I GRUPA
1. U koju vrstu poslova spada uloga turističkih agencija kao
“domaćina” u turističkom mestu?
a. inicijativnih
b. receptivnih
c. komunikativnih
2. Hertz i Avis su:
a. avio kompanije
b. rent a car kompanije
c. hotelski lanci
3. Najveći korporativni hotelski lanac u svetu 2000. godine po
broju soba bio je:
a. Marriott International
b. Hyatt Hotels / Hyatt International
c. Cedant Corp.
4. Poverljive tarife(Confidental tariff) namenjene su:
a. inicijativnim turističkim agencijama
b. čarter avio-kompanijama
c. hotelskim subjektima na turističkoj destinaciji
5. Oblik, format i sadržaj karata u domaćem i čarter avio
saobraćaju određuje:
a. avio prevoznik
b. IATA
c. ICAO
6. Najznačajnije vrste vaučera su:
a. kaparni, opšti agencijski i hotelski
b. gotovinski, virmanski i čekovni
c. gotovinski, virmanski i kaparni
7. Kupon agencije u avionskoj
saobraćaju služi kao :
a. dokument prodajnog mesta
b. dokument za obračun
c. dokument za naplatu provizije
karti
u
međunarodnom
8. Pravac rasta u kome hotelsko preduzeće traži izvore za svoj
rast izvan osnovne delatnosti naziva se:
a. ekspanzija
b. diversifikacija
c. koncentracija
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
9. U epohi turizma privilegovanih klasa, najveća stagnacija u
razvoju turizma zabeležena je u periodu:
a. Antičke Grčke
b. Starog Rima
c. Feudalizma
10. Dominantan vid prevoza stranih posetilaca 2003.godine u
Grčkoj, Španiji i Velikoj Britaniji je bio:
a. drumski-prevoz
b. avio-prevoz
c. podjednako drumski i avio-prevoz
11. Prema tome da li više daje ili prima u turističkom prometu i
potrošnji , turističko tržište se deli na:
a. domaće i inostrano
b. inicijativno i receptivno
c. aktivno i pasivno
12. Sa stanovišta izvora finansiranja, turistička propaganda se
deli na:
a. plaćenu i neplaćenu
b. komercijalnu i opštu
c. privatnu i državnu
13. Avioflota Srbije je 2005.godine obuhvatala
a. 2060 putničkih mesta
b. 5020 putničkih mesta
c. 9060 putničkih mesta
14. U kojoj vrsti kapaciteta se nalazi najveći broj ležaja u okviru
komplementarnih smeštajnih kapaciteta u Srbiji?
a. kampovi
b. privatne sobe
c. prenoćišta
15. Selektivni pristup razvoju turizma podrazumeva:
a. određivanje pravaca i vidova turizma i njima namenjen
turistički proizvod
b. odabir i razvoj mera za kompletnu zaštitu prostora u cilju
formiranja adekvatnog proizvoda
c. usmeravanje razvojnih aktivnostina specifičnim marketing
osnovama
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
II GRUPA
1. Udruživanjem u TUI , turističke agencije su izgubile svoju
samostalnost
a. da
b. ne
c. delimično
2. Turistička naselja i prenoćišta spadaju u
a. osnovne smeštajne kapacitete
b. komplementarne smeštajne kapacitete
c. dopunske smeštajne kapacitete
3. Osnovni uticaj iz šireg okruženja na turističke agencije imaju:
a. državni organi i posebne turističke organizacije
b. inicijativne i receptivne društvene turističke organizacije
c. posredni i neposredni državni organi
4. „Poverljive“ (Confidental) tarife izdaju:
a. inicijativne turističke agencije
b. receptivne turističke agencije
c. čarter avio-kompanije
5. Količina ličnog pratljaga koji je mogućno besplatno prevesti
uz lični prevoz u avio-saobraćaju zavisi od:
a. kategorije prevoza i klase prevoza
b. kategorije prevoza i vrste putovanja
c. klase prevoza i vrste prevoza
6. Usklađivanje opštih uslova putovanja u našoj zemlji obavlja se
u okviru:
a. TOS-a
