w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
Sadržaj
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Uvod........................................................................................................................................2
1. Pojam turističkih agencija.................................................................................................. 3
2. Pojam organizacije turističke agencije i njeni osnovni elementi........................................3
2.1. Osnovni organizacioni delovi turističke agencije................................................4
3. Organizacija radnog procesa u agencijskoj delatnosti........................................................6
4. Oblici organizovanja turističkih agencija...........................................................................7
5. Marketing kao osnova savremenog organizovanja turističkih agencija...........................10
Zaključak.............................................................................................................................12
Literatura.............................................................................................................................13
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
s
r
.
ad
n
r
i
k
s
ar
2
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
UVOD
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Pre svega treba napomenuti da se pod organizacijom bilo kog preduzeća podrazumeva
usklañivanje rada pojedinih elemenata koji sačinjavaju celokupan njegov sistem kako bi se
obezbedilo uspešno izvršavanje zadataka preduzeća na tržištu. U suštini organizacija
predstavlja sistem odnosa izmeñu pojedinih jedinica privrednog preduzeća. Proces
organizovanja preduzeća pa tako i turističke agencije je neprekidan jer traje u toku celog
vremena poslovanja preduzeća i sastoji se od čitavog niza relativno složenih aktivnosti.
Delatnost organizovanja mora biti svuda prisutna pa i u svakodnevnom životu, pritom
ispunjavajući svoj ekonomski zadatak. Tako i same turističke agencije polaze od samih
karakteristika tržišta na kojem posluju i opštih principa organizacije za organizovanje svog
poslovanja. Moraju nastojati da uvek uvažavaju karakteristike ponude i tražnje na tržištu i
da budu na njega usmerene, jer će samo tako moći ostvariti pozitivne rezultate. Takoñe,
turistička agencija mora da bude utemeljena i na opštim propisima i zakonima
organizovanja privrednih preduzeća. Tek kada pronañe efikasan spoj izmeñu navedenih
principa može se ostvariti težnja ka stvaranju željene organizacije turističkih agencija.
Tako su i u ovom radu izloženi neki osnovni pojmovi i principi organizovanja turističkih
agencija a odnose se na pojam organizacije turističke agencije i njenih elemenata, njenih
organizacionih delova, radnog procesa, oblika organizovanja i marketinga kao osnove za
savremeno organizovanje turističkih agencija. Sve ovo daće nam jednu sveobuhvatnu
saznajnu celinu o osnovnim pojmovima vezanih za samo značenje organizacije poslovanja
turističkih agencija.
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
s
r
.
ad
n
r
i
k
s
ar
3
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
1. POJAM TURISTIČKIH AGENCIJA
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Turizam kao društveno-ekonomska pojava karakteriše epohu u kojoj živimo. Veliki je broj
ljudi koji imaju i slobodnog vremena i novčanih sredstava koja su spremni da utroše za
turistička putovanja. Zbog toga moraju postojati turističke agencije kako bi olakšale
turistička putovanja. One omogućavaju da se na jednom mestu mogu dobiti brojne
informacije o putovanju, rezervisati karta za prevoz, smeštaj i ishrana, kao i brojne druge
usluge. One su te koje posreduju izmeñu tražnje i ponude na turističkom tržištu. ,,Putnička
(turistička) agencija je ono privredno preduzeće koje usluge trećih preduzeća potrebnih za
putovanje i boravak, posreduje turistima, ili te usluge nudi u posebnim kombinacijama kao
nove sopstvene usluge“.1 Ovde je jasno istaknuta posrednička uloga turističkih agencija,
uloga organizatora putovanja kao i to da je to privredno predueće koje ima svoje
ekonomske ciljeve.
w
w
w
s
r
.
d
ir a
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
2. POJAM ORGANIZACIJE TURISTIČKE AGENCIJE I NJENI
OSNOVNI ELEMENTI
ww
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
Turističku agenciju, kao i svaku drugu privrednu organizaciju, čini sistem organizacionih
delova. Svaki od organizacionih delova predstavlja grupu aktivnosti u okviru agencije.
Organizovanje funkcija u turističkoj agenciji tj. Obrazovanje njene organizacije, obuhvata
podelu opštih zadataka na pojedine organizacione delove i neposredne izvršioce, kao i
njihovo ovezivanje u skladnu celinu. Organizovanje turističkih agencija je neprekidan
proces jer teče sve vreme poslovanja agencije.
Bez dobrog poznavanja odnosa tražnje i ponude na turističkom tržištu teško je izgraditi
odgovarajuću organizacionu formu turističke agencije. Organizacijja kao deo upravljanja
takoñe podrazumeva nekoliko aspekata posmatranja:
• organizovanje funkcija
• organizovanje neposrednih zadataka
• efikasnost organizovanja
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
ww
Prvi aspekt odnosi se na formiranje odgovarajućih organizacionih jedinica na višem ili
nižem nivou koje su zastupljene u turističkoj agenciji (npr. prodaja, nabavka, marketing,
istraživanje tržišta i sl.). To je ujedno raščlanjivanje parcijalnih zadataka sve do njihovih
individualnih izvršilaca i povezivanje rada svih radnika i delova preduzeća u jedinstvenu
celinu.
Drugi aspekt podrazumeva utvrñivanje neposrednih zadataka za svakog zaposlenog u
organizacionoj strukturi. Kada se dobro sagledaju zadaci i upoznaju po suštini i sadržaju
možemo ih onda i klasifikovati. Klasifikacija može biti na osnovu: vrste poslova, prema
strukturi, sredstava pomoću kojih zadatak treba izvršiti itd. Važna faza organizovanja
tekućih zadataka jeste usklañivanje rada radnika iz pojedinih delova preduzeća.
Efikasnost organizovanja podrazumeva da je potrebno napraviti takvu organizacionu
strukturu turističke agencije koja će omogućiti njenu efikasnost. To se odnosi na
razgraničenje strategijskih (vizionarskih) od operativnih (taktičkih) poslova kroz sve
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
1
e
s
.
ww
ww
w
Bakić O., Nikolić M., Zečević B., ,,Agencijsko i hotelijersko poslovanje za I razred ugostiteljsko-turističke
škole“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. god., str 9
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
s
r
.
ad
n
r
i
k
s
ar
4
Download

2854-Turizam-Turisticke agencije