www.bebinizbor.com
besplatan časopis
BROJ 37 • JESEN 2014.
TRUDNOĆA
Geni-gospodari
našeg organizma
PORODICA
Ljubomora
starijeg deteta
POROĐAJ
Svet iz bebine
perspektive
ISSN 1820-7170
Facebook.com/BebinIzbor
SAVET LOGOPEDA
Bolje sprečiti
nego lečiti
DA PORASTEŠ
ZDRAVO
www.kidsland.rs
MALO POSUĐE IZ METALCA
4.
Geni-gospodari
našeg organizma
6.
Šećerna bolest
u trudnoći
8.
12.
Ljubomora
starijeg deteta
13.
Nova beba, novi svet
14.
Povišena telesna
temperatura
22.
Svet iz bebine
perspektive
24.
28.
Odvikavanje od pelena
30.
Postporođajno
doba - babinje
U teretani do
vitkije figure
10.
Hronologija ranog
razvoja deteta
26.
Ishrana porodilje
i dojenje
BROJ 37 • LETO 2014.
16. BEBAC.COM
18-20. IZLOG
32. KNJIGE
33. SAVET LOGOPEDA
34. MINI FACEBOOK
Osnivač i izdavač:
Emisar d.o.o.
Milorada Jovanovića 5
11147 Beograd
T. 011/654 3442
M. 069/1067488
www.bebinizbor.com
[email protected]
Direktor: Rade Stojković
Uredništvo: Rade Stojković,
Danka Trifunović
Redakcija: Danka Trifunović,
Irena Spasović
Lektor-korektor: Danka Trifunović
Stručni saradnici: Mr sci med dr
Zlatko Bokun-specijalista opšte
hirurgije, dr Ljiljana Koljaja-specijalista pedijatrije, dr Dejan Bošković,
Živka Vlajković-nutricionista, mr ph
spec Danijela Pecarski-mr farmacije,
Dragana Kolaković-viši fizioterapeut
i fitnes instruktor, Nada Lazić-dipl.
def. i viša med. sestra, doc dr sc
med Nevenka Raketić-specijalista
pedijatrije i imunologije, dr Danijela
Todorović- pedijatar, dr Miroslava Šarac-spec. pedijatrije, prim dr Ljubica
Presetnik-specijalista ginekologije
i akušerstva, dr Sandra Radovićginekolog, Milanka Šetina-dipl. mol.
biolog i fiziolog, M.Sc primenjene
genetike, Mr ph Stanislava Lazić,
Natalija Trkulja - licencirani instruktor
Aviva metode, asistent dr sci Ivana
Radović, Dr Vladan Šubarević ,
načelnik Službe za otorinolaringologiju Instituta Z.Z.M.D. dr Vukan Čupić,
Novi Beograd, VMS Anđelka Kotević,
šef odseka Halobeba
7 saveta za bolji imunitet
Saradnici i prijatelji: Halobeba,
Bebac.com, Masel group, DHL
Umetnički direktor:
Ferenc Laslofi
Štampa:
Rotografika d.o.o., Subotica
Distribucija: Emisar d.o.o.
Marketing: 011/654 3442
[email protected]
Oglašavajući se u „Bebinom izboru”
imate priliku da se obratite širokom
krugu potencijalnih klijenata.
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije,
Beograd 613/614
ISSN 1820-7170 - Bebin izbor
COBISS.SR-ID 146773772
OKTOBAR 2014.
Redakcija ne odgovara za sadržaj i
istinitost objavljenih reklamnih poruka, sponzorskih strana i marketinških
nastupa naših klijenata. Za slučajne
i nenamerne greške u toku štampe
redakcija ne snosi odgovornost. Sve
dobijene fotografije se ne vraćaju
i mogu se bez nadoknade koristiti
u svrhu ilustracije časopisa, a po
slobodnoj proceni redakcije da se
objavljuju u određenim rubrikama. Po
dobijanju fotografija smatraćemo da
ste dali saglasnost za njihovu objavu.
