Prilikom koriš enja ovih podataka navesti izvor
Name the source when using the data
CRNA GORA / MONTENEGRO
ZAVOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE
S A O P Š T E NJ E / RELEASE
Broj / No:
Podgorica, 13.05. 2011.
PRVI REZULTATI
Popis stanovništva,domaćinstava i stanova u Crnoj Gori
FIRST RESULTS
Census of Population, Households and Dwellings in Montenegro 2011
Uvodne napomene
Preliminary notes
Prvi rezultati se objavljuju sa ciljem da zadovolje interesovanja
korisnika do publikovanja kona nih rezultata popisa i pored injenice što
se radi o rezultatima koji poslije izvršenih kontrola i definitivne obrade
mogu pretrpjeti izvjesne korekcije.
The aim of the first results publishing is to meet users’ interests until
final census results is published apart from the fact that these data after
control is performed and definitive procession may have certain
corrections.
Prema prvim rezultatima Popisa stanovništva doma instava i stanova u
2011. godini u Crnoj Gori ima 625 266 stanovnika, 194 795
doma instava i 316 083 stanova
According to the first results of Census of Population, Households and
Dwellings in 2011, in Montenegro there are 625 266 inhabitants, 194
795 households and 316 083 dwellings.
Stanovništvo
Population
Kao što je i o ekivano, najve i broj stanovnika ima Podgorica i to 187
085, što predstavlja 30% stanovništva Crne Gore. Zatim slijedi Nikši ,
pa Bijelo Polje. U ove tri opštine skoncenrisano je oko 50% ukupnog
stanovništva Crne Gore.
As it was expected, the biggest number of inhabitants has Podgorica187 085 that represents 30% percent of population of Montenegro.
Than, Niksic and Bijelo Polje follow. In these three municipalities there
are about 50% of total population of Montenegro.
Opštine sa najmanjim brojem stanovnika su Šavnik 2 077, Plu ine
3 286 i abljak 3 599. Ove opštine ujedno imaju i najmanju gustinu
naseljenosti (manje od 10 stanovnika po km²).
Municipalities with the less number of population are Šavnik 2 077,
Plu ine 3 286 and abljak 3 599. These municipalities have in the
same time the less population density (less than 10 inhabitants per
km²).
Najve u gustinu naseljenosti ima Tivat sa ak 307 stanovnika po km².
Zatim slijedi Budva sa 157, Herceg Novi sa 132 i Podgorica sa 130
stanovnika po km².
The biggest population density has Tivat with even 307 inhabitants per
km². Than it follows Budva with 157, Herceg Novi with 132 and
Podgorica with 130 inhabitants per km².
Doma instva
Households
Prosje no doma instvo u Crnoj Gori ima 3.2 lana. Najmanji prosje an
broj lanova doma instva je u Budvi i to 2.7, dok u Ro ajama taj broj
iznosi 4.1.
The average household in Montenegro has 3.2 members. The less
average number of households is in Budva- 2.7, while in Ro aje the
number is 4.1.
Stanovi
Dwellings
Najve i broj stanova 72 959 je, kao što je i o ekivano, u Podgorici.. Taj
broj predstavlja 23% od ukupnog broja stanova u Crnoj Gori.
Posmatraju i broj stanova u odnosu na broj stanovnika prednja i opština
Budva i Šavnik u kojima ima više stanova nego stanovnika. Za razliku
od Budve u kojoj je bila intenzivna izgradnja stanova u prethodnom
desetogodišnjem periodu, ovakva situacija u Šavniku je iz razloga
iseljavanja stanovnika.
The biggest number of dwellings, as it was expected, is in Podgorica 72 959 .That number makes 23% from total number of dwellings in
Montenegro. Observing the number of dwellings compared to the
number of inhabitants, municipality Budva has the biggest number and
Savnik who have more dwellings than inhabitants. Comparing to Budva
where there were intensified construction of dwellings in the previous
ten year period, in Savnik the situation like this is because of moving
out of population.
1 SADR AJ
CONTENT
CONTENTS
UVODNE NAPOMENE.............................................................................1
Preliminary notes....................................................................................1
SADR AJ.................................................................................................2
Content.....................................................................................................2
1.
PRVI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA, DOMA INSTAVA I
STANOVA U 2011. GODINI , CRNA GORA ..................................3
1.
First results of Census of Population, Households and Dwellings in
2011, Montenegro....................................................3
2.
KARTA PREGELEDA GUSTINE NASELJENOSTI PO
OPŠTINAMA, PRVI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA
DOMA INSTAVA I STANOVA U 2011. GODINI , CRNA
GORA………....................................................................................4
2.
Map on population density review , First results of Census of
Population, Households and Dwellings in 2011,
Montenegro...................................................................................4
3.
STANOVNIŠTVO PREMA TIPU NASELJA I PO OPŠTINAMA,
PRVI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA DOMA INSTAVA I
STANOVA U 2011. GODINI , CRNA GORA ...……………………...5
4.
