BOSNA I HERCEGOVINA
URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАНЈЕ ЖАЛБИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA
PROCUREMENT REVIEW BODY
Broj: U-497/10
Sarajevo, 19.05.2010.godine
Ured za razmatranje žalbi, rješavajući po žalbi ponuditelja ... , od
26.04.2010.godine, izjavljenoj protiv Odluke po prigovoru broj: 03-2267/10 od
22.04.2010.godine, ugovornog organa ... , u postupku javne nabavke guma za damper
kamione, na osnovu člana 52. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH" br: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), i člana
193.st 1. i 2., i čl.230. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH" br:29/02 i
12/04)i člana 10. i 15. Poslovnika o radu Ureda za razmatranje žalbi ("Službeni glasnik
BiH" br:100/06 i 24/07); na sjednici Vijeća Ureda za razmatranje žalbi, održanoj dana
19.05.2010.godine, uz sudjelovanje zapisničara Međedović Adile donio je
R J E Š E NJ E
Žalba ponudjača ... , od 26.04.2010.godine, se usvaja, poništava se Odluka po
prigovoru broj: 03-2267/10 od 22.04.2010.godine ,Obavještenje o nabavci oglašeno u
„Sl. Glasniku“ broj: 19/10 od 15.05.2010.godine i Tenderska dokumentacija, ugovornog
organa ...
O B R A Z L O Ž E NJ E
Ugovorni organ, ... , oglasio je Obavještenje o nabavci u „Sl. Glasniku“ broj:
19/10 od 15.05.2010.godine, sa predmetom nadmetanja oglašenim kao nabavka guma za
damper kamione.
Nezadovoljan sadržajem Tenderskog dokumenta, podnosioc prigovora, sada
žalitelj uputio je ugovornom organu prigovor od 19.04.2010.godine, a isti je ugovorni
organ Odlukom po prigovoru broj: 03-2267/10 od 22.04.2010.godine prihvatio kao
osnovan u dijelu koji se odnosi na tačku 1., 9.5. i 6. Aneksa 6, a u preostalom dijelu odbio
kao neosnovan.
Žalitelj je izjavio žalbu broj: 483 od 26.04.2010.godine Uredu za razmatranje
žalbi na Odluku po prigovoru broj: 03-2267/10 od 22.04.2010.godine, koja je zaprimljena
kod ovog organa 26.04.2010.godine.
Žalitelj u žalbi navodi:
da u Odluci po prigovoru ugovorni organ prihvata kao osnovan dio
prigovora u dijelu koji se odnosi na datum predaje u tački 1. tenderske
dokumentacije,
gdje
se
navodi
datum
predaje
ponuda
20.04.2010.godine,
a
u
Obavještenju
o
nabavci
datum
28.04.2010.godine, zatim u tački 9.5. u formuli za izračunavanje
neostvarenih- neizrađenih motočasova je baš tačno „5000“ a u tački 6.
Nacrta ugovora način plaćanja, te da ugovrni organ sve navedeno
dsefiniše kao štamparsku grešku i nastavlja postupak. Žalitelj smatra da
je previše štamparskih grešaka u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji i
da se iste namjerno provlače kroz tendersku dokumentaciju sa ciljem
ostavljanja mogućnosti za manipulaciju;
žalitelj ističe da u ožalbenoj Odluci u dijelu koji se odnosi na dio
prigovora vezano za oznaku gume „R“ i ukazivanje zašto po čl. 14.
ugovorni organ nema pravo pozivati se na robe određene izrade,
ugovorni organ navodi slijedeće „ napominjemo da je radijalna
konstrukcija gume kako i sam podnosilac prigovora navodi znatno
kvalitetnija od dijagonalne i po pitanju kvaliteta ne mogu se porediti...“.
