PRIJEMNI ISPIT 2011 EKONOMIKA TURIZMA I AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
29. jun 2011. I GRUPA Procena izdataka za domaći turizam u svetu, prema WTO kreće se u iznosu od oko a
763 milijardi US dolara godišnje b
2 500 milijardi US dolara godišnje c
904 miliona US dolara godišnje Najvažniji faktori za oživljavanje turističkih putovanja pred kraj feudalizma su: a
otkrića novih zemalja, kopnenih i pomorskih puteva i razvoj trgovine b
nagla urbanizacija i motorizacija i osnivanje društvenih turističkih organizacija c
borba radničke klase za skraćenje radne nedelje, nagla urbanizacija i motorizacija i otkrića novih zemalja Turistički motivi su a
prirodni uslovi, klima, reljef, kulturno‐istorijsko nasleđe, manifestacije i sl. b
odmor, razonoda, rekreacija c
sve što na konkretnoj turističkoj destinaciji može biti privlačno turistima Osnovni činilac sezonalnosti u turizmu je a
koncentracija turističke tražnje u određenim periodima tokom godine b
klimatski faktor u turističkim destinacijama c
poslovanje subjekata turističke ponude tokom sezone Najvažniji izvori tražnje u međunarodnom turizmu su a
Španija, Grčka, Italija i Brazil b
Francuska, Italija, Grčka i Španija c
SAD, Nemačka, Velika Britanija i Japan Horizontalna integracija podrazumeva procese povezivanja : a
Avio kompanija sa hotelijerima b
Putničkih agencija sa putničkim agencijama c
Hotelijera sa putničkim agencijama Koje vrste državnih organa su u okviru državne uprave? a
neposredni b
posredni c
Svi državni organi su u okviru državne uprave 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
U strukturi izdataka stranih turista koji su odseli u hotelima u Srbiji 2005.godine, smeštaj i ishrana čine a
25% b
70% c
45% Inovacije koje je Tomas Kuk uveo u turističko poslovanje su a
uputnica (vaučer), paušalno putovanje, štednja za putovanje b
usluge prevoza i ishrane, itinerer, grupno putovanje c
prevoz železnicom, itinerer i vaučer “Ekonomija velikog obima” podrazumeva a
poslovanje na velikom broju tržišta u svetu van granica nacionalne teritorije b
popust na cenu ukoliko se prijavi veći broj učesnika na putovanju c
dobijanje većeg popusta u ceni za zajedničko zakupljivanje većeg broja usluga TGC (Travel Group Charter) podrazumeva a
Individualno prijavljivanje a putovanje u grupi b
Grupno prijavljivanje a individualno putovanje c
Grupno putovanje korišćenjem čarter prevoza Predstavnički i marketing konzorcijumi s obzirom na karakter nastajanja predstavljaju a
Vertikalnu koncentraciju u turizmu b
Dobrovoljne hotelske lance c
Razvoj kompanija kroz franšizu Osnovni preduslov da turistička agencija dobije licencu za prodaju avio‐karata je a
posebna stručna osposobljenost kadrova b
odgovarajuća prostorni i tehnološki (kompjuterski) resursi c
zaključen ugovor sa nacionalnim avio‐prevoziocem JAT‐om XO vaučerom naručuju se a
usluga hrane i pića (tzv. ketering) u avionu b
usluga rezervacije hotelskog smeštaja c
neka od tzv. zemaljskih usluga Prema kategoriji prevoza, tarife u vazdušnom prevozu se dele na a
tarife u domaćem, tarife u međunarodnom i tarife u čarter saobraćaju b
normalne, posebne i povlašćene c
redovne, čarter i IT tarife PRIJEMNI ISPIT 2011 EKONOMIKA TURIZMA I AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
29. jun 2011. II GRUPA Prema podacima WTO 2004.godine u međunarodnim turističkim putovanjima zabeleženo je a
67 000 000 000 US dolara prihoda b
623 000 000 000 US dolara prihoda c
623 000 000 US dolara prihoda Jedini neposredni ekonomski rezultat svakog turističkog putovanja je a
turistička potrošnja b
turistički promet c
turistički prihod Osnovne karakteristike turizma kao privredne delatnosti su a
heterogenost, karakter rada, sezonski karakter poslovanja, visok stepen elastičnosti tražnje i nizak stepen neelastičnosti turističke ponude b
heterogenost, neproizvodni karakter rada, sezonski karakter poslovanja, visok stepen elastičnosti tražnje i neelastičnosti turističke ponude c
heterogenost, nelukrativnost, neproizvodni karakter rada, sezonski karakter poslovanja,visok stepen elastičnosti tražnje i neelastičnosti turističke ponude U trgovinskom bilansu beleže se a
