Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Tabela 4.2 Finansiranje Opstinskih Kapitalnih Investicija 2015-2017
Opstine
Sifra pred
Sifra Proj
Pod-Program/Podprogram
Naziv projekta
10 - VG
21 - SP
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
Strano
Strano
Naziv projekta
2015
2015
2015
2016
2017
2015-2017
Financiranje
Loans
611000 - Glogovac
611163 - Administracija i Osoblje
163010 - Administracija - Glogovac
611163-1421565
89001
Izgradnja objekata ZVGJC ( Arlat , Dritan , ABRI )
0
0
0
60,000
45,069
105,069
0
0
611163-1421570
89003
Kucni namestaj
611163-1523767
40000
Kotlovi za centralno grejanje na tri sale opstine Glogovac
10,000
0
10,000
8,000
0
18,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
611163-1525325
40001
Oprema transmisija za hale MA + renoviranja
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Administracija - Glogovac
25,000
0
25,000
68,000
45,069
138,069
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
25,000
0
25,000
68,000
45,069
138,069
0
0
611175 - Budzet i Finansije
175010 - Budzetiranje
611175-1523951
40002
Kupovine automobila
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
611180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180010 - Putna Infrastruktura - Glogovac
611180-1421540
89007
Odrzavanje gradskih parkova i zelenila Glogovcu
10,000
10,000
20,000
25,000
25,000
70,000
0
0
611180-1421541
89008
Obnova ceste asfaltirana
10,000
5,000
15,000
20,000
20,000
55,000
0
0
611180-1421543
89010
Qishqenje divlje odlagaliste otpada
5,000
10,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
611180-1421544
89011
Hirizontal vertikalna signalizacija i ulica
611180-1421545
89012
Kupnja autumjete za SHP
611180-1421553
89016
611180-1421555
611180-1421558
15,000
0
15,000
25,000
25,000
65,000
0
0
110,000
0
110,000
0
0
110,000
0
0
Prilagodjavanje groblje u opstini Glogovac
12,000
3,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
89017
Odrzavanje atmosf fekalne kanalizacije i septickih jama
10,000
0
10,000
25,000
25,000
60,000
0
0
89020
Odrzavanje puteva iz sljunka IV
30,000
0
30,000
10,000
10,000
50,000
0
0
611180-1523273
40003
Odrzavanje javne rasvete
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
611180-1525107
40004
Odrzavanje puteva u toku zimske sezone
0
22,000
22,000
35,000
35,000
92,000
0
0
Faqe 1
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611180-1525111
40005
Odrzavanje puteva tokom leta
611180-1525118
40006
Nabavka kontejnera i kanti
611180-1525121
40007
Projekat Co
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
30,000
0
30,000
10,000
10,000
50,000
0
0
20,000
0
20,000
10,000
10,000
40,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Glogovac
280,000
50,000
330,000
190,000
190,000
710,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
280,000
50,000
330,000
190,000
190,000
710,000
0
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Glogovac
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
611650 - Kadastar i Geodezija
650050 - Katastar Usluge - Glogovac
611650-1523953
40009
Elaborat katastarskih opstina potrebe
611660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663100 - Urbano Planiranje i Inspekcija - Glogovac
611660-1421124
89024
Regulisanje Infrastrukura naselje Mucenik Poklek
0
70,000
70,000
20,000
10,000
100,000
0
0
611660-1421125
89025
Izgradnja infrastrukture Glogovac
80,000
0
80,000
30,000
30,000
140,000
0
0
611660-1421126
89026
Izgradnja infrastrukture u Novi Drenas Poklek
50,000
0
50,000
50,000
70,000
170,000
0
0
611660-1421128
89027
Izgradnja.puta mahale Sylka.Demak, Hajdaraj Hysenaj Muliq
40,000
50,000
90,000
50,000
50,000
190,000
0
0
611660-1421130
89029
Asfaltiranje puta gradiq u Komoran
0
50,000
50,000
50,000
20,000
120,000
0
0
611660-1421131
89030
Rasvjeta puta u grad Komorana
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
611660-1421134
89031
Asfaltiranje ceste Komoran 3
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
611660-1421139
89034
Asfaltiranje ceste Nishori susjedstvu Ibriqi Komoran
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
611660-1421140
89035
Kanalizacije, vode i kanalizacije u naselju Gjergjice
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
611660-1421144
89039
Kanalizacije otpadnih voda na Bice
0
0
0
30,000
60,000
90,000
0
0
611660-1421151
89044
Kanalizacija, voda i kanalizacije u naselju Bytyq
40,000
0
40,000
20,000
20,000
80,000
0
0
611660-1421152
89045
Asfaltiranje ceste u selu Vasil
60,000
0
60,000
50,000
50,000
160,000
0
0
611660-1421154
89046
Kanalizacija u selu Vasil
40,000
0
40,000
20,000
10,000
70,000
0
0
611660-1421158
89048
Kanaliziranje otpadnih susjedstvu Bujupi Foniqi djamija u Arrlat
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
0
611660-1421159
89049
Asfaltiranje ceste u Polluzhe
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
611660-1421163
89051
Asfaltiranje ceste iz susjedstva u Vermicve do shkole u Korrotici.
50,000
0
50,000
60,000
80,000
190,000
0
0
611660-1421170
89056
Asfaltiranje ceste Kuqice Strumcaku i Demaku te.
0
0
0
50,000
60,000
150,000
0
0
611660-1421177
89059
Asfaltiranje puta Muqolli Cervadiku
80,000
0
80,000
20,000
50,000
150,000
0
0
611660-1421178
89060
Asfaltiranje puta Gornjeg Zabelja
0
0
0
20,000
60,000
80,000
0
0
611660-1421186
89065
Kanalizacija sello Lapusnik mahale Gashi
30,000
0
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
611660-1421202
89068
Kanaliziranje fekalni voda u Krajkove
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
Faqe 2
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611660-1421204
89069
Asfaltiranje ceste u selu Fatos
40,000
0
40,000
60,000
60,000
160,000
0
0
611660-1421207
89070
Kanalizacija, vode i kanalizacije u naselju Fatos
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
611660-1421208
89071
Asfaltiranje ceste u selu Sankoc
40,000
0
40,000
50,000
10,000
100,000
0
0
611660-1421217
89073
Infrastruktura u susjedstvu Halilaj Terdevc
50,000
0
50,000
50,000
80,000
180,000
0
0
611660-1421225
89075
Kanalizacija, vode i kanalizacije u Kishnarek
20,000
0
20,000
10,000
10,000
40,000
0
0
611660-1421232
89077
Kanalizacija, vode i kanalizacije u sello Gradice
611660-1421236
89079
Asfaltiranje ceste Godanc
611660-1421245
89080
611660-1421260
611660-1421261
0
0
0
50,000
50,000
100,000
0
0
40,000
0
40,000
80,000
0
120,000
0
0
Kanalizacija naselje Godanc
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
0
89085
Asfaltiranje ceste Likoshan
0
40,000
40,000
30,000
90,000
160,000
0
0
89086
Kanalizacija, vode i kanalizacije u Likoshan
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
611660-1421276
89089
Kanalizacija otpadnih voda u Shtutice
20,000
0
20,000
50,000
0
70,000
0
0
611660-1421278
89090
Asfaltiranje ceste u selu Dobroshec krug sela
50,000
0
50,000
20,000
50,000
120,000
0
0
611660-1421284
89095
Projekti koje sufinancira
30,000
0
30,000
10,000
60,000
100,000
0
0
611660-1421285
89096
Izgradnja kuca siromasnih
30,000
0
30,000
20,000
80,000
130,000
0
0
611660-1421286
89097
regulacija recnog korita
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611660-1523847
40010
Novi Selo naselje Asfallt.ne Verbovc Istok i Rukiki
0
100,000
100,000
80,000
70,000
250,000
0
0
611660-1523851
40011
Kanalizacija otpadnih voda u Verbovc Kastrat komsiluku i Proksh
20,000
0
20,000
60,000
60,000
140,000
0
0
611660-1523867
40012
Asfaltiranje puta u selu naselja Arllat Kodralive
0
40,000
40,000
30,000
80,000
150,000
0
0
611660-1523888
40013
Izgradnja vodovoda u selu Baic
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
611660-1523889
40014
Kanalizacije otpadnih voda Dobroshec Selo Neighborhood Sehu, Carkau, Prenk i50,000
Kshota
0
50,000
50,000
40,000
140,000
0
0
611660-1523891
40015
Izgradnja putne Tersteniki sam Cakaj Kadishani Muleci Hoti Zushi
50,000
0
50,000
60,000
30,000
140,000
0
0
611660-1523920
40016
Kanalizacije otpadnih voda Village nekoc ( Nikaj )
0
80,000
80,000
30,000
20,000
130,000
0
0
611660-1523926
40017
Kanalizacije otpadnih voda Fushtice Eperme
0
30,000
30,000
70,000
10,000
110,000
0
0
611660-1523927
40018
Asfaltiranje puta u Gllobar
40,000
0
40,000
60,000
60,000
160,000
0
0
611660-1523972
40019
Izgradnja puteva Trstenik strumcaku, Kallapeku, Bazaj, Mulaj Spahija i Kukaj
0
40,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
611660-1523975
40020
Kanalizacija otpadnih voda u Trstenik II Mulaj Spahija Kukaj
30,000
0
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
611660-1524009
40021
Fiksiranje trotoar Poklek Nev to Old Poklek
40,000
0
40,000
10,000
10,000
60,000
0
0
611660-1524010
40022
Asfaltiranje puta u selu Vukak
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
0
611660-1524014
40023
Asfaltiranje puta u IV kvartalu Krasniki Komorane
0
40,000
40,000
20,000
20,000
80,000
0
0
611660-1524019
40024
Kanalizacija otpadnih voda Llapushnike
30,000
0
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
611660-1524028
40025
Asfaltiranje puta u naselju Lapusnik Hakhiajve - Tahiraj
60,000
0
60,000
20,000
20,000
100,000
0
0
611660-1524032
40026
Asfaltiranje puta Krajkovo susedstvu Hodze, Neziri Bitiki
70,000
0
70,000
40,000
40,000
150,000
0
0
611660-1524038
40027
Rehabilitacija puta Drenasi - Gradice
40,000
0
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
Faqe 3
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611660-1524041
40028
Asfaltiranje puta u selu Gllanaselle
100,000
0
100,000
50,000
0
150,000
0
0
611660-1524044
40029
Asfaltiranje puta u Donjoj Korrotice
40,000
0
40,000
40,000
80,000
160,000
0
0
611660-1524050
40030
Kanalizacije otpadnih voda Donja Fushtice
30,000
0
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
611660-1524056
40031
Asfaltiranje puta u selu Fushtice Eperme
0
0
0
40,000
20,000
60,000
0
0
611660-1524070
40032
Regulisanje parkiranja u Glogovcu
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
611660-1524071
40033
Fiksiranje infrastrukture za osobe sa posebnim potrebama kroz inst.publike
5,537
0
5,537
10,000
10,000
25,537
0
0
611660-1524072
40034
Asfaltiranje puta u selu naselja Gradice Ukaj Leci
0
50,000
50,000
50,000
10,000
110,000
0
0
611660-1524075
40035
Regulacija septickih jama
0
0
0
50,000
50,000
100,000
0
0
611660-1524078
40036
Asfaltiranje puta u selu naselja Trstenik Bilikbashi
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
611660-1524080
40037
Izgradnja kanalizacije u selu Terdevc Faza II
20,000
0
20,000
20,000
15,341
55,341
0
0
611660-1524082
40038
Remont opstine kanalizacije - odrzavanje of Drenasit
10,000
0
10,000
50,000
0
60,000
0
0
611660-1524085
40039
Izgradnja mostova u opstini Glogovac
50,000
0
50,000
11,455
0
61,455
0
0
611660-1524093
40041
Nacrt sprovodenje projekata za potrebe Opstinskih
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
611660-1524095
40042
Regulatorna planovi i mape za zoniranje
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
611660-1524107
40043
Izgradnja lokalnih puta Baic Kiqina Leku
0
50,000
50,000
20,000
0
70,000
0
0
611660-1524116
40044
Asfaltiranje puta u selu visoke Korrotica Doberdolani , Curri , Hoti
32,083
27,917
60,000
0
65,000
125,000
0
0
611660-1524122
40045
Asfaltiranje starom kraju Qikatov, Karaca , Dervis, Morina, Makoli
87,556
0
87,556
30,000
55,000
172,556
0
0
611660-1524130
40046
Kupovine automobila za kancelariji Skupstine
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
611660-1525189
40047
Kanalizacije otpadnih voda u selu Gornje Zabel
14,999
0
14,999
0
0
14,999
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija - Glogovac
1,775,175
787,917
2,563,092
2,461,455
2,495,341
7,559,888
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,775,175
787,917
2,563,092
2,461,455
2,495,341
7,559,888
0
0
611730 - Osnovno Zdravstvo
731000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
611730-1421504
89105
Labortarike medicinske dijagnostiske opreme haematologists
35,000
0
35,000
30,000
20,000
85,000
0
0
611730-1421521
89106
Renoviranje porodicne medicine
20,000
0
20,000
20,000
0
40,000
0
0
611730-1421523
89107
Ambulantna
47,445
0
47,445
0
30,000
77,445
0
0
611730-1523378
40048
Prosirenje porodice ambulantnih kola Baic
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
102,445
0
102,445
60,000
50,000
212,445
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
102,445
0
102,445
60,000
50,000
212,445
0
0
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
611755 - Stambene I socijalne usluge - Glogoc
755010 - Socijalne usluge - Gllogovc
611730-1523387
40049
Renoviranje krova Centra za Pun Socile
Ukupno - Socijalne usluge - Gllogovc
Faqe 4
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Stambene I socijalne usluge - Glogoc
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
611850 - Kultura, Omladina i Sport
850010 - Kultura - Glogovac
611850-1421470
89114
Izgradnja druge faze stadionu
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
0
0
611850-1523956
40050
Izgradnja Aneksa Gim pomoci
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
611850-1523958
40051
Razviti vodica za kulturno-istorijske objekte monomente
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
611850-1523960
40052
Sprovodjenje idejni projekat za sport i rekreaciju poligona
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
Ukupno - Kultura - Glogovac
170,000
0
170,000
160,000
160,000
490,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
170,000
0
170,000
160,000
160,000
490,000
0
0
611920 - Obrazovanje i Nauka
920050 - Administracija - Glogovac
611920-1421318
89125
Izgradnja ugalj i drvo magacin plss Polluzhe
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
611920-1421328
89126
Gradnja drva ugljena depoa Plass "Ali Gashi" Glogovac
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
611920-1421330
89127
Izgradnja magacin drva ugljena Abri PLSS
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
611920-1421335
89129
Renov.patosa PLSS "Gradice"
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
611920-1421353
89132
Renoviranje patosa Pass Abedin Bujupi Gjergjic
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
611920-1421358
89133
Regulisanje sportski terena Halil Bajraktari Glogovac II
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
611920-1421361
89135
Regulisanje sportski terena Pass Mefhdi Sylejman Bytyqi
611920-1421363
89136
Regulisanje sportski terena Pass "Migjeni" Baice
611920-1421367
89137
611920-1421388
611920-1421394
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Reg.of sportski tereni. Pass "Bajram Corrie" Nekoc
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
89138
Reg. sportski teren SHFMU "Shote Galica" Terdevc
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
89139
Podrucja ceste. Spo Pass "Shote Galica" susjedstvu Mulliqi "
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
611920-1421396
89141
Reg.sportski teren.shfmu "Renesansa" Dobroshevc
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
611920-1421398
89142
Reg.sportski teren shfmu "Xheva Lladrovci" sup
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
611920-1421400
89143
Reg.sportski teren. "Zejnel Hajdini" Terstenik
13,000
2,000
15,000
0
0
15,000
0
0
611920-1421402
89144
Reg.sportski teren.SHFMU "Fazli Grajqevci" Vasil
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
611920-1421415
89145
Reg.sportski teren.SHFMU "Naim Frasheri" Gllobar
611920-1524137
40054
Izgradnja skole " Hasan Pristina " Lapusnik
611920-1524163
40055
Renoviranje skole " Redzepa Dzela " Likosanu
611920-1524256
40056
Izgradnja ograde u skoli " mucenika otpora" Trstenik II
611920-1525070
40059
Izgradnja drveni ugalj depo za skole " Fazli Grajqevci " Poklek
611920-1525072
40060
Izgradnja drveni ugalj uglja depo za skolu " Hasan Pristina " Lapusnik
611920-1525140
40061
Fiksiranje sud u srednjoj skoli " Skenderbeg " Glogovac
Faqe 5
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611920-1525166
40062
Izgradnja skladista za drva i ugalj u skoli " Jusuf Gervalla "
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525167
40063
Izgradnja drveta i uglja depo za skolu " Naim Frasheri "
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525168
40064
Izgradnja skladista za drva i ugalj u skoli " Zejnel Hajdini "
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525169
40065
Izgradnja skladista za drva i ugalj u skoli " 28. novembar "
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525170
40066
Izgradnja Depot za drvo i ugalj "Mart 7"
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525171
40067
Izgradnja drveta i uglja depo za Skole " Ksheladin Gashi" Plaku
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
611920-1525172
40068
Izgradnja skladista za drva i ugalj skola " Bajram Curri "
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525173
40069
Izgradnja skladista za drvo i ugalj skole " Drenica Deshmoret "
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525174
40070
Izgradnja skladista za drva i ugalj , " Saban Polluzha " Korrotica Eperme
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525175
40071
Izgradnja skladista za drvo i ugalj skole " Rasim Kikina "
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
611920-1525176
40072
Izgradnja suvog skladistenja za ugalj i skole " Luj Gurakuki"
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
611920-1525184
40080
Zgrada Magacin sa drveta i uglja plss " Halil Bajraktari " Glogovac II
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
Ukupno - Administracija - Glogovac
143,000
32,000
175,000
175,000
165,000
515,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
143,000
32,000
175,000
175,000
165,000
515,000
0
0
2,548,620
869,917
3,418,537
3,114,455
3,105,410
9,678,402
0
0
295,000
65,000
360,000
274,000
250,000
884,000
0
0
Ukupno - Glogovac
612000 - Kosovo Polje
612175 - Budzet i Finansije
175020 - Budzetiranje
612175-1523702
40081
Zajednicko finansiranje projekata
612175-1523703
40082
Kupovina kompjutera
15,000
0
15,000
20,000
10,000
45,000
0
0
612175-1523704
40083
Kupovina inventara
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
612175-1523705
40084
Kupovina vozila
30,000
0
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
612175-1523706
40085
Kupovina masina za fotokopiranje i druge opreme
612175-1523780
40086
Uplata za sudske odluke
9,383
0
9,383
10,000
10,000
29,383
0
0
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
389,383
65,000
454,383
384,000
350,000
1,188,383
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
389,383
65,000
454,383
384,000
350,000
1,188,383
0
0
612180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181620 - Javna Infrastruktura - Kosovo Polje
612180-1524684
40087
Odrzavanje putne infrastrukture, kanalizacije, parkova, vodovoda, centralnog grejanja 0
60,000
60,000
70,000
50,000
180,000
0
0
612180-1524689
40088
Izgradnja ograda u groblje u Kosovo Polje
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
612180-1524702
40089
Kupovina kontejnera
0
35,000
35,000
20,000
20,000
75,000
0
0
612180-1524723
40090
Ciscenje okoline
0
200,000
200,000
35,000
35,000
270,000
0
0
Faqe 6
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
612180-1524727
40091
Izgradnja parkova, trotuara, setalista u Kosovo Polje
0
60,000
60,000
60,000
70,000
190,000
0
0
612180-1524733
40092
Hitni (emergentni) slucajevi
0
40,000
40,000
40,000
50,000
130,000
0
0
612180-1524739
40093
Postavljanje osvetljenja
0
70,000
70,000
100,000
100,000
270,000
0
0
612180-1524741
40094
Odrzavanje osvetljenja
0
30,000
30,000
100,000
70,000
200,000
0
0
612180-1524749
40095
Kupovina opreme za odrzavanje okoline
5,000
0
5,000
10,000
10,000
25,000
0
0
612180-1524762
40096
Ciscenje ulica tokom leta izime
612180-1524771
40097
Regulisanje reke izgradnja kaskade
612180-1524779
40098
Regulisanje parkakod borova u Maloj Slatini
612180-1524785
40099
612180-1524809
40100
612180-1524818
30,000
0
30,000
50,000
60,000
140,000
0
0
120,000
0
120,000
200,000
200,000
520,000
0
0
25,000
0
25,000
30,000
30,000
85,000
0
0
Regulisanje kaskade u Harilaq
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
Nadvoznjak u Donje Dobrevo
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
40101
Vertikalno i Horizontalno osvetljenje ulica
0
50,000
50,000
20,000
20,000
90,000
0
0
612180-1524828
40102
Farbanje Kompleksa zgrada-renoviranje u Bresje
612180-1524833
40103
Sadjenje dekorativnih drveca
612180-1524835
40104
Posianje zavorom tercijarne ulica
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
0
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Kosovo Polje
280,000
785,000
1,065,000
875,000
855,000
2,795,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
280,000
785,000
1,065,000
875,000
855,000
2,795,000
0
0
612470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470420 - Razvoj i Poljoprivredna Inspekcija
612470-1524697
40105
Posumljavanje povrsina
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
612470-1524709
40106
Sanitarno ciscenje suma
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
612470-1524715
40107
Kastriranje ulicnih pasova
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
612470-1524722
40108
Dezinfekcija , i deratizaciju Dezinstektim
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Razvoj i Poljoprivredna Inspekcija
0
55,000
55,000
10,000
10,000
75,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
55,000
55,000
10,000
10,000
75,000
0
0
612660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660150 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Kosovo Polje
612660-1524772
40109
Asfaltiranje u Kosovo Polje
120,000
60,000
180,000
0
0
180,000
0
0
612660-1524778
40110
Asfaltiranje u Grabovac
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
612660-1524781
40111
Asfaltiranje u Velikom Belacevcu
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
612660-1524788
40112
Asfaltiranje u Malom Belacevcu
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
612660-1524793
40113
Asfaltiranje u Velikoj Slatini
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
612660-1524795
40114
Asfaltiranje u Vragoliji
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
612660-1524798
40115
Asfaltiranje u Gornje Dobrevo
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
Faqe 7
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
612660-1524806
40116
Asfaltiranje u Nakarade
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
612660-1524808
40117
Asfaltiranje u Harilaq
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
612660-1524814
40118
Asfaltiranje u Ence
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
612660-1524816
40119
Asfaltiranje u Dobridub
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
612660-1524819
40120
Asfaltiranje ulice u Donje i Gornje Dobrevo
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
612660-1524822
40121
Asfaltiranje u Veliki Belacevac-Pomozotin
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
612660-1524827
40122
Asfaltiranje u Donje Dobrevo
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
612660-1524832
40123
Izgradnja kanalizacija-vodovoda
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Kosovo Polje
120,000
440,000
560,000
0
0
560,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
120,000
440,000
560,000
0
0
560,000
0
0
612730 - Osnovno Zdravstvo
730110 - Administracija - Kosovo Polje
612730-1523758
40124
Kupovina opreme za zdravstvo
612730-1523761
40125
Odrzavanje zdravstvenih objekata
612755-1523763
40126
Izgradnja kuca za socijalne slucajeve
612755-1523765
40127
Renoviranje kuca za socijalne slucajeve
0
45,000
45,000
50,000
50,000
145,000
0
0
20,000
0
20,000
20,000
30,000
70,000
0
0
0
100,000
100,000
250,000
250,000
600,000
0
0
40,000
0
40,000
100,000
120,000
260,000
0
0
Ukupno - Administracija - Kosovo Polje
60,000
145,000
205,000
420,000
450,000
1,075,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
60,000
145,000
205,000
420,000
450,000
1,075,000
0
0
612755 - Stambene I socijalne usluge
755060 - Socijalne usluge
612755-1523769
40128
Regulisanje dvorista i odrzavanje CSR
0
7,000
7,000
0
0
7,000
0
0
Ukupno - Socijalne usluge
0
7,000
7,000
0
0
7,000
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
0
7,000
7,000
0
0
7,000
0
0
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
0
80,000
80,000
30,000
30,000
140,000
0
0
82,000
0
82,000
200,000
200,000
482,000
0
0
612850 - Kultura, Omladina i Sport
850020 - Kultura - Kosovo Polje
612850-1523783
40129
Renoviranje doma kulture
612850-1523786
40130
Filmski medjunarodni festival dugog metraza KOS-FES
612850-1523792
40131
Odrzavanje sporstkih terena i sala
612850-1523796
40132
Izgradnja sporstkih terena
612850-1523803
40133
Stampanje knjiga, magazina, brosura idr.
5,000
20,000
25,000
0
30,000
55,000
0
0
612850-1523808
40134
Arheoloska iskopavanja
20,000
0
20,000
40,000
30,000
90,000
0
0
612850-1523815
40135
Art colony
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
612850-1523821
40136
Dokumentarac za Kosovo Polje-boje za KP
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
Faqe 8
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Kultura - Kosovo Polje
135,000
130,000
265,000
270,000
290,000
825,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
135,000
130,000
265,000
270,000
290,000
825,000
0
0
0
155,756
155,756
80,000
0
235,756
0
0
70,000
0
70,000
100,000
150,000
320,000
0
0
0
40,000
40,000
20,000
30,000
90,000
0
0
40,000
0
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
Ukupno - Administracija - Kosovo Polje
110,000
195,756
305,756
250,000
230,000
785,756
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
110,000
195,756
305,756
250,000
230,000
785,756
0
0
1,094,383
1,822,756
2,917,139
2,209,000
2,185,000
7,311,139
0
0
612920 - Obrazovanje i Nauka
920100 - Administracija - Kosovo Polje
612920-1523707
40137
Izgradnja osnovne skole u selo Vragolija
612920-1523709
40138
Odrzavanje skolskih objekata
612920-1523710
40139
Kupovina inventara
612920-1523711
40140
Snabdevanje kobineta sa opremom
Ukupno - Kosovo Polje
613000 - Lipljan
613160 - Predsednik i Opstinski Savet
160030 - Kancelarija Predsednika - Lipljan
613160-1524051
40141
Isplata Sudskih Odluka
80,000
0
80,000
50,000
50,000
180,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Lipljan
80,000
0
80,000
50,000
50,000
180,000
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
80,000
0
80,000
50,000
50,000
180,000
0
0
613163 - Administracija i Osoblje
163030 - Administracija - Lipljan
613163-1524054
40142
Renoviranje kancelarija u Opstini
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Administracija - Lipljan
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
110,000
0
110,000
0
0
110,000
0
0
613180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181630 - Javna Infrastruktura - Lipljan
613180-1523902
40143
Asfaltiranje ulica u Donje Gadime
613180-1523915
40144
Asfaltiranje ulica u selo Brus
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
613180-1523918
40145
Asfaltiranje ulica u selo Krojmirovce, Naselje Pojatave
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
613180-1523922
40146
Asfaltiranje puta u Slovinje - Smalu
120,000
0
120,000
0
0
120,000
0
0
613180-1523930
40147
Asfaltiranje ulica u selo Baice
55,000
0
55,000
0
0
55,000
0
0
613180-1523932
40148
Asfaltiranje ulica unutra u selo Magure
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
613180-1523934
40149
Asfaltiranje ulica u selo Velika Dobraje
50,000
30,000
80,000
0
0
80,000
0
0
613180-1523935
40150
Asfaltiranje ulica u selo Gornje Gadime
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
Faqe 9
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
613180-1523941
40151
Asfaltiranje ulica unutar selo Bujan
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
613180-1523942
40152
Asfaltiranje ulica u selo Veliko Ribare -II Faza
65,000
0
65,000
0
0
65,000
0
0
613180-1523945
40153
Asfaltiranje ulica unutra u selo Novo Ruice
613180-1523946
40154
Asfaltiranje ulica u selo Janjevo
613180-1524013
40155
613180-1524027
613180-1524029
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
Odrsavanje kanalizacione mreze
0
20,000
20,000
20,000
0
40,000
0
0
40156
Rehabilitizacija kanalizacione mreze u Gomnaselo
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
40157
Rehabilitizacija kanalizacione u Kraite , Veliko Ribare , Malo Ribare , Poturovc, Torino,
36,460Veliko Dobranje
20,000 , Lugo56,460
0
0
56,460
0
0
613180-1524033
40158
Izgradnja kanalizacione mreze u selo Miren
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
613180-1524037
40159
Prosirenje kanalizacione mreze unutar sela Dobranje , Veliko Ribare , Sedlare
30,000
10,000
40,000
0
0
40,000
0
0
613180-1524040
40160
Odrsavanje asfaltiranih puteva
0
10,000
10,000
10,000
0
20,000
0
0
613180-1524047
40161
Odrsavanje lokalnih puteva
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
613180-1524060
40162
Regulisanje groblju
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
613180-1524063
40163
Zajednofinanciranje sa Donatorima
0
144,000
144,000
110,000
115,000
369,000
0
0
613180-1524298
40164
Ciscenje i otvaranje Rivers
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
613180-1524333
40165
Rehabilitizacija javne rasvete u selo Staro Gracko
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
613180-1524338
40166
Uresivanje parkinga u gradu Lipljan
0
15,354
15,354
0
0
15,354
0
0
613180-1524363
40167
Odrsavanje javne rasvete
15,000
0
15,000
20,000
0
35,000
0
0
613180-1524364
40168
Uresivanje stanice autobusa kod Sportskog Omladinskog Centra
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
613180-1524445
40169
Ciscenje rijeke u ovoj opstini.
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
613180-1524451
40170
Izgradnja trotoar Janjeve sela, Sllovi, Bandulic, Gllogoc, Stari Rufci, Ribara Vogel, Vogel
0 Hallaq, Novi 0Rufci i Konjuh.0
290,943
0
290,943
0
0
613180-1524455
40171
Asfaltiranje ceste u mjestu Lipljan.
0
0
0
75,000
0
75,000
0
0
613180-1524456
40172
Asfaltiranje putevi u naselju Blinaj.
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
613180-1524457
40173
Izgradnja naselja kanalizacije Akllap.
0
0
0
0
145,000
145,000
0
0
613180-1524458
40174
Asfaltiranje prometnica u naselju Qylage - Velika Dobraje
0
0
0
54,500
0
54,500
0
0
613180-1524459
40175
Asfaltiranje prometnica u naselju Bandulic.
0
0
0
55,000
0
55,000
0
0
613180-1524460
40176
Izgradnja naselja kanalizacije Leletiq
0
0
0
0
125,000
125,000
0
0
613180-1524462
40177
Asfaltiranje prometnica u naselju Gllogoc.
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
613180-1524463
40178
Asfaltiranje prometnica u naselju Resinoc.
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
613180-1524464
40179
Asfaltiranje prometnica u naselju Vrelle.
0
0
0
41,000
0
41,000
0
0
613180-1524465
40180
Izgradnja trotoar Smallusha sela, Topliqan, Zamke, Magure.
0
0
0
0
120,000
120,000
0
0
613180-1524618
40181
Asfaltiranje putevi u naselju Akllap.
0
0
0
0
53,000
53,000
0
0
613180-1524624
40183
Asfaltiranje putevi u naselju Rubofc.
0
0
0
0
56,000
56,000
0
0
613180-1524644
40184
Asfaltiranje putevi u naselju Shale.
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
Faqe 10
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
613180-1524652
40185
Asfaltiranje putevi u naselju Mirene.
0
0
0
0
55,000
55,000
0
0
613180-1524653
40186
Asfaltiranje puteva u selu Coast Black
0
0
0
0
45,000
45,000
0
0
613180-1524656
40187
Cleaning the rivers Janja villages, Bandulic, Gllogoc, Konjuh, Ribar Great, Magure and0Great Dobraje.
0
613180-1525042
40188
Izgradnja vodovodne mreze u selu Baice.
613180-1525327
40189
613180-1525328
613180-1525330
0
0
120,000
120,000
0
0
0
0
0
0
155,000
155,000
0
0
Kanalizacija u selo Donje Gadimlje
84,129
0
84,129
0
0
84,129
0
0
40190
Izgradnja kanalizacione mreze u selo Janjevo
65,785
112,882
178,667
0
0
178,667
0
0
40191
Izgradnja kanalizacione mreze u selo Torin
26,477
0
26,477
0
0
26,476
0
0
613180-1525331
40192
Kanalizacija u selo Lipovica
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
613180-1525336
40193
Asfaltiranje ulica unutar grada Lipljana
93,357
0
93,357
0
0
93,357
0
0
613180-1525339
40194
Asfaltiranje ulica u selo Slovi
45,482
0
45,482
0
59,339
104,821
0
0
613180-1525340
40195
Asfaltiranje ulica u selo Slovi -Turbovc
8,731
0
8,731
0
0
8,731
0
0
613180-1525343
40196
Izgradnja trotuara u selo Gornje Gadime i Donje Gadime
74,632
0
74,632
0
0
74,632
0
0
613180-1525346
40197
Vodovod u Sedlare
0
17,990
17,990
0
0
17,990
0
0
613180-1525416
40198
Izgradnja kanalizacione mreze u selu Rubofc
0
0
0
232,189
0
232,189
0
0
613180-1525420
40199
Eliminacija divljih deponija
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Lipljan
1,315,053
565,226
1,880,279
1,153,632
1,098,339
4,132,249
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,315,053
565,226
1,880,279
1,153,632
1,098,339
4,132,249
0
0
0
180,000
180,000
110,000
110,000
400,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
180,000
180,000
110,000
110,000
400,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
180,000
180,000
110,000
110,000
400,000
0
0
613660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663200 - Urbano Planiranje i Inspekcija
613660-1524058
40200
Sastavljanje detalnih planova
613730 - Osnovno Zdravstvo
732000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
613730-1524466
40201
Obnova zdravstvenih ustanova.
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
613730-1524476
40202
Kupnja Ambulance.
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
613730-1524477
40203
Kupnja medicinske opreme.
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
613850 - Kultura, Omladina i Sport
850030 - Kultura - Lipljan
613850-1524373
40204
Izgradnja sportske hale u blizini Velike Dobraj PS - II faza
57,047
0
57,047
0
0
57,047
0
0
613850-1524393
40205
Izgradnja sportskih poligona u selima Janjevo, Slovinje, Gornje Gadime
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
Faqe 11
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
613850-1524395
40206
Renoviranje Stadiuma grada u Lipljan
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
613850-1524396
40207
Renoviranje sale Doma Kulture
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
613850-1524469
40208
Izgradnja sportske Sale u Sedlare
28,510
40,000
68,510
0
0
68,510
0
0
613850-1524490
40209
Izgradnja Centra mladih u Magura Faze II.
0
0
0
348,033
0
348,033
0
0
613850-1524495
40210
Izgradnja sportskih terena u selima Smallusha, Nove Gracke, Poturovc, Krojmir, Rufci starih
0
i Leletiq Rubovc.
0
0
220,320
0
220,320
0
0
613850-1525350
40211
Izgradnja sportske sale u selo Llugai
78,406
0
78,406
0
0
78,406
0
0
Ukupno - Kultura - Lipljan
223,963
130,000
353,963
568,353
0
922,316
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
223,963
130,000
353,963
568,353
0
922,316
0
0
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
613920 - Obrazovanje i Nauka
930600 - Osnovno Obrazovanje - Lipljan
613920-1524481
40212
Uresivanje ograde u osnovnu Skolu qetri Martyrs, Krojmir
613920-1524507
40213
Izgradnja osnovne Skole u Bujari.
0
0
0
392,844
0
392,844
0
0
613920-1524517
40214
Izgradnja Skole u Mirena .
0
0
0
220,000
0
220,000
0
0
613920-1524585
40215
Instaliranje sistema monitorisanja sa kamerama u osnovnim Skolama Brothers Frasheri
5,140i Ismail Luma0 u Lipljan 5,140
0
0
5,140
0
0
613920-1524595
40216
Uresivanje infrastrukture u skole Shtjefan Gjeqovi u Brusu
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
613920-1524607
40217
Ograde nas. F. Selo Konjuh
9,800
0
9,800
0
0
9,800
0
0
613920-1524627
40218
Regulisanje Infrastruktura mart 7 PS Poturovc
14,200
0
14,200
0
0
14,200
0
0
613920-1524629
40219
Osnovna Skola Infrastruktura Uredba Vezir Kolshi - baica
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
613920-1524874
40220
Osnovna Skola Infrastruktura Uredba Dve mucena u Dobraje Britaniji .
6,266
0
6,266
0
0
6,266
0
0
613920-1524881
40221
Ograde u S. F. Ismail Luma Lipljan
18,500
0
18,500
0
0
18,500
0
0
613920-1524883
40222
Osnovna Skola Infrastruktura Uredba Selo Glogovac
14,000
0
14,000
0
0
14,000
0
0
613920-1524887
40223
Osnovna Skola Infrastruktura Uredba Migjeni u Novom Rufci
6,906
0
6,906
0
0
6,906
0
0
613920-1524889
40224
Osnovna Skola Infrastruktura Uredba Kilage
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
613920-1524953
40225
Osnovna Skola Infrastruktura Uredba Medvec
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
0
613920-1524959
40226
Osnovna Skola Infrastruktura Uredba Donja Gadimlje
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
613920-1524968
40227
Renoviranje PS Redzep Akllapi Akllap
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
613920-1524979
40228
Kupovina ormara u osnovnim Skolama Ismail Luma Braqa Frasheri, u Lipljan
9,500
0
9,500
0
0
9,500
0
0
613920-1525050
40229
Izgradnja osnovne Skole u selu Magura.