DISTRIBUCIJA STANOVNIŠTVA DOMA INSTAVA I STANOVA
PREMA PRVIM REZULTATIMA POPISA U 2011. GODINI, CRNA
GORA ..............................................................................................5
5.
OSNOVNE DEFINICIJE I OBJAŠNJENJA.....................................6
3.
2 Population by type of settlements and by municipalities, First
results of Census of Population, Households and Dwellings in
2011, Montenegro ………………………………………….………...5
4.
Distributions of population, househols and dwelings by First results
of Census in 2011, Montenegro......……………………...5
5.
Basic definition and explanations...............................................6
Tabela 1. PRVI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA DOMAĆINSTAVA I STANOVA U 2011. GODINI, CRNA GORA
First results of Census of Population, Households and Dwellings in 2011, Montenegro
Stanovništvo
Doma instva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
625266
194795
316083
Andrijevica
5117
1699
3473
Bar
42368
14211
33312
Berane
35452
9991
13659
Bijelo Polje
46676
13199
17618
Budva
19170
6982
24002
Cetinje
16757
5747
8968
Danilovgrad
17678
5497
8208
Herceg Novi
30992
11133
24451
Kolašin
8420
2850
5094
Kotor
22799
7649
13594
Mojkovac
8669
2815
3834
Nikši
72824 21683
27083
13549 3737
5440
31060 10790
14030
3286 1140
2390
187085 57346
72959
23312 5684
6676
2077 695
2193
14111 4862
9675
20265 5812
15845
3599 1273
3579
CRNA GORA/ MONTENEGRO
Plav
Pljevlja
Plu ine
Podgorica
Ro aje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
abljak
3 2. KARTA PREGLEDA GUSTINE NASELJENOSTI PO OPŠTINAMA, PRVI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA DOMAĆINSTAVA I STANOVA U
2011. GODINI , CRNA GORA
Map on population density review, First results of Census of Population, Households and Dwellings in 2011, Montenegro
4 3. STANOVNIŠTVO PO OPŠTINAMA I TIPU NASELJA, PRVI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA DOMAĆINSTAVA I STANOVA U 2011. GODINI,
CRNA GORA
Population by municipalities and type of settlements, First Results of Census of Population, Households and Dwellings in 2011, Montenegro
4. RASPODJELA STANOVNIŠTVA DOMAĆINSTAVA I STANOVA PREMA PRVIM REZULTATIMA POPISA U 2011. GODINI, CRNA GORA
Distribution of population, households and dwellings according to First Results of Census in 2011, Montenegro
5 Osnovne definicije i objašnjenja
Main definitions and explanations
Popis stanovništva, doma instava i stanova (u daljem tekstu Popis),
koji se prema me unarod-nim preporukama sprovodi svakih deset
godina, proces je prikupljanja, obrade i objavljivanja demografskih,
ekonomskih, obrazovnih, migracio-nih, etrni ko kulturoloških i
socijalnih podataka koji se odnose na stanovništvo zemlje u odre eno
vrijeme.
Census of Population, Households, and Dwellings(hereinafter
referred to as “Census”), that is in accordance with the international
recommendations conducted every ten years, a process of
collection, processing and publishing demographic, economic,
education, migration, ethno-cultural, and social data related to
population of country in certain period.
Za sprovo enje Popisa u 2011. godini od velikog zna aja je
uskla enost Metodologije za pripremu, organizaciju i sprovo enje
popisa sa me unarodnim standardima kojima se utvr uju zajedni ka
pravila u prikupljanju podataka o stanovništvu, od kojih su najva nija:
Of great importance for conducting the Census in 2011 is the
compliance of the Methodology for Preparation, Organisation and
Conducting the Census with the international standards with which
common rules for population data collection are defined, from which
the most important are:
- Preporuke Konferencije evropskih statisti ara za Popise
stanovništva i stanova 2010. godine, a pripremljene u saradnji sa
Ekonomskom komisijom UN-a za Evropu i Statisti kom kancela-rijom
Evropske unije – Eurostatom;
- Conference of European Statisticians Recommendations for the
2010 Censuses of Population and Housing, prepared in cooperation
with the UN Economic Commission for Europe and Statistical Office
of the European Communities - Eurostat;
- Uredba 763/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije o
popisima stanovništva i stanova, kao i
- Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of
the Council on population and housing censuses, as well as
- Uredba 1201/2009 koja implementira Uredbu 763/2008 Evropskog
parlamenta i Savjeta Evropske unije o popisima stanovništva i
stanova u pogledu tehni kih specifikacija obilje ja i njihova
raš lanjivanja.
- Commission Regulation (EC) No 1201/2009 implementing
Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the
Council on population and housing censuses as regards the
technical specifications of the topics and of their breakdowns.