b. Ministarstva turizma
c. YUTA
7. Avionska karta u domaćem saobraćaju obično sadrži četiri
kupona i to:
a. kupon za obračun, kupon za prodajno mesto, kupon za let i
kupon za putnika
b. kupon agencije, opšti obračunski kupon, kupon za let i kupon
za putnika
c. kupon za let, kupon agencije, kupon za obračun i kupon za
putnika
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
8. Troškovi sitnog inventara su u hotelijerstvu
a. relativno visoki
b. relativno niski
c. apsolutno niski
9. Prihodi od međunarodnog turizma u svetu 2004.godine, po
podacima Svetske turističke organizacije iznosili su:
a. 928 miliona USD
b. 48 milijardi USD
c. 623 milijardi USD
10. Prema ekonomskoj funkciji i načinu organizovanja saobraćaj
se deli na:
a. robni, putnički i poštanski
b. javni, mesni i međumesni
c. regionalni, međumesni i lokalni
11. Hotelski lanci su tipičan primer za:
a. vertikalnu koncentraciju u turizmu
b. horizontalnu koncentraciju u turizmu
c. kombinovanu koncentraciju u turizmu
12. Specijalizovana organizacija u okviru Ujedinjenih nacija čiji
je zadatak da pomaže kulturnu i naučnu delatnost u svetu je:
a. UNESCO
b. WTO
c. AIEST
13. Broj ležaja u osnovnim smeštajnim kapacitetima Srbije je:
a. 2 368 000
b. 364 800
c. 48 600
14. Najveći broj noćenja stranih posetilaca u Srbiji ostvaruje se
u:
a. Beogradu
b. Vrnjačkoj Banji
c. Kopaoniku
15. Dužina modernog auto-puta u Srbiji:
a. 1340 km
b. 383 km
c. 693 km
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
III GRUPA
1. Koje inovacije je Tomas Kuk uveo u turističko poslovanje?
a. vaučer, paušalno putovanje i štednju za putovanje
b. receptivne poslove, rezervaciju i vaučer
c. receptivne poslove, vaučer i rezervaciju
2. Poslovanje avionskim kartama u međunarodnom vazdušnom
saobraćaju regulisano je pravilima:
a. IATA
b. ICAO
c. WTO
3. Prema kategoriji prevoza tarife u vazdušnom saobraćaju se
dele na:
a. normalne, posebne i povlašćene
b. tarife za prvu, ekonomsku i za poslovnu klasu
c. tarife u domaćem, međunarodnom I čarter saobraćaju
4. U obliku prava obrtna sredstva turističke agencije postoje
kao:
a. gotovina, menice i vrednosni papiri
b. potraživanja od kupaca, kreditni odnosi i potraživanja od
dobavljača
c. vrednosni papiri, potraživanja od kupaca i potraživanja od
dobavljača
5. Šta podrazumeva korišćenje “ekonomije velikog obima”?
a. Popust u ceni na osnovu zajedničkog zakupa kapaciteta za
smeštaj, prevoz i druge usluge
b. povećanje troškova na osnovu zajedničkog zakupa
kapaciteta za smeštaj, prevoz i druge usluge
c. smanjenje troškova na osnovu prodaje turističkih aranžmana
na masovnom tržištu tražnje
6. Po svojoj sadržini ugovori o prodaji karata su
a. ugovori o zastupanju
b. ugovori o posredovanju
c. ugovori o alotmanu
7. Prodajna cena aranžmana po jednom putnuku sastoji se od
zbira:
a. neto cene, troškova agencije i troškova pružalaca usluga
b. neto cene, troškova agencije i razlike u ceni
c. neto cene, troškova pružalaca usluga i razlike u ceni
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
8. Pri definisanju pojma turiste neophodno je precizirati:
a. vrstu prevoza, motiv putovanja, poreklo sredstava koja se troše
na putovanju
b. sezonu, motiv putovanja, dužinu boravka i poreklo sredstava
koja se troše na putovanju
c. vreme za koje napušta mesto stalnog boravka, motiv odlaska,
poreklo sredstava koja se troše na putovanju
9. Količina dobara koja je rezultat prenete vrednosti iz ranijih