0
0
0
0
600,000
600,000
0
0
613920-1525056
40230
Izgradnja osnovne Skole u selu Rubovc.
0
0
0
0
220,000
220,000
0
0
613920-1525069
40231
Izgradnja srednje Skole , " Adam Gllavica " Lipjani .
613920-1525351
40232
Izgradnja osnovne Skole u selo Glogovac
0
0
0
0
600,000
600,000
0
0
121,280
0
121,280
0
0
121,280
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Lipljan
286,592
0
286,592
612,844
1,420,000
2,319,436
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
286,592
0
286,592
612,844
1,420,000
2,319,436
0
0
Faqe 12
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Lipljan
1,915,608
875,226
2,790,834
2,534,829
2,678,339
8,004,001
0
0
614000 - Obilic
614163 - Administracija i Osoblje
163040 - Administracija - Obilic
614163-1318890
87261
IT oprema
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Administracija - Obilic
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
44,216
74,216
0
0
614175 - Budzet i Finansije
175040 - Budzetiranje
614175-1525364
40233
Izgradnja centra za prikupljanje mleka
0
0
0
30,000
614175-1525366
40234
Kupovina poljopriredne opreme
0
0
0
98,000
0
98,000
0
0
614175-1525383
40235
Izgradnja frizidera za povrce
0
0
0
0
83,000
83,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
0
0
0
128,000
127,216
255,216
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
0
0
128,000
127,216
255,216
0
0
614180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180040 - Putna Infrastruktura - Obilic
614180-1525367
40236
Kupovina autocisterne
0
0
0
36,500
0
36,500
0
0
614180-1525370
40237
Horizontalna i vertikalna sinjalizacija
0
0
0
5,000
5,000
10,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Obilic
0
0
0
41,500
5,000
46,500
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
0
0
0
41,500
5,000
46,500
0
0
614660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663250 - Urbano Planiranje i Inspekcija
614660-1421868
89288
Kupovina vozila
0
0
0
0
36,500
36,500
0
0
614660-1421900
89290
Sufinansirao
0
50,000
50,000
200,000
150,000
400,000
0
0
614660-1525139
40238
Dizajniranje projekata
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
614660-1525142
40239
Regulisanje kanalizacijeu Obilicu
161,440
92,000
253,440
0
0
253,440
0
0
614660-1525144
40240
Polaganje puteva sa sljunkom
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
614660-1525380
40241
Asfaltiranje ruralnih puteva i trotuara u obiilicu
103,032
280,173
383,205
300,000
400,000
1,083,205
0
0
314,472
442,173
756,645
500,000
586,500
1,843,145
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
665250 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
614660-1421910
89292
Nabavka kontinjera
0
0
0
10,000
5,000
15,000
0
0
614660-1421917
89294
Uredenje grobalja
0
10,000
10,000
15,000
10,000
35,000
0
0
Faqe 13
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
614660-1525146
40242
Regulisanje i povecanje zelenih povrsina
0
20,000
20,000
75,000
30,000
125,000
0
0
614660-1525147
40243
Regulisanje parkova i trgova
0
5,000
5,000
0
20,000
25,000
0
0
614660-1525153
40245
Dezinfekcija za zastiti od insekta
0
10,000
10,000
0
20,000
30,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
45,000
45,000
100,000
85,000
230,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
314,472
487,173
801,645
600,000
671,500
2,073,145
0
0
0
15,000
0
0
614730 - Osnovno Zdravstvo
730130 - Administracija - Obilic
614730-1525154
40246
Medicinska oprema za GCPM
0
15,000
15,000
0
614730-1525155
40247
Renoviranje objekata GCPM
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
614730-1525157
40248
Inventar za GCPM
0
10,000
10,000
0
6,000
16,000
0
0
614730-1525371
40249
Izgradnja GCPM u Obilicu
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
614730-1525373
40250
Izgradnja GCPM ograde u Breznici,gornjem Mazgitu i Milosevu
0
0
0
28,000
0
28,000
0
0
614730-1525374
40251
Biohemijski analizator
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
614730-1525384
40252
Kupovina autoambulante za GCPM
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
614730-1525385
40253
Izgradnja APM u Krusevcu
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
614730-1525386
40254
Izgradnja drugog sprata u APM
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
Ukupno - Administracija - Obilic
0
60,000
60,000
73,000
101,000
234,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
60,000
60,000
73,000
101,000
234,000
0
0
614920 - Obrazovanje i Nauka
920200 - Administracija - Obilic
614920-1525158
40255
Regulisanje dvorista i ograda skola
0
45,000
45,000
170,000
115,117
330,117
0
0
614920-1525161
40256
Regulisanje skola i kupovina sredstava
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
614920-1525163
40257
Krecenje skola
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
614920-1525164
40258
Razvojni plan obrazovana
0
11,000
11,000
0
0
11,000
0
0
Ukupno - Administracija - Obilic
0
106,000
106,000
170,000
115,117
391,117
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
106,000
106,000
170,000
115,117
391,117
0
0
324,472
653,173
977,645
1,012,500
1,019,833
3,009,978
0
0
Ukupno - Obilic
615000 - Podujevo
615163 - Administracija i Osoblje
163050 - Administracija - Podujevo
615163-1421002
89303
Inventarizacija novi objekat administracije
0
75,000
75,000
0
0
75,000
0
0
615163-1421008
89304
Vozila
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
Faqe 14
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615163-1523640
40260
Nabavka elektronske opreme ( fotokopir , kompjuter)
0
0
0
110,000
0
110,000
0
0
615163-1525469
40264
Kupovina Pllator za IT
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
615163-1525574
40265
Poslovna zgrada u zemlji i Lluzhan Orllan
50,000
0
50,000
50,000
110,000
210,000
0
0
Ukupno - Administracija - Podujevo
50,000
80,000
130,000
160,000
160,000
450,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
50,000
80,000
130,000
160,000
160,000
450,000
0
0
615180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181650 - Javna Infrastruktura - Podujevo
615163-1111052
87336
Vodovod u Gornjoj Lapstici
0
0
0
45,000
0
45,000
0
0
615180-1317960
87337
Popravak kolektora crnih voda Reke Lab
0
0
0
265,000
250,000
515,000
0
0
615180-1317975
87335
Izgradnja puteve 4 kategorie
0
0
0
50,000
40,000
90,000
0
0
615180-1420969
89308
Regulacia trotuare pored shkollama (u regionalne i magistralne puteve)
40,000
18,000
58,000
75,000
120,000
253,000
0
0
615180-1420996
89318
Fekalna kanalizacija gornje Pakasjtica
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
615180-1422716
89321
Izgradnja mosta u svetlje
13,000
0
13,000
0
0
13,000
0
0
615180-1422718
89322
Izgradnja projekte
15,000
0
15,000
50,000
95,000
160,000
0
0
615180-1523516
40266
Izgradnja gara e i popravke dvoritu za FRS
50,000
30,000
80,000
0
0
80,000
0
0
615180-1523525
40267
Kanalizacioni sistem u Laua,nastavio
37,399
8,360
45,759
0
0
45,759
0
0
615180-1523534
40268
zgradnja mosta ( damija) i kanalizacije (autoput ) u Siboc
34,146
0
34,146
0
0
34,146
0
0
615180-1523539
40269
Kapitalne investicije za vanredne situacije
50,000
0
50,000
54,398
130,000
234,398
0
0
615180-1523571
40270
Fiksiranje ogradu i gradskoj pijaci platojes
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
615180-1523581
40271
Izgradnja mosta u gradu
41,000
0
41,000
0
0
41,000
0
0
615180-1523582
40272
Izgradnja dva mosta u Zhiti
20,000
10,000
30,000
0
0
30,000
0
0
615180-1523584
40273
Izgradnja mosta na putu Peran Letanc
17,000
0
17,000
0
0
17,000
0
0
615180-1523586
40274
Highvai kanalizacioni sistem (od Pishat - Gllamnik )
31,500
0
31,500
0
0
31,500
0
0
615180-1523624
40275
Koelektori otpadnih voda, sakovic Batlava
0
0
0
90,000
0
90,000
0
0
615180-1523625
40276
Kanalizacionog kolektora du donjeg Lupk reke - Upper Majac- Lupk
0
0
0
90,000
0
90,000
0
0
615180-1523627
40278
Regulisanje Atmosferska kanalizacija St," Zahir Pajaziti "
0
0
0
320,000
0
320,000
0
0
615180-1523629
40280
Regulisanje prevoza putnika stanica , FI
0
0
0
50,000
85,000
135,000
0
0
615180-1523665
40281
Izgradnja mosta , naselje Derllupi , Gllamnik
12,000
0
12,000
0
0
12,000
0
0
615180-1523666
40282
Kanalizacioni sistem Gerdoc kod puteva reg Nastavak
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
615180-1523755
40283
Kanalizacioni sistem u Bollopoje,nastavio
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
615180-1523760
40284
Kanalizacioni sistem u selima Donja Lapastica - Gornji - Ektension Lapastica
55,000
0
55,000
0
0
55,000
0
0
615180-1523764
40285
Fekalna kanalizacija Penuha
26,000
0
26,000
0
0
26,000
0
0
615180-1523768
40286
Rekonstrukcija i odravanje kanalizacion fekalna i atmosfera
36,000
0
36,000
35,000
50,000
121,000
0
0
Faqe 15
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615180-1523772
40287
Izgradnja kanalizacije u gradu
46,000
0
46,000
70,000
65,000
181,000
0
0
615180-1523798
40288
Kanalizacioni sistem Lluzhan Godishnjak
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
615180-1523804
40289
Kanalizacionog kolektora Gllamnik Konushec
110,000
20,000
130,000
0
0
130,000
0
0
615180-1523810
40290
Kanalizacionog kolektora du reke Dumnnice
110,000
25,000
135,000
100,000
185,000
420,000
0
0
615180-1523816
40291
Kanalizacioni sistem u naselju sela Popov , Peran , Batlava , Halabak
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
615180-1524174
40292
Kanalizacioni sistem u naselju sela Hertice , Letanc , Dumnica , Rep Obrank
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
0
615180-1524357
40293
Regulisanje javnih prostora i zeleni
0
0
0
50,000
120,000
170,000
0
0
615180-1524513
40295
Odravanje puteva asfaltirano
40,000
0
40,000
120,393
150,000
310,393
0
0
615180-1525358
40296
Popravku kanalizacionog sistema u Diz
615660-1214191
85194
Regullisanje trotoara.
615660-1214235
85202
Horizontalne i vertikaln oznake
615660-1214254
85207
Uredjenje i odrzavanje rasvete u gradu
615660-1214272
85209
Prosirenje vodovodne mreze
615660-1214278
85212
Renoviranje i izgradnja mostova
615660-1214286
85214
Renoviranje puteva sa sljunkom
615660-1214391
85217
Ciscenje i prosirenje recnog korita
615660-1214545
87359
Uredjenje i odrzavanje groblja
615660-1317980
87343
Vodosnabdevanje Voda Dobratin
37,000
0
37,000
0
0
37,000
0
0
100,000
0
100,000
115,000
111,000
326,000
0
0
9,500
0
9,500
40,000
35,000
84,500
0
0
65,000
0
65,000
50,000
90,000
205,000
0
0
0
20,000
20,000
20,000
35,000
75,000
0
0
20,000
0
20,000
15,000
50,000
85,000
0
0
54,000
0
54,000
70,000
50,000
174,000
0
0
105,000
0
105,000
150,000
200,000
455,000
0
0
0
20,000
20,000
40,000
50,000
110,000
0
0
0
0
0
35,000
0
35,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Podujevo
1,399,545
181,360
1,580,905
1,999,791
1,911,000
5,491,696
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,399,545
181,360
1,580,905
1,999,791
1,911,000
5,491,696
0
0
0
50,000
110,000
0
0
615480 - Ekonomski Razvoj
480050 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Podujevo
615480-1421090
40298
Inkubator Izgradnja kupovinu opreme za inkubator
0
60,000
60,000
615480-1523777
40307
Poboljsanje infrastrukture za izgradnju strategije - ukljucuje
0
19,400
19,400
0
0
19,400
0
0
615480-1523784
40308
Promovisanje turizma podruja opstine Podujevo
0
20,000
20,000
60,000
30,000
110,000
0
0
615480-1525468
40310
Participim u donator
0
50,000
50,000
120,000
100,000
270,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Podujevo
0
149,400
149,400
180,000
180,000
509,400
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
149,400
149,400
180,000
180,000
509,400
0
0
615660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660300 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Podujevo
615660-1214270
85233
Asfaltiranje puta Revuc - nastavak
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
615660-1214328
85238
Izgradnja puta Podujevo - Livadice
0
0
0
200,000
350,000
550,000
0
0
615660-1317905
87375
Asfaltiranje ulice u selo sfeqel
0
0
0
90,000
0
90,000
0
0
Faqe 16
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615660-1317920
87382
Urbanisticki plan
35,000
5,000
40,000
70,000
0
110,000
0
0
615660-1317921
87383
Asfaltiranje ulica u Bradash
95,000
0
95,000
0
0
95,000
0
0
615660-1317956
87384
Asvaltiranje puteva u gradu
215,000
35,000
250,000
925,000
552,000
1,727,000
0
0
615660-1317963
87387
Asfaltiranje nekoliko ulice Batllava
64,081
0
64,081
0
0
64,081
0
0
615660-1317970
87394
Asfaltiranje ulice usello Surdull
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
615660-1317992
87398
Asfaltiranje ul.Pronaj -Bajgorci
0
0
0
55,000
170,000
225,000
0
0
615660-1318484
87402
Asfaltiranje ulice Dumosh
170,196
10,000
180,196
0
0
180,196
0
0
615660-1420924
89327
Asfaltiranje puta u Letance
60,211
0
60,211
0
0
60,211
0
0
615660-1420940
89337
Asfaltiranje puta u Lupqe,Majace
65,000
5,000
70,000
0
0
70,000
0
0
615660-1420942
89338
Asfaltiranje puta m.Idrizi,Plakolli
140,000
10,000
150,000
0
0
150,000
0
0
615660-1421024
40312
Asfaltiranje puta u selu Zhiti
0
0
0
100,000
280,000
380,000
0
0
615660-1421025
40313
Asfaltiranje puta u selu Shtedim - Miroc
0
0
0
120,000
0
120,000
0
0
615660-1421053
40314
Asfaltiranje puta Bajcin - Dobrotin
0
0
0
85,000
230,000
315,000
0
0
615660-1421054
40315
Asfaltiranje puta Bajkin -LlaushAsfaltiranje puta Bajkin -Llaush Asfaltiranje puta Bajkin -LlaushAsfaltiranje
0
0 puta Bajkin0 -LlaushAsfaltiranje
120,000
puta
90,000
Bajkin -LlaushAsfaltiranje
210,000
puta Bajkin
0
-LlaushAsfaltira
0
615660-1421055
40316
Asfaltiranje puta Majac - Zhegrova
0
0
0
100,000
230,000
330,000
0
0
615660-1421056
40317
Asfaltirani putevi sa zastitnim slojem
0
0
0
44,000
700,000
744,000
0
0
615660-1421058
40318
Asfaltiranje puta Popov -Segashe
0
0
0
80,000
241,000
321,000
0
0
615660-1421059
40319
Asfaltiranje puta u selu Bajkine - Dobri Dol
0
0
0
100,000
60,000
160,000
0
0
615660-1421060
40320
Asfaltiranje autoputa Lapastici spomen
0
0
0
80,000
200,000
280,000
0
0
615660-1523475
40321
Izgradnja puta u selo - komiluku Obrank Iankovic
55,000
5,000
60,000
0
0
60,000
0
0
615660-1523479
40322
Asfaltiranje nekih puteva u selu Lluge
65,000
5,000
70,000
0
0
70,000
0
0
615660-1523482
40323
Izgradnja puta u selu Radujevc
60,000
5,000
65,000
0
0
65,000
0
0
615660-1523483
40324
Asfaltiranje puta u selu Hertice Bislimi komiluku I faza
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
615660-1523505
40325
Asfaltiranje puta Dubnici Gornjem naselja Tahiri I Rudari -faz I
50,000
10,000
60,000
0
0
60,000
0
0
615660-1523511
40326
Asfaltiranje nekoliko puteva u selu Shajkofc
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
615660-1523613
40327
Asfaltiranje nekoliko ulica u selu Konushefc
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
615660-1523615
40328
Asfaltiranje nekih puteva u selu Belo Polje
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
615660-1523618
40329
Asfaltiranje nekoliko puteva u selu Perane
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
615660-1523620
40330
Izgradnja puta u selu komiluku Orllan Munishi + Jashari
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
615660-1523621
40331
Izgradnja puta u selu Baraina fazu I
0
0
0
65,000
0
65,000
0
0
615660-1523622
40332
Izgradnja puteva u selu Braine faze I
0
0
0
65,000
0
65,000
0
0
615660-1523623
40333
Izgradnja puta u selu Halabak
0
0
0
54,000
0
54,000
0
0
615660-1523672
40334
Izgradnja puta u selu Gllamnik
0
0
0
160,000
0
160,000
0
0
Faqe 17
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615660-1523865
40335
Asfaltiranje puta u selu naseljima Celi Dedi i Hokha
615660-1523870
40336
Asfaltiranje Put u selu Donje Dumnic l.Matar Tash.Potok.Jah lekar, Ramoc , Silak
180,000
- Likant
94,080
10,920
105,000
0
0
105,000
0
0
5,000
185,000
0
0
185,000
0
0
615660-1523872
40337
Asfaltiranje selo Llaush l.Visoka , islam , Tasheci , kertoku , Fazliu Zimeri
615660-1523885
40338
Asfaltiranje puta Dobrotin susedstva sela " Lece "
150,000
20,000
170,000
0
0
170,000
0
0
60,000
5,000
65,000
0
0
65,000
0
615660-1523917
40339
0
Asfaltiranje puta Obrank - Katunishte ( nastavak)
353,197
20,000
373,197
0
0
373,197
0
0
615660-1523964
615660-1524069
40340
Nezavrenih projekata
132,283
0
132,283
0
0
132,283
0
0
40341
Design projekti
20,000
5,000
25,000
0
0
25,000
0
0
615660-1524214
40342
Izgradnja puteva u gornjem selu Lapastica naselja Cakaj
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
615660-1524222
40343
Izgradnja puta u selu Shtedim ( nastavak)
37,952
0
37,952
0
0
37,952
0
0
615660-1524286
40344
Regulisanje javnih prostora
40,000
10,000
50,000
276,000
220,000
546,000
0
0
615660-1524483
40345
Odrzavanje zivotne sredine
15,000
5,000
20,000
0
0
20,000
0
0
615660-1525465
40346
Fiksiranje puteve sa kamenjem u gradu
85,000
15,000
100,000
0
0
100,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Podujevo
2,407,000
185,920
2,592,920
3,219,000
3,323,000
9,134,920
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,407,000
185,920
2,592,920
3,219,000
3,323,000
9,134,920
0
0
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
615730 - Osnovno Zdravstvo
733000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
615180-1214362
85256
Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija
615730-1214345
85257
Renoviranje zdravstvenih objekata
615730-1214370
85259
Izgradnja porodilista - nastavak
615730-1214375
85260
Izgradnja domova za socijalne slucajeve
615730-1317982
87410
615730-1421037
40347
615730-1421065
40348
615730-1421066
615730-1523638
20,000
0
20,000
50,000
20,000
90,000
0
0
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
0
0
0
100,000
100,000
200,000
0
0
Nabavka digitalnog rengenan za QKMF
80,000
0
80,000
0
80,000
160,000
0
0
Izgradnja ambulantno zdravstvene Batllave
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
Kupovinu mamografa za FMC u Podujevu
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
40349
Izgradnja hitnu Majac
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
40350
Izgradnja hemodijalize
0
0
0
200,000
0
200,000
0
0
615730-1523667
40351
Medicinska oprema za hemodijalizu
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
615730-1523668
40352
Izgradnja ambulantne zdravstvene zastite Bradash
615730-1524995
40353
Nabavka opreme za hitne slusajeve
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
380,000
0
380,000
460,000
460,000
1,300,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
380,000
0
380,000
460,000
460,000
1,300,000
0
0
70,088
129,912
200,000
250,000
150,000
600,000
0
0
615850 - Kultura, Omladina i Sport
850050 - Kultura - Podujevo
615850-1421082
89341
Izgradnja kulturnom centru
Faqe 18
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Kultura - Podujevo
70,088
129,912
200,000
250,000
150,000
600,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
70,088
129,912
200,000
250,000
150,000
600,000
0
0
195,050
0
195,050
235,000
235,000
665,050
0
0
Ukupno - Administracija - Podujevo
195,050
0
195,050
235,000
235,000
665,050
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
195,050
0
195,050
235,000
235,000
665,050
0
0
4,501,683
726,592
5,228,275
6,503,791
6,419,000
18,151,066
0
0
615920 - Obrazovanje i Nauka
920250 - Administracija - Podujevo
615920-1421009
89342
Proshirenje i renoviranje shkollskih zgrada
Ukupno - Podujevo
616000 - Pristina
616163 - Administracija i Osoblje
163060 - Administracija - Pristina
616163-1525452
40356
Digjitalizacija usluga i radnih procesa (Digitalna Pristina)
0
120,000
120,000
120,000
120,000
360,000
0
0
616163-1525453
40357
Rregulisanje i digitalizacija arhiva
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
616163-1525455
40358
Renoviranje objekata opstinske administracije
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
616163-1525456
40359
Projekti sa sufinanciranjem
0
180,000
180,000
200,000
200,000
580,000
0
0
Ukupno - Administracija - Pristina
0
400,000
400,000
420,000
420,000
1,240,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
400,000
400,000
420,000
420,000
1,240,000
0
0
616175 - Budzet i Finansije
175060 - Budzetiranje
616175-1525517
40360
Eksproprijacija
0
2,700,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
8,100,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
0
2,700,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
8,100,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
2,700,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
8,100,000
0
0
616180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180060 - Putna Infrastruktura - Pristina
616180-1525458
40361
Izgradnja puteva u urbanim sredinama sa pratecom infrastrukturom
755,742
122,609
878,351
4,055,742
4,055,742
8,989,835
0
0
616180-1525460
40362
Izgradnja puteva u ruralnim sredinama sa pratezom infrastrukturom
2,091,093
0
2,091,093
13,050,000
13,050,000
28,191,093
0
0
616180-1525486
40363
Izgradnja infrastrukture - projekti sa sufinanciranjem
30,000
0
30,000
300,000
300,000
630,000
0
0
616180-1525487
40364
Kanalizaciona mreza u novim naseljima
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
616180-1525488
40365
Put nad rekom "Maticane"
500,000
0
500,000
300,000
100,000
900,000
0
0
616180-1525489
40366
Put nad rekom "Pristina" drugi Segment
800,000
0
800,000
0
0
800,000
0
0
616180-1525490
40367
Kruzni tok u Lakrishte, Kruzni tok u Arberia .
800,000
0
800,000
50,000
20,000
870,000
0
0
616180-1525492
40368
Razvoj lokalnih infrastrukturnih projekata
350,000
0
350,000
200,000
200,000
750,000
0
0
Faqe 19
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616195-1525491
40369
Projekata Kancelarije za povratak i zajednice
616660-1525457
40370
Rekonstrukcija Platona na kicmi u naselju Dardanija
Ukupno - Putna Infrastruktura - Pristina
90,000
0
90,000
90,000
90,000
270,000
0
0
600,000
0
600,000
100,000
100,000
800,000
0
0
6,116,835
122,609
6,239,444
18,245,742
18,015,742
42,500,928
0
0
181660 - Javna Infrastruktura - Pristina
616180-1525493
40371
Prosirenje I modernizacija mreze javne rasvete
0
200,000
200,000
200,000
200,000
600,000
0
0
616180-1525494
40372
Horizontalna i vertikalna signalizacija puteva i naselja
0
200,000
200,000
200,000
200,000
600,000
0
0
616180-1525495
40373
Izgradnja i modernizacija semafora i druga oprema za bezbednost u saobracaju
0
120,000
120,000
0
0
120,000
0
0
616180-1525496
40374
Uredjivanje mesta za kontejnere i snabdevanje sa podzemnim i nadzemnim kontejnerima
0 i korpama
140,000
140,000
0
0
140,000
0
0
616180-1525497
40375
Snabdevanje masinerijom, oprema i kamioni za prenozenje smeca
0
110,000
110,000
0
0
110,000
0
0
616180-1525498
40376
Uredjivanje autobuskih stanica - kabina i regulisanje saobracajne (informativne karte) 0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616180-1525499
40377
Uredjivanje i kultivacija zelenih povrsina i gradskih parkova
0
700,000
700,000
100,000
100,000
900,000
0
0
616180-1525500
40378
Tretman psa lutalica
0
120,000
120,000
0
0
120,000
0
0
616180-1525501
40379
Busenje bunara i izgradnja sistema za navodnjavanje zelenila
0
120,000
120,000
400,000
400,000
920,000
0
0
616180-1525502
40380
Kominovana pijaca
0
130,000
130,000
400,000
400,000
930,000
0
0
616180-1525503
40381
Program za primenu stanovanja u zajednickom vlasnistvu
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
616180-1525505
40382
Prociscavanje recnih korita i atmosferske kanalizacije od sahta na saht
0
100,000
100,000
100,000
700,000
900,000
0
0
616180-1525509
40383
Studija izvodljivosti za koncesiju deponije grazevinskog otpada
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
616180-1525510
40384
Sagjenje sadnica (drveca) u gradskim povrsinama i parkovima
0
130,000
130,000
0
0
130,000
0
0
616180-1525511
40385
Regulacija pumpi za vodosnabdevanje kolektivnih objekata .
0
80,000
80,000
0
0
80,000
0
0
616180-1525512
40386
Renoviranje i odrzavanje decijih igralista i sportskih terena
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
616180-1525514
40387
Stubovi protiv parkiranja i pokretni stubovi ( u obliku klipova)
0
120,000
120,000
0
0
120,000
0
0
616180-1525515
40388
Projekat kogeneracij GT Termokos
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
0
0
616180-1525516
40389
Projekat izgradnje fabrike za vodosnabdevanje u Orlovicu
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Pristina
0
4,500,000
4,500,000
1,430,000
2,030,000
7,960,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
6,116,835
4,622,609
10,739,444
19,675,742
20,045,742
50,460,928
0
0
616480 - Ekonomski Razvoj
480060 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pristina
616480-1525579
40390
Projekti sa sufinansiranjem i promovisanjem
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
616480-1525580
40391
Promovisanje ekonomske saradnje sa drugim gradovima raznih mesta
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
616480-1525581
40392
Promovisanje zaposljavanja mladih - obuke u preduzetnistvu preko programa prakse staziranja
0
90,000
90,000
0
0
90,000
0
0
616480-1525583
40393
Tematicne Konferencije za razvoj
0
20,000
20,000
200,000
200,000
420,000
0
0
616480-1525584
40394
Podrska za razvoj turizma
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
616480-1525587
40395
Stvaranje novih lokalnih javnih preduzeca
0
80,000
80,000
80,000
80,000
240,000
0
0
Faqe 20
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616480-1525588
40396
Obuka za upravljanje projektima
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pristina
0
250,000
250,000
280,000
280,000
810,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
250,000
250,000
280,000
280,000
810,000
0
0
616650 - Kadastar i Geodezija
650300 - Katastar Usluge - Pristina
616650-1525522
40397
Katastarski registracija komunalnih usluga , podzemnih objekata
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
616650-1525524
40398
Rekonstrukcija katastarskih podataka
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
616650-1525525
40399
Geodetska snimanja zajednickih stambenih prostora
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Pristina
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
0
616660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663350 - Urbano Planiranje i Inspekcija
616480-1525549
40400
Izrada zonalne opstinske karte (vizija i objektivi, strategije intervencija itd.)
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616660-1525555
40401
Izrada detaljnog regulativnog plana - Stara Pristina, Urbanisticka Prekvalifikacija Historicke
0 Zone
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
616660-1525558
40402
Izrada detaljnog regulativnog plana - Kupusiste, urbanisticka prekvalifikacija sportske zone
0
(Dom
90,000
Omladine, Stadion,
90,000 Rilindja itd.) 0
0
90,000
0
0
616660-1525564
40405
Revidiranje postojecih detaljnih regulativnih planova Maticane I, Tophane, Pejton itd.
90,000
90,000
270,000
0
0
616660-1525565
40406
Prostorne intervencije - Lugmir zonalne poljoprivredne karte za Novosel , Hajvali , Marmara
0
, Busi
40,000
, Slivove , Hil
40,000
, Dragoc , Merion 0
0
40,000
0
0
616660-1525569
40410
Razvoj raznih aktivnosti po sredinskom kalendaru
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
616660-1525571
40411
Kampanja podizanja svesti za energetsku efektivnost, podelu smeza, cuvanje biodiverziteta,
0
itd.10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
616660-1525572
40412
Izrada zonalne opstinske karte (vizija i objektivi, strategije intervencija itd.)
