PRIJEMNI ISPIT 2011 GEOGRAFIJA 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
29. jun 2011.
I GRUPA
Sezonska naselja u Banatu i Bačkoj nazivaju se___________? a
katuni b
brvnare c
salaši Koji je grad bio prestonica Srbije u doba kneza Lazara? a
Prizren b
Smederevo c
Kruševac Gde se pojavilo klinasto pismo? a
u Egiptu b
u Grčkoj c
u Mesopotamiji Koja država Azije ima najmanji prirodni priraštaj? a
Japan b
Indija c
Kina Koja je najveća država na svetu? a
Rusija b
Kina c
SAD U kojoj regiji se nalaze Studenica i Sopoćani? a
Starovlaško‐raška visija b
Kosovo i Metohija c
istočna Srbija Koliko svetskog stanovništva živi u Evropi? a
58% b
10% c
24% 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kako se naziva istočni deo Vojvodine? a
Banat b
Bačka c
Srem U cirkovima su formirana ____________ jezera? a
eolska b
lednička c
rečna Kako se zove prva afrička crnačka država? a
Liberija b
Libija c
Somalija Koliko je dugačka Đerdapska klisura? a
10 km b
100 km c
50 km Koliki procenat svetskog dohotka ostvaruje Afrika? a
2% b
12% c
9% Koja je najveća država Australije? a
Kvinslend b
Severna Australija c
Zapadna Australija Na kojoj planini se nalazi hidrografski čvor naše zemlje? a
Jezerskoj planini b
Kopaoniku c
Staroj planini Saobraćaj spada u ____________ sektor delatnosti? a
sekundarni b
tercijarni c
kvartarni PRIJEMNI ISPIT 2011 GEOGRAFIJA 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
29. jun 2011.
II GRUPA
Koja je najduža reka Evrope? a
Dunav b
Volga c
Majna Ko je osnivač antropogeografije? a
Aleksandar Humbolt b
Fridrih Racel c
Jovan Cvijić Kako se zove pojava da vode jedne reke otiču u dva hidrografska sistema? a
hidrografski čvor b
bifurkacija c
ulivanje U kojoj zemlji se proizvede najviše pirinča? a
Japanu b
Indiji c
Kini Koja država ima najveće zalihe boksita? a
Rusija b
Kina c
Australija U koju grupu jezera spadaju Palićko i Ludoško jezero? a
lednička b
rečna c
eolska Šta se označava meridijanima? a
geografska dužina b
geografska širina c
nadmorska visina 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Koja je najveća afrička država? a
Egipat b
Nigerija c
Sudan Koliko procenata teritorije Srbije se nalazi severno od Save i Dunava? a
24,4% b
49,9% c
75,6% Kako se naziva grafički predstavljen razmer? a
oslona tačka b
razmernik c
matematička osnova Ko je stvorio fonetsko pismo? a
Feničani b
Egipćani c
Rimljani Koliki deo Kine zauzima Spoljna Kina? a
20% b
40% c
60% Koji je najviši vrh Fruške Gore? a
Crveni čot b
Gudurički vrh c
Cvijićev vrh Koliko zemalja okuplja svetska trgovinska organizacija? a
220 b
150 c
120 Kolika je ukupna dužina morskih obala Evrope? a
38 000 km b
113 000 km c
246 000 km PRIJEMNI ISPIT 2011 GEOGRAFIJA 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
29. jun 2011.
III GRUPA
Uporednici i meridijani čine? a
koordinatnu mrežu b
geografsku širinu c
geografsku dužinu Od koliko većih ostrva se sastoji Japan? a
4 b
2 c
3 Koji je najstariji nacionalni park u Srbiji? a
Fruška Gora b
Đerdap c
Kopaonik Ko je pronašao parnu mašinu? a
Aleksandar Humbolt b
Albert Ajnštajn c
Džems Vat Kako se naziva grupa mnogobrojnih ostrva? a
mikronezija b
polinezija c
melanezija Kroz koju klisuru protiče Zapadna Morava? a
Sićevačku b
Ovčarsko‐kablarsku c
Grdeličku Koliki deo stanovništva sveta živi na severnoj polulopti? a
42% b
91% c
75% 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kojoj grupi planina pripadaju Željin i Goč? a
kopaoničkoj b
starovlaškoj c
šumadijskoj Koji naziv se često upotrebljava za istočnu Aziju? a
Okeanija b
Bliski istok c
Daleki istok Kojoj grupi jezika pripadaju Rumuni? a
slovenskoj b
germanskoj c
romanskoj Koje godine je Meksiko stekao nezavisnost? a
1798. b
1918. c
1821. Kako se još naziva Unutrašnja Kina? a
Peking b
prava Kina c
centralna Kina Gde se formiraju ,,ostrva toplote''? a
u gradovima b
na planinama c
u šumama Kako se nazivaju karte čiji je razmer 1:25 000 do 1:200 000? a
planovi b
topografske karte c
turističke karte Koja je najgušće naseljena država Azije? a
Japan b
Indija c
Bangladeš PRIJEMNI ISPIT 2011 GEOGRAFIJA 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
29. jun 2011.
IV GRUPA
Za koji grad se kaže da predstavlja istočni Gibraltar? a
Hong kong b
Singapur c
Tokio Koja afrička zemlja ima najveći broj stanovnika? a
Nigerija b
Sudan c
Liberija Koji je najveći nacionalni park u Srbiji? a
Tara b
Đerdap c
Kopaonik Koliko osnovnih rasa ljudi postoji? a
3 b
4 c
5 Kako se naziva starosedelačko stanovništvo na Novom Zelandu? a
Aboridžini b
Tuarezi c
Maori Koliko je dugačak plovni sistem Rajna‐Majna‐Dunav? a
3 500 km b
24 000 km c
12 500 km Koje godine je Jurij Gagarin obavio let u svemir? a
1968. b
1981. c
1961. 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Koliko je procenata teritorije Srbije pod šumama? a
27,3% b
6,3% c
45,3% Požegača jeste vrsta? a
trešnje b
šljive c
maline Kako se još nazivaju slana zemljišta? a
slatine b
podzoli c
černozem Kom slivu pripada Beli Drim? a
crnomorskom b
egejskom c
jadranskom Kolika je stopa rasta svetskog stanovništva? a
12 promila b
22 promila c
6 promila Koliko procenata teritorije Srbije zauzimaju Kosovo i Metohija? a
12,3% b
20,3% c
32,3% Najveća mrtvaja i ornitološka stanica u Srbiji je? a
Palićko jezero b
Obedska bara c
Vrnjačka banja Koliko znakova ima kinesko pismo? a
300 b
3 000 c
30 000 
Download

Geografija