakovica
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
8-May-2000
8-May-2000
8-May-2000
9-May-2000
10-May-2000
12-May-2000
15-May-2000
15-May-2000
15-May-2000
16-May-2000
17-May-2000
23-May-2000
24-May-2000
25-May-2000
26-May-2000
31-May-2000
1-Jun-2000
2-Jun-2000
4-Jun-2000
5-Jun-2000
5-Jun-2000
6-Jun-2000
6-Jun-2000
7-Jun-2000
7-Jun-2000
8-Jun-2000
9-Jun-2000
9-Jun-2000
9-Jun-2000
10-Jun-2000
11-Jun-2000
12-Jun-2000
13-Jun-2000
13-Jun-2000
14-Jun-2000
15-Jun-2000
15-Jun-2000
15-Jun-2000
16-Jun-2000
16-Jun-2000
19-Jun-2000
19-Jun-2000
19-Jun-2000
20-Jun-2000
20-Jun-2000
20-Jun-2000
20-Jun-2000
21-Jun-2000
21-Jun-2000
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Fushe Kosove/Kosovo Polje - Vregoli
Skenderaj/Srbica
Gjakovë
Gjakovë
Gjakovë (Korenica)
Gjakovë
Prizren/Prizren (Korishë)
Gjakovë
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Gjakova/Djakovica
Kline-Sferk
Gjakovë - Babaj Boks
Kline
Kaqanik/Kacanik
Rrahovec/Orahovac
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica - Pacaj
Prizren - Korisa
Prizren - Korisa
Kaqanik - Dubrava
Prizren - Korisa
Prizren/Prizren
Prishtina
Gjakovë - Dobros
Prishtina
Vushtrri/Vucitrn
Prishtina
Kline/Klina - Resnik
Prishtina
Gjilan - Vrbica
Deqan - Junik
Gjilan - Vrbica
Gllogovc - Banjica
Gllogovc - Staro Cikatovo
Prishtina
Rahovec - Brestovac
Deqan - Locane
Pejë
Skenderaj - Cirez
Rahovec - Brestovac
Prishtina/Pristina
Leposaviq/Leposavic
Skenderaj/Srbica - Cirez
Prishtina
1
1
8
12
6
1
2
6
1
1
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
2
7
3
1
3
3
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
18
3
1
1
17
2
176
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Fushe Kosove/Kosovo Polje - Vregoli
Skenderaj/Srbica
Gjakovë
Gjakovë
Gjakovë (Korenica)
Gjakovë
Prizren/Prizren (Korishë)
Gjakovë
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Gjakova/Djakovica
Kline-Sferk
Gjakovë - Babaj Boks
Kline
Kaqanik/Kacanik
Rrahovec/Orahovac
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica - Pacaj
Prizren - Korisa
Prizren - Korisa
Kaqanik - Dubrava
Prizren - Korisa
Prizren/Prizren
Prishtina
Gjakovë - Dobros
Prishtina
Vushtrri/Vucitrn
Prishtina
Kline/Klina - Resnik
Prishtina
Gjilan - Vrbica
Deqan - Junik
Gjilan - Vrbica
Gllogovc - Banjica
Gllogovc - Staro Cikatovo
Prishtina
Rahovec - Brestovac
Deqan - Locane
Pejë
Skenderaj - Cirez
Rahovec - Brestovac
Prishtina/Pristina
Leposaviq/Leposavic
Skenderaj/Srbica - Cirez
Prishtina
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
21-Jun-2000
21-Jun-2000
22-Jun-2000
22-Jun-2000
22-Jun-2000
23-Jun-2000
23-Jun-2000
24-Jun-2000
26-Jun-2000
27-Jun-2000
27-Jun-2000
28-Jun-2000
28-Jun-2000
29-Jun-2000
1-Jul-2000
2-Jul-2000
5-Jul-2000
7-Jul-2000
8-Jul-2000
9-Jul-2000
12-Jul-2000
12-Jul-2000
13-Jul-2000
19-Jul-2000
20-Jul-2000
21-Jul-2000
24-Jul-2000
24-Jul-2000
25-Jul-2000
25-Jul-2000
25-Jul-2000
25-Jul-2000
26-Jul-2000
27-Jul-2000
27-Jul-2000
27-Jul-2000
28-Jul-2000
28-Jul-2000
28-Jul-2000
31-Jul-2000
1-Aug-2000
1-Aug-2000
2-Aug-2000
3-Aug-2000
3-Aug-2000
4-Aug-2000
7-Aug-2000
8-Aug-2000
8-Aug-2000
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Rahovec - Brestovac
Gjakova/Djakovica
Rrahovec - Brestovac
Lipjan/Lipljan (Rahovec)
Skenderaj - Cirez
Rahovec - Brestovac
Skenderaj - Cirez
Prizren/Prizren
Rrahovec - Brestovac
Rahovec - Brestovac
Gllogovc - Donja Koretica
Prishtina/Pristina
Gllogovc - Poklek
Gllogovc
Peja/Pec (Arbanë)
1
1
3
1
25
3
3
1
4
3
4
1
2
3
1
1
2
2
1
1
2
1
1
4
1
3
3
2
1
1
4
1
1
1
1
5
2
21
1
1
5
1
1
6
1
1
6
3
4
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Deqan - Broliq
Prishtina/Pristina
Skenderaj - Vocnjak
Skenderaj - Rezala
Prishtina
Suhareka - Sopina
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Suhareka - Sopina
Skenderaj - Brocna
Gjakova/Djakovica
Suhareka - Sopina
Rahovec - Brestovac
Suhareka - Rastane
Skenderaj - Marina
Suhareka/Suva Reka
Gllogovc - Negrovce
Rrahovec/Orahovac
Suharekë - Grejkovce
Istog/Istok - Vrelo
Prishtina/Pristina
Suharekë
Vushtrri - Nedakovac
Suharekë
Vushtrri - Nedakovac
Prizren
Istog/Istok
Prishtina - Makovac
177
Opština:
Rahovec - Brestovac
Gjakova/Djakovica
Rrahovec - Brestovac
Lipjan/Lipljan (Rahovec)
Skenderaj - Cirez
Rahovec - Brestovac
Skenderaj - Cirez
Prizren/Prizren
Rrahovec - Brestovac
Rahovec - Brestovac
Gllogovc - Donja Koretica
Prishtina/Pristina
Gllogovc - Poklek
Gllogovc
Peja/Pec (Arbanë)
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Deqan - Broliq
Prishtina/Pristina
Skenderaj - Vocnjak
Skenderaj - Rezala
Prishtina
Suhareka - Sopina
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Suhareka - Sopina
Skenderaj - Brocna
Gjakova/Djakovica
Suhareka - Sopina
Rahovec - Brestovac
Suhareka - Rastane
Skenderaj - Marina
Suhareka/Suva Reka
Gllogovc - Negrovce
Rrahovec/Orahovac
Suharekë - Grejkovce
Istog/Istok - Vrelo
Prishtina/Pristina
Suharekë
Vushtrri - Nedakovac
Suharekë
Vushtrri - Nedakovac
Prizren
Istog/Istok
Prishtina - Makovac
Izvor
dopunski dok:
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
8-Aug-2000
8-Aug-2000
9-Aug-2000
9-Aug-2000
9-Aug-2000
10-Aug-2000
10-Aug-2000
10-Aug-2000
10-Aug-2000
10-Aug-2000
11-Aug-2000
11-Aug-2000
12-Aug-2000
12-Aug-2000
12-Aug-2000
13-Aug-2000
13-Aug-2000
14-Aug-2000
14-Aug-2000
15-Aug-2000
15-Aug-2000
15-Aug-2000
15-Aug-2000
16-Aug-2000
17-Aug-2000
17-Aug-2000
17-Aug-2000
18-Aug-2000
21-Aug-2000
22-Aug-2000
22-Aug-2000
22-Aug-2000
22-Aug-2000
22-Aug-2000
22-Aug-2000
23-Aug-2000
23-Aug-2000
24-Aug-2000
24-Aug-2000
28-Aug-2000
28-Aug-2000
29-Aug-2000
30-Aug-2000
30-Aug-2000
31-Aug-2000
31-Aug-2000
1-Sep-2000
4-Sep-2000
4-Sep-2000
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Prizren
Suharekë - Samodraza
Prizren
Pejë - Ljutoglava
Prishtina - Makovac
Viti/Vitina - Smira
Gjilan - Surlane
Prizren
Istog - Kalicane
Prishtina - Makovac
Istog/Istok - Ljubozda
Pristhtina - Makovac
Gjilan (Mitrovice)
Pristhina - Makovac
Skenderaj/Srbica
Prishtina - Makovac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Tunel i Parë)
Malishevë (Fushe Kosovë)
Gjilan (Malishevë)
Suharekë - Studencane
Vushtrri/Vucitrn
Mitrovicë
Gjilan - Surlane
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Kutllove)
Skenderaj/Srbica
Rahovec - Opterusa
Prishtina
Gllogovc/Glogovac
Gjakovë - Rogovo
Shtime-Reqak (Vushtrri)
Gjakovë - Rogovo
Rahovec - Nogavac
Mitrovice (Vushtrri)
Vushtrri/Vucitrn-Ashlan
Prishtina
Vushtrri - Slakovce
Suharek-Samadraxh
Podujevo
Gjakovë
Skenderaj - Rezallë
Gjakova/Djakovica
Skenderaj - Rezallë
Gllogovc - Banjica
Skenderaj - Rezala
Gllogovc - Dobrosevac
Skenderaj - Poljance
Gjakova/Djakovica
Skenderaj
Prizren/Prizren
178
1
1
1
2
1
1
1
6
3
1
4
6
1
4
1
3
1
1
2
4
1
10
1
13
1
1
2
1
7
1
2
1
2
3
2
1
1
1
3
6
1
5
4
1
1
1
1
1
1
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Prizren
Suharekë - Samodraza
Prizren
Pejë - Ljutoglava
Prishtina - Makovac
Viti/Vitina - Smira
Gjilan - Surlane
Prizren
Istog - Kalicane
Prishtina - Makovac
Istog/Istok - Ljubozda
Pristhtina - Makovac
Gjilan (Mitrovice)
Pristhina - Makovac
Skenderaj/Srbica
Prishtina - Makovac
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Tunel i Parë)
Malishevë (Fushe Kosovë)
Gjilan (Malishevë)
Suharekë - Studencane
Vushtrri/Vucitrn
Mitrovicë
Gjilan - Surlane
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Kutllove)
Skenderaj/Srbica
Rahovec - Opterusa
Prishtina
Gllogovc/Glogovac
Gjakovë - Rogovo
Shtime-Reqak (Vushtrri)
Gjakovë - Rogovo
Rahovec - Nogavac
Mitrovice (Vushtrri)
Vushtrri/Vucitrn-Ashlan
Prishtina
Vushtrri - Slakovce
Suharek-Samadraxh
Podujevo
Gjakovë
Skenderaj - Rezallë
Gjakova/Djakovica
Skenderaj - Rezallë
Gllogovc - Banjica
Skenderaj - Rezala
Gllogovc - Dobrosevac
Skenderaj - Poljance
Gjakova/Djakovica
Skenderaj
Prizren/Prizren
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
5-Sep-2000
5-Sep-2000
5-Sep-2000
5-Sep-2000
5-Sep-2000
6-Sep-2000
6-Sep-2000
6-Sep-2000
7-Sep-2000
7-Sep-2000
7-Sep-2000
7-Sep-2000
8-Sep-2000
8-Sep-2000
8-Sep-2000
9-Sep-2000
10-Sep-2000
11-Sep-2000
9/11/2000.
11-Sep-2000
11-Sep-2000
11-Sep-2000
12-Sep-2000
13-Sep-2000
13-Sep-2000
14-Sep-2000
14-Sep-2000
15-Sep-2000
18-Sep-2000
18-Sep-2000
19-Sep-2000
20-Sep-2000
20-Sep-2000
21-Sep-2000
21-Sep-2000
21-Sep-2000
21-Sep-2000
22-Sep-2000
22-Sep-2000
22-Sep-2000
22-Sep-2000
22-Sep-2000
25-Sep-2000
25-Sep-2000
25-Sep-2000
25-Sep-2000
26-Sep-2000
26-Sep-2000
5-Oct-2000
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Gllogovc - Nekovce
Peja/Pec - Kosuric
Skenderaj
Prizren/Prizren
Suharekë - Belanica
Prishtina
Skenderaj/Srbica
Gllogovc - Nekovce
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Prishtina
Peja/Pec
Istog - Begov Lukavac
Gllogovac - Gladno Selo
Mitrovicë / Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn
Prishtina - Mramor
Prishtina - Businje
Gjilan/Gnjilane
Prishtina/Pristina - Mramor
Skenderaj - Radisevo
Peja/Pec (Gllogovc)
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Skenderaj - Kladernica
Prishtina - Badovac
Skenderaj/Srbica
Skenderaj - Kladernica
Istog/Istok - Banja
Skenderaj - Krusevac
Suharekë
Peja/Pec - Jablanica
Suharekë
Istog/Istok - Djurakovac
Podujevo - Burince
Ferizaj - Pojatiste
Podujevo - Stedim
Skenderaj - Poljance
Kline-Doberdol
Ferizaj/Urosevac
Prishtina/Pristina
Skenderaj - Poljance
Podujevo - Donja Pakashti
Suharekë - Greijkovce
Peja/Pec (Cellapek)
Kline - Svrhe
Podujevo - Duz
Lipjan - Banjica
Podujevo/Podujevo (Duz)
Kline/Klina
Suharek-Semetisht
2
2
3
1
1
5
2
3
1
1
1
1
1
1
1
3
6
1
2
2
1
1
8
2
3
3
2
6
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
5
1
2
1
1
2
3
2
1
1
179
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Gllogovc - Nekovce
Peja/Pec - Kosuric
Skenderaj
Prizren/Prizren
Suharekë - Belanica
Prishtina
Skenderaj/Srbica
Gllogovc - Nekovce
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Prishtina
Peja/Pec
Istog - Begov Lukavac
Gllogovac - Gladno Selo
Mitrovicë / Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn
Prishtina - Mramor
Prishtina - Businje
Gjilan/Gnjilane
Prishtina/Pristina - Mramor
Skenderaj - Radisevo
Peja/Pec (Gllogovc)
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Skenderaj - Kladernica
Prishtina - Badovac
Skenderaj/Srbica
Skenderaj - Kladernica
Istog/Istok - Banja
Skenderaj - Krusevac
Suharekë
Peja/Pec - Jablanica
Suharekë
Istog/Istok - Djurakovac
Podujevo - Burince
Ferizaj - Pojatiste
Podujevo - Stedim
Skenderaj - Poljance
Kline-Doberdol
Ferizaj/Urosevac
Prishtina/Pristina
Skenderaj - Poljance
Podujevo - Donja Pakashti
Suharekë - Greijkovce
Peja/Pec (Cellapek)
Kline - Svrhe
Podujevo - Duz
Lipjan - Banjica
Podujevo/Podujevo (Duz)
Kline/Klina
Suharek-Semetisht
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dopunski dokument br. 1b
Dokument ukazuje na civilne žrtve rata od 1998-1999 godine, registrovane posle 20 juna 1999
kada su KFOR i UNMIK imali kontrolu na Kosovu, vidi dopunski dokument br. 3.
Datum:
6-Oct-2000
6-Oct-2000
6-Oct-2000
8-Oct-2000
11-Oct-2000
13-Oct-2000
15-Oct-2000
16-Oct-2000
17-Oct-2000
17-Oct-2000
24-Nov-2000
2-Nov-2000
10-Oct-2000
28-Nov-2000
23-Nov-2000
24-Dec-2000
7-Dec-2000
9-Dec-2000
25-Dec-2000
27-Dec-2001
1-Jul-2001
21-Aug-2001
21-Aug-2001
20-Sep-2001
20-Sep-2001
15-Apr-2003
15-Jan-2004
13-Sep-2004
29-Mar-2009
11-May-2009
Grad/selo/
Mesto:
Broj
mrtvi/nestali:
Lipjan/Lipljan
Shtime-Reqak
Podujevo - Stedim
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Shtime - Crnoljevo
Gllogovc - Trstenik
Prishtina
Sthime/Stimlje
Mitrovice (Podujevo)
Podujevo
Gjilan/Gnjilane
Prishtina/Pristina
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn - Gjytezë
Vushtrri/Vucitrn - Martiraj
zbrazet
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Zhabari U.)
Prishtina/Pristina
Dragash/Gora
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Stan Tërg)
Gjilan/Gnjilane
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn
Peja/Pec (Fierëz)
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Kaqanik/Kacanik - Sllatinë (KRI10-001B)
Kline-Sferk
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
180
1
1
5
3
2
9
4
3
2
7
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Opština:
Izvor
dopunski dok:
Lipjan/Lipljan
Shtime-Reqak
Podujevo - Stedim
Fushe Kosove/Kosovo Polje
Shtime - Crnoljevo
Gllogovc - Trstenik
Prishtina
Sthime/Stimlje
Mitrovice (Podujevo)
Podujevo
Gjilan/Gnjilane
Prishtina/Pristina
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn - Gjytezë
Vushtrri/Vucitrn - Martiraj
zbrazet
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Zhabari U.)
Prishtina/Pristina
Dragash/Gora
Mitrovice/Kosovska Mitrovica (Stan Tërg)
Gjilan/Gnjilane
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn
Peja/Pec (Fierëz)
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
Kaqanik/Kacanik - Sllatinë (KRI10-001B)
Kline-Sferk
Mitrovice/Kosovska Mitrovica
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
DOPUNSKI DOKUMENT BR. 2
Sva pronađena i identifikovana tela od januara 1998 do 20 juna 1999 godine mogu se naći u
dokumentu br.2.
Kolona pod nazivom ”Mesto” u dopunskom dokumentu 2 i 3 predstavlja ili mesto gde je
izvršen zločin, ili mesto gde su pronađena mrtva tela u masivnim grobnicama, ili mesto gde
su žrtve rođene ili živele.
Kolona pod nazivom: ”Izvor informacija” u dopunskom dokumentu br.2 br.3 ukazuje na
izvor informacija u vezi žrtava.
181
CIVILNE ŽRTVE RATA NA KOSOVU OD 1 JANUARA - 1998 - 20 JUNA 1999
(tekst označen crnim, ukazuje da su podaci obezbeđeni od NVO, tekst označen crvenim
ukazuje na podatke obezbeđene od autora, a tekst označen plavim ukazuje na nestala lica).
Prezime
ABDULLAHU
BALAJ
ELSHANI
GASHI
GASHI
HALITI
HASANI
JASHARI
KOCI
KOLOLLI
KRYEZIU
KURTI
LAZOVIC
LOKAJ
MALOKU
MORINA
PALUSHI
PONIKUJ
SKENDERAJ
XHEMA
ZULFAJ
TAHIRAJ
REXHEPI
IDRIZI
DERVISHAJ
MALOKU
REXHEPAJ
MEMCAJ
BEHRAMI
SEJDIU
SEJDIU
SEJDIU
XHELI
AHMETI
AHMETI
AHMETI
AHMETI
AHMETI
AHMETI
AHMETI
AHMETI
AHMETI
AJETI
DELIU
FAZLIU
GASHI
GASHI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
LOKAJ
MUJA
Ime
LIMAN
JETON
AFRIM
EMINE
SHERIF
SELMAN
RAMADAN
RAZIE
SKENDER
LATIF
AGUSH
MEXHIT
MAGDALENA
SELIM
RASIM
R
RAZA
QAZIM
SKENDER
XHEMAJL
BRAHIM
MILIHATE
SAMED
IDRIZ
BLERIM
ARDIANA
UKA
ENVER
SMAJL
BEDRI
BEQIR
NAZMI
NASER
BASRI
DRITON
ELHAMI
GANI
HAMEZ
ILMI
LUMNI
NAIM
SHEMSI
REXHEP
BEKIM
BEHRAM
GAZMEND
MAKFIRETE
QERIM
SHERIF
FITIM
VALDETE
FATIME
SHABAN
Ime oca
TAHIR
MUHAMET
MUHAMET
DELI
SAHIT
BAJRAM
SELIM
CON
ISMAIL
KADRI
AHMET
B
MIHAILO
ADEM
I
HAMËZ
RESHAT
IBRAHIM
MEHMET
God. rođenja
1-Jan-63
1-Jan-80
1-Jan-62
1-Jan-63
1-Jan-55
1-Jan-46
1-Jan-42
1-Jan-48
1-Jan-55
1-Jan-53
1-Jan-20
1-Jan-35
1-Jan-36
15-May-48
1-Jan-59
1-Jan-45
1-Jan-85
1-Jan-15
1-Jan-16
H
BRAHIM
SABEDIN
REXHEP
AHMET
I
SADIK
NAZIF
BEHRAM
1-Jan-17
1-Jan-76
1-Jan-82
1-Jan-53
1-Jan-73
5-Jan-98
30-Sep-53
19-Feb-82
6-Jul-70
SHEREMET
MUHAMET
1-Jan-74
28-Mar-52
1-Jan-79
1-Jan-75
1-Jan-82
1-Jan-52
1-Jan-54
1-Jan-54
1-Jan-78
1-Jan-76
1-Jan-79
1-Jan-38
1-Jan-82
1-Jan-48
BEQIR
BAJRAM
BAJRAM
HUSE
TAHIR
ADEM
RIFAT
RAMIZ
1-Jan-86
1-Jan-45
1-Jan-68
1-Jan-81
1-Jan-84
10-Nov-55
182
Dat. događaja
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-98
9-Jan-98
15-Jan-98
23-Jan-98
2-Feb-98
10-Feb-98
15-Feb-98
19-Feb-98
28-Feb-98
28-Feb-98
28-Feb-98
28-Feb-98
28-Feb-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
Mesto
Izvor Inf.
Kline/Klina
2/3
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
(Piranë)
2/3/5
Peja/Pec (Qyshk)
2/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3
Podujevo/Podujevo
2/3
Podujevo/Podujevo
1
Mitrovica (Lubavec)
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Suharek-Maqiteve
2/3/5
Prishtina/Pristina
2/3/5
Zubin Potok/Zubin Potok
4/5
Ferizaj/Urosevac
2/3
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Peja/Pec
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Shtime-Carralevë
5
Decan/Decani
5
Gjakova/Djakovica
2/3
Shkabaj / Orlović
4/5
Vushtrri/Vucitrn
1
Deqan - Carrabreg
1
Malishevë - Gullboc 5
Gjakova/Djakovica
2/3
Istog/Istok
2/3/5
Skenderaj/Srbica (Baks)
2/3
Peja/Pec
2/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Skenderaj _ Qirez
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
Skenderaj - Likoshan
5
Skenderaj - Likoshan
5
Skenderaj - Likoshan
5
Skenderaj - Likoshan
5
Skenderaj - Likoshan
5
Skenderaj - Likoshan
5
Skenderaj - Likoshan
5
Skenderaj - Likoshan
5
Skenderaj - Likoshan
5
Skenderaj - Likoshan
5
Skenderaj - Likoshan
5
Skenderaj - Likoshan
2/3/5
Skenderaj - Izbicë
4/5
(Skenderaj)
2/3/5
(Prekaz)
5
Skenderaj / Srbica
4/5
Mitrovica (Prekaz)
5
(Prekaz)
4/5
Peja/Pec
2/3
Skenderaj - Likoshan
5
Prezime
NEBIHU
NEBIHU
SHALA
XHELA
XHELA
BAZAJ
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
SMAJLI
BAJRAMI
GASHI
GASHI
GECI
HALILI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
KAQKINI
RRECI
KOLLUDRA
Ime
RUKIJE
XHEMSHIR
SHAHA
NASER
MUHAMET
FATIME
AFIJE
ELFIE
BLERINA
FATIME
HAFIE
HAJRIJE
HAMIDE
HAMDI
HANIFE
IGBALL
LIRIJE
MIHRIE
SABRIE
RAMIZ
SADIK
UKSHIN
BLERIM
ELHEME
FATIME
IGBALLE
KUSHTRIM
ALI
MAKVIRETE
FATIME
GAZMEND
OSMAN
ISAK
ABDULLAH
ADEM
ALI
BAHRIJE
BEQIR
BESIM
BLERIM
BUJAR
ELHAME
FAIK
FERIDE
HAZER
HALIL
HALIT
KUSHTRIM
MURTEZ
NAZMI
QAZIM
SINAN
ZAHA
ZARIFE
SADIK
MIFTAR
ZEQIR
Ime oca
S
MUHAMET
ZHEMAJL
ADEM
SADIK
(HAMZE)
SADIK
ADEM
HAJDARI
JASHAR
SADIK
ZYMER
(RIFAT)
(HAMZE)
FERIZ
ZYMER
SADIK
HYSEN
QERIM
HAMZA
UKSHIM
(HAMZE)
RIFAT
ADEM
RRAHMAN
(REXHE)
(BAJRAM)
(SHABAN)
(FERIZ)
(ZEME)
(SHABAN)
(RAMADAN)
(MUHARREM)
(BAJRAM)
HAMZË
(ZEME)
(ZEME)
(TAHIR)
(DIBRAN)
(ZYMER)
(BAJRAM)
(IMER)
(ZYMER)
(ZUKE)
OSMAN
(RAMADAN)
(MIRAN)
God. rođenja
1-Jan-31
1-Jan-61
1-Jan-28
28-Feb-78
1-Jan-39
1-Jan-63
1-Jan-91
1-Jan-70
1-Jan-37
4-Apr-57
1-Jan-27
1-Aug-60
1-Jan-79
1-Jan-85
1-Jan-85
1-Jan-42
1-Jan-77
29-Mar-74
10-Dec-32
19-Feb-76
1-Jan-86
18-Aug-38
12-Dec-89
25-Feb-84
26-Mar-85
1-Jul-42
01.01.1953
01.01.1983
1-Jan-48
01.01.1938
1-Jan-87
1-Jan-54
1-Jan-50
1-Jan-50
1-Jan-61
1-Jan-82
1-Jan-94
1-Jan-43
1-Jan-82
1-Jan-56
1-Jan-73
1-Jan-66
1-Jan-36
1-Jan-81
1-Jan-73
1-Jan-47
01.01.1961
1-Jan-56
1-Jan-57
183
Dat. događaja
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
1-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
5-Mar-98
8-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
9-Mar-98
10-Mar-98
Mesto
Skenderaj / Srbica
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn - Bletaj
Skenderaj - Likoshan
Skenderaj - Likoshan
Poshtëm/Donje
Mitrovica (Prekaz)
Mitrovica (Prekaz)
Mitrovica (Prekaz)
Mitrovica (Prekaz)
Mitrovica (Prekaz)
Mitrovica
Mitrovica (Prekaz)
Mitrovica
Mitrovica (Prekaz)
Mitrovica (Prekaz)
Mitrovica (Prekaz)
Podujevo/Podujevo
Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn-Sume
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica
Mitrovica (Prekaz)
Mitrovica (Prekaz)
Mitrovica (Prekaz)
(Prekaz)
Prekaz
Gjurgjevik i Madhë
Skenderaj - Prekaz
Skenderaj - Prekaz
Skenderaj - Prekaz
Skenderaj - Prekaz
Skenderaj - Prekaz
Skenderaj - Prekaz
Prishtina/Pristina
Mitrovica (Prekaz)
Skenderaj - Prekaz
Mitrovica (Obri)
Skenderaj - Prekaz
Mitrovica (Prekaz)
Mitrovica (Prekaz)
Prekaz
Mitrovica (Prekaz)
Skenderaj - Prekaz
Skenderaj/Srbica
Mitrovica (Prekaz)
Mitrovica (Prekaz)
Skenderaj - Prekaz
Skenderaj - Prekaz
Skenderaj - Prekaz
Skenderaj - Prekaz
Mitrovica (Prekaz)
Skenderaj - Prekaz
Skenderaj - Prekaz
Skenderaj - Prekaz
Mitrovica - Prekaz
Skenderaj/Srbica
Izvor Inf.
5
2/3/5
5
5
5
5
5
1
5
1
1
2/3/5
2/3
1
1
5
5
1
1
2/3
2/3
2/3
5
4/5
5
5
5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
5
5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2/3
Prezime
MURIQI
HOXHA
HARADINAJ
MEHMETAJ
MEHMETAJ
AZIZAJ
BERISHA
SHABANDULA
ELSHANI
BULLAKI
MAZREKAJ
BERISHA
BERISHA
ZOGAJ
ZOGAJ
KRASNIQI
AHMETI
SHALA
MALOKU
KRASNIQI
PEPSHI
PEPSHI
UKAJ
J
J
LOKAJ
LOKAJ
LOKAJ
LOKAJ
MAZREKAJ
MAZREKAJ
MAZREKAJ
RADOSEVIC
RADUNOVIC
RADUNOVIC
STRANA
VLAHOVIC
KOCA
SYLEJMANI
DABIQAJ
KRASNIQI
LATIFAJ
PALUSHI
TOLAJ
MAZREKAJ
BUNGU
CENAJ
CENAJ
HIMAJ
KRASNIQI
SOKOLI
SOKOLI
TOLAJ
TAFILI
KAMBERI
IDRIZAJ
AHMETAJ
Ime
QERIM
SHEFQET
HIMË
AGRON
GAZMEND
MIRADIJE
BAJRAM
SABIT
AVDI
ZYLE
ARSEN
SALIH
BAJRAM
FADIL
RAMADAN
AVDULLA
REXHEP
HAFIR
MEXHIT
XHAFER
GËZIM
QAZIM
XHAFER
ASTRIT
BEKË
BEQË
HAJDAR
IMER
SELMON
BEKIM
TAHIR
XHEMAJL
SLOBODAN
MILICA
MILOS
AHMET
MILKA
FETIJE
AFRIM
EDMOND
SKENDER
SADRI
ZYLFIJE
HAXHË
BILALL
BAFTI
DIN
XYFE
SYLË
HANE
HEDIJE
REXHEP
TIXHË
BAJRUSH
SHKELZEN
BESJANA
COLË
Ime oca
UKE
JEMIN
RASIM
NIMON
HYSEN
BISLIM
MUHAMET
A
GANI
AHMET
God. rođenja
1-Jan-46
1-Jan-58
1-Jan-81
1-Jan-77
1-Jan-78
1-Jan-75
AVDYL
AVDYL
IBRAHIM
IBRAHIM
MAXHUN
RRAHMAN
ISUF
RAMIZ
BEKË
MIFTAR
MIFTAR
BEKË
XHAFER
SEFER
BINAK
RAMADAN
ISUF
BRAHIM
SHEFQET
ABAZ
SEJDË
MIRKO
VUKALJO
BATRIC
AVDI
PERICA
SEFER
(EMRUSH)
HYSNI
DINE
AZEM
BAJRAM
MUSTAFË
IDRIZ
DURAK
REXHEP
UKSHIN
AHMET
ASLLAN
1-Jan-48
1-Jan-46
4-Apr-71
24-Mar-58
02..071970
1-Jan-40
15-Feb-60
3-Jan-83
1-Jan-52
1-Jan-75
1-Jan-78
¨01.01.1953
1-Jan-73
1-Jan-69
1-Jan-69
1-Jan-71
1-Jan-70
1-Jan-50
1-Jan-72
1-Jan-60
1-Jan-68
10-Aug-43
7-Jul-38
1-Jan-38
7-Jun-41
1-Jan-33
1-Jan-82
7-Feb-53
1-Jan-76
15-Nov-66
1-Jan-64
1-Jan-39
1-Jan-60
1-Jan-70
19-Apr-73
1-Jan-39
1-Jan-08
1-Jan-09
1-Jan-20
HALIT
BEDRI
MUJE
XHAFER
BRAHIM
1-Jan-24
1-Jan-58
5-Aug-78
1-Jan-82
1-Jan-63
1-Jan-78
1-Jan-26
184
Dat. događaja
18-Mar-98
23-Mar-98
24-Mar-98
24-Mar-98
24-Mar-98
25-Mar-98
25-Mar-98
25-Mar-98
28-Mar-98
29-Mar-98
1-Apr-98
4-Apr-98
6-Apr-98
6-Apr-98
6-Apr-98
9-Apr-98
10-Apr-98
10-Apr-98
13-Apr-98
19-Apr-98
19-Apr-98
19-Apr-98
19-Apr-98
23-Apr-98
23-Apr-98
23-Apr-98
23-Apr-98
23-Apr-98
23-Apr-98
23-Apr-98
23-Apr-98
23-Apr-98
23-Apr-98
23-Apr-98
23-Apr-98
23-Apr-98
23-Apr-98
25-Apr-98
26-Apr-98
27-Apr-98
27-Apr-98
27-Apr-98
27-Apr-98
27-Apr-98
28-Apr-98
1-May-98
1-May-98
1-May-98
1-May-98
1-May-98
1-May-98
1-May-98
1-May-98
2-May-98
3-May-98
4-May-98
5-May-98
Mesto
Peje
Gjakova/Djakovica
Deqan - Shaptei
Deqan - Shaptej
Deçan - Gllogjan
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Suhareka/Suva Reka
Prishtina/Pristina
Deqan - Bajram Curr
Kline-Zaberxhe
Kline-Zaberxhe
Gllarevë / Iglarevo
Gllarevë / Iglarevo
Peja/Pec
Suhareka/Suva Reka
Gllogovc/Glogovac
Gullboc Malishevë
Deqan - Smolicë
Deqan - Junik
Deqan - Junik
Deqan - Junik
Deqan - Koshare
Deqan - Koshare
Deqan - Koshare
Deqan - Koshare
Deqan - Koshare
Deqan - Koshare
Deqan - Koshare
Deqan - Koshare
Deqan - Koshare
Peja/Pec
Peja/Pec
Decan/Decani
Prishtina/Pristina
Rrahovec/Orahovac
Skenderaj/Srbica
Kline-Grabanice
Deqan - Voksh
Obiliq-Breznic
Deqan - Voksh
Suharek-Budakove
Deqan - Voksh
Deqan - Drenoc
Kline-Jashanic
Deqan - Lloqan
Deqan - Lloqan
Deqan - Lloqan
Kline/Klina
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Deqan - Lloqan
Kaqanik/Kacanik
Gjakovë / Djakovica
Deqan - Kodrali
Decan/Decani
Izvor Inf.
5
2/3/5
5
5
5
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
4/5
4/5
2/3/5
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2/3
1
2/3
1
2/3
1
2/3/5
5
1
5
23
5
5
1
1
1
5
2/3
2/3
2/3
2/3
5
1
5
5
Prezime
KRASNIQI
KUCI
SHALA
MUSTAFA
KAMERAJ
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KRASNIQI
MORINA
MORINA
BACAJ
BALAJ
HIMAJ
KAJDOMQAJ
SPASIC
BERISHA
SHABANI
HOTI
MORINA
DUBOVCI
SMIGIC
SMIGIC
SMIGIC
BEJTA
BERISHA
SPASIC
STOILJKOVIC
ALIJA
DELIBEQA
SMIGIC
OSDAUTAJ
PAJAZITAJ
SULINIC
ZENELI
ZENELI
BEQIRI
BRAHIMAJ
GJERGJAJ
KASTRATI
PREQAJ
UKA
UKAJ
BULATOVIC
AZEMI
JOVANOVIC
KIQINA
POPADIC
ALIMEHAJ
BATUSHA
GOGAJ
HAMZAJ
HAMZAJ
HAMZAJ
HAMZAJ
HAMZAJ
KOMONI
Ime
VESEL
HAJDAR
RIFAT
VEHBI
HAKI
MAHMUT
NAZIF
REXHEP
MILAIM
ELMI
MALUSH
HAKI
HAKI
BAJRAM
YMER
ZARKO
FATON
JAHIR
MEHMET
RAMADAN
SOFIJE
DOSTANA
MILOSAV
SULTANA
BURIM
AGRON
VLADIMIR
DEJAN
NASRET
IMER
RADOMIR
BAJRAM
REXHË
MIROSLAV
MYRTE
MYRTE
SHAQË
ZEKË
PASHK
BAJRAM
PJETER
QAJUP
BRAHIM
IVAN
XHEVAT
NIKOLA
BAJRAM
RADE
HYSEN
RAMIZ
HAXHI
BRAHIM
DERVISH
GANI
RIFAT
IMER
SADRI
Ime oca
BEQO
SADRI
MUHAMET
DINË
DAUT
SMAJL
ISMET
ISAK
BINAK
MIFTAR
ISMAJL
SMAJL
SEJDI
MILORAD
BRAHIM
ISLAM
HALIL
ADEM
BOGIC
JEVREM
MILADIN
RAMADAN
BAJRAM
JOVAN
OBRAD
HAKIJA
ALIRIZA
VLADIMIR
OSË
SELMON
DRAGOJLUB
REXHE
REXHE
RRUSTEM
AZEM
PALUSH
DEMË
UKE
BINAKU
AHMET
DUSAN
OSMAN
RADOVAN
MIFTAR
ALEKSANDAR
DAUT
SADIK
MEHMET
UKE
UKE
ZEQ
ZEQ
DELI
MET
God. rođenja Dat. događaja
9-Jan-51
5-May-98
6-May-98
1-Jan-68
6-May-98
1-Jan-36
7-May-98
1-Jan-64
8-May-98
15-May-29
8-May-98
15-Apr-41
8-May-98
21-Jun-82
8-May-98
1-Jan-73
12-May-98
1-Jan-49
12-May-98
1-Jan-42
12-May-98
30-Jul-67
13-May-98
30-Jul-67
13-May-98
1-Jan-37
14-May-98
1-Jan-49
14-May-98
26-Sep-63
14-May-98
16-May-98
1-Jan-60
16-May-98
1-Sep-46
17-May-98
1-Oct-60
17-May-98
28-Mar-60
18-May-98
3-Jun-57
18-May-98
1-Jan-22
18-May-98
2-Aug-24
18-May-98
6-Jun-82
19-May-98
19-Jun-82
19-May-98
14-Feb-36
19-May-98
20-Feb-73
19-May-98
15-Apr-75
20-May-98
1-Jan-59
20-May-98
12-Aug-45
20-May-98
21-May-98
21-May-98
8-Jun-69
21-May-98
11-Oct-62
21-May-98
11-Oct-62
21-May-98
1-Jan-66
22-May-98
1-Jan-31
22-May-98
13-Mar-40
22-May-98
1-May-44
22-May-98
3-Jan-40
22-May-98
16-Oct-76
22-May-98
11-Mar-98
22-May-98
24-Mar-61
23-May-98
1-Aug-69
24-May-98
18-Jun-73
24-May-98
1-Jan-68
24-May-98
15-Aug-56
24-May-98
1-Jan-59
25-May-98
1-Jan-74
25-May-98
1-Jan-76
25-May-98
1-Jan-34
25-May-98
1-Jan-47
25-May-98
1-Jan-73
25-May-98
1-Jan-74
25-May-98
1-Jan-47
25-May-98
1-Jan-34
25-May-98
185
Mesto
Tërstenik / Trstenik
Deqan / Decani
Kline-Gjurgjovik
Peje
Deqan - Lebushë
Peja/Pec
Peja/Pec
Peja/Pec (Qyshk)
Rrahovec/Orahovac
Gllogovc/Glogovac
Prizren/Prizren
Kline/Klina
Kline-Germnike
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Peja/Pec
Zajmove
Rrahovec/Orahovac
Gllarevë / Iglarevo
Vushtrri/Vucitrn
Mitrovica (Rashan)
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Kline/Klina
Kline/Klina
Kline/Klina
Peja/Pec
Kline/Klina
Peja/Pec
Gllogovc/Glogovac
Decan/Decani - Isniq
Decan/Decani - Isniq
Rahovec
(Dollovë)
Mitrovica (Prekaz)
Klinë-Bokshiq
Peja/Pec
Mitrovica
Pejës)
Gjakovë / Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Mitrovica
Gllogovc/Glogovac
Prison
Polje- Batush
Gllogovc/Glogovac
Vushtrri/Vucitrn
Peje - Drinisht
Deqan - Baballoq
Pejë - Lybeniq (Deqan)
Peje - Drinisht
Peje - Drinisht
Peje - Drinisht
Peje
Pejë - Lybeniq
Peje
Izvor Inf.
2/3/4
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
1
5
2/3/5
2/3/5
1
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/4/5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2/3/5
1
5
5
1
1
2/3/5
5
2/3/5
1
5
1
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
1
2/3
2/3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Prezime
SALLAUKA
SELMANAJ
SHALA
UKAJ
IBERHYSAJ
QERIMAJ
THAQI
BELLAQA
CACAJ
GASHI
KADRIJAJ
MUSHKOLAJ
BUZHALA
MOLLIQI
ANTIC
AVDIMETAJ
BALAJ
BERISHA
CACAJ
DOBRAJ
GERVALLA
GOCAJ
IBERHYSAJ
IBERHYSAJ
KRANIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KUCI
KUQI
KUQI
LATAJ
LATAJ
LOSHAJ
LOSHAJ
LOSHAJ
LOSHAJ
MAHMUDEMAJ
MUSHKOLAJ
PERGJEGJAJ
QESTAJ
SELMANAJ
TOLAJ
UKAJ
UKËHAXHAJ
UKSHINAJ
KASUMAJ
KASUMAJ
QORRAJ
AJDINI
AJDINI
ASLLANI
BERISHA
BERISHA
DELIU
HOTI
Ime
AGIM
ZOJË
HATE
ISMET
NEXHAT
ARBEN
PERPARIM
SAKIP
TAFE
FEIM
TAHIR
IBRAHIM
ZYMER
BESNIK
ILIJA
ENVER
AJMONE
ZYMER
NAGIP
SHAQIR
DEMUSH
BAJRAM
HAXHI
TAHIR
FAZE
BEHLUL
BEQIR
HALIL
XHAFER
ISË
XAJE
XAJE
HATE
MUHARREM
AJSHE
GALE
TEUTA
XHEVDET
ARIF
HIMË
AVNI
QAUSH
LULJETE
HASAN
IMER
ADEM
UKË
SHABAN
TAFIL
NAIM
HAJRIZ
MUHAMET
RAMË
AHMET
FIDAI
ARDIAN
FERAT
Ime oca
SHANI
SHABAN
MEHMET
HAZIR
SADRI
SHAQË
ALI
XHEMAJL
KAMER
AVDI
RRUSTEM
ZYMER
ALI
BINAK
MILOS
HASAN
HAMDI
HYSEN
MUHARREM
KINXHË
SELIM
RRUSTEM
REXHEP
REXHEP
SALI
RRUSTEM
RRUSTEM
ZEQË
ALI
LUSHË
CURR
CURR
SADIK
RRUSTEM
REXHË
BLE
RASIM
RRUSTEM
BAJRAM
ZYMER
ADEM
SALI
ADEM
BAJRAM
ELEZ
ZEQË
REXHË
BRAHIM
MUJË
EJUP
EJUP
MIRAN
EMRUSH
NAZMI
HAXHI
HALIL
God. rođenja
1-Jan-60
1-Jan-27
1-Jan-19
1-Jan-76
1-Jan-75
1-Jan-76
1-Jan-65
1-Jan-32
?
1-Jan-33
27-Jul-54
1-Jan-40
1-Mar-91
18-Jul-34
1-Jan-63
1-Jan-40
1-Jan-59
1-Jan-07
1-Jan-45
1-Jan-35
1-Jan-40
1-Jan-55
1-Jan-49
1-Jan-48
1-Jan-67
1-Jan-55
1-Jan-49
1-Jan-49
1-Jan-31
1-Jan-26
1-Jan-77
1-Jan-52
1-Jan-54
1-Jan-66
11-Aug-64
1-Jan-80
28-Apr-30
1-Jan-59
1-Jan-63
1-Jan-26
1-Jan-54
1-Jan-50
1-Jan-60
20-Jul-50
11-Dec-53
1-Jan-44
17-Jun-58
1-May-80
1-Jan-80
26-Mar-59
186
Dat. događaja
25-May-98
25-May-98
25-May-98
25-May-98
26-May-98
26-May-98
26-May-98
27-May-98
27-May-98
27-May-98
27-May-98
27-May-98
28-May-98
28-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
29-May-98
30-May-98
30-May-98
30-May-98
31-May-98
31-May-98
31-May-98
31-May-98
31-May-98
31-May-98
31-May-98
Mesto
Suharekë - Sopije
Rastovicë
Deqan - Junik
Deqan - Strellc i Ep.
Decan/Decani
Deqan - Rastovicë
Prizeren-Lugisht
Pastasel
Decan/Decani
Rrahovec/Orahovac
Deqan - Rastovicë
Decan/Decani
Prizren/Prizren
Decan/Decani
Deqan - Strellc i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Pejë
Decan/Decani
Deqan - Carrabreg i Ep.
Pejë
Deqan / Decani
Peja/Pec (Kelmend)
Decan/Decani
Peje
Suhareka (Rahovec)
Peje
Peje
Deqan - Junik
Deqan / Decani
Deqan / Decani
Decan/Decani
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Strellc i Ep.
Decan/Decani
Deqan - Isniq
Decan/Decani - Junik
Deqan - Baballoq
Suharek-Qadrak
Deqan - Vranoc
Deqan - Carrabreg i Ep.
Pejë - Drinisht
Deqan - Lloqan
Deqan - Lloqan
Deqan - Carrabreg i Ep.
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Drenas - Poklek i Ri
Rrahovec/Orahovac
Izvor Inf.
2/3/5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
1
5
2/3
5
2/3
2/3
5
5
5
1
5
5
5
1
1
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
1
2/3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
5
1
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
5
1
Prezime
QORRI
QORRI
SHISHANI
AHMETAJ
AHMETAJ
AJGJERAJ
BEKTESHI
BEKTESHI
BEKTESHI
BEKTESHI
BEKTESHI
BINAKAJ
BOSHTRAJ
DAUTAJ
DELIU
DELIU
DELIU
DERVISHAJ
DUBOVCI
HAJRA
HULAJ
HULAJ
HYMAJ
HYSENI
KUQI
LIKAJ
LIKAJ
LOKAJ
MALAJ
MATAJ
MATAJ
MATAJ
MATAJ
MATAJ
MAZREKAJ
QORRAJ
TOLAJ
TOLAJ
TOLAJ
TOLAJ
TOLAJ
TOLAJ
TOLAJ
KADRIJAJ
QORRAJ
UKËHAXHAJ
UKËHAXHAJ
BALAJ
BALAJ
BALAJ
BAQAJ
BINAKAJ
DAUTAJ
DAUTAJ
DOBRAJ
DUKAJ
HASKAJ
Ime
SAHIT
SEFER
BLERIM
REXHEP
RYVE
RAMADAN
FATMIR
REXHEP
SELVER
XHEMAIL
XHEMILE
LUSH
HAXHI
ILAZ
ADEM
IRENA
SHPRESA
BLERIM
AFRIM
RAMADAN
HAZIR
MUSLI
SYLE
BEDRI
VALDET
LAVDIM
LAVDIM
HALIL
FERIDE
BEQIR
FANA
ISA
MONE
SEJDI
ISUF
IDRIZ
IDRIZ
OSMAN
SABRIJE
SHKURTE
TIXHE
UKE
ZIZË
REXHEP
ZEQE
BESIM
FAIK
ISUF
MONE
NIFE
AHMET
SALI
HAMDI
MURAT
AVDYL
SELMON
ALTIN
Ime oca
MUSLI
BRAHIM
BRAHIM
ATHEM
OSE
ISMAIL
XHEMAJL
XHEMAIL
XHEMAIL
REDO
KURTA
MAHMUT
BINAK
FAZLI
ADEM
AHMET
MEHMET
REXHEP
SELIM
OSE
AHMET
SH
MUSLI
REXHEP
REXHEP
IMER
MURAT
AZEM
SADRI
ZENUN
ISUF
AZEM
CANE
BEKE
ZEQE
RAME
NEZIR
IBISH
SADRI
RAME
HASAN
BRAHIM
HALIL
BILALL
JAHË
HAXHË
HALIT
ELEZ
ISMET
MONË
JAKUP
SELIM
JAHË
TAHIR
SADRI
God. rođenja
11-Sep-41
12-Mar-45
1-Jan-82
1-Jan-26
1-Jan-31
6-Dec-72
1-Jan-79
1-Jan-74
1-Jan-62
24-Jul-42
18-Mar-48
8-Sep-12
1-Jan-60
1-Jan-33
1-Nov-50
1-Jul-79
1-May-61
13-Apr-74
14-Jan-68
7-Dec-73
1-Jan-29
1-Jan-39
1-Jan-06
1-Jan-74
11-Oct-69
11-Mar-78
11-Mar-78
1-Jan-25
1-Jan-56
1-Jan-39
1-Jan-39
5-May-20
1-Jan-28
20-May-41
1-Jan-38
1-Jan-55
1-Jan-39
1-Jan-09
1-Jan-32
1-Jan-31
26-Sep-69
1-Jan-34
1-Jan-29
1-Jan-75
6-Apr-32
1-Jan-62
1-Jan-63
1-Jan-65
7-Nov-40
22-Apr-71
1-Jan-39
1-Jan-29
1-Jan-60
1-Jan-74
187
Dat. događaja
31-May-98
31-May-98
31-May-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
1-Jun-98
2-Jun-98
2-Jun-98
2-Jun-98
2-Jun-98
3-Jun-98
3-Jun-98
3-Jun-98
3-Jun-98
3-Jun-98
3-Jun-98
3-Jun-98
3-Jun-98
3-Jun-98
3-Jun-98
Mesto
Kaqanik/Kacanik
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Decan/Decani
Decan/Decani
Prizren/Prizren
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan / Decani
Deqan - Carrabreg i Ep.
Skenderaj/Srbica
Prishtina/Pristina
Ferizaj/Urosevac
Lipjan/Lipljan
Srbica)
Decan/Decani - Hulaj
Petrovo Selo PS-II-3,
Gjakova/Djakovica
Studime
Decan/Decani
Deqan - Carrabreg i Ep.
Prizren/Prizren
Deqan - Voksh
Obiliq/Obilic
Prishtina/Pristina
Decan/Decani
Decan/Decani
Decan/Decani
Pobergjë
Deqan - Voksh
Deqan - Carrabreg i Ep.
Pobergjë
Deqan - Pobergjë
Decan/Decani
Deqan - Pobergjë
Decan/Decani
Decan/Decani
Deqan - Pobergjë
Rastovicë
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Drenoc
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Prilep
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Drenoc
Deqan - Drenoc
Izvor Inf.
1
1
1
1
1
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
1
2/3/5
5
2/3
2/3
2/3
2/3
1
1
1
2/3/5
1
5
2/3
1
2/3
5
2/3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
5
5
1
5
5
5
5
5
5
2/3/5
2/3/5
1
5
5
5
Prezime
MAZREKAJ
ZEKAJ
DAUTAJ
KRASNIQI
KRASNIQI
DABIQAJ
DAUTAJ
J
HARADINAJ
KUQI
LOKAJ
QUFAJ
DAUTAJ
KRASNIQI
MAZREKAJ
MAZREKAJ
POPAJ
RUSHITI
RUSHITI
SMIGIC
ZEQIRI
ALLAQI
DEMIRI
HALLAQI
GASHI
GJUKAJ
KANDIC
REMISTAR
TAFA
BEGOVIC
KUKLECI
TAFA
IDRIZAJ
LOKAJ
THAQI
AHMETI
CACAJ
KAJOLLI
BALAJ
FAZLIU
GUTIC
VUJISIC
VUKOVIC
KRASNIQI
VOSTIC
VOSTIC
ADJANCIC
ADJANCIC
ADJANCIC
BUHA
GOJKOVIC
LEMPIC
SAVIC
STALETIC
STALETIC
TRIFUNOVIC
VUKMIROVIC
Ime
REXHEP
SYLEJMON
ZEKË
HYSEN
NASER
JETON
RAMADAN
OSMAN
RAME
VALDET
GAZMEND
BEQIR
JAKUP
QAZIM
SHABAN
ISUF
HIDAJ
ISUF
MAHMUT
ALEKSANDRA
MUSA
BEAJDIN
SADRI
BEAJDIN
AJET
KUJTIM
CEDOMIR
NENAD
VEHBI
NIKOLA
ARMEND
FEHMI
ARIF
BLERIM
SADRI
HASAN
BEQIR
MAGRIBE
XHAFER
RAMADAN
IZET
NOVICA
VUCIC
BEJZAT
DRAGOLJUB
RADOMIR
DUSAN
PERO
ZORAN
MIRKO
FILIP
BOZIDAR
SRBOLJUB
BRANISLAV
RADOVAN
MIROSLAV
DRAGAN
Ime oca
MUSË
UKË
HAJDIN
BRAHIM
VELI
ZEQIR
MAXHUN
BRAHIM
ISUF
MUZLI
SELMON
HAXHI
ASLLAN
MAXHUN
ZEQË
CANE
HAJZER
(JONUZ)
(RRUSTEM)
PAVLE
MUHAMET
MYRTEZAN
SEFER
MURTEZAN
KAMER
MUHAMET
JOVAN
ALEKSANDAR
XHEME
JOVAN
God. rođenja
1-Jan-59
1-Jan-52
1-Jan-56
1-Jan-51
1-Jan-74
1-Jan-75
1-Jan-41
01.01.1898
1-Jan-28
11-Oct-69
1-Jan-74
1-Jan-77
XHEME
SALI
SELMON
SALI
17-Feb-53
1-Jan-52
1-Jan-77
1-Jan-44
1-Jan-32
1-Jan-36
17-Jan-71
REXHË
SYLEJMAN
MUSË
BEQIR
SABO
MIHALJO
ZARIJA
ZENEL
TRAJKO
MILUTIN
SPIRO
VELIBOR
MIROSLAV
MILAN
TRIFUN
MIROSLAV
LJUBISA
RADOVAN
PETAR
SVETISLAV
MILE
1-Jan-60
1-Jan-68
1-Jan-38
16-Jun-44
1-Jan-52
1-Jan-45
6-Oct-22
14-Jun-67
7-Apr-63
3-Sep-40
1-Jan-63
0.01.1954
1-Jan-78
11-Mar-43
4-Feb-69
3-Mar-51
1-Jan-50
1-Jan-54
5-Nov-58
1-Jan-80
27-Sep-61
28-Nov-74
2-Dec-29
13-Apr-31
3-Jun-42
11-Oct-70
12-Oct-68
18-Jan-48
14-Jan-52
6-Jan-59
19-Jun-71
25-Nov-60
3-Jan-25
5-Jun-55
4-Jan-58
188
Dat. događaja
3-Jun-98
3-Jun-98
4-Jun-98
4-Jun-98
4-Jun-98
5-Jun-98
5-Jun-98
5-Jun-98
5-Jun-98
5-Jun-98
5-Jun-98
5-Jun-98
6-Jun-98
6-Jun-98
6-Jun-98
7-Jun-98
7-Jun-98
8-Jun-98
8-Jun-98
9-Jun-98
10-Jun-98
11-Jun-98
11-Jun-98
11-Jun-98
12-Jun-98
13-Jun-98
13-Jun-98
13-Jun-98
13-Jun-98
14-Jun-98
14-Jun-98
14-Jun-98
16-Jun-98
16-Jun-98
16-Jun-98
17-Jun-98
17-Jun-98
17-Jun-98
18-Jun-98
18-Jun-98
18-Jun-98
18-Jun-98
18-Jun-98
19-Jun-98
20-Jun-98
20-Jun-98
22-Jun-98
22-Jun-98
22-Jun-98
22-Jun-98
22-Jun-98
22-Jun-98
22-Jun-98
22-Jun-98
22-Jun-98
22-Jun-98
22-Jun-98
Mesto
Deqan - Drenoc
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Kline/Klina
Suhareka/Suva Reka
Deqan - Prejlep
Deqan - Carrabreg i Ep.
Pobergjë
Peje - Drinisht
Deqan / Decani
Deqan - Prejlep
Deqan - Prejlep
Deqan - Carrabreg i Ep.
Peje
Deqan - Voksh
Skenderaj/Srbica
Rahovec - Bellacërkë
Syriganë
Syriganë
Mitrovica (Rashan)
Rrahovec/Orahovac
Prizeren-Korish
Podujevo/Podujevo
Mitrovica
Podujevo/Podujevo
Deqan - Isniq
Gjakova/Djakovica
Kaqanik/Kacanik
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Deqan - Drenoc
Gjakova/Djakovica
Deqan - Strellc
Deqan - Drenoc
Lipjan/Lipljan
Shtime-Carralevë
Deqan / Decani
Prizeren-Lubizhd
Deqan - Isniq
Vushtrri / Vucitrn
Shtime-Gllavicë
Peja/Pec
Decan/Decani
Malishevë - Carralluke
Prishtina/Pristina
Kline/Klina
Obiliq/Obilic
Polje
Polje
Rrahovec/Orahovac
Prishtina/Pristina
Vushtrri / Vucitrn
Viti/Vitina
Novoberde/Novo Brdo
Mitrovica
Peja/Pec
Izvor Inf.
5
5
5
2/3
2/3/5
5
5
1
5
1
5
5
5
5
5
2/3
2/3
2/3/5
5
1
1
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
5
1
1
2/3
1
5
2/3
5
5
2/3/5
5
5
1
5
1
1
1
1
2/3/5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2/3
2/3
1
1
Prezime
VRANOFCI
BLAGOJEVIC
KOVACIC
KRSTIC
KRSTIC
MARINKOVIC
MITROVIC
PETKOVIC
POVATAJ
AHMETAJ
HYSENI
KRSTIC
MILADINOVIC
ADEMI
MILJKOVIC
MILJKOVIC
ZYMERI
AHMETI
ZEQIRI
KRYEZIU
ZOGJANI
ADEMI
CUK
DEDINCA
GENOV
GOJNOVCI
KELMENDI
REXHEPI
BERISHA
BERISHAJ
BERISHAJ
BYTYQI
GACAFERI
GJOCI
HAMZA
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KUCI
MALAJ
MUCAJ
RADANOVIC
TOFAJ
KRASNIQI
MALUSHAJ
MORINA
TARJANI
UKAJ
XHEMSHITI
IMERAJ
LATAS
TAVRLANI
ALAJ
ARUQI
BRUQI
HOTI
KOMONI
Ime
ILAZ
SINISA
ZELJKO
MILOVAN
MIODRAG
ZVONKO
SLOBODAN
JEVTA
REXHEP
ALBAN
ISUF
ZIVORAD
SRBOLJUB
AGIM
CEDOMIRKA
RATOMIR
SHYQERI
VESEL
QAMIL
HAZIR
HYSEN
SKENDER
DJORDJE
AJET
STAMEN
BEHAR
ADEM
MON
MISIN
SALI
XHEVAT
YMER
SHKELZEN
ARIF
IBUSH
AVDYL
HALIT
ZEJNIJE
MEME
BEQIR
SHABAN
MILAN
ISA
TAHIR
HILMI
SYLE
AZER
HAXHI
LUFTI
KUJTIM
DJURO
BEKIM
ENVER
SOKOL
RRUSTEM
NAZMIJE
VEDAT
Ime oca
NEBIH
VOJISLAV
MILAN
ATANASIJE
ATANASIJE
MARKO
BLAGOJE
SAVO
QERIM
M
AZEM
JEREMIJA
NIKOLA
BAJRAM
DJURICA
STOJAN
RASHIT
ISAK
R
SELMAN
AHMET
YMER
OBRAD
SELIM
TASE
KADRI
GJELË
SALIH
MISIN
MISIN
MUHAMET
REXHE
DEMUSH
BAJRAM
ALI
SYLË
OSMAN
ZENUN
BINAK
VASO
ZYMER
BRAHIM
SADRI
JAKUP
KADRI
SYLË
BEQIR
BINAK
RADE
NEZIR
RUSHIT
BEQIR
God. rođenja
1-Jan-45
19-Sep-66
11-May-70
10-Nov-69
9-Nov-64
3-Dec-67
26-Feb-58
11-Aug-47
3-Jun-05
21-Jul-57
7-Nov-30
14-Oct-67
23-Mar-59
23-Jul-45
15-Apr-41
16-Jun-66
1-Feb-63
1-Jan-48
1-Jan-56
1-Jan-47
15-Jan-73
12-Mar-55
3-Sep-74
1-Jan-70
1-Jan-08
1-Jan-50
1-Jan-77
1-Jan-86
14-Mar-56
1-Jan-73
1-Jan-69
1-Jan-47
1-Jan-67
1-Jan-20
1-Jan-69
1-Jan-26
1-Jan-52
10-Oct-45
1-Jan-59
17-Jun-67
1-Jan-64
1-Jan-68
2-Apr-55
28-Sep-36
9-May-64
8-Mar-80
9-Jul-49
10-Jun-78
1-Jan-39
1-Jan-29
1-Jan-66
189
Dat. događaja
23-Jun-98
24-Jun-98
24-Jun-98
24-Jun-98
24-Jun-98
24-Jun-98
24-Jun-98
24-Jun-98
24-Jun-98
25-Jun-98
25-Jun-98
25-Jun-98
25-Jun-98
26-Jun-98
26-Jun-98
26-Jun-98
26-Jun-98
27-Jun-98
27-Jun-98
28-Jun-98
28-Jun-98
29-Jun-98
29-Jun-98
29-Jun-98
29-Jun-98
29-Jun-98
30-Jun-98
30-Jun-98
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jul-98
2-Jul-98
2-Jul-98
2-Jul-98
2-Jul-98
2-Jul-98
2-Jul-98
4-Jul-98
4-Jul-98
5-Jul-98
6-Jul-98
6-Jul-98
6-Jul-98
6-Jul-98
6-Jul-98
Mesto
Rrahovec/Orahovac
Decan/Decani
Mitrovica
Decan/Decani
Suhareka/Suva Reka
Viti/Vitina
Prishtina/Pristina
Deqan - Strellc i Ep.
Skenderaj (Radishevë)
Peja/Pec (Siparant)
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Shtime/Stimlje
Gllogovc/Glogovac
Novoberde/Novo Brdo
Skenderaj/Srbica
Shtime/Stimlje
Decan/Decani
Bubavec / Bobovac
Prishtina/Pristina
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec - Lismir
Peja-Kosuriq
Gllogovc/Glogovac
Peje
Peja/Pec
Peja/Pec
Gllogovc/Glogovac
Decan/Decani - Jasiq
Deqan / Decani - Jasiq
Mitrovica
Deqan - Jasiq
Deqan - Junik
Deqan - Junik
Junik)
Gjakova/Djakovica
Pejë
Gjakova/Djakovica
Deqan - Junik
Decan/Decani
Peja/Pec
Gllogovc/Glogovac
Prizren/Prizren
Mitrovica
Gjakova/Djakovica
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Deqan / Decani - Loxhë
(Rezallë)
Deqan - Loxhë
Peje
Gjakova/Djakovica
Izvor Inf.
2/3/5
1
1
1
1
2/3
1
2/3
5
2/3
1
1
1
1
1
2/3
2/3
1
5
4/5
1
2/3
1
1
2/3
2/3/5
5
1
5
2/3
2/3
2/3
5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
2/3
5
1
5
1
2/3
2/3
2/3
5
2/3
2/3
1
2/3
5
2/3
5
5
2/3/5
Prezime
PAUNOVIC
ZABELI
LULAJ
MAZREKAJ
MORINA
PANGJAJ
REXHAJ
KRYEZIU
OSMANI
QOQAJ
ZAJAJ
KRASNIQI
FANAJ
FANAJ
GASHI
HOTI
KOSTIC
TODOROVIC
UKËHAJDARAJ
VESIQI
GASHI
GASHI
MORINA
RASHITI
BIBAJ
KRASNIQI
KRASNIQI
BERISHA
BERISHA
HOTI
QORRAJ
QORRAJ
RAMOSAJ
AVDIMETAJ
HOXHA
KONSTANITINI
KRASNIQI
MULAJ
BAJRAKTARAJ
BERISHA
RRUKAJ
RADUNOVIC
BALJOSEVIC
BALJOSEVIC
BALJOSEVIC
CABARKAPA
DJINOVIC
DOLASEVIC
FILDJOKIC
HAJRIZI
HOXHA
ISAKU
ISAKU
ISTREFAJ
KOSTIC
KOSTIC
KOSTIC
Ime
RADOS
HANA
RRUSTEM
AGIM
DAUT
ALI
HETE
SADRI
YMER
RESHAT
BINAK
PALE
ALBRIM
YLBER
LIMAN
IDRIZ
JUGOSLAV
PETAR
RAMADAN
RRAHIM
VESEL
XHEVE
SELMON
BASHKIM
HYSEN
ISTREF
NURIE
AVDI
BEDRI
HAXHI
ARTAN
REXHË
BAJRAM
AVNI
ADEM
BESNIK
ADEM
ZYMER
MIFTAR
MILAIM
HATMONE
ZDRAVKO
DJORDJE
SASA
TOMISLAV
CEDO
DUSKO
DUSKO
MILORAD
HYZRI
HASAN
AZEM
VISAR
HALIL
MIROLJUB
SASKO
VITOMIR
Ime oca
RADOVAN
BEJT
ALI
ABAZ
RAMADAN
TAHIR
SELIM
ARIF
SADRI
God. rođenja
17-Jun-40
1-Jan-15
10-Aug-61
1-Jan-69
20-Nov-43
1-Jan-44
10-Sep-41
1-Jan-57
1-Dec-58
CENE
DEDE
ZAIM
ZENEL
SELIM
AVDI
DRAGOLJUB
STOJAN
LANË
BRAHIM
ZENEL
VESEL
ZHUJE
ISLAM
RAMADAN
YMER
RAMIZ
MUHAMET
SAMEDIN
KADRI
NEZIR
SADIK
SELMON
OSMON
ISMAIL
ZEQIR
REXHEP
OSMAN
ALI
AVDULLAH
REXHË
KRSTO
ILIJA
TOMISLAV
TRAJKO
ZIVOJIN
BOZIDAR
MILORAD
BORIVOJE
URUQ
HALIM
HAJRULAH
AZEM
BAJRAM
DIMITRIJE
DRAGOLJUB
MLADEN
19-Mar-67
14-Apr-76
1-Jan-78
1-Jan-79
1-Jan-55
1-Jan-36
6-Jan-70
5-Dec-35
1-Jan-54
2-Feb-45
20-Jan-25
15-Oct-25
1-Jan-40
13-Jul-64
8-Aug-85
20-Mar-33
5-Feb-45
9-Jun-33
1-May-66
12-Feb-39
1-Jan-80
1-Jan-60
1-Jan-26
1-Jan-68
10-Oct-45
16-Aug-69
16-Oct-53
1-Jan-72
22-Mar-75
1-Jan-33
16-Sep-55
29-Apr-41
27-Aug-67
1-Oct-37
11-May-50
1-May-59
30-Nov-54
3-Jul-76
15-Feb-53
1-Jan-46
18-Mar-53
24-Feb-78
1-Jan-39
28-Aug-67
14-Jan-76
28-May-28
190
Dat. događaja
6-Jul-98
6-Jul-98
7-Jul-98
7-Jul-98
7-Jul-98
7-Jul-98
7-Jul-98
8-Jul-98
8-Jul-98
8-Jul-98
8-Jul-98
9-Jul-98
10-Jul-98
10-Jul-98
10-Jul-98
10-Jul-98
10-Jul-98
10-Jul-98
10-Jul-98
10-Jul-98
11-Jul-98
11-Jul-98
11-Jul-98
11-Jul-98
12-Jul-98
12-Jul-98
12-Jul-98
13-Jul-98
13-Jul-98
13-Jul-98
13-Jul-98
13-Jul-98
13-Jul-98
14-Jul-98
14-Jul-98
14-Jul-98
14-Jul-98
14-Jul-98
15-Jul-98
15-Jul-98
15-Jul-98
16-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
Mesto
Gjilan/Gnjilane
(Rezallë)
Pejës)
Deqan - Voksh
Malishevë - Burim
Peja/Pec
Gjakova/Djakovica
Pashtrik - Malishevë
Skenderaj/Srbica
Prizeren-Gjonaj
Vushtrri/Vucitrn - Shalës
Drenoc - Malshevë
Prishtina/Pristina
Gllogovc/Glogovac
Suharek-Peqan
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Deqan - Koshare
Vushtrri/Vucitrn
Gllogovc/Glogovac
Prishtina/Pristina
Gllogovc/Glogovac
Martiraj UL.
Peja/Pec
Vushtrri/Vucitrn
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Carrabreg i Ep.
Deqan - Strellc i Ep.
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Prizeren-Medovc
Gllogovc/Glogovac
Deqan / Decani
Kline-Zajm
Deqan - Shaptej
Peja/Pec
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Prishtina/Pristina
Istog/Istok
Prishtina/Pristina
Vushtrri/Vucitrn
Lipjan/Lipljan
Gjilan/Gnjilane
FKU02 - 001B
Deqan - Strellc
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Izvor Inf.
1
2/3
1
5
1
2/3/5
1
5
2/3
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3
1
1
5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
1
2/3
2/3/5
5
2/3/5
5
5
1
2/3
1
1
5
1
5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
5
2/3
2/3
2/3
Prezime
KRASNIQI
KRASNIQI
KRNDALI
NIKOLIC
PATRNOGIC
RAFEGJIU
RAMA
STANOJEVIC
SHALA
VITOSEVIC
VITOSEVIC
BANZIC
BOZANIC
BOZANIC
BOZANIC
BOZANIC
BUGARI
BURDJIC
BURDJIC
CENA
DJORIC
HAMZA
KOSTIC
KOSTIC
KOSTIC
KOSTIC
KOSTIC
KOSTIC
KOSTIC
KOSTIC
KOSTIC
KOSTIC
MUSHLA
NIKOLIC
OSMANI
POPAJ
QITAKU
SIMIC
STOSIC
SHEHU
TOMIC
TOMIC
THAQI
ZOGAJ
ZYBERI
ABAZIBRA
ABAZIBRA
ABAZIBRA
BUGARI
BUGARI
BUGARI
BUGARI
BUGARI
CANA
DAKA
DELIBEQA
DELIU
Ime
BAHTIR
GJOKË
RAMADAN
RAJKO
DUSKO
HASAN
FAIK
ALEKSANDAR
SEFI
SRDJAN
SRECKO
SPASA
BOZIDAR
MLADEN
NEMANJA
NOVICA
AVDULLAH
MIODRAG
SPASA
IBRAHIM
DJORDJE
AGRON
DIMITRIJE
LAZAR
MIODRAG
MLADEN
NEBOJSA
SRECKO
SVETISLAV
TODOR
VJEKOSLAV
ZIVKO
TAHIR
CVETKO
NAIM
RIVIJE
SADIK
SRECKO
VELIZAR
SAMIR
DJORDJE
SVETOZAR
VISAR
VLORE
TAFIL
FATIME
MAGBULE
RAMADAN
BEDRI
BEKIM
FATIME
HASAN
SAKIP
SULEJMAN
FERAT
MURAT
MURAT
Ime oca
PAJAZIT
SOKOL
HALIT
ILIJA
VELJKO
MUSTAF
HAJREDIN
STANOJE
SHERIF
ARSENIE
ZIVOJIN
MILAN
SAVA
OBRAD
MLADEN
BOZIDAR
ZIJAJDIN
ZIVKO
ZIVKO
ADEM
ANTONIJE
GANI
DUSAN
BOZIDAR
STAJKO
NIKOLA
MLADEN
STANOJE
STAJKO
BOZIDAR
DIMITRIJE
ANDJELKO
RAMADAN
RAJKO
BISLIM
ZENEL
STANOJE
STOSA
IBRAHIM
DJORDJE
SABIT
MUSË
NUHI
SINAN
RAMADAN
QERIM
SADEDIN
HASAN
HYSEN
HAJRULLAH
MUHAMET
SADIK
ISMAJL
SAHIT
SAID
God. rođenja
29-Sep-64
2-May-47
11-Nov-26
14-Jun-55
17-Feb-59
19-May-31
10-Jan-72
13-Mar-56
1-Jan-43
29-Nov-72
16-Feb-68
15-May-51
1-Jan-39
25-Feb-49
5-May-82
5-Sep-66
1-Jan-62
17-Aug-39
25-May-37
1-Jan-47
7-Jun-70
14-Feb-78
24-Oct-32
8-Mar-72
19-Sep-60
23-Jul-40
12-Mar-80
5-Jun-74
5-Jun-65
30-Jul-65
28-Oct-58
15-May-76
23-Jun-35
6-Apr-81
25-Apr-66
1-Jan-33
21-Apr-49
1-Jan-31
11-Feb-35
8-Jan-70
1-Jan-46
14-Feb-46
31-Oct-76
11-Jul-82
1-Jan-63
24-May-42
24-Jun-76
17-Feb-38
1-Jan-71
1-Jan-76
1-Jan-49
1-Jan-43
1-Jan-37
1-Jan-41
1-Jan-63
191
Dat. događaja
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
17-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
18-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
Mesto
Suhareke-Dubrove
Peja/Pec (Fusharë)
Gllogovc/Glogovac
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec
Rrahovec/Orahovac
Kaqanik/Kacanik
Mitrovica (Leqinë-ske.)
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Prizeren
Prizeren-Arban
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Podujevo/Podujevo
Rrahovec/Orahovac
Prishtina/Pristina
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
semaforat)
Suhareka/Suva Reka
Gjakova/Djakovica
Rahovec - Bellacërkë
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Rrahovec/Orahovac
Skenderaj/Srbica
Kline-Rixhev
Mitrovica
Bllatë - Rahovec
Bllatë - Rahovec
Rahovec - Bllatë
Rahovecit)
Suharek-Samadraxh
Prizren - Rahovec
Dublanës - Rahovec
(Laja Megjit Mustafa)
Rrahovec/Orahovac
Kline-Cerovik
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Izvor Inf.
5
2/3
1
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3
1
5
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
2/3/5
5
2/3
5
5
Prezime
DERMALLA
DINA
DINA
DINA
DINA
DINA
DINA
EJUPI
HAXHIJAHA
A
HONDOZI
HOXHA
HOXHA
ISKA
ISKA
ISMA
KADIRI
KADIRI
KASHIU
KELNEMDI
KERQAGU
KERQAGU
KRASNIQI
KRASNIQI
LAZIC
LUAN
LUKIC
OSA
POPAJ
POPAJ
POPAJ
RABA
REXHA
REXHA
STANOJEVIC
SYLKA
SHALA
SHARKU
SHARKU
SHEHU
TAHIRAGA
ALIRIFA
ALISALLAHU
CELAJ
EJUPI
EMINAZËRI
GOGIC
HAJDA
HAXHIMERI
A
HOTI
HOXHA
HUSHLA
KAFEXHIU
KASTRATI
KEMDALI
KRASNIQI
Ime
LUAN
FATMIR
HYSEN
IBRAHIM
SELAMI
SOKOL
XHEMILE
XHELAL
HIDAJET
FADIL
HATNHE
HALIT
ZEQIR
HAJNJE
QAMIL
KJUTIM
MEHMED
MUHAREM
MUHARREM
AGIM
RAMADAN
SHEQAJDIN
EMINE
ZYRAFETE
VESELIN
SEF
SINISA
OSMAN
AZIZE
HAMIDE
IBRAHIM
ISMAIL
DRITA
HAZER
KRSTA
HAKI
EPSALE
DESTAN
SYLEJMAN
ESHEREF
ELHAMI
QDIBIJE
MUHAREM
AGIM
XHEVDET
HANEMSHAHE
DJORDJE
BASHKIM
MIREQETE
VELI
SHABAN
FAHREDIN
NEXHMEDIN
HASAN
HAXHI
RAMADAN
BRAHIM
Ime oca
EQREM
IBRAHIM
FAHREDIN
HYSEN
HYSEN
HYSEN
ISMAIL
SADEDIN
FEJZULLAH
HASAN
QAMIL
SADEDIN
JONUZ
BILALL
SHERIF
JUSUF
AFIR
MEHMED
MEHMET
VELI
SADIK
SADIK
HAMDI
NEVZAT
STANIMIR
GASHI
BOGDAN
XHEMAJLI
ETHEM
BEQIR
SYLEJMAN
BUDIMIR
MEHMED
ILIJAZ
SALIH
SEFER
HAXHI
QAMIL
HAZËR
ASLLAN
BINAK
RAMADAN
XHEMAJLI
MILAN
KASIM
AVDULLA
IMER
REXHEP
MAHMUT
ABDULLAH
MUSTAFË
SAHIT
HALIT
God. rođenja
15-May-60
6-Oct-76
30-Jun-78
1-Jan-39
1-Jan-49
29-Oct-51
1-Jan-43
1-Jan-73
1-Jan-30
31-Jul-78
29-Mar-60
13-Dec-72
1-Jan-58
1-Jan-34
1-Jan-29
1-Jan-76
1-Jan-62
1-Jan-43
1-Jan-77
1-Jan-57
11-Jul-68
1-Jan-78
1-Jan-72
6-Sep-51
18-Nov-79
25-Mar-64
1-Jan-65
1-Jan-29
1-Jan-21
1-Jan-17
1-May-38
1-Jan-74
8-May-32
5-Sep-60
1-Jan-29
1-Jan-67
1-Jan-59
1-Jan-55
1-Jan-60
1-Jan-63
1-Jan-44
1-Jan-34
6-Dec-61
1-Jan-78
1-Jan-48
1-Jan-29
1-Jan-69
1-Jan-50
1-Jan-30
2-Aug-43
7-Apr-30
1-Jan-29
1-Jan-05
1-Jan-24
192
Dat. događaja
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
19-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
Mesto
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Bliata"
Peja/Pec (Karragaq)
Rrahovec/Orahovac
Podujevo/Podujevo
Gjakova/Djakovica
Rahovec / Orahovac
Polje
Rahovec
Rahovec "Rrasa"
Gjakova/Djakovica
Prizren - Rahovec
"Rrasa"
Prizeren-Leskovci
Rahovec - Bllatë
Rahovec - Bllatë
Gjakova/Djakovica
Gjilan/Gnjilane
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Malisheves)
Rahovec - Bellacërkë
Rahovec - Bellacërkë
Rahovec - Bellacërkë
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Kaqanik/Kacanik
Vushtrri/Vucitrn
Rrahovec/Orahovac
Banjë
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rahovec
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec
Skenderaj/Srbica
Gllogovc/Glogovac
Prizren/Prizren
Mitrovica
Mitrovica
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Mitrovica
Polje
Peja/Pec
Malisheva/Malisevo
Izvor Inf.
2/3
1
2/3
2/3
5
1
2/3
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
273/5
2/3/5
2/3/5
5
5
273/5
5
5
5
2/3/5
1
2/3/5
5
1
2/3/5
1
5
5
5
2/3/5
1
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
5
5
5
5
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3
5
2/3/5
2/3/5
1
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
Prezime
MULLABAZI
MULLABAZI
MULLABAZI
MULLABAZI
MULLABAZI
MUSHLA
QELAJ
RAMA
SILIMUSA
SPAHIU
SYLKA
SYLKA
SYLKA
SYLKA
SYLKA
SYLKA
SHARKU
SHARKU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
VUCITERNA
VUQITËRNA
VUQITËRNA
DERMALLA
HADZA
HADZA
HASANMERAJ
KASTRATI
NURKASA
SHEHU
SHTAVICA
VELIU
ZIVIC
HOXHA
ISMA
ISMA
KASAPI
UKSHINI
BERBATOVCI
DAKAJ
IMERAJ
ISMAJLI
BERISHA
GJUKAJ
GJUKAJ
HOTI
KELMENDI
KRASNIQI
RAMSHA
VUKELIC
BASHOTA
MULLABAZI
NURKASA
SYLA
TAHIRI
Ime
FERDEZE
ILFETE
MEJRAME
MIZAIR
SABRIJE
NEXHMEDIN
AGIM
QEMAJL
FADIL
ALI
EKREM
FAIK
IBRAHIM
NESEMI
QAMIL
QEMAJL
HAMDI
HAXHI
BAKI
EQEREM
NAIT
TEKI
RAMADAN
HASAN
RAMADAN
LUAN
NESAD
SUAD
XHILFERIJE
ESHERAFEDIN
XHAFER
MYHEDIN
BAKI
BAJNA
GORAN
AVDI
BEKIM
MIZAIR
XHEVAT
REMZI
ISMAIL
XHEMAJL
ISUF
HAJDAR
MILAIM
ADEM
BAKIR
FEJSAL
AHMET
DORUNTINE
TEKI
MIROSLAV
SHPRESA
GËZIM
SAMIR
AGIM
SHYQERI
Ime oca
SADIK
AVDURAHIM
MAHMET
AVDULLAH
BINAK
MAHMUT
AVDIL
MEHMED
REXHEP
RIZA
MEHMET
REXHEP
REXHEP
ZIJA
SHAIP
SHAIP
ABAZ
REXHEP
BEZAD
ZIJA
DESTAN
HASAN
DESTAN
EQREM
ISMAIL
NESAD
SHABAN
REXHEP
ZENEL
JONUZ
SEJDI
HYSEN
DJORDJE
VEBI
SHABAN
JETULLAH
IMER
SADRI
GANI
HYSEN
ABAZ
SMAJL
AVDULLA
MUHAMET
MUHAMET
SKENDER
REXHEP
ISUF
SELAMI
MILORAD
SHEREMET
FAREDIN
SELIM
A
God. rođenja
1-Jan-37
1-Jan-33
1-Jan-44
1-Jan-71
1-Jan-17
1-Jan-34
1-Jan-61
1-Jan-58
1-Jan-78
1-Jan-32
1-Jan-57
21-Jan-51
16-May-14
1-Jan-62
1-Jan-62
1-Jan-42
1-Jan-51
17-Jul-56
18-Oct-63
20-Aug-41
1-Jan-49
1-Jan-32
1-Jan-19
1-Jan-32
1-Jan-60
25-May-55
28-Jul-78
1-Jan-20
1-Jan-78
1-Jan-69
1-Jan-20
1-Jan-60
1-Jan-47
25-Aug-68
1-Jan-16
1-Jan-73
1-Jan-63
1-Jan-77
17-Jan-77
15-Apr-59
1-Jan-24
1-Jan-03
23-Mar-75
1-Jan-71
1-Jan-67
1-Jan-78
15-Mar-80
10-Jun-97
1-Jan-68
9-Aug-77
1-Jan-77
1-Jan-73
1-Jan-66
1-Jan-56
193
Dat. događaja
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
20-Jul-98
21-Jul-98
21-Jul-98
21-Jul-98
21-Jul-98
21-Jul-98
21-Jul-98
21-Jul-98
21-Jul-98
21-Jul-98
21-Jul-98
22-Jul-98
22-Jul-98
22-Jul-98
22-Jul-98
22-Jul-98
23-Jul-98
23-Jul-98
23-Jul-98
23-Jul-98
24-Jul-98
24-Jul-98
24-Jul-98
24-Jul-98
24-Jul-98
24-Jul-98
24-Jul-98
24-Jul-98
25-Jul-98
25-Jul-98
25-Jul-98
25-Jul-98
25-Jul-98
Mesto
Rahovec
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Decan/Decani
Polje
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Peja/Pec (Drilon i M.)
Lipjan/Lipljan
Rahovec / Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
(Rahovec)
Mosque)
Rahovec
(Rahovec)
Rahovec
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Gllogovc/Glogovac
Decan/Decani
Mitrovica
Skenderaj/Srbica
Prizeren
Prizren
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Podujevo/Podujevo
Suhareka/Suva Reka
Rrahovec/Orahovac
Prizeren-Zhur
Rahovec
Peja/Pec
Lipjan/Lipljan
Prizren/Prizren
Decan/Decani
Rrahovec/Orahovac
Shtime/Stimlje
Peja-Karagaq
Peje
Prizeren-Leze
Prishtina/Pristina
Damanek - Malishevë
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
(Carovik)
Rrahovec/Orahovac
Prizren / Prizren
Kline/Klina
Zheger
Izvor Inf.
1
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
1
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
5
1
1
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
5
5
5
1
1
5
5
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
5
5
2/3
5
5
2/3/5
2/3
2/3
Prezime
VRENEZI
AVDIU
GASHI
HAKI
HALILI
ILAZI
KADRIU
NDRECAJ
KARAQICA
MARMULLAKU
MARMULLAKU
MARMULLAKU
MEHA
TERMAKOLLI
ZEKAJ
BOJAJ
FANAJ
FAZLIU
GANIJAJ
GASHI
GJOCAJ
GJOCAJ
GJOCAJ
HOTI
HOXHA
JASIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYEZIU
KRYEZIU
MAZREKU
MEMAJ
MORINA
TOFAJ
XHEMA
GASHI
GASHI
KARPUZI
KRASNIQI
KRYEZIU
MORINA
PAQARIZI
GASHI
MAZREKAJ
DESKU
HOTI
GASHI
ILJAZI
KLEQKA
Ime
HAJDIN
NUSRET
RRAHMAN
ILAZI
OSMAN
HAKI
XUNË
ABAZ
ZADE
HARADIN
OSMAN
ZADE
MALUSH
HASIM
MEHMET
DAUT
NEXHAT
VEHBI
MUSA
FETAH
ARIF
HAJDAR
MUSA
RAMADAN
MUHARREM
AVDYL
AJET
DEMUSH
GANI
HASAN
HYSEN
JASHAR
HASAN
HYSEN
QERIM
RASIM
AJDIN
MURAT
DAFINA
BEAMIR
SMAJL
ZEKË
XHEM
IDRIZ
RAME
HAXHI
ISMET
BAJRAM
ISLAM
JASHAR
KEMAJL
FAZLI
ARIF
SHERIF
ZENUN
NEHADIN
ASLLAN
Ime oca
REXHEP
ISLAM
God. rođenja
1-Jan-54
1-Jan-74
8-Jan-38
1-Jan-91
1-Jan-55
01.01.1898
DEMIR
KADRI
ALI
SADIK
ZYMER
SHEFKI
ZECIR
ZEKI
ALI
QAZIM
MUSLI
ALI
BALI
DEMUSH
RRUSTEM
ALI
SELMAN
HASAN
ALI
RIFAT
DEMUSH
RRAHMAN
XHEME
BRAHIM
SH
XHEMË
FEJZE
ZYMER
DAUT
DEMUSH
REXHEP
REXHEP
RRUSTEM
ALI
SALI
1-Jan-38
5-Oct-36
1-Jan-39
1-Jan-30
1-Jan-30
8-Sep-50
1-Jan-82
20-May-42
1-Jan-65
15-May-42
1-Jan-43
5-Jan-12
1-Jan-61
1-Jan-30
1-Jan-43
6-Mar-17
1-Jan-73
1-Jan-71
15-May-47
1-Jan-33
16-Mar-44
1-Jan-52
1-Sep-51
15-May-47
1-Jan-50
15-Sep-34
12-Aug-46
7-Nov-40
1-Apr-39
28-Jul-98
28-Nov-94
1-Jan-73
1-Apr-37
16-Oct-24
MUHARREM
SOKOL
AVDUSH
MUSË
ALI
REXHEP
BRAHIM
MUSTAFE
HAZIR
MEHMET
SAHITI
RAMADAN
RAIF
KAPLLAN
1-Jan-42
1-Jan-25
26-Dec-50
18-Jul-65
11-Feb-26
1-Jan-31
19-Jan-53
3-May-56
1-Jan-29
10-Feb-35
28-Aug-38
16-Apr-57
18-Apr-83
1-Jan-47
194
Dat. događaja
25-Jul-98
26-Jul-98
26-Jul-98
26-Jul-98
26-Jul-98
26-Jul-98
26-Jul-98
26-Jul-98
27-Jul-98
27-Jul-98
27-Jul-98
27-Jul-98
27-Jul-98
27-Jul-98
27-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
28-Jul-98
29-Jul-98
29-Jul-98
29-Jul-98
29-Jul-98
29-Jul-98
29-Jul-98
29-Jul-98
30-Jul-98
30-Jul-98
31-Jul-98
31-Jul-98
1-Aug-98
1-Aug-98
1-Aug-98
Mesto
Peje
Shtime-Belincë
Llapushnik / Lapušnik
Shtime-Reqak
BeÇuk
Suhareka/Suva Reka
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Balince - Malishevë
Peja/Pec
Skenderaj/Srbica
Kline/Klina
Vushtrri/Vucitrn
Kosovë
Deqan - Junik
Prishtine
Prizren
Mitrovicë / Mitrovica
Deqan - Gjocaj
Skenderaj/Srbica
Deqan - Gjocaj
Deqan - Kralan
Deqan - Gjocaj
Rrahovec/Orahovac
Drenoc - Malshevë
Decan/Decani - Jasiq
Peja/Pec
Skenderaj/Srbica
Poterq - Malishevë
Vushtrri/Vucitrn
Krasniqi - Rahovec
Suharek-Reshtan
Caravadicë
Rrahovec/Orahovac
Gllogovc/Glogovac
Carralluk Malishevë
Pagarushë
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Qytet - Rahovec
Gjakova/Djakovica
Deqan - Junik
Vushtrri/Vucitrn-Gjytet
Skenderaj/Srbica
Peje-Lutogllave
Prishtina/Pristina
Drenovac
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Malishevë - Burim
Rrahovec/Orahovac
Decan/Decani
Gjakova/Djakovica
Skenderaj/Srbica
Peja/Pec (Dardania lll)
Gjilan/Gnjilane
Istog (Rahovec)
Izvor Inf.
5
5
5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
1
1
1
2/3
2/3/5
5
5
5
2/3
5
2/3/5
5
5
5
2/3/5
5
5
1
2/3/5
1
1
1
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
5
2/3
2/3/4/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3
1
1
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
Prezime
LOKAJ
MARIC
RAMCAJ
SHALA
TAHIRAJ
THAQI
XHIULIQI
DERVISHAJ
GASHI
GASHI
GASHI
RACI
REXHAJ
SHALA
ABOJAJ
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
GASHI
GJUKAJ
HOXHA
JAKUPI
MEHMETAJ
MEHMETAJ
ZEKAJ
QERKINAJ
RACI
SYLAJ
GECI
GECI
HAXOSAJ
HOXHA
ZYMERAJ
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
COLAJ
OSAJ
GASHI
TARA
KRYEZIU
SEJFIJAJ
SELIM
HYSENAJ
HYSENAJ
SHALA
SHALA
SHALA
CEKAJ
DERVISHAJ
HAJDARAJ
HALILAJ
HALILAJ
HASANAJ
HUMAJ
IDRIZAJ
JASIQI
MUSHKOLAJ
NIMONAJ
Ime
BRAHIM
BOSILJKA
SADRI
REXHEP
IGBALLE
NEBIH
RUZHDI
EMINE
HYSNI
MUSE
SHAHE
MURAT
SELIM
BAJRAM
RRAHMAN
NAIM
NAIM
MUHAMET
NAIM
AVDULLAH
RAMADAN
BEQIR
BEQIR
MILAZIM
RESHAT
FERIZ
ZIZË
MUSTAFE
SAMI
MURAT
YMER
AJNE
QAUSH
TIME
NIKE
SHABAN
HALIME
SABRIJE
XHEMAJL
SOKOL
REXHEPI
ARSIM
MEJREME
HILMI
IDRIZ
RAMUSH
MAXHUN
GËZIM
GJYLE
ENVER
ORHAN
ARTAN
NEXHAT
NASER
MISIN
XHELADIN
NAIM
Ime oca
ARIF
MOMCILO
SYLEJMAN
TAFIL
SALI
SADIK
XHEME
RAMË
ARIF
BRAHIM
MEHMET
MEHMET
DEMUSH
SYLË
MALË
MAL
BEQIR
SADRI
SALIH
LOSH
LOSH
BRAHIM
BAJRAM
TAHIR
HAZIR
RRAHIM
XHEMAJL
SEFER
DERVISH
DERVISH
BARDHEC
RAMË
ISUF
SULEJMAN
MUHARREM
MUZLI
LIMAN
LIMAN
ISA
SEFER
HYSEN
MALË
SHABAN
ISLAM
HASAN
LANË
ISA
ADEM
MUZLI
AVDYL
SAHIT
METË
God. rođenja
1-Jan-18
1-Jan-24
10-Nov-67
5-Nov-38
1-Jan-58
20-Feb-28
1-Jan-63
1-Jan-71
15-Aug-19
3-May-40
27-Apr-36
1-Jan-94
1-Jan-27
10-Mar-38
2-Oct-47
1-Jan-67
20-Feb-67
1-Jan-45
1-Jan-77
2-Jan-20
1-Jan-49
11-Aug-66
11-Aug-66
1-Jan-74
26-Sep-70
5-Oct-28
1-Jan-00
18-Sep-69
1-Oct-71
1-Jan-29
10-May-41
1-Jan-37
1-Jan-22
1-Jan-34
5-Feb-74
1-Jan-38
10-Nov-17
1-Jan-63
1-Jan-70
1-Jan-43
1-Jan-83
1-Jan-97
1-Jan-78
1-Jan-82
1-Jan-74
1-Jan-40
1-Jan-79
1-Jan-23
1-Jan-62
1-Jan-78
1-Jan-79
1-Jan-80
1-Jan-66
1-Jan-24
3-Nov-39
1-Jan-79
195
Dat. događaja
1-Aug-98
1-Aug-98
1-Aug-98
1-Aug-98
1-Aug-98
1-Aug-98
1-Aug-98
2-Aug-98
2-Aug-98
2-Aug-98
2-Aug-98
2-Aug-98
2-Aug-98
2-Aug-98
3-Aug-98
3-Aug-98
3-Aug-98
3-Aug-98
3-Aug-98
3-Aug-98
3-Aug-98
3-Aug-98
3-Aug-98
3-Aug-98
4-Aug-98
4-Aug-98
4-Aug-98
5-Aug-98
5-Aug-98
5-Aug-98
5-Aug-98
5-Aug-98
7-Aug-98
7-Aug-98
7-Aug-98
7-Aug-98
8-Aug-98
8-Aug-98
9-Aug-98
9-Aug-98
9-Aug-98
10-Aug-98
10-Aug-98
10-Aug-98
10-Aug-98
10-Aug-98
11-Aug-98
11-Aug-98
11-Aug-98
11-Aug-98
11-Aug-98
11-Aug-98
11-Aug-98
11-Aug-98
11-Aug-98
11-Aug-98
11-Aug-98
Mesto
Deqan - Prejlep
Istog/Istok
Istog/Istok
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Deqan - Irzniq
Bukosh
Podujevo/Podujevo
Cabiq
Gjakova/Djakovica
Istog/Istok
Peja/Pec
Kline-Kerrnice
Deqan - Decani
Decan/Decani
Peja/Pec
Deqan - Isniq
Gjakova/Djakovica
Police station Prizren
Deqan - Decani (Isniq)
Decan/Decani
Decan/Decani
Pejës)
Kline-Jallofc
Suharek-Sllapuzhan
Kline/Klina
Mitrovica
Deqan - Prekolluk
Gjakova/Djakovica
Deqan
Decan/Decani
Decan/Decani
Kline/Klina
Decan/Decani
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Reka
Deqan - Carrabreg
Skenderaj/Srbica
Suhareka/Suva Reka
Shtime-Petrov
Deqan - Bjeshkë
Deqan - Dubovik
Deqan - Bjeshkë
Deqan - Carrabreg
Deqan - Carraberg
Deqan - Shaptej
Deqan - Gllogjan
Deqan - Gllogjan
Deqan - Gllogjan
Deqan - Baballoq
Deqan - Carrabreg
Deqan - Gramaqel
Deqan - Irzniq
Deqan - Gllogjan
Izvor Inf.
2/3/5
1
1
2/3
2/3
5
2/3
5
5
2/3/5
4/5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
2/3
1
5
2/3/5
2/3/5
1
2/3
2/3
1
5
5
2/3
2/3
5
1
5
5
5
2/3
5
2/3/5
2/3/4/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Prezime
QUFAJ
SEJFIJAJ
BALAJ
SELMANAJ
TAHIRAJ
ZENELI
ZENELI
BERISHA
ZEJNAJ
ADEMAJ
ALIQKAJ
BERISHA
KRASNIQI
MAZREKAJ
MORINA
MORINA
THAQI
ZEQIRAJ
GJOCAJ
GJOCAJ
GJOCAJ
GJOCAJ
KRASNIQI
MULI
NOVAJ
SINANAJ
BALAJ
METAJ
SINANAJ
BEGAJ
BEQAJ
DECAJ
GASHI
MAZREKU
MAZREKU
BYTYQI
BYTYQI
MALOKU
MULIQI
TEMAJ
SLAVUJ
FEJZULLAHU
JAHAJ
JAHAJ
SOPAJ
SYLAJ
SYLAJ
SHALA
GASHI
LAJQI
LAJQI
MAZREKU
MORINA
MORINA
MORINA
PRENAJ
GASHI
Ime
SYLË
HALIL
SANIJE
ETHEM
HYRE
ELMIJE
ZADE
SHKELZEN
MALË
REMZI
DERVISH
SOKOL
AHMET
AJMONE
FAZLI
SADIK
AGRON
SADRI
AGRON
MILAIM
MILAIM
AGRON
HIRA
BURIM
BRAHIM
AVNI
FADIL
AGIM
AVNI
BRAHIM
BRAHIM
AHMET
HAKI
BEHXHET
SHYHRETE
MEHDI
MIDIN
VALENTINA
SEFULLAH
DIN
DJURO
FEJZE
SAHIT
YMER
VESEL
JAHIR
REMZI
ABEDIN
SADRI
DUDE
MUSTAFË
HAMZE
ADEM
ADEM
HAJRIZ
GJONË
RUSHDI
Ime oca
PAJAZIT
ZYMER
BINAK
ALUSH
DINË
ENVER
ENVER
GANI
AVDYL
AHMET
METË
SELMON
BAJRAM
BUSHATI AVDYL
SEJDI
OSMAN
HAXHI
BRAHIM
SADRI
REXHË
REXHE
SADRI
DEMUSH
God. rođenja
1-Jan-20
1-Jan-32
1-Jan-72
1-Jan-21
1-Jan-00
12-Aug-90
1-Jan-87
1-Jan-83
1-Jan-54
1-Jan-52
1-Jan-19
1-Jan-28
12-Jan-66
1-Jan-24
1-Jan-72
1-Jan-31
4-May-84
1-Jan-52
10-Mar-77
1-Jan-75
20-Aug-75
10-Mar-77
7-May-45
BEKË
BALI
MUHAMET
QAZIM
BALI
SHERIF
SHERIF
SELIM
SMAJL
SYLE
JETULLA
SADIK
SADIK
LIMAN
JETULLAH
ADEM
ANDRIJA
RUHAN
ISUF
LATIF
RAMADAN
EJUP
HAJDAR
HYSEN
RAMADAN
ISUF
ISUF
SHABAN
1-Jan-30
12-Mar-74
1-Jan-77
1-Jan-53
12-Mar-78
15-May-45
1-Jan-35
1-Jan-50
1-Jan-52
1-Jan-34
19-Aug-98
15-Jan-79
26-Nov-81
18-Oct-46
24-Dec-62
22-Feb-05
1-Jan-36
1-Jan-50
1-Jan-38
1-Jan-37
1-Jan-58
1-Jan-38
29-Mar-37
1-Jan-48
1-Jan-39
17-May-39
ISUF
HAXHI
LUSH
BAJRAM
4-Jul-58
31-Jul-74
1-Jan-22
1-Jan-48
196
Dat. događaja
11-Aug-98
11-Aug-98
12-Aug-98
12-Aug-98
12-Aug-98
12-Aug-98
12-Aug-98
13-Aug-98
13-Aug-98
15-Aug-98
15-Aug-98
15-Aug-98
15-Aug-98
15-Aug-98
15-Aug-98
15-Aug-98
15-Aug-98
15-Aug-98
16-Aug-98
16-Aug-98
16-Aug-98
16-Aug-98
16-Aug-98
16-Aug-98
16-Aug-98
16-Aug-98
17-Aug-98
17-Aug-98
17-Aug-98
18-Aug-98
18-Aug-98
18-Aug-98
18-Aug-98
18-Aug-98
18-Aug-98
19-Aug-98
19-Aug-98
19-Aug-98
19-Aug-98
19-Aug-98
21-Aug-98
23-Aug-98
23-Aug-98
23-Aug-98
23-Aug-98
23-Aug-98
23-Aug-98
23-Aug-98
24-Aug-98
24-Aug-98
24-Aug-98
24-Aug-98
24-Aug-98
24-Aug-98
24-Aug-98
24-Aug-98
25-Aug-98
Mesto
Deqan - Prejlep
Deqan - Gllogjan
Peja/Pec
Prekolluk
Deqan - Baballoq
Studime
Mitrovica (MAZHIQ)
Deqan - Plavë
Deqan - Irzniq
Prizeren-Nashec
Peje - Drinisht
Gjakova/Djakovica
Zveqan/Zvecan-(Peja)
Deqan - Voksh
Peje
Gllogovc/Glogovac
Prishtina/Pristina
Deqan
Deqan
Deqan
Prishtina/Pristina
Gjakova/Djakovica
Lipjan/Lipljan
Mitrovica
Peje-Doberdol
Decan/Decani
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Decan/Decani
Banj - Malishevë
Banjë
Deqan - Prishtinë
Prishtina/Pristina
Suhareka/Suva Reka
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Brestoc
MAlishevë/Malisevo
Gllogovc/Glogovac
Astrazup - Malishevë
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Suhareka/Suva Reka
Janqist - Malishevë
Suharek-Sllapuzhan
Peja/Pec
Peja/Pec
Peja/Pec (Bucan)
Peje-Shtupeq i vogel
Peje
Gjakova/Djakovica
Drenoc - Malshevë
Vushtrri/Vucitrn
Lipjan/Lipljan
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Izvor Inf.
5
5
2/3
1
5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
2/3
2/3
1
5
2/3/5
2/3
2/3/5
1
5
2/3
2/3
2/3
5
1
5
1
2/3/5
2/3/5
5
5
1
2/3
2/3
5
2/3
5
2/3
1
1
1
5
2/3/5
1
5
2/3/5
5
5
2/3/5
5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
Prezime
JAVORI
MATAJ
PERTESHI
QATANI
QATANI
QATANI
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
FRROKAJ
HOXHA
MALIQI
MANXHUKA
XHEMA
BERISHA
BYTYQI
HALITAJ
KUQI
RAMAJ
RAMAJ
SHALA
SHALA
SHALA
ZULFAJ
ALISALIAHU
BALAJ
BALAJ
BEQAJ
CALLAKAJ
CALLAKAJ
CALLAKAJ
MORINA
SALIHAJ
SALIHAJ
SALIHAJ
SALIHAJ
KRASNIQI
RANKOVIC
RUSTEMAJ
SINANI
SINANI
ASLLANI
BALAJ
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
Ime
LATIF
ZENUN
ILIR
ISUFI
RUZHDI
RIDVAN
AJSHE
ALBIONA
ANTIGONE
BURIM
EJUP
HALIDE
LULJETA
LUMNIJE
SHPEND
XHAFER
JALLDYZE
ILIRE
SYLEJMAN
AHMET
AGIM
FERIZ
RAMADAN
IZET
HALIME
XHELAL
ALTIN
HYRE
ELVANE
VALETINA
XHAFER
VEZIRE
JONUZ
BALË
HALIL
RUZHDI
FANA
SHQIPE
XYFE
HAJRIZ
FATIME
HYSEN
ISA
MILAIM
RAM
DALIBOR
MEHMET
FADIL
GANIMET
ZEQIR
ISA
GJEVAT
ALAJDIN
ASLLAN
BEKIM
HASIM
IZAIR
Ime oca
AHMET
MON
JAHIR
AHMET
IMER
AHMET
FERIZ
MUSE
ISAK
ISAK
ISAK
FERIZ
ISAK
ISAK
ISAK
ISAK
MURAT
MARK
MALIQ
IDRIZ
BILALL
MURTEZ
SHFKET
J
JEMIN
M
SH
SKENDER
SKENDER
FADIL
S
MUHARREM
BEQIR
HASAN
KAJTAZ
BAJRAM
AVDYL
AVDYL
HAXHI
XHEMË
SHABAN
HYSEN
ISA
HAXHI
DAUT
HAZIR
REXHEP
REXHEP
ASLLANI
HAJDIN
AHMET
MUHAMET
EMERLLA
MAHMUT
SAHIT
MUSTAF
God. rođenja
2-Feb-21
1-Jan-75
1-Jan-77
1-Jan-60
1-Jan-72
1-Jan-65
1-Jan-71
1-Jan-93
1-Jan-97
1-Jan-85
1-Jan-88
19-Sep-62
1-Jan-91
1-Jan-86
1-Jan-93
1-Jan-93
1-Jan-33
25-May-67
1-Jan-38
19-Jun-72
1-Jan-63
1-Jan-27
23-Apr-25
1-Jan-49
3-Nov-81
1-Jan-66
1-Jan-95
13-Jun-19
8-Jun-60
25-Aug-87
10-Oct-97
7-Jun-54
1-Feb-98
20-Dec-47
1-Jan-42
21-Aug-70
1-Jan-43
24-May-74
1-Jan-82
1-Jan-53
1-Jan-76
1-Jan-23
1-Jan-63
1-Jan-39
9-Jun-80
6-Apr-53
1-Jan-60
2-Jul-70
1-Jan-03
23-Mar-73
1-Jan-61
1-Jan-64
1-Jan-30
1-Jan-71
1-Jan-57
1-Jan-32
197
Dat. događaja
25-Aug-98
25-Aug-98
25-Aug-98
25-Aug-98
25-Aug-98
25-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
26-Aug-98
27-Aug-98
27-Aug-98
27-Aug-98
27-Aug-98
27-Aug-98
27-Aug-98
27-Aug-98
27-Aug-98
27-Aug-98
27-Aug-98
28-Aug-98
28-Aug-98
28-Aug-98
28-Aug-98
28-Aug-98
28-Aug-98
28-Aug-98
28-Aug-98
29-Aug-98
29-Aug-98
29-Aug-98
29-Aug-98
30-Aug-98
30-Aug-98
30-Aug-98
31-Aug-98
31-Aug-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
Mesto
(Llozicë "Rrete")
Deqan - Baballoq
Peja/Pec
Suhareke-Duhel
Suhareke-Duhel
Suhareke-Duhel
Shtime-Rance
Shtime-Rance
Shtime-Rance
Shtime-Rance
Shtime-Rance
Shtime/Stimlje-Rance
Shtime-Rance
Shtime-Rance
Shtime-Rance
Shtime-Rance
Shtime-Rance
Kline-Dollc
Suharek
Rrahovec/Orahovac
Lladrovcë - Malishevë
Poshtme dhe e Epërme
Polje
Decan/Decani
Gjakova/Djakovica
Senik - Malishevë
Peja/Pec (Nakëll)
Peja/Pec
Kline/Klina
Decan/Decani
Turjake Malishevë
Kline-Gllareve
Suharek-Doberdolan
Mitrovica
Gllogovc/Glogovac
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Drenoc - Malshevë
Suharekë -Shushicë
Suharekë - Shushicë
Suharekë - Shushicë
Suharekë - Shushicë
Peje
Rrahovec/Orahovac
Mitrovica
Lipjan/Lipljan
Shtime-Rance
Malishevë
Prizeren-Nashec
Rrahovec/Orahovac
Prizeren-Leze
Prizeren-Tosuz
Prizeren-Leze
Rrahovec/Orahovac
Izvor Inf.