0
20,000
20,000
400,000
400,000
820,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
530,000
530,000
490,000
490,000
1,510,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
530,000
530,000
490,000
490,000
1,510,000
0
0
0
0
90,000
90,000
616730 - Osnovno Zdravstvo
733500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
616730-1525528
40417
Izgradnja objekta za FMC Veternik
0
230,000
230,000
0
0
230,000
0
0
616730-1525531
40418
Izgradnja objekta za FMC Tophane
0
230,000
230,000
0
0
230,000
0
0
616730-1525535
40419
Nastavljajuci Izgradnja Centra za dnevni
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
616730-1525539
40420
Dezinfekcija i deratizacije zdravstvenih i obrazovnih ustanova
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
616730-1525545
40421
Deratizacija od kanalizacile
0
65,000
65,000
0
0
65,000
0
0
616730-1525553
40422
Jesen Deratizacija podrum i garaza
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
616730-1525557
40423
Porodicna medicina i medicinska oprema za KMU
0
160,000
160,000
0
0
160,000
0
0
616730-1525559
40424
Renoviranje , poboljzanja infrastrukture i zdravstvene ustanove socijalne
0
160,000
160,000
0
0
160,000
0
0
616730-1525562
40425
Nabavka inventara za potrebe zdravstvenih i socijalnih ustanova
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
Faqe 21
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616730-1525563
40426
Dezinfekciju prostora
0
220,000
220,000
0
0
220,000
0
0
616730-1525570
40427
Poseban program stanovanja
0
90,000
90,000
0
0
90,000
0
0
616730-1525582
40428
Zoniranje i digitalizacija zdravstvenih i socijalnih ustanova
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
1,410,000
1,410,000
0
0
1,410,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
1,410,000
1,410,000
0
0
1,410,000
0
0
616850 - Kultura, Omladina i Sport
850060 - Kultura - Pristina
616850-1525529
40429
Snabdevanje knjigama
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
616850-1525530
40430
Gradsko pozoriste
0
200,000
200,000
0
0
200,000
0
0
616850-1525534
40431
Konzervacija i restauracija objekata kulturne bastine
0
400,000
400,000
0
0
400,000
0
0
616850-1525536
40432
Restauracija kulturnih objekata
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
616850-1525537
40433
Kulturna i sportska organizovanja i manifestacije
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
616850-1525538
40434
Ukrasavanje grada za praznike
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616850-1525540
40435
Umetnost na javnim povrsinama
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
0
1,050,000
1,050,000
100,000
100,000
1,250,000
0
0
Ukupno - Kultura - Pristina
850860 - Sport i Rekreacija - Pristina
616850-1525589
40436
Izgradnja ivice igrazaka i sportskih terena u opstini Pristina
0
300,000
300,000
300,000
300,000
900,000
0
0
616850-1525590
40437
Zatvoreni olimpijski bazen
0
800,000
800,000
100,000
100,000
1,000,000
0
0
616850-1525591
40438
Sportskih objekata
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616850-1525593
40439
Studiranje za omladinskih centar
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
616850-1525594
40440
Renoviranje i popravka zajednickih prostora za potrebe zajednice
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
Ukupno - Sport i Rekreacija - Pristina
0
1,400,000
1,400,000
500,000
500,000
2,400,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
2,450,000
2,450,000
600,000
600,000
3,650,000
0
0
0
430,000
430,000
0
0
430,000
0
0
0
430,000
430,000
0
0
430,000
0
0
616920 - Obrazovanje i Nauka
923100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pristina
616920-1525523
40441
Izgradnja rasadnika
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pristina
931500 - Osnovno Obrazovanje - Pristina
616920-1525513
40442
Fasadne kole u oblasti Kalabrija
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
616920-1525518
40443
Izgradnje zkole u Sofali
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
616920-1525520
40444
Izgradnja skole u Veterniku
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
616920-1525521
40445
Izgradnja skole u Mat 1
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
616920-1525533
40446
Postavljanje bezbednosne kamere
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Faqe 22
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616920-1525544
40447
Urezaj nekih zkola sa sportskom opremom
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616920-1525548
40448
Nabavka skolskih biblioteka
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616920-1525550
40449
Stavljanje rezervoara za vodu u skolama
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
616920-1525551
40450
Digitalizacija skolskih dnevnika
0
10,200
10,200
0
0
10,200
0
0
616920-1525552
40451
Muzeja nauke za decu
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
0
1,030,200
1,030,200
0
0
1,030,200
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Pristina
943500 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pristina
616920-1525519
40452
Zgradnja skolske infrastrukture (kompletna muzicke skole, izgradnja novih uzionica , itd)0
250,000
250,000
0
0
250,000
0
0
616920-1525526
40453
Izgradnja sportske dvorane u nekim skolama
0
300,000
300,000
0
0
300,000
0
0
616920-1525527
40454
Izgradnja sportske dvorane u nekim skolama
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616920-1525532
40455
Uresenja skolske ograde
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616920-1525541
40456
Rekonstrukcija skola i krezenje
0
300,000
300,000
0
0
300,000
0
0
616920-1525542
40457
Instalacije i grejanje renoviranje
0
250,000
250,000
0
0
250,000
0
0
616920-1525546
40458
Opremanje skola sa nekim kabinetima
0
200,000
200,000
0
0
200,000
0
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pristina
0
1,500,000
1,500,000
0
0
1,500,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
2,960,200
2,960,200
0
0
2,960,200
0
0
6,116,835
15,472,809
21,589,644
24,165,742
24,535,742
70,291,128
0
0
Ukupno - Pristina
617000 - Stimlje
617163 - Administracija i Osoblje
163070 - Administracija - Stimlje
617163-1421804
89427
Kupovina namestaja za Opstinsku Administraciju
617163-1523736
40459
Regulisanje objekta opstinske administracije
617163-1523741
40460
Kupovina IT za opstinsku administraciju
9,500
0
9,500
9,975
15,000
34,475
0
0
49,000
0
49,000
49,500
30,000
128,500
0
0
9,500
0
9,500
9,975
15,000
34,475
0
0
Ukupno - Administracija - Stimlje
68,000
0
68,000
69,450
60,000
197,450
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
68,000
0
68,000
69,450
60,000
197,450
0
0
15,000
0
15,000
25,000
30,000
70,000
0
0
617166 - Inspekcija
166130 - Inspekcija - Stimlje
617166-1524409
40461
Regulisanje Javno osvetljenje
617166-1524413
40462
Regulisanje i poboljsavanje infrastrukture u opstini
60,000
0
60,000
80,000
90,000
230,000
0
0
Ukupno - Inspekcija - Stimlje
75,000
0
75,000
105,000
120,000
300,000
0
0
Ukupno - Inspekcija
75,000
0
75,000
105,000
120,000
300,000
0
0
617660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
Faqe 23
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
663400 - Urbano Planiranje i Inspekcija
617660-1110926
82376
Izrada nacrta glavnih i konceptulanih projekata
0
20,000
20,000
60,000
60,000
140,000
0
0
617660-1111061
82375
Projekti infrastruktura sa ucescem
617660-1318126
87491
Uplate za prenose u Stimlju i Vojnovce
153,449
93,153
246,602
200,000
250,000
696,602
0
0
0
50,000
50,000
60,000
200,000
310,000
0
617660-1318132
87492
0
Izgradnja kanalizacionih kanala u naselju pomirenja Lagje e Pajtimit
30,000
0
30,000
30,000
0
60,000
0
0
617660-1318189
617660-1421562
87505
Izgradnja puteva i kanala otpadnih voda u Pjeterstici
20,000
0
20,000
30,000
0
50,000
0
0
89428
Prosirenje obale reke i kolektor otpadnih voda
50,000
0
50,000
80,000
100,000
230,000
0
0
617660-1421626
89429
Izgradnja objekta za Odbor Islamske Zajednice u Stimlju
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
617660-1421637
89430
Regulisanje infrastrukture kod borova u Stimlju
60,000
0
60,000
80,000
80,000
220,000
0
0
617660-1421709
89432
Regulisanje infrastrukture za Privrednu Zonu
125,000
0
125,000
80,000
80,000
285,000
0
0
617660-1421713
89433
Izgrad kanalizacije otpadnih voda u Vojnovce
6,200
0
6,200
0
0
6,200
0
0
617660-1523752
40463
Regulisanje Grobla Boraca Shtime i Mollopolc
30,000
0
30,000
30,000
0
60,000
0
0
617660-1523756
40464
Izgradnja puteva unutar sela Donje i Gornje Godance
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
617660-1523762
40465
Izgradnja kanalizacije Donje i Gornje Godance
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
617660-1523766
40466
Izgradnja puteva unutar sela Muzicane
20,000
0
20,000
30,000
0
50,000
0
0
617660-1523770
40467
Izgradnja puteva unutar sela Crnoljevo
44,078
0
44,078
0
0
44,078
0
0
617660-1523791
40468
Regulisanje pijace i kanala u selu Davidovce
32,502
0
32,502
10,000
0
42,502
0
0
617660-1523793
40469
Izgradnja puta " Ahmet Stimlja" za put Petrova
14,100
0
14,100
0
0
14,100
0
0
617660-1523797
40470
Izgradnja puteva unutar sela Beljince ( kod borova )
20,000
0
20,000
30,000
30,000
80,000
0
0
617660-1523799
40471
Regulisanje kanalizacije atmosverskih voda u Racku i Petrovo
20,000
0
20,000
10,000
0
30,000
0
0
617660-1523805
40472
Asfaltiranje urbanih puteva
20,000
20,000
40,000
40,000
0
80,000
0
0
617660-1523813
40473
Regulisanje poljoprivrednih puteva
0
5,000
5,000
20,000
60,000
85,000
0
0
617660-1523842
40474
Studiranje fizibiliteta za ocuvanje prirodnog, kulturnog i istorijskog nasledja
0
5,000
5,000
20,000
0
25,000
0
0
617660-1523879
40475
Izrada projekata za 3 turisticke Zone
0
9,500
9,500
60,000
0
69,500
0
0
617660-1523911
40476
Regulisanje kanalizacije uzduz magistralnog puta
20,000
0
20,000
40,000
0
60,000
0
0
617660-1523954
40477
Izgradnja kanala otpadnih voda u selo Zborc
40,000
0
40,000
50,000
40,000
130,000
0
0
617660-1523957
40478
Izgradnja puteva unutar sela Gjurkovc
0
20,000
20,000
30,000
50,000
100,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
795,329
222,653
1,017,982
990,000
950,000
2,957,982
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
795,329
222,653
1,017,982
990,000
950,000
2,957,982
0
0
96,915
0
96,915
0
0
96,915
0
0
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
0
617730 - Osnovno Zdravstvo
734500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
617730-1421998
89436
Izgradnja i renoviranje objekata GCFM
617730-1523848
40479
Kazan grejanja za Ambulantu
Faqe 24
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
103,915
0
103,915
0
0
103,915
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
103,915
0
103,915
0
0
103,915
0
0
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
0
Ukupno - Socijalne usluge
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
0
617755 - Stambene I socijalne usluge
755310 - Socijalne usluge
617730-1523849
40480
Nabavka klimatskih aparata za CSR
617920 - Obrazovanje i Nauka
931800 - Osnovno Obrazovanje - Stimlje
617920-1421980
89442
Izgradnja i renoviranje skolskih objekata u opstini Stimlje
26,007
0
26,007
60,000
40,000
126,007
0
0
617920-1523861
40481
Izgradnja aneksa skole u Vojnovce
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
617920-1523866
40482
Ograda skole u Beljince
9,500
0
9,500
0
0
9,500
0
0
617920-1523882
40483
Regulisanje dvorista nove skole " Emin Duraku ", u Stimlju
9,500
0
9,500
0
0
9,500
0
0
85,007
0
85,007
60,000
40,000
185,007
0
0
45,000
0
45,000
60,000
100,000
205,000
0
0
45,000
0
45,000
60,000
100,000
205,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Stimlje
943800 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Stimlje
617920-1523855
40484
Nabavka i instaliranje Informativne Tehnologije za skole opstine
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Stimlje
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Stimlje
130,007
0
130,007
120,000
140,000
390,007
0
0
1,175,251
222,653
1,397,904
1,284,450
1,270,000
3,952,354
0
0
618000 - Gracanica
618163 - Administracija i Osoblje
163080 - Administracija - Gracanica
618163-1524888
40485
Asfaltiranje lokalnih ulica
0
190,000
190,000
400,000
400,000
990,000
0
0
618163-1524898
40486
Hitne intervencije
0
90,000
90,000
250,000
250,000
590,000
0
0
618163-1524911
40487
Sufinansiranje projekata sa potencijalnim donatorima
0
50,093
50,093
150,000
150,000
350,093
0
0
618163-1524920
40488
Rekonstrukcija i izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacione mreze
0
85,000
85,000
150,000
150,000
385,000
0
0
618163-1524941
40489
Uredjenje parkovskih i javnih povrsina
0
50,000
50,000
150,000
150,000
350,000
0
0
618163-1524958
40490
Izgradnja i rekonstrukcija kuca za povratnike, socijalno ugrozene porodice i mlade bracne
0 parove
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
618163-1524965
40491
Regulacija recnog korita u Lapljem Selu i Gracanici
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
618163-1524975
40492
Asfaltiranje puta Susica III faza
0
75,000
75,000
0
0
75,000
0
0
618163-1524984
40493
Izgradnja i rekonstrukcija puta Ugljare -Preoce
264,000
0
264,000
0
50,000
314,000
0
0
618163-1524993
40494
Izgradnja puta Radevo-Batuse-Novo Naselje faza I
391,000
0
391,000
761,230
0
1,152,230
0
0
Faqe 25
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
618163-1525004
40495
Izgradnja puta u Gracanici od magistralnog puta pored obdanista do policijske stanice
176,918
0
176,918
0
0
176,918
0
0
618163-1525006
40496
Izgradnja biznis centra u Gracanici
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
618163-1525007
40497
Izgradnja trznog centra u Ugljaru
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
618163-1525018
40498
Izgradnja objekta za verske obrede u Badovcu
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
618163-1525024
40499
izgradnja trznog centra u Lepini
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
618163-1525027
40500
Izgradnja info centra u Gracanici
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
618163-1525033
40501
Izrada projektno-tehnicke dokumentacije
0
35,000
35,000
97,093
97,093
229,186
0
0
618163-1525038
40502
Izgradnja decijeg igralista u Lapljem Selu II faza
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
618163-1525044
40503
Izgradnja izlozbenog paviljona u Gracanici
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
618163-1525048
40504
Izgradnja objekta za verske objekte u Caglavici faza II
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
618163-1525052
40505
Izgradnja parohijskog doma u G.Gusterici
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
618163-1525054
40506
Izgradnja Doma kulture u Lepini
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
618163-1525059
40507
Renoviranje objekta za verske objekte u Skulanevu
0
17,000
17,000
0
0
17,000
0
0
618163-1525061
40508
Izgradnja parohijskog doma i zvonare u D.Gusterici
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
618163-1525317
40509
Izgradnja autobuske stanice u Gracanici
0
0
0
0
350,000
350,000
0
0
618163-1525319
40510
Izgradnja muzeja u Gracanici
0
0
0
0
385,792
385,792
0
0
Ukupno - Administracija - Gracanica
831,918
1,197,093
2,029,011
1,958,323
1,982,885
5,970,219
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
831,918
1,197,093
2,029,011
1,958,323
1,982,885
5,970,219
0
0
618730 - Osnovno Zdravstvo
735000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
618730-1525084
40511
Nabavka medicinske opreme
50,000
0
50,000
25,030
31,027
106,057
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
50,000
0
50,000
25,030
31,027
106,057
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
50,000
0
50,000
25,030
31,027
106,057
0
0
36,228
0
36,228
36,228
36,228
108,684
0
0
Ukupno - Stambene usluge
36,228
0
36,228
36,228
36,228
108,684
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
36,228
0
36,228
36,228
36,228
108,684
0
0
618755 - Stambene I socijalne usluge
755370 - Stambene usluge
618730-1525093
40512
Nabavka vozila
618770 - Sekundarno Zdravstvo - Gracanica
770400 - Shendetsia Sekondare - Gracanica
618770-1524902
40513
Nabavka medicinske opreme
175,000
50,000
225,000
205,903
205,903
636,806
0
0
Ukupno - Shendetsia Sekondare - Gracanica
175,000
50,000
225,000
205,903
205,903
636,806
0
0
Ukupno - Sekundarno Zdravstvo - Gracanica
175,000
50,000
225,000
205,903
205,903
636,806
0
0
Faqe 26
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
618920 - Obrazovanje i Nauka
923500 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Gracanica
618920-1524936
40514
Opremanje kabineta u skolama i predskolskim ustanovama
40,018
0
40,018
50,000
50,000
140,018
0
0
618920-1524945
40515
Nabavka skolskog inventara (klupe, stolice,namestaji, ormari)
40,000
0
40,000
40,000
50,000
130,000
0
0
618920-1524950
40516
Nabavka IT opreme
17,000
0
17,000
20,000
40,000
77,000
0
0
618920-1525110
40517
Izgradnja obdanista Badovac-Susica
0
0
0
120,000
0
120,000
0
0
618920-1525112
40518
Zavrsetak zgrade i opremanje obdanista u Ugljaru
0
0
0
86,159
0
86,159
0
0
97,018
0
97,018
316,159
140,000
553,177
0
0
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Gracanica
932100 - Osnovno Obrazovanje - Gracanica
618920-1524971
40519
Rekonstrukcija OS u Ugljaru
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
618920-1524985
40520
Rekonstrukcija OS u Preocu
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
618920-1524996
40521
Rekonstrukcija OS u Livadju
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
618920-1525005
40522
Renoviranje skolskih fiskulturnih sala i terena
45,000
0
45,000
50,000
50,000
145,000
0
0
175,000
0
175,000
50,000
50,000
275,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Gracanica
944100 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Gracanica
618920-1525009
40523
Opremanje obrazovnog centra u Lapljem Selu inventarom i ostalom opremom
35,000
0
35,000
0
30,000
65,000
0
0
618920-1525015
40524
Izgradnja fiskulturne sale u skoli Miladin Mitic-Laplje Selo Faza I
60,000
0
60,000
70,000
0
130,000
0
0
618920-1525017
40525
Uvodjenje video nadzora u skolama
30,000
0
30,000
0
10,000
40,000
0
0
618920-1525034
40526
Opremanje fiskulturnih sala sportskim rekvizitima i opremom
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
618920-1525116
40527
Izgradnja omladinskog centra u Lepini
0
0
0
0
150,000
150,000
0
0
618920-1525117
40528
Renoviranje sale Doma kulture u Caglavici
0
0
0
0
62,889
62,889
0
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Gracanica
155,000
0
155,000
70,000
252,889
477,889
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
427,018
0
427,018
436,159
442,889
1,306,066
0
0
1,520,164
1,247,093
2,767,257
2,661,643
2,698,932
8,127,832
0
0
20,000
20,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
Ukupno - Gracanica
621000 - Dragas
621660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663500 - Urbano Planiranje i Inspekcija
621660-1524311
40529
Izgradnja puta i pratece infrastrukture u Dragasu
621660-1524358
40530
Izgradnja vodovodne mreze Dragas-Sportski centar
621660-1524414
40531
Zajednicko finaciranje sa donatorima
621660-1524425
40532
Izgradnja Decjek centra u Dragasu
621660-1524471
40533
Izgradbja Kanalizacije u Dragasu
Faqe 27
5,000
15,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
10,000
50,000
60,000
60,000
60,000
180,000
0
0
107,804
42,196
150,000
150,000
150,000
450,000
0
0
0
9,462
9,462
100,000
100,000
209,462
0
0
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
621660-1524473
40534
Izgradnja kanalizacije u Biznis centar
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
621660-1524591
40535
Izgradna puta Dragas-Sportski centar
40,105
9,895
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
621660-1524597
40536
Odrzdavanje puteva , opstina
30,000
0
30,000
52,390
52,391
134,781
0
0
621660-1524613
40537
Regulacija grobla u gradu
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1524616
40538
Vodovod u Dragasu-Nastavak radova
0
107,977
107,977
493,041
706,959
1,307,977
0
0
621660-1524620
40539
Nadzor Projekta
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
621660-1524675
40540
Pokackavane puta s. Zapluxhe
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
621660-1524682
40541
Izg.Kanal. U s. Zapuxhe
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
621660-1524698
40542
Rehabilitacija puta Zapluxhe -Planina
20,000
0
20,000
100,000
100,000
220,000
0
0
621660-1524705
40543
Kanalizacija u s. Blac
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
621660-1524711
40544
Pokockavanje puta u s. Blac
20,000
0
20,000
100,000
100,000
220,000
0
0
621660-1524716
40545
Otvaranje puta Bresan-Planina
45,000
0
45,000
100,000
100,000
245,000
0
0
621660-1524721
40546
Otvaranje puta u F. cook
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1524752
40547
Pokockavane puta u selo Bresan
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
0
0
621660-1524766
40548
Pokockavanje puta u selo Kuklibeg
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1524780
40549
Kanalizacija u selo Kuklibeg
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1524811
40550
Pokockavanje puta s. Kuk
30,000
0
30,000
100,000
100,000
230,000
0
0
621660-1524815
40551
Pokockavanje puta s. Zgatar
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1524823
40552
Pokockavanje puta u s. Brut
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1524829
40553
Izgradnja puta Zgatar-Gjerman
35,000
0
35,000
50,000
50,000
135,000
0
0
621660-1524840
40554
Otvaranje puta u Pravcu sume u s. Brrut
40,000
0
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
621660-1524845
40555
Pokockavanje puta u s. Pllave
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1524871
40556
Izgradnja kanalizacije na selo. plave
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1524872
40557
Pokockavanje puta u s. Pllajnik
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1524878
40558
Pokockavanje puta u selo Xerrxe
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1524882
40559
Pokockavanje puteva u s. Rrenc
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1524885
40560
Pokockavanje puteva u s. Shajne
40,000
0
40,000
100,000
100,000
240,000
0
0
621660-1524890
40561
Izgradnja ifrastrukturni objekata e selo Shajna
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1524900
40562
Pokockavane puteva u selo Kapra
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1525037
40563
Pokockavanje puteva u selo Bellobrad
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1525076
40564
Pokockavanje puteva u selo Zym
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1525081
40565
Pokockavanje puteva u s. Brezna
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
621660-1525085
40566
Otvaranje puta Trokan - L.Breznes
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
Faqe 28
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
621660-1525088
40567
Sanacija rezervuara u selo Buca
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
0
621660-1525091
40568
Pokockavanje puteve u S. Buce
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1525152
40569
Pokockavane puteva u s. Kosave
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1525314
40570
Izgradnja puta Shajna -Planina
20,000
0
20,000
100,000
100,000
220,000
0
0
621660-1525315
40571
Izgradna kanalizacije u s. Buzes
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1525316
40572
Asfaltiranje puta u Backu
120,000
0
120,000
50,000
50,000
220,000
0
0
621660-1525396
40573
Otvaranje puta Radesa-Planina
10,000
0
10,000
50,000
50,000
110,000
0
0
621660-1525404
40574
Izgradnja puta Radesha - Lestane
60,000
0
60,000
70,000
70,000
200,000
0
0
621660-1525406
40575
Pokockavane puteva u s. Lestane
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1525408
40576
Pokockavanje puteva u s. Lubovist
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1525411
40577
Pokockavanje puteva u selo Vraniste
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1525433
40578
Rrgulacija kanalizacije i vodovoda u s. Globocica
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1525435
40579
Pokockavanje puteva u s. Zlipotok
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1525436
40580
Izgradnja Puta s. Rapca
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
621660-1525437
40581
Regulacija centra u s. Krstec
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1525438
40582
Izgradnja vodovod. i kan. u s. Mlike
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
621660-1525439
40583
Rregulacija toka vode u selo Krushevo
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
621660-1525440
40584
Izgradnja kanalizacije i vodosnabdijevanja na s. Restelice
100,000
0
100,000
311,300
333,615
744,915
0
0
621660-1525441
40585
Izgradnja puta Restelica-nastavak radova
120,000
0
120,000
200,000
200,000
520,000
0
0
621660-1525442
40586
Rregulacija korite reke u s. Brod-Nastavak rad.
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
1,724,909
294,530
2,019,439
2,446,731
2,682,965
7,149,135
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,724,909
294,530
2,019,439
2,446,731
2,682,965
7,149,135
0
0
621730 - Osnovno Zdravstvo
735500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
621730-1525443
40587
Medicinska aparatura.
0
10,895
10,895
72,538
65,041
148,474
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
10,895
10,895
72,538
65,041
148,474
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
10,895
10,895
72,538
65,041
148,474
0
0
621850 - Kultura, Omladina i Sport
850090 - Kultura - Dragas
621850-1524480
40588
Finaciranje aktivnosti u oblasti kulture,sporta i zena .
0
30,000
30,000
100,000
100,000
230,000
0
0
Ukupno - Kultura - Dragas
0
30,000
30,000
100,000
100,000
230,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
30,000
30,000
100,000
100,000
230,000
0
0
621920 - Obrazovanje i Nauka
Faqe 29
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
920450 - Administracija - Dragas
621920-1524475
40589
Renoviranje Osnovnih skola
72,538
0
72,538
72,538
72,538
217,614
0
0
621920-1525393
40590
Rregulacija dvoriste u s. Radesa
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
621920-1525398
40591
Rregulacija dvoriste skole u Brodu
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
122,538
0
122,538
72,538
72,538
267,614
0
0
Ukupno - Administracija - Dragas
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Dragas
122,538
0
122,538
72,538
72,538
267,614
0
0
1,847,447
335,425
2,182,872
2,691,807
2,920,544
7,795,223
0
0
622000 - Prizren
622163 - Administracija i Osoblje
163100 - Administracija - Prizren
622163-1111426
82432
Nabavka vozila
0
60,000
60,000
40,000
40,000
140,000
0
0
622163-1111443
82440
Snabdevanje inventarom za potrebe SO Prizren
0
15,000
15,000
15,000
20,000
50,000
0
0
622163-1215209
85437
Obezbedjenje i odrzavanje objekata
0
30,000
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
622163-1215217
85439
Priprema projekta za potrebe skupstine opstine
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
0
622163-1319787
87661
Odravanje i renoviranje objekata Opstine Prizren
0
40,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
622163-1319807
87669
Odrzavanje Memorijalnog Kompleksa Rata UCK u Opstini Prizren
0
40,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
622163-1421859
89565
Snabdevanje sa kompjuterima i ostala oprema za Opstinu
0
5,000
5,000
15,000
15,000
35,000
0
0
622163-1421861
89567
Rekonstrukcija kompleksa u selu Jeskovo
0
0
0
0
55,000
55,000
0
0
622163-1524502
40592
Nastavak izgradnje memorijalnog Kompleksa Nacionalnih Boraca na Groblju u Ljandovici
0
250,000
250,000
150,000
0
400,000
0
0
622163-1524509
40593
Ponovna izgradnja memorijalnih kompleksa u selu Lez i Kushnin Vrri
0
0
0
0
60,000
60,000
0
0
622163-1524514
40594
Ponovna izgradnja memorijalnih kompleksa u selu Kabas
0
0
0
0
45,000
45,000
0
0
622163-1524519
40595
Nabavka uniformi slu?benika koji primaju kancelariju u Prizren
0
30,000
30,000
35,000
40,000
105,000
0
0
622163-1524526
40596
Nabavka digitalnog sistema za prijemnu kancelariju
0
10,000
10,000
20,000
30,000
60,000
0
0
622163-1524528
40597
Obuka osoblja opstinske administracije
0
10,000
10,000
15,000
15,000
40,000
0
0
622163-1524530
40598
Izgradnja kancelarije maticne sluzbe u Djonaju
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622163-1524534
40599
Izgradnja kancelarije maticne sluzbe u Ljubizdi kod Prizrena
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
Ukupno - Administracija - Prizren
0
595,000
595,000
440,000
470,000
1,505,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
595,000
595,000
440,000
470,000
1,505,000
0
0
622166 - Inspekcija
166190 - Inspekcija - Prizren
622166-1215351
85441
Rusenje objekata
0
60,000
60,000
70,000
80,000
210,000
0
0
622166-1215354
85442
Uklanjanje objekata od privremenog karaktera
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
Faqe 30
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622166-1215359
85443
Intervencija kod objekata koji predstavljaju rizik za gradjane
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622166-1215364
85444
Intervencija na opstinskoj infrastrukturi gde ima pristup inspekcija
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622166-1215366
85445
Uzimanje i slanje uzoraka za analize
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622166-1215368
85446
Podizanje profesionalizma zaposljenog osoblja
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622166-1524783
40600
Nabavka dva vozila za potrebe Inspektorijata
0
40,000
40,000
20,000
20,000
80,000
0
0
Ukupno - Inspekcija - Prizren
0
140,000
140,000
140,000
150,000
430,000
0
0
Ukupno - Inspekcija
0
140,000
140,000
140,000
150,000
430,000
0
0
622180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180100 - Putna Infrastruktura - Prizren
622180-1110843
82447
Odrzavanje lokalnih puteva izgradjenih od betona i izgradnja trotoara
400,000
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
0
0
622180-1111111
82459
Horizontalno i vertikalno oznacavanje
180,000
0
180,000
200,000
200,000
580,000
0
0
622180-1111134
82463
Snabdevanje sljunkom za ne-asfaltirane puteve
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
0
0
622180-1111219
82477
Letnje i zimsko odrzavanje puteva u gradu i selima (ciscenje i pranje ulica)
830,000
0
830,000
879,209
900,000
2,609,209
0
0
622180-1112860
82446
Instaliranje javnog osvetljenja i popravka postojeceg osvetljenja
220,000
0
220,000
250,000
300,000
770,000
0
0
622180-1214922
85447
Revitalizacija trga "Prizrenska Liga"
115,000
0
115,000
0
0
115,000
0
0
622180-1215054
85457
Izgradnja novog groblja u Landovici
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
622180-1215055
85458
Postavljanje standardnih ograda
20,000
0
20,000
30,000
40,000
90,000
0
0
622180-1215056
85459
Sejanje sadnice drveta
20,000
0
20,000
20,000
30,000
70,000
0
0
622180-1216587
87672
Povecanje kapaciteta pijace vode u gradu - PZ
396,536
0
396,536
0
0
396,536
0
0
622180-1216858
85471
Adaptacija rupa na asfaltu i na lokalnim putevima
400,000
0
400,000
450,000
500,000
1,350,000
0
0
622180-1318631
87674
Izgradnja kanalizacije u naselju "Bajram Curri"
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
622180-1318829
87692
Izgradnja lokalnih puteva i kanalizacije u selu Randobrava
67,424
0
67,424
0
0
67,424
0
0
622180-1319165
87700
Izgradnja vodovoda u selu Manastirica
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
622180-1319759
87714
Izgradnja puta "Stari tranzit"
1,000,000
0
1,000,000
0
0
1,000,000
0
0
622180-1319773
87715
Izgradnja vodovoda u selu Ljubizda - PZ
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
622180-1421724
89569
Izrada projekata
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
0
0
622180-1421726
89570
Administriranje smeca u Prizrenu
800,000
200,000
1,000,000
1,400,000
1,367,798
3,767,798
0
0
622180-1421727
89571
Studija fizibiliteta za razne projekte
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
622180-1421738
89575
Izgradnja puteva u naselju UCK
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622180-1421766
89580
Izgradnja kanalizacije u Caparce
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
622180-1421768
89581
Rehabilitacija puta u Manastirici
144,125
0
144,125
0
0
144,125
0
0
622180-1421769
89582
Rehabilitacija puta u naselju "Kurilo"
0
30,000
30,000
100,000
300,000
430,000
0
0
622180-1421783
89584
Izgradnja lokalnih puteva u Atmadzi
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
Faqe 31
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622180-1421788
89586
Izgradnja puta Spenadija - Caparce
42,296
0
42,296
0
0
42,296
0
0
622180-1421803
89593
Izgradnja vodovoda u selu legenda- Malesi e Re-Korisa
180,000
0
180,000
0
0
180,000
0
0
622180-1422295
89600
Izgradnja puta Zjum-Ljugista Has-Dedaj
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622180-1523968
40602
Izgradnja lokalnih ulica u Korisi
120,000
0
120,000
0
0
120,000
0
0
622180-1523971
40601
Izgradnja kanalizacije i ulice "Beteja e Pashtrikut"-Naselje Arbana
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
622180-1523974
40603
Izgradnja lokalnih ulica i kanalizacije u selu Nasec
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622180-1523977
40604
Izgradnja lokalnih ulica u Lybiqevu(Malesi e Vrrinit)
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1523983
40605
Izgradnja lokalnih ulica u Posliste
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
622180-1523990
40606
Izgradnja kanalizacionog sistema u Has Ljubizdi
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524004
40607
Izgradnja kanalizacije u Mazreku, II faza
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524005
40608
Izgradnja kanalizacije u selu Kojusa
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
622180-1524007
40609
Izgradnja lokalnih ulica u Medvece
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
622180-1524011
40610
Izgradnja lokalnih ulica u Mazreku
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524015
40611
Izgradnja lokalnih ulica u Dedaju
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
622180-1524016
40612
Izgradnja lokalnih ulica u selu Bilusa
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524017
40613
Izgradnja lokalnih ulica i zastitnog zida u Murademu
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524023
40614
Izgradnja lokalnih ulica u selu Novake-naselje Palusi
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524049
40615
Rehabilitacija vodovoda u Korisi
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
622180-1524052
40616
Izgradnja lokalnih ulica u Pirane
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524053
40617
Izgradnja lokalnih ulica u Velesi
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524055
40618
Izgradnja lokalnih ulica u Bregdri
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524057
40619
Izgradnja lokalnih ulica u Ljubizdi kod Prizrena
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524059
40620
Izgradnja lokalnih ulica u Maloj Krusi
30,000
0
30,000
50,000
0
80,000
0
0
622180-1524083
40621
Uredjivanje korita reke u Zojzu
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
622180-1524086
40622
Uredjivanje parka u naselju Dardanija
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
622180-1524106
40623
Uredjivanje korita reke u Ljandovici
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
622180-1524111
40624
Izgradnja kosina u Opstini Prizren
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
622180-1524126
40625
Izgradnja kanalizacije otpadne vode u Djonaju
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524128
40626
Izgradnja rezervoara pijace vode u selu Djonaj
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524131
40627
Izgradnja kanalizacije i ulice u selu Kabas Has
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524154
40628
Povecavanje kapaciteta pijace vode u Krajku
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524157
40629
Izgradnja kanalizacije u Gorozupi
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
622180-1524158
40630
Izgradnja lokalnih ulica u Zojzu
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
Faqe 32
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622180-1524167
40631
Izgradnja lokalnih ulica u Donjoj Srbici
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524173
40632
Izgradnja kanalizacije i vodovoda u Pirane
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
622180-1524178
40633
Izgradnja akumulacionog bazena za pijacu vodu u Randobravu
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622180-1524185
40634
Izgradnja zastitnog zida u Musnikovu
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
622180-1524193
40635
Povecavanje kapaciteta pijace vode u Zuru
110,000
0
110,000
0
0
110,000
0
0
622180-1524195
40636
Izgradnja kanalizacije i ulice u naselju"Gurishta" u Zuru
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
622180-1524197
40637
Izgradnja mosta u selu Spenadija
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
622180-1524199
40638
Izgradnja Stare ulice u Jeskovu
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
622180-1524204
40639
Povecavanje kapaciteta pijace vode u naselju "11 Mart" i u naselju "2 Juli"
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524206
40640
Izgradanja kanalizacije, vodovoda i rehabilitacuja ulica u Podkalaji
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
622180-1524209
40641
Izgradnja lokalnih ulica u Grazdaniku
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
622180-1524213
40642
Izgradnja kanalizacije, vodovoda i ulica u Tususu
622180-1524224
40643
Izgradnja spomenika za dva nacionalna borca na trgu u selu Dobrusta
622180-1524229
40644
Asfaltiranje ulica u Romaje
622180-1524233
40645
Uredjivanje korita reke Bistrice
622180-1524236
40646
Izgradnja ulice u naselju "Boka"
622180-1524289
40647
622180-1524290
622180-1524291
0
120,000
120,000
0
0
120,000
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
0
200,000
200,000
0
0
200,000
0
0
7,000
23,000
30,000
0
0
30,000
0
0
Izgradnja ulica Donja Srbica-Gornja Srbica
0
0
0
300,000
0
300,000
0
0
40648
Izgradnja lokalnih ulica u selu Krajk
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
40649
Izgradnja trotoara u Djonaju
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
622180-1524294
40650
Izgradnja lokalnih ulica u selu Gorozhupa
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622180-1524296
40651
Tretiranje otpadnih voda-kolektor na reci Topluha
0
0
0
200,000
300,000
500,000
0
0
622180-1524300
40652
Izgradnja trotoara u Pirane
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622180-1524301
40653
Izgradnja lokalnih ulica u Randobravi
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
622180-1524305
40654
Izgradnja lokalnih ulica u Mushnikovu
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622180-1524314
40655
Izgradnja lokalnih ulica betonskim elementima u Vrbnici
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622180-1524315
40656
Ponovno otvaranje puta i rehabilitacija u naselju "11 Marsi"
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622180-1524319
40657
Prosirenje puta u selu Ljubiqevo
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
