CRNA GORA
MALI I ZI
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
PREDSJEDNIK
KRYETARI
Br./ Nr.: 01 Ulcinj / Ulqin, .05.2014. g./v.
U G O V
O R
zaključen između:
1. OPŠTINE ULCINJ, koju zastupa Predsjednik Fatmir Gjeka
(u daljem tekstu: Naručilac).
2. DOO »RETROLINE«. iz Podgorice, koju zastupa izvršni direktor Mladen Vučinić
( u daljem tekstu: Izvođač) PIB:02843447
Ovaj ugovor zaključuje se na osnovu člana 29,106 i 107. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list
RCG br.42/11) sa ponuđačem čija je ponuda vrijednovana kao najpovoljnija, nakon otvorenog javnog
poziva šoping metodom broj 04/14 objavljenog dana 15.04.2014.godine na internet portalu Uprave za
javne nabavke www.ujn.gov.me, na osnovu čega je Predsjednik Opštine donio Odluku o izboru
najpovoljnije ponude, koja je objavljena na istom sajtu dana 05.05.2014. godine, kojom je utvrđeno da
je ponuda Izvođača izabrana kao najpovoljnija. Ponuda predstavlja sastavni dio ovog ugovora.
Predmet ugovora: Obilježavanje horizontalne signalizacije u gradu Ulcinj
Član 1.
Naručilac naručuje, a Izvodjač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvede radove na
obilježavanju horizontalne signalizacije na gradskim ulicama u Ulcinju u svemu prema ponudi izvođača
koja je zavedena kod naručioca pod brojem 01 -686/14 od 28.04.2014.godine, koja je sastavni dio ovog
ugovora.
Član 2.
Vrijednost radova iz člana 1. ugovora iznosi:
6.817,63 € bez obračunatog PDV-a 19%, plus
1.295,34 € obračunati PDV, odnosno
8.112,97 € (osamhiljadastodvanaest i 97/100 eura) sa obračunatim PDV-om.
Isplata radova iz člana 1.ovog ugovora vršiće se putem privremenih situacija i konačnog
obračuna izvedenih radova, u zavisnosti od stepena gotovosti posla.
Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.
Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana nakon ovjere od strane nadzornog organa, na žiro
račun 510-54700-64.
Ukoliko nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od izvođača da te
primjedbe otkloni. Ukoliko izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe nadzorni organ će staviti svoje
primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju naručiocu.
Član 3.
Izvođač je dužan da započne sa izvođenjem radova iz člana 1. ugovora u roku od tri dana
od potpisivanja ovog ugovora i da ugovoreni posao izvši savjesno i kvalitetno, u roku od 10 dana od
dana uvodjenja Izvođača u posao.
Ako Izvođač ne započne izvođenje radova u roku iz prethodnog stava, Naručilac će mu ostaviti
naknadni primjereni rok za izvršenje ugovorenih obaveza, koji neće biti duži od 7 ( sedam ) dana.
Ako Izvođač ni u naknadnom roku ne započne sa izvođenjem radova, Naručilac ima pravo da
raskine ugovor i zahtjeva od Izvođača naknadu štete.
Član 4.
Izvođač daje garantni rok od šest mjeseci.
Izvođač se obavezuje da u toku izvršenja radova, na zahtjev Naručioca izvede i eventualne
naknadne i nepredvidjene radove po jediničnim cijenama iz ponude.
Član 5.
Obračun svih naknadnih radova izvršit će se na osnovu jediničnih cijena iz ponude Izvođača,
a nepredvidjenih radova na osnovu prethodno nesporno utvrdjenih cijena radova izmedju Naručioca i
Izvođača.
Član 6.
Stručni nadzor nad izvodjenjem radova će vršiti Jozo Brisković, dipl.ing.saobraćaja. kao i
ovlašćeni službenik Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Đorđe Dabović,
dipl.ing.građ.
Izvodjač se obavezuje da neće započeti izvođenje radova bez prisustva Nadzornog organa ili
predstavnika Investitora na licu mjesta, a ukoliko postupi drugačije obavezan je da sam snosi
eventualnu pričinjenu štetu.