svi prihodi i rashodi nastali izvozom i uvozom robe b
svi prihodi i rashodi nastali izvozom i uvozom roba i usluga c
svi prihodi i rashodi nastali izvozom i uvozom roba i materijalizovanih usluga Rashodi domaćeg stanovništva za putovanja u inostranstvo za zemlju iz koje turisti putuju predstavljaju a
nevidljivi izvoz b
klasičan i nevidljivi izvoz c
nevidljivi uvoz Prema kriterijumu da li više prima ili daje u turističkom prometu i potrošnji, turističko tržište se deli na a
domaće i međunarodno b
inicijativno i receptivno c
uvozno i izvozno Da bi se eksperiment primenio uzimaju se dve grupe i to a
eksperimentalna i kontrolna b
primarna i sekundarna c
primarna i kontrolna 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Avioflota Srbije u putničkom saobraćaju obuhvatala je 2005.god. a
20 600 putničkih mesta b
2 060 putničkih mesta c
12 600 putničkih mesta Prva turistička agencija otvorena na prostoru Jugoslavije je a
Wagons Lits Cook b
Jugoturs c
Putnik Objedinjavanje većeg broja turističkih agencija u TUI (Turistik Union International) motivisano je korišćenjem a
ugovora o franšizi b
„ekonomije velikog obima“ c
vertikalne koncentracije Oko 70% vertikalno povezanih hotelskih lanaca vezano je za a
avio‐kompanije b
turističke agencije c
turističke destinacije resorte Ako ugostiteljski objekat niže kategorije ne ostvari propisani broj bodova na osnovu izbornih elemenata, nedostajući broj bodova može ostvariti po osnovu a
izbornih elemenata propisanih za objekte više kategorije b
obaveznih elemenata propisanih za objekte više kategorije c
obaveznih elemenata propisanih za objekte niže kategorije Osnovne vrste redova letenja su a
službeni i komercijalni b
redovni i čarter c
domaći, međunarodni i čarter Kaparni vaučer se izdaje a
bez potvrđene rezervacije ali nakon uplate akontacije b
posle potvrđene rezervacije, bez uplate akontacije c
posle potvrđene rezervacijei nakon uplate akontacije Ako je obim proizvodnje – prometa u hotelijerstvu veći, fiksni troškovi po jedinici proizvodnje – prometa su a
proporcionalni b
niži c
viši PRIJEMNI ISPIT 2011 EKONOMIKA TURIZMA I AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
29. jun 2011. III GRUPA Prema podacima WTO 2004.godine u međunarodnim turističkim putovanjima zabeleženo je a
7 630 000 000 dolazaka b
763 000 000 dolazaka c
76 300 000 000 dolazaka Pri definisanju pojma turiste neophodno je definisati a
vreme za koje napušta mesto stalnog boravka, motiv odlaska, poreklo sredstava koje troši pri putovanju u druga mesta b
dužinu boravka, motiv odlaska, poreklo novca koji je zarađen u mestu stalnog boravka c
vreme za koje napušta mesto stalnog boravka, motiv odlaska, poreklo novca zarađenog u mestu stalnog boravka Rad barmena na spravljanju novih pića tretira se kao a
neproizvodan b
proizvodan c
uslužan Korišćenjem drumskog saobraćaja 2004. godine ostvareno je a
343 000 000 međunarodnih turističkih dolazaka u svetu b
3 430 000 međunarodnih turističkih dolazaka u svetu c
34 300 000 međunarodnih turističkih dolazaka u svetu Receptiivne društvene turističke organizacije deluju u a
mestu stalnog boravka turista b
u sezoni u mestu stalnog boravka turiste, a inače u turističkom mestu c
turističkom mestu Privredne i kulturno‐istorijske atraktivnosti konkretne turističke zemlje ili područja spadaju u a
opšte faktore turističke tražnje b
specifične faktore turističke tražnje c
opecifične faktore turističke ponude Sva sredstva turističke propagande se dele na a
vizuelna i auditivna b
plaćena i neplaćena c
opšta i specijalna 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
U osnovnim smeštajnim kapacitetima Srbije strani turisti su 2005. godine ostvarili a
12% noćenja b
94% noćenja c
39% noćenja “Jugoturs” je bio organizator paušalnih putovanja, specijalista za emitivna tržišta a
Nemačke i Velike Britanije b
Grčke i Španije c
SAD i Velike Britanije “Ekonomija velikog obima” podrazumeva a
dobijanje većeg popusta u ceni ukoliko se za putovanje prijavi veći broj putnika b