622180-1524323
40658
Izgradnja ulice Zojz-Smaq
0
0
0
400,000
0
400,000
0
0
622180-1524327
40659
Izgradnja ulicne infrastrukture "De Rada"(kruzni tok)-Tabakhane
0
0
0
500,000
500,000
1,000,000
0
0
622180-1524332
40660
Izgradnja ulicne infrastrukture "Remzi Ademi" (Tabakhane-trg Lige)
0
0
0
500,000
500,000
1,000,000
0
0
622180-1524336
40661
Izgradnja trotoara u selu Krajk
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
622180-1524340
40662
Uredjivanje zastitnog korita reke u selu Mushnikovo
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
622180-1524343
40663
Izgradnja puteva sa betonskim elementima u Dobriste
0
0
0
0
70,000
70,000
0
0
Faqe 33
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622180-1524346
40664
Izgradnja puteva sa betonskim elementima u selu Malesia e re
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
622180-1524348
40665
Izgradnja ulica u selu Jeskovo
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
622180-1524351
40666
Prosirenje puta Arbane-Landovice I faza
0
0
0
0
700,000
700,000
0
0
622180-1524402
40667
Izgradnja ulica i kanalizacije u naselju Bajram Curri
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
622180-1524407
40668
Izgradnja kanalizacije u Malesi te re
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
622180-1524420
40669
Izgradnja i prosirenje ulice bivsi Tranzit KFORA- Stari Tranzit (Baruthane)
622180-1524423
40670
Eksproprijacija imovina za izgradnju impianata otpadnih voda u Vlasnje
622180-1524539
40671
Izgradnja ulica, kanalizacije, vodovoda i drugih projekata sa ucescem gradjana i 342,432
donatora
622180-1524546
40672
Izgradnja puteva u naselju Vorfaj, Bislimaj u smeru Grazdanik
622180-1524549
40673
Izgradnja kanalizacije u naselju Osmanaj i Bislimaj u Kobaju
622180-1524551
40674
622180-1524554
622180-1524556
0
0
0
859,166
930,000
1,789,166
0
0
800,000
200,000
1,000,000
1,000,000
1,200,000
3,200,000
0
0
2,611
345,043
800,000
900,000
2,045,043
0
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
25,000
15,000
40,000
0
0
40,000
0
0
Izrada projekta za izgradnju kruznog toka
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
40675
Izgradnja vodovoda u Lokvici i Recane
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
40676
Snabdevanje kockama sela Nebregoste i Jablanica
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
622180-1524562
40677
Izgradnja zastitnog zida u Nebregoste
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
622180-1524566
40678
Izgradnja kanalizacije u Novo Selo
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
622180-1524568
40679
Sredjivanje ulica kockama Donje Ljubinje i Grncare
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
622180-1524576
40680
Izgradnja kanalizacije u Planeju
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
622180-1525115
40681
izgradnja lokalnih ulica u Planeju
Ukupno - Putna Infrastruktura - Prizren
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
8,054,813
2,135,611
10,190,424
9,598,375
9,767,798
29,556,597
0
0
184140 - Vatrogasci i Inspekcija
622180-1319910
87717
Mala oprema unutar Direktorijata za sektor Emergentnosti
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622180-1421777
89601
Projekat za osposobljavanje i senzibilizaciju gradjana
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
0
622180-1422403
89602
Izrada planova za emergentno reagovanje
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
622180-1422404
89603
Oprema vatrogasaca specijalnim vozilima
0
160,000
160,000
180,000
200,000
540,000
0
0
622180-1422405
89604
Opste vezbe (poljske)
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
622180-1422407
89605
Planovi vezbe i procena spremnosti
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
0
622180-1524493
40682
Odrzavanje dva sklonista u naselju Ortakol
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
622180-1524522
40683
Studija fizibiliteta za gromobrane
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
0
245,000
245,000
255,000
275,000
775,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
8,054,813
2,380,611
10,435,424
9,853,375
10,042,798
30,331,597
0
0
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
622195 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
195500 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
622195-1524880
40684
Snabdevanje gradjevinskim materijalom za socijalne slucajeve
Faqe 34
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
21,000
0
0
622470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470100 - Poljoprivreda - Prizren
622470-094919
80502
Vakcinacija pasa protiv besnila
0
7,000
7,000
7,000
7,000
622470-095040
80505
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija grada
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
622470-1110832
82497
Popravka poljskih puteva
0
20,000
20,000
40,000
40,000
100,000
0
0
622470-1421711
89607
Subvencija 800 ha sa kukuruznim semenom
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
0
622470-1421760
89609
Elimisanje pasa lutalica
622470-1421843
89610
Snabdevanje sa 20 masina za muzenje za fermere
622470-1421884
89613
Opravka brane za navodnjavanje i odvodnjavanje zemljista
622470-1524119
40685
Subvencionisane sa zitnim semenom poljoprivrednici za Prizren
622470-1524134
40686
Izgradnja betonskog kanala za navodnjavanje "Arat e Gurres" Zur
622470-1524148
40687
622470-1524150
622470-1524155
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
9,300
0
9,300
0
0
9,300
0
0
0
0
0
120,000
0
120,000
0
0
12,000
108,000
120,000
120,000
120,000
360,000
0
0
0
75,000
75,000
0
0
75,000
0
0
Izgradnja brane-Grazdanik i odvodnjavanje zemljita-Dedaj
0
55,000
55,000
0
0
55,000
0
0
40688
Plodnost zemljista i preporuke ze djubrenje zemljista
0
25,000
25,000
35,000
35,000
95,000
0
0
40689
Snabdevanje sa 10 tona hrane za ribe- za 5 ribnjaka
0
15,000
15,000
20,000
20,000
55,000
0
0
622470-1524166
40690
Podizanje 30 plastenika sa ucescem (500 m2, 240 m2 i 144 m2)
0
70,000
70,000
70,000
95,000
235,000
0
0
622470-1524259
40691
Prosirenje vodovodnog sistema za sela u okolini Opstine Prizren
0
0
0
0
120,000
120,000
0
0
622470-1524374
40692
Rehabilitacija brane za navodnjavanje u selu Donja Srbica
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Prizren
21,300
500,000
521,300
482,000
507,000
1,510,300
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
21,300
500,000
521,300
482,000
507,000
1,510,300
0
0
622480 - Ekonomski Razvoj
480500 - Turizam - Prizren
622480-1111460
82517
Projekti sufinansiranjem donatora u polju turistickog razvoja
0
10,000
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
622480-1111462
82518
Mali projekti unutar odeljenja
0
40,000
40,000
20,000
20,000
80,000
0
0
622480-1215493
85485
Urbani namestaji - standovi za prodaju turistickih proizvoda
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
622480-1319824
87726
Projekat za Informativni Turisticki Centar
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
622480-1319832
87727
Izgradnja putne infrastrukture, vodovoda,kanalizacije i instaliranja elektricne energije
100,000
u Parku Biznisa
50,000
150,000
150,000
150,000
450,000
0
0
622480-1319854
87728
Osvetljavanje monumentalnih objekata
0
10,000
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
622480-1319859
87730
Rehabilitacija fasada u Historijskom Centru Prizrena
0
20,000
20,000
40,000
40,000
100,000
0
0
622480-1319861
87731
Odrzavanje sumskih puteva
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
622480-1319864
87734
Organizovanje sajmova
0
30,000
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
622480-1421863
89614
Izrada projekata
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Faqe 35
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622480-1524744
40693
Projekti i izgradnja turistickih parkova u ur, Has i u upskoj zoni
0
20,000
20,000
10,000
10,000
40,000
0
0
622480-1524746
40694
Izgradnja Muzej Kule u Jeshkovu
0
30,000
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
622480-1524748
40695
Dizajniranje i shtampanje promocionog materijala
0
15,000
15,000
14,000
15,000
44,000
0
0
622480-1524753
40696
Otvaranje planinskog puta za razvoj ruralnog turizma u ur
0
30,000
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
622480-1524754
40697
Uredjivanje ambijenta planinkih kuica u Struju
0
30,000
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
622480-1524756
40698
Izgradnja planinskih kucica na Kopanavoda
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
622480-1524761
40699
Izgradnja konaka,muzej kuce parohije u Zjumu
0
30,000
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
622480-1524763
40700
Izgradnja staze duz Belog Drima u Djonaje
0
30,000
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
622480-1524767
40701
Izrada Strateskog Plana Za Ekonomski Razvoj Turizma
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
622480-1524773
40702
Restauracija fasada u turistikim ulicama
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
622480-1524774
40703
Izgradnja turistickog parka u Nasec
0
30,000
30,000
30,000
100,000
160,000
0
0
Ukupno - Turizam - Prizren
100,000
430,000
530,000
579,000
650,000
1,759,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
100,000
430,000
530,000
579,000
650,000
1,759,000
0
0
622650 - Kadastar i Geodezija
650500 - Katastar Usluge - Prizren
622650-1524713
40704
Inventar za Arhivu
0
4,000
4,000
10,000
10,000
24,000
0
0
622650-1524729
40705
Snabdevanje GPS za katastarska merenja
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
622650-1524732
40706
Kontroler i zalon za GPS
0
4,000
4,000
0
0
4,000
0
0
622650-1524734
40707
Elektronski delovi za geodeziju
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
622650-1524736
40708
Servisiranje aparata za geodeziju
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
622650-1524738
40709
Licenca za softwere za geodeziju
0
2,000
2,000
10,000
10,000
22,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Prizren
0
35,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
35,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
622660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660550 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Prizren
622660-1319813
87740
Izrada strateske procene za sredine Opstinskog Razvojnog Plana (ORP)
0
120,000
120,000
120,000
120,000
360,000
0
0
622660-1319823
87745
Izrada regulativnog plana gde ce se izgraditi Univerzitet
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622660-1319829
87746
Tretiranje objekata od kulturne-historijske vrednosti (restauracija, konzerviranje,revitalizacija)
0
obuhvativsi
100,000 i monumente,
100,000 kao sto
50,000
su: Hamam,50,000
Dzamije i individualne
200,000 kuce
0
0
622660-1319833
87747
Rehabilitacija Historijskog Centra u oblasti kulturno-historijskog nasledja
0
0
0
30,000
40,000
70,000
0
0
622660-1319838
87749
Nastavak fasadiranja i adaptacije krovova u gradu
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
622660-1421960
89615
Restauracija podkaljaje
0
0
0
0
80,000
80,000
0
0
622660-1421961
89616
Izgradnja Stadiona u Boka Boka
0
0
0
0
110,000
110,000
0
0
622660-1422493
89618
Izrada projekta za restauraciju mosta Arasta
0
20,000
20,000
120,000
0
140,000
0
0
Faqe 36
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622660-1524687
40710
Izrada i implementacija Planova-regulativnih-
0
35,000
35,000
50,000
0
85,000
0
0
622660-1524696
40711
Obnavljanje ulica u historijskom centru
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622660-1524700
40712
Izrada zonalnih mapa Opstine po ROP
0
70,000
70,000
90,000
70,000
230,000
0
0
622660-1524708
40713
Zelene oaze u nekim delovima Grada
0
25,000
25,000
20,000
10,000
55,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Prizren
0
470,000
470,000
500,000
500,000
1,470,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
470,000
470,000
500,000
500,000
1,470,000
0
0
622730 - Osnovno Zdravstvo
736000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
622730-1318273
87754
Stomatoloske stolice
0
0
0
0
35,000
35,000
0
0
622730-1319786
87773
Kupovina autoambulante sa pratecom opremom
0
0
0
0
45,000
45,000
0
0
622730-1420905
89620
Inventar
20,000
0
20,000
20,000
50,000
90,000
0
0
622730-1420910
89621
Medicinska oprema
65,000
0
65,000
30,000
40,000
135,000
0
0
622730-1420911
89622
Stomatoloska oprema
10,000
0
10,000
10,000
20,000
40,000
0
0
622730-1420919
89623
Odrsavanje i renoviranje za primarne zdravstvene zastite u Prizren
110,858
0
110,858
150,861
162,858
424,577
0
0
622730-1420922
89624
Auto vozilo -Kombi bus za dializu
35,000
0
35,000
30,000
0
65,000
0
0
622730-1420931
89625
Krecenje CPZ-va (zdravstvenih objekata, unutra i van)
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
622730-1420943
89626
laboratorijska oprema
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
622730-1420945
89627
Izgradnja CPZ-va u naselju "Kurilo"
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622730-1420948
89628
Elektricna oprema PC
15,000
0
15,000
15,000
20,000
50,000
0
0
622730-1421013
89634
Izgradnja Socijalnih objekata i za porodice palih boraca
0
0
0
183,266
283,144
466,410
0
0
622730-1421017
89635
Ostala oprema
27,000
0
27,000
20,000
30,000
77,000
0
0
622730-1421020
89636
Aparat za kabinet rentgena-ultrazvucnog
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622730-1421022
89637
Kompletno renoviranje krova GCPZ-va
0
0
0
117,000
0
117,000
0
0
622730-1524255
40714
Liftovi i hitne pomocne stepenice u GCPZ-u i CPZ-1
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622730-1524260
40715
Izgradnja APZ u selu Vrbnica-Skoza
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
622730-1524268
40716
Izgradnja APZ u selu Kobaj
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
622730-1524274
40717
Izgradnja APZ u selu Qendres
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
542,858
0
542,858
726,127
826,002
2,094,987
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
542,858
0
542,858
726,127
826,002
2,094,987
0
0
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
50,000
200,000
0
150,000
350,000
0
0
622755 - Stambene I socijalne usluge
755460 - Socijalne usluge
622730-1421068
89640
Kupovina jednog autovozila za CSR
622730-1421070
89641
Snabdevanje sa gradjevinskim materijalom za adaptaciju nekih kuca, za siromasne
150,000
porodice
Faqe 37
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622730-1421077
89643
Izrada malih projekata
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
622730-1421078
89644
Izgradnja drugog objekta CSR
0
0
0
100,000
100,000
200,000
0
0
622755-1524485
40718
Izgradnja Starackog Doma
0
0
0
100,000
100,000
200,000
0
0
622755-1524511
40719
Nova izgradnja centra za resocijalizaciju dece i mladih sa socijalnim potrebama
0
0
0
80,000
30,000
110,000
0
0
622755-1524527
40720
Nabavka kompjutera za CSR
0
3,000
3,000
0
2,000
5,000
0
0
622755-1524547
40721
Renoviranje treceg sprata objekta CSR za arhivu
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
622755-1524577
40722
Snabdevanje kancelarije klima uredjajem
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
622755-1524581
40723
Snabdevanje materijalom za hitne slucajeve
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
622755-1525077
40724
Izgradnja stanova za porodice palih boraca i invalida rata, veterana, zatvorenika,i300,000
siroma?nih porodica
200,000
622755-1525079
40725
Pokrivanje troskova sahrane osoba sa potrebama
500,000
500,000
500,000
1,500,000
0
0
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
Ukupno - Socijalne usluge
450,000
398,000
848,000
800,000
882,000
2,530,000
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
450,000
398,000
848,000
800,000
882,000
2,530,000
0
0
622850 - Kultura, Omladina i Sport
850100 - Kultura - Prizren
622850-1215276
85519
Izrada projekata
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
622850-1215279
85520
Izgrada Doma kulture u Zagradskoj Hoci
50,000
28,500
78,500
0
0
78,500
0
0
622850-1215286
85524
Izgrada sportskih terena u Medvecu
50,000
50,000
100,000
100,000
0
200,000
0
0
622850-1215944
85528
Renoviranje i odrzavanje postojecih kulturnih i sportskih centara
50,000
0
50,000
60,000
60,000
170,000
0
0
622850-1319883
87783
Izgradnja sportskog terena u selu Donja Srbica
50,000
50,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
622850-1319887
87787
Organizovanje tradicionalnih festivala - "Zambaku i Prizrenit, Fluturat, rock live"
0
40,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
622850-1319891
87791
Izgradnja sportskih terena
0
0
0
100,000
150,000
250,000
0
0
622850-1422313
89649
Izgradnja kulturno-sportskog centra u selu Pirane
0
0
0
120,000
100,000
220,000
0
0
622850-1524575
40726
Izgradnja Biblioteke(regionalne) u Prizrenu
100,000
40,000
140,000
140,000
140,000
420,000
0
0
622850-1524640
40727
Izgradnja Kulturno-Omladinskog Centra Boshnjaka
622850-1524642
40728
Izgradnja Kulturno-Omladinskog Centra
622850-1524686
40729
Inventarizacija postojecih objekata
622850-1524694
40730
622850-1524703
40731
622850-1524710
40732
Projekat razvojne politike kulture
622850-1524714
40733
Izgradnja Kulturnog Centra u Maloj Krui
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
100,000
50,000
150,000
0
0
150,000
0
0
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Nagradjeni projekti godine
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Snabdevanje rekvizitima
0
31,500
31,500
30,000
40,000
101,500
0
0
150,000
100,000
250,000
250,000
250,000
750,000
0
0
Ukupno - Kultura - Prizren
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
600,000
450,000
1,050,000
1,060,000
1,100,000
3,210,000
0
0
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
850900 - Sport i Rekreacija - Prizren
622850-1524718
40734
Izgradnja sportskih terena u Nebregote
Faqe 38
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Sport i Rekreacija - Prizren
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
600,000
450,000
1,050,000
1,100,000
1,100,000
3,250,000
0
0
46,451
0
46,451
30,000
50,000
126,451
0
0
622920 - Obrazovanje i Nauka
920500 - Administracija - Prizren
622920-1422147
89658
Izrada raznih projekata za skolske objekte
622920-1422472
89677
Krecenje unutrasnjosti i spolja skolskih objekata
622920-1422508
89685
Snabdevanje sportskom opremom za sale fizickog vaspitanja
622920-1422540
89693
622920-1422557
622920-1524295
0
0
0
100,000
60,000
160,000
0
0
30,000
0
30,000
0
50,000
80,000
0
0
Izrada partera i sportskog terena u skoli "Gjon Buzuku" - selo Romaja
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
89698
Izrada infrastrukture skolskog objekta "Zenun Cocaj" - Djonaj
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
40735
Izgradnja aneksa Skolskog objekta "Gjon Buzuku" gimnazija u Zuru
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
622920-1524297
40736
Izgradnja novog skolskog objekta "Planjane" u Planjane
0
0
0
175,000
0
175,000
0
0
622920-1524341
40737
Izgradnja infrastrukture skolskih objekata
622920-1524918
40738
Izgradnja novog skolskog objekta (druga faza)"Dy Deshmoret" u Pirane
622920-1524921
40739
622920-1524923
622920-1524925
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
100,000
100,000
200,000
200,000
0
400,000
0
0
Izgradnja novog skolskog objekta (treca faza) "Pjeter Budi"u Dedaj
37,000
0
37,000
0
0
37,000
0
0
40740
Izgradnja sale fizickog vaspitanja u skoli "Ekrem Rexha" Ljubizhda
0
0
0
0
250,000
250,000
0
0
40741
Termicka izolacija fasade kolskog objekta "Luciano Matroni" Prizren
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
622920-1524926
40742
Instaliranje centralnog grejanja u kolskom objektu "Shtjefen Gjeqovi" Zym
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
622920-1524927
40743
Izgradnja novog skolskog objekta "Leke Dukagjini" u Prizrenu
50,000
50,000
100,000
0
0
100,000
0
0
622920-1524929
40744
Izgradnja sale fizickog vaspitanja u skoli "Izvor" Gornje Ljubinje
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
622920-1524932
40745
Izgradnja novog skolskog objekta "Zef Lush Marku" Velezhe
100,000
100,000
200,000
175,000
0
375,000
0
0
622920-1524933
40746
Izgradnja sale fizickog vaspitanja "Luigj Gurakuqi" Nashec
0
0
0
0
250,000
250,000
0
0
622920-1524934
40747
Instaliranje centralnog grejanja "Deshmoret e Vrrinitt" Billushe
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
622920-1524935
40748
Instaliranje centralnog grejanja "Deshmoret e Hasit" Kabash
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
622920-1524939
40749
Izgradnja novog skolskog objekta "Ekrem Rexha" Novo Selo
0
0
0
0
250,000
250,000
0
0
622920-1524940
40750
Instaliranje centralnog grejanja za skolski objekat "Besim Ndrecaj" Ljutoglav
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
622920-1524942
40751
Zamena krova na skolskom objektu "Leke Dukagjini" Prizren
0
0
0
0
80,000
80,000
0
0
622920-1524943
40752
Izgradnja depoa za goriva "25 Maj" Donje Ljubinje
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
622920-1524948
40753
Izgradnja novog skolskog objekta "Ardhmeria" Landovica
0
100,000
100,000
175,000
0
275,000
0
0
622920-1524952
40754
Renoviranje objekta muzicke shkole "Lorenc Antoni" u Prizrenu
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
622920-1524957
40755
Izgradnja novog shkolskog objekta "Pjeter Mazreku" Mazrek
0
100,000
100,000
175,000
0
275,000
0
0
622920-1524960
40756
Izgradnja sportskog terena "Shtjefen Gjeqovi" Bregdri
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
622920-1524961
40757
Sredjivanje shkolskog dvorista skole "Vellezerit Frasheri" Planeje
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
622920-1524962
40758
Izgradnja sportskog terena "Leke Dukagjini" Prizren
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
Faqe 39
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622920-1524964
40759
Postavljanje ograde kolskog objekta "Nazim Kokollari"Prizren
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
622920-1524966
40760
Izrada termike fasade kolskog objekta "Meto Bajraktari" Reqane
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
622920-1524972
40761
Izgradnja sportskog terena u skoli "Mati Logoreci" Prizren
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
622920-1524976
40762
Instaliranje centralnog grejanja "Mithat Frasheri" Krajk
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
622920-1524977
40763
Instaliranje centralnog grejanja "Leke Dukagjini" Petrove
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
622920-1524978
40764
Instaliranje centralnog grejanja za kolski objekat "Gjon Buzuku" Romaja
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
622920-1524980
40765
Postavljanje ograde kolskog dvori?ta "Mati Logoreci" Pz
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
622920-1524983
40766
Izrada termicke fasade kolskog objekta "Sinan Thaqi" Zojz
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
622920-1524986
40767
Izgradnja sportskog terena u skoli "Brigada 125" u Medvece
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
622920-1524987
40768
Izrada termicke fasade kolskog objekta "Abdyl Frasheri" Prizren
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622920-1524989
40769
Instaliranje centralnog grejanja "Sharr " Jablanica
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
622920-1524991
40770
Izgradnja novog skolskog objekta (drugi deo) "Ekrem Rexha"- Grncare
50,000
100,000
150,000
0
0
150,000
0
0
622920-1524997
40771
Postavljanje ograde shkolskog dvorishta "Nazim Biduri" Jeshkove
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
622920-1524998
40772
Izgradnja zashtitnog zida shkolskog dvorishta "Manastirica" Manastirica
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
622920-1525000
40773
Postavljanje ograde oko dvorista i izgradnja sportskog terena u skoli"Heronjte e Lumes"
20,000 u Dobrushti 0
20,000
0
0
20,000
0
0
622920-1525002
40774
Izgradnja novog predskolskog objekta u Zur
0
0
0
100,000
100,000
200,000
0
0
622920-1525003
40775
Zamena vrata i prozora ?kolskog objekta "Mushnikova" Mushnikova
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
683,451
600,000
1,283,451
1,600,000
1,725,000
4,608,451
0
0
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
Ukupno - Administracija - Prizren
932700 - Osnovno Obrazovanje - Prizren
622920-1422146
89657
Snabdevanje sa skolskim inventarom
622920-1422153
89660
Izgradnja skolskog objekta (treca faza) u Djonaj Has
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622920-1524944
40776
Izgradnja novog skolskog objekta "Bajram Curri" Lukije
100,000
0
100,000
150,000
0
250,000
0
0
622920-1524946
40777
Izgradnja sale fizickog vaspitanja "Fatmir Berisha" u Prizrenu
100,000
0
100,000
0
150,000
250,000
0
0
622920-1524970
40778
Izgradnja sale fizickog vaspitanja "Deshmoret e Zhurit" Zhur
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622920-1524973
40779
Instaliranje centralnog grejanja "Pjeter Mazreku" Kojush
28,549
0
28,549
0
0
28,549
0
0
622920-1524994
40780
Izgradnja sale fizickog vaspitanja "Haziz Tola" Pz
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622920-1524999
40781
Izgradnja sale fizickog vaspitanja u skoli "Deshmoret e Kabashit" u Korishi
70,000
0
70,000
100,000
0
170,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Prizren
578,549
0
578,549
300,000
200,000
1,078,549
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
1,262,000
600,000
1,862,000
1,900,000
1,925,000
5,687,000
0
0
11,030,971
6,038,611
17,069,582
16,595,502
17,127,800
50,792,884
0
0
Ukupno - Prizren
623000 - Orahovac
623163 - Administracija i Osoblje
Faqe 40
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
163110 - Administracija - Orahovac
623163-1524802
40782
Izgradnja kancelarija zemalja u opstini
623163-1524803
40783
Projekti sa primena CO
623163-1524804
40784
Rekonstrukcija opstinskih objekata uprave
623163-1524810
40785
Opsada kancelarija i regulacije zemljama
623163-1524842
40786
Informaciona tehnologija oprema
22,866
0
22,866
20,000
0
42,866
0
0
0
6,000
6,000
6,000
10,000
22,000
0
0
18,000
0
18,000
10,000
10,000
38,000
0
0
0
7,000
7,000
5,000
10,000
22,000
0
0
0
15,000
15,000
10,000
20,000
45,000
0
0
Ukupno - Administracija - Orahovac
40,866
28,000
68,866
51,000
50,000
169,866
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
40,866
28,000
68,866
51,000
50,000
169,866
0
0
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
10,000
0
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Inspekcija - Orahovac
10,000
25,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
Ukupno - Inspekcija
10,000
25,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
623166 - Inspekcija
166210 - Inspekcija - Orahovac
623166-1524847
40787
Rusenje zasti . bez dozvole i intervencije u riziku objektima gra?anima .
623166-1524857
40788
Vertikalna i horizontalna signalizacija puteva
623166-1524896
40789
Rekonstrukcija puteva seoski grada
623175 - Budzet i Finansije
175110 - Budzetiranje
623175-1524843
40790
Izgradnja drustva dolaze kuci iz rata
13,000
0
13,000
0
0
13,000
0
0
623175-1524844
40791
Donatorski projekti ( Helvetas
12,000
0
12,000
12,000
12,000
36,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
25,000
0
25,000
12,000
12,000
49,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
25,000
0
25,000
12,000
12,000
49,000
0
0
623180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181710 - Javna Infrastruktura - Orahovac
623180-1524202
40792
Izgradnja puta u Apterushe ( Nastavak)
0
80,000
80,000
83,238
0
163,238
0
0
623180-1524308
40793
Izgradnja puteva u Drenovac ( nastavak)
30,000
0
30,000
29,659
0
59,659
0
0
623180-1524478
40794
Izgradnja puta Drenovac - Bratatin ( nastavak)
50,000
0
50,000
62,940
0
112,940
0
0
623180-1524516
40795
Izgradnja ( asfaltni ) put
623180-1524555
40796
Kanalizaciju sela Nashpall i Petkovic ( nastavak
623180-1524660
40797
Izgradnja puteva u Velikoj Kruse ( nastavak
623180-1524745
40798
Izgradnja ( asfaltni ) put Fortesa - Zrze ( nastavak)
623180-1524751
40799
Izgradnja puta Fortesa ( nastavljena
623180-1524755
40800
Izgradnja ( asfaltni ) put Pastasel - Kaznik ( nastavljena
623180-1524764
40802
Izgradnja puteva u gradu Orahovca ( nastavak)
Faqe 41
0
0
0
12,099
0
12,099
0
0
10,000
0
10,000
29,814
0
39,814
0
0
0
44,562
44,562
15,719
0
60,281
0
0
0
8,051
8,051
12,099
0
20,150
0
0
50,000
0
50,000
198,194
0
248,194
0
0
70,000
0
70,000
80,590
0
150,590
0
0
140,000
0
140,000
149,965
0
289,965
0
0
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623180-1524768
40803
Izgradnja puta 28. novembra ( nastavak )
56,315
0
56,315
17,814
0
74,129
0
0
623180-1524782
40804
Izgradnja puteva u Ratkocu ( nastavak )
62,277
0
62,277
0
0
62,277
0
0
623180-1524784
40805
Put petlje ( tranzit) na Orahovac ( nastavljena)
0
10,000
10,000
50,000
0
60,000
0
0
623180-1524913
40807
Kanalizacija Pastasel- sela Polluze
60,000
0
60,000
77,713
0
137,713
0
0
623180-1524922
40808
Upravljanje svrstim otpadom
25,000
0
25,000
141,335
160,000
326,335
0
0
623180-1524930
40809
Rekonstrukcija puteva
0
0
0
20,000
100,000
120,000
0
0
623180-1524938
40810
Projekata koje sufinansira od strane donatora u javnu infrastrukturu
0
0
0
40,000
120,000
160,000
0
0
623180-1524947
40811
Ciscenje i odrzavanje puteva u dve sezone
75,000
0
75,000
70,000
90,000
235,000
0
0
623180-1524963
40812
Nabavka betonskih blokova ( nastavak)
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
623180-1524969
40813
Uklanjanje pasa lutalica (njihov stambeni )
15,000
0
15,000
30,000
40,000
85,000
0
0
623180-1524990
40814
Javna rasveta i odrzavanje postojece mreze )
40,000
0
40,000
40,000
100,000
180,000
0
0
623180-1525001
40815
Hitne intervencije u infrastrukturu
75,000
0
75,000
60,000
100,000
235,000
0
0
623180-1525026
40816
Izgradnja i unapredenje kanalizacije u opstini Orahovac
0
136,049
136,049
227,542
225,846
589,437
0
0
623180-1525036
40817
Izgradnja puteva u opstini Orahovac
304,166
70,242
374,408
0
0
374,408
0
0
623180-1525102
40818
Izgradnja trotoara u opstini Orahova
623180-1525122
40819
Izgradnja vodovodnih sistema u opstini Orahovac
36,859
30,000
66,859
76,824
120,000
263,683
0
0
171,479
0
171,479
202,904
230,000
604,383
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Orahovac
1,321,096
378,904
1,700,000
1,728,449
1,285,846
4,714,295
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,321,096
378,904
1,700,000
1,728,449
1,285,846
4,714,295
0
0
623195 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
195550 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
623195-1524257
40820
Projekti u saradnji za manjine
0
32,000
32,000
40,000
40,000
112,000
0
0
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
0
32,000
32,000
40,000
40,000
112,000
0
0
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
0
32,000
32,000
40,000
40,000
112,000
0
0
128,000
70,000
198,000
75,000
80,000
353,000
0
0
623470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470110 - Poljoprivreda - Orahovac
623470-1524254
40821
Kanal za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljista u opstini Orahovac
623470-1524401
40822
Izgradnja i odrzavanje poloprivdenih puteva
50,000
50,000
100,000
60,000
70,000
230,000
0
0
623470-1524415
40823
Prosirenja sistema za navodnjavnje
40,000
0
40,000
35,000
35,000
110,000
0
0
623470-1524436
40824
Investicije u poljoprivredi ( poljoprivrednih inputa ) i stoke projekti sa NVO bashkfinancim
10,000
40,000
50,000
87,000
165,000
302,000
0
0
623470-1524501
40826
Izgradnja 50 plastenika uz ucesce 50%-50%
10,000
20,000
30,000
70,000
70,000
170,000
0
0
623470-1524536
40827
Ucesce u ko - finansira projekte u oblasti poljoprivrede
0
20,000
20,000
10,000
10,000
40,000
0
0
623470-1524617
40829
Investicije u infrastrukturu za Berba Gorzda
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
623470-1524664
40830
Izdvajanje sredstava za razne vanredne situacije u poljoprivred
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Faqe 42
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Poljoprivreda - Orahovac
238,000
220,000
458,000
357,000
450,000
1,265,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
238,000
220,000
458,000
357,000
450,000
1,265,000
0
0
623480 - Ekonomski Razvoj
480110 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Orahovac
623480-1524679
40831
Razvoj turizma " Shkodrani Peak " ( nastavak)
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
623480-1524724
40832
Investicije u poljoprivredi ( poljoprivrednih inputa ) i stoke projekti sa NVO cofinancing 0
20,000
20,000
23,000
23,000
66,000
0
0
623480-1524758
40833
Razvoj investicionih projekata za strana ulaganja i domace
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
623480-1524824
40835
Kombinovani trziste
0
13,254
13,254
15,000
16,000
44,254
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Orahovac
20,000
43,254
63,254
48,000
49,000
160,254
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
20,000
43,254
63,254
48,000
49,000
160,254
0
0
623650 - Kadastar i Geodezija
650550 - Katastar Usluge - Orahovac
623650-1524701
40836
Kupovina zemljista i nekretnina
0
80,000
80,000
80,000
100,000
260,000
0
0
623650-1524706
40837
Premera oprema i aparati
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Orahovac
0
80,000
80,000
90,000
110,000
280,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
80,000
80,000
90,000
110,000
280,000
0
0
623660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663600 - Urbano Planiranje i Inspekcija
623660-1523963
40838
Nadzor radova
40,000
0
40,000
40,000
50,000
130,000
0
0
623660-1524081
40839
Razvoj razlictih projekata
40,000
0
40,000
40,000
60,000
140,000
0
0
623660-1524089
40840
Regulisanje korita i izvorista u opstini Orahovac
70,000
20,000
90,000
90,000
90,000
270,000
0
0
623660-1524100
40841
Odrzavanje parkova , grobalja i grobova muceika u ovoj opstini
35,000
0
35,000
40,000
70,000
145,000
0
0
623660-1524136
40842
Kreiranje zelenih povrsna u ovoj opstini
0
30,000
30,000
30,000
60,000
120,000
0
0
623660-1524140
40843
Podrska izradi kartu zoniranja ,detaljne regulacije planovi
623660-1524145
40844
Izgradnja socijalnih stanova
623660-1524165
40845
623660-1524201
623660-1524212
20,000
0
20,000
30,000
50,000
100,000
0
0
100,000
0
100,000
80,000
85,000
265,000
0
0
Regulacija cntra grada sa kamena
60,000
0
60,000
60,000
65,480
185,480
0
0
40846
Zastne zidovi u Orahovcu
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
40847
Projekti u saradnji urbanizam
30,000
0
30,000
20,000
0
50,000
0
0
623660-1524217
40848
Kompleks mucenika (nastavak)
20,000
0
20,000
20,000
40,000
80,000
0
0
623660-1524225
40849
Renoviranje javnih zgrada ( fasada i popravka krovova )
13,103
0
13,103
12,057
40,000
65,160
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
438,103
50,000
488,103
462,057
610,480
1,560,640
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
438,103
50,000
488,103
462,057
610,480
1,560,640
0
0
623730 - Osnovno Zdravstvo
Faqe 43
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
737000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
623730-1524639
40850
Nabavka inventara,tehnoloska oprema i odrzavanje njihovog medicinskog
24,961
0
24,961
31,574
40,961
97,496
0
0
623730-1524645
40851
Odrzavanje dijaliza jedinica
10,000
0
10,000
10,000
623730-1524651
40852
Projekti sa ko Zdravlja
65,000
0
65,000
85,000
10,000
30,000
0
0
85,000
235,000
0
623730-1524657
40853
Dezinfekcija javnih objekata i povrsina
40,000
0
40,000
0
40,000
60,000
140,000
0
0
623730-1524662
40854
Ciscenje sektor higjense i fizicko obezbecenje objekata
68,670
0
623730-1524677
40855
Izgradnja porodice zdravlja u Orahovcu
50,000
0
68,670
75,000
77,190
220,860
0
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
623730-1524678
40856
Odrzavanje i popravka zdravstvenih ustanov
10,000
0
0
10,000
35,000
35,000
80,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
268,631
0
268,631
326,574
358,151
953,356
0
0
268,631
0
268,631
326,574
358,151
953,356
0
0
623755 - Stambene I socijalne usluge
755510 - Socijalne usluge
623755-1524279
40857
Projekti u saradnji za drustvena pitanja
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
623755-1524280
40858
Nvo Podrska socijalna pitanja
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Socijalne usluge
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
623850 - Kultura, Omladina i Sport
850110 - Kultura - Orahovac
623850-1524841
40859
Regulisanje sportski teren
0
15,000
15,000
15,000
25,000
55,000
0
0
623850-1524851
40860
Uredenje infrastrukture neophodne za praznik Anadrini odjekuju
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
623850-1524858
40861
Dom kulture,Drenovac (druga faza)
70,000
0
70,000
10,000
0
80,000
0
0
623850-1524905
40862
Projekti kofinansira ( u kulturi ima, omladine i sporta
0
30,000
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
623850-1524916
40863
Podrzava Culture
0
6,856
6,856
10,000
10,000
26,856
0
0
623850-1524954
40864
Podrzati Sport
10,000
0
10,000
15,000
15,000
40,000
0
0
623850-1525022
40865
Nastavljajuci izgradnju kuce muzeja Uksin Hotit
0
10,000
10,000
20,000
30,000
60,000
0
0
623850-1525032
40866
Nabavka knjiga biblioteke
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
0
623850-1525049
40867
Omladinski Support
0
5,000
5,000
10,000
15,000
30,000
0
0
Ukupno - Kultura - Orahovac
80,000
81,856
161,856
140,000
155,000
456,856
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
80,000
81,856
161,856
140,000
155,000
456,856
0
0
130,000
0
130,000
150,000
146,000
426,000
0
0
14,000
0
14,000
15,000
3,000
32,000
0
0
623920 - Obrazovanje i Nauka
920550 - Administracija - Orahovac
623920-1524553
40868
Izgradnja osnovne skole u Apterushe
623920-1524608
40869
Sredstva dodeljena za obrazovanje Co
Faqe 44
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623920-1524623
40870
Popravke skolama
623920-1524688
40871
Izgradnja osnovnih skola Radoste nastavak
623920-1524692
40872
Odrzavanje skola
10,000
0
10,000
25,000
25,000
60,000
0
0
136,000
0
136,000
0
0
136,000
0
0
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Administracija - Orahovac
300,000
0
300,000
200,000
184,000
684,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
300,000
0
300,000
200,000
184,000
684,000
0
0
2,791,696
939,014
3,730,710
3,540,080
3,389,477
10,660,267
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Inspekcija - Suva Reka
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Inspekcija
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Orahovac
624000 - Suva Reka
624166 - Inspekcija
166230 - Inspekcija - Suva Reka
624163-1523811
40873
Ruenje i tretman ilegalnih objekata
624175 - Budzet i Finansije
175120 - Budzetiranje
624175-1523587
40874
Projekti sufinansirani
0
0
0
50,000
50,000
100,000
0
0
624175-1523589
40875
Uredjenje saltera I nabavka kompjuterske opreme
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
0
20,000
20,000
50,000
50,000
120,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
20,000
20,000
50,000
50,000
120,000
0
0
624180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180120 - Putna Infrastruktura - Suva Reka
624180-1214124
85665
Izgradnja lokalnih puteva u Vranicu
0
0
0
70,000
70,000
140,000
0
0
624180-1214158
85690
Izgradnja lokalnih puteva u selo Slapuzan
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