2/3/5
5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
2/3
5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3
1
5
5
5
5
1
2/3
1
1
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
5
1
2/3
2/3
2/3
5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
Prezime
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
EMINI
GASHI
HALIMI
JANUZAJ
KAFIXHOLLI
OSMANAJ
REKALIU
SINANI
SHALA
SHALA
SHEHU
THAQI
BALAJ
BERISHA
BYTYQI
KRASNIQI
KRASNIQI
LATIFAJ
MILLAKU
PONIKU
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
THAQI
KASTRATI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
MALIQAJ
SOGOJEVA
SULEJMANI
ZYBERI
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
BEQA
BETYQI
BYTYQI
BYTYQI
BYTYQI
BYTYQI
HIMAJ
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
KABASHI
KABASHI
KRASNIQI
MAXHUNI
BERISHA
SOPJANI
Ime
NAIP
NEHAT
SELAJDIN
SHAHEDIN
SAMEDIN
SHAHE
KUMRIJE
SKENDER
SELMAN
BRAHIM
HAKI
FATIME
REFKI
TAMIL
ARBEN
MILAIM
AVDYL
FATMIR
VALMIR
NESIM
XHEMIL
KADRI
FAIK
HASRET
HATMANE
AGIM
AVDI
BESIM
BAJRAM
ESAD
BEQIR
HIMË
ISMET
ISMET
HASIM
FEJZULLAH
SULKI
SESOT
AFRIM
QAZIME
BEQ
LEONORA
BAHRIJE
ELMAZE
MYKADEZE
SHQIPE
ZENUN
DRITON
HAKI
SEVDIJE
SHANI
AHMET
ALI
HIM
REFKI
ISUF
MARK
Ime oca
GARIP
SAFET
HALIL
SHERIF
MUHAMET
HAXHE
OSMAN
H
RRUSTEM
MURSEL
BRAHIM
AVDYL
GANI
BEQIR
SHAHIN
XHEMAJL
HISEN
FARI
ESAT
NEZIR
SELIM
VESEL
SYL
AVDI
FAZLI
RYSHEN
RAHIM
BEQ
ETHEM
ETHEM
ATHEM
JASHAR
SALIH
SADIK
MIFTAR
XHAVIT
HASAN
SADRI
GAZMEND
MUHARREM
FAHREDIN
BAJRAM
FADIL
AVDI
ISMAIL
MUHAREM
ALI
HYSEN
AHMET
I
ZEF
God. rođenja
1-Jan-73
1-Jan-53
1-Jan-53
1-Jan-78
1-Jan-77
1-Jan-20
9-Sep-80
5-Jan-70
2-Jun-26
1-Jan-77
10-Jul-64
1-Jan-37
1-Jan-70
1-Jan-59
1-Jan-74
1-Jan-71
12-Dec-12
1-Jan-69
1-Jan-97
1-Jan-30
1-Jan-50
1-Jan-77
29-Sep-77
1-Jan-64
1-Jan-22
1-Jan-70
1-Jan-49
1-Jan-63
1-Jan-33
16-Sep-78
1-Jan-19
1-Jan-36
1-Jan-58
1-Jan-57
1-Jan-66
1-Jan-86
1-Jan-67
10-Nov-34
1-Jan-29
1-Jan-81
1-Jan-86
24-Oct-82
1-Jan-79
5-Oct-72
1-Jan-97
1-Jan-57
1-Jan-68
1-Jan-56
1-Jan-98
1-Jan-98
1-Jan-37
17-Mar-74
1-Jan-35
1-Jan-50
198
Dat. događaja
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
1-Sep-98
2-Sep-98
2-Sep-98
2-Sep-98
2-Sep-98
2-Sep-98
2-Sep-98
2-Sep-98
2-Sep-98
2-Sep-98
2-Sep-98
2-Sep-98
2-Sep-98
2-Sep-98
3-Sep-98
3-Sep-98
3-Sep-98
3-Sep-98
3-Sep-98
3-Sep-98
3-Sep-98
3-Sep-98
3-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
4-Sep-98
5-Sep-98
5-Sep-98
Mesto
Peja/Pec (Drinisht)
Prizeren-Leze
Rrahovec/Orahovac
Vushtrri/Vucitrn-Burim
Mitrovica
Malishevë (Cabiq)
Podujevo/Podujevo
Kaqanik/Kacanik
Suhareka/Suva Reka
Gjakova/Djakovica
Podujeve
Lipjan/Lipljan
Peja/Pec (Drinesh)
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Prizeren-Zhur
Kline-Kpuze
Prizeren-Korish
Gjakova/Djakovica
Rahovec
Kopilegllav - Rahovec
Deqan - Carrabreg
Kline-Siqeve
Prizren/Prizren
Banjë
Prizeren
Rahovec - Bellacërkë
Rahovec
Gjakovë - Damjane
Prizren-Arban
Kline-Perqeve
Shtime-Gllavicë
Skenderaj/Srbica
Rrahovec - Pastasel
Prizeren-Landovic
Polje
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Pastasel - Rrahovec
Gllogovc/Glogovac
Rrahovec/Orahovac
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec (Thatinë)
Prizren/Prizren
Decan/Decani
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec - Pastasel
Mitrovica
Rrahovec/Orahovac
Suhareka/Suva Reka
Izvor Inf.
5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3
5
2/3/5
2/3
5
5
5
2/3/5
5
5
5
1
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
5
5
5
2/3/5
5
5
5
5
2/3/5
5
5
5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3
5
2/3/5
Prezime
ABAZI
KUQI
OLLURI
TAHIRAJ
TAHIRAJ
DAUTAJ
BERISHA
KRASNIQI
MAZREKAJ
MAZREKAJ
SHALA
CEKAJ
DOBRUNA
UKAJ
UKAJ
UKAJ
VRENEZI
ZUKAJ
ZUKAJ
BOBI
SEJFIU
AHMETI
AHMETI
VISHAJ
BERISHA
DERVISHAJ
GJINOVCI
GJINOVCI
KASTRATI
KASTRATI
ASLLANI
SEJFIU
FERATI
HIMAJ
LULAJ
AJVAZI
BEHRAMI
BEHRAMI
FAZLIU
FERIZI
KOLOLLI
LEPAJA
LEPAJA
LUSHAKU
MALIQI
RAMADANI
SEJDIU
TAHIRI
HYSENI
KOLOLLI
SHALA
FERIZI
HAZIRI
MUSTAFA
KRYEZIU
PAQARIZI
PAQARIZI
Ime
SHEMSIJE
SAFET
MEHMET
RAMIZ
TUSHE
AVNI
HALIL
HAXHI
FETAH
HEDIJE
MUHAMET
DINË
GANI
AZEM
ISUF
SADRI
MIHRIE
SADRI
SHEFQET
SHPETIM
XHEVAT
ELFIJE
VJOLLCA
SADRI
AGIM
BERHAN
CEN
RAME
XHAFER
MAZLLUM
AMRUSH
XHEVAT
UKSHIN
LIRIDON
EKREM
XHAFER
FETAH
JASHAR
MUHAMET
HALIM
LATIFE
BEQIR
RRAHIM
BEKIM
BEKIM
RRAHIM
EJUP
RIZAH
MIHANE
RRUSHE
JONUZ
ABEDIN
XHAVIT
HALIL
SHPEJTIM
FEHMI
OSMAN
Ime oca
DEMLUSH
AHMET
ZENUN
ARIF
RRUSTEM
SADIK
REXHEP
LUSH
BAJRAM
MIFTAR
DESTAN
RAMADAN
RAMADAN
RAMADAN
ADEM
CURR
SAHIT
MUHARREM
RAMADAN
FAZLI
HAJDAR
ISLAM
MAXHUN
BISLIM
M
HAMEZ
ALUSH
MUHARREM
AVDULLA
METË
ZEKË
SEFER
(FETAH)
MEHMET
(HALIL)
TAHIR
SHABAN
ABDURRAHIM
BEJTE
IDRIZ
FERAT
FERAT
TAHIR
(DELI)
SH
BAJRAM
REXHEP
TAFIL
MIFTAR
METË
God. rođenja
1-Jan-49
2-Jan-51
12-Feb-62
18-Feb-45
1-Jan-49
10-May-66
1-Jan-41
1-Jan-66
1-Jan-44
1-Jan-50
1-Jan-63
1-Jan-51
22-Jul-45
1-Jan-33
1-Jan-24
1-Jan-29
15-Jun-19
1-Jan-30
1-Jan-44
21-Jun-74
8-May-72
1-Jan-88
1-Jan-93
31-May-70
7-Aug-57
1-Jan-82
15-Jul-30
1-Jan-76
1-Jan-81
1-Jan-45
8-May-72
1-Jan-59
1-Jan-87
1-Jan-81
20-May-40
1-Jan-41
10-Nov-74
15-May-62
9-Feb-39
6-Dec-71
9-Feb-67
15-Oct-78
8-Jun-76
19-Feb-82
1-Jan-62
23-Jun-44
1-Jan-23
1-Jan-79
1-Jan-21
1-Jan-45
9-Nov-60
1-Feb-40
1-Jan-80
25-Feb-50
15-Jun-30
199
Dat. događaja
6-Sep-98
6-Sep-98
6-Sep-98
6-Sep-98
6-Sep-98
7-Sep-98
8-Sep-98
8-Sep-98
8-Sep-98
8-Sep-98
8-Sep-98
9-Sep-98
9-Sep-98
9-Sep-98
9-Sep-98
9-Sep-98
9-Sep-98
9-Sep-98
9-Sep-98
10-Sep-98
10-Sep-98
11-Sep-98
11-Sep-98
11-Sep-98
12-Sep-98
12-Sep-98
12-Sep-98
12-Sep-98
12-Sep-98
12-Sep-98
13-Sep-98
13-Sep-98
14-Sep-98
14-Sep-98
14-Sep-98
15-Sep-98
15-Sep-98
15-Sep-98
15-Sep-98
15-Sep-98
15-Sep-98
15-Sep-98
15-Sep-98
15-Sep-98
15-Sep-98
15-Sep-98
15-Sep-98
15-Sep-98
16-Sep-98
16-Sep-98
16-Sep-98
17-Sep-98
17-Sep-98
17-Sep-98
18-Sep-98
18-Sep-98
18-Sep-98
Mesto
Suhareka/Suva Reka
Istog/Istok
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Kline/Klina
Deqan - Irzniq
Deqan - Prapaqan
Deqan - Beleg
Deqan - Beleg
Deqan - Prapaqan
Deqan - Skivjan
Prishtina/Pristina
Deqan - Ratishë
Deqan - Ratishë
Deqan - Ratishë
Peja/Pec
Deqan - Dashinoc
Deqan - Beleg
Peja/Pec (Katundi i ri)
Rrahovec/Orahovac
(Rezallë)
(Rezallë)
Prizeren-Piran
Kline/Klina
Deqan - Plave
(Makërmal)
(Makërmal)
Pejës)
Prizeren-Krusha e vogel
Buzëlum
Deqan
Vushtrri/Vucitrn
Deqan - Lloqan
Deqan
Mitrovica (Kaqandoll)
Mitrovica (Kaqandoll)
Podujevo/Podujevo
Staritërg
Podujeve
Podujeve
Podujeve
Podujeve
Podujeve
Gllogovc/Glogovac
(rud.nas)
Kaçandoll / Kačandol
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec (Vidishiq)
Prizeren-Vermice
Skenderaj/Srbica
Smrekonicë
Mleqan - Malishevë
Rrahovec/Orahovac
Malishevë - Dragobil
Izvor Inf.
2/3/5
2/3
1
2/3
2/3
2/3
5
5
5
5
5
5
2/3
5
5
5
5
5
5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3
5
2/3
2/3
2/3/5
5
5
1
2/3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2/3
4/5
4/5
1
2/3/5
5
1
2/3/5
5
2/3/5
5
Prezime
BAJRAMAJ
CELAJ
KAMAJ
KRASNIQI
XHEMAJ
XHEMAJ
RUHANI
BAJRUSHI
BISLIMI
BLAGOJEVIC
IBRAHIMI
JASHANICA
KRASNIQI
MATIC
MURATI
ZHERENICA
FERATI
GASHI
HASANI
KLINAKU
KLINAKU
KRASNIQI
KRASNIQI
MIFTARI
SARACI
SYLA
SHABANI
ADEMI
ADEMI
ADEMI
ADEMI
ADEMI
AVDIU
BEQIRI
HALILI
HALILI
HALILI
HALILI
HALITI
HOTI
HOTI
KADRIU
KODRA
LAHU
LOKAJ
MALOKU
MANI
MANI
SHABANI
SHABANI
SHALA
ALIU
DOBRA
JAKUPAJ
KRASNIQI
KRASNIQI
MILLAKU
Ime
NASER
CANË
FLORIJE
HASHIM
BEHAR
BETIM
FEJZI
SHEREMET
XHAVIT
SRECKO
ARSIM
EMIN
AHMET
BOBAN
HYSEN
ISMET
ENVER
LULZIM
AMRUSH
ARDIANA
FIKRIJE
HAXHI
BAJRAM
SELIM
ZYMA
FATON
ARSIM
AGIM
BURIM
FATMIR
GANI
SHASHIVAR
DAUT
MURAT
BEKIM
BUJAR
NAZMI
NEXHAT
NUHI
NAIM
ENVER
NASER
NASER
HAREDIN
SADRI
HAZIR
KADA
SELIM
HASIME
REFIK
AGIM
SELIM
SHKELZEN
XHEMILE
HAJRULLAH
MUHAMET
SMAJL
Ime oca
RAMË
MEHMET
ELEZ
E
MEJDIN
XHELADIN
RUHAN
(HAJREDIN)
STANOMIR
QAZIM
JONUZ
ZIVORAD
AVDYL
N
B
AHMET
BEQIR
HALIL
F
ARIF
S
R
SH
F
FAZLI
R
M
HETEM
V
K
REXHEP
SEFER
AHMET
AHMET
I
SHABAN
OSMAN
M
SHABAN
RRUSTEM
M
MISIN
HASAN
B
BRAHIM
BAJRAM
God. rođenja Dat. događaja
1-Jan-85
19-Sep-98
1-Jan-69
19-Sep-98
19-Sep-98
19-Sep-98
1-Jan-86
19-Sep-98
01,01,84
19-Sep-98
22-Feb-05
20-Sep-98
1-Jan-70
22-Sep-98
1-Jan-53
22-Sep-98
20-May-85
22-Sep-98
1-Jan-84
22-Sep-98
5-Oct-12
22-Sep-98
1-Jan-26
22-Sep-98
14-Feb-73
22-Sep-98
1-Jan-28
22-Sep-98
1-Jan-36
22-Sep-98
23-Sep-98
3-Jan-81
23-Sep-98
1-Jan-48
23-Sep-98
1-Jan-98
23-Sep-98
1-Jan-97
23-Sep-98
1-Jan-28
23-Sep-98
4-May-75
23-Sep-98
1-Jan-24
23-Sep-98
01.01.1010
23-Sep-98
1-Jan-83
23-Sep-98
1-Jan-72
23-Sep-98
1-Jan-74
24-Sep-98
1-Jan-82
24-Sep-98
1-Jan-83
24-Sep-98
1-Jan-82
24-Sep-98
1-Jan-48
24-Sep-98
10-Feb-39
24-Sep-98
1-Jan-30
24-Sep-98
1-Jan-76
24-Sep-98
1-Jan-82
24-Sep-98
1-Jan-72
24-Sep-98
1-Jan-82
24-Sep-98
1-Jan-38
24-Sep-98
24-Nov-76
24-Sep-98
18-Jun-76
24-Sep-98
1-Jan-62
24-Sep-98
17-May-62
24-Sep-98
1-Jan-55
24-Sep-98
26-Apr-79
24-Sep-98
1-Jan-22
24-Sep-98
1-Jan-29
24-Sep-98
1-Jan-60
24-Sep-98
1-Jan-56
24-Sep-98
20-Apr-63
24-Sep-98
3-Jan-63
24-Sep-98
1-Jan-38
25-Sep-98
4-Nov-71
25-Sep-98
23-May-43
25-Sep-98
1-Jan-63
25-Sep-98
5-Oct-57
25-Sep-98
18-May-29
25-Sep-98
200
Mesto
Izvor Inf.
Deqan - Strellc
5
Deqan - Strellc
5
Deqan - Strellc
5
Malisheva/Malisevo
5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Prizeren-Leskovec
5
Istog/Istok
23
Vushtrri/Vucitrn - Ashlan
5
Skenderaj/Srbica
Lipjan/Lipljan
1
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Mitrovica
1
Obiliq/Obilic-Breznic
2/3/5
Decan/Decani
1
Peja/Pec
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn-Studime
5
Prizren/Prizren
2/3/
Llozic "Te Pishat"
2/3/5
Mitrovica
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Prizeren-Leskovc
5
Vrboc / Vrbovac
4/5
Skenderaj/Srbica
2/3
Caravodicë
5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Mitrovica
2/3/5
Cyqavice
5
Cyqavice
5
Cyqavice
5
Vushtrri/Vucitrn - Galice
5
Cyqavice
5
e epërme)
2/3
Vushtrri/Vucitrn - Dubofc
5
Mitrovica-Studime
5
Cyqavicë
5
Prishtina/Pristina
2/3/5
Cyqavicë
5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
(Gradicë)
2/3
Gradicë / Gradica
2/3/4
Vushtrri/Vucitrn
2/3
Gllogovc/Glogovac
2/3
Kline/Klina
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3
Kastriot
5
Kaqanik/Kacanik
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn-Ashlan
2/3/5
Mitrovica
2/3/5
Gjilan/Gnjilane
1
Istog/Istok
2/3
Vushtrri/Vucitrn
5
Lumkuq
2/3/5
Kline-Cerovik
5
5
Vasilevë / Vasiljevo
4/5
Kline-Siqeve
5
Prezime
MORINA
MORINA
MUCOLLI
TOPALLI
BERISHA
DELIGASHI
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
Ime
HASAN
REMZI
SADRI
SALI
ZEQIR
SELMAN
ADEM
ALI
ANTIGONE
BEKIM
DONJETA
FAZLI
GENTIANA
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
DELIJAJ
GASHI
GASHI
GASHI
JANUZI
KOKOLLARI
KRASNIQI
MALOK
MALOK
MALOKU
MALOKU
MALOKU
MALOKU
MALOKU
MILLAKU
GASHI
HALILI
HOXHA
HYSENAJ
KALLUDRA
KALLUDRA
KRASNIQI
MORINA
MORINA
NDRECAJ
NDRECAJ
PALUSHI
ADEMAJ
HABIB
HAJRIZ
HARIDE
HAVA
HYSEN
JETON
LULJETA
LUMNIJE
MENDUHIJE
MIHANE
MIHANE
PAJAZIT
SHERIF
VALMIR
ZAHIDE
ZEQIR
BEDRI
DELI
SEJDI
FLAKA
MURAT
MUHAMET
AJET
AZIZ
AHMET
DERVISH
HALIM
MUHAMET
RIZAH
SEFER
OSMAN
NUHË
FAZLI
ZYMER
ALI
HYRE
SKENDER
SABILE
SHAIP
ARIF
XHYZIDE
YMRI
XHEMSHIR
Ime oca
BEQIR
HASAN
Sejdi
SHABAN
XHEME
H
H
FAZLI
BALI
BALI
RR
KURTISH
ISTREF
MILAZIM
HAXHI
XHEME
CENE
IZET
HALIL
RRUSTEM
SMAJL
B
HALIL
ADEM
HYSEN
CENE
HYD
HAKI
SALI
MALIQ
ARIF
LIMAN
God. rođenja Dat. događaja
17-Jan-72
25-Sep-98
1-Jan-58
25-Sep-98
7-Jan-45
25-Sep-98
25-Sep-98
1-Nov-54
26-Sep-98
26-Sep-98
1-Jan-65
26-Sep-98
1-Jan-30
26-Sep-98
1-Jan-84
26-Sep-98
1-Jan-71
26-Sep-98
1-Jan-91
26-Sep-98
1-Jan-04
26-Sep-98
1-Jan-90
26-Sep-98
1-Jan-48
1-Jan-64
1-Jan-38
1-Jan-36
1-Jan-46
1-Jan-88
1-Jan-71
1-Jan-69
1-Jan-98
1-Jan-73
1-Jan-82
1-Jan-29
1-Jan-31
1-Jan-96
1-Jan-71
1-Jan-54
1-Jan-69
11-Jan-38
1-Apr-40
1-Jan-97
1-Jan-44
10-Feb-49
23-Apr-49
24-Apr-44
2-May-36
1-Nov-60
30-Jul-61
20-Nov-31
3-Jan-48
1-Jan-23
1-Jan-44
15-May-49
1-Jan-41
15-Oct-31
1-Sep-47
5-Feb-53
5-Mar-63
1-Jan-76
1-Jan-13
1-Jan-15
1-Jan-67
1-Jan-59
201
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
26-Sep-98
27-Sep-98
27-Sep-98
27-Sep-98
27-Sep-98
27-Sep-98
27-Sep-98
27-Sep-98
27-Sep-98
27-Sep-98
27-Sep-98
27-Sep-98
27-Sep-98
28-Sep-98
Mesto
Malishevë - Burim
Golluboc / Golubovac
(Vasilevë/Poklek)
Prizren/Prizren
Rrahovec/Orahovac
Guliboc
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Drenas/Gllogovc Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Dobrinja
Negrovc - Malishevë
Vorret Krushqeve"
Guncat - Malishevë
Senik - Malishevë
Suhareka/Suva Reka
Turjakë / Turjak
Malishevë - Gullboc
Malishevë - Gullboc
Gullbocë
Gullbocë
Malishevë - CIKATOVE
Malishevë - Gullboc
Malishevë
Kline-Ujmir
Kline / Klina
Kline-Poterq
Prizren/Prizren
Shtime/Stimlje
Peja/Pec
Obrinje
Negroc / Negrovce
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Suharek-Mushtisht
Suharek-Sallagrazhd
Prizren/Prizren
Shtime-Petrov
Izvor Inf.
2/3/5
4/5
2/3
2/3/5
5
5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
5
5
2/3
4/5
5
5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
5
273/5
2/3
2/3/5
5
4/5
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3
5
Prezime
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
BUQA
BUZHALA
BUZHALA
ELSHANI
KOKOLLARI
KOKOLLARI
KOLOLLI
KRYEZIU
LIKAJ
QATANI
BYTYQI
TOLAJ
BYTYQI
DAMJANI
HAJRIZAJ
HASANI
LAHU
BINISHI
HOXHA
MURATAJ
DELIU
DELIU
KERMENI
HAJDARAJ
GOLLOPENI
SMAKOLLI
SMAKOLLI
SHALA
AHMETI
BYTYCI
BYTYCI
KRYEZIU
MUSLIU
SHALA
QERIMI
KRASNIQI
KRASNIQI
GJOKAJ
HOXHA
MORINA
MORINA
RACI
KOLGECI
DUBOVCI
DUBOVCI
DUBOVCI
DUBOVCI
DUBOVCI
ISLAMAJ
ISLAMAJ
SALIAJ
KRASNIQI
MULLABAZI
YMERI
Ime
BAFTI
HAZIR
XHYLE
MURSEL
ADEM
SHERIF
BURIM
HASAN
REXHA
QAZIM
SHERIF
SHOT
SHERIF
BAJRAM
NAIM
RRAHMAN
MUHAREM
HASAN
AJVAZ
SABIT
SELMAN
RAMIZ
SADIK
ANTIGONA
MIHANE
ALI
ARBEN
LATIIF
DRITON
RIFAT
RRUSTEM
ALI
ENVER
KUJTIM
SAMI
AFRIM
LAURETA
ENVER
ASMAN
OSMON
PASHKE
RAMADAN
OSMAN
ZOJE
KUJTIM
RASIM
FLORIM
RAHIM
SANIJE
SEFEDIN
XHELADIN
HABIBE
HAJRUSH
RIZA
RYFET
SELAJDIN
NEZIR
Ime oca
HASAN
RRUSTEM
RAME
HAJRULLAH
YMER
HASAN
HAMDI
SHERIF
SALI
BRAHIM
MIFTAR
AVDYL
SEJDI
DERVISH
HYSEN
MUHAMET
QAZIM
XHEME
FETAH
ASLAN
MAHMUT
ASLLAN
HYSEN
HYSEN
Z
TAHIR
BAJRAM
ABIT
FAIK
DALIP
MUHARREM
MILAZIM
IBRAHIM
MEHDI
HABIB
BAJRAM
FEJZË
FEJZË
BRAHIM
ISUF
FETAH
HAMDI
MEHMET
MEHMET
MEHMET
MEHMET
BRAHIM
HASAN
HASAN
SOKOL
RAMDAN
HAMID (B.?)
God. rođenja
1-Jan-15
1-Jan-58
1-Jan-32
1-Jan-37
1-Jan-51
1-Jan-40
1-Jan-77
1-Jan-15
1-Jan-28
1-Jan-41
1-Jan-97
1-Jan-50
1-Jan-70
7-Jun-60
1-Jan-96
14-Sep-55
1-Jan-30
1-Jan-64
3-Dec-64
20-Sep-70
10-Dec-35
5-Feb-51
1-Jan-84
1-Jan-82
1-Jan-24
1-Jan-77
1-Jan-75
1-Jan-78
1-Jan-80
1-Jan-78
1-May-78
17-Dec-82
1-Jan-83
28-Oct-80
1-Jun-65
1-Apr-84
22-Jan-67
15-Oct-30
15-May-36
1-Jan-55
4-Aug-57
23-Mar-73
1-Jan-64
3-Aug-98
1-Jan-76
1-Apr-75
17-Oct-73
1-Jan-42
7-Sep-77
7-Jan-45
1-Jan-28
1-Jan-24
3-May-78
1-Jan-55
1-Jan-69
1-Jan-77
202
Dat. događaja
28-Sep-98
28-Sep-98
28-Sep-98
28-Sep-98
28-Sep-98
28-Sep-98
28-Sep-98
28-Sep-98
28-Sep-98
28-Sep-98
28-Sep-98
28-Sep-98
28-Sep-98
29-Sep-98
29-Sep-98
30-Sep-98
30-Sep-98
1-Oct-98
1-Oct-98
1-Oct-98
2-Oct-98
2-Oct-98
3-Oct-98
4-Oct-98
4-Oct-98
5-Oct-98
11-Oct-98
13-Oct-98
13-Oct-98
13-Oct-98
13-Oct-98
14-Oct-98
15-Oct-98
15-Oct-98
15-Oct-98
18-Oct-98
20-Oct-98
21-Oct-98
22-Oct-98
22-Oct-98
26-Oct-98
26-Oct-98
26-Oct-98
26-Oct-98
26-Oct-98
28-Oct-98
1-Nov-98
1-Nov-98
1-Nov-98
1-Nov-98
1-Nov-98
1-Nov-98
1-Nov-98
1-Nov-98
3-Nov-98
6-Nov-98
6-Nov-98
Mesto
Suhareka/Suva Reka
Suharek-Budakove
Suharek-Budakove
Suhareka/Suva Reka
Kaqanik/Kacanik
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Mleqan Decan/Decani
Suhareke-Duhel
Mushtishte / Mušutište
Decan/Decani - Beleg
Lubizhd - Malishevë
Gjilan/Gnjilane
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn - Galice
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Drenas / Glogovac
Drenas / Glogovac
Mitrovica
Deqan - Shaptej
Suharek-Doberdolan
Rashan / Rašane
Rashan / Rašane
Prizeren-Hoqe
(Rezallë)
Suharek-Leshan
Lipjan/Lipljan
Kralan - Malishevë
Istog/Istok
Decan/Decani
Suhareka/Suva Reka
Prizeren
Prishtina/Pristina
Peja/Pec
Gjakova/Djakovica
Kline-Qeskove
Malisheva/Malisevo
Rrahovec/Orahovac
Suharek-Vraniq
Gllogovc/Glogovac
Vushtrri/Vucitrn
Vushtrri/Vucitrn
Vushtrri/Vucitrn
Gllogovc/Glogovac
Malisheva/Malisevo
Kline/Klina
Peja/Pec
Rrahovec/Orahovac
Podujevo/Podujevo
Izvor Inf.
2/3/5
5
5
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
5
2/3/5
1
5
1
2/3
2/3/5
1
2/3
2/3/5
5
5
5
2/3/5
5
5
2/3/4/5
2/3/4/5
5
2/3
5
5
5
1
1
1
5
2/3/5
1
2/3/5
5
2/3/5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
2/3
5
2/3/5
2/3/5
Prezime
RAMAJ
MURTEZI
GASHI
RACI
RACI
ZEJNULLAHU
IBRAHIMI
HAJDARI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
DURMISH
MALIQI
TALA
DURAKU
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
MALSORI
MIFTARI
SHALA
PLLANA
HOXHA
KUTLLOVCI
BYTYQI
MORINA
MORINA
MILADINOVIC
DELIAJ
HAZIRI
ABDULLAHU
HAJDARI
JASHARI
MAQANI
POTERA
SELMANI
SELMANI
SELMANI
SELMANI
KRASNIC
ADEMI
REXHAJ
ALIU
AME
ANTONIJEVIC
BAJRAMI
BASHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BLAGOJEVIC
BUNGU
CARKANI
CARKANI
Ime
SYLE
SAMI
XHAFER
KUJTIM
FAZLI
NUREDIN
AGIM
GJYLE
ARMAND
RUZHDI
VJOLLCA
ILIR
AFRIM
HYZRI
HYSNI
HIDA
ISAK
ISMET
SEDAT
SINAN
MUHAMET
SELMAN
HASHIM
NEXHAT
MEVLAN
AVNI
BEKIM
OSMAN
ISA
TANKOSAVA
SELMAN
NASER
MIRSAD
ALBANA
LULZIM
BEXHET
AJVAZ
AVNI
FATMIR
HETEM
SALIH
ABEDIN
AZEM
VALDET
HAVA
PETRIT
RADE
ZENEL
MUHAMET
JAKUP
MATOSH
BERAT
BESNIK
MIHAJLO
MUSLI
ELISA
SHKELQIM
Ime oca
IMER
RAME
S
HAMDI
SADRI
CEKO
SADRI
ISLAM
RUZHDI
HALIT
HAXHI
HILMI
ILAZ
HAMDI
XHAFER
ISA
ADEM
DAUT
AZIZ
ABAZ
NUREDIN
N
QAZIM
TAHIR
TEFIK
B
QAMIL
DERVISH
MUHAREM
SIMA
METE
(QAZIM)
HAKIF
SAFET
JAKUP
RAMIZ
RRAHIM
NEZIR
DALIP
ZEQIR
ZEQIR
SHABAN
R
FAZLI
UKA
MEXHIT
VELIBOR
God. rođenja
5-May-23
9-May-46
20-Jul-50
1-Jan-01
15-Oct-26
1-Jan-49
6-Jul-50
1-Jan-30
18-Apr-83
12-Feb-51
19-Jan-55
SHABAN
MALUSH
1-Jan-39
1-Jan-30
1-Jan-42
1-Jan-89
1-Jan-73
1-Jan-43
1-Jan-64
1-Jan-88
1-Jan-60
RIFAT
MILENKO
SHKELQIM
AVDI
1-Dec-63
1-Jan-61
1-Jan-76
1-Jan-74
1-Jan-75
1-Jan-75
1-Jan-74
1-Jan-55
1-Jan-58
2-Mar-43
20-Oct-70
1-Jan-74
1-Jan-77
1-Jan-76
25-May-74
1-Jan-58
1-Jan-39
21-Apr-68
13-May-76
30-Mar-93
17-Jun-75
28-Mar-67
1-Jan-51
1-Jan-76
20-Aug-49
1-Jan-80
1-Jan-48
1-Jan-76
1-Jan-22
1-Jan-59
8-Jul-76
203
Dat. događaja
10-Nov-98
11-Nov-98
12-Nov-98
15-Nov-98
17-Nov-98
18-Nov-98
21-Nov-98
30-Nov-98
1-Dec-98
1-Dec-98
1-Dec-98
2-Dec-98
2-Dec-98
2-Dec-98
3-Dec-98
3-Dec-98
3-Dec-98
3-Dec-98
3-Dec-98
3-Dec-98
3-Dec-98
3-Dec-98
4-Dec-98
10-Dec-98
13-Dec-98
13-Dec-98
14-Dec-98
14-Dec-98
14-Dec-98
17-Dec-98
20-Dec-98
22-Dec-98
24-Dec-98
24-Dec-98
24-Dec-98
24-Dec-98
24-Dec-98
24-Dec-98
24-Dec-98
24-Dec-98
24-Dec-98
25-Dec-98
28-Dec-98
30-Dec-98
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
Mesto
Senik - Malishevë
Ferizaj/Urosevac
Gllogovc/Glogovac
Kline-Jellovce
Gjakova/Djakovica
Peje
Llapqeve - Malishevë
Podujevo/Podujevo
Peja/Pec (Drinesh)
Prishtina/Pristina
Malisheva/Malisevo
Lipjan/Lipljan
Skenderaj/Srbica
Malisheva/Malisevo
Prizeren-Landovic
Prizeren-Poslisht
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Skenderaj/Srbica
Prizeren-Kushnin
Gllogovc/Glogovac
Prizeren-Hoqe
KRI05-001B
Prishtina/Pristina
Burim - Vushtrri
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Prizeren-Kushnin
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec (Paulan)
Mitrovicë / Mitrovica
Podujeve
Podujeve
Podujeve
Podujeve
Podujeve
Podujeve
Podujeve
Podujeve
Podujeve
Peja/Pec
Suboticë
Peja/Pec (Alba e V.
Podujevo/Podujevo
Carralevë
Suharek-Vraniq
Kline-Shtarice
Kline-Doberdol
Malishevë - Bardh
Suhareka/Suva Reka
Mitrovica (Prekaz)
Suhareka/Suva Reka
Gjakova/Djakovica
Izvor Inf.
5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
1
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
2/3/5
5
1
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
1
5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
5
5
5
5
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3
2/3
Prezime
DABIYLJEV
DELIU
DIBRAN
ELEZI
EMINI
FERATI
FRROKU
GASHI
GEGOLLI
GIGOLLAJ
GIGOLLAJ
GIGOLLAJ
GIGOLLAJ
GIGOLLAJ
GIGOLLAJ
GIGOLLAJ
GIGOLLAJ
GIGOLLAJ
GJINOVCI
GOLLOPENI
HAJDARI
IBRAHIMI
JASHARI
KABASHI
KADRIJAJ
KAJDOMQAJ
KASTRATI
KICAJ
KOVAC
KRASNIQI
KRASNIQI
LUSHAJ
MALOKU
MEMQAJ
MRAOVIC
MUCAJ
MUQAJ
MUQAJ
MUQAJ
MUQAJ
MURATI
MURATI
NEBIHU
OSMANAJ
OSMANKAJ
OSMANKAJ
PAJAZITI
PARALLANGAJ
PARALLANGAJ
J
QATANI
J
SRDIC
STATOVCI
STATOVCI
SVETISLAV
SHABANI
Ime
RADUN
JETULLAH
DANI
NUHI
ESHREF
FADIL
MARIAN
ISMET
BEHRAM
AGIM
ARBEN
BEQIR
BEHRAM
GEZIM
NEKI
SELMAN
SHEFQET
YLBER
AJET
REXHEP
BESNIK
SHPEND
HETEM
SAHIT
SELMAN
BEJT
AHMET
RAHIME
NADIA
MALIQ
MIRADIJE
NAZIM
SHAQIR
ENVER
JOVAN
ABEDIN
AVDULLAH
BILBIL
NIJAZI
SELIM
MURAT
UKSHIN
HAJZER
MIFTAR
HYSEN
SELMAN
EMRUSH
RIFAT
ZENUN
SKENDER
BESNIK
SINAN
STANA
NEXHMI
ISMAIL
JAKSIC
EKREM
Ime oca
HAHXI
HAXHI
FAZLI
HALIL
OSMAN
RIZA
HASAN
QAZIM
OSMAN
AVDYL
NEBI
AVDYL
MAGJUN
QERIM
BILALL
RASIM
RUSHDI
QERIM
XHAFER
LIMAN
BAFTI
MOHAMMAD
H
ZEQIR
MON
HYSEN
NAZIF
MILE
HAKI
BILBIL
HAKI
HAKI
FEJZULLA
AJET
REXHEP
MAN
MAN
UKE
AVDULLA
HASAN
ALI
RAME
DJORDJE
SHABAN
VOJISLAV
FERIZ
God. rođenja Dat. događaja
1-Jan-35
1-Jan-99
1-Jan-99
20-Aug-32
1-Jan-99
1-Jan-99
17-Feb-46
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-83
1-Jan-99
1-Jan-68
1-Jan-99
1-Jan-50
1-Jan-99
14-Jul-77
1-Jan-99
1-Jan-84
1-Jan-99
1-Jan-80
1-Jan-99
1-Jan-50
1-Jan-99
18-Nov-79
1-Jan-99
1-Jan-50
1-Jan-99
30-May-74
1-Jan-99
22-Sep-78
1-Jan-99
9-Dec-82
1-Jan-99
1-Jan-35
1-Jan-99
1-Jan-60
1-Jan-99
1-Jan-80
1-Jan-99
1-Jan-81
1-Jan-99
1-Jan-49
1-Jan-99
1-Jan-61
1-Jan-99
1-Jan-05
1-Jan-99
1-Jan-73
1-Jan-99
1-Jan-63
1-Jan-99
1-Jan-99
9-Aug-47
1-Jan-99
1-Jan-67
1-Jan-99
1-Jan-41
1-Jan-99
1-Jan-76
1-Jan-99
1-Nov-38
1-Jan-99
19-Feb-82
1-Jan-99
5-Jan-49
1-Jan-99
23-May-63
1-Jan-99
12-Jun-77
1-Jan-99
1-Jan-50
1-Jan-99
17-Mar-82
1-Jan-99
13-Jun-77
1-Jan-99
1-Jan-71
1-Jan-99
1-Jan-53
1-Jan-99
29-Nov-79
1-Jan-99
27-Mar-67
1-Jan-99
24-Apr-75
1-Jan-99
5-Jul-72
1-Jan-99
1-Jan-99
25-Jul-72
1-Jan-99
17-Jul-61
1-Jan-99
11-Feb-74
1-Jan-99
1-Jan-89
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-30
1-Jan-99
12-May-55
1-Jan-99
1-Jan-18
1-Jan-99
1-Jan-99
2-Feb-51
1-Jan-99
204
Mesto
Izvor Inf.
Ferizaj/Urosevac
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
PSII-20 - Serbia
5
Prizren/Prizren
2/3/5
Mitrovica
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn - Dubofc
5
5
Kline-Sferk
2/3/5
Prizeren-Lugisht-Has
5
2/3
5
Prizeren-Tosuz
2/3/5
Prizeren-Lubizhd
2/3/5
Prizeren-Tosuz
2/3/5
Prizeren-Lubizhd
5
Prizeren-Lubizhd
2/3/5
Hasit
2/3/5
Prizeren-Lubizhd
2/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3
Suharek-Doberdolan
5
Mitrovica
2/3/5
Peja/Pec (Suharekë)
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
Prizren/Prizren
2/3/5
Suharek-K. e Eperme
5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Gjakova/Djakovica
1
Obiliq/Obilic
2/3/5
Batajnica BA-07-076T,
5
Gllogovc/Glogovac
2/3/5
Gllogovc/Glogovac
2/3/5
Decan/Decani
2/3
Rahovec - Bellacërkë
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizeren
2/3/5
Prizren-Lubizhd
2/3/5
Prizren - Gorozhup 2
2/3
Kline/Klina
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakova/Djakovica
1
Podujevo/Podujevo
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Gurbardh - Malishevë
2/3/5
Prizeren-Lugisht-Has
2/3/5
Ferizaj/Urosevac
2/3
Gllogovc/Glogovac
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Obiliq/Obilic
1
Ferizaj/Urosevac
2/3
Podujeve
5
MPU 1999-000195
5
Ferizaj / Urosevac
1
Prezime
SHABANI
SHALA
SHAQIRI
SHEHU
UKAJ
VISOKA
XHIBEXHIU
ZARIQI
ZUSHI
IBISHI
KELMENDI
MERTURI
RASHICA
ISUFI
ALIU
BYTYQI
DJOKIC
SEJDIU
TAHIRI
BERISHA
HASANAJ
RATKOCERI
SMAJLAJ
BALAJ
DRENOVA
YMERI
BADALLAJ
BYTYQI
GJOKAJ
GJOKAJ
UKAJ
SADRIU
BYTYQI
SADIKU
GODENI
ASLLANI
ASLLANI
AZEMI
BAJRAMI
BEQA
BEQIRI
BEQIRI
BEQIRI
BILALLI
BILALLI
BRAHIMI
BRAHIMI
BRAHIMI
BRAHIMI
FACI
HAJRIZI
HAJRIZI
HAJRIZI
HAJRIZI
HAKIPI
HALILI
HALILI
Ime
ZEQIR
HASAN
NAMAN
REXHEP
VAHIT
EMINE
AFRIM
ISUF
IBRAHIM
TAFIL
VETON
ILIR
ALI
XHEVAT
ELMI
FATON
ZIVOJIN
NAXHIJE
BRAHIM
BALI
SHERIF
FATMIR
AHMET
BLERIM
RAME
JETISH
FEIM
KUJTES
TOMË
ZEF
QELE
RRUSTEM
MUHARREM
NEXHMEDIN
BUJAR
LUTE
MUSTAFË
BANUSH
AGRIP
RIZA
HALIM
RIZAH
ZENEL
LUFTI
LUTFI
AJET
EMINI
HAJRIZ
IBRAHIMI
SEJDI
BUJAR
MYFAIL
MUFAIL
BUJAR
IMER
SKENDER
SKËNDER
Ime oca
ALI
DESTAN
A
UKE
AVDULLAH
HYSEN
ZYMER
REXHEP
I
RRUSTEM
MUHAMET
TASA
BRAHIM
TAHIR
MET
JAKUP
QEMAL
AVDI
RRUSTEM
EMERLLA
SELMAN
ROK
RROKË
SOKOL
SADIK
UKË
(SAHIT)
M
BEQË
MALIQ
RIZAH
SHEFQET
HASAN
MINUSH
AJET
BRAHIM
HAJRIZ
XHAFER
MEJDI
HANIFE
HAKIP
SYLEJMAN
God. rođenja
1-Jan-31
3-Jul-79
1-Jan-53
1-Jan-47
1-Jan-59
11-Apr-05
3-Mar-81
1-Jan-42
1-Jan-63
1-Jan-44
1-Jan-71
6-Sep-70
1-Jan-54
1-Jan-54
28-May-47
1-Dec-85
16-Oct-43
1-Jan-54
1-Jan-20
5-May-36
18-Jan-72
14-Feb-58
1-Jan-39
1-Jan-72
1-Jan-29
22-May-72
1-Jan-70
1-Jan-92
31-Oct-73
1-Jan-81
1-Jan-81
2-Jan-48
1-Jan-56
24-Sep-55
1-Jan-69
1-Jan-66
1-Jan-65
10-May-46
24-Jul-85
1-Jan-50
22-Sep-78
1-Jan-58
15-Jul-57
3-Feb-59
1-Jan-60
15-Apr-37
1-Jan-38
1-Jan-36
1-Jan-66
1-Feb-69
1-Jan-78
1-Jan-66
17-Dec-68
1-Jan-69
205
Dat. događaja
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
1-Jan-99
2-Jan-99
2-Jan-99
2-Jan-99
2-Jan-99
3-Jan-99
4-Jan-99
4-Jan-99
4-Jan-99
4-Jan-99
4-Jan-99
5-Jan-99
5-Jan-99
5-Jan-99
5-Jan-99
6-Jan-99
6-Jan-99
6-Jan-99
8-Jan-99
8-Jan-99
9-Jan-99
9-Jan-99
9-Jan-99
10-Jan-99
11-Jan-99
13-Jan-99
14-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
Mesto
Izvor Inf.
Vushtrri/Vucitrn
2/3
Vushtrri/Vucitrn-Studime
2/3/5
Grashticë
5
Prizren/Prizren
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
Lipjan/Lipljan
2/3
Tiranë - Malishevë
5
Kline-klinafc
2/3/5
Pejë - Paulan
5
Mitrovica
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn 2/3/5
Mitrovica
5
Gllogovc/Glogovac
2/3
Poshtme dhe e Epërme
1
Prishtina/Pristina
1
Skenderaj/Srbica
2/3
Kaqanik/Kacanik
2/3
Skenderaj/Srbica
1
Suharek-Savrove
2/3/5
Lipjan/Lipljan
2/3
Racak - Shtimë
5
Deqan - Strellc
5
2/3
Smirë / Smira
1
Prizren/Prizren
2/3/5
Gllogovc/Glogovac
2/3/5
Deqan - Dashinoc
1
Deqan - Dashinoc
5
Deqan - Pozhar
5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Pejë - Ramun
5
Mitrovica
2/3/4/5
Podujevo/Podujevo
2/3/5
Racak - Shtimë
5
Racak - Stimlje-Shtime
5
Racak - Shtimë
5
Racak - Shtimë
5
Shtime-Reqak
5
Shtime-Reqak
5
Racak - Shtimë
5
Shtime-Reqak
5
Racak - Shtimë
5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Akrashtice/Vushtrri
5
Racak - Shtimë
2/3/5
Mitrovica
5
Racak - Shtimë
5
Lipjan/Lipljan
1
Racak - Shtimë
5
Racak - Shtimë
5
Madh
5
Mitrovica
5
Istog/Istok
2/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Shtime-Reqak
5
Prezime
HYSENAJ
IMERI
IMERI
IMERI
ISMAJLI
JAKUPI
JAKUPI
JAKUPI
JAKUPI
JAKUPI
JAKUPI
JAKUPI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
KAMBERI
KAMERI
LIMANI
LIMANI
LIMANI
MEHMETI
MEHMETI
METUSHI
METUSHI
METUSHI
MUSTAFA
MUSTAFA
MUSTAFA
MUSTAFA
MUTUSHI
MUTUSHI
MUTUSHI
OSMANI
OSMANI
RAMADANI
RAMADANI
SALIHU
SALIHU
SALIHU
SALIHU
SEJDIU
SYLA
SYLA
SYLA
SHABANI
THAQI
XHELADINI
XHELADINI
YMERI
ZYMBERI
ZYMERI
ALIJAJ
BYTYQI
MULAKU
HYSENAJ
ELSHANI
GASHI
Ime
HAQIF
HAKIP
MURTEZ
NAZMI
MUHAMET
AHMET
ESHREF
ESHREF
HAJRIZ
MEHMET
XHELAL
XHELADIN
JASHAR
RAIF
SHUKRI
BANUSH
BANUSH
FATMIR
NEXHAT
SALIH
BAJRAM
HANUMSHAHE
ARIF
SAHIDE
MURAT
AHMET
ASLANI
MUHAMET
AHMET
ARIF
HAKI
SABRI
SADIK
SADIK
FATMIR
NEXHAT
JASHAR
RAIF
SHUKRI
RAIF
AVDYL
SHEREMET
SHYQERI
SABRI
BAJRUSH
SEJDI
BAJRAM
BAJRAM
NAZMI
NJAZI
NJAZI
HALIT
MUHARREM
FEHMI
SAFET
AHMET
XHEVAT
Ime oca
SHEFKI
RAMIZ
FAIK
IZET
HALIM
QERIM
AHMET
AZEM
FAIK
SOKOL
BAJRAM
MURAT
ZEQA HYSEN
HAKI
SAMAIJLI
HAFIZ
ZENUN
SYLA
SYLA
SYLA
XHEMAJL
FAIK
FAIK
MILAIM
MILAIM
MILAIM
SEJDI
SHYQERI
ISMAJL
MURAT
NUSRET
XHAFE
HAKI
NUHI
SHERIF
SHERIF
ZEQË
UKË
MUSA
RAMADAN
ISA
SYLË
God. rođenja
1-Jan-55
1-Jan-68
1-Jan-79
1-Jan-18
1-Jan-55
1-Jan-40
1-Jan-59
11-Mar-45
17-Aug-55
1-Jan-82
27-Apr-61
1-Jan-75
1-Jan-79
1-Jan-81
9-Apr-36
1-Jan-37
1-Jan-62
1-Jan-81
1-Jan-74
26-Aug-45
10-Oct-77
25-Sep-46
6-May-39
10-Oct-37
1-Jan-32
1-Jan-65
15-Jan-78
1-Jan-33
1-Jan-47
1-Jan-38
1-Jan-41
1-Jan-55
21-May-54
27-Apr-61
10-Feb-78
8-Sep-74
1-Jan-79
6-Feb-82
12-Mar-78
1-Jan-98
5-Nov-62
1-Jan-38
1-Jan-39
1-Jan-75
1-Jan-36
24-Feb-66
1-Jan-65
1-Jan-25
10-Jul-99
10-Jul-54
1-Jan-50
1-Jan-19
17-Jan-50
15-Oct-67
5-Nov-75
1-Jan-57
206
Dat. događaja
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
15-Jan-99
16-Jan-99
16-Jan-99
17-Jan-99
18-Jan-99
19-Jan-99
20-Jan-99
Mesto
Shtime-Petrovë
Racak - Shtimë
Racak - Shtimë
Racak - Shtimë
Viti/Vitina
Racak - Shtimë
Racak - Shtimë
Prishtina/Pristina
Racak - Shtimë
Shtimë - Racak
Racak - Shtimë
Mitrovica
Racak - Shtimë
Racak - Shtimë
Racak - Shtimë
Racak - Shtimë
Racak - Shtimë
Racak - Shtimë
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Racak - Shtimë
Shtime-Reqak
Shtime-Reqak
Shtime/Stimlje
Racak - Shtimë
Racak - Shtimë
Racak - Shtimë
Rrahovec/Orahovac
Racak - Shtimë
Racak - Shtimë
Racak - Shtimë
Racak - Shtimë
Gjakova/Djakovica
Podujevo/Podujevo
Polje
Shtimë - Racak
Racak - Shtimë
Shtimë - Racak
Skenderaj/Srbica
Prishtina/Pristina
Racak - Shtimë
Racak - Shtimë
Mitrovica (Prekaz i Epe)
Racak - Shtimë
Malisheva/Malisevo
KRI01-001B
Shtimë - Racak
Gjakova/Djakovica
Prizren/Prizren
Shtimë / Racak
Pacaj
Peja/Pec
Vushtrri/Vucitrn
Shtime-Petrov
(Gjergjica)
Podujevo/Podujevo
Izvor Inf.
5
5
5
5
2/3/5
5
5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
2/3/5
5
5
1
2/3/5
5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
5
5
2/3/5
5
5
2/3
2/3/5
1
2/3/5
2/3
2/3/5
Prezime
SELANI
HAJDARAJ
ALIU
ISUFI
LATIF
MOLLIQAJ
AJETI
KRASNIQI
ADEMAJ
AVDYLI
BERISHA
SHALA
BASHA
BERISHA
EMINI
BOROJEVIC
JUSUFOV
KARANOVIC
SMAJLI
SYLAJ
SYLMETAJ
SHALA
PAJAZITAJ
SEJDIAJ
KALLUDRA
STOJKOVIC
MLADENOVIC
ZENELI
KADOLLI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
BERISHA
BERISHA
MUSAJ
QOSA
BRAVA
DJURICIC
MARKOVIC
ZOGIJANI
MUCAJ
RIFATI
MORINA
TAHIRAJ
TOPOJANI
DJURDJIC
HAJRIZI
HYSENAJ
HALILI
REXHA
REXHEPI
SFARQA
STOJKOVIC
VUCETIC
DIBRANI
SHABANAJ
SHALA
Ime
REXHEP
SHAQIR
RRUSTEM
LATIF
ARIF
MUSË
SAFET
SAHIT
GËZIM
VESEL
XHEVDET
ADEM
EMIN
EMIN
FAIK
RADE
SHEFKA
ILIJA
AVNI
SKENDER
ISMET
ISA
ALI
ALBERT
TAHIR
RADOVAN
SLOBODAN
GJYLAZIM
RIZA
GJYLISHAHE
VALBONA
XHEVAT
SAMIR
SELIM
SHEFKI
SHABAN
SUAT
NEBOJSA
VELJKO
ARSIM
DEMUSH
NASER
MILAIM
AHMET
SELIM
MILENKO
HAJRIJE
MUHARREM
DRITA
QERIM
RAMIZ
IDRIZ
MILANKA
VELIKA
FITIM
NIMON
RAKIP
Ime oca
ALI
ARIF
ISUFI
ADEM
H
ABDURRAHMAN
QAZIM
SEJDI
BEQIR
XHEME
FAIK
FAIK
BERISHA
MILOS
JUSUF
MILAN
ALUSH
KAMBER
HAJDAR
SHABAN
ASLLAN
DEMË
ADEM
God. rođenja
1-Jan-60
1-Jan-72
29-Dec-39
19-Oct-64
19-Oct-64
1-Jan-48
26-Aug-75
1-Jan-61
4-Sep-78
1-Jan-65
1-Jan-55
1-Jan-63
1-Jan-62
1-Jan-63
1-Jan-40
12-Jan-44
2-Aug-25
7-May-70
18-Oct-59
2-Sep-53
1-Jan-74
1-Jan-74
1-Jan-25
1-Jan-38
19-Feb-48
1-Jan-41
15-Oct-64
1-Jan-43
1-Jan-82
1-Jan-75
4-Mar-93
11-Oct-65
1-Jan-61
1-Feb-68
1-Jan-82
5-Aug-75
7-Mar-65
JEVREM
NUREDIN
SHERIF
SALI
ELEZ
ELEZ
SELIM
NAZMI
SADRI
BAJRAM
HYSEN
JEREMIJA
RADIVOJE
AHMET
ASMON
1-Jan-50
ABDURRAHMAN 25-Mar-64
9-Oct-60
ASLLAN
1-Jan-91
AGUSH
20-Jan-47
MILAN
1-Jan-59
SHABAN
18-Oct-52
AHMET
1-Jan-59
IZET
XHEMAIL
BAJRAM
DUSAN
KOJIC RADISAV
AFRIM
MUSË
MUSTAFE
7-Jul-68
23-Jun-61
1-Aug-52
10-May-20
1-Jan-98
1-Jan-47
1-Jan-34
207
Dat. događaja
20-Jan-99
24-Jan-99
25-Jan-99
25-Jan-99
25-Jan-99
25-Jan-99
27-Jan-99
28-Jan-99
29-Jan-99
29-Jan-99
29-Jan-99
29-Jan-99
31-Jan-99
31-Jan-99
31-Jan-99
1-Feb-99
1-Feb-99
1-Feb-99
1-Feb-99
1-Feb-99
1-Feb-99
2-Feb-99
3-Feb-99
3-Feb-99
4-Feb-99
4-Feb-99
5-Feb-99
5-Feb-99
6-Feb-99
6-Feb-99
6-Feb-99
6-Feb-99
7-Feb-99
7-Feb-99
7-Feb-99
8-Feb-99
9-Feb-99
9-Feb-99
9-Feb-99
11-Feb-99
14-Feb-99
15-Feb-99
16-Feb-99
17-Feb-99
19-Feb-99
22-Feb-99
22-Feb-99
22-Feb-99
23-Feb-99
23-Feb-99
23-Feb-99
23-Feb-99
25-Feb-99
25-Feb-99
26-Feb-99
26-Feb-99
26-Feb-99
Mesto
Vushtrri/Vucitrn
Peja/Pec (Kapeshnicë)
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Racak - Shtimë
Deqan - Lluke e Ep.
Skenderaj/Srbica
Podujevo/Podujevo
Deqan - Rogovë-Has
Gllogovc/Glogovac
(Rogovë)
Rogovë / Rogovo
Peja/Pec (Qender)
Peje
Pejë
Gjakova/Djakovica
Skenderaj/Srbica
Suhareka/Suva Reka
Kline/Klina
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Decan/Decani - Isniq
Deqan - Isniq
Mitrovica (Pirc)
Viti/Vitina
Prizren/Prizren
Peja/Pec (Babai)
Gjakova/Djakovica
Peje
Guncat - Malishevë
Malisheva/Malisevo
Peja/Pec (Drinisht)
Suhareka/Suva Reka
Podujevo/Podujevo
Prishtina/Pristina
Peja/Pec
Viti/Vitina
Dubrava prison
Deqan - Baballoq
Lipjan/Lipljan-Graqk
Prizren/Prizren
Deqan - Dashinoc
Sopotnica/Soponicë
Prishtina/Pristina
Gjakova/Djakovica
Shtime-Petrovë
Gllogovc/Glogovac
Rahovecit"
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Peja/Pec (7 Shtatori
Podujevo/Podujevo
Peja/Pec
Lipjan/Lipljan
Izvor Inf.
5
2/3/5
1
2/3
5
5
2/3/5
2/3
5
2/3
2/3/5
2/3/4/5
5
5
5
2/3
2/3
1
2/3
2/3
2/3/5
1
5
5
5
2/3
1
2/3
2/3/5
1
1
1
2/3
2/3/5
1
1
2/3
1
1
5
5
2/3/5
2/3/5
5
1
1
1
5
2/3/5
5
2/3
5
1
1
2/3/5
2/3
1
Prezime
DINA
KRASNIQI
KIKI
KRASNIQI
ABAZI
AHMETOVSKI
ALIU
AQIFI
AZEMI
AZEMI
BAJRAJ
BERISHA
CURRI
HAJDINI
HODOLLI
HOXHA
HOXHA
HYSENI
KOLA
KRASNIQI
MIHAJLOVIC
MIHAJLOVIC
MORINA
MUSLIJA
PERIC
QOSA
REXHEPI
RISTIC
RUSHITI
SADIKU
SALIAJ
SHEHU
TEMAJ
TOPOJANI
VOSTIC
VUKSAN
ZILIC
KAMERI
DRAGAJ
IBISHI
KRASNIQI
JETULLAHU
MUHARREMI
TAHIRI
GJUKAJ
MUSAJ
BUNJAKU
ELEZI
HAJDA
OSMANI
UJKANI
UJKANI
UJKANI
UJKANI
UJKANI
UJKANI
UJKANI
Ime
ILIR
AVDYL
RIZA
REXHEP
FLAMUR
XHELADIN
GJYLA
BURBUQE
DRITON
NEXHAT
SHURETA
MIRSIM
ISEN
SHAQIR
HAMDI
EDITA
FERAT
RAMADAN
SELIM
VENERA
VIDOSAVA
VUKOJE
XHEMILE
REXHEP
BORKA
FAIK
HAJDIN
DIMITRIJE
SEJDI
FATMIR
MUJE
SHAHIN
SOFIJE
NEZIR
NENAD
MILKA
RAJKO
NUHI
SHKELZEN
AHMET
AGRON
BEQIR
SHERIFE
RRAHIM
GJYKE
ASTRIT
FETAH
RRAHIM
GANI
NEXHAT
BEHXHET
FAIK
FATIME
FEHMI
HALIDE
IMER
MEHMET
Ime oca
ABAZ
M
FAIK
S
RAMADAN
FERAT
R
God. rođenja
1-Jan-34
15-Apr-50
1-Jan-59
1-Jan-58
5-Mar-52
1-Jan-32
1-Jan-81
XHAFER
1-Jan-77
(SHEFQET)
9-Dec-58
AVDI
1-Jan-79
BEQIR
1-Jan-74
NEBI
1-Jan-78
NEZIR
1-Jan-32
ADEM
1-Feb-43
MUHARREM
15-Jul-93
1-Jan-39
1-Jan-59
SAHIT
1-Jan-40
ZIPKAJ NEXHAD 5-Feb-97
KRSTIC
1-Jan-36
PETKO
15-May-62
DALIP
1-Jan-41
3-Jun-62
OPACIC MILAN 17-Oct-63
MAHMUT
1-Jan-28
RIZAH
16-Aug-41
BECA
1-Jan-60
(HASHIM)
1-Jan-59
ISA
21-Oct-69
SELMAN
1-Jan-71
SADIK
31-Dec-38
01,01.1925
SHABAN
17-May-70
PAVLE
1-Jun-61
DANE
15-Mar-15
DRAGAN
8-Nov-61
SALIH
1-Jan-61
YMER
1-Jan-62
H
1-Jan-12
27-May-80
JETULLAH
6-Jun-58
UKE
1-Jan-34
1-Dec-22
1-Jan-54
GANI
1-Jan-75
SH
1-Jan-16
MEHDI
18-May-43
QERIM
MURAT
26-Jun-82
N
1-Jan-33
R
1-Jan-35
A
1-Jan-34
N
1-Jan-43
A
1-Jan-50
M
1-Jan-50
M
1-Jan-34
208
Dat. događaja
27-Feb-99
27-Feb-99
28-Feb-99
28-Feb-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
1-Mar-99
2-Mar-99
3-Mar-99
3-Mar-99
3-Mar-99
4-Mar-99
4-Mar-99
4-Mar-99
5-Mar-99
5-Mar-99
6-Mar-99
6-Mar-99
6-Mar-99
6-Mar-99
6-Mar-99
6-Mar-99
6-Mar-99
6-Mar-99
6-Mar-99
6-Mar-99
6-Mar-99
Mesto
Izvor Inf.
Rrasa e Rahovvecit"
5
Rrahovec/Orahovac
"/3/5
Kaqanik/Kacanik
1
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Prishtina/Pristina
2/3
Peja/Pec
1
Vushtrri/Vucitrn - Strofc
5
Gjilan/Gnjilane
2/3
Mitrovica
2/3
Mitrovica (Rudar i vogël)
5
Peja/Pec
2/3
Podujevo/Podujevo
2/3
Kaqanik
2/3/5
Podujeve
5
Podujeve
5
Gjakova/Djakovica
273
2/3
Studime
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3
Gllogovc/Glogovac
2/3
Peja/Pec
2/3
Vushtrri/Vucitrn
2/3
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Pashtrik
2/3/5
Prishtina/Pristina
2/3
Podujeve
5
Podujeve
5
Polje
2/3
Mitrovica (Rudar i vogël)
2/3/5
Gurakuq
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren
273/5
Kovaçec / Kovačevac
2/3
Prishtina/Pristina
1
Gjakova/Djakovica
1
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
Rahovec - Bellacërkë
5
Decan/Decani
2/3/5
Gllogovc/Glogovac
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Suhareka/Suva Reka
1
Mitrovica
2/3
Deqan
5
Peje
5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Kaqanik/Kacanik
1
"Bazenti te Rrasa
5
Podujevo/Podujevo
2/3
Prizren/Prizren
2/3/5
Rreznik
5
Mitrovica
2/3/5
Rreznik
5
Rreznik
5
Mitrovica
2/3/5
Rreznik
5
Prezime
UJKANI
UJKANI
UJKANI
KASTRATI
SHALA
SHALA
UKSHINI
RECI
ZENELI
ISLAMI
KOCAN
KOQAN
KUQI
LOKU
LOKU
MULAKU
KRASNIQI
SADIKU
AVDIAJ
BUDURI
FEKA
GASHI
GASHI
GASHI
GJEZAIRI
KADRIU
KASTRATI
KASTRATI
LATIFI
QENGAJ
REXHEPI
SUKAJ
SUSURI
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHEHU
SHEHU
THAQI
MORINA
SHALA
AZEMI
HALILI
HASANI
KRASNIQI
SHABANI
DOBRAJ
FERIZAJ
FERIZAJ
MUZDEKA
MUZDEKA
MUZDEKA
TAFAJ
Ime
MUHAMED
SOFIE
TEFIK
ALUSH
MEHMET
RRAHMAN
BEQE
FAIK
RAMË
XHEVAT
HACIM
HALIM
EMERLLAH
ABUSH
MILAIM
XHEMILE
ASLLAN
SKENDER
BALI
REXHEP
ENVER
MUSLI
SHEADIN
TAHIR
ALAJDIN
KADRI
BESNIK
BESNIK
SKENDER
YMRIDIN
HYSEN
BASHKIM
FERIZ
BAJRAM
FEHMI
ILMI
LIMAN
NUREDIN
YMER
HAJDAR
EMINE
MAGBULE
HAMIT
RAMADAN
SHEMSEDIN
SAHIT
NEZIR
HARADIN
EJUP
BESNIK
HALIT
NJAZI
SHAQË
DANICA
DUSAN
STEVAN
RIZA
Ime oca
God. rođenja
1-Jan-34
1-Jan-43
1-Jan-44
5-Sep-44
1-Jan-38
1-Jan-25
JUSUF
22-Dec-61
ILAZ
25-May-77
1-Jan-19
1-Jan-46
ZAHTO
15-Nov-43
ZAHTO
1-Jan-43
MEXHIT
1-Jan-76
LIMAN
1-Jan-78
GANI
1-Jan-65
RAMADAN
1-Jan-59
5-Apr-36
MURSEL
1-Jan-54
QEMAJL
9-Apr-73
MISIN
1-Jan-71
S
1-Jan-64
FATMIR
1-Oct-80
MEHDI
10-Mar-62
HAKI
1-Jan-77
NEVZAT
1-Jan-74
(HAJRIZ)
1-Jan-54
SADRI
20-Aug-69
SADRI
20-Aug-69
MEHMET
1-Jan-70
ISMAIL
1-Jan-59
NAIT
1-Jan-70
ISMAJL
1-Jan-79
ABDURRAHMAN 1-Jan-69
REXHEP
4-Jun-76
PELIVAN
6-Nov-61
XHEMSHIT
22-Jan-74
IDRIZ
13-Sep-78
AVDI
21-Apr-71
ASLLAN
7-Nov-60
ABAZ
1-Jan-70
SHAHIN
1-Jan-79
1-Jan-47
SHAIP
1-Jan-77
SHERIF
10-May-31
TAMIL
1-Jan-77
ISUF
10-Feb-48
ISUF
1-May-71
LIMAN
1-Jan-35
S
1-Jan-26
SAHIT
26-Sep-79
HALIL
8-Sep-68
AVDI
16-Apr-33
AVDI
1-Jan-30
1-Jan-34
STEVAN
1-Jan-51
DUSAN
25-Jan-33
ISMET
1-Jan-79
N
N
R
209
Dat. događaja
6-Mar-99
6-Mar-99
6-Mar-99
7-Mar-99
7-Mar-99
7-Mar-99
7-Mar-99
8-Mar-99
8-Mar-99
9-Mar-99
9-Mar-99
9-Mar-99
9-Mar-99
9-Mar-99
9-Mar-99
9-Mar-99
10-Mar-99
10-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
11-Mar-99
12-Mar-99
12-Mar-99
13-Mar-99
13-Mar-99
13-Mar-99
13-Mar-99
13-Mar-99
14-Mar-99
14-Mar-99
14-Mar-99
14-Mar-99
14-Mar-99
14-Mar-99
14-Mar-99
Mesto
Izvor Inf.
Zubin Potok/Zubin Potok
2/3/5
Zubin Potok/Zubin Potok
2/3/5
Zubin Potok/Zubin Potok
2/3/5
Pejës)
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Gllogovc/Glogovac
2/3/5
Peja/Pec
2/3
Mitrovica
1
Kline/Klina
2/3/5
Peja/Pec
2/3/5
Dardan - Pejë
1
Podujevo/Podujevo
2/3/5
Kotline - Kacanik
5
Kotline - Kacanik
5
Kotline - Kacanik
5
Kaqanik/Kacanik
5
Istog/Istok
2/3/5
Viti/Vitina
2/3
Prizren/Prizren
1
Prizeren-Hoqe
1
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Kline-Qabiq
1
Suhareka/Suva Reka
1
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3/5
Mitrovica
2/3/5
(Jeshkovë)
1
Istog/Istok
2/3
Rrahovec/Orahovac
5
Prizren/Prizren
2/3/5
Podujevo/Podujevo
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Mitrovica
5
Klina-Ujmir
1
Prizren/Prizren
1
Peja/Pec (Alba e V.)
1
Skenderaj/Srbica
1
Prizren / Prizren
1
Peja/Pec (Haxhi Zeka)
1
Prizeren
5
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizeren-Landovice
5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Prishtina/Pristina
1
Podujeve
5
Cyqavicë
5
Gjakova/Djakovica
2/3
Prizren (Gllogovc)
2/3
Podujeve
5
Gjakova/Djakovica
1
Ul.
2/3/5
Ul.
5
Vushtrri/Vucitrn
2/3
Peja/Pec
2/3
Peja/Pec
2/3
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Prezime
TAFAJ
TAFAJ
TRAJKOVIC
AJETI
DERVISHAJ
DERVISHAJ
DERVISHAJ
KRAJA
QELAJ
SYLAJ
THAQI
ZOGJANI
DALLOSHI
DELIU
AHMETAJ
HASANI
HASANI
ISLAMI
KABASHI
KOCA
KUKAJ
MILIC
PODVORICA
SADRIA
ADEMI
ALIBEU
ALIBEU
MEHMETI
SYLA
BERISHA
KABASHI
SALIHU
TOPALLI
ARUQI
AZEMI
AZEMI
AZEMI
AZEMI
BERISHA
FAZLIU
FAZLIU
GASHI
GASHI
GUCATI
IBRAHIMI
KABASHI
KAMERI
KARAQICA
KELMENDI
MORINA
MORINA
NEZIRI
OSMANAJ
SHALA
ZENUNI
ZEQIRI
ZEQIRI
Ime
IBRAHIM
XHEMAJLI
BOSILJKA
SHERAFEDIN
BRAHIM
ENVER
ESAD
ELZO
ISMET
DERVISH
SABIT
ARSIM
MEJDI
IBUSH
HALIL
HAMZA
SABEDIN
AGIM
MURAT
ISUF
REXHEP
BRANISLAV
BURIM
GANI
HAKI
EMINE
SAMI
HAJDAR
HALIMA
ALI
YMER
XHEMAJL
VELI
HAJDIN
EMURLLAH
FATON
GANI
SHAIP
AGIM
MUHAMET
MUSLI
BURIM
ISUF
HALIM
RAME
MUSTAFA
IDRIZ
BAJRAM
ALI
GANI
RABE
QEMAIL
ELFETE
ARBEN
MUHAMET
HYSEN
REFKI
Ime oca
XHEMAJL
HAZIR Habiti
STEVAN
MUSTAFA
IMER
YMER
YMER
JANI
MISIN
SYLE
HALIT
AHMET
HAJRUSH
BRAHIM
NEZIR
MUSE
HILMI
M
ESAT
QERIM
FERIZ
MILISAV
ALI
ISUF
K
GASHI SHABAN
YMER
HAXHA
A
SHAQIR
SALIH
MALIQ
SOKOL
GANI
AZEM
GANI
YMER
SHAQIR
ZEQIR
ISUF
FERIZ
QERIM
REXHEP
SELMAN
MUNISH
AVDYL
ELEZ
ISLAM
XHAFER
ZENEL
FERAT
ADEM
ZEQIR
God. rođenja
1-Jan-81
1-Jan-55
1-Jan-54
5-Apr-36
15-Apr-66
1-Jan-82
1-Jan-80
23-Oct-89
2-Feb-73
1-Aug-65
21-Aug-77
21-Feb-76
1-Jan-45
1-Jan-45
1-Jan-70
7-Aug-57
6-Jul-68
1-Jan-72
1-Jan-52
20-Feb-47
1-Jan-66
21-May-68
1-Jan-86
7-Feb-79
1-Jan-60
23-Nov-42
12-Aug-41
9-Nov-39
1-Jan-37
1-Jan-79
15-Aug-54
1-Jan-10
1-Jan-54
1-Jan-20
3-Mar-78
6-May-77
26-Jun-51
28-Mar-73
11-Aug-70
19-Sep-69
12-Aug-71
13-May-79
27-Jun-45
15-Mar-43
1-Jan-63
1-Jan-47
8-Aug-54
1-Jan-28
1-Jan-44
23-May-37
10-Dec-47
31-Mar-84
1-Jan-77
14-Dec-79
1-Jan-60
7-Dec-56
6-May-75
210
Dat. događaja
14-Mar-99
14-Mar-99
14-Mar-99
15-Mar-99
15-Mar-99
15-Mar-99
15-Mar-99
15-Mar-99
15-Mar-99
15-Mar-99
15-Mar-99
15-Mar-99
16-Mar-99
16-Mar-99
17-Mar-99
17-Mar-99
17-Mar-99
17-Mar-99
17-Mar-99
17-Mar-99
17-Mar-99
17-Mar-99
17-Mar-99
17-Mar-99
18-Mar-99
18-Mar-99
18-Mar-99
18-Mar-99
18-Mar-99
19-Mar-99
19-Mar-99
19-Mar-99
19-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
20-Mar-99
Mesto
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Lipjan/Lipljan
Mitrovica
Decan/Decani
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
2000 - 000921)
Suhareka/Suva Reka
Skenderaj/Srbica
Lipjan
Mitrovica-Vushtrri
Skenderaj - Rezallë
Prizeren-Hatmaxhe
Mitrovica
Podujeve
Suhareka/Suva Reka
Rahovec
Skenderaj/Srbica
Prizeren-Leze
Podujevo/Podujevo
Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Skenderaj/Srbica
Shtime
Vushtrri/Vucitrn
Suhareka/Suva Reka
Podujeve
Gllogovc (Rahovec)
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Peja/Pec (Qyshk)
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec
Gjakova/Djakovica
Polac - Skenderaj
Gjakova/Djakovica
Malishevë / Malisevo
Istog/Istok
Prizeren-Kushnin
Peja/Pec (Drinisht)
Skenderaj/Srbica
Peja/Pec
Mitrovica
Gjakova/Djakovica
Shtime-Gllavicë
Izvor Inf.
2/3/5
2/3/5
2/3
1
2/3
1
1
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
1
5
2/3
2/3/5
2/3
5
273
2/3
1
5
5
2/3
5
2/3/5
2/3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2/3
5
1
1
2/3
2/3/5
5
1
2/3
2/3
1
1
1
Prezime
ZEQIRI
BLLACA
HAMZA
JAHAJ
JASHARI
LOSHI
OSMANI
PODRIMCAKU
RACI
THAQI
BYTYQI
BYTYQI
GASHI
GASHI
GASHI
HOXHA
HOXHA
ISLAMI
ISLAMI
KADRIA
KRYEZIU
MORINA
MORINA
MORINA
RANKOVIC
RANKOVIC
SUKA
SUKA
ELSHANI
HOTI
KOCA
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYEZIU
MAKSUTI
MAQEDONCI
MORINA
MORINA
MUSTAFA
NIKQI
PALUSHAJ
POPAJ
QALLAKU
REXHA
SADIKU
TODIC
XANI
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETI
BAJRAMAJ
BERISHA
DAUTAJ
FERIZI
GASHI
GASHI
HASANI
Ime
SEJDI
SKENDER
MURAT
RAMIZ
ADEM
SELMAN
XHEVAT
ZAHRIJE
ADEM
ASLLAN
FADIL
NASER
ALI
RAMADAN
REFKI
EMURLLAH
MEHMET
FETIE
SHABAN
HALIT
ARIFE
BISLIM
RAMADAN
XHEMAJL
DALIBOR
SLADJANA
HAMITE
MURAT
AZIZ
RAMIZ
FATIME
MIRADIJE
SELVER
SHABAN
REMZI
HALIL
MIFTAR
SALI
EMIN
HASIME
TUSH
HAXHI ISUFI
REXHEP
FATMIR
ISLAM
MIROSLAV
HALE
MUSLI
VESEL
BEDRI
VENET
LATIF
BAJRAM
MEXHIT
ARIF
JAKUP
ISUF
Ime oca
ZEQIR
A
BAJRAM
AVDI
REXHEP
UKE
FERAT
TAFIL
HAZIR
HAXHI
AVDYL
RAMADAN
ZEQIR
RAMADAN
FAZLI
EMERLLAH
XHELADIN
God. rođenja
1-Jan-69
1-Jan-68
17-Jan-43
1-Jan-62
20-Jul-40
1-Jan-29
1-Jan-71
10-Oct-29
1-Jan-58
1-Jan-69
28-Jan-66
1-Jan-75
1-Jan-45
1-Jan-77
1-Jan-26
26-Dec-63
8-Mar-76
KAJTAZ
FAZLI
MIFTAR
NEZIR
HAXHI
JUGOSLAV
JUGOSLAV
SADRI
FERIZ
ARIF
JUSUF
SALI
ZEQIR MORINA
ZYBER
RAMADAN
BEJT
BEQIR
HASAN
MIFTAR
MUSTAFE
MUSTAFË
ZEF
HAKI
BAFTI
SHAIP
1-Jan-32
17-Jul-44
15-Mar-63
28-May-52
1-Jun-60
9-Jun-84
5-Mar-89
31-Mar-50
20-May-44
1-Jan-33
1-Mar-78
1-Nov-78
1-Jan-41
23-Jul-65
21-Oct-37
23-Aug-74
15-Feb-52
29-Jan-54
29-Jan-52
1-Jan-17
8-Jun-44
4-Sep-71
TRIFUN
BAJRAM
SHABAN
SHABAN
FAZLI
IMER
(MEHMET)
NAZMI
R
RRAHMAN
ILMI
19-Mar-49
1-Jan-26
1-Jan-36
1-Jan-35
1-Aug-69
1-Jan-78
1-Jan-31
16-Apr-85
1-Jan-46
15-Apr-43
1-Jan-38
1-Jan-20
1-Jan-48
27-Jun-69
211
Dat. događaja
20-Mar-99
21-Mar-99
21-Mar-99
21-Mar-99
21-Mar-99
21-Mar-99
21-Mar-99
21-Mar-99
21-Mar-99
21-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
22-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
23-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
Mesto
Skenderaj/Srbica
Turjak - Malishevë
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Mitrovica (Prekaz)
Izbicë/Izbici
Skenderaj/Srbica
Peja/Pec (Fierëz)
Prishtina/Pristina
PSH-21
Rrahovec/Orahovac
PRIZREN
Prishtina/Pristina
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec
Suhareka/Suva Reka
Podujeve
Podujeve
Suhareka/Suva Reka
Malisheva/Malisevo
Malisheva/Malisevo
Suhareka / Suva Reka
Kline/Klina
Prishtina/Pristina
Kline/Klina
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Malishevë - Carralluke
Skenderaj/Srbica
Malishevë - Carralluke
Rrahovec/Orahovac
Suharek-Leshan
(Lubovec)
Prishtinë / Pristina
Suhareka/Suva Reka
Astrazub - Malishevë
Prishtina/Pristina
Istog/Istok
Suharek-Budakove
"Ura e Bellas"
Peja/Pec (Kaqanik)
Kaqanik/Kacanik
Gjakova/Djakovica
Prizren/Prizren
Rrahovec/Orahovac
Prizren - Korisa
Prizeren-Kabash
Podujeve-Llapashtic
Prishtinë
Mitrovice (Smrekonicë)
Montenegro
Mitrovica (Tarllabuq)
Peja/Pec (Bucan)
Prishtina/Pristina
Izvor Inf.
1
5
1
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3
1
1
2/3/5
5
2/3/5
1
1
5
5
2/3
1
1
1
1
2/3
2/3
1
1
1
2/3/5
1
2/3/5
2/3
1
1
4/5
1
1
2/3
2/3
5
5
2/3/5
23
2/3/5
1
1
2/3
2/3/5
5
5
5
1
2/3/5
2/3/5
1
2/3
Prezime
HASANI
HAVOLLI
HAVOLLI
HIMA
HOTI
HOXHA
IBRAHIMI
IGRISHTA
ISMAJLI
JASHARI
JONUZI
KRASNIQI
KUCI
KUCI
KUQI
KUQI
KUQI
KUQI
KUQI
KUQI
KUQI
KUQI
KUQI
KUQI
KUQI
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LOKU
LULI
LUTOLLI
MALIQI
MERNICA
MIRENA
MULLIQI
RAMADANI
REXHA
REXHA
REXHEPI
SELIMI
SHEHU
Ime
ARIFE
IMER
HAMIDE
IZET
EMRULLAH
ISLAM
SELIM
ARIF
FETAH
QAZIM
FATJON
ISMET
ISMAIL
IDRIZ
DANUSH
IBUSH
IDRIZ
ISMAIL
MINA
NEXHADI
SHERIF
XHEMAL
ISMAJL
NEXHADI
XHEMAJL
ADNAN
AGIM
BAJRAM
CEN
GARIP
IBUSH
ISMAJL
ISMET
IZIJA
MAHI
SHERIF
SABIT
SABRI
NASER
ZYMER
ADNAN
CENE
MAHI
SABIT
SABRI
PASHK
BAJRAM
FERINAZE
ISA
MEHDI
BUJAR
REXHEP
NESHAT
NESHAT
HAJDIN
SHKEMBIN
SALI
Ime oca
HALIM
HETEM
MIFTAR
HYSNI
ADEM
IDRIZ
RAMADAN
RAME
M
M
RR
NAZIF
I
XH
IDRIZ
REXHEP
XHEMAJL
I
BAKI
FERID
SULEJMAN
NUREDIN
NUREDIN
REFIK
NAZMI
QANI
ILAZ
REXHEP
NAZMI
ZENEL
SH
S
GARIP
REXHEP
XHEMAJL
REFKI
EKREM
SHABEDIN
GARIP
PREN
FERIZ
ASLLAN
SHABAN
MUHARREM
MEHMET
F
FERID
NAIP
SHYQERI
God. rođenja
1-Jan-41
1-Jan-60
1-Jan-17
30-Dec-39
2-Sep-42
1-Jan-58
5-Apr-29
1-Jan-07
1-Jan-16
1-Jan-99
12-Apr-42
1-Jan-78
1-Jan-55
11-Oct-82
1-Jan-89
1-Jan-44
3-Nov-78
14-May-82
1-Jan-68
16-Aug-71
3-Nov-77
11-Mar-78
31-Mar-68
3-Nov-77
1-Jun-78
1-May-68
5-Mar-71
15-Oct-64
1-Jan-52
19-Nov-79
20-Jan-71
23-Jan-78
22-Feb-76
15-Apr-71
1-Jan-57
1-Oct-79
20-May-71
3-Mar-82
10-Jan-33
1-Jan-78
20-Oct-64
15-Apr-72
1-Jan-79
18-May-71
13-May-51
1-Jan-65
1-Jan-94
1-Jan-52
1-Jan-78
3-Jul-42
19-Jan-76
18-Jan-76
1-Jan-43
23-Mar-99
1-Jan-45
212
Dat. događaja
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
Mesto
Izvor Inf.
Vushtrri/Vucitrn - Staofc
5
Llapashticë - Podujeve
5
Llapashticë - Podujeve
5
Mitrovica
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Madhe
4/5
Polje - Bresje
5
Prishtina/Pristina
1
Mitrovica
5
Mitrovice (Prekaz)
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Malishevë - Drenoc
2/3/5
Kotline - Kacanik
5
Kotline - Kacanik
5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Kaqanik/Kacanik-Kotline
5
Kaqanik/Kacanik-Kotline
2/3/5
Kaqanik/Kacanik-Kotline
5
Kaqanik/Kacanik-Kotline
2/3
Kotline - Kacanik
5
Kotline - Kacanik
2/3/5
Kotline - Kacanik
5
Kaqanik/Kacanik
2/3
2/3
Suharek
2/3/5
Kotline - Kacanik
5
Kaqanik/Kacanik
2/3
Kaqanik/Kacanik
2/3
Kotline - Kacanik
5
Kaqanik/Kacanik-Kotline
2/3/5
Kotline - Kacanik
2/3/5
Kaqanik/Kacanik
2/3
Kaqanik/Kacanik
2/3
Kotline - Kacanik
2/3/5
Kotline - Kacanik
5
Kaqanik
5
Kotline - Kacanik
5
Kotline - Kacanik
5
Kaqanik/Kacanik
2/3
Kaqanik/Kacanik
2/3
Prishtina/Pristina
2/3
Kaqanik/Kacanik
2/3
Kaqanik/Kacanik
2/3
2/3
Kaqanik/Kacanik
2/3
Peja/Pec
1
Podujevo/Podujevo
2/3
Ferizaj/Urosevac
2/3
Podujevo/Podujevo
2/3
Fushë Kosovë
2/3/5
Martiraj
5
Gllogovc/Glogovac
2/3
Kotline - Kaqanik
2/3/5
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Gjilan/Gnjilane
1
Prizren - Krushë e Vogël
2/3/5
Prezime
TARIJANI
VASHI
VELIU
VLASHI
VLASHI
VLASHI
YMERI
ZEKAJ
ZOGAJ
ZYMBERI
ABAZI
AGUSHI
ALIU
AZEMI
BAJRAKTARI
BAJRAMI
BEGAJ
BEGAJ
BEGU
BEGU
BEJTULLAHA
BEJTULLAHU
BEQAJ
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERSIHA
BILALLI
BINAKU
BYTYQI
BYTYQI
BYTYQI
BYTYQI
BYTYQI
BYTYQI
BYTYQI
BYTYQI
BYTYQI
BYTYQI
DALLAVERAJ
DALLAVERI
DAUTAJ
DAUTAJ
DEDINCA
DERVISHOLLI
DINA
DINA
DINA
DINA
Ime
HYSEN
SALIH
SHAQIR
SALI
VESEL
SALI
MUSLI
YMER
ALI
NYSRET
SADRI
ARIETA
SALI
FAIK
SEJFULLAH
AHMET
ABDULLAH
HAJRULLAH
SALIH
ZENEL
SYLEJMON
REMZIJE
HJARULLAH
ADEM
FADIL
GZIM
MAXHUN
MIRADIJE
MURAT
SADIK
SADIK
RUKIJE
ZYLFIE
BRAHIM
RESHAT
NAMIK
REXHEP
ALTION
BAHRIE
EMRUSH
GJYZIDE
HASAN
IDRIZ
QERIM
SEVDALI
XHEMAJLI
XHYZIDE
SAHIT
BURIM
FIDAN
MIFTAR
SHEFKI
EJUP
DRITON
HAMËZ
HYDA
ISA
Ime oca
FAZLI
BAJRAM
EMRUSH
BAJRAM
RAMADAN
B
God. rođenja
26-Feb-36
1-Mar-57
15-Aug-38
30-Mar-57
19-Jan-44
1-Jan-57
HALIM
QAZIM
XHAFER
FEJZE
IRFAN
SHAIP
REXHEP
IBRAHIM
MALUSH
10-Nov-69
1-Jan-35
9-Jun-65
1-Jan-34
14-May-73
1-Jan-38
1-Jan-46
1-Jan-15
1-Jan-37
1-Jan-74
29-Nov-70
27-May-47
1-Jan-21
1-Jan-37
20-Jun-38
HAMIT
AVDI
ADEM
BEJTULLAH
REXHEP
HALIT
REXHEP
HAXHI
LATIF
BRAHIM
SHABAN
DERVISH
SHABAN
SHABAN
HALIM
ÇERKIN
SHABAN
QAMIL
BAJRAM
LULZIM
ASLLAN
IBRAHIM
ARIF
MISIN
MISIN
TAHIR
HALIM
DESTAN
NEXHAT
HAMZA
CUN
MIFTAR
DAUT
HALIL
REXHEP
SELVER
SHAQIR
HAJDIN
HAJDIN
1-Jan-66
1-Jan-74
15-Mar-63
1-Jan-64
1-Jan-77
1-Jan-39
15-Dec-77
1-Jan-25
1-Jan-25
1-Jan-17
1-Jan-57
7-Apr-64
1-Jan-70
1-Jan-27
2-Jan-97
1-Jan-46
1-Jan-26
1-Jan-40
8-Sep-58
1-Nov-51
1-Jan-46
1-Jan-81
15-Apr-13
1-Jan-40
6-Jul-43
1-Dec-82
28-Jan-83
15-Nov-41
10.08.978
20-Apr-58
15-Aug-27
2-Sep-29
213
Dat. događaja
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
24-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
Mesto
Mitrovica (Pejë)
Prishtina/Pristina
Kotline - Kacanik
Kotline
Kotlinë / Kotlina
Peja/Pec (Alba e M.)
Strpce/Shterpce
Mitrovica (Vushtrri)
(Klladernicë)
Polje
Prizeren
Podujevo/Podujevo
Suhareka/Suva Reka
Rahovec - Celinë
Rahovec
Bellacerk - Malishevë
Podujevo/Podujevo
Podujevo/Podujevo
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Bellacerk
Rahovec - Celinë
Prishtina/Pristina
Rrahovec/Orahovac
Deqan - Pozhar
Rrahovec - Bellacërkë
Brestoc / Brestovac
Deqan - Prapaqan
(Celinë)
Kline-Gjurgjevik
(Brestoc)
Zatrave
Suharekë - Studençan
(Tërrnje)
Bellanice - Malishevë
Rrahovec/Orahovac
Suharek-Mushtisht
Batajnica BA-56, ICRC
Gjakova/Djakovica
07 Serbia, BA-08 and
Rahovec - Celinë
Drenoc - Malishevë
Suhareka/Suva Reka
Kline/Klina
Gjilan/Gnjilane
Istog/Istok
Decan/Decani
Polje - Bresje
Rozhaj Montenegro
Rahovec - Celinë
Rahovec - Celinë
Rahovec - Celinë
Rahovec - Celinë
Izvor Inf.
1
2/3
2/3
5
2/3/5
2/3/4
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
5
2/3
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3
1
2/3/5
1
2/3/5
5
2/3/5
2/3
5
2/3/5
5
5
5
2/3
1
2/3
2/3
5
2/3/5
1
2/3/5
1
1
2/3/5
1
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
1
1
1
1
5
2/3/5
5
5
5
5
Prezime
DINA
DINA
DINA
DINA
DINA
DUDI
DULA
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
FAZLIU
FAZLIU
FAZLIU
FERAJ
FERAJ
FERAJ
FERAJ
FERAJ
FERAJ
FERAJ
FERIZI
FETUSHI
FETUSHI
FETUSHI
FETUSHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
Ime
RRAHMAN
SELVER
SHAQIR
SKENDER
XHAFER
AVDULLAH
KUJTIM
ARBEN
AVDULLAH
FADIL
ISUF
MEHDI
NEHAT
OSMAN
OSMAN
QERIM
SELAMI
SELIM
SEFEDIN
SHAQIR
XHAFER
IBRAHIM
JAHIR
NAHIT
ALI
BINAK
HYSEN
ISLAM
NESHAT
RAMË
SHABAN
AVNI
ARDIAN
FATMIR
HYSNI
ARDIAN
AJMONE
BAHRIJE
BESARTA
BEXHET
BLERTA
EMIR
FADIL
FISNIK
HABIBE
HAKI
HAMZI
HYRE
HYRE
LULJETA
LUMTURIJE
MUSLI
NATYRA
SEDAT
SELVETE
SHABAN
SHAIP
Ime oca
SYLEJMAN
SYLEJMAN
SYLEJMAN
SELVER
SHERIF
RIFAT
QAMIL
NEXHAT
SULEJMAN
MISIN
FETAH
HALIM
XHEMALI
SYLEJMAN
NUHI
RAMADAN
QERIM
RAMADAN
SYLEMAN
IBRAHIM
HAMËZ
BAHTIR
SHAQIR
BAJRAM
HASAN
HASAN
HASAN
SADIK
HASAN
BINAK
OSMAN
FETAH
HAMEZ
ALI
FETAH
NUHI
NUHI
SHABAN
BAJRAM
LATIF
HYSEN
HYSEN
HASAN
MISIN
NUHI
ALI
LATIF
LATIF
LATIF
SHABAN
HYSEN
SHYQYRI
LATIF
NUHI
ARIF
God. rođenja
26-Apr-31
6-Apr-34
11-Mar-68
13-Oct-72
1-Jan-44
1-Jan-56
20-Jan-73
24-Apr-52
1-Jan-73
1-Jan-38
1-Jan-49
19-Sep-64
1-Jan-55
1-Jan-26
20-Jul-30
30-May-70
8-Jun-34
12-Mar-34
13-Apr-26
1-Jan-33
22-Oct-47
1-Jan-45
26.03.197
1-Jan-58
1-Jan-62
1-Jan-59
4-May-69
1-Jan-52
1-Jan-62
1-Jan-37
1-Jan-83
1-Jan-63
15-Dec-99
1-Jan-66
1-Jan-39
1-Jan-86
1-Jan-43
24-Jan-84
26-Jun-95
1-Jan-53
5-Jan-89
17-Oct-68
10-Feb-27
1-Jan-64
6-Mar-47
1-Jan-42
20-Sep-65
14-Jul-81
1-Jan-27
4-Aug-91
13-Jun-86
16-Jan-68
1-Jan-61
11-Aug-35
214
Dat. događaja
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
Mesto
Rahovec - Celinë
Rahovec - Celinë
Rahovec - Celinë
Rahovec - Celinë
Rahovec - Celinë
Podujeve
Gjakovë Gllogovc/Glogovac
Rrahovec/Orahovac
Gllogovc/Glogovac
(Brestoc)
Javor - Malishevë
Gllogovc/Glogovac
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
(Brestoc)
(Brestoc)
(Brestoc)
(Brestoc)
Rrahovec -Brestovac
Suharek-Sopije
Rahovec - Celinë
Skenderaj/Srbica
Rahovec - Celinë
Gjakovë - Goden
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Gjakovë Rahovec - Bellacërkë
Rahovec - Bellacërkë
Rahovec - Bellacërkë
Rahovec - Bellacërkë
Malisheva/Malisevo
Temeqin - Malishevë
Gjakova/Djakovica
Suhareka/Suva Reka
Rrahovec/Orahovac
Suhareka / Suva Reka
Bellacërkë - Rahovec
Bubavec - Malishevë
Suhareka / Suva Reka
Peja/Pec
Kralan - Malishevë
Prishtina/Pristina
Vermic - Malishevë
Suharek.Gjinoc
Malishevë
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Suhareka / Suva Reka
Suhareka / Suva Reka
(Terrnjë)
Batajnica BA01- BA-28
Izvor Inf.
5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
2/3
273/5
2/3
5
1
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3
5
1
1
1
2/3
1
1
1
2/3/5
2/3/5
5
5
5
2/3/5
5
2/3/5
5
1
1
5
1
1
1
2/3/5
1
5
1
1
1
1
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
Prezime
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GËRXHALIU
GOLLOPENI
HAJRIZI
HASANI
HASANI
HASANI
HASANI
HASANI
HOTI
HOTI
IBRAHIMI
IBRAHIMI
IBRAHIMI
IDRIZI
IDRIZI
IDRIZI
IDRIZI
IMERI
IMERI
ISLAMI
ISLAMI
JASHARI
JUSUFI
KABASHI
KABASHI
KABASHI
KADRIU
KARACICA
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KLINAKU
KOCI
KOCI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYEZIU
KUCI
Ime
SHAQIR
SHEFKINAZE
SHEFKET
SHEFQET
SHEMSIJE
SHYQYRI
VLORA
VOTIM
XHEVAHIR
XHEVDET
SHABAN
OSMAN
QAZIM
SHAHIN
RASIM
AGIM
AFRIM
BEDRUSH
FERIDE
SADEDIN
YLBER
KADRI
RAIF
HSNI
RAJMOND
SKENDER
ENIS
HABIB
KADIR
XHELIL
HASHIM
SELMAN
ALI
BALI
SYLEJMAN
GAZMEND
XHELADIN
ZEJNIE
ZEMIRE
FETIE
HAJZER
BAJRAM
KASTRIOT
KUSHTRIM
RAMË
NAZIF
AFRIM
BESIM
AFRIM
ALLTANE
BEHARE
MUHAMET
RAMADAN
REFIJE
RUZHDI
AHMET
QAMIL
Ime oca
REXHEP
XHEMAJLI
HAJRUSH
JASHAR
MILIAIM
MUSLI
MURSEL
MURAT
RIZAH
A
HAJDIN
REXHEP
MUSLI
S
REXHEP
MEHMET
HAJREDIN
SADEDIN
BAJRAM
RAMADAN
SADEDIN
FETAH
FETAH
PAJAZIT
AGIM
SADRI
R
HALIL
H
V
IDRIZ
IDRIZ
ISAK
SHABAN
God. rođenja
1-Jan-46
1-Jan-27
1-Jan-64
1-Jan-45
1-Jan-58
6-Apr-49
1-Jan-89
1-Jan-91
28-Aug-63
1-Jan-67
1-Jan-10
1-Jan-39
1-Jan-53
1-Jan-85
1-Jan-27
20-Feb-61
20-Sep-77
3-Feb-84
24-May-56
23-May-53
10-Nov-79
1-Jan-40
1-Jan-42
6-Mar-59
1-Jan-84
1-Jan-56
1-Jan-82
1-Jan-38
1-Jan-80
1-Jan-79
30-May-82
2-Nov-50
1-Jan-71
1-Jan-66
1-Jan-34
2-Mar-55
20-Oct-68
1-Jan-69
1-Jan-83
18-Jan-28
1-Jan-66
1-Jan-37
1-Jan-68
1-Jan-82
1-Jan-14
1-Jan-34
1-Jan-71
1-Jan-72
28-Mar-71
1-Jan-42
ISUF
ISUF
BEHXHET
ISAK
ZEQIR
HAXHI
15-Oct-36
1-Jan-28
1-Jan-50
28-Sep-64
1-Jan-42
1-Jan-62
IBRAHIM
IBRAHIM
SHAQIR
SAMI
MELIT
MUSA
RAMADAN
SHABAN
ISUF
SOKOL
BAJRAM
BAJRAM
XHEMAJL
215
Dat. događaja
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
Mesto
Prishtina/Pristina
Malisheva/Malisevo
Suhareka/Suva Reka
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Peja/Pec
Malishevë (Rahovec)
Suhareka/Suva Reka
Podujevo
Pejës)
(Bajcine)
(Piranë)
Suharekë / Suva Reka
Martiraj UL.
Suharek-Doberdolan
(Decan/Decani)
Rahovec - Celinë
Rahovec - Celinë
Rahovec - Celinë
Rahovec - Celinë
Rahovec - Celinë
Skenderaj (Suharekë)
Rrahovec (Suharekë)
Rahovec - Celinë
Gjakovë Gjakovë Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn-Besnik
Vushtrri - Becic
Kacanik
Vushtrri/Vucitrn
Mitrovica (Koprivë)
Gjakovë Gjakovë Mitrovica (Llaushe)
Gjakovë - Old City
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Rahovec - Celinë
Prishtina/Pristina
Prishtina
Prishtina
Prishtina
Zatrave
Vushtrri/Vucitrn-Burim
Gjakovë Gjakovë Drenoc - Malshevë
Gllogovc/Glogovac
Suharekë - Studencane
(Trnje/Tërrnje)
Prishtina/Pristina
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Malishevë - Turjake
Gjakova/Djakovica
Izvor Inf.
1
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
5
2/3/5
5
5
5
5
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
1
1
2/3
2/3
5
2/3
5
5
5
5
273/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
1
1
2/3/5
1
5
2/3
Prezime
KUCI
KUQI
KUQI
KURTI
MAMAJ
MANI
MAZREKU
MEKOLLI
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINËN
MURIQ
OSMANAJ
OSMANAJ
OSMANAJ
OSMANAJ
OSMANAJ
OSMANAJ
OSMANAJ
OSMANAJ
OSMANAJ
OSMANAJ
OSMANI
OSMANI
OSMANI
OSMANI
OSMANI
OSMANI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
Ime
QEMAJI
ARLIND
HASAN
RIZA
ENVER
BEKIM
ERSAN
BISLIM
BLERIM
ISLAM
ISLAM
JONUZ
METË
METUSH
MUSA
VAHDET
ZYRAJE
MEHMET
HYSË
BASHKIM
BEDRI
BEKIM
FAIK
HAMZA
MEHMET
MIFTAR
QAZIM
SALI
ZYMER
MIRSAT
ARJETA
LUAN
LULZIM
ORHAN
ZYMRIJE
ALEMSHAH
GENTIANA
ILIRJANA
KOSOVARE
MEJREME
RIAD
AGON
ALBAN
AVDULLAH
BEDRUSH
BEHLUL
ETHEM
HYSNI
HAZER
IRFAN
ISUF
KRESHNIK
LINDRIT
MEHMET
MURSEL
NAZMI
NISIM
Ime oca
ALI
FERAT
ALI
RAMË
FAZLI
MEHMET
AHMET
MUHAMET
God. rođenja
1-Jan-62
1-Jan-80
1-Jan-64
1-Jan-56
1-Jan-67
1-Jan-73
1-Jan-81
23-Mar-67
9-Nov-75
HASAN
BINAK
MUHAMET
5-Apr-69
1-Jan-36
1-Jan-29
QAZIM
SADIK
IBRAHIM
HAXHI
BELO
DERVISH
RAMADAN
QAZIM
XHELADIN
MAHMUT
ALI
RAME
SELIM
TAHIR
SALIH
ISAK
AUGUSHI
RRAHMAN
RRAHMAN
XHAVIT
SABIT
1-Jan-35
28-Feb-65
1-Jan-36
SABRI
BEDRUSH
AVDULLAH
MURSEL
HALIM
BEG
HAKI
VESEL
SELIM
1-Jan-64
24-Feb-75
14-Aug-69
1-Jan-74
28-Jan-79
5-Apr-59
1-Jan-72
1-Jan-49
1-Jan-44
1-Jan-30
5-Jul-57
1-Jan-75
15-Aug-73
26-Apr-75
2-Nov-71
9-Nov-80
13-May-44
1-Jan-45
1-Jan-94
1-Jan-92
1-Jan-96
1-Jan-74
1-Jan-95
1-Jan-85
1-Jan-78
1-Jan-82
1-Jan-53
1-Jan-83
1-Jan-53
1-Jan-62
1-Jan-22
1-Jan-58
1-Jan-23
1-Jan-81
1-Jan-81
1-Jan-53
1-Jan-49
1-Jan-56
1-Jan-64
216
Dat. događaja
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
Mesto
Suhareka/Suva Reka
Klin-Jashanic
Peja/Pec
Gjakovë Peja/Pec
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Podujeve
Gjakovë - Boden
Gjakovë - Goden
Malishevë - Burim
Gjakovë - Goden
Gjakovë Gjakovë - Goden
"Veletemi"
Gllogovc/Glogovac
"Velitemi"
Gjakovë Zatrave
Gjakovë - Goden
Gjakova/Djakovica
Gjakovë Gjakovë - Goden
Peja/Pec
Gjakova/Djakovica
Prizren/Prizren
Gjakovë Prizeren-Tosuz
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Fushë Kosovë Fushë Kosovë
Fushë Kosovë
Kaqanik/Kacanik
Polje
Suharek-Gelanc
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Prizeren-Qendres
Gjakova/Djakovica
"Ura e Bellas"
"Ura e Bellas"
"Ura e Bellas"
"Ura e Bellas"
"Ura e Bellas"
"Ura e Bellas"
"Ura e Bellas"
"Ura e Bellas"
"Ura e Bellas"
"Ura e Bellas"
"Ura e Bellas"
Bellacërkë - Rahovec
Bellacërkë - Rahovec
Rahovec - Bellacërkë
"Ura e Bellas"
Bellacërkë - Rahovec
Izvor Inf.
2/3
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3
2/3/5
5
1
5
1
1
5
5
2/3/5
1
2/3/5
5
5
1
1
5
1
1
1
1
5
1
1
2/3/5
5
2/3
2/3
1
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Prezime
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POPAJ
POTERA
POTERA
PRESTRESHI
PRUTHI
RAKOCI
RAMADANI
RAMADANI
REXHA
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
RRAFSHI
SALIHU
SALIHU
SALIHU
SALIHU
SALIHU
SALIHU
SALIHU
SALIHU
SALIU
SEZAIRI
SINANI
SMAJLI
SPAHIU
SPAHIU
SPAHIU
SPAHIU
SPAHIU
SPAHIU
SPAHIU
SUKAJ
SYKAJ
SYKAJ
SHABANI
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHEHU
SHEHU
SHEHU
Ime
RRUSTEM
SAHID
SEDAT
SHENDET
VEHAP
XHAVIT
ALBAN
KRESHNIK
NESIM
SHENDET
BRAHIM
EMIN
KADRI
SHEFQET
XHEVDET
HAKI
RASIM
REFKI
DËRGUT
DERVISH
HAJDAR
ISAMEDIN
NAIM
NUHI
HALIL
BAJRAM
DASHURIE
FAIK
GËZIM
MEJREME
MIRE
RAMAZAN
SERVETE
SALI
FATMIR
HASAN
VESEL
DAUT
LLIRIANA
LIRIM
MARIGONA
QAMILE
RUZHDI
XHEMAL
RAMADAN
QERIM
QERIM
BEKIM
HAFIR
HYSEN
MILAIM
OSË
REXHEP
SHABAN
BEKIM
DRITON
NAIT
Ime oca
HALIT
BEG
R
E
S
S
EMIN
IMER
AHMET
NASER
SADIK
AMRUSH
NUREDIN
QEMAJL
HAZIZ
MUHAMET
MUHAMET
MEHEMET
HAZIZ
HAXHI
SAHIT
HASAN
FAIK
HASAN
FAIK
FAIK
SELIM
FAIK
FAIK
SHAIP
ABAZ
MUHAMET
A
RUZHDI
AZIZ
AZEM
MUSË
MUSË
SH
JAKUP
BAJRAM
SHAIP
DAUT
ISLAM
XHEME
RESHAT
SALI
SALI
God. rođenja
1-Jan-37
1-Jan-59
1-Jan-48
1-Jan-82
1-Jan-41
1-Jan-67
1-Jan-78
1-Jan-82
1-Jan-65
1-Jan-81
1-Jan-48
2-Feb-80
16-Feb-44
1-Jan-53
7-Jul-34
27-Oct-62
1-Jan-50
19-Apr-99
3-May-26
1-Dec-58
1-Sep-39
24-May-61
1-Jan-82
1-Jan-65
11-Nov-33
6-Jul-79
6-Jan-53
13-Jul-82
1-Aug-84
11-May-58
25-Mar-92
15-Jul-87
1-Jan-38
1-Sep-75
01.01.1893
1-Jan-28
10-Aug-81
1-Jan-87
1-Jan-92
1-Jan-89
1-Jan-30
1-Jan-46
1-Jan-29
1-Jan-51
1-Jan-44
1-Jan-44
1-Jan-74
1-Jan-34
5-Apr-46
1-Jan-43
1-Jan-16
20-Mar-43
1-Jan-67
1-Apr-72
16-Aug-79
1-Jan-81
217
Dat. događaja
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
Mesto
Izvor Inf.