Žalitelj isitče da u prigovoru nije naveo da je radijalna guma bolja, nego
da odradi 10-15% više motočasova od dijagonalne, i to dobar dio na
karakasi (žicama) time kršeći sve norme sigurnosti i vozača i samog
vozila, te da je tačno da radijalna guma odradi 10-15% više motočasova
ali i da je skuplja od dijagonalne za 100% . Žalitelj navodi da se
postavlja pitanje zašto ugovorni organ insistira na radijalnoj gumi, te da
je odgovor u tome što je favorizovani ponuđač nabavio radijalnu gumu;
žalitelj ističe da u ožalbenoj Odluci u dijelu koji se odnosi na dio
prigovora vezano za tačke 5.12. i 5.13. i aneksa 3.1. i 3.2. Tenderske
dokumentacije , ugovorni organ navodi da je očito da podnosilac
prigovora vadi iz konteksta ono što njemu odgovara. Žalitelj navodi da u
Aneksu 3.1. i 3.2. stoji napomena-obrazac popuniti bez ikakvih izmjena
tekstualnog dijela, tj. samo upisati odgovarajuće iznose u prazne linije,
te da se u tački 5.13. navodi da će se ovi aneksi prilagoditi mogućoj
ponudi inostranog ponuđača na paritetu DDU, ali da u Aneksu 3 stoji
napomena da je zabranjena izmjena tekstualnih linija tako da inostarni
ponuđač mora dati ponudu na obrascu koji ponavlja sa PDV-om 17% a
što se isto ponavlja u Aneksu 6.1., 6.2. Nacrt ugovora gdje se striktno
navodi u tački 2. isključivo sa PDV-om, čime su diskriminirani inostrani
ponuđači. Žalitelj psotavlja pitanje kako je moguće u jednom dijelu
tenderske dokumentacije nešto prilagoditi ako je u drugom zabranjena
bilo kakva izmjena tekstualnog dijela;
žalitelj ističe da u ožalbenoj Odluci u dijelu koji se odnosi na dio
prigovora vezano za računanje cijene inostranog ponuđača, ugovorni
organ isti odbio jer podnosilac prigovora nije dostavio nijedan konkretan
dokaz. Žalitelj isitče da je u prigovoru obrazložio i ukazao na razloge
zašto tih 0,6% nije ispravno i da je poslao kopije fakture i računa
špedicije za damper gume iz prošle godine ovjerene od carinske i PDV
-
-
uprave BiH gdje su imena kupaca, prodavaca i špeditera zatamnjena
zbog moguće zloupotrebe ali da je nave da je spreman iste dostaviti
ugoornom organu na uvid u njegove prostorije;
žalitelj ističe da u ožalbenoj Odluci u dijelu koji se odnosi na dio
prigovora vezano za tačku 7. ocjena ponuda- 4. rok plaćanjamaksimalan broj bodova (relativno učešće 2 boda) će se dodijeliti
dobavljaču koji je ponudio najduži rok odloženog plaćanja bez
bankovne garancije za odloženo plaćanje. Drugi dobavljači će u skladu
sa tim dobiti manje bodova, prema slijedećoj formuli... Žalitelj ističe da
je na ovo ugovornom organu ukazao, na što je i Ured za razmatranje
žalbi ukazao svojim Rješenjima da ne može na ovakav način ostavljati
nedefinisane klauzule i dovoditi ponuđače u nedoumicu, kršeći time
Zakon o javnim nabavkama. žalitelj isitče da se ugovorni organ sada
izjasnio da će „sve ponude koje ne budu imale odgođeno plaćanje bez
bakovne garancije odbaciti kao neprihvatljive, i da nijedan drugi oblik
plaćanja nije prihvatljiv za ugovorni organ“. Žalitelj postavlja pitanje da
li ugovorni organ ima pravo po zakonima BiH tražiti nabavku bez
bankovne garancije kada od ponuđača traži i garanciju od 1% za
ozbiljnost ponude i 10% za izvršenje ugovora. Žalitelj navodi da je
vrijednost predmetne nabavke po zadnjim ugovorima ovog ugovornog
organa 758.000,00 USD, te da je za ovakve iznose u čitavom svijetu
uobičajen izdati bankovnu garanciju ili akreditiv L/C ili neki drugi vid
osiguranja. Žalitelj smatra da je iz ovakvog ponašanja ugovornog organa
i ovakve klauzule plaćanja jasno da ista služi da odbije i odstrani
potencijalne ponuđače iz predmetnog postupka jer isti nisu sigurni da će
napalatiti svoju robu, te da je cilj ovakvih klauzula da odbije inostrane
ponuđače jer oni nude gume po realnim tržišnim svjetskim cijenama;
žalitelj predlaže da se na osnovu čl. 52. st. 1., 2. i 3. Zakona o javnim
nabavkama putem privremenog naloga obustavi postuapk dodjele
ugovora, te u cjelosti poništi Odluka po prigovoru i izda nalog
ugovornom organu da otkloni svaku povredu postupka u nastavi
postupak dodjele ugovora u skaldu sa tim;
Prije nego što se upustio u meritorno odlučivanje, ovaj organ je pristupio provjeri
formalnih pretpostavki za ulaganje žalbe, koje moraju biti ispunjene na strani žalitelja,
kako bi se uopće pristupilo njenom rješavanju, a odnose se na uslovljene pretpostavke u
skladu sa članom 227. Zakona o upravnom postupku, odnosno na dopuštenost,
blagovremenost i izjavljenost od ovlaštene osobe, odnosno na pretpostavke propisane čl.