624180-1214164
85695
Zimsko odrzavanje lokalnih puteva
0
40,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
624180-1214165
85696
Hitni fond
0
50,000
50,000
40,000
40,000
130,000
0
0
624180-1214173
85700
Izgradnja lokalnih puteva u selo Sopije
0
0
0
0
75,000
75,000
0
0
624180-1214177
85704
Odrzavanje i ciscenje grada
0
96,000
96,000
90,000
90,000
276,000
0
0
624180-1214179
85706
Nadzor investicionih pojekata
0
50,000
50,000
50,000
60,000
160,000
0
0
624180-1214624
85709
Izgradnja lokalnih puteva u selo Blace
0
0
0
65,000
90,000
155,000
0
0
624180-1317230
87974
Izgradnja lokalnih puteva i trgova u Suvoj Reci
100,000
30,000
130,000
80,000
100,000
310,000
0
0
624180-1317232
87975
Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacije
0
83,141
83,141
85,000
100,000
268,141
0
0
624180-1317234
87976
Izgradnja puta Dubrava-Djinovce
0
0
0
95,000
80,000
175,000
0
0
624180-1317240
87977
Izgradnja lokalnih puteva Sallagrazhde
0
0
0
0
60,000
60,000
0
0
Faqe 45
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180-1317242
87978
Izgradnja lokalnih puteva Nishor
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
624180-1317892
87980
Instalacija i rekonstrukcija javni osvetljenja
0
40,000
40,000
35,000
50,000
125,000
0
0
624180-1317895
87982
Rehabilitacija lokalnih puteva
624180-1317896
87983
Izgradnja brigade 123 puta Suva Reka
624180-1317898
87985
Oporavak i prilagodjavanja vodovoda
624180-1317899
87986
Izgradnja lokalnih puteva u selu Budakova
624180-1317901
87988
Izgradnja lokalnih puteva Musutiste
624180-1317902
87989
Izgradnja lokalnih puteva u selu Studenqan
624180-1317903
87990
624180-1317906
87992
624180-1317908
0
40,000
40,000
50,000
100,000
190,000
0
0
190,000
50,000
240,000
180,000
0
420,000
0
0
0
30,000
30,000
70,000
110,000
210,000
0
0
0
0
0
50,000
70,000
120,000
0
0
110,000
0
110,000
75,000
80,000
265,000
0
0
95,000
0
95,000
80,000
80,000
255,000
0
0
Nabavka betonskih elemenata i sljunka
0
60,000
60,000
60,000
70,000
190,000
0
0
Izgradnja lokalnih puteva u selu Leshan
0
0
0
30,000
50,000
80,000
0
0
87993
Izgradnja lokalnih puteva u selu Dulje
0
0
0
50,000
45,000
95,000
0
0
624180-1317913
87995
Izgradnja lokalnih puteva Siroka
0
0
0
65,000
0
65,000
0
0
624180-1317916
87997
Izgradnja lokalnih puteva Kasterc
0
0
0
0
35,000
35,000
0
0
624180-1317917
87998
Izgradnja i sanacija trotoara u opstini
40,000
48,000
88,000
60,000
90,000
238,000
0
0
624180-1317928
87999
Izgradnja puta Kafe Duhles-Grejkevc
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
624180-1317940
88002
Izgradnja puta Bukos-Recane
0
0
0
60,000
110,000
170,000
0
0
624180-1317941
88003
Izgradnja puta u naselju Lesani i vogel- Siroka
0
40,000
40,000
85,000
0
125,000
0
0
624180-1420895
89806
Izgradnja lokalnih puteva u s. popovljane i Dvorane
0
0
0
30,000
40,000
70,000
0
0
624180-1420955
89810
Izgradnja vodovoda u s. Dulje
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
624180-1420965
89811
Izgradnja kanalizacije u Bacevce
0
20,000
20,000
0
20,000
40,000
0
0
624180-1420987
89812
Izgradnja lokanih puteva u s. Pecane
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1420993
89813
Izgradnja kanalizacije i vodovoda u s. Vrsevce
0
0
0
0
35,000
35,000
0
0
624180-1421007
89815
Izgradnja puta Semetiste - Pecane
0
0
0
0
90,000
90,000
0
0
624180-1421012
89818
Izgradnja lokalni puteva u s. Dobrdeljane
624180-1523348
40876
Asfaltiranje puta u naselju "Paljusi" G. Krusica
624180-1523353
40877
Construction of highroad sidewalks in Samadraxhe
624180-1523368
40878
Izgradnja puta " Sulejman Veseljaj " I trotuara u Recanskom putu
624180-1523379
40879
Izgradnja puta Bresance - Nisor
624180-1523383
40880
624180-1523386
624180-1523390
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
130,000
30,000
160,000
0
0
160,000
0
0
50,000
0
50,000
85,000
0
135,000
0
0
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
Izgranja potpornog zida u Bresance I Stravuqine
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
40881
Izgradnja puta Dubrava -naselje Kacaniku
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
40882
Izgradnja lokalnih puteva Javor
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
624180-1523400
40883
Izgradnja kanalizacije u Studencane -Naselje Makica
35,000
5,000
40,000
0
0
40,000
0
0
624180-1523408
40884
Asfaltiranje puta Movljane-Vrsevce - Cajdrak
100,000
0
100,000
50,000
0
150,000
0
0
Faqe 46
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180-1523421
40885
Izgradnja trotoara u s. M. Krusica
10,000
40,000
50,000
0
0
50,000
0
0
624180-1523423
40886
Izgradnja puta "8 Mart" u Delovce
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
0
624180-1523424
40887
Izgradnja trotoara I puta "Gani Kukaj"-Geljance
65,000
0
65,000
0
0
65,000
0
0
624180-1523425
40888
Izgradnja puta" Livadet e Buta" u Savrovo
35,000
15,000
50,000
0
0
50,000
0
0
624180-1523426
40889
Izgradnja trotoara u s. Neprobiste
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1523427
40890
Izgradnja lokalnih puteva Papaz
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
624180-1523434
40891
Izgradnja lokalnih puteva u s. Dragacina
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1523437
40892
Cisenje I uredjenje reka u opstinu
0
0
0
30,000
50,000
80,000
0
0
624180-1523438
40893
Izgradnja puta "Yll Bytyqi" Semetiste
50,000
15,000
65,000
0
0
65,000
0
0
624180-1523455
40894
Kupovina kola za vatrogasce
0
0
0
120,000
0
120,000
0
0
624180-1523457
40895
Izgradnja puteva " Muhamed Ilazaj ", " Rushit Aliaj " u Sopinu
75,000
35,000
110,000
0
0
110,000
0
0
624180-1523461
40896
Izgradnja puta " Palush Tuna ", "Deli Azem Gegaj" u Sallgarazde
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
624180-1523486
40897
Izgradnja lokalnih puteva Grejkovce
90,000
10,000
100,000
75,000
98,796
273,796
0
0
624180-1523487
40898
Izgradnja puta " Sali Kermeni " Blace
80,000
10,000
90,000
0
0
90,000
0
0
624180-1523490
40899
Izgradnja puta " Veterani OVK " i trotoara u Lesane
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
624180-1523491
40900
Izgradnja puta "Bujari" Dulje
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
624180-1523493
40901
Izgradnja puta naselja Bitici Slapuzane
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
624180-1523494
40902
Izgradnja puta "Ndre Mjeda" I "Djon Buzuku" Siroko
26,700
43,300
70,000
0
0
70,000
0
0
624180-1523496
40903
Stvaranje zelenih povrsina
0
40,000
40,000
50,000
80,000
170,000
0
0
624180-1523512
40904
Izgradnja lokalnih puteva Gornja Krusica
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
624180-1523518
40905
Izgradnja I pobolsanje uslova zivota porodicama u krajnjoj nemastini
30,000
30,000
60,000
50,000
50,000
160,000
0
0
624180-1523519
40906
Izgradnja puta "Fljorim Gasi" u Movljane
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
624180-1523521
40907
Uredjenje ambijenta za praznicne kulturne aktivnosti u opstini
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
0
624180-1523522
40908
Podizanje kapaciteta za saveta za omlad. Delovanje
0
0
0
11,000
15,000
26,000
0
0
624180-1523526
40909
Izgradnja kapaciteta za pozori?te i efikasnost za Omladinski centar
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
624180-1523527
40910
Izrada regulacionih planova
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
0
624180-1523529
40911
Eliminacija ilegalnih skladista
20,000
10,000
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
624180-1523540
40912
Izrada I revidiranje projekata
40,000
20,000
60,000
40,000
40,000
140,000
0
0
624180-1523541
40913
Fasadiranje objekata za kolekivno stanovanje
0
0
0
40,000
35,000
75,000
0
0
624180-1523542
40914
Izrada detaljnog plana saobracaja
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1523543
40915
Postavljanje identifikacionih tabli na trgovima, putevima I objektima
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
624180-1523544
40916
Obrzavanje institucionalnih objekata
20,000
0
20,000
25,000
25,000
70,000
0
0
624180-1523545
40917
Uredjenje dvorista skole Trnje
0
27,000
27,000
0
0
27,000
0
0
Faqe 47
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180-1523566
40918
Uredjenje korita reke Salagrazda
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
624180-1523567
40919
Uredjenje korita reke Musetiste
0
0
0
40,000
70,000
110,000
0
0
624180-1523568
40920
Uredjenje potoka usred sela Semetiste
0
0
0
55,000
0
55,000
0
0
624180-1523569
40921
Izgradnja vodovoda u s. Macitevo
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1523570
40922
Izgradnja kanalizacije Sopino-naselje Gasi
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
624180-1523572
40923
Uredjenje groblja u Suvu Reku, Doberdeljane, Dubrava
17,500
40,000
57,500
0
0
57,500
0
0
624180-1523574
40924
Asfaltiranje puta Ljuznica
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
624180-1523575
40925
Izgradnja osnovne skole u s. Lesane
0
0
0
0
450,000
450,000
0
0
624180-1523583
40926
Izgradnja osnovne skole Nisor
0
0
0
450,000
0
450,000
0
0
624180-1523614
40927
Izgradnja decjeg obdanista u Musutiste
0
0
0
0
60,000
60,000
0
0
624180-1523653
40928
Nabavka opreme za geod. Merenja total stacion
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
624180-1523774
40929
Asfaltiranje puta u naselju Sopaj u Grejcevce
90,000
0
90,000
90,000
0
180,000
0
0
624180-1523776
40930
Izgradnja puta "Njazi Sopa" u s. Bukos
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
624180-1523853
40931
Izgradnja kanalizacije u Naselje i Kotorri Mamaj u Samadraxhe
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
624180-1523859
40932
Izgradnja puteva " Fusat ", " Uke Zeka " Vranice
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
624180-1523893
40933
Izgradnja puta"Martiret e Pecanit" u Pecane
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
624180-1523901
40934
Izgradnja I renoviranje sportskih I objekata kulture
0
30,000
30,000
52,888
60,000
142,888
0
0
624180-1523905
40935
Horizontalno I vertikalno obelesavanje puteva
624180-1523967
40936
Projekti sa sufinansiranjem
624180-1523979
40937
624180-1524062
624180-1524065
25,000
0
25,000
25,000
30,000
80,000
0
0
250,000
0
250,000
200,000
260,000
710,000
0
0
Izgradnja infrastrukture u industrijsku zonu
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
40938
Izgradnja lokalnih puteva I trotoara u Geljance
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
40939
Izgradnja lokalnih puteva Savrovo
0
0
0
80,000
55,000
135,000
0
0
624180-1524120
40940
Uredjenje stadiona I izgradnja sportskih poligona
0
0
0
50,000
55,000
105,000
0
0
624180-1524132
40941
Uredjenje ambijenta za kulturno nasledje
0
0
0
10,000
12,000
22,000
0
0
624180-1524146
40942
Tretiranje objekata bez dozvole
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
624180-1524149
40943
Izgradnja palestre sportova Studencane
0
0
0
100,000
160,000
260,000
0
0
624180-1524153
40944
Uredjenje groblja u opstini
0
0
0
50,000
50,000
100,000
0
0
624180-1524175
40945
Izgradnja puteva I trotoara u s. Recane
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1524179
40946
Izgradnja puteva I trotoara u s. G Krusica
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
624180-1524187
40947
Izgradnja lokalnih puteva Delovce
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1524196
40948
Izgradnja puteva I trotoara u s. Semetiste
0
0
0
0
65,000
65,000
0
0
624180-1524266
40949
Izgradnja sportskih poligona ( Bukos, Movljane,Sopino, Recane)
50,000
30,000
80,000
0
0
80,000
0
0
624180-1525461
40950
Izgradnja kanalizacije u Pecane
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
Faqe 48
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180-1525462
40951
Izgradnja puta Savrovo- Musutiste
624650-1523807
40952
Nabavka opreme za geod. Merenja total stacion
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Suva Reka
2,559,200
1,272,441
3,831,641
4,033,888
4,340,796
12,206,325
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
2,559,200
1,272,441
3,831,641
4,033,888
4,340,796
12,206,325
0
0
624470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470120 - Poljoprivreda - Suva Reka
624470-1214182
85712
Hitni fond za zastitu poljoprivrednih kultura
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
624470-1214185
85715
Tretiranje pasa lutalica i vakcincija pasa lutalica
0
10,000
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
624470-1214186
85716
Izgradnja sistema navodnjavanja za poljoprivredno zemljiste
25,000
0
25,000
40,000
40,000
105,000
0
0
624470-1317191
88009
Poljoprivredni razvojni projekti
15,000
20,000
35,000
25,000
40,000
100,000
0
0
624470-1317952
88011
Izgradnja infrastrukture za poljoprivredu i sumarstvo
15,000
0
15,000
20,000
25,000
60,000
0
0
624470-1523591
40953
Podizanje plastenika
60,000
10,000
70,000
60,000
80,000
210,000
0
0
624470-1523592
40954
Snabdevanje rasadnim mat. u vocarsvu I vinogad
30,000
0
30,000
45,000
50,000
125,000
0
0
624470-1523593
40955
Uredjenje stala za stoku
0
40,000
40,000
45,000
50,000
135,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Suva Reka
145,000
100,000
245,000
275,000
325,000
845,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
145,000
100,000
245,000
275,000
325,000
845,000
0
0
624660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663650 - Urbano Planiranje i Inspekcija
624660-1523802
40956
Izrada regulaciononih planova
30,000
30,000
60,000
0
0
60,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
30,000
30,000
60,000
0
0
60,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
30,000
30,000
60,000
0
0
60,000
0
0
120,000
0
120,000
120,000
120,000
360,000
0
0
0
0
0
33,573
67,124
100,697
0
0
624730 - Osnovno Zdravstvo
737500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
624730-1214122
85728
Vitalizacija infrastrukture za funkcionalizaciju projekta-kucni lezajevi
624730-1317870
88025
Projekat sufinansiranja za zdravlje
624730-1317937
88026
Rehabilitacija i renoviranje OCPZ - CPZ
34,007
0
34,007
25,000
60,000
119,007
0
0
624730-1523599
40957
Nabavka opreme ( kotlara I ostala med.oprema)
35,000
0
35,000
25,000
35,000
95,000
0
0
624730-1523601
40958
Funkcionalizacija centra "Hendikos" I drugih mehanizama za zdravsvo
23,000
0
23,000
25,000
25,000
73,000
0
0
624730-1523602
40959
Usluge dijalize( transport pacijenata na dijalizu)
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
624730-1523603
40960
Izgradnja CPZ Pecane
0
0
0
45,000
0
45,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
242,007
0
242,007
303,573
337,124
882,704
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
242,007
0
242,007
303,573
337,124
882,704
0
0
624850 - Kultura, Omladina i Sport
Faqe 49
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
850120 - Kultura - Suva Reka
624850-1214309
85731
Uredjenje okoline za kulturne i praznicke aktivnosti opstine
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
624850-1523441
40961
Uredjenje ambijenta za kulturno naslece
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
624850-1523789
40962
Podizanje kapaciteta za saveta za omlad. Delovanje
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
624850-1523790
40963
Inventarizacija opstinske biblioteke
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
Ukupno - Kultura - Suva Reka
0
85,000
85,000
0
0
85,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
85,000
85,000
0
0
85,000
0
0
624920 - Obrazovanje i Nauka
920600 - Administracija - Suva Reka
624920-1214107
85741
Kupovina opreme i namestaja
624920-1317874
88029
Izgradnja i sanacija skola u opstini
624920-1523822
40965
Projekti sa sufinanciranjem u opstini
0
0
0
15,000
10,000
25,000
0
0
94,836
0
94,836
85,000
90,000
269,836
0
0
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
Ukupno - Administracija - Suva Reka
244,836
0
244,836
100,000
100,000
444,836
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
244,836
0
244,836
100,000
100,000
444,836
0
0
3,241,043
1,507,441
4,748,484
4,762,461
5,152,920
14,663,865
0
0
Ukupno - Suva Reka
625000 - Malisevo
625175 - Budzet i Finansije
175130 - Budzetiranje
625175-1523713
40966
Sufinansiran sa gradanima
80,000
250,000
330,000
300,000
300,000
930,000
0
0
625175-1523714
40967
Sredstva za poljoprivredu
30,000
220,000
250,000
300,000
350,000
900,000
0
0
625175-1523715
40968
Kupovine kola za opstinski administraciji
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
110,000
500,000
610,000
600,000
650,000
1,860,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
110,000
500,000
610,000
600,000
650,000
1,860,000
0
0
400,000
0
400,000
0
400,000
800,000
0
0
0
0
0
0
250,000
250,000
0
0
0
0
150,000
0
0
625180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180130 - Putna Infrastruktura - Malisevo
625180-1318080
88047
Asfaltiranje lokalnih puteva
625180-1421315
89834
Uredjenje trotoara u gradskom parku
625180-1523717
40969
Odrzavanje puteva-Drenoc-Vermice, Terpeze-Berish-Fshat i Ri
150,000
0
150,000
625180-1523718
40970
10 % od realizacije projekta , od 2014
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
625180-1523749
40971
Izgradnja osnovne skole , selo Llozice
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
625180-1523751
40972
Izgradnja osnovnu skolu (aneks ), u selu Lladrovik
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
625180-1523753
40973
Izgradnja osnovne skole , selo Shkarashnik
0
0
0
200,000
0
200,000
0
0
Faqe 50
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
625180-1523778
40974
Kolektor otpadnih voda ( faza V ) , Bellanice - Temeqine
0
0
0
291,701
0
291,701
0
0
625180-1523809
40975
River korito Mirusa ( od centra do sela . Mirushe )
0
0
0
0
375,970
375,970
0
0
625180-1523820
40976
Snabdevanje vodom u selima: Vermice,Llazice,Balince
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
625180-1523824
40977
Izgradnja kanalizacije u selima: Vermice,Llazice,Balince
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Malisevo
650,000
0
650,000
791,701
1,325,970
2,767,671
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
650,000
0
650,000
791,701
1,325,970
2,767,671
0
0
625660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
665700 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
625660-1318055
88055
Asfaltni seoske puteve
0
0
0
400,000
340,000
740,000
0
0
625660-1318084
88057
Aneks osnovna skola u selu Banja
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
625660-1318106
88060
Trotuari u selima
250,000
0
250,000
200,000
0
450,000
0
0
625660-1421349
89838
Izgradnja Skole " Imer Krasniclija " , Carralluka
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
625660-1421418
89842
Rad kanalizacije u selima
370,000
0
370,000
300,000
0
670,000
0
0
625660-1523721
40978
Izgradnja osnovne skole " G. TERBESHI " / Astrazub
200,000
0
200,000
50,000
0
250,000
0
0
625660-1523724
40979
Snabdevanje vodom u selima : Marali - Gurisht
150,000
0
150,000
100,000
0
250,000
0
0
625660-1523726
40980
Priprema projekata
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
625660-1523728
40981
Izgradnja osnovne skole " Nuhi Mazreku " ( nastavak) / Gurisht
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
625660-1523729
40982
Osnovna skola " Deshmoret e Fshatit " / Bubavec
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
625660-1523734
40983
Akumulaciono jezero , lokacija Panorcit
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
625660-1523759
40984
Odrzavanje puteva: Kijeve-Plloqice-Gollubovc
0
0
0
150,000
100,000
250,000
0
0
625660-1523785
40985
Izgradnja tranzitnog puta (bajpas) , u Malisevo / prva faza
0
0
0
800,000
800,000
1,600,000
0
0
625660-1523826
40986
Izgradnja osnovne skole u selu Lladroc
0
0
0
0
300,000
300,000
0
0
625660-1523832
40987
Izgradnja osnovne skole ( nastavak) u selu Llozice
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
1,730,000
0
1,730,000
2,000,000
1,640,000
5,370,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,730,000
0
1,730,000
2,000,000
1,640,000
5,370,000
0
0
625730 - Osnovno Zdravstvo
738000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
625730-1214560
85753
Kupovina i obnova opreme u GCPM
625730-1523737
40988
Specijalna medicinska oprema
0
0
0
138,299
209,030
347,329
0
0
39,000
0
39,000
0
0
39,000
0
0
625730-1523738
40989
Druge medicinske opreme i krpelja sprej ( selektivno i vazduhnim putem )
250,000
0
250,000
200,000
155,000
605,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
289,000
0
289,000
338,299
364,030
991,329
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
289,000
0
289,000
338,299
364,030
991,329
0
0
625920 - Obrazovanje i Nauka
Faqe 51
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
920650 - Administracija - Malisevo
625920-1523739
40990
Skolske ograde-Vermic,Panorc,Llapcev
625920-1523747
40991
Renoviranje Skolskih zgrada-Dragobil,Lladroc,Lumishte,Panorc
625920-1523748
40992
Izgradnja sportskih terena-Senik,Gurbardh,Carralluk,Dreno,Turjak,Burim
625920-1523795
40993
Osnovna skola " I. Mazreku " ( aneks ) / Malisheve
31,578
0
31,578
0
0
31,578
0
0
70,000
0
70,000
0
60,000
130,000
0
0
115,000
0
115,000
100,000
100,000
315,000
0
0
0
0
0
200,000
0
200,000
0
0
Ukupno - Administracija - Malisevo
216,578
0
216,578
300,000
160,000
676,578
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
216,578
0
216,578
300,000
160,000
676,578
0
0
2,995,578
500,000
3,495,578
4,030,000
4,140,000
11,665,578
0
0
Ukupno - Malisevo
626000 - Mamusa
626163 - Administracija i Osoblje
163140 - Administracija - Mamusa
626163-1215534
85778
Namestaj
5,000
0
5,000
10,000
5,000
20,000
0
0
626163-1215643
85757
IT oprema
10,000
0
10,000
5,000
5,000
20,000
0
0
626163-1422226
89847
Zgrada Objekat za administracije
68,000
20,000
88,000
50,000
0
138,000
0
0
Ukupno - Administracija - Mamusa
83,000
20,000
103,000
65,000
10,000
178,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
83,000
20,000
103,000
65,000
10,000
178,000
0
0
6,000
0
6,000
0
0
6,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
6,000
0
6,000
0
0
6,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
6,000
0
6,000
0
0
6,000
0
0
626175 - Budzet i Finansije
175140 - Budzetiranje
626175-1525337
40995
Donator sufinansiranje projekata
626180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180140 - Putna Infrastruktura - Mamusa
626180-1215151
85760
Nadzor infrastrukturnih projekata
5,500
0
5,500
0
0
5,500
0
0
626180-1215338
85762
Nastavak poplocavanja ulica
37,113
0
37,113
40,000
40,000
117,113
0
0
626180-1215347
85763
Ciscenje ulica
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
626180-1215363
85764
Projekat posumljavanja
4,000
0
4,000
0
0
4,000
0
0
626180-1215455
85768
Obezbedenje za zgradu SO Mamusa
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
626180-1216241
85772
Nastavak ciscenja korita reke Topluhe
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
626180-1319475
88073
Kanalizacija , struja , kablovska
0
19,000
19,000
22,000
22,000
63,000
0
0
626180-1422427
89850
Tradicionalni festival Paradajz
18,000
0
18,000
0
0
18,000
0
0
626180-1525342
40996
Konstrukcija autoputa asfalt vezu
90,000
0
90,000
119,000
119,000
328,000
0
0
Faqe 52
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
626180-1525345
40997
Elektricna oprema
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
626180-1525348
40998
Izgradnja grobova
0
12,000
12,000
12,000
12,000
36,000
0
0
626180-1525352
40999
Izgradnja Trga mucenika
0
10,869
10,869
10,869
10,869
32,607
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Mamusa
184,613
41,869
226,482
203,869
253,869
684,220
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
184,613
41,869
226,482
203,869
253,869
684,220
0
0
0
0
5,000
0
0
626650 - Kadastar i Geodezija
650700 - Katastar Usluge - Mamusa
626650-1525355
41000
Oprema za merenje katastra nepokretnosti
5,000
0
5,000
626650-1525356
41001
Tabela za imenovanje ulica i javnih povrsina
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
626650-1525363
41002
Autobuska stanica
0
0
0
15,000
23,040
38,040
0
0
626650-1525379
41003
Prosirenje reku Toplua
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Mamusa
30,000
0
30,000
15,000
23,040
68,040
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
30,000
0
30,000
15,000
23,040
68,040
0
0
626730 - Osnovno Zdravstvo
738500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
626730-1215526
85775
Snabdevanje medicinskim materijalom - opremom (EHO, oksimetar, defribrilator, monitor)
9,348
626730-1525359
41004
Grejanje i renoviranje njihova QMF- Mamushe
0
9,348
0
0
9,348
0
0
0
3,000
3,000
0
0
3,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
9,348
3,000
12,348
0
0
12,348
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
9,348
3,000
12,348
0
0
12,348
0
0
7,000
0
7,000
6,000
15,205
28,205
0
0
7,000
0
7,000
6,000
15,205
28,205
0
0
10,000
0
10,000
9,000
0
19,000
0
0
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Mamusa
10,000
0
10,000
9,000
10,000
29,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
17,000
0
17,000
15,000
25,205
57,205
0
0
329,961
64,869
394,830
298,869
312,114
1,005,813
0
0
626920 - Obrazovanje i Nauka
920700 - Administracija - Mamusa
626920-1525361
41005
Sportski centar
Ukupno - Administracija - Mamusa
933900 - Osnovno Obrazovanje - Mamusa
626920-1422228
89855
Renoviranje osnovne skole
626920-1525362
41006
Regulisanje parkovskih - osnovne skole
Ukupno - Mamusa
631000 - Decane
631160 - Predsednik i Opstinski Savet
160150 - Kancelarija Predsednika - Decane
Faqe 53
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
631160-1524181
41007
Gradska kanalizacija - U toku III faza
300,000
0
300,000
240,000
308,485
848,485
0
0
631160-1524184
41008
Lokalni putevi asfaltiranje
200,000
0
200,000
486,639
328,586
1,015,225
0
0
631160-1524191
41009
Snabdevanje vodom za 10 sela nastavljeno
150,000
0
150,000
238,900
154,925
543,825
0
0
631160-1524223
41010
Square building Trg Ismet Ukaj - Streoc
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
631160-1524243
41011
Odrzavanje Infrastructura Skolama ( Sport Field )
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
631160-1524248
41012
Zdravstvena Odravanje Infrastructure.
20,000
20,000
40,000
0
0
40,000
0
0
631160-1524251
41013
Projekata koje sufinansira Agriculture
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
631160-1524491
41014
Voda za Voksh region
10,000
20,000
30,000
0
0
30,000
0
0
631160-1524497
41015
Ulaganje u odravanje puteva
200,969
0
200,969
156,006
184,617
541,592
0
0
631160-1524508
41016
Izgradnja Spomen Bekir Starost Vokshi
40,000
40,000
80,000
0
0
80,000
0
0
631160-1524520
41017
Uz participation graqana
0
71,954
71,954
144,777
299,709
516,440
0
0
631160-1524535
41710
Ostali capital
0
0
0
30,000
63,737
93,737
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Decane
940,969
241,954
1,182,923
1,296,322
1,340,059
3,819,304
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
940,969
241,954
1,182,923
1,296,322
1,340,059
3,819,304
0
0
124,000
67,000
191,000
0
0
191,000
0
0
124,000
67,000
191,000
0
0
191,000
0
0
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
631180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180150 - Putna Infrastruktura - Decane
631180-1524237
41018
Izgradnja ceoskog Ulica Papic
Ukupno - Putna Infrastruktura - Decane
182750 - Vatrogasna Sluzba - Decane
631180-1524210
41019
Vatrogasna zgradnja
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Decane
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
184,000
67,000
251,000
0
0
251,000
0
0
1,124,969
308,954
1,433,923
1,296,322
1,340,059
4,070,304
0
0
Ukupno - Decane
632000 - Djakovica
632163 - Administracija i Osoblje
163160 - Administracija - Djakovica
632163-1525010
41020
Renoviranja objekta opstine
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
632163-1525011
41021
Didjitalizacija Opstinske administracije
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
632163-1525012
41022
Renoviranje opstinske kancelarije po selima
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Administracija - Djakovica
30,000
100,000
130,000
0
0
130,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
30,000
100,000
130,000
0
0
130,000
0
0
632175 - Budzet i Finansije
Faqe 54
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
175160 - Budzetiranje
632175-1525124
41023
Razne projekte sa zajedniqkom financiranje
238,570
373,019
611,589
142,886
149,786
904,261
0
0
Ukupno - Budzetiranje
238,570
373,019
611,589
142,886
149,786
904,261
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
238,570
373,019
611,589
142,886
149,786
904,261
0
0
632180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180160 - Putna Infrastruktura - Djakovica
632180-1523708
41024
Sanacije puta sa slunjkom
40,000
100,000
140,000
100,000
50,000
290,000
0
0
632180-1523712
41025
Zimsko oderzhavanje puteva
42,000
0
42,000
70,000
80,000
192,000
0
0
632180-1523716
41026
Letnje oderzavanje puteva i reqnih korita
632180-1523719
41027
Saniranje asfaltnjih puteva
632180-1523720
41028
Sanacija puteva sagranitnim i betonskom kockama
632180-1523725
41029
Oderzavanje i sirenje javne rasvjete
632180-1523727
41030
Oderzavanje i izgradnjae parkova
632180-1523732
41031
Sanitarni remediacija i izgradnja
632180-1523733
41032
632180-1523735
41033
632180-1523740
632180-1523742
84,000
0
84,000
100,000
100,000
284,000
0
0
110,000
30,000
140,000
110,000
120,000
370,000
0
0
42,000
0
42,000
36,000
46,800
124,800
0
0
74,385
100,000
174,385
150,000
150,000
474,385
0
0
140,000
0
140,000
175,000
180,000
495,000
0
0
162,500
100,000
262,500
240,000
250,000
752,500
0
0
Oderzavanje signalizacije saobraqaja
66,500
0
66,500
100,000
184,500
351,000
0
0
Menadjiranje odpadka
35,000
0
35,000
120,000
145,000
300,000
0
0
41034
Sanacije mostova
14,000
0
14,000
20,000
20,000
54,000
0
0
41035
Vodovodne installacije
Ukupno - Putna Infrastruktura - Djakovica
56,000
447,050
503,050
120,000
150,000
773,050
0
0
866,385
777,050
1,643,435
1,341,000
1,476,300
4,460,735
0
0
184200 - Vatrogasci i Inspekcija
632180-1525130
41036
Pomoc za Emergentne slucajeve
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
906,385
777,050
1,683,435
1,381,000
1,516,300
4,580,735
0
0
0
12,000
12,000
0
15,000
27,000
0
0
632470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470160 - Poljoprivreda - Djakovica
632470-1524852
41037
Nabavka jednog vozila
632470-1524855
41038
Izgradnja brane u selo Bec
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
632470-1524908
41039
Izgradnja brane u selo Skivjane
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
632470-1524912
41040
Odrzavanja kanala po seoskim zonama
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
632470-1524919
41041
Otkupni centar
0
15,000
15,000
150,000
100,000
265,000
0
0
632470-1525137
41042
Izgradnja brane i kanale
0
0
0
150,000
150,000
300,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Djakovica
170,000
27,000
197,000
300,000
265,000
762,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
170,000
27,000
197,000
300,000
265,000
762,000
0
0
Faqe 55
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
632480 - Ekonomski Razvoj
480160 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Djakovica
632480-1523743
41043
Izgradnja - asfaltiranje puta u s.Sheremet(ulicaBojaj)
632480-1523744
41044
Izgradnja - asfaltiranje puta Dukagjin Vula i Xhafer Thaqi, Dardani
23,380
0
23,380
0
0
23,380
0
0
104,720
0
104,720
0
0
104,720
0
632480-1523745
41045
0
Izgradnja - asfaltiranje puta u s.Osek Pash
10,427
0
10,427
0
134,000
144,427
0
0
632480-1523806
632480-1523812
41046
Izgradnja asfaltiranje puta u s.Brekoc naselje Pepaj
17,755
0
17,755
0
46,000
63,755
0
0
41047
Izgradnja asfaltiranje puta Muhader - Pnish - Ramamat
0
0
0
0
216,450
216,450
0
0
632480-1523814
41048
Izgradnja asfaltiranje puta u selo. Rugova-Ujiz
52,500
0
52,500
55,000
55,000
162,500
0
0
632480-1523829
41049
Izgradnja asfaltiranje puta u selo.Gerqina(n.Sejdaj)
11,160
0
11,160
0
274,000
285,160
0
0
632480-1523830
41050
Izgradnja asfaltiranje puta u selo.Duzhnje(n.Zenelaj)
13,433
0
13,433
0
0
13,433
0
0
632480-1523831
41051
Izgradja puteva sa kockama ulica. M.cana- Djakovica
0
0
0
70,500
0
70,500
0
0
632480-1523837
41052
Izgradja puteva sa betonskom kockama u ulica.Beqir Pozegu
18,270
0
18,270
0
0
18,270
0
0
632480-1523839
41053
Izgradja puteva sa betonskom kockama u ulica Londra
38,850
0
38,850
0
0
38,850
0
0
632480-1523840
41054
Izgradja puteva sa betonskom kockama u ulica Ibrahim Fehmiu,Djakovica
22,750
0
22,750
0
0
22,750
0
0
632480-1523843
41055
Izgradja puteva sa betonskom kockama u ulica naselje Goden II s.Rogova Djakovica 0
0
0
56,500
0
56,500
0
0
632480-1523845
41056
Izgradja puteva sa betonskom kockama u ulica naselje Shala selo Rogova Djakovica
39,410
0
39,410
0
0
39,410
0
0
632480-1523846
41057
Izgradnja asfaltiranje puta u selo Popoc(n.Ahmataj)
0
0
0
0
57,100
57,100
0
0
632480-1523863
41058
Izgradnja asfaltiranje puta u selo Popoc
30,328
0
30,328
40,000
0
70,328
0
0
632480-1523868
41059
Izgradnja asfaltiranje puta u selo Babaj Bokes-Erenik
8,120
0
8,120
0
0
8,120
0
0
632480-1523871
41060
Izgradnja asfaltiranje puta u selo Guska
0
0
0
119,400
0
119,400
0
0
632480-1523873
41061
Izgradnja asfaltiranje puta u selo Rripaj-Jahoc
0
0
0
104,500
0
104,500
0
0
632480-1523874
41062
Izgradnja asfaltiranje puta u selo Skivjan
0
0
0
100,000
246,500
346,500
0
0
632480-1523881
41063
Izgradnja asfaltiranje puta Lugu i Vades u Dol
0
0
0
50,000
57,200
107,200
0
0
632480-1523883
41064
Izgradnja parka u centar grada-drugi deo-Djakovica
10,500
0
10,500
0
0
10,500
0
0
632480-1523906
41065
Izgradnja asfaltiranje puta u s.Bec naselje Bajrushaj, Alijaj i Shabanaj.
47,755
0
47,755
100,000
100,000
247,755
0
0
632480-1523910
41066
Izgradnja asfaltiranje puta u s.Berjah
18,200
0
18,200
26,000
0
44,200
0
0
632480-1523913
41067
Izgradnja asfaltiranje puta u s.Dol n.Bardhec
5,300
0
5,300
25,000
0
30,300
0
0
632480-1523928
41068
Izgradja puteva sa betonskim kockama u u.Mithat Frasheri,Djakovica
35,000
0
35,000
47,644
0
82,644
0
0
632480-1523929
41069
Izgradja puteva sa betonskim kockama u u.Xheladin Nushi,Djakovica
0
0
0
19,100
0
19,100
0
0
632480-1524026
41070
Izgradja puteva sa betonskim kockama u u. Besim Beka ,Dardani-Djakovica
0
0
0
0
66,500
66,500
0
0
632480-1524030
41071
Izgradja puteva sa betonskim kockama u u.A.Korenica,Djakovica
0
0
0
0
18,800
18,800
0
0
632480-1524034
41072
Izgradnja asfaltiranje puta u naselje Brekoca
21,000
0
21,000
30,000
42,500
93,500
0
0
632480-1524042
41073
Izgradnja asfaltiranje puta u s.Ramoc-Korenica
62,710
200,000
262,710
0
0
262,710
0
0
Faqe 56
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
632480-1524064
41074
Izgradnja asfaltiranje puta u s.Ramoc-naselje Salcaj
16,765
0
16,765
0
0
16,765
0
0
632480-1524066
41075
Izgradnja stare qarshije
49,000
0
49,000
40,000
50,000
139,000
0
0
632480-1524068
41076
Razvoj konceptuallnog plana i glavni
21,000
0
21,000
30,000
30,000
81,000
0
0
632480-1524103
41077
Izgradnja asfaltiranje puta u Gradish-Smaq 2 Trrava
0
0
0
0
113,200
113,200
0
0
632480-1524105
41078
Izgradnja asfaltiranje puta u s. Ujz 2
0
0
0
0
92,600
92,600
0
0
632480-1524114
41079
Izgradja puteva sa betonskim kockama u u.S.Rama,Djakovica
0
0
0
66,600
0
66,600
0
0
632480-1524121
41080
Izgradja puteva sa betonskim kockama u u.Dj.Fishta ,Gjakovica
0
0
0
50,000
54,000
104,000
0
0
632480-1524127
41081
Izgradja puteva sa betonskim kockama u u. Minoritete u s.Rogova,Djakovica
0
0
0
88,200
0
88,200
0
0
632480-1524164
41082
Izgradnja mosta u selo Raqe
6,898
0
6,898
0
0
6,898
0
0
632480-1524176
41083
Izgradnja mosta u selo Rracaj
14,000
0
14,000
0
0
14,000
0
0
632480-1524194
41084
Izgradnja asfaltiranje puta Petro Nini Luarasi-Djakovica
50,000
0
50,000
148,600
0
198,600
0
0
632480-1524200
41085
Izgradnja kanalizacije puta Petro Nini Luarasi-Djakovica
18,830
0
18,830
0
0
18,830
0
0
632480-1524208
41086
Izgradnja mosta u Petro Nini Luarasi-Djakovica
68,180
0
68,180
0
0
68,180
0
0
632480-1524241
41087
Izgradnja asfaltiranje puta Aleksander Mojsiu
50,400
0
50,400
0
0
50,400
0
0
632480-1524244
41088
Izgradnja asfaltiranje puta Papa Klementi XI
632480-1524246
41089
Izgradnja asfaltiranje puta Fehmi Agani
632480-1524253
41090
632480-1524262
632480-1524270
49,000
0
49,000
0
0
49,000
0
0
130,000
0
130,000
131,900
0
261,900
0
0
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Zenel Luzha,Djakovica
3,900
0
3,900
0
0
3,900
0
0
41091
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Jusuf Zherka,Djakovica
13,200
0
13,200
0
0
13,200
0
0
41092
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Martin Camaj,Djakovica
8,500
0
8,500
0
0
8,500
0
0
632480-1524273
41093
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Djon Bizaku,Gjakovica
14,770
0
14,770
0
0
14,770
0
0
632480-1524277
41094
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Halit Asllani,Djakovica
11,200
0
11,200
0
0
11,200
0
0
632480-1524282
41095
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Halit Asllani-dodatnih 2,Djakovica 10,100
0
10,100
0
0
10,100
0
0
632480-1524283
41096
Izgradja puteva sa betonskim kockama i trotuara blizu mosta Taliqa,Gjakovica
0
9,900
0
0
9,900
0
0
632480-1524331
41097
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Yjet e Eranikut,Djakovica
632480-1524342
41098
Izgradnja - asfaltiranja puta u ulica Ymer Prizreni,Gjakovica
632480-1524352
41099
632480-1524359
632480-1524360
9,900
23,765
0
23,765
0
0
23,765
0
0
0
110,040
110,040
0
0
110,040
0
0
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Florent Sejdiu,Djakovica
20,370
0
20,370
0
0
20,370
0
0
41100
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Naim Lata,Djakovica
22,523
0
22,523
0
0
22,523
0
0
41101
Izgradja puteva sa betonskim kockama u Velika ulica u selo Rogova,Gjakovica 58,030
0
58,030
0
0
58,030
0
0
632480-1524365
41102
Izgradnja -asfaltiranja puta u selo Gergoc
0
0
0
150,000
50,000
200,000
0
0
632480-1524378
41103
Izgradnja -asfaltiranja puta u selo Zhabel
0
0
0
150,000
150,000
300,000
0
0
632480-1524380
41104
Izgradja trotuara sa betonskim kockama u selo Hereq,Gjakovica
0
0
0
83,200
0
83,200
0
0
632480-1524381
41105
Izgradnja mosta u selo Hereq
16,450
0
16,450
0
0
16,450
0
0
632480-1524382
41106
Izgradnja -asfaltiranja puta u selo Dobrigje Novoselle
0
0
0
100,000
123,400
223,400
0
0
Faqe 57
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
632480-1524385
41107
Izgradja puteva sa betonskim kockama u seloDeva n.Asllani,Gjakovica
20,300
0
20,300
0
0
20,300
0
0
632480-1524388
41108
Izgradnja -asfaltiranja puta u selo Ponoshec
50,000
0
50,000
207,100
70,000
327,100
0
0
632480-1524391
41109
Izgradnja -asfaltiranja puta u selo Deva n.Bobi
41,580
0
41,580
0
0
41,580
0
0
632480-1524392
41110
Infrastruktura privredne zone-Parka Biznesa,Djakovica
0
70,000
70,000
50,000
50,000
170,000
0
0
632480-1524411
41111
Izgradnja - asfaltiranja puta u selo .Brekoc-naselje Muqaj
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
632480-1524424
41112
Otforenja turistiqke kancelarije,Gjakovica
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
632480-1525104
41113
Izgradnja i afaltiranja puta UJz2 -Smaq
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
632480-1525105
41114
Izgradnja i afaltiranja puta o selo Bec, kod djamija I.Halilaj-Radoniq
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
632480-1525192
41115
Izgradnja - asfaltiranja put. Kodra e Butinit sel.