Molimo roditelje da se pre slanja
fotografija upoznaju sa Zakonom o
javnom informisanju.
www.parlament.gov.rs
Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor
Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan, a iznos je 240 dinara za svih 6 brojeva u 2014. godini. Popunite opštu uplatnicu na sledeći način:
Uplatilac: Ime, prezime i adresa. Svrha uplate: ptt troškovi. Primalac: Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd. Iznos: 240,00. Račun: 265 0000000 641 514-42. Kopiju
uplatnice pošaljite na našu adresu: Emisar d.o.o., Milorada Jovanovića br. 5, 11147 Beograd. Faks: 011/35 35 742 ili E-mail: [email protected]
TRUDNOĆA
Geni-gospodari
Milanka Šetina
dipl. molekularni
biolog i fiziolog,
M.Sc primenjene
genetike
„Upoznaj samoga sebe’’ Sokrat
DNK je kao jedna ogromna smislena rečenica u sva
ćeliji. Naše alfa i omega. Ona diktira sve, od našeg p
embriogeneze, razvića, preko rasta, do našeg kraja.
N
ajviše instance našeg organizma
su geni. Genom čoveka (svi geni
jednog organizma) sadrži 30 000
gena, koji su nanizani na hromozomima
kao biseri i prenose se sa roditelja
na decu.
Gen je sekvenca DNK
(dezoksiribonukleinska
kiselina) koja kodira, tj. determiniše
određenu osobinu ili
karakteristiku, npr.
boju očiju, visinu...
U toj sekvenci je
sadržan zapis koji
Kod ljudi, DNK je u
99,9% ista, a razlika
u onih 0,1% nam
osigurava unikatnost.
daje instrukcije telu koje komponente da
stvori, kada to da učini, na koji način, u
kojoj meri, gde da se produkt distribuira,
a sve u cilju normalnog funkcionisanja
organizma.
DNK molekul života
Gotovo da ne postoji osoba koja nije
čula za izraz DNK. Svi znaju da je to
najbitniji, suštinski naš deo, a ipak univerzalan, tj. jedinstven i neponovljiv za svaku
osobu, kao što je i otisak prsta. Raznovrsnost sveta diktirana ovim dvolančanim
zavojnicama nas plaši, pa se misli da je u
pitanju magija i nesto nedokučivo. Hajde
da otklonimo magiju i vidimo savršenstvo
iskazanog kreatora kroz lanac DNK.
4
|
BEBIN IZBOR
TRUDNOĆA
i našeg organizma
akoj našoj
početka,
.
Zanimljivost
Gotovo da ne postoji
osoba koja nije čula
za izraz DNK. Svi
znaju da je to najbitniji,
suštinski naš deo, a
ipak univerzalan, tj.
jedinstven i neponovljiv
za svaku osobu, kao
što je i otisak prsta.
DNK je naša kruna
DNK je kao jedna ogromna smislena
rečenica u svakoj našoj ćeliji. Naše alfa i
omega. Ona diktira sve, od našeg početka, embriogeneze, razvića, preko rasta,
do našeg kraja.
DNK u humanom genomu ima izgled
dve spirale koje su uvijene jedna oko
druge.
Kao što je svaka rečenica sastavljena
od reči, tako je i DNK sastavljena od gena
koji su za nas posebne reči. Svaki gen je
baš kao i reč, ima svoje značenje, mesto
u DNK, i sastoji se od malih jedinica, ili
slova, koji se zovu nukleotidi. Za razliku
od azbuke, u DNK pismu su zastupljena samo četiri slova, ili baze, a to su A
(adenin), T (timin), G (guanin), C (citozin),
ali to ne umanjuje biodiverzitet. Naprotiv,
specifičnom kombinacijom slova, koja
mogu biti zastupljena u više kopija, dobi-
jamo ogromno bogatstvo u genetskom
svetu. Jedinka, ili individua, bi se u tom
pogledu mogla definisati i kao jedinstvena
kombinacija nukleotida ili slova.