Izvođač je dužan da postupi po opravdanim primjedbama i zahtjevima Nadzornog organa i da
otkloni nedostatke u pogledu kojih su stavljene primjedbe i to o svom trošku.
Pod opravdanim primjedbama u smislu odredbe prethodnog stava smatraju se primjedbe
učinjene u cilju ispunjenja ugovorenih obaveza.
Član 7.
Obaveza Naručioca je da prije početka radova iz člana 1 ovog ugvora, očisti površine i ukloni
vozila sa površina na kojima će se izvoditi radovi dok se isti ne završe, kao i da obezbijedi asistenciju
Policije ili Komunalne Policije za vrijeme izvodjenje radova.
Član 8.
Izvođač ima pravo na produženje ugovorenog roka za izvodjenje radova ako :
- Naručilac ne ispuni uslove iz člana 7 ovog ugovora.
- Nastupe smetnje u izvodjenju radova koje nije prouzrokovao Izvođač, a koje su
predvidjene po posebnim uzansama o gradjenju.
Član 9.
Izvođač se obavezuje da će otkloniti sva oštećenja i eventualne uočene nedostatke koji se
budu pojavili u garantnom roku, a koje bude konstatovala zajednička stručna komisija Naručioca,
Izvodjača i Nadzornog organa, u roku od sedam dana od dana dostavljanja primjedbi Izvođaču.
Ukoliko Izvođač ne postupi po preuzetoj obavezi iz prethodnog stava u roku od 7 dana,
Naručilac je ovlašćen da za postupanje po primjedbama i nedostacima, angažuje drugog izvođača i
da o nastalim troškovima tereti Izvođača iz ovog ugovora.
Pri tome Naručilac je dužan da postupi kao dobar privrednik.
Za sve što nije predviđeno odredbama ovog ugovora, neposredno će se primjenjivati odredbe
Zakona o obligacionim odnosima i posebnih uzansi o građenju.
Član 10.
Garantni rok za izvedene radove po ovom ugovoru iznosi šest mjeseci računajući od dana
primopredaje radova.
Član 11.
Ugovorne strane su saglasne da izmjene i dopune ugovora vrše uz obostranu saglasnost i u
pismenoj formi.
Član 12.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove do kojih dodje tokom sprovodjenja
ugovora rešavaju sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, prihvataju nadležnost Osnovnog Suda u
Ulcinju.
Član 13.
Sva obavještenja i druge komunikacije u vezi ovog Ugovora moraju biti pismena i poslata lično ili
putem faksa ili preporučene pošte sa prijemom na sledećoj adresi:
Za Naručioca:
Ime i prezime: Avdula Derviši
Adresa prijema:
Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Ulcinj
Broj faksa:
030/412-956
E-mail:
[email protected]
Za Izvođača:
DOO »RETROLINE«.
Ime i prezime:
Mladen Vučinić
Adresa prijema:
Ul.Svetozara Markovića 14, Podgorica.
Broj telefona/faksa: 020/241-223 E-mail: [email protected]
Stranke mogu komunicirati međusobno i putem e-mail što se smatra važećim uz odgovarajući dokaz.
Član 14.
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane Naručioca i ovlašćenog lica Izvođača, a
primjenjuje se narednog dana od dana stupanja na snagu.
Član 15.
Ugovorne strane su saglasne da osim odredaba ovog ugovora sastavni dio ugovora za Izvođača
su i obavezujući uslovi iz teksta objavljenog javnog poziva, na osnovu kojeg se zaključuje ovaj ugovor.
Član 16.
Za sve što nije predvidjeno odredbama ovog ugovora, neposredno će se primjenjivati odredbe
Zakona o obligacionim odnosima i posebne uzanse o gradjenju .
Član 17.
Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u
svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.
Član 18.
Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu. Svaki
uredno potpisan i ovjeren primjerak ugovora predstavlja orginal i proizvodi jednako pravno dejstvo.
ZA NARUČIOCA,
ZA IZVOĐAČA,
Download

Horizontalna signalizacija