0
0
0
0
58,800
58,800
0
0
632480-1525193
41116
Izgradnja -asfaltiranja puta Jahoc
0
0
0
0
23,300
23,300
0
0
632480-1525196
41117
Izgradnja-asfaltiranja puta Madanaj -Rrypaj
0
0
0
0
45,700
45,700
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Djakovica
1,400,229
430,040
1,830,269
2,239,244
2,225,050
6,294,563
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
1,400,229
430,040
1,830,269
2,239,244
2,225,050
6,294,563
0
0
632650 - Kadastar i Geodezija
650800 - Katastar Usluge - Djakovica
632650-1524951
41118
Nabavka vozila
0
12,000
12,000
0
0
12,000
0
0
632650-1524982
41119
Eksproprijacija
0
300,000
300,000
0
0
300,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Djakovica
0
312,000
312,000
0
0
312,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
312,000
312,000
0
0
312,000
0
0
632660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663850 - Urbano Planiranje i Inspekcija
632660-1524658
41120
Urbanisticki Regulativni Plan opstinski sekundarni centar Rogove
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
632660-1524735
41121
Urbanisticki Regulativni Plan Velike Qarshije
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
632660-1524740
41122
Urbanisticki Regulativni Plan Juzhne Rezine
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
632660-1524750
41123
Urbanisticki Regulativni Plan.-Qabrati
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
632660-1524794
41124
Urbanisticki Regulativni Plan Ponoshec opstinski sekundarni centar
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
632660-1524797
41125
Urbanisticki Regulativni Plan Cermjan opstinski sekundarni centar
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
632660-1524801
41126
Urbanisticki Regulativni Plan Severna zona -reke Krena
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
632660-1524805
41127
Urbanisticki Regulativni Plan kroz puta Petro Nini Luarasi
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
632660-1524813
41128
Revidiranje i harmonizacije opshtinskog razvojnog plana
0
0
0
45,000
0
45,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
50,000
40,000
90,000
90,000
90,000
270,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
50,000
40,000
90,000
90,000
90,000
270,000
0
0
632730 - Osnovno Zdravstvo
Faqe 58
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
739500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
632730-1525099
41129
Popravka i odrzavanje zdravstvene objekte
632730-1525103
41130
Klinicki mikrosistem-standardi rasta (OBSH/WHO)
24,000
16,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
24,000
26,000
50,000
60,000
60,000
170,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
24,000
26,000
50,000
60,000
60,000
170,000
0
0
632850 - Kultura, Omladina i Sport
850160 - Kultura - Djakovica
632850-1524484
41131
Zvuqnost Univerzalne Hale D.K A.Vokshi
0
20,000
20,000
20,000
0
40,000
0
0
632850-1524492
41132
Sanitarne qfora sflaqionice pozorishta
0
20,000
20,000
20,000
0
40,000
0
0
632850-1524545
41133
Biblioteka- sanitarne qforova i prozore
0
10,000
10,000
10,000
0
20,000
0
0
632850-1524558
41134
Renoviranje muzea u Taphane
0
15,000
15,000
15,000
0
30,000
0
0
632850-1524567
41135
Renoviranje muzea Prizrenske Lige
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
632850-1524572
41136
Renoviranje etnografnog Muzea
0
15,000
15,000
10,000
0
25,000
0
0
632850-1524579
41137
Izgradnja sportskih terena-Futbolskog terena
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
632850-1524648
41138
Snabdevanje skamerama i svetlosti
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
632850-1525013
41139
Klimatizacija i delimiqna ventilizacija u dom kulture
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
632850-1525014
41140
Inventari-stolice u sveqanoj hali u K.D A. Vokshi
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
632850-1525151
41141
Ulazni krov biblioteke "Ibrahim Rugova"
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
Ukupno - Kultura - Djakovica
0
100,000
100,000
120,000
110,000
330,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
100,000
100,000
120,000
110,000
330,000
0
0
53,000
47,000
100,000
350,000
450,000
900,000
0
0
53,000
47,000
100,000
350,000
450,000
900,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
110,000
0
110,000
0
0
110,000
0
0
110,000
0
110,000
0
0
110,000
0
0
32,000
0
32,000
0
0
32,000
0
0
32,000
0
32,000
0
0
32,000
0
0
632920 - Obrazovanje i Nauka
920800 - Administracija - Djakovica
632920-1525053
41142
Odrzavanje skola
Ukupno - Administracija - Djakovica
925100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Djakovica
632920-1525095
41143
Odrzavanje skola
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Djakovica
934500 - Osnovno Obrazovanje - Djakovica
632920-1525096
41144
Odrzavanje skola
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Djakovica
946500 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Djakovica
632920-1525097
41145
Odrzavanje skola
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Djakovica
Faqe 59
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Djakovica
200,000
47,000
247,000
350,000
450,000
1,047,000
0
0
3,019,184
2,232,109
5,251,293
4,683,130
4,866,136
14,800,559
0
0
633000 - Istok
633160 - Predsednik i Opstinski Savet
160170 - Kancelarija Predsednika - Istok
633160-1421743
89928
Projekti za ucesce zajednica , strani donatori
633160-1525197
41146
Instalacija softvera
0
220,010
220,010
157,712
150,000
527,722
0
0
7,010
12,990
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Istok
7,010
233,000
240,010
157,712
150,000
547,722
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
7,010
233,000
240,010
157,712
150,000
547,722
0
0
633163 - Administracija i Osoblje
163170 - Administracija - Istok
633163-1421812
89932
Kupovina opreme za informativne tehnologije
0
8,000
8,000
8,000
10,000
26,000
0
0
633163-1421814
89934
Kupjna kontejnera
0
0
0
7,000
5,000
12,000
0
0
633163-1525198
41147
regulisanje autoparka u dvoriste opstine
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
633163-1525199
41148
Instalacija elektronskog informatora u opstinu
0
8,000
8,000
0
0
8,000
0
0
633163-1525200
41149
odrzavanje opstinskog objekta
0
7,000
7,000
0
0
7,000
0
0
Ukupno - Administracija - Istok
0
43,000
43,000
15,000
15,000
73,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
43,000
43,000
15,000
15,000
73,000
0
0
633180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180170 - Putna Infrastruktura - Istok
633180-1214595
85859
Odrzavanje javnog osvetljenja
2,337
12,663
15,000
16,000
18,000
49,000
0
0
633180-1214599
85860
Horizontalna i vertikalna signalizacija
15,000
0
15,000
25,000
20,000
60,000
0
0
633180-1214603
85861
Letnje i zimsko odrzavanje lokalnih asfaltiranih puteva
20,000
0
20,000
20,000
25,000
65,000
0
0
633180-1214609
85863
Odrzavanje lokalnih puteva 4. kategorije
25,000
0
25,000
20,000
20,000
65,000
0
0
633180-1214659
85869
Izgradnja kanalizacije u Donjem Istoku
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
633180-1214670
85870
Izgradnja kuca za porodice beskucnika
0
60,000
60,000
50,000
50,000
160,000
0
0
633180-1214671
85871
Intervencija u slucajevima prirodnih nepogoda
0
25,000
25,000
0
35,000
60,000
0
0
633180-1421824
89937
Popravka autobuskih stanica
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
633180-1422247
89944
Groblje za odrzavanje
0
20,000
20,000
0
20,000
40,000
0
0
633180-1422278
89948
Izgradnja kanalizacije u mom selu . Kalikan - Orroberd
0
0
0
0
120,000
120,000
0
0
633180-1525202
41150
izgradnja javnog osvetlenja -Istok
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633180-1525203
41151
regulisanje trotuara sa kbcima Istok-Cernce
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
Faqe 60
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633180-1525205
41152
Izgradja mosta u potoku kod Qausha
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633180-1525207
41153
Kupovina kontinjera
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
633180-1525209
41154
Izgradnjsa otkupni mesta za otpatka
0
0
0
7,084
0
7,084
0
0
633180-1525210
41155
Izgradnja deponije u Tucepu
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
633180-1525212
41156
Izgradnja kanaliz. u Tomance
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Istok
122,337
117,663
240,000
193,084
348,000
781,084
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
122,337
117,663
240,000
193,084
348,000
781,084
0
0
633195 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
195850 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
633195-1319262
88172
Ucesce u kapitalne projekte preko NVO, zajednice i drugih donatora
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
633195-1319266
88174
Popravka lokalnih puteva- IV reda
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
633195-1421903
89951
Kanalizacija Dobrusa
633195-1421915
89954
Asfaltiranje puta u Drogolevc
633195-1421933
89956
Asfaltiranje puta u Tomoc
633195-1525214
41157
Regulisanje potoka na Kujavcu
0
55,000
55,000
50,000
50,000
155,000
0
0
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
20,529
4,471
25,000
0
0
25,000
0
0
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
110,529
59,471
170,000
110,000
80,000
360,000
0
0
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
110,529
59,471
170,000
110,000
80,000
360,000
0
0
0
0
35,000
0
0
633470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470170 - Poljoprivreda - Istok
633470-1214740
85879
Odrzavanje planinskih puteva
35,000
0
35,000
633470-1422237
89958
Izgradnja plastenika dimenzija 2ok5
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
633470-1422654
89967
Produbljivanje i regulatorni . reke Vrellusha
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
633470-1525217
41158
Otvaranje sumskih puteva Radusa-Lisavce
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
633470-1525218
41159
Otvaranje sumskih puteva Polane -Osljak-VMeha
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
633470-1525219
41160
Regulisanje Sumske Kucice
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
633470-1525221
41161
Otvaranje sumskog puta za Jarebi 7000m
55,000
0
55,000
0
0
55,000
0
0
633470-1525224
41162
Podizanje 10 ha za vinograde
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
633470-1525225
41163
Otvaranje Bunare za navodnavanje
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
633470-1525228
41164
Otvaranje sumskih puteva Studenica -Lug But
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
633470-1525233
41165
Betonisanje kanala u Tomance 4000m
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
633470-1525237
41166
Regulisanje reke u Sushice -Kovrage-Tomaance 3000m
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
633470-1525239
41167
Kupovin Rasada za podizanje Vocnjaka
0
0
0
0
80,000
80,000
0
0
633470-1525241
41168
Regulisanje Rurallnih polop. puteva
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
Faqe 61
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633470-1525243
41169
Reg. obj. z deponje drva konfiskovana
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
633470-1525245
41170
Reg. Bazena za akumulisanje vode u Radusi
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
633470-1525344
41171
Regulisanje kanala Vrelo-Stupe otv.cev 2000m`
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
633470-1525349
41172
Reg.kanala za navodnavanje nasele Osmanaj Dreje 5000m`
0
0
0
0
71,029
71,029
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Istok
355,000
0
355,000
210,000
231,029
796,029
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
355,000
0
355,000
210,000
231,029
796,029
0
0
633480 - Ekonomski Razvoj
480170 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Istok
633480-1215298
88189
Asfaltiranje puta u Ljubovu
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
633480-1319501
88194
Asfaltiranje puta u Zablace -naselje Balaj
46,000
0
46,000
0
0
46,000
0
0
633480-1319783
88200
Asfaltiranje puta "Pec 3" - Kernine
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
633480-1319785
88202
Asfaltiranje puta u Ornobrdo -naselje Zogaj
633480-1421965
89968
Izgradnja kanalizacije u selu Kserks - Lubozhd
633480-1525215
41173
633480-1525216
633480-1525220
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
Planiranje strateskog lokalnih razvoja 2015-2020
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
41174
Planiranje proj. za infr. i nadzora
20,000
30,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
41175
Regulisanje pesacke staze Istok -Bele vode
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633480-1525222
41176
Izgradnja lokalnoih puteva na Banje Mahalla Oniks-Cernilug
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
633480-1525223
41177
Izg. puta Bjelopole-Osnov.Skola
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
633480-1525226
41178
Izg. Puta Susice -Mahalla Ibrahimaj-Zymberaj
0
0
0
0
24,000
24,000
0
0
633480-1525227
41179
Izg. puta naselje Qetaj
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
633480-1525229
41180
Izgradnja puta Salinovice -Naselje Zeqiraj
0
0
0
0
70,000
70,000
0
0
633480-1525230
41181
Izgr. puta Muzhevine Trafo -Osnovna skola
0
0
0
0
48,000
48,000
0
0
633480-1525232
41182
Izg. Puta Tomance-R 104-Seoskog groblja
0
0
0
36,000
0
36,000
0
0
633480-1525234
41183
Izg. Fekalnog Kanalizacije Gurakoc-Naselje Musolaj
14,000
0
14,000
0
0
14,000
0
0
633480-1525236
41184
Izgr. Signalizacija -Plocice -Shesta u Uce i Rakosu
0
0
0
12,000
0
12,000
0
0
633480-1525238
41185
Izg. puta D.Istok naselje Llapaj i KLurtaj
45,000
0
45,000
25,000
0
70,000
0
0
633480-1525240
41186
Izgr. Trotuara Istok-D.Istok
10,000
10,000
20,000
0
25,000
45,000
0
0
633480-1525242
41187
Izgr. Puta Duskaje -Alihajdaraj
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
633480-1525244
41188
Izg . puta u selo G.Krrnine
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
633480-1525246
41189
Izgr. puta na selo Kovrage - naselje Haxhijaj
0
0
0
45,000
0
45,000
0
0
633480-1525247
41190
Izgr. puta u Zakovu naselje Hajrizaj
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
633480-1525248
41191
Asfal. puta "Nazmi Muzlijaj"- Banja
20,000
10,000
30,000
0
0
30,000
0
0
633480-1525250
41192
Osfetlenje trotuara i Os, Skole na Banju
40,000
40,000
80,000
0
0
80,000
0
0
Faqe 62
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633480-1525329
41193
Izgradnja puta nasele Memmetukaj u Llugove
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Istok
365,000
100,000
465,000
323,000
317,000
1,105,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
365,000
100,000
465,000
323,000
317,000
1,105,000
0
0
633660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660900 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Istok
633660-1525249
41194
Odrzavanje adresa
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
633660-1525251
41195
Fasade Objekata
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
633660-1525253
41196
Reg . reg. memorjalnog parka Ibrahim Rugova na Gradu u Istoku
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
633660-1525255
41197
Izgradnja i popravka novoj sredini i javnih povrsina
0
0
0
30,000
50,000
80,000
0
0
633660-1525256
41198
Izgradnja trotoara Istok- Djurakovac
0
0
0
0
150,000
150,000
0
0
633660-1525258
41199
Izgradnja puteva u kupatilu
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
633660-1525260
41200
Izgradnja i popravka puteva u Djurakova
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
633660-1525262
41201
Izgradnja puteva u Vrelo
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
0
633660-1525264
41202
Izgradnja i popravka puteva u Rakosu
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
633660-1525265
41203
Izgradnja i renoviranje puteva i trotoara u Istoku
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
633660-1525267
41204
Priprema urbanistickim karti opstine Istok
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
633660-1525269
41205
Izradu detaljnih urbanistickih planova
0
0
0
30,000
40,000
70,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Istok
200,000
0
200,000
310,000
360,000
870,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
200,000
0
200,000
310,000
360,000
870,000
0
0
633730 - Osnovno Zdravstvo
740000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
633730-1319877
88228
Izgradnja aneksa za drva u 4 centra Doma Zdravlja
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
633730-1319878
88229
medicinska oprema
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
633730-1422199
89999
FMC ograda Gurakoc
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
633730-1422201
90000
Vozilo za vakcionisanje
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
633730-1525252
41206
Izgr.centralne magacina i Garaze u Bolnici
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
633730-1525254
41207
Eksterijer umiranja u roku od dva FMC objekata i 8 ambulantama 3KMF
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
633730-1525257
41208
Inventar zdravstvenih ustanova
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633730-1525259
41209
Ugradnja kamera na dva objektima FMC
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
0
633730-1525261
41210
Elektronski sistem za ulazak i izlazak u porodicnoj medicini
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
0
633730-1525263
41211
Razlicitih medicinskih uredjaja
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
633730-1525268
41212
Asfaltiranje parkinga i dve pllatove puta na ulazu u FMC
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
633730-1525270
41213
Auto za potrebe soc. Centra
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
Faqe 63
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633730-1525271
41214
Izgr. Lifta na objekte u Bolnici
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
633730-1525272
41215
Izg. novog objekta kod Emergenc
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
633730-1525273
41216
Digitalizacija sistema u Zdravstvo
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
110,000
0
110,000
130,000
150,000
390,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
110,000
0
110,000
130,000
150,000
390,000
0
0
1,000
0
1,000
1,000
1,000
3,000
0
0
633850 - Kultura, Omladina i Sport
850170 - Kultura - Istok
633850-1319651
88233
Stampanje tradicijonalne knjige kolekcija poezija
633850-1319865
88237
Istrazivanje pecine "Golak" u Crnce
0
0
0
6,000
0
6,000
0
0
633850-1319868
88239
Arheolosko iskopavanje
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
633850-1319871
88242
Izgradnja Sportskog poligona u Studenicu
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
633850-1525276
41217
Izdavanje Kataloga za gjacke pikture
2,000
0
2,000
0
0
2,000
0
0
633850-1525277
41218
Ograda Doma kultur u Istoku deo pozadine
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
633850-1525279
41219
Renov. omladinskog centra u Istoku
4,000
0
4,000
0
0
4,000
0
0
633850-1525281
41220
Odrzavanje -nivelizacija fudballskog poligona
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633850-1525283
41221
Reg.Sport.Poligona u osn.sko."Bajram Curri" sa tartamom
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
633850-1525285
41222
Reg Sport.Pol.sa sint.travom u Gurakovcu Multi -Sport
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
633850-1525289
41223
Reg.Sp.Pol.ta sint.travom u Saradorane
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
633850-1525290
41224
Izgradnja Sport.Poligona sa igraqkama kod izvora Istok
0
0
0
4,698
0
4,698
0
0
633850-1525293
41225
Reg.Sport.poligona-multi sport u Banji
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
633850-1525295
41226
Stavlanje oznake u poligonima sportski i svim shkollama
633850-1525296
41227
Izgradnhja sint.poligona u Rakosu
633850-1525298
41228
633850-1525299
633850-1525310
633850-1525312
4,000
0
4,000
0
0
4,000
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Izgradnhja sint.poligona u Zalqe
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
41229
Izgradnhja sint.poligona u Uce
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
41230
Izgradnja sport.poligona sa sint.travom u Lukavce
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
41231
Izgradnja sport.poligona sa sint.travom u Kaliqane
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
Ukupno - Kultura - Istok
66,000
0
66,000
156,698
76,000
298,698
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
66,000
0
66,000
156,698
76,000
298,698
0
0
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
633920 - Obrazovanje i Nauka
925300 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Istok
633920-1525311
41232
Renovisanje i izolacija obdaniste"Lulet e Jetes"Vrelo
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Istok
934800 - Osnovno Obrazovanje - Istok
Faqe 64
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633920-1422481
90032
Asfaltiranje u rasponu sp. "H.Zajmi" Vrelle
0
0
0
0
12,000
12,000
0
0
633920-1422496
90034
Asf.Pol.Sp.-Volebollite "A.Rrustemi" Zallq
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
633920-1422507
90035
Opremanje rje?enje . " B.Curri " Istok sa KAB. biologija .
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
633920-1422525
90041
Izgradnju skladista u februaru " H.Zajmi " Vrelo
0
0
0
0
6,000
6,000
0
0
633920-1422529
90043
Inventar pet predskolskog
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
633920-1422534
90044
Urebaj / kab.te muz.ne pismeno " B.Curri " Istok .
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
633920-1422545
90046
Asfaltiranje u rasponu sp. "H.Zajmi" Vrelle
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
633920-1422554
90048
Oprema SH " N.Mjeda " . Rakos sa kab.Fizik i hemiju
0
0
0
0
11,000
11,000
0
0
633920-1422568
90051
Izgradnja sportske hale koja pismeno . " Trepca " Bat
0
0
0
160,000
0
160,000
0
0
633920-1525274
41233
Renov. skolskog objekta " Avni Rustemi" -Kosh
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
633920-1525275
41234
Izgr. dvoriste " Hysni Zajmi"-Sudenica
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633920-1525280
41235
Postavljanje kamera na 5 osnovnih skola :Rakos ,Banja ,Staradvorane i Susice 25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
633920-1525282
41236
Reg.Inst.Oficiente Lampice u neke skole
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
633920-1525284
41237
Kup.i stavlanje Centralno grejanjena osn.sk."N.MJeda" u Rakosu
35,990
0
35,990
0
0
35,990
0
0
633920-1525286
41238
Inventarisanje Skole
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633920-1525288
41239
Izgradnja.puta u dvoristu skole"N.Mjeda"u Veriqe
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
633920-1525291
41240
Izgradnja magacina za derva u osn.sk."B.Curri" Istok
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
633920-1525292
41241
Izgr.mag.za derva na osn.skolu |Tre Desmoret":u Cerkolezu
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
633920-1525294
41242
Nabavka Kompjutere za kabinete Informatike u sk.osn."B.Curri"Istok
0
0
0
6,000
0
6,000
0
0
633920-1525297
41243
Izgradnhja sint.poligona u Vrelo
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
633920-1525301
41244
Oprema u osn.sk."N.Mjeda" u Rakosu
0
0
0
0
7,000
7,000
0
0
633920-1525304
41245
Izgradnja magacina za derva u osn.sk."Tre Desmoret" na Uqi
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
633920-1525305
41246
Izgradnja ograde u dvoristi u osn.skolu "tre Deshmoret ` na Uqi
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
633920-1525306
41247
Izgradnja sportskog Poligona "B.Curri"u Sinje
0
0
0
0
12,000
12,000
0
0
633920-1525308
41248
Izgradnja sport.poligona "Tre Desmoret" u Uqi
0
0
0
0
12,000
12,000
0
0
633920-1525309
41249
Izgradnja sport.poligona "Tre Desmoret" u Uqi
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
633920-1525313
41250
Izgradnja aneks objekta IIdeo u skoli "B.Curri" u Istoku
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Istok
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
140,990
0
140,990
286,000
105,000
531,990
0
0
946800 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Istok
633920-1422591
90058
Zgrada u aneks HTS , M.Frasheri "
633920-1525300
41251
Nabavka opreme za Informatikuu osn.sk."H.Zeka" Istok"
633920-1525303
41252
Izgradnja spotske salle "H.Zeka" u Istoku
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Istok
Faqe 65
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
0
0
0
0
0
180,000
180,000
0
0
7,000
0
7,000
25,000
180,000
212,000
0
0
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Istok
147,990
0
147,990
321,000
285,000
753,990
0
0
1,483,866
553,134
2,037,000
1,926,494
2,012,029
5,975,523
0
0
634000 - Klina
634160 - Predsednik i Opstinski Savet
160180 - Kancelarija Predsednika - Klina
634160-1421516
90060
Snabdevanjem kamiona za ciscenje putevima
634160-1524272
41253
Sufinanciej projekatima sa Donatorima
0
0
0
0
69,681
69,681
0
0
145,712
149,969
295,681
357,681
300,000
953,362
0
0
634160-1525395
41254
Snabdevanjem I.T. opremama
634160-1525506
41255
Sufinaciraje sporskim ekipama
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Klina
160,712
199,969
360,681
357,681
369,681
1,088,043
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
160,712
199,969
360,681
357,681
369,681
1,088,043
0
0
634180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180180 - Putna Infrastruktura - Klina
634160-1215889
85941
Zimsko odrzavanje puteva
30,000
20,000
50,000
80,000
80,000
210,000
0
0
634160-1318789
88253
Pomoc za elementarne nepogode
20,000
10,000
30,000
0
100,371
130,371
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Klina
50,000
30,000
80,000
80,000
180,371
340,371
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
50,000
30,000
80,000
80,000
180,371
340,371
0
0
634470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470180 - Poljoprivreda - Klina
634470-1421665
90066
Sera za poljoprivrednika
20,000
0
20,000
85,000
85,000
190,000
0
0
634470-1421667
90068
Poljoprivrednih alata za fermere
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
634470-1421669
90070
Izgradnja penda za navodnjavanje u Malog Krushevi
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
634470-1421670
90071
Rehabilitacije kanalza navodnjavanje u Jagodi
5,000
10,000
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Klina
90,000
10,000
100,000
85,000
85,000
270,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
90,000
10,000
100,000
85,000
85,000
270,000
0
0
0
0
0
52,987
40,000
92,987
0
0
634660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663950 - Urbano Planiranje i Inspekcija
634160-1318775
88264
Impiant Vode
634160-1318776
88248
Inventar za Dom Kulture
634160-1319966
88258
Izgradnja fekalne kanalizacije u selo Grabanice
634660-1421580
90073
634660-1421671
90074
0
0
0
268,000
400,000
668,000
0
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
Asfaltiranje puta u selo Resnik
0
0
0
130,000
180,000
310,000
0
0
Vodovod za selo Zajm
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
Faqe 66
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
634660-1421672
90075
Asfaltiranja puta u gradu
220,000
80,000
300,000
250,000
300,000
850,000
0
0
634660-1524276
41256
Asfaltiranje puta u selo Perqeve
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
634660-1524317
41257
Asfaltuiranje puta u selo Dush Sverke
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
634660-1524368
41258
Asfaltiranje lokalnih putevima u selo Sverke
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
634660-1525504
41259
Izgradnja zgrade za porodice ranjenih i nestalih lica
150,000
100,000
250,000
0
0
250,000
0
0
634660-1525507
41260
Karte zone
100,000
0
100,000
30,000
30,000
160,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
900,000
180,000
1,080,000
880,987
950,000
2,910,987
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
900,000
180,000
1,080,000
880,987
950,000
2,910,987
0
0
0
300,000
0
0
634920 - Obrazovanje i Nauka
920900 - Administracija - Klina
634160-1319973
88261
Izgradnje skole u selo Perqevo
100,000
50,000
150,000
150,000
634160-1319976
88262
Izgradnja skole u selo Kpuz
100,000
50,000
150,000
150,000
0
300,000
0
0
634160-1319977
88263
Sanbdevanjem inventrima za Skole
0
0
0
0
450,000
450,000
0
0
634920-1421578
90088
Izgradnja shkole u selo Jashanicu
100,000
50,000
150,000
150,000
0
300,000
0
0
634920-1421579
90089
Oderzavanje shkolske prosterija
0
0
0
73,000
0
73,000
0
0
Ukupno - Administracija - Klina
300,000
150,000
450,000
523,000
450,000
1,423,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
300,000
150,000
450,000
523,000
450,000
1,423,000
0
0
1,500,712
569,969
2,070,681
1,926,668
2,035,052
6,032,401
0
0
201,751
148,249
350,000
200,000
200,000
750,000
0
0
Ukupno - Klina
635000 - Pec
635160 - Predsednik i Opstinski Savet
160190 - Kancelarija Predsednika - Pec
635160-1523754
41261
Participacija sa zajednicama, donatorima i ministrijom
635160-1523771
41262
Projektisanje projekata
40,000
40,000
80,000
50,000
50,000
180,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Pec
241,751
188,249
430,000
250,000
250,000
930,000
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
241,751
188,249
430,000
250,000
250,000
930,000
0
0
635163 - Administracija i Osoblje
163190 - Administracija - Pec
635163-1523773
41263
Kompjuter
40,000
0
40,000
40,000
0
80,000
0
0
635163-1523978
41264
Skladiste -E imovine
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
635163-1524109
41265
Aneks izgradnje Opstinske zgrade
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
635163-1524133
41266
Renovisanje Administracije i mesnih zajednica
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
105,000
0
105,000
60,000
20,000
185,000
0
0
Ukupno - Administracija - Pec
Faqe 67
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Administracija i Osoblje
105,000
0
105,000
60,000
20,000
185,000
0
0
635175 - Budzet i Finansije
175190 - Budzetiranje
635175-1523782
41267
Sitan kapital
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
635180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180190 - Putna Infrastruktura - Pec
635180-1214691
85946
Vodovod za sela Lugu i Baranit
473,828
0
473,828
0
0
473,828
0
0
635180-1422003
90097
Ulepsavanje grada za praznike
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
635180-1523856
41268
Saobracajni znaci
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
635180-1523860
41269
Ostali kapital-zimsko oderzavanje
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
0
0
635180-1523864
41270
Ostali kapital-letnje oderzavanje
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
635180-1523876
41272
Oderzavanje javne rasvete
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
635180-1523877
41273
Ostali kapital-pranje i ciscenje puteva
80,000
0
80,000
80,000
80,000
240,000
0
0
635180-1523878
41274
Izgradnja javne rasvete
30,000
0
30,000
30,000
150,000
210,000
0
0
635180-1523880
41275
Oderzavanje puteva u Rugovi
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
635180-1524245
41276
Regulisanje zida Bistrice
0
400,000
400,000
310,000
507,689
1,217,689
0
0
635180-1524384
41277
Izgradnja puteve u gradu i selima
889,679
173,391
1,063,070
950,000
700,000
2,713,070
0
0
635180-1524543
41278
Kanalizacija u gradu i selima
150,000
0
150,000
200,000
200,000
550,000
0
0
635180-1525392
41279
Regulisanje Centra Grada
Ukupno - Putna Infrastruktura - Pec
0
0
0
0
400,000
400,000
0
0
1,793,507
583,391
2,376,898
1,750,000
2,217,689
6,344,587
0
0
182950 - Vatrogasna Sluzba - Pec
635180-1525078
41280
Budzet za hitne intervencije
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Pec
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,793,507
633,391
2,426,898
1,800,000
2,267,689
6,494,587
0
0
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
635195 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
195950 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
635195-1523827
41281
Projekti za zajednice
635470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470190 - Poljoprivreda - Pec
Faqe 68
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
635470-1524479
41282
Kupovina plastenika i ostale opreme-sa ocescem
635470-1524846
41283
Izgradnja kanala za navodnjavanje
635470-1524956
41284
Kiupovina mlecnih krava - sa participacijom
50,000
50,000
100,000
150,000
250,000
500,000
0
0
100,000
150,000
250,000
250,000
277,618
777,618
0
0
200,000
150,000
350,000
350,000
350,000
1,050,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Pec
350,000
350,000
700,000
750,000
877,618
2,327,618
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
350,000
350,000
700,000
750,000
877,618
2,327,618
0
0
45,000
15,000
60,000
70,000
70,000
200,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pec
45,000
15,000
60,000
70,000
70,000
200,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
45,000
15,000
60,000
70,000
70,000
200,000
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
635480 - Ekonomski Razvoj
480190 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pec
635480-1525321
41285
Razvoj planinskog turizma i kliring puteve u selu Radac
635650 - Kadastar i Geodezija
650950 - Katastar Usluge - Pec
635650-1525332
41286
Kupovina geometra i katastralne opreme
Ukupno - Katastar Usluge - Pec
654950 - Pravne pitanja - Pec
635650-1523835
41287
Ekspropriacija imovine
100,000
0
100,000
200,000
200,000
500,000
0
0
Ukupno - Pravne pitanja - Pec
100,000
0
100,000
200,000
200,000
500,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
100,000
10,000
110,000
210,000
210,000
530,000
0
0
635660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661000 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Pec
635660-1421717
90131
Izrada regulativnih planova za sela
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
635660-1525318
41288
Master plan uspinjaca
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
635660-1525322
41289
Zastita zivotne sredine
60,000
0
60,000
50,000
50,000
160,000
0
0
635660-1525326
41290
Nacrt mape za zoniranje
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Pec
110,000
70,000
180,000
80,000
80,000
340,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
110,000
70,000
180,000
80,000
80,000
340,000
0
0
55,000
0
55,000
50,000
50,000
155,000
0
0
635730 - Osnovno Zdravstvo
741000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
635730-1524168
41291
Renoivisanje Zdravstvenih Ustanova
635730-1524190
41292
Kupovina specijalne medicinske opreme
60,000
0
60,000
70,000
70,000
200,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
115,000
0
115,000
120,000
120,000
355,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
115,000
0
115,000
120,000
120,000
355,000
0
0
635850 - Kultura, Omladina i Sport
Faqe 69
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
850190 - Kultura - Pec
635850-1421399
90147
Izgradnja I faze - biblioteke
0
0
0
245,000
286,382
531,382
0
0
635850-1525162
41293
Uglovi igracaka za decu
635850-1525187
41294
Ventilacija hale sportova partizan
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
635850-1525188
41295
0
Izgradnja Doma Kulture u Velikoj Jablanici
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
635850-1525190
635850-1525191
41296
Regulacija ogradada i tepha sportskih igralista
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
41297
Regulisanje rekreativnih plazha u Bistrici Pec
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
635850-1525194
0
41298
Renovisanje Omladinskog Ccentra Pec
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Kultura - Pec
130,000
0
130,000
285,000
326,382
741,382
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
130,000
0
130,000
285,000
326,382
741,382
0
0
300,000
0
300,000
200,000
150,000
650,000
0
0
55,000
0
55,000
55,000
55,000
165,000
0
0
635920 - Obrazovanje i Nauka
920950 - Administracija - Pec
635920-1524603
41299
Renovisanje osnovnih i srednjih skola
635920-1524632
41300
Tehnicka oprema za skolske kabinete i ostala pomagala
635920-1524765
41301
Izgradnja sportske hale Prizrenska liga i Barane prva faza
0
300,000
300,000
300,000
0
600,000
0
0
635920-1524791
41302
Izgradnja sportskih hala prva faza
0
0
0
204,508
300,000
504,508
0
0
635920-1524817
41303
Izgradnja obdanista blizu grtadske Arhive
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
Ukupno - Administracija - Pec
355,000
450,000
805,000
759,508
505,000
2,069,508
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
355,000
450,000
805,000
759,508
505,000
2,069,508
0
0
3,475,258
1,716,640
5,191,898
4,514,508
4,856,689
14,563,095
0
0
Ukupno - Pec
636000 - Junik
636180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180200 - Putna Infrastruktura - Junik
636180-1525149
41304
Odravanje lokalnih puteva
15,000
0
15,000
26,000
37,000
78,000
0
0
636180-1525160
41305
Izgradnja puta Gjocaj -Livadhi i Madh
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Junik
65,000
0
65,000
26,000
37,000
128,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
65,000
0
65,000
26,000
37,000
128,000
0
0
636480 - Ekonomski Razvoj
480200 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Junik
636480-1525127
41306
Ucesce Projekti
13,906
73,067
86,973
147,000
137,000
370,973
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Junik
13,906
73,067
86,973
147,000
137,000
370,973
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
13,906
73,067
86,973
147,000
137,000
370,973
0
0
Faqe 70
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
636660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664050 - Urbano Planiranje i Inspekcija
636660-1525165
41307
Dizajn projekata
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
98,906
73,067
171,973
173,000
174,000
518,973
0
0
636730 - Osnovno Zdravstvo
742000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
636730-1525134
41308
Restauracija QKMF
Ukupno - Junik
641000 - Leposavic
641180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180210 - Putna Infrastruktura - Leposavic
641180-1525670
41694
Kofinansiranje kapitalnih investicija
913,371
0
913,371
1,153,159
1,153,159
3,219,689
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Leposavic
913,371
0
913,371
1,153,159
1,153,159
3,219,689
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
913,371
0
913,371
1,153,159
1,153,159
3,219,689
0
0
641730 - Osnovno Zdravstvo
730300 - Administracija - Leposavic
641730-1525677
41702
Kofinansiranje kapitalnih investicija
239,788
0
239,788
0
0
239,788
0
0