Molekul DNK sadrži 3 milijarde parova
slova. Kod ljudi, DNK je u 99,9% ista, a
razlika u onih 0,1% nam osigurava unikatnost. Matematika i statistika kažu da je
verovatnoća postojanja dva ista niza slova
u DNK skoro ravna nuli. Čak i blizanci ili
naše ćelije ne moraju imati istu DNK usled
tačkastih mutacija koje dovode do izmene
niza samo u jednom slovu.
Genski zapisi se mogu razlikovati u više
ili samo u jednom slovu, što na genetskom polju može imati razlike svemirkih
razmera. Pojednostaviću i predstaviću
to na primeru reči iz našeg jezika, koje
se razlikuju samo u jednom slovu i imaju
potpuno različito značenje:
MED
LED
PRST MUŽ
KRSTPUŽ
DNK = rečenica
Gen= reč
slovo= nukleotid
DNK= NAŠE ALFA I OMEGA.
gen 1
gen 2
gen 3
Analogno rečenicama koje tvore jednu
knigu, tako i DNK čine hromozome,
prisutne u jedru svake ćelije.
Šta se dešava na kraljevskom nivou
tokom oplođenja, pogledano kroz
genetičku prizmu?
Oplođenjem, tj. spajanjem jedara
spermatozoida i jajne ćelije, od kojih svaki
poseduje po 23 hromozoma, dolazi do
Izraelski naučnici su napravili
kompjuter sastavljen od enzima i
molekula DNK, tzv. DNK kompjuter, koji je 100 000 puta brži od
najbržeg računara. DNK molekul
ima ulogu čuvanja, tj. memorije
podataka, ali i kao procesor za
obradu istih.
Bez obzira na tehnološke napretke, mi bi trebalo da budemo
ponosni što smo vlasnici tehnološki najinovativnijih računara,
ili biohemijskih nanoračunara u
našim ćelijama.
udruživanja hromozoma poreklom od
oca i majke, tako da zigot poseduje 46
hromozoma u normalnim uslovima, čime
se osigurava da potomci sadrže isti broj
hromozoma kao i roditelji. Svaki hromozom sadrži po jednu kopiju određenih
gena, iz čega sledi da zigot poseduje po
dve kopije svakog gena, jedna poreklom
od oca, a druga poreklom od majke.
Ujedinjenje hromozoma prilikom
oplodnje je u stvari svojevrstan “megdan”,
kopije jednog te istog gena (poreklom od
oca i od majke) ili aleli “odmeravaju snage” - jači, dominantni izlazi kao pobednik i
vlada. Recesivni alel takođe ima priliku da
bude vladar samo ako količinski nadmaši
dominantni alel, tj. mora biti prisutan u
obe kopije (na hromozomu i od oca i od
majke) da bi se ispoljio. Ovo specifično
kombinovanje gena tokom oplođenja, uz
sredinski faktor, glavni je krivac za naš
konačan izgled, ili fenotip. Determinisane naredbe od “ćelijskog vrha“ diktiraju
oplođenoj jajnoj ćeliji, ili zigotu, da putem
deoba nastavi sa strogo kontrolisanim i
usmerenim razvojem u jedinku.
BEBIN IZBOR
|
5
TRUDNOĆA
Šećerna
Pre planiranja trud
graviditeta, svako
održavanje dobre
adekvatnog dijete
Dr Olivera Rankov
dipl. doktor medicine Internistički kabinet
Klinički centar Vojvodine,
Klinika za ginekologiju i
akušerstvo, Novi Sad
Tel: 061/1785844
T
rudnoća predstavlja najznačajniji,
a ujedno i najlepši period u životu
svake žene. Žene reproduktivnog
perioda su najčešće mlade, zdrave osobe
koje u nekom životnom periodu planiraju
proširenje porodice i potomstvo.