"Ura e Bellas"
5
Bellacërkë - Rahovec
5
"Ura e Bellas"
5
Bellacërkë - Rahovec
5
Bellacërkë - Rahovec
5
Bellacërkë - Rahovec
5
Polje
2/3/5
Prizeren-Korish
5
Prizeren-Leze
5
Kline/Klina
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Podujevo/Podujevo
2/3
Podujeve
5
Gjakovë 2/3/5
Gjakovë 2/3/5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Kaqanik/Kacanik
2/3/5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Prizeren-Grazhdanik
Gjakova/Djakovica
1
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Prishtina/Pristina
1
Vushtrri/Vucitrn
1
Rahovec - Celinë
5
Mitrovica (Kuqicë)
5
Skenderaj/Srbica
1
Bellacërkë - Rahovec
5
Bellacërkë - Rahovec
5
Bellacërkë - Rahovec
5
Bellacërkë - Rahovec
5
Kaqanik/Kacanik
1
Bellacërkë - Rahovec
5
Prizeren
2/3/5
Kline (Pejë Novo Selo 1
2/3
Pejë
5
Skromë
2/3/5
Suharek
1
Podujeve
5
Rrahovec/Orahovac
1
Deqan - Prapaqan
5
Prugoc / Prugovac
4/5
Negroc / Negrovce
4/5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prezime
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHTRANI
THACI
THAQI
VOCI
VOCI
VOCI
XHAFERI
XHAFERI
XHAFERI
YMERI
YMERI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZHERKA
ZHERKA
ZHERKA
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
Ime
NEXHAT
SAHIT
XHAVIT
RESHAT
IMIHANE
NASER
ISA
ALI
MUSLI
RAHIME
MIROSLAVKA
RAMIZ
SAFET
HASHIM
SELMON
ALBAN
ALBULENA
ALMA
ALTIN
BAJRAM
BESART
BLEDAR
BURBUQE
ELBASANE
MIFTAR
MYRVETE
MYRVETE
NAZLIE
SANIJE
SEBAHATE
SUZANA
NEXHNEDIN
QAMIL
SADIK
ABEDIN
AGIM
BAJRAM
BILALL
CLIRIM
DARDAN
DARDANE
DESTAN
DHURATA
ESHREF
FATOS
HYSEN
HYSNI
IBRAHIM
KASIM
LABINOT
LUMNIJE
LUMTURIE
MEDI
MUHAMET
MUHARREM
QAMIL
RESHIT
Ime oca
SHYQYRI
SALI
SALI
SHYQYRI
MUSTAFE
QAMIL
HALIT
HYSEN
HYSEN
EQEREM
MILORAD
SHABI
RAMIZ
SELMON
HASHIM
BAJRAM
BAJRAM
BAJRAM
SELMAN
MIFTAR
AGIM
SELMAN
AGIM
AGIM
SELMAN
MEHMET
UKË
AGIM
NEZIR
SHERIF
AGIM
QAMIL
JAKUP
JAKUP
HASAN
XHELADIN
HAMEZ
SHLIRIM
SHLIRIM
JASHAR
SHLIRIM
SHAIP
SAJDIN
FATOS
XHEMAJL
HAMEZ
SHEMSI
IMER
MUHAMET
God. rođenja
15-Mar-59
23-Jan-69
16-Mar-74
8-Jan-62
1-Jan-83
23-May-05
1-Jan-39
5-May-36
1-Jan-49
2-Jan-43
3-Aug-29
15-Feb-81
1-Jan-82
1-Jan-50
28-Nov-94
ZEQIRI
16-Dec-96
14-May-89
24.0.1969
10-Nov-88
15-Sep-91
10-Jan-86
15-Mar-80
8-Oct-38
30-Apr-57
11-Dec-66
9-Jul-83
1-Nov-39
10-Mar-66
15-Nov-78
1-Jan-69
1-Jan-26
1-Jan-63
1-Jan-48
14-Jun-47
1-Jan-30
1-Jan-59
1-Jan-93
1-Jan-91
1-Jan-29
1-Jan-89
1-Jan-44
1-Jan-57
1-Jan-77
1-Jan-29
1-Jan-30
1-Jan-69
1-Jan-81
1-Jan-60
1-Jan-68
1-Jan-44
1-Jan-29
1-Jan-69
1-Jan-24
1-Jan-67
218
Dat. događaja
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
25-Mar-99
Mesto
Izvor Inf.
Prizren - Krushë e Vogël
2/3/5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
KACANIK
2/3
Batajnica Serbia BA-45,
5
Gjakova/Djakovica
5
Skenderaj/Srbica
2/3
Kline/Klina
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Mitrovica (Bare)
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn-Studime
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3
Gjakovë 5
Gjakovë 5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Gjakovë 5
Gjakovë 5
Gjakovë 5
Rahovec "Ura e Bellas"
5
"Ura e Bellas"
5
"Ura e Bellas"
5
"Ura e Bellas"
5
Rahovec - Bellacërkë
5
"Ura e Bellas"
5
"Ura e Bellas"
5
Rahovec - Bellacërkë
5
"Ura e Bellas"
5
"Ura e Bellas"
5
"Ura e Bellas"
5
Rahovec - Bellacërkë
5
"Ura e Bellas"
5
"Ura e Bellas"
5
"Ura e Bellas"
5
"Ura e Bellas"
5
"Ura e Bellas"
5
Rahovec - Bellacërkë
5
"Ura e Bellas"
5
"Ura e Bellas"
5
"Ura e Bellas"
5
"Ura e Bellas"
5
"Ura e Bellas"
5
Prezime
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ZHUNIQI
ABAZI
ABAZI
AJDINI
AJDINI
ALIJA
ALIJA
ALUSHAJ
ALUSHAJ
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
ASLLANI
AVDYLI
AVDYLI
AZEMI
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
BAJRAMI
BAJRAMI
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BATUSHA
BEDRA
BEGOLLI
BEHLULI
BEHLULI
BEHLULI
Ime
QEMAJL
SHEMSI
SHLIRIM
SABRIE
FADIL
NAIM
ZYLE
ALI
ARBEN
SKËNDER
XHAFER
ADEM
ASIM
FEHIM
HASIM
MUHARREM
NEXHAT
NYSRET
PERPARIM
BALI
ENVER
ABEDIN
HAJZER
JAKUP
MEHMET
MURAT
RAMADAN
HAKI
RIFAT
AHMET
ASLLAN
AVDI
BEKIM
BEQIR
BURIM
EMRUSH
ENVER
FEHIM
HAXHI
ISLAM
LIRIM
MËRGIM
MILAIM
MUHAREM
NJAZI
OSMAN
SEJDI
SEFER
SKIFER
SYLEJMAN
VISAR
ZAIM
BESIM
SYLEJMAN
HYSEN
LULZIM
MIHANE
Ime oca
XHELAJDIN
BIALL
QAMIC
SEFER
AJET
BILALL
HALIL
HALIL
XHAFER
IBRAHIM
ISUF
ADEM
ADEM
ADEM
ISUF
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
AVDYL
BALI
SELMAN
HAZIR
RAMË
ISUF
BAJRAM
SADIK
SHABAN
QAZIM
ISLAM
BAJRAM
SYLEJMAN
DERVISH
AHMET
SEJDI
AVDI
ZAIM
RASIM
BAJRAM
AHMET
ZAIM
QAZIM
DERVISH
BEQIR
MEHMET
MEHMET
OSMAN
SADIK
AVDI
QAZIM
AHMET
JUSUF
ADEM
HYSEN
MUHARREM
God. rođenja Dat. događaja
1-Jan-45
25-Mar-99
1-Jan-47
25-Mar-99
25-Mar-99
1-Jan-34
26-Mar-99
21-Sep-79
26-Mar-99
28-Jun-68
26-Mar-99
1-Jan-38
26-Mar-99
27-Mar-87
26-Mar-99
27-May-84
26-Mar-99
1-Jan-72
26-Mar-99
1-Jan-37
26-Mar-99
1-Jan-29
26-Mar-99
1-Jan-65
26-Mar-99
26-Oct-69
26-Mar-99
16-May-66
26-Mar-99
10-Apr-37
26-Mar-99
9-Feb-68
26-Mar-99
7-May-66
26-Mar-99
11-Mar-70
26-Mar-99
1-Jan-26
26-Mar-99
27-May-73
26-Mar-99
22-Sep-43
26-Mar-99
29-Jul-53
26-Mar-99
11-Apr-38
26-Mar-99
1-Jan-34
26-Mar-99
2-Sep-31
26-Mar-99
1-Jul-37
26-Mar-99
16-Apr-60
26-Mar-99
26-Mar-99
15-Jun-57
26-Mar-99
22-Apr-55
26-Mar-99
1-Jan-53
26-Mar-99
31-Mar-81
26-Mar-99
5-Apr-33
26-Mar-99
23-Aug-80
26-Mar-99
4-May-67
26-Mar-99
22-Mar-77
26-Mar-99
5-Apr-75
26-Mar-99
10-Mar-70
26-Mar-99
15-Aug-68
26-Mar-99
23-Aug-84
26-Mar-99
31-Jan-79
26-Mar-99
18-May-66
26-Mar-99
1-Jan-26
26-Mar-99
22-May-61
26-Mar-99
12-Jun-38
26-Mar-99
26-Mar-27
26-Mar-99
1-Jan-80
26-Mar-99
19-Oct-78
26-Mar-99
25-Mar-55
26-Mar-99
19-Jul-83
26-Mar-99
23-Mar-52
26-Mar-99
1-Jan-69
26-Mar-99
9-Mar-51
26-Mar-99
13-Apr-36
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
219
Mesto
"Ura e Bellas"
"Ura e Bellas"
"Ura e Bellas"
Izvor Inf.
5
5
5
1
Rahovec - Celinë
5
Polje
1
Polje
2/3
Peja/Pec
1
Peja/Pec
2/3
Pejës)
5
Pejës)
5
e Madhe
1
Madhe
5
Madhe
1
Prizren/Prizren
1
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
2/3/5
Madhe
1
Madhe
1
Prizren - Krushë e Vogël
2/3/5
Podujevo/Podujevo
1
Kline/Klina (Resnik)
2/3/5
Kline/Klina (Resnik)
2/3
Pejës)
5
Kline/Klina (Resnik)
2/3/5
Kline/Klina-Resnik
5
Kosovë)
2/3
Prizeren-Qendres
5
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
2/3/5
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
2/3/5
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
5
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Fushë Kosovë
2/3
Fushë Kosovë
5
Fushë Kosovë
5
Prezime
BEHLULI
BEHRAMI
BELULI
BEQIRI
BEQIRI
BEQIRI
BEQIRI
BEQIRI
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
Ime
MUHAMET
QAMIL
ADEM
ARBEN
KUJTIM
MAHIR
PETRIT
SKENDER
AFRIM
AHMET
AJDIN
ALTIN
ARTA
AVDI
BESIM
BUJAR
DAFINA
DESTAN
DORUNTINA
DRILON
EDON
EROLIND
ERON
FATIME
FATIME
FATMIRE
FATON
FLORIE
HAJDIN
HAMDI
SAHIT
HANEMSHA
HANËMSHAHE
HATIXHE
HAVE
HEROLINDA
HERON
ISMET
JASHAR
KUSHTRIM
LIRIE
MAJLINDA
MEHMET
MERITA
MEVLYDE
MIHRIJE
MURAT
MUSLI
NAFIJE
NEXHAT
NEXHMEDIN
REDON
RUKIJE
SAIT
SABEHATE
SEDAT
SHERINE
Ime oca
HYSEN
(AVDYL)
HYSEN
SKENDER
SKENDER
SKENDER
SKENDER
MYRTEZ
MUSLI
MANUSH
VESEL
NEXHAT
BERISHA
SAHIT
VESEL
VESEL
SEDAT
HAJDAR
BUJAR
SEDAT
BUJAR
NEXHAT
FATON
SHYQERI
MALIQ
VESEL
ISMET
MUHARREM
VESEL
OSMAN
RRUSTEM
HAMDI
MURSEL
RAMADAN
NEXHAT
FATON
FATON
MELIT
AVDI
HAZIR
NEXHAT
MANUSH
HAMDI
NEBI
RAIF
HAMDI
SAHIT
ISUF
FAIK
VESEL
NEXHAT
ETËHEM
IDRIZ
VESEL
ISMET
God. rođenja Dat. događaja
6-Mar-78
26-Mar-99
1-Jan-62
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Sep-76
26-Mar-99
8-Sep-72
26-Mar-99
30-May-67
26-Mar-99
1-Aug-78
26-Mar-99
10-Jul-39
26-Mar-99
1-Jan-74
26-Mar-99
2-Jun-38
26-Mar-99
1-Jan-62
26-Mar-99
6-Jan-88
26-Mar-99
14-Jul-81
26-Mar-99
1-Jan-53
26-Mar-99
1-Jan-66
26-Mar-99
1-Jan-59
26-Mar-99
27-Jul-83
26-Mar-99
18-Sep-60
26-Mar-99
1-Jan-96
26-Mar-99
20-Feb-86
26-Mar-99
1-Jan-86
26-Mar-99
1-Jan-85
26-Mar-99
9-May-98
26-Mar-99
1-Jan-56
26-Mar-99
1-Jan-56
26-Mar-99
1-Jan-75
26-Mar-99
1-Jan-71
26-Mar-99
1-Jan-61
26-Mar-99
1-Jan-62
26-Mar-99
1-Jan-46
26-Mar-99
1-Jan-46
26-Mar-99
1-Jan-20
26-Mar-99
1-Jan-87
26-Mar-99
1-Jan-00
26-Mar-99
1-Jan-36
26-Mar-99
26-Dec-85
26-Mar-99
1-Jan-98
26-Mar-99
9-Sep-96
26-Mar-99
16-Nov-43
26-Mar-99
1-Jan-87
26-Mar-99
21-Feb-73
26-Mar-99
26-May-83
26-Mar-99
2-Jun-38
26-Mar-99
1-Jan-86
26-Mar-99
1-Jan-72
26-Mar-99
1-Jan-73
26-Mar-99
1-Jan-90
26-Mar-99
15-Jan-39
26-Mar-99
25-Apr-44
26-Mar-99
1-Jan-56
26-Mar-99
1-Jan-62
26-Mar-99
23-May-97
26-Mar-99
1-Jan-24
26-Mar-99
01.01.1916
26-Mar-99
13-Dec-74
26-Mar-99
1-Jan-54
26-Mar-99
5-Feb-82
26-Mar-99
220
Mesto
Izvor Inf.
Polje-Ramabuq
5
Mitrovica (Llaushë)
5
Fushë Kosovë
5
Rrahovec/Orahovac
1
Rrahovec/Orahovac
1
Rrahovec/Orahovac
1
Rrahovec/Orahovac
1
Rrahovec/Orahovac
1
Suhareka/Suva Reka
2/3
Prizren - Krushë e Vogël
1
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
2/3
Suhareka/Suva Reka
1
Rrahovec/Orahovac
1
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
2/3
Suhareka/Suva Reka
1
Suharek
5
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka - Suva Reka
5
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
5
Suhareka - Suva Reka
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
2/3
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Suharek
5
Suhareka/Suva Reka
1
Suharek
5
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
2/3
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
2/3
Suhareka/Suva Reka
1
Prizren/Prizren
2/3
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
1
Batajnica (BA01) BA-30,
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
2/3
Suhareka/Suva Reka
1
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
1
Rahovec - Celinë
5
Suhareka - Suva Reka
5
Prishtina/Pristina
1
Kline-Kline
2/3/5
Prizeren-Leze
1
Prezime
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BYTYQI
CARRETI
CARRETI
CENA
DAUTI
DELIJA
DEMA
DEMAJ
DERVISHDANA
DERVISHDANA
DINA
DINA
DINA
DINA
DINA
DINA
DINA
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
ELEZI
Ime
SOFIE
SOFIJE
VESEL
VIOLETË
VLORIAN
ZANA
ZEJNULLAH
ZELIHE
ZENEL
ZYMRYTE
GJYKE
URIM
GEZIM
LULJETA
YMER
QERIM
MURAT
NAJE
NAJE
FAHRI
EMIN
FAHREDIN
FLURIM
HAKI
NAIM
SAHIT
SELAJDIN
XHEMILE
AGIM
AHMET
ALI
BERAT
DURAK
GANI
HABIB
HAKI
HAMZE
IBISH
IBRAHIM
ILAZ
ISAK
ISLAM
ISMET
ISRET
JAKUP
MALUSH
MUHARREM
MUSLI
NASIP
NUHI
RIDVAN
SAMI
TAHIR
XHEMAJL
XHEMAJL
XHEVAT
SHOT
Ime oca
VESEL
NEBI
SHABAN
MUSLI
BUJAR
HAMDI
NAZMI
HALIL
HAJDAR
MUSLI
BRAHIM
ARIF
HAXHI
HAXHI
BAJRAM
SELMAN
HLIL
RIZA
RIZA
ZEJNELABEDIN
ZEJNELABEDIN
SELAJDIN
SELAJDIN
ISLAM
SAHIT
ISLAM
ISLAM
MUSTAFË
MUHARREM
UKSHIN
SELIM
NAZMI
FETA
HALIL
LATIF
JONUZ
HALIL
MUHARREM
M
IBRAHIM
JOLLGJI
JAMIN
JAMIN
JAMIN
RAMADAN
RAMADAN
JAMIN
ISAK
NUREDIN
SELIM
NAZIF
JONUZ
JONUZ
MALUSH
MUHARREM
RAMADAN
AVDYL
God. rođenja
1-Jan-40
1-Jan-41
1-Jan-38
10-Jan-77
1-Jan-82
1-Jan-85
13-Sep-73
1-Jan-56
7-Apr-58
1-Jan-69
1-Jan-57
22-Jan-61
25-Sep-90
1-Jan-96
1-Jan-75
16-Feb-61
26-Oct-46
1-Jan-35
1-Jan-35
28-Nov-61
2-Jul-66
1-Jan-65
1-Jan-68
1-Jan-58
1-Jan-83
25-Mar-55
1-Jan-46
4-Feb-06
29-Sep-49
1-Nov-56
1-Jan-46
21-Mar-82
1-Jan-25
16-Sep-36
16-May-43
16-Oct-58
1-Jan-41
1-Jan-64
3-Mar-44
1-Jan-75
13-Sep-46
1-Jan-34
28-Feb-40
10-Mar-43
8-May-47
1-Jan-50
7-May-25
23-Jan-71
23-Aug-57
1-Jan-52
6-Nov-72
15-May-67
26-Oct-72
1-Jan-58
1-Jan-61
1-Jan-56
24-May-17
221
Dat. događaja
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
Mesto
Gjakova/Djakovica
Suharek
Batajnica BA-01, BA-22,
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Gjilan/Gnjilane
Fushë Kosovë
Polje
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec
IM
Gjakovë
Batajnica BA-53
Rrahovec/Orahovac
Kline-Shtupel
Gjakova/Djakovica
Pejë
Peja/Pec
Gjakova/Djakovica
Gjakovë / Djakovica
Prizren/Prizren
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rahovec - Celinë
Prizren/Prizren
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Kline-Gjergjovik
Izvor Inf.
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
1
1
2/3
1
1
1
1
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3
1
1
1
1
2/3
1
5
1
2/3
1
2/3
1
1
2/3/5
1
1
1
2/3/5
1
1
1
1
1
1
1
1
2/3
1
2/3
1
2/3
1
2/3
1
1
5
Prezime
ELMAZI
ELMAZI
ELSHANI
ELSHANI
EMRULLAHU
EMRULLAHU
FAZLIU
FERATI
FERATI
FETAHU
GALLOPENI
GALLOPENI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GJURKAJ
GRAIQEVCI
GRAJQEVCI
GRAJQEVCI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDINI
HAJDINI
HALILAJ
HAZIRI
HOTI
Ime
FEHMI
NYSRETE
MILAIM
RAGIB
MUHAMET
SEJDI
NASER
DRITAN
RIFADIJE
HAJRULLAH
BURIM
NUHI
ABAZ
AFRIM
AGIM
AGRON
AVDI
BALI
DALIFE
HADIJE
HAKI
ILMI
ISMET
ISUF
KAPLLAN
MAXHUN
MILAIM
MUMIN
NEHAT
NEXHMEDIN
XHEVDET
HASHIM
DINË
HABIB
NEBI
XHEVAT
SAIT
ABAZ
ABEDIN
HALIL
HALIM
HYSNI
MURSEL
NAZIM
QAMIL
RASIM
SAHIT
SABIT
SELAJDIN
SHANI
VESEL
ZENUN
NAIM
ZYLA
MURSEL
LIMAN
RAMADAN
Ime oca
AVDULLA
RAMADAN
VELI
SH
AJET
HAXHI
EJUP
QEMAJL
ISLAM
RIFAT
RIFAT
ZENUN
EKREM
SYLEJMAN
MAHMUT
ARIF
HAZER
RAGIP
SEFER
SELMON
AHMET
QAZIM
ZENUN
K
RAGIP
ZENUN
SYLEJMAN
SALIH
NUHI
MURAT
HASHIM
HASHIM
HASHIM
MAHMUT
ABEDIN
ABAZ
MAHMUT
ABAZ
HALIL
HALIM
HALIM
MAHMUT
HALIM
MAHMUT
MAHMUT
HALIM
MAHMUT
HALIM
QAMIL
AJET
FAZLI
HALIM
HAZIR
SALIH
God. rođenja Dat. događaja
1-Jan-49
26-Mar-99
1-Jan-48
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
1-Jan-87
26-Mar-99
1-Jan-43
26-Mar-99
23-Sep-77
26-Mar-99
26-Oct-73
26-Mar-99
1-Jan-68
26-Mar-99
10-Nov-38
26-Mar-99
1-Aug-84
26-Mar-99
18-Mar-82
26-Mar-99
1-Jan-66
26-Mar-99
1-Jan-81
26-Mar-99
1-Jan-72
26-Mar-99
1-Jan-80
26-Mar-99
26-Mar-99
1-Jan-36
26-Mar-99
1-Jan-24
26-Mar-99
26-Mar-99
13-Mar-67
26-Mar-99
17-Feb-52
26-Mar-99
1-May-52
26-Mar-99
11-May-44
26-Mar-99
13-Aug-66
26-Mar-99
27-Jan-63
26-Mar-99
1-Jan-70
26-Mar-99
21-Oct-76
26-Mar-99
1-Jan-70
26-Mar-99
24-Oct-60
26-Mar-99
26-Mar-99
1-Jan-62
26-Mar-99
1-Jan-54
26-Mar-99
1-Jan-67
26-Mar-99
1-Jan-73
26-Mar-99
1-Jan-61
26-Mar-99
1-Jan-68
26-Mar-99
17-Jun-56
26-Mar-99
20-Apr-83
26-Mar-99
1-Jan-49
26-Mar-99
1-Jan-34
26-Mar-99
1-Jan-78
26-Mar-99
18-Mar-86
26-Mar-99
26-Jun-68
26-Mar-99
13-Mar-45
26-Mar-99
3-Mar-72
26-Mar-99
9-Jun-62
26-Mar-99
1-Jan-64
26-Mar-99
17-Jun-64
26-Mar-99
14-May-59
26-Mar-99
2-Jan-82
26-Mar-99
2-May-72
26-Mar-99
28-Jun-68
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
1-Jan-28
26-Mar-99
15-Jul-30
26-Mar-99
222
Mesto
Izvor Inf.
Suhareke-Delloc
2/3/5
Polje
2/3
Gllogovc/Glogovac
2/3/5
Rrahovec - Brestovac
2/3/5
Prizren - Krushë e Vogël
5
Prizren - Krushë e Vogël
5
Skenderaj/Srbica
1
Batajnica BA-03, ICRC
2/3/5
Kline / Klina
5
Rahovec - Celinë
5
Lipjan/Lipljan
1
Prizren/Prizren
1
Pudojeve-Bellopoje
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Volljake - Malishevë
273/5
Rrahovec/Orahovac
2/3
Peja/Pec
2/3/5
Pejë
2/3/5
Peja/Pec (Kodranik)
2/3
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Dardani-Prishtinë
1
Kline-sferke
2/3/5
Batajnica BA-10, ICRC
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3
Peja/Pec (Bucan)
1
Balince - Malishevë
2/3/5
Peja/Pec (Rahovec)
2/3/5
Kosovë
2/3/5
Plloqicë
2/3
Skenderaj/Srbica
1
Fushë Kosovë
2/3/5
Prizeren-Korish
Peja/Pec
2/3/5
Decan/Decani
2/3
Obiliq/Obilic-Hade
1
Obiliq/Obilic
1
Rrahovec/Orahovac
5
Madhe
1
Madhe
2/3/5
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Madhe
2/3/5
Madhe
1
Madhe
2/3/5
Mitrovica (Gushavc)
1
Madhe
5
Madhe
1
Madhe
1
Madhe
1
Mitrovica (Bare)
1
Kosovë
5
Polje
5
Llapqeve - Malishevë
5
Mitrovica (Broboniq)
2/3/5
Leçinë / Leočina
4/5
Prezime
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOXHA
HYSENI
HYSENI
IBISHI
IDRIZI
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
Ime
ASAF
ASLLAN
AVDI
AVDULLA
AVNI
BAJRAM
BAKI
BASHKIM
BEKIM
BEQIR
DRITAN
ETHEM
FADIL
FLORIM
FLURIM
GAFUR
HALIL
HAMZ
HAXHI
HIDA
IBRAHIM
IDRIZ
ILIR
ISAK
KUJTIM
MALUSH
MUHAMET
NEXHMEDIN
NYSRET
PETRIT
PLAK
RAMADAN
RRAHMAN
SALI
SHABAN
SHANI
SINAN
VALBONA
VALON
XHAVIT
YMER
ZYBER
VELI
GANIMETE
YMER
HAMDI
ISA
AFRIM
ARDIJANA
ARJETA
AVDYL
BEKE
FERIDE
FETIJE
FORIJE
HASAN
MIHANE
Ime oca
N
N
EKREM
IDRIZ
IBRAHIM
ALI
EMERILAH
IMER
ZYBER
YMER
MUHAMET
MUHAMET
KADRI
ABDURRAHIM
EMERLLAH
HAJRULLAH
HAMZE
SELIM
ABDYLRRAHIM
DAUT
UKSHIN
HAJRULLAH
NEXHMEDIN
Y
E
M
AHMET
HAMIT
YMER
D
HALIM
S
QEMAJL
D
QAMIL
FETAH
SAHIT
I
B
ISUF
HALIM
ISLAM
SELAJDIN
O
BAJRAM
IBISH
AZIZ
God. rođenja
1-Jan-74
1-Jan-50
23-Aug-64
17-Feb-62
4-Apr-56
24-Nov-67
1-Jan-77
26-Feb-69
10-May-81
1-Jan-58
11-Dec-78
1-Jul-67
12-Oct-56
10-Aug-72
1-Jan-69
15-Mar-63
28-May-80
1-Jan-59
22-Jun-69
2-Jul-67
8-May-36
1-Jan-65
14-May-81
20-Aug-77
1-Jan-74
12-Jun-55
11-Dec-60
6-Dec-64
1-Jan-81
1-Jan-70
1-Jan-53
25-Jun-57
1-Jan-76
1-Jan-53
16-Nov-61
25-Apr-55
1-Jan-83
1-Jan-44
1-Jan-71
16-Aug-59
12-Oct-49
1-Jan-84
4-Jul-75
1-Jan-66
1-Jan-63
1-Jan-97
1-Jan-87
1-Jan-88
1-Jan-32
1-Jan-49
1-Jan-19
1-Jan-63
1-Jan-82
1-Jan-46
1-Jan-80
223
Dat. događaja
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
Mesto
Skenderaj (Rahovec)
Rrahovec/Orahovac
Suharek-Suhaarek
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Suhareka (Rahovec)
Rrahovec/Orahovac
Suharek-Samadraxh
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Rrahovec/Orahovac
Lipjan/Lipljan
Rrahovec/Orahovac
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Suharekë (Rahovec)
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Podujevo (Prizren)
Mitrovica
Skenderaj (Rahovec)
Rrahovec/Orahovac
Gjakova (Rahovec)
Lipjan/Lipljan
Skenderaj (Rahovec)
Gllogovc/Glogovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Istog/Istok
Rrahovec/Orahovac
Skenderaj/Srbica
Mitrovica
Skenderaj/Srbica
Peja/Pec
Lipjan/Lipljan
Studime
Cyqavicë
Fushë Kosovë
Istog/Istok - Padalishtë
Istog/Istok - Padalishtë
Istog/Istok - Padalishtë
Istog/Istok - Padalishtë
Istog/Istok - Padalishtë
Istog/Istok - Padalishtë
Istog/Istok - Padalishtë
Istog/Istok - Padalishtë
Istog/Istok - Padalishtë
Istog/Istok - Padalishtë
Izvor Inf.
2/3/5
2/3/5
1
1
1
1
2/3/5
1
1
2/3/5
1
2/3/5
1
2/3
2/3/5
2/3
1
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3
273
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3
1
2/3/5
2/3/5
1
1
2/3
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
273/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
Prezime
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
IMERAJ
JAHA
JAHA
JAHAJ
JEMINI
JEMINI
JEMINI
JEMINI
JEMINI
JUSUFI
KABASHI
KABASHI
KABASHI
KABASHI
KABASHI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KELMENDI
KOSUMI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYEZIU
KRYEZIU
KUQI
KURPALI
LAJQI
LAJQI
LAJQI
LIMANI
LIMANI
LIMANI
LIMANI
LIMANI
LIMANI
LIMANI
LIMANI
LIMANI
LLUZHICA
LUZHA
MAHMUTI
MAHMUTI
Ime
MONA
MUHAMET
NEXHMEDIN
RABA
RUSTEM
SABAHATE
SHEHIDE
VIOLETA
XHYLFIDA
BASRI
ALI
SHEFKI
MUHAREM
SADRI
SHAIP
SYNAVERE
ZADE
VEHBI
FATMIR
FLORENT
MUHAMET
MINIRE
REMZIE
FAIK
NAHIT
RAMADAN
JAKUP
FETIE
ABEDIN
AVDYL
BESALET
ESHREF
LABINOT
NEBIH
SHEREMET
TEFIK
VALDET
EMINE
LATIF
SHUKRIE
ILMI
ADEM
HAKI
MUSTAFË
AVDYL
LIMAN
LUAN
MEHMET
NEBI
AVDYL
LIMAN
LUAN
NEHBI
AZEM
ARMEND
FATMIR
MAHMUT
Ime oca
ISUF
ADEM
ALI
HYSEN
ISUF
ISUF
SADIK
QERIM
SHEMSI
RASIM
SHEMSEDIN
RAMADAN
MUSLI
FEJZULLAH
FEJZULLAH
HALIL
ZEQIR
HAJDIN
HASAN
JAKUP
JAKUP
HAMZE
XHELADIN
ZYMER
XHEMAIL
ESHREF
XHELADIN
MIFTAR
MURAT
REXHEP
SYLË
ADEM
SYLË
LIMAN
HAZER
NEBI
QAZIM
HAZIR
LIMAN
HAZER
NEBI
HAZER
RIZAH
KASIN
MAHMUT
AMRUSH
God. rođenja Dat. događaja
1-Jan-27
26-Mar-99
1-Jan-78
26-Mar-99
26-Mar-99
1-Jan-63
26-Mar-99
1-Jan-26
26-Mar-99
1-Jan-80
26-Mar-99
1-Jan-26
26-Mar-99
1-Jan-84
26-Mar-99
1-Jan-84
26-Mar-99
1-Jan-80
26-Mar-99
12-Feb-64
26-Mar-99
20-Jun-48
26-Mar-99
1-Jan-41
26-Mar-99
15-Jan-21
26-Mar-99
25-May-25
26-Mar-99
5-May-35
26-Mar-99
1-Jan-44
26-Mar-99
4-Jun-68
26-Mar-99
12-Apr-53
26-Mar-99
1-Jan-98
26-Mar-99
26-Mar-99
1-Jan-91
26-Mar-99
1-Jan-58
26-Mar-99
1-Jan-40
26-Mar-99
1-Jan-40
26-Mar-99
1-Jan-26
26-Mar-99
1-Jan-61
26-Mar-99
1-Jan-31
26-Mar-99
14-Mar-66
26-Mar-99
15-Jul-47
26-Mar-99
20-Sep-60
26-Mar-99
1-Jan-49
26-Mar-99
28-Jan-77
26-Mar-99
1-Jan-44
26-Mar-99
1-Jan-38
26-Mar-99
10-Mar-44
26-Mar-99
1-Jan-77
26-Mar-99
1-Jan-20
26-Mar-99
12-May-66
26-Mar-99
1-Jan-38
26-Mar-99
16-Feb-80
26-Mar-99
1-Jan-44
26-Mar-99
1-Jan-79
26-Mar-99
1-Jan-44
26-Mar-99
3-Mar-53
26-Mar-99
10-Oct-28
26-Mar-99
1-Apr-76
26-Mar-99
1-Jan-44
26-Mar-99
1-Jan-41
26-Mar-99
1-Jan-54
26-Mar-99
1-Jan-30
26-Mar-99
1-Jan-77
26-Mar-99
1-Jan-39
26-Mar-99
1-May-99
26-Mar-99
14-Dec-79
26-Mar-99
14-Aug-65
26-Mar-99
24-Oct-39
26-Mar-99
224
Mesto
Izvor Inf.
Istog/Istok - Padalishtë
5
Istog/Istok - Padalishtë
2/3/5
Istog/Istok - Padalishtë
5
Istog/Istok - Padalishtë
2/3/5
Istog/Istok - Padalishtë
5
Istog/Istok - Padalishtë
2/3/5
Istog/Istok - Padalishtë
2/3/5
Istog/Istok - Padalishtë
2/3/5
Istog/Istok - Padalishtë
2/3/5
(Shishman)
2/3/5
Shishman / Šišman
2/3/4
Batajnica BA-52, ICRC
2/3/5
Rahovec - Celinë
2/3/5
Rahovec - Celinë
2/3/5
Rahovec - Celinë
2/3/5
Rahovec - Celinë
2/3/5
Rahovec - Celinë
2/3/5
Podujeve
5
Suhareka/Suva Reka
1
Prizren/Prizren (Brestoc)
2/3
Suharek- K.e Ulet
5
Prizeren-Qendres
2/3/5
Prizren/Prizren
1
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Prishtinë Dardania
2/3/5
Pashtrik
1
Prishtina/Pristina
2/3
Madhe
2/3
Rahovec
1
Pejë
5
Gllogovc/Glogovac
1
Rahovec - Celinë
5
(Negrovc)
2/3
Prizeren-Hoqe
2/3/5
Pejë
5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Lipjan/Lipljan
1
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Martiraj
2/3/5
Pejës)
5
Peja/Pec (Llabian)
5
Peja/Pec (Drelaj)
5
Prishtina/Pristina
1
Prizren / Prizren
1
Prizren/Prizren
1
Prizren (Suharekë)
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
1
Madhe
5
Madhe
5
Madhe
5
Madhe
5
5
Gjakova/Djakovica
2/3
Vushtrri/Vucitrn-Rreznik
1
Gjakova/Djakovica
1
Prezime
MAHMUTI
MAHMUTI
MAKOLLI
MALIQI
MEHANA
MEHMETI
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MUHADRI
MUHADRI
MUHAXHERI
MURIQI
MUSTAFA
NALLI
NALLI
NALLI
NALLI
NALLI
NIKIQI
NIMANAJ
NUREDINI
OSAJ
OSMANI
OSMANI
OSMANI
PARDUZI
PEJCINOVIC
PRENGAJ
PRENKAJ
QERETI
QERETI
QERETI
QERRETI
QERRETI
QYQALLA
RAMA
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
Ime
NAIT
XHAVIT
BESNIK
OSMAN
ISUF
ISA
HALIT
ISMAJL
METUSH
MEVLUDE
NJOMZA
HYSEN
PLAKUSH
BEKIM
ISUF
MIRADIJE
AVNI
BESIM
BLERIM
GANI
REXHEP
HAXHI
ZYLE
ISMET
AGIM
ENVER
XHEVAT
ZUMRIE
HASHIM
SLOBODAN
NUE
NIKOLLE
BUKURIJE
LULJETA
GEZIM
DIELLZA
NAZMIJE
ISLAM
HATEME
AFRIM
ASLLAN
BAJRAM
BEQIR
BISLIM
BLERIM
FATMIR
HYSEN
HYSEN
ISMET
ISUF
MILAZIM
MURAT
NASER
NAZIM
OSMON
RAMADAN
RAMADAN
Ime oca
MAHMUT
MAHMUT
HAJRIZ
SHABAN
A
MEHMET
ISMAJL
BEGJET
DEMIR
NEBI
IBISH
PLAKUSH
FETAH
HASAN
IBISH
HAKI
MUSLI
AVDYL
BAJRAM
MUSLI
HAMZE
BEKË
DUJAKAJ
HAMIT
Z
RIZA
QERIM
RRAHMAN
HAZIR
MILORAD
SHYT
SHYT
SELAJDIN
HAXHI
HILMI
NOMEZ
LUTFI
RAMADAN
LUTFI
SHAQIR
RASIM
XHEMAJLI
RASIM
EJUP
DERVISH
AVDULLAH
XHEMAJLI
BAJRAM
SHEMSEDIN
UJUP
QAZIM
AVDULLAH
God. rođenja Dat. događaja
23-Jul-71
26-Mar-99
21-Jan-69
26-Mar-99
26-Mar-99
16-Apr-35
26-Mar-99
1-Jan-54
26-Mar-99
1-Jan-68
26-Mar-99
7-May-67
26-Mar-99
3-Aug-69
26-Mar-99
1-Jan-71
26-Mar-99
1-Jan-73
26-Mar-99
12-Jan-83
26-Mar-99
12-Sep-81
26-Mar-99
8-Dec-47
26-Mar-99
4-Jun-79
26-Mar-99
1-Jan-31
26-Mar-99
1-Jan-28
26-Mar-99
1-Jan-70
26-Mar-99
26-Jan-66
26-Mar-99
27-Mar-78
26-Mar-99
1-Aug-54
26-Mar-99
3-Jun-62
26-Mar-99
1-Jan-29
26-Mar-99
1-Jan-36
26-Mar-99
1-Jan-54
26-Mar-99
1-Jan-74
26-Mar-99
3-May-76
26-Mar-99
8-Oct-79
26-Mar-99
1-Jan-39
26-Mar-99
14-Mar-45
26-Mar-99
10-Mar-80
26-Mar-99
22-Feb-60
26-Mar-99
2-Sep-50
26-Mar-99
26-Mar-99
22-Jul-65
26-Mar-99
27-Sep-90
26-Mar-99
1-Jan-98
26-Mar-99
15-Feb-84
26-Mar-99
9-Jan-80
26-Mar-99
1-Jan-16
26-Mar-99
25-Jun-71
26-Mar-99
10-Oct-66
26-Mar-99
14-May-83
26-Mar-99
4-Nov-65
26-Mar-99
15-Mar-73
26-Mar-99
30-Jul-76
26-Mar-99
17-Nov-77
26-Mar-99
1-Jan-37
26-Mar-99
20-May-22
26-Mar-99
1-Feb-27
26-Mar-99
23-Sep-72
26-Mar-99
26-Feb-68
26-Mar-99
6-Feb-41
26-Mar-99
18-Oct-78
26-Mar-99
4-Sep-63
26-Mar-99
8-Sep-55
26-Mar-99
1-Jan-40
26-Mar-99
10-May-63
26-Mar-99
225
Mesto
Izvor Inf.
Rrahovec/Orahovac
1
Rrahovec/Orahovac
1
Fushë Kosovë
5
Podujeve
5
Mitrovica
5
(Shishman)
2/3
Gllogovc/Glogovac
2/3
Prishtina/Pristina
2/3
Rrahovec/Orahovac
1
Gjakova/Djakovica
2/3
Prizeren
1
Skenderaj/Srbica
2/3
Rrahovec/Orahovac
2/3
Suhareka/Suva Reka
1
Pejes square
2/3/5
Mitrovica
2/3
Kaqanik/Kacanik
2/3
Rrahovec/Orahovac
2/3
Rrahovec/Orahovac
1
Rrahovec/Orahovac
1
Rrahovec/Orahovac
1
Peje
5
Gjakova/Djakovica
2/3
Istog/Istok
1
Prishtina
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
Kodërflamur
2/3/5
Prishtina/Pristina
1
Madhe
1
Madhe
1
Shtime-Topillë
5
Prizeren-Landovic
5
Prizeren-Landovic
5
Ferizaj/Urosevac
2/3
Prizren/Prizren
1
Dardania
2/3
Prishtina (Shishman)
2/3
Madhe
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Madhe
1
Prizren/Prizren
2/3
Podujevo/Podujevo
2/3
Podujevo/Podujevo
1
Skenderaj/Srbica
2/3
Madhe
5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Rahovec - Celinë
5
Prizren/Prizren
1
Skenderaj/Srbica
1
Madhe
1
Podujevo/Podujevo
2/3
Batajnica BA-07-032T,
2/3/5
Shtime-Reqak
2/3/5
Madhe
5
Gllogovc (Rahovec)
2/3/5
Prezime
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RASHITI
RASHKAJ
RASHKAJ
RASHKAJ
RASHKAJ
RESHAKAJ
REXHA
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
SADIKU
SAHITI
SALIHU
SEJFULLAHU
SEJFULLAHU
SEJFULLAHU
SELIMAJ
SELIMAJ
SELMANI
SINANI
SINANI
SPAHIU
SHABANAJ
SHABANAJ
SHALA
SHALA
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
Ime
RAMADAN
SABIT
SELAJDIN
SELIM
SHYQERI
XHEMAJLI
GEZIM
DEMIR
ISNI
NAZMI
KADRI
REFKI
URIM
ALBAN
DEVER
HAKI
MUHARREM
NASIM
NIJAZI
OSMAN
REXHEP
SHANI
TEKI
LUIZIM
HAXHI
ASLLAN
SHEFKI
BEDRI
OSMAN
QAMIL
KUSHTRIM
KOSOVARE
BEXHET
DINË
SHYQRI
HYSNI
FANE
RAME
HALIM
BEKË
ADNAN
AJVAZ
ARBEN
ARIF
AZIZ
BEKIM
BURIM
DERVISH
DESTAN
DIN
DRITAN
FADIL
FLAMUR
HAXHI
HAZIZ
IME
ISMAJL
Ime oca
EJUP
HYSEN
MURAT
QERIM
HAJRUSH
OSMAN
RRUSTEM
NAZMI
ELEZ
ELEZ
NAZMI
BAJRAM
NEHAT
MANUSH
MEHMET
NUREDIN
NUREDIN
NUREDIN
UKSHIN
NUREDIN
MUHARREM
OSMAN
HALIM
RAMADAN
ALI
HASAN
BAJRAM
NAZMI
H
DESTAN
DESTAN
SAMIDIN
TAHIR
MUSË
QERKIN
SYLË
SEFER
NUREDIN
SADIK
ISMAJL
HAKI
RIFAT
SHYQERI
HAKI
NUREDIN
RESHAT
AVDYLKADA
oca Sinana)
ARIF
God. rođenja
10-May-26
28-Mar-75
27-Aug-69
28-Dec-58
18-Mar-45
1-Jul-30
21-Nov-59
1-Jan-85
1-Jan-43
1-Jan-50
22-Jul-84
1-Jan-82
1-May-59
27-Jun-85
12-Apr-51
7-Jul-32
14-Apr-35
19-Oct-29
18-Aug-39
20-Oct-84
1-Jan-42
11-Oct-45
15-Mar-59
4-May-64
1-Jan-71
4-Oct-66
1-Jan-38
22-Mar-70
2-Jun-39
1-Jan-38
07,10.91
1-Feb-43
20-Apr-50
26-Jun-75
1-Jan-29
1-Jan-51
15-Mar-50
1-Jan-44
1-Jan-80
11-Nov-83
12-Sep-78
17-May-63
1-Jan-46
1-Jan-77
23-Aug-76
1-Oct-52
28-Sep-34
1-Jan-31
1-Jan-81
29-Apr-53
1-Mar-80
28-Feb-71
1-Jan-57
1-Jan-81
1-Jan-31
226
Dat. događaja
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
Mesto
Izvor Inf.
Prizren - Krushë e Vogël
1
Madhe
1
Prizren - Krushë e Vogël
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3
Rahovec - Celinë
5
Prishtina/Pristina
1
Shtime/Stimlje
2/3
Prizren - Krushë e Vogël
2/3/5
Prizren - Krushë e Vogël
5
Vogël
2/3/5
Prizren - Krushë e Vogël
2/3/5
Prizren - Krushë e Vogël
5
Gjakovë / Djakovica
2/3/4
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Ferizaj (Prizren)
2/3/5
Skenderaj/Srbica
1
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Prizeren
2/3/5
Prishtina/Pristina
1
Podujevo/Podujevo
1
Kaqanik/Kacanik
2/3/5
Prizren/Prizren
1
Prizren/Prizren
1
Rrahovec/Orahovac
1
Mitrovica (Druar)
1
Suharek-Landovic
5
Mitrovica
2/3/5
Rahovec - Celinë
5
Rahovec - Celinë
5
Skenderaj/Srbica
1
Pejë
2/3
Pejës)
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
square
5
Prizren - Krushë e Vogël
2/3/5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
2/3/5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Madhe
5
Prizren - Krushë e Vogël
2/3/5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Madhe
5
Madhe
5
Prizren - Krushë e Vogël
23/5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Madhe
5
Madhe
5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prezime
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHTERBANI
TEVERLANI
THAQI
THAQI
UKAJ
VERRNICA
ZAGRAGJA
ZEKAJ
ZENELI
ZENUNI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZEQIRI
ZYLFIU
ZYLFIU
ZYLFIU
ZYLFIU
ZYLFIU
ZYLFIU
AHMETAJ
AJDINI
ALIQKAJ
BAJGORA
BAJRAMI
BAJRAMI
Ime
ISMET
ISMET
KUJTIM
MEHMET
MENTOR
MIFTAR
NAHIT
NEHAT
NEXHAT
NUREDIN
RAIF
RESHAT
SAHIT
SALI
SAMI
SELAMI
SEFER
SELAMI
SHANI
SHEFQET
SINAN
SINAN
VELI
VESEL
VESEL
VISAR
XHAFER
XHELAL
IMIHANE
HALIT
IBADETE
RAMADAN
UKSHIN
NAIM
SHEFKI
MUSA
MUHAMET
HAXHI
AVDYL
BESIM
FLORIM
HIDAJ
MUHAMET
SHAQIR
SHKELZEN
AFRIM
HALIM
HAMDI
HAMIT
HYSEN
NAZIM
YMER
AJDIN
SELIM
HAZIR
DAHIM
QAMIL
Ime oca
IBRAHIM
RESHAT
MYFTAR
ISMET
HAKI
MIFTAR
QAZIM
SHYQRI
SHQERI
AZIZ
AZIZ
NUREDIN
AZIZ
QAMIL
DESTAN
FAIK
QAMIL
FADIL
NUREDIN
FADIL
NUREDIN
SEFER
MUSTAFE
HALIL
DALIP
MUNISH
SAHIT
ALI
SEFER
SHEMSEDIN
XHEMALI
X
SHANI
NASIM
VEHBI
SHEMSEDIN
LATIF
SHANI
HYSEN
HAXHI
DALIP
HAMDI
MAXHUN
HYSEN
MIFTAR
OSMAN
ZENUN
AHMET
F
F
God. rođenja
1-Jan-59
23-Jul-44
10-Apr-82
20-Nov-82
16-May-83
5-Jan-52
1-Jan-84
9-May-77
1-Jan-61
10-Nov-27
19-Feb-55
4-Apr-48
1-Jan-76
1-Jan-55
1-Jan-74
1-Jan-75
1-Oct-48
1-Feb-75
23-Sep-65
27-Jan-60
1-Jan-49
17-May-40
28-Aug-69
27-Oct-77
1-Jan-77
5-Sep-79
7-Jul-62
24-Sep-85
22-Jun-82
1-Jan-38
8-Aug-84
1-Jan-19
15-Oct-32
1-Jan-74
1-Jan-31
1-Jan-76
1-Jan-64
24-May-67
12-Jun-67
17-Dec-66
1-Jan-78
23-Sep-69
16-Apr-62
16-Oct-72
23-Aug-43
11-Aug-32
30-Apr-75
21-May-35
31-May-70
1-Jan-30
18-Jul-29
1-Jan-12
26-Jul-81
1-Jan-32
227
Dat. događaja
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
26-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
Mesto
Izvor Inf.
Madhe
5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
2/3/5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Madhe
5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Madhe
5
Prizren/Prizren
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
2/3/5
Madhe
5
Madhe
5
Madhe
1
Prizren - Krushë e Vogël
5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Madhe
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
2/3/5
Madhe
5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Rrahovec/Orahovac
1
Madhe
1
Prizren - Krushë e Vogël
5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Madhe
2/3/5
Prizren - Krushë e Vogël
1
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Peja/Pec
2/3/5
Decan/Decani
1
Shkarashnik - Malishevë
1
Decan/Decani
2/3
Mitrovicë
2/3/5
Fushë Kosovë
5
Peja/Pec (Alba e M.)
5
Mitrovica
2/3
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Peja/Pec
2/3/5
Gjakova/Djakovica
1
FDG43-001B
1
Rrahovec/Orahovac
2/3
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
Podujevo/Podujevo
2/3
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Decan/Decani
1
Mitrovica
2/3
Peja/Pec
2/3
Podujevo/Podujevo
1
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Prezime
BAJRAMI
BEHLULI
BEHLULI
BEHRA
BEJRANI
BEKAJ
BEKAJ
BELULI
BELULI
BELULI
BELULI
BEQA
BEQA
BEQA
BEQIRI
BERBATI
BERBATI
BERBATOVCI
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERSIHA
BERJANI
BROVINA
BUCAJ
BUGARI
BUGARI
BUGARI
BUGARI
BUGARI
BUGARI
BUQA
BUQAJ
BUZHALA
BYTYQI
BYTYQI
BYTYQI
CENA
CITAKU
DEDINCA
DEMA
DEQANI
DOBRA
DOBRA
DOQI
DUJAKAJ
DURAKU
DURAKU
DURAKU
Ime
SELIM
HANA
HUMA
ISUF
SELIM
DAN
RAMADAN
HYSEN
LULZIM
MIHANE
MUHAMET
EQREM
RAIF
TAHIR
HALIT
ARBEN
YMER
RRAHIM
AHMET
ELBASAN
GANIMETE
GENC
GRANIT
ISMET
RAMADAN
SADIK
SALI
TOME
VALDET
ORFEJ
SELIM
XHELAL
AFRIM
AVDI
AVDI
HASAN
HALIT
HAMEZ
MILIT
NEBI
AFRIM
GEGE
AZIZ
MUHAMET
XHEMAJL
GANI
VEHBI
SHEFQET
SHEFKET
REXHEP
BEQIR
HALIL
SOFIJE
ZYLE
AZEM
BAJRAM
BESIM
Ime oca
F
HYSEN
HYSEN
A
EMIN
SAHIT
SAHIT
ADEM
HYSEN
MUHARREM
HYSEN
MUSTAF
MISIN
SHERIF
SHABAN
SYLEJMAN
SELMON
XHELADIN
UKE
JAKUP
ESAT
BESIM
BESIM
HAXHI
BEJTE
REXHEP
ISLAM
FRROK
UKE
VAHID
EMIN
KEMAJL
SALI
SHABAN
SHABAN
AVDULLAH
MELIT
NUREDIN
FAZLI
HALIT
SALIH
NIKE
God. rođenja
1-Jan-29
10-Apr-70
1-Jan-74
15-Mar-40
1-Jan-40
1-Jan-48
1-Jan-48
13-Apr-36
4-Dec-74
2-Jul-38
1-Mar-78
1-Jan-56
1-Jan-56
1-Jan-45
4-Mar-40
4-Apr-73
12-May-07
6-Jun-38
1-Jan-21
28-Nov-83
15-Feb-84
1-Jan-95
1-Jan-97
5-Sep-54
17-Jul-33
15-Aug-45
11-Oct-37
4-May-45
1-Jan-73
1-Jan-61
25-Jul-40
1-Jan-70
31-May-76
1-Jan-23
1-Jan-28
1-Jan-70
1-Jan-70
1-Jan-28
1-Jan-23
21-Aug-66
1-Jan-76
1-Jan-15
RAME
VESEL
MUSA
RRAHIM
ISMET
HALIL
ISMET
DIBRAN
KADRI
1-Jan-44
16-Jan-48
1-Jan-34
1-Jan-73
30-Mar-73
1-Jan-51
1-Jan-48
29-Apr-05
1-Jan-51
1-Jan-25
1-Jan-29
20-May-69
10-Oct-67
1-Jan-66
JAMUZ
ALI
SYLEJMAN
228
Dat. događaja
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
Mesto
Rrahovec/Orahovac
Polje
Polje
Celine
Batajnica BA-07-081T,
Peje
Peja/Pec (Dardani)
Polje
Polje
Polje - Batajnica BA-07Polje
Suharek-studenqan
Suharek-studenqan
Suharek-studenqan
03-087T, BA-03-090DT
Peja/Pec
Peja/Pec
Polje - Bresje Batajnica
Peja/Pec
Berish - Malishevë
Izvor Inf.
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
5
5
5
1
1
2/3/5
1
5
5
5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
1
5
2/3
Batajnica BA-52a, ICRC
2/3/5
Batajnica (BA01) BA-34,
2/3/5
05-478T, ICRC
2/3/5
Polje
1
502T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Peja/Pec
1
Kline/Klina
2/3/5
Kline-Doberdol
1
Peja/Pec (Dardani)
5
Fushë Kosovë
2/3/5
494T, ICRC Nr.BLG2/3/5
468T, ICRC Nr.BLG2/3/5
(Samadraxhë)
2/3
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Prizren - Rahovec
5
Suharek-Samadraxh
5
Suharek-Samadraxh
5
Suharek-Samadraxh
5
Suharek-Budakove
1
Peja-Dardani
2/3
Suharek-Budakove
5
Shkoze - Malishevë
5
103T-, ICRC Nr.BLG2/3/5
Prizeren-Qendres
5
"Deshmoret e
2/3/5
Podujeve
5
Polje - Prishtinë
1
Kaqanik/Kacanik-Kotline
2/3/5
Gjilan/Gnjilane
2/3
(Kryshefc)
2/3
Skenderaj/Srbica
1
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Peje
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3
Prezime
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURULLAKI
DUSHI
DYLHASI
DYLHASI
ELAMZI
ELMAZI
ELMAZI
ELMAZI
FERATI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GEGA
GEGA
GEGA
GEGA
GEGA
GEGAJ
GIGOLLI
GJIKOLLI
GOLLOPENI
GOLLOPENI
GOLLOPENI
GRUDA
HAJRIZI
HALIMAJ
HALIMAJ
HAXHIJA
HAXHIJAJ
HAXHIU
HIMAJ
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOXHA
HOXHA
HYSA
Ime
ISUF
JETON
KAMER
RAGIP
SHABAN
DRITON
SYLEJMAN
MYRTEZAN
SKENDER
FEHMI
NYSRETE
MENSUR
MIRADIJE
NAZMI
ALI
AZEM
DINE
EMINE
ERGYN
FADIL
HASAN
METË
RAMADAN
SHEFQET
XHEMILE
ARBNOR
BESNIK
BESNIK
XHELAL
BESNIK
MELIT
BESIM
BESIM
ARIF
BURIM
NUHI
GANI
ESET
LATIF
SELVETE
DIN
SHAQIR
SHAQIR
ZELFIJE
ASLLAN
BEHXHET
EQEREM
HYSEN
HALIL
KAPLAN
MISRET
NUSRET
RRUSTEM
NEXHMEDIN
ALUSH
FAIK
SHALA
Ime oca
Z
A
N
Z
RASIM
BAJRAM
SKENDER
MURTEZAN
AVDULLA
RAMADAN
FEHMI
HAKI
SEJDI
TAHIR
BRAHIM
BRAHIM
NEXHIP
SYLEJMAN
BEQIR
MALË
SHABAN
JASHAR
UNKNOWN
MUSA
HAMZI
HAMZI
MUSA
HAMZI
M
REMZI
REMZI
AVDULLAH
ARIF
ARIF
BEJTË
BEHRAMI
ISMAJL
FAIK
BARDHOSH
DIN
DIN
HAJDAR
EQEREM
MEHMET
ASLLAN
HAMIT
RRUSTEM
ASLLAN
ISMET
ISMET
MAKSUD
BEHXHET
MEHMET
GANI
God. rođenja
1-Jan-40
26-Jun-58
28-Oct-73
10-Dec-40
29-Jun-81
1-Jan-72
1-Jan-41
1-Jan-31
9-Apr-28
1-Jan-38
1-Jan-36
26-Mar-57
1-Jan-34
1-Jan-34
1-Jan-83
1-Jan-44
1-Jan-47
1-Oct-68
19-Mar-79
1-Jan-45
1-Jan-62
19-Mar-79
1-Jan-23
20-Jul-56
1-Jan-56
1-Jan-27
1-Jan-84
1-Jan-82
7-Jun-51
1-Jan-47
1-Jan-28
1-Jan-59
28-Jan-59
1-Jan-30
1-Jan-51
12-Dec-42
1-Jan-67
1-Jan-74
12-Jan-77
2-Jun-75
19-Jul-66
1-Jan-66
10-Nov-37
1-Jan-79
1-Jan-71
25-Jan-68
1-Jan-22
229
Dat. događaja
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
Mesto
Izvor Inf.
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Grabofc i EP.
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
1
Podujevo/Podujevo
5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Gjakova/Djakovica
1
Gjakova/Djakovica
1
Polje
5
Polje
2/3
Polje
2/3
Polje
5
Vushtrri/Vucitrn
1
497T-, ICRC Nr.BLG2/3/5
083T-, ICRC Nr.BLG2/3/5
148T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Prishtina/Pristina
1
Prishtina/Pristina
2/3
124T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Gllogovc/Glogovac
2/3/5
Peja/Pec
2/3/5
Suharek-Shirok
2/3/5
Mamushë
2/3
Rrahovec/Orahovac
2/3
463T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Peja/Pec
2/3
(Samadraxhë)
2/3/5
480T, ICRC Nr.BLG2/3/5
(Samadraxhë/Samodraž
1
Peja/Pec
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3
Prishtina/Pristina
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Suharek-Doberdolan
5
Suharek-Doberdolan
5
(Llaushë)
2/3
Mitrovica
5
Dardhisht-Kastriot
5
Prishtina/Pristina
5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Peje
2/3/5
509T, ICRC
2/3/5
Decan/Decani - Lloqan
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Rrahovec (Prizren)
2/3/5
Gjakova (Prizren)
2/3/5
(Mamushë)
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3
Skenderaj (Suharekë)
2/3/5
Malishevë - Carralluke
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3
Rahovec - Bellacërkë
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Rrahovec/Orahovac
2/3
Decan/Decani
2/3
Prezime
IBRAHIMI
ISMAILI
JAHAJ
JAKUPI
JANUZI
JASHARI
JETISHI
JETISHI
KALOSHI
KAMBERI
KASAPI
KELMENDI
KELMENDI
KOCA
KOCA
KOCI
KOLAJ
KRALANI
KRYEZIU
KRYEZIU
KRYEZIU
KRYEZIU
KUSHAJ
LAJQI
LATIFAJ
LOKAJ
LOKAJ
LOKAJ
LOSHI
LUSHA
MALOKU
MAZNIKOLLI
MAZREKAJ
MAZREKU
MAZREKU
MAZRREKU
MEHMET
MEHMET
MERLAKU
MERLAKU
MERLAKU
MIFTARI
MIFTARI
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MRDJENOVIC
MULAJ
MULLIQI
MUNISHI
MUSAJ
MUSAJ
MUSAJ
MUSAJ
MUSAJ
Ime
BAJRAMSHA
NUHI
NASER
JETON
ZEQIR
MUSLI
FATOS
SHPEND
JANUZ
ADEM
XHAVIT
JUSUF
MALË
JETON
LAH
RASIM
KOLE
MUHAMET
FIDAN
FITIM
HANA
SKENDER
DANUSH
AHMET
SELIM
BASHKIM
BESNIK
BURIM
ISMAIL
HAZYR
HATEME
RYVE
ALI
NEHAT
RESHIT
DALIP
HAJDAR
MAHMUT
AVDULLAH
RAMADAN
SHERIF
ZENUN
ISLAM
ASTRIT
AVDI
FATIME
FESTINA
SHPËTIM
LJUBAN
ISUF
IMER
EJUP
HAMZA
HAMEZ
MUSLI
RAMADAN
SADIK
Ime oca
HAKI
BAJRAM
DAUT
JANUZ
BEHRAM
GANI
GANI
REXHEP
TAHIR
GJEMË
AHMET
XHAVIT
XHEMAJL
MEHMET
NDUE
MEHMET
HAJRULLAH
HAJDAR
M
AVDULLAH
QAZIM
SOKOL
ISUF
RAMIZ
ISUF
BEQIR
HAMËZ
JAKUP
TAHIR
AVDYL
VULA
VULA
HAZIR
SHERIF
HAZIR
ZENUN
ISTREF
BAJRAM
SELMAN
ISLAM
ISMET
PETAR
SHABAN
HALIM
FAHRI
RASHIT
MUHARREM
MURTEZ
MUHARREM
HALIT
God. rođenja
30-Jun-60
1-Jan-45
16-Feb-86
1-Jan-79
18-Jan-76
10-Feb-13
15-Nov-78
6-Dec-79
1-Jan-50
5-Dec-51
25-Dec-54
10-Sep-51
1-Jan-39
3-May-84
1-Jan-41
23-Aug-57
1-Jan-55
1-Jan-35
1-Jan-83
1-Jan-83
10-Oct-26
1-Jan-69
1-Jan-71
1-Jan-79
1-Jan-24
17-Feb-71
9-Sep-67
9-Sep-80
5-Mar-62
1-Jan-33
5-Jan-42
10-Sep-18
1-Jan-23
1-Jan-51
1-Jan-52
1-Jan-09
1-Jan-54
1-Jan-51
5-May-45
14-Sep-79
22-May-55
20-Mar-97
1-Jan-54
1-Apr-54
1-Jan-30
3-Oct-17
19-Feb-68
15-Feb-20
1-Jan-45
1-Jan-26
1-Jan-24
1-Jan-39
230
Dat. događaja
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
Mesto
Izvor Inf.
Vushtrri/Vucitrn - Dubofc
2/3/5
Shtime-Reqak
2/3/5
Prizeren-Mazrrek
1
Pristina
2/3
Mitrovicë / Mitrovica
5
Mitrovica (Prekaz)
1
Peja/Pec
1
Skenderaj/Srbica
1
Kaqanik/Kacanik
5
Gjakova/Djakovica
2/3
Kamenica
2/3
473T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Peja/Pec
2/3
(Llaushë)
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
Gjakova/Djakovica
1
Peja/Pec
2/3
Skenderaj/Srbica
1
Suharek
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Suharek-Leshan
5
5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Pejës) - Batajnica BA-05- 2/3/5
Shtime/Stimlje
2/3
Polje-Livragon 2/3/5
05-441T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Decan/Decani
2/3
Kaqanik/Kacanik
2/3
Gjakovë 2/3/5
Podujeve
5
Peja/Pec (Kodranik)
1
Decan/Decani
1
Zhur - Malishevë
5
Malishevë
5
Malisheva/Malisevo
5
Gjakova/Djakovica
5
Gjakova/Djakovica
5
Dardhisht-Kastriot
5
Dardhisht-Kastriot
5
Dardhisht-Kastriot
5
Skenderaj/Srbica
2/3
Klladërnicë / Kladernica
4/5
Drenoc - Malshevë
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Gllogovc/Glogovac
1
Gjakovë 5
Prizren/Prizren
2/3
Istog/Istok
1
Podujeve
5
STIMLJE
2/3
Prishtina/Pristina
1
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Decan/Decani
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Prezime
MYRTAJ
MYRTAJ
MYRTAJ
NALLI
NALLI
NEVOLANI
NIKA
NIKCI
NIKQI
NIKQI
ORLLATI
ORLLATI
OSMANI
OSMANI
OSMANI
OSMANI
PADRIMAJ
POPAJ
QERKEZI
QERKEZI
QERKEZI
QERKEZI
QERKEZI
QERKEZI
RADONIQI
RAKA
RAMA
RAMA
RAMA
RAMA
RAMOSAJ
RAMOSAJ
REXHA
RUSHITI
RUSHITI
RUSI
SADIKAJ
SADIKAJ
SADIKAJ
SADIKAJ
SAMJLI
SELIMAJ
SELIMI
SELIMI
SMAJLAJ
SOPA
SPAHIU
STOJKAJ
STOJKAJ
SULEVIQ
SYLA
SYLA
SYLEJMANI
SYLOVIC
SHALA
SHALA
SHALA
Ime
AGIM
ADEM
FERAT
DESTAN
HAKI
ARIF
ILAZ
HASIME
ISMET
QERIM
HAMDI
NEXHAT
AHMET
ESAT
REXHEP
XHEVDET
RAMADAN
HASHIM
ARDIAN
ARMEND
ARTAN
EDMOND
HALIM
VEGIM
MITHAT
SHERIFE
FARUK
SHQIPE
AGRON
ALBERT
ATËDHE
RUZHDI
SKENDER
GAZMEND
MUSTAF
BAJRAM
MUHARREM
RAMADAN
SYLEJMAN
SHABAN
AHMET
KOSOVARE
HALIME
HILMI
REXHEP
HALIL
NEXHAT
ZADE
ZELFIJE
ARIF
HAKE
JAKUP
SAFET
ARIF
BLERIM
HAZAR
MENTOR
Ime oca
SELIM
SHERIF
SELIM
M
M
M
SINAN
MUSTAF
ISTREF
UKE
SEFER
FEHMI
MEHMET
O
HALIM
HALIM
HAKI
RAGIP
HALIM
HALIM
HALIM
HALIM
AVDURRAHIM
KASIM
MUHAMET
BAJRAM
RUZHDI
BAJRAM
JONUZ
EKREM
ADEM
REXHEP
SOKOL
NAZIM
S
HAXHI
A
MEHMET
HAJDAR
SHEMSI
SYL
JASHAR
ADEM
SHEMSI
DAUT
BAJRAM
HASAN
God. rođenja
19-Aug-54
21-Apr-37
18-Jan-47
1-Jan-63
1-Jan-69
1-Jan-39
21-Dec-30
1-Jan-44
25-Sep-68
1-Jan-70
8-Jun-54
1-Jan-68
27-Jul-56
1-Apr-05
10-Nov-64
10-Jan-67
1-Jan-68
7-Mar-70
26-Sep-80
10-Sep-75
17-Feb-74
9-Feb-85
7-Mar-46
26-Jul-80
1-Jan-40
1-Jan-74
28-Nov-78
4-Jun-80
15-Oct-69
3-Mar-83
1-Feb-82
1-Jan-50
3-Mar-59
1-Jan-65
1-Jan-78
1-Jan-66
1-Jan-70
1-Jan-68
1-Jan-80
1-Jan-90
1-Jan-51
9-Jun-82
1-Jan-47
1-Jan-29
1-Jan-30
1-Jan-45
1-Jan-20
1-Jan-18
28-Jul-69
11-Oct-73
10-Mar-74
1-Sep-77
231
Dat. događaja
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
Mesto
Izvor Inf.
Peja/Pec (Drilon i M.)
5
Kline-Jashanic
5
Gjakova/Djakovica
1
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Mitrovica
2/3/5
Kaqanik/Kacanik
5
Peja/Pec - Raush
5
510T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Peja/Pec
2/3
Batajnica BA-07-133T,
2/3/5
Prishtina/Pristina
2/3
(Klladernicë)
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
(Klladernicë)
2/3
(Klladernicë)
2/3
Prishtina/Pristina
2/3/5
Krusha e Madhe
1
Zubin Potok/Zubin Potok
1
Gjakova/Djakovica
1
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakova/Djakovica
2/2
Gjakova/Djakovica
1
Gjakova/Djakovica
1
Gjakovë 5
Kaqanik/Kacanik
5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Obiliq/Obilic
2/3/5
Besian
2/3/5
Obiliq/Obilic
2/3/5
414T, ICRC Nr.BLG2/3/5
460T, ICRC Nr.BLG5
Gjakova/Djakovica
2/3
Sllatin"
5
Sllatin"
5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Prizeren-Mamush
5
Peja/Pec
2/3/5
Prizeren-Mamaush
5
Peja/Pec (Nakëll)
2/3/5
Prizeren-Grejkoc
5
Prishtina/Pristina
2/3/5
vushtrri/Vucitrn - Rreznik
5
471T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Kaqanik/Kacanik
5
Joviq / Jović
4/5
Deqan - Lloqan
5
Deqan - Lloqan
5
Polje
2/3/5
Podujeve
5
Podujeve
5
YNA01-003BP
2/3/5
Polje
5
405T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Gjilan (Rahovec)
2/3
Peja/Pec (Rahovec)
2/3/5
Prezime
SHALUNOVIC
SHARAPOLLI
SHARAPOLLI
SHKULIQI
THAQI
VUCETAJ
XHELADINI
YMERAGA
ZEQAJ
ZEQAJ
ZHERKA
AJDINI
ALICKAJ
ALIÇKAJ
ALIÇKAJ
ALUSHI
AMRUSHI
BAJRA
BAJRA
BAJRA
BAJRA
BAJRA
BAJRA
BAJRA
BAJRA
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
BAJRAMI
BEHRAMAJ
BEHRAMAJ
BEHRAMAJ
BEHRAMI
BEHRAMI
BEHRAMI
BEHRAMI
BEHRAMI
BEHRAMI
BELA
BELA
BEQA
BEQA
BEQA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
Ime
BEKTESH
AZIZ
NERGJIVANE
HASAN
GJYKE
AVDULLAH
NIAZI
SHPEJTIM
MALUSH
MUHAMET
ARBËRESHA
SHAQIR
ZIJA
BEKIM
RAMË
JETULLA
ASLLAN
ASLLAN
BAJRAM
BAJRAM
BAJRAM
BRAHIM
FAZLI
ILJAZ
SAMI
BISLIM
EKREM
HAJDAR
HASAN
SALI
NUREDIN
ARDITA
EDONA
ARDITA
ÇLIRIMTAR
DEMUSH
EDONA
MUHAMET
NUREDIN
ADEM
FATMIR
NEXHAT
RESHAT
VEDAT
AJSHE
BASHKIM
FADIL
HAMIT
HALIM
HAMIT
ISMA
KADRI
QAZIM
RAMADAN
RUKE
SHABAN
KADRI
Ime oca
SHPEND
YMER
AHMET
SEJDI
BEKË
RAMË
XHEMAJL
YMER
BAJRAM
MAXHUN
AZIZ
NEZIR
SMAJL
RAMË
OSMAN
ALUSH
Q
HASAN
MUSLI
SEJDI
HASAN
RAMADAN
SEJDI
SADIK
GANI
HYSEN
ISUF
SADRI
DAUT
B.
B.
BEHRAM
AFRIM
ASLLAN
BEHRAM
MURSEL
DAUT
JAKUP
ADEM
SEFEDIN
MUHARREM
SEFEDIN
SADIK
SYLE
KJANI
MILAIM
BRAHIM
MILAIM
MUSTAFE
MUHAMET
SELMAN
SALLAH
ZEKE
SELMAN
MUHAMET
God. rođenja
8-Aug-27
1-Jan-27
1-Jan-38
1-Dec-43
1-Jan-40
1-Jan-36
1-Jan-57
3-Oct-67
1-Jan-44
1-Jan-34
1-Jan-76
1-Jan-32
10-Oct-68
5-May-78
9-Feb-35
1-Jan-09
23-Feb-38
12-Mar-34
1-Jan-31
15-May-35
1-Jan-19
6-May-37
15-May-30
1-Jan-80
1-Oct-37
1-Jan-73
10-May-45
1-Jan-70
2-Nov-68
1-Jan-20
1-Jan-82
1-Jan-89
1-Jan-85
1-Jan-99
1-Jan-33
12-Oct-92
1-Jan-38
1-Jan-19
1-Jan-27
1-Jan-73
10-Oct-72
1-Jan-15
10-Mar-77
1-Jan-34
3-Jul-67
1-Jan-44
1-Jan-41
10-May-42
01,01.41
1-Jan-30
1-Jan-66
1-Jan-39
10-Mar-30
1-Jan-44
1-Jan-36
28-Apr-66
232
Dat. događaja
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
27-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
Mesto
Pejë - Batajnica BA-05
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec (Dardani)
503T, ICRC Nr.BLGGllogovc/Glogovac
Marali - Malishevë
Podujeve
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica
Suhareke-Samadraxh
Gjakovë Podujevo/Podujevo
03-099T, ICRC Nr.BLG05-479T, ICRC Nr.BLG03-161T, ICRC Nr.
Skenderaj/Srbica
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Izbicë/Izbici
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Izbicë/Izbici
Drenas
Izbicë/Izbici
Drenas
Podujevo/Podujevo
Skenderaj - Izbici/Izbici
(Izbicë)
(Izbicë)
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Izbicë/Izbici
Skenderaj/Srbica
Petrovo Selo PS-II-27 Skenderaj/Srbica
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec (Callapek)
03-076T, ICRC Nr.BLGSuhareka/Suva Reka
Kaqanik/Kacanik
Kline-Jashanic
Kaqanik/Kacanik
Skenderaj/Srbica
Gjakovë - Djakovica
Peja/Pec - Callapek
Obiliq/Obilic
Peja/Pec - Callapek
Pejë - Callapek
Istog/Istok
Izvor Inf.
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
5
5
1
2/3/5
2/3/5
5
1
2/3/5
2/3/5
273/5
2/3
5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
1
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
5
2/3/5
5
1
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
1
1
2/3/5
2/3/5
2/3
5
5
5
1
1
2/3/5
1
2/3/5
5
2/3
Prezime
BERISHA
BERISHA
BINAJ
BOGUJEVCI
BOGUJEVCI
BOGUJEVCI
BOGUJEVCI
BOGUJEVCI
BOGUJEVCI
BUJUPI
BUQAJ
BUQAJ
BUQAJ
BUSHI
BUSHI
BYTYCI
BYTYQI
BYTYQI
BYTYQI
CIRKOVIC
CUFAJ
DAJAKU
DANI
DAUTAJ
DECANI
DEMA
DEMIRI
DERVISHI
DERVISHI
DERVISHI
DESKU
DOBRUNA
DOCI
DODAJ
DOQI
DOQI
DOQI
DRAGA
DRAGA
DRAGA
DRAGA
DRAGAJ
DUGOLLI
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURAKU
DURIQI
DURIQI
DURIQI
DURIQI
DURIQI
DURIQI
DURIQI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
Ime
ALI
DYKE
SHEFKI
NORA
SALA
SHEHIDE
SHEFKATE
SHPEND
SHPETIM
LATIF
IMER
NEBI
ENVER
ADEM
XHEVAT
NAHIT
DESTAN
RABA
XHELADIN
VIDOJE
NEZIR
ASLLAN
DIBRAN
OSMAN
REXHEP
BLERIM
DRITAN
BAJRAM
ILAZ
SALI
EMIN
SAHIT
MUSLI
MIHILL
HAMDI
ZELFIJE
ZOJE
ALI
CENE
RUSTEM
RAHIM
ISMET
NAIF
AVDULLAH
BEL
DIBRAN
REXHEP
ALBION
ARBËR
DAFINA
ESMA
FITNETE
HAMDI
MIMOZA
AVDI
BURIM
ENVER
Ime oca
XHEME
SHABAN
RUSHIT
A
NEBI
NEBI
SHUKRI
SHABI
HAXHI
RRUSTEM
AVDI
MIHALJO
DEME
HAXHI
UKE
ISMET
SHAIP
HALIT
OSMAN
SHABAN
HASAN
SYLE
SADRI
NOC
SEJDI
ADEM
AVDYL
BAJRAM
ALI
HALIL
MURAT
A
H.
KADRI
GANI
GANI
GANI
God. rođenja
1-Jan-13
1-Jan-23
1-Jan-19
1-Jan-84
1-Jan-60
1-Jan-32
1-Jan-56
1-Jan-86
1-Jan-89
12-Apr-05
1-Jan-71
1-Jan-41
1-Jan-75
1-Jan-51
1-Jan-53
1-Feb-63
1-Jan-29
20-May-43
28-Jun-56
1-Jan-20
1-Jan-36
1-Jan-32
1-Jan-69
25-May-49
16-Apr-66
4-Jun-80
1-Jan-26
1-Jan-27
1-Jan-38
15-Apr-39
25-Aug-39
1-Jan-36
1-Jan-40
1-Jan-57
1-Jan-37
1-Jan-19
1-Jan-34
1-Jan-30
15-Apr-18
1-Jan-29
21-May-05
1-Jan-40
1-Jan-54
1-Jan-28
1-Jan-32
1-Jan-12
1-Jan-97
1-Jan-92
1-Jan-90
1-Jan-30
1-Jan-63
1-Jan-95
31-May-05
1-Jan-81
1-Jan-69
233
Dat. događaja
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
Mesto
Lipjan/Lipljan
Peja/Pec
Gllogovc/Glogovac
Pudojevë Podujevo/Podujevo
Podujevo/Podujevo
Podujevo/Podujevo
Podujevo/Podujevo
Podujevo/Podujevo
(Avllat)
Suhareka-Topill
Prizeren-Arban
Prizren/Prizren
Peja/Pec (Drinisht)
Kaqanik/Kacanik
Kruskë e Vogël
Suharek-Mushtisht
Rrahovec/Orahovac
Suharek-Sllapuzhan
Peja/Pec
Prizren/Prizren
Skenderaj - Izbici/Izbici
Skenderaj - Izbici/Izbici
Pejë / Pec
Pejë - Dardania square
Kaqanik/Kacanik
Suhareka/Suva Reka
Petrovo Selo PS-II-30 Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbici/Izbici
Kline-Siqev
"Fanict"
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Malishevë
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Kline (Burojë)
Kline (Burojë)
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Izbicë/Izbici
Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
(Leçinë)
Prishtinë
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Podujevë Gashi's yard
Gashi's yard
Podujevë Gashi's yard
Podujevë - "Drini Bar"
Gashi's yard
Suharek-Leshan
Suharek-Suhaarek
Prizren/Prizren
Izvor Inf.
2/3
2/3
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
5
5
2/3/5
1
2/3
2/3/5
5
2/3
5
1
1
5
2/3/5
1
2/3/5
5
1
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
1
5
5
5
5
2/3/5
1
5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
5
2/3/5
Prezime
ELSHANI
EMRA
ESHREFI
FEJZA
FEJZA
FETAHU
GAJTANI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GECAJ
GIGOLLI
GJIKOLLI
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HAJRA
HAJRA
HALITI
HALITI
HASANI
HAVOLLI
HAXHA
HAXHAJ
HAXHIAJ
HAZROLLAJ
HERVOVIQI
HETAJ
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOXHA
HOXHA
HYSENI
HYSENI
IDRIZI
ISLAMAJ
ISMAJLI
ISMAJLI
ISUFI
Ime
FAHRIE
MUHAMET
EMIN
FEJZE
ZYRE
LAH
HAMIT
BRAHIM
HAJZER
HAMIT
HAVE
HAVE
IBRAHIM
MEHMET
MUHARREM
MURAT
NEZIR
NUREDIN
QELEBIJE
YMER
ELEZ
QAZIM
QAZIM
BEQIR
HALIL
HAJDAR
MEHMET
QERIME
HALITI
ISLAM
ISLAM
SKENDER
FEJZ
ZENEL
TAHIR
AHMET
SHERIF
VALDET
HAZIR
MUHAMET
MUHAMET
NAZMIE
RIFAT
RRUSTEM
SADIK
SHEFQET
TAHIR
VEHBI
MILAIM
TEFIK
NAZIFE
VELI
HAXHI
ALI
ISMAIL
NUHI
ZENEL
Ime oca
HYSEN
KADRI
HAXHE
HALIM
SHABAN
YMER
PAJAZIT
MURAT
XHELADIN
SYLEJMAN
RAMË
SAHIT
BEQIR
ARIF
MURAT
OSMAN
ALI
RAMË
REXHEP
REXHEP
AHMET
QERIM
AHMET
ALI
SADRI
HAXHI
HASAN
HYSEN
MAL
RAME
SABET
HETEM
TAFIL
RIFAT
RRAHMAN
HAJRIZ
HAJDIN
SHERIF
AVDYL
ABAZ
NAZIF
XHEMË
NEKI
AJDINI
XHEMAJL
HAXHI
HAKI
HAKI
ISUF
God. rođenja
1-Feb-45
18-Mar-39
1-Jan-46
1-Jan-24
1-Jan-34
1-Jan-32
15-Nov-30
1-Jan-31
1-Jan-44
31-May-66
1-Jan-12
1-Jan-12
1-Jan-29
2-Feb-59
2-Apr-23
1-Jan-41
1-Jan-30
16-Jul-35
1-Jan-21
25-Jun-12
1-Jan-51
5-May-81
5-May-81
25-Jun-45
18-May-35
1-Mar-41
15-Jul-35
1-Jan-63
1-Jan-39
1-Jan-39
24-Dec-52
1-Jan-67
1-Jan-24
14-Jul-45
25-Feb-37
1-Jan-54
1-Jan-43
20-Oct-76
20-May-32
1-Jan-47
12-Jun-35
1-May-63
1-Jan-35
1-Mar-31
19-Nov-34
18-Mar-47
27-Nov-43
1-Jan-73
16-Feb-55
1-Jan-47
1-Jan-54
7-May-47
1-Jan-21
1-Jan-40
1-Jan-51
1-Jan-45
1-Jan-27
234
Dat. događaja
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
Mesto
Suharek-Leshan
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Ferizaj/Urosevac
Gjakova/Djakovica
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Izbicë/Izbici
Peja/Pec
Prizren/Prizren
Crralan-Gjakovë
Peja/Pec (Kodranik)
Suhareka-Leshani
Skenderaj - Izbicë/Izbici
135T, ICRC Nr.BLG
Kline/Klina
Kline-Sferk
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec (Paulan)
Suhareka/Suva Reka
474T, ICRC Nr.BLGDeqan - Pozhar
Prizren/Prizren
Istog/Istok (Vrellë/Vrelo)
Mitrovica
Prizren/Prizren
Gremnik)
Petrovo Selo PS-II-1Mitrovica - Petrovo Selo
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn
Obiliq/Obilic
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Gjakova/Djakovica
Malisheva/Malisevo
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Rrahovec/Orahovac
Skenderaj/Srbica
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Izbicë/Izbici
Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
449T, ICRC Nr.BLGSuhareka/Suva Reka
Tupale / Medvedja
Gjakova/Djakovica
504T, ICRC Nr.BLG451T, ICRC Nr.BLGBatajnica BA-07-142T
Batajnica BA-07-142T
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Izvor Inf.
1
1
2/3
2/3
5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3
5
1
5
2/3/5
2/3
1
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
5
2/3
1
1
1
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3
2/3
1
5
2/3/5
2/3
2/3
1
1
2/3/5
5
2/3
2/3
1
1
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3/5
Prezime
JAHAJ
JASHARI
JETULLAHU
JONUZI
JONUZI
KAJTAZI
KAMBERAJ
KASTRATI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KIKA
KOPALLA
KOTORI
KOTORRI
KOTORRI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYEZIU
KRYEZIU
KRYEZIU
KRYEZIU
KRYEZIU
KRYEZIU
KUCICA
KUQICA
KUQICA
KUQICA
LLAPATINICA
LLAPATINICA
LLUGALIU
LLUGALIU
LOSHI
LOSHI
LUTOLLI
LUTOLLI
MAKOLLI
MAKOLLI
MALOKU
MARTETA
MEROVCI
MEZIU
MORINA
MORINA
MORINA
MUHAXHERI
MUHAXHERI
Ime
VEHBI
IMER
BEQIR
SABEDIN
ZEQIR
KAJTAZ
ADEM
NEVZAT
BAJRAM
BAJRAM
JETULLAH
MALE
RAMIZ
SHABAN
RAM
BRAHIM
HAJZER
DELI
EKREM
FERIZ
HAMIT
HASAN
MUSTAF
MUSTAFE
RRAHIM
RUKIE
SHABAN
FLORIM
EMINE
FLURIE
HALIL
NAZLISHAHE
OSMAN
SHABAN
AZEM
AZEM
AZEM
ASLLAN
MIRSAD
QASIM
FEXHRIE
NEFISE
SAMI
SAMI
DAUT
RAIF
ALI
HASIME
XHAVIT
ZARIFE
FLAMUR
HALIM
HALIL
HALIL
RAM
BESNIK
HAJRIE
Ime oca
HAZIZ
RAMADAN
SHERIF
JONUZ
ZENEL
REXHEP
NUREDIN
NEZIR
LATIF
AHMET
TAHIR
HAMIT
SHABAN
YMER
SOKOL
HYSEN
BISLIM
H
BAJRE
MUJE
RAMADAN
SHAQIR
N
ISUF
MAKSUT
SALIH
AVDULLAH
XHEMAJLI
JONUZ
RAMADAN
AJET
AJET
AJET
LIMAN
MUSTAFA
JASHAR
JASHAR
RAIF
JETULLAH
XHEMAJL
HASAN
ZYMER
(ISMAJL)
ZEQIR
OSMON
SHABAN
KASUM
SHAIP
God. rođenja
1-Jan-48
1-Jan-62
1-Jan-72
1-Jan-77
18-Jan-78
1-Jan-36
1-Jan-51
8-Nov-66
1-Jan-33
1-Jan-16
1-Jan-38
1-Jan-39
1-Jan-61
1-Jan-18
1-Jan-45
1-Jan-31
31-Jan-43
5-May-22
1-Jan-33
1-Aug-47
1-Jan-80
3-Jul-36
20-Jan-34
5-Mar-30
9-Oct-39
1-Jan-69
1-Jan-70
1-Jan-29
1-Jan-42
1-Jan-32
1-Jan-23
1-Jan-18
1-Jan-19
1-Jan-32
1-Jan-11
18-Nov-39
29-Jan-46
1-Jan-69
1-Jan-50
1-Jan-78
1-Jan-45
1-Jan-74
28-Dec-74
10-Jun-65
20-Oct-28
10-Apr-27
3-Jul-29
20-Sep-68
1-Jan-00
20-Apr-75
2-Apr-05
1-Mar-43
1-Jan-61
15-Sep-36
1-Jan-69
1-Jan-15
235
Dat. događaja
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
Mesto
Suharekë - Sllapuzhan
Llaushë / Lauša
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Mitrovica
Mitrovica
Skenderaj - Izbicë/Izbici
440T, ICRC Nr.BLGGllogovc/Glogovac
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Peja/Pec (Arbanë)
Skenderaj - Izbicë/Izbici
484T, ICRC Nr.BLGGjakovë / Djakovica
Podujeve
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Petrovo Selo PS-II-22 Skenderaj - Izbicë/Izbici
Gllogovc/Glogovac
Vushtrri/Vucitrn
Polje
Prizren/Prizren
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Rrahovec/Orahovac
Izbicë/Izbici
Peja/Pec (Drinesh)
Mitrovica (Prekaz i ep.)
Izbica/Izbicë
Bubavec - Malishevë
Suhareka/Suva Reka
Mleqan - Malishevë
Bubavec - Malishevë
Suhareka/Suva Reka
Suharek
Viti/Vitina
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Izbicë
Kline-Kerrnic
Suharekë - Trnje
Suhareka - Trnje
Gashi's yard
Podujevo/Podujevo
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj/Srbica
Podujevo/Podujevo
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
Malishevë - Gullboc
Prishtina/Pristina (Rekë)
Vushtrri/Vucitrn
(Morinë)
Kline/Klina
Izbicë/Izbici
Malishevë - Burim
Martiraj
Ferizaj/Urosevac
Izvor Inf.
2/3/5
4/5
5
2/3
2/3
2/3/5
5
2/3
5
2/3
2/3/5
5
1
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3
2/3/5
5
2/3
2/3/5
1
5
2/3/4
1
5
5
1
1
5
2/3
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3
1
1
1
1
2/3/5
1
2/3
1
5
5
5
1
Prezime
MUHAXHERI
MUHAXHERRI
MUHAXHIRI
MUJA
MULAJ
MULAJ
MURATI
MURSELI
MUSLIU
MUSLIU
MUSLIU
MUSLIU
MUSLIU
MUSLIU
MUSLIU
MUSTAFA
MUSTAFAJ
NEPOLA
NINAJ
OSMANI
OSMANI
OSMANI
OSMANI
OSMANI
OSMANI
QAKA
QALLAPEKU
QELAJ
QELAJ
QELAJ
QITAKU
QUPEVA
RACI
RAKA
RAMA
RAMA
RAMA
RAMA
RAMADANI
RAMAJ
REXHA
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
RIZAJ
SADIKAJ
SALLAHU
SEJDIU
SMAKA
SMAKIQI
SMAKIQI
SMAKIQI
SPAHIU
SPAHIU
Ime
KASUM
HAJRIEJE
YMER
AGIM
QERIME
RAMADAN
RASIM
SOKOL
BEQIR
HALIT
ILAZ
MEHMET
MUHAMET
NAIM
SHABAN
HASAN
HASAN
AZIZ
NURA
AZEM
FATMIR
HETEM
MUHARREM
NUHI
ZOJE
PAJAZIT
SABIT
ISMAJL
METUSH
REXHEP
AJMANE
HAMZ
RAMADAN
QAMIL
BEJTUSH
ISMET
XHELADIN
XHEVAT
AGIM
HALIT
ALI
AHMET
MUJE
QAZIM
QERIM
SAKIP
VEFI
SHKURTE
SABIT
MUSLI
MUSTAF
SMAK
HALIM
MILAZIM
VESEL
REGJEP
RIZAH
Ime oca
SHAQIR
SHAQIR
SHABAN
HARADIN
SMAJL
BEKË
XHEMAJL
HAJRULLAH
MAN
HALIL
MAN
SEFEDIN
ILAZ
R
ISLAM
JUSUF
SHABAN
FETAH
ILAZ
OSMAN
D
BRAHE
JASHAR
HAZIRI
HAJRULLA
HALIL
HALIL
QAMIL
QAMIL
DESTAN
RUSTEM
REXHEP
QERIM
SHABAN
XHEMAJL
BRAHIM
JETULLAH
MUHAMET
FAZLI
SELIM
K
(MUSTAFË)
FERAT
FERAT
HETEM
SELIM
God. rođenja Dat. događaja
1-Jan-50
28-Mar-99
1-Jan-32
28-Mar-99
1-May-53
28-Mar-99
28-Mar-99
1-Jan-20
28-Mar-99
10-Feb-28
28-Mar-99
3-Feb-44
28-Mar-99
1-Jan-62
28-Mar-99
1-May-56
28-Mar-99
1-Jan-37
28-Mar-99
1-Jan-48
28-Mar-99
1-Jan-53
28-Mar-99
16-Mar-53
28-Mar-99
1-Jan-76
28-Mar-99
1-Jan-12
28-Mar-99
1-Jan-29
28-Mar-99
1-Jan-32
28-Mar-99
16-Jun-24
28-Mar-99
25-Oct-85
28-Mar-99
1-Jan-30
28-Mar-99
1-Jan-75
28-Mar-99
1-Jan-29
28-Mar-99
1-Jan-09
28-Mar-99
7-Jun-78
28-Mar-99
1-Jan-32
28-Mar-99
1-Jan-29
28-Mar-99
23-Sep-39
28-Mar-99
1-Jan-38
28-Mar-99
1-Jan-31
28-Mar-99
1-Jan-27
28-Mar-99
1-Jan-11
28-Mar-99
21-May-50
28-Mar-99
1-Jan-43
28-Mar-99
10-Jan-32
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
28-Mar-99
13-Mar-76
28-Mar-99
28-Feb-47
28-Mar-99
20-Feb-20
28-Mar-99
14-Jul-81
28-Mar-99
1-Jan-50
28-Mar-99
1-Jan-42
28-Mar-99
1-Jan-48
28-Mar-99
2-Feb-64
28-Mar-99
15-Jul-62
28-Mar-99
1-Jan-29
28-Mar-99
1-Jan-74
28-Mar-99
1-Jan-26
28-Mar-99
1-Jan-53
28-Mar-99
13-May-05
28-Mar-99
1-Jan-31
28-Mar-99
1-Jan-24
28-Mar-99
1-Jan-37
28-Mar-99
28-Mar-99
1-Jan-29
28-Mar-99
236
Mesto
Suharek-Terrne
Suhareka/Suva Reka
Pejë
Gjakova/Djakovica
Petrovo Selo PS-II-40 Epërme)
Podujeve
Izbicë/Izbici
Prishtina/Pristina
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Izbicë/Izbici - PS-II-42,
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Vushtrri/Vucitrn
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Gjakova/Djakovica
Pejë
Prizren - KRI08-001B
Izbicë/Izbici
Petrovo Selo PS-II-18 Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Mitrovica (Rekë)
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Gjakova/Djakovica
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Kaqanik/Kacanik
Prishtina (TND01.001B)
Podujevo/Podujevo
Skenderaj/Srbica
Prishtina/Pristina
Rahovec - Celinë
Prizren/Prizren
Peja/Pec
Kline/Klina
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Petrovo Selo PS-II-37 Skenderaj/Srbica
Rahovec - Celinë
Vogël
Gjakova/Djakovica
Prizeren-Mamush
Bukosh
Izbicë/Izbici
(Kllodernicë)
e Ulët)
Obrinje
Obrinje
Rahovec - Opterusa
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Izvor Inf.
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3
5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
5
2/3
1
5
2/3/5
1
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
5
2/3
1
5
5
2/3/5
5
5
5
2/3
5
5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3
1
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
5
2/3/5
2/3
2/3/5
5
5
2/3
2/3
2/3/4
2/3/4
2/3/5
5
Prezime
SYLA
SYLA
SYLA
SHABANI
SHABANI
SHABIU
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHERIFI
SHPATI
TAHIRI
TAHIRI
TAHIRI
TEMAJ
TEMAJ
TUSHA
THAQI
THAQI
THAQI
THAQI
THAQI
THAQI
THAQI
THAQI
THAQI
UKA
VELIQI
VELIQI
VELIU
VITIJA
VOCA
VRANOVCI
VRANOVCI
XHELADINI
XHELADINI
XHEMAJLAJ
XHEMAJLI
XHEMAJLI
XHEMAJLI
ZEKA
ZEKA
ZENELI
ZENELI
ZEQIRAJ
ZEQIRAJ
ZUKAJ
ZYMERI
AHMETI
AHMETI
Ime
AGIM
RAM
RAME
AZEM
HAJRULLAH
IMER
HALIM
HIJRAZ
HYSEN
IDRIZ
ISUF
ISUF
MUJE
SALI
SALIH
ZYMER
SADIK
ZEQIR
BRAHIM
IDRIZI
SALIM
GANI
HAMDI
HYSEN
AJET
HAMIT
HAXHI
JETULLAH
RAME
REXHEP
SHEREMET
SYLË
UKE
UKE
AVDI
ZENEL
HASAN
HASAN
BAJRAM
AZIZE
XHEMAJLI
FAHRIE
XHEMAJL
SEFER
AJET
IDRIZ
QAZIM
JAHIR
MILAZIM
RUKIJE
ZENEL
HILMI
SKENDER
KADRI
BESIME
ARBEN
AVDULLAH
Ime oca
HYSEN
SALI
FETAH
JETULLAH
AHMET
RAMADAN
ISLAM
ZEQIR
SHAQIR
IDRIZ
AVDYL
EMRULLAH
IDRIZ
GANI
DERVISH
IBRAHIM
HALIL
ALUSH
HAZIR
HAXHI
AJET
HAGJI
UKE
MUHAMET
MALIQ
ZENEL
Z
ALI
MEHMET
VEHBI
REXHEP
RR
BAJRAM
TAHIR
QAZIM
QAZIM
ISUF
IDRIZ
IDRIZ
DERVISH
BEL
AVDULLAH
SHABAN
God. rođenja Dat. događaja
1-Jan-77
28-Mar-99
1-Jan-36
28-Mar-99
10-Dec-39
28-Mar-99
28-Mar-99
12-Aug-29
28-Mar-99
28-Mar-99
1-Jan-36
28-Mar-99
1-Jan-29
28-Mar-99
15-Jan-35
28-Mar-99
1-Jan-30
28-Mar-99
1-Jan-47
28-Mar-99
30-Oct-36
28-Mar-99
14-Jan-37
28-Mar-99
1-Jan-61
28-Mar-99
1-Jan-65
28-Mar-99
1-Jan-36
28-Mar-99
28-Mar-99
3-Jul-37
28-Mar-99
1-Jan-16
28-Mar-99
1-Mar-30
28-Mar-99
7-Feb-58
28-Mar-99
1-Jan-58
28-Mar-99
1-Jan-50
28-Mar-99
1-Jan-52
28-Mar-99
1-Jan-28
28-Mar-99
1-Jan-29
28-Mar-99
1-Jan-36
28-Mar-99
1-Jan-12
28-Mar-99
1-Jan-32
28-Mar-99
1-Jan-23
28-Mar-99
1-Jan-49
28-Mar-99
1-Jan-16
28-Mar-99
1-Jan-25
28-Mar-99
1-Jan-19
28-Mar-99
8-Mar-78
28-Mar-99
1-Jan-24
28-Mar-99
20-Dec-53
28-Mar-99
6-Feb-40
28-Mar-99
1-Jan-41
28-Mar-99
1-Jan-12
28-Mar-99
1-Jan-20
28-Mar-99
30-Aug-34
28-Mar-99
15-Apr-18
28-Mar-99
1-Jan-13
28-Mar-99
1-Jan-33
28-Mar-99
1-Jan-28
28-Mar-99
1-Jan-42
28-Mar-99
1-Jan-50
28-Mar-99
1-Jan-46
28-Mar-99
1-Jan-16
28-Mar-99
1-Jan-28
28-Mar-99
28-Nov-64
28-Mar-99
10-Feb-56
28-Mar-99
1-Jan-43
28-Mar-99
18-May-84
28-Mar-99
4-Oct-78
29-Mar-99
3-Apr-58
29-Mar-99
237
Mesto
Peje/Pec (Fierëz
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Gjilan/Gnjilane
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Gjilan/Gnjilane (Izbicë)
Prishtina/Pristina
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Izbicë/Izbici
Izbicë/Izbici
Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Vushtrri/Vucitrn - Bletajë
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Gllogovc/Glogovac
Mitrovica (Selac)
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Peja/Pec (Kapeshnicë)
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Prizren/Prizren
Rrahovec/Orahovac
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj/Srbica
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Vuqakë - Malishevë
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Rrahovec/Orahovac
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Podujeve
Prishtina
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
Suhareka/Suva Reka
Podujevo/Podujevo
Podujeve
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Izbicë/Izcibi
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Skenderaj - Izbicë/Izbici
Izbicë/Izbici
Mitrovica (Mazhiq)
Skenderaj / Srbica
481T, ICRC Nr.BLG116T, ICRC Nr.BLGPrishtina/Pristina
Istog/Istok
(Rezallë)
(Rezallë)
Izvor Inf.
1
5
273
5
2/3
2/3
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3
1
2/3/5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3
2/3/5
1
1
5
1
5
2/3
5
5
2/3
2/3/5
1
1
5
5
2/3
2/3
1
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
1
1
2/3
2/3
Prezime
AHMETI
ALICKAJ
ARUQI
AVDIJAJ
AVDIU
BALAJ
BEGAJ
BELULI
BELULI
BELULI
BERISHA
BERISHA
BINAKAJ
BINAKAJ
BINAKAJ
BINAKAJ
BOJKU
BUSHI
DACAJ
DACAJ
DELIU
DERVISHAJ
DERVISHAJ
DERVISHAJ
DERVISHAJ
DERVISHAJ
DERVISHAJ
DERVISHAJ
DINAJ
DOQI
DOQI
FERATI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
J
J
J
J
HALITJAHA
HASANI
HASANI
HOTI
HOXHA
HULAJ
KABASHI
KADRIJA
KADRIJA
KADRIJA
KILAJ
KRASNIQI
LANI
MALOKU
MAQASTENA
MARMULLAKU
MAZREKAJ
Ime
MUHAMET
DAUT
BANUSH
MUSE
MUSA
ZEK
ALI
AVDYL
BESIM
IDRIZ
ZEQIR
AFRIM
HYSNI
NEKE
SHAQE
ZYMER
ALI
MENDUH
HAJDAR
TAHIR
BEDRI
BEQIR
HAJDIN
HIMË
SHKURTE
TAHIR
ZEQË
BEQIR
TAFE
LUM
ZARIFE
MASAR
AGIM
MILAIM
NUREDIN
SINAN
AFRIM
BASHKIM
MUHAMET
XHEVDET
NAZLIJE
FAZLI
FAZLI
AJKUNE
VEHBI
QAZIM
SEFEDIN
ALI
HAXHI
SHABAN
RAMË
TAHIR
DEME
SHEREMET
SAHIT
BASHKIM
ARIF
Ime oca
ENVER
MURAT
AHMET
TAHIR
TAHIR
SAHIT
ISMET
ISMET
AVDI
HALIL
BAJRAM
CURR
HALIL
CURR
MIFTAR
H
SHABI
SMAJL
SMAJL
ISUF
IDRIZ
QERIM
DERVISH
JAKUP
DERVISH
ISUF
IDRIZ
BEKE
MUSLI
ABAZ
HASAN
RAMADAN
SAHIT
SAHIT
RAMADAN
LUSH
LUSH
BAJRAM
BAJRAM
ADEM
ADEM
LUTFI
AJET
SYLE
OSË
JETISH
HAXHI
SHABAN
HAXHI
SHABAN
MEHMET
KADRI
Brahim
SYLEJMAN
BEQIR
HAXHI
God. rođenja Dat. događaja
1-Jan-77
29-Mar-99
29-Mar-99
1-Jan-40
29-Mar-99
7-Aug-65
29-Mar-99
7-Aug-68
29-Mar-99
29-Mar-99
1-Jan-38
29-Mar-99
1-Jan-79
29-Mar-99
1-Jan-76
29-Mar-99
5-Jan-68
29-Mar-99
1-Jan-39
29-Mar-99
1-Jan-76
29-Mar-99
1-Jan-45
29-Mar-99
13-Oct-26
29-Mar-99
14-Mar-51
29-Mar-99
21-Jan-46
29-Mar-99
1-Jan-38
29-Mar-99
17-May-65
29-Mar-99
1-Jan-42
29-Mar-99
1-Jan-36
29-Mar-99
1-Jan-37
29-Mar-99
1-Jan-53
29-Mar-99
1-Jan-27
29-Mar-99
1-Jan-48
29-Mar-99
1-Jan-55
29-Mar-99
1-Jan-55
29-Mar-99
1-Jan-33
29-Mar-99
1-Jan-53
29-Mar-99
15-Mar-33
29-Mar-99
21-Aug-66
29-Mar-99
1-Jan-36
29-Mar-99
22-Jun-81
29-Mar-99
1-Jan-68
29-Mar-99
1-Jan-67
29-Mar-99
1-Jan-65
29-Mar-99
28-Dec-22
29-Mar-99
16-Sep-67
29-Mar-99
23-Feb-70
29-Mar-99
8-Jan-63
29-Mar-99
30-Jun-68
29-Mar-99
1-Jan-18
29-Mar-99
10-Aug-70
29-Mar-99
10-Aug-70
29-Mar-99
1-Jan-09
29-Mar-99
1-Jan-31
29-Mar-99
1-Jan-44
29-Mar-99
30-Aug-78
29-Mar-99
1-Jan-43
29-Mar-99
10-Nov-72
29-Mar-99
1-Jan-26
29-Mar-99
15-May-41
29-Mar-99
9-Jun-38
29-Mar-99
20-Mar-18
29-Mar-99
7-Feb-37
29-Mar-99
7-Jan-49
29-Mar-99
13-Mar-73
29-Mar-99
1-Jan-59
29-Mar-99
238
Mesto
(Rezallë)
Deqan - Belag
(Rezallë)
Skenderaj/Srbica
Kline-Pograxh
(Matiqan)
Malisheva/Malisevo
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Deqan - Pozhar
Suhareka/Suva Reka
Deqan - Beleg
Deqan - Beleg
Decan/Decani - Beleg
Decan/Decani - Beleg
Suhareka/Suva Reka
Kaqanik/Kacanik
Deqan - Irzniq
Deqan - Irzniq
(Rezallë)
Deqan - Beleg
Deqan - Irzniq
Deqan - Irzniq
Deqan - Irzniq
Deqan - Irzniq
Deqan - Irzniq
Podujevo/Podujevo
Gjakova/Djakovica
Skenderaj/Srbica
Kline-Grapc
Skenderaj/Srbica
Qyqavicë
Lipjan/Lipljan
Suhareka/Suva Reka
Rrahovec/Orahovac
Deqan - Beleg
Decan/Decani - Beleg
Decan/Decani - Beleg
Deqan - Beleg
Prizren / Prizren
Podujeve
Podujevë / Podijevo
Suhareke-Samadaraxh
437T, ICRC Nr.BLGDeqan - Beleg
Rrahovec/Orahovac
Deqan - Beleg
Deqan - Beleg
Deqan - Beleg
Deqan - Beleg
Peja/Pec (Leshan)
i Epërm)
(Terrdevc)
Podujeve
Pejës)
Decan/Decani
Izvor Inf.
2/3
5
2/3
2/3
5
2/3
1
2/3
2/3
2/3
5
2/3
5
1
2/3/5
1
2/3/5
2/3
5
5
2/3
1
5
5
5
5
5
2/3
1
2/3
5
1
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
1
1
1
1
5
4/5
5
2/3/5
5
1
2/3/5
1
2/3/5
1
1
5
5
5
1
1
Prezime
MAZREKAJ
MAZREKAJ
MAZREKAJ
MAZREKAJ
MAZREKAJ
MEHMETI
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MUSTAFA
NEZIRAJ
NIKCI
NITAJ
PARDUZI
QUNI
QUNI
RACI
RAMAJ
SELIMAIJ
SELIMI
SMAJLI
SMAJLI
SPAHIJA
SPAHIU
SHABANDULA
SHABANDULA
SHALA
SHAQIRI
SHEQERI
TOLAJ
TOLAJ
TOLAJ
TOLAJ
THACI
UKA
UKAJ
UKEHAXHAJ
VISHAJ
VISHAJ
VISHAJ
VISHAJ
VISHAJ
VISHAJ
VISHAJ
VISHAJ
VRELLAKU
ZABELI
ZEJNULLAHU
ZENELI
ZENELI
ZENELI
ZENELI
ZUKAJ
ZUKAJ
ZUKAJ
ZYLFIU
Ime
HAJDAR
HASAN
JETMIR
SAHIT
SUNDIM
HASAN
BUKURIE
ENVER
HALIL
RAGIP
ZARIFE
REXHEP
QERIM
SHABAN
VELI
METE
IMER
RAMADAN
HALIT
UKË
UKE
ALI
XHAVIT
NEXHAT
NEXHAT
FAHREDIN
QAZIM
BINAK
ISA
GENTRI
ISA
MEHMET
MISIN
XHEVAT
SYLE
ELFIJE
QERIM
SMAJL
FATMIR
FATON
MALË
MUJE
NAIM
NEZIR
SMAJL
FATMIR
IDRIZ
XHAFER
AJETE
MILAIM
ZENEL
MUSLI
NAZMI
BRAHIM
HAMIT
HAZIR
XHELAL
Ime oca
HAMZA
SAHIT
ARIF
BEKE
SAHIT
MEHMET
REXHEP
HYSEN
HAMZA
OSMAN
LUM
UKË
RAME
N
IMER
CAKE
SHABAN
SHPEND
SHPEND
HASAN
HASAN
MITAT
MITAT
AHMET
AHMET
KAMER
ISLAM
DEMË
TAHIR
HALIL
REXHEP
UKE
HAXHI
AJHMETAJ
UKA
RAME
HALIL
HASAN
ISUF
ISUF
DAUT
IBISH
ISUF
HALIL
BRAHIM
ISTREF
XHEMË
ISLAM
HAJDINI
REXHEP
MUSLI
ADEM
DERVISH
HIME
HALIM
God. rođenja
29-Aug-34
1-Jan-82
1-Jan-80
1-Jan-34
1-Jan-80
10-Jul-50
15-Sep-83
21-Nov-54
16-Dec-72
21-Oct-38
1-Jan-44
20-Jul-38
1-Jan-72
1-Jan-28
1-Jan-44
1-Aug-60
14-Jan-35
9-Jul-30
1-Jan-39
1-Jan-23
17-Feb-26
16-Dec-67
2-Jan-75
17-Aug-72
17-Aug-72
1-Jan-71
1-Jan-53
16-Apr-35
25-Jan-45
1-Jan-95
1-Jan-61
25-Dec-66
1-Jan-41
1-Jan-59
20-Nov-16
20-May-15
3-Jan-69
1-Jan-48
6-Dec-66
23-Jul-82
1-Jan-36
5-Oct-46
1-Jan-64
1-Jan-34
24-Jul-36
6-Dec-66
15-Feb-44
2-Jan-42
1-Jan-29
16-May-83
2-Jan-76
6-Jul-46
6-Apr-83
1-Jan-27
1-Jan-39
1-Jan-39
21-Jan-82
239
Dat. događaja
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
29-Mar-99
Mesto
Izvor Inf.