Ukupno - Administracija - Leposavic
239,788
0
239,788
0
0
239,788
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
239,788
0
239,788
0
0
239,788
0
0
1,153,159
0
1,153,159
1,153,159
1,153,159
3,459,477
0
0
45,000
0
45,000
45,000
45,000
135,000
0
0
Ukupno - Leposavic
642000 - Mitrovica
642166 - Inspekcija
166430 - Inspekcija - Mitrovica
642166-1523828
41309
Sklanjanje divljih depoija
642166-1523854
41310
Rushenje objekata bez dozvolle
40,000
40,000
80,000
80,000
100,000
260,000
0
0
Ukupno - Inspekcija - Mitrovica
85,000
40,000
125,000
125,000
145,000
395,000
0
0
Ukupno - Inspekcija
85,000
40,000
125,000
125,000
145,000
395,000
0
0
642175 - Budzet i Finansije
Faqe 71
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
175220 - Budzetiranje
642175-1422856
90161
Sufinansiranje sa inernim i externih donatorima
100,000
178,046
278,046
196,448
145,763
620,257
0
0
Ukupno - Budzetiranje
100,000
178,046
278,046
196,448
145,763
620,257
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
100,000
178,046
278,046
196,448
145,763
620,257
0
0
642470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
471020 - Sumarstvo i inspekcija - Mitrovica
642470-1523919
41312
Podizanje zelenih povershina u gradu
0
55,000
55,000
50,000
55,000
160,000
0
0
642470-1523931
41313
Popravka toka reka "Sitnica,Trepqa i Lushta"
0
45,000
45,000
50,000
45,000
140,000
0
0
Ukupno - Sumarstvo i inspekcija - Mitrovica
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
50,000
40,000
90,000
40,000
40,000
170,000
0
0
0
50,000
50,000
50,000
80,000
180,000
0
0
642480 - Ekonomski Razvoj
480220 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Mitrovica
642480-1421989
90165
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Gushavce
642480-1422049
90169
Izgradnja i asfaltiranje puteva u selo Koshtovo
642480-1422064
90170
Izgradnja puta u donje Vaganice
15,839
24,161
40,000
30,000
30,000
100,000
0
0
642480-1422073
90172
Izgradnja puteva sa betonskim kockama
50,000
100,000
150,000
150,000
170,000
470,000
0
0
642480-1422145
90176
Izgradnja puteva po naselima u selo Kaqanoll
50,000
110,000
160,000
30,000
30,000
220,000
0
0
642480-1422163
90180
Zajedniqko finansiranje za izgradnju vodovoda sa LUXDEV
0
75,000
75,000
299,641
0
374,641
0
0
642480-1422171
90181
Izgradnja kanalizaciske mrezhe u selo Fush iber
20,000
0
20,000
30,000
40,000
90,000
0
0
642480-1422173
90182
Izgradnja kanalizaciske mrezhe u selo Veliki Kiqiq III faza
20,000
0
20,000
40,000
50,000
110,000
0
0
642480-1422244
90184
Izgradnja kanalizaciske mrezhe u nasele Ilirida
20,000
40,000
60,000
0
0
60,000
0
0
642480-1422272
90187
Izgradnja puta od groble do sela u selo Lisica
15,000
0
15,000
40,000
60,000
115,000
0
0
642480-1422283
90188
Izgradnja i oderzhavanje Groblja i spomenika
30,000
0
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
642480-1422300
90189
Izgradnja trotuara po gradu
30,000
0
30,000
180,000
80,000
290,000
0
0
642480-1422473
90192
Izgradnja i oderzhavanje mrezha javnog osvetlenja
50,000
50,000
100,000
110,000
131,600
341,600
0
0
642480-1422489
90193
Obelezhavanje puteva
30,000
0
30,000
30,000
40,000
100,000
0
0
642480-1422539
90197
Izgradnja projekata za kapitalne investicije
45,000
0
45,000
45,000
45,000
135,000
0
0
642480-1524061
41318
Asfaltiranje puteva u gradu
0
40,000
40,000
60,000
80,000
180,000
0
0
642480-1524074
41319
Saniranje i popravka puteva
0
40,000
40,000
100,000
105,000
245,000
0
0
642480-1524096
41321
Izgradnja puteva u Rasatniku
40,000
0
40,000
35,000
70,000
145,000
0
0
642480-1524180
41322
Izgradnja puteva po naselima u selo "Kiqiq"
20,000
60,000
80,000
50,000
90,000
220,000
0
0
642480-1524188
41323
Izgradnja puteva po naselima u selo "Pirq"
40,000
0
40,000
50,000
70,000
160,000
0
0
642480-1524205
41324
Izgradnja vodovodne mreze u selo Vllahinje treqa faza
40,000
0
40,000
20,000
20,000
80,000
0
0
Faqe 72
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642480-1524226
41326
Zajedniqko finansiranje za izgradnju lokalni mreza vodovoda
642480-1524293
41328
Izgradnja puteva po seoskim naselima
642480-1524326
41331
Zajedniqko finansiranje kanalizacije crnih voda
642480-1524337
41332
Izgradnja mrezefekalne kanalizacije u selo "Frasher"
642480-1524347
41333
Izgradnja mreze kanalizacije u selo "Shupkovac"
642480-1524725
41340
Regulisanje i odrzavanje kanalizacije crnih voda
20,000
0
20,000
30,000
30,000
80,000
0
0
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
600,000
0
0
20,000
0
20,000
20,000
30,000
70,000
0
0
0
50,000
50,000
5,000
105,000
160,000
0
0
20,000
0
20,000
40,000
60,000
120,000
0
0
10,000
0
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Mitrovica
735,839
779,161
1,515,000
1,744,641
1,716,600
4,976,241
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
735,839
779,161
1,515,000
1,744,641
1,716,600
4,976,241
0
0
50,000
100,000
60,000
70,000
230,000
0
0
642660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661150 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Mitrovica
642660-1524730
41341
Izrada regulacionih projekata
50,000
642660-1524737
41342
Izrada regulativnih urbanistiqki planova za Shipol i Zhabare
20,000
0
20,000
40,000
60,000
120,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Mitrovica
70,000
50,000
120,000
100,000
130,000
350,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
70,000
50,000
120,000
100,000
130,000
350,000
0
0
20,000
0
20,000
20,000
30,000
70,000
0
0
642730 - Osnovno Zdravstvo
730310 - Administracija - Mitrovica
642730-1524826
41343
Auto za dializu
642730-1524831
41344
Reizgradnja CDM u Fush Ibru
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
642730-1524836
41345
Renoviranje OCDM,CDM,i APM
0
30,000
30,000
30,000
40,000
100,000
0
0
Ukupno - Administracija - Mitrovica
20,000
50,000
70,000
50,000
70,000
190,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
20,000
50,000
70,000
50,000
70,000
190,000
0
0
642850 - Kultura, Omladina i Sport
850220 - Kultura - Mitrovica
642850-1524525
41346
Kupovina knjiga za gradsku biblioteku
0
10,000
10,000
12,000
15,000
37,000
0
0
Ukupno - Kultura - Mitrovica
0
10,000
10,000
12,000
15,000
37,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
10,000
10,000
12,000
15,000
37,000
0
0
642920 - Obrazovanje i Nauka
921100 - Administracija - Mitrovica
642920-1525008
41347
Izgradnja vrata u SOSH Xhevat Jusufi u selo Bare
0
3,000
3,000
12,000
12,000
27,000
0
0
642920-1525025
41348
Izgradnja vrata u SOSH Bedi Xhinaj u Mitrovici
0
3,500
3,500
10,500
20,000
34,000
0
0
642920-1525039
41349
Izgradnja vrata u SOSH Eqrem Qabej u Mitrovici
0
3,500
3,500
0
0
3,500
0
0
642920-1525051
41350
Izgradnja vrata u SOSH Shemsi Ahmeti u selo Shupkovac
0
3,000
3,000
0
0
3,000
0
0
642920-1525055
41351
Snadbevanjem sa materjalom za reizgradnju(kreqovanjem)
0
10,000
10,000
10,000
20,000
40,000
0
0
Faqe 73
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642920-1525063
41352
Instalacija kamera u SOSHO Ismail Qemajli u Mitrovici
0
4,000
4,000
0
0
4,000
0
0
642920-1525067
41353
Instalacija kamera u SOSHO Avdullah Shabani u Mitrovici
0
4,000
4,000
0
0
4,000
0
0
642920-1525129
41354
Reizgradnja dimnjaka u shkolli "Ismajl Qemajli"-Mitrovica
0
2,000
2,000
0
0
2,000
0
0
642920-1525138
41355
Reizgradnja na krovu OSSH "Bislim Halimi"Selance
0
1,500
1,500
0
0
1,500
0
0
642920-1525148
41356
Reizgradnja plafona u OSSH"Jashar Begu"oo.Maxher i reizgradnja barake u OSSSH Aziz
0 Sylejmani
2,000
o.o.Suvi Do
2,000
0
0
2,000
0
0
642920-1525156
41357
Reizgradnja krova u shkolli Elena Gjika -Prvi Tunel
0
10,000
10,000
14,000
48,000
72,000
0
0
Ukupno - Administracija - Mitrovica
0
46,500
46,500
46,500
100,000
193,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
46,500
46,500
46,500
100,000
193,000
0
0
1,010,839
1,253,707
2,264,546
2,374,589
2,422,363
7,061,498
0
0
50,000
100,000
150,000
155,000
185,000
490,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Srbica
50,000
100,000
150,000
155,000
185,000
490,000
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
50,000
100,000
150,000
155,000
185,000
490,000
0
0
Ukupno - Mitrovica
643000 - Srbica
643160 - Predsednik i Opstinski Savet
160230 - Kancelarija Predsednika - Srbica
643160-1422301
90283
Zajednicko finansiranje projekti
643175 - Budzet i Finansije
175230 - Budzetiranje
643175-1525447
41359
Softver za racunovodjstvo
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
643180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180230 - Putna Infrastruktura - Srbica
643180-1422298
90284
Postavljanje saobracsajnih znakova
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
643180-1524112
41360
Rusenje objekta
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
643180-1524125
41361
Ciscenje puteva ,odrzavanje zelenila i kanlizacija grada
36,629
0
36,629
0
0
36,629
0
0
643180-1525445
41363
Ostale strukture
0
0
0
18,000
20,000
38,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Srbica
81,629
0
81,629
18,000
20,000
119,629
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
81,629
0
81,629
18,000
20,000
119,629
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
0
0
0
6,500
8,000
14,500
0
0
643650 - Kadastar i Geodezija
653150 - Geodezijske Usluge - Srbica
643650-1524108
41364
Ekspropriacija imovine
643650-1525446
41365
Kupujete instrumente sa Geodezije
Faqe 74
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Geodezijske Usluge - Srbica
100,000
0
100,000
6,500
8,000
114,500
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
100,000
0
100,000
6,500
8,000
114,500
0
0
30,000
295,920
0
0
295,920
0
0
643660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
666200 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
643660-1421192
90290
Asfaltiranje puta Lecine - Padalista
265,920
643660-1421238
90295
Puta Lausa naselje Bektesi-Sabanaj
109,000
0
109,000
0
0
109,000
0
0
643660-1421384
90316
Put Kopiliq Turicevc
124,145
30,000
154,145
0
0
154,145
0
0
643660-1523969
41366
Nacrtanje tehnickih projekata
80,000
0
80,000
97,255
95,000
272,255
0
0
643660-1523989
41367
Segment 2 obilaznice grada
150,000
0
150,000
100,000
0
250,000
0
0
643660-1523993
41369
Izgradnja kanalizacije u selu Polac
200,000
0
200,000
250,000
0
450,000
0
0
643660-1523996
41370
Asfaltiranje puta "Rezistenca"
110,823
0
110,823
0
0
110,823
0
0
643660-1524001
41372
Asfaltiranje puta Dashefc- Baks
30,000
20,000
50,000
0
0
50,000
0
0
643660-1524002
41373
Izgradnja kanalizacijske mreze u gradu
50,000
0
50,000
40,000
50,000
140,000
0
0
643660-1524020
41374
Izgradnja kanalizacije u Runik
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
643660-1524024
41375
Asfaltiranje puta na selu Polac
50,000
0
50,000
100,000
250,000
400,000
0
0
643660-1524084
41376
Asfaltiranje puta na selu Plluzhina
80,000
18,045
98,045
260,000
0
358,045
0
0
643660-1524092
41377
Asfaltiranje puta na selu Likovc
80,000
0
80,000
150,000
0
230,000
0
0
643660-1524098
41378
Asfaltiranje puta na selu Obri-Murge
80,000
0
80,000
150,000
0
230,000
0
0
643660-1524101
41379
Asfaltiranje puta na selu Izbica
80,000
0
80,000
350,000
0
430,000
0
0
643660-1524102
41380
Asfaltiranje puta na selu Vitak-Kllodernice
30,000
0
30,000
200,000
240,000
470,000
0
0
643660-1524104
41381
Asfaltiranje gradskih puteva
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
643660-1524220
41382
Izgradnja kanalizacijskog sistema u selima
0
0
0
120,000
400,000
520,000
0
0
643660-1524234
41383
Izgradnja autobuske stanice
0
0
0
70,000
80,000
150,000
0
0
643660-1524249
41385
Asfaltiranje puta na selu mahala Muhaxheraj-Qirez
287,715
30,000
317,715
0
0
317,715
0
0
643660-1524267
41386
Asfaltiranje puta na selu Runik
30,000
0
30,000
350,000
0
380,000
0
0
643660-1525423
41387
Odrzavanje i popravka puteva
40,000
0
40,000
97,745
8,000
145,745
0
0
643660-1525428
41388
Asfaltiranje puta selo Vanjnik segment 1
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
643660-1525429
41389
Izgradnja vodovoda u selima
0
0
0
20,000
450,000
470,000
0
0
643660-1525430
41390
Izgradnja puta Mekermal_Likovc Faza II
0
0
0
50,000
180,000
230,000
0
0
643660-1525431
41391
Prosirenje trga Adem Jashri
0
0
0
50,000
250,000
300,000
0
0
643660-1525432
41392
Klina korito reke
0
0
0
40,000
170,000
210,000
0
0
643660-1525434
41393
Kanalizacioni sistem u Klina e Ulet
0
0
0
50,000
70,000
120,000
0
0
643660-1525444
41394
Obilaznica grada Segment 3
0
0
0
20,000
422,000
442,000
0
0
Faqe 75
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
643660-1525451
41395
Ciscenje ulica,odrzavanje i uredjenje grada
0
0
0
35,000
35,000
70,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
1,977,604
128,045
2,105,649
2,620,000
2,700,000
7,425,648
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,977,604
128,045
2,105,649
2,620,000
2,700,000
7,425,648
0
0
20,000
0
20,000
0
40,000
60,000
0
0
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
20,000
0
20,000
40,000
40,000
100,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
20,000
0
20,000
40,000
40,000
100,000
0
0
643730 - Osnovno Zdravstvo
744000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
643730-1525073
41396
Kupovanje vozila ze hitnu poc
643730-1525092
41397
Nabavka opreme za emergentne usluge
643755 - Stambene I socijalne usluge
756120 - Stambene usluge
643755-1525074
41399
Rezidencialne usluge
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Stambene usluge
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
20,000
0
20,000
200,000
217,390
437,390
0
0
643920 - Obrazovanje i Nauka
936600 - Osnovno Obrazovanje - Srbica
643920-1525068
41400
Renoviranje skolskih objekta
643920-1525126
41401
Nastavak radova na izgrad. osnov. skole "2 Korriku" Tica
147,026
0
147,026
0
0
147,026
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Srbica
167,026
0
167,026
200,000
217,390
584,416
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
167,026
0
167,026
200,000
217,390
584,416
0
0
2,406,259
228,045
2,634,304
3,049,500
3,170,390
8,854,193
0
0
10,000
0
10,000
10,000
0
20,000
0
0
Ukupno - Srbica
644000 - Vucitrn
644163 - Administracija i Osoblje
163240 - Administracija - Vucitrn
644163-1422151
90208
Informativna tehnologija
644163-1524515
41404
Mobile i oprema
3,000
2,000
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Administracija - Vucitrn
13,000
2,000
15,000
10,000
0
25,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
13,000
2,000
15,000
10,000
0
25,000
0
0
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
30,000
0
30,000
40,000
30,000
100,000
0
0
644180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181840 - Javna Infrastruktura - Vucitrn
644180-1422202
90215
Izgradnja mosta
644180-1422215
90218
Zeleni javnih prostora
Faqe 76
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644180-1422245
90221
Postavljanje kamera
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
644180-1422270
90225
Sufinansiran od strane donatora
20,000
30,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
644180-1422280
90226
Putevi qetvrto reda
30,000
20,000
50,000
60,000
60,000
170,000
0
0
644180-1524523
41405
Izgradnja parkinga
30,000
10,275
40,275
0
0
40,275
0
0
644180-1524544
41406
Izgradnja betonskih puteva sa cementnim blokovima
70,000
30,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
644180-1524615
41407
Izgradnja trotoara
30,000
20,000
50,000
50,000
100,000
200,000
0
0
644180-1524622
41408
Horizontalna i vertikalna sinjalizacija
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
644180-1524628
41409
Ponovno asfaltiranje
40,000
10,000
50,000
50,000
100,000
200,000
0
0
644180-1524641
41410
Snabdevanje cevi za otpadne vode
30,000
5,000
35,000
30,000
40,000
105,000
0
0
644180-1524747
41411
Izgradnja mostova(Samadrexhe,Smrekonice)
8,000
2,000
10,000
0
0
10,000
0
0
644180-1524760
41412
Postavljanje kanti u gradu .
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
644180-1524776
41413
Javno osvetljenje
10,000
0
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
644180-1524787
41414
Regulisanje grobalja i Spomenika
20,000
17,047
37,047
0
0
37,047
0
0
644180-1525410
41415
Izgradjna kanalizacije
229,725
0
229,725
111,413
120,000
461,138
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Vucitrn
562,725
154,322
717,047
541,413
650,000
1,908,460
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
562,725
154,322
717,047
541,413
650,000
1,908,460
0
0
644470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470240 - Poljoprivreda - Vucitrn
644470-1422296
90231
Regulacija reka i nasipa
0
20,000
20,000
40,000
0
60,000
0
0
644470-1422303
90232
Fond sufinansiran od strane donatora
20,000
30,000
50,000
100,000
80,000
230,000
0
0
644470-1422354
90234
Rasta plastenika
30,000
10,000
40,000
40,000
60,000
140,000
0
0
644470-1422357
90235
Osnivanje Voqarstfo
40,000
20,000
60,000
60,000
80,000
200,000
0
0
644470-1422362
90236
Pqelarstfo
20,000
10,000
30,000
40,000
30,000
100,000
0
0
644470-1524877
41416
Sektor goveda - stoke
40,000
20,000
60,000
60,000
70,000
190,000
0
0
644470-1524884
41417
Ovce sektor
30,000
15,000
45,000
50,000
55,000
150,000
0
0
644470-1524899
41418
Sektor koze
4,000
26,000
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Vucitrn
184,000
151,000
335,000
430,000
415,000
1,180,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
184,000
151,000
335,000
430,000
415,000
1,180,000
0
0
140,000
100,000
240,000
100,000
100,000
440,000
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
140,000
110,000
250,000
100,000
100,000
450,000
0
0
644650 - Kadastar i Geodezija
651200 - Katastar Usluge - Vucitrn
644650-1422370
90237
Eksproprijacija
644650-1422376
90238
Uvodenje podataka Komasacije u SIKTK
Ukupno - Katastar Usluge - Vucitrn
Faqe 77
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Kadastar i Geodezija
140,000
110,000
250,000
100,000
100,000
450,000
0
0
644660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664250 - Urbano Planiranje i Inspekcija
644660-1422287
90253
Dizajniranje projekata
644660-1525028
41421
Izgradnja puteva u gradu
20,000
20,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
270,000
60,000
330,000
100,000
100,000
530,000
0
0
644660-1525064
41422
644660-1525071
41423
Radnja kucnih brojeva
10,000
10,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Nacrt zoniranje Karta
20,000
30,000
50,000
30,000
30,000
110,000
0
644660-1525082
41424
Izgradnja puteva u selima
0
873,000
282,000
1,155,000
509,172
780,413
2,444,585
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
1,193,000
402,000
1,595,000
689,172
960,413
3,244,585
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,193,000
402,000
1,595,000
689,172
960,413
3,244,585
0
0
644730 - Osnovno Zdravstvo
744500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
644730-1524901
41425
Kupovina Auto Ambulance
83,000
0
83,000
40,000
50,000
173,000
0
0
644730-1524907
41426
Renoviranje zdravstvenih ustanova
43,000
0
43,000
30,000
30,000
103,000
0
0
644730-1524914
41427
FMC zgrada - za Vuqitern
40,000
0
40,000
40,000
0
80,000
0
0
644730-1524924
41428
Medicinska laboratorijska oprema - Zubar
17,800
0
17,800
38,000
15,000
70,800
0
0
644730-1524931
41429
Mobile i pribor
3,000
0
3,000
15,000
0
18,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
186,800
0
186,800
163,000
95,000
444,800
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
186,800
0
186,800
163,000
95,000
444,800
0
0
644850 - Kultura, Omladina i Sport
850240 - Kultura - Vucitrn
644850-1422501
90270
Tehnoloka oprema
644850-1525062
41430
Renoviranje GIM
3,000
2,000
5,000
0
0
5,000
0
0
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
644850-1525065
41431
Oprema za arhivu ( kutije , ormani )
7,000
644850-1525080
41432
Sufinansira donatora Fonda ( CHvB)
0
0
7,000
0
0
7,000
0
0
18,000
18,000
0
0
18,000
0
644850-1525086
41433
Funkcionalizacija Tverdava Azem Galica
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
644850-1525094
41434
Renoviranje Kulturni centar
644850-1525098
41435
renoviranjaa ograda zaTverdavu
5,088
4,912
10,000
0
0
10,000
0
0
5,000
5,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Kultura - Vucitrn
20,088
54,912
75,000
0
0
75,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
20,088
54,912
75,000
0
0
75,000
0
0
140,000
30,000
170,000
430,000
200,000
800,000
0
0
644920 - Obrazovanje i Nauka
921200 - Administracija - Vucitrn
644920-1524981
41437
Izgradnja osnovnih Skola Druar, Pantine dhe Magjunaj
Faqe 78
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644920-1524992
41438
Izgradnja dodatnih objekata
35,000
14,000
49,000
10,000
10,000
69,000
0
0
644920-1525030
41439
Izgradnja puteva u gradu
117,000
49,000
166,000
100,000
100,000
366,000
0
0
644920-1525035
41440
Izgradnja ograde za Skole
24,500
17,500
42,000
0
0
42,000
0
0
644920-1525045
41441
Izgradnja sportskih terena
20,000
18,000
38,000
80,000
50,000
168,000
0
0
644920-1525108
41442
Laboratorijska oprema za srednje Skole
30,000
20,000
50,000
30,000
25,000
105,000
0
0
Ukupno - Administracija - Vucitrn
366,500
148,500
515,000
650,000
385,000
1,550,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
366,500
148,500
515,000
650,000
385,000
1,550,000
0
0
2,666,113
1,022,734
3,688,847
2,583,585
2,605,413
8,877,845
0
0
Ukupno - Vucitrn
645000 - Zubin Potok
645480 - Ekonomski Razvoj
480250 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Zubin Potok
645180-1525671
41695
Kofinansiranje kapitalnih investicija
530,517
0
530,517
618,018
618,018
1,766,553
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Zubin Potok
530,517
0
530,517
618,018
618,018
1,766,553
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
530,517
0
530,517
618,018
618,018
1,766,553
0
0
645730 - Osnovno Zdravstvo
730340 - Administracija - Zubin Potok
645730-1525680
41707
Kofinansiranje kapitalnih investicija
87,501
0
87,501
0
0
87,501
0
0
Ukupno - Administracija - Zubin Potok
87,501
0
87,501
0
0
87,501
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
87,501
0
87,501
0
0
87,501
0
0
618,018
0
618,018
618,018
618,018
1,854,054
0
0
705,723
0
705,723
836,573
836,573
2,378,869
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Zvecan
705,723
0
705,723
836,573
836,573
2,378,869
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
705,723
0
705,723
836,573
836,573
2,378,869
0
0
Ukupno - Zubin Potok
646000 - Zvecan
646180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180260 - Putna Infrastruktura - Zvecan
646180-1525672
41696
Kofinansiranje kapitalnih investicija
646730 - Osnovno Zdravstvo
730350 - Administracija - Zvecan
646730-1525678
41706
Kofinansiranje kapitalnih investicija
130,850
0
130,850
0
0
130,850
0
0
Ukupno - Administracija - Zvecan
130,850
0
130,850
0
0
130,850
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
130,850
0
130,850
0
0
130,850
0
0
Faqe 79
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Zvecan
836,573
0
836,573
836,573
836,573
2,509,719
0
0
100,000
0
100,000
100,000
647000 - Severna Mitrovica
647180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181980 - Javne infrastrukture
647180-1525624
41697
Mali projekti- javni radovi u infrastrukturi - hitne intervencije
100,000
300,000
0
0
647180-1525625
41698
Konstrukcija, rekonstrukcija i renoviranje javnih objekata i ostalih individualnih objekata
100,000u vlasnistvu porodica
0
100,000
socijalno ugrozenih
200,000
i sl.
200,000
500,000
0
0
647180-1525626
41699
Regulacija korita reke Ibar sa uredjenjem Obale sa postrojenjem za preciscavanje10,000
potpornih voda
0
10,000
500,000
500,000
1,010,000
0
0
647180-1525662
41700
Kofinansiranje kapitalnih investicija
380,198
0
380,198
100,000
100,000
580,198
0
0
647180-1525673
41701
Renoviranje srednjeg obrazovanja objekata
41,000
0
41,000
200,000
400,000
641,000
0
0
Ukupno - Javne infrastrukture
631,198
0
631,198
1,100,000
1,300,000
3,031,198
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
631,198
0
631,198
1,100,000
1,300,000
3,031,198
0
0
647730 - Osnovno Zdravstvo
730470 - Administracija
647730-1525674
41704
Kofinansiranje kapitalnih investicija
180,436
0
180,436
0
0
180,436
0
0
Ukupno - Administracija
180,436
0
180,436
0
0
180,436
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
180,436
0
180,436
0
0
180,436
0
0
121,960
0
121,960
0
0
121,960
0
0
Ukupno - Administracija
121,960
0
121,960
0
0
121,960
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
121,960
0
121,960
0
0
121,960
0
0
933,594
0
933,594
1,100,000
1,300,000
3,333,594
0
0
647920 - Obrazovanje i Nauka
921900 - Administracija
647920-1525675
41705
Kofinansiranje kapitalnih investicija
Ukupno - Severna Mitrovica
651000 - Gnjilane
651180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181870 - Javna Infrastruktura - Gnjilane
651180-1422178
90379
Saniranje javnog osfetlenja.
42,000
80,000
122,000
122,000
122,000
366,000
0
0
651180-1524376
41443
Sanacija puteva , nogostupa i parkovi u gradovima i selima.
74,000
280,000
354,000
354,000
354,000
1,062,000
0
0
651180-1524540
41445
Horizontalna-Vertikalni i brojanje objekata
57,000
30,000
87,000
87,000
87,000
261,000
0
0
651180-1524565
41446
Otvaranje i rregullisanje puteva treceg reda
84,000
50,000
134,000
134,000
134,000
402,000
0
0
651180-1524631
41447
Odrzavanje javne investicije u infrastrukturu
42,000
30,000
72,000
72,000
72,000
216,000
0
0
651180-1524647
41448
Promet mobilnost (redizajn Kruznogtoka))
68,000
30,000
98,000
98,000
98,000
294,000
0
0
Faqe 80
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Javna Infrastruktura - Gnjilane
367,000
500,000
867,000
867,000
867,000
2,601,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
367,000
500,000
867,000
867,000
867,000
2,601,000
0
0
0
105,000
105,000
105,000
105,000
315,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Gnjilane
0
105,000
105,000
105,000
105,000
315,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
105,000
105,000
105,000
105,000
315,000
0
0
651470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470270 - Poljoprivreda - Gnjilane
651470-1524837
41449
Regulacija poljoprivredne infrastrukture
651480 - Ekonomski Razvoj
480270 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Gnjilane
651480-1421538
90383
Participacija u sufinanciranim projektima od Dononatorima.
720,077
360,000
1,080,077
893,675
1,257,815
3,231,567
0
0
651480-1421716
90387
Hala i sportskih tereni.
44,000
50,000
94,000
100,000
100,000
294,000
0
0
651480-1421730
90388
Regulisanje i odrzavanje opstinskih objekata.
40,000
80,000
120,000
70,000
70,000
260,000
0
0
651480-1524474
41453
Opreme za pstinskih upotrebe.
60,000
80,000
140,000
90,000
40,000
270,000
0
0
651480-1524482
41454
Izgradnja Mostova
0
80,000
80,000
70,000
60,000
210,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Gnjilane
864,077
650,000
1,514,077
1,223,675
1,527,815
4,265,567
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
864,077
650,000
1,514,077
1,223,675
1,527,815
4,265,567
0
0
651650 - Kadastar i Geodezija
653350 - Geodezijske Usluge - Gnjilane
651650-1524541
41455
Izvlastenje (eksproprijacija) zemljista u javnom interesu.
0
491,000
491,000
491,000
491,000
1,473,000
0
0
Ukupno - Geodezijske Usluge - Gnjilane
0
491,000
491,000
491,000
491,000
1,473,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
491,000
491,000
491,000
491,000
1,473,000
0
0
651660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664400 - Urbano Planiranje i Inspekcija
651660-1524676
41456
Izrada Regulacionih planova .
0
74,000
74,000
74,000
74,000
222,000
0
0
651660-1524731
41457
Izrada ,nadzor i teknicki prijem projekata.
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
651660-1524743
41458
Implemantacija regulacionim planovima.
0
145,000
145,000
145,000
145,000
435,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
259,000
259,000
259,000
259,000
777,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
259,000
259,000
259,000
259,000
777,000
0
0
651730 - Osnovno Zdravstvo
746000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
651730-1421991
90391
Rekonstrukcija i oderzavanje sdravsfeni objekata.
0
60,000
60,000
60,000
60,000
180,000
0
0
651730-1422005
90392
Zdravstvena oprema.
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
0
80,000
80,000
80,000
80,000
240,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
Faqe 81
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
80,000
80,000
80,000
80,000
240,000
0
0
651920 - Obrazovanje i Nauka
921350 - Administracija - Gnjilane
651920-1422008
90393
Skolska Oprema.
0
60,000
60,000
60,000
60,000
180,000
0
0
651920-1524717
41461
Rekonstrukcija i odrzavanje obrazovnih institucija
0
220,000
220,000
220,000
220,000
660,000
0
0
Ukupno - Administracija - Gnjilane
0
280,000
280,000
280,000
280,000
840,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
280,000
280,000
280,000
280,000
840,000
0
0
1,231,077
2,365,000
3,596,077
3,305,675
3,609,815
10,511,567
0
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
Ukupno - Gnjilane
652000 - Kacanik
652160 - Predsednik i Opstinski Savet
160280 - Kancelarija Predsednika - Kacanik
652160-1214652
86228
Izgradnja i asfaltiranje puta u okolini Ramazanu Agushi
652160-1318224
88620
Sirenje puta u selo Bucec i Nike selo
652160-1318242
88622
Asfaltni put Perzhaj naselje, Rec, i Tepojan Kacanik Stari
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
652160-1318293
88625
Asfaltni put Mezraj naselja i Tron, Kovacec selo
35,000
0
35,000
20,000
0
55,000
0
0
652160-1318330
88626
Asfaltni put u Burniku u selu Runjia
35,000
0
35,000
15,000
50,000
100,000
0
0
652160-1318332
88627
Asfaltni put u selu Grlica-Prushaj
30,000
0
30,000
50,000
0
80,000
0
0
652160-1318342
88628
Asfaltni put Fazliu naselja u selu
20,000
30,000
50,000
20,000
50,000
120,000
0
0
652160-1318362
88629
Izgradnja pesackog mosta preko reke Lepenac
0
30,000
30,000
30,000
0
60,000
0
0
652160-1318468
88630
Izgradnja trotoara sa obe strane "E.Duraku" Kacanik
0
30,000
0
0
30,000
0
0
652160-1318493
88631
Izgradnja kanalizacije za Bajnice, Doganaj, Elezaj, Duraj, Gabrrice, Kokhaj, Prushaj i Grlica
0
5,000
5,000
5,000
50,000
60,000
0
0
652160-1318501
88633
Uredba o lokaciji gradskog groblja
5,000
5,000
5,000
10,000
20,000
0
0
652160-1421306
90395
Asfaltiranje puta Hilmi Shehu-Begrace
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
652160-1421310
90396
Asfaltiranje puta u Mem Bafti Mahalu
10,000
20,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
652160-1524362
41463
Izgradnja puta Shefket Fera Kacanik
5,000
20,000
25,000
25,000
0
50,000
0
0
652160-1524398
41464
Prosirenje-kanalizacije i asfaltiranje puta u s.Nika
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
652160-1524416
41465
Izgradja trotuara u selo Begrace
30,000
10,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
652160-1524426
41466
Asfaltiranje puta u naselju dashi Stagovo
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
652160-1524488
41467
Izgradnja puta Hamz Jashari
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
652160-1524496
41468
Izgradja puta u selo gerlica -naseljeljeHasaj
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
652160-1524506
41469
Asfaltiranje puteva u Globocici
40,000
0
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
652163-1214483
86232
Izgradnju infrastrukture u industrijskoj zoni
0
10,000
10,000
60,000
50,000
120,000
0
0
30,000
0
Faqe 82
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
652163-1214489
86233
Asfaltiranje puta od A Bajrami do Guri i Shpum
652163-1214513
86239
Asfaltiranje puta u selu Gjurgjedel
5,000
0
5,000
25,000
25,000
55,000
0
0
0
5,000
5,000
5,000
20,000
30,000
0
0
652163-1214522
86240
Asfaltiranje puta u selu Semaj
652163-1214534
88634
Izgrada i asfaltiranje puta u selima Lanishte - Nikoc - Kerbliq
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
0
5,000
5,000
50,000
75,000
130,000
0
652163-1214574
88636
0
Povecanje kapaciteta vodovoda od izvora do rezervoara u Kacanik-Faza I
0
0
0
5,000
50,000
55,000
0
0
652163-1214575
652163-1214578
88637
Nastavak radova na izgradnji i sanaciji korita reke Neredime
0
0
0
5,000
5,000
10,000
0
0
88638
Nastavak radova na izgradnji i sanaciji korita reke Lepenac
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
652163-1214586
86244
Izgradnja groblja palih boraca
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
652163-1214589
86245
Sredstva za sufinansiranje projekata
118,463
5,000
123,463
121,661
216,216
461,340
0
0
652163-1214596
88639
Snabdevanje sluzbenih vozila
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Kacanik
633,463
155,000
788,463
756,661
926,216
2,471,340
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
633,463
155,000
788,463
756,661
926,216
2,471,340
0
0
652163 - Administracija i Osoblje
163280 - Administracija - Kacanik
652163-1214641
86246
Snabdevanje namestaja i opreme
652163-1214643
86247
Renoviranje kancelarije u zgradi opstine
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
20,000
0
20,000
20,000
10,000
50,000
0
652163-1524542
41470
Rusenje barake u dvoriste zgrade opstine
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Administracija - Kacanik
20,000
10,000
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
20,000
10,000
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
652180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180280 - Putna Infrastruktura - Kacanik
652180-1318614
88640
Postavljanje saobracajnih znakova i objekata adresiranje
652180-1318615
88641
Izgradnja fekalne kanalizacije
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
35,000
40,000
75,000
110,000
10,000
195,000
0
0
652180-1421407
90400
Izgradnja mreze i storm kananalizimeve u Starom Kacanika
0
652180-1524560
41471
Rusenje ilegalnih objekatai isklanjanje deponija
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
652180-1524570
41472
Javno osfetlenje
10,000
0
10,000
20,000
15,000
20,000
55,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Kacanik
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
45,000
60,000
105,000
125,000
85,000
315,000
0
0
45,000
60,000
105,000
125,000
85,000
315,000
0
0
652470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470280 - Poljoprivreda - Kacanik
652470-1214631
86251
Projekti za razvitak poljoprivrede i stocarstva
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Kacanik
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Faqe 83
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
652660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664450 - Urbano Planiranje i Inspekcija
652660-1214655
86253
Priprema Regulativni planova
0
5,000
5,000
20,000
20,000
45,000
0
0
652660-1214657
86254
Projektovanje
0
35,000
35,000
30,000
30,000
95,000
0
0
652660-1214667
86256
Izgrada i asfaltiranje lokalnih puteva
58,257
16,743
75,000
100,000
10,000
185,000
0
0
652660-1214669
86257
Izgrada zelenih povrsina i postavljanje kanti
0
30,000
30,000
50,000
40,000
120,000
0
0
652660-1214715
86260
Stredstva za ekspropriaciju zemljista
0
30,000
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
58,257
116,743
175,000
250,000
150,000
575,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
58,257
116,743
175,000
250,000
150,000
575,000
0
0
652730 - Osnovno Zdravstvo
747000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
652730-1214737
88642
Nabavka namestaja i opreme u porodizne medicine
652730-1421420
90402
Izgradnja i Renoviranje porodice zdravlja
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
150,000
0
150,000
0
10,000
160,000
0
652730-1524573
41473
Izgradnja ograde u ambulani u Doganovic
0
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
150,000
10,000
160,000
10,000
20,000
190,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
150,000
10,000
160,000
10,000
20,000
190,000
0
0
50,000
5,000
55,000
85,000
50,000
190,000
0
0
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
0
652920 - Obrazovanje i Nauka
921400 - Administracija - Kacanik
652920-1214753
86263
Renoviranje Objekata i skolske infrastrukture
652920-1214767
86265
Renoviranje gradskog igralista - Besnik Begunca
652920-1318625
88649
Nabavka Skolskog namjestaja i opreme
652920-1421423
90403
Izgradnja i obnova kulturno - istorijskog monometeve
652920-1421607
90404
Izgradnja osnovne Skole u Starom Kacaniku
652920-1421742
90405
Undo editsIzgradnja osnovne Skole u selu Kovacec
0
10,000
10,000
10,000
15,000
35,000
0
0
50,000
20,000
70,000
70,000
105,000
245,000
0
0
0
5,000
5,000
0
5,000
10,000
0
0
0
5,000
5,000
0
5,000
10,000
0
0
Ukupno - Administracija - Kacanik
100,000
50,000
150,000
175,000
190,000
515,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
100,000
50,000
150,000
175,000
190,000
515,000
0
0
1,056,720
401,743
1,458,463
1,386,661
1,441,216
4,286,340
0
0
60,000
46,836
106,836
199,901
261,000
567,737
0
0
0
10,000
10,000
40,000
60,000
110,000
0
0
Ukupno - Kacanik
653000 - Kamenica
653160 - Predsednik i Opstinski Savet
160290 - Kancelarija Predsednika - Kamenica
653160-1524361
41474
Asfaltiranje puteva u gradu i selima
653160-1524693
41475
Popunjavanje rupe sa asfalta
Faqe 84
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
653160-1524707
41476
Letnje i zimsko odrzdavanje puteva , rusenje objekata , rekonstrukcija puteva
653160-1524719
41477
Ucesce u zajednici projekata, donatora i ministarstava
37,435
57,565
95,000
110,000
90,677
295,677
0
0
0
15,000
15,000
60,000
80,000
155,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Kamenica
97,435
129,401
226,836
409,901
491,677
1,128,414
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
97,435
129,401
226,836
409,901
491,677
1,128,414
0
0
653163 - Administracija i Osoblje
163290 - Administracija - Kamenica
653163-1524864
41478
Kupovina racunara za upravu i kadrovsku Direkcije
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Administracija - Kamenica
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
653175 - Budzet i Finansije
175290 - Budzetiranje
653175-1524866
41479
Kupovina sluzdbenih vozila
0
12,000
12,000
0
0
12,000
0
0
653175-1524894
41480
Nabavka racunara za direktora za budzet i finansije
0
3,500
3,500
0
0
3,500
0
0
653175-1524904
41481
Rekonstrukcija Odeljenja za budzdet i finansije
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
0
20,500
20,500
0
0
20,500
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
20,500
20,500
0
0
20,500
0
0
653180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181890 - Javna Infrastruktura - Kamenica
653180-1524909
41482
Vodosnabdevanje u gradu i selima
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
653180-1524917
41483
Kanalizacija u gradu i selima
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
653180-1524949
41484
Uredivanje i odrzdavanje javne rasvjete
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
653180-1524967
41485
Uredenje prostora zelenih povrsina , odrzdavanje .