Sve je veći broj trudnica koje prekonceptualno redovno posećuju ginekologa,
te se neretko u dogovoru sa izabranim
ginekologom i planira vreme trudnoće. U
periodu planiranja porodice ženama se
savetuje smanjenje telesne težine ukoliko
postoji višak kilograma, adekvatna fizička
aktivnost, izbegavanje sedantnog načina
života i izbegavanje stresa. Takođe,
Kod trudnica kod kojih
se postavi dijagnoza
savetuju se redovne
kontrole nivoa šećera u
krvi i hrana bez unosa
koncentrovanih ugljenih
hidrata.
izabrani ginekolog je osoba koja na
prvom pregledu, a nakon uzete detaljne
anamneze, planira, zajedno sa budućom
majkom, da li je i šta je to sve potrebno
uraditi i ispitati pre planiranja trudnoće, a
u cilju što lakšeg prolaska kroz najlepši
period u životu svake majke. Pre planiranja trudnoće, kao i tokom graviditeta,
svakoj ženi se se savetuje održavanje
dobre kondicije i pridržavanje adekvatnog
dijetetskog režima ishrane.
Planiranje
trudnoće i kontrole
Tokom planiranja trudnoće, kod žena
koje imaju višak kilograma, koje u svojoj
porodici imaju nekoga sa šećernom bo-
6
|
BEBIN IZBOR
bole
lešću, ili ukoliko
je prethodno dete
na rođenju bilo teže od
4 kg, savetuje se kontrola
glikemije u krvi pre i nakon
obroka, kao i OGTT (oralni
glukoza tolerans test), u cilju
dijagnostike eventualne šećerne
bolesti tip 2 pre planirane trudnoće.
Ukoliko se postavi dijagnoza tip 2
šećerne bolesti, pre planiranja trudnoće
potrebna je kontrola endokrinologa i
savet o izbegavanju koncentrovanih
ugljenih hidrata u ishrani, adekvatna
fizička aktivnost i redovne kontrole
glikemije. Nakon izvesnog vremena
pridržavanja saveta lekara, kod ovih
žena se savetuje željena trudnoća.
Drugu grupu žena čine zdrave
trudnice, koje pripadaju tzv. „rizičnoj“ grupi trudnica za ispitivanje
glikoregulacije tokom trudnoće.
Za sve žene kod kojih postoji
jedan od faktora rizika za njegov
nastanak, savetuje se kontrola
glikemije putem OGTT sa 75 g
glukoze. „Rizičnoj“ grupi pripadaju trudnice koje imaju jedan od
sledećih kriterijuma:
• Starije od 25 godina
•T
rudnice koje su pre trudnoće
imale povećanu telesnu težinu
•U
koliko su prethodo rodile decu
POROĐAJ
est u trudnoći
dnoće, kao i tokom
oj ženi se se savetuje
kondicije i pridržavanje
etskog režima ishrane
težine veće od 4 kg
•U
koliko su u prethodnoj trudnoći imale
gestacijski dijabetes
•U
koliko u porodici ima osoba sa šećernom bolešću
•U
koliko su imale spontane pobačaje
•U
koliko se na ginekološkom ultrazvuku
uoči veća količina plodove vode
Ukoliko se postavi
dijagnoza tip 2 šećerne
bolesti, pre planiranja
trudnoće potrebna je
kontrola endokrinologa
i savet o izbegavanju
koncentrovanih ugljenih
hidrata u ishrani.
Ukoliko trudnica pripada rizičnoj grupi,
potrebno je da u periodu od 24. do 28.
nedelje trudnoće uradi OGTT sa 75 g
glukoze. Test se izvodi tako što trudnica
popije čašu 2 dl „slatke“ vode u kojoj se
nalazi 75 g belog šećera. Nivo šećera u
krvi se meri trudnici neposredno pre i 1,2
i 3 sata nakon popijene vode. Referentne
vrednosti za postavljanje dijagnoze gestacijskog dijabetesa su:
Na početku testa
1 sat
2 sata
5,1 mmol/l
10,0 mmol/l
8,5 mmol/l
Kod trudnica kod kojih se postavi
dijagnoza savetuju se redovne kontrole
nivoa šećera u krvi i hrana bez unosa
koncentrovanih ugljenih hidrata. U veoma malom broju trudnica sa gestacijskim dijabetesom potrebna je insulinska
terapija do kraja trudnoće. Nakon rođenja deteta kod svih majki koje su tokom
trudnoće imale šećernu bolest, savetuje
se kontrola OGTT sa 100 g glukoze
6-12 nedelja nakon porođaja, kao i svake 3 godine tokom čitavog života, a sve
u cilje prevencije i rane detekcije tipa 2
šećerne bolesti.