Deqan - Beleg
1
Decan/Decani - Beleg
1
Decan/Decani - Beleg
2/3/5
Decan/Decani - Beleg
1
Decan/Decani - Beleg
1
(Matiqan)
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Gllogovc/Glogovac
2/3
Gradish - Malishevë
1
Kline/Klina-Sferk
1
Podujeve
2/3/5
Deqan - Beleg
1
Peja/Pec (Prelaj)
5
Deqan - Beleg
1
Martiraj EP.
5
Istog/Istok
2/3/5
Pjetër i Epërm
5
Kline-Gjurgjevik
2/3/5
Skenderaj - Izbicë/Izbici
5
Prizeren-Grejkoc
5
Kline/Klina
2/3
Epërm)
273/5
Epërm)
5
Lipjan/Lipljan
2/3
Prishtinë / Pristina
1
Rahovecit"
5
Rrasat e Rahovecit"
5
Petrič
4/5
Burojë / Broćna
4/5
Pejë - Gjergjiz
5
Decan/Decani - Beleg
1
Decan/Decani - Beleg
1
Decan/Decani - Beleg
1
Decan/Decani - Beleg
1
Polje - Vucak
5
Shipol / Šipolje
2/3/4/5
486T, ICRC Nr.BLG2/3
Deqan - Beleg
1
Deçan (Beleg)
1
Deqan - Beleg
1
Deqan - Beleg
5
Decan/Decani - Beleg
1
Deqan - Beleg
5
Deqan - Beleg
5
Decan/Decani
1
Istog/Istok
2/3
(Tërstenik)
2/3
(Rezallë)
2/3
Shipol / Šipolje
4/5
Mitrovica (Pjetar i Ep.)
5
Lipjan/Lipljan
2/3/5
Petrič
2/3/4/5
Petrič
4/5
Deqan - Beleg
5
Deqan - Beleg
5
Deqan - Beleg
1
Prizren - Krushë e Vogël
1
Prezime
AHMETI
AHMETI
ALUSHI
ALUSHI
ALUSHI
ALUSHI
ARUQI
AVDULLI
BALIU
BEGAJ
BEQIRI
BERISHA
BUNJAKU
BYTYQI
BYTYQI
CELAJ
DAUTAJ
DEVA
DOBRA
DOBRA
ELEZI
ELSHANI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GJINOVCI
HASANI
ISAJ
ISLAMI
ISMAILI
JAKUPI
JASHARI
KAQANDOLLI
KARAQICA
KECAJ
KONJUSHA
KONJUSHA
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
MAMAJ
MJEKIQI
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MUSLIU
Ime
ABEDIN
BESIM
AVNI
FEHMI
REXHEP
HILMI
FATON
ZENUN
RAZE
VELIME
AZEM
SHEREMET
LUTFI
OSMAN
SHAQIR
MEHMET
DEMË
GEZIM
LIRIDON
SHYQYRI
RAMADAN
MILAIM
FUAT
HYRE
SHABAN
SHKURTE
SHABAN
EMERLLA
MUHAMET
BRAHIM
LIMAN
VESEL
HASAN
REXHEP
SELIME
HAIIL
AGRON
ATIFE
SHAQIR
BASHKIM
BEQIR
BRAHIM
HAZR
ZEQIR
ZOJE
ZYKE
BALI
RIZA
HAZIR
AZEMINE
BISLIM
DALIP
HAKI
LAH
SHPEND
ZEQIR
MUHAMET
Ime oca
NEZIR
BAJRAM
ALUSH
FEHMI
ALUSH
UKSHIN
HAMDI
BARDHYL
BAHTIR
BRAHIM
ENVER
FAZLI
HAJRULLAH
UKË
ALI
MAZLLOM
SHYQYRI
RIZAH
BEJTUSH
FERAT
MEHMET
TAFIL
DERVISH
Z.
HAZIR
ISA
HAUT
RAMADAN
QAZIM
A
HETEM
JONUZ
HAJDAR
SMAJL
ISMET
QERIM
HYSEN
MUHARREM
MALIQ
HAMIT
SELMAN
BAJRAM
SADIK
VESEL
HAJDAR
XHEMAJL
BECE
SADIK
RESHAT
BAJRAM
LIMAN
IDRIZ
MUSLI
God. rođenja
9-Sep-81
1-Jan-81
1-Jan-75
1-Jan-46
1-Jan-81
1-Jan-67
1-Mar-80
1-Jan-63
4-Jan-73
3-Mar-65
15-Nov-58
20-May-55
25-Jan-52
10-Jun-67
29-Jun-49
12-Dec-39
1-Jan-49
22-Feb-70
3-Jan-84
13-Jul-44
1-Jan-77
24-May-74
1-Jan-61
25-Jun-38
10-Nov-22
1-Jan-49
1-Jan-23
1-Jan-70
29-Aug-77
21-Feb-64
15-Feb-68
1-Jan-28
1-Jan-16
5-May-20
1-Jan-14
20-Jun-28
21-Mar-83
25-May-85
28.05,55
17-Aug-58
26-Jun-06
25-Nov-20
1-Jan-23
1-Jan-10
29-Aug-44
1-Jan-38
13-Apr-22
10-Jan-67
1-Jan-15
3-Nov-73
22-Oct-53
2-Feb-20
22-Dec-76
20-Apr-26
1-Jan-61
240
Dat. događaja
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
Mesto
(Polac)
Skenderaj/Srbica
Mitrovica (Suhadoll i
Mitrovica (Suhadoll i
Mitrovica
Mitrovica (Suhadoll i
(Polac)
Vushtrri/Vucitrn
Ferizaj/Urosevac
Malisheva/Malisevo Kijev - Malishevë
(Përqevë)
Gjakovë Gjakova/Djakovica
Decan/Decani
Deqan - Strellc
Gjakovë Peja/Pec (Siparant)
Peja/Pec
Kline-Gjurgjevik
Suharek
Suhareka/Suva Reka
Vermicë
Vermicë
Suhareka/Suva Reka
Makërmal / Makrmalj
Prishtina/Pristina
Kovaçec / Kovačevac
(Koznik)
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Martiraj UL.
Skenderaj/Srbica
Malisheva/Malisevo
Rrahovec/Orahovac
Fushë Kosovë
Fushë Kosovë
Bubël - Malishevë
Rrahovec/Orahovac
Dragobil - Malishevë
Skenderaj/Srbica
Drenovc
Drenoc - Malshevë
Peja/Pec (Perqevë)
Përqevë / Prčevo
Batajnica BA-03-086T,
Suhareka/Suva Reka
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Malishevë - Burim
Suharek-Reshtan
Gjakova/Djakovica
Prizren
Skenderaj/Srbica
Izvor Inf.
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
5
1
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
5
2/3/5
1
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
4/5
2/3
2/3/4/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3
1
1
2/3/5
1
5
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
1
1
Prezime
MUSTAFA
OSMANI
PACOLLI
PAQARIZI
PAQARIZI
PIREVA
QEVANI
RAMA
RAMADANI
RUDARI
RUDI
SALIHAGIC
SMAKAJ
SHALA
TAHIRI
TREDHAKU
VISHAJ
VRANEZI
ABAZI
ASLLANI
BAJRA
BAJRA
BAJRAJ
BAJRAJ
BAJRAMI
BEHRAMI
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BINISHI
BOJA
BUNJAKU
BYTYCI
CELAJ
CELAJ
CELAJ
DAJAKU
DASHEVCI
DEMIRI
DOQI
DOQI
DOQI
DRAGA
DRAGA
DRAGA
DRAGAJ
DRAGAJ
EFENDIJA
ELSHANI
ELSHANI
FEJZA
FEJZAJ
FETAHU
FONIQI
GASHI
GASHI
Ime
MUHARREM
NEFISE
HASAN
REXHEP
ZYL
HAZIR
KIMETE
BEHAR
SHYQYRI
DAUT
HAMDI
NEXHAT
AJMANE
BRAHIM
SYLEJMAN
MEHMET
ZENEL
HAMIT
HYSEN
ASLLAN
ENVER
SAMI
HASAN
KADRI
HYSNI
SABRI
HABIB
REXHEP
SHEFQET
BRAHIM
SHKELZEN
MURSEL
BEKIM
HAMIT
ISMAJL
METUSH
REXHEP
OSMAN
PAJAZIT
MUHARREM
JASHAR
MUSLI
HAMDI
ALI
SOFIJE
ISMET
HAJRIZ
MURAT
ARTAN
IZET
IZET
ZYHRE
HAGJI
HAJRULLA
SELVA
NASER
RAME
Ime oca
MUSTAFE
XHEMAIL
N
HAJDAR
R
B
LIMAN
ASLLAN
MEHMET
ALI
SHERIF
MUHARREM
FAZLI
REXHEP
KAMER
TAFIL
UKË
MUSLI
AVDI
N
SINAN
GANI
Z
SH
HAMZA
QAMIL
F
RIZAH
F
O
HAQIF
MURAT
LUTFI
METE
ISLAM
IMER
YMER
YMER
QAKE
HAZIR
HAMEZ
SEJDI
AJET
ZYMER
SYLE
ALI
JASHAR
SEJDI
OSMAN
AHMET
AHMET
OSMAN
C
FETAH
M
ALI
KADRI
God. rođenja
1-Jan-33
7-Apr-15
1-Jan-90
1-Jan-20
1-Jan-20
1-Jan-33
1-Apr-82
24-Oct-82
6-Aug-32
1-Jan-35
2-Mar-44
26-Nov-56
13-May-08
1-Jan-31
27-May-43
1-Jan-44
1-Jan-28
1-Jan-09
1-Jan-28
1-Jan-59
4-Feb-73
1-Jan-80
1-Jan-37
1-Jan-40
1-Jan-43
2-Nov-37
1-Jan-40
6-May-48
1-Jan-29
1-Jan-41
29-Dec-66
12-Feb-39
13-May-83
1-Jan-46
4-Oct-38
1-Jan-29
15-Mar-26
10-May-40
29-Apr-31
1-Jan-15
5-Apr-44
24-Apr-36
15-May-55
1-Jan-42
1-Jan-30
1-Jan-68
1-Jan-57
1-Jan-35
25-Jun-76
14-Mar-54
1-Jan-54
1-Jan-38
1-Jan-37
12-Aug-29
22-Apr-23
25-Feb-74
1-Jan-45
241
Dat. događaja
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
30-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
Mesto
Shtime-Racak
Skenderaj/Srbica
Prishtina/Pristina
Malishevë - Burim
Dragobil - Malishevë
Temeqin - Malishevë
Gjakova/Djakovica
Obiliq/Obilic (Makermal)
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
Bergut
Skenderaj/Srbica
Shipol / Šipolje
Prishtina/Pristina
Malishevë / Malisevo
Deçan (Beleg)
Kamenica
Skenderaj/Srbica
Buzëlum
Skenderaj/Srbica
Mitrovica (Llaushe)
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Suhareka/Suva Reka
Prishtinë
Vushtrri/Vucitrn-Burim
Prishtina/Pristina
Prizeren-Leze
Pastasel/Pusto Selo
(Serbia) D-25 and DPSkenderaj/Srbica
(Serbia) D-6, ICRC
Lipjan/Lipljan
Kamenica
Petrovo PS-II-45, ICRC
Gllogovc/Glogovac
Gjakova/Djakovica
PS-II-38, ICRC Nr.BLG(Shurdhan)
Kline/Klina
Kline-Grapc
Mitrovica
Suhareka/Suva Reka
Izbice Petrovo PS-II-8a,
Mitrovica
FHG04-011B
002B
Perucac D-3 and D4,
(Makërmal)
Gllogovc/Glogovac
Gjakova/Djakovica
Skenderaj/Srbica
Gllogovc/Glogovac
Malishevë - Gurbardh
Terdec - Malishevë
Petrovo Selo PS-II-12,
Izvor Inf.
5
1
2/3/5
5
5
2/3/5
1
2/3/5
1
2/3/5
5
5
1
2/3/4/5
273
1
1
1
1
5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
5
1
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
1
2/3/5
2/3
5
5
2/3/5
Prezime
GASHI
GASHI
GASHI
GJINOVCI
GJINOVCI
GJINOVCI
HAJZERI
HALILI
HASANI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
IBRAHIMI
ISAJ
ISAJ
ISAKAJ
ISMAJLI
KAMBERAJ
KAMBERAJ
KAMBERI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KELMENDI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
Ime
SADRI
SYLEJMAN
ILAZ
ARTAN
HALIT
RASHIT
HAJZER
RAGIP
ASLLAN
AVDI
FETA
HAZIR
QERIM
BINAK
AVDYL
SOKOL
SAHIT
AZEM
RAZE
REXHE
REXHE
HAJRUSH
ISUF
JAHIR
JANUZ
METUSH
MURAT
RAMADAN
SAMEDIN
ZYMER
RASIM
ALI
AVDI
AVDYL
BAJRAM
FEJZULLAH
HAMDI
HAMDI
IMER
MAHMUT
MAZZLUM
METE
MIFTAR
MUSLI
RASIM
REXHEP
SADIK
SELIM
SHABAN
SHABAN
SHABAN
SHABAN
VEHBI
XHEMAJL
XHEVE
SALIH
BAJRAM
Ime oca
QAMIL
ALI
HYSEN
SEJDI
RRUSTEM
BILALL
HAMIT
ISUF
EMRUSH
QAZIM
MEHMET
TAFIL
BISLIM
QERIM
NEBIH
RAMADAN
I
SHABAN
TAFE
OSMAN
OSMAN
VELI
N
N
M
G
AVDI
VELI
J
ISUF
IDRIZ
S
S
SINAN
A
SH
DINE
ISLAM
DAUT
S
XH
JAHIR
FERIZ
HAXHI
ATHEM
DESTAN
PAJAZIT
SINAN
C
ALI
PAJAZIT
HYSEN
J
TAFIL
ZYMER
SELMAN
SHABAN
God. rođenja
18-May-36
20-Feb-57
10-May-55
1-May-83
15-Oct-40
1-Jan-40
29-Jan-33
1-Jan-62
1-Jan-42
15-May-30
1-Jun-38
1-Jan-32
3-Oct-51
19-Nov-52
19-Sep-41
5-Jun-56
1-Jan-44
1-Apr-24
1-Jan-02
1-Jan-44
1-Jan-44
12-Mar-42
1-Jan-34
1-Jan-25
1-Jan-22
1-Jan-29
10-Jan-45
1-Jan-32
1-Jan-38
27-May-65
28-Apr-30
1-Jan-39
1-Jan-32
1-Jan-40
1-Jan-43
1-Feb-40
7-Jul-41
1-Jan-30
17-Jul-62
1-Jan-47
1-Jan-51
1-Jan-29
11-Jun-20
1-Jan-31
12-May-33
1-Jan-54
1-Jan-38
6-Feb-35
1-Jan-58
1-Jan-25
15-Apr-47
7-Apr-57
1-Jan-39
06.08..43
14-Apr-22
1-Jan-54
1-Jan-42
242
Dat. događaja
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
Mesto
Podujeve
Turjakë
Pastasel/Pust Selo
Skenderaj/Srbica
(Makërmal)
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn
Podujeve
Petrovo Selo PS-II-17,
Burim "Vrella e Mehillit"
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica
Petrovo PS-II-9 - Serbia
Ferizaj/Urosevac
Rezallë
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Vushtrri/Vucitrn-Besnik
Kline/Klina
Skenderaj/Srbica
Kline-Rezall
Malishevë - Turjake
Gllogovc (Rahovec)
Gllogovc/Glogovac
Rrahovec/Orahovac
Podujevo (Rahovec)
Rrahovec/Orahovac
Malishevë - Vermic
Gllogovc
Pejës)
Peja/Pec (Pastased)
Gjakova/Djakovica
Malishevë - Carralluke
Rahovec - Pastasel
Malishevë - Poterq
Obiliq (Suharekë)
Rahovec - Pastasel
Rahovec - Pastasel
Gllogovc/Glogovac
Suharek-Savrove
Gjakova (Rahovec)
Peja/Pec
Carravran - Malsihevë
(Pastaset)
Lladroc - Malishevë
Prizren/Prizren
Gllogovc/Glogovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Pastasel
Pastasel
Rrahovec/Orahovac
Pejës)
Kline/Klina
Turjak
Rahovec / Orahovac
Pusto Selo
Izvor Inf.
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3/5
5
2/3/5
5
1
2/3
2/3/5
2/3/5
1
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
1
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/4/5
4/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
5
2/3
1
2/3
2/3
1
2/3/5
2/3
1
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/4
4/5
Prezime
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KUMNOVA
LAJQI
MAKICA
MERLAKU
MERLAKU
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MUJI
MUSLIU
MUSTAFA
N
NN
OSMANI
OSMANI
OSMANI
OSMANI
PACARIZI
PACARIZI
PACARIZI
PACARIZI
PACARIZI
PACARIZI
PACARIZI
PACARIZI
PACARIZI
PACARIZI
PACARIZI
PACARIZI
PAQARIZI
PAQARIZI
PAQARIZI
Ime
ISMET
MUHAMET
SELMAN
VESEL
ALBION
ADEM
ISMET
ARMEND
OSMON
ALI
BAJRAM
BEQIR
HAJRULLAH
HAMZË
HAMZE
HARADIN
HASAN
HYSEN
IDRIZ
ISMAJL
ISUF
ISUF
MILAZIM
NASIM
QAZIM
QAZIM
RAMADAN
RRAHMAN
SHABAN
SMAJL
VALON
XHELADIN
AFRIM
ANIF
RUSHIT
MUSTAFË
N
NN
ETEM
MUHARREM
RABISHE
ZOJE
BAHTJAR
BEHRAM
HAMIT
HAMIT
ILAZ
JAHIR
MALUSH
MUHARREM
RAMË
REXHEP
RIFAT
SHEFKI
ILAZ
JAHIR
MALUSH
Ime oca
METE
DINE
SHABAN
ISLAM
MUHARREM
MALË
ISLAM
OSMAN
HAJDAR
SYLË
HAXHI
MUSA
HAJDIN
ALI
BAJRAM
RESHAT
AMRUSH
HAXHI
NUHI
MUSLI
AVDI
QERKIN
ALUSH
FEJZE
DEMIR
MUSLI
YMER
VESEL
OSMAN
MUSE
RRAHMAN
IBUSH
HAKI
SHABAN
MUHARREM
FETAH
FETAH
FAZLI
HAZIR TAHIRI
LIMAN
XHEMË
IMER
MUSLI
LIMAN
SALIH
HAXHI
HAMZË
HAJDAR
ABEDIN
MUHARREM
LATIF
LIMAN
SALIH
God. rođenja
1-Jan-35
1-Jan-46
1-Jan-38
1-Jan-46
6-Oct-77
1-Jan-65
17-Oct-42
16-Dec-82
5-Apr-47
28-Aug-42
17-Dec-42
21-May-55
4-Jan-28
1-Jan-31
1-Jan-49
1-Jan-69
26-Aug-27
4-May-44
9-Jul-50
1-Jan-42
5-Aug-55
25-Mar-33
13-Jan-39
5-Aug-49
17-Apr-44
15-Jul-54
26-May-30
20-Dec-51
28-Dec-40
31-Aug-42
11-Apr-84
1-Jan-64
1-Jan-28
5-Oct-33
1-Jan-33
1-Jan-23
1-Jan-06
1-Jan-29
21-Jan-33
11-Jul-40
1-Jan-33
1-Jan-15
21-Nov-39
8-Feb-45
11-May-33
12-Oct-31
15-Nov-42
1-Jan-19
6-Sep-31
26-Sep-56
1-Jan-31
8-Feb-45
1-Jan-34
243
Dat. događaja
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
Mesto
Izvor Inf.
Selo/Pastasel
Pusto Selo
2/3
Pusto Selo
2/3/4
Pusto Selo
4/5
Istog/Istok
1
Polje
2/3/5
"Vrella e Mehillit"
5
Vushtrri/Vucitrn - Bletaj
1
Rrahovec/Orahovac
2/3
"Vrella e Mehillit"
2/3/5
Mehillit"
5
"Vrella e Mehillit"
5
Mehillit"
5
Malishevë - Burim
5
Petrovo Selo PS-II-10,
2/3/5
Obiliq/Obilic
2/3
Malishevë - Burim
5
Petrovo Selo PS-II-23,
2/3/5
"Vrella e Mehillit"
5
Mehillit"
5
"Vrella e Mehillit"
5
Malishevë - Burim
5
"Vrella e Mehillit"
5
Rahovec - Bellacërkë
2/3/5
Malishevë - Burim
5
Malishevë - Burim
5
Mehillit"
5
e Mehillit
5
Mehillit"
5
Drenoc - Malshevë
2/3/5
"Vrella e Mehillit"
2/3/5
Mehillit"
5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Obiliq/Obilic
5
Podujeve
5
Mehillit"
5
CAD/602/A/SR 30-40 år,
5
CAD/602/SR 25-30 år,
5
Skenderaj/Srbica
2/3
2/3
Petrovo Selo PS-II-24,
2/3/5
Petrovo Selo PS-II-13,
2/3/5
Malishevë - Burim
5
Malishevë - Burim
5
Malishevë - Burim
5
Malishevë - Burim
5
Malishevë - Burim
5
Malishevë - Burim
5
Malishevë - Burim
5
Malishevë - Burim
5
Malishevë - Burim
5
Malishevë - Burim
5
Malishevë - Burim
5
Malishevë - Burim
5
Malishevë - Burim
5
Malishevë - Burim
5
Mehillit"
5
Prezime
PAQARIZI
PAQARIZI
PAQARIZI
PAQARIZI
PERCUKU
REXHEPI
SADIKU
SALLAHAJ
SEFERI
SEJDIU
SPAHIU
STANIMIROVIC
STANOJEVIC
SHALA
TEMAJ
TEMAJ
TOLAJ
TREDHAKU
TREDHAKU
TREDHAKU
TREDHAKU
VEHAPI
VEHAPI
VELIU
VERBOVCI
VRENEZI
XHELADINI
XHEMAJLI
ZEKA
ZEKAJ
ABAZI
ALIAJ
ALIMEHAJ
ALIMEHAJ
ALIMEHAJ
ALIMEHAJ
ALIMEHAJ
ALIMEHAJ
ALIMEHAJ
ALIQKAJ
ARLLATI
AVDULLAHAJ
AVDULLAHAJ
AVDULLAHU
AZEMI
AZEMI
BABATINCA
BABATINCA
BABATINCA
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
BAJRAMI
BAJRAMI
BAJRAMI
BAJRAMI
BASHOTA
BEQIRI
Ime
MUHARREM
RAMË
RIFAT
SHEFKI
KUJTIM
SHABAN
FITIM
DINE
HAXHI
MUSTAFE
AZIZE
IGOR
BRANKO
HAJRIZ
GANI
HAMDI
MUSA
IMER
NEXHMEDIN
XHELADIN
XHEVAT
GJELADIN
HAMZ
ZENEL
REXHEP
IBRAHIM
RRAHMAN
ZEQIR
MEHMET
IMER
AHMET
MEHMET
BAJRAM
FADIL
HAXHI
HAZIR
RRUSTEM
SHABAN
SHABAN
SELIM
SUPHI-RASIM
GËZIM
RAMË
GZIM
HALIL
SAFET
SABIT
RAIF
TEFIK
QAUSH
RYVE
BEHRAM
GEZIM
QAZIM
ZAIM
SHABAN
ZAHIDE
Ime oca
HAXHI
HAMËZ
ABEDIN
MUHARREM
SYLEJMAN
MUSLI
F
SYLEJMAN
XAJE
SALI
GALAN
BEQIR
SEJDI
SEJDI
ZYMER
AHMET
IBUSH
IBUSH
I
I
RRUSTEM
I
ASLLAN
MURAT
SALIH
RUZHDI
H
SHEFKI
SAHIT
SADIK
SHABAN
MUSTAFË
MALË
MALE
LAHE
ISUF
ZENUN
RASIM
DEMË
ALI
DEM
HETEM
RAMDADAN
SHABAN
SHERIF
BAJRAM
ARIF
QAUSH
BAJRAM
BERAM
SADIK
QAZIM
RIZAN
HASAN
God. rođenja
1-Jan-31
15-Nov-42
1-Jan-34
26-Sep-56
1-Jan-88
1-Jan-22
1-Jan-77
10-Jun-47
15-Jun-22
13-Jul-52
1-Jan-11
1-Jan-79
1-Jan-77
6-Mar-23
1-Jan-50
1-Jan-58
15-Dec-53
27-Jun-52
7-Jun-77
1-Jan-56
8-Oct-61
12-Feb-28
1-Jan-39
1-Jan-24
1-Jan-64
15-Aug-45
1-Jan-45
1-Jan-17
18-Jan-51
21-May-05
1-Jan-64
1-Jan-31
10-Jan-53
1-Jan-48
5-Sep-57
1-Jan-50
10-Jul-66
1-Jan-33
1-Jan-12
1-Jan-33
1-Jan-84
1-Jan-64
1-Jan-84
21-Jan-69
9-Aug-49
1-Jan-49
17-Mar-42
1-Jan-33
1-Jan-38
1-Jan-55
1-Jan-80
15-May-32
29-May-63
1-Jan-20
1-Jan-20
244
Dat. događaja
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
31-Mar-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
Mesto
Malishevë - Burim
"Vrella e Mehillit"
Mehillit"
Malishevë - Burim
Gllogovc/Glogovac
Petrovo Selo PS-II-16,
Prishtina - Makovac
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
Mitrovica
Izbice Petrovo Selo PSPrishtina/Pristina
Golluboc - Malishevë
Prizren/Prizren
Selo PS-II-32 - Serbia
Decan/Decani
Mehillit"
Malishevë - Burim
Malisheva/Malisevo
Dragobil - Malishevë
Mitrovice (Rahovec)
Kline (Rahovec)
Podujevo/Podujevo
Vushtrri/Vucitrn
Belianic - Malsihevë
Batajnica BA-07-123T,
Gjakova/Djakovica
vushtrri/Vucitrn - Vërrin
Gllogovc/Glogovac
Polje
Strpce/Shterpce
Peja/Pec - Drinisht
Peja/Pec - Drinisht
Batajnica BA-03-122T,
Peja/Pec - Drinisht
Batajnica BA-03-127DT,
Peja/Pec - Drinisht
Peja/Pec - Drinisht
Peje - Lybeniq
Gjakova/Djakovica
Batajnic BA-05-89T,
05-493T, ICRC Nr.BLGPeje
Fushë Kosovë
Mitrovica
Podujeve
Podujeve
Podujeve
Deqan / Decani
Deqan / Decani
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Suhareka/Suva Reka
Izvor Inf.
5
5
5
5
2/3
5
2/3/5
2/3
2/3
1
2/3/5
2/3
73
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
5
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
5
5
1
2/3/5
2/3
5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3
5
5
5
5
5
2/3
2/3
2/3
1
2/3
Prezime
BEQIRI
BERBATOVCI
BERBATOVCI
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BIBAJ
BISLIMI
BOBI
BOBI
BOBI
BOBI
BOBI
BUSHATI
BUSHATI
BUSHATI
BUSHATI
BYTYCI
BYTYCI
BYTYQI
BYTYQI
CACAJ
CACAJ
CURRI
DEDA
DEMJAHA
DERVISHI
DRESHAJ
DUSHKU
ELSHANI
FEKA
FERIZAJ
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GJAKA
GJINOVCI
GJOCAJ
GJOCAJ
GJOCAJ
GLOGJANI
GOCAJ
GOCAJ
GOCAJ
GOCAJ
HAJRIZI
HAJRULLAHU
Ime
AJET
SALIH
SEJDI
MYRVETE
RAMIZ
SKENDER
SOKOL
SOKOL
XHAFER
RAMIZ
SHERIFE
HAMIT
XHAFER
MIHRIE
BISLIM
AVDYL
BAJRAM
BEKË
MUHARREM
ZEQE
ADEM
BAJRAM
SMAJL
UKË
ALUSH
AVDULLAH
AGIM
HAMDI
HAXHI
ZIZE
RAFIZ
NISA
AFERDITA
JONUZ
HATMAN
QAZIM
EMINE
BISLIM
VALIANT
BINAK
NAZMI
SMAJL
SYLE
UKE
SHABAN
FATOS
DINORE
KENAN
MASAR
SELIM
SABAHUDIN
BIBE
GJYLE
HAZIR
SABRI
GANI
NAZIF
Ime oca
HALIL
ZAIM
ZAIM
BAJRUSH
SADIK
HAZYR
ADEM
QERIM
HAZYR
SADIK
God. rođenja
10-Jul-60
28-May-38
1-Jan-49
25-May-26
1-Jan-70
8-Oct-63
16-Jun-57
MILAIM
HAZYR
16-Oct-41
6-Oct-68
14-Jul-10
3-Oct-49
1-Jan-42
26-Aug-63
20-Jul-34
1-Nov-38
1-Jan-69
21-Aug-32
5-Mar-62
12-Jul-37
12-Dec-22
7-Aug-18
1-Jan-21
1-Jan-69
9-Apr-18
1-Jan-12
1-Jan-18
1-Jan-14
1-Jan-33
13-Aug-61
31-Aug-59
1-Jan-34
31-Dec-47
1-Jan-80
22-Aug-61
25-May-75
1-Jan-82
1-Nov-50
1-Jan-07
1-Jan-18
15-Feb-43
9-Feb-10
1-Jan-69
1-Jan-15
10-Nov-74
21-Mar-69
14-Jun-63
28-Feb-71
1-Jan-45
1-Jan-61
1-Jan-55
1-Jan-40
1-Jan-50
1-Jan-23
TAFIL
ALI
REXHE
REXHË
REXHE
HYSEN
ISUF
SALI
ISUF
HAJDAR
LIMAN
UKE
HAJDAR
BEQIR
ISLAM
Haxhi
MURTEZA
HYSEN
ALI
UKE
RAME
JAHIR
XHEVAT
NIJAZI
ISMET
BAJTULLAH
ZENEL
HAMEZ
SINAN
BINAK
MUSTAFË
BEHRAM
XHEMAJL
XHEMAJL
RAME
RAME
PEPAJ ADEM
HASAJ OSMAN
ZEQE
AHMET
IBISH
FEJZULLAH
6-Oct-68
1-Jan-70
245
Dat. događaja
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
Mesto
Skenderaj/Srbica
Polje
Polje
278T - Serbia
Peja/Pec (Drinisht)
ICRC Nr.BLG-801348 /
Gjakova/Djakovica
Gjakovë ICRC Nr.BLG-801348 /
Bivolak - Vushtrri
Podujeve
Kline/Klina
Kline-Volljake
Lladroc - Malishevë
Gjakova/Djakovica
Pejë - Drinsiht
Batajnic BA-03-150T,
Batajnic BA-03-132T,
Pejë - Drinsiht
Pejë - Drinsiht
BA-05-500T and BSABatajnica BA-05-499T,
BA-03-147T, ICRC
Batajnica BA-03-162DT,
Suharek-Mushtisht
Gjakova/Djakovica
Bellanice - Malishevë
Suhareka/Suva Reka
BA-05-512T, ICRC
BA-05-506T, ICRC
Kaqanik
Gjakova/Djakovica
Obiliq/Obilic
Skenderaj/Srbica
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Gllogovc/Glogovac
Mitrovica (Shupkovc)
Decan/Decani
Suharek-Suhaarek
Suhareka/Suva Reka
Kline-Sferk
Peja/Pec
Prizeren-Landovic
Lumbard
Mitrovica
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Gjakovë ICRC Nr.BLG-801001
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Podujevo/Podujevo
Mitrovica
Gjilan/Gnjilane (Brod)
Izvor Inf.
2/3
2/3
2/3/5
5
2/3/5
2/3
5
5
5
5
2/3
2/3/5
5
5
5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
1
2/3/5
5
5
2/3
2/3
2/3
1
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
1
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
1
2/3
2/3/5
2/3/5
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
1
Prezime
HALIMI
HALITI
HAMZAJ
HAMZAJ
HAMZAJ
HAMZAJ
HAMZAJ
HARADINAJ
HARADINAJ
HARAQIJA
HASANI
HASANI
HASANI
HAXHIAJ
HOTI
HOXHA
HOXHA
HUSKAJ
HUSKAJ
HUSKAJ
HUSKAJ
HUSKAJ
HUSKAJ
HUSKAJ
HUSKAJ
HUSKAJ
HUSKAJ
HYSENI
IBRAHIMAJ
IBRAHIMI
IDRIZAJ
ISLAMI
ISLAMI
ISLAMI
ISLAMI
ISTREFAJ
JAHMURATAJ
JAHMURATAJ
JAHMURATAJ
JASIQI
JASIQI
JASIQI
KABASHI
KADRIU
KAMERAJ
KARAQICA
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KELMENDI
KOCA
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
Ime
ZENEL
HALIT
JASHAR
SELIM
RAMIZ
XHAVIT
RAMIZ
ADEM
MUZLI
PETRIT
ALEME
HOXHA
SHAHIN
SOFIE
RAGIP
IZET
JANUZ
FEHIM
HARADIN
HAXHI
METUSH
NAIM
NEKE
OSMAN
RAME
SMAJL
TAFIL
VELI
BINAK
MIFTAR
NIMON
AVDULLAH
ILAZ
LAH
MURAT
ZEQË
KADRI
MUSA
SMAJL
ADEM
BASHKIM
BESNIK
HYSEN
AJETE
RAMË
NUNJE
ARBEN
BLERTA
FATMIR
HAMIT
IZET
VALON
SEFEDIN
AGRON
ARBEN
ARBEN
ARBEN
Ime oca
RAMIZ
MIFTAR
MISIN
SADIK
BRAHIM
JASHAR
BRAHIM
SADIK
HAZIR
MEHDI
UNKNOWN
UNKNOWN
ISLAM
GOCAJ SABRI
N
AHMET
RIFAT
SHABAN
JAHE
BEQIR
DELI
HIME
SELMAN
HARADIN
SADIK
AZEM
HARADIN
RAMË
QERIM
ZEJNULLAH
HASAN
DAUT
MURAT
AVDULLAH
ILAZ
IDRIZ
SADIK
SADIK
MUSA
IDRIZ
RAMADAN
SALI
MUSTAFË
UKE
HIMË
GJOKAJ XHEME
HAMIT
FATMIR
HAMIT
KADRI
XHELIL
SHEREMET
ABEDIN
HAMDI
HAMIT
HAMDI
BAJRAM
God. rođenja
1-Jan-45
1-Jan-48
1-Mar-35
1-Jan-35
1-Jan-58
20-Oct-74
20-Apr-58
1-Jun-32
1-Jan-59
18-Jul-66
1-Jan-63
1-Jan-51
15-Feb-76
1-Jan-70
1-Jan-51
15-Oct-22
25-May-42
1-Jan-81
23-Mar-28
1-Jan-61
1-Jan-29
1-Jan-57
21-Jun-40
21-May-65
1-Jan-36
1-Jan-15
10-Jun-81
19-Nov-52
1-Jan-27
20-Mar-37
1-Jan-71
23-Apr-67
1-Jan-72
1-Jan-69
1-Jan-12
31-Oct-25
1-Jan-66
1-Jan-51
1-Jan-77
1-Jan-82
1-Jan-42
6-Aug-24
12-Mar-43
22-Sep-69
8-Apr-87
1-Jun-56
5-Mar-33
22-Jun-58
28-Sep-82
1-Jan-82
18-Oct-23
1-Jan-69
1-Jan-69
28-Jan-75
246
Dat. događaja
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
Mesto
Batajnica BA-07-106T,
Petrovo Selo PS-II-15Pejë - Drinisht
BA-03-069T, ICRC
BA-03-100T, ICRC
Batajnica BA-05-487T,
Gjakova/Djakovica
BA-03-070T, ICRC
Pejë - Drinisht
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn - Strofc
Gllogovc/Glogovac
Vushtrri/Vucitrn
Skenderaj/Srbica
Prizeren (Rahovec)
Rrahovec/Orahovac
Batajnica BA-03-140T,
Batajnica BA-05-515T,
Peja/Pec (Drinisht)
Peja/Pec (Drinisht)
Batajnica BA-03-100T,
03-061T, ICRC Nr.BLGBatajnica BA-03-057T,
Batajnica BA-03-142T,
Peja/Pec - Drinisht
Batajnica BA-05-272T,
Fushë Kosovë
Rahovec (KRI15-001B)
049T, ICRC Nr.BLGDeqan
ICRC Nr.BLG-801474 /
Vushtrri/Vucitrn
ICRC Nr.BLG-803596 /
Deqan
BA-03-080T, ICRC
Batajnica BA-03-063T,
Peja/Pec - Drinisht
Deqan - Koshare
Deqan - Koshare
Deqan Suharekë
Vushtrri/Vucitrn
Deqan - Lebushë
Negrovc - Malishevë
Podujevo/Podujevo
Klinë-Zajm
Turjake - Malishevë
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec (Paulan)
Skenderaj/Srbica
Fushë Kosovë Polje - Batajnica BA-07Polje
ICRC Nr.BLG-801911 /
Izvor Inf.
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
5
2/3/5
2/3
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
5
2/3/5
2/3/5
1
5
5
5
2/3/5
1
5
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
Prezime
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYEZIU
KRYEZIU
KUQI
LLAPASHTICA
LOKAJ
LOKAJ
LOSHI
MACANI
MAKICA
MALIQI
MALIQI
MALOKU
MARAJ
MAZREKAJ
MAZREKU
MAZREKU
MAZREKU
MEMA
MILAZIMI
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MRASORI
MUQAJ
MURATAJ
MURATAJ
MURATAJ
MURATI
MURATI
MURATI
MURTEZI
MUSLIU
NUSHI
OSMANAJ
OSMANAJ
Ime
ARDIAN
BLERTA
FATMIR
FETIJE
GAZMEND
IBISH
HAMDI
HAMIT
LATIF
MUHARREM
MUSTAFE
SADIK
SAHIT
SAMEDIN
SELIM
TAHIR
VEZIRE
AGRON
AZEM
RAZE
SMAJL
GANI
ADEM
ILIR
JASHAR
LIRIDONA
ISMET
HAFIZE
ZEQIR
FADIL
NIKOLA
AJMANE
HALIM
SOKOL
UKE
AGIM
HALIT
CUN
NUHI
QUN
RIZA
SHAQIR
SKENDER
SOKOL
FERIZ
BESNIK
NAIM
RAMADAN
SHAIP
NAIM
RAMADAN
SHAIP
ABEDIN
MUSLI
AGIM
DUDIE
FATMIR
Ime oca
BAJRAM
FATMIR
HAMIT
MIFTAR
MUHEDIN
BAJRAM
RIZA
KADRI
SELMAN
BEQE
UKE
SALI
MAHMUT
BAJRAM
BEQE
ARIF
HALIL
HAMDI
HAMEZ
HAZIR
ISMAIL
SOKOL
SOKOL
SELMAN
NAMAN
ISMAIL
SALI
BRAHIM
HALIL
AVDYL
MEHMET
SEJDI
ADEM
BURIM
VEHBI
AVDYL
HALIT
AVDYL
AVDYL
REXHEP
XHEMAJLI
QERIM
HAXHI
SEJDI
(RIFAT)
(RIFAT)
(RIFAT)
RIFAT
RIFAT
RIFAT
HYSEN
MUHARREM
XHELADIN
REXHEP
ADEM
God. rođenja
6-Nov-78
8-Apr-85
6-Jun-56
27-Aug-26
20-Mar-67
1-Jan-10
1-Jan-41
1-Jan-65
5-Apr-16
1-Jan-35
1-Jan-43
1-Jan-42
1-Jan-30
29-Jun-61
9-Dec-27
10-Nov-50
1-Jan-35
1-Jan-72
2-Feb-24
10-Oct-61
1-Jan-62
9-May-62
1-Jan-56
1-Jan-56
1-Jan-49
15-Apr-90
1-Jan-42
21-May-54
28-Jan-25
1-Jan-77
23-Nov-43
1-Jan-32
1-Jan-50
1-May-53
1-Jan-44
1-Jan-58
1-Mar-75
1-May-69
7-May-58
1-Jan-69
30-Dec-68
6-Oct-47
1-Jan-67
16-Sep-66
1-Jan-43
1-Jan-72
19-May-74
01.01.1964
01.01.1967
18-May-74
1-Jan-60
1-Jan-69
16-Nov-75
1-Jan-63
22-May-57
1-Jan-39
21-Jun-63
247
Dat. događaja
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
Mesto
Perucac DP-28, ICRC
Batajnica BA-07-048T,
Prishtina - Makovac
Malishevë
ICRC Nr.BLG-801188 /
Malishevë
Batajnica BA-07-053T,
Polje
Drenoc - Malshevë
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec
Suhareka/Suva Reka
Gjakovë Drenoc - Malishevë
Deqan
Batajnica BA-07-116T,
Prizeren-Leze
Suhareka/Suva Reka
Lipjan/Lipljan
Suharek
Istog/Istok
Deqan - Lybeniq
BA-03-101T, ICRC
Petrovo Selo PS-II25,
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
Peja/Pec
Deqan - Koshare
Istog/Istok
Peja/Pec
Prizeren-Mamamush
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Prishtina/Pristina
Gjilan/Gnjilane
BA-05-428T, ICRC
Prizren/Prizren
Pejë - Drinisht
BA-03-045T, ICRC
Gjakovë Gjakova/Djakovica
ICRC Nr.BLG-803484 /
Istog/Istok
Prizeren-Leze
Gjakovë Gjakova/Djakovica
Gjakovë ICRC Nr.BLG-803485 /
Perucac D-19, ICRC
Gjakova/Djakovica
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
ICRC Nr.BLG-801634 /
Prizeren-Leze
Gjakova/Djakovica
Izvor Inf.
2/3/5
2/3/5
2/3
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3
5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
1
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3
5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
1
1
5
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
1
2/3/5
2/3
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
1
5
5
5
5
2/3/5
2/3/5
1
2/3
2/3
5
1
1
Prezime
OSMANAJ
OSMANKAJ
PLLANA
PODVORICA
PROKSHI
QERIMI
C
RAMA
RAMABAJA
RAMAJ
REXHA
REXHAJ
REXHAJ
REXHAJ
REXHAJ
REXHEPI
RRUSTEMAJ
RRUSTEMAJ
SADIKAJ
SADIKAJ
SADIKU
SAHITI
SALIHU
SALJA
SEJDIU
SEKIRAQA
SERTOLLI
SMAJLAJ
SMAJLAJ
SMAJLAJ
SMAJLI
SMAJLI
SOPAJ
SPAHIJA
SPAHIJA
SPAHIJA
SPAHIU
STAJKU
SYLA
SYLA
SYLA
SYLA
SYLA
SYLAJ
SHALA
SHALA
SHALA
SHOSHI
SHOSHI
SHOSHI
TAHIRAJ
TAHIRAJ
TAHIRI
TOFAJ
UKAJ
UKSHINAJ
UKSHINAJ
Ime
SHQIPE
IDRIZ
QAMIL
FEHAT
SHPETIM
MALIQE
MILORAD
ZENUN
BASHKIM
ZENUN
SHPEND
KADRI
REXHEP
RIFAT
ZYKE
MUSLI
NAZMI
SALI
AVDULLAH
SABIT
RRUSTEM
NYSRET
HAFIE
BEAZDIN
SELMAN
SHABAN
BRAHIM
ISMAJL
OSMON
ISMAJL
ERKAND
ILAZ
ARIF
ALI
ASTRIT
QAMIL
BAJRAM
AFRIM
HAJRIZ
NAIM
NAZIME
VALBONA
ZYMER
SELAIM
FADIL
SAHIT
BRAHIM
ALI
GANI
SEFER
ARIF
ARIF
NEZIR
JAHË
RRUSTEM
FAZLI
HAJDAR
Ime oca
ADEM
NEBI
AVDYL
ISMET
RIZA
R
MILAN
(LAN)
SHAIP
LAN
HASAN
AVDYL
CANË
TAL
SHABAN
BEQIR
BEQIR
MEHMET
SELIM
XHELADIN
HASAN
JONUZ
HAJDAR
MURTEZ
BAJRAM
CEN
BAJRAM
(OSMAN)
SMAJL
TAHIR
TEFIK
HYLKI
YLVI
ADEM
AHMET
SYLE
ZYMER
MIFTAR
ZYMER
ISMAJL
DERVISH
XHELADIN
B
TAFIL
BAJRAM
DINE
SALI
IBER
IBËR
KAMER
BINAK
SADRI
TAHIR
UKË
God. rođenja
9-Dec-64
1-Jan-72
30-Jun-63
24-Apr-76
28-Nov-86
1-Jan-35
5-Jan-35
26-May-57
25-May-71
26-May-57
28-May-66
1-Jan-34
15-Mar-52
1-Jan-53
1-Jan-26
1-Jan-23
1-Jan-62
1-Jan-57
1-Jan-34
1-Jan-74
1-Jan-67
1-Jan-65
1-Feb-37
1-Jan-15
1-Apr-80
20-Jul-31
28-Oct-51
20-Jul-31
15-Nov-80
1-Jan-50
20-Aug-29
18-Feb-28
4-Apr-81
1-Jan-12
16-Jun-73
1-Jan-52
1-Jan-83
1-Jan-47
1-Jan-62
28-Feb-33
1-Jan-25
30-Oct-51
1-Jan-24
4-Apr-76
1-Jan-40
20-Feb-75
20-May-75
27-May-43
1-Jan-64
1-Jan-37
1-Jan-70
1-Jan-48
248
Dat. događaja
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
Mesto
Shtime-Reqak
Prizren/Prizren
Istog/Istok
Podujevo/Podujevo
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Gjakovë Kline-Cerovik
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Istog/Istok (Cerrcë)
Batajnica BA-03-145T,
Cerrcë / Crnce
Istog-Cerrë/Crnce
Skenderaj/Srbica
Pejë - Drinisht
Peja/Pec (Drinisht)
Deqan Decan/Decani
Podujeve
Dubravë
Mitrovica
Kline/Klina
Shtime-Reqak
Podujeve
Peja/Pec
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Skenderaj/Srbica
Kline/Klina
Mitrovica
(Jancist)
Gjakovë Gjakovë Gjakovë 090BP, FKT20-107BP,
Shtime-Reqak
Batajnica BA-07-084T,
Polje - Batajnica BA-07Batajnica BA-07-077T,
Polje - Batajnica BA-07Deqan - Lybeniq
Kline-Ujmir
Mitrovica (Bair)
Obilić
Peja/Pec - Drinisht
BA-05-446T, ICRC
Pejë - Drinisht
Pejë - Drinisht
Deqan
Mitrovica (Tunel i Parë)
Deqan - Junik
Pejë - Drinisht
Pejë - Drinisht
Pejë - Drinisht
Izvor Inf.
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
1
5
1
2/3
1
2/3
2/3/5
2/3/4
2/3/4
2/3
5
5
5
5
5
2/3/5
5
2/3
1
5
5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3
5
5
5
5
2/3
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
5
4/5
5
2/3/5
2/3/5
1
2/3
2/3/4/5
5
2/3
5
5
Prezime
UKSHINAJ
UKSHINAJ
VESELI
VRANOVCI
VRENEZI
VRENEZI
XHAKA
XHELADINI
ZABELAJ
ZEKA
ZENELI
ZOGAJ
ZOGAJ
ZOGAJ
ZOGAJ
ZOGAJ
ZHUBI
ZHUBI
AHMETI
AJETI
AJVAZI
ALIAJ
ALIJAJ
BAJRAMI
BARDONIQI
BASHA
BASHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERSIHA
BICI
BOZAGJIU
BRAHIMAJ
BUGARI
BULLIQI
BULLIQI
BYTYCI
CAKA
CAKA
CAKA
CAKA
CAKAJ
CANA
CANA
CANA
CANA
CARKAXHIU
CARKAXHIU
CIKAQI
CIKAQI
Ime
RAMË
RUZHDI
NIMET
MUHAMET
BEKIM
OSMAN
FATOS
HAMIDE
ZAIM
SHPEJTIM
MILAZIM
ELMI
SALI
SAMI
SHABAN
SALI
MUHAMET
SKENDER
SADRI
AHMETALI
IBRAHIM
ZENEL
NUREDIN
BLERIM
BLERIM
RESHAT
SHABAN
AZE
BAJRAM
BEHXHET
BINAK
ERA
FETIJE
HATMANE
SADIK
SHAHE
GJERE
HALIT
VALBONE
RAGIP
BEHXHET
SABIT
QAZIM
IBISH
DALINA
DELVINA
DIONA
VALBONE
AGRON
FATMIR
GANIMETE
JANUZ
SHPRESA
MELAIM
SKËNDER
FATLIND
FITIM
Ime oca
BINAK
QERIM
HASAN
HAZIR
JEMIN
HAMEZ
MUSTAFE
HAZIR
QAZIM
MUSLI
NURE
JASHAR
HAMIT
SAHIT
ISUF
HAMID
SHABAN
SHABAN
AZEM
SHAIP
SHABAN
BAJRAM
MUSA
ADEM
XHEVDET
SHABAN
BAJRAM
SADIK
DEMUSH
AVDYL
HYSEN
ALI
RAME
BRAHIM
JAKUP
ALI
SHEFQET
MELIT
MUSTAF
REXHEP
ISE
ALI
IMER
(REXHA)
MUSA
MUSA
SAFET
SAFET
God. rođenja
1-Aug-52
1-Jan-69
5-Apr-74
1-Jan-68
5-Dec-83
12-Feb-72
27-Aug-69
1-Jan-51
1-Jan-60
23-Nov-63
1-Jan-40
15-Aug-80
5-May-64
20-May-78
10-Jul-66
1-Jan-66
1-Jan-65
29-Oct-60
1-Jan-25
1-Jan-36
1-Jan-38
1-Jan-76
1-Jan-61
1-Apr-70
1-Jan-37
1-Jan-51
15-May-05
7-Sep-77
1-Jan-43
1-Jan-78
19.24,44
1-Jan-39
1-Jan-24
10-Apr-25
1-Jan-20
20-Mar-35
1-Jan-70
1-Jan-57
1-Jan-50
1-Jan-48
1-Jun-29
12-Feb-44
1-Jan-85
1-Jan-92
1-Jan-97
1-Jan-65
1-Jan-77
1-Jan-58
1-Jan-39
1-Jan-27
1-Jan-56
1-Jan-99
1-Jan-99
249
Dat. događaja
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
1-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
Mesto
Batajnica BA-05-488T,
Batajnica BA-05-514T,
Gjakovë Suharek-Terrne
Bellanicë
(Bellanicë)
Batajnica BA-07-045T,
Gjakova/Djakovica
Gjakovë Mitrovica
Istog/Istok - Rahovec
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Rrahovec/Orahovac
Rahovec / Orahovac
Gjakovë - KRI11-001B
Gjakovë Gjakova/Djakovica
Gjilan/Gnjilane
Podujeve-LLaushe
Suharek-Savrove
Gjakova/Djakovica
(Herticë)
Gjakovë Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Kline - Volljak
Vulljakë
Gjakova/Djakovica
Kline/Klina - Volljak
Kline/Klina (Vulljakë)
Vulljakë
Vulljakë
Vulljakë
Gjakova/Djakovica
Kline - Volljak
Mitrovica
Decan/Decani
Shtime-Reqak
Suharek-Samadraxh
Podujeve
Podujeve
Bellanice - Malishevë
Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakovë Suhareka/Suva Reka
Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakova/Djakovica
Suharek-Doberdolan
Izvor Inf.
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
5
5
2/3
2/3/5
5
2/3/5
2/3
5
5
5
1
2/3/4/5
5
5
1
1
5
5
2/3/5
2/3
5
1
1
5
5
2/3
5
2/3
5
5
5
2/3/5
5
2/3
2/3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
5
Prezime
CURRI
DEDA
DEMJAHA
DEMJAHA
DERVISHAJ
DINAJ
DINAJ
DINAJ
DINAJ
DINAJ
DRAGA
DYLATAHU
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
FANDAJ
FANDAJ
FETAHAJ
FETAHAJ
FETAHU
FETAHU
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GERQARI
GERQARI
GERQARI
GERQARI
GERVALLA
GJINOVCI
GJINOVCI
GJINOVCI
GJINOVCI
GJINOVCI
GUCI
HAJRIZI
HAJRULLAHU
HALILAJ
HALILAJ
HALITI
HASANAJ
HASANI
HASI
HAXHIAVDIU
HAXHIAVDIU
HAXHIAVDIU
HAXHIAVDIU
HAXHIUN
HAXHIUN
Ime
MUSTAFE
HYSEN
AFERDITA
ARGJENDI
BAJRAM
BESMIR
GANI
LUAN
MURTEZA
ASLLAN
ZADE
NASER
ARGJEND
ARJAN
AVNI
FATIME
HYSNI
KADRI
MUHAREM
SANIJE
TAIP
VEHDI
ARBENITA
SELIM
BLERIM
IBISH
ADEM
SALI
MILAZIM
HYSEN
SHERIF
TAFIL
ALBERT
HAXHI
SKËNDER
SULEJMON
MUJE
ARTAN
ENVER
FADIL
JETULLAH
RRAHMAN
REXHE
LEONORA
HASAN
SAHIT
SALI
ISMET
HASHIM
JAKUP
SAHIT
DORUNTINA
EGZON
RINA
VALBONA
ADEM
BERAT
Ime oca
RRAHIM
ISLAM
(DEDA)
ZENUN
GANI
BEKË
MURTEZA
BEKË
CANE
BEQIR
NEXHMEDIN
OSMAN
OSMAN
BAJRAM
KAPLLAN
SINAN
SHANI
KAPLLAN
MUHARREM
SHANI
SHANI
XHEVDET
RRUSTEM
AVDI
MALIQ
QERIM
BRAHE
HALIM
SHABAN
SEFER
BANUSH
SYLEJMAN
MURAT
MURAT
MURAT
HASAN
ENVER
TAFE
TAFE
TAHIR
AJDIN
HASAN
SH
DESTAN
T
ISLAM
HALIT
JAHE
XEVDET
BEHAR
BEHAR
BEHAR
(VEJSA)
ALI
ADEM
God. rođenja Dat. događaja
1-Oct-44
2-Apr-99
7-Oct-22
2-Apr-99
2-Apr-99
1-Jan-93
2-Apr-99
1-Jan-64
2-Apr-99
1-Jan-91
2-Apr-99
31-Jan-53
2-Apr-99
1-Jan-74
2-Apr-99
1-Jan-42
2-Apr-99
25-Nov-80
2-Apr-99
1-Jan-28
2-Apr-99
2-Apr-99
1-Jan-77
2-Apr-99
1-Jan-75
2-Apr-99
1-Jan-75
2-Apr-99
1-Jan-25
2-Apr-99
2-Apr-99
1-Jan-48
2-Apr-99
1-Jan-53
2-Apr-99
1-Jan-54
2-Apr-99
23-Sep-53
2-Apr-99
1-Jan-26
2-Apr-99
1-Jan-98
2-Apr-99
1-Jan-30
2-Apr-99
1-Jan-84
2-Apr-99
1-Jan-18
2-Apr-99
1-Jan-38
2-Apr-99
1-Jan-18
2-Apr-99
25-Nov-61
2-Apr-99
1-Jan-46
2-Apr-99
1-Jan-44
2-Apr-99
1-Apr-44
2-Apr-99
1-Jan-66
2-Apr-99
1-Jan-62
2-Apr-99
1-Jan-51
2-Apr-99
1-Jan-25
2-Apr-99
2-Apr-99
1-May-81
2-Apr-99
9-May-53
2-Apr-99
1-Jan-59
2-Apr-99
13-Sep-36
2-Apr-99
1-Jan-51
2-Apr-99
2-Apr-99
1-Jan-85
2-Apr-99
1-Jan-31
2-Apr-99
25-Aug-32
2-Apr-99
27-Jul-21
2-Apr-99
1-Jan-56
2-Apr-99
27-May-57
2-Apr-99
2-Apr-99
1-Jan-66
2-Apr-99
1-Jan-96
2-Apr-99
1-Jan-94
2-Apr-99
1-Jan-92
2-Apr-99
1-Jan-61
2-Apr-99
2-Apr-99
1-Jan-82
2-Apr-99
250
Mesto
Podujeve
Gjakova/Djakovica
Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Gjakovë Gjakovë Ljumbarda/Lumbardh
Izbice Petrovo PS-II-29,
Gjakovë Gllogovc/Glogovac
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suharek-Suhaarek
(Nagafc)
(Sopije)
Gllogovc/Glogovac
Prizren/Prizren
Suharek-Sopije
Suharek-Sopije
Suhareka-Peqan
Suhareka-Peqan
Vushtrri/Vucitrn
Rrahovec/Orahovac
Lipjan/Lipljan
Podujevo/Podujevo
Rezallë / Rezala
Gjakovë Marinë / Marina
Pastasel/Pusto Selo
Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakova/Djakovica
Deqan - Dubovik
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Gjakovë Mitrovica
Rrahovec/Orahovac
Llapqeve - Malishevë
Lladroc - Malishevë
Bajgorë / Bajgora
Gjakova/Djakovica
Podujeve
Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakovë -
Izvor Inf.
5
2/3
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
2/3/5
1
2/3
2/3
5
5
2/3/5
2/3/4/5
5
5
5
2/3/5
2/3/5
1
1
1
1
1
2/3/5
5
2/3
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
Prezime
HAXHIUN
HAXHIUN
HAXHIUN
HOTI
HOXHA
HOXHA
HOXHAJ
ISTREFAJ
ISTREFAJ
JAKUPAJ
KABASHI
KABASHI
KASTRATI
KAVAJA
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYEZIU
LIKA
LLESHI
LLESHI
LULAJ
MAHMUTI
MAKSUTI
MALLAKU
MAZREKU
MEZIU
MEZIU
MEZIU
MIFTARI
MIFTARI
MIFTARI
MIFTARI
MIFTARI
MULAJ
MULOLLI
MUSTAFA
MUSTAFAJ
MUSTAFAJ
NALLBANI
NUCI
NUQI
OSDAUTAJ
OSDAUTAJ
PEPAJ
POVATAJ
POVATAJ
POZHEGU
RACI
RADOTINA
RUKOLLI
SADIKAJ
SADIKAJ
SADRIU
SALLTAKAJ
Ime
GËZIM
HASAN
MYZAFERE
SHEREMET
FLAKA
SHAHINDERE
SHUKRI
ALBULENA
ARDIANE
SADRI
SELIM
XHEMAIL
FATMIR
MAZLLOM
ANISHAH
BAFTI
ELMAZE
JAHIR
JAMIN
AHMET
XHEMIL
FEHMI
KIMETE
RRUSTEM
SKENDER
ILAZ
IBRAHIM
JEMIN
AJET
HAJRIJE
NEZIR
FEHMI
HANIFE
LUMNIJE
MELIHATE
SANIJE
NIMAN
HAMIDE
HAXHI
JAMIN
MUSTAFE
RAMIZ
SHEHRINE
MANDUSHE
OSE
SADRI
GANI
HATIXHE
MIFTAR
LULZIM
JAKUP
QAZIM
HAMIT
MUSLI
XHEMAIL
ALI
ZYRAFETE
Ime oca
ADEM
ALI
ADEM
HANI
(NUSHI)
RAMË
CENË
MUSTAFË
HAXHI
JEMIN
BAJRAM
AZEM
KASIM
JAHIR
HAMDI
ZEQIR
QERIM
ALI
AZEM
HASHIM
HAMDI
RASIM
MUHARREM
ISMAIL
XHEMAIL
ISLAM
ARIF
AHMET
KAMER
XHEMAJL
(FEHMI)
(SEFER)
ZEQIR
DEMIR
ARIF
AHMET
DANE
SHERIF
SEJFULLAH
(LAMA)
MIFTAR
OSE
ARIF
DEMË
FATMIR
BEQIR
IBRAHIM
ZENUN
BAJRAM
BAJRAM
UKE
SADIK
God. rođenja Dat. događaja
1-Jan-73
2-Apr-99
2-Apr-99
1-Jan-50
2-Apr-99
8-May-37
2-Apr-99
1-Jan-84
2-Apr-99
1-Jan-44
2-Apr-99
1-Jan-84
2-Apr-99
1-Jan-87
2-Apr-99
1-Jan-87
2-Apr-99
1-Jan-69
2-Apr-99
1-Jan-25
2-Apr-99
20-Oct-32
2-Apr-99
18-Feb-60
2-Apr-99
1-Jan-48
2-Apr-99
1-Jan-30
2-Apr-99
1-Jan-64
2-Apr-99
1-Jan-30
2-Apr-99
1-Jan-28
2-Apr-99
1-Jan-20
2-Apr-99
1-Jan-50
2-Apr-99
20-Feb-67
2-Apr-99
1-Jan-52
2-Apr-99
7-Mar-58
2-Apr-99
2-Apr-99
15-Mar-65
2-Apr-99
1-Jan-67
2-Apr-99
2-Apr-99
29-Oct-72
2-Apr-99
30-May-05
2-Apr-99
1-Jan-13
2-Apr-99
7-May-05
2-Apr-99
1-Jan-59
2-Apr-99
1-Jan-27
2-Apr-99
13-May-85
2-Apr-99
1-Jan-50
2-Apr-99
14-Jul-48
2-Apr-99
1-Jan-48
2-Apr-99
1-Jan-28
2-Apr-99
7-Sep-46
2-Apr-99
1-Jan-27
2-Apr-99
1-Jan-45
2-Apr-99
24-Mar-62
2-Apr-99
1-Jan-26
2-Apr-99
1-Jan-42
2-Apr-99
1-Jan-12
2-Apr-99
1-Jan-37
2-Apr-99
1-Jan-62
2-Apr-99
1-Jan-49
2-Apr-99
1-Jan-44
2-Apr-99
25-May-63
2-Apr-99
18-Dec-43
2-Apr-99
1-Jan-13
2-Apr-99
1-Jan-36
2-Apr-99
1-Jan-45
2-Apr-99
1-Jan-41
2-Apr-99
1-Jan-31
2-Apr-99
1-Jan-52
2-Apr-99
251
Mesto
Izvor Inf.
Gjakovë 5
Gjakovë 5
Gjakovë 5
(Marinë)
2/3
Gjakovë 5
Gjakovë 5
Gjakovë 5
Deqan - Strellc i Ul.
5
Deqan - Strellc i Ul.
5
Prishtina/Pristina
2/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
1
Skenderaj/Srbica
273/5
Gjakovë 5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn - Drenas
5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3
Suharek-Suhaarek
5
Prishtina/Pristina
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakova/Djakovica
1
Deqan
5
Podujeve
5
Vushtrri/Vucitrn
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
(Morinë)
2/3/5
Mitrovica
1
(Morinë)
2/3
Mitrovicë / Mitrovica
2/3/5
Mitrovica
5
Mitrovica
2/3/5
Mitrovica (Kqiq i Madh)
5
Kičić
4/5
Gllogovc/Glogovac
2/3
Podujeve
5
Viti/Vitina
1
Skenderaj/Srbica
1
Rrahovec/Orahovac
2/3
Pejë 1
Gjakovë 5
Gjakovë 5
Decan/Decani
2/3
Decan/Decani
2/3
Istog/Istok (Lubozhdë)
2/3
Deqan - Bardhaniq
5
Deqan . Strellc i Ul.
5
Gjakovë
2/3/5
Kline-Siqeve
2/3/5
Decan/Decani
1
(Marinë)
2/3
Peja/Pec
2/3/5
Prizeren-Mamush
2/3/5
Peja/Pec (Zatra)
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Prezime
SALLTEKU
SEFAJ
SELIMI
SOPAJ
SOPAJ
SOPAJ
SOPAJ
SOPAJ
SOPAJ
SYLEJMANI
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALAJ
SHALAJ
TAHIRAJ
TANUSHAJ
THACI
UKAJ
UKSHINI
VEJSA
VEJSA
VEJSA
VEJSA
VEJSA
VEJSA
VEJSA
VISHAJ
VUKSANOVIC
ZECIRI
ZYMERAJ
ZYMERI
ZYMERI
ZHUNIQI
AHMETAJ
ALIU
ATASHI
AVDULLAHU
AVDYLI
BATUSHA
BEQIRI
BEQIRI
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BRICORI
BRICORI
BUZHALA
BYTYQI
DELIU
DELIU
DELIU
DELIU
Ime
ISAK
HAMDI
BAJRUMSHAH
HANIFE
HASAN
HYSEN
ISLAM
MALIC
REXHEP
ASLLAN
ASTRIT
AZEM
BISLIM
SAHIT
BISLIM
QAMILE
LULZIM
ALI
SEJDI
RRUSTEM
HAJDIN
ARLIND
DORINA
FITIJE
MARIGONA
RITA
SIHANA
TRINGA
GËZIM
MILE
AGIM
VESEL
RAME
SALIH
HYSEN
IMER
GJYLE
HYSEN
IDRIZ
MUHAMET
ASLLAN
FATIME
ILAZ
AVDI
JONUZ
MUHAMET
ZYMER
XHAVIT
HAZIR
CYME
SYLE
NDUE
OSMAN
AHMET
LULVER
NEBI
XHELIL
Ime oca
KADRI
HALIM
SELIMI EKREM
REXHEP
ASLLAN
RIFAT
TAHIR
MEHMET
HAMEZ
DESTAN
AZEM
SEFER
R
MEHMET
RAMADAN
RAMADAN
AHMET
RRAHMAN
JAKUP
SADRI
RUSHIT
LULZIM
LULZIM
(GASHI)
LULZIM
LULZIM
LULZIM
(HOXHA)
SELMON
RADOSAV
A
ZENEL
ZENEL
RAME
AHMET
MIFTAR
ZENEL
IDRIZ
ISLAM
MURTEZ
SADIK
HALIT
SHEQIR
SMAJL
ADEM
BRAHIM
ADEM
ZEKE
BINAK
RRUSTEM
TAHIR
DEME
BRAHIM
SHAQIR
ZEQIR
ZEQIR
ZEQIR
God. rođenja
1-Jan-84
1-Jan-37
1-Jan-82
18-Nov-40
18-Sep-81
24-Feb-21
1-Jan-34
1-Jan-33
1-Jan-35
1-Jan-43
1-Jan-56
1-Jan-07
18-Jun-67
8-Jul-78
4-Jul-46
1-Jan-94
1-Jan-88
1-Jan-39
1-Jan-90
1-Jan-97
1-Jan-92
1-Jan-69
1-Jan-66
12-Oct-36
1-Jan-68
1-Jan-26
1-Jan-23
1-Jan-47
1-Jan-39
1-Jan-28
1-Jan-27
8-Jun-26
1-Jan-83
26-Jun-43
5-Jan-64
1-Jan-37
4-Oct-53
27-May-72
1-Jan-64
1-Jan-48
1-Jan-14
1-Jan-39
27-Apr-26
1-Jan-14
1-Jan-31
25-Feb-87
1-Jan-20
1-Jan-36
252
Dat. događaja
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
2-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
Mesto
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec (Fierëz)
Mitrovica
Janqist - Malishevë
Astrazub Malishevë
Astrazub - Malishevë
Janqist - Malishevë
Astrazub - Malishevë
Janqist - Malishevë
Prizren/Prizren
Deqan - Strellc i Ul.
Deqan - Dubovik
Peja/Pec (Nakëll)
Deqan - Bjeshkë
Bellanice - Malishevë
Bellanice - Malishevë
Decan/Decani
Prizren/Prizren
Kernice - Malishevë
Deqan - Strellc i Ul.
Mitrovica
Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakovë Gjakovë
Decan/Decani
Gllogovc/Glogovac
Vushtrri/Vucitrn
Skenderaj/Srbica
Mitrovica (Rekë)
Fores / Nagavc Deqan - Isniq
Suharek-Mushtisht
Peja/Pec (Gjërgjizë)
Podujeve
(Vojnik)
Deqan - Piskotë
Podujeve
Podujeve
Peja/Pec
Macedonia
Pejë - Dardhesh
Pejë - Bardhani i Ulët
Pejë - Lugu i Baranit
Kaqanik/Kacanik
Mitrovica
Peja/Pec
Suharek-Budakove
Kline/Klina
Skenderaj/Srbica
Skenderaj - Rezallë
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Izvor Inf.
5
1
2/3/5
5
2/3/5
5
5
5
5
2/3
5
5
5
5
5
4/5
2/3
2/3/5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
5
5
5
5
5
2/3
5
5
5
1
1
2/3
1
5
2/3
2/3
2/3
2/3/5
5
2/3
2/3/5
2/3
1
Prezime
DEVERDZIC
ELSHANI
ELSHANI
FETAHU
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASIC
GELAKU
GERBESHI
GJOCAJ
HAJDARI
HAJZERAJ
HALITJAHA
HULAJ
HYSENI
IDRIZI
JEZERCI
KAMBERAJ
KELMENDI
KOKOLLARI
KRALANI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYEZIU
MALA
MEHMETAJ
MEZIU
MORINA
MORINA
MORINA
MUHARREMI
MUSA
NEZIRAJ
PAQARIZI
PERGJEGJAJ
RAMADANI
REXHEPI
RUSTEMI
SADRIJAJ
SEKIRACA
SOPA
SOPAJ
SPASIC
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
TELAKU
THAQI
ZUVIC
AHMETAJ
Ime
RADOS
RAZE
SELE
REMZI
ARTAN
HASAN
MEHMET
MUHAMET
MURAT
QERIM
RIZA
LUKA
HAKI
SELIM
SYLE
HYSNI
FETAH
NAZLIE
AGRON
IMER
IDRIZ
OSMAN
RAMADAN
ARBEN
ZEJNULLAH
MUHARREM
ARBEN
SOKOL
JAHIR
VEZIRE
ARTAN
OSMAN
DEME
HASAN
ZAIM
QAMIL
AHMET
MUHAMET
SHAQIR
RIZAH
ARIF
QAMAL
RUSTEM
HYRE
HABIB
GANIMETE
MALUSH
NENAD
GJYLE
HAFIR
ISAK
TAFE
QAZIM
HAKI
SEJDI
ZELJKO
SALIH
Ime oca
DJORDJE
HALIL
RAMIZ
RUZHDI
QERIM
CEN
MURAT
HYSEN
HALIL
REXHEP
BANUSH
VELJKO
IMER
God. rođenja
8-Oct-53
1-Jan-36
1-Jan-24
1-Jan-83
11-Mar-81
15-Oct-11
12-Jun-73
21-Mar-72
11-May-37
2-Aug-38
1-Jan-27
1-Mar-77
HAXHI
XHEME
SHABAN
AVDI
ADEM
14-Apr-76
4-Sep-60
1-Oct-93
1-Jan-24
1-Jan-77
6-Jan-38
1-Jan-18
3-Apr-42
1-Jan-41
1-Jan-74
1-Jan-74
1-Jan-35
23-Jul-82
22-Jun-51
7-May-57
1-Jan-32
1-Jan-79
10-Apr-05
1-Jan-24
18-May-50
1-Jan-79
1-Jan-27
02.02..39
14-Sep-74
10-Dec-40
1-Jan-27
5-Sep-53
1-Jan-41
1-Jan-25
1-Jan-98
1-Jul-52
1-Jan-85
10-Apr-82
19-Nov-74
1-Jan-19
1-Jan-60
1-Jan-41
1-Jan-18
20-Mar-55
6-May-77
8-Jul-78
1-Mar-75
1-Jan-69
BEQIR
RAMADAN
OSMAN
SADRI
XHEMAJ
MEHMET
SOKOL
FERIT
ALI
AHMET
BRAHIM
UKE
HAXHI
XHEMAJLI
BRAHIM
HYSEN
ZEQE
BRAHIM
RAMADAN
RAMADAN
XHEMAJL
ILAZ
SH
AHMET
RADOJE
SALI
JAKUP
ASLLAN
MIFTAR
HAMEZ
IMER
JAKUP
MARKO
VESEL
253
Dat. događaja
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
3-Apr-99
4-Apr-99
Mesto
Gjakova/Djakovica
Gllogovc/Glogovac
Suharek-Reshtan
Skenderaj/Srbica
Pejë - Lugu i Baranit
Peja/Pec
Prishtina/Pristina
Peje - Bucan
Lipjan/Lipljan
Peje - Lugu i Baranit
Pejë - Rrasujë
Peja/Pec
Astrazub / Carravran
Lipjan/Lipljan
Peja/Pec - Callapek
Rrahovec/Orahovac
Istog (Veriq/Veric)
Suhareka/Suva Reka
Deqan - Dubovik
Mitrovica
Peja/Pec
Kaqanik/Kacanik
Mitrovica
Peje - Kodranik
Suhareka/Suva Reka
Peje
Suhareka/Suva Reka
Gllogovc/Glogovac
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Deqan - Ratishë
(Morinë)
Rrahovec/Orahovac
Llozice - Malshevë
Turjake - Malishevë
Vushtrri/Vucitrn
Podujeve
Pejë - Kodrinë
(Dragobil)
Peje
Prizren/Prizren
Prizren (Kaqanik)
Mitrovica
Gjakova/Djakovica
Podujevo/Podujevo
Gjakova/Djakovica
Astrazub - Malishevë
Prizren/Prizren
Peja/Pec (Rashaj)
Banjë
Prishtina/Pristina
Decan/Decani
Peja/Pec (Rashaj)
Banj
Rrahovec/Orahovac
Vushtrri/Vucitrn
Suharek-Sallagrazhd
Izvor Inf.
1
1
5
1
1
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
1
5
2/3
5
2/3/5
1
2/3
2/3/5
2/3/5
5
5
1
5
2/3/5
1
2/3/5
5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
5
2/3
2/3/5
1
5
1
5
1
1
5
2/3
2/3/5
1
2/3/5
1
2/3/5
5
2/3
2/3
2/3
1
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3
5
Prezime
AHMETI
AHMETI
AHMETI
AJRONI
AVDYLI
BEQIRAJ
BEQIRI
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BOJA
BORINCA
BORINCA
BUCANI
BUJUPI
BUQANI
BUQANI
BYTYCI
BYTYCI
BYTYQI
DEDA
DESKAJ
DESKU
DESKU
DOBRUNA
DUSHI
DUSHI
DUSHI
DUSHI
DUSHI
DUSHI
EJUPI
EJUPI
ELEZI
ELEZI
ELEZI
ELEZI
FEJZA
FEJZA
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GLLASAVIKU
Ime
ANTIGONA
BALI
MANA
MEHDI
ARBEN
MUHAREM
MUHARREM
HAZIR
SELIM
SELIM
EGZON
VALON
HAJRIZ
VALDET
AJDIN
VALDET
VALDET
BADEME
HATMANE
BAJRAM
KADRI
AZEM
SADRI
AZEM
FAIK
MASAR
NAZMI
SHEFQET
XHEVDET
ABEDIN
JAKUP
DIBRAN
RAMADAN
FADIL
GENC
QAMIL
SHABAN
BRAHIM
OSMAN
BALI
HALIT
HAZIR
ISA
ADEM
AJDIN
AZEM
BEKIM
FANE
HYSEN
ILAZ
ISLAM
ISMET
REXHEP
SADRI
SAHIT
SHAKE
GAGJI
Ime oca
BALI
IDRIZ
RAMADAN
AGUSH
HALIM
HALIM
BINAK
HAZIR
HAZIR
YMER
HAJRIZ
ISLAM
ISUF
TAHIR
AHMET
ISUF
HAKI
RAME
RIZA
SHAQIR
ABDULLAH
SEFER
AVDULLAH
SEFER
YMER
OSMAN
ISMAJL
ISMAJL
AJET
BAJRAM
EJUP
EJUP
SHABAN
FADIL
SHABAN
B
KADRI
KADRI
PAJAZIT
HAKI
ADEM
HALIM
HAZIR
BEHRAM
HALIL
MUHARREM
DERVISH
CURRË
HYSEN
ZENEL
HAZIR
ALI
FETAH
AHMET
HYSEN
MUHRE
God. rođenja
1-Jan-82
1-Jan-50
1-Jan-55
1-Jan-56
30-Sep-72
17-Apr-58
17-Apr-58
1-Mar-57
19-Sep-59
16-Sep-59
12-Jul-89
1-Jan-84
17-Oct-60
9-Jun-79
9-Mar-27
9-Jun-79
9-Jun-79
1-Jan-49
1-Jan-14
8-Apr-61
1-Jun-52
7-Jul-60
3-Aug-49
7-Jul-60
1-Jan-75
23-Jan-72
8-Nov-68
25-May-73
19-Apr-71
11-Jun-79
1-Jul-64
17-Apr-05
8-Jun-19
26-Feb-62
27-May-83
5-Dec-65
5-Dec-65
3-Mar-62
31-May-56
18-Oct-76
1-Mar-66
23-Apr-72
3-May-56
18-Jan-52
25-May-20
10-May-30
21-Oct-74
1-Jan-08
1-Jan-25
19-Feb-55
10-May-17
17-Jun-56
1-Jan-25
1-Jan-43
21-Mar-81
1-Jan-61
10-May-61
254
Dat. događaja
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
Mesto
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
"Blloku i Ri"
Gllogovc/Glogovac
Kralan - Malishevë
Kralan
Kline-Kpuz
Malishevë - Carrallukë
Gjakovë - Kralan
Kline-Kline
Gjakovë - Kralan
Gjakovë - Kralan
Suhareka/Suva Reka
Mitrovica
Izvor Inf.
2/3
2/3
2/3
5
1
2/3/5
2/3
1
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1/5
2/3
1
5
Gjakovë - Kralan
5
Prizeren-Qendres
5
Lipjan/Lipljan
5
Gjakovë - Kralan
1/5
Kaqanik/Kacanik
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakovë - Kralan+F2061
2/3
Gjakovë - Kralan
1/5
Izbice - Malishevë
5
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
2/3/5
Gjakovë - Kralan
2/3/5
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
1/5
Skenderaj/Srbica (Baks)
2/3
Skenderaj - Baks
2/3/5
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
1
Kaqanik/Kacanik
2/3
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
2/3/5
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
1
Gjakovë - Kralan
1/5
Peja/Pec (Qyshk)
1
Peja/Pec
2/3
Gullboc - Malishevë
1
Pejë - Bërliq
2/3/5
Rasujave)
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Kline / Klina
1
Pejë - Bërliq
5
Peja/Pec (Bucan)
5
Gjakovë - Kralan
1
Rasujave)
2/3/5
Prishtina/Pristina
2/3
Prezime
GLLASOVIKU
GLLASOVIKU
HAJDARAJ
HAJDARAJ
HAJDARAJ
HAJDARI
HAJDARI
HALILAJ
HALILAJ
HALILAJ
HALITI
HASAJ
HASANI
HASANI
HASANI
HASANI
HEREQI
HOTI
HULAJ
HUSAJ
ISAJ
ISMAILI
ISUFAJ
JAHAJ
KAJTAZI
KAMERI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KELMENDI
KOTORRI
KOTORRI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYEZIU
KRYEZIU
KRYEZIU
LEKA
LUTALLI
LUZHNICA
MAKSUTI
MAKSUTI
MAKSUTI
MANAJ
MANAJ
MAZREKU
MEHMETI
MEHOLLI
MERLLAKU
MIFTARI
MJEKIQI
Ime
HAXHI
BINAK
RIFAT
XHEMILE
SHKELZEN
RIFAT
SHKELZEN
DINE
NAIM
VEHBI
HALIL
RAZIM
BEKIM
BESIM
REMZI
RUSHIT
SADIK
ENVER
AGRON
QAKE
FAIK
SHEREMET
SELIM
IGBALLE
HAXHI
HIDA
HAJRIE
RUKIE
SANIJE
MUSA
ILIR
BLERIM
SHPEND
HYSNI
EMIN
HYSNI
JEMIN
PASHTRIK
SEFER
TAHIR
HIDAJET
MENTOR
SABEDIN
HYRE
JETMIR
AZEM
FIKNET
QENDRESA
RUKIE
SMAJL
YLLI
REXHEP
HIKMETE
GANI
RAMIZ
XHEMAJL
UKE
Ime oca
MUHARREM
XHEME
BALI
HALIL
RIFAT
BALI
RIFAT
UKE
DINE
PAJAZIT
KADRI
DAUT
HASHIM
HASHIM
HASAN
HALIM
DAUT
HYSEN
ADEM
KADRI
IBRAHIM
BRAHIM
BAJRAM
METE
K
HAJDIN
JAHI
MURAT
AVDULLA
ABDYL
JAHIR
JAHIR
REXHEP
RAMADAN
REXHEP
RAMADAN
VESEL
AZEM
BEQIR
VESEL
MALIQ
KADRI
XHEMAJL
SEJDI
RIZA
MEHMET
ISMET
MEHEMET
SEFER
RAMË
BRAHIM
N
SH
SADIK
ZENEL
MEHMET
God. rođenja
10-May-61
17-Mar-81
1-Sep-53
1-Jan-44
28-Apr-84
19-Sep-53
28-Apr-84
4-Aug-48
2-Jan-81
25-Nov-79
1-Jan-39
13-Jul-67
17-Sep-73
8-Oct-81
1-Jan-29
23-Apr-38
10-Dec-71
1-Dec-54
1-Jan-77
1-Jan-11
5-Apr-82
10-Oct-58
1-Jan-21
1-Jan-26
1-Jan-44
1-Jan-47
26-Mar-32
25-Aug-39
10-Oct-76
23-Jul-68
4-Nov-68
3-Jul-77
1-Oct-74
18-Jul-77
26-Apr-58
18-Jul-77
26-Apr-58
4-Jan-78
3-Jun-72
5-May-62
16-Jun-76
2-Jan-81
15-Jun-82
1-Jan-33
15-May-44
FOSHNJE
1-Jan-82
25-Oct-73
14-Oct-80
25-Oct-63
1-Jan-93
1-Jan-66
3-Jan-80
1-Jan-30
1-Jan-12
255
Dat. događaja
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
1/5
(Kralan)
1
Gjakova/Djakovica
2/3
Klina)
1
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
1/5
Llapqeve - Malishevë
1
Prizeren-Grejkoc
1
Llapqeve - Malishevë
1
Skenderaj/Srbica (Rekë)
2/3/5
Kaqanik/Kacanik
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
2/3
477T, ICRC Nr.BLG5
Podujevo (Popovo)
2/3
Gjakovë - Kralan
1/5
Perucac D-11, ICRC
2/3/5
Mitrovica
2/3
ZEKA SQARE"
5
Gjakovë - Kralan
1
Gjakovë - Kralan
1/5
Peja/Pec
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Skenderaj/Srbica
1
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Gllogovc/Glogovac
2/3/5
Turjake - Malishevë
1
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
2/3
Perucac D-26, ICRC
2/3/5
Gjakovë - Kralan
2/3
Gjakovë - Kralan
1/5
Malishevë - Carralluke
1
Kline / Klina (Kralan)
1
Gjakovë - Kralan
1/5
Perucac D-10, ICRC
2/3/5
Gjakovë - Kralane
1
Gjakovë - Kralan
2/3/5
Gjakovë - Kraland
2/3/5
Lipjan/Lipljan
1
Turjake - Malishevë
1
05-501T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Peja/Pec (Qyshk)
2/3/5
Kosovë
1
Podujeve
2/3/5
Podujeve
5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
1/5
Gjakovë - Kralan
1/5
Shtime-Reqak
5
Podujevo/Podujevo
2/3/5
Gjakovë - Kralan
2/3/5
Gllogovc/Glogovac
2/3
Prishtina/Pristina
1
Prezime
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MUSOLLI
MUSTAFA
MUSTAFAJ
MYRTAJ
MYRTAJ
NDRECAJ
OSMANI
PANTINA
PAQARIZI
RACAJ
RACAJ
RACI
RACI
RACI
REXHEPAJ
REXHEPAJ
REXHEPAJ
RRACI
RRAHMANI
SADIKU
SADRIJA
SEFEDINI
SEFERAJ
SEFERI
SELMANI
SELMANI
SINANI
SOKOLAJ
SPAHIJA
STALETOVIC
STATOVCI
STATOVCI
SHALA
SHTALOJA
SHTALOJA
TAFILI
THAQI
VESELI
XHEMAJLI
ZENA
ZENA
ABAZI
AHMETI
AHMETI
AHMETI
ALIAJ
ALIU
ALIU
ALIU
ANDJELKOVIC
ARITONOVIC
ARUQI
ARUQI
Ime
FAIK
AVNI
BASRI
CAUSH
AVDULLAH
BESNIKE
FADIL
DRITON
MENTOR
RRAHMAN
TAFE
ARIF
DAUT
BEKIM
NEVZAT
CURR
BEKIM
SINAN
BASHKIM
BURIM
FERIZ
KUSHTRIM
Hajzer
RAME
HYRE
IZET
VESEL
KAMER
FADIL
REXHË
XHEMAIL
AHMET
NEXHAT
SLOBODAN
HALIM
SYLEJMAN
OSMON
NEXHMIE
RASIM
ZEJNEPE
BAJRAM
HAJZER
ASLLAN
MEHREME
ZYHRIE
AVDI
BAJRAM
HAMITE
ZARIFE
BRAHIM
HALIM
SHABAN
FERAT
ZORAN
MIODRAG
ISUF
JAHE
Ime oca
ZENEL
GANI
GANI
MUSLI
AVDYL
SADIK
MURAT
XHEMAJL
XHEMAJL
DAN
OSMAN
VESEL
XHEME
MILAZIM
HYSEN
SHABAN
MILAZIM
SHABAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
HILMI
SELMAN
S
BINAK DELIA
F
MEHMET
ADEM
R
R
LIMAN
HALIL
MEHMET
STANISLAV
RRAHMAN
RRAHIM
DAUT
(Skeja)
EJUP
RAMADAN
ISA
REXHEP
SINAN
A
H
HARADIN
ZEQIR
SHAQIR
MALIQ
MUSLI
SHAQIR
SOKOL
BEJTE
STANOJE
LJUBOMIR
REXHEP
REXHEP
God. rođenja
14-Jul-51
15-Sep-80
19-Jan-79
9-Aug-60
1-Jan-33
1-Jan-79
8-Jun-70
12-Jun-74
21-Apr-76
1-Jan-16
1-Jan-68
21-Apr-31
26-Jul-35
25-Jun-68
9-Aug-76
15-May-45
25-Jun-68
10-Jul-48
29-Oct-74
5-Jun-80
14-May-77
7-Apr-84
13-Jan-13
1-Jan-99
1-Jan-06
1-Jan-43
18-May-65
9-Jan-81
1-Jan-79
1-Jan-54
10-Mar-30
23-May-30
1-Jan-68
19-May-49
8-Feb-71
4-Mar-65
1-Jan-59
1-Jan-13
21-Jan-13
1-Jan-44
1-Jan-48
19-Jun-44
1-Jan-27
1-Jan-38
1-Jan-62
24-Apr-78
1-Jan-36
1-Jan-16
20-Feb-69
1-Jan-43
14-Apr-43
19-Jul-39
28-Dec-80
26-Dec-72
15-Nov-75
10-Jan-55
1-Jul-53
256
Dat. događaja
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
4-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
Mesto
Gjakovë - Kralan
Gjakovë - Kralan
Turjake - Malishevë
Gjakovë - Kralan
Podujeve
Shtime-Reqak
Gjakovë - Kralan
Gjakovë - Kralan
Gjakovë - Kralan
Selogražde
Mitrovica
Peja/Pec
Prizeren-Tosuz
Perucac D-23, ICRC
Gjakovë - Kralan
Gjakovë - Kralan
Kline-Jellofc
Gjakovë - Kralan
Gjakovë - Kralan
Gjakovë - Kralan
Gjakova - Kralan
Gjakovë - Kralan
Podujevo/Podujevo
Gjakova/Djakovica
Gjakovë - Kralan
Peja/Pec (Dardan)
Gjakovë - Kralan
Gjakovë - Kralan
Podujevo/Podujevo
Podujevo/Podujevo
Skenderaj/Srbica
Deqan Peja/Pec
Gjakova/Djakovica
Podujeve
Podujeve
Prizren/Prizren
"Blloku i Ri"
"Blloku i Ri"
Peja/Pec (Katundi i ri)
Gjakovë - Kralan
Gjakovë - Kralan
Gjakova/Djakovica
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Suharek-Dvoran
(Rezallë)
Skenderaj/Srbica
Podujeve-Dumnice
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Izvor Inf.
1/5
2/3/5
2/3/5
1/5
5
1
1
1
1
5
2/3
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
1/5
5
1/5
1
2/3
1
1
2/3
2/3/5
2/3/5
5
2/3
1/5
2/3/5
5
2/3
2/3/5
2/3/5
1
5
5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1/5
1/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
1
1
2/3
5
2/3
1
5
1
1
1
1
Prezime
ASLLANI
BULLIQI
BYTYQI
DAJAKU
DELIU
DELIU
DELIU
DELIU
DELIU
DELIU
DOBRUNA
ELSHANI
ESATI
FERATOVIC
HAJDARI
HALILAJ
HALILAJ
HALILAJ
HALILAJ
HALIMI
HASANAJ
HASANI
HAXHIBEQIRI
HAXHIBEQIRI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
IBRAHIMAJ
ISUFI
JAHDAUTI
JONUZI
JONUZI
JONUZI
JUSUFOVIC
JUSUFOVIC
KASTRATI
KELMENDI
KOCA
KODRA
KOVAQI
KRASNIQI
KURTISHAJ
MALA
MEHMETI
MERNICA
MORINA
MORINA
MUSTAFA
REXHEPI
RUKOLLI
RUKOLLI
RUKOLLI
Ime
SEJDI
MUHAMET
RAMADAN
EMINE
ADEM
AZIZ
DEMIR
ETEM
NEZIR
VESEL
BLERIM
HYSEN
ADEM
RAZA
NUHI
DIANA
DRILON
VALMIRE
VESEL
XHEMAJL
SHERIF
HAXHI
MEDIHA
SHUKRI
ALUSH
AZEM
AZEM
MEHMET
NAZIF
REXHEP
SAMIR
UKE
SALIH
SHEMSI
RESHYT
ISMETE
MUHARREM
BEKIM
NAZMI
SABINA
RAMADAN
ARBEN
XHEVDET
NEHBI
GANI
SEJDI
BASHKIM
SADIK
OSMAN
BLERIM
FLORIM
XHEMILE
FATMIR
AVDI
AVDULLA
BEHRAM
BESIM
Ime oca
MALIQ
DURMISH
HYSEN
HAZIR
OSMAN
IBRAHIM
HALIL
OSMAN
SHABAN
OSMAN
BEQIR
KADRI
SHABAN
NAZMI
XHEME
GANI
ISTREF
GANI
SADRI
J
BAJRAM
UGLJIC MUJO
XHELADIN
MALIQ
BEKE
ZEJNULLAH
ISLAM
AVDYL
FEJZA
MEHMET
BEJTE
ISLAM
VEHBI
SHABAN
ALI
ALI
XHELE
SADRI
XHAVIT
MEHMET
HAZIR
MUJË
ZYMER
ZYMER
QERIM
TAHIR
HAJDARI
ISUF
SELVER
TAFE
ETEM
SKENDER
God. rođenja
20-Jul-30
1-Jul-74
17-Mar-54
1-Jan-29
13-Nov-34
1-Jan-34
1-Jan-39
1-Jan-45
15-Sep-32
1-Jan-48
30-Dec-79
25-Oct-57
13-Oct-47
28-Aug-45
2-May-45
20-Mar-90
21-Sep-95
28-Jul-86
20-Jan-42
4-Jul-69
1-Jan-43
1-Jan-68
13-Feb-53
21-Aug-43
10-Jan-41
1-Jan-50
4-Mar-73
1-Jan-51
1-Jan-34
1-Apr-86
6-Jun-39
1-Jan-22
1-Jan-76
1-Jan-42
1-Jan-40
14-May-70
30-Sep-92
14-Jan-91
15-Jun-44
1-Jan-74
12-Jul-78
1-Jan-35
1-Jan-47
1-Jan-76
1-Jan-31
1-Jan-36
4-Jun-80
01,01,83
20-Oct-44
1-Jan-59
11-Sep-75
1-Jan-61
1-Jan-43
1-Apr-83
257
Dat. događaja
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
Mesto
Polje
Podujeve
Podujevo/Podujevo
(Skenderaj / Srbica)
Zveqan/Zvecan
Mitrovica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Mitrovica
Malishevë / Malisevo
Suharek-Reshtan
(Pojatë)
Gllogovc/Glogovac
Prizren/Prizren
Gllogovc/Glogovac
Gjakova/Djakovica
Kralan - Malishevë
Gjakova/Djakovica
Shtime (Llovcë /Lovce)
Prishtina/Pristina
Mitrovica
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Kaqanik/Kacanik
Malisheva/Malisevo
Skenderaj (Rahovec)
Malishevë - Carralukë
Skenderaj/Srbica
Skenderaj / Srbica
Malishevë - Carralukë
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Mitrovica (Koshtovë)
Prishtina/Pristina
Gjakova/Djakovica
Shtime
Vushtrri/Vucitrn - Sumë
Prishtina/Pristina
Mitrovica
Peja/Pec (Arbanë)
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Podujevo/Podujevo
Drenoc - Malishevë
Mitrovica (Vllahi)
Suharek-Mushtisht
Ferizaj - Pojatiste)
Vushtrri/Vucitrn-Pestove
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Kaqanik/Kacanik
Mitrovice (Gjilan Llovce)
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Izvor Inf.
2/3
5
2/3/5
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/4
2/3/5
273
2/3
1
1
2/3/5
5
1
1
2/3/5
1
2/3
5
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3
2/3
5
2/3
2/3
2/3
2/3/5
5
2/3/5
1
2/3
1
2/3/5
2/3/5
5
2/3/4
1
1
1
Prezime
RUKOLLI
RUKOLLI
RUKOLLI
RUKOLLI
RUKOLLI
RUKOLLI
RUKOLLI
SALIHAJ
SMAJLI
SOGOJEVA
SYLA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
TEMAJ
ZABELI
ZABELI
ZABELI
ZABELI
ZABELI
ZABELI
ZABELLI
AJVAZI
AZEMI
BAJRAMAJ
BEKA
BERISHA
BERISHA
BOLETINI
BROJAJ
BROJAJ
DELIJAJ
ELSHANI
GASHI
GASHI
GASHI
GAVRANAJ
HAJDARI
HAJDARI
HAJDARI
HALIMI
HOTI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KRASNIQI
KRASNIQI
MAXHUNI
MAXHUNI
MIFTARI
MORINA
NEBIHU
NEBIHU
NISHEFCI
PANXHAJ
Ime
DEMIR
DIBRAN
ILAZ
ISUF
JAHE
REXHEP
ZYMER
TAFIL
HASAN
RIFAT
HAJRIZ
DEMË
GANI
NEXHMEDIN
DEMË
NAIM
BURIM
LATIF
MEHE
SADIK
SADRI
XHEMAL
ISA
QERIM
SHEFKI
REXHEP
ELEZ
JETON
JETON
BESART
GANI
MEHMET
IBUSH
RAMADAN
FATIME
HATIXHE
MUHAMET
SEFEDIN
GANIMETE
MIFTAR
BASHKIM
HAMIT
KADRI
SELMAN
SELMAN
ZENEL
ZENEL
LATIF
ADEM
MUHARREM
ENVER
HAZIR
BALI
HAXHERE
NAZMI
AHMET
XHELADIN
Ime oca
SHAQIR
HETEM
BAJRAM
BRAHIM
KAMER
OSMAN
SINAN
SALIH
BAJRAM
LATIF
AHMET
TAFË
TAFË
AHMET
ZENUN
XHEMAJL
YMER
KADRI
SHEFQET
JAKUP
HAXHI
M
ALI
NIMON
IMER
MUSE
MUSË
VESEL
RAMADAN
TAHIR
HALIM
ISUF
SMAJL
HYSEN
SOKOL
BASHKIM
BASHKIM
MIFTAR
ARUC
RAMADAN
RAMADAN
MEHMET
MEHMET
RRUSTEM
QAZIM
JAHIR
SYLË
ZEKE
FAZLI
BISLIM
ZEQIR
DEMUSH
God. rođenja
1-Jan-52
1-Jan-32
5-May-49
1-Jan-57
23-Jan-81
1-Jan-24
1-Jan-37
5-Jun-25
8-Apr-30
1-Jan-12
1-Jan-73
1-Jan-55
1-Jan-66
1-Jan-73
1-Jan-81
1-Jan-87
23-Mar-42
1-Jan-16
1-Jan-12
1-Jan-35
1-Jan-49
15-Apr-05
1-Jan-39
22-Feb-73
29-Jun-39
1-Jan-75
1-Jan-75
1-Jan-80
15-Jul-66
15-Feb-69
13-May-44
4-May-54
1-Jan-44
1-Jan-73
21-Mar-72
29-Mar-83
6-Jul-84
15-Dec-88
15-Dec-88
1-Jan-69
2-Oct-36
1-Jan-72
20-Mar-69
1-Jan-57
6-Jan-57
5-Apr-16
1-Jan-29
10-Oct-42
8-Nov-69
1-Jan-61
3-Jan-27
1-Jan-39
17-May-30
1-Jan-35
1-Jan-52
258
Dat. događaja
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
5-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
Mesto
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
(Rezallë)
Kamenicë
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Izvor Inf.
1
1
1
2/3
1
1
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
Peje
5
Prizren/Prizren
2/3
Peja/Pec
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Gjakova/Djakovica
1
Skenderaj/Srbica
1
(Rezallë)
1
Skenderaj/Srbica
2/3
Shishman
1
Skenderaj/Srbica
1
(Rezallë)
2/3
(Sojevë)
2/3/5
Vregoli Fushë Kosovë
5
Istog/Istok
2/3
(Kuçicë)
2/3
Rahovec - Kotrodic
5
Polje
2/3/5
(Kovragë)
2/3/5
Peja/Pec
1
Istog/Istok
1
Kline-Budisalc
2/3/5
Brestoc / Brestovac
5
Peja/Pec
2/3/5
Marali - Malishevë
5
Malisheva/Malisevo
2/3
Podujevo/Podujevo
1
Mitrovica
2/3/5
Podujevo/Podujevo
5
Podujeve
5
Sojevo)
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
1
Peja/Pec (Qyshk)
2/3/5
Decan/Decani - Broliq
2/3
Peja-Kosuriq
2/3/5
Peja/Pec
2/3
Prishtina/Pristina
2/3/5
Lipjan/Lipljan
1
Podujeve
5
Podujeve
5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Gullboc - Malishevë
5
Ferizaj/Urosevac-Sojevo
2/3
Sojevë / Sojevo
2/3/4
Podujevo/Podujevo
5
Decan/Decani
2/3/5
Prezime
QATANI
QELAJ
QELAJ
QORRI
RASHITI
REXHA
RRAHIMI
RRAHMANI
SAHITI
SALIHAJ
SELIMI
SELIMI
SELIMI
SINANI
TEMAJ
TEMAJ
TEMAJ
THAQI
ZHUTAJ
ALIMEHAJ
ALIMEHAJ
ALIMEHAJ
ALIMEHAJ
ALIMEHAJ
ALIMEHAJ
ALIU
AZEMI
BAZERA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BEZERAJ
BEZERAJ
BEZERAJ
BRICORI
BYTYQI
CELAJ
CELAJ
CELAJ
DURIQI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GJOCAJ
GJOCAJ
GJOCAJ
GJOCAJ
Ime
RAMIZ
DEMË
MISIN
NEBI
MUHARREM
LAN
RRAHMAN
HADIJE
LUTFI
BRAHIM
MUSTAFE
RIZA
SHAQIR
HAJRULLAH
ADEM
MIFTAR
SELMAN
SHPETIM
IDRIZ
FATMIR
FERDANE
HATA
HATMANE
LEONARD
OSMAN
GEZIM
FAIK
HAZIR
HAZIR
NEBIH
REXHEP
XHAVIT
HAZIR
JONUZ
MUHAMET
DELI
FAHRIJE
DAFINA
LUAN
UKË
AJET
EMRLLAH
FATIME
MERGET
NEKIBE
ZADE
ZARIFE
NEXHAT
SHYQERI
XHAVIT
ENVER
SERVETE
SHABAN
AGIM
ARBEN
LULZIM
NAZMI
Ime oca
LIMAN
ALI
BARDHOSH
HAZIR
SAHIT
DERVISH
RUHAN
XHELAL
SALIH
SELIM
REXHEP
REXHEP
FERIZ
VELI
YMER
SADIK
SADIK
SADRI
NIMAN
AHMET
HYSNI
QERIM
HYSNI
OSMAN
TAHIR
ADEM
ALI
BINAK
BEQE
BEQE
ZEKE
ALI
SYLË
SYLE
SHABAN
SHABAN
XHEVAT
RAME
RAMË
BAJRAM
NURE
HAGJI
AGIM
DERVISH
IMER
IMER
SHYQERI
RAMADAN
RAMADAN
SHABAN
MUSA
SADIK
ZEQE
RAMADAN
ALI
DERVISH
God. rođenja
1-Jan-51
1-Jan-71
1-Jan-28
15-May-41
10-Apr-16
1-Jan-54
20-Aug-56
1-Jan-78
8-Jun-50
13-Jun-28
11-Jan-40
16-Jun-18
13-Dec-55
1-Jan-76
1-Jan-33
1-Jan-29
1-Jan-81
23-Mar-52
12-Jul-80
1-Jan-66
1-Jan-27
20-Apr-56
17-Aug-93
1-Jan-62
15-Aug-69
30-May-29
1-Jan-48
1-Jan-48
1-Feb-70
1-Aug-62
24-Mar-64
24-Mar-48
1-Jan-39
7-Dec-51
14-May-63
12-Dec-40
12-Dec-98
1-Apr-77
1-Jan-70
1-Apr-34
16-Feb-69
7-Jun-95
27-Jul-56
1-Jan-40
22-Jun-34
7-Mar-74
28-Mar-44
14-Sep-58
10-Feb-63
1-Sep-81
5-Jun-37
10-Nov-57
3-Aug-70
9-Dec-73
19-Sep-55
259
Dat. događaja
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
6-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
Mesto
Suhareke-Duhel
Deqan - Decani
Deqan - Maznik
Gllogovc/Glogovac
Podujeve
Gjakovë / Djakovica
Gjakova/Djakovica
Podujeve
Miradi e Eperme Zabërgjë / Zabrđe
vushtrri/Vucitrn - Vërrin
Shtime-Petrovë
Lipjan/Lipljan
Peja/Pec (Siparant)
Malisheva/Malisevo
Skenderaj/Srbica
Prizeren-Kushnin
Kotrodic
Rahovec - Bellacërkë
Drinisht
(Drinisht)
(Drinisht)
Drinisht
Pejë - Lubeniq Drinisht
Peja/Pec - Lubeniq
Gjakova/Djakovica
Fushë Kosovë - Vragoli
Peje
Gllogovc (Lubeniq)
Decan/Decani
Decan/Decani
Rrahovec/Orahovac
Rashiq)
Rashiq)
Rashiq)
Peja/Pec (Rashaj)
Suhareka/Suva Reka
Rrahovec/Orahovac
Deqan - Strellc
Deqan - Strellc
Lipjan/Lipljan
Peja/Pec (Çabiq)
Peja/Pec (Çabiq)
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Çabiq
Çabiq
Kline/Klina
Obiliq/Obilic
Suharek-Peqan
(Cabiq)
Çabiq / Čabić
Çabiq / Čabić
Rashiq)
Rashiq)
Rashiq)
Rashiq)
Izvor Inf.
5
5
5
1
5
1
5
5
5
4/5
2/3/5
2/3/5
273
2/3/5
2/3
2/3
1
5
2/3/5
1
5
1
1
1
1
1
5
5
2/3
1
1
1
1
1
1
1
2/3
1
1
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
1
1
1
1
Prezime
GJOCAJ
HAVOLLI
HAVOLLI
HOTI
KEQOLLI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
MUFTARI
PALUCAJ
QELAJ
QELAJ
SADRIU
SEFERI
SYLA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
TAHIRAJ
UKSHINAJ
UKSHINAJ
UKSHINI
XHELADINI
ADEMAJ
ALIU
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
HAVOLLI
KRASNIQI
SHALA
TIKU
UKSHINAJ
VESELI
XANI
AXHAMI
BAJRA
BALECI
BERISHA
BURRNIKU
BYTYCI
CAKA
CAKA
DOGANI
Ime
SERVETE
ARIF
GANI
NAZIF
FERAT
AFERDITA
FADIL
TAMIL
ZELFIJE
LEONARD
ALBERT
MEHMET
SHERIF
FADIL
SHQIPE
ABEDIN
DEMË
JETON
KUSHTRIM
NAZMI
SEJDI
SELIM
VALDET
TAFIL
MUHAMET
SHYHRETE
QAMIL
MUSLI
HYSEN
GAZMEND
AGRON
ARIF
HAJDIN
MURAT
MUSA
NEXHAT
RIZAH
RRUSTEM
SHAQIR
XHAVIT
AGRON
BAHRI
AVDYL
SADRI
RAHIME
QAMIL
SYLEJMAN
HASHIM
AZIZ
JENUZ
GANI
RUZHDI
AVDULLA
ALI
FADIL
NEHAT
MURZIKE
Ime oca
HAXHI
GANI
ARIF
SMAJL
MURSEL
FAIK
BEQIR
A
DEDE
ALI
UKE
LATIF
HASAN
HAFIZ
XHELADIN
BAJRAM
JAHE
DEMË
NIMAN
JAHE
YMER
SHAQIR
AZEM
QAMIL
SHABAN
BRAHIM
SELMAN
METË
HAXHI
ZENUN
MURAT
BEHRAM
ARIF
SHYQERI
SHYQERI
SHYQERI
ARIF
RAMADAN
RAMADAN
ZENUN
JAKUP
MUSLI
(ZENEL)
BRAHIM
HALIL
SADRI
ISLAM
BAJRUSH
RIFAT
SELMON
SHABI
VELI
IZAHIR
IZAHIR
BRAHIM
God. rođenja
29-Nov-72
1-Jan-46
1-Jan-46
1-Jan-49
12-Apr-29
1-Sep-74
10-Dec-65
3-Mar-34
13-Apr-05
24-May-78
1-Jan-82
12-Apr-43
17-Apr-42
1-Jan-62
5-May-92
2-Feb-80
27-Nov-53
16-Jul-71
3-Mar-79
6-Apr-55
13-Feb-65
21-Apr-58
29-Oct-81
12-Sep-97
1-Jan-66
1-Jan-66
29-Sep-78
1-Jan-60
1-Jan-79
1-Jan-82
1-Jan-86
25-May-20
21-Jan-36
1-Jan-76
1-Jan-74
1-Jan-79
1-Jan-38
1-Jan-44
1-Jan-58
1-Jan-82
14-Aug-80
1-Jan-40
1-Jan-54
1-Jan-30
1-Jan-66
16-May-41
1-Jan-34
1-Jan-34
21-Feb-36
22-Feb-50
1-Apr-52
1-Jan-80
1-Jan-76
23-Nov-61
16-Jan-71
19-Mar-29
260
Dat. događaja
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
7-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
8-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
Mesto
Rashiq)
Podujeve
Prishtina/Pristina
(Polac)
Vushtrri/Vucitrn
Drenoc - Malshevë
Rrahovec/Orahovac
MALISEVO
Gllogovc/Glogovac
Prishtina/Pristina
Deqan - Isniq
Peja/Pec
Gjakova/Djakovica
Skenderaj/Srbica
Polje
Rashiq)
Rashiq)
Rashiq)
Rashiq)
Rashiq)
Rashiq)
Rashiq)
Rashiq)
Gjakovë - Djakovica
Peja/Pec (Drinisht)
Peja/Pec - Drinisht
Shtime-Reqak
Dubravë Prison
(Mushtishtë)
Peje - Drinisht mountain
Pejë - Drinisht mountain
Podujeve
mountain
Peje - Drinisht mountain
Peje - Drinisht mountain
Peje - Drinisht mountain
Peje - Drinisht mountain
Pejë - Drinisht mountain
Peje - Drinisht mountain
Prizeren
Peja/Prc (Leshan)
Zhilivodë / Žilivoda
Peja/Pec (Nakëll)
Peja/Pec (Kapeshnicë)
Peja/Pec (Drinisht)
Polje
Skenderaj/Srbica
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Prishtina/Pristina
Prizeren-Korish
Mitrovica
Suharek-Nishor
Kaqanik
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Izvor Inf.