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
653180-1525324
41486
Jacanje elektricne energije ( Poljaci napajanja i transformator )
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
0
130,000
130,000
0
0
130,000
0
0
0
3,000
3,000
0
0
3,000
0
0
0
3,000
3,000
0
0
3,000
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Kamenica
184330 - Vatrogasci i Inspekcija
653180-1525388
41487
Kupovinu opreme-(Elektricne pumpe za vodu, i cevi za gazenje pozara)
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
184730 - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Kamenica
653180-1525387
41488
Rjesavanje statusa prirodnih katastrofa
Ukupno - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Kamenica
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
0
143,000
143,000
0
0
143,000
0
0
653470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470290 - Poljoprivreda - Kamenica
Faqe 85
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
653470-1525390
41489
Projekti za poljoprivredu ( Sera, rasna poboljsanje , voccnjaci )
653470-1525391
41490
Lecenje pasa
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Kamenica
15,000
20,000
35,000
0
0
35,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
15,000
20,000
35,000
0
0
35,000
0
0
653660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664500 - Urbano Planiranje i Inspekcija
653660-1525354
41491
Design projekti
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
653660-1525357
41492
Nadzor Projekat
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
653660-1525369
41493
Kupovina racunara i informacione tehnologije
0
2,000
2,000
0
0
2,000
0
0
653660-1525375
41494
Rekonstrukcija urbanizma Direkcija
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
653660-1525401
41495
Izgradnja mape za zoniranje
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
87,000
87,000
0
0
87,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
87,000
87,000
0
0
87,000
0
0
653850 - Kultura, Omladina i Sport
850290 - Kultura - Kamenica
653850-1525413
41496
Centralno grejanje u MDCIS
5,000
20,000
25,000
0
0
25,000
0
0
Ukupno - Kultura - Kamenica
5,000
20,000
25,000
0
0
25,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
5,000
20,000
25,000
0
0
25,000
0
0
653920 - Obrazovanje i Nauka
938400 - Osnovno Obrazovanje - Kamenica
653920-1525389
41497
Centralno grejanje Popravka u ossd Kopernice
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Kamenica
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
117,435
429,901
547,336
409,901
491,677
1,448,914
0
0
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Novo Brdo
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Kamenica
654000 - Novo Brdo
654180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181900 - Javna Infrastruktura - Novo Brdo
654180-1524584
41498
Odrzavanje lokalnih puteva
654480 - Ekonomski Razvoj
480300 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Novo Brdo
Faqe 86
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
654480-1524586
41499
Participacija u projektima
15,000
15,000
30,000
35,000
40,000
105,000
0
0
654480-1524589
41500
Asfaltiranje lokalnih puteva
15,415
24,000
39,415
40,000
40,000
119,415
0
0
654480-1524592
41501
Javno osvetljenje lokalni puteva
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Novo Brdo
30,415
44,000
74,415
80,000
85,000
239,415
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
30,415
44,000
74,415
80,000
85,000
239,415
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
35,415
69,000
104,415
110,000
115,000
329,415
0
0
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
654730 - Osnovno Zdravstvo
748000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
654730-1524593
41502
Odrzavanje zdravstvenih ustanova
654920 - Obrazovanje i Nauka
921500 - Administracija - Novo Brdo
654920-1524599
41503
Odrzavanje skolskih objekata
Ukupno - Administracija - Novo Brdo
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Novo Brdo
655000 - Strpce
655660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
666600 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
655660-1523887
41504
Izrada detaljnih projekata
655660-1523897
41505
Participacija u sufinansijskim projektima
655660-1523904
41506
Izrada sportski terena Brod 2
10,235
19,765
30,000
0
0
30,000
0
0
655660-1523916
41507
Asfaltiranje sporednih ulica u Drajkovcu, Gotovusi i Strpcu
20,472
19,528
40,000
0
0
40,000
0
0
655660-1523933
41508
Uredjenje puta u naselju Bara u Jazincu
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
655660-1523938
41509
Saniranje vodovodne mrezhe Brod, Emerllahaj, Rudaj I Gjonaj
0
4,138
4,138
0
0
4,138
0
0
655660-1523948
41510
Ogragjivanje sportskog terena Donja Bitinja
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
655660-1523952
41511
Asfaltiranje puta Brahaj
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
655660-1524025
41512
Postavlanje zastitni branika na putu Brod
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
655660-1524035
41513
Uredjenje puta u Berevcu, prema naselju Cuturine
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
655660-1524039
41514
Most pored igralista u Sevcu
0
6,000
6,000
0
0
6,000
0
0
655660-1524045
41515
Potporni zidovi pored reke u Donjoj Bitinji
0
6,276
6,276
0
0
6,276
0
0
655660-1524091
41516
Asfaltiranje puta Drekoc-Viqe
0
0
0
0
132,034
132,034
0
0
Faqe 87
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
655660-1524118
41517
Saniranje ostecenja na javnoj infrastrukturi
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
655660-1524366
41518
Uredjenje infrastrukture ispred sportske hale na Brezovici
0
0
0
113,532
0
113,532
0
0
655660-1524387
41519
Uredjenje poljskog puta Blizumir
0
6,000
6,000
0
0
6,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
70,707
196,707
267,414
203,532
222,034
692,980
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
70,707
196,707
267,414
203,532
222,034
692,980
0
0
61,474
0
61,474
32,584
36,488
130,546
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
61,474
0
61,474
32,584
36,488
130,546
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
61,474
0
61,474
32,584
36,488
130,546
0
0
655730 - Osnovno Zdravstvo
748500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
655730-1524371
41520
Specijalna medicinska oprema/primarno zdravstvo
655770 - Sekondarno Zdravstvo - Sterpce
771910 - Sekundarno Zdravstvo
655770-1524406
41521
Specijalna medicinska oprema / sekundarno zdravstvo
203,474
0
203,474
151,364
151,364
506,202
0
0
Ukupno - Sekundarno Zdravstvo
203,474
0
203,474
151,364
151,364
506,202
0
0
Ukupno - Sekondarno Zdravstvo - Sterpce
203,474
0
203,474
151,364
151,364
506,202
0
0
655920 - Obrazovanje i Nauka
951000 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Strpce
655920-1525602
41522
Renoviranje objekta srednjih skola
3,526
0
3,526
0
0
3,526
0
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Strpce
3,526
0
3,526
0
0
3,526
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
3,526
0
3,526
0
0
3,526
0
0
339,181
196,707
535,888
387,480
409,886
1,333,254
0
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Strpce
656000 - Urosevac
656163 - Administracija i Osoblje
163320 - Administracija - Urosevac
656163-1524211
41687
Kupovina generatora za potrebe opstine
0
656163-1524218
41688
Izgradnja mesnih kancelarija (st. Selo. Gatnje, Nerodimlje, Softovi)
0
80,000
80,000
40,000
0
120,000
0
0
Ukupno - Administracija - Urosevac
0
100,000
100,000
40,000
0
140,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
100,000
100,000
40,000
0
140,000
0
0
656180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180320 - Putna Infrastruktura - Urosevac
656180-1422792
90478
Odrzavanje reka, kanala -eliminisanje poplava
80,000
50,000
130,000
50,000
50,000
230,000
0
0
656180-1524529
41689
Stvaranje zelenih povrsina
60,000
60,000
120,000
80,000
80,000
280,000
0
0
Faqe 88
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656180-1524850
41690
Reparacija kanalizacije i vodovoda
656180-1525075
41691
Podzemni kontejneri
100,000
70,000
170,000
2,300,000
3,300,000
5,770,000
0
0
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
656180-1525083
41692
656180-1525087
41693
Opremanje opstinskog centra za informisanje, alarm i hitnu koordinaciju
65,000
0
65,000
0
0
65,000
0
0
Renovirajne centar II Vatrogasnog centra i uredjenje centralnog grejanja
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
656480-1319493
88772
0
Popravka puteva sa asfaltom i trotoari
150,000
75,000
225,000
100,000
100,000
425,000
0
0
656480-1319494
656480-1525377
88773
Postavi makadamskih cesta - otvaranje novih cesta
260,703
14,297
275,000
100,000
100,000
475,000
0
0
41523
Reparacija mreze javnog osvetljenja
101,297
0
101,297
0
0
101,297
0
656660-094894
0
71050
Rusenje zgrada bez dozvole
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
867,000
329,297
1,196,297
2,660,000
3,660,000
7,516,297
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Urosevac
181920 - Javna Infrastruktura - Urosevac
656180-1215612
86325
Osvetljenje neosvetljenih gradskih ulica
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
656180-1215629
88741
Izgradnja javnih toaleta u Freedom Park
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
656180-1422595
90480
Asfaltiranje puta naselja topojane-Grebno
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
656180-1422604
90481
Asfaltiranje puta s. Slivovo(od djamije do skole)
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
656180-1422646
90483
Prosirenje i asfaltiranje puta sela Zaskok
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
656180-1422648
90484
Nastavak .asfalt.glavnog puta sela Papaz
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
656180-1422653
90485
Asfalt. prestenastog dela puta sela Pojati?te
0
17,000
17,000
0
0
17,000
0
0
656180-1422678
90489
Zavrsetak kanalizacije II faza po selima
656180-1422697
90491
Asfaltiranje puta s. Sazlija
656180-1422707
90494
Asfaltiranje puta "Metush Krasnici", II faza
656180-1422710
90495
656180-1422721
90497
656180-1422724
90498
656180-1422732
656180-1422746
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
97,444
12,556
110,000
0
0
110,000
0
0
Asfaltiranje puta kod Fabr. za preradu vode u Pleshine
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
Asfalt. puta naselja Carkosevo, Kamenoglava
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
Asfalt. ulice "Gjergj Fista" sve do ul. "Enver Topalli"
90,000
0
90,000
90,000
0
180,000
0
0
90499
Asfalt. i uredjenje trotoara ulice "Xheme Ladrovci"
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
90500
Atmosf. kanaliz. vodovod i riasfalt.ul."Rifat Berisa"
18,000
0
18,000
0
0
18,000
0
0
656180-1422748
90501
Asfaltiranje puta u Tankosicu
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
656180-1422750
90502
Asfaltiranje puta sela Zlatare
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
656180-1422752
90503
Uredjenje glavne cevi vodovoda s. Crnilo
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
656180-1422753
90504
Asfalt. ul. "Enver Topalli" od CistoCe do
156,000
0
156,000
0
0
156,000
0
0
656180-1422766
90506
Ucesce u projektima sa Minist.Infrastrukture
250,000
0
250,000
150,000
0
400,000
0
0
656180-1422786
90509
Uredjenje kolektora Nekodim-Grlica I faza
200,000
0
200,000
200,000
0
400,000
0
0
656180-1422790
90510
Asfaltiranje ul. "Agim Ramadani" i "Kongres Manast"
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
656180-1524550
41524
Regulisanje fudbalsko stadiona I. Shabani
9,987
0
9,987
0
0
9,987
0
0
Faqe 89
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656180-1524559
41525
Snabd. cevima za uredj. sist. navodnj. I uredj. svla?ionica u fudb. polj.
9,975
0
9,975
0
0
9,975
0
0
656180-1524569
41526
Eliminacija starog kabla i postavljanje novih prema teh. izb. op.
9,986
0
9,986
0
0
9,985
0
0
656180-1524600
41527
Fekalna kanalizacija od Aga Xhite do puta Ali Hadri
656180-1524635
41528
Fekalna kanalizacija u selu Neredimlje II faza
656180-1524655
41529
656180-1524668
656180-1524669
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
75,000
0
75,000
0
0
75,000
0
0
Fekalna kanalizacija kod atmosferskog kelektora nas. Goget
0
9,644
9,644
0
0
9,643
0
0
41530
Kanalizacija u selu Gatnje
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
41531
Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u ul. Nermin Vlora
0
17,600
17,600
0
0
17,600
0
0
656180-1524670
41532
Zavrsetak kanalizacije sela Miras
0
65,000
65,000
0
0
65,000
0
0
656180-1524671
41533
Nastavak kanalizacije u Rahovicu i naselje Gosica
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
656180-1524672
41534
Kanalizacija kod Ciradjija (Qiragjit)
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
656180-1524757
41535
Atmosferska kanaliz. i asfalti. puta Kuvendi i Arberit zavrsetak proj.
34,275
0
34,275
0
0
34,275
0
0
656180-1524812
41536
Reparacija kanalizacije i puta Halil Alidemaj
656180-1524821
41537
Fekalna kanalizacija I asfaltiranje puta Astrit Bytyqi od puta Remzi Hoxha
656180-1524862
41538
656180-1524865
656180-1524867
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
Vodovod u Nerodimlje naselje Kastanjeva
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
0
41539
Vodovod u naselju Dremjak-Dremjak
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
0
41540
Vodovod i fekalna kanalizacija u ul. Muharrem Shemsedini
0
12,000
12,000
0
0
12,000
0
0
656180-1524915
41541
Fekalna kanalizacija i vodovodna cev u ul. Viktor Hygo
5,863
14,137
20,000
0
0
20,000
0
0
656180-1525040
41542
Uredjenje prikljucenja od puta Ahmet Kaqiku sa ul. Vellezerit Gervalla
0
94,000
94,000
0
0
94,000
0
0
656480-1111559
83270
Ucesce u projektima sa donatorima
300,300
450,830
751,130
1,056,998
399,511
2,207,639
0
0
656480-1111565
83271
Ucesce u projektima uz participaciju gradjana
180,000
0
180,000
290,000
50,978
520,978
0
0
656480-1215253
86333
Nadgledanje projekata
3,000
22,000
25,000
40,000
45,000
110,000
0
0
656480-1318792
88746
Uredjenje centra grada faza - I
284,100
0
284,100
0
0
284,100
0
0
656480-1318991
88748
Kanalizacija atmosferski riasfaltimi og, Astrit Bytyqi
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
656480-1319488
88767
Asfaltiranje puta Zaskok Pljesine (nastavak projekta MAPL)
632,000
0
632,000
0
0
632,000
0
0
656480-1319495
88774
Izrada i revizija projekata detaljne
250,000
0
250,000
250,000
250,000
750,000
0
0
656480-1319567
88775
Izgradnja kuca za socijalne slucajeve
75,000
0
75,000
75,000
75,000
225,000
0
0
656480-1524152
41543
Asfaltiranje puta u Staro selo naselje Preljezi
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
656480-1524159
41544
Asfaltiranje puta Asdreni
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
656480-1524161
41545
Asfaltiranje puta Sojevo, naselje Sylaj
0
70,000
70,000
110,000
0
180,000
0
0
656480-1524169
41546
Asfaltiranje puta Rahovica-Mirash
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
656480-1524177
41547
Asfaltiranje gradskih uliica
100,000
0
100,000
2,000,000
3,000,000
5,100,000
0
0
656480-1524247
41548
Asfaltiranje puta Nuhi Berisha
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
656480-1524287
41549
Asfaltiranje puta u selu Jerli Talinovac put oko Fabrike Savnih cevi
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
Faqe 90
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656480-1524288
41550
Uredjenje puta kod novih groblja
656480-1525211
41551
Fekalna kanalizacija u ul. Lutfi Haxhidema
130,000
0
130,000
100,000
100,000
330,000
0
0
17,000
0
17,000
0
0
17,000
0
0
656480-1525266
41552
Asfaltiranje puta u Grebno naselje Karameta
0
656660-1422908
90512
Nast. projekata sa UN-Habitata, II faza, Uredj. novog puta
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
140,000
140,000
0
0
140,000
0
656660-1524563
41553
Uredjenje resnog korita kod puta Imri Halili
0
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
656660-1524580
41554
Izgradnja fekalne kanalizacije u ul. Liman Reka
656660-1524601
41555
Regulisanje vodovodnim cevima u naselju Saraiste
9,962
0
9,962
0
0
9,962
0
0
9,916
0
9,916
0
0
9,916
0
656660-1524625
41556
0
Kanalizacija i asfaltiranje puta Ilaz Isufi
9,961
0
9,961
0
0
9,961
0
0
656660-1524636
656660-1524649
41557
Fekalna kanalizacija naselja Kozani i Elezaj u selu Jerli Talinovac
9,897
0
9,897
0
0
9,897
0
0
41558
Uredenje recnog korita-deo od sela Kosare do sela M.
9,876
0
9,876
0
0
9,876
0
0
656660-1524665
41559
Fekalna kanalizacija i prosirenje trotuara uzduz. magistrale u Sojevo
6,120
0
6,120
0
0
6,120
0
0
656660-1524667
41560
Izgradnja mosta u selu Nerodimlje
9,931
0
9,931
0
0
9,931
0
0
656660-1524691
41561
Uredjenje fekalne i atmosf. Kanaliz. za novu Skolu Kompetencije
9,749
0
9,749
0
0
9,748
0
0
656660-1524726
41562
Uredjenje recnog korita-deo od sela Slivovo do sela Kosare
9,940
0
9,940
0
0
9,939
0
0
656660-1524834
41563
Uredjenje infrastructure u ul. Arsim Bega kod Mosta - Urosevac
656660-1524839
41564
Fekalna kanalizacija u ul. Nazmi Ukzmajli
9,552
0
9,552
0
0
9,552
0
0
26,285
0
26,285
0
0
26,285
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Urosevac
4,049,119
1,924,767
5,973,886
4,461,998
4,020,489
14,456,369
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
4,916,119
2,254,064
7,170,183
7,121,998
7,680,489
21,972,666
0
0
656470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470320 - Poljoprivreda - Urosevac
656470-1111922
83274
Vakcinacija stocnog fonda
23,000
0
23,000
0
0
23,000
0
0
656470-1215105
86321
Eliminisanje pasa lutalica
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Urosevac
38,000
0
38,000
0
0
38,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
38,000
0
38,000
0
0
38,000
0
0
656480 - Ekonomski Razvoj
480720 - Turizam - Urosevac
656480-1422910
90514
Nacrt inv.proj. za strane i domace investitore
656480-1422911
90515
Subvencionisanje biznisa (vauceret)
656480-1524383
41565
Proizvodnja formulicanje smernica za turizam za grad Urosevac
656480-1524389
41566
Postavljanje turisticka mapa za grada
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
155,000
50,000
205,000
140,000
140,000
485,000
0
0
9,000
0
9,000
0
0
9,000
0
0
6,000
0
6,000
0
0
6,000
0
0
Ukupno - Turizam - Urosevac
180,000
50,000
230,000
150,000
150,000
530,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
180,000
50,000
230,000
150,000
150,000
530,000
0
0
656650 - Kadastar i Geodezija
Faqe 91
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
651600 - Katastar Usluge - Urosevac
656480-1111923
83278
Kupovina zemlje- eksproprijacija
656650-1524238
41567
Naravna oprema za potrebe geodezije
300,000
0
300,000
200,000
200,000
700,000
0
0
7,000
0
7,000
7,000
8,000
22,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Urosevac
307,000
0
307,000
207,000
208,000
722,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
307,000
0
307,000
207,000
208,000
722,000
0
0
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
656660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664650 - Urbano Planiranje i Inspekcija
656660-1524626
41568
Opstinski razvojni plan
656660-1524988
41569
Revidacija regulativnih planova
656660-1525058
41570
Opstinska zonska Mapa
0
100,000
100,000
100,000
0
200,000
0
0
100,000
0
100,000
100,000
50,000
250,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
180,000
100,000
280,000
200,000
50,000
530,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
180,000
100,000
280,000
200,000
50,000
530,000
0
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
656730 - Osnovno Zdravstvo
730410 - Administracija - Urosevac
656660-1112188
83276
Dezinfekcija i deratizacija
Ukupno - Administracija - Urosevac
749000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
656730-1112018
83340
Medicinska oprema
80,000
0
80,000
90,000
90,000
260,000
0
0
656730-1422397
90519
Renoviranje zdravstvenih objekata
30,000
0
30,000
40,000
30,000
100,000
0
0
656730-1525206
41571
Uredjenje dvorista GCPM, GCPM I, GCPM II, CPM Kamenoglava
10,000
0
10,000
40,000
0
50,000
0
0
656730-1525208
41572
Aneks objekat za Screning za PAPA-TEST
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
656755-1525278
41573
Izgradnja kapaciteta u ambulantom sdrazdvo u obrazovabje u sektor edukacije za99,700
kom. RAE
0
99,700
0
0
99,700
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
289,700
0
289,700
170,000
120,000
579,700
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
339,700
0
339,700
170,000
120,000
629,700
0
0
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
0
80,000
80,000
270,000
0
350,000
0
0
Ukupno - Sport i Rekreacija - Urosevac
10,000
80,000
90,000
280,000
10,000
380,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
60,000
80,000
140,000
330,000
60,000
530,000
0
0
656850 - Kultura, Omladina i Sport
850320 - Kultura - Urosevac
656850-1525204
41574
Uredjenje objekata Dom kulture, Arhiva i Gradski muzej
Ukupno - Kultura - Urosevac
851120 - Sport i Rekreacija - Urosevac
656850-1525090
41575
Izgradnja kosarkaskog polja u ul. Bajram i Gursel Sylejmani
656850-1525201
41576
Izgradnja male sportske sale sa 500 sedista
Faqe 92
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656920 - Obrazovanje i Nauka
939300 - Osnovno Obrazovanje - Urosevac
656920-1422906
90535
Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija skola
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
656920-1524307
41577
Uredjenje ograde dvoris. i sports.polja u selu Grebno
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
656920-1524370
41578
Uredjenje krova u OS Doganjevo
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
656920-1524400
41579
Uredjenje krova OS u Jezerce
9,000
0
9,000
0
0
9,000
0
0
656920-1524468
41580
Uredjenje ograde i dvorista u OS u Muhovac
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
656920-1524472
41581
Uredjenje ograde OS u Surcinu
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
656920-1524582
41582
Uredenje deponije u OS sela Miras
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
656920-1524612
41583
Uredenje ograde u Dremjak
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
656920-1524674
41584
Uredjenje sportskog polja u OS Ismajl Qemajli Jerlji Preljez
18,000
0
18,000
0
0
18,000
0
0
656920-1524848
41585
Uredjenje centralnog grejanja u OS Donje Neredimlje
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
656920-1524853
41586
Uredenje deponije i centralnog grejanja u Skole Kosine
18,000
0
18,000
0
0
18,000
0
0
656920-1524856
41587
Uredenje deponije i centralnog grejanja u OS Pojatiste
18,000
0
18,000
0
0
18,000
0
0
656920-1524886
41588
Odrzavanje skolskih objekata
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
656920-1524903
41589
Uredjenje podova u OS Ahmet Hoxha
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
436,000
0
436,000
0
0
436,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Urosevac
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Urosevac
436,000
0
436,000
0
0
436,000
0
0
6,456,819
2,584,064
9,040,883
8,218,998
8,268,489
25,528,366
0
0
657000 - Vitina
657175 - Budzet i Finansije
175330 - Budzetiranje
657175-1421503
90552
Participiranje projekata sa donatorima
0
282,446
282,446
200,000
200,000
682,446
0
0
657175-1523833
41590
Asfaltiranje puta u Budrici
93,500
0
93,500
0
0
93,500
0
0
657175-1523838
41591
Asfaltiranje puta u Trpezi
174,000
25,000
199,000
0
0
199,000
0
0
657175-1523852
41592
Asfaltiranje puta u Zitinje
165,628
33,372
199,000
0
0
199,000
0
0
657175-1523862
41593
Asfalt rural road
386,740
0
386,740
382,000
445,000
1,213,740
0
0
657175-1523875
41594
Izgradnje kanalizacija Jerli Sadovine i Trstenik
153,388
0
153,388
0
0
153,388
0
0
657175-1523890
41595
Izgradnjekanalizacije u selo Stubla
94,629
0
94,629
0
0
94,629
0
0
657175-1523895
41596
Izgradnja kanalizacije u selu Ramnishte
40,500
0
40,500
0
0
40,500
0
0
657175-1523899
41597
Izgradje kanalizacije po selima
82,000
0
82,000
0
200,000
282,000
0
0
657175-1523909
41598
Renoviranje osnovna selo u selo Balance
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
Faqe 93
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
657175-1523937
41599
Izgradja parka u Pozoranje
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
657175-1523959
41600
Fiksiranje puteva Sljunkom
30,000
20,000
50,000
80,000
150,000
280,000
0
0
657175-1523985
41602
Izgradnja skole u selo Begunce
200,000
86,000
286,000
0
0
286,000
0
0
657175-1524405
41603
Asfaltiranje puta u Donjoj i Gornjoj Slatini
0
0
0
180,000
0
180,000
0
0
657175-1524421
41604
Izgradnja trotoara i javne rasvete
50,000
20,000
70,000
70,000
100,000
240,000
0
0
657175-1524442
41605
Asf. puta Vitina -Ramniste-Ljubis
0
0
0
350,000
0
350,000
0
0
657175-1524619
41606
Regulacija reka
0
0
0
305,500
200,000
505,500
0
0
657175-1524630
41607
Izgradnje vodovoda
0
0
0
168,148
0
168,148
0
0
657175-1524699
41608
Izgradnje kanalizacije u selo Balance
0
0
0
94,500
0
94,500
0
0
657175-1525089
41609
Izgradnje sportskog terna
0
0
0
0
150,000
150,000
0
0
657175-1525145
41610
Uredenje javnih prostora
0
0
0
0
300,958
300,958
0
0
Ukupno - Budzetiranje
1,570,385
466,818
2,037,203
1,830,148
1,745,958
5,613,309
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
1,570,385
466,818
2,037,203
1,830,148
1,745,958
5,613,309
0
0
657730 - Osnovno Zdravstvo
749500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
657730-1524079
41611
Izgradnja ambulante u Pozoranje
69,787
0
69,787
0
0
69,787
0
0
657730-1524221
41612
Kupovina vozila
30,000
0
30,000
67,656
0
97,656
0
0
657730-1524321
41613
Snabdevanje sa EKG
6,432
0
6,432
0
0
6,432
0
0
657730-1524838
41614
Renovanje po ambulantama
0
0
0
60,000
154,053
214,053
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
106,219
0
106,219
127,656
154,053
387,928
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
106,219
0
106,219
127,656
154,053
387,928
0
0
657920 - Obrazovanje i Nauka
921650 - Administracija - Vitina
657920-1422122
41615
Renoviranje u Skolama
34,471
5,529
40,000
60,000
40,000
140,000
0
0
Ukupno - Administracija - Vitina
34,471
5,529
40,000
60,000
40,000
140,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
34,471
5,529
40,000
60,000
40,000
140,000
0
0
1,711,075
472,347
2,183,422
2,017,804
1,940,011
6,141,237
0
0
0
26,384
26,384
26,000
28,000
80,384
0
0
0
26,384
26,384
26,000
28,000
80,384
0
0
Ukupno - Vitina
658000 - Partes
658160 - Predsednik i Opstinski Savet
160340 - Kancelarija Predsednika - Partes
658160-1216456
86398
Participacija projekata od donatora za infrakstruk
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Partes
Faqe 94
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
0
26,384
26,384
26,000
28,000
80,384
0
0
0
26,384
26,384
26,000
28,000
80,384
0
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
Ukupno - Administracija
30,000
1,000
31,000
0
0
31,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
30,000
1,000
31,000
0
0
31,000
0
0
Ukupno - Partes
659000 - Elez Han
659163 - Administracija i Osoblje
163350 - Administracija
659163-1524036
41616
Kupovina vozila za optinske uprave
659163-1524043
41617
Pokric e slu benog vozila Parking
659180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
184440 - Pozari Prevencija i inspekcija
659180-1524077
41618
Popravka puteva i trotoara u Hanit i Elezit
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
659180-1524087
41619
Popravke vodosnabdevanja Hani i Elezit
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
659180-1524094
41620
Hitna fond
2,890
7,110
10,000
0
0
10,000
0
0
659180-1524099
41621
Izgradnja autobuske stanice
1,000
0
1,000
0
0
1,000
0
0
659180-1524443
41622
Istrazivanja i snabdevanje Sela sa vodom za pice ( Paldenica , Sekishte , Gorance )
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
659180-1524447
41623
Dodavanje kapacitet vode
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
Ukupno - Pozari Prevencija i inspekcija
3,890
22,110
26,000
40,000
10,000
76,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
3,890
22,110
26,000
40,000
10,000
76,000
0
0
30,000
105,500
135,500
0
0
135,500
0
0
0
22,206
0
0
10,000
0
0
659660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664800 - Urbano Planiranje i Inspekcija
659660-1524115
41624
Izgradnja i uredjenje novog susedstva potoku
659660-1524129
41625
Beton poplosavanje kaldrmom ulica u urbanom areasin Hani i Elezit (kisele Vater22,206
Street Dardanija, putevi
0
Lepenac
22,206
ulica, deo Adem
0 Jasharii )
659660-1524135
41626
Beton Asfaltiranje puta sa Cobbles kamenjem u ruralnim podru jima Hani Elezit ( Sekishte
0 , Dimce
10,000
, Gorance , 10,000
Krivenik , Paldenica0, Pustenik , lac0 )
659660-1524139
41627
Opravka Complek mu enike groblje u Pustenik (zamena plocica spomenik)
659660-1524141
41628
Sredstva za eksproprijaciju
659660-1524147
41629
Uredba kanalizacija u preostalim cetvrtine gradskog podru ja Hani i Elezit
659660-1524162
41630
Preostali sanitatio propisa u kvartalima ruralnih podru ja Hanit te Elezit (Rezhance,
17,818
Paldenice, Gorance)
1,000
659660-1524170
41631
Fasada javnih objekata
0
659660-1524183
41632
Fiksiranje korita potoka na Dimces - druga faza
0
659660-1524186
41633
Nacrt mape za zoniranje
659660-1524189
41634
Kotlovi za centralno grejanje u kuci i kulture "Imri Curri"
Faqe 95
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
10,000
5,000
15,000
0
0
15,000
0
0
18,818
0
0
18,818
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
659660-1524192
41635
Prilagolavanje reknog korita Lepenac
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1524198
41636
Regulisanje korita potoka u selu Sekishta
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1524207
41637
asfaltiranje puta Gorance - Globoqice
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1524219
41638
Identifikovanje i obezbezbedj ivanje imovine za gradskog groblja
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1524227
41639
kamenje puta od Kiselo vode- Pustenik
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1524235
41640
Ozelenjavanje nekih javnih prostora
659660-1524418
41641
Slobodna sredstva za sufinansiranje
659660-1524430
41642
659660-1524450
659660-1524494
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
30,000
10,000
40,000
80,000
65,000
185,000
0
0
Fond za projektovanje
0
10,000
10,000
4,794
0
14,794
0
0
41643
Asfaltiranje puta Ramuk - Kashan
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
41644
Remont putne Gorance - Krivenik
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
659660-1524500
41645
Izgradnja puta sa kockama od grobla do nove mahale
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
659660-1524504
41646
Zgradnja postrojenja otpadnih voda
0
0
0
20,307
0
20,307
0
0
659660-1524512
41647
Popravku trotoara za pesake od Hani i Elezit-Kiselo Vode
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
659660-1524521
41648
Izgradnja putnickih kabina u selu Rezhance eimahaleHunel
0
0
0
3,000
0
3,000
0
0
659660-1524531
41649
Popravku kanalizacionog sistema u selu Gorance - Rezhance - Hani i Elezit
0
0
0
20,875
0
20,875
0
0
659660-1524537
41650
Izgradnja puta od Dermjakut na ina za odbranu Ramajve
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
659660-1524552
41651
Renoviranje stare Skole u Krivenike
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
659660-1524561
41652
Regulisanje izvor vode za zalivanje kiselo da Kiselo vode
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
659660-1524564
41653
Ponavljanje putu Pustenik - Lac
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
659660-1524571
41654
Izgradnja tretmana otpadnih voda - septicke jame Hani i Elezit
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
659660-1524574
41655
Podvosnjak na raskrsnici Hanit Elez (magjistralja
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
659660-1524590
41656
Zeleznicka stanica podvozdnjak
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
659660-1524594
41657
Podesavanje elektranu u komsiluku krasniceve
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
659660-1524605
41658
Regulacija visokog napona elektricne energije sa ulice na bivseg Repetitor Gorances od0 TVP
0
0
0
5,000
5,000
0
0
659660-1524609
41659
Napon elektricne energije iz osnovne skole do vodovod Ilaz Tacija za Dimces
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
659660-1524634
41660
Prilagolavanje i otvaranje puta od sela Paldenica da Ramuket
0
0
0
0
5,608
5,608
0
0
659660-1524637
41661
Posumljavanje seoskim podruzjima -Gorance
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
659660-1524646
41662
Popravku kanalizacije Krivenik -Seqishte
0
0
0
0
32,842
32,842
0
0
659660-1524654
41663
Ponovno put od oktobra poshtum Dermjaku Gornja Dermjaku
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
659660-1524661
41664
Prosirenje puta od sela do Sekishte Vorba i put od izvor ka Lloke
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
659660-1524663
41665
Osiguranje i eksproprijacija imovine za izgradnju osnovne skole u Nova Mahala
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
659660-1524666
41666
Izgradnja Dom kulture
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
110,024
162,500
272,524
223,976
268,450
764,950
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
Faqe 96
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
110,024
162,500
272,524
223,976
268,450
764,950
0
0
3,552
6,448
10,000
0
0
10,000
0
0
3,552
6,448
10,000
0
0
10,000
0
0
6,125
0
6,125
0
0
6,125
0
0
0
0
0
15,818
5,960
21,778
0
0
659730 - Osnovno Zdravstvo
730440 - Administracija
659730-1524265
41667
Fiksiranje hitne pomoc i ogradu u selu Gorance
Ukupno - Administracija
750500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
659730-1524269
41668
Oprema i nameztaj inventar Opstinski centar porodicne medicine
659730-1524685
41669
Uredba Infrastruktura CPZ-se dhe AMF-se
659730-1524695
41670
Izgradnja ambulante u selu Paldenica
0
0
0
0
15,141
15,141
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
6,125
0
6,125
15,818
21,101
43,044
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
9,677
6,448
16,125
15,818
21,101
53,044
0
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659920 - Obrazovanje i Nauka
921750 - Administracija
659920-1524275
41671
Izgradnja obdanista za decu
659920-1524278
41672
Regulacija skolske infrastrukture ( slikarstvo , malterisanje , izolacija )
659920-1524704
41673
Aneks skole "Ilaz Thaci" u Han Elezit - druga faza
659920-1524720
41674
Izgradnja sportske pokriva Srednja skola " Dardanija "
659920-1524728
41675
Izgradnja sportske hale u Paldenica i Gorance
5,000
5,000
10,000
0
0
10,000
0
0
100,000
0
100,000
120,000
0
220,000
0
0
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
0
0
0
0
150,000
150,000
0
0
Ukupno - Administracija
105,000
6,000
111,000
145,000
150,000
406,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
105,000
6,000
111,000
145,000
150,000
406,000
0
0
258,591
198,058
456,649
424,794
449,551
1,330,994
0
0
0
36,800
36,800
36,800
36,800
110,400
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Klokot
0
36,800
36,800
36,800
36,800
110,400
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
0
36,800
36,800
36,800
36,800
110,400
0
0
0
36,800
36,800
36,800
36,800
110,400
0
0
Ukupno - Elez Han
660000 - Kllokoti
660160 - Predsednik i Opstinski Savet
160360 - Kancelarija Predsednika - Klokot
660160-1525399
41676
Participacija po projektima
Ukupno - Kllokoti
661000 - Ranillug
661160 - Predsednik i Opstinski Savet
160370 - Kancelarija Predsednika - Ranilug
Faqe 97
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
661160-1525335
41677
Sufinansiranje projekata u Opstini za 2015.god.
661160-1525338
41678
Asfaltiranje sporednih ulica u Opstini Ranilug
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
33,000
0
33,000
0
0
33,000
0
0
661160-1525341
41679
Nabavka sportske opreme za sportske kolektive
661160-1525372
41681
Asfaltiranje puta za selo Donje Drenovce
9,121
0
9,121
0
0
9,121
0
0
0
0
0
42,121
0
42,121
0
661160-1525381
41683
Asfaltiranje puta za selo Malo Ropotovo
0
0
0
0
0
42,121
42,121
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Ranilug
42,121
40,000
82,121
82,121
82,121
246,363
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
42,121
40,000
82,121
82,121
82,121
246,363
0
0
661920 - Obrazovanje i Nauka
940800 - Osnovno Obrazovanje - Ranillug
661920-1525353
41684
Izgradnja vodovoda za Osnovnu Skolu u Bozevcu
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
661920-1525376
41685
Izgradnja vodovoda za Osnovnu Skolu u Pancelu
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
661920-1525382
41686
Izgradnja vodovoda za Osnovnu Skolu u Domorovcu
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Ranillug
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
57,121
40,000
97,121
97,121
97,121
291,363
0
0
46,053,942 119,078,538 118,061,909 121,232,558 358,412,999
0
0
Ukupno - Ranillug
Ukupno
73,024,596
Faqe 98
Download

Tabela 4.2 Finansiranje Opstinskih Kapitalnih Investicija 2015-2017