50. i 51. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
Nakon što su prednje procesne pretpostavke preispitane, ovaj organ je uvidom u
dokumentaciju dostavljenu od strane ugovornog organa, te analizom svakog dokaza
pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, a u odnosu na žalbene navode procesno
ispravne žalbe i propisani zakonski postupak, utvrdio da je ugovorni organ učinio bitne
povrede prilikom pripreme sadržaja Tenderskog dokumenta , te je ovaj organ smatrao
žalbu osnovanom.
Dopisom broj: U-497/10-2-1 od 27.04.2010.godine, ovaj organ je zatražio
predmetnu dokumentaciju ugovornog organa, na koji je ugovorni organ odgovorio
dopisom broj: 03-2448/10 od 04.05.2010.godine.
Ugovorni organ je oglasio predmet nabavke , i to:
Lot 1 - Gume za damper kamione 36.00R 5l minimalne vremenske garancije 5.000 mč 26-komada
Lot 2 - Gume za damper kamione 27.00R 49 minimalne vremenske garanciie 5.000 mč 6 – komada
Polazeći od navoda žalitelja kojim isti ističe da «... u Aneksu 3.1. i 3.2. stoji napomenaobrazac popuniti bez ikakvih izmjena tekstualnog dijela, tj. samo upisati odgovarajuće
iznose u prazne linije, te da se u tački 5.13. navodi da će se ovi aneksi prilagoditi
mogućoj ponudi inostranog ponuđača na paritetu DDU, ali da u Aneksu 3 stoji
napomena da je zabranjena izmjena tekstualnih linija tako da inostrani ponuđač mora dati
ponudu na obrascu sa PDV-om 17% a što se isto ponavlja u Aneksu 6.1., 6.2. Nacrt
ugovora gdje se striktno navodi u tački 2. isključivo sa PDV-om, čime su diskriminirani
inostrani ponuđači»..., te od navoda kojim žalitelj ističe da «...je u prigovoru obrazložio i
ukazao na razloge zašto tih 0,6% nije ispravno i da je poslao kopije fakture i računa
špedicije za damper gume iz prošle godine ovjerene od carinske i PDV uprave BiH gdje
su imena kupaca, prodavaca i špeditera zatamnjena zbog moguće zloupotrebe ali da je
naveo da je spreman iste dostaviti ugovornom organu na uvid u njegove prostorije»...,
ovaj organ utvrdjuje slijedeće, i to:
Ugovorni organ je tačkom 5.12 Tenderskog dokumenta naznačio da Dobavljač treba
popuniti obrazac za dostavljanje ponude (aneks 2) i obrazac za cijenu ponude (aneks 3)
koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje će biti
dostavljene, zemlju njihovog porijekla, količinu i cijenu, te tačkom 5.13 Tenderskog
dokumenta , je naznačio da cijene u ponudi domaćih ponuđača moraju biti izražene u
KM, uključujući i pripadajuće direktne i indirektne poreze.
U slučaju da ponudu dostavlja inostrani ponuđač, cijene u njegovoj ponudi moraju biti
izražene u USD ili EUR-ima na paritetu DDU s tim što će se obrazac za ponudu (aneks
3) i nacrt ugovora (Aneks 6) i Izjava dobavljača (aneks 2) prilagoditi ovom paritetu.
U svrhu poređenja, ponude inostranih ponuđača će biti dovedene na isti nivo sa
ponudama domaćih ponuđača na taj način što će se ukupna cijena guma u USD ili EURima preračunati po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan otvaranja za USD ili
EUR i na taj iznos će biti dodano 0,6% ukupne vrijednosti na ime troškova špedicije, plus
l% ukupne vrijednosti guma na ime troškova carinskog evidentiranja i na kraju na
ukupan iznos dodati 17% PDV-a.»...