1
5
1
2/3
2/3
5
1
2/3/5
2/3
2/3
5
2/3
1
2/3
2/3/5
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
2/3
2/3/5
5
2/3/5
5
5
5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
2/3/4/5
5
5
5
5
2/3
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
Prezime
FONIQI
FONIQI
FRANGU
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GRABANICA
GULA
HAZIRI
KORAQI
KRASNIQI
KRASNIQI
LAMA
LIVOREKA
LIVOREKA
LIVOREKA
MULAKU
NALLBANI
NALLBANI
NREJAJ
ORLATTI
QAKA
QAKA
QOLLAKAJ
RAKA
RAKA
RAKA
RAKA
RAKA
RAKA
RAKA
RAKOCI
RAKOCI
RAKOCI
REXHA
REXHA
REXHA
REXHEPI
RUGOVAJ
RUGOVAJ
SPAHIU
SHEHU
SHEHU
TOPOJANI
TRONI
THACI
THAQI
UKAJ
ZHARKU
ZHARKU
ZHARKU
ZHARKU
Ime
DALIP
IDRIZ
IZJADIN
KAPLLAN
MINE
SHYQERI
MUSA
RIZA
KAPLLAN
RRUSTEM
MURAT
SHEFKI
ADNAN
XHEMAIL
RIZA
MEHDI
TAHIR
RRAHMAN
HAKI
NEBIH
OSMAN
RUFKI
MENDUH
TEFIK
BARDHEC
SEFER
IZAHIR
IRFETE
KUJTIM
ARIF
BLERIM
EKREM
GYLI
JEHONA
LUMNIJE
MURAT
ADEM
ILAZ
ADEM
XHILI
HAMIDE
MEHMET
MUHARREM
MANE
REXHEP
RAMADAN
ABDURAHIM
HAMID
NEBI
IZAHIR
AHMET
MYNYR
HIME
BEDRI
MALIQ
REMZI
ILIR
Ime oca
LAH
JANUZI
RAMADAN
ARIF
ABAZ
RAMADAN
SHEQER
SHEQER
ARIF
ARIF
ARIF
NAZMI
ISA
ADEM
HALIL
MALUSH
ARIF
SALI
JENUZ
ARIF
NEBI
BEQIR
SELMAN
MENDUH
HIL
AZEM
TAHIR
BRAHIM
AVDYL
SALI
ISUF
BEDRI
SABIT
SHERIF
SAKIP
S
BEQE
S
BEXHET
IMER
DIBRAN
MEHMET
XHEME
MUSTAFE
SH.
D
HALIL
SINAN
GANI
HYSEN
BEDRI
IBISH
ADEM
HALIL
E
God. rođenja
1-Jul-35
11-Nov-42
1-Jan-36
31-Jul-31
1-Jan-44
25-Jan-76
28-Feb-79
1-Jan-36
1-Jan-38
1-Jan-32
2-Feb-74
9-Apr-57
1-Jan-15
1-Jan-32
18-Aug-82
4-Dec-50
1-Jan-46
22-Aug-22
10-May-94
18-Apr-30
1-Jan-31
1-Jan-23
13-Feb-54
1-Sep-67
1-Jan-34
1-Jan-34
1-Jan-77
1-Jan-49
30-Dec-65
21-Jan-34
25-Aug-25
16-Jan-76
11-Jun-76
15-Aug-43
5-Sep-59
2-Feb-26
5-Sep-59
20-May-33
3-Jun-37
1-Jan-49
20-Jul-34
1-Jan-25
1-Jan-12
1-Jan-25
1-Apr-60
20-Apr-40
9-Feb-32
1-Jan-60
1-Jan-33
14-Apr-65
1-Jan-42
1-Jan-37
1-Jan-54
1-Jan-74
30-Aug-76
261
Dat. događaja
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
9-Apr-99
Mesto
Malishevë - Llozice
Malishevë - Llozice
Kaqanik/Kacanik
Peje-Buqan
Kaqanik/Kacanik
Peje-Buqan
Mleqan - Malishevë
Peja/Pec (Qyshk)
Peja/Pec (Rrasujë)
Peja/Pec (Dardania lll)
Mitrovica-Vushtrri
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Kaqanik - KRE01-001B
Turjake - Malishevë
Obiliq/Obilic
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Skenderaj (Kaqanik)
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Gjakova/Djakovica
Fushë Kosovë
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Deqan - Koshare
Prishtina/Pristina
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik i Vjeter
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik i Vjeter
Kaqanik i Vjeter
Kaqanik/Kacanik
Prishtina/Pristina
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Gjakova/Djakovica
Gllogovc/Glogovac
Istog/Istok
Batajnica BA-05-458T,
Kaqanik - KRI03-001B
Kaqanik i Vjeter
Kaqanik/Kacanik
Gllogovc (Kaqanik)
Suhareke-Dragaqin
Pantinë
Skenderaj/Srbica
Peje
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Vushtrri
Izvor Inf.
5
5
5
5
5
5
2/3/5
2/3
5
5
5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
5
2/3
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
5
5
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3
5
2/3/5
2/3
5
5
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3
1
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
Prezime
ADEMAJ
AVDIU
BERISHA
BYTYQI
BYTYQI
GASHI
GASHI
HAKAJ
HASANI
HASANI
HASANI
HETAJ
ISMAJLI
ISMAJLI
ISMAJLI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
LATIFI
MIFTARI
PINTOLLI
PLAKOLLI
PLAKOLLI
QATANI
REXHEPI
ALIAJ
ALIJAJ
BAHTIRI
CVETKOVIC
FILIPOVIC
KACIU
SAHITI
SHALA
TANASKOVIC
TODOROVIC
THAQI
UKSHINI
VELIU
VUCETIC
AHMETAJ
BEHRAMAJ
BUJUPI
CARRI
DAUTI
DRESHAJ
FERATI
FERIZAJ
GASHI
GASHI
GASHI
Ime
AJMANE
FETAH
SOKOL
DAHIM
DAIM
SADRI
SADRI
HAZIR
ADEM
MIFTAR
NEFISE
SHUHRET
BEKIM
GAFURR
ISMET
AHMET
EDONA
ERJON
FLORIE
HASAN
MIHRIJE
REXHEP
SUZANA
VLJOLLCA
XHEMAIL
HAXHI
UNKNOWN
HAKI
BEDRIJE
ISAK
XHEMAJLI
ELMAZ
MIRADIJE
GËZIM
AGIM
BOJAN
ZARKO
NEXHMEDIN
HANE
SYLEJMAN
DRAGOLJUB
ZIVOTA
SABRIE
AFERDITA
DRITON
DRAGAN
SYLE
ÇLIRIM
SEFER
ADEM
SINAN
BINAK
BESNIK
RAMADAN
BEKIM
ENVER
MILAIM
Ime oca
ISA
HAZIR
RAGIP
HALIT
HALIT
AZEM
AZEM
ZEQE
MIFTAR
ADEM
SINAN
AVDIJA
ISMET
ISMET
SHABAN
R
REXHEP
REXHEP
HASAN
ISA
HASAN
BISLIM
HALIL
HALIL
H
LAMUSH
RRAHIM
BRAHIM
MALE
HASAN
NEZIR
SRETEN
PANTA
LATIF
HAMIT
ADEM
NIKOLA
STANISLAV
TAHIR
SEZAI
GANI
MILINKO
FAZLI
A.
SHERIF
SMAJL
FADIL
RAME
ADEM
REXHE
HETEM
ZYMER
ZYMER
God. rođenja
1-Jan-35
1-Jan-30
18-Mar-54
6-Jun-20
6-Jun-20
1-Jan-29
1-Jan-30
1-Jan-23
1-Jan-18
1-Jan-18
1-Jan-30
1-Jan-78
11-Jan-73
5-Apr-80
11-Jan-47
1-Jan-50
1-Jan-75
1-Jan-78
1-Jan-47
1-Jan-39
1-Jan-74
1-Jan-42
1-Jan-83
1-Jan-77
6-May-40
1-Jan-77
3-Apr-99
21-Feb-44
1-Jan-63
10-Aug-64
1-Jan-15
1-Jan-32
1-Jan-52
1-Jan-72
10-Nov-69
5-Sep-72
12-Mar-62
1-Jan-51
10-Jan-47
21-Feb-70
16-Oct-46
13-Jul-51
1-Jan-34
1-Jan-77
14-Aug-71
28-Aug-67
1-Jan-18
1-Jan-99
1-Jan-44
1-Feb-72
17-Jun-90
22-Jan-43
27-Feb-81
1-Jan-24
4-Jun-82
1-Jun-63
20-Sep-69
262
Dat. događaja
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
10-Apr-99
11-Apr-99
11-Apr-99
11-Apr-99
11-Apr-99
11-Apr-99
11-Apr-99
11-Apr-99
11-Apr-99
11-Apr-99
11-Apr-99
11-Apr-99
11-Apr-99
11-Apr-99
11-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
Mesto
Istog/Istok
Kline-Pogragj
Suhareka/Suva Reka
(Papaz)
Suhareka/Suva Reka
Peje-Buqan
Decan/Decani
Shtime-Zborc
Podujeve
Podujevo/Podujevo
Lipjan/Lipljan
Skenderaj/Srbica
Dollcë - Klinë
Dollcë - Klinë
Dollcë - Klinë
Vushtrri/Vucitrn-Trimor
Poterq - Malishevë
Peja/Pec
Malisheva/Malisevo
Podujevo/Podujevo
Gllogovc/Glogovac
Malisheva/Malisevo
Gllogovc/Glogovac
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Polje
Bequk
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
Podujevo/Podujevo
Suhareke-Duhel
Ferizaj / Uroševac
Peja/Pec
Peja/Pec (Katundi i Ri
Podujeve
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Pudojeve
Mitrovica
Prishtina/Pristina
Shtime/Stimlje
Gjilan/Gnjilane
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec
Belianic - Malsihevë
Serbia
(Tushil)
(Negroc)
Prizren/Prizren
Mitrovica (Ura e Gjakut)
Pejës)
Mitrovica
Prizren/Prizren
Suharek-Terrne
Lipjan/Lipljan - Negroc
Peja/Pec (Kryth)
Izvor Inf.
1
5
2/3
2/3/5
2/3
5
2/3/5
1
5
1
1
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
1
5
4/5
2/3/5
5
5
1
1
2/3
2/3
2/3
1
1
1
5
2/3
1
2/3/5
2/3
2/3
2/3
1
1
1
2/3
5
2/3/5
5
Prezime
GASHI
GASHI
GASHI
GIGOLLAJ
GIGOLLAJ
ISTOGU
JOVANOVIC
KARAQICA
KARAQICA
KARAQICA
KARAQICA
KARAQICA
KARAQICA
KASTRATI
KRASNIQI
MALIQI
MALOKU
MARAJ
MORINA
MORINA
NERJOVAJ
NERJOVAJ
NERJOVAJ
NERJOVAJ
NERJOVAJ
NERJOVAJ
NERJOVAJ
NERSOVAJ
NEZIRI
NEZIRI
NIMANI
OSDAUTAJ
OSMANI
PARALLANGAJ
QEHAJA
REKA
SPAHIJA
XHYLANI
ZEKAJ
ZOGJANI
ADEMAJ
ALIU
BAJRAMI
BERISHA
BERISHA
BICURRI
BLAKAJ
BLAKAJ
BUSHI
BYTYQI
BYTYQI
CAKA
CAKA
CAKA
DAKAJ
DAKAJ
DEDA
Ime
QAMILE
SERBEZE
BAJRAM
NEXHAT
SINAN
LULZIM
RADOMIR
BESIM
FADIL
GANI
ILIR
UKE
SINAN
QAMILE
SHPRESA
SALI
MANE
MEHMET
RAMADAN
XHEVRIJE
LATIF
MEHMET
MURTEZA
ISLAM
OSMAN
TAFE
REXHEP
TEKI
SHAQIR
SHAQIR
ELHAME
AVDYL
EDON
RIFAT
ADEM
ZYLBEHAR
TAHIR
HAJDAR
HAJRIJE
AHMET
RAME
GJYLE
SHABAN
ELEZ
NAZIF
PETRIT
HASAN
MUHAMET
AFET
ALI
FATIME
ILIR
JAKUP
MAHMUT
AZIZ
MUHARREM
QEMAJL
Ime oca
Z
BRAHIM
RRUSTEM
HAXHI
ILJAZ
ZENULLA
MIODRAG
VELI
ISUF
UKE
VELI
SALI
EMRUSH
FETAH
BAJRAM
HYSEN
RRUSTEM
IZET
JEMIN
GANI
XHELIL
AHMET
AHMET
ZENEL
XHELIL
HAXHI
ALI
MUSLI
UKË
ASLLAN
RIZAH
HAJDAR
SINAN
SEFER
EMIN
FEKE
YMER
MEHMET
MUSTAFË
L
NAZMI
MALË
RRUSTEM
R
R
OSMAN
MUSTAF
HASAN
ADEM
SINAN
JASHAR
God. rođenja
1-Jan-29
1-Jan-82
1-Jan-75
1-Jan-77
1-Jan-71
20-May-65
15-Feb-54
12-Nov-61
10-Mar-64
7-Feb-53
21-Nov-70
20-Feb-29
1-Jan-82
1-Jan-28
29-Apr-76
8-May-64
1-Jan-12
1-Jan-59
1-Jan-34
23-May-72
1-Jan-52
1-Jan-62
1-Jan-42
1-Jan-41
1-Jan-56
1-Jan-56
1-Jan-51
14-May-61
19-Feb-28
10-Apr-05
1-Jan-58
5-Dec-63
1-Jan-74
19-Apr-47
1-Jan-49
1-Jan-47
18-Mar-45
1-Jan-35
1-Jan-34
15-Mar-25
1-Jan-28
1-Jan-28
1-Jan-76
1-Jan-36
1-Jan-67
1-Jan-40
1-Jan-39
1-Jan-09
1-Jan-43
1-Jan-49
1-Jan-84
1-Jan-62
1-Jan-54
11-Nov-80
6-Feb-76
1-Jan-52
263
Dat. događaja
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
12-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
Mesto
Lipjan/Lipljan
Pejë - Turjak
Gllogovc/Glogovac
Hasit)
Hasit
Mitrovica (Polluzhë)
Suhareka/Suva Reka
Malisheva/Malisevo
Negrovc - Malishevë
Balince - Malishevë
Malisheva/Malisevo
Skenderaj/Srbica
Senik - Malishevë
Klinë - Vermicë
Prishtina/Pristina
Gjytezë
Malishevë - Gullboc
Istog/Istok
Klinë - Gllarevë
Astrazub - Malishevë
Hasit
Hasit
Hasit
Hasit
Hasit
Hasit
Hasit
Prizren/Prizren
Peja/Pec (Siparant)
(Krosmirofc)
Peja/Pec
Deqan / Decani (Isniq)
Qerim
Prizeren-Lugisht-Has
Studime
Suharek-Samadraxh
(Negroc)
Gjakova/Djakovica
Fushë Kosovë
Istog/Istok (Kaliqan)
Suhareka/Suva Reka
Polje - Nakarada
Jabllanica e Vogel)
Kline/Klina
Gjakova/Djakovica
Istog/Istok (Vrellë)
Jabllanica e Vogel)
Kaqanik/Kacanik
Suhareka/Suva Reka
Rrahovec/Orahovac
Sllatinë
Sllatinë
Sllatinë
Gjilan/Gnjilane
(Golluboc)
Sllatinë
Izvor Inf.
2/3/5
5
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2/3
2/3/5
2/3
2/3
1
5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
1
2/3/5
2/3
1
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3/5
Prezime
ELEZI
ELEZI
FERIZAJ
FERIZAJ
FERIZAJ
FERIZAJ
FERIZAJ
FERIZAJ
FERIZI
GASHI
GASHI
GASHI
GORANI
GORANI
HASAJ
HAXHIJAJ
HAXHIJAJ
ISENI
JAHIU
KARAQICA
KOMONI
KRASNIQI
LAMA
LAMA
LAMA
LIPAJ
LIPAJ
LIPAJ
LIPAJ
LIPAJ
LIPAJ
LIPAJ
LIPAJ
LUTOLLI
MALOKU
MALOKU
MALOKU
MAZREKAJ
MEHAJ
MILENKOVIC
MUJAJ
MUJAJ
MURSELI
MUSLIJAJ
MUSLIJAJ
MUZLIJAJ
NIKA
NIKOLIQI
NOKSHAJ
QOQAJ
REXHA
REXHAJ
REXHAJ
RUGOVA
SALIHU
SALIHU
SETERI
Ime
NAZMI
VESEL
BASHKIM
BYLBYL
HALIT
ISMET
RAMADAN
SKENDER
RAMADAN
SHAHE
DEMË
ZEQIR
ALIRIZA
SHAQIR
ISË
ALI
ZIJADIN
MAHMUT
RAMIZE
HAMZA
HAZBIJE
BASHKIM
BRAHIM
HEBIB
IBRAHIM
HAJRIJE
LINDIHANA
MIRDONA
NEZIR
NJOMEZA
QUENDRES
SABRIE
SALE
ISAK
AVNI
JETON
RASIM
JETMIR
HATMANE
STANKO
REXHEP
BEGIJE
ENVER
HASAN
NIFE
HASAN
LULZIM
TAHIR
MUSE
AVDYL
SMAJL
AHMET
MUSË
KADRI
IZAHIR
KEMAJL
FADIL
Ime oca
OSMAN
IBISH
JAHE
QERIM
ZEQË
DERVISH
HAXHI
REXHE
MEHMET
MISIN
REXHEP
AVDULLA
AVDULLA
KADRI
UKE
ISA
HASAN
OSMAN
MALE
AVDULLA
HAJDIN
NEBIH
BANUSH
SHEFKI
AZIZ
MUHARREM
IZET
God. rođenja
1-Jan-70
1-Jan-58
10-Oct-64
22-Aug-62
10-Nov-20
10-Oct-55
1-Jan-24
12-Aug-56
1-Jan-24
1-Jan-99
1-Jan-26
1-Apr-53
1-Jan-49
1-Jan-43
12-Apr-30
1-Jan-36
1-Jan-51
20-Aug-54
1-Jan-22
1-Jan-10
1-Jan-43
26-May-05
1-Jan-47
1-Jan-81
1-Jan-47
1-Jan-37
1-Jan-86
1-Jan-86
1-Jan-32
1-Jan-85
1-Jan-84
1-Jan-54
1-Jan-34
21-Oct-71
2-Apr-82
15-May-82
SALI
FEKE
1-Jan-79
1-Jan-34
11-May-77
1-Jan-21
1-Jan-23
1-Jan-49
1-Jan-19
1-Jan-34
1-Jan-19
1-Jan-77
1-Jan-25
7-Oct-37
VESEL
AVDYL
MEHMET
AZEM
ILAZ
ILAZ
HASHAN
1-Jan-28
1-Jan-34
1-Jan-34
1-Jan-28
1-Jan-77
1-Jan-59
1-Jan-60
MIRKO
MALË
BAHTO
S
HYSEN
DESTAN
HYSEN
264
Dat. događaja
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Sllatinë
2/3/5
Sllatinë
2/3/5
Deqan - Kodrali
2/3/5
Decan/Decani - Kodrali
2/3
Decan/Decani - Kodrali
1
Decan/Decani - Kodrali
2/3
Deqan - Kodrali
5
Decan/Decani - Kodrali
2/3
Kodrali
5
Kaliqan
4/5
(ex Dubovë e Madhe)
2/3/5
Gullboc - Malishevë
5
Gjakovë 1
Gjakovë 1
Deqan - Kodrali
2/3/5
(ex Dubovë e Madhe)
5
(ex Dubovë e Madhe)
5
Kaqanik/Kacanik
2/3/5
Gjilan/Gnjilane
2/3
Balince - Malishevë
1
Gjakovë 2/3/5
Gllogovc/Glogovac
2/3
Sllatinë
2/3/5
Sllatinë
2/3/5
Sllatinë
2/3/5
Istog/Istok - Studenica
2/3/5
Istog/Istok - Studenica
2/3/5
Istog/Istok - Studenica
2/3/5
Istog/Istok - Studenica
2/3/5
Istog/Istok - Studenica
2/3/5
Istog/Istok - Studenica
2/3/5
Istog/Istok - Studenica
2/3/5
Istog/Istok - Studenica
2/3/5
Podujevo/Podujevo
2/3
Gulibocë
5
Krroni Rraces"
5
Muj Hoxha House
5
Decan/Decani - Lluka
2/3/5
Istog/Istok - Studenica
5
Gjakova/Djakovica
1
Peja/Pec - Alba e Vogel
2/3/5
Istog - Vrellë / Vrelo
2/3/4
(Llashticë)
2/3
Dubovë e Madhe - Pejë
2/3/5
Dubovë e Madhe - Pejë
2/3/5
Madhe
5
CIKATOVO 1 (NOVO)
2/3
Gjakovë 5
Peje (Kaliqan)
2/3
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Jabllanica e Vogel)
5
Jabllanica e Vogel - Pejë
2/3/5
Jabllanica e Vogel)
2/3/5
Kaliqan / Kaličane
2/3/4
Sllatinë
2/3/5
Sllatinë
2/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3
Prezime
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHATRI
SHEHU
SHIQERIBER
TAHIRI
UKSHINI
ZEKA
ZEKA
ZEKA
ZEKA
ZEKA
ZEKA
ZEKAJ
ZEQIRAJ
ZOGAJ
ABAZI
ABAZI
ADEMAJ
ALIAJ
ALIAJ
ALIJAJ
ALIJAJ
ALIU
ALIU
BEKAJ
BEQIRI
BERISHA
BLAKA
BLLACA
BLLACA
BLLACA
BOJAJ
BRAHIMAJ
BRAHIMAJ
BULESHKAJ
BUZHALA
CERNOBREGU
DARLLISHTA
DELIU
DELIU
DINAJ
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
EMINI
EMINI
Ime
ASILAN
AZEM
ELFETE
IDRIZ
SADIK
XHAFER
XHYLSIME
HALIALI
AZEM
AFERDITA
EMIN
FARUK
FATIME
HABIB
HASAN
SAFETE
QAZIM
SALI
FADIL
AVNI
BASHKIM
AVDYL
HATMANE
NUSHE
LENDITA
XHEVE
ILMI
FAHRI
ELFIE
RAMIZ
GANI
HAXHERE
ALBAN
ARDIT
ARDIT
FADIL
MURAT
SELIM
HASAN
ZAHIDE
ERDUAN
MAMUT
ASLLAN
SHERIFE
RIZA
ARBEN
BESIM
ELMI
FAIK
HYSNI
ISLAM
NAIM
RAMË
RRAHIM
ZENEL
ARBEN
MURAT
Ime oca
AZEM
MUSTAF
SADIK
ZENEL
SMAJL
HALIL
OSMAN
BEHRAM
SYLEJMAN
EMIN
EMIN
SEJD
HALIL
KADRUSH
XHEMAJL
EMRUSH
HALIT
DIN
HALIT
ZENUN
FAZLI
JETULLA
QUN
BEQIR
IDRIZ
SELIM
MUHAMET
NYSRET
NUSRET
BAJRAM
BEKE
ETEM
ALI
YMER
SHABAN
TAHIR
SALI
HOMËZ
SEFER
RAMË
MEHMET
AHMET
SEFER
HAMDI
SELIM
AHMET
AHMET
MEHMET
(BAJRAM)
God. rođenja
1-Jan-83
1-Jan-35
1-Jan-76
1-Jan-39
1-Jan-38
1-Jan-49
1-Jan-53
1-Jan-29
1-Jan-77
13-May-49
29-Sep-83
1-Jan-62
8-Jan-80
1-Jan-49
1-Jan-53
1-Jan-38
1-Jan-15
1-Jan-65
10-Feb-62
1-Dec-59
1-Nov-30
5-Nov-82
1-Jan-30
1-Jan-80
1-Jan-19
24-Jan-60
1-Apr-55
11-Apr-05
20-Sep-65
15-Apr-59
1-Jan-29
1-Jan-78
5-Jul-80
5-Jul-80
20-Mar-74
1-Jan-74
13-Apr-45
5-Jan-43
1-Jan-68
7-Oct-70
15-May-51
1-Jan-56
1-Jan-35
1-Jan-45
20-Apr-81
7-Apr-73
24-Jul-51
1-Sep-66
10-Oct-66
1-Jan-62
1-Apr-66
1-Mar-53
15-Feb-55
12-Mar-54
1-Jan-74
20-Apr-49
265
Dat. događaja
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
13-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
Mesto
Peja/Pec (Drinesh)
Peje
Jabllanica e Vogel)
Jabllanica e Vogel)
Jabllanica e Vogel)
Jabllanica e Vogel)
The Mallahaj House
Sllatinë
Skenderaj/Srbica
Rahovec
Vushtrri/Vucitrn
Ferizaj/Urosevac
Ferizaj/Urosevac
Ferizaj/Urosevac
Ferizaj/Urosevac
Selo
Gllogovc/Glogovac
Istog/Istok - Studenica
Kaliqan / Kaličane
Mitrovica
Mitrovica (Zhabar i
Shtime-Petrov
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
(Meje)
Gjakova/Djakovica
Mitrovica
Mitrovica
(Kllodernicë)
Mitrovica
Prishtina / Pristina
Prizren/Prizren
Prishtinë
Prishtinë
Prishtina / Pristina
Kline- Kerrnice
PRIZREN
Peja/Pec (Xh. Kada)
Peja/Pec (Vrellë)
Suharek-Budakove
Prishtina/Pristina
Decan/Decani
(Koshutovë)
Peja/Pec
Deqan - Dubravë
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Javor - Malishevë
Peja/Pec
Rrahovec/Orahovac
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Rrahovec/Orahovac
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Rrahovec/Orahovac
Mitrovica
Izvor Inf.
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
5
2/3/5
5
2/3/5
1
1
1
2/3
1
2/3
2/3/5
2/3/5
5
4/5
5
5
5
2/3
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
5
2/3/5
2/3
1
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
5
2/3
2/3
2/3/5
2/3
5
2/3
2/3
2/3/5
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
5
Prezime
FETAHAJ
FETAJ
GAGJERRI
GASHI
GASHI
GJOTA
HAJDARI
HOTI
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HYKOSMANAI
HYSENI
ISUFI
ISUFI
ISUFI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
KABASHI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
Ime
XHEME
HAXHI
HASAN
SALIH
SEHARE
BUKURIE
BAHRI
XHEMIL
ARDIAN
BAJRAM
BLENDIAN
FADIL
FITIM
HAJRULLA
NAIM
RAMIZ
RIFAT
GAFURR
SMAJL
KUJTIM
LAVDIM
MIRSADE
AGIM
KADRI
MUHAMET
FERAT
AFRIM
ALI
ARTA
AVNI
BALI
BLERTA
DRENUSHA
FETIE
FETIJE
FITIM
HYSNI
JEHONA
JETONI
HYSNI
JETON
KADRI
KADRI
KADRI
KADRI
LAVDIM
LIRIDON
MEHDI
MENTOR
MILAZIM
NAIM
NEXHMI
REMZIE
REMZIE
RUZHDI
SHEHIDE
SHEHIDE
Ime oca
SALIH
AVDULLAH
HAJDAR
RRAHMAN
SINAN
ALI
JAHIR
GANI
BAJRAM
ZENUN
BAJRAM
HAMDI
SADIK
HYSNI
HYSNI
SHABAN
ILJAZ
RRUSTEM
ADEM
BEKE
BEKE
SADIK
XHELIL
MIFTAR
QAZIM
HAJRUSH
MILAZIM
MALË
BALI
KADRI
KADRI
NEXHMI
BALI
KADRI
NEBIH
NEXHMI
KADRI
BALI
NEXHMI
KADRI
NEXHMI
BALI
ELMI
HYSNI
NEXHMI
NEXHMI
NAIM
NEXHMI
BALI
DELI
DELI
KADRI
BALI
MUHARREM
IDRIZ
BRAHIM
NEXHMI
God. rođenja
28-Jan-70
1-Jan-59
1-Jan-72
10-Feb-87
6-Dec-76
1-Jan-80
18-Sep-68
23-Jun-61
14-Apr-83
30-Sep-55
21-Jun-81
6-Feb-60
2-Jul-67
22-Jun-72
6-Sep-74
6-Apr-57
29-Mar-66
5-May-80
20-Nov-55
1-Jan-80
14-Dec-87
12-Nov-80
22-Oct-72
1-Jan-31
8-Feb-75
1-May-18
22-Aug-76
1-Jan-16
1-Jan-90
14-Oct-57
1-Jan-72
1-Jan-88
1-Jan-94
1-Jan-40
1-Jan-35
1-Jan-91
1-Jan-71
1-Jan-89
1-Jan-82
1-Jan-66
1-Jan-83
1-Jan-85
6-Apr-85
1-Jan-95
1-Jan-98
10-Dec-44
16-May-53
1-Jan-54
1-Jan-58
28-Feb-62
2-Apr-36
1-Jan-57
1-Jan-54
266
Dat. događaja
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
Mesto
Rrahovec/Orahovac
064, ICRC Nr.BLGGjakovë - Meje
Suhareka/Suva Reka
Gjakovë - Meje
Prizren/Prizren
Mitrovica
Batajnica 2BA-149,
Batajnica 2BA-256,
Batajnica 2BA-197,
Gjakovë - Mejë
Batajnica 2BA-106,
Gjakovë - Mejë
Batajnica 2BA-105,
Batajnica 2BA-074,
Batajnica 2BA-098,
Gjakovë - Mejë
Peja/Pec (Siparant)
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Mitrovica (Prellove)
Podujevo/Podujevo
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Suhareka/Suva Reka
Gjakovë - Mejë
Carralluke
Malishevë - Carralluke
Malishevë - Carralluke
Polje - Carralluke
Berishe - Malishevë
Carralluka Malishevë
Gurbardh - Malishevë
Malishevë - Carralluka
Rrahovec/Orahovac
Malishevë
Malishevë - Carralluke
Malishevë - Carraliuke
Malishevë - Carralluke
Malishevë - Carralluke
Malishevë - Carralluke
Malishevë - Carralluke
Malishevë - Carralluke
Malishevë - Carralluke
Carralluka Malishevë
Turjake - Malishevë
Malishevë - Carralluke
Carralluka Malishevë
Malishevë - Carraluke
Vushtrri/Vucitrn
Carralluka Malishevë
Malishevë - Carrallukë
Suhareka/Suva Reka
Gllavicë
Malishevë - Carralluke
Izvor Inf.
2/3
5
5
5
2/3/5
5
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
273/5
273/5
273/5
1
2/3/5
2/3/5
27375
2/3/5
2/3
2/3
2/3
1
2/3/5
1
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
1
1
5
5
5
2/3
Prezime
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KUCI
KUCI
KUQI
KURTAJ
MALOKU
MALOKU
MALOKU
MALOKU
MALOKU
MALOKU
MAQANI
MIFTARI
MIROCI
MIROCI
MIROCI
MIROCI
MORINA
MORINA
MUSTAFA
MUSTAFA
MUSTAFA
NEGIC
NITAJ
OSMANI
PACARADA
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PARDUZI
PECI
PECI
PLLANA
REXHA
RRAHMANI
SADRIJAJ
SADRIU
SALIHAJ
SALIHAJ
SALIHAJ
SALIHAJ
SALIHAJ
SALIHAJ
SALIHAJ
SEFERI
SEJDIU
SEJDIU
SYLA
SYLA
SYLA
Ime
SHKELZEN
SHKURTA
VETON
VIOLETA
ZEQIR
HASAN
SHPEND
SMAJL
GJON
ARTAN
BLERIM
BURIM
IMER
PETRIT
RAMË
SALIH
ISMET
FAHREDIN
ISUF
NIMETULLAH
SOKOL
NJAZI
HYSNI
EROLL
FATMIR
FATMIR
BRANISLAV
XHEVAT
DAUT
SKENDER
FELLENZA
HASAN
NEVRIJE
RAZIJE
VIOLETA
VJOLLCA
ISMAIL
AFRIM
ENVER
ENES
SHKURTE
HAXHERE
BAJRAM
XHEVDET
BESMIRA
BLERINA
MIRADIJE
NEVRIJE
ASMAN
VLLAZNIM
XHEVDET
MEHMET
REXHEP
ISMET
AVDYL
HYSEN
SHUKRIJE
Ime oca
MEHMET
BALI
NEXHMI
NEXHMI
SAHIT
IBRAHIM
AVDYL
ALI
ALI
RAMË
ASLLAN
IBRAHIM
HAZIR
HAJDAR
SELMON
XHEMAJL
LAHË
MAXHUN
ELEZ
DERVISH
RAMË
TAHIR
IBRAHIM
MUHARREM
MUHARREM
SABRI
MILIVOJE
QAUSH
ISMET
(HAMIT)
God. rođenja
1-Aug-58
1-Jan-93
1-Jan-84
1-Jan-81
14-Dec-36
1-Jan-62
5-May-80
6-Mar-62
1-Jan-45
1-Jan-80
25-Jul-59
7-Nov-82
1-Jan-60
18-Apr-77
1-Jan-13
1-Jan-32
23-Jan-70
15-Jul-75
28-Mar-55
1-May-73
3-Jun-57
4-Sep-71
1-Jan-33
29-Feb-68
1-Jan-66
1-Jul-77
25-Feb-78
1-Jan-79
5-Jun-73
1-Jan-55
HAZIR
IDRIZ
DAUT
(SHEFQET)
LAH
SELIM
HALIL
FAIK
XHEVDET
XHEVDET
ALI
ALI
JAKUP
ALI
ALI
ISUF
3-May-59
19-Nov-64
1-Jan-69
28-Jan-71
1-Nov-26
1-Jan-29
1-Jan-28
28-Aug-73
9-Sep-93
3-Sep-94
6-Aug-71
15-Jan-80
27-May-52
6-Apr-81
26-Jan-68
14-Oct-64
MUSTAFË
AZIZ
NEHBI
SADRI
29-Apr-45
6-Nov-41
15-May-64
30-May-54
267
Dat. događaja
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Gllogovc/Glogovac
Malishevë - Carralluke
Carralluka Malishevë
2/3/5
Polje - Carralluka
1
Prishtina/Pristina
2/3
Gjakovë - Meje
2/3/5
Batajnica 2BA-051,
5
Studime
5
Deqan - Dubravë
5
Gjakovë - Meje
5
Batajnica 2BA-069,
5
Mejë Batajnica 2BA-217,
5
Gjakovë - Meje
5
Batajnica 2BA-115,
2/3/5
Gjakovë - Meje
5
Podujeve
5
Batajnica 2BA-214,
2/3/5
Batajnica 2BA-073,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-068,
2/3/5
Gjakovë - Meje
2/3/5
Batajnica 2BA-070,
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Mitrovica
2/3/4/5
Mitrovicë/Kosovska
2/3/5
Mitrovica
2/3/5
Mitrovica
2/3/5
Prishtina/Pristina
1
Deqan - Koshare
5
Gjakova/Djakovica
2/3
Mitrovicë/Kosovska
2/3
Alb
5
to Albania)
5
to Albania)
5
to Albania)
5
to Albania)
5
to Albania)
5
Mitrovica
1
Mitrovica
2/3
Mitrovice/Kosovska
5
Mitrovica
5
Gjakova/Djakovica
2/3
Pejë - "Kapeshnica"
5
Pejë - Alba e Madhe
5
Podujeve
5
Gjakovë - Bistrazhin
5
Gjakovë - Bistrazhin
5
Kamenicë (Bistazhin)
2/3/5
Gjakovë - Bistrazhin
5
Batajnica 2BA-063,
2/3/5
Kline-Zabergj
2/3/5
Gjakovë - Bistrazhin
5
Mitrovicë / Mitrovica
2/3/4
Prishtina/Pristina
2/3
Mitrovicë / Mitrovica
2/3/4/5
Podujeve
5
Vushtrri/Vucitrn
1
Koshutovë / Košutovo
4/5
Prezime
SHALA
SHALA
SHAQIRI
SHEHU
SHOSHI
SHTALOJA
TAFA
TAFA
TAFA
TAFA
TOFAJ
UKA
UKA
VELIJAJ
VESELAJ
VESELI
ZEKA
ZEKA
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AJETI
AJETI
ARUQI
AVDIU
AVDYLAJ
AVDYLI
AZEMI
BEGU
BEHLULI
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BISLIMI
BOJOVIC
BOLETINI
BRAHIMI
BYTYCI
BYTYÇI
BYTYÇI
BYTYÇI
BYTYQI
BYTYQI
CEJ
DUBAVA
DUBOVA
FAZLIU
GAJTANI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
Ime
AJMONE
MUHARREM
MUHAMED
XHAVIT
ISUF
MENTOR
ARGENTINA
CYME
FLORIE
HATMANE
REXHEP
BEQIR
MIHANE
BAJRAM
VALDET
HALIT
ASLLAN
HASAN
RAMADAN
RASIM
SHABAN
FADIL
ISMET
HYSEN
ISTREF
MUHAMET
LULZIM
MINIR
FITIM
IZMI
AGIM
ILMI
MISIN
MUSTAF
PREDRAG
FADIL
FLORIM
ADEM
FATMIR
HASAN
ISAK
HASAN
HASAN
SHEMSI
RAMADAN
FATUSHE
SOKOL
MEHMET
AJVAZ
ARBEN
BAJRAM
BASHKIM
FAHRI
FLORIJE
HYSEN
MILAIM
MURAT
Ime oca
SHABAN
MEHMET
SH
SADIK
LUSHË
HAZYR
FAHRI
HYSENI
TAFA
HALIL
ADEM
LIMAN
SHABAN
ISUF
ASLLAN
BEJTE
FAZLI
SHABAN
MURSEL
SHEMSI
BRAHIM
BEKE
SHAHIN
ZEQIR
RAGIP
SOKOL
RRAHIM
ZAHIR
MIROSLAV
RAMADAN
RIZA
RRAHMAN
SHEFKI
SHEFKI
ZEJNULLAH
SHEFKI
SHEFKI
RIFAT
God. rođenja
1-Jan-54
1-Jan-15
1-Jan-50
1-Jan-62
17-Aug-75
25-Jan-63
1-Feb-80
1-Jan-23
10-Mar-74
1-Jan-53
1-Jan-31
1-Jan-28
1-Jan-42
11-Apr-76
1-May-81
1-Jan-39
1-Jan-57
1-Jan-01
12-May-42
5-Jun-62
10-Mar-30
15-Feb-77
29-Mar-41
1-Jan-27
15-Jan-59
1-Jan-42
6-Jul-73
27-Jul-81
1-Jan-58
30-Sep-70
1-Jan-64
1-Jan-46
10-Mar-79
18-Jun-62
2-Aug-79
1-Jan-40
18-Nov-63
9-May-81
3-Feb-57
1-Jan-81
25-Apr-39
17-Dec-32
HAJRUSH
29-May-80
18-Feb-41
20-Jan-64
1-Jan-38
1-Jan-82
1-Jan-65
27-Nov-82
H
M
1-Jan-55
1-Jan-77
DAUT
Q
SHYQERI
268
Dat. događaja
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
14-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Meje
2/3
Gjakovë - Meje
5
Vushtrri/Vucitrn
5
Bishtazhin
5
Peja/Pec (Bistrazhin)
2/3
05-052T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Prizeren
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3
Gjakova/Djakovica
1
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakovë - Meje
5
Polje
2/3/5
Polje
2/3/5
Meje
1
Mitrovica
2/3
Gllogovc/Glogovac
2/3
Prizren (Ferizaj)
2/3
Mitrovica
2/3/5
Batajnica BA-05-257T,
2/3/5
Batajnica BA-05-178T,
2/3/5
Batajnica BA-05-197T,
Gjilan/Gnjilane (Verbicë)
2/3
Gjilan/Gnjilane (Verbicë)
2/3
Skenderaj/Srbica
1
Mitrovica
5
Peja/Pec (Kryedrin)
273
Lipjan/Lipljan - Sllovijë
5
Mitrovica
2/3
2/3
Prishtina/Pristina
2/3/5
Lipjan/Lipljan - Slovinje
2/3/5
Lipjan - Sllovije
5
Lipjan/Lipljan - Sllovijë
5
Podujeve
5
Vushtrri/Vucitrn
1
Istog/Istok
2/3
Peja/Pec (Arbanë)
2/3
Lipjan - Sllovijë
2/3/5
Malishevë
2/3/5
Shkoze - Malishevë
2/3/5
Shkoze - Malishevë
2/3/5
Batajnica BA-07-022T,
5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Peja/Pec
23
Lipjan - Sllovijë
5
Lipjan - Sllovijë
2/3/5
Mitrovica
5
Prishtina/Pristina
2/3
Lipjan - Sllovijë
273/5
Lipjan/Lipljan - Sllovije
2/3/5
Lipjan - Sllovijë
2/3/5
Negrovc - Malishevë
5
Lipjan - Sllovijë
5
Lipjan - Sllovijë
5
Peja/Pec (Brolaj)
2/3/5
Lipjan - Sllovijë
2/3/5
Lipjan - Sllovijë
5
Prezime
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GERBESHI
GERBESHI
GERBESHI
GJAKA
GJAKA
GRABOVCI
HASANI
HAVOLLI
HAZIRI
HETEMI
HODAJ
HOTI
HOTI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
IBRAHIMI
ISLAMI
ISTOGU
ISTOGU
JAHIRI
JASHARI
JASHARI
KELMENDI
KOCA
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYEZIU
KRYEZIU
KRYEZIU
KURTAJ
KURTESHI
LIKIQI
MEHMETI
MEHMETI
MORINA
MUCAJ
MUCAJ
MUSLIU
MUSLIU
MUSLIU
MUSLIU
MUSLIU
MUSLIU
MUSLIU
PACOLLI
Ime
OMER
SAFETE
SALIH
ZUKE
BAJRAM
ENVER
BANUSH
BEJTUSH
HALIME
FATIME
MUSLI
JAKUP
ISLAM
FATIME
BEKIM
ZEQIR
AVDI
AZEM
NUSRET
GAFURR
SHABAN
SHABAN
GAFUR
FLORIM
BAJRAM
KADRI
SHABAN
SAMI
ZYLFIE
ZYMER
HALIM
QEMAIL
ESAD
FAIK
FERAT
HEDIJE
HAMDI
RABIE
JAKUP
LATIFE
RAMADAN
BAJRAM
REMZI
HESET
BLERIM
ZEJNEPE
HAJRIJE
HYSNI
SHEFQET
FIDAIM
FIDAIM
MAN
MUSLI
MUSLI
SELAMI
SEVDI
ENVER
Ime oca
HAXHI
MURAT
BALJIA
SHABAN
MUHAMET
BEQIR
SEJDI
QERIM
BAJRAM
SHABAN
HASAN
HYSENI
HYSEN
Q
RIZAH
RRAHIM
BAJRAM
KADRI
BAJRAM
HAJZER
ZEJNULLAH
FETAH
SYLEJMAN
H
ISLAM
HYSEN
ISMAN
RAMUSH
KADRI
MEHMET
KAMBER
RAME
HAKI
MYRTEZA
BEQIR
BEQIR
ILAZ
FERAT
HAJRE
MUSLI
MUSLI
ARIF
God. rođenja Dat. događaja
14-May-62
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
2-May-30
15-Apr-99
1-Jan-65
15-Apr-99
7-Nov-58
15-Apr-99
15-Apr-99
1-Jan-66
15-Apr-99
1-Jan-15
15-Apr-99
28-Mar-52
15-Apr-99
28-Apr-48
15-Apr-99
15-Mar-65
15-Apr-99
19-Apr-49
15-Apr-99
20-Dec-46
15-Apr-99
19-Aug-80
15-Apr-99
1-Jan-79
15-Apr-99
10-May-60
15-Apr-99
1-Jan-18
15-Apr-99
27-Dec-67
15-Apr-99
18-Jul-48
15-Apr-99
7-Jun-60
15-Apr-99
1-Jan-60
15-Apr-99
18-Jul-48
15-Apr-99
27-Aug-74
15-Apr-99
13-May-25
15-Apr-99
1-Jan-12
15-Apr-99
1-Jan-67
15-Apr-99
15-Apr-99
5-May-35
15-Apr-99
13-Feb-29
15-Apr-99
18-Mar-60
15-Apr-99
28-Apr-78
15-Apr-99
1-Jan-45
15-Apr-99
1-Jan-64
15-Apr-99
1-Jan-67
15-Apr-99
3-Aug-45
15-Apr-99
1-Jan-45
15-Apr-99
1-Jan-52
15-Apr-99
1-Jan-54
15-Apr-99
4-Aug-52
15-Apr-99
1-Jan-68
15-Apr-99
1-Jan-48
15-Apr-99
21-Sep-71
15-Apr-99
1-Jan-70
15-Apr-99
7-Jun-71
15-Apr-99
19-Sep-40
15-Apr-99
1-Jan-22
15-Apr-99
5-Feb-80
15-Apr-99
7-Sep-79
15-Apr-99
4-Jun-05
15-Apr-99
1-Oct-82
15-Apr-99
1-Jan-81
15-Apr-99
1-Jan-36
15-Apr-99
1-Jan-32
15-Apr-99
1-Jan-78
15-Apr-99
1-Jan-77
15-Apr-99
13-Aug-71
15-Apr-99
269
Mesto
Lipjan - Sllovijë
Lipjan - Sllovijë
Lipjan - Sllovijë
Peja/Pec
Gllogovc/Glogovac
Gjakovë - Sllovi
Lipjan - Sllovijë
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan - Sllovijë
Vushtrri/Vucitrn
Vushtrri/Vucitrn
Pejës)
Gllogovc/Glogovac
Podujeve
Lipjan/Lipljan - Sllovije
Lipjan - Sllovijë
Prizren/Prizren
Rrahovec/Orahovac
Suharek-Samadraxh
Lipjan/Lipljan - Sllovijë
Verbicë e Zh.
Gjilan/Gnjilane
Shtëp
Lipjan/Lipljan - Sllovijë
(Mitrovicë)
Mitrovica
Mitrovica
Lipjan/Lipljan - Sllovijë
Mitrovica (Akrashtice)
Mitrovica
Peja/Pec
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Lipjan - Sllovije
Petrovo Selo PS-I-6,
Lipjan/Lipljan - Sllovije
Llapushnik / Lapušnik
Malishevë - Belgjikë
Lipjan/Lipljan - Sllovije
Lipjan - Sllovije
Lipjan - Sllovije
Pejë - Kryedrin
Prishtina/Pristina
Lipjan/Lipljan - Sllovijë
Mitrovica
Prishtina/Pristina
Kline-Rixheve
Peja/Pec (Alba e M.)
Peja/Pec (Alba e M.)
e Epërme)
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Gjilan/Gnjilane
Izvor Inf.
2/3/5
5
5
1
2/3
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
1
1
5
2/3/5
5
2/3
1
1
5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
1
1
1
1
2/3
2/3/5
2/3/5
5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
5
1
2/3
1
1
2/3/5
2/3
2/3
2/3
1
2/3
2/3
2/3
2/3
Prezime
PACOLLI
PACOLLI
PLLANA
PODRIMCAKU
PODRIMCAKU
PRISHTINA
RAMADANI
RAMAJ
SADIKU
SADIKU
SAHITI
SAHITI
SALIHU
SALIU
SEFERI
SEJDIU
SEJDIU
SEJDIU
SEJDIU
SEJDIU
SEJDIU
SJEDIU
SOPA
SOPA
SOPA
SOPA
SOPA
SOPAJ
SOPJANI
SOPJANI
SOPJANI
SHABANAJ
SHALAKU
SHAQIRI
SHERIFI
THAQI
VESELI
XHEMA
ZEKA
ZENELI
ZEQIRI
ZEQIRI
ACIC
AHMETI
AJVAZI
AJVAZI
ASLLANI
AVDYLI
AXHANELA
BEDRA
BEDRA
BEDRËN
BEDRU
BINAKU
BRAHIMI
DAFOTA
DELIJA
Ime
HAVA
MEHDI
EMIR
GJYLE
REXHEP
BURHAN
SAHIDE
SEFER
BAJRAM
SHKURTE
BESIM
OSMAN
RAGIP
ALBERT
VALMIR
MEHDI
NAZMI
RABA
RUZHDI
SHABAN
VEHBI
SHEFQET
AVNI
MEHMET
QAMILE
RAMADAN
SHEHIDE
AVNI
MEHMET
QAMILE
SHEHIDE
FATME
TAHIRE
HALIT
ARSIM
SMAJL
RAMIZ
SHAQIR
VAHIDE
FAZILE
IDRIZ
MURAT
ZLATKO
JAKUP
MEHMETALI
SALI
FAZLI
FADIL
SAMI
XHEVAT
PERPARIM
PËRPARIM
XHEVAT
SKENDER
HALIL
ISUF
KASTRIOT
Ime oca
AVDI
(SHEFQET)
GROSH
SADRI
AHMET
RAMADAN
RAMË
God. rođenja
21-May-46
10-Jun-43
1-Apr-78
1-Jan-28
1-Jan-47
6-May-41
1-Apr-40
1-Jan-26
XHAVIT
MUSTAF
ISUF
4-Jul-90
1-Nov-76
14-Jun-52
GANI
5-Oct-76
1-Jan-98
1-Jan-79
1-Jan-72
1-Jan-36
1-Jan-64
1-Jan-43
1-Jan-83
ZEQIR
ZEQIR
BEQIR
ZEQIR
NEBIH
ZEQIR
MISIN
AZEM
1-Jan-79
1-Jan-26
1-Jan-35
15-Nov-73
1-Jan-12
MISIN
SHABAN
S
SHABAN
ISA
XHEMAJL
AJET
RR.
XHEVAT
EMIN
HALIM
RADOSLAV
SABIT
JANUZ
ADEM
S
NEZIR
MUHARREM
XHEVAT
XHEVAT
MUHARREM
ISA
QZIM
BAJRAM
MUHAMET
1-Jan-26
1-Jan-35
1-Jan-12
1-Jan-29
1-Jan-38
5-Jan-40
15-Dec-78
1-Jan-38
15-Sep-13
1-Jan-42
1-Jan-13
15-Mar-34
1-Jan-69
15-Mar-58
26-Jun-79
26-Aug-70
1-May-75
1-Jan-46
13-Jan-74
1-Jan-43
1-Jan-34
21-Feb-64
1-Jan-64
1-Jan-34
1-Jan-54
1-Jan-64
1-Jan-40
270
Dat. događaja
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
15-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Lipjan - Sllovijë
2/3/5
Lipjan/Lipljan
2/3
Mitrovica
5
Selo)
2/3
Peje
5
Gllogovc/Glogovac
2/3
Gjylekare / Đelekare
2/3/4
Istog (Pejë Novo Selo 1)
2/3
Lipjan - Sllovijë
5
Gjylekare / Đelekare
4/5
Skenderaj/Srbica
2/3
Mitrovicë / Mitrovica
1
Lipjan - Sllovijë
5
Rrahovec/Orahovac
1
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Podujeve
2/3/5
Podujeve
5
Podujeve
5
Podujeve
5
Mitrovica
2/3
Podujeve
5
e Ulët)
2/3
Lipjan - Sllovijë
2/3
Lipjan - Sllovijë
5
Lipjan - Sllovijë
5
Lipjan/Lipljan - Sllovijë
5
Lipjan/Lipljan - Sllovijë
5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Lipjan/Lipljan
273
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Lipjan/Lipljan
2/3
Pejës) Kryedrin
2/3/5
Peja/Pec (Drinesh)
5
Shtime / Stimlje
5
Vushtrri/Vucitrn-Ashlan
4/5
Prishtina/Pristina
2/3/5
Polje - Batajnica BA-072/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Ferizaj/Urosevac
2/3
Mitrovicë / Mitrovica
5
Skenderaj/Srbica
2/3
Zubin Potok/Zubin Potok
2/3
Decan/Decani
1
Podujeve-Sefqele
5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Podujev-Lupq
5
Buzëlum
5
Mitrovica
1
Gjakovë 5
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakovë 5
Gjakovë 5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Mitrovicë / Mitrovica
2/3/5
Gjakovë 5
Gjakovë 5
Prezime
DELIU
DEMIRI
DULA
GERBESHI
GOJANI
GREDELJEVIC
HALILAJ
HARADINAJ
HASANI
HASANI
IBRAHIMI
IGRISHTA
ISMAJLI
ISMAJLI
IVANKOVIC
IVANOVIC
JASHARI
KABASHI
KERRAXHIU
KERRAXHIU
KOSTIC
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
LLAPASHTICA
MEHMETAJ
MIJATOVIC
MITIC
MUHAXHERI
MUHAXHERI
MUJA
MURATI
MURATI
MURATI
MUSTAFA
MUSTAFA
MUSTAFA
MUSTAFA
NIMANI
NIMONAJ
NIMONAJ
RADONIQI
RAFUNA
RASHICA
RASHICA
RASHICA
RASHICA
REXHA
SAHITI
SAMADRAXHA
SEJDIU
SEJDIU
SELMANAJ
SIC
SOPI
Ime
SELIM
ADEM
SALI
BALIK
ROLAND
DJURO
HASIM
SHKELZEN
ISMAJL
MUHAMET
FISNIK
VLLAZNIM
HAKI
XHEMAJL
SASA
IVICA
SALA
SOKOL
XHEMAJLI
FLORAT
DEJAN
HAVA
HETEM
MEHMET
XHELADIN
SALIH
MENTOR
GANI
ZORAN
DEJAN
EMINE
SANIJE
BEDRI
FARUK
MENTOR
UKSHIN
ISA
MURAT
NEXHMIE
OSMAN
HAVA
FATMIR
LUAN
MASAR
TAL
BEHAR
HASAN
MEHDI
NAIP
NAZLIE
SAMI
HALIL
BAJRAM
GEZIM
AGIM
JOSIP
AVNI
Ime oca
ADEM
D
FERIZ
ALIRIZA
RADE
MISIN
ILMI
SYLE
HAJDIN
ALAJDIN
ISA
HASAN
HAJDAR
MILOMIR
IVAN
(HAJZER)
HYSEN
MEHDI
DUSAN
VESEL
UKË
BRAHIM
ZENEL
BAJRAM
MILUTIN
SLAVOLJUB
BEQIR
FAIK
NEZIR
BRAHIM
UKSHIN
(UKË)
HYSEN
M
H
ABDYL
SMAJL
GANI
R
S
J
M
MAXHUN
FAIK
RRUSTEM
SEJDI
IBRAHIM
ALI
STIPAN
MISIN
God. rođenja Dat. događaja
1-Jan-82
16-Apr-99
1-Jan-80
16-Apr-99
16-Apr-99
12-Apr-25
16-Apr-99
16-Apr-99
29-Apr-35
16-Apr-99
1-Jan-73
16-Apr-99
1-Jan-70
16-Apr-99
1-Jan-34
16-Apr-99
18-Feb-59
16-Apr-99
9-May-78
16-Apr-99
14-May-84
16-Apr-99
22-Mar-79
16-Apr-99
1-Jan-31
16-Apr-99
31-Jan-79
16-Apr-99
12-Jan-55
16-Apr-99
1-Jan-31
16-Apr-99
16-Apr-99
1-Jan-52
16-Apr-99
1-Jan-76
16-Apr-99
2-Jun-78
16-Apr-99
1-Jan-39
16-Apr-99
1-Jan-25
16-Apr-99
16-Apr-99
2-Apr-38
16-Apr-99
30-Dec-29
16-Apr-99
1-Jan-77
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Aug-79
16-Apr-99
9-Jan-77
16-Apr-99
3-May-57
16-Apr-99
12-Apr-64
16-Apr-99
12-Mar-62
16-Apr-99
1-Jan-81
16-Apr-99
1-Jan-78
16-Apr-99
1-Jan-53
16-Apr-99
1-Jan-56
16-Apr-99
1-Jan-34
16-Apr-99
1-Jan-37
16-Apr-99
1-Jan-13
16-Apr-99
1-Jan-10
16-Apr-99
1-Jan-73
16-Apr-99
1-Jan-74
16-Apr-99
16-Apr-99
1-Jan-58
16-Apr-99
1-Jan-81
16-Apr-99
1-Jan-63
16-Apr-99
1-Jan-65
16-Apr-99
1-Jan-40
16-Apr-99
1-Jan-30
16-Apr-99
27-Jan-67
16-Apr-99
15-Jan-71
16-Apr-99
1-Jan-34
16-Apr-99
18-Feb-75
16-Apr-99
1-Jan-77
16-Apr-99
16-Apr-99
3-Jan-79
16-Apr-99
271
Mesto
Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn - Sumë
Gjakovë Lipjan/Lipljan - Sllovijë
Gjakovë Obiliq/Obilic
Deqan - Bardhaniq
Deqan - Bardhaniq
Mitrovica
(Shipol/Šipolje)
Vushtrri/Vucitrn - Strofc
(Shipol)
Batajnica BA-07-020T,
Lipjan/Lipljan
Gjakova/Djakovica
Decan/Decani
Skenderaj/Srbica
Gjakovë Gjakovë Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Malishevë - Drenoc
(Gllanasellë)
Gjakovë Selo
Selo
Prishtina/Pristina
Gjakovë Mitrovica
Suhareka/Suva Reka
Vushtrri/Vucitrn
Shipol / Šipolje
Pejë - Blinisht
Klina - Kuqice
Kline/Klina - Kuqice
Pejë - Pec
Suharek-Semetisht
Mitrovica-Vushtrri
Rreznik
Skenderaj/Srbica
Deqan - Bardhaniq
Deqan - Bardhaniq
Gjakovë Rrahovec/Orahovac
Studime
Mitrovica- Studime
Martiraj UL.
Vushtrri/Vucitrn-Pestove
Prishtina/Pristina
Shipol / Šipolje
Banjë
Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn
Deqan - Ratishë
Mitrovice (Ashlan)
Janqist - Malishevë
Izvor Inf.
1
5
5
2/3/5
5
2/3
5
5
2/3
5
2/3
1
2/3/5
2/3
2/3
1
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3
5
2/3
5
4/5
2/3/4
2/3
5
2/3
2/3
1
2/3/5
4/5
5
2/3/5
5
5
5
2/3/5
5
1
5
5
5
2/3
5
5
5
5
2/3
2/3/4
2/3/5
2/3
2/3
5
2/3/5
2/3/5
Prezime
SHABANI
SHALA
TAHIRI
TAHIRI
TAHIRI
TAHIRI
TAHIRI
TMAVA
TOPILLA
TUZI
VOCA
ZEKA
ZEKA
ADEMI
ADEMI
BAJRAKTARI
BAJRAMI
BLAKCORRI
BUCOLLI
CEKAJ
DEMAKU
DIBRANI
DIBRANI
DIBRANI
DIBRANI
DIBRANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
FAZLIU
HOTI
HOXHA
ISAKU
ISMAILI
ISUFI
JUSUFI
KLUNA
KRYEZIU
LACI
LIMANI
MAKIQI
MAKIQI
MALOKU
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
Ime
AFRIM
VESEL
BAJRAM
BAJRAM
MEHDI
NAIM
NAIM
ZARIFE
TAHIR
RUZHDI
FAHRI
HYSEN
MYHEDIN
AZEMINE
FAHRIJE
ARBEN
SHPRESA
QAMILE
ANICA
SALI
HAXHE
ANTIGONA
BUKURIJE
MIRISHAH
MERISHANE
MIRADIJE
ARDIAN
KUJTIM
MIRAN
NAFIE
NAILE
NDERIM
SHUKRIE
YMER
ENVER
ILMIE
LINDITA
AJET
LATIF
ENVER
EKREM
HALIM
ISMAJL
NRECE
FATOS
BEKIM
FIDAIM
ILIR
AFRIM
ARIF
AVDYL
BAHTIR
BEQIR
BEQIR
BRAHIM
DAUT
GANI
Ime oca
SHABAN
HAXHI
(AVDI)
MURSEL
BAJRAM
SADIK
YMER
RAMADAN
M
FETAH
MUHARREM
MURAT
BAJRAM
IBRAHIM
BEQIR
HAZIR
AHMET
YMER
YMER
YMER
MIFTAR
GRECEVCI
YMER
HASAN
N
YMER
RIZAH
ISAK
ISMAIL
E
ENVER
ISUF
MARK
SHEFQET
R
R
NEBIH
BAHTIR
ZEQIR
HAZIR
ETEM
ZEQIR
JASHAR
SHEREMET
JASHAR
HAXHI
God. rođenja
30-Mar-64
1-Aug-42
25-Jul-43
1-Sep-43
26-Oct-78
5-Jan-82
5-Jan-82
1-Jan-20
1-Jan-16
1-Jan-54
20-Mar-85
1-Jan-60
1-Jan-46
24-Dec-45
23-Jan-75
7-Oct-81
1-Jan-17
1-Jan-48
1-Jan-56
9-Aug-80
1-Jan-79
1-Jan-77
1-Jan-71
1-Jan-79
1-Jan-83
14-Jun-74
1-Jan-83
28-Sep-78
1-Jan-55
1-Jan-25
1-Jan-88
3-Oct-58
1-Jan-48
9-Dec-58
1-Jan-67
1-Jan-79
6-May-30
1-Jan-82
1-Jan-77
10-Dec-77
1-Jan-39
20-Feb-65
17-Apr-20
8-Jan-78
1-Jan-68
1-Jan-77
11-Feb-76
15-Mar-65
12-Nov-20
2-Jan-40
15-Feb-42
8-Oct-45
16-May-43
27-Mar-57
13-Aug-31
21-Jun-49
272
Dat. događaja
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
16-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
Mesto
Shipol / Šipolje
Senik - Malishevë
Mitrovica
Mitrovica
Mitrovicë - Vaganica 2
Shipol / Šipolje
Prizeren-Lybeqeve
Gllanasella
Gjakovë Prishtina/Pristina
Ferizaj/Urosevac
Gjakovë Skenderaj/Srbica (Qirez)
Skenderaj/Srbica (Qirez)
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica (Baks)
Istog/Istok
Poklek i vjetër
Deqan - Koshare
Peja/Pec
Skenderaj - Qires
Skenderaj - Qires
Skenderaj - Qires
Skenderaj/Srbica (Qirez)
Skenderaj/Srbica (Qirez)
Gllogovc/Glogovac
Suhareka/Suva Reka
Rrahovec/Orahovac
Suhareka/Suva Reka
Drenas - Old Poklek
Gllogovc/Glogovac
Javor - Malishevë
Drenas - Old Poklek
Lipjan/Lipljan (Rusinoc)
Podojeve
Drenas - Old Poklek
(Velekincë)
Lipjan/Lipljan
Shtime-Petrovë
Mitrovica
Drenas - Old Poklek
Gjakova/Djakovica
Lipjan/Lipljan
Prizren/Prizren
Prishtina (Vushtrri)
Vushtrri/Vucitrn-Rreznik
Podujeve
Gjakova/Djakovica
Malishevë - Burim
Prizren/Prizren
Turjake - Malishevë
Malishevë - Burim
Gllogovc/Glogovac
Peja/Pec
Peja/Pec
Lipjan/Lipljan
Izvor Inf.
2/3/4/5
1
5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/4/5
1
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/
5
1
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
5
5
2/3
2/3
5
1
2/3/5
2/3
273/5
2/3/5
2/3/5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Prezime
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MUCOLLI
MUCOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUQOLLI
MUSTAFA
PAJAZITI
Ime
ISUF
KADRI
MUHARREM
REXHEP
SABIT
SELIM
SHEREMET
SYLE
TAHIR
TAHIR
SALA
SINAN
AGRON
ALBULENA
ARIFE
AVDULA
BATIHE
EGRON
ELHEME
ELIFE
EMILE
FATMIRA
FATOS
FERIDE
FLORENTINA
FLORIJE
HAFIE
HASIME
HIDA
HYLA
KIMETE
KUJTIM
KUSHTRIM
LIRIA
MEHREME
MENDOHIJE
MERGIM
MERVETE
MIRADIJE
MIRSAD
NAIME
NASER
NEXHMIJE
QENDRIM
REXHEP
SALA
SHEHIDE
SHEMSIJE
SHERIJE
SHERIFE
SINAN
VAHIDE
VEZIRE
ZARIFE
YLBER
XHAFER
SELVIJE
Ime oca
FETAH
HARADIN
RRUSTEM
SHEREMET
ALI
SADRI
REXHEP
HAXHI
ZEQIR
HETEM
BAKI
RAMDAN
AVDI
God. rođenja
12-Sep-48
15-May-37
10-Mar-12
11-Jul-38
30-Jul-56
22-Sep-67
15-May-71
25-Mar-55
27-Apr-51
10-Apr-37
1-Jan-44
1-Jan-45
1-Jan-90
1-Jan-93
1-Jan-77
1-Jan-86
1-Jan-67
1-Jan-94
1-Jan-45
1-Jan-83
1-Jan-81
1-Jan-81
1-Jan-95
1-Jan-69
1-Jan-97
1-Jan-76
1-Jan-90
1-Jan-60
1-Jan-69
1-Jan-77
1-Jan-81
1-Jan-84
1-Jan-96
1-Jan-98
1-Jan-42
1-Jan-86
1-Jan-91
1-Jan-75
1-Jan-42
1-Jan-90
1-Jan-77
1-Jan-84
1-Jan-74
1-Jan-98
1-Jan-86
1-Jan-39
1-Jan-85
1-Jan-57
1-Jan-66
1-Jan-85
1-Jan-45
1-Jan-94
1-Jan-81
1-Jan-75
1-Jan-90
10-Nov-66
20-Apr-76
273
Dat. događaja
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
Mesto
Malishevë - Burim
Gjakova/Djakovica
Astrazub - Malishevë
Studime/Vushtrri
Gullboc - Malishevë
Gllogovc/Glogovac
Malishevë - Burim
Gllogovc/Glogovac
Prizren/Prizren
Čikatovo
ek)
ek)
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Drenas - Old Poklek
Podujeve
Gjakova/Djakovica
Izvor Inf.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2/3
2/3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
Prezime
PLLANA
POLLOMI
QERIMI
RAMADANI
REXHEPI
RRUSTEMI
SAHITI
STOJIC
SYLA
SHALA
SHOSHOLLI
THAQI
XHEMA
ZEKA
ZYMERI
ADEMI
ADEMI
AJDINI
ASLLANI
AVDIU
BAJGORA
BAJGORA
BAJOKU
BAJOKU
BAJOKU
BAJRAMI
BAJRAMI
BEHRAMI
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BLLACA
BRAHIMAJ
BRAHIMAJ
BRAHIMAJ
CAKIQI
CELAJ
DEDAJ
DIBRANI
DIBRANI
DURAJ
ETEMI
GASHI
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
Ime
REXHEP
ISMET
ISMET
SHAQIR
SYLEJMAN
XHAFER
FAZILE
LJUBISA
SYLE
ABIDE
FATMIR
HALIL
ZAMIDE
NEXHDET
LUMNIJE
FADIL
FADIL
XHEMILE
DAUT
ZULA
BEKIM
NAZMI
VESEL
RIFAT
FERAT
HASAN
SHERIF
JETON
BEKIM
BESNIK
FLAMUR
LATIF
LAVDIJE
MILAZIM
MILAZIM
MIRADIJE
MUSA
NAILE
RESHIT
SADIK
SADIK
SOFIE
REXHEP
MURSEL
NEMKA
REXHEP
SYLEJMAN
DEME
DEDE
RIFAT
FAIK
LULZIM
HAKI
JAHIR
HASHIM
HASIME
ISMAIL
Ime oca
XHEMAL
IBRAHIM
SADIK
REXHEP
M
OSMAN
FETA
STANOJE
SMAJL
ARSLAN
TAFIL
ISLAM
HAZIR
HAZIR
SHABAN
ARIF
ETEM
RASIM
AVDULLAH
AVDULLAH
AZEM
SHERIF
HASAN
SADIK
QAZIM
IBUSH
IBUSH
MALIQ
IBUSH
OSMON
IBRAHIM
MERI
HALIT
QAZIM
HIME
BEHRAM
BERHAM
ABAZ
MUSA
MAHMUT
MUSA
ALI
PJETER
DIBRAN
HALIT
YMER
HASAN
QAZIM
SHABAN
ADEM
ADEM
God. rođenja
1-Jan-64
1-Nov-75
1-Jan-58
1-Jan-22
28-Mar-05
1-Jan-72
1-Jan-04
1-Jul-53
1-Jan-29
7-May-23
4-Jan-67
1-Jan-51
1-Jan-79
1-Jan-49
27-Jun-79
11-Nov-75
1-Jan-75
1-Jan-35
1-Jan-27
18-Aug-72
20-Jun-75
1-Jan-24
1-Jan-19
15-May-41
15-Jun-50
15-Jun-50
23-Nov-82
14-Jun-77
4-Dec-87
22-Dec-86
4-Sep-56
29-Mar-84
15-Oct-62
24-Apr-69
1-Jan-38
1-Jan-42
1-Jan-66
1-Jan-18
12-Mar-39
12-Mar-39
1-Jan-44
20-Apr-53
1-Jan-52
1-Jan-30
1-Jan-48
1-Jan-51
1-Jan-72
12-Sep-48
16-May-20
1-Jan-41
20-Dec-82
23-Sep-36
10-Mar-20
15-May-48
20-Jul-51
1-Jan-41
274
Dat. događaja
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
17-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
Mesto
Mitrovica (Shtitaricë)
Podujeve
Shtime/Stimlje
Rrahovec/Orahovac
(Preliofc)
Batajnica 2BA-046,
Mitrovica
Ferizaj/Urosevac
Shtime-Reqak
Shipol / Šipolje
Mitrovica
Gjakova/Djakovica
Skenderaj - Qires
Daklani street no. 7"
Skenderaj - Qires
Podujev-Gerdofc
Mitrovica Podujevo/Podujevo
Podujeve
Gjytezë
Peja/Pec
Peja/Pec
Podujeve
Podujeve
(Dyz)
Podujevo/Podujevo
Podujeve
Podujeve
Podujeve
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Podujeve
Kosovë
Batajnica BA-05-403T,
Podujeve
Gurbardh - Malishevë
Podujevo/Podujevo
Podujevo/Podujevo
Gurbardh - Malishevë
Dys / Duz
Podujeve
Podujeve
Prishtina/Pristina
Peja/Pec
Peja/Pec (Fierëz)
Peja/Pec (Fierëz)
Podujeve
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Podujeve
Podujeve
Kaqanik/Kacanik
Mitrovica
Mramor
Vogël (Rinasit)
Vogël (Rinasit)
Vogël (Rinasit)
Izvor Inf.
1
2/3/5
1
2/3
2/3
5
1
2/3
1
4/5
2/3/4/5
5
2/3/5
2/3/5
5
5
1
5
5
1
1
5
5
2/3
2/3/5
5
5
5
1
2/3
5
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3
2/3
5
2/3/
1
1
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
Prezime
GERXHALIU
GERXHALIU
HAJDINI
HAJDINI
HAJDINI
HALITI
HASANI
HASANI
HAZIRAJ
HAZIRI
HAZIRI
HAZIRI
HOXHA
HOXHA
HUSAJ
ISLAMI
ISMAILI
ISMAILI
ISMAILI
ISMAILI
ISMAJLI
ISMAJLI
ISTREFI
JANUZI
JASHANICA
JASHANICA
JASHANICA
JASHARI
JASHARI
JAVORI
JUPOLLI
KADRIU
KASTRATI
KASTRATI
KELMENDI
KODRA
KOVAC
KRASNIQI
KRYEZIU
KURTISHAJ
LACAJ
LAJQI
LAJQI
MEZIU
MILIVOJEVIC
MILLAKU
MILLAKU
MIRENA
MIRENA
MIRENA
MIRENA
MIRENA
MIRINA
MORINA
MORINA
MORINA
MULI
Ime
SALIH
ZEJNEPE
HAJDIN
MUHARREM
REXHEP
AJSHE
HASAN
VESEL
SAZAN
HAVA
NAZMI
ZEJNUN
FEHMI
HYRA
TANE
HAZIR
JALLDYZE
MIRIFETE
NAZIF
ZEJNEPE
HASAN
SELIME
VESEL
ZAHIDE
JASHAR
RAMIZ
RIZAH
FERIDE
KADE
ALI
XHEVAT
METE
LABINOT
RAMADAN
MUHAMET
LAVDIM
ROBERT
BUJAR
AFRIM
JAKUP
TAHIRE
SOKOL
SOKOL
RIZAH
SRDJAN
FEHMI
ISAK
AJET
FITIM
JAKUP
MEXHID
MILAIM
ZAHIDE
LIMAN
SABRIJE
XHEMILE
BURIM
Ime oca
HAZIR
HAZIR
HAZIR
ABAZ
REXHEP
SALIH
RAMADAN
RIFAT
ZEJNUN
MUSTAFE
RAMË
SAHIT
HALIL
SHABAN
SELMAN
HASAN
RIFAT
OSMAN
HALIT
JASHAR
SHERIF
SALI
SHERIF
BËKE
SHABAN
SYLEJMAN
ISTVAN
SEJDI
SINAN
HYSEN
MUSLI
ZEKE
ZEKË
ZORAN
ASLLAN
SALI
MEHMET
AJET
XHEMAJL
JAKUP
AHMET
AHMET
TASUN
OSMAN
SYLEJMAN
I
God. rođenja Dat. događaja
7-Sep-35
18-Apr-99
18-Apr-99
1-Jun-37
18-Apr-99
1-Jan-33
18-Apr-99
26-Mar-23
18-Apr-99
1-Jan-35
18-Apr-99
1-Jan-21
18-Apr-99
15-Aug-73
18-Apr-99
1-Jan-81
18-Apr-99
1-Jan-43
18-Apr-99
20-Dec-72
18-Apr-99
1-Jan-38
18-Apr-99
27-May-27
18-Apr-99
1-Jan-25
18-Apr-99
1-Jan-29
18-Apr-99
10-Oct-33
18-Apr-99
1-Jan-48
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
1-Apr-38
18-Apr-99
23-Aug-48
18-Apr-99
18-Jun-56
18-Apr-99
1-Jan-19
18-Apr-99
10-Nov-43
18-Apr-99
18-Apr-99
1-Jan-08
18-Apr-99
1-Jan-18
18-Apr-99
1-Jan-50
18-Apr-99
23-Aug-50
18-Apr-99
1-Jan-50
18-Apr-99
18-Apr-99
1-Jan-86
18-Apr-99
18-Apr-58
18-Apr-99
20-Feb-62
18-Apr-99
1-Apr-85
18-Apr-99
1-Jun-75
18-Apr-99
10-Nov-79
18-Apr-99
3-Apr-73
18-Apr-99
1-Jan-35
18-Apr-99
11-Nov-49
18-Apr-99
1-Jan-84
18-Apr-99
1-Jan-85
18-Apr-99
6-Apr-05
18-Apr-99
15-Jul-72
18-Apr-99
5-Sep-80
18-Apr-99
4-Aug-76
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
29-Sep-56
18-Apr-99
18-Apr-99
2-Jun-34
18-Apr-99
1-Jan-10
18-Apr-99
18-Apr-99
1-Jan-87
18-Apr-99
275
Mesto
Izvor Inf.
Vogël (Rinasit)
2/3/5
Vogël (Rinasit)
2/3/5
Podujeve - Bellopoje
5
Podujeve - Bellopoje
5
Podujeve - Bellopoje
5
Podujeve
5
Podujeve
5
(Makoc)
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3/5
Podujeve
5
Podujeve
5
Podujeve
5
Gullboc - Malishevë
2/3/5
Kamenica
2/3
Rozhaja
5
Mitrovica
5
Fushe Kosove (Lipjan)
2/3
Vogël (Rinasit)
5
Vogël (Rinasit)
5
Vogël (Rinasit)
5
Vogël (Rinasit)
2/3/5
Vogël (Rinasit)
2/3/5
Lubeniq / Ljubenić
2/3/5
Mitrovica (Mazhiq)
2/3/5
Vogël (Rinasit)
2/3/5
Vogël (Rinasit)
2/3/5
Vogël (Rinasit)
2/3/3
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Mitrovica (Vinare i Ulët)
5
Peja/Pec
1
Podujeve
5
Podujeve
5
Peja/Pec (Dardania lll)
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3
Vogël (Rinasit)
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/
Prishtina/Pristina
1
Malishevë - Dragobil
1
Prizeren
5
Savrova
2/3/5
Prishtina/Pristina
2/3
Peje - Bukel of Rozhaja
5
Martiraj EP.
5
(Morinë)
2/3
Istog/Istok
1
Kline/Klina
1
Prishtina/Pristina
1
Obiliq - Ade
2/3/5
Obiliq/Obilic - Hade
2/3/5
Polje - Obiliq (Hade)
2/3/5
Polje - Hade Obiliq
2/3/5
Obiliq/Obilic (Hade)
2/3
Hade - Obiliq
2/3/5
Malisheva/Malisevo
2/3/5
Astrazub - Malishevë
5
Llapqeve - Malishevë
5
Vushtrri/Vucitrn-Studime
5
Prezime
MULOLLI
MUSLIU
MUSTAFA
MUSTAFA
MUSTAFA
MUSTAFAJ
OZEGOVIC
PEKOVIC
PELAJ
RAMADANI
RECI
REKA
REKA
REKA
RRUSTEMI
RUSINOVCI
SELMANI
SELMANI
SYLA
SYLEJMANI
TOPANICA
THAQI
VISHESELLA
VISHESELLA
VISHESELLA
VISHESELLA
VISHESELLA
VISHESELLA
VISHESELLA
VISHESELLA
VISHESELLA
VISHESELLA
VISHESELLA
VUNIQI
VUNIQI
VUNIQI
VUNIQI
VUNIQI
VUNIQI
VUNIQI
ZEQIRI
ADEMI
AHMETI
AHMETI
ALIU
ASLLANI
ASLLANI
BAJRAMI
BARALIU
BARANI
BEQIRI
BERANI
BERISHA
BERISHA
BUZUKU
BUZUKU
BUZUKU
Ime
RAGIP
MUSLI
ISA
MENSUR
ZOJA
SHEFQET
ALEKSANDAR
VOJIN
MILAZIM
FAIK
IDRIZ
SHEHIDE
SABRI
NUHI
RRUSTEM
FORTESE
HAZBIE
MERITA
NEXHMEDIN
RRUSTEM
BAJRAM
BEKIM
DAFINA
FATIME
HAJDAR
ISMET
KRESHNIK
MIHANE
MIRADIjE
QAZIM
REXHEP
SELIM
SHEMSIJE
GANIMETE
IRFAN
IZET
KEMAJL
LIRIJE
MEHMET
MIRSADE
AGIM
ADEM
DEMIR
ESAT
FEHMI
BEQIR
NAZIM
EKREM
TEFIK
SAHIT
ADEM
SAHIT
SALIH
SADIK
NADIRE
NUHI
REXHEP
Ime oca
REXHEP
MUHARREM
AVDYL
SADIK
SADIK
FAZLI
MILAN
SAVIC
QERIM
ZENEL
ISLAM
QERKIN
ALI
ALI
SELIM
H
JAHIR
JAHIR
AHMET
ISUF
ISMAJL
ASLLAN
BAJRAM
FATIMA
IBRAHIM
BACA
SELIM
IZET
AJET
MEHMET
IZET
REXHEP
FAZLI
SADRI
KAJTAZ
H
H
F
A
RUSHIT
MUHAMET
RUSHIT
ROHAN
ROHAN
Z
R
A
God. rođenja
5-Feb-45
21-Mar-37
10-Nov-55
9-May-88
18-Jul-96
1-Jan-69
15-Nov-73
1-Jan-44
1-Jan-60
15-Jun-40
10-Nov-44
1-Jan-39
1-Jan-65
1-Jan-71
1-Jan-92
1-May-63
28-Aug-46
3-May-78
11-Jul-92
5-May-53
20-Jun-28
20-Sep-84
14-Oct-82
18-Jul-30
2-Dec-82
12-Mar-42
10-May-50
28-Aug-47
3-Jan-76
30-Jul-83
20-Apr-46
11-Oct-68
7-May-41
30-Nov-80
2-Jul-74
5-Feb-48
24-Mar-61
24-Mar-47
10-Aug-73
1-Jan-63
1-Jan-69
1-Jan-76
1-Jan-36
2-Feb-60
5-Jan-52
2-Feb-60
14-Jul-57
1-Jan-55
9-Jul-80
13-Jun-56
6-Jun-24
276
Dat. događaja
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
18-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
Mesto
Podujeve
Rrahovec/Orahovac
Gjytezë
Prishtina/Pristina
Deqan - Koshare
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Selo)
Podujeve
Kaqanik/Kacanik
Bërnicë e Epërme
Bërnicë e Epërme
Bërnicë e Epërme
Podujeve
Mitrovica
Podujeve
Podujeve
Polje
Mitrovica
Podujeve
Prizeren-Arban
Vogël (Rinasit)
Vogël (Rinasit)
Vogël (Rinasit)
Vogël (Rinasit)
Vogël (Rinasit)
Vogël (Rinasit)
Vogël (Rinasit)
Vogël (Rinasit)
Vogël (Rinasit)
Vogël (Rinasit)
Vogël (Rinasit)
Lipjan/Lipljan - Vërshevc
Lipjan/Lipljan - Vërshevc
Lipjan/Lipljan - Vërshevc
Lipjan/Lipljan - Vërshevc
Lipjan/Lipljan - Vërshevc
Lipjan/Lipljan - Vërshevc
Lipjan/Lipljan - Vërshevc
Podujeve
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Podujeve-Llapashtic
Vogël
Vogël
Vogël
Vogël
Prishtina/Pristina
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Skenderaj / Srbica
Podujeve
Podujeve
Vogël
Vogël
Vogël
Izvor Inf.
5
2/3
2/3/5
5
2/3/5
5
2/3
23
2/3
2/3
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
5
5
2/3
5
5
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
1
1
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
1
1
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
Prezime
BUZUKU
BYTYQI
DERVARI
ELSHANI
FAZLIU
FAZLIU
FEJZULLAHU
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GOVORI
GOVORI
GRAIQEVCI
HALILAJ
HALITI
HASANI
HASANI
HASANI
HOXHA
HYSENI
ISLAMI
ISLAMI
JAHA
JAHA
JAHA
JAHAJ
JASHARI
KABASHI
KABASHI
KABASHI
KADRIU
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
LUKACEVIC
LUSHAKU
MALOKU
MAXHUNI
MEHANA
MEKOLLI
MEKOLLI
MEZIU
MEZIU
MEZIU
MEZIU
MEZIU
Ime
ZEQIR
RRAHIM
HASAN
SYLE
FATMIR
NEXHMEDIN
IZER
ABDULLAH
DEMIR
EJUP
MINUSH
MEHMET
IDRIZ
ISA
IZET
RASIM
ALI
BESIM
TAHIRE
HAMDI
ILIR
MUHARREM
BESLIM
MEHMET
ADIL
FAIK
NUSRET
HAXHI
RAGIP
RAMIZ
RASHIT
REXHË
AGIM
FLORIM
FEHMI
FETMI
ISE
ISË
KADRI
NEXHMEDIN
NYSRET
ZEQIR
GZIM
ISMET
SADRI
JASMIN
HIDA
ENVER
XHAFER
SHEMSI
FATMIR
SHEFKI
BEKIM
NASER
SALI
SAMIR
SELIM
Ime oca
Z
HAZIR
BAJRUSH
VESEL
BAJRAM
S
QAZIM
SEJDI
ISLAM
MEHMET
A
KADRI
AHMET
RIZAH
ZARIF
FAIK
ARIF
ARIF
FAIK
RAMË
O
SADIK
ALI
SEJDI
XH
NEBI
REXHEP
God. rođenja
3-Apr-53
11-May-41
21-Dec-58
1-Jan-45
7-Jan-66
1-Jan-66
18-Feb-59
1-Nov-71
5-May-57
15-Feb-40
1-Jan-23
22-Oct-64
1-Jan-68
20-Feb-59
1-Jan-60
22-Jan-55
1-Jul-55
1-Jan-78
1-Jan-21
1-Jan-40
1-Jan-79
2-Jan-77
1-Jan-67
1-Jan-63
16.05,56
6-Feb-50
1-Sep-80
6-Apr-35
11-Nov-65
1-Oct-69
12-Feb-76
31-Dec-74
1-Jan-81
20-Apr-79
1-Jan-64
XHELADIN
1-Jan-57
SELIM
FETI
S
ASLLAN
DAN
RAMADAN
HAJDAR
MURAT
SH
NUHE
RUSHIT
HAJDIN
SHEFKI
ZEQIR
XHAFER
OSMAN
OSMAN
HAJZER
KAMER
19-Apr-35
1-Jan-58
1-Jan-77
1-Jan-26
1-Jan-80
23-Jul-83
1-Jan-17
21-Jun-71
1-Jan-02
19-Apr-60
1-Jan-55
1-Jan-69
27-Apr-81
9-Oct-53
5-Aug-79
1-Jan-60
1-Jan-55
1-Nov-75
25-Nov-66
(LAH)
D
M
D
D
IDRIZ
277
Dat. događaja
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Vogël
2/3/5
Suharek-Nishor
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
1
(Çikatovë)
2/3
Vushtrri/Vucitrn
1
Vogël
5
Mitrovica (Shupkovc)
5
Prishtina/Pristina
2/3/5
Vogël
2/3/5
Vogël
2/3/5
Vogël
2/3/5
Grashticë / Graštica
2/3/5
Vogël
5
Vogël
2/3/5
Obiliq/Obilic
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Skenderaj/Srbica
1
Podujeve
5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Peja/Pec
2/3
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Podujeve
5
Podujeve
5
Podujeve
5
Podujeve
5
Podujeve
5
Podojeve
5
(Mazrek)
2/3/5
Mitrovice (Prekaz)
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3
Prizren/Prizren
1
Rrahovec/Orahovac
2/3
Decan/Decani
2/3/5
Malishevë - Drenoc
1
Llukar
2/3/5
Malisheva/Malisevo
2/3/5
Grashticë
2/3
Peja/Pec
2/3/5
Malisheva/Malisevo
2/3
Makoc
2/3
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
(Makoc)
2/3/5
Has
2/3/4/5
Graboc i Epërm
4/5
Marec / Marevce
2/3/4
Suhareke-Duhel
1
CZ01-055B
2/3/5
Podujeve
2/3/5
Podujeve
2/3/5
Podujeve
2/3/5
Podujeve
5
Podujeve
5
Skenderaj/Srbica
1
Skenderaj/Srbica
1
Skenderaj/Srbica
1
Zubin Potok/Zubin Potok
1
Mitrovica
1
Prezime
MEZIU
MEZIU
MEZIU
MEZIU
MEZIU
MIHAJLOVIC
MORINA
MORINA
MULAKU
MURATI
MUSA
MUSOLLI
MUSOLLI
MUSTAFA
NEZIRI
QALLAPEKU
RASNIQI
REXHEPI
REZHEPI
RUDARI
SEFA
SEJDIU
SEJDIU
SEJDIU
SEKIRACA
SELIMI
SELMANI
SELMANI
SETA
STRANA
SYLA
SHALA
SHERIFI
SHERIFI
SHILLOVA
TEMAJ
UJKANI
UJKANI
UJKANI
UJKANI
VRAJOLLI
XHAKA
ZEKA
ZEKA
ZEKA
ZEKIQI
ZEKIQI
ZEKIQI
ZEQIRI
ZYMERI
ALSHIQI
BAJRAMI
BEQIRI
DAKAJ
FAZLIU
FEKA
FEKA
Ime
SHAQIR
TAHIR
XHEMAJL
XHEVDET
ZYMER
ALEKSANDAR
AVNI
TAHIR
ENVER
AFRIM
ZYKE
RIFAT
FEHMI
XHAFER
ZYMER
HAXHI
SHABAN
BEKIM
XHEVAT
NAZMI
EMIN
AVNI
NEXHMEDIN
RABE
FEHMI
SELIM
HYSZRI
IMER
MEHDI
HASAN
OSMAN
MUSTAFA
FADIL
MURTEZ
SABIT
HYSNI
FATON
MAHIT
SHAIP
SHKELZEN
LULZIM
ISLAM
AVDI
MOLAZIM
SAMI
AVDI
MILAZIM
SAMI
NEBIH
AFRIM
HAKI
SADRI
SHERIFE
HAKI
SOKOL
SADETE
SAMI
Ime oca
HAJZER
ZENEL
HAJZER
TAHIR
OSMAN
PREDRAG
GANI
Bajram
FERIZ
FERAT
OSMAN
OSMAN
MURAT
SHABAN
SHABAN
NAZMI
NAZIF
IMER
SYL
NEZIR
NEZIR
ARIF
AJVAZ
RR
EJUP
RRAHIM
RAMADAN
BAJRUSH
R
BAHTIR
MURTEZ
LATIF
LUTE
SYL
SADRI
HALIL
HALIL
SADRI
JUSUF
IBRAHIM
Z
Z
Z
ZYMER
QERIM
S
JASHAR
FEJZA
HALIM
HAZIR
HAZIR
God. rođenja
10-Aug-67
25-Jul-46
1-Jan-80
2-Sep-79
1-Jan-64
23-Sep-71
17-Mar-69
15-Aug-72
1-Jan-56
16-Jun-82
1-Jan-27
17-Jun-49
6-May-94
4-Dec-78
20-May-41
1-Jan-41
1-Jan-46
16-May-73
12-Feb-59
19-Apr-73
15-Jul-70
15-Feb-30
4-Jul-60
17-Jun-36
1-Jan-56
1-Jan-53
8-Nov-42
1-Jan-70
14-Mar-28
15-Aug-39
1-Jan-76
29-May-79
2-Sep-79
4-Aug-64
16-May-82
12-May-72
1-May-45
1-Jan-64
1-Jan-62
1-Jan-76
24-Oct-65
28-Mar-62
6-May-76
1-Jan-33
1-Jan-74
13-Mar-72
1-Jan-23
28-Oct-66
23-Mar-65
25-May-61
10-Mar-80
20-Dec-82
278
Dat. događaja
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
19-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Zubin Potok/Zubin Potok
1
Skenderaj/Srbica
1
Skenderaj/Srbica
1
Zubin Potok/Zubin Potok
1
Skenderaj/Srbica
1
Gllogovc/Glogovac
2/3
Gllogovc/Glogovac
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Vogël
2/3/5
Podujeve
5
2/3
Podujeve
5
Podujeve
5
Gjilan/Gnjilane
2/3
Peja/Pec (Siparant)
2/3/5
Kaqanik/Kacanik
2/3
Lipjan (Vushtrri Studime)
2/3/4
Podujeve
5
Prizren/Prizren
2/3/5
Podujeve
2/3/5
Podujeve
5
Vushtrri/Vucitrn
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
Mitrovica
2/3/5
Prishtina/Pristina
2/3/5
Vogël
2/3/5
Podujeve
5
Skenderaj/Srbica (Koliq)
2/3
Podujeve
5
Peja/Pec
2/3
Decan/Decani
2/3/5
05-112T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Car / Bujanovac
1
Kamenica
1
Prishtina (Zllatar)
2/3
Rrahovec/Orahovac
Rreznik
1
Rreznik
1
Vushtrri/Vucitrn
1
Mitrovica (Vinarc i Ulët)
1
Shtime/Stimlje
1
Podujevo/Podujevo
5
Vogël
5
Vogël
5
Vogël
5
Peja/Pec (Alba e M.)
2/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3
Lipjan/Lipljan
2/3
Mitrovica
5
Greshticë
5
(Llukar)
2/3
Vushtrri/Vucitrn
5
Rahovec / Orahovac
1
Prizren/Prizren
2/3
Mitrovica
2/3/5
Mitrovicë / Mitrovica
1
Mitrovica
1
Prezime
FONIQI
FONIQI
FONIQI
GASHI
GURI
HALITAJ
HALITAJ
HAXHIU
IBISHI
ISA
ISUFI
ISUFI
JUSUFI
KABASHI
KAJDOMCAJ
KAJDOMCAJ
KLUNA
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYEZIU
MEZIU
MEZIU
MORINA
PACOLLI
PEQANI
SEFAJ
SEFAJ
SKUROSHI
SMAJLI
SOGOJEVA
SPAHIU
SYLAJ
SHABANI
SHABANI
SHALA
SHEHU
THACI
VËRSHEFCI
VISOKA
VITIA
ZEJNULLAHU
AHMETI
ALIAJ
ALIJA
ASIMI
BABIQI
BAJRAMAJ
BAJRAMAJ
BAJRAMAJ
BAJRAMI
BAJRAMI
BAJRAMI
BERISHA
BERISHA
Ime
HYLLKA
RAMADAN
SELE
ZEQIR
NAZMI
MUSA
MUSTAFË
AVDYL
XHEMAJL
HYRA
DELI
RABIE
DELI
URIM
AFRIM
MUHARREM
QAZIM
AZIZ
FERIT
FETI
IBISH
IBRAHIM
SKENDER
ISMAIL
SANIJE
MURTEZ
OSMAN
MUSTAFE
ASLLAN
AZEM
HYSEN
GANI
HAMIT
ALISHEFIK
RAHIME
ISLAM
MUHARREM
BRAHIM
IBADETE
SMAJL
RRAHIM
EMINE
FATMIR
ISMET
REXHEP
RESHIT
GAZMEND
FEHMI
SHAIP
AZEM
BAJRAM
RIFAT
AZEM
BAJRAM
RIFAT
BESNIK
ESMAHE
Ime oca
REXHE
MEHMET
SEJDI
ADEM
DEMË
HAJRULLAH
ALUSH
BAJRAM
SHYQYRI
BAJRAM
AVNI
RAGIPI
SHAQIR
R
J
H
BAJRAM
S
SELIM
NUREDIN
ASLLAN
DEME
AZEM
MUSTAFË
ISLAM
RAMADAN
MUSTAFE
ISMAIL
MILAIM
SAHIT
IMER
QAZIM
BAJRAM
XHEMAJL
BAJRAM
A
ADEM
XHELADIN
H
SOKOL
I
HYSEN
OSMAN
OSMAN
H
OSMON
O
R
God. rođenja
13-Jun-98
1-Jan-20
1-Jan-26
15-Aug-12
1-Jan-77
1-Jan-30
1-Jan-34
20-Sep-35
1-Jan-00
1-Jan-43
1-Jan-53
1-Jan-45
1-Jan-82
9-Oct-81
14-Jan-77
17-Apr-05
1-Jan-60
1-Jan-16
9-Nov-10
1-Jan-35
14-Jul-40
1-Jan-18
1-Jan-37
9-Jan-74
2-Jan-49
1-Jan-45
1-Jan-84
1-Jan-36
10-Apr-18
4-Apr-72
2-Sep-37
18-Aug-35
1-Jan-28
8-Feb-43
10-Mar-55
17-Mar-35
20-Oct-75
1-Jan-38
7-Aug-48
1-Jan-96
29-May-75
1-Jan-59
1-Jan-69
1-Jan-26
20-Jan-77
19-Nov-50
1-Jan-80
6-Dec-64
6-Jun-61
1-Jan-64
1-Jan-47
6-Jun-61
1-Jan-64
1-Jan-85
1-Jan-61
279
Dat. događaja
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
20-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
Mesto
Malishevë - Llozice
Malishevë - Llozice
Malishevë - Llozice
Plloqice - Malishevë
Stagovë/Stagovo
Pejë (Fierëz)
Peja/Pec (Fierëz)
Gjakova/Djakovica
Mitrovica
Rezallë
Prishtina/Pristina
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/ (Jabukë)
(Korishë)
Skenderaj/Srbica
Izvor Inf.
5
5
5
5
5
2/3
2/5
2/3/5
2/3/5
5
1
1
2/3/5
2/3
2/3
2/3
Gllogovc/Glogovac
2/3
Kline/Klina
2/3/5
Gllogovc/Glogovac
2/3/5
Prishtina - Makovac
2/3/5
Malisheva/Malisevo
2/3/5
Prishtina (Rahovec)
2/3/5
Suharek-Neperbisht
5
Skenderaj/Srbica
2/3
Zubin Potok/Zubin Potok
2/3
Gllogovc/Glogovac
1
Mramor / Mramor
2/3/4
Istog/Istok
2/3
Pejë (Fierëz)
5
Peja/Pec (Fierëz)
5
Rekë / Reka
2/3/4/5
Peja/Pec
Skenderaj/Srbica
2/3
Gllogovc/Glogovac
1
Suharek-Sllapuzhan
5
Mitrovica (Pantinë)
1
Podujeve
2/3
Gllogoc / Glogovac
4/5
Prizren/Prizren
2/3
Novosell
5
Podujeve
5
Kosovë / Kosovo
2/3/4
Prishtina/Pristina
2/3
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
2/3
Suharek-Sopije
5
2/3
2/3
Prishtina - Makovac
2/3/5
(Savrovë)
2/3/5
(Savrovë)
2/3/5
(Savrovë)
2/3/5
Suharek-Savrove
5
Suhareka/Suva Reka
2/3
Suharek-Savrove
5
Prishtina/Pristina
2/3/5
Prishtina/Pristina
2/3/5
Prezime
BERISHA
CANOLLI
CANOLLI
DEMIRI
DEMOLI
FONIQI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
HAJDINI
HAJDINI
HAJDINI
HALILI
HALILI
HASANAJ
HASANI
HASANI
HASANI
HASANI
HASIMI
HAXHOLLI
HAXHOLLI
HAXHOLLI
HAXHOLLI
HAXHOLLI
ILAZAJ
ILAZAJ
ILAZAJ
ILAZAJ
ILAZAJ
ILAZAJ
ILAZAJ
ISLAMI
KOSUMI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KURTESHI
LEPOSHTICA
MAKOLI
MAKOLLI
MAKOLLI
METOLLI
METOLLI
METOLLI
MIRENA
MIRENA
MIRENA
MIRENA
MIRENA
MIRENA
MIRENA
Ime
RAIF
MILAZIM
AZEM
IDRIZ
HESET
TASIM
ENVERE
NEBIH
RAMADAN
SHAQIR
ENVER
BALI
HAZIR
RRAHMAN
HALIL
BEKIM
ALUSH
MILAIM
SALIH
CENË
HAMDI
FEHMI
HYSEN
NASER
REFKI
SALI
ZAHIR
DAUT
HALITI
HYSEN
LULZIMI
MUHAMET
NUHI
SHERIF
REXHEP
PËRPARIM
BLERIM
FATMIR
HAJDIN
MURAT
QAMIL
RASIM
NEZIR
MENTOR
FEHMI
BEHLUL
SAHIT
JASHAR
RRAHMAN
NUHI
ARBEN
AVNI
BEDRI
FEHMI
HAMDI
HAKIF
HILMI
Ime oca
SH
XH
F
FEJZE
HAFIZ
BRAHIM
R
God. rođenja
1-Jan-57
1-Jan-67
1-Jan-78
1-Jan-50
27-Feb-67
26-Jan-63
SELATIN
RAME
1-Jan-22
1-Jan-58
1-Jan-60
13-Nov-78
A
MURAT
BEQIR
1-Jan-69
1-Jan-58
1-Jan-53
MUSTAF
S
A
HAMDI
ZEQIR
RRUSTEM
HAFIZ
XH
HAFIZ
O
1-Jan-72
1-Jan-78
1-Jan-43
2-May-76
30-Apr-32
1-Jan-50
1-Jan-55
1-Jan-76
1-Jan-59
1-Jan-64
5-Dec-50
1-Jan-68
1-Jan-69
1-Jan-80
1-Jan-78
1-Jan-82
1-Jan-61
1-Jan-79
1-Jan-54
1-Jan-54
1-Jan-70
1-Jan-67
1-Jan-27
1-Jan-54
1-Jan-59
1-Jan-64
1-Jan-50
1-Jan-76
1-Jan-57
1-Jan-73
1-Jan-44
1-Jan-48
1-Jan-77
1-Jan-64
19-Aug-79
15-May-75
5-Mar-61
1-Jan-55
1-Jan-79
1-Jan-55
HAMDI
MUHARREM
ARIF
ISMET
NUHI
SHANI
HAXHI
HETEM
B
AVDYL
NIBI
H
MURAT
XHELIL
A
HAZIR
M
Q
A
J
DALIP
RRAHMAN
R
BEQIR
BEQIR
MUHARREM
XHAFER
XHAFER
ZENUN
XHAFER
280
Dat. događaja
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
Mesto
Prishtina/Pristina
Mitrovica
Prishtina - Makovac
(Savrovë)
Damanek
Malishevë - Negrovc
Kline-Qupeve
Peja/Pec (Brolaj)
Makoc
Peja/Pec (Zllatar)
Mitrovica
Gjilan/Gnjilane
Shtime-Gjyrkoc
Mitrovica (Dubovc)
Podujevo/Podujevo
Mitrovica
Vinarce
Mitrovica (Vinarc i
Peja/Pec
Gjakova/Djakovica
Prishtina - Makovac
Prishtina/Pristina
Prishtina - Makovac
Prishtina/Pristina
Suharekë
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Mitrovica (Keqekollë)
Vushtri/Vucitrn - Kastriot
Rrahovec/Orahovac
Lipjan/Lipljan
Prizren-Arban
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Ferizaj/Urosevac
Suhareka - Dragaqina
Prishtina - Makovac
Polje
Skenderaj/Srbica
Prishtina/Pristina
Prishtina - Makovac
Prishtina - Makovac
Gjilan/Gnjilane
Nakarade Batajnica BAPolje - Nakarade
Polje - Nakarada
Polje - Nakra
Nakarade Batajnica BANakarade BA-07-151T,
Fushë Kosovë - Nakra
Izvor Inf.
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
5
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
4/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
273/5
1
2/3/5
1
5
1
2/3
2/3/5
5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
Prezime
MIRENA
MIRENA
MIRENA
MIRENA
MIRENA
MIRENA
MIRENA
MIRENA
MIRENA
MIRENA
PACOLL
PACOLLI
PERTESHI
PRESTRESHI
RAMA
RUSHITI
RUSHITI
SADIKU
SEJDIU
SEJDIU
SEJDIU
SEKIRAQA
SOPAJ
SYLA
SHALA
SHALA
SHEQIRI
SHITA
TROLLI
TROLLI
TROLLI
TROLLI
TROLLI
TROLLI
TROLLI
TROLLI
TROLLI
TROLLI
TROLLI
VITIA
VLLASALIU
VLLASALIU
YMERI
ZHUJANI
ABDULLAHU
BAJRA
BUNJAKU
DYLAUKA
GASHI
HAXHA
HYSENI
HYSENI
IBRAHIMI
JAKUPI
JAKUPI
JAKUPI
JAKUPI
Ime
IDRIZ
ILMI
ISMET
MENTOR
NAZIF
NEZIR
SAMI
VETON
VETON
ZEQIR
MUHAREM
FATMIR
NEZIR
AGIM
SOKOL
RUSHIT
ZAHIDE
SINAN
ADEM
BEKIM
REXHEP
MEHMET
AZEM
REMZI
HAJDIN
TAFIL
NAMAN
LAVDIM
AZEM
HAKI
ISUFI
NAZIF
PETRIT
SEJDI
SHAHINI
SHERIF
TAHIRI
UKE
YMER
ENVER
FAHREDIN
SHEMSEDIN
HAJRIZ
HAJREDIN
SADIK
NEBIH
ENVER
XHYLFIDANE
UKSHIN
ARMEND
HILMI
ILMIE
ISLAM
ARIAN
BEQIR
FATMIR
FATON
Ime oca
ZENUN
XHAFER
ZYMER
IDRIZ
ZENUN
ZENUN
MUHARREM
BEQIR
IDRIZ
MUHARREM
A
A
HAZIR
RR
QAZIM
RRUSTEM
JANUSH
(DAUT)
J
J
JAHIR
QAMIL
A
RIZAH
O
HYSEN
SHABAN
HYSEN
MUHARREM
MEHMET
ADEM
ALI
SADRI
SALIH
JEMIN
ALI
MUSLI
HASAN
G
G
QERIM
Z
SAHIT
S
RAMADAN
HAXHI
RAM
AZEM
REXHEP
REXHEP
HETEM
NAZMI
MEHMET
BEQIR
BEQIR
God. rođenja
3-Aug-52
1-Jan-50
13-Jun-43
10-Feb-73
1-Jan-61
1-Jan-64
1-Mar-27
24-Feb-74
1-Jan-67
1-Jan-78
1-Jan-71
1-Jan-50
14-Dec-74
1-Mar-45
12-Sep-38
1-Jan-42
1-Jan-25
1-Jan-49
1-Jan-78
1-Jan-56
1-Jan-60
1-Jan-55
1-Jan-64
1-Jan-48
1-Jan-61
1-Jan-54
1-May-46
1-Jan-39
1-Jan-39
1-Jan-34
1-Jan-41
1-Jan-82
1-Jan-27
1-Jan-17
1-Jan-36
1-Jan-36
1-Jan-24
1-Jan-08
14-Oct-73
1-Jan-76
1-Jan-74
5-May-23
1-Jan-52
1-Jan-70
1-Jan-21
1-Jan-69
1-Jan-36
1-Jan-47
10-Apr-84
1-Jan-59
1-Jan-36
15-Nov-81
3-Jul-39
1-Dec-65
1-Jan-82
281
Dat. događaja
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
21-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
Mesto
Nakarade Batajnica BAObiliq/Obilic
Nakarade Batajnica BAPolje
Nakarade Batajnica BANakarade Batajnica BANakarade Batajnica BAFushë Kosovë - Nakra
Polje
Nakarade Batajnica BAMalishevë - Burim
Gjilan/Gnjilane
Suhareke-Duhel
Gjakova/Djakovica
Nakarade BA-07-104T,
Skenderaj/Srbica
Mitrovica (Gushave)
Shipol / Šipolje
Mitrovica
Skenderaj/Srbica
(Makoc)
Podujevo/Podujevo
Lipjan (Suharekë)
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
SXL01-003BP
Mitrovica
Kaqanik/Kacanik
Suhareke-Dragaqina
Suhareke-Dragaqina
Suhareke-Dragaqina
Suhareke-Dragaqina
Suhareke-Dragaqina
Suhareke-Dragaqina
Suhareke-Dragaqina
Suhareke-Dragaqina
Suhareke-Dragaqina
Suhareke-Dragaqina
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Zllatar / Zlatare
Gjakova/Djakovica
Podujevo/Podujevo
Suharek-Savrove
Kamenica
Gjakova/Djakovica
(Grashticë)
Podujeve
Mitrovica (Keqekollë)
Podujeve
Podujeve
Shtime-Reqak
Podujeve
Shtime-Reqak
Prishtina/Pristina
Izvor Inf.