Iz svega navedenog se zaključuje da
se svim budućim majkama savetuje prekoncepcijsko regulisanje telesne težine,
adekvatna fizička aktivnosti, izbegavanje
sedantnog načina života i stresa u cilju
sprečavanja nastanka gestacijskog dijabetesa i dobijanja zdravog potomstva.
BEBIN IZBOR
|
7
POROĐAJ
Postporođajno
Prim dr
Ljubica Presetnik
specijalista ginekologije
i akušerstva
DZ Jedro, Jurija Gagarina 14
Telefon: 011/715-0715
B
abinje je period ne samo vraćanja u
funkciju tela i organa na period pre
trudnoće, već i mogućih patoloških
promena, koje mogu imati implikacije na
kasniji život majke. Najčešće se deli na 3
perioda:
• 1-2 dana nakon porođaja (tada je
žena najčešće još u bolnici);
• 1-2 nedelje (prilagođavanje u kućnim
uslovima);
• 2 - 6 nedelja (sve se vraća, ili skoro,
na stanje pre trudnoće što se tiče tela,
ali i kompletno prilagođavanje novorođenčeta i majke na novi zivot).
U prvom periodu je najvažnije za
majku da se dovoljno naspava i oporavi
uz dovoljan unos tečnosti i adekvatne
hrane nakon „ teškog rada“, odnosno
porođaja. Nekim majkama je to zaista
period iscrpljenosti i oporavka i treba
imati razumevanja i ne insisitirati da
pošto-poto preuzmu kompletnu brigu
oko novorođenčeta. Tada se uspostavlja i prvi fizički i emocionalni kontakt sa
bebom.
Upornim dojenjem u
toku par dana sve se
uspostavlja i dojke
postaju mekše, beba
manje plače, a nervoza
je manja i kod majke i
ostalih ukućana.
Sledeći period obuhvata vreme kontrole nad svojim telom i osamostaljivanje
oko svojih i bebinih potreba, uz sve
veće intuitivno razumevanje potreba i
stvaranje navika novog člana porodice.
Tada se i porodica prilagođava novim
uslovima.
U trećem periodu se uspostavlja
8
|
BEBIN IZBOR
Sastavni deo trudnoće i porođaja je i babinje. To je
treći čin najveće uloge u životu žene. Obuhvata period
do 6 nedelja u kome se događaju fiziološke i psihičke
- emocionalne promene i prilagođavanje majke i
novorođenčeta.
kompletna emocionalna povezanost i
komunikacija majke i bebe uz adekvatnu laktaciju, kao i vraćanje svih organa i
njihovih funkcija na period pre trudnoće.
Tada se radi i prvi rutinski pregled kod
nadležnog ginekologa radi potvrde da je
sve na svom mestu i da se može započeti normalan život i u sferi seksualnih
odnosa. U vezi sa tim treba imati na
umu da se ovulacija i mogućnost nove
trudnoće zbiva najčešće kod majki koje
ne doje, odmah nakon 6 nedelja, a kod
onih koje doje u 70% slučajeva nakon 6
meseci.