U odnosu na žaliteljevo osporavanje prednjeg citiranog sadržaja kojima su ponudjači
„upućeni“ na koji način bi trebali pripremiti kalkulaciju cijena, ovaj organ utvrdjuje
slijedeće, i to:
-neprihvatljiv je prednje izneseni sadržaj teksta Tenderskog dokumenta , prije svega iz
razloga što je ugovorni organ ostavio isuviše nejasnih i nepotpunih formulacija prije
svega iz razloga što navodi da će se Obrazac za cijenu „nacrt ugovora (Aneks 6) i izjava
dobavljača (Aneks 2 ) prilagoditi ovom paritetu“, što je neodredjeno i in genere dato ,
budući da nije jasno ko će isti prilagoditi i u kojem momentu , jer iz zakonske odredbe
proizilazi da je isključivo ugovorni organ ovlašten da priprema sadržaj Tenderskog
dokumenta, te je stoga isti trebao u potpunosti i pripremiti;
-nadalje, ugovorni organ nema ovlasti da unaprijed , uslovima Tenderskog dokumenta
odredjuje troškove špedicije, procenat vrijednosti na ime troškova carinskog evidentiranja
, te ostale troškove koji se iskazuju u kalkulaciji cijene ,pogotovo ukoliko za takvo
postupanje, ugovorni organ
nema odgovarajuću dokaznu osnovu (stvorenu
odgovarajućom iscrpnom analizom), te takodje, ukoliko ponudjači mogu dokazati da se
radi o potpuno drugom iznosu troškova, a što bi predstavljalo odstupanje ,u odnosu na
unaprijed odredjene troškove od strane ugovornog organa u uslovima Tenderskog
dokumenta .
-takodje, u daljnjem tekstu se navodi da će se ponude inostranih ponudjača dovesti na isti
nivo sa ponudama domaćih ponudjača,tako što „će biti dodano“ i što „će se dodati“ ali se
pri tome takodje izostavljaju informacije , primjerice konkretno odredjenje ko je ovlašten
izvršiti „svodjenje“/ko će dodavati navedeno /,potom po kojoj tehnici, modalitetu će se
svodjenje izvršiti , te u kojem momentu postupka i po kojem pravnom osnovu.
Naime, u Odluci po prigovoru , ugovorni organ daje dodatne informacije , koje se kao
takve ne mogu upotpunosti i identično prepoznati u datom , nerazumljivom i konfuznom
tekstu prednje citirane tačke.Naime u obrazloženju Odluke po prigovoru se navodi da će
„kupac osigurati uvozno carinjenje robe /u prednjem tekstu predmetne tačke 5.13
Tenderskog dokumenta se i ne spominje carina/, te se takodje, u obrazloženju Odluke po
prigovoru navodi da „inostrani ponudjači nemaju obaveze iskazivati PDV“..., „te da je
dijelove tabela gdje stoji PDV potrebno izostaviti“, a što takodje nije precizno i
eksplicitno navedeno u sadržaju predmetne tačke 5.13. Tenderskog dokumenta ,a sadržaj
Tenderskog dokumenta je osnov provodjenja postupka, i što , u posljedici , ponudjači ne
trebaju i ne mogu pretpostavljati šta se pod nejasnim sadržajem predmetnog teksta mislilo
i kako bi trebalo po istom i postupiti.
Sasvim je jasno da Tenderski dokumenat treba pripremiti tehnički i sadržajno potpuno i
korektno , vodeći pri tome računa da bilo koji neprovjereni , nepotpuni i nedorečeni
zahtjev /koji uz to nije uskladjen sa odredbama i principima Zakona o javnim nabavkama
i o odredbama materijalnog propisa koji upućuje na odredjeno postupanje u predmetnoj
oblasti /može ugroziti posljedično izvršenje ugovora.
Sve prednje navedeno upućuje da je ugovorni organ postupio suprotno u odnosu na
osnovni postulat postavljen prema pravnim pravilima javne nabavke, a odnosi se na
obavezu ugovornog organa da pripremi sadržaj Tenderskog dokumenta upotpunosti u
skladu sa odredbom čl.13 Zakona, kojom se propisuje da će Tenderska dokumentacija
sadržavati jasne i odgovarajuće informacije za odabrani postupak dodjele ugovora.
Takodje, čl.1. Uputstva o primjeni i korištenju modela standardne tenderske
dokumentacije za postupke javne nabave ("SGBiH" br.56/07) propisuje da je ugovorni
organ obavezan da prilikom izrade tenderske dokumentacije koristi modele standardne
tenderske dokumentacije koji čine sastavni dio predmetnog uputstva, te čl.5 Uputstva,
propisuje da prilikom pripreme tenderske dokumentacije za konkretni postupak javne
nabave, ugovorno tijelo dužno istu pripremiti na način da su jasno definisani svi
elementi iste, bez dvosmislenih mogućnosti, kao i jasnih i određenih uputa za
dobavljače, i uz obavezno poštivanje principa iz članka 1. Zakona.
Stoga, u predmetnom smislu , ugovorni organ je u obavezi u potpunosti postupiti u
skladu sa pravilima Zakona o javnim nabavkama BIH i pratećih podzakonskih akata ,
poštivajući i odredbe propisa u predmetnoj oblast, kako se u pripremi sadržaja
Tenderskog dokumenta ne bi ostavio prostor za dvosmislene mogućnosti, nejasne i
neodredjene upute za ponudjače,te kako bi se izbjegao nejednak tretman i
neravnopravnost učesnika u postupku ,a koje su pri tome i neuskladjene sa
odredbama propisa koji se primjenjuje za predmetnu oblast.