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
273/5
5
2/3
2/3/5
5
2/3/5
5
2/3
5
1
2/3/5
4/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
5
2/3/5
2/3/4
2/3/5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/4
2/3/5
1
5
2/3
2/3
23
5
2/3/5
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
Prezime
JAKUPI
JAKUPI
JAKUPI
KAFIXHOLLI
KASTRATI
KRASNIQI
KRASNIQI
LLUMNICA
MUZAQI
NAMANI
RAMADANI
SELMANI
SELMANI
TARA
XHEMAILI
BUNJAKU
CAKAJ
DELIU
DUSHI
GASHI
GERVALLA
KABASHI
KONUSHEVCI
KRASNIQI
LATIFI
MUSA
SELACI
TARA
ALIU
AVDULLAHU
BEHRAMAJ
BEHRAMI
BEQIRI
DEDINCA
DELIU
DESKU
GERVALLA
HAJRA
HALILI
HARADINAJ
HAZIRAJ
ISA
ISA
KLINAKU
KOXHA
KOXHA
KOXHA
KOXHA
KOXHA
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
LAQI
Ime
FIKRIJE
HAZBIJE
MUSA
ALI
HYSEN
IBRAHIM
LATIF
NEXHMI
MIRAN
BAKI
GANI
BEDRI
BEKIM
MINAVERE
NEHAT
AZIZI
BAHRI
PAKIZE
KADRI
XHYLIE
HAMZA
RAMADAN
ISA
TAHIR
ISLAM
HAMIDE
BEHRAM
MIHEDIN
REMZI
ZENUN
XHEMAJL
KADE
ARSIM
SHEFKI
MUSTAF
QELE
NUREDIN
BEQIR
HARADIN
MYRVETE
SAZAN
ZEQIR
FAZLI
RIZAH
EDON
VALDET
OSMAN
BURIM
FISNIK
AGRON
FATMIR
FELLENZA
GJERGJ
NEBIH
SKENDER
GJERGJ
SHAQIR
Ime oca
BEQIR
BEQIR
NEZIR
ZEQIR
BAJRAM
AVDULLAH
NEZIR
IBRAHIM
I
MEHMED
God. rođenja
20-Apr-77
24-Mar-72
1-Aug-69
15-Mar-41
4-May-60
1-Jan-56
1-Jan-81
1-Jan-59
1-Jan-64
15-Nov-79
BAJRAM
HABIB
1-Jan-63
1-Jan-76
1-Jan-30
1-Jan-75
1-Jan-35
1-Jan-72
1-Jan-83
1-Jan-48
1-Jan-18
1-Jan-12
1-Jan-58
1-Jan-40
1-Jan-34
1-Jan-46
1-Jan-26
1-Jan-49
1-Feb-31
23-Mar-57
1-Jan-62
XHEMAIL
S
N
(HASAN)
R
BEQIR-HASAN
AVDI
SHAIP
XHEMAJL
K
SHABAN
H
HAJRUSH
(AZIZ)
M
SYLE
ALI
QAZIM
HALIL
A
SHABAN
MEHMET
MILAZIM
B
RAMADAN
A
BEKIM
ISAK
JAKUP
FERID
SHEFQET
NEBI
NEBI
PREN
ISLAM
NEBIH
PREN
IDRIZ
1-Jan-39
1-Jul-74
1-Jan-20
1-Jan-57
1-Jan-77
1-Jan-55
1-Jan-40
1-Jan-82
10-Aug-81
1-Jan-19
1-Jan-18
1-Jan-54
1-Jan-96
1-Jan-85
1-Jan-85
1-Jan-86
1-Jan-89
2-Oct-72
10-Jan-66
1-Jan-67
1-Jan-65
3-Jan-42
1-Jan-72
1-Jan-65
1-Jan-22
282
Dat. događaja
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
22-Apr-99
23-Apr-99
23-Apr-99
23-Apr-99
23-Apr-99
23-Apr-99
23-Apr-99
23-Apr-99
23-Apr-99
23-Apr-99
23-Apr-99
23-Apr-99
23-Apr-99
23-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Prishtina/Pristina
2/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Prizren - Rahovec
1
Podujeve
5
(Grashticë)
2/3/5
Keqekollë
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Vushtrri/Vucitrn-Studime
5
Rrahovec/Orahovac
2/3
Vushtrri/Vucitrn
5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Mitrovica (Shipol)
5
Prizren/Prizren
2/3/5
Mitrovica
2/3
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
PRIZREN
5
Mitrovicë / Mitrovica
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
5
Gjakova/Djakovica
1
(Bellacërkë)
2/3
Rrahovec/Orahovac
2/3
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Podujevo/Podujevo
2/3
Prishtina/Pristina
2/3/5
Rahovec
2/3
Mitrovica (Kqiq i Madh)
5
Vushtrri/Vucitrn
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
Kline/Klina
2/3
Obiliq/Obilic
1
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Peje
5
Bogicevica in Plav 5
Srbica)
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Peja/Pec (Drinisht)
5
Kline-Korishë
2/3/5
Rezallë
5
Prizren/Prizren
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn-Burim
2/3/5
Kaqanik/Kacanik
2/3/5
Kaqanik/Kacanik
2/3/5
Kaqanik/Kacanik
2/3/5
Kaqanik/Kacanik
2/3/5
Kaqanik/Kacanik
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
1
Polje
2/3
Pastasel
2/3
Peje - Këpuz
5
Gjakova/Djakovica
1
Gllogovc/Glogovac
1
Prishtina/Pristina
2/3
Kaqanik
5
Prezime
MALOKU
MIFTARI
MUSLIU
PRRONAJ
PRRONAJ
REXHEPI
SHALA
SHALA
VATOVCI
ZENELI
DEMAJ
FERIZI
GASHI
HAJDARAJ
HASANI
HAXHIU
IBISHI
IBRAHIMI
KELMENDI
LUGALIU
NIKQI
NIKQI
PECI
SHAQIRI
CIMILI
DIBRANI
FEKA
FEKA
FEKA
FERA
GIGOLLAJ
ISMAILI
ISTREFI
JAHAJ
KACIU
KURTI
MEMQAJ
MENXHIQI
PARLLANGAJ
RAMADANI
SAHITI
SEJDIU
SOPA
THAQI
ABAZI
ABAZI
ABAZI
ADEMAJ
ADEMAJ
ADEMI
ADEMI
AHMETAJ
AHMETI
AHMETI
AHMETI
AHMETI
AHMETI
Ime
HAMDI
RAMADAN
NEXHMEDIN
AFRIM
BRAHIM
FERID
SAHIT
BRAHIM
GEZIM
XHAVIT
ERMAL
HASAN
FANOL
CEN
ZYLE
ABDULLAH
GANI
RAHIME
SELIM
JAHIR
SOKOL
VESEL
NAIM
LAVDIM
ASLLAN
BESIM
NYSRET
REXHEP
SHEFQET
SHEFQET
AFRIM
DEMUSH
HALIT
VALBON
GAZMEND
ALIRIZA
JETON
SHABAN
SKENDER
ASLLAN
KADRI
HAKI
YMER
BEKIM
MARK
PASHK
PJETER
BEKIM
SHEMSI
ISUF
MAZLLUM
LIRIDON
AHMET
AHMET
BLERIM
HYSEN
MALE
Ime oca
JAHIR
QAMIL
RIZAH
B
A
JASHAR
B
RAMADAN
SEFER
(RASIM)
God. rođenja
1-Mar-36
1-Jan-54
7-Feb-52
1-Jan-70
1-Jan-39
1-Jan-60
1-Jan-21
5-Mar-49
23-Sep-77
1-Jan-63
1-May-98
N
DERVISH
ALIDIN
ZYMER
AZEM
AVDULLAH
MAXHUN
IBISH
ZEQIR
KAMER
HAZIR
U
RAMADAN
1-Jan-94
25-Dec-55
1-Jan-27
1-Jan-54
4-Sep-46
3-Jun-50
1-Jan-72
12-Dec-41
10-Feb-38
1-Jan-39
1-Jan-75
1-Jan-85
17-Apr-71
1-Jan-68
1-Jan-50
1-Jan-56
1-Jan-46
2-May-69
1-Jan-73
1-Jan-77
10-Apr-25
1-Jan-77
15-Nov-75
1-Jan-56
1-Jan-77
1-Jan-30
1-Jan-74
23-Jul-67
1-Jan-20
1-Jan-71
1-Jan-18
1-Jan-68
14-Oct-62
29-Mar-59
29-Mar-46
6-May-81
9-Feb-61
3-Aug-63
28-Dec-82
1-May-82
1-Jan-45
2-Sep-34
29-Mar-80
25-Jun-31
25-Jan-36
J
J
J
JASHAR
MALIQ
HESET
JAHIR
XHEMAJL
AVDULLAH
RAMADAN
LATIF
I
HASAN
AVDULLA
M
LUTFI
GJON
GJON
MARK
MUHARREM
BINAK
AVDYL
BAJRAM
QAUSH
MUSTAF
RAMADAN
HYSEN
SADIK
AVDYL
283
Dat. događaja
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
24-Apr-99
25-Apr-99
25-Apr-99
25-Apr-99
25-Apr-99
25-Apr-99
25-Apr-99
25-Apr-99
25-Apr-99
25-Apr-99
25-Apr-99
25-Apr-99
25-Apr-99
25-Apr-99
25-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
26-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
Mesto
Gullboc - Malishevë
Mitrovica (Kqiq i Madh)
Kičić
Gjilan/Gnjilane
Krasniqe EP.
Gjilan/Gnjilane
Mitrovica (Brojë)
Llukar / Lukare
Mitrovica
Madh)
Gjakova/Djakovica
Mitrovica
Peja/Pec (Brolaj)
05-062T, ICRC Nr.BLGMitrovica
Gllogovc/Glogovac
Mitrovica
Mitrovica (Ceraje)
Peja/Pec (Arbanë)
Istog/Istok
Peja/Pec - Prelaj
Peja/Pec - Prelaj
Vushtrri- Studime
Gllogovc/Glogovac
Gjakova/Djakovica
Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn
Begaj
Vushtrri/Vucitrn
Vushtrri (Kaqanik)
(Mazrek)
Vushtrri/Vucitrn
Mitrovica
Polje - Batajnica BA-07Mitrovica
(Mazrek/Mazrek)
Prizren/Prizren
(Mazrek)
Peja/Pec (Leshan)
Nedre Nerodime
Suharek
Ramoc Batajnica BA-05Ramoc Batajnica BA-05Ramoc Batajnica BA-05Mejë Batajnica 2BA-080,
Mejë Batajnica 2BA-107,
Mejë Batajnica 2BA-90,
Mejë Batajnica 2BA-188,
Mejë Batajnica 2BA-017,
Korenice BA-05-076T,
Mejë Batajnica 2BA-148,
Batajnica 2BA-061,
Batajnica 2BA-176,
Vushtrri/Vucitrn
Izvor Inf.
5
2/3/5
2/3/4/5
2/3/5
5
2/3
5
4/5
2/3
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
1
2/3
2/3/5
1
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
1
5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
Prezime
AHMETI
AHMETI
ALIAJ
ALIAJ
ALIAJ
ALIAJ
ALIAJ
ALIAJ
ALIJAJ
ALIJAJ
AVDULLAHU
AVDULLAHU
AVDYLI
AVDYLI
AVDYLI
AVDYLI
AVDYLI
AVDYLI
AVDYLI
BAJRAKTARI
BAJRAMI
BAJRAMI
BAJRAMI
BAJRAMI
BAJRAMI
BAJRAMI
BAJRAMI
BALA
BALA
BALA
BALA
BALIU
BARDHECI
BARDHECI
BARDHECI
BATUSHA
BEQAJ
BEQAJ
BEQAJ
BEQAJ
BEQAJ
BEQAJ
BEQAJ
BEQAJ
BEQAJ
BEQAJ
BEQAJ
BEQAJ
BEQAJ
BEQIRAJ
BEQIRAJ
BEQIRAJ
BEQIRAJ
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
Ime
MAZLLOM
MUSKO
ADEM
AGRON
ALI
ARBEN
SALI
ZENUN
ARBEN
NIFE
YMER
MUSTAFË
AFRIM
BAJRUSH
HYSEN
MEHMET
MUHEDIN
PAJAZIT
AVDYL
LAVDIM
AHMET
ALI
RAMADAN
SHABAN
SYLE
XHAFER
XHAVIT
ALI
BAJRAM
MEHMET
PERPARIM
RAGIP
DEMUSH
IDRIZ
MUHAMET
HAKI
ARMEND
BAJRAM
BEDRI
BRAHIM
DRITAN
EMIN
KUJTIM
MENTOR
MILAZIM
RASIM
TAFE
YMER
ZEQE
ALBERT
ARSIM
SYLE
TAHIR
AHMET
AVNI
BINAK
DANIEL
Ime oca
QAUSH
HAXHI
ADEM
MUSTAF
ADEM
RAME
RAME
ADEM
XHEMAIL
HYSEN
RIZA
UKE
DINE
ALI
AVDYL
SEJD
XHAFER
TAFE
KADRI
EMRULLAH
BAJRAM
HALIL
HAMEZ
ALI
SALI
ALI
ALI
ALI
ZENUN
SELIM
DINE
LANË
DERVISH
MUHAMET
BRAHIM
BRAHIM
SULEJMAN
YMER
BEQE
TAFE
RASIM
BEQE
BRAHIM
SHABAN
BRAHIM
SHABAN
TAHIR
MUSA
HAGJI
HAGJI
IBISH
God. rođenja
1-Jan-82
1-Jan-36
1-Jan-44
20-Oct-82
3-Oct-49
1-Jan-80
18-Aug-46
5-May-55
15-May-80
4-Jun-82
3-Aug-69
19-Jan-80
1-Feb-83
1-Jan-43
27-Sep-57
20-Jan-73
18-Jan-67
26-Jun-52
17-Jan-76
1-Jan-73
1-Jan-44
1-Jan-82
10-Jun-72
21-May-62
11-Oct-64
1-Jan-72
1-Jan-24
10-Dec-53
9-Jan-61
1-Jan-71
26-Feb-69
29-May-70
10-May-74
1-Jan-80
18-May-70
6-Jun-82
30-Jan-58
6-Jan-63
13-Jul-71
13-Feb-82
15-Mar-65
5-Jul-83
3-Sep-80
2-Jan-68
10-Jun-53
3-May-45
11-Jul-49
1-Jan-42
2-Jan-78
7-Jul-83
10-May-44
1-Jan-41
1-Jan-54
1-Jan-57
1-Jan-65
2-Jul-59
284
Dat. događaja
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakovë 5
022, ICRC Nr.BLG273/5
Batajnica 2BA-152,
2/3/5
Batajnica 2BA-037,
2/3/5
146, ICRC Nr.BLG2/3/5
Batajnica "BA-222,
2/3/5
2BA-044, ICRC Nr.BLG273/5
Gjakova/Djakovica
2/3
2/3
Mejë Batajnica 2BA-123,
2/3/5
Mejë
5
Gjakova/Djakovica 1
Mejë Batajnica 2BA-198,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-205,
2/3/5
Mejë
1
Mejë Batajnica "BA-045,
2/3/5
Mejë
2/3/5
Dobrosh Batajnica BA2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-126,
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Mejë
2/3/5
Podujeve
5
Mejë
2/3/5
Mejë 2BA-223, ICRC
2/3/5
ICRC Nr.BLG-801726
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-103,
2/3/5
Korenice Batajnica BA2/3/5
Mejë
273/5
Korenice Batajnica BA2/3/5
Korenice BA-05-155T,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-048,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-036,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-040,
2/3/5
Deqan - Jahoc
5
Mejë Batajnica 2BA-238,
2/3/5
Mejë 2BA-125, ICRC
2/3/5
Mejë
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-034,
2/3/5
Mejë 2BA-161, ICRC
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-038,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-159,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-043,
2/3/5
Mejë
1
Mejë
273/5
Mejë Batajnica 2BA-079,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-047,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-192,
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Mejë
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-118,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-124,
2/3/5
Mejë
2/3/5
Gjakovë - Mejë
5
Gjakove - Mejë
2/3/5
Gjakovë - Mejë
5
Gjakova - Korenicë
2/3
Prezime
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERSIHA
BINAKU
BINAKU
BINAKU
BOBI
CUNI
CUNI
CUNI
CURRI
CURRI
CURRI
DEDA
DEDA
DEDAJ
DEDAJ
DEDAJ
DEDAJ
DEDAJ
DEDAJ
DEDAJ
DEDAJ
DEDAJ
DEDAJ
DELIJA
DELIU
DEMAJ
DINAJ
DOBRA
DUZHMANI
DUZHMANI
DUZHMANI
DUZHMANI
DUZHMANI
DUZHMANI
DUZHMANI
DUZHMANI
DUZHMANI
DUZHMANI
FAZLIJAJ
FAZLIJAJ
FAZLIJAJ
FERATI
FETAHU
FETAJ
GASHI
GASHI
GAXHERI
GAXHERRI
GAXHERRI
GAXHERRI
GJOCAJ
GJOKAJ
GJONI
Ime
HALIL
KOLË
MARK
MUHAMET
ISMAIL
AVNI
BINAK
ISMAIL
ISMET
FIQIRI
MUHARREM
SUTKI
ISTREF
IZET
XHEVDET
LINTON
MARTIN
LINTON
FRROK
GJON
MARK
MUSË
MIKEL
NIKOLLË
PASHK
PJETER
XHON
DELI
DELI
ALI
ISUF
SELAMI
AGRON
FRANE
GEZIM
GOSTIN
KOLE
MANUEL
MARJAN
MIKEL
PALE
PASHK
MALE
MUSKO
SHANI
AJETE
DAUT
HAGJI
LULZIM
ROBERT
FADIL
BRAHIM
XHAFER
HASAN
DEME
ARDIAN
ALBERT
Ime oca
UKE
IBISH
LUKË
MUSTAFE
ADEM
HYSEN
HYSEN
ALI
BARDHE
ALI
MUHARREM
RRUSTE
RRUSTE
QERIM
PJETER
PASHK
NIK
UKE
UKE
NDUE
NIK
GJOKË
UKE
UKE
UKE
MIFTAR
ALI
TOME
MARK
NDUE
MARK
MARK
NDUE
NDUE
MARK
KOL
NDUE
BAJRAM
FAZLI
NAZIF
HARADIN
AVDULLAH
ZEF
ZEF
AVDYL
MUHARREM
ADEM
HAJDAR
ALI
IBRAHIM
God. rođenja
27-Jun-49
10-May-50
1-Jan-31
13-Oct-43
1-Jan-63
24-Apr-57
1-Aug-65
27-Apr-63
18-Jan-78
25-May-53
1-Apr-35
1-Mar-79
23-May-67
14-May-73
22-May-77
1-Jan-83
12-Sep-67
28-Aug-82
11-Mar-65
1-Jan-37
29-Jun-52
19-Mar-62
1-Jan-82
4-Aug-58
22-Aug-35
20-Sep-37
14-Jul-62
1-Jan-62
28-Aug-60
10-May-77
20-Apr-82
19-Feb-76
9-Feb-74
1-Mar-64
7-Jan-28
5-Jan-79
21-Oct-68
8-Sep-67
30-Jan-66
2-Jan-65
1-Jan-55
1-Jan-55
19-Jul-63
1-Jan-10
30-Aug-44
27-Jun-59
6-May-69
16-Jan-70
6-Jan-64
1-Jan-61
30-Apr-33
20-Oct-71
15-Jul-60
1-Jan-76
285
Dat. događaja
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Mejë Batajnica 2BA-162,
2/3/5
Gjakovë - Korenice
5
Gjakovë - Korenice
5
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakovë - Mejë
5
05-149T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakovë - Korenicë
1
Batajnica 2BA-145,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-254,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-254,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Mejë
2/3/5
Kosovë
1
Gjakovë - Mejë
5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Korenice Batajnica BA2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
05-324T, ICRC Nr.BLG5
05-129T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Gjakovë - Korenicë
05-334T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Gjakovë - Korenicë
5
Korenice Batajnica BA2/3/5
05-016T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Decan/Decani
2/3
Bllatë - Rahovec
2/3/5
Batajnica 2BA-067,
2/3/5
Batajnica 2BA-031,
2/3/5
Gjakovë / Djakovica
5
Gllogovc/Glogovac 2/3/5
Batajnica 2BA-062,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-252,
2/3/5
Korenice 2BA-200,
2/3/5
Korenice 2BA-220,
2/3/5
Jahocë
2/3
Korenice 2BA-216,
2/3/5
Mejë
2/3/5
Korenice 2BA-250,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-082,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-175,
2/3/5
Prishtina/Pristina
2/3
Gjakovë - Mejë
5
Mejë
2/3/5
Mitrovica
1
Rrahovec/Orahovac
1
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-235,
2/3/5
Istog/Istok
2/3
Mejë
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-187,
2/3/5
Mejë
2/3
Batajnica 2BA-084,
2/3/5
Batajnica 2BA-100,
2/3/5
Pejës)
2/3/5
Prezime
GJONI
GJOTA
GOLAJ
GOLAJ
GOLAJ
GOLAJ
GOLAJ
GOLAJ
GOQI
J
HAJDARAJ
HAJREDINI
HAJREDINI
HAJREDINI
HASANAJ
HASANAJ
HASANAJ
HASANAJ
HASANAJ
HASANAJ
HASANI
HAXHA
HAXHIJA
HAXHIU
HAXHIU
HAXHIU
HAXHIU
HOTI
HOXHA
HYKOSMANI
HYSENI
IBRAHIMI
IBRAHIMI
IDRIZI
IMERAJ
ISLAMAJ
ISTREFI
ISUFI
ISUFI
JASIQI
KABASHI
KABASHI
KABASHI
KABASHI
KABASHI
KACOLI
KACOLI
KACOLI
KAMERI
KAMERI
KAMERI
KAMERI
KAMERI
KAMERI
KASTRATI
KOMANI
KOMANI
Ime
SOKOL
JAKUTE
ASLLAN
AVDI
IDRIZ
MUSA
RAME
REXHE
MUHAMET
SKENDER
REXHEP
FAIK
HYSNI
QAMIL
ELSON
GJON
LUAN
MITËR
NDUE
SHYT
IBER
MENTOR
AFRIM
AFRIM
AVDI
FLORIM
TAHIR
ARMEND
FLAMUR
ISMET
BINAK
ALI
HYSNI
MASAR
SHEFKI
DEMË
SHEMSI
BAJRAM
ISA
FAIK
ANDRUSH
ARBEN
ARBEN
HAXHI
NIKOLL
PJETER
PJETER
TOME
MUHARREM
BESIM
GËZIM
BRAHIM
RRUSTEM
SHPEND
QAMILE
FRANE
NIKOLLE
Ime oca
God. rođenja
RIZË
BRAHIM
MURAT
MEHMET
REXHE
MEHMET
MEHMET
IDRIZ
BAJRAM
SALIH
SADIK
IMER
HAZIR
MITËR
PALUSH
SHYT
PALUSH
PALUSH
GJON
UKE
SADRI
ISUF
ISUF
JASHAR
ISUF
ALUSH
ADEM
ABEDIN
LAH
RAME
HASAN
QAZIM
SMAJL
1-Jan-45
1-Mar-58
15-Nov-68
25-Feb-43
23-Sep-75
30-Jan-64
1-Jan-45
2-Jun-64
7-Mar-81
1-Jan-61
1-May-56
11-Oct-64
8-Mar-65
9-Nov-71
1-Feb-33
16-Jul-82
1-Jan-43
1-Jan-39
30-Apr-54
11-Feb-53
1-Jan-74
29-Nov-63
29-Nov-63
15-Jan-76
3-Feb-66
3-Feb-50
30-Jun-94
7-Nov-86
1-Jan-76
1-Jan-82
15-Apr-62
17-Jul-59
1-Jan-63
ALI
XH
BEKE
BEKE
MISIN
NIKOLL
14-May-36
1-Jan-99
28-Sep-83
1-Jan-80
26-Nov-67
7-Feb-81
1-Jan-85
22-Feb-75
17-Feb-40
17-Oct-56
1-Jan-76
2-Dec-64
23-May-76
9-Jan-63
18-Jan-70
26-Sep-70
1-Jan-28
10-May-58
18-Feb-50
1-Jan-28
9-Jun-71
24-Nov-63
SOKOL
SELIM
ZEFE
TUN
TUN
MAL
BAJRAM
HALIM
RRUSTEM
SADRI
MALE
JANUZI
PRENK
GJOKE
286
Dat. događaja
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Peja/Pec
2/3
Gjakovë - Meje
5
Batajnica 2BA-26, ICRC
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-208,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-077,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-009,
2/3/5
Mejë
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-013,
2/3/5
Prizeren-Tosuz
1
Gjakovë - Meje
2/3/5
Deqan - Sheremetaj
5
Batajnica 2BA-199,
2/3/5
Batajnica 2BA-114,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-158,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
1
Mejë Batajnica 2BA-206,
2/3/5
Batajnica 2BA-170,
2/3/5
Mejë
2/3/5
Gjakovë - Mejë
1
Batajnica 2BA-221,
2/3/5
Batajnica 05-464T
2/3/5
Batajnica 2BA-211,
2/3/5
Mejë MPU 2000
273/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-004,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-020,
2/3/5
Podojeve
5
(Vaganicë)
2/3
Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-108,
2/3/5
Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-117,
2/3/5
Batajnica 2BA-104,
5
Istog/Istok
2/3/5
Batajnica 2BA-249,
2/3/5
5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Gjakoë - Mejë
2/3/5
2/3
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Gjakovë - Mejë
5
Korenice BA-05-006T
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3
05-109T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Gjakovë - Mejë
5
Polje
2/3
Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-234,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-195,
2/3/5
Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-207,
2/3/5
Mejë
2/3/5
Vermicë
2/3/5
Batajnica 2BA-134,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-001,
2/3/5
Prezime
KOMANI
KQIRA
KQIRA
KQIRAJ
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KUKAJ
KUKAJ
KUKAJ
KUKAJ
KUKAJ
KUQI
KUQI
KURPALI
KURTAJ
KURTAJ
KURTAJ
KURTAJ
KURTAJ
KYQYKU
LLESHI
MALA
MALA
MALA
MALAJ
MALAJ
MALAJ
MALAJ
MALIQI
MALOKU
MALUSHAJ
MALUSHAJ
MALUSHAJ
MARASHI
MARKAJ
MARKAJ
MARKAJ
MARKAJ
MARKAJ
MARKAJ
MARKAJ
MARKAJ
MARKAJ
MARKAJ
MEHMETI
MEHMETI
MEHMETI
MEHMETI
MEHMETI
MEHMETI
MEHMETI
MEHMETI
MEHMETI
MEHMETI
Ime
PASHK
MIKEL
PASHK
LUZ
ALBERT
LAZER
MARK
NDUE
PJETER
BLENDAR
SABRIJE
SHKELZEN
SHKURTE
VLORA
HALIL
HASAN
ILMI
HAKI
ISA
ISA
MUHAMET
SAMI
HALIL
ANTON
KLAUDIE
KOLE
MONIKA
BLERIM
GJERGJ
VAT
VILSON
ALI
YMER
BESIM
ESAD
SHEFKI
PJETER
BEKIM
DEDE
GEZIM
GJOVALIN
MARK
MILAN
PASHUK
PETRIT
PREN
SOKOL
AGRON
ARBEN
CAUSH
GANI
HYSEN
HYSNI
MEHMET
MUHARREM
RAME
SAMI
Ime oca
PRENK
NDUE
DEDE
MARK
NDREC
DEDE
HIL
BIB
DEDE
SHKELZEN
SHKELZEN
MEHMET
ALI
SHKELZEN
MEHMET
IBRAHIM
MUHAMET
OSMAN
OSMAN
OSMAN
QAZIM
SELMAN
ZEF
KOL
NIKE
ZEF
VAT
ZEF
MARK
GJERGJ
SYLE
HAZER
MUHAMET
QAZIM
MUSTAFE
God. rođenja
2-Oct-66
17-May-62
13-Sep-59
20-Mar-60
16-Nov-80
26-Nov-60
21-Sep-75
12-Jan-66
26-Jun-66
1-Jan-88
1-Jan-81
1-Jan-58
1-Jan-19
1-Jan-86
1-Jan-39
16-Jan-62
1-Jan-80
5-Oct-80
1-Jan-40
27-May-69
19-Jul-54
13-Jun-70
2-Aug-51
5-Jan-74
30-Nov-84
28-Nov-55
1-Jan-35
29-Aug-83
23-Apr-45
14-Feb-62
16-Apr-72
1-Jan-08
1-Jan-60
1-Jan-67
15-Nov-72
5-Apr-61
MARK
ZEF
SOKOL
DEDE
ZEF
DEDE
PREND
MARK
ZEF
ZEF
GANI
GANI
BAJRAM
ELEZ
MEHMET
ALI
RAME
SALI
RAME
MUHARREM
20-May-74
20-Mar-63
15-Sep-78
14-Jan-63
18-Aug-74
6-Apr-64
28-Feb-58
26-Jun-70
5-Feb-32
12-Sep-36
28-Apr-78
23-Feb-80
1-Jan-54
2-Nov-54
25-Aug-55
8-Jan-59
22-Oct-81
1-Jan-31
10-Aug-56
21-May-79
287
Dat. događaja
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Mejë Batajnica 2BA-093,
2/3/5
Korenice BA-05-119T,
2/3/5
Korenice BA-05-009T,
2/3/5
Korenice BA-05-239T
2/3/5
Batajnica 2BA-129,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
1
Batajnica 2BA-224,
2/3/5
02-241, ICRC Nr.BLG2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-171,
2/3/5
Gjakovë - Meje
5
Gjakovë - Meje
5
Gjakovë - Meje
5
Gjakovë - Meje
5
Gjakovë - Meje
5
Gjakova/Djakovica
5
Batajnica 2BA-110,
2/3/5
Batajnica 2BA-096,
5
Peja/Pec (Kryedrin)
2/3
(Meje)
2/3
Batajnica 2BA-184,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-076,
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakov¨e - Mejë
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Mejë
2/3/5
Korenice BA-05-310T,
2/3/5
05-077T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
05-073T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Mejë
2/3/5
2/3
Batajnica 2BA-081,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-137,
2/3/5
Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-145,
2/3/5
Mejë
5
05-260T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-245,
23/5
Korenice BA-05-035T,
2/3/5
Batajnica 2BA-242,
2/3/5
Korenice BA-05-247T,
2/3/5
Mejë Batajnica (BA02)
2/3/5
Mejë
2/3/5
Korenice BA-326T and
2/3/5
Mejë
2/3/5
Mejë
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-127,
2/3/5
Batajnica 2BA-078,
2/3/5
Batajnica 2BA-72, ICRC
2/3/5
Batajnica 2BA-135,
2/3/5
Mejë
1
Batajnica 2BA-116,
2/3/5
Mejë
2/3
Batajnica 2BA-102,
2/3/5
Prezime
MERTURI
META
MIROCI
MUCAJ
MUSA
NDREJAJ
NGREJAJ
NDREJAJ
NDUE
NDUE
NEC
NEZIRI
NIKA
NIKIQI
NIMANAJ
NREAJ
NREJAJ
NREJAJ
NUZA
OSDAUTAJ
OSMANI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PAJAZITI
PALOKAJ
PEPAJ
PERTUNAJ
PJETRI
PJETRI
PJETRI
PRELAJ
PRELAJ
PRELAJ
PRELAJ
PRELAJ
PRENDI
PRENDI
PRENDI
PRENDI
PRENDI
PRENDI
PRENDI
PRENDI
QESTAJ
RAMA
RAMA
RAMA
RAMA
Ime
MARASH
BAJRAM
BRAHIM
QAZIM
FAIK
KOLE
NDREC
PASHK
NUE
SOKOL
DEDË
AHMET
DELI
METË
NAIM
KOLE
PASHK
NREC
SOKOL
TAHIR
SHPEND
Avdyl
GANI
HALIL
HAXHI
IDRIZ
ISMET
MUJE
QERIM
SHKELZEN
SHPEND
SMAJL
ZENEL
MARK
UKE
ANTON
GASPER
ILIRIAN
SKENDER
ARDIAN
DRITON
GJERGJ
SOKOL
TOME
GJERGJ
LEONARD
MARK
PALE
PREND
ROBERT
SOKOL
VIKTOR
HAJDAR
ADEM
BUJAR
NIJAZI
SADRI
Ime oca
MIHIL
REXHEP
ISUF
ASLLAN
ADEM
ADEM
BERISHA
TAFE
AJDIN
RRUSTEM
BRAHIM
PALLUSH
ZEF
NUE
MALE
REXHEP
SYLEJMAN
MEHMET
REXHEP
MUJE
MUHARREM
MEHMET
REXHEP
ISUF
PAJAZIT
MUJE
HALIT
MEHMET
MEHMET
LEKE
MARK
MARK
MHILL
PASHK
MHIL
MARASH
PALE
PREL
PREL
KOLE
GJON
PALE
GJON
NIKE
MARK
GJON
GJON
GJON
NIMAN
SADRI
ARIF
XHAFER
ADEM
God. rođenja Dat. događaja
19-Apr-70
27-Apr-99
1-Jan-84
27-Apr-99
25-May-81
27-Apr-99
27-Apr-99
1-Jan-67
27-Apr-99
1-Jan-54
27-Apr-99
27-Apr-99
1-Jan-55
27-Apr-99
19-Feb-31
27-Apr-99
1-Jan-54
27-Apr-99
27-Apr-99
30-Mar-74
27-Apr-99
1-Jan-37
27-Apr-99
1-Jan-49
27-Apr-99
12-Aug-77
27-Apr-99
10-Aug-54
27-Apr-99
20-Apr-60
27-Apr-99
1-Jan-67
27-Apr-99
15-Jan-48
27-Apr-99
1-Jan-32
27-Apr-99
1-Jan-28
27-Apr-99
4-Jul-58
27-Apr-99
5-Apr-62
27-Apr-99
1-Feb-75
27-Apr-99
2-Apr-84
27-Apr-99
17-Feb-54
27-Apr-99
1-Jan-69
27-Apr-99
1-Jan-47
27-Apr-99
1-Jan-59
27-Apr-99
1-Apr-80
27-Apr-99
15-Aug-41
27-Apr-99
1-Jan-51
27-Apr-99
15-Oct-50
27-Apr-99
30-Jul-44
27-Apr-99
8-Mar-83
27-Apr-99
25-Apr-69
27-Apr-99
28-Oct-66
27-Apr-99
29-Oct-75
27-Apr-99
21-Jan-71
27-Apr-99
1-Feb-81
27-Apr-99
30-Jan-74
27-Apr-99
15-Mar-70
27-Apr-99
27-Feb-65
27-Apr-99
18-Oct-62
27-Apr-99
20-Apr-78
27-Apr-99
4-Sep-78
27-Apr-99
5-Apr-73
27-Apr-99
1-May-50
27-Apr-99
1-Jan-44
27-Apr-99
11-Aug-75
27-Apr-99
14-Aug-62
27-Apr-99
1-Jun-71
27-Apr-99
5-Feb-38
27-Apr-99
29-Mar-77
27-Apr-99
19-Jun-72
27-Apr-99
20-Nov-77
27-Apr-99
4-Aug-49
27-Apr-99
288
Mesto
Izvor Inf.
Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-029,
2/3/5
Batajnica 2BA-218,
2/3/5
Deqan - Zhebel
5
Deqan - Gramaqel
5
Gjakovë - Mejë
5
Mejë
5
Gjakovë - Mejë
5
Batajnica 2BA-174,
2/3/5
Batajnica 2BA-144,
5
Mejë
5
Batajnica 2BA-183,
2/3/5
Gllogovc/Glogovac
2/3
Peje
5
Gjakovë - Mejë
1
Peja/Pec
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-136,
2/3/5
Decan/Decani - Raushiq
2/3/5
Batajnica 2BA-138,
2/3/3
Batajnica 2BA-012,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Gjakovë - Mejë
1
Mejë Batajnica 2BA-53,
2/3/5
Mejë
1
Batajnica 2BA-054,
2/3/5
Batajnica 2BA018, ICRC
2/3/5
Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-011,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-109,
2/3/5
Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-185,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Suhareke-Duhel
1
05-327T and BA-052/3/5
Korenice BA-05-240T,
2/3/5
Mejë
1
251, ICRC Nr.BLG2/3/5
Korenice "BA-209, ICRC
2/3/5
Korenice 2BA-247,
2/3/5
Korenice 2BA-083,
2/3/5
Korenice 2BA-232,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
1
Gjakovë - Mejë
1
Mejë
2/35
Korenice BA-05-037T,
2/3/5
Mejë
2/3/5
Mejë
2/3/5
Mejë Batjanica 2BA-199,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-172,
2/3/5
181, ICRC Nr.BLG2/3/5
Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-075,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-101,
2/3/5
Prezime
RAMA
RAMA
RAMA
RAMAJ
RAMAJ
RAMAJ
REXHA
REXHA
REXHA
REXHA
REXHA
REXHA
REXHAJ
REXHAJ
REXHAJ
REXHAJ
RRAGAMAJ
RUSTEMI
RUSTEMI
RUSTEMI
SADIKU
SADIKU
SADIKU
SADIKU
SADIKU
SADRIU
SADRIU
SADRIU
SAHITI
SALCAJ
SALIHU
SALIHU
SALIHU
SELMANAJ
SELMANI
SELMANI
SELMANI
SELMANI
SELMANI
SELMANI
SELMANI
SELMANI
SELMANI
SELMANI
SELMANI
SKIVJAN
SMAJLAJ
SMAJLI
SOKOLI
SOKOLI
SOKOLI
SOKOLI
SOKOLI
SPAHIU
SPAHIU
SUTKI
SYLA
Ime
SEZAJ
ZENUN
ZEQIR
RAME
RAME
TAHIR
ADEM
ANTON
AVNI
BASHKIM
IBER
RUZHDI
HAMZA
ISUF
TAHIR
XHEVDET
HYSEN
BEKIM
DAN
XHAFER
IBER
ISMET
OSMAN
RAMIZ
SADIK
HYSNI
REXHEP
SHAQIR
ESAD
XHAVIT
BAJRAM
NIMON
QAMIL
BEQIR
ALI
AVDI
BAKI
BURIM
JONUZ
NEXHAT
SHERIF
SHPEND
UJKAN
XHEME
ZENUN
SHKELZEN
ERKAND
GANI
FILIP
GJERGJ
KASTRIOT
KRISTE
SIMON
ARTON
ILAZ
CINI
ISMET
Ime oca
HAZIR
RAME
METE
DERVISH
MURAT
ZENEL
HAJDAR
IDRIZ
REXHË
HASAN
IDRIZ
REXHEP
ADEM
ZENEL
ALI
OSMON
OSMON
MAL
MIFTAR
BEQE
SADIK
HAXHI
HAZIR
UKË
MUHARREM
ISUF
SELMAN
MALE
SALI
VELI
MUHARREM
SAHIT
SELMAN
XHEME
XHEME
BAJRAM
BEQIR
ZENUN
ALI
ISUF
ISUF
BRAHIMAJ
OSMAN
IMER
BRAHIM
PJETER
PASHKE
BRAHIM
BRAHIM
ILAZ
HASAN
MUHARREM
God. rođenja
3-Dec-63
23-Oct-66
1-Jan-72
1-Jan-72
8-Oct-72
17-Apr-29
25-Jun-55
3-Mar-79
28-May-71
14-Apr-79
10-Nov-46
20-Feb-74
4-Mar-37
4-Feb-72
1-Jan-80
1-Jan-59
26-Nov-49
20-Jun-71
17-Mar-64
20-Mar-72
2-Feb-59
20-Sep-71
1-Jan-40
20-Jan-66
15-Jun-42
3-Dec-62
20-Jun-55
15-Sep-52
5-Jun-65
1-Jan-73
1-Jan-49
1-Jan-50
26-Jun-59
1-Jan-45
19-Oct-10
5-Oct-73
25-Dec-80
13-Nov-69
24-Jul-83
1-Jan-33
26-Jan-79
27-Sep-81
1-Jan-34
3-Mar-51
15-Nov-80
25-Aug-58
27-May-54
22-Apr-61
7-Sep-81
16-Oct-69
13-Mar-62
1-Jan-81
1-Jan-52
1-Jan-79
1-Jan-51
289
Dat. događaja
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Batajnica 2BA-186,
2/3/5
Batajnica 2BA-025,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-150,
2/3/5
Batajnica 2BA-089,
5
Skenderaj/Srbica
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
2BA-094, ICRC Nr.BLG2/3/5
Batajnica 2BA-219,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-016,
2/3/5
Batajnica 2BA-139,
2/3/5
Batajnica 2BA-021,
2/3/5
Batajnica 2BA-014,
2/3/5
Batajnica 2BA-010,
2/3/5
Batajnica 2BA-155,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
5
Batajnica 2BA-132,
5
Batajnica BA-05-018T,
2/3/5
Peja/Pec
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Prishtina/Pristina
2/3
Mejë Batajnica 2BA-173,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-165,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-237,
2/3/5
Batajnica 2BA-143,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-169,
2/3/5
Batajnica 2BA-229,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Gjakovë - Mejë
1
Batajnica 2BA-164,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Gjakova (MPU 2007-59)
2/3/5
Batajnica 2BA-039,
2/3/5
Batajnica 2BA-028,
2/3/5
Gjakova/Djakovica
1
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-121,
2/3/5
Batajnica 2BA-067,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-032,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-243,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-215,
1
Gjakovë / Djakovica
5
Gjakovë 2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-240,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-203,
2/3/5
Gjakovë - Mejë
2/3
Mejë Batajnica 2BA-147,
2/3
Gjakovë - Mejë
2/3
Batajnica 2BA-177,
2/3
Ferizaj/Urosevac
2/3
Rrahovec/Orahovac
2/3
Batajnica (BA-2)
5
Batajnica 2BA-213,
5
Prezime
SYLA
SYLAJ
SYLAJ
SHALA
SHALA
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHEHU
SHOSHI
SHOSHI
SHOSHI
SHOSHI
TAFA
TAHIR
TAHIRAJ
TAHIRAJ
TAHIRAJ
TAHIRAJ
TAHIRAJ
TAHIRAJ
TAHIRAJ
TAHIRAJ
TAHIRAJ
THAQI
UKAJ
UKAJ
VELIU
XANI
XHEMAJLAJ
XHEMAJLI
XHEMAJLI
XHEMAJLI
XHEMAJLI
XHEMAJLI
XHEMAJLI
XHEMAJLI
XHEMAJLI
XHEMAJLI
XHEMAJLI
YMERI
YMERI
YMERI
YMERI
YMERI
YMERI
YMERI
YMERI
ZENUNI
ZENUNI
ZENUNI
ZEQIRI
ZUSHI
ZYBERI
ZYBERI
Ime
REXHEP
BAJRAM
REXHEP
DEME
DEME
AGIM
AHMET
BUJAR
ISMET
MEHMET
RAME
ISUF
ELVIS
NASER
PERPARIM
FATMIR
BEQIRAJ
BAJRAM
HALIL
ISUF
NEZIR
OSMAN
RAMADAN
RRUSTEM
SELMAN
XHEVDET
RAMË
HYSEN
UKE
GEZIM
XHEVAT
RIFAT
ALBAN
HASAN
ILIR
ISA
MIFTAR
MUHARREM
SHKELZEN
SHPEND
UKE
XHEMAJL
ELEZ
GANI
HALIT
HASAN
HYSEN
MUSA
XHAFER
ZENEL
BAJRAM
XHEVAT
ZENEL
HASAN
FERDANE
ARBER
BEQIR
Ime oca
SALIH
SALI
HASAN
DELI
BEQE
HASAN
RAME
HASAN
MIFTAR
SHABAN
SHABAN
(ARIF)
HAXHI
MALE
MYFTAR
TAHIR
MATË
TAHIR
TAHIR
SADRI
TAFË
SELMON
RAMË
UKË
SAHIT
MURSEL
DEMIR
ZENUN
RAME
ZENUN
RAME
HASAN
ZENUN
ZENUN
OSMON
OSMON
RAME
TAFË
YMER
MUSTAFE
HALIT
HALIT
XHAFER
MUSE
XHAFER
LAHE
HAZIR
ZEQE
RAME
SELIM
HAXHI
God. rođenja
1-Jan-22
20-May-48
1-Jan-24
1-Jan-70
15-Jun-70
18-Aug-65
15-Mar-46
13-May-81
9-Feb-69
19-Jan-74
16-Apr-55
1-Dec-80
29-May-74
11-Jun-78
8-Feb-78
1-Jan-41
1-Nov-44
5-Aug-65
10-Nov-38
17-Feb-28
1-Jan-52
1-Jan-58
1-Oct-77
4-Dec-52
19-Jul-75
1-Jan-57
1-Jan-32
1-Jan-90
1-Jan-71
1-Jan-80
1-Jan-80
1-Jan-35
1-Jan-76
10-Nov-44
1-Jan-65
1-Jan-73
1-Jan-79
20-Apr-78
5-Jan-70
10-Jan-53
5-May-40
25-Aug-58
22-Dec-42
29-May-75
24-Apr-81
6-May-63
6-Nov-31
1-Apr-58
17-May-63
26-Mar-56
11-May-57
6-Jun-43
1-Jan-62
24-Apr-82
1-Jan-38
290
Dat. događaja
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
27-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Gjakovë - Mejë
5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-023,
5
Batajnica 2BA-122,
5
Gjakova/Djakovica
2/3
2BA-086, ICRC Nr.BLG2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-239,
2/3/5
Batajnica 2BA-156,
2/3/5
Batajnica 2BA-157,
2/3/5
Batajnica 2BA-203,
2/3/5
Batajnica 2BA-002,
2/3/5
Mejë
5
Batajnica 2BA-035,
2/3/5
Mejë
2/3/5
Mejë
2/3/5
Babaj Bokes
2/3/5
Batajnica 2BA-153,
5
Batajnica 2BA-142,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-050,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-097,
2/3/5
Gjakovë/Djakovica
5
Batajnica 2BA-141,
2/3/5
Batajnica 2BA-182, IRC
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-228,
2/3/5
Mejë
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-179,
2/3/5
Gjakovë - Meje
5
Gjakovë - Meje
5
Prishtinë / Pristina
1
Prishtina/Pristina
2/3
Gllogovc/Glogovac
2/3
Batajnica 2BA-133,
5
Gjakovë - Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-047,
2/3/5
Mejë
1
Gjakovë - Mejë
2/3/5
57, ICRC Nr.BLG2/3/5
Mejë
1
Mejë
1
Gjakovë - Mejë
1
Mejë Batajnica 2BA-140,
2/3/5
Batajnica 2BA-248,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-095,
2/3/5
Mejë
2/3/5
Batajnica 2BA-099,
2/3/5
Batajnica 2BA-060,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-194,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-193,
2/3/5
Batajnica 2BA-153,
2/3/5
Batajnica 2BA-087,
2/3/5
Batajnica 2BA-131,
2/3/5
2BA-008, ICRC Nr.BLG2/3/5
Mejë Orize Batajnica
2/3/5
Batajnica 2ba-210, icrc
2/3/5
Senik - Malishevë
2/3/5
Batajnica 2BA-227,
2/3/5
Mejë
5
Prezime
ZYBERI
ZYBERI
ALIJA
AVDIU
BERANI
BUNJAKU
DEDINCA
EMINI
GEGOLLI
GEGOLLI
GEGOLLI
GEGOLLI
GIGOLLI
HAJDARPASIC
HARADINAJ
ISTREFI
KAMBERI
KUKA
KUKA
MEHMETI
MEHMETI
MEMCAJ
MEMQAJ
MUQAJ
MUSTAFA
NERJOVAJ
NUHA
PARALLANGAJ
PARALLANGAJ
PASHA
POLOMI
PRRONAJ
QERIMI
REXHEPI
SALIHU
SALLAHU
SALLAHU
SHABOVIQ
SHALA
THACI
XHAKOLAJ
AJVAZI
CIMILI
CURRI
DEMALIJAJ
DERGUTI
ELSHANI
GASHI
GASHI
GJINOVCI
HAZIRI
HAZIRI
KRASNIQI
KRASNIQI
MEHOLLI
NDREA
PASHA
Ime
GANI
SKENDER
METE
ZEJNEPE
FUAD
FATA
SHEFQET
EMIN
AFRIM
GEZIM
REFKI
SELMAN
BEQIR
NEDZAD
MERITË
ABDULLAH
ALI
MERADIE
SELVETE
MUSTAFË
RAZIJE
HASAN
XHAVIT
ABENDIN
NEXHMIE
TEKI
XHEMAIL
SKENDER
ZENUN
JAKUTE
BRAHIM
QAZIM
FETIJE
MUHARREM
XHEJLANE
ISLAM
ZOJË
SAFË
ZOJE
SABIT
SADRI
LUTFI
QAZIM
SABEDIN
JAKUP
ARBEN
REXHEP
RABA
TAHIR
XHAVIT
ADEM
MUHARREM
VIGAN
XHEMAJL
ESAT
NDOC
MUHARREM
Ime oca
SADRI
BEQIR
IBRAHIM
IBRAHIM
QEMAJL
RAIM
IDRIZ
MAN
AVDYL
AVDYL
AVDUYL
QAZIM
ZENO
S
MEHMET
HAJDAR
SHAIP
SHAIP
B
SH
HYSEN
HYSEN
HAKI
HAXHI
HASAN
HASAN
AVDULLAH
QEMAJL
AHMET
A
PAJAZIT
SYLEJMAN
SYLEJMAN
SH
G
FEHO
KADRI
NUHE
A
HAJDAR
SELIM
BAJRAM
SHEQAJDIN
YMER
BAHTIR
SEFER
ETEM
HETEM
NEXHMI
HAJDIN
MUHAMET
MARK
JASHAR
God. rođenja
1-Jan-63
20-Jan-69
1-Jan-61
1-Jan-88
26-Feb-79
1-Jan-73
11-Sep-29
10-Apr-52
3-Mar-80
3-Jun-78
1-Jan-75
1-Jan-78
5-Mar-71
1-Jan-80
23-Mar-66
1-Jan-44
1-Jan-80
1-Jan-76
1-Jan-12
1-Jan-20
15-Jul-61
1-Jan-64
1-Jan-63
1-Jan-62
1-Jan-60
4-May-34
15-Jul-61
1-Jan-61
17-Jul-23
1-Jan-80
21-Sep-67
1-Jan-34
1-Jan-12
1-Jan-57
1-Jan-09
1-Jan-63
30-Jun-50
3-Mar-63
1-Jan-76
1-Jan-79
15-May-54
1-Jan-81
8-Feb-71
1-Jan-41
1-Jan-25
1-Jan-33
1-Jan-83
17-Mar-43
14-Feb-37
18-Aug-61
10-May-76
18-Oct-55
1-Jan-24
291
Dat. događaja
27-Apr-99
27-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
28-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
Mesto
Izvor Inf.
Batajnica 2BA-124,
2/3/5
Mejë Batajnica 2BA-059,
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Kaqanik/Kacanik
5
2/3
5
Prishtina/Pristina
5
Penuh
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Prizeren
5
Prizeren
5
Prizeren
5
Prizren/Prizren
2/3/5
Pejë
2/3/5
Peja/Pec
2/3/5
Mitrovica (Polluzhë)
1
Mitrovica
1
Kaqanik
5
Kaqanik
5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
5
Prizren/Prizren
2/3/5
Prizren-Lubizhd
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Rreznik
5
Prizeren-Lubizhd
5
Gjakova/Djakovica
1
Prizren/Prizren
2/3/5
Prizeren-Lubizhd
2/3/5
square) - Batajnica BA2/3/5
5
Vushtrri - KCIQ
5
Podujeve
5
Gllogovc/Glogovac
2/3
Gjakovë / Djakovica
1
Rrahovec/Orahovac
5
vushtrri/Vucitrn - Vërrin
5
Peje - (missing)
5
Pejës)
2/3/5
Peja/Pec
2/3
Mitrovica
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
5
Peja/Pec
2/3
Polje - Bard I Madh
5
Deqan - Strellc
5
Istog/Istok
2/3
Gllogovc/Glogovac
2/3
Podujevo/Podujevo
5
Podujeve
5
Skenderaj/Srbica
2/3
Suharek-Gjinoc
1
Mitrovica (Stan Tërg)
2/3/5
Madh
2/3/5
Kline-Perqeve
5
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
square) Batajnica BA-035
Prezime
PECI
PECI
PECI
PECI
PECI
PECI
POTERA
PRETENI
RAMADANI
RAMADANI
SFARQA
THAQI
UKA
ZEQIRI
ADEMI
ADEMI
ADEMI
AHMETI
AHMETI
AHMETI
AJETI
ALIQKAJ
ALIU
ALIU
ALIU
BAJRAMI
BAJRAMI
BEQIRI
BEQIRI
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERSIHA
BESEVIC
BILALLI
BILALLI
BILALLI
BYTYQI
CAKIQI
DERVISHI
DOBRA
DVORANI
DVORANI
DVORANI
DVORANI
DVORANI
DVORANI
DVORANI
DVORANI
DVORANI
DVORANI
DVORANI
DVORANI
Ime
FIDAN
GANI
LULZIM
NYSRET
SALIH
SELMAN
RAZA
SOKOL
FERIZ
RAMADAN
BEDRI
SINAN
ZUHRIJE
ELIFE
EJUP
HAMIT
UJUP
HASAN
IMER
HASAN
HANIFE
RAMADAN
ALI
BURIM
RUZHDI
DRITON
ZENEL
BEQIR
BEQIR
BESIM
DAUT
HAXHI
IBRAHIM
IZET
MUHARREM
HAZIR
BASRI
MILAN
BILALL
HETEM
MILAIM
SHAQIR
SHPEND
BAHTIR
AHMET
AVNI
FERAT
HAKI
HAZIR
LUMNI
MEHMET
NUREDIN
VELI
YMER
HYSNI
YMER
NUHI
Ime oca
BAJRAM
XHEVAT
BAJRAM
(AHMET)
(HAMIT)
(NAZIF)
MALIQ
JETULLAH
RAMADAN
FERIZ
SABIT
SAHIT
MUHARREM
SHERIF
ZYMBER
ILAZ
Z
OSMAN
HASAN
REGJEP
RUSTEM
ALI
EMIN
HAJRIZ
ISLAM
VELI
BAJRAM
IBRAHIM
EMRUSH
DAUT
MUHARREM
ALI
BRAHIM
IBRAHIM
MILORAD
ALI
ALI
HETEM
VESEL
BAJRAM
RAMADAN
IDRIZ
XHAFER
IDRIZ
LAH
IDRIZ
MURAT
AVDULLA
IDRIZ
FAZLI
IDRIZ
FAZLI
LAN
God. rođenja
25-Oct-82
20-Aug-61
6-Nov-77
16-Jun-71
14-May-48
25-Oct-55
6-Jun-78
3-Dec-69
1-Jan-83
1-Jan-62
1-Jan-35
1-Jan-46
1-Jan-44
4-Apr-80
1-Jan-44
1-Jan-35
1-Jan-48
1-Jan-35
1-Jan-34
12-Jan-50
1-Jan-81
1-Jan-77
1-Jan-83
26-Apr-05
1-Jan-53
12-May-54
1-Jan-82
1-Jan-73
1-Jan-70
1-Jan-59
15-Sep-46
23-Mar-77
8-May-64
7-Sep-48
14-Jul-48
1-Dec-79
26-Mar-51
1-Jan-82
1-Jan-33
10-Aug-71
20-Jun-68
11-Apr-80
1-Jan-83
8-Apr-78
1-Jan-55
25-Sep-82
5-Jan-74
2-Jun-57
10-Aug-71
2-Jun-57
15-Jul-75
292
Dat. događaja
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
29-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
Mesto
Mitrovica
Mitrovica
Mitrovica (Rahovë)
Mitrovica (Zhazhë)
Mitrovica (Zhazhë)
Mitrovica (Zhazhë)
Podujeve
Mitrovica
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Bardh
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Podujevo/Podujevo
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
(Shtuticë)
Skenderaj/Srbica
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica
Mitrovica
Drenas - Verboc
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica (Baks)
Skenderaj/Srbica
Shuticë
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica
Fushë Kosovë
Suhareka/Suva Reka
Fushë Kosovë
Skenderaj/Srbica
Gllogovc/Glogovac
Obiliq/Obilic
Fushë Kosovë - Haliaq
Polje
Mitrovica
Skenderaj/Srbica
Mitrovica (Prekaz)
Malisheva/Malisevo
Vushtrri/Vucitrn - Bletajë
Gjakova/Djakovica
Drenas - Verboc
Gjakova/Djakovica
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica
Glogovc/Glogovac
Mitrovica
Mitrovica (Prekaz)
Prizren/Prizren
Izvor Inf.
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
5
2/3/5
2/3
2/3
5
2/3
2/3
5
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3
1
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3
5
2/3
1
5
2/3/5
5
2/3
2/3
2/3
5
1
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
1
2/3
1
2/3
2/3/5
2/3
Prezime
FERIZI
FERIZI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
HALILI
HALILI
HAZIRI
HETA
HETA
HOXHA
HYSENI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
IMERI
ISLAMI
ISTOGU
ISTOGU
ISTOGU
KARAQICA
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KIQINA
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRELANI
LEKAJ
LUZHA
MALOKU
MALOKU
MALOKU
MIFTARI
MORINA
MORINA
MORINA
MUSIQI
NIKA
NURA
NURA
NURA
OSMANI
PROKSHI
PROKSHI
PROKSHI
PROKSHI
PROKSHI
QORRI
QORRI
Ime
ABEDIN
BLERIM
ADEM
ISMET
VEHBI
XHAFER
ZEQIR
AGRON
HATA
SHABAN
AFRIM
AZIZ
MEHDI
RAMADAN
ARIFE
AJSHE
HYSEN
FAZLI
FEHMI
ZENEL
FLORIN
MUSA
SELMAN
SHEFQET
AFRIM
ARSIM
BEQIR
OSMAN
YLBER
REXHEP
FATON
NUHI
SOKOL
LUTFI
ADEM
BAJRAM
RAIF
HASAN
NAZMI
RRAHMAN
JAHIR
BAJRAM
EKREM
HYSNI
LUFTI
NEXHMEDIN
RRAHMAN
SHABAN
SHABAN
JAHIR
NEXHMEDIN
RRAHIM
SHEJTIM
RIZA
TAHIR
SHPEND
XHEVDET
Ime oca
IDRIZ
IDRIZ
AVDYL
HAMDI
ISMET
AVDYL
SHABAN
ISLAM
HALILI
XHAFER
SADIK
ISUF
JONUZ
SH
D
SH
KADRI
SELMAN
SELMAN
FERIZ
BAJRUSH
OSMAN
MUHAMET
MIFTAR
LATIF
ADEM
LATIF
SHABAN
XHAFER
QAZIM
B
TAFIL
BRAHIM
MUJE
LATIF
RAMADAN
ALUSH
SHABAN
RUSHIT
NUR
BAJRAM
RRAHIM
RASHIT
R
RAMIZ
MURSEL
AGUSH
AGUSH
God. rođenja
1-Jan-62
1-Jan-66
12-Jan-46
1-Jan-58
1-Jan-80
21-Jul-54
1-Jan-51
20-Sep-74
1-Jan-19
10-Jan-17
21-Sep-78
25-Dec-81
25-May-77
11-May-57
21-Aug-63
10-May-33
10-May-33
6-Jan-63
6-Mar-57
4-Jun-63
1-Jan-55
1-Jan-33
1-Jan-43
1-Jan-83
1-Jan-85
1-Jan-52
1-Jan-41
7-Aug-80
15-Sep-79
1-Jan-68
1-Jan-57
3-May-63
7-Nov-74
1-Jan-52
1-Jan-51
1-Jan-50
1-Aug-53
20-May-20
1-Jan-31
1-Jan-58
1-Jan-82
2-Nov-76
1-Jan-70
1-Jan-74
1-Jan-58
1-Jan-28
1-Jan-26
1-Jan-48
1-Apr-74
12-Oct-48
1-Jan-82
27-Feb-55
18-Dec-46
24-Sep-78
10-Dec-75
293
Dat. događaja
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
Mesto
Vushtrri/Vucitrn-Shtuticë
Vushtrri/Vucitrn-Shtuticë
Lipjan/Lipljan
Petrovo PS-I-15, ICRC
Gllogovc/Glogovac Peja/Pec (Qyshk)
Gllogovc/Glogovac Vushtrri/Vucitrn
Zveqan/Zvecan
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Gullboc - Malishevë
Llashticë / Vlaštica
Llashticë / Vlaštica
Llashticë / Vlaštica
Llashticë / Vlaštica
(Shtutica)
Drenas - Verboc
Gllogovc/Glogovac
Prishtina/Pristina
Gllogovc/Glogovac
Petrovo Selo PS-I-4,
Drenas - Verboc
Drenas - Verboc
Drenas - Verboc
Drenas - Verbovc
Drenas - Verboc
Vrboc / Vrbovac
Decan/Decani
Malishevë - Carralluke
Rrahovec/Orahovac
Vushtrri/Vucitrn - Strofc
Gllogovc/Glogovac
Deqan Kaqanik
Gllogovc/Glogovac
Peja/Pec (Llabian)
Malishevë - Plloqice
Gjakova/Djakovica
Malishevë - Burim
Gjilan/Gnjilane
Gllogovc/Glogovac
Gjakova/Djakovica
(Terstenik)
Skenderaj/Srbica
Viti/Vitina
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Vushtrri/Vucitrn
Mitrovica (Prekaz)
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Izvor Inf.
2/3
2/3/5
2/3
5
2/3/5
2/3
5
2/3
2/3/5
2/3
1
2/3
2/3
1
4/5
4/5
4/5
2/3/5
5
2/3/5
1
2/3
2/3
2/3/5
5
5
5
5
5
4/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
5
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3
2/3/5
2/3
2/3
5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/2
2/3
Prezime
REXHEPI
RUKIQI
SADIKU
SALIHU
SALLAHU
SEFAJ
SEJDIU
SEJDIU
SEJDIU
SOKOLI
SOKOLI
SHABANI
SHABANI
SHALA
SHALA
SHISHANI
SHISHANI
SHISHANI
TAHIRAJ
TAHIRI
UKA
VELIU
VELIU
XANI
XANI
XANI
XANI
XANI
ZASELLA
ZYMERI
ZHEGROVA
AHMETI
AJETI
ALIU
ALIU
ASLLANI
ASOVIC
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
BAJRAKTARI
BALIU
BASHOTA
BERBATI
BERBATI
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BINAKAJ
BUNJAKU
CURRI
DAJCI
DEMIQI
DEMIRAJ
DOBRAJ
DOBRAJ
DOKAJ
DRESHAJ
Ime
FETA
RAFET
NEZIR
LUTFI
ALI
RAMË
BEQIR
ILIR
XHEME
BAHRI
SAFET
FISNIK
RIFAT
ESAT
RAMADAN
ARTAN
ARTON
SAMI
XHEMAIL
RIZAH
HASHIM
BAJRAM
ZEQIR
ARTAN
HAMIT
QAZIM
TEFIK
VETON
VEHBI
BAJRAM
AZEM
AGRON
SHEFQET
KUJTIM
ZYLA
ABAZ
VOJIN
BEKIM
SHPEND
SHPEND
QAMIL
BEDRI
TUSHA
XHYLË
RAMADAN
ENVER
MUHAREM
METE
ASLLAN
AZIZ
KUDBI
FEHMI
IDRIZ
BAJRAM
GANIMETE
LUCIJE
ISUF
Ime oca
ZYMER
BAJRAM
HASAN
DAUT
FAIK
METË
AHMET
SHAQIR
FERATE
RAKIP
DALIP
S
XH
XHAFER
BRAHIM
B
S
HAZIR
TAHIR
SHAQIR
Z
V
HAMIT
ISUF
ISUF
HAMIT
QAZIM
ISMAIL
SALI
BRAHIM
AJET
HALIT
MUHARREM
KAJTAZ
MILIC
MURAT
ALI
A
HALIL
TAFE
ZYMBER
JAKUP
HALIL
RRUSTË
A
NELI
YMER
MIFTAR
NAZIF
FEZË
SOKOL
HASIR
REXHEP
God. rođenja
1-Jan-29
13-Dec-83
1-Jan-12
20-Aug-81
27-May-40
1-Jan-82
1-Jan-45
21-Jul-81
17-May-65
1-Jan-81
1-Jan-83
20-Dec-96
14-Sep-19
1-Jan-58
30-Apr-79
6-Jun-80
1-Jan-79
1-Jan-78
15-Feb-84
10-Nov-35
2-May-37
1-Jan-85
1-Jan-49
1-Jan-78
1-Jan-44
1-Jan-46
1-Jan-67
1-Jan-80
1-Jan-28
1-May-62
1-Jan-60
1-Jan-77
1-Jan-46
27-Mar-68
1-Jan-50
23-Oct-58
11-Feb-52
1-Apr-70
1-May-71
1-Mar-71
16-Jun-69
3-Jan-69
1-Jan-27
1-Jan-36
6-Oct-51
1-Jan-64
15-Mar-38
17-Apr-39
1-Jan-42
3-May-25
8-Feb-42
22-Dec-72
20-Jan-50
15-Apr-65
26-May-54
1-Jan-51
294
Dat. događaja
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
30-Apr-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
Mesto
Shtuticë / Štutica
Shtime-Carralevë
(Vidishiq)
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Gjakova/Djakovica
Skenderaj/Srbica
Mitrovica
Skenderaj/Srbica
Dumnic
Suhareka/Suva Reka
Llashticë / Vlaštica
Llashticë / Vlaštica
Rahovec - Bllatë
Gllogovc/Glogovac Kaqanik/Kacanik
(Poklek i Ri)
Gllogovc/Glogovac
Gjakova/Djakovica
Štutica/Shtuticë
Mitrovica
Prishtina/Pristina
Qytetit - Rahovec
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Kaqanik/Kacanik
(Rezallë)
Podujeve
Podujeve
Podujevo/Podujevo
Kline/Klina
Vrboc
Vrboc
(Qikatovë
Gllogovc/Glogovac
Kline/Klina
Peja/Pec (Kelmend)
Peja/Pec (Kelmend)
Prizren / Prizren
Deqan
(Shtutrcë)
Decan/Decani
Novoberde/Novo Brdo
Podujeve
Skenderaj/Srbica
Kline-Jashanic
Istog/Istok
Skenderaj/Srbica
Peja/Pec
Prizren/Prizren
Peja/Pec (Paulan)
Izvor Inf.
2/3/4
2/3/5
1
2/3
5
2/3/5
1
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3/4
2/3/4
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3
4/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3
1
2/3
2/3
2/3
5
5
2/3
2/3
1
2/3
2/3
2/3/5
2/3
1
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3/5
1
1
5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
Prezime
DRESHAJ
EFENDIU
GASHI
GASHI
GJEVELEKAJ
GJONI
GJONI
GJONI
HAJDINI
HAJRA
HALILI
HALILI
HALILI
HALILI
HALITI
HASANI
HUSAJ
IBERDEMAJ
IBERDEMAJ
IBERDEMAJ
IBERDEMAJ
IBËRDEMAJ
IMERDEMAJ
IMËRDEMAJ
ISUFI
IVANCEVIC
JUPOLLI
KAHREMANI
KARANOVIC
KOKOLLARI
KOPALLA
KOPALLA
KOPALLA
KOPALLA
KOPALLA
KOPOLLA
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRELANI
KUCI
KUCI
KUCI
KUQI
LAJQI
LAJQI
LEKAJ
LEKAJ
LEPOSHTAKU
MALOKU
MEHMETI
METAJ
MIFTARI
MORAVA
MURIQI
MURIQI
Ime
VESEL
SAMILE
SKENDER
GAZMEND
KOLE
SEMIE
SONILA
VALENTINA
XHEMILE
GANI
DRITON
QAZIM
REXHEP
EMIN
NUHI
SAMI
BUTE
ALI
SADIK
XHEMË
ZENEL
SHABAN
SELMAN
SMAJL
EMRUSH
MARIJA
GANI
MUSTAFE
DUSAN
HAMIDE
ARJETA
FATIME
FETIJE
FLORINDA
XHAVIT
MIRJETA
KUSHTRIM
MIFTAR
SUZANA
SOKOL
GANI
DEMË
REXHEP
SHPETIM
DEM
JASHR
UKË
ZOJ
MIKEL
NAZIF
SABIT
MEVLYDE
RYVE
HAMIT
GJULIJETA
IBUSH
RAMË
Ime oca
RAMË
ADEM
BEXHET
IDRIZ
NDUE
DUVA BAJRAM
BASHKIM
BASHKIM
SHABAN
XHELADIN
RUSTEM
HALIL
SOKOL
KALINIC DANE
SHABAN
ZEQIR
DRAGAN
MUHARREM
ISMET
HOTI NAZMI
TAHIR
ISMET
ISMET
EJUP
SOKOL
KAJTAZ
LUAN
ADEM
SMAJL
ARIF
BRAHIM
REXHEP
ARIF
CENË
ADEM
TUNE
FRANE
IDRIZ
BRAHIM
SYLEJMAN
METE
NEZIR
God. rođenja
1-Jan-43
1-Jan-40
1-Jan-73
26-Aug-79
1-Jan-60
1-Jan-59
1-Jan-90
1-Jan-92
1-Jan-33
25-Dec-46
13-Apr-77
1-Jan-29
8-May-44
1-Jan-67
25-Apr-80
1-Jan-80
1-Jan-62
1-Jan-34
1-Jan-41
1-Jan-42
1-Jan-36
1-Jan-34
1-Jan-24
1-Jan-45
1-Jan-39
1-Jan-22
2-Mar-32
28-Apr-84
4-Apr-65
1-Jan-43
3-Jul-85
1-Jan-66
7-May-53
1-Jan-81
5-Jan-83
5-Apr-97
28-Apr-84
15-May-33
1-Apr-80
13-Oct-55
10-Dec-65
1-Jan-47
1-Jan-51
1-Jan-77
1-Jan-43
1-Jan-29
1-Jan-31
23-Mar-37
28-Sep-71
24-Jul-36
5-Jun-50
1-Jan-29
1-Jan-19
28-Sep-29
LUSH
REXHË
1-Jan-32
1-Jan-31
HAMIT
SKENDER
UJKË
IDRIZ
Rexhë
SADRI
IDRIZ
IDRIZ
BRAHIM
REXHË
295
Dat. događaja
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
Mesto
Izvor Inf.
Pejës)
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Kaqanik/Kacanik
2/3/5
Skenderaj (Dubravë)
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Peja/Pec
2/3
Podujeve
2/3/5
vogël)
2/3/5
Cyqavicë
2/3/5
Podujeve
5
Gjakova/Djakovica
2/3
Majac
5
Cyqavicë
Prishtina/Pristina
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3/
Rrahovec/Orahovac
2/3
Peja/Pec
2/3
Peja/Pec (Kelmend)
2/3/5
Pejës)
2/3
Peja/Pec
2/3/5
Peja/Pec (Kelmend)
2/3/5
Peja/Pec (Kelmend)
5
Zubin Potok/Zubin Potok
2/3/5
Skenderaj/Srbica
1
Podujeve
5
Gllogovc/Glogovac
2/3
Mitrovica
1
Suharek-Budakove
5
Prishtina/Pristina
2/3
Podujevo/Podujevo
2/3
Podujevo/Podujevo
1
Podujevo/Podujevo
2/3
Podujevo/Podujevo
2/3
Podujeve
5
Čikatovo
2/3/4
(Shupkofc)
2/3/5
Gllogovc/Glogovac
2/3
Čikatovo
2/3/4
Gllogovc/Glogovac
2/3
Peja/Pec (Kelmend)
2/3/5
Peja/Pec (Kelmend)
5
Peja/Pec (Kelmend)
5
Kaqanik (Pejë)
2/3/5
Pejës)
5
Peja/Pec (Kelmend)
2/3/5
Cerrovikë
5
Cerrovikë / Cerovik
2/3/4/5
Polje
1
vjetër
2/3
Prizeren-Hoqe
2/3/5
Peja/Pec
1
Mitrovica
1
Decan/Decani
2/3
Peja/Pec (7 Shatori)
5
Pejës)
2/3
Prezime
MUSA
MUSA
MUSA
MUSLIU
MUSTAFAJ
NIKCI
OSMANI
OSMANI
PLLANA
PODVORICA
POTERA
POTERA
PROKSHI
QORRAJ
QORRAJ
QORRAJ
QORRI
RAMA
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
RAMADANI
REXHEPI
REXHEPI
RRAMANJA
RRUSTEMAJ
RUSTEMAJ
RUSTEMAJ
SALIHU
SINANI
SUKA
SURDULLI
SHABANAJ
SHABANI
SHABANI
SHALA
SHALA
SHAQIRI
SHAQIRI
SHAQIRI
SHOSHI
TAFOLLI
TAFOLLI
TAHIRAJ
TAHIRI
TOPILLA
THAQI
UJKANI
VELIQI
VELIQI
VELIU
VESELI
ZEKA
ZENELAJ
Ime
DRITA
FIXHRIJE
SELMON
AHMET
ENVER
HAXHI
FERAT
JAHIR
FEHMI
BEHXHET
MILAZIM
NURIE
BEKIM
BAJRAM
SHUKRI
SYKE
XHEVDET
NEBIH
BESA
BESARTA
BESNIK
BISLIM
GANI
MUZAFERE
RAMADAN
RAMADAN
SHABAN
NIJAZI
GANI
GANI
SADIK
HAJRIJE
XHAFER
AKILE
ALI
MIC
FATON
NASER
BRAHIM
MUSA
EMRUSH
ISLAM
RRAHMON
ISUF
SHYHRETE
MUHAMET
FATMIR
TAHIR
RRAHMAN
QAMIL
RABIJE
SHIQERI
ZYMER
BESIM
FAIK
ZIZA
REXHEP
Ime oca
MUSTAFE
IMER
SHERIF
SINAN
AVDI
DERVISH
TAHIR
BAJRAM
EMIN
RAIF
SYLEJMAN
REXHEP
TAHIR
XHEMAJL
AVDULLA
BAJRAM
AGUSH
DIBRAN
RIZAH
RIZA
RIZA
RIZAH
JASHAR
RIZAH
FERIZ
MEHMET
MEHMET
IDRIZ
AVNI
AVDI
RAME
AVDI
ALI
A
SYLEJMAN
NIMON
BAJRAM
DELI
TAHIR
HYSEN
DEMIR
HAFIZ
RAKIP
MUHAMET
AVDI
LIMAN
HAXHI
ABAZ
SINAN
XHAFER
HASHIM
VELI
ETEM
IBRAHIM
MUSTAFE
God. rođenja
5-Feb-77
21-Feb-70
14-Apr-73
1-Jan-81
5-Oct-78
1-Jan-29
1-Jan-28
1-Jan-48
1-Jan-47
27-Jul-60
10-Feb-58
27-Jan-64
17-May-76
1-Jan-14
15-Jan-72
1-Jan-29
1-Jan-52
1-Jan-78
9-Dec-91
11-Aug-93
1-Jan-83
21-Jan-96
1-Jan-28
9-May-86
19-May-43
1-Jan-35
1-Jan-38
1-Jan-43
1-Jan-71
15-Oct-70
1-Jan-53
1-Jan-33
1-Jan-51
1-Jan-71
5-Dec-82
1-Jan-29
6-Jun-80
1-Oct-69
26-Mar-61
1-Jan-67
26-Aug-75
6-May-83
1-Nov-44
27-Feb-62
1-Jan-82
1-Jan-55
1-Jan-64
1-Jan-37
22-Jan-66
21-Jan-76
20-Aug-78
5-Mar-86
7-Jul-55
24,12.78
31-Dec-80
1-Jan-81
1-Jan-28
296
Dat. događaja
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
Mesto
Vushtrri/Vucitrn
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
Ferizaj/Urosevac
Podujevo/Podujevo
Pejë/Pec - Kelmend
(Çikatovë e V.)
Skenderaj/Srbica
Mitrovica
Podujevo/Podujevo
Podujevo/Podujevo
Čikatovo
Pejë - Drelaj
Decan/Decani
Pejë - Drelaj
(Çikatovë e V.)
Prishtina/Pristina
Podujevo - Llozhan
Podujevo/Podujevo
Podujevo/Podujevo
Podujevo - Lluzhan
Podujevo - Llozhan
Podujevo - Llozhan
Gllogovc/Glogovac
Mitrovica
Prizeren-Kobaj-Atmaxh
Deqan - Isniq
Vedlika Podina
Vedlika Podina
Martiraj UL.
Čikatovo
Suharek-Bllace
Mitrovica
Peja/Pec - Kelmend
Podujevo/Podujevo
Gllogovc/Glogovac
Kolovicë / Kojlovica
Deqan - Rugovë
Vushtrri/Vucitrn
Mitrovica (Brojë)
Vushtrri/Vucitrn
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec (Katundi i ri)
Decan/Decani
Peja/Pec
Gjilan/Gnjilane
Rrahovec/Orahovac
Kline/Klina
Rreznik
Gjakova/Djakovica
Skenderaj/Srbica (Qirez)
Podujeve
Gjytezë
Gjakova/Djakovica
Velika Podina Batajnica
Izvor Inf.
2/3
2/3
2/3
2/3
1
5
2/3
2/3
2/3/5
2/3
1
23
2/3/4
5
2/3
5
2/3
2/3
1
1
1
2/3/5
1
1
2/3
2/3
2/3
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/4
5
1
5
2/3
2/3
2/3/4/5
5
2/3
2/3/5
2/3
1
5
2/3/5
2/3
2/3
1
2/3/5
2/3
2/3
5
2/3/5
2/3
5
Prezime
ZENELI
ZENELI
ZEQAJ
ZEQIRI
ZEQIRI
ZYLFAJ
ABAZI
ABAZI
ADEMI
AHMETI
AHMETI
ALIAJ
ALIU
ALIU
AVDYLI
AZEMI
BAJAMI
BAJRAKTARI
BAJSELM
BAJSELM
BAJSELMAN
BAJSELMANI
BALAJ
BEKTESHI
BEQIRI
BOLUKEMINI
BRAHIMI
BUNJAKU
BYLYKEMINI
DJORDJEVIC
VIC
FEJZULLAHU
FERATI
FERATI
FERATI
FERIZI
FERIZI
FERIZI
FERIZI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GERGURI
GERGURI
GERGURI
GERGURI
GËRGURI
GËRGURI
GËRGURI
GËRGURI
GËRGURI
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
Ime
ARIF
AZEM
REXHË
FEJZE
SHERIF
ZYRAFETE
MUSA
AJMANE
RRAHMAN
HAXHI
RAMADAN
MURAT
RAMADAN
REMZI
ILAZ
SABIT
NAZIFE
XHAVIT
BESART
ZOG
DAUT
BESART
MUHAMET
AFRIM
NEZIR
MAHZADE
BESIM
HYSNI
MAHZADE
RATKO
LJUBISA
QAMILE
ISTREF
MILAZIM
RIFAT
BEJTË
BISLIM
MIHRIE
RUZHDI
FERAT
NAZMIJE
SALIH
SHKURTE
METUSH
ENVER
MUSLI
NAMAN
SKËNDER
AGIM
RAMADAN
RAMUSH
NEXHIP
SHUKRI
MEXHIT
SHABAN
ABDYL
BAJRAM
Ime oca
NEZIR
QERIM
ALI
ZEQIR
FEJZE
XH
H.
BEJTUSH
MUSTAFE
RASIM
Zeke
B
HYSEN
AZEM
A
BAHTIJAR
ZOG
BAJRAM
BAJRAM
ZOG
JETULLA
M
H
MEHMET
M
SVETOZAR
LAZAR
B
(XHEVAT)
(HETEM)
H
B
M
B
B
MEHMET
BRAHIM
HYSEN
SYLE
MEHMET
SH
S
SH
M
B
N
H
A
S
H
F
B
God. rođenja
1-Jan-47
23-Mar-72
1-Jan-63
10-Sep-83
1-Jan-62
23-Oct-68
1-Jan-44
1-Jan-44
1-Jan-73
1-Jan-66
1-Jan-65
1-Jan-71
1-Mar-61
1-Jan-44
1-Jan-43
11-Dec-45
1-Jan-13
23-Sep-63
1-Jan-88
1-Jan-55
18-Aug-55
1-Jan-87
1-Jan-55
1-Jan-74
1-Jan-24
1-Jan-20
13-Sep-73
1-Jan-78
1-Jan-31
5-Nov-58
3-Nov-50
1-Jan-15
1-Jan-69
1-Jan-79
1-Jan-63
1-Jan-18
1-Jan-44
1-Jan-41
1-Jan-62
23-Aug-47
1-Jan-62
16-Jun-74
1-Jan-24
1-Jan-49
1-Jan-54
1-Jan-62
1-Jan-73
1-Jan-61
1-Jan-36
1-Jan-74
1-Jan-57
1-Jan-87
1-Jan-50
1-Jan-49
1-Jan-59
297
Dat. događaja
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
1-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
Mesto
Mitrovica
Decan/Decani - Strellc
Çikatovë e vjetër
(Çikatovë e Vjetër)
Decan/Decani
Vushtrri/Vucitrn
Studime
Mitrovice - Studime
Skenderaj - Radisevo
Suharek-Dvoran
Studime
Studime
Gllogovc/Glogovac
Podujeve
Martiraj EP.
Suhareka/Suva Reka
Suharek-Reshtan
Suharek-Reshtan
(Vranić/Vraniq)
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Studime
Studime
Mitrovica
Klinë-Bokshiq
Rreznik
Gllogovc/Glogovac
Ferizaj/Urosevac
Kline/Klina
Mitrovica (Lubavec)
Vushtrri/Vucitrn Vushtrri/Vucitrn Mitrovica (Ura e Gjakut)
Vushtrri/Vucitrn
UL.
Spital në Serbi
Skenderaj/Srbica
Kastriot - Obiliq
Kosovska Kamenica
Pejës)
Prishtina/Pristina
Peja/Pec - (Kelmend)
Martiraj EP.
Vushtrri/Vucitrn
Vushtrri/Vucitrn-Studime
Vushtrri/vucitrn - Martiraj
Vushtrri/Vucitrn Vushtrri/Vucitrn-Studime
Martiraj
Martiraj UL
Martiraj UL
e ulte
Vushtrri/Vucitrn-Studime
Vushtrri/Vucitrn-Studime
Vushtrri/Vucitrn-Studime
Izvor Inf.
2/3
2/3/5
5
5
1
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
5
5
5
2/3
5
5
2/3/5
1
5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
5
2/3/5
2/3
2/3
5
5
5
2/3
5
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
5
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
Prezime
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GËRXHALIU
GËRXHALIU
GERXHALUI
GERXHALUI
GERXHALUI
GJATA
GJATA
GJATA
GJATA
HALILI
HASANI
HAXHA
HAZIRI
HETEMI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
IBISHI
IBISHI
IBISHI
IBISHI
IBISHI
IMERI
ISTREFI
JASHARI
KONJUHI
KONJUHI
KRASNIQI
KRASNIQI
KURILLOVA
KURTESHI
KURTI
KURTI
LAJQI
LAJQI
Ime
FAHRI
FATMIR
HALIM
HAKI
IMER
KADRI
NEXHIP
NUHI
SEJDI
SHABAN
SKENDER
XHEVDET
ZEJNULLAH
HAJRULLAH
TAHIR
FATMIR
HAKI
SEJDI
JETISH
MERITON
SEVDIJE
TEFIK
AZIZ
KADA
BAHRI
NAFIE
HAKI
AGIM
AHMET
ALI
HYSEN
KADA
QAMIL
RAMADAN
RRAHMAN
QAZIM
RAMADAN
RRAHMAN
XHEVDET
BARDHEC
RAHIM
SELMAN
SYLEJMAN
TAFIL
AGIM
SHERIF
REMZIE
AFRIM
REXHEP
SHABAN
SYLË
GANI
MURAT
BAJRAM
BASHKIM
ARIF
KAPLLAN
Ime oca
A
I
A
I
H
HAJRULLAH
SH
H
H
I
N
H
S
U
A
H
SEVDIE
SHEFKI
BAJRAM
H
SH
R
H
HASAN
R
RAIF
B
Q
A
AJET
D
(AJET)
Q
MEHMET
H
I
R
S
B
Z
B
R
HAFIZ
JAHIR
XHUJË
ZHUJE
God. rođenja
1-Jan-72
1-Jan-69
1-Jan-84
1-Jan-60
1-Jan-62
1-Jan-62
1-Jan-74
1-Jan-72
1-Jan-60
1-Jan-49
1-Jan-62
1-Jan-74
1-Jan-57
1-Jan-29
1-Jan-72
1-Jan-62
1-Jan-64
1-Jan-60
5-Apr-51
29-Sep-76
1-Jan-51
19-Aug-54
1-Jan-45
1-Jan-07
1-Jan-71
1-Jan-72
1-Jan-36
1-Jan-61
15-May-63
1-Jan-82
1-Jan-73
1-Jan-13
01.0.1927
1-Jan-81
1-Jan-29
1-Jan-45
1-Jan-81
1-Jan-48
1-Jan-75
2-Jan-73
1-Jan-27
1-Jan-36
1-Jan-74
1-Jan-44
1-Jan-55
1-Jan-59
1-Jan-20
1-Jan-70
1-Jan-59
1-Jan-35
1-Jan-29
4-Feb-33
1-Jan-56
1-Jan-57
1-Jan-44
1-Jan-35
298
Dat. događaja
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
Mesto
Izvor Inf.
Vushtrri/Vucitrn-Studime
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
e ulte
5
Vushtrri/Vucitrn 5
Vushtrri/Vucitrn 2/3/5
Vushtrri/Vucitrn 2/3/5
e epërme
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn 2/3/5
Martiraj UL.
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Martiraj EP.
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn-Studime
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn-Studime
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn-Studime
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn-Studime
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn-Studime
2/3/5
Podujeve
5
Vushtrri/Vucitrn 5
Vushtrri/Vucitrn 5
Studime
1
Mitrovica
5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Mitrovica
2/3
Vushtrri/Vucitrn 5
Istog/Istok
2/3/5
Mitrovice (Vushtrri)
2/3/5
Peja/Pec
2/3
Mitrovica
2/3/5
Vushtrri/Vucitrb 5
Vushtrri/Vucitrn 5
Mitrovica (Skromë)
5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Studime e Epërme
2/3/5
Lumimadh
2/3/5
Studime
2/3/5
Vushtrri - Studime
5
Mitrovica
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
1
Vushtrri/Vucitrn 5
Vushtrri/Vucitrn 5
Vushtrri - Studime
2/3/5
Gjilan/Gnjilane
2/3/5
Istog/Istok
2/3/5
Melenicë
2/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn 5
Vushtrri/Vucitrn
5
Vushtrri/Vucitrn 5
Vushtrri/Vucitrn 5
Gllogovc/Glogovac
2/3/5
Gjakova/Djakovica
1
Studime
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn-Studime
5
Peja/Pec - Llabian
5
Peje - Llabian
5
Prezime
LAJQI
LAJQI
LUSHAKU
LUSHAKU
LUZHA
MALIQI
MAXHUNAJ
MAXHUNI
MAXHUNI
MAXHUNI
MERNICA
MORINA
MULAKU
MULAKU
MULI
MULI
MULI
MULLIQI
MURAT
MUSA
MUSA
MUSA
MUSA
MUSA
MUSA
MUSA
MUSA
MUSLIU
MUSLIU
MUSLUI
MUSTAFA
MUZAQI
MUZAQI
PARDUZI
PARDUZI
PECI
PECI
POPOVA
PRONAJ
PRRONAJ
PRRONAJ
RASHICA
RASHICA
RASHICA
RASHICA
RASHICA
REKA
REXHA
REXHA
REXHEPI
REXHEPI
REXHEPI
SADIKU
SADIKU
SADIKU
SADIKU
SEVDIJE
Ime
SHAQIR
ZHUJË
IBADETE
SHEHIDE
RAMADAN
REXHEP
BAHRI
DRITON
SABRI
SHEFQET
ALI
REMZI
EKREM
XHAVIT
ASLIAN
GANI
HAZIR
BAJRAM
PECI
ISLAM
ISLAM
KADRI
KADRUSH
NEXHMEDIN
NEXHMIJE
NEXHMI
SELIM
MEHDI
RAGIP
RAGOP
KUSHTRIN
BESIM
SALI
FAIK
SHEHIDE
MURAT
ELMAZE
ISMAIL
ENVER
ENVER
ZYMER
DELI
ESHREF
FATMIR
MUHAMED
MURAT
MAHMUT
AHMET
ILAZ
AHMET
ILAZ
ISMET
AGIM
ASIM
SADIK
AGIM
GJATA
Ime oca
ZHUJË
VESEL
A
SH
Z
F
B
SH
SH
A
L
N
I
N
I
F
(BISLIM)
HALIL
H
H
(HAJR)
M
M
B
I
HYSEN
B
M
A
SHEREMET
SH
SH
I
S
I
R
R
S
I
I
A
(FETAH)
H
I
God. rođenja
1-Jan-49
1-Jan-00
1-Jan-75
1-Jan-10
1-Jan-56
1-Jan-25
1-Jan-71
1-Jan-62
1-Jan-67
1-Jan-72
1-Jan-49
2-Apr-63
1-Jan-66
1-Jan-72
1-Jan-67
1-Jan-78
1-Jan-47
1-Jan-69
1-Jan-34
1-Jan-52
1-Jan-43
1-Jan-54
1-Jan-56
1-Jan-62
1-Jan-57
1-Jan-59
1-Jan-47
1-Jan-75
1-Jan-64
1-Jan-67
1-Jan-98
1-Jan-62
6-May-62
1-Jan-62
1-Jan-15
1-Jan-66
1-Jan-64
1-Jan-70
1-Jan-59
1-Jan-67
1-Jan-64
1-Jan-51
1-Jan-61
01,jan.1966
1-Jan-36
1-Jan-68
1-Jan-52
1-Jan-47
1-Jan-57
1-Jan-73
1-Jan-51
1-Jan-57
1-Jan-76
1-Jan-79
1-Jan-75
1-Jan-76
1-Jan-54
299
Dat. događaja
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
Mesto
Izvor Inf.
Pejës) - Llabian
5
Pejës) Llabian
2/3/5
Novolan
5
Vustrri/Vucitrn 5
Gjakova/Djakovica
2/3
Kaqanik/Kacanik
2/3/5
Suharek-Samadraxh
5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn 5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn 5
Vushtrri/Vucitrn 4/5
Vushtrri/Vucitrn 2/3/5
Vushtrri/Vucitrn 2/3/5
Vushtrri/Vucitrn-Studime
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
5
Martiraj EP.
5
STIMLJE
2/3/5
Vushtrri - Studime
2/3/5
Vushtrri - Studime
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Vushtrri - Studime
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Mitrovica (Bajgorë)
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Studime
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn 2/3/5
Vushtrri/Vucitrn 2/3/5
Vushtrri - Studime
2/3/5
Podujevo/Podujevo
2/3/5
Melenicë
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
1
Prizeren-Lubizhd
2/3/5
Mitrovica
5
Mitrovica (Rahovë)
5
Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn 5
(Studime e Epërme)
2/3
Krasniqe EP.
5
Martiraj
5
Martiraj UL.
2/3/5
Studime
5
Martiraj EP.
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Pestove
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
5
Vushtrri/Vucitrn
5
Vushtrri/Vucitrn
5
Vushtrri/Vucitrn 5
Studime
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Polje
2/3
Vushtrri - Studime
2/3
Prezime
SFARQA
SFARQA
SFARQA
SFARQI
SFARQI
STATOVCI
STRANA
SHABANI
SHALA
TAHIRI
TERNAVA
TERNAVA
TIKU
VELIQI
VËRSHEFCI
VESELI
VIDISHIQI
XHAFA
XHAFA
XHAFA
XHAFA
XHAFA
ZEJNULLAHU
ZENELI
ZYMER
ZHEGROVA
ABAZI
ADEMI
ADRIC
AHMETI
ALIAJ
ALIU
AVDIU
BAJRAMI
BASHA
BASHA
BUZHALA
ELSHANI
FERIZI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GJINOVCI
GJINOVCI
HAXHIHASANI
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HYSAJ
IGIC
KADOLLI
KADOLLI
Ime
SHEHIDE
SHERIF
SKENDER
SHERIE
SKENSER
SALIH
HAXHI
BEJTË
HAMDI
FETAH
FEHMI
TEFIK
SAHIT
BESIM
AZEMINE
HAMDI
FAIK
DRITON
DRITON
MIRAN
NAZIF
VELI
SELIM
BEJTË
PRONAJ
NASER
AJVAZ
HAMDI
FAZA
FADIL
HETEM
HETEM
REMZIJE
ISLAM
ILAZ
XHAVID
METIJE
SHABAN
NAZIF
ARBER
BEXHET
SOKOL
SOKOL
ARIF
SEFER
SELMAN
SHYHRETE
SAHIT
ISMALJ
NAILE
NAZMIE
NAILE
MEVLUDE
BUTE
TOMISLAV
BEKIM
BEQIR
Ime oca
SH
S
BEJTUSH
RR
A
A
AZEM
XH
BAJRAM
H
(IDRIZ)
S
H
SH
R
MALIQ
MIFTAR
BAJRAM
REXHEP
ZEQIR
ZEQIR
SADIK
ZENEL
IDRIZ
JETULLAH
JEMIN
RRUSTEM
HABIB
ZEQIR
ALI
MUSLI
MUSLI
ISTREF
ISTREF
ZEKIRIQA
HYSEN
HYSEN
REXHEP
RRAHMAN
SAHIT
UJKAN
SLOBODAN
HAJRUSH
BAJRAM
God. rođenja
1-Jan-57
1-Jan-58
1-Jan-60
1-Jan-57
1-Jan-72
12-Mar-81
1-Jan-66
1-Jan-40
1-Jan-73
1-Jan-60
1-Jan-60
1-Jan-62
1-Jan-31
8-Jun-76
1-Jan-24
1-Jan-59
1-Jan-74
1-Jan-64
14-Nov-82
1-Jan-32
10-May-38
1-Jan-54
1-Jan-38
1-Jan-47
1-Jan-77
1-Jan-65
1-Jan-35
14-Dec-40
1-Jan-29
5-Mar-58
1-Jan-56
1-Jan-56
1-Jan-59
6-Jun-05
1-Jan-52
1-Jan-50
1-Jan-56
1-Jan-65
5-Jun-05
5-Jan-77
1-Jan-54
1-Jan-55
28-Oct-55
1-Jan-51
1-Jan-39
1-Jan-47
20-May-33
21-Oct-30
17-Mar-44
27-Sep-41
3-Apr-74
1-Jan-64
15-Oct-71
1-Jan-68
1-Jan-71
300
Dat. događaja
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
2-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
Mesto
Izvor Inf.
Vushtrri/Vucitrn 5
EP.
5
Vushtrri/Vucitrn 5
EP.
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3
Mitrovica
2/3
Shtime-Reqak
5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Vushtrri - Studime
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn 2/3/5
Martiraj
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn 5
Polluzhe Petrovo
2/3/5
Vushtrri - Studime
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Vushtrri - Studime
2/3/5
Vushtrri - Studime
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn-Studime
5
Vushtrri/Vucitrn-Studime
5
Prishtina/Pristina
5
5
Studime)
2/3
Vushtrri - Studime
2/3/5
Podujeve
5
(Vraboc)
2/3
Peje
5
Prishtina/Pristina
2/3
Suharek-Dvoran
5
(Dvoran)
2/3/5
Istog/Istok
2/3
Skenderaj/Srbica (Baks)
2/3
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Aqarev - Malishevë
5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Skenderaj/Srbica - Qirez
2/3
Verbove Petrovo Selo
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
(Bukosh)
2/3
Prishtina/Pristina
2/3
Bukosh / Bukoš
2/3
(Vraboc)
2/3
(Vraboc)
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Podujeve
5
Podojeve
5
Popovë
5
Podujeve
5
Podujeve
273/5
Podojeve
273/5
Pejë / Pec
1
Prizren/Prizren
2/3
Rrahovec (Suharekë)
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Prezime
KADOLLI
KELMENDI
KELNEMDI
KOKOLLARI
KOKOLLARI
KOKOLLARI
KOLGECI
KOLGECI
KOLGECI
KOLGECI
KURTISHAJ
LAJQI
LLUGAXHIA
LLUGAXHIA
MUQA
MUQA
MUQA
MUQAI
MUQAJ
MUQAJ
MUQAJ
MUQAJ
PALUSHI
PARDUZI
PECI
PECI
QYSAJ
RUSHITI
SOPA
SOPA
SHEHU
SHUKOLLI
SHUKOLLI
UJKANI
UJKANI
VRENEZI
XHELADINI
YMERI
ZENELI
ABAZI
AHMETI
BERISHA
DEMA
DEMA
DEMA
GASHI
HAJDINI
HASANI
IDRIZI
KARAFETA
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
MORINA
PRETENI
RUKOLLI
SADRIJA
Ime
MEHMET
HALIL
ISUF
RAMIZ
BEQIR
SHEMIS
ARBEN
MEHMET
SHPEND
RIFAT
HASHIM
KAPLLAN
AVDULLAH
AZEM
AGRON
HAKI
RAGIP
JEMIN
FLORIE
ISUF
MUHAMET
SAFETE
HAMDI
XHEVAT
ADEM
VETON
HALIL
HALIL
NJAZI
ZELFIJE
SHERIF
AFRIM
HASAN
NEXHAT
RAMADAN
BESIM
QAMIL
FAHRIE
RAMADAN
BESA
ARDITA
DRITON
NEKI
SHEFKIJE
SYLEJMAN
RRAHMAN
SHAHA
MUHARREM
RRAHMON
NAZMI
DONJETE
RRAHIM
BAJRAM
AFRIM
FERIT
JONUZ
NAZIF
Ime oca
REXHE
ALI
RAMË
BEQIR
AHMET
ISUF
REXHEP
RAMADAN
HAMEZ
BESIM
ZHUJË
J
JAKUP
SOKOL
KADRI
HALIL
QAZIM
ISUF
BAJRAM
BINAK
AVDYL
AZEM
SH
RIFAT
MUSTAFË
AHMET
EMIN
KADRI
A
IMER
SOKOL
HALIL
VESEL
KADRI
HYSEN
XHELADIN
SALI
H
QAMILI
BALI
ASLLAN
HALIT
HAMZË
HALIT
SEFEDIN
H
MUSLI
BAJRAM
AVDI
GANI
HAGJI
ISLAM
VESEL
HALILI
SELIM
God. rođenja
1-Jan-58
1-Jan-39
1-Jan-34
1-Jan-56
11-Oct-55
1-Jan-55
1-Jan-82
1-Jan-64
1-Jan-83
1-Jan-51
1-Jan-79
1-Jan-39
1-Jan-54
1-Jan-62
1-Jan-78
1-Jan-60
1-Jan-58
1-Jan-47
1-Jan-84
1-Jan-40
1-Jan-89
1-Jan-66
1-Jan-41
1-Jan-21
14-Oct-54
27-Nov-77
1-Jan-65
1-Jan-33
29-May-59
1-Jan-22
1-Jan-51
1-Jan-80
1-Jan-57
18-Jan-64
29-Sep-77
1-Jan-81
8-Mar-65
11-Jun-27
1-Jan-77
1-Jan-86
1-Jan-83
20-Apr-80
10-Feb-37
24-Apr-44
26-Jul-54
24-Mar-77
1-Jan-49
1-Jan-21
13-Dec-72
1-Nov-61
1-Oct-92
1-Jan-55
17-Jun-29
15-Mar-82
9-Feb-69
1-Jan-18
1-Jan-20
301
Dat. događaja
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
3-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
Mesto
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec - Llabian
Pejë - Llabian
Istog/Istok
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Suharek-Vraniq
Suharek-Vraniq
Suharek-Vraniq
Suharek-Vraniq
Suhareka/Suva Reka
Kline/Klina
Podujevo (Suharekë)
Suhareka/Suva Reka
Gllogovc (Suharekë)
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suharekë-Vraniq
Peje
Peje
Peje
Peje
Suharek-Budakove
Vushtrri/Vucitrn - Begaj
Gllogovc/Glogovac
(Zhazhë)
Suharekë
Podujeve
Suharekë - Bukosh
Suharek-Bukosh
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Suhareke-Duhel
Donje Žabare
Poshtëm
Pejë - Llabian
Polje
Skenderaj/Srbica
Kline
Kline-Glarev
Gjakova/Djakovica
Damanek - Malishevë
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Suhareka / Suva Reka
Mitrovica
Kaqanik/Kacanik
Peja/Pec
Prishtina/Pristina
Malishevë - Carralluke
Vushtrri/Vucitrn - Trimor
Vojnike / Voćnjak
Malishevë - Burim
Korrotic
Skenderaj/Srbica
Kline-Dollavere
Izvor Inf.
2/3/5
5
5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
5
5
5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
2/3/5
5
2/3
4/5
2/3/5
2/3
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
5
4/5
4/5
2/3/5
1
1
5
5
2/3
5
2/3/5
1
1
5
5
2/3
2/3
2/3
5
5
4/5
5
2/3/5
1
2/3/5
Prezime
SEJDAJ
SELMANI
VELIQI
ZABELI
ZUSHI
ABAZIBRA
ABAZIBRA
ABAZIBRA
ABAZIBRA
ANDJELKOVIC
BERISHA
BYTYQI
DERVISHAJ
DERVISHAJ
DERVISHAJ
DERVISHAJ
DIBRANI
FAZLIU
FAZLIU
FAZLIU
HASANAJ
HAZIRI
HOTI
KABASHI
KASTRATI
KELMENDI
KELMENDI
KRASNIQI
KUKICI
LUGU
LUGU
MALOKU
MEHMETI
MORINA
MORINA
NIKA
PALAVRATIC
PALUCA
PLLANA
POLLOMI
POLLOMI
QEHAJA
QEKU
QMEGA
SALLAHAJ
SHALA
SHEHU
SHEHU
SHOSHI
TIGANI
TIGANI
TOFAJ
THAQI
VESELAJ
VESELI
VESELI
ABAZIBRA
Ime
HAVA
SINAN
ZENEL
SHEFQET
IBRAHIM
JASMINA
JEMINI
MAKVIRE
SAHARE
STAJKO
KRESHNIK
RRAHMAN
ILIR
QEMAJL
SELAMI
VEPRIM
HIKMETE
AVDULLAH
FAHREDIN
HAMDI
MUHARREM
RAMADAN
MUHAMET
MEVLYDE
JETULLAH
CENË
MALE
HASAN
ENVER
ADEM
HALIM
MUSE
AZEM
BALI
LUMNI
ABEDIN
DRAGANA
PAL
SABRI
SKENDER
XHAFER
SMAJO
IBISH
VISAR
BAJRAM
EJUP
SKENDER
SYLEJMAN
GJYLIZARE
BAHRIJE
BAJRAM
JAHE
BINAK
RIFAT
AFRIM
MUHARREM
EMSALE
Ime oca
MILAZIM
ZEQIR
BEQIR
KADRI
M
JEMIN
QERIM
J
JEMIN
LUKA
HAXHE
REXHEP
RIZA
MUHARREM
ISMAJL
MUSTAFE
L
B
H
B
MUSLI
K
QERIM
FAIK
HAJDAR
ALUSH
AHMET
R
SALI
HYSEN
HYSEN
AZEM
BALI
SHAQIR
ISTREF
YMER
UNKNOWN
MARK
HAJRUSH
RAIF
IBRAHIM
RAMIZ
ALI
BRAHIM
HALIM
HALIL
HALIL
HAMDI
NAZMI
RIZA
BINAK
NEZIR
REXHEP
H
FERIZ
God. rođenja
1-Jan-77
1-Jan-17
15-Apr-79
1-Jan-12
1-Jan-58
1-Jan-85
1-Jan-50
1-Jan-76
1-Jan-75
27-Sep-31
1-Jan-85
1-Jan-56
19-May-69
16-Sep-69
15-Jan-68
8-Jul-69
1-Jan-75
1-Jan-48
1-Jan-81
1-Jan-60
15-Oct-29
1-Jan-50
1-Jan-48
1-Jan-82
3-May-75
1-Jan-39
1-Jan-17
1-Jan-61
1-Jan-55
1-Jan-36
1-Jan-17
17-Jul-49
25-Oct-53
21-Jun-46
28-Oct-82
5-Jun-56
12-Mar-79
1-Jan-75
1-Jan-49
1-Jan-11
1-Jan-51
29-Jul-86
1-Jan-61
18-Apr-51
1-Jan-69
10-Jan-60
1-Jan-55
1-Jan-49
1-Jan-35
7-Jul-62
1-Jan-12
1-Jan-68
1-Jan-76
1-Jan-50
1-Jan-55
302
Dat. događaja
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
4-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
5-May-99
6-May-99
Mesto
Shtime-Reqak
Gjakova/Djakovica
Polluzhe Petrovo
Skenderaj/Srbica
Gjilan/Gnjilane
Rahovec (Piranë)
Rahovec (Piranë)
Rahovec / Orahovac
Rahovec - Piranë
Prizren/Prizren
Peja/Pec - Llabian
Suharek-Sllapuzhan
Kline/Klina
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Vushtrri/Vucitrn - Shallc
Gjakova/Djakovica
Mitrovica
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Studime
Rrahovec/Orahovac
Suhareka/Suva Reka
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec - Llabian
Peja-Ruhot
Polje
Prishtina/Pristina
Suhareke-Duhel
Pejë - Llabian
Mitrovicë / Mitrovica
Gllogovc/Glogovac
Malishevë - Burim
Gladnaselle Petrovo
Gjakova/Djakovica
Prizeren-Qendres
Shtruerë
Podujeve
Podujeve
Peje
Peje
Rrahovec/Orahovac
Prizeren-Jeshkove
Podujeve
Gjakovë - Doblibare
Doblibare
Peje Peja/Pec (Kapeshnicë)
Zeka"
Peja/Pec (Fierëz)
Gjakova/Djakovica
Pejë - Llabian
Peja/Pec
Pejë - Llabian
Rahovec - Piranë
Izvor Inf.