Jedinice popisa su stanovništvo, doma instva i stanovi.
Units of census are population, households, and dwellings.
Stanovništvo predstavljaju lica sa uobi ajenim mjestom boravka u
Crnoj Gori;
Population represents persons with usual place of residence in
Montenegro;
Uobi ajeno mjesto boravka predstavlja mjesto gdje lice uobi ajeno
provodi dan, bez obzira na privremenu odsutnost iz razloga
rekreacije, odmora, posjete prijatelja ili ro aka, poslovne odsutnosti,
kao i odsutnosti usljed medicinskog tretmana ili religijskog hodo aš a,
kao i mjesto u kome lice boravi neprekidno, najmanje od 1. aprila
2010. godine ili je stiglo u to mjesto kasnije, ali ima namjeru da
ostane tu najmanje jednu godinu;
Usual place of residence is place where a person usually resides
regardless of temporary absence for the purposes of recreation,
holiday, visits to friends or relatives, business, medical treatment or
religious pilgrimage; as well as place where a person resides
continuously, at least from 1 April 2010, or he/she has arrived in that
place later but with intention of stay there at least for one year;
Domaćinstvom se smatra svaka porodi na ili druga zajednica lica
koja zajedno stanuju i zajedni ki troše svoje prihode za podmirivanje
osnovnih ivotnih potreba (stanovanje, ishrana i drugo), bez obzira da
li se svi lanovi stalno nalaze u mjestu gdje je nastanjeno doma instvo
ili neki od njih borave du e vrijeme u drugom naselju, odnosno stranoj
dr avi, zbog rada, školovanja ili iz drugih razloga. Doma instvom se
smatra i svako lice koje u mjestu popisa ivi samo (sama ko
doma instvo) i nema doma instva u drugom mjestu ili u inostranstvu.
Doma instvom se smatraju i tzv. kolektivna doma instva, iako ona
nijesu uklju ena u ovaj pregled rezultata.
Household is family or other community of persons living together
and spending their income for primary living needs (housing, food,
etc.) regardless of presence of its members in place where the
household lives or some of them live for a longer period in another
place, i.e. abroad for the purposes of work, education or other.
Household is also a person living alone in the place of enumeration
(one-person household) without any household in another place or
abroad. Household is also so-called collective household, although it
is not included in this review of results.
Dwelling is construction unit designated for human habitation with
one or several rooms and appropriate auxiliary premises (kitchen,
larder, front room, sanitary premises, etc.), or without auxiliary
premises, having one or several special entrances.
Stan je gra evinski povezana cjelina namijenjena za stanovanje, sa
jednom ili više soba, sa odgovaraju im pomo nim prostorijama
(kuhinja, ostava, predsoblje, sanitarne prostorije i sl. ) ili bez
pomo nih prostorija i mo e da ima jedan ili više posebnih ulaza.
The results of final processing the census material will provide more
detailed information on population, demographic, education,
economic, migration, and ethno-cultural characteristics, as well as
data on living conditions, size and equipment of dwellings, and key
information on family.
Rezultati kona ne obrade popisne gra e pru i e detaljnije informacije o
stanovništvu, demograf-skim, obrazovnim, ekonomskim, migracionim
i etni ko-kulturološkim obilje jima, kao i podatke o uslovima
stanovanja, veli ini i opremljenosti stanova, i klju ne informacije o
porodici.
First results are preliminary results, and they should not be
compared with the results of previous population censuses.
Preliminary results of census of population cannot be used as the
basis for government decision making, for public administration
affairs or for scientific and research work.
Prvi rezultati su preliminarni rezultati, i kao takve ne treba ih
upore ivati sa rezultatima prethodnih popisa stanovništva. Isti ne
mogu da slu e kao osnova za donošenje dr avnih odluka, za poslove
javne uprave ili za nau no-istra iva ki rad.
Prve rezultate za popisni krug su izradili popisiva i, a sumare po
naseljima, opštinama i za Crnu Goru izradili su dr avni instruktori,
popisna komisija i Zavod za statistiku Crne Gore.
First results for enumeration area are drafted by enumerators and
summaries by settlements, municipalities and for Montenegro are
drafted by state instructors, census commission and Statistical
Office of Montenegro.
6 Izdaje i štampa Zavod za statistiku Crne Gore (MONSTAT)
81000 Podgorica, IV Proleterske br.2, telefon (+382) 20 230-811, telefaks (+382) 20 230-814
Issued and published by Statistical Office of Montenegro (MONSTAT)
81000 Podgorica, IV Proleterske 2, Phone (+382) 20 230-811, Fax (+382) 20 230-814
Tiraž: 100 primjeraka
Monstat e-mail [email protected]
Podaci iz ovog saopštenja objavljuju se i na internetu.
Print: 100 copies
Monstat e-mail [email protected]
The data from the release are also published at the website.
7 
Download

saopstenje 12 05 eng objedinjeno