Laktacija
Iz mog dugogodišnjeg iskustva, i
profesionalnog i ličnog, najčešći problem u prva dva perioda (a to je maksimalno u prvih mesec dana) je problem
dojki, tj. uspostavljanje adekvatne laktacije i problem rane, tj. epiziotomije, koja
boli i zateže. U prvih par dana se takođe
javljaju crvene lohije kao nastavak krvarenja posle porođaja (gubitak krvi u toku
vaginalnog porođaja je najčešće oko
500 ml), pa dolaze žute, tj. braonkaste,
a na isteku 6. nedelje bele. To nije baš u
dan tačno, jer se povremeno i u vreme
žutih i belih lohija događaju i crvene. U
tom periodu se najčešće javljaju i bolovi
u trbuhu tj. osećaj kontrakcija manjeg
intenziteta nego u toku porođaja. Naročito su izraženi u vreme dojenja, kada
se najviše luči hormon oskitocin koji
podstiče izlučivanje mleka, ali dovodi
i do involucije, tj. vraćanja materice u
stanje pre trudnoće.
U periodu uspostavljanja laktacije ne
treba praviti paniku, jer prvih 5 - 7 dana
je kolostrum, pa tek onda dolazi do lučenja pravog mleka, kada dojke postaju
mekše i manje bolne. U tom periodu
nadolaženja dojke su tvrde i bolne i
ne treba se plašiti da će odmah doći
do upale - mastitisa, već se truditi da
što češće dojite bebu. Beba u početku
nema snage da izvuče iz takvih dojki
dovoljno mleka, ali su i njene potrebe
minimalne. Upornim dojenjem u toku
par dana sve se uspostavlja i dojke
postaju mekše, beba manje plače, a
nervoza je manja i kod majke i ostalih
ukućana. U tom periodu prilagođavanja
se i zbog hormonskih promena često
javlja prolazni period promene u raspoloženju majki koji ide ka depresiji i plačljivosti i straha od nove uloge i sumnje
u svoje sposobnosti oko preuzimanja
brige oko novorođenčeta. To je period
koji se naziva postporođajna depresija.
Obično ne zahteva terapiju i prolazi u
toku par dana. U slučaju da traje duže
od 2 nedelje, što se događa kod 20%
prvorotki, to znači moguću depresiju ili
anksioznost koja zahteva i odgovarajući
tretman.
POROĐAJ
o doba - babinje
Epiziotomija
Prihvaćena je od 1920. kao preventiva
oštećenja donje - pelvične muskulature,
tj. pelvičnog dna i vaginalnih zidova, kao
i prevencija oštećenja sfinktera uretre
i analnog sfinktera. Sama rana, ukoliko
nema infekcije zbog ranije inflamacije
vagine u trudnoći, u toku prvih par dana
je otečena kao posledica traume tkiva
Važno je znati da
od početka treba
održavati uobičajenu
svakodnevnu
higijenu (po potrebi
koristite analgetikeparacetamol), a bol i
zatezanje se smanjuju
iz dana u dan, te
nakon 3 nedelje budu
minimalni.
u toku porođaja, praćena zatezanjem
konaca. Važno je znati da od početka
treba održavati uobičajenu svakodnevnu
higijenu (po potrebi koristite analgetikeparacetamol), a bol i zatezanje se smanjuju iz dana u dan, te nakon 3 nedelje
budu minimalni. Ponekad treba skinuti
konce u tom periodu, jer tegobe ostaju
a funkcija konaca je završena. Pošto
nije dokazano da epiziotomija sprečava
posledično probleme sa mokrenjem i
stolicom, ne treba je obavezno raditi
kod svake prvorotke, već samo po
proceni odgovornog ginekologa.
Inače, na oštećenje mišića karličnog
dna sa posledičnom stres inkontinencijom urina ili stolice su najodgovorniji
preterano rastezanje tkiva prolaskom
krupnog -makrozomičnog novorođenčeta kroz porođajne puteve, ili
upotreba forcepsa (vakuuma) i prevelika
epiziotomija. Treba obratiti pažnju na
pojavu nevoljnog puštanja mokraće ili
stolice uz pad vaginalnih zidova koji
traju duže od 3 meseca i ukoliko se uz
intenzivne vežbe mišića karličnog dna
ne uspostavi kontrola, to je indikacija za
hirurški tretman.