Nadalje, u odnosu na žalbeni navod kojim žalitelj ističe da «... se postavlja pitanje zašto
ugovorni organ insistira na radijalnoj gumi, te da je odgovor u tome što je favorizovani
ponuđač nabavio radijalnu gumu»..., ovaj organ naglašava slijedeće, i to:
-ugovorni organ nije u odgovoru po prigovoru naglasio i zasnovao razloge ,kojim bi
pobio iznesene sumnje u favorizovanje odredjenog ponudjača , u kojeg sumnja žalitelj, i
koji je prema žalitelju „nabavio radijalnu gumu“, niti je pobio žaliteljeve navode da su u
dosadašnjoj upotrebi bile isključivo dijagonalne gume ,ne naglašavajući konkretne
razloge koji su ga rukovodili za prelazak sa dijagonalnih na radijalne gume /ukoliko su
iznesene tvrdnje žalitelja tačne /.Sve prednje navedeno je trebalo direktno i konkretno
navesti u odgovoru po prigovoru , kako bi se izneseni prigovoreni navodi pobili
upotpunosti i kako bi se zasnovali razlozi navodjenja upravo zadatih tehničkih
karakteristika predmetnih guma i time izbjegle sumnje u objektivnost postavljenih
Tehničkih specifikacija.
Takodje, treba napomenuti da u slučaju da se predmetna konstrukcija gume-radijalna
konstrukcija može povezati za odredjeni proces ili proizvodnju , treba voditi računa o
pravilima odredbe čl. 14. st. 5. Zakona o javnim nabavkama , kojom se propisuje da
«...pozivanje na robe određene izrade ili izvora snabdijevanja, ili na određeni proces, ili
na robne marke, patente, tipove ili određeno porijeklo, ili proizvodnju, radi favoriziranja
ili eliminacije određenih dobavljača, proizvoda ili metoda je zabranjeno, osim kada je
ugovorni organ u nemogućnosti da korištenjem objektivnih tehničkih specifikacija
navede opis predmeta ugovora koji je dovoljno precizan i u potpunosti razumljiv. U
takvom slučaju ugovorni organ obavezan je navesti da će prihvatiti proizvode, usluge ili
metode koji su ekvivalentni u pogledu njihovih osobina dodavanjem izraza “ili
ekvivalent”.»
Stoga, u slučaju ponovnog raspisivanja predmetnog postupka iste ili bitno
istovrsne sadržine , ugovorni organ će o prednje navedenom voditi računa, te izbjeći
pogrešno i nepravilno postupanje.
Zaključujući prednje , a uzimajući u obzir sve prednje indicirane propuste u pripremi
dokumenata postupka, konkretizujući pri tome da je Tenderska dokumentacija
sadržavala niz pogrešaka i propusta tehničke prirode , koje značajno utiču na pravilnost i
ocjenu pravilnosti provodjenja daljnjih radnji postupka, te da je i predloženi rok za
prijem ponuda /28.04.2010.godine/, istekao , to je ovaj organ polazeći od toga da je
članom 52. st. 3. b) Zakona o javnim nabavkama , ovlašten da povodom žalbe u cijelosti
ili djelomično poništi bilo koji akt ili odluku ugovornoga tijela koji nisu u skladu sa
Zakonom, u skladu sa datim mu ovlastima , postupio prema odredbama navedenog člana
i riješio kao u dispozitivu ove odluke
Ponavljajući radnje postupka pri eventualnom započinjanju novog postupka,
ugovorni organ će u potpunosti postupiti u skladu sa odredbama Zakona i Modelom
standardne tenderske dokumentacije, koji je sastavni dio Uputstva o primjeni i korištenju
modela standardne tenderske dokumentacije za postupke javne nabavke za robe , usluge i
radove ( „Službeni glasnik BIH „, br:56/07 ), o kojem je ugovorni organ i Komisija
ugovornog organa trebala biti prethodno u potpunosti upoznata .
Uputstvo o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
tužbom kod nadležnog Suda Bosne i Hercegovine, u roku od 45 dana od datuma kada je
odluka upućena žalbeniku.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
dr. Amir Pilav
Dostaviti:
- ...
- ...
- evidenciji a/a
____________________________________________________________________
Sarajevo, M. Tita 11-a, Tel: ++387 33 207 682,207 684,Fax: 207 756
Download

U-497/10 Sarajevo, 19.05.2010.godine Ured za razmatranje žalbi