dobijanje većeg popusta u ceni ukoliko je kod grupnog putovanja obuhvaćen veći broj destinacija c
dobijanje većeg popusta u ceni za zajedničko zakupljivanje većeg broja usluga Pouzdanost hotelskih standarda podrazumeva merenje a
preciznosti b
efikasnosti c
efektivnosti Kategorizaciji po Zakonu o turizmu Republike Srbije ne podležu a
Ugostiteljski objekti za ishranu i piće b
hoteli i restorani iz lanaca međunarodnih hotelskih, odnosno restoranskih korporacija c
Depandansi, kampovi, apartmanski blokovi iznajmljene kuće i stanovi za odmor Osnovne vrste ugovora između turističke agencije i turiste su a
ugovor o organizovanju putovanja i posrednički ugovor o putovanju b
ugovor o čarteru i ugovor o alotmanu c
ugovor o individualnom putovanju i ugovor o grupnom putovanju Komercijalni redovi letenja su namenjeni prvenstveno a
poslovnim partnerima avio‐kompanija b
globalnim distributivnim i rezervacionim sistemima (GDRS) c
potencijalnim putnicima Strategija segmentacije tržišta se odnosi na aktivnosti turističke agencije prema a
pojedinim vidovima turizma b
pojedinim grupama turista c
pojedinim turističkim destinacijama PRIJEMNI ISPIT 2011 EKONOMIKA TURIZMA I AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
29. jun 2011. IV GRUPA Prema podacima WTO 2004.godine u međunarodnim turističkim putovanjima zabeleženo je a
76 miliona dolazaka b
763 miliona dolazaka c
1 763 miliona dolazaka Društveni značaj i uticaj turizma obuhvata funkcije a
kulturno‐obrazovnu i zdravstveno‐rekreativnu b
uticaj na nivo životnog standarda i društveni proizvod c
kulturno‐obrazovnu i multiplikativnu Osnovni delovi platnog bilansa su a
trgovinski bilans i bilans robnih prihoda i rashoda b
trgovinski bilans i bilans nerobnih prihoda i rashoda c
bilans stanja i bilans uspeha Turističke potrebe se nalaze u grupi a
opšte‐kulturnih potreba b
luksuznih potreba c
osnovnih potreba Kvantitativne metode istraživanja turističkog tržišta su a
eksperimentalna metoda, metoda direktnih podataka i istorijska metoda b
projekciona tehnika, metoda sondaže (ispitivanja) i eksperimentalna metoda c
istorijska metoda metoda, metoda sondaže (ispitivanja) i eksperimentalna metoda Prosečna dužina boravka domaćih turista u Srbiji je a
4,8 dana b
3,6 dana c
5,6 dana Selektivni pristup budućem razvoju turizma podrazumeva a
određivanje pravaca i vidova turizma i njima namenjenih turističkih proizvoda koji mogu da ostvare uspešan nastup na domaćem i međunarodnom tržištu b
selekciju strategijskih alternativa kojima turistički proizvod Srbije može biti plasiran na međunarodno tržište c
selekciju inostranih turističkih tržišta na kojima odabrani turistički proizvodi Srbije mogu ostvariti uspešan nastup 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Organizatori putovanja “Enterprise” i “Sovereign” nalaze se u okviru vazduhoplovne agencije a
Ameriken erlajns (American Airlines) b
Britiš ervejz (British Airways) c
Britiš erlajns (British Airlines) Putnički biroi ili klasične turističke agencije su a
Ritejleri b
Turoperatori c
Velikoprodavci Akt o određivanju kategorije ugostiteljskog objekta izdaje se sa važnošću od a
godinu dana b
pet godina c
tri godine U strogo zaračunate obrasce koje izdaju i štampaju turističke agencije spadaju a
vaučer, priznanice, potvrde o prijemu pasoša, ugovori o iznajmljivanju vozila b
putne karte, obrasci za kupovinu stranih sredstava plaćanja, ulaznice koje agencije prodaju u tuđe ime i za tuđi račun c
putne karte, obrasci za kupovinu stranih sredstava plaćanja, potvrde o prijemu pasoša, priznanice U našoj zemlji putničke čekove izdaju a
putničke agencije i poslovne banke b
Narodna banka i poslovne banke c
Narodna banka i putničke agencije Tarife u čarter saobraćaju određuje a
sam prevoznik b
IATA c
Vlade država Kapacitet hotela pri kome su troškovi po jedinici proizvodnje najniži naziva se a
Realni kapacitet b
Maksimalni kapacitet c
Ekonomski ili optimalni kapacitet „Poverljive“ tarife su namenjene a
receptivnim turističkim agencijama b
inicijativnim turističkim agencijama c
avio‐kompanijama 
Download

Ekonomika turizma i agencijsko i hotelijersko poslovanje