perioda i novonastale vrednosti u toj godini naziva se:
a. akumulacija
b. društveni proizvod
c. nacionalni dohodak
10. Od ukupno prevezenih stranih turista u svetu, vazdušnim
saobraćajem je 2004.godine prevezeno
a. 74,3%
b. 65%
c. 43%
11. Podaci naučno-istraživačkih instituta spadaju u
a. sekundarne izvore informacija
b. primarne izvore informacija
c. tercijalne izvore informacija
12. U strukturi noćenja domaćih turista, glavni administrativni
centri Srbije, Beograd i Novi Sad apsorbuju:
a. 44%
b. 12%
c. 62%
13. Prosečna dužina boravka stranih posetilaca u Srbiji iznosi
a. 2,2 dana
b. 3,6 dana
c. 4,8 dana
14. Početak stvaranja
inicijativnih
organizacija označilo je osnivanje
a. Turing Club-a u Švajcarskoj
b. British Club-a u Londonu
c. Club Alpin Francais u Parizu
društvenih
turističkih
15. Porast cena prevoza, smeštaja i ishrane na segment poslovnih
putnika utiče
a. izuzetno
b. proporcionalno
c. gotovo nikako
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
IV GRUPA
1. TUI je nastao postepeno, objedinjavanjem većeg broja:
a. hotela
b. restorana
c. putničkih agencija
2. Osnovni elementi organizacije hotela su:
a. tehnički, funkcionalni i ljudski potencijali
b. radni kolektiv i sredstva za proizvodnju
c. materijalni, finansijski i ljudski resursi
3. Ugovor o alotmanu se tiče samo poslovnih odnosa na
turističkom tržištu
a. da
b. ne
4. Najvažnije područje aktivnosti turističkih organizacija je:
a. organizacija putovanja i informativno-savetodavna delatnost
b. rezervacija i prodaja avio-karata i organizacija putovanja
c. vođenje promotivnih aktivnosti i bavljenje informativnom
delatnošću
5. Osnovne vrste putničkih tarifa u avionskom saobraćaju su:
a. tarife u redovnom, vanrednom i čarter saobraćaju
b. tarife za ekonomsku, prvu i poslovnu klasu
c. tarife u domaćem, međunarodnom i čarter saobraćaju
6. U čijem sastavu se nalaze organizatori putovanja „Enterprise“
i „Sovereign“?
a. British Airways
b. Thomson Holiday
c. Lufthansa
7. Međunarodna hotelska pravila se sastoje od:
a. ugovornog odnosa i ostalih obaveza
b. zakonskih propisa i uzansi
c. ugovornog odnosa i uzansi
8. Procena izdataka na domaći turizam u svetu iznosi:
a. 623 milijardi USD
b. 986 miliona USD
c. 2 500 milijardi USD
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
9. U kom delu platnog bilansa se nalaze prihodi i rashodi po
osnovu turizma?
a. trgovinskom bilansu
b. bilansu nerobnih prihoda i rashoda
c. bilansu sekundarnih i tercijarnih delatnosti
10. Stepen supstitucije između atraktivnih,
receptivnih faktora turističke ponude je
a. nizak i nenaglašen
b. visok ali nenaglašen
c. visok i naglašen
komunikativnih
11. Svi faktori turističke tražnje mogu se podeliti na:
a. opšte i specifične
b. primarne i sekundarne
c. društvene i ekonomske
12. Prosečna dužina boravka domaćih posetilaca u Srbiji,
2005.godine iznosila je:
a. 2,2 dana
b. 3,6 dana
c. 4,6 dana
13. Generaleksport sa svojim Geneks-hotelima na Kopaoniku je
tipičan primer za
a. horizontalnu koncentraciju u turizmu
b. vertikalnu koncentraciju u turizmu
c. direktnu koncentraciju u turizmu
14. U strukturi ukupnih smeštajnih
komplementarni učestvuju sa
a. 24%
b. 44%
c. 72%
kapaciteta
15. Dominantni vidovi saobraćaja u Srbiji u 2005.godini bili su
a. drumski i železnički
b. drumski i vazdušni
c. drumski i rečni
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
Srbije,
Download

I GRUPA - Visoka turistička škola