5
2/3
2/3/5
1
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
1
5
1
2/3
2/3
2/3
5
273/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3
2/3/5
2/3/5
1
5
5
2/3
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3
5
5
2/3/5
2/3/5
1
5
2/3
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
2/3
1
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
Prezime
BAHTIRI
BAJRAMI
BAJRAMI
BEQIRI
BIRINGJIKU
BLAKCORI
BLAKCORI
BLAKCORI
BLAKCORI
BLAKCORI
BRAHIMI
DEDUSHAJ
DOQI
DURAKU
HAMZA
HOXHA
HYSENI
KADRIJAJ
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KNEZEVIC
KOMATOVIC
KRUNIC
KUCICA
KUCICA
MALOKU
NIKA
REXHEPI
STANOJEVIC
SHABANI
THAQI
VELIQI
ZHABOTA
ZHABOTA
ZHABOTA
ZHABOTA
ZHABOTA
AHMETAJ
AHMETI
AJRONI
ARIFAJ
AXHEMI
BARDHI
BEQRANA
Ime
GANI
ISUF
KALTRINE
ILIR
BATHIJA
RRAHIM
SABILE
LABINOT
FEHMI
MIRADIE
CANE
HAJRIJE
FATMIR
JEHONA
JUSUF
NAFIE
SHEFQET
BEGISHE
ALBULENA
AVDI
BAHRIE
BLEDAR
BLERINA
CENE
FATE
GANI
HATE
QERIM
RINOR
SABRIE
SELIME
SOFE
GANI
LJUBOMIR
SASA
SLAVKO
AFRIM
NASER
HALIT
FATMIR
NJAZI
VLADAN
MUSTAFE
MIHANE
AGRON
SHER E
RRUSHE
AFIJETE
FADIL
FETIJE
EMINE
MUHARREM
SHKELZEN
KUJTIM
HALIL
BURIM
ALI
Ime oca
AVDI
BEHRAMI
ISUF
RIZA
KADRI
MAHMUT
JAKUP
FEHMI
RRAHIM
ISLAM
SYLE
JASHAR
J
OSMAN
ISAK
L
SABRI
SMAJL
UKE
BEKE
BEKË
ISLAM
DAUT
QERIM
RRUSTEM
HALIL
RAMADAN
REXHEP
QERIM
Jup
QERIM
BLAZO
MIROSLAV
TIJOSLAV
SHERIF
SHERIF
BRAHIM
AVDI
RAMIZ
MIODRAG
VICI
QERIM
SELMAN
BAJRAM
SHPEND
TAHIR
TAHIR
BAKI
SELMAN
RIZA
RASIM
BAJRAM
BUJAR
RAMADAN
God. rođenja
28-Oct-37
6-May-88
23-Sep-83
1-Jan-25
1-Jan-45
1-Jan-49
1-Jan-16
1-Jan-09
14-May-68
1-Jan-92
10-Sep-62
14-Sep-49
1-Jan-23
1-Jan-24
13-Mar-89
1-Jan-69
25-Aug-67
1-Sep-91
1-Jan-95
1-Jan-27
1-Jan-69
1-Jan-45
1-Jan-54
1-Jan-08
22-Oct-98
1-Jan-60
1-Jan-25
1-Jan-36
1-Jan-50
25-May-39
29-Jan-72
5-Dec-78
10-Sep-84
3-Jun-77
1-Jan-46
19-Feb-75
1-Jan-67
25-Jul-74
1-Jan-05
2-Feb-32
1-Jan-76
1-Jan-27
25-Sep-68
1-Jan-78
1-Jan-87
1-Jan-83
2-Dec-68
1-Jan-39
14-Feb-59
1-Jan-80
10-Feb-55
12-May-74
5-Apr-43
303
Dat. događaja
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
6-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
Mesto
Izvor Inf.
Pejë - Arbane and Trefis
5
Podujeve
5
Podujevo/Podujevo
2/3/5
(Shtutrcë)
2/3
Prishtina/Pristina
2/3
Podujeve
5
Podujeve
5
Podujeve
5
Podujeve
5
Podujeve
5
Batajnica BA-05-453T,
5
Obiliq/Obilic-Caravodic
1
Peja/Pec
1
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Gllogovc/Glogovac
2/3
Podojeve
5
5
Peja/Pec
2/3/5
Trefis
1
Trefis
2/3/5
Trefis
1
Trefis
1
Pejë - Arbane and Trefis
5
Peja/Pec (Llabian)
2/3
Pejë - Arbane and Trefis
2/3/5
Peja/Pec (Arbanë)
2/3/5
Pejë - Arbane and Trefis
5
Pejë - Arbane and Trefis
2/3/5
Pejë - Arbane and Trefis
1
Pejë - Arbane and Trefis
5
Pejë - Arbane and Trefis
2/3/5
Trefis
2/3/5
Podujevo/Podujevo
2/3
Gllogovc/Glogovac
1
Gjakova/Djakovica
2/3
Shtime/Stimlje
2/3
Suhareka/Suva Reka
2/3
Skenderaj/Srbica
1
Gllogovc/Glogovac
2/3/4
Gllogoc / Glogovac
2/3/4
Prizeren-Qendres
Obiliq/Obilic
2/3
Prishtina/Pristina
2/3
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Gllogoc / Glogovac
2/3/4
5
Kërnicë / Krnjince
5
Kërnicë / Krnjince
4/5
Kërnicë / Krnjince
4/5
Kërnicë / Krnjince
4/5
Prizren/Prizren
2/3
Skenderaj/Srbica (Likoc)
2/3
Batajnica BA-05-081T,
2/3/5
Kline/Klina
1
Batjnica BA-05-193T,
2/3/5
Batajnica BA-05-160T,
2/3/5
Batajnica BA-05-118T,
2/3/5
Prezime
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BICURRI
BICURRI
BICURRI
BINAKAJ
BINAKAJ
BINAKU
BINAKU
DODAJ
DOMI
EFENDIU
GASHI
GASHI
GASHI
GJOKAJ
GOJANI
HAXHIDAUTI
HOXHA
HUMA
HUMA
HUSAJ
HUSAJ
IBRAHIMAJ
IBRAJ
IBRAJ
ISMAJLI
JAKA
KEPUSKA
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYPA
LATA
LLUHANI
LLUHANI
LUZHA
LUZHA
LUZHA
LUZHA
MALOKU
MAVRAJ
MEJZINI
MORINA
MUCAJ
MUCAJ
MUCAJ
MUCAJ
MUCAJ
NIKCI
Ime
FLORIM
GEZIM
REXHEP
ESAT
FERAT
NEXHDET
MUSA
SADRI
MUSA
SADRI
SHABAN
YLLKA
AGIM
AGRON
MUHARREM
RAMADAN
TOME
IBRAHIM
FEHMI
ALI
EJUP
FATON
KRESHNIK
METË
GANI
RRUSTEM
VALBONA
HASAN
LULZIM
HAZYR
AJSHE
ARLINDA
ISA
RUKE
RUKË
SHEHRIJE
XHELADIN
ZYMER
ADNAN
ALI
DEMUSH
SELIM
TEFIK
FLORIM
GEZIM
SAMI
SHANI
MUSË
DEMUSH
YLBER
ESAT
FLORIJE
HAVE
ISUF
MUHAMET
SAFETE
BESIM
Ime oca
HYSEN
HYSEN
SADRI
ALUSH
ALUSH
ALUSH
SINAN
ISLAM
SINAN
ISLAM
MUHARREM
AFRIM
MUSA
DEME
BEQIR
HASAN
RROKË
HALIL
RAMIZ
HASAN
QAZIM
QAZIM
UKË
REXHEP
SADRI
UKË
MEHMET
ZEQ
HAJDAR
QAMIL
ISUF
ZYMER
SADRI
KADRI
SAHIT
HALIL
BEHRAM
REXHE
NEXHMEDIN
JUSUF
ISUF
HAMEZ
SHANI
ZEQIRIA
TEFIK
ZEQIRJA
MUSA
AZEM
KAMER
SHEFQET
HASAN
ISUF
REXHEP
BAJRAM
BINAK
AVDYL
KAPLLAN
God. rođenja
8-Aug-70
16-Apr-61
1-Jan-09
20-Oct-48
1-Jan-53
1-Jan-62
1-Dec-69
20-Jul-52
1-Dec-69
20-Jul-52
15-Mar-48
18-Aug-82
14-Jul-51
1-Jan-81
14-Aug-57
1-Jan-35
31-Oct-73
14-Aug-37
21-Aug-51
3-Apr-63
5-Dec-63
17-Feb-62
1-Jan-84
1-Jan-60
1-Jan-51
1-Apr-48
28-Aug-75
17-Dec-64
16-Jan-66
17-Mar-69
14-May-54
10-Aug-79
1-Jan-34
17-Apr-20
1-Jan-24
1-Jan-44
1-Jan-27
16-May-47
26-Mar-81
12-Oct-40
4-Mar-65
4-Feb-35
14-Sep-50
12-May-60
1-Jan-54
22-Jun-53
15-Mar-57
1-Jan-50
1-Jan-49
27-Nov-54
1-Jan-54
1-Jan-83
1-Jan-51
1-Jan-40
1-Jan-89
1-Jan-66
1-Jan-71
304
Dat. događaja
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
Mesto
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Decan/Decani
05-111T, ICRC Nr.BLG05-113T, ICRC Nr.BLGBatajnica BA-05-103T,
05 OMPF 05.12.2003
Decan/Decani
Gjakova/Djakovica
Suhareka/Suva Reka
Gjakova/Djakovica
Batajnica BA-05-150T,
05-162T, ICRC Nr.BLGRrahovec/Orahovac
Peje-Ozdrim
Prishtina/Pristina
Peja/Pec
Prizren/Prizren
Mitrovica
Lipjan/Lipljan
Batajnica 05-152T Batajnica 05-465T Peja/Pec (Kelmend)
Peja/Pec (Kelmend)
05-025T, ICRC Nr.BLG284T, ICRC Nr.BLGKulla)
Lipjan/Lipljan
05-125T, ICRC Nr.BLGBatajnica BA-05-133T,
Ozdrim)
Ozdrim)
Ozdrim)
Malishevë - Carralluke
Ozdrim)
Ozdrim)
Gllogovc/Glogovac
Ozdrim)
Prizeren
Suharek
05-163T, ICRC Nr.BLGBatajnica 05-195T Batajnica 05-061T Batajnica BA-05-166T,
Batajnica BA-05-151T,
Suharek-Vraniq
Batajnica BA-05-030T,
Novoberde/Novo Brdo
Peja/Pec
05-218T, ICRC Nr.BLGPejë - Drinisht
Pejë - Fusha e Madhe
Madhe
Pejë - Fusha e Madhe
Peja/Pec (Alba e M.)
Peja/Pec (Alba e M.)
Pejës)
Izvor Inf.
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3
1
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
1
5
1
5
5
1
1
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
5
5
5
5
5
5
5
Prezime
NURA
NURA
POTERA
REXHA
SADIKU
SMAJLI
SYLA
SYLEJMANI
SHALA
SHALA
SHALA
SHASIVARI
SHTREZI
ZENUNAJ
ZENUNI
ZHERKA
AHMETAJ
AHMETAJ
BAJRAKTARI
BAJRAMI
BEKA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
DAKA
DARDALLAJ
DERDALLAJ
DRESHAJ
DRESHAJ
FEJZULLAHU
GASHI
GASHI
GOVEDARI
GRABOCI
HASANI
IMERI
ISUFI
ISUFI
KELMENDI
KRASNIQI
LAZIC
LUBENIQI
MAVRAJ
NEZIRI
NUKA
NURQAJ
QORROLLI
REXHBOGAJ
SMAJLI
SMAJLI
SHABANAJ
SHABANI
SHALA
ALIU
BAJRAJ
BEQIRAJ
DEDAJ
Ime
BASRI
HALIT
MILAZIM
ASTRIT
BEJTË
HASAN
RAME
FLORENT
ARIF
RAMË
ZYKË
AVNI
GANI
KUMTURIE
SOKOL
KASTRIOT
ISMET
JETON
BAJRAM
NEXHAT
BAJRAM
NAIM
REXHEP
REXHEP
NUHI
HASAN
KEQE
BERAT
MUSTAFË
FEVZIJE
HALIL
HASAN
DEMLUSH
DINË
ISUF
MUHARREM
BURBUQE
GANI
BEKIM
FADIL
MIODRAG
ISUF
SEFER
HAMDI
KUJTIM
NEXHMEDIN
ENVER
ADEM
QAMIL
IGBALLE
XHEVAT
ESAT
REMZI
VEHBI
SHYQERIE
RIFAT
MARJAN
Ime oca
FEHMI
ISMAJL
SYLEJMAN
HADI
ZEQE
MEHMET
AGIM
JONUZ
ISUF
AVDI
SADIK
OSMAN
MUSTAFE
REXHEP
AVNI
MUSTAFE
TAHIR
CENE
ADEM
IMER
HALIL
SADRI
TAHIR
OSMAN
REXHEP
SHABAN
MUSTAFË
MURAT
REXHEP
ZYMER
BEQIR
OSMAN
FERIZ
SELMAN
AVDYL
SADIK
HAXHI
HALIL
IBRAHIM
DRAGISA
NEZIR
YMER
OSMAN
KAMER
ARIF
AVDYL
REXHË
(MUSLI)
AJET
BAJRAM
ALI
SMAJL
RAMË
SALIH
IBER
NDUE
God. rođenja
2-Sep-64
7-Sep-24
10-Feb-58
12-Nov-61
1-Jan-58
27-Jun-64
25-Aug-81
31-Jan-85
9-Nov-26
1-Jan-54
1-Jan-29
13-Mar-29
1-Nov-42
1-Jan-80
8-Nov-66
27-Oct-59
1-Jan-64
17-Sep-74
15-Jun-27
1-Jan-64
25-Mar-33
1-Jan-77
1-Jan-08
1-Jan-70
1-Jan-43
1-Jan-74
1-Jan-69
1-Jan-81
1-Jan-55
21-Jul-63
1-Jan-71
11-Nov-79
29-Jan-83
1-Jan-47
1-Jan-43
1-Jan-37
24-Mar-77
1-Jan-64
1-Jan-71
6-Jun-74
27-Sep-59
1-Jan-47
6-Jun-34
14-Apr-57
4-Jun-84
9-Sep-75
10-Jun-69
1-Jan-34
1-Jan-55
1-Jan-54
1-Jan-60
1-Jan-66
1-Jan-69
1-Jan-81
1-Jan-98
1-Jan-77
5-Feb-53
305
Dat. događaja
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
7-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
8-May-99
9-May-99
9-May-99
9-May-99
9-May-99
Mesto
Izvor Inf.
2/3
096, ICRC Nr.BLG2/3/5
Podujeve
5
Batajnica BA-05-243T,
2/3/5
Kline/Klina
2/2/5
Skenderaj/Srbica
2/3
vushtrri/Vucitrn - Mavraj
1
Batajnica BA-05-088T,
2/3/5
Peje-Ozdrim
1
Pejë - Drinisht
5
Pejë - Drinisht
5
05-054T, ICRC Nr.BLG2/3/5
05-157T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Peje
5
Skenderaj/Srbica
12/3/5
05-131T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Istog/Istok
2/3
Istog/Istok
2/3
Kline/Klina
2/3
Peje
5
Skenderaj/Srbica
2/3
Sfërk - Pejë
5
Peja/Pec (Kelmend)
2/3
001B, MPU 2007
5
Kline-Cerovik
5
Mitrovica
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Peja/Pec (Kelmend)
5
Peja/Pec (Kelmend)
2/3/5
(Zhabllaq)
2/3
05-086T, ICRC Nr.BLG2/3/5
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Mitrovice
5
Podujevo/Podujevo
2/3
(Boks/Boks)
2/3/4
Vushtrri/Vucitrn - Strofc
2/3/5
Pejë - Stërk
2/3/5
Pejë - Llabian
5
Pejës)
2/3/5
Gjilan/Gnjilane
2/3
Klinë-Sferke
1
Istog/Istok (Staradran)
1
Mitrovica
2/3
Gjakovë / Djakovica
1
Deçane / Dečane
2/3
Gllogovc/Glogovac
1
Gjakova/Djakovica
2/3/5
Gllogovc/Glogovac
2/3/5
Zabllaq / Zablaće
4/5
Deçane / Dečani
2/3/4
Peje
5
Prizeren-Teptic
Pejë - Llabian
5
Suharek-Savrove
5
Deqan - Gramaqel
5
Gjakova/Djakovica
2/3
Prezime
DEDAJ
GASHI
KRASNIQI
MIFTARI
MIFTARI
MUSLIJA
MUSLIJA
MUSLIJAJ
MUSTAFA
QEMEGA
QËMEGA
QËMEGA
QËMEGA
QMEGA
QMEGA
SARAQINI
SARAQINI
SARAQINI
SHARKU
SHARKU
SHARKU
ADEMI
BAJRAKTARI
BASHIQ
BEHRAMI
BEQIRAJ
BEQIRI
BEQIRI
BEQIRI
BEQIRI
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
CAUSHI
DAKA
DANA
DANA
DANA
DANA
DANA
DANA
DANA
DANA
DANA
DANA
DOBRANI
DOMI
GASHI
GEXHA
HAJRIZI
HAJRIZI
HARAQIJA
Ime
PETRIT
SKENDER
TAHIR
SEZAI
SHEFKIJE
AZEM
BAJRAM
SHEMSI
ALI
AZEMINE
AZRA
VENHAR
VISAR
AZRA
VENHAR
AGIM
ARBEN
ISUF
ALI
EGZONA
TAIBE
XHEVAT
OSMAN
SADAT
AFRIM
UKË
AFIJE
BUKURIJE
HAFIE
XHEVAHIRE
AGIM
ALBERT
ALI
DYKE
FADIL
HASA
HATIXHE
ILIR
BARDHYL
SHAIP
AFRIM
AGRON
ALBERT
GEZIM
KASTRIOT
LABINOT
LUAN
OSMAN
RAMADAN
SHYHRETE
XHEVDET
BASHKIM
ABEDIN
ARBEN
HAMZA
PIVKA
GENC
Ime oca
MARK
HAMDI
ALI
JEMIN
DESTAN
UKË
UKË
UKË
ARIF
ALI
NASIM
NASIM
NASIM
NASIM
NASIM
RIFAT
VELI
RIFAT
AHMET
ALI
SELIM
SINAN
RAMADAN
HALIL
BAJRAM
JETISH
M
J
B
SHABAN
ISLAM
XHEME
SHABAN
MEHMET
ENVER
RIZA
SYLE
TAIB
RAMADAN
EKREM
RAMADAN
AVNI
AFRIM
AFRIM
RAMADAN
OSMAN
ZENEL
KADRI
SYLEJMAN
AZEM
QAMIL
RASIM
KAJTAZ
MEHDI
God. rođenja Dat. događaja
1-Dec-68
9-May-99
28-Jun-70
9-May-99
1-Jan-25
9-May-99
9-May-99
9-May-99
1-Jan-72
9-May-99
1-Jan-68
9-May-99
1-Jan-58
9-May-99
22-Aug-72
9-May-99
9-May-99
9-May-99
9-May-99
9-May-99
10-Jun-88
9-May-99
12-May-92
9-May-99
1-Nov-52
9-May-99
7-Jan-75
9-May-99
5-Jul-41
9-May-99
24-Feb-41
9-May-99
31-Dec-91
9-May-99
20-Jul-41
9-May-99
9-Nov-79
10-May-99
1-Jan-55
10-May-99
1-Jan-72
10-May-99
10-May-72
10-May-99
1-Jan-24
10-May-99
1-Jan-52
10-May-99
1-Jan-82
10-May-99
1-Jan-44
10-May-99
1-Jan-79
10-May-99
23-Mar-62
10-May-99
13-Mar-71
10-May-99
1-Jan-13
10-May-99
1-Jan-23
10-May-99
4-Mar-68
10-May-99
14-Mar-05
10-May-99
1-Jan-55
10-May-99
27-Nov-81
10-May-99
1-Jan-62
10-May-99
1-Jan-41
10-May-99
10-Sep-52
10-May-99
24-Jan-54
10-May-99
25-Nov-68
10-May-99
17-Jun-54
10-May-99
19-Jan-68
10-May-99
12-Feb-82
10-May-99
6-Jan-80
10-May-99
3-Nov-74
10-May-99
1-Jan-12
10-May-99
5-May-34
10-May-99
5-May-76
10-May-99
1-Jul-49
10-May-99
1-Nov-65
10-May-99
3-Feb-68
10-May-99
1-Jan-49
10-May-99
1-Jan-53
10-May-99
15-Jun-63
10-May-99
306
Mesto
Gjakova/Djakovica
Viti/Vitina (Zhiti)
Pejë - Llabian
"Babindoll"
"Babindoll"
Deqan - Gramaqel
Deqan - Gramaqel
Deqan - Gramaqel
Vushtrri/Vucitrn
Rahovec - Vrella
Rahovec - Vrella
Vrella
Rahovec - Vrella
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
05-039T, ICRC Nr-BLGBatajnica BA-05-127T,
Gjakova/Djakovica
Rahovec - Vrella
Vrella
Rahovec - Vrella
Çikatovë e Vjet
Suhareka/Suva Reka
Peje
Akrashtice
Deqan - Shaptej
Vushtrri/Vucitrn-Gjytet
Vushtrri/Vucitrn-Gjytet
Vushtrri/Vucitrn
Vushtrri/Vucitrn-Gjytet
Batajnica BA-05-101T,
Batajnica BA-05-110T,
Kline-Kepuz
Kline-Kpuz
Batajnica BA-05-081T,
(Terpezë)
Peja/Pec (Kelmend)
Gjakova/Djakovica
05-065T, ICRC Nr.BLGPRIZREN
Batajnica BA-05-172T,
Batajnica BA-05-443T,
Batajnica BA-05-065T,
Batajnica BA-05-069T,
Batajnica BA-05.-053T,
Batajnica BA-05Batajnica BA-05-070T,
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Batajnica 05-432T Skenderaj/Srbica
05-426T, ICRC Nr.BLGRrahovec/Orahovac
Batajnica body return
Opterush (RAHO)
Mitrovicë
Prishtina/Pristina
Izvor Inf.
1
2/3/5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/375
2/3
2/3/5
5
2/3/5
5
2/3
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
1
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
1
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
Prezime
HARAQIJA
HARAQIJA
HAXHIAVDYLI
HAXHIAVDYLI
HAXHIAVDYLI
HAXHIAVDYLU
HAXHIBEQIRI
HAXHIBEQIRI
HAXHIBEQIRI
HODA
HOXHA
KOCI
KOKOLLARI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYEZIU
LAJQI
LLUHANI
LOKAJ
MEHMETI
MEHMETI
MORINA
MORINA
MUJA
MUJAJ
MUSLIJA
NEZIRI
NURA
NUSHI
OSMANI
PALUSHI
PECANI
QAUSHI
SARAQINI
SPASI
SHARANI
SHARANI
SHARANI
SHARANI
SHARANI
SHARANI
VELIQI
VOGLICI
YMERI
ALIA
ALIJAJ
ALIJAJ
ALIU
BAJRAKTARI
BEQIRAJ
BUQA
DUGOLLI
FEJZULLAHU
FEJZULLAHU
FEJZULLAHU
GRABOCI
KOLAJ
Ime
MEHDI
GENC
AFRIM
AGIM
AGRON
OSMAN
BEKIM
DUGAGJIN
EDMOND
HASAN
YLBER
ISLAM
AHMET
DASHAMIR
DASHMIR
BAHRI
SULLTANE
DRITON
ISA
IDRIZ
NIJAZI
ADRIATIK
VESEL
BULAKE
IBISH
BEKË
GANI
TAULANT
GENC
ISMET
ALI
HAJRULLAH
BARDHYL
VELI
AVNI
ISUF
MENTOR
SKYFER
TAHIR
VALON
VISAR
FEHMI
IBRAHIM
ASLLAN
MET
BARDH
MIRADIJE
MIRADIE
XHEVDET
IZET
AJET
HABIB
IBRAHIM
SADIJE
VAHIDE
XHAFER
NIKOLLE
Ime oca
ZENEL
MEHDI
ZEJNEL
MEHMET
ZEJNEL
ZENEL
AVDURRAHMAN
ESAT
ESAT
MYFTAR
SHANI
SHEFQET
AVDULLAH
ASLLAN
ASLLAN
MYHEDIN
EMIN
TEFIK
HALIL
LANE
IDRIZ
FETAH
SELMAN
AHMET
SADRI
SADRI
MON
RESHAT
HASAN
BRAHIM
ALI
RIZA
RIFAT
HYSEN
ISA
MYRTEZAN
MYRTEZAN
MYRTEZAN
SKYFER
SKYFER
KAMER
ELEZ
YMER
BRAHIM
ISUF
MALË
MALË
HYSEN
ALI
LIMAN
AHMET
(NUREDIN)
Brahim
(BAJRAM)
MALË
NDUE
God. rođenja
25-May-29
15-Jun-63
23-Dec-63
7-Jul-67
11-Sep-61
11-Mar-59
5-Oct-70
9-Aug-70
18-May-66
1-Dec-55
16-Aug-59
17-Oct-55
20-Aug-25
1-Jan-52
20-May-82
17-Aug-66
1-Jan-45
25-Nov-79
6-May-70
10-Apr-52
1-Jan-82
31-Jan-81
11-Dec-56
1-Jan-26
1-Jan-47
1-Jan-42
19-Mar-46
4-Jun-80
27-Jul-81
1-Jan-56
1-Jan-69
1-Jan-24
15-Aug-36
1-Jan-45
13-Jan-55
23-Jun-52
6-Nov-59
8-Jan-51
13-May-55
23-Jul-77
15-Jan-79
11-Feb-74
1-Jan-65
1-Jan-30
21-Dec-59
1-Jan-41
1-Jan-52
1-Jan-52
1-Jan-59
1-Jan-80
1-Jan-38
1-Jan-60
12-Mar-17
13-Sep-51
2-Jul-28
1-Jan-50
23-Nov-55
307
Dat. događaja
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
10-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
Mesto
Gjakova/Djakovica
Batajnica body return
Batajnica BA-05-171T,
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Batajnica BA-05-047T,
05-060T, ICRC Nr.BLGBatajnica BA-05-066T,
BatajnicA ba-05-049t,
Gjilan/Gnjilane
05-022T, ICRC Nr.BLGBatajnica BA-05-068T,
Shtime / Stimlje
05-082T, ICRC Nr.BLGKline/Klina
Pagarushe - Malishevë
(Pepaj)
05-192T, ICRC Nr.BLG05-169T, ICRC Nr.BLG05-091T, ICRC Nr.BLG05-075T and BA-05Drenoc - Malshevë
Gjakova/Djakovica
Mitrovice (Pejë)
Peja/Pec (Kelmend)
Deqan - Gramaqel
Gjakova/Djakovica
05-246T, ICRC Nr.BLGGjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Kline
Obiliq/Obilic
Batajnica body back
Batajnica BA-05-093T,
05-059T, ICRC Nr.BLGGjakovë 05-153T, ICRC Nr.BLGBatajnica BA-05-199T,
Batajnica BA-05-148T,
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Gllogovc/Glogovac
Suharekë (Kaqanik)
Gllogovc/Glogovac
Prizren/Prizren
Peja/Pec (Katundi i Ri
Peja/Pec (Katundi i Ri
Pejë - Katund i Ri
Peja/Pec (Katundi i Ri
Deqan - Koshare
Krusica
Vushtrri/Vucitrn
Mitrovica/Kosovska
Mitrovica (Shupkovc)
Mitrovica (Shupkovc)
(Fushë Kosovë)
Peja/Pec
Izvor Inf.
2/3
5
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/4/5
5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
1
2/3/5
2/3/5
5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3
5
5
5
5
5
5
2/3
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
1
Prezime
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYPA
C
RAMADANI
SADIKU
SHALA
XERXA
ZEKAJ
ADEMI
AHMETI
AHMETI
BAKALLI
BEQIRI
BERISHA
BOJA
BOJA
BOJA
BOJA
BUCINCA
BUCINCA
BUQA
CAKA
CUNAJ
FEJZULLAHU
IBRAJ
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRYEZIU
LAJQI
LIMANI
LIQINA
MARMULLAKU
MUJOTA
MUJOTA
NIKCI
NIKCI
NIKCI
NIKCI
NIKCI
NIKIQI
PERTESHI
PERTUNAJ
PRELUVKAJ
PRELUVKAJ
PRELVUKAJ
RAMA
SAHITI
SALIU
SALLAHI
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
TELAKU
Ime
ISUF
ILAZ
RAMADAN
DRAGAN
DANUSH
MUSTAFË
MILAZIM
SEFEDIN
MEHMET
HASAN
AFRIM
VALBON
ELEZ
MEVLYDE
MURAT
ELBASAN
HALIT
JAHE
KRESHNIK
NUHI
SHABAN
ZEKE
RASIM
ALI
ABEDIN
DAFINA
BASHKIM
HAJRIZ
MUSTAFE
AGRON
ADEM
ISMET
SAFET
ISMET
A
HABIBE
ADEM
ALI
CUCE
MEHMET
REXHEP
CUCE
ZEQIR
PJETER
BECIR
GANI
LINDITA
IDRIZ
BAJRAM
SEJDI
SEJDI
AFRIM
DRITAN
KUJTIM
LAVDIM
XHEVAT
IDRIZ
Ime oca
HAXHI
V
JUSUF
MILAN
MEHMET
RIFAT
RIFAT
ARIF
ISUF
SELIM
QAZIM
YMER
H
TAHIR
HALIT
JAHE
HALIT
MILAZIM
SABIT
HALIT
HALIL
RAMADAN
KASEM
AVDYL
RIZA
HAJRIZ
BALI
XHEMAJL
ARIF
ISLAM
HAMZO
ARIF
DRITË
SHYQERI
ARIF
REKË
BAJRAM
ZENEL
ADEM
BAJRAM
RAHIM
TOME
MUSHAK
METË
DELI
RIZAH
NEZIR
HAJDAR
H
QAZIM
QAZIM
DERVISH
SELIM
RIFAT
HASAN
God. rođenja
12-Jan-31
1-Jan-31
12-Oct-40
22-Oct-73
10-Oct-20
1-Jan-19
1-Jan-73
17-Jun-66
1-Jan-30
1-Jan-13
3-May-61
12-Apr-67
1-Jan-36
1-Jan-49
1-Jan-27
6-Jun-82
6-Jul-52
12-Jan-81
12-Jul-85
6-Dec-64
17-Apr-55
1-Jan-60
13-Apr-12
1-Jan-17
1-Jan-80
1-Jan-90
15-Sep-67
13-Aug-39
20-Jul-72
1-Jan-75
21-Jun-62
1-Jan-46
1-Jan-55
1-Jan-66
16-Mar-80
17-Jun-49
1-Jan-71
1-Jan-34
1-Jan-42
1-Jan-39
1-Jan-27
1-Jan-71
1-Jan-55
17-Feb-39
1-Jan-34
1-Jan-49
27-Aug-79
1-Jan-58
1-Jan-55
22-Jul-48
1-Jan-49
1-Jan-78
12-Dec-75
8-Jul-82
1-Jan-78
13-Nov-66
28-Jun-85
308
Dat. događaja
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
11-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
12-May-99
Mesto
(Vojnikë)
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Pejë - Arrishte
Prizren/Prizren
Batajnica BA-05-167T,
Pejë - Katund i Ri
(Koshare)
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Batajnica BA-05-184T,
Vushtrri/Vucitrn - Lupc
Peje
Petrovo Selo PS-II-14,
Kline-Kerrenice
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Gllogovc/Glogovac
Suhareka/Suva Reka
Kaqanik/Kacanik
Pejë - Nakell
Podujeve
Pejë - Arbnesh
Gllogovc/Glogovac
Prishtina/Pristina
Skenderaj/Srbica
Decan/Decani
Peja/Pec
Ferizaj/Urosevac
Istog/Istok
Mitrovica
Peja/Pec (Alba e V.)
Shtime-Mollopolc
Peja/Pec (Kelmend)
Pejës)
Peja/Pec - Nakell
Peja/Pec (Paulan)
Pejës)
Peje
Suhareke-Duhel
Kline/Klina
Peja/Pec - Arbnesh
Peja/Pec (Arbnesh)
Pejë - Arbnesh
Skenderaj/Srbica
Çyqavic
Prizren/Prizren
Bukosh
Petrovo Selo PS-II-11 Peja/Pec
Petrovo PS-II-8, ICRC
Senik - Malishevë
Banjë
Izvor Inf.
2/3
2/3/5
2/3/4
1
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
5
2/3
1
1
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
1
1
2/3
1
2/3/5
5
5
2/3
2/3
1
2/3/5
1
2/3
2/3/5
2/3/5
1
5
5
2/3/5
5
2/3/5
5
5
1
2/3/5
2/3
1
2/3/5
2/3/5
2/3
5
2/3
1
2/3
2/3/5
2/3
2/3
Prezime
THAQI
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETAJ
AHMETI
AHMETI
AZEMI
BAJSELMANAJ
BAJSELMANAJ
BAJSELMANAJ
BEHA
BEHLULI
BEHLULI
BEQIRAJ
DAKAJ
DAKAJ
DAKAJ
DAKAJ
DURAKU
GASHI
GASHI
GASHI
HYSENAJ
KASTRATI
KUKAJ
KUKAJ
KUKAJ
KUKAJ
KUKAJ
MALOKU
Ime
SHPEJTIM
ADEM
AGON
ARBNOR
ARBRESHA
ARDOR
BAFTA
BAJRAM
BESIM
BRAHIM
EGZON
EMINE
FATIME
FATIME
FERIDE
FIZE
FLORENTINA
HALIT
HATIXHE
HEDIJE
HUMRIE
HYRE
LEUTRIM
NEBI
RINOR
RIZA
SADRI
SALI
VALON
VLORA
ZYRAFETE
SARANDA
ZYRAFETE
AZEM
HAMIDE
METUSH
VALBONA
SHEFKI
REXHEP
REXHEP
SMAJL
HAJRIJE
PERPARIM
TEUTA
ZYLFIJE
SADIK
SALIH
SHAHE
SALI
HALIL
ABAZ
ABAZ
ARIFE
BURIM
NYSRET
SHERIFE
IBRAHIM
Ime oca
QAZIM
HAZIR
HASAN
BUJAR
SMAJL
NEBI
HALIT
RAM
BAJRAM
SAHIT
MUHAMET
BRAHIM
HYSEN
ARIF
BAJRAM
SHAQIR
BAJRAM
SEJDI
HALIL
HALIL
SULEJMAN
BRAHIM
SMAJL
SAHIT
NEBIH
HALIT
SALI
SADRI
XHAVIT
XHAVIT
SADRI
HAMDI
SADRI
KADRI
SEJDI
SADIK
METUSH
BEHLULI
NEZIR
QELË
IBISH
FATMIR
ARIF
AGUSH
RRUSTEM
SIMON
RRUSTEM
ISEL
ISEN
HAXHI
ABAZ
HALIT
ABAZ
God. rođenja
8-Feb-74
15-Oct-66
22-Oct-89
5-Dec-94
1-Jan-96
26-Oct-98
30-Apr-05
31-Dec-32
28-Feb-64
10-Oct-42
10-Oct-91
4-Apr-78
1-Jan-49
3-Sep-42
27-Nov-74
1-Jan-26
20-Oct-97
10-May-40
10-Feb-35
8-Jan-74
9-Dec-70
26-Oct-76
5-Sep-92
1-Jan-67
1-Jan-97
2-May-80
24-Mar-80
2-Jun-46
28-Oct-83
19-Jul-86
13-Dec-56
4-Nov-85
1-Jan-56
5-May-37
8-Jun-45
17-Oct-46
1-Sep-81
1-Jan-49
1-Jan-73
15-Apr-73
1-Jan-29
1-Jan-27
13-Jun-86
16-Sep-83
1-Jan-24
1-Jan-69
8-May-55
1-Jan-69
1-Jan-59
1-Jan-47
27-Oct-52
4-Jun-56
1-Jun-81
12-Apr-91
6-Jan-88
20-May-55
309
Dat. događaja
12-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
Mesto
Izvor Inf.
Peja/Pec (Callapek)
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren (Korishë)
2/3
Prizren/Prizren (Korishë)
2/3
Prizren/Prizren (Korishë)
2/3
Prizren/Prizren - Korisa
2/3
Prizren/Prizren (Korishë)
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren (Korishë)
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren (Korishë)
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren (Korishë)
2/3
Prizren/Prizren (Korishë)
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Rezala
2/3
Prizren/Prizren (Korishë)
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren (Korishë)
2/3
Prizren/Prizren (Korishë)
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Korishë
5
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Lipjan - Mirena
2/3/5
Prizren/Prizren - Korisa
2/3
Prizren/Prizren - Korisa
2/3
Prizren/Prizren
2/3
STIMLJE-Caralev
5
Suharek-Mushtisht
5
Suhareka/Suva Reka
2/3
Pejës)
2/3/5
Rahovec
2/3/5
(Korishë)
2/3/5
Suharek-Terrne
2/3/5
Klinë-Cerovik
2/3/5
Pejë
5
Peje
5
Gllogovc/Glogovac
2/3/5
Peja/Pec
2/3
Shtime-Reqak
5
Malishevë - Drenoc
2/3/5
Kaqanik/Kacanik
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Gllogovc/Glogovac
2/3
Prizren/Prizren (Korishë)
2/3
Prizren/Prizren (Korishë)
2/3
Vushtrri/Vucitrn
2/3
Prezime
MARMULLAKU
MARMULLAKU
NIKCI
NIKIQI
NIKQI
PALUCAJ
PALUSHI
PALUSHI
PALUSHI
QERKINAJ
QERKINAJ
QERKINAJ
QERKINAJ
RACI
SELIMAJ
SELIMAJ
SUKA
SUKA
SUKA
SUKA
SUKA
SUKA
SUKA
XHAFERI
ZEJNULLAHU
ZEJNULLAHU
ZEJNULLAHU
ZEKAJ
AHMETAJ
ALIAJ
ATASHI
AVDYLAJ
AVDYLAJ
BEQIRI
BERISHA
BERISHA
BLAGOJEVIC
CEKU
CEKU
CUNAJ
DELIA
DELIU
DEMAKU
DINAJ
DOBRA
DOBRA
DOBRAJ
DOBRAJ
DRESHAJ
DYLA
FERIZI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
Ime
ANTONETA
FATJONA
SHABAN
MEHMET
ALI
DIANA
FARIJE
SADIJE
MULE
ARBEN
NURIE
RAMË
ZAHIDE
HAKI
VESEL
VESEL
AVNI
FATJON
FITIM
HAKILE
HARADIN
HAVA
LUMNIJE
RASIM
BRAHIM
MURTEZ
SHEFQET
MUZLI
ARBNORE
ZEQIR
DEMË
GANI
HASAN
BEDRI
AVDI
SOFE
SASA
HASAN
KADRI
GEZIM
BEKIM
BEKIM
ESMA
ISMET
HALIT
MUHAMET
FAZLI
MUHAMET
HAXHI
MUHAMET
HYSNI
AHMET
ALIL
BRAHIM
BRAHIM
EMIN
HAKI
Ime oca
XH.
XHEME
REKË
ZENEL
REKË
AVDI
MIFTAR
SADRI
RRUSTEM
RAMË
XHEMË
FERIZ
RAMË
MAL
SHABAN
SHABAN
HARADIN
ARIF
ARIF
JASHAR
HAZIR
HALIT
HARADIN
BEHLUL
ADIL
AVDYLË
ADIL
FERIZ
HAMDI
HALIL
AHMET
BEKË
METË
SH
SHABAN
AHMET
NENAD
BRAHIM
AHMET
BEQIR
AHMET
AHMET
SELMAN
ZEKE
HALIL
HALIL
HALIL
HALIL
REXHK
IBRAHIM
(ABAZ)
RRUSTEM
DERVISH
SHABAN
DERVISH
BEKË
NURE
God. rođenja
1-Jan-97
21-Jun-97
1-Jan-23
1-Jan-39
1-Jan-31
1-Jan-94
1-Jan-65
1-Jan-40
1-Jan-31
1-Jan-77
1-Jan-39
1-Jan-31
1-Jan-73
18-Apr-51
13-Sep-77
1-Jan-79
12-May-84
23-Sep-95
2-Mar-99
19-Nov-71
1-Jan-40
10-May-44
12-Dec-82
18-May-38
23-Jun-48
12-Oct-45
1-May-46
1-Jan-29
18-Aug-83
1-Jan-56
23-Jan-66
1-Jan-57
1-Jan-59
1-Jan-78
1-Jan-35
8-Oct-42
9-Apr-76
1-Jan-30
1-Jan-30
1-Feb-79
1-Jan-75
14-Sep-79
25-May-66
1-Jan-67
1-Jan-70
1-Jan-63
30-May-57
12-Nov-66
1-Jan-58
4-May-34
18-Mar-49
1-Jan-65
1-Jan-46
1-Jan-39
1-Jan-42
1-Jan-39
1-Jan-61
310
Dat. događaja
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
13-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
Mesto
Pejë Skenderaj/Srbica
Peja/Pec
Peje
Peje
Suharek-Budakove
Suhareka/Suva Reka
Gjakova/Djakovica
Gjakova (Pejë Krumahu
Pejës)
Pejës)
Pejë Kline-Siqeve
(Korishë)
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Suharek-Bllacë
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Suharek-Bllace
Korishë
Lipjan / Lipljan (Blinajë)
Mitrovica
Lipjan/Lipljan
Peja/Pec (Alba e M.)
Prizren/Prizren
Peja/Pec
Peja/Pec - Siparant
Cuska
Cuska
Martiraj
Cuska
Gjakova/Djakovica
Pejë - Qyshk / Cuska
Cuska
Peja/Pec (Nakëll)
Ferizaj/Urosevac
Skenderaj/Srbica
Peja/Pec (Alba e M.)
Pejë - Qyshk / Cuska
Mitrovica
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec
Istog/Istok
05-143T / 143DT, ICRC
Zhabor i poshtëm
Cuska
Peja-Qyshk
Pejë - Qyshk / Cuska
Peje-Qyshk / Cuska
Pejë - Qyshk / Cuska
Pejë - Qyshk / Cuska
Izvor Inf.
5
2/3
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3
5
5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3
1
2/3/5
2/3
5
2/3
2/3/5
2/3/5
5
5
5
2/3/5
2/3
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
1
2/3/5
2/3/5
5
2/3
1
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
273
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
Prezime
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GASHI
GJOKAJ
GJOKAJ
HAMZIC
HATASHI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
HYSENI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMENDI
KELMINDI
KOLOLLI
KRASNIQI
LULAJ
LUSHI
LUSHI
LUSHI
LUSHI
LUSHI
LUSHI
LUSHI
LUSHI
LUSHI
LUSHI
LUSHI
MORINA
MORINA
MUHAXHERI
MUHAXHERI
MULLIQI
MURATI
NEZIRI
NIKCI
NIKCI
NIKCI
NIKIQI
NIKIQI
PECI
Ime
HALIL
IBISH
JASHAR
MUSA
NIMON
RAMË
SELIM
SKENDER
SKËNDER
SYLE
XHAFER
ZYMER
FEHMI
HYSEN
DEMILA
DEMË
BAJRUSH
ISMET
NAIM
SABIT
SHPEND
BESIM
BRAHIM
DEME
ERDOGAN
IBER
MENTOR
SHABAN
SKËNDER
MENTOR
MEHMET
EMRUSH
MUQË
ABDULLAH
ARIAN
AVDULLAH
GATER
OSMAN
QAUSH
RAMIZ
SEFEDIN
SKENDER
UKE
XHAFER
GENE
SKENDER
BESIM
MILAIM
JETULLAHA
HAMZ
SHABAN
BRAHIM
HATIXHE
XHEJRANE
BRAHIM
XHERJANE
AHMET
Ime oca
DERRVISH
KADRI
AZEM
SHABAN
AZEM
DERVISH
MAXHUN
DERVISH
DERVISH
AZEM
RAMË
SADIK
RESHIT
RUSHIT
RAIF
AHMET
AVDYL
HAJRULLAH
HAJRULLAH
HAJRULLAH
FEJZI
DINË
SYLË
ISUF
SKENDER
DINË
SHABAN
TAHIR
DINË
SHABAN
ALI
ZENEL
ISUF
QAUSH
LUSH
HAXHI
RRUSTEM
LUSH
HAXHI
LUSH
LUSH
LUSH
MET
BAJRAM
R
R
A
REXHEP
KASEM
SALI
HAJDIN
BINAK
SALI
BINAK
DUL
God. rođenja
1-Jan-46
1-Jan-43
1-Jan-52
1-Jan-35
1-Jan-46
1-Jan-39
1-Jan-57
1-Jan-60
1-Jan-62
1-Jan-50
1-Jan-57
1-Jan-32
19-Apr-76
29-Mar-78
1-Jan-55
1-Jan-71
1-Jan-74
15-May-61
27-Jul-63
14-May-68
10-Jan-68
1-Jan-63
1-Jan-59
1-Jan-58
1-Jan-80
1-Jan-47
1-Jan-76
1-Jan-46
1-Jan-53
1-Jan-76
26-May-26
1-Jan-50
1-Jan-35
1-Jan-41
1-Jan-79
1-Jan-39
1-Jan-51
1-Jan-53
1-Jan-48
26-Mar-58
1-Jan-58
1-Jan-55
1-Jan-42
10-Sep-53
25-Oct-68
17-Jan-54
1-Jan-77
1-Jan-75
1-Jan-44
1-Jan-68
1-Jan-59
1-Jan-46
1-Jan-44
1-Jan-42
1-Jan-46
1-Jan-41
1-Jan-39
311
Dat. događaja
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
Mesto
Izvor Inf.
Pejë - Qyshk / Cuska
2/3/5
Pejë - Qyshk / Cuska
2/3/5
Pejë - Qyshk / Cuska
5
Pejë - Qyshk / Cuska
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Pejë - Qyshk / Cuska
2/3/5
Pejë - Qyshk / Cuska
2/3
Pejë - Qyshk / Cuska
2/3/5
Vushtrri - Cikatove e re
2/3/5
Pejë - Qyshk / Cuska
2/3/5
Pejë - Qyshk / Cuska
2/3/5
Pejë - Paulan
5
Gjakova/Djakovica
2/3
Peja/Pec
2/3
Peje
5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Mitrovica (Kaqanoll)
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3
Prishtina/Pristina
2/3
Melenicë
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
1
Pejë - Qyshk / Cuska
2/3/5
Cuska
2/3/5
Peja/Pec - Qyshk/Cuska
2/3/5
Cuska
2/3/5
PEJE-Qyshk
2/3/5
Pejë - Qyshk / Cuska
5
Peja/Pec - Paulan
5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Peja/Pec (Qyshk)
2/3
Suhareka/Suva Reka
1
Rahovec - Qyshk
2/3/5
Pejëe - Paulan
5
Cuska
2/3/5
Cuska
2/3/5
Peja/Pec (Qyshk)
2/3/5
Peja/Pec (Qyshk)
2/3/5
Cuska
2/3/5
Pejë - Qyshk / Cuska
2/3/5
Cuska
2/3/5
Pejë - Qyshk / Cuska
2/3/5
Peja/Pec (Qyshk)
2/3/5
Cuska
2/3/5
Peja/Pec (Qyshk)
2/3
05-045T, ICRC Nr.BLG2/3/5
05-305T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Studime
2/3/5
Studime
2/3/5
Mazgit)
5
Gjakova/Djakovica
5
Pejë 5
Pejea/Pec (Llabian)
5
Peja/Pec (Shtupeq i M.)
5
Peja/Pec - Siparant
5
Peje - Siparant
5
Peje
5
Mitrovica
2/3
Prezime
QEKU
QEKU
RAHMANAJ
RAMA
RAMA
RAMA
RAMA
RAMADANAJ
RRAHMANAJ
SALIHAJ
SELMANAJ
SMAJLAJ
SMAJLAJ
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
ZENELI
ADEMI
BAZAJ
BLAKAJ
BOJA
CIMILI
FERATAJ
GASHI
GASHI
HASANI
HAXHIAJ
HOXHA
JAHAJ
JAKUPAJ
KRASNIQI
KRASNIQI
MEHMETI
MULAJ
MULAJI
MULAJI
PEKOVIC
RASHAKAJ
RESTELICA
SMAKAJ
UKA
UKAJ
XHEMAJLI
YMERI
ZABELI
ZEKA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BERISHA
BUZHALA
BYTYQI
DEVOLLI
DINAJ
GASHI
Ime
HASAN
KADRI
AJDIN
RASIM
SHABAN
SHABAN
VALDET
AJDIN
AJDIN
SALIH
AGIM
SHABAN
ZYMER
FAIK
ISUF
MUHAMET
ZENUN
RAMADAN
ISMAIL
SOKOL
RABE
HAMEZ
ILMI
GANI
FAZLI
SAFET
LUTFI
ISUF
IBISH
TAHIR
OSMAN
HAMDI
METE
AHMET
AJMANE
IZET
SHPETIM
SPASOJE
RIZAH
SHUKRI
XHEVAHIRE
KADRI
IDRIZ
RRAHMAN
ISLAM
JASHAR
SABILE
JAHIR
FATON
SHEHIDE
RAMADAN
SYLEJMAN
DESTAN
BADEME
NUREDIN
HAKI
MUSLI
Ime oca
BRAHIM
AHMET
SELAM
HYSEN
RAMË
SOKOL
NEZIR
SELMAN
SELAM
ZEKË
OSMAN
HALIL
HALIL
BAJRAM
SHABAN
ISA
BRAHIM
God. rođenja
1-Jan-30
1-Jan-30
13-Jan-82
1-Jan-59
1-Jan-54
9-Oct-52
1-Jan-63
1-Jan-62
3-Jan-81
1-Jan-66
28-Feb-52
27-Jan-76
10-Dec-73
31-Mar-67
1-Jan-55
1-Jan-49
1-Jan-52
NAZIF
Z
SALI
RAMADAN
EMIN
UKE
ISMAJL
ADEM
(EMIN)
BAJRAM
T
BEKE
SEJDI
HYSEN
LUSH
S
ABAZ
XH
XH
SAVIC
1-Apr-16
7-Jun-05
1-Jan-10
1-Aug-62
6-Jun-66
4-Aug-52
BRAHIM
(SALIH)
AVDYL
YMER
HAJRIZ
R
MUSTAFË
BEHXHET
11-May-89
1-Jan-63
11-Jan-65
15-Jul-39
1-Jan-49
22-Feb-36
1-Jan-42
1-Jan-72
1-Jan-98
1-Jan-66
15-Jun-05
17-Jun-05
25-May-41
1-Jan-30
1-Jan-65
23-Dec-30
17-May-50
15-Mar-35
16-Feb-50
15-Jul-19
10-Jan-22
10 MUAJ ?
1-Jan-04
1-Jan-81
1-Jan-22
SH
TAHIR
YMER
ZEQE
BALI
21-Jul-39
7-Mar-42
10-Aug-70
23-Mar-48
10-Aug-59
312
Dat. događaja
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
14-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
15-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
Mesto
Peje
Peje
Prishtina/Pristina
Pejë - Qyshk / Cuska
Polje-Qirez
Peja/Pec (Paulan)
(Zahaq/Zahac)
Mitrovica
Pejë / Pec
Pejë - Paulan
Peja/Pec
Peja/Pec
Kline - Ujmire, Cabic
Pejë - Qyshk / Cuska
Pejë - Qyshk / Cuska
Pejë - Paulan
Studime
(Koshare)
Gllogovc/Glogovac
(Vrellë)
Skenderaj/Srbica
Mitrovicë / Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn
Lipjan
Vermic - Malishevë
Martiraj (Mitrovicë)
178 Afrim (Isuf) Haxhija
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Suhareka/Suva Reka
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Viti/Vitina
Prizeren-Krusha e vogel
Vushtrri/Vucitrn
Skenderaj/Srbica
Shipol / Šipolje
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Petrvo Selo PS-II-5, PS(Rezallë)
Gjakova/Djakovica
Siqevë
Prishtinë - Llukar
Siqevë
Siqevë / Sićevo
Siqevë / Sićevo
Kline-Qabiq
Istog/Istok
Pejë / Pec
Peja/Pec (Bucan)
Izvor Inf.
5
5
2/3
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
5
1
2/3
2/3
5
5
2/3/5
5
5
2/3
2/3
2/3/5
5
1
2/3
5
2/3/5
5
2/3
5
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3
5
2/3
1
4/5
1
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3
5
5
1
1
2/3/5
Prezime
GERGURI
GËRGURI
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALUI
HASANI
HASANI
HASANI
HAZIRAJ
HOTI
ISUFI
KRASNIQI
KULETA
KUQICANI
MALOKU
MILLAKU
MILLAKU
MORINA
MUHAREMI
MUHAREMI
NEZIRI
PEPAJ
PEPSHI
PRETENI
PRISHTINA
RAMA
ROKA
SKENDERI
SKENDERI
SHALA
SHALA
SHALA
VELIQI
VIDISHIQI
ALIU
ALIU
GASHI
GASHI
GJONAJ
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
MALOKU
MORINA
MORINA
MORINA
MORINA
MULIQI
PONTINAJ
QERKINI
RUKOLLI
STANKOVIC
Ime
C
SHEMSIE
ABDURRAHIM
MUHARREM
SHABAN
FEXHRIJE
SALIME
BAJRAM
SALI
XHEVDET
NUREDIN
UKSHIN
BEHRAM
ISLAM
SEJDI
SADRI
QEFAJETE
HAZIR
ISA
EMIN
ENES
FATMIR
ZENEL
HAJDAR
SHKELZEN
XHAFER
LUMNIJE
BERAT
HAJDAR
MUSTAFE
SKENDER
QAZIM
REXHEP
SHEFKI
SEFER
BEHXHET
BEKIM
RAFET
ISMET
VEHBI
MON
BASHKIM
DESTAN
ELMI
RREZARTA
AFRIM
SADRI
ELMAZE
BRAHIM
MEHMET
MUHAMET
SEFER
BEKIM
HAJZER
HASAN
BAHTIJE
BRANKICA
Ime oca
M
I
S
V
N
SALI
BAJRAM
ALI
FEJZ
NAZIF
H
CENE
SYLEJMAN
VESEL
SH
PAJAZ
SHEFSHET
SADRI
QAMIL
ELEZ
BEKË
SALI
JAHE
(BEJTË)
LAH
BILALL
LATIF
HAJRIZ
MUJE
HOMZA
HAJDIN
HALIM
METË
S
A
HAMDI
ISMET
AVDYL
MUHARREM
ALI
KADRI
BALI
FAZLI
HAXHI
DEMUSH
ASLLAN
A
HALIL
MIFTAR
DANE
SALI
S
STOJAN
God. rođenja
1-Jan-83
1-Jan-69
1-Jan-91
1-Jan-84
1-Jan-83
1-Jan-52
1-Jan-22
1-Jan-18
1-Jan-71
11-Dec-66
21-Apr-45
17-Jun-43
1-Jan-70
5-May-36
25-Aug-78
2-Apr-05
1-Jan-72
9-Apr-36
2-Sep-85
20-Jun-58
1-Jan-45
1-Jan-77
1-Jan-32
13-Mar-58
20-Oct-69
1-Jan-53
13-Sep-56
2-May-50
1-Jan-23
1-Jan-50
7-Mar-54
1-Jan-55
24-Apr-59
01.01.1958 ?
1-Jan-37
5-May-58
1-Jan-79
1-Jan-74
1-Jan-58
1-Sep-80
1-Jan-35
3-Mar-87
20-Feb-34
6-Aug-56
1-Jan-93
1-Jan-58
28-Feb-74
1-Jan-98
1-Feb-50
13-Jul-53
1-Jan-58
10-Apr-64
13-Sep-76
1-Jan-67
10-Feb-75
26-Mar-05
4-Jul-74
313
Dat. događaja
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
16-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
17-May-99
Mesto
Martiraj EP.
Martiraj
Decan/Decani (Vushtrri)
e ulte
Vushtrri- Studime
Vushtrri/Vucitrn
e ulte
Skenderaj/Srbica
Podujevo/Podujevo
Prishtina/Pristina
Vushtrri/Vucitrn
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Selo
Siqevë / Sićevo
Gllogovc - Trstenik
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Kline/Klina
Rrahovec/Orahovac
Mitrovica
Prizren/Prizren
Pejë Dubrav
Gjakova/Djakovica
Mitrovica
Mitrovica
Obiliq/Obilic
Prishtina/Pristina
Kline/Klina
Skenderaj/Srbica
Deqan - Vranoc
Prizeren-Kushnin
Mitrovica
Lipjan/Lipljan
Mitrovicë / Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn - Becuk
Vushtrri/Vucitrn - Becuk
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Pejë Rrahovec/Orahovac
Malishevë - Carralluka
Bardh - Malishevë
Skenderaj/Srbica
Prizeren
Bratotine / Bratotin
Gjakova/Djakovica
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc/Glogovac
Malishevë - Burim
Gllarevë / Iglarevo
Martiraj
Prizren
Kline-Zajm
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Izvor Inf.
5
5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
1
2/3
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
4/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
5
2/3/5
5
1
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3
1
1
2/3/5
1
2/3/4/5
5
5
2/3
2/3
5
2/3/5
1
1
2/3/5
5
2/3/4
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/4/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
Prezime
STANKOVIC
UKA
UKAJ
ADEMI
ALIU
ARIFAJ
ARIFI
CEKU
CITAKU
DAKAJ
GASHI
GJELOSHI
HASAJ
IBISHI
IBISHI
IGRISHTA
IGRISHTA
IVEZIC
KADRIU
KAMBERAJ
KRASNIQI
LAZIC
LUMNICA
MAXHUNI
SALIHAJ
SALIHU
SHALA
VISHAJ
ZABËRXHA
ABDULLAHU
GASHI
GASHI
GASHI
GLEBOVIC
GRABANICA
GRABANICA
GRABANICA
KASTRATI
KOMONI
KOSUMI
KOSUMI
KRASNIQI
LALIC
MUHARREMI
RISTIC
SAHITI
SFARCA
SHTREZI
SHTREZI
VESELIC
ADEMI
ADEMI
ADEMI
AFRIM
ARIFAJ
BAJRAMI
BALIU
Ime
STOJAN
SMAJL
LATIF
BISLIM
ELFETE
SALI
BAJRAM
IBISH
AJMANE
MURSEL
HAXHI
BESNIK
SHPEND
AZEM
NAZIF
SABRIJE
SHABAN
NEBOJSA
ISTREF
XHAFER
SOKOL
BATICA
NEXHMEDIN
MUHAMET
BAJRAM
FLORID
YMER
GANI
ISË
FLORA
DINË
KAMER
ZENEL
BULAH
FEHMI
ISMAJL
MUHARREM
KADRI
BEKE
XHEVAT
REMZI
ARSIM
DRAGI
FEHMI
NENAD
AFRIM
ALI
ERLIND
FERDAZ
ZORAN
HAJZER
SEFER
XHEVAT
KONJUHI
ARIF
LULEZIM
BEDRI
Ime oca
SERAFIN
BAJRAM
IMER
BAJRAM
JETULLAH
REXHE
REXHEP
RAMIZ
SEJDI
HYSEN
RRUSTEM
AJET
HALIL
NAZIF
RRAHMAN
(SHABAN)
(SALIH)
SLOBODAN
SYLË
HAZIR
MALUSH
RADOMIR
God. rođenja
1-Jan-49
18-Feb-63
16-Dec-60
5-Sep-61
3-Nov-80
20-Feb-22
1-Jan-21
13-Sep-51
1-Jan-24
20-Feb-29
1-Jan-68
20-Dec-78
1-Jan-52
1-Jan-49
1-Jan-14
1-Jan-64
1-Jan-24
21-Nov-74
10-Nov-50
20-Feb-46
19-Mar-76
15-Feb-73
FAHREDIN
SALIH
NEBIH
DERVISH
IMER
S
XHELAL
YMER
YMER
IBËR
VITALIJ
S
M
S
ISUF
CENË
RIZAH
AVDULLAH
FAIK
JANKO
14-Apr-58
1-Jan-13
24-Jul-82
30-Oct-59
6-May-55
1-Jan-49
1-Jan-65
1-Jan-19
1-Jan-28
1-Jan-38
2-Jan-65
1-Jan-62
1-Jan-81
1-Jan-57
1-Jan-16
1-Jan-28
1-Jan-81
4-May-81
1-Jan-65
3-Feb-65
VUKIC
ISUF
HALIL
MEHDI
DETVERE
BRANKO
FERAT
(FERAT)
(BESHIR)
7-Mar-75
18-Oct-74
20-Sep-73
3-Apr-89
1-Jan-63
12-Feb-72
16-Dec-67
1-Jan-73
1-Feb-41
1-Feb-41
23-May-33
1-Jan-83
12-Nov-65
REXHE
BERAM
QAZIM
314
Dat. događaja
17-May-99
17-May-99
17-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
18-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
19-May-99
20-May-99
20-May-99
20-May-99
20-May-99
20-May-99
20-May-99
20-May-99
Mesto
Gjilan/Gnjilane
Gjytezë
(Sankoc)
(Rahovec-Apterush)
Mitrovica (Vaganicë)
Istog/Istok (Kaliqan)
(Rimanishtë)
Peja/Pec Çitak / Čitak
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec (Dardan)
Deqan - Beleg
Podujeve
Podujeve
Mitrovica (Vaganicë)
Mitrovica (Vaganicë)
Gjilan/Gnjilane
Skenderaj/Srbica
Kline/Klina
Malishevë / Malisevo
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Skenderaj/Srbica
Kamenica
Shipol / Šipolje
05-370T, ICRC Nr.BLGDecan/Decani
Skenderaj/Srbica
Mitrovica
Peja/Pec - Dardania III
Peja/Pec - Dardania III
Pejë - Dardania III
Mitrovica
Lipjan/Lipljan
Mitrovica-Vushtrri
Mitrovica-Vushtrri
Pejë - Dardania III
Pejë - Dardania III
Podujeve
Pudojeve
Prizren/Prizren
Peja/Pec (Llabian)
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Mitrovica (Prekaz)
Podujeve
Rrahovec/Orahovac
Podujevo/Podujevo
Skenderaj/Srbica
Vinarc i Poshtëm
Mitrovica (Vinare i P.)
Mitrovica (Vinare i P.)
Vinarc i Poshtëm
Istog/Istok (Baloticë)
Lipjan/Lipljan
Mitrovica (Koprivë)
Izvor Inf.
2/3
1
2/3/5
2/3
5
2/3
2/3
1
2/3
5
2/3
2/3/5
5
5
5
2/3/5
5
1
2/3
2/3
1
1
2/3/5
2/3
2/3
2/3/4/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
1
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
5
2/3
2/3
1
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
Prezime
BALIU
BERISHA
BERISHA
DRENICA
ELSHANI
GJOKA
HAJDARI
HASANI
HAZIRI
KAJDOMQAJ
KIKI
MAXHUNI
MEZIU
PNISHI
PNISHI
QOSA
RAMADANI
RAMCAJ
STOJCETOVIC
THAQI
UKA
VOCI
VRELLAKU
ADEMI
ARIFAJ
BELA
DALLOSHI
DASHI
DASHI
DASHI
ELEZI
ELEZI
GUDAQI
GUDAQI
GURI
HOXHAJ
JAHA
JAHA
KELMENDI
KOKOLLARI
KOLGECI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRIVENJEVA
KURTAJ
LUMA
MALOKU
MANI
MILOVANOVIC
MUSLIU
MUSTAFAJ
RASTODER
REXHAJ
REXHAJ
REXHAJ
Ime
QAZIM
QAMIL
BRAHIM
HYSNI
QAZIM
DILA
RRAHIM
HAMDI
KADRI
BAHTE
FAIK
AJSHE
TAFIL
YMER
ZYBER
MISIN
MERDIJANA
SADIK
MARKO
HAMIT
SEJDI
REXHEP
HYSNI
FIDAN
REGJEP
BAKI
MEJDI
HAMID
IBRAHIM
RAMADAN
BAHRIJE
ZYMER
FITIM
HANIFE
SEVDIJE
ISUF
ELIFE
RAMUSH
RYVE
NEXHAT
GAZMEND
ADEM
JONUZ
RRAHIM
SAHIT
SELBIJE
DANUSH
AVDYLGAFURR
BASHKIM
FAHRI
SMILJKO
ALI
BESNIK
OSMAN
MEHMET
AJET
ETEM
Ime oca
XHEMAJL
SALI
BERHAM
SEJDI
NDUE
(FAZLI)
DEMIR
RAMË
RIZA
D
FAIK
FATLUM
MALUSH
XHEMAJLI
HYSEN
HAMËZ
FEJZULLAH
DEMË
HAJRUSH
HALIL
AVDI
FAZLI
R
XHELAJDIN
RRUSTEM
HAJDIN
AZEM
QERIM
AJVAZ
SADIK
HAJDAR
SHAQIR
JAHIR
MEHMET
HAXHI
F
MERXHAN
EMIN
MEHMET
VUKOMAN
RAMADAN
SADIK
HUSEIN
CENE
CENE
CENE
God. rođenja Dat. događaja
20-Oct-43
20-May-99
6-Feb-60
20-May-99
20-May-99
1-Jan-68
20-May-99
1-Jan-09
20-May-99
1-Jan-45
20-May-99
1-Jan-54
20-May-99
8-Jan-22
20-May-99
1-Jan-12
20-May-99
1-Jan-59
20-May-99
1-Jan-12
20-May-99
1-Jan-99
20-May-99
26-May-05
20-May-99
1-Jan-27
20-May-99
1-Jan-33
20-May-99
23-Mar-62
20-May-99
26-May-79
20-May-99
21-May-27
20-May-99
1-Jan-51
20-May-99
1-Jan-30
20-May-99
20-May-99
14-Feb-26
20-May-99
21-Jun-81
20-May-99
1-Jan-81
21-May-99
1-Jan-31
21-May-99
1-Jan-27
21-May-99
1-Jan-44
21-May-99
30-Jan-46
21-May-99
1-Jan-68
21-May-99
20-May-41
21-May-99
1-Jan-43
21-May-99
1-Jan-35
21-May-99
1-Jan-92
21-May-99
1-Jan-22
21-May-99
1-Jan-45
21-May-99
8-Sep-43
21-May-99
1-Jan-16
21-May-99
1-Jan-24
21-May-99
1-Jan-34
21-May-99
1-Jan-74
21-May-99
1-Jan-74
21-May-99
1-Jan-30
21-May-99
1-Jan-71
21-May-99
1-Jan-44
21-May-99
1-Jan-43
21-May-99
1-Jan-09
21-May-99
21-May-99
12-Apr-61
21-May-99
5-Aug-66
21-May-99
1-Jan-43
21-May-99
5-Apr-67
21-May-99
1-Jan-54
21-May-99
1-Jan-80
21-May-99
30-Nov-64
21-May-99
1-Jan-63
21-May-99
31-Mar-67
21-May-99
1-Jan-68
21-May-99
315
Mesto
Mitrovica (Koprivë)
Kline-Kline
Podujeve
Prizren/Prizren
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec
(Zhabar i poshtem)
(Braboniq / Brabonjić)
(Braboniq/Brabonjić)
Gjakovë - Damian i Has
Gjakova/Djakovica
Gjytezë
(Morinë)
Gjakovë - Damian i Has
Gjakova - Damian i Has
Viti/Vitina
Prizren / Prizren
Peja/Pec (Fierëz)
Gjilan/Gnjilane
Skenderaj/Srbica
Mitrovica (Bajgorë)
Suhareka/Suva Reka
(Tërstenik)
Mitrovica
Istog/Istok (Studenicë)
Kaqanik - Stagovë
Kaqanik/Kacanik
Stagovë/Stagovo
Stagovë/Stagovo
Stagovë/Stagovo
Stagovë/Stagovo
Kaqanik/Kacanik
Stagovë/Stagovo
Stagovë/Stagovo
Kaqanik/Kacanik
Bllatë - Rrahovec
Kaqanik - Stagovë
Kaqanik - Stagovë
Peja/Pec (Arbanë)
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Rrahovec/Orahovac
Carraliukë - Malishevë
Abri te ult - Malishevë
Gllogovc/Glogovac
Kaqanik
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik/Kacanik
Malishevë - Gullboc
Stagovë/Stagovo
Prishtina/Pristina
(Dubravë)
Istog/Istok
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec (Alba e V.)
Izvor Inf.
2/3
5
5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3
5
2/3
5
2/3/5
2/3
1
1
2/3
2/3
5
1
2/3
2/3
2/3
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
5
2/3/5
1
2/3
5
2/3/5
2/3
2/3
2/3
Prezime
RRUSHI
SALLAUKA
YMERI
ZYMERAJ
AHMETI
BAJRAMI
BAJRAMI
BAJRAMI
BAJRAMI
BAJRAMI
BARDHIQI
BEHRAMI
BEHRAMI
BEZERAJ
BEZERAJ
BRAHIMAJ
BUDURI
BUNJAKU
BYTYQI
CUNAJ
DALLKU
DALLKU
DALLKU
DALLKU
ELEZI
FEKA
FEKA
FEKA
FERATI
GASHI
GËRGOCI
GERGURI
GJEKA
GJEKAJ
HALILI
HALILI
HALILI
HALILI
HASANI
HASANI
HASANI
HOXHA
ISLAMI
ISLAMI
ISMAILI
KADRIU
KADRIU
KADRIU
KADRIU
KASTRATI
KELMENDI
KEQOLLI
KIQINA
KRASNIQI
KRASNIQI
KUTLLOVCI
LEKU
Ime
IBUSH
MAN
GAZMEND
RAZE
JESET
AFRIM
LULZIM
MUHARREM
NAIM
SADRI
AVDI
BURIM
RAFET
FADIL
FADIL
SAHIT
NAZMI
FATMIR
LAVDIM
MEHMET
AGIM
BASHKIM
HAMDI
SHEFKI
MILAIM
EKREM
MIRADIJE
SHAHIN
RRAHMAN
AVNI
IBER
MENSUR
ARTAN
ARTAN
HAMIT
HILMI
IBUSH
ILMI
BEDRI
MAGDALEN
IDRIZ
BURIM
BAJRAM
IBRAHIM
AVDYL
FERKI
HAKI
MUHAMET
ZEQIR
MUSTAFE
ALI
FATMIR
PETRIT
BUJAR
SHQIPE
BEDRI
DAN
Ime oca
RMADAN
FAZLI
CEKE
OSMAN
HAMDI
HAMDI
OSMAN
HAMIT
RAFET
QAZIM
SMAJL
SMAJL
SALI
SEFEDIN
RAGIP
AZEM
HAMDI
HAMDI
RAGIP
M
ARIF
JAHIR
HAJRIZ
XHEVAT
IDRIZ
BAJRAM
DINË
FERAT
TAFE
TAFË
ADEM
HAMIT
HAMIT
SEJDI
RAGIP
L
HABIB
HABIB
XHEVAT
ZEQIR
ZEQIR
AHMET
REXHEP
ZEQIR
AVDYL
HALIM
HALIM
DIBRAN
NEZIR
RAMADAN
BRAHIM
God. rođenja
1-Jan-40
1-Jan-68
7-Apr-76
1-Jan-34
1-Jan-48
15-Apr-68
24-Aug-72
16-Apr-67
1-Dec-62
2-May-43
27-Oct-82
10-Mar-46
1-Jan-67
1-Jan-67
1-Jan-54
1-Jan-73
14-Aug-78
29-Sep-79
1-Jan-72
25-Sep-70
4-Aug-74
6-Jun-40
1-Jan-52
1-Jan-16
24-Jul-69
1-Jan-28
25-Jan-59
12-Oct-74
1-Jan-74
1-Jan-41
1-Jan-64
1-Jan-79
1-Jan-79
5-Apr-39
19-Nov-73
1-Jan-50
1-Jan-72
1-Jul-66
1-Jan-38
7-Aug-77
1-Jan-80
4-May-62
13-Jan-59
1-Jan-64
3-Mar-81
6-Nov-82
1-Jan-43
9-Feb-53
1-Dec-55
1-Jan-44
3-Jun-73
10-May-77
29-Dec-80
8-Nov-82
12-Jun-62
11-Jan-46
316
Dat. događaja
21-May-99
21-May-99
21-May-99
21-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
Mesto
Kaqanik -Stagovë
Rahovec - Bellacërkë
Kline/Klina
Shtime-Reqak
Vushtrri/Vucitrn
Batajnica BA-05-339T,
Batajnica BA-05-320T,
Batajnica BA-05-251T,
Batajnica BA-05-207T,
Vushtrri/Vucitrn
Batajnica BA-05-344T,
Batajnica BA-05-290T,
Batajnica BA-05-378T,
Peje
Gjakova/Djakovica
Prizeren-Kushnin
Pejës)
Nedakovc
Suharek-Sllapuzhan
Peja/Pec (Nakëll)
Vushtrri/Vucitrn
Vushtrri/Vucitrn
Vushtrri/Vucitrn
Vushtrri/Vucitrn
(Delloc)
Batajnica BA-05-329T,
Batajnica BA-05-181T,
Batajnica BA-05-361DT,
Studime - Batajnica BAPeja/Pec (Cellapek)
Mitrovica
Martiraj UL - Batajnica
Peje-Zllopek
Peja/Pec (Rashaj)
Batajnica BA-05-332T,
Mitrovica-Çyqavice
Vushtrri/Vucitrn
Batajnica BA-05-293T,
Dubravë / Dubrava
Mitrovica
Godanc
Bllac - Malishevë
Batajnica BA-05-335T,
Batajnica BA-05-345T,
Rahovec
Batajnica BA-05-301T,
Vushtrri/Vucitrn
Batajnica BA-05-215T,
220T, ICRC Nr.BLGDecan/Decani
Peja-Kosuriq
Batajnica BA-05-369T,
Gllogovc/Glogovac
Batajnica BA-05-317T,
Keqekollë
Pashtrik Batajnica BAGllogovc/Glogovac
Izvor Inf.
2/3/5
2/3/5
2/3
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
1
1
1
1
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/4/5
2/3/5
1
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3
5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
Prezime
MACASTENA
MALOKU
MAXHUNI
MEHA
MEHA
MEHMETAJ
MELENICA
MELENICA
MELENICA
MELENICA
MELENICA
MEMIA
MEROVCI
MUHAXHERI
MULAKU
MURSELI
MUSA
MUSA
MUSTAFA
MUZAQI
NDRECAJ
PAQARIZI
PECI
PERVORFI
PROKUPLA
RAKA
SEJDIU
STOJCETOVIC
SYLA
SHABANI
SHAQIRI
SHAQIRI
SHAQIRI
SHAQIRI
SHAQIRI
SHATROLLI
SHKRELI
SHKRELI
TAHIRI
TERNAVA
TIRIQI
TIRIQI
TOPALLI
UKA
UKA
UKA
UKA
VERBOVCI
VESELI
ZEKA
ZEKA
ZEKA
ZEQIRI
ZEQIRI
ZOGAJ
ZHILIVODA
AGUSHI
Ime
ISAK
IBRAHIM
SHAHIDIN
BAJRAM
RAMADAN
ARSIM
ALI
HASAN
NYSRET
SHABAN
SHEFKI
RAMIZ
DRITAN
MUZAFER
FAIK
DRITON
ARSIM
FEHMI
NEBIH
SADRI
GJOKË
BESIM
DAIM
KRIST
ARIJAN
TEFIK
ARSIM
DJORDJE
BAHRI
FAZLI
AGIM
AJDIN
BESNIK
RAMADAN
XHAFER
RRAHIM
BUKURIJE
RRAHIM
ABDULLAH
KEMAL
MURAT
SERHAT
ENVER
AHMET
AJSHE
ARSIM
SEKINE
JETON
ZAFER
AGIM
NASER
NEXHMEDIN
IBRAHIM
ZEQIR
ENVER
IRFAN
ZAHIR
Ime oca
SYLE
RAHIM
SHEFQET
RAMADAN
BAJRAM
HAJDINI
IBRAHIM
IBRAHIM
ALI
IBRAHIM
MUSLI
RAME
SHABAN
AVDULLAH
RAIF
RIFAT
ISMAJL
UKSHIN
Z
Z
HIL
HAZIR
SHAQIR
MARK
EMRULLAH
BAFTI
HAZIR
RAJKO
MUHAMET
ZENEL
ISLAM
RAMADAN
RAMADAN
SEFEDIN
RAMADAN
ALI
HASAN
HASAN
God. rođenja
1-Dec-66
6-Aug-51
3-Feb-79
17-Jun-54
3-Jun-84
5-Feb-82
10-Mar-41
7-Mar-48
22-Apr-68
18-Jun-50
6-May-77
15-Aug-68
15-Aug-68
26-Jan-57
7-Dec-42
15-Jul-72
2-Dec-79
31-May-63
1-Jan-36
1-Jan-24
TEFIK
FERAT
FERAT
1-Jan-58
4-Aug-75
8-Feb-77
QAZIM
AZEM
ISMAJL
QAZIM
RIFAT
RAMADAN
ARIF
ARIF
ARIF
BAJRAM
RRAHMAN
AVDYL
ILAZ
1-Jun-64
1-Feb-68
1-Jan-66
29-Apr-76
26-Jun-66
1-Jan-82
24-Oct-79
1-Sep-75
12-Jun-57
1-Jan-62
1-Jan-47
22-Aug-72
17-May-62
1-Jan-69
1-Jan-75
15-Feb-66
24-Apr-69
1-Jan-39
16-Nov-66
12-Jun-52
5-Oct-75
12-Dec-43
1-Sep-82
22-May-80
2-Oct-82
26-Jun-52
12-Apr-81
24-Feb-58
26-Aug-82
1-Jan-79
317
Dat. događaja
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
22-May-99
23-May-99
Mesto
Izvor Inf.
Podujevo/Podujevo
2/3
Batajnica BA-05-238T,
2/3/5
Batajnica BA-05-312T,
2/3/5
Batajnica BA-05-289T,
2/3/5
Batajnica BA-05-299T,
2/3/5
Decan/Decani
2/3/5
Batajnica BA-05-269T,
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
1
Vushtrri/Vucitrn Bajnica
2/3/5
Batajnica BA-05-340T,
2/3/5
Batajnica BA-05-367T,
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3
BA-05-307DT and BA2/3/5
Martiraj - Batajnica BA2/3/5
Batajnica BA-05-368T,
2/3/5
Batajnica BA-05-355T
2/3/5
Batajnica BA-05-226T,
2/3/5
Mitrovica
1
Gjytezë
5
Mitrovica
2/3/5
Dubravë Prison
5
Decan/Decani (Dubravë)
5
Mitrovica
2/3/5
Prishtina/Pristina
Gllogovc/Glogovac
2/3
Kaqanik/Kacanik
5
Batajnica BA-05322T,
2/3
Prizren/Prizren
1
Batajnica BA-05-201T,
2/3/5
BAtajnica BA-05-291T
2/3/5
Batajnica BA-05-315T,
2/3/5
Batajnica BA-05-214T,
2/3/5
Batajnica BA-05-319T,
2/3/5
Batajnica BA-05-353T,
2/3/5
Batajnica BA-05-216T,
2/3/5
Batajnica BA-05-360T,
2/3/5
Mitrovice/Kosovska
1
Vushtrri/Vucitrn
2/3
Dubravë (Prison)
5
Batajnica BA-05-313T,
5
Batajnica BA-05-175T,
2/3/5
Batajnica BA-05-182T,
2/3/5
Dubravë (Prison)
5
Batajnica BA-05-218T,
2/3/5
Batajnica BA-05-380T,
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3
Batajnica BA-05-373T
2/3/5
Vushtrri / Prizren/Prizren
1
Podujevo/Podujevo
2/3
Vushtrri / Lipjan/Lipljan
1
Prishtina/Pristina
2/3
Batajnica BA-05-336T,
2/3/5
Batajnica BA-05-222T,
5
Batajnica BA-05-298T,
5
Vushtrri/Vucitrn
5
Batajnica BA-05-469T,
2/3/5
Dubravë Prison
5
Prezime
BAJRAKTARI
BERISHA
BISTRICA
BRAHMI
DEMIRAJ
DIBRANI
DOMONAGA
ELSHANI
GASHI
GASHI
GJINI
GUTA
GUTA
HAJDARAJ
HASAN
HAXHIU
HYSENI
JAKUPI
JAKUPI
KAJTAZAJ
KQIRAJ
KRASNIQI
KRASNIQI
MEMIJA
MULAJ
NIKOLL
PAQARIZI
PROJAGJI
QAMPUS
RAMUSHI
REXHEPI
SPAHIA
TAFILAJ
TIXHAJ
THACI
THAQI
VELIQI
ZEQIRI
ZOSJA
AJETI
BADALLAJ
BERISHA
BYTYQI
BYTYQI
DIBRANI
EMINI
ETEMI
FAN
FERIZAJ
FERIZAJ
FERIZAJ
FERIZAJ
GERBESHI
GERBESHI
GËRGURI
GËRGURI
GËRGURI
Ime
RAME
AVDI
XHEVDID
SAHIT
FEHMI
SEDULLAH
ILIR
AGIM
AVNI
SAFET
GJON
MUHEDIN
NAPOLON
FEJZULLAH
RAMA
BAJRAM
NEXHAT
HAXHI
MUHAMET
NEXHMEDIN
ZEF
JANUZ
SAMI
RAMIZ
METE
BIBAJ
BESIM
LUSH
BASHKIM
ZAHIR
SAFET
FEJZ
MUSE
SAHIT
YMER
YMER
MUSTAF
SADIK
SHABAN
SHABAN
SYLEJMAN
NAIM
FATMIR
ISAK
DIBRAN
BAHRI
ZEQIR
SLADJANA
PERPARIM
SALI
VALIANT
PERPARIM
FAIK
SHAIP
IMRANE
LUTFIE
HYSNIE
Ime oca
MUSLI
RIZAN
TAHIR
S
BAJRAM
BRAHIM
ZEK
ISUF
R
OSMAN
HAXHI
SYLE
ISUF
MILAZIM
D
VALINTIN
HAZIR
H
XHEMAJLI
NUHI
MIFTAR
MURAT
FETAH
SHAIP
HALIL
SHEFKI
ZEJNULLAH
RAME
FAIK
HAMDI
BUDISLAV
ISMET
MUHAMET
NJAZI
ISMET
BALIK
BALIK
MUSA
S
J
God. rođenja Dat. događaja
24-Oct-24
23-May-99
1-Jan-20
23-May-99
23-May-99
23-May-99
6-Mar-67
23-May-99
1-Jan-61
23-May-99
23-May-99
23-May-99
1-Jan-74
23-May-99
23-May-99
23-May-99
23-May-99
23-May-99
18-Mar-80
23-May-99
23-May-99
1-Nov-65
23-May-99
1-Jan-87
23-May-99
2-Feb-45
23-May-99
16-Jul-83
23-May-99
1-Jan-68
23-May-99
18-Aug-73
23-May-99
17-Jan-74
23-May-99
1-Jan-49
23-May-99
23-May-99
23-May-99
23-May-99
12-Sep-68
23-May-99
23-May-99
23-May-99
23-May-99
1-Jan-69
23-May-99
23-May-99
23-May-99
1-Jan-74
23-May-99
15-Oct-45
23-May-99
23-May-99
15-Feb-37
23-May-99
17-Oct-52
23-May-99
23-May-99
11-Mar-62
24-May-99
1-Jan-55
24-May-99
1-Jan-77
24-May-99
1-Jan-63
24-May-99
3-Feb-57
24-May-99
19-Mar-30
24-May-99
24-May-99
2-Feb-79
24-May-99
27-Apr-73
24-May-99
1-Jan-79
24-May-99
1-Jan-80
24-May-99
1-Jan-75
24-May-99
25-Aug-80
24-May-99
5-Aug-66
24-May-99
1-Jan-61
24-May-99
1-Jan-79
24-May-99
1-Jan-73
24-May-99
1-Jan-67
24-May-99
318
Mesto
Suhareka/Suva Reka
Prizren
Dubravë Prison
Dubravë Prison
Decan/Decani
Mitrovica (Kaqanoll)
Dubravë Prison
Dubravë Prison
Peje - Dubravë Prison
Prishtine/Prstina
Dubravë Prison
Dubravë Prison
Dubravë Prison
Mitrovica (Terrstenik)
Dubravë Prison
Podujeve
Polje
Podujevo/Podujevo
Shtime-Reqak
Peja/Pec
Dubravë Prison
Pastasel
Gjakova/Djakovica
Dubravë Prison
Dubravë Prison
Dubravë Prison
Malishevë - Burim
Dubravë Prison
Dubravë Prison
Dubravë Prison
Skenderaj/Srbica
Dubravë Prison
Dubravë Prison
Rrahovec/Orahovac
Prizren / Prizren
Negrovc - Malishevë
Skenderaj/Srbica
Bequk
Dubrava prison
Podujeve-Braine
Istog/Istok
Pejës)
Batajnica BA-07-034T,
Batajnica BA-07011T,
Skenderaj/Srbica
Izvor Inf.
1
2/3/5
5
5
2/3
5
5
2/3/5
5
1
5
5
5
2/3/5
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
5
5
5
2/3/5
5
5
5
2/3/5
5
5
2/3/5
4/5
5
1
1
5
5
2/3
2/3
5
5
1
5
BA-07-011T, ICRC
2/3/5
Suhareka-Bllacë
1
Bogicevica in Plav 5
Ul.
5
Bogicevica in Plav 5
Istog/Istok
2/3
Batajnica BA-07-018T,
2/3/5
Batajnica BA-07-024T,
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn-Studime
5
Martiraj UL
5
Martiraj EP.
5
Prezime
GËRGURI
GERVALLA
GRADINA
GRADINA
IDRIZI
ISLAMI
ISLAMI
ISMAJLI
KOVACEVIC
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
LEKIQI
MEHMETI
MEHMETI
MIFTARI
MORINA
MORINA
MUSAJ
MUSAJ
PACOLLI
SIMNICA
SIMNICA
SINANI
SOPI
SYLAJ
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
SHALA
TARIJANI
ZYMERAJ
BAJRAMI
BEHRAMI
BEHRAMI
BERISHA
DEMAJ
DEMAJ
DEMAJ
DEMALIJAJ
DEMIQI
FERIZI
GASHI
GERBESHI
GËRGURI
HAJDARAJ
HAJDARAJ
HALILAJ
HAMZAJ
HAMZAJ
HAMZAJ
HYSENI
JASNIC
KADRIU
KELMENDI
KELMENDI
Ime
REMZIE
NUREDIN
NAZMI
NAZMI
MUSTAFE
XHAVIT
XHAVIT
NASER
MILAN
LUMNIE
NAZMIE
ISLAM
HESET
HYSEN
HYSEN
SANIE
LIMAN
LIMAN
NIMAN
NIMAN
JONUZ
VLLAZNIM
BAHRI
DIBRAN
RAMADAN
FATIME
ISMET
NAZMI
PERPARIM
RAIF
PERPARIM
FATIME
RAZE
RAMIZ
HASHIM
NAZMI
QAMIL
HAJRUSH
SALI
HAJRUSH
BRAHIM
FEHMI
AVDI
FAZLI
BEJTUSH
ZEINEPE
RAMË
RAM
AJET
BASHKIM
YMER
ZEQË
MEHMET
MILENKO
ALI
FAHRI
HILMI
Ime oca
S
MEHMET
OSMAN
OSMAN
BEQIR
RAMADAN
RAMADAN
REXHEP
DOBRIVOJE
F
F
REXHEP
ILAZ
MON
MON
A
LATIF
LATIF
BAJRAM
BAJRAM
HAMIDI
FAIK
FAIK
AZEM
DEDË
HYSEN
QAZIM
MALIQ
QAZIM
SHYQERI
CEKE
HIME
HALIL
HAMIT
SALIH
AVDULLA
MUSË
AVDULLAH
TAFË
NAZIF
MIRAN
N
SALIH
MUSA
LATIF
ISUF
ZENUN
YMER
DELI
MISIN
HYSEN
SLOBODAN
SHERIF
AHMET
(SADRI)
God. rođenja
1-Jan-67
13-Jul-77
1-Jan-73
1-Jan-73
1-Jan-48
1-Jan-64
5-Jun-64
1-Jan-81
24-Nov-50
1-Jan-75
1-Jan-85
6-Apr-57
1-Jan-66
1-Jan-67
13-Mar-67
1-Jan-64
1-Jan-75
7-Feb-75
1-Jan-53
20-Dec-53
28-May-42
21-Mar-68
5-Jul-70
1-Jan-30
2-Apr-70
1-Jan-22
1-Jan-43
4-Mar-73
1-Jan-82
1-Jan-48
20-May-82
24-Feb-40
1-Jan-30
20-Apr-54
13.03,28
25-Jun-73
6-Feb-60
1-Jan-74
1-Jan-26
19-Jan-74
1-Jan-49
1-Jan-72
1-Aug-30
1-Jan-44
10-Apr-67
1-Jan-32
1-Jan-32
4-Apr-28
1-Jan-74
1-Jan-45
1-Jan-31
10-Jan-70
2-Sep-64
1-Jan-82
1-Jan-56
1-Jan-63
319
Dat. događaja
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
24-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
Mesto
Martiraj EP.
Rrahovec/Orahovac
Bogicevica in Plav -
Izvor Inf.
5
2/3
5
2/3
Vushtrri/Vucitrn-Besnik
1
Bogicevica Plav Petrovo
5
Skenderaj/Srbica
2/3
Batajnica BA-07-036T,
2/3/5
Istog/Istok
2/3
Vushtrri/Vucitrn
5
Vushtrri/Vucitrn
5
Decan/Decani
2/3
Batajnica BA-07-026T,
2/3/5
Bogicevica Plav Petrovo
5
Skenderaj/Srbica
2/3
Prishtina/Pristina
2/3/5
Bogicevica Plav Petrovo
5
Mitrovica (Gremnik-Kl.)
2/3/5
Bogicevica Plav Petrovo
5
Gjakova/Djakovica
2/3
Batajnica BA-07-023T,
5
Podujeve
5
Podujeve
5
2/3
Batajnica BA-07-008T,
2/3/5
Sello1)
2/3
Suharek-Mushtisht
2/3/5
Peje
2/3
Deqan - Bogiqe-Plavë
5
Batajnica BA-07-017T,
2/3/5
Gjilan/Gnjilane
2/3
Rrahovec/Orahovac
1
Deqan - Istog
5
Prishtina/Pristina
2/3
Podujevo/Podujevo
2/3/5
Podujeve
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Bogicevica Plav Petrvo
5
Peja/Pec - "Llanisht"
5
Istog/Istok
2/3/5
Deqan - Strellc i Ep.
5
Bogicevica Plav Petrvo
5
(Zhabar i poshtëm)
2/3
Vushtrri/Vucitrn - Ropice
5
Poshtme dhe e Epërme - 273/5
Vushtrri/Vucitrn
5
Gllogovc/Glogovac
2/3/5
Peje
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3
Peje - Drinisht/Lybeniq
5
Peje - Drinisht
5
Peje - Drinisht
5
Kline/Klina
1
Decan/Decani
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3
Peja/Pec (Lipë)
2/3/5
Peja/Pec (Lipë)
5
Prezime
KELMENDI
KODRA
KRASNIQI
LEKAJ
MALSIU
MILOSEVIC
MORINA
MORINA
MUSLIU
MUSTAFA
MUSTAFA
OSDAUTAJ
PECI
QORRI
QORRI
QORRI
QORRI
SALIHU
SALLUKA
SHALA
TUSHA
TUSHA
TUSHA
THERRA
VISHI
VISHI
ZEKAJ
ZEKAJ
ZEKAJ
ZEQIRI
ABAZI
ALIU
ARIFI
BAJRAMI
BERISHA
BERISHA
DIBRANI
FAZLIU
GEGAJ
HASANMETAJ
HOTI
JASHARI
JASHARI
JASHARI
KADRIJAJ
KAJTAZI
KOKOLLARI
KOKOLLARI
KOKOLLARI
KOKOLLARI
KOZHANI
KOZHANI
KURMEHAJ
LATIFI
LEKAJ
LEKAJ
LEKAJ
Ime
XHEVDET
NASER
METE
XHELADIN
SHAIP
IVAN
MAHMUT
VESEL
NEXHMI
NAILE
RASHIT
AVDYL
SEDAT
ARTON
FATIJE
HAJRUSH
REXHEP
MEHDI
REXHEP
BEHAJDIN
ALI
XHEMAJL
SAMI
SEFEDIN
MILAIM
RRAHIM
SHAHE
ZEJNEPE
ZHAFER
AZEM
AGIM
BEJTUSH
HAJRIM
SANI
REFKI
EKREM
SOKOL
SALI
SOKOL
ZEKË
HAMDI
ISE
LATIF
SEFER
HANA
REXHE
AGIM
BASHKIM
BEKIM
MEHMET
NUHI
VAHIDE
NAIM
AFRIM
GANI
ISLAM
ISUF
Ime oca
SALIH
BANUSH
LUSH
MUHARREM
XHEVAT
BAJRAM
BAJRAM
L
RASHIT
ALI
KAMER
HAJRUSH
HAJRUSH
MEHMET
ZEJNULLA
RRAHMAN
XHEME
JAHJA
ZENEL
ZENEL
RIFAT
ABEDIN
MISIM
BEQIR
IBISH
SAHIT
SEFER
SMAJL
GANI
ZEJNULLAH
RRAHMAN
BAJRAM
XHAVIT
RAME
NAZMI
NUE
HAXHI
XHEMAJL
RRAHMAN
RRAHMAN
DIBRAN
FEJZ
GANI
GANI
GANI
JAMIN
REXHEP
IDRIZ
REXHË
IBISH
TAL
SMAJL
God. rođenja
30-Jun-58
1-Jan-78
1-Jan-72
1-Jan-49
1-Jan-75
2-Dec-70
4-Sep-70
1-Jan-05
20-Aug-64
5-Dec-63
22-Mar-79
1-Jan-82
13-Jan-90
1-Jan-43
1-Jan-56
1-Jan-74
1-Jan-36
6-Feb-65
20-Jan-53
1-Jan-60
12-Feb-40
1-Jan-25
1-Jan-49
1-Jan-31
1-Jan-36
1-Jan-29
2-Jun-44
30-Oct-77
22-Sep-50
27-Jul-77
2-May-68
11-Apr-61
2-Mar-74
1-Jan-74
1-Jan-73
3-Jul-83
1-Jan-23
24-Feb-69
26-Dec-64
10-Jan-20
1-Jan-26
1-Jan-49
30-Oct-77
3-Jun-76
24-Dec-74
15-Jan-68
1-Jan-43
1-Jan-24
1-Jan-75
1-Jan-68
1-Jan-46
1-Jan-37
320
Dat. događaja
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
25-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
26-May-99
Mesto
Peja/Pec (Lipë)
Lipjan/Lipljan
Bogicevica Plav Petrovo
Deqan - Maznik
Kaqanik/Kacanik
Gjilan/Gnjilane
Malishevë - Burim
Malishevë - Burim
Podujeve
Rreznik
Rreznik
Gjakova/Djakovica
Mitrovica (Zhazhë)
Dubrava
Dubrava
Dubrava
Lisnaje / Dubrava
Skenderaj/Srbica
Suhareka/Suva Reka
Gjakova/Djakovica
Dubrava
Dubrava
Doganaj / Doganović
Lisnaje / Dubrava
Lisnaje / Dubrava
Peja/Pec (Arbnesh)
Pejë Peja/Pec (Alba e M.)
Podujeve
Prizren/Prizren
Podujevo/Podujevo
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
PRIZREN
Peja/Pec
Podujeve
Vushtrri/Vucitrn
Suhareka/Suva Reka
Istog/Istok - Dubrav
Skenderaj/Srbica
Podujeve
Podojeve
Podujeve
Decan/Decani
Skenderaj/Srbica
Shtime
Prizeren
Prizren/Prizren
Suharek-Budakove
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Istog/Istok - Dubrav
Mitrovica
Istog - Dubravë Prison
Deqan - Lumbardh
Deqan -
Izvor Inf.
2/3/5
2/3
5
5
2/3/5
2/3
1
1
2/3/5
5
2/3/5
2/3
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
5
2/3/5
2/3/4
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
5
2/3
2/3
5
2/3
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3
1
1
1
1
2/3
2/3
5
2/3/5
5
5
5
Prezime
LEKAJ-GASHI
LUZHA
MALIQI
MAQKAJ
METUSHI
MORINA
NIKA
OSMONAJ
OSMONI
PERGJEGJAJ
PONIKU
PONIKU
QENGAJ
QENGAJ
QERIMAJ
QERIMI
RAMADANI
RUSHITI
SALIHU
SALIHU
SELIMI
SYLAJ
SYLEJMAN
XHIMSHITI
ZANI
BERISHA
GASHI
GASHI
HASANI
JUPAJ
KELMENDI
LATIFI
MAZNIKOLI
MEHMETI
PERZHAKU
RACAKU
RASHITI
SADIKAJ
SYLEVIC
SHABANAJ
THAQI
ZOGAJ
ARIFI
BERANI
BLAKAJ
DURIQI
HOTI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
KOZHANI
KUKAJ
KURTAJ
KURTAJ
MAKSUTI
Ime
SHABAN
ILIR
SHERIF
REXHEP
AFRIM
KADRI
RRAHMAN
METË
MIRSAT
HASIM
HALIL
XHEMALI
BISLIM
SELVINAZE
LUAN
MUSA
FADIL
FLORIM
MIFTAR
ILAZ
ILAZ
DERVISH
HYRMET
HESAT
FAHRI
DEDË
ALI
CYME
IBUSH
RUZHDI
HAXHI
ARSIM
ISUF
ENVER
BESNIK
MINAVER
ZEJNË
AVDULLAH
ARIF
ZYMER
ZYMER
ZYMER
JAKUP
FUAT
FERIZ
BEQIR
RRAHIM
ALBAN
ARDIAN
SOKOL
VALDET
XHAFER
AJET
JASHAR
ISTREF
OSMAN
REMZI
Ime oca
BINAK
HALIL
UJUP
BAJRAM
RRAHMAN
MURAT
IBISH
ISAK
HAMDI
SHEMSEDIN
NEB
ISLAM
ISUF
REXHEP
AHMET
RRAHMAN
RRAHMAN
RRAHMAN
SELIM
Sylë
HIJAZI
ILAZ
ZEKË
HYSEN
CENË
HAJRUSH
HAXHI
DEMË
ISMET
ZYMER
XH
SHEFKI
VELI
MEHMET
SHEMSHI
HYSEN
FAZLI
QAZIM
AJET
QEMAL
HASAN
ISLAM
MUSTAFE
XHAFER
XHAFER
QELË
SOKOL
QELË
GJEMAIL
OSMAN
SELMAN
BEJTULLAH
God. rođenja Dat. događaja
1-Jan-08
26-May-99
1-Jan-78
26-May-99
5-May-81
26-May-99
26-May-99
1-Jan-76
26-May-99
1-Jan-56
26-May-99
2-Aug-46
26-May-99
1-Jan-57
26-May-99
28-May-05
26-May-99
1-Jan-76
26-May-99
1-Jan-37
26-May-99
12-Apr-05
26-May-99
1-Jan-19
26-May-99
1-Jan-23
26-May-99
1-Jan-80
26-May-99
26-May-99
08.071958
26-May-99
2-Apr-79
26-May-99
1-Jan-65
26-May-99
1-Jan-76
26-May-99
5-Sep-58
26-May-99
1-Jan-65
26-May-99
14-Sep-64
26-May-99
1-Jan-75
26-May-99
8-Feb-59
26-May-99
1-Jan-54
27-May-99
16-Apr-55
27-May-99
1-Jan-33
27-May-99
1-Jan-60
27-May-99
1-Mar-74
27-May-99
1-Jan-09
27-May-99
5-Feb-75
27-May-99
1-Jan-52
27-May-99
1-Jan-81
27-May-99
15-Aug-80
27-May-99
10-Mar-83
27-May-99
1-Jan-42
27-May-99
26-Jun-34
27-May-99
26-Jul-45
27-May-99
1-Jan-25
27-May-99
1-Jan-18
27-May-99
1-Jan-28
27-May-99
12-May-52
28-May-99
26-Feb-79
28-May-99
12-Sep-64
28-May-99
18-Apr-53
28-May-99
28-May-58
28-May-99
1-Jan-82
28-May-99
1-Jan-78
28-May-99
1-Jan-43
28-May-99
1-Jan-70
28-May-99
1-Jan-47
28-May-99
26-Sep-59
28-May-99
11-May-74
28-May-99
1-Jan-82
28-May-99
1-Jan-56
28-May-99
13-Aug-74
28-May-99
321
Mesto
Deqan - Lumbardh
Gjakova/Djakovica
Podujeve
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Gllogovc/Glogovac
Gllogovc / Glogovac
Istog/Istok - Dubrav
Prizren/Prizren
Deqan - Limbardh
Prizren
PrizrenPrizren/Prizren
Prizren/Prizren
Deqan - Shaptej
Podujeve
Prizren/Prizren
Pancevo
Podujeve
Podujeve (Zhiti)
Podujeve
Dubravë Prison
Prizeren-Tosuz
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
Peja/Pec (Luki)
Peja/Pec
Pejë - Kodranik
Gjakova/Djakovica
Suhareka/Suva Reka
Mitrovica
Krajishtë / Krajište
Pejë - Kodranik
Skenderaj/Srbica
Prizeren-Leze
Kline/Klina
Ferizaj/Urosevac
Peja/Pec
Prishtina/Pristina
Ep.
Pejë - Kodranik
Astrazub - Malishevë
Batajnica BA-07-069T,
(Kaqandoll)
Peja/Pec (Kapeshnicë)
Podujevo/Podujevo
Lipjan
Peja/Pec (Siparant)
Polje
Gllogovc/Glogovac
Pejës)
Rrahovec/Orahovac
Batllav
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Lipjan/Lipljan
Izvor Inf.
5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3/5
1
5
2/3
5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
4/5
1
5
5
5
5
2/3/5
2/3/5
2/3
5
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
4/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3
5
5
5
2/3/5
1
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3/5
2/3
1
1
2/3
Prezime
MURATAGIQ
MUSLIU
SHALLCI
TAHIRI
UKA
UKA
BERISHA
HYSENLEKAJ
IBERHYSAJ
KASTRATI
MUJA
MUJA
SADIKU
SEJDIU
SHERAMETI
UKSHINAJ
ZOGU
ZHUSHI
BEQIRI
BEQIRI
BERISHA
BRAHIMI
CUROJA
DIBRANI
FANGU
HAJRULLAHU
KALLUDRA
KARAQA
MËZIU
RAHMANI
RRAHMANI
SALIHU
SELMANI
SRDIC
TERSTENA
TERSTENA
ZENUNI
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GERXHALIU
GËRXHALIU
GËRXHALIU
GERXHALUI
GERXHALUI
KRASNIQI
MARMULLAKU
NALLBANI
OSMANI
RAMADANI
RAMADANI
SHALA
SHALA
TAHIRI
UKA
BALAJ
BEGU
Ime
HASAN
SHEMSI
MUSTAFE
ARSIM
FAHREDIN
KADRIJE
MANUSH
SHABAN
HAXHI
MEHMET
MAGBULE
ZEQIR
SHEMSI
SELMON
MALIQ
MEHMET
BALI
BEHAR
IBADETE
VEDAT
FATE
BRAHIM
NASER
FADIL
RAMADAN
ZYMER
ZYLFIE
ADILE
NAZMIJE
MUSA
MUSA
NEBI
ISLAM
STEVAN
BEDRIE
BESIM
XHEVDET
MYBERA
SEBAHUDIN
SELATIN
SOFIA
SAFIR
SELATIN
SAFER
XHEMAIL
HAXHI
ZAHIDE
MAKSUT
SEBAHATE
FATIME
RIZAH
MEHYBE
MILAZIM
VAHIDE
SADIK
NASER
JASHAR
Ime oca
EMRUSH
BAJRAM
ZEJNULLA
ARIF
(AQIF)
(HAQIF)
AHMET
HYSEN
REXHEP
ISLAM
ALI
MUJA ZEKE
RAHIM
FERIZ
UKE
XHEMAJL
HYSEN
H
K
SADRI
Q
HAMIT
HALIL
Z
L
Q
NEBIH
RAME
RRAHMAN
ALI
SHERIF
ILIJA
(ELEZ)
(ELEZ)
ZENEL
XH
N
XH
N
Z
ASLLAN
XHEM
MENDUH
HAXHE
GANI
JAKUP
QAZIM
ILAZ
(KAMER)
RRUSTEM
SHEFKI
God. rođenja
1-Jan-60
26-Jan-85
1-Jan-04
2-Nov-79
14-Oct-78
27-Dec-75
1-Jan-81
1-Jan-24
1-Jan-55
26-Dec-18
1-Jan-25
1-Jan-20
21-Apr-80
5-May-54
1-Jan-39
1-Jan-26
1-Aug-56
1-Jan-84
1-Jan-80
01,01,48
1-Jan-48
6-Mar-75
27-Jul-68
1-Jan-45
1-Jan-60
1-Jan-48
1-Jan-64
17-Oct-17
1-Jan-17
1-Jan-83
1-Jan-24
8-Oct-66
1-Jan-85
1-Jan-45
1-Nov-80
1-Jan-93
1-Jan-93
1-Jan-50
1-Jan-63
1-Jan-93
1-Jan-50
1-Jan-92
1-Jan-37
3-Jul-87
20-Jul-72
31-Dec-59
1-Jan-41
1-Jan-63
8-Feb-59
1-Jan-70
1-Jan-77
1-Jan-38
1-May-71
1-Jan-67
11-Jan-40
322
Dat. događaja
28-May-99
28-May-99
28-May-99
28-May-99
28-May-99
28-May-99
29-May-99
29-May-99
29-May-99
29-May-99
29-May-99
29-May-99
29-May-99
29-May-99
29-May-99
29-May-99
29-May-99
29-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
30-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
31-May-99
1-Jun-99
1-Jun-99
Mesto
Vushtrri/Vucitrn
Izvor Inf.
2/3/5
2/3
Mitrovica
2/3
Mitrovica-Vushtrri
2/3
Lushtë / Ljušta
4/5
Lushtë / Ljušta
4/5
Prizren/Prizren
2/3/5
Decan/Decani - Strellc
5
Decan/Decani
5
Peja/Pec (Siparant)
1
Peja/Pec
2/3
Prizren/Prizren
1
Pasomë / Pasoma
4/5
Gllogovc/Glogovac
2/3
Vushtrri/Vucitrn-Ashlan
2/3/5
Peje
2/3/5
Prishtina/Pristina
1
Podujeve
5
Akrashticë
5
Akrashtice/Vushtrri
5
Peja/Pec
2/3/5
Ashlan
5
Peja/Pec
1
Mitrovica
2/3
Suhareka-Peqan
5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Kline/Klina
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3/5
Zubin Potok/Zubin Potok
2/3/5
Prizren/Prizren
2/3
Mitrovica (Ceraje) 5
Mitrovica
2/3
Prishtina/Pristina
1
Mitrovica
1
Vushtrri/Vucitrn
5
Vushtrri/Vucitrn
5
Gjakova/Djakovica
1
e ulte
2/3/5
e ulte
2/3/5
e ulte
2/3/5
e ulte
2/3/5
Lipjan/Lipljan
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
e ulte
2/3/5
e ulte
2/3/5
Zhilivode
5
Kline/Klina
2/3/5
Prishtina/Pristina
2/3
Skenderaj/Srbica
2/3/5
07-132T, ICRC Nr.BLG2/3/5
Batajnica BA-07-015T,
2/3/5
Prizren/Prizren
1
Deqan - Koshare
5
Smrekovnica
2/3/4/5
Smrekovnica
4/5
Peja/Pec
1
Vushtrri/Vucitrn
2/3
Prezime
BEQA
BERISHA
BUNJAKU
BYTYQI
DERVISHAJ
DIMIC
DIMIC
DIMIC
ELEZI
FERIZI
GASHI
GOGIC
GOGIC
GOLLUBA
HAJZERI
HAJZERI
HALILI
HALILI
HANUMHAHE
HASLLARI
HOTI
HOXHA
HOXHA
IDRIZI
IMERAJ
ISUFI
ISUFI
JOVANOVIC
JUSUFI
KASTRATI
KAZIC
KOVACI
KRASNIQI
KRSTIC
LEKAJ
MALAJ
MALAJ
MALJKOVIC
MAXHUNI
MIFTARI
MIRKOVIC
MORINA
MRAZOVAC
MRAZOVAC
MUSAJ
OSTOJIC
PETROVIC
PLLANA
PLLANA
RADOVANOVIC
RAJKOVIC
RAJKOVIC
RAJKOVIC
SALIU
SPASIC
STAMBOLIC
STAMENKOVIC
Ime
HALIT
ASLLAN
ZEJINA
BAJRAM
GEZIM
DUSAN
MILOVAN
VLADIMIR
RAHIME
GEZIM
KOSOVAR
SLAVKO
ZIVKO
SYLE
RRAHIM
NEXHMEDIN
ALBERT
TAIP
HAJOLI
HASAN
MIHRIJE
BLERIM
HABIB
SHABI
ARDIAN
FLORIJE
LULZIM
KRUNISLAV
LULZIM
ARIANIT
SINISA
DALIP
MUSTAFE
MILIVOJE
ALTAN
ALI
LEONARD
JOVO
ABEDIN
HAMIT
SLOBODAN
QENDRIM
JOVAN
MILJA
SINAN
MIRKO
MARIJA
RIZAH
SADRI
MILORAD
MIRJANA
SLAVOLJUB
VIOLETA
UKA
DRAGAN
SVETOZAR
NENAD
Ime oca
MIFTAR
HAMZ
IBRAHIM
AVDULLAH
VEHBI
VLADIMIR
MILIVOJE
ANTONIJE
NEBI
NEBIH
ZIVKO
SAVA
HASAN
SEJDI
ZEJDI
HALIL
HALIL
REXHEP
MUHAMET
NEBIH
J
MILAIM
RREM
FERIZ
IBISH
DUSAN
SMAJL
KUZMAN
GANI
SALI
DIMITRIJE
ADEM
SELIM
ALI
BOGDAN
SEJDI
SYLË
CVETKO
HAKI
STEVAN
MILAN
RAME
DRAGOLJUB
H
OBREN
God. rođenja
1-Jun-74
1-Jan-80
14-Sep-52
19-Jul-26
18-Mar-74
16-Sep-60
1-Jan-64
10-Aug-29
1-Jan-13
12-Sep-82
1-Jan-90
11-Dec-55
9-Nov-28
1-Jan-48
5-Dec-57
9-Mar-59
1-Jan-79
1-Jan-49
10-Apr-32
1-Jan-53
1-May-43
18-Apr-82
1-Jan-58
23-May-61
1-Jan-77
1-Jan-82
7-May-79
18-Apr-37
1-Jan-80
1-Jan-88
16-Sep-62
1-Jan-73
23-Sep-65
22-Dec-28
1-Jan-82
1-Jan-53
1-Jan-83
1-Apr-39
25-Aug-64
1-Jan-43
6-Oct-65
1-Sep-98
20-Jan-32
1-Jan-30
10-Apr-62
1-Jan-46
1-Jan-19
1-Jan-58
14-Feb-39
SHABAN
20-Mar-45
RADENKO
9-Jun-19
323
Dat. događaja
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
Mesto
Gjakova/Djakovica
Viti/Vitina
Gjakova/Djakovica
Arllat
Istog/Istok
Prishtina/Pristina
Peja/Pec
Prishtina/Pristina
(Suhareka)
Mitrovica
Peja/Pec
Suhareka/Suva Reka
Prizren/Prizren
Suharek-Doberdolan
Mitrovica (Vllahi)
(Pantinë)
Llapqeve - Malishevë
Vushtrri/Vucitrn
Peja/Pec
Kaqanik/Kacanik
Malishevë - Carralluke
Gjakova/Djakovica
Skenderaj/Srbica
Decan/Decani
Istog/Istok
Gjilan/Gnjilane
(Patrnë)
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
Pejë - Rugova street
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Janqist - Malishevë
Peja/Pec
Deqan - Lumbardh
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Gllogovc/Glogovac
Studime
Mitrovica
Prishtina/Pristina
Malishevë - Burim
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Decan/Decani - Strellc
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Shtruerë
Peja/Pec
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
Gllogovc/Glogovac
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Suhareka/Suva Reka
Izvor Inf.
1
2/3
2/3
5
2/3
1
1
1
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
5
5
2/3/5
273/5
1
2/3
2/3
2/3
1
2/3/5
5
1
1
1
1
5
2/3
2/3
1
2/3
2/3/5
1
5
1
1
2/3/5
2/3
2/3
5
5
1
2/3
2/3
2/3
1
2/3
1
2/3
Prezime
STOSIC
SUTAKOVIC
SUTAKOVIC
SUTAKOVIC
SUTAKOVIC
SUTAKOVIC
SYLAJ
SYLAJ
TASIC
TASIC
TRAJKOVSKI
VRELLAKU
VRELLAKU
ZEJNULLAMU
ALIAJ
ALIJAJ
BAJRAMI
BARALIU
BARALIU
BUBLAKU
BUBLAKU
FAZLIU
HASANAJ
HASANAJ
HASANAJ
HAZROLLAJ
HOTI
KABASHI
KOKOLLARI
KOKOLLARI
KOLGECI
KOLGECI
KRASNIQI
REXHEPI
SHABANI
SHABANI
UKAJ
ALIU
BEKA
KOKOLLARI
LAMA
LAMA
MAXHUNI
A
NUSHI
PLLANA
SUKA
SHALA
AHMETAJ
AHMETI
ALUSHAJ
DURAKU
MARKOVIC
MIFTARI
TAFILAJ
TAFILAJ
TAFILAJ
Ime
BRANKO
ALEKSANDAR
DARINKA
DJORDJE
NEDELJKO
RADOMAN
IZET
ZENEL
LJUBINKA
MIODRAG
DRAGAN
SAMI
SHEMSI
SHEFQET
NAZMI
RUZHDI
EKREM
JONUZ
YLLI
ILAZ
SHUKRIJE
FADIL
AGIM
ISLAM
XHEVAT
SAFET
KADA
FADIL
EMRUSH
SEDAT
ASMAN
VESEL
SAHIT
SANIJE
FATON
ISLAM
SAFET
HAJDIN
NAZMI
RESHAT
SHAQIR
RAMADAN
SABRIE
BEJTUSH
JAHJA
AJETE
RUZHDI
HALIT
IMER
SKENDER
BAJRAM
SOKOL
NOVICA
HAZIR
ALI
RUKE
SADIK
Ime oca
God. rođenja
NEDELJKO
JEVRIC MILOS
NEDELJKO
DJORDJE
NEDELJKO
1-Jan-82
1-Jan-41
1-Jan-83
1-Jan-35
1-Jan-86
AVDULLAH
HAMËZ
N
RAGIP
SADIK
SYLEJMAN
HYSEN
BAKI
ZEKË
HAZIR
NEBIH
DAUT
RRAHMAN
OSMAN
AZIZ
LAH
RRAHIM
SADRI
SHAQIR
RRAHMAN
TAHIR
HASAN
26-Jan-81
28-Oct-73
VESEL
SHABAN
RAMADAN
AJET
(HASAN)
XHEME
RAMADAN
ISUF
S
REXHEP
AVDURAMAN
5-Jul-70
1-Jan-80
22-Nov-78
3-Jan-70
1-Jan-78
17-Aug-27
1-Jan-27
10-Oct-64
1-Jan-71
1-Jan-73
1-Jan-75
1-Jan-79
1-Jan-03
20-Jan-65
1-Jan-45
3-Nov-80
1-Jan-57
1-Jan-27
31-May-57
1-Jan-70
5-Jun-78
1-Jan-47
20-Oct-68
1-Jan-35
24-Nov-62
1-Jan-62
16-Dec-77
1-Jan-46
1-Jan-30
30-May-74
1-Jan-29
LIMAN
ALI
SYLË
BALI
UKSHIN
LAK
DESIMIR
ISTREF
OSMON
REXHË
OSMON
10-Jun-61
1-Jan-69
1-Jan-53
1-Jan-85
1-Jan-55
15-Dec-43
18-Jun-59
13-Aug-37
1-Jan-17
1-Jan-39
1-Jan-29
324
Dat. događaja
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
1-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
2-Jun-99
3-Jun-99
3-Jun-99
3-Jun-99
3-Jun-99
3-Jun-99
3-Jun-99
3-Jun-99
3-Jun-99
3-Jun-99
3-Jun-99
3-Jun-99
4-Jun-99
4-Jun-99
4-Jun-99
4-Jun-99
4-Jun-99
4-Jun-99
4-Jun-99
4-Jun-99
4-Jun-99
Mesto
Suhareka/Suva Reka
Prizren/Prizren
Podujevo/Podujevo
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Suharekë / Suva Reka
Suharekë / Suva Reka
Prishtina/Pristina
Mitrovica
Kamenica
(Tërstenik)
(Tërstenik)
Martiraj
Suharek-Dvoran
Suhareka/Suva Reka
Podujevo/Podujevo
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Zabel i Ulët
Zabel i Ulët
Skenderaj / Srbica
Suharek-Savrove
Gjakova/Djakovica
(Savrovë)
Malisheva/Malisevo
(Burojë)
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Istog/Istok
Suharek-Vraniq
Suharek-Savrove
Vushtrri/Vucitrn
Podujeve
Leposaviq/Leposavic
Peja/Pec
Vushtrri/Vucitrn - Gjytet
Mitrovica - Prekaz i
Suhareka/Suva Reka
Kaqanik/Kacanik
Kaqanik
Studime
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Prizren/Prizren
Gllogovc/Glogovac
Peja/Pec (Katundi i Ri
Gjakova/Djakovica
Pejës) - Katundi i ri
(Izbicë / Izbica)
Prishtina/Pristina
Mitrovica
Pejë/Pec - Katundi i Ri
Peja/Pec (Katundi i ri)
Peja/Pec (Katundi i ri)
Izvor Inf.
2/3
1
1
1
1
1
4/5
4/5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
5
1
2/3/5
2/3
1
2/3
2/3
1
5
2/3
2/3/5
2/3
1
2/3
2/3
2/3/5
5
1
2/3/5
5
2/3
2/3
5
5
2/3
2/3
5
5
2/3
1
2/3/5
1
2/3/5
5
2/3
5
2/3/4
1
2/3/5
5
5
5
Prezime
TAFILAJ
ELSHANI
ELSHANI
ELSHANI
HALIMI
MEHMETI
PAQARIZI
STEVANOVIC
SHABANI
TAHIRI
BEQIRI
HAZIRI
MILOSEVIC
MORINA
MUSTAFAJ
NICIC
STEVANOVIC
STOJILJKOVIC
SHYTI
THACI
VELIU
ZENUNI
AHMETAJ
DOBRAJ
JOVANOVIC
KAHRIMANI
KAHRIMANI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KRASNIQI
KURTI
SAHITI
SAHITI
XHEMAILI
AHMETI
ALEKSIC
ASLLANI
BEGU
BEKA
DELIU
DERVISHI
GASHI
HAJDARI
HAJRA
HASANI
HASANI
HASANI
HASANI
HYSENI
KELMENDI
KELMENDI
KRASNIQI
MIFTARI
MIFTARI
MIFTARI
MIFTARI
Ime
SHABAN
DRITË
MEHREME
SHEHRIE
NEZIR
SELAJDIN
SHEFSHET
SLAVICA
NEZIR
HALIT
RAMIZ
RAMADAN
DRAGAN
BEKIM
BURIM
JORDAN
VLASTIMIR
DRAGAN
BAHTIR
MIHANE
SEJDI
SHEMSEDIN
HAVE
ENVER
ILIJA
ENVER
DERVISH
AGRON
FATMIR
NEBI
SKENDER
FADIL
HAXHI
RUKMANE
SHABAN
ENVER
TOMO
NAIM
ISMET
JAHJA
SYLE
NEHBI
ILIR
SHEMSI
QERIM
ARMEND
FADIL
GAZMEND
HASAN
AGIM
AJSHE
UKSIN
SHERIF
AHMET
FATMIR
HAJRIZ
LULZIM
Ime oca
BEKË
KAJTAZ
RRAHMAN
QAZIM
XHEVAT
MUSTAFE
STOJAN
XHEVAT
SELMAN
JASHAR
HETEM
SRETEN
MUSLI
SADIK
SLOBODAN
SLOBODAN
PETAR
FETAH
NEBIH
ADEM
XHEMË
MALË
MLADEN
TAFIL
TAFIL
NEBI
NEBIH
ISLAM
NEBIH
KADRI
AVDYL
RAMADAN
REXHEP
ABDULLAH
(AHMET)
(MUHAMET)
HASAN
HETEM
HAKI
RAMADAN
SEFEDIN
HALIL
HALIL
HALIL
HALIL
HAJRULLAH
AVDYL
REXHË
SHABAN
HAJRIZ
XHEMAJL
AHMET
XHEMAJL
God. rođenja
1-Jan-32
12-Aug-77
1-May-43
25-Aug-81
1-Jan-73
27-Aug-72
26-Jun-61
1-Jul-51
28-Nov-72
25-May-25
1-Jan-24
1-Jan-52
20-Oct-75
28-Sep-79
1-Jan-78
14-Jan-52
29-Aug-70
15-Sep-68
1-Jan-29
2-Feb-32
18-Mar-78
23-Jan-79
1-Jan-24
1-Jan-68
19-Jun-28
1-Jan-69
19-Jun-60
1-Jan-59
1-Jan-26
1-Jan-31
18-Feb-53
1-Jan-77
22-Feb-69
1-Jan-65
1-Jan-75
29-Dec-69
17-Jul-60
31.09.1997
1-Jan-60
1-May-71
25-Apr-79
27-May-67
23-Dec-74
15-Jul-83
1-Jan-55
1-Jan-22
15-Apr-60
15-Oct-81
4-Oct-67
12-May-55
15-Sep-71
325
Dat. događaja
4-Jun-99
5-Jun-99
5-Jun-99
5-Jun-99
5-Jun-99
5-Jun-99
5-Jun-99
5-Jun-99
5-Jun-99
5-Jun-99
6-Jun-99
6-Jun-99
6-Jun-99
6-Jun-99
6-Jun-99
6-Jun-99
6-Jun-99
6-Jun-99
6-Jun-99
6-Jun-99
6-Jun-99
6-Jun-99
7-Jun-99
7-Jun-99
7-Jun-99
7-Jun-99
7-Jun-99
7-Jun-99
7-Jun-99
7-Jun-99
7-Jun-99
7-Jun-99
7-Jun-99
7-Jun-99
7-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
Mesto
Izvor Inf.
Peja/Pec (Katundi i ri)
5
Suharek-Leshan
5
Gllogovc/Glogovac
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
2/3/5
Kosovska Mitrovica
2/3
Gjakova/Djakovica
1
Malishevë - Burim
2/3/5
Prizren/Prizren
1
Skenderaj/Srbica
1
Tunel i Parë / Prvi Tunel
4/5
Peja/Pec
1
Gjilan/Gnjilane
2/3/5
Obiliq/Obilic
1
Gjakova/Djakovica
2/3
Decan/Decani - Kotrodiq
5
Shtime/Stimlje
2/3
Prizren/Prizren
1
Mitrovica
1
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Mirushe - Malishevë
5
Skenderaj/Srbica
5
Rrahovec/Orahovac
1
Peja/Pec (Katundi i Ri
5
Deqan - Pozhar
5
Prizren/Prizren
2/3
Mitrovica
5
Mitrovica
4/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Malisheva/Malisevo
5
Vushtrri/Vucitrn
2/3/5
Mitrovica
2/3/5
Pejë - Leshan
2/3
Pejë - Leshan
2/3/5
Carralevë
2/3/5
Mitrovica
2/3
Gllogovc/Glogovac
2/3
Mitrovica
2/3
Mitrovica (Stan Tërg)
5
Mitrovica (Zhabor i Ep.)
5
Zveqan/Zvecan
2/3
PS-I-8 and PS-II 6A,
2/3/5
Kralan - Malishevë
5
Prizren/Prizren
2/3
Mitrovica (Bistricë)
273/5
Mitrovica
1
Mitrovica
1
Podujevo/Podujevo
1
Podujevo/Podujevo
1
Pejë - Paulan
2/3/5
Pejë - Paulan
5
Peja/Pec - Paulan
2/3/5
(Negrovc)
2/3
Polje
2/3
Mitrovica
2/3/5
Mitrovica
2/3/5
Skenderaj/Srbica
2/3
Prezime
MUSA
MUSA
MUSTAFA
MUSTAFA
NIZIRI
OSMANI
RAMA
RAMA
REXHEPI
SALIHU
SAMADRAGJA
SAMADRAGJA
SHALA
UJKANI
UJKANI
UJKANI
VIDISHIQI
ZEQIRI
BALAJ
HARADINAJ
HOTI
HYSENI
JONUZI
MEHOLLI
MISINI
RECAJ
J
SOKOLI
TUNPRNKAJ
TUPELLA
TUPELLA
ACIMOVIC
AHMETI
BEQIRI
BERISHA
CVIJANOVIC
DOBRA
GASHI
KASTRATI
KASTRATI
KASTRATI
NIKCI
NIKOLIC
SALIU
SHALA
TAFA
TURJAKA
TURJAKA
THACI
THAQI
ZATRIQI
ANDREJEVIC
BEKERI
CENA
CVETKOVIC
DOSIC
JAKUPI
Ime
AHMET
HYRA
MIFTAR
RRAHIM
SHABAN
OSMAN
FATON
SADRI
REXHEP
MENSUR
ADEM
FLORIM
RUSHIT
ABIT
DRITON
FERKI
RUSHIT
MILAZIM
LUAN
ZEQIR
PERPARIM
AFRIM
MUHEDIN
AFRIM
HAKI
BEKIM
ADEM
FAHREDIN
TEREZA
BASRI
MEHMET
MILORAD
ESAD
HAMDI
DEMË
DORDJE
HAXHI
HAXHI
AJSHE
LULJETA
AJSHE
HALIL
MARKO
GANIME
XHEVRIE
HASAN
JUSUF
REMZIJE
VESEL
DUGAGJIN
MUSTAFE
DUSAN
ISMAJL
HIDAJET
MIRKO
JOVAN
XHELAL
Ime oca
MEHMET
RRAHMON
MIFTAR
KASEM
ABEDIN
SADRI
YMER
ZUKE
REXHEP
ADEM
BAJRAM
ABIT
SEJDI
HYSEN
SELIM
HALIT
MUHAMET
UKE
XHELADIN
KADRI
BRAHIM
ALI
HAMZE
KADRI
RAMA
PRENG
IZET
IZET
ZIVKO
AHMET
HAJDIN
ISUF
NIKOLA
HALIL
HALIL
AZEM
NEZIR
AZEM
ALI
KOSTA
AHMET
HALIL
ZYMER
JONUZ
SMAJL
SADIK
SADIK
RASHIT
JEFTA
XHEMAJL
HASAN
MLADEN
TALE
ISMET
God. rođenja
23-May-78
1-Jan-38
22-Nov-81
23-Oct-54
1-Jan-59
1-Jan-55
1-Jan-75
1-Jan-49
21-Apr-39
20-Nov-64
4-Mar-38
1-Jan-81
1-Jan-45
20-Sep-46
8-Nov-71
22-Jul-80
21-Jan-46
1-Jan-44
25-May-60
10-May-40
1-Apr-83
1-Jan-65
18-Jun-41
16-May-63
27-Sep-51
28-Dec-71
1-Jan-39
4-Mar-39
25-Dec-73
5-Jul-59
1-Nov-52
1-Jan-60
13-Feb-45
1-Jan-30
1-Jan-62
6-May-42
1-Jan-53
3-Sep-53
1-Jan-49
1-Jan-75
1-Jan-49
1-Jan-68
1-Jan-20
1-Jan-10
1-Jan-86
1-Jan-74
1-Jan-26
1-Jan-35
27-Jan-75
6-Dec-40
25-Nov-59
1-Jan-37
9-Nov-13
1-Jan-42
326
Dat. događaja
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
8-Jun-99
9-Jun-99
9-Jun-99
9-Jun-99
9-Jun-99
9-Jun-99
9-Jun-99
9-Jun-99
9-Jun-99
9-Jun-99
9-Jun-99
9-Jun-99
9-Jun-99
9-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
10-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
Mesto
Izvor Inf.
Rrahovec/Orahovac
1
Mitrovica
2/3/5
Podujevo/Podujevo
2/3
Žabare
2/3/4/5
Pejë - Paulan
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
1
Pejë - Paulan
5
Pejë - Paulan
2/3/5
Istog/Istok
1
Shtime-Mollopolc
2/3/5
Javor to Vrelia
2/3/5
Javor to Vrelia
2/3/5
Gjakova/Djakovica
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Mitrovica
2/3
Zubin Potok/Zubin Potok
2/3
Mitrovica (Zhabor i
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
1
Mitrovica
2/3
Vushtrri/Vucitrn - Bletajë
2/3/5
Rrahovec/Orahovac
1
Gllogovc/Glogovac
2/3
Shtime
2/3/5
Mitrovicë / Mitrovica
1
Gjakova/Djakovica
2/3
Mitrovicë / Mitrovica
1
Banjë
2/3
Mitrovica
2/3/4/5
Prizren/Prizren
1
Viti/Vitina
1
Peja/Pec
2/3
Mitrovica
2/3
Mitrovica
1
Prishtina/Pristina
2/3
(Paulan)
5
Prishtina/Pristina
2/3
Pejë - Siparant
2/3/5
Pejë / Pec
5
Prishtina/Pristina
2/3
Peja/Pec (Kelmend)
5
Pejë - Siparant
5
Peja/Pec
2/3
Rrahovec/Orahovac
1
Mitrovica
1
Pejë - Siparant
2/3/5
Shtime/Stimlje
2/3
Kapeshnica
5
Kapeshnica
5
(Mirushë)
5
Mirushë
5
2/3
Lipjan/Lipljan
1
Rahovec - Bellacërkë
5
5
Prizren/Prizren
1
Ferizaj/Urosevac
1
Mitrovica
4/5
Prezime
JOSANOVIC
JOVANOVIC
JOVANOVIC
JOVANOVIC
KALIQANI
KRASNIQI
MARKOVIC
MORINA
NEDELJKOVIC
NIKOLIC
RACIC
RADIVOJEVIC
RADIVOJEVIC
REXHEPAGIQ
RISTIC
RISTIC
RISTIC
RISTIC
SAHITI
STEFANOVIC
SHARIQ
THACI
VUKAS
ANTIC
ANTIC
ANTIC
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALAJ
BEQIRI
BERISHA
BERISHA
CVETKOVIC
DIMITRIJEVIC
DJEKIC
GAGOVIC
GASHI
GASHI
HAMZA
KARANOVIC
MARKOVIC
MARKOVIC
MASULOVIC
MUSTAFA
PETKOVIC
PETKOVIC
REKA
SINANOVIC
STEPIC
STOJANOVIC
STOJANOVIC
STOJKOVIC
Ime
KRUNISLAV
BOZIDAR
IVICA
RADISLAV
REXHEP
AVDUSH
STANISLAV
ISMET
LJUBISA
CVETA
RADOVAN
MOMIRA
TOMISLAV
HASAN
ANDJELKO
JOVANKA
MILEVKA
MIRKO
BAJRAM
KRSTANA
NAJA
SADIK
MILE
MILISAV
RADOVAN
SVETISLAV
AGON
DARDANE
HAJRI
MUSA
NITA
RINA
VJOLLCA
JUSUF
IBRAHIM
MEHAZ
SHABAN
BOZIDAR
MILUTIN
DRAGA
RADE
AGON
MUHAMET
HETEM
SNJEZANA
BRANKO
DJORDJE
MIODRAG
SALA
DESANKA
ZIVKO
SHAIP
GZIM
ZIVORAD
MILOS
SLOBODAN
SLOBODAN
Ime oca
DUSAN
STEVAN
SLOBODAN
NEDELJKO
RAMIZ
HAJRULLAH
PETAR
VELJO
God. rođenja
17-May-37
20-Dec-48
9-Apr-63
7-Apr-34
2-Feb-44
18-Mar-62
27-Jun-27
1-Jan-64
3-Mar-57
1-Jan-25
1-Jan-37
1-Jan-32
1-Jan-34
1-Jan-27
1-Sep-19
1-Jan-23
22-Aug-50
4-Aug-48
1-Jan-12
1-Oct-37
1-Jan-25
1-Jan-34
1-Dec-50
28-Oct-71
12-Apr-75
19-Mar-65
1-Jan-93
14-Sep-87
1-Jan-86
1-Jan-68
10-Sep-93
24-Sep-92
1-Jan-71
1-Jan-58
1-Jan-74
5-Feb-72
2-Apr-38
10-Jan-29
1-Aug-36
11-Nov-26
12-Dec-55
1-Jan-93
1-Jan-81
8-Mar-48
22-Nov-65
17-Apr-62
31-Mar-53
10-Apr-61
1-Jan-16
15-Mar-41
4-Aug-38
10-Aug-55
4-Mar-66
1-Jan-68
1-Apr-26
MILAN
10-Jul-45
BORISAV
SPASA
ALEKSANDAR
ANDREJA
NIKOLA
HIMO
NIKOLA
MILAN
TASIC KRSTA
RISTA
SAHIT
JEVTA
MUHO
STEVO
VLAJKO
VLAJKO
VLAJKO
ISA
ISA
ISA
SHAIP
MUSA
MUSA
FAREDIN
MALIQ
RAMIZ
SH
H
MLADEN
MIHAJLO
SIMIC DUSAN
VUKMAN
ISE
GANI
BRAHIM
DRAGUTIN
MARKO
STANISLAV
MILIVOJE
A
NIKOLA
LJUBOMIR
EMIN
AZEM
327
Dat. događaja
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
11-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
Mesto
Gjilan/Gnjilane
Kline/Klina
Gjakova/Djakovica
Decan/Decani
Pejë Prishtinë
Gjilan/Gnjilane
Peja/Pec (Katundi i ri)
Suhareka/Suva Reka
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Podujevo/Podujevo
Prizren/Prizren
Pejë Prizren/Prizren
Gjilan/Gnjilane
Ferizaj/Urosevac
Prishtina/Pristina
Pejë Suhareka / Suva Reka
Peja/Pec (Dardani)
Peja/Pec (Katundi i ri)
Decan/Decani
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Peja/Pec (Kapeshnicë)
Peja/Pec
Peja/Pec (Kapeshnicë)
Peja/Pec (Kapeshnicë)
Peja/Pec
Peja/Pec
Peja/Pec (Kapeshnicë)
Rrahovec/Orahovac
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Mitrovica
Suhareka/Suva Reka
Prishtina/Pristina
Decan/Decani
Gjilan/Gnjilane
Peje
Lipjan/Lipljan
(Rrahovec/Orahovac)
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Ferizaj/Urosevac
Mitrovica (Vinare i Ulët)
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Kaqanik / Kacanik
Lipjan/Lipljan
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Istog/Istok
Izvor Inf.
2/3
1
1
1
2/3/5
2/3
1
5
2/3
1
2/3
1
1
5
2/3
2/3
2/3
2/3
5
1
5
5
1
1
1
1
5
2/3/5
5
5
2/3/5
2/3/5
5
2/3
2/3
2/3/5
1
1
1
1
2/3
2/3/5
2/3/4/5
1
2/3
1
2/3
5
1
1
1
1
2/3
2/3
2/3
2/3
Prezime
STOJKOVIC
UKA
VULEVIC
VULIC
VULIC
VULIC
BIJELIC
BOJIC
BUCALO
BURDZIC
DIMITRIJEVIC
DJURICA
HAZIRI
HOXHA
IBRAJ
IVKOVIC
JANICEVIC
JOVANOVIC
KARANOVIC
KREHIC
KRNJIC
KRSTIC
KRSTIC
MARKOVIC
NIKOLIC
NOVOVIC
NOVOVIC
PIRKOVIC
QERIMAJ
QERIMAJ
QERIMAJ
QERIMAJ
QERIMAJ
QERIMAJ
QERIMAJ
QERIMAJ
QERIMAJ
QERIMAJ
QERIMAJ
QERIMAJ
RAJCIC
RASOVIC
RESHANI
SLAVKOVIC
SLAVKOVIC
STANKOVIC
TRAJKOVIC
VUKANOVIC
VUKOVIC
ARSIC
AVDIU
BALTIC
BRAHIMAJ
BUNGU
BUNGU
BUNGU
CELIC
Ime
TRIFUN
ARJETA
BRANISLAV
MIODRAG
RADOJE
STANICA
MIRKO
DRAGOLJUB
DRAGAN
DRAGAN
DRAGAN
JOVAN
BEJTUSH
JANUZ
ISMET
PREDRAG
STANOMIR
JOVAN
DUSKO
RAMIZA
RADOMIR
STANA
VITKO
ZORAN
MIODRAG
CVETKO
STANKA
SRECKO
AJSHE
AVDYL
BAJRAM
BRAHIM
GAZMEND
HALIM
LULE
LULEVERA
LUMNIJE
QERIM
SALI
SHEFKIJE
ZORAN
DRAGISA
ZARIFE
MILICA
MILKA
TODOR
DEJAN
VLASTIMIR
MILAN
JOVAN
OSMAN
SLOBODAN
XHEVDET
HANKA
JON
MUHAREM
IVAN
Ime oca
MITAR
HASHIM
VOJIN
RADOJE
PETAR
NIKODIN
VLADISLAV
MILORAD
MILADIN
DOBRIVOJE
MILUTIN
SAMKO
SAHIT
ZECIR
HALIL
BUDIMIR
JANKO
CVETKO
JOVICA
OMER
God. rođenja
21-Jan-15
1-Jan-83
14-Mar-37
6-Nov-59
20-Dec-27
15-Dec-40
16-Jan-79
7-Aug-55
15-Jan-56
29-Jul-60
10-Mar-70
28-Sep-79
9-Apr-41
4-Oct-84
23-Dec-61
30-Jul-57
30-Mar-41
1-Jan-28
24-Mar-56
22-Sep-43
PUMPALOVIC
MILAN
ILIJA
JOVAN
STEVAN
ILIJA
DAMJAN
RAMADAN
BRAHIM
BRAHIM
QERIM
AVDYL
BRAHIM
VELI
BAJRAM
BRAHIM
BRAHIM
BAJRAM
AVDI
VUJICA
SLAVKO
1-Jan-15
21-Jun-14
24-Oct-77
14-Oct-57
1-Jan-24
1-Jan-23
1-Jan-64
11-Oct-78
1-Jan-62
1-Jan-50
1-Jan-29
1-Jan-78
1-Jan-67
1-Jan-51
15-Mar-62
1-Jan-64
1-Jan-64
3-Aug-73
1-Jan-70
8-Apr-69
4-Mar-62
RADOSAV
RADOSAV
ALEKSANDAR
BOZIDAR
RADIVOJE
AMRUSH
8-Dec-30
24-Oct-27
20-Feb-47
9-Mar-70
2-Aug-19
1-Jan-82
1-Jan-66
1-Jan-62
SELIM
MEHMET
MUHAREM
SEJDI
MOMCILO
25-Aug-67
1-Jan-38
24-Mar-74
10-Dec-31
11-Feb-59
328
Dat. događaja
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
12-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
13-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
Mesto
Kaqanik/Kacanik
Vushtrri/Vucitrn
Gjakova/Djakovica
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec
Peja/Pec
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec
Istog/Istok
Mitrovica/Mitrovicë
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Shtime/Stimlje
Vushtrri/Vucitrn
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Suhareka/Suva Reka
Decan/Decani
Polje
Suhareka/Suva Reka
Pejë / Pec
Peja/Pec
Gjilan/Gnjilane
Prizeren
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Prizren/Prizren
Vushtrri/Vucitrn
Prizeren-Zojze
Lipjan/Lipljan
Gjakova/Djakovica
Kaqanik/Kacanik
Prizren/Prizren
Decan/Decani
Vushtrri/Vucitrn
Prizren/Prizren
Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn
Peja/Pec
Ferizaj/Urosevac
Suhareka/Suva Reka
Shtime
Prishtina/Pristina
Izvor Inf.
1
2/3
1
1
2/3
1
2/3
1
1
1
1
1
2/3/4/5
2/3/5
1
1
1
1
1
1
2/3
2/3
2/3
1
1
1
1
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
1
5
1
1
1
1
1
2/3
2/3
1
2/3
2/3
2/3
2/3
1
2/3
Prezime
DABIC
DABIC
DASIC
DJOKIC
DJORDJEVIC
DOBRIC
IBRA
ILIC
IZDERIC
JOVANOVIC
KOCIC
KONOVIC
KORDIC
KOTARCEVIC
KOTARCEVIC
KRASNIQI
LALIC
LAZAREVIC
LAZAREVIC
MARTINOVIC
MEMAROVIC
MILACIC
MILACIC
MUCAJ
MUQAJ
NEDELJKOVIC
NEDELJKOVIC
NEDELJKOVIC
NISIC
NISIC
PETROVIC
POPOVIC
POPOVIC
POPOVIC
RISTIC
STOJKOVIC
STOLIC
SUTIC
SUTIC
SUTIC
SUTIC
SUTIC
VUKCEVIC
ZEQIRI
ZIVALJEVIC
ZIVANOVIC
ZIVANOVIC
BIBERDZIC
BRINDIC
BUNGU
CIRKOVIC
DJUKIC
GJATA
GOJKOVIC
GRKOVIC
HOTI
KOLIQI
Ime
MILOSAV
RADMILA
JOVANSKA
IVAN
SLAVKO
DJORDJE
MUHAMET
ILIJA
SLAVISA
DEJAN
STANISLAV
SRETEN
JOVICA
NOVAK
ZORKA
SHEFKI
MIROSLAV
JOVAN
LJUBICA
ZORKA
DJORDJE
LJUBISA
MIROSLAV
GËZIM
GEZIM
LEPOSAVA
RANKO
VLASTA
LAZAR
ROSA
BRANE
MARA
PETAR
TRAJKO
MARJAN
DJURKA
NEBOJSA
DESANKA
MILICA
STEVO
VUCKO
ZIVKO
SPASA
SHABAN
STANKA
RADMILA
SVETLANA
DRAGICA
ARSENIJE
ISMET
VASILJKA
BRANKO
EKREM
RADOTA
JOVAN
BRAHIMI
KADRI
Ime oca
God. rođenja
MARKO
30-Jan-59
PAVLE
ISMAIL
STANISLAV
MIROSLAV
16-Nov-29
1-Jan-78
5-Apr-51
28-Mar-74
H
16-Aug-63
1-Jan-39
1-Jan-12
29-Aug-23
KRSTA
UROS
AZEM
AZEM
CVETKO
LJUBOMIR
RUDOLF BURG
JOVAN
SAVA
CETKO
UROS
TOMA
1-Jan-85
1-Jan-85
15-Feb-35
17-Feb-58
1-Jan-62
7-May-26
1-Jan-30
1-Jan-64
1-Jan-39
10-Jun-35
20-May-30
SINADIN
1-Jan-27
MILE
SADIK
LABAN
UNKNOWN
LJUBOMIR
NIKOLA
KOSTA
MUHARREM
MARKO
AKEKSANDAR
BAJRAM
VUKSAN
CVETKO
27-Nov-27
1-Jan-52
1-Jan-25
11-Mar-93
12-May-55
17-Jun-26
10-Dec-46
6-Feb-65
1-Jan-20
10-Apr-61
1-Jan-69
16-Oct-29
19-Jan-41
1-Apr-53
30-Jan-51
HAJRE
329
Dat. događaja
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
14-Jun-99
15-Jun-99
15-Jun-99
15-Jun-99
15-Jun-99
15-Jun-99
15-Jun-99
15-Jun-99
15-Jun-99
15-Jun-99
15-Jun-99
Mesto
Prishtina/Pristina
Ferizaj/Urosevac
Kline/Klina
Gjilan/Gnjilane
Ferizaj/Urosevac
Prishtina/Pristina
Studime (Junik)
Gjakova/Djakovica
Suhareka/Suva Reka
Suhareka/Suva Reka
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Kaqanik/Kacanik
Kastriot
Ferizaj/Urosevac
Gllogovc/Glogovac
Kline/Klina
Prizeren-Piran
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec
Decan/Decani
Peja/Pec
Podujevo/Podujevo
Pejes)
Peje
Skenderaj/Srbica
Suhareka/Suva Reka
Lipjan/Lipljan
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec
Vushtrri/Vucitrn
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Ferizaj/Urosevac
Mitrovica
Gjakova/Djakovica
Kline/Klina
Kline/Klina
Kline/Klina
Kline/Klina
Prishtina/Pristina
Mitrovica
Decan/Decani
Peja/Pec
Istog/Istok
Bellanice - Malishevë
Peja/Pec (Rashaj)
Suhareka/Suva Reka
Peja/Pec
Prizren/Prizren
Podujeve
Peja/Pec
Ferizaj/Urosevac
Podojeve
Suhareka-Vraniq
Izvor Inf.
2/3
2/3
2/3
1
2/3
1
5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
2/3/5
1
2/3
2/3
2/3
5
5
1
1
1
1
1
2/3
2/3
1
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
1
2/3
2/3
2/3
1
1
1
2/3/5
1
2/3
1
1
5
2/3
1
5
1
Prezime
KOSTIC
MAROLI
MILIC
MILIC
IC
RADUNOVIC
SOKOLI
STOJKOVIC
SHABANAJ
SHERAMETI
TOPIC
VILICKOVIC
BAZAJ
BEGIQI
BEGOVIC
BETIC
CUNGUROVIC
DIMIC
DJURIC
DUKIC
GJINI
GJINI
GRKOVIC
HASIQ
HASIQ
JANKOVIC
JOLAJ
JOLAJ
KABASI
KORAC
KRASNIQI
MULOLLI
PAVLOVIC
PAVLOVIC
PELEVIC
PROKIC
QERIMI
RADNIC
SABOVIC
SADIKU
SCEPANOVIC
SILJIC
SILJKOVIC
STANKOVIC
STANKOVIC
STOJKOVIC
SHABANI
VIDIC
VIDIC
VITOSEVIC
ZABELI
ZIVIC
ZOGOVIC
ABAZI
AVDYLI
AVDYLI
AZA
Ime
MARKO
HAJRIZ
MILICA
MILOS
RADIVOJE
MARIJA
MEXHIDE
RADONJA
NASER
MIRDI
ZORAN
BISERKA
BEDRI
SHEME
BLAZO
MILICA
STANKO
MOMCILO
PETAR
ANKA
AGE
PJETER
SVETISLAV
XHEMILA
MURAT
SLOBODAN
BINAK
MUHAREM
MILENKO
MIRKA
AVNI
BAJRAM
NENAD
SLOBODAN
CVETKO
DEJAN
PASHK
RADOVAN
SAFET
HASRI
RADOJICA
RUZICA
ZORKA
BORKA
MILOS
BORKA
KEMAL
JOVANA
RADIVOJE
MARKO
HAJDAR
NENAD
RADENKO
MAZLLUM
BLERIM
SHERIFE
SYL
Ime oca
DRAGOLJUB
MUHAREM
DRAGO
RISTO
MUHAREM
JANICIJE
HAXHI
DOBRIVOJE
S
FEHIM
NIKOLLA
RADOMIR
LJUBOMIR
SPASOJE
DUSAN
MIKEL
MARK
CVETKO
MUATOVIQ
ISLJAM
UNKNOWN
RAM
ADEM
VUKO
DAUT
SHEQIR
SLOBODAN
TOMISLAV
MARKO
DRAGAN
SOKOL
MIRKO
FEHIM
RADOJE
BOGOLJUB
VUKADIN
ZIVKO
GANI
LAZAR
BOJKO
ANDJELKO
FETAH
OBRAD
QAZIM
BEQIR
BEQIR
AGIM
God. rođenja Dat. događaja
21-Oct-40
15-Jun-99
10-Mar-62
15-Jun-99
15-Jun-99
15-Jun-99
3-Jan-68
15-Jun-99
19-Feb-36
15-Jun-99
24-Jan-61
15-Jun-99
24-Jul-36
15-Jun-99
1-Jan-77
15-Jun-99
1-Jan-85
15-Jun-99
15-Jun-99
1-Jan-52
15-Jun-99
31-May-05
16-Jun-99
1-Jan-40
16-Jun-99
16-Jun-99
26-Jul-26
16-Jun-99
12-Jun-44
16-Jun-99
12-Aug-67
16-Jun-99
13-Jul-30
16-Jun-99
10-Apr-34
16-Jun-99
10-Oct-47
16-Jun-99
1-Aug-42
16-Jun-99
7-Oct-33
16-Jun-99
1-Jan-48
16-Jun-99
1-Jan-21
16-Jun-99
1-Jan-44
16-Jun-99
1-Jan-18
16-Jun-99
1-Jan-76
16-Jun-99
27-Mar-59
16-Jun-99
1-Jan-34
16-Jun-99
1-Jan-70
16-Jun-99
1-Jan-35
16-Jun-99
19-Jun-84
16-Jun-99
10-Sep-52
16-Jun-99
7-Apr-35
16-Jun-99
16-Jul-79
16-Jun-99
1-Jan-57
16-Jun-99
21-Feb-55
16-Jun-99
2-May-63
16-Jun-99
1-Jan-55
16-Jun-99
3-Feb-61
16-Jun-99
12-Apr-36
16-Jun-99
23-Nov-34
16-Jun-99
1-Jan-57
16-Jun-99
1-Jan-98
16-Jun-99
3-May-57
16-Jun-99
28-Sep-59
16-Jun-99
1-Jan-23
16-Jun-99
7-Jan-23
16-Jun-99
16-Apr-38
16-Jun-99
16-Aug-17
16-Jun-99
16-Jun-99
25-Nov-53
16-Jun-99
1-Jan-50
17-Jun-99
1-Jan-74
17-Jun-99
15-Jul-82
17-Jun-99
8-Feb-86
17-Jun-99
330
Mesto
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec
Ferizaj/Urosevac
Prishtina/Pristina
Kaqanik/Kacanik
Mitrovica
Gjakova/Djakovica
Prizren/Prizren
Peja/Pec (Stakaj)
Vushtrri/Vucitrn-Ashlan
Gllogovc/Glogovac
KRP01-003B
Gllogovc/Glogovac
Mitrovica
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Istog/Istok
Peja/Pec
Kaqanik/Kacanik
Peja/Pec
Kline/Klina
Rrahovec/Orahovac
Prishtina/Pristina
Peja/Pec (7 Shtatori)
Peja/Pec
Ferizaj/Urosevac
Shtime
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec (Dardan)
Malishevë - Carralluke
Podujeve
Prishtina/Pristina
Kline/Klina
Peja/Pec (Fierëz)
Mitrovica
Vushtri/Vucitrn - Lupc
Prizren/Prizren
Ferizaj/Urosevac
Gjakova/Djakovica
Mitrovica
Rrahovec/Orahovac
Prishtina/Pristina
Vushtrri/Vucitrn
Istog/Istok
Suhareka/Suva Reka
Gjakova/Djakovica
Lipjan/Lipljan
Prishtina/Pristina
Temeqin - Malishevë
Lipjan/Lipljan
Prishtina/Pristina
Rrahovec/Orahovac
Mitrovica
Mitrovica
Gjakova/Djakovica
Izvor Inf.
1
1
2/3
2/3
1
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3
2/3/5
2/3
1
2/3
1
2/3
23
2/3
1
2/3
2/3
1
2/3/5
2/3/5
2/3
1
1
1
1
1
5
2/3
2/3
1
2/3
2/3/5
1
2/3
2/3/5
1
1
1
2/3
2/3
2/3
5
1
1
1
2/3
1
2/3
2/3
2/3
Prezime
BELULI
DASIC
DASIC
DASIC
DASIC
DASIC
DENIC
GVOZDENOVIC
IBRAJ
JOKSIMOVIC
JOVANOVIC
JOVANOVIC
KAMERAJ
KOTORCEVIC
LALIC
LALIC
LALIC
LALIC
LALIC
MARSULAJ
MIKIC
MIKIC
MILENKOVIC
MILENKOVIC
MINIC
OBRADOVIC
OSTOJIC
OSTOJIC
PETKOVIC
PETKOVIC
PETKOVIC
PETRUSIC
PETRUSIC
RAMA
RISTANOVIC
SYLA
SHABANAJ
TOMRECAI
VIDIC
VUJACIC
VUKASOVIC
BADEMOVIC
BEGOVIC
BOGICEVIC
BULIC
DASIC
DEDIC
DEDIC
DJOKIC
DOBRIC
GRUJIC
GRUJIC
GVOZDENOVIC
IBRAJ
IBRAJ
IBRAJ
JANJIC
Ime
FADIL
DRAGAN
DRAGUTIN
DUSAN
JOVANKA
MIHALJO
CVETKO
GOJKO
JAKUP
DJORDJE
BOZANA
VOJISLAV
BEQIR
SRETA
JELENA
LJUBOMIR
MILIJANA
MILOSAVA
VOJISLAV
MAZLLUM
DRAGOLJUB
SANDA
ALEKSANDAR
DIMITRIE
BOSKO
MIODRAG
SRETKO
VUKENA
BORO
DRAGAN
ZORAN
LUKA
RADMILA
VESEL
MOMCILO
HAJRIZ
BAJRAM
TUNA
RADOICA
SLOBODAN
LAZAR
MUJO
SIMO
MILIC
BUDIMIR
DRAGAN
BOBAN
MARJAN
VLADIMIR
MILORAD
BRANISLAV
MILORAD
ZIVAN
IBER
ISA
KUJTIM
SLOBODAN
Ime oca
BAJRAM
JANKO
MIHALJO
JANKO
VLATKO
PETAR
PAVLE
ZIVAN
ISUF
JEREMIJA
BOZINA
GAVRILO
RAME
DIMITRIJE
MILORAD
RADOVAN
UNKNOWN
UNKNOWN
MITAR
QAZIM
STANKO
RADOSAV
DIMITRIJE
JOVAN
ZIVOJIN
MILIVOJE
FILIP
BRANISLAV
BORISLAV
BORISLAV
MILOVAN
DRAGOLJUB
RRAHIM
MILOSAV
R
KADRIJA
NUE
ZIVAN
KRSTA
OBREN
MURAT
God. rođenja
1-Jan-74
4-Jun-55
7-Feb-67
9-Dec-52
12-Dec-57
15-Apr-43
1-Jan-62
3-Apr-47
26-Aug-80
14-Nov-34
7-Jan-22
17-Mar-51
1-Jan-56
8-Feb-53
27-Sep-38
1-Jan-40
1-Jan-40
1-Jan-20
16-Apr-35
1-Jan-50
21-Sep-20
14-Jan-21
6-May-84
10-Oct-51
1-Jan-46
17-Jan-47
1-Oct-14
1-Jan-21
1-Oct-52
11-Sep-57
2-Feb-53
24-Jul-41
16-Dec-48
30-Oct-44
6-Jun-40
1-Jan-32
14-Feb-64
18-Apr-62
14-Oct-37
20-Oct-45
1-Jan-35
28-Dec-62
MILISAV
DRAGISA
MILUTIN
PREDRAG
MILENKO
OBRAD
TODOR
BOGOMIR
RADOSAV
TRIFUN
MUSA
MUSA
MUHAREM
RADISLAV
13-Oct-50
15-Nov-50
25-Mar-62
22-Jun-63
12-Mar-55
10-Jan-46
23-Mar-41
25-Mar-36
25-Sep-57
13-Aug-18
1-Jan-68
1-Jan-70
17-Jun-81
9-Feb-46
331
Dat. događaja
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
17-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
Mesto
Gjakova/Djakovica
Ferizaj/Urosevac
Peja/Pec
Kline/Klina
Kline/Klina
Kline/Klina
Decan/Decani
Gjakova/Djakovica
Prizren/Prizren
Podujevo/Podujevo
Prishtina/Pristina
Kline-Jashanic
Ferizaj/Urosevac
Gjakova/Djakovica
Kline/Klina
Kline/Klina
Kline/Klina
Peja/Pec
Rahovec - Orahovac
Ferizaj/Urosevac
Prishtina/Pristina
Gjilan/Gnjilane
Obiliq/Obilic
Podujevo/Podujevo
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
Istog/Istok
Prishtina/Pristina
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec
Istog/Istok
Peja/Pec
Rrahovec/Orahovac
Bequk
Kline / Klina
Gjilan/Gnjilane
Kline/Klina
Rrahovec/Orahovac
Gjakova/Djakovica
Peja/Pec
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec
Istog/Istok
Kline/Klina
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec
Istog/Istok
Skenderaj/Srbica
Peja/Pec
Kline/Klina
Peja/Pec (Arbnesh)
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Izvor Inf.
1
1
1
1
1
1
1
1
2/3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2/3
2/3
2/3
2/3
1
1
2/3
2/3
1
1
1
2/3
2/3
5
1
1
2/3
1
1
2/3
2/3
1
1
1
1
1
1
1
2/3
2/3
1
5
1
2/3
1
Prezime
JASOVIC
JOCIC
KUC
LALIC
C
MOAREM
NIKOLIC
PESIC
PETROVIC
SAVIC
STANKOVIC
STOJILJKOVIC
SYLEJMANI
SYLEJMANI
VELIMIROVIC
ZEQIRI
AMZA
AVRAMOVIC
BERISHA
BRAKUS
BUNJAKU
DASIC
DASIC
DASIC
DEJANOVIC
DJORDJEVIC
DJORDJEVIC
DJURICIC
DJURICIC
DRAGOVIC
DRAGOVIC
FOLIC
ICEVIC
JAHAJ
JEVRIC
JOVANOVIC
JOVANOVIC
JOVANOVIC
KRSTIC
KRSTIC
MARINKOVIC
MEMQAJ
MILJKOVIC
PARLIC
PAVIC
SAVIC
SCEPANOVIC
SOSKIC
SYLA
TASIC
UGRINOVIC
UGRINOVIC
BABATINCA
BRANKOVIC
BULATOVIC
CENAJ
CIRKOVIC
Ime
ALEKSANDAR
DUSAN
PETAR
SPASOJE
LJUBOMIRKA
RAMIZ
VASILJKA
ZIVKO
RADONJA
JOVAN
BOZIDAR
BOZIN
HALIT
MEVLUDE
MIHAJLO
AFIJETE
JUSUF
MILORAD
AGRON
DUSAN
ZEJNULLAH
BRANIMIR
DIVNA
RADOSAV
CEDA
MILORAD
MILOS
MILIVOJE
VUCETA
DRAGAN
PREDRAG
VELJKO
MILKA
RESHAT
MILOS
DUSANKA
GOSPODINKA
STANOJE
DRAGUTIN
MAKSIM
GORAN
LULJETA
PREDRAG
DIMKO
ZIVOJIN
LJUBODRAG
STANKA
MIODRAG
QAMIL
SASA
BORKA
ZIVORAD
MILOSH
DRAGOMIR
RADOVAN
SHABAN
MILOS
Ime oca
GAVRILO
MIODRAG
RADOVAN
BOZIDAR
RADISAV
God. rođenja
15-Jun-36
8-Oct-75
7-Jan-55
18-May-50
27-Oct-37
1-Jan-78
PETKOVIC SIMA 27-Nov-28
VELIMIR
1-Jan-23
ILIJA
5-Nov-35
JEVREM
29-Sep-48
ARSA
ILAZ
NEZIR
1-Jan-20
1-Jan-56
1-Jan-62
1-Jan-44
OSMAN
ZIVKO
MUJE
PETAR
IBRAHIM
10-Jan-62
15-May-60
1-Jan-82
20-Aug-27
14-Sep-51
MILAN
16-Nov-49
TROJAN
TROJAN
RADOJE
BOSKO
1-Jan-42
1-Jan-40
21-Aug-37
6-Jul-29
MILORAD
RAJKO
BABIC MILINKO
SHEMSEDIN
VUKOSAV
25-Jul-50
1-Sep-49
10-Jan-22
2-Feb-81
26-Jun-39
ANDJELKO
CVETKO
SRBA
MILAIM
JOVAN
VOJIN
SLAVOLUB
PAVLE
BABIC MILINKO
VUKO
RAME
ZIVORAD
24-Sep-30
22-Jun-54
25-Sep-72
1-Jan-81
14-Feb-61
15-May-50
16-Oct-52
10-Jul-47
20-Nov-30
4-Jan-55
24-Jan-71
6-Feb-64
TROJAN
1-Jan-40
BLAZO
RAMË
ANDJELKO
21-Apr-30
1-Jan-26
22-Jun-61
332
Dat. događaja
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
18-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
19-Jun-99
20-Jun-99
20-Jun-99
20-Jun-99
20-Jun-99
20-Jun-99
Mesto
Izvor Inf.
Polje
2/3
Ferizaj/Urosevac
1
Senik - Malishevë
1
Kline/Klina
1
Skenderaj/Srbica
2/3
Viti/Vitina
2/3
Prizren/Prizren
1
Istog/Istok
1
Gjakova/Djakovica
1
Prishtina/Pristina
1
Lipjan/Lipljan
2/3
Strpce/Shterpce
2/3
Rrahovec/Orahovac
2/3
Mitrovica (MPU 20045
Peja/Pec
2/3
Decan/Decani
2/3
Rahovec / Orahovac
1
Mitrovica
1
Malishevë - Gurbardh
2/3/5
Suharek-Sopije
1
Vushtrri/Vucitrn
2/3
Kaqanik/Kacanik
2/3
Ferizaj/Urosevac
2/3
Kline/Klina
1
Peja/Pec
2/3
Ferizaj/Urosevac
1
Ferizaj/Urosevac
1
Prishtina/Pristina
1
Vushtrri/Vucitrn
1
Prishtina/Pristina
2/3
Peja/Pec
1
Gjilan/Gnjilane
1
Peja/Pec
1
Mitrovica
2/3
Gjakova/Djakovica
1
Prizren/Prizren
2/3
Prizren/Prizren
2/3
Peja/Pec
2/3
Istog/Istok
1
Gjakova/Djakovica
1
Kline/Klina
1
Prizren-Lubizhd
2/3/5
Vushtrri/Vucitrn
1
Vushtrri/Vucitrn - Zhabar
1
Decan/Decani
1
Peja/Pec
1
Peja/Pec
2/3
Lipjan/Lipljan
1
Grbavce / Medvedja
1
Ferizaj/Urosevac
1
Kaqanik/Kacanik
2/3
Gjakova/Djakovica
2/3
Kline-Grapc
2/3/5
Suhareka/Suva Reka
2/3
Gllogovc/Glogovac
1
Decan/Decani
2/3
Mitrovica
1
Prezime
CREVAR
DIMIC
GASHI
HALIMI
ISAKU
IVANOVIC
KOVACEVIC
KRASNIQI
KRYEZIU
MASLAR
PETROVIC
PLAVCI
PLAVCI
SAFETI
SAFETI
SALIJA
SOBA
SPASIC
STOJKOVIC
STOJKOVIC
SHURRECI
TANASKOVIC
TASKOVIC
VLAHOVIC
VUKANIC
Ime
DUSAN
DRAGAN
MILAZIM
TASIM
MILICA
JOVANA
NEBOJSA
NURADIN
SHERIF
NATALIJA
SLOBODAN
ALJI
SAHARE
ABIBA
VAJDIN
UKA
VIDOSAVA
VELJKO
BOGDAN
DANICA
AFRIM
VITKO
DJORDJE
JANKO
VUKO
Ime oca
JOVO
RRAHIM
ALI
DJURA
RAMADAN
MIFTAR
MILORAD
ALEKSANDAR
NAZMI
RAMADAN
AHMET
SAFET
SHABAN
DJUKAN
DRAGOLJUB
DUSAN
HAKI
GRUICA
VLASTIMIR
God. rođenja Dat. događaja
18-Jul-68
20-Jun-99
20-Jun-99
20-Jun-58
20-Jun-99
7-Feb-74
20-Jun-99
4-Sep-35
20-Jun-99
20-Jun-99
1-Jan-82
20-Jun-99
1-Jan-22
20-Jun-99
13-Aug-59
20-Jun-99
24-May-40
20-Jun-99
21-Aug-65
20-Jun-99
1-Jan-57
20-Jun-99
17-May-39
20-Jun-99
30-May-40
20-Jun-99
8-Mar-37
20-Jun-99
20-Mar-45
20-Jun-99
1-Jan-30
20-Jun-99
11-May-59
20-Jun-99
1-Jan-20
20-Jun-99
1-Jan-21
20-Jun-99
1-Aug-65
20-Jun-99
20-Jun-99
1-Jan-24
20-Jun-99
15-Mar-17
20-Jun-99
4-Apr-55
20-Jun-99
333
Mesto
Mitrovica
Prishtina/Pristina
Llapushnik / Lapušnik
Rrahovec/Orahovac
Petrič - Rrahovec (MPU
Ferizaj/Urosevac
Obiliq/Obilic
Obiliq/Obilic
Suhareka/Suva Reka
Podujevo/Podujevo
Peja/Pec
Vushtrri/Vucitrn
Vushtrri/Vucitrn
Decan/Decani
Suhareka/Suva Reka
Shtime - Recak
Gjakovë / Djakovica
Prishtina/Pristina
Decan/Decani
Prizren/Prizren
Suhareke-Duhel
Gllogovc/Glogovac
Kamenica
Rrahovec/Orahovac
Istog/Istok
Izvor Inf.
1
2/3
5
1
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3/5
1
1
2/3
2/3
1
2/3
2/3/5
1
1
1
2/3
2/3/5
2/3
2/3
1
2/3
DOPUNSKI DOKUMNET BR. 3
Sva pronađena i identifikaovana tela nakon 20 juna 1999 godine, mogu se naći u dopunskom
dokumentu br. 3
334
CIVILNE ŽRTVE RATA NA KOSOVU REGISTROVANIH POSLE DATUMA
20 JUNA 1999
(tekst označen crnim, ukazuje da su podaci obezbeđeni od NVO, tekst označen crvenim ukazuje na
podatke obezbeđene od autora, a tekst označen plavim ukazuje na nestala lica).
Prezime
BOGICEVIC
DOGANDZIC
HYSENI
JEZDIC
JOVANOVIC
Ime
DUSAN
DRAGAN
QERIM
DEJAN
MILORAD
Ime oca
GLIGORIJE
JAKOV
D
DOBRIVOJE
LUKA
Godina rođenja
4-Sep-31
30-Nov-71
1-Jan-13
5-Feb-77
1-Nov-32
KARAC
KUZMANOVIC
MILIC
MILIC
PLAVCI
SAMARDZIC
BUSAKU
BUSAKU
CIGANI
CVETKOVIC
DJORDJEVIC
DJORDJEVIC
DJORDJEVIC
DJORDJEVIC
DJUKIC
IDRIZI
JOVANOVIC
KOSTIC
KOSTIC
KOSTIC
MAHMUTI
MAJMAREVIC
MILUTIN
DJORDJE
DOSTANA
MIRJANA
ABDULA
LUKA
SELMAN
SHABAN
ELMIJA
SINADIN
GORAN
LJUBOMIR
RADA
SANJA
MIODRAG
RAME
MILAN
MILADIN
MILOSAVA
MIOMIR
IBRAHIM
GRADIMIR
JOVAN
VLADO
MILUTIN
MILUTIN
FETAH
KRSTO
SHABAN
SELMAN
BAJRAM
27-Apr-48
12-May-57
1-Jan-35
1-Jan-20
6-Nov-32
31-Oct-33
7-Jan-82
23-Sep-64
1-Jan-63
VUKASIN
BRAHIM
21-Jan-47
5-Mar-57
RANKO
RADOMIR
TRAJKO
MUHARREM
TODOR
14-Nov-31
20-Jun-32
1-Jan-52
1-Feb-56
22-Mar-45
MILOSAVLJEVIC
PETROVIC
PODVORICA
RISTIC
RISTIC
RUHANI
SCEPANOVIC
SLAVKOVIC
STAMENKOVIC
STANISIC
STOJANOVIC
VARAKU
VITIJA
VUJISIC
ABAZOVIC
ANTONIJEVIC
BALAJ
CEPAKIC
VLADIMIR
ZARKO
AJET
DAVOR
DRAGAN
NEHAT
ALEKSANDAR
DRAGOLJUB
ZARKO
ZORAN
RADOVAN
MLADEN
SINISA
MILOJE
HAJRADIN
ZORAN
BASHKIM
CEPO
MILUTIN
DEJANOVIC
JELENA
15-Jan-49
1-Jan-45
AHMET
1-Jan-56
SLOBODAN
21-Jun-71
BOJZIN
16-Mar-63
RUHAN
20-May-67
MIHAILO
30-Nov-54
NOVICA
28-Aug-56
MILORAD
13-Jun-60
NOVICA
11-Oct-79
DANILO
4-Feb-38
LJUBINKO
25-Oct-64
LJUBOMIR
30-Jun-59
BRANKO
1-Jan-38
ALIJA
20-Apr-71
ALEKSANDAR 18-Jun-67
ELEZ
4-Jul-64
PEROVIC
MILOVAN
7-Jun-35
335
Dat. događaja
Mesto
21-Jun-99
Istog/Istok
21-Jun-99
Gjakova/Djakovica
21-Jun-99
Vushtrri/Vucitrn
21-Jun-99
Prizren/Prizren
21-Jun-99
Ferizaj/Urosevac
Mitrovice/Kosovska
21-Jun-99
Mitrovica (Llaushe)
21-Jun-99
Vushtrri/Vucitrn
21-Jun-99
Prishtina/Pristina
21-Jun-99
Prishtina/Pristina
21-Jun-99
Podujevo/Podujevo
21-Jun-99
Crkvice / Kotor
22-Jun-99
Kaqanik/Kacanik
22-Jun-99
Prishtina/Pristina
22-Jun-99
Peja/Pec
22-Jun-99
Suhareka/Suva Reka
22-Jun-99
Prishtina/Pristina
22-Jun-99
Ferizaj/Urosevac
22-Jun-99
Ferizaj/Urosevac
22-Jun-99
22-Jun-99
Prizren/Prizren
22-Jun-99
Peja/Pec
22-Jun-99
Prishtina/Pristina
22-Jun-99
Gjakova/Djakovica
22-Jun-99
Podujevo/Podujevo
22-Jun-99
Rrahovec/Orahovac
22-Jun-99
Rrahovec/Orahovac
22-Jun-99
Rrahovec/Orahovac
Mitrovice/Kosovska
22-Jun-99
Mitrovica
22-Jun-99
Gjakova/Djakovica
22-Jun-99
Podujeve
22-Jun-99
Prishtina/Pristina
22-Jun-99
Gjilan/Gnjilane
22-Jun-99
Shtime-Carralevë
22-Jun-99
Obiliq/Obilic
22-Jun-99
Prizren/Prizren
22-Jun-99
Vushtrri/Vucitrn
22-Jun-99
Prizren/Prizren
22-Jun-99
Prishtina/Pristina
22-Jun-99
Prishtina/Pristina
22-Jun-99
Rrahovec/Orahovac
22-Jun-99
Gllogovc/Glogovac
23-Jun-99
Istog/Istok
23-Jun-99
Gjakova/Djakovica
23-Jun-99
Peja/Pec
23-Jun-99
Decan/Decani
23-Jun-99
Ferizaj/Urosevac
Izvor Inf.
2/3
1
5
2/3
2/3
2/3/5
2/3
1
1
2/3
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
1
2/3
2/3
23
2/3
1
1
1
2/3
2/3
5
1
1
1
2/3
2/3
1
1
1
1
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
1
Prezime
DEJANOVIC
DJORDJEVIC
GAJIC
KOVACEVIC
MARTINOVIC
MIKIC
MIKIC
MILENKOVIC
MILIVOJEVIC
OSAJ
SAPAKIC
STANKOVIC
SYLAJ
TASEV
VUKMIROVIC
CUPIC
Ime
MILORAD
PERICA
GRUICA
DRAGAN
VOJISLAV
LEPOSAVA
MILOS
MOMIR
GORAN
REXHE
STEVO
MIODRAG
FAZLI
TOME
MILIVOJE
BRANKO
Ime oca
PETKO
NOVICA
RUSIVOJE
MITAR
LJUBOMIR
NIKOLA
STANOJE
MILENKO
ALI
Godina rođenja
1-Feb-29
1-Jan-68
1-Jan-61
1-Jan-52
26-Dec-24
6-Apr-44
4-Apr-38
12-Mar-57
1-Jan-78
1-Jan-60
MLADEN
MYRTE
BLAZE
BOGDAN
DRAGUTIN
14-Aug-54
11-Nov-34
10-Oct-54
14-Sep-38
29-Aug-52
VESEL
VUKO
MUSLI
RADOS
RADOS
DRAGOMIR
VASO
PROKOPIJE
14-Aug-67
22-Sep-39
4-Jul-50
30-Dec-64
25-Jan-36
25-Jan-35
6-Dec-28
7-Dec-36
4-Apr-44
JOVAN
ISMAIL
DJORDJE
MURTEZA
2-Sep-32
15-Nov-62
17-Sep-32
23-Jan-64
BEKIM
MURTEZ
1-Jan-62
KRASNIQI
METODIJEVIC
MIHAJLOVIC
MIHAJLOVIC
MILACIC
MLADENOVIC
RADEVIC
RADIC
RAMOCI
SEKULIC
SEKULIC
SEKULIC
SEKULIC
SYLEJMAN
MIROSLAV
BRANIMIR
VLADIMIR
MOMO
VLADAN
MILOS
MILAN
BESIM
BOGDAN
DRAGANA
LAZAR
NEVENA
ISAK
DOBRIVOJE
NENAD
NENAD
3-Jul-36
8-Dec-75
17-Jul-71
6-Apr-77
DRAGOSLAV
NOVO
STEVAN
QUMIL
16-Mar-72
13-Jan-47
20-Sep-60
12-Jun-77
1-Jan-94
1-Jan-89
1-Jan-92
1-Jan-97
Dat. događaja
Mesto
23-Jun-99
Kaqanik/Kacanik
23-Jun-99
Ferizaj/Urosevac
23-Jun-99
Gjakova/Djakovica
23-Jun-99
Skenderaj/Srbica
23-Jun-99
Shkodra
23-Jun-99
Kline/Klina
23-Jun-99
Prishtina/Pristina
23-Jun-99
Prishtina/Pristina
23-Jun-99
Ferizaj/Urosevac
23-Jun-99
Prishtina/Pristina
23-Jun-99
Gjakova/Djakovica
23-Jun-99
Kaqanik/Kacanik
23-Jun-99
Peja/Pec
23-Jun-99
Prizren/Prizren
23-Jun-99
Suhareka/Suva Reka
24-Jun-99
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn24-Jun-99
Ashlan
24-Jun-99
Prizren/Prizren
24-Jun-99
Ferizaj/Urosevac
24-Jun-99
Skenderaj/Srbica
24-Jun-99
Peja/Pec
24-Jun-99
Prishtina/Pristina
24-Jun-99
Gjilan/Gnjilane
24-Jun-99
Decan/Decani
25-Jun-99
Ferizaj/Urosevac
25-Jun-99
Prizren/Prizren
25-Jun-99
Istog/Istok
25-Jun-99
Lipjan/Lipljan
25-Jun-99
Suhareka/Suva Reka
25-Jun-99
Prishtina/Pristina
Mitrovice/Kosovska
25-Jun-99
Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn 25-Jun-99
Martiraj EP.
25-Jun-99
Istog/Istok
25-Jun-99
Suhareka/Suva Reka
25-Jun-99
Istog/Istok
25-Jun-99
Podujevo/Podujevo
25-Jun-99
Viti/Vitina
25-Jun-99
Pejë / Pec
25-Jun-99
Peja/Pec
25-Jun-99
Gjakovë
25-Jun-99
25-Jun-99
Prishtina/Pristina
25-Jun-99
Prishtina/Pristina
25-Jun-99
Prishtina/Pristina
ISLJAMI
MARKOVIC
MILIC
MUSLIU
RADEVIC
RADOSEVIC
STEVANOVIC
TODOROVSKI
BULJEVIC
DJIKANOVIC
DJOKIC
GERDOVCI
JOVANOVIC
KARAKASHI
KEMAJL
RADOSAV
MOMCILO
NEXHIT
BOGDAN
BOGDAN
MILICA
ANDRIJA
MILE
JOVA
BOGDAN
VETON
KRSTA
BEKIM
KARAKASHI
STOJKOVIC
STOJKOVIC
TODOROVIC
MILINIC
DARINKA
BLAGOJE
MILAN
MILOSAV
ALEKSANDAR MILIVOJE
19-Jun-21
14-Mar-14
12-Mar-70
25-Jun-99
25-Jun-99
25-Jun-99
VUKOVIC
KRASNIQI
DANICA
BAJRAM
31-Aug-36
1-Jan-55
25-Jun-99
25-Jun-99
UNKNOWN
336
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Kline/Klina
Mitrovice/Kosovska
Mitrovica
Gjakovë / Djakovica
Izvor Inf.
1
1
2/3
1
1
1
1
1
1
2/3/5
2/3
1
1
1
2/3
1
1
2/3
2/3
1
2/3
1
1
1
2/3
2/3
1
2/3/5
2/3
2/3/5
1
2/3
1
1
2/3
1
1
2/3
5
2/3
2/3
2/3
2/3
1
1
1
1
4/5
Prezime
RAMOCI
RAMUSHI
ARSIC
BERISHA
CUFAJ
GOLUBOVIC
HASIC
JELAJ
LUTA
Ime
BESIM
RUKIJE
MILOS
RIFAT
XHEVDET
ZORAN
XHEME
RAMADAN
RUSHIT
MALIQI
Ime oca
QUMIL
Q
AGUSH
HAMEZ
RADOMIR
OMER
REXHEP
Godina rođenja
12-Jun-77
8-Dec-27
1-Jan-19
1-Jan-77
13-Aug-69
14-Sep-63
15-Feb-48
18-Mar-28
VEHBI
ISLAM
1-Jan-76
PRUSAC
RAMA
RASKOVIC
RODIC
NENAD
REXHEP
KRSTANA
MILAN
GOJKO
AHMET
24-Feb-68
29-Nov-63
2-Sep-25
SARACI
SARANOVIC
STANKOVIC
STEVANOVIC
STEVANOVIC
ZYMBERI
ZYMERAJ
ANTIC
SHUKRI
STANKO
RADOJKO
DRAGICA
STANOJE
HALIL
YMER
CEDOMIR
1-Jan-80
11-Sep-53
19-Dec-36
15-Mar-36
12-Dec-30
1-Jan-80
1-Jan-57
1-Mar-33
ANTIC
DJEKIC
MARIJA
SRECKO
1-Jan-38
9-Nov-50
27-Jun-99
27-Jun-99
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
1
2/3
DJILAS
MILKA
R
PAVLE
MITA
VLADIMIR
DJURO
MUSLI
MUSLI
LJUBOMIR
STOJKOVIC
DJORDJE
STANOMIR
VUKOTA
BOGAVAC
Dat. događaja
Mesto
25-Jun-99
Gjakovë / Đakovica
25-Jun-99
Llashticë / Vlaštica
26-Jun-99
Pristina
26-Jun-99
Peja/Pec
26-Jun-99
Decan/Decani
26-Jun-99
Gjakova/Djakovica
26-Jun-99
Gjakova/Djakovica
26-Jun-99
Rrahovec/Orahovac
26-Jun-99
Kaqanik
Mitrovice/Kosovska
26-Jun-99
Mitrovica
Vushtrri/Vucitrn 26-Jun-99
Martiraj EP.
26-Jun-99
Podujeve
26-Jun-99
Suhareka/Suva Reka
26-Jun-99
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn 26-Jun-99
Strofc
26-Jun-99
Prishtina/Pristina
26-Jun-99
Peja/Pec
26-Jun-99
Gjilan/Gnjilane
26-Jun-99
Prizren/Prizren
26-Jun-99
Prizren/Prizren
26-Jun-99
Istog/Istok
27-Jun-99
Prizren/Prizren
25-May-37
27-Jun-99
2/3
HAZIRI
IBRAJ
IBRAJ
JERINIC
NASER
ISUF
MUHAMET
MILIVOJE
IZET
MUSE
ISUF
SIMA
23-Aug-76
1-Jan-43
31-Dec-77
28-Jun-28
27-Jun-99
27-Jun-99
27-Jun-99
27-Jun-99
NIKOLIC
BOZIDAR
1-Jan-24
27-Jun-99
PERIC
RADIVOJEVIC
SENIC
SHASIVARI
SPASIC
STOJKOVIC
CVEJA
NIKOLA
VASILIJE
MALIQ
BOSILJKA
NATALIJA
5-Oct-05
6-Jan-39
5-May-36
26-Dec-37
4-Jan-30
1-Jan-20
27-Jun-99
27-Jun-99
27-Jun-99
27-Jun-99
27-Jun-99
27-Jun-99
STOJKOVIC
TASIC
BARAC
BERISHA
BERISHA
BERISHA
DJOSIC
ZIVKA
SRDJAN
DJURO
BEDRI
BEKIM
BESIM
ZORAN
1-Jan-29
10-Mar-68
9-Sep-65
1-Jan-39
1-Jan-76
1-Jan-78
18-Feb-43
27-Jun-99
27-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
JEFTIC
MILICA
1-Jan-33
28-Jun-99
Peja/Pec
Vushtrri/Vucitrn Studime
Peja/Pec
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec (Fusha e
Pejës)
Mitrovice/Kosovska
Mitrovica
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Vushtrri/Vucitrn
Mitrovice/Kosovska
Mitrovica
Ferizaj/Urosevac
Prishtina/Pristina
Ferizaj/Urosevac
Ferizaj/Urosevac
Ferizaj/Urosevac
Rrahovec/Orahovac
Mitrovice/Kosovska
Mitrovica (Suhadoll)
VOJISLAV
NESO
ALIM
DUSAN
DUSAN
TODOR
ZIVOJIN
DJORDJE
SHIPUC
BEDRI
BEDRI
SARAFIN
CUKARIC
ZIVKO
337
Izvor Inf.
4/5
2/3/4
2/3
1
1
1
1
5
1
1
5
2/3
2/3
5
2/3
1
2/3
2/3
1
1
1
1
2/3
2/3
2/3
2/3/5
2/3
2/3
1
1
1
1
1
2/3
1
2/3
2/3
2/3
2/3
1
Prezime
Ime
JOVANOVIC
KRSTIC
LAZOVIC
LUKIC
MAKSIC
MAKSIC
MARJANOVIC
MILIC
PAVLOVIC
VLADIMIR
DANICA
PETAR
SLOBODAN
RADOMIR
RUZICA
BRANKO
STOJANKA
BORIVOJE
PEROVIC
PILJEVIC
SABIC
ZARKO
PETRIJA
MILOVAN
STANKOVIC
GORDANA
STANKOVIC
STOJKOVIC
SYLKAJ
ZEKA
ZULJIC
AZARI
ZIVKA
DRAGAN
SADIK
SHEFKET
SKELZEN
FADILJ
MARUSIC
CVETA
MARUSIC
MARUSIC
MILENKOVIC
MIRIC
MORINA
PAVLOVIC
RADOVANOVIC
SARAQI
SARAQI
SIMIC
GJAKOLLI
KASTRATI
LJUSIC
MIKULIC
MITROVIC
MLADENOVIC
MLADENOVIC
MILICA
ZIVKO
MOMIR
MLADEN
FADIL
MILUTIN
NEBOJSA
AVDUSH
SHPËTIM
ARSENIJE
MIRVETE
ISA
STANOJE
RADE
DRAGAN
STAMEN
STOJENCE
MLADENOVIC
OMERAGIC
PUMPALOVIC
SHEHU
STALETOVIC
STOLICA
VASIC
BARAC
BOGIC
CANOVIC
ZORICA
LIDIJA
MOMCILO
ISA
BORISLAV
JOVANKA
LJUBISA
TOMISLAV
BOJANA
JELENA
Ime oca
Godina rođenja
MARKO
STOJAN
ZARIJA
18-Apr-62
1-Jan-20
9-Oct-34
28-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
JOVAN
11-Jul-45
31-Mar-42
1-Nov-34
28-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
Mesto
Izvor Inf.
Kamenice/Kosovska
Kamenica
1
Peja/Pec
1
Prizren/Prizren
2/3
Ferizaj/Urosevac
2/3
Suharek-studenqan
2/3/5
Prishtina/Pristina
2/3
Shtime/Stimlje
1
Gjakova/Djakovica
1
Novoberde/Novo Brdo
1
Fushe Kosove/Kosovo
Polje
1
Prishtina/Pristina
2/3
Prishtina/Pristina
1
1-Jan-72
28-Jun-99
Novoberde/Novo Brdo
2/3
10-Oct-49
1-Jan-66
5-Aug-68
1-Jan-65
20-Aug-62
24-Jul-48
28-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
28-Jun-99
29-Jun-99
Suhareka/Suva Reka
Ferizaj/Urosevac
Rrahovec/Orahovac
Lipjan/Lipljan
Vushttri/Vucitrn
Prizren/Prizren
2/3
2/3
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3
19-Jul-37
29-Jun-99
Kline/Klina
1-Jan-33
29-May-31
9-Oct-47
18-Aug-49
24-Jun-66
1-Jan-54
1-Jan-57
1-Jan-70
1-Jan-77
29-Oct-23
1-Jan-50
25-Mar-49
20-Feb-36
13-Feb-30
1-Jan-78
1-Jan-31
11-Apr-32
29-Jun-99
29-Jun-99
29-Jun-99
29-Jun-99
29-Jun-99
29-Jun-99
29-Jun-99
29-Jun-99
29-Jun-99
29-Jun-99
30-Jun-99
30-Jun-99
30-Jun-99
30-Jun-99
30-Jun-99
30-Jun-99
30-Jun-99
Kline/Klina
Kline/Klina
Prishtina/Pristina
Obiliq/Obilic
Peja/Pec (Drinesh)
Kline/Klina
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Vushtrri/Vucitrn
Kline/Klina
Prizeren
Rrahovec/Orahovac
Istog/Istok
Prishtina/Pristina
Suhareka/Suva Reka
Prishtina/Pristina
1
1
1
1
1
2/3
2/3
2/3
2/3/5
1
1
1
1
1
2/3
2/3
2/3
19-Mar-31
15-May-52
7-Mar-38
30-Jun-99
30-Jun-99
30-Jun-99
30-Jun-99
30-Jun-99
30-Jun-99
30-Jun-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Rrahovec/Orahovac
Kline/Klina
Ferizaj/Urosevac
Kaqanik/Kacanik
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Prishtin
2/3
2/3
2/3
2/3/5
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3/5
ALEKSANDAR 25-Aug-73
MILOSAV
8-Nov-31
MIHAJLO
18-Jun-41
SOTIR
DRAGOLJUB
PAVLOVIC
MILAN
MIFTAR
H
IDRIZ
RAMIT
LAZIC MLADEN
RACIC
STANOJE
JOVAN
CEDOMIR
DOBRIVOJE
NUHI
VASILI
STANKO
ISUF
ALI
MILENKO
VELJO
MILAN
MILENKOVIC
STAMEN
ALJO
RAKIC
MILAN
GLIGOR
VLADIMIR
26-Feb-42
1-Jan-13
1-Jan-68
1-Jan-32
338
Dat. događaja
1
Prezime
CUBANOVIC
DEMIROVIC
DJOGOVIC
DONCIC
DUJACIC
GASIC
GOSTURANAJ
GUGA
HALILI
Ime
DJOKO
DZEMILA
STANA
LUKA
MISA
MILKA
JONUZ
MUSA
RAMADAN
ILIC
ILIC
IMERAJ
IVANOVIC
JAHJA
JEVTIC
LJUSIC
MARKOVIC
MAZREKU
MLADENOVIC
PEJOVIC
PESIC
PUMPALOVIC
SAVIC
SIMIC
DESANKA
MILORAD
BASHKIM
MOMCILO
BARDHYL
BUDIMIR
CENKA
DESIMIR
BEKIM
DRAGANA
SAVKA
ZLATA
SRETENKA
MILENKO
ZORAN
STEVANOVIC
LJUBINKA
VEHBI
VULEVIC
VULIC
VULIC
IMERAJ
CUPI
HAMZA
TODEVSKI
VULA
BALIU
BALIU
CELIC
FAZLIJA
JOVANOVIC
KUC
NEDELJKOVIC
OBRAZHDA
AHMETI
BORIC
DUKIC
DUSI
ELSHANI
GRKOVIC
HAJOLI
KRASNIQI
MARINKOVIC
MILICA
DJURDJA
MIHAJLO
MISKO
AVDUL
NUE
SHKELZEN
PEDJA
VLADIMIR
LAM
SOSE
AVDIJA
GAFUR
ZARKO
SUCRO
SVETISLAV
JETMIR
QENDRESA
MLADEN
MIODRAG
BAHRI
SELA
LJUBISA
HANUMSA
SEJDI
SLOBODAN
Ime oca
STRAHINJA
METO
Godina rođenja
1-Apr-50
15-Mar-83
RADOJE
ISUF
ARIF
BEKE
NISAVIC
MOMCILO
1-Jan-22
1-Jan-61
1-Jan-34
6-Sep-76
RUSTEM
VELJKO
ALI
LAZAR
11-Mar-61
6-Mar-66
23-Sep-51
14-Nov-27
KADRI
1-Jan-83
KRSTO
1-Jan-22
MILJAN
MILAN
JOVAN
25-Dec-39
13-May-50
1-Jan-67
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
MILAN
STANIC
NEDELJKO
MILENKO
MAKARIJE
1-Jan-27
1-Jul-99
22-Aug-40
1-Jan-30
1-Jan-19
RREM
DODE
HALIT
1-Jan-78
4-Oct-45
25-Sep-65
STEVA
SADRI
Bajram Gashi
KURTA
ENVER
28-Jun-28
1-Jan-65
2-Nov-70
8-Apr-47
27-Feb-76
SEMO
MIHAJLO
MUHAMET
BALI
13-Jul-41
4-Oct-52
16-Dec-87
1-Jan-92
1-Jan-68
1-Jan-56
21-Feb-47
1-Jan-24
9-Feb-55
10-Apr-32
1-Nov-32
1-Jan-50
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
1-Jul-99
2-Jul-99
2-Jul-99
2-Jul-99
2-Jul-99
3-Jul-99
3-Jul-99
3-Jul-99
3-Jul-99
3-Jul-99
3-Jul-99
3-Jul-99
3-Jul-99
4-Jul-99
4-Jul-99
4-Jul-99
4-Jul-99
4-Jul-99
4-Jul-99
4-Jul-99
4-Jul-99
4-Jul-99
NEDZIP
RRAHMAN
BRANISLAV
REXHEP
MUJE
1-Jan-45
339
Dat. događaja
Mesto
1-Jul-99
Prishtina/Pristina
1-Jul-99
Skenderaj/Srbica
1-Jul-99
Rrahovec/Orahovac
1-Jul-99
Kline/Klina
1-Jul-99
Prishtina/Pristina
1-Jul-99
Kline/Klina
1-Jul-99
Gjakova/Djakovica
1-Jul-99
Kaqanik/Kacanik
1-Jul-99
Prishtina/Pristina
Shtime
Peja/Pec
Istog/Istok
Prishtina/Pristina
Kaqanik/Kacanik
Peja/Pec
Kaqanik/Kacanik
Prishtina/Pristina
Rrahovec/Orahovac
Prishtina/Pristina
Peja/Pec
Kline/Klina
Istog/Istok
Vushtrri/Vucitrn
Istog/Istok
Fushe Kosove/Kosovo
Polje
Mitrovice/Kosovska
Mitrovica
Peja/Pec
Peja/Pec
Istog/Istok
Gjakovë / Djakovica
Gjakova/Djakovica
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Kline/Klina
Kline/Klina
Skenderaj/Srbica
Prizren/Prizren
Kline/Klina
Peja/Pec
Istog/Istok
Podujeve
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Lipjan/Lipljan
Gjakova/Djakovica
Suharek-Sllapuzhan
Ferizaj/Urosevac
Vushtrri/Vucitrn
Gjakova/Djakovica
Novoberde/Novo Brdo
Izvor Inf.
1
1
2/3
2/3
2/3
1
1
2/3
2/3
2/3/5
2/3
1
1
2/3
1
2/3
2/3
2/3
2/3
1
2/3
1
2/3
1
1
2/3/5
1
1
2/3
1
1
1
2/3
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
1
1
5
2/3
2/3
2/3
1
1
1
1
2/3/5
2/3
Prezime
MIFTARI
MORINA
PEKIC
STANKOVIC
STOJANOVIC
TOSIC
HALILI
JAKSIC
LJUSIC
PAVLOVIC
PEKIC
PETRICEVIC
QORRI
RISTIC
AGUSHI
Ime
ZYLFIJE
ASMAN
STOJAN
DRAGAN
STANKO
SLOBODAN
IBUSH
SVETISLAV
MILAN
NATASA
STOJAN
DRAGICA
ISMET
SLAVOLJUB
CEMALJ
Ime oca
ADEM
FEJZE
VOJISLAV
Godina rođenja
1-Jan-30
15-Oct-30
1-Jan-65
1-Jan-83
1-Jan-47
2-Aug-45
1-Jan-56
18-Sep-28
STANKO
BOGIC
TAFE
PETAR
JUSUF
25-Apr-50
6-May-26
13-Apr-54
9-Mar-63
15-Jun-56
ARIFAJ
BAJRAMI
DJOKIC
MIRE
YMRI
CEDOMIR
ABDYLI ABDYL 10-May-43
AHMET
10-Aug-70
STOJADIN
18-Jul-48
6-Jul-99
6-Jul-99
6-Jul-99
MUTISI
STANKOVIC
BERISHA
IVIC
JEVRIC
KABASHI
QESTAJ
RAKIC
UKINSHINI
ANDJELKOVIC
ASANI
BAJRAM
NOVICA
AFRIM
VELIMIR
DARINKA
SALI
DERVISH
RADOVAN
RAMADAN
DOBRIJA
DAKA
JUNUS
DIMITRIJE
REXHEP
PETAR
17-Oct-44
10-Aug-51
7-Jun-70
23-Sep-27
1-Jan-39
1-Jan-43
1-Jan-80
1-Jan-39
1-Jan-60
1-Jan-54
9-Nov-47
6-Jul-99
6-Jul-99
7-Jul-99
7-Jul-99
7-Jul-99
7-Jul-99
7-Jul-99
7-Jul-99
7-Jul-99
8-Jul-99
8-Jul-99
BYTYQI
BYTYQI
BYTYQI
JOVANOVIC
PETROVIC
AGRON
MEHMET
YLLI
NEBOJSA
MICO
7-Sep-76
17-Feb-78
20-Aug-74
PETROVIC
PIRIC
ZHERKA
ZIVIC
ARIFAJ
IVANOVIC
JACIMOVIC
KRASNIQI
FAZLIC
PETROVIC
PLAVCI
SIMONOVIC
STOJANOVIC
TALIC
TALIC
TOMANOVIC
RADMILA
LJUBISA
DRAGAN
VOJIMIR
QAZIM
VELIZAR
DRAGAN
KOLE
MUHARREM
TOMISLAV
RIFAT
SINISA
STANISA
BORA
VERA
CASLAV
DIMITRIJE
TAFE
OSË
HYSEN
HASAN
AHMET
AHMET
AHMET
STOJAN
STRAHINJA
MAREVIC
MILAN
TRAJAN
VOJIMIR
LJUBOMIR
SHABAN
JOVAN
MILUTIN
PREQ
DAUT
UROS
SHABAN
BRANKO
DIMITRIJE
27-Jul-39
26-May-73
11-Aug-58
25-Jun-27
6-Sep-38
5-Apr-41
20-Jul-62
1-Jun-34
9-Jan-58
10-Sep-34
1-Jan-40
4-Mar-50
11-Feb-71
ZIVOJIN
5-May-42
14-Nov-35
340
Dat. događaja
Mesto
4-Jul-99
Gjakova/Djakovica
4-Jul-99
Gllogovc/Glogovac
4-Jul-99
Istog/Istok
4-Jul-99
Prishtina/Pristina
4-Jul-99
4-Jul-99
Suhareka/Suva Reka
5-Jul-99
Vushtrri/Vucitrn
5-Jul-99
Gjakova/Djakovica
5-Jul-99
Kline/Klina
5-Jul-99
Prishtina/Pristina
5-Jul-99
Gjilan/Gnjilane
5-Jul-99
Peja/Pec
5-Jul-99
Kaqanik/Kacanik
5-Jul-99
Lipjan/Lipljan
6-Jul-99
Gjilan/Gnjilane
Istog/Istok
Shtime/Stimlje
Gjilan/Gnjilane
Mitrovice/Kosovska
Mitrovica
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Pristina
Skenderaj/Srbica
Suharek-Mohlan
Deqan - Junik
Kaqanik/Kacanik
Decan/Decani
Izvor Inf.
2/3
2/3/5
2/3
2/3
2/3
2/3
5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
1
1
1
1
1
1
1
2/3
2/3
1
5
2/3
2/3
2/3
2/3
8-Jul-99
8-Jul-99
8-Jul-99
8-Jul-99
8-Jul-99
Ferizaj/Urosevac
Kufiri Kos Shqi Malishevë
Rrahovec/Orahovac
Suharek-studenqan
Prishtina/Pristina
Prishtina/Pristina
2/3/5
2/3/5
2/3/5
2/3/5
1
8-Jul-99
8-Jul-99
8-Jul-99
8-Jul-99
9-Jul-99
9-Jul-99
9-Jul-99
9-Jul-99
10-Jul-99
10-Jul-99
10-Jul-99
10-Jul-99
10-Jul-99
10-Jul-99
10-Jul-99
10-Jul-99
Ferizaj/Urosevac
Istog/Istok
Suhareka/Suva Reka
Lipjan/Lipljan
Istog/Istok
Prishtina/Pristina
Viti/Vitina
Gllogovc/Glogovac
Prizren/Prizren
Gjakova/Djakovica
Vushtrri/Vucitrn
Prizren/Prizren
Lipjan/Lipljan
Prishtinë
Prizren/Prizren
Decan/Decani
1
2/3
2/3
2/3
1
1
2/3
1
1
1
1
2/3
1
2/3
2/3
1
Prezime
TOMIC
Ime
DRAGAN
Ime oca
ZIVKO
Godina rođenja
27-Aug-75
ZANI
DJORDJE
ZIVKO
2-Sep-43
MORINA
KRSTIC
MARKOVIC
ZENELI
DJUKANOVIC
DJUKANOVIC
DJULDEREN
JOVIC
MAZREKU
OSTOJIC
PETROVIC
RAKOCEVIC
RISTIC
RISTIC
SIMIC
STOJANOVIC
STOLIC
BERISHA
ISLAMI
PANTOVIC
RISTIC
STOLIC
RAMADAN
VILKA
ZORAN
YLBER
DRAGOMIR
JOVICA
MAKSUT
MIRKO
BAJRAM
VELJKO
NAJDEN
PETAR
BRATISLAV
NIKOLA
JOVAN
MILOS
MICA
MAKSUT
XHELIL
MILEVA
SRBA
SLOBODAN
NUHI
ANDRIJA
ANTE
TAHIR
PETAR
DRAGOMIR
AZIZ
STANOJKO
QAZIM
1-Jan-55
1-Jan-38
22-May-61
13-Oct-77
24-Apr-27
21-Nov-55
24-May-54
29-Jan-58
25-Sep-50
BORIVOJE
AKSENTIJA
TRAJAN
MIODRAG
DJORDJE
GANI
HAMDI
MILAN
SLAVKO
CEDOMIR
1-Jan-27
1-Jan-69
28-Feb-52
14-Jul-35
1-Jan-28
1-Jan-48
30-Jan-81
17-Sep-81
3-May-71
4-May-28
25-May-45
12-Nov-44
THOMAS
VOJISLAV
VUKOJE
30-Apr-30
BERISHA
DRAKULIC
ZUKAJ
DRAKULOVIC
HAXHIU
PANTOVIC
PANTOVIC
PAVLOVIC
PAVLOVIC
RAMADAN
MLADEN
DZEMO
RADIVOJE
SHPAND
MILIC
SLAVKA
MILOVAN
RADOS
DEME
1-Jan-47
TEFIK
RADOS
HAXHI
MILAN
MIHAJLO
SAVO
MILOVAN
18-Jan-53
20-Oct-32
17-Aug-60
7-May-24
12-Oct-27
25-Apr-36
7-Jan-61
POPOVIC
SADULA
SKENDERI
VUJACIC
YMERI
DRAGAN
FARIDIN
XHUMRET
MILOS
ALEKSANDAR
NIKOLA
RASIM
ABDI
DRAGUTIN
MIHAILO
2-Feb-60
5-Jun-31
22-Mar-68
25-May-42
6-Feb-31
ZABUNOVIC
DICIC
LAZIC
LAZIC
MAKSIMOVIC
RADOJKOVIC
RISTIC
SABIC
SIMONOVIC
KRUNA
DANIJELA
BOZIDAR
DUSICA
CEDOMIR
VELIMIR
PERA
DIMITRIJE
NENAD
ILIC SERAFIM
NOVICA
ILIJA
ILIC MIHAJLO
10-Aug-31
22-Feb-75
30-Dec-30
18-Jun-31
SRETEN
26-Oct-47
14-Apr-05
29-Sep-37
27-Aug-54
MILAN
RADOVAN
341
Dat. događaja
Mesto
Izvor Inf.
10-Jul-99
Prishtina/Pristina
2/3
Mitrovice/Kosovska
10-Jul-99
Mitrovica
2/3
Malësi e Vogël /
Radošte
4/5
10-Jul-99
11-Jul-99
Prizren/Prizren
2/3
11-Jul-99
Suhareka/Suva Reka
1
11-Jul-99
Kline-Porteq
1
12-Jul-99
Prishtina/Pristina
2/3
12-Jul-99
Prizren/Prizren
2/3
12-Jul-99
Prizren/Prizren
2/3
12-Jul-99
Gjilan/Gnjilane
2/3
12-Jul-99
Decan/Decani
2/3
12-Jul-99
Istog/Istok
2/3
12-Jul-99
Gjakova/Djakovica
2/3
12-Jul-99
Gjakova/Djakovica
2/3
12-Jul-99
Suhareka/Suva Reka
1
12-Jul-99
Lipjan / Lipljan
1
12-Jul-99
Strpce/Shterpce
1
12-Jul-99
Ferizaj/Urosevac
2/3
12-Jul-99
Gjilan/Gnjilane
1
13-Jul-99
Prizren/Prizren
1
13-Jul-99
Podujeve
5
13-Jul-99
Kline-Gllareve
1
13-Jul-99
Gjilan/Gnjilane
1
13-Jul-99
Shtime/Stimlje
1
Vushtrri/Vucitrn 13-Jul-99
Martiraj
2/3/5
Fushe Kosove/Kosovo
14-Jul-99
Polje
2/3
14-Jul-99
Peja/Pec
2/3
14-Jul-99
Senik - Malishevë
2/3/5
15-Jul-99
Viti/Vitina
2/3
15-Jul-99
Peja/Pec
1
15-Jul-99
Gjakova/Djakovica
1
15-Jul-99
Suharek-Budakove
1
15-Jul-99
Decan/Decani
2/3
15-Jul-99
Obiliq/Obilic
2/3
Vushtrri/Vucitrn 15-Jul-99
Martiraj EP.
1
15-Jul-99
Podujevo/Podujevo
1
15-Jul-99
Prizeren-Grejkoc
2/3/5
15-Jul-99
Prishtina/Pristina
2/3
15-Jul-99
Skenderaj/Srbica
1
Vushtrri/Vucitrn 15-Jul-99
Mollas
2/3/5
16-Jul-99
Vushtrri/Vucitrn
1
16-Jul-99
Prizren/Prizren
1
16-Jul-99
Gjilan/Gnjilane
1
16-Jul-99
2/3
16-Jul-99
Istog/Istok
2/3
16-Jul-99
Lipjan/Lipljan
2/3
16-Jul-99
Prishtina/Pristina
2/3
16-Jul-99
Novoberde/Novo Brdo
2/3
Prezime
SPALEVIC
STOJANOVIC
Ime
NEDELJKO
MILORAD
STOJANOVIC
AZEMI
BUSHATI
CIRKOVIC
JACIC
JOVANOVIC
KRASNIQI
KRASNIQI
POPOVIC
STEVIC
ZIVKA
KUJTIM
JAHE
ZORKA
KOSTA
MOMCILO
DURAK
GANI
MIODRAG
ZLATKO
SUTIC
VASIC
CACA
CACA
JANACKOVIC
KUKLECI
KUKLECI
RISTIC
Ime oca
PETKO
LJUBA
ALI
SALI
Godina rođenja
1-Jan-62
1-Jan-23
Dat. događaja
Mesto
Izvor Inf.
16-Jul-99
Rrahovec/Orahovac
2/3
16-Jul-99
Gjilan/Gnjilane
2/3
Fushe Kosove/Kosovo
16-Jul-99
Polje
2/3
17-Jul-99
Lipjan/Lipljan
2/3
17-Jul-99
Peja/Pec
1
17-Jul-99
Ferizaj/Urosevac
2/3
17-Jul-99
Prishtina/Pristina
2/3
17-Jul-99
Prizren/Prizren
2/3
17-Jul-99
Malisheva/Malisevo
2/3/5
17-Jul-99
Malishevë - Drenoc
5
17-Jul-99
Gjilan/Gnjilane
1
17-Jul-99
Prishtina/Pristina
1
PAJAZIT
PAJAZIT
GOJKO
LAZAR
1-Jan-25
3-Jun-85
1-Jan-72
1-Jan-29
8-Apr-43
1-Jan-66
27-May-67
1-Jan-62
23-May-77
14-Aug-67
DOSTANA
DRAGOLJUB
ABDULLAH
ABEDIN
CIRILO
ELEZ
RAZE
MILORAD
KOSTIC MAGO
VOJISLAV
OSMAN
ABDULLAH
MILAN
MUSHAK
UKE
1-Jan-28
7-Apr-32
11-Apr-50
5-May-74
7-Jun-17
15-Nov-29
18-Jul-53
17-Jul-99
17-Jul-99
18-Jul-99
18-Jul-99
18-Jul-99
18-Jul-99
18-Jul-99
18-Jul-99
SEFERI
KADIRI
DEJANOVIC
DIMIC
MORINA
PURIC
SHEFQET
MUSA
ZIVKA
SVETOMIR
RAMADAN
STEFAN
REXHEP
QAZIM
6-Mar-76
1-Jan-38
2-Jun-49
26-May-55
28-Feb-64
MITIC
MITIC
PUCKOVIC
RASHITI
JOVANKA
STANISLAV
BOSILJKA
RAMADAN
1-Jan-39
1-Jan-33
24-Aug-33
1-Jan-40
20-Jul-99
20-Jul-99
20-Jul-99
20-Jul-99
Gjakova/Djakovica
Prishtina/Pristina
Gjakova/Djakovica
Prizren/Prizren
STEVANOVIC
STEVIC
ANDJELKOVIC
ANDJELKOVIC
LINKOVIC
MIKIC
MLADENOVIC
TODOROVIC
ZIVIC
VRANESEVIC
ARSIC
BERISHA
BUNJAKU
BUNJAKU
MARKOVIC
MARKOVIC
PAUNOVIC
STOJKOVIC
KEROLLI
LJUBISAVKA
SMILJANA
IVAN
ZIVOJIN
VLASTIMIR
SVETOMIR
STANOJKO
MARKO
VLASTIMIR
MLADENKA
DRAGAN
MUJE
AGIM
BISLIM
Rada
STOJADIN
JOVICA
MILORAD
BASHKIM
ILIJA
NUHI
IVAN
JOVANOVIC
NEDELJKO
BOZIDAR
BOZIDAR
ARIF
KOSTIC
CVETKO
MILUTIN
ZIVOJIN
MITA
18-Jul-99
18-Jul-99
19-Jul-99
19-Jul-99
19-Jul-99
19-Jul-99
Gjakova/Djakovica
Gjakova/Djakovica
Rrahovec/Orahovac
Prizren/Prizren
Shtime-Reqak
Istog / Istok
Istog/Istok
Suhareka/Suva Reka
Mitrovice/Kosovska
Mitrovica
Prizren - Rahovec
Kaqanik/Kacanik
Obiliq/Obilic
Suhareka/Suva Reka
Istog/Istok
27-Dec-36
7-Mar-29
14-Oct-73
19-Jan-49
1-Jan-42
27-Jan-63
9-Aug-60
2-Jan-52
11-Mar-43
8-Jun-66
5-Jun-63
1-Jan-28
1-Jan-66
1-Jan-39
20-Jul-99
20-Jul-99
21-Jul-99
21-Jul-99
21-Jul-99
21-Jul-99
21-Jul-99
21-Jul-99
21-Jul-99
22-Jul-99
23-Jul-99
23-Jul-99
23-Jul-99
23-Jul-99
23-Jul-99
23-Jul-99
23-Jul-99
23-Jul-99
24-Jul-99
STANKO
NOVICA
VESELIN
OBRAD
BOGDAN
VOJMIR
NEDELJKO
SEJDI
BISLIM
BEHRAM
Nikola
SLOBODAN
JOVAN
IDRIZ
19-May-73
19-Feb-32
21-Jan-71
342
Kline/Klina
Strpce/Shterpce
Shtime-Reqak
Kline/Klina
Kursumlija
Ferizaj/Urosevac
Suhareka/Suva Reka
Gjilan/Gnjilane
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn
Gjakova/Djakovica
Prizren/Prizren
Suhareka/Suva Reka
Prizren/Prizren
Ferizaj/Urosevac
Skenderaj / Srbica
1
2/3
2/3
2/3
1
1
1
2/3
2/3/5
5
2/3
1
2/3
1
1
1
2/3
2/3
2/3
2/3
1
1
2/3/5
1
1
1
1
2/3
1
2/3
1
1
2/3
2/3
1
2/3
1
Prezime
Ime
MURIC
NIKOLIC
NURKOVIC
PAVIC
STALETOVIC
STALETOVIC
STANKOVIC
ADZIC
BASHOTA
INDULIC
INDULIC
JOVANOVIC
LILA
STANKOVIC
BOGDANOVIC
MEDENICA
NIKOLIC
PETROVIC
STANCIC
DERVIS
RATKO
HALIT
BORISLAV
MARICA
MILAN
DEJAN
TOMISLAV
AZEM
AJRULLA
FAHRIDIN
GORDANA
JETON
DRAGINJA
KRUNISLAV
BRANKO
DEJAN
DRAGANA
MILAN
TUFA
Ime oca
Godina rođenja
Dat. događaja
MAHMUT
5-Mar-41
JUSO
VOJIN
NIKOLA
RADOVAN
18-Feb-37
22-Apr-35
27-Mar-31
21-Jan-26
DJIKAN
DAUT
AJRULLA
LJUBISA
MAZLOM
BLAGOJE
PETKO
FILIP
16-Oct-40
3-Aug-42
20-Nov-27
7-Mar-78
16-Dec-51
25-Jul-53
1-Jan-25
14-Jan-30
27-Feb-42
MIODRAG
20-Jun-45
24-Jul-99
24-Jul-99
24-Jul-99
24-Jul-99
24-Jul-99
24-Jul-99
24-Jul-99
25-Jul-99
25-Jul-99
25-Jul-99
25-Jul-99
25-Jul-99
25-Jul-99
25-Jul-99
26-Jul-99
26-Jul-99
26-Jul-99
26-Jul-99
26-Jul-99
BAJRAM
XHEME
15-Jun-30
26-Jul-99
UJKIC
NIKOLIC
PANCIC
RISTIC
XHEME
DEJAN
MILAN
DOBRIVOJE
BAJRAM
LJUBISA
22-Sep-83
17-Jan-67
1-Jan-45
26-Jul-99
27-Jul-99
27-Jul-99
27-Jul-99
RISTIC
RISTIC
TOMISLAV
VITOMIR
TODOR
19-Apr-61
27-Jul-99
27-Jul-99
KUQI
ANTIC
BERISHA
KRASNIQI
STANOJEVIC
STOLIQI
STOLIQI
SHPEND
ZLATKO
NERIMANE
JASHAR
DEJAN
AZEM
HYSNI
AVDYL
BRANISLAV
ASLLAN
SHERIF
ZIVORAD
RAME
RIFAT
5-May-80
8-Nov-63
19-Aug-80
10-Nov-47
7-Aug-75
1-Mar-53
1-Jan-49
27-Jul-99
28-Jul-99
28-Jul-99
28-Jul-99
28-Jul-99
28-Jul-99
28-Jul-99
STOJANOVIC
ZEKOLLI
DAJIC
JOVANOVIC
MAZREKU
MITROVIC
PETKOVIC
STAJIC
ANTIC
BAJRAMI
ILIC
DRAGAN
VOJISLAV
RADOVAN
GORAN
RAMIZ
MIODRAG
NEBOJSA
RADOMIR
NEGOVAN
SEFER
NOVICA
VASILIJE
TRAJKO
LJUBOMIR
MALIQ
ILIJA
SLOBODAN
12-Mar-41
25-Sep-72
10-Dec-77
24-Jan-44
9-Nov-78
26-Dec-58
BAHTIJAR
1-Jan-69
2-May-53
1-Jan-64
29-Jul-99
29-Jul-99
30-Jul-99
30-Jul-99
30-Jul-99
30-Jul-99
30-Jul-99
30-Jul-99
31-Jul-99
31-Jul-99
31-Jul-99
KRIVOKAPIC
HOTI
KELMENDI
DALIBOR
ZYLE
MUHARREM
SELMAN
BAJRAM
1-Jan-45
1-Jan-69
31-Jul-99
1-Aug-99
1-Aug-99
343
Mesto
Mitrovice/Kosovska
Mitrovica
Rrahovec/Orahovac
Rrahovec/Orahovac
Peja/Pec
Kline/Klina
Shtime/Stimlje
Ferizaj/Urosevac
Prishtina/Pristina
Kline-Cerovik
Prishtina/Pristina
Prizren/Prizren
Viti/Vitina
Kline-Grabanice
Prizren/Prizren
Peja/Pec (Drinisht)
Skenderaj/Srbica
Rrahovec/Orahovac
Podujevo/Podujevo
Vushtrri/Vucitrn Rreznik
Vushtrri/Vucitrn Rreznik
Prishtina/Pristina
Suhareka/Suva Reka
Ferizaj/Urosevac
Kamenice/Kosovska
Kamenica
Prishtina/Pristina
Gjakova/Djakovica Mejë
Prizren/Prizren
Peja/Pec
Istog/Istok
Rrahovec/Orahovac
Shtime/Stimlje
Gjakova/Djakovica
Fushe Kosove/Kosovo
Polje
Lipjan/Lipljan
Gjakova/Djakovica
Prizren/Prizren
Prizeren-Mamush
Shtime/Stimlje
Prizren/Prizren
Gjilan/Gnjilane
Prizren/Prizren
Prishtina/Pristina
Mitrovice/Kosovska
Mitrovica
Rrahovec/Orahovac
Lipjan/Lipljan
Izvor Inf.
1
2/3
1
2/3
2/3
2/3
2/3
1
5
2/3
2/3
2/3
1
1
1
1
2/3
2/3
2/3
1
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
5
1
1
2/3/5
2/3
1
1
2/3
2/3
2/3
2/3
5
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
1
1
Prezime
KELMENDI
Ime
XHAFER
Ime oca
HASAN
Godina rođenja
3-Jan-76
KUQI
MILOSAVLJEVIC
NIKOLIC
ALI
ZMAJKO
ZDRAVKO
ZEQIR
20-May-11
SHABANI
STEVIC
BUDIMIR
MARKOVIC
MILENKOVIC
MILENKOVIC
RADAVIC
ZIVKOVIC
ARSIC
HALIL
SLAVISA
RADE
SLOBODAN
MOMCILO
SVETOMIR