Ono što treba da brine u periodu od
6 nedelja i zahteva odlazak ginekologu
je krvarenje, tj. crvene lohije, koje su
obilnije i podsećaju na menstrualno
krvarenje, a nastavljaju se, sa ili bez
prekida, duže od 3 nedelje, pa čak i do
6 nedelja, kao i pojava povišene telesne
temperature (preko 38oC stepeni).
Tada se najčešće radi ili o endometritisu - upali materične sluzokože, jer je
povezano sa krvarenjem, ili eventulani
zaostatak posteljičnog tkiva. Osim toga,
može da se radi i o urinarnoj infekciji,
naročito ako je u toku porođaja ili posle
stavljan urinarni kateter.
Važno je da zapamtite da su ozbiljne
komplikacije retke, a da su promene vidljive i objektivno i subjektivno
(promene u raspoloženju, emocionalne
turbulencije - od plačljivosti do ushićenja novim članom porodice). Život vam
se, drage moje, definitivno menja.
BEBIN IZBOR
|
9
POROĐAJ
Hronologija ranog r
Nada Lazić
dipl. defektolog i VMS,
autorka priručnika za trudnice
„Od zdravih roditelja do
zdravog potomstva“
Od kraja prve godine dete intenzivno razvija
osećaj autonomije. Veoma je radoznalo, sve
više se kreće i želi da istraži svet oko sebe.
Čulo dodira i neverbalna komunikacija
omogućavaju bebi da postigne osećaj
sigurnosti i smirenosti.
R
azvoj je složen i dugotrajan proces
kvalitativnog i kvantitativnog preobražavanja jednog bića tokom
vremena, kroz smenjivanje uzrasta.
Na formiranje ličnosti utiču brojni
biološki (nasledni, anatomski, biohemijski,
fiziološki) i sredinski činioci (uticaj članova
porodice i društvene grupe i njihovi
uzajamni odnosi sa detetom). Psihičke
strukture i funkcije se razvijaju prema
određenom redosledu, ali između pojedinih faza razvoja ne postoje oštre granice.
Uočljive su i normalne individualne razlike
u razvoju pojedinih psihičkih funkcija (npr.
u razvoju motorike, govora). Ne postoje
dve identične ličnosti. Psiho-motorni
razvoj deteta počinje još u intrauterinom periodu, kada se odvija intenzivan
anatomski, a potom i funkcionalni razvoj
nervnog sistema. Veći deo senzo-motornog razvoja se odvija u drugoj polovini
trudnoće. Tako dete neposredno nakon
rođenja pokazuje „punu“ opremljenost za
kontakt sa roditeljima. Čula su „podešena“ da podržavaju rano vezivanje. Beba
već posle nedelju dana može da razlikuje
majčino od mleka drugih majki. Beba je
kratkovida, a fokus vida joj je na oko 20
cm, što je prosečna razdaljina između
majčinih i bebinih očiju prilikom dojenja.
Beba već posle
nedelju dana može da
razlikuje majčino od
mleka drugih majki.
Beba je kratkovida, a
fokus vida joj je na oko
20cm, što je prosečna
razdaljina između
majčinih i bebinih očiju
prilikom dojenja.
10
|
BEBIN IZBOR
U nastavku teksta ukratko će biti prikazane karakteristike senzo-motornog,
emocionalnog i intelektualnog razvoja
u prvoj godini.
Prvi mesec
•O
premljenost čula podržava rano
vezivanje.
•P
lač kao osnova emocionalne razmene
između bebe i majke.
•R
efleksno reagovanje na spoljašnje i
unutrašnje stimuluse.
Drugi mesec
•O
ko 20 sati sna. Zbog nedovoljne
razvijenosti nervnog sistema, ciklusi sna
i budnosti se smenjuju na 3-4 sata.
• J avljanje osmeha, lice postaje izražajnije.
•V
oljno ovladavanje refleksnim pokretima.
Treći i četvrti mesec
•P
odizanje glave. Početak vizuelno-motorne koordinacije (u trećem mesecu
samo gleda igračku, u četvrtom pokušava da je dohvati).
•O
dnos majka-dete kao osnov svih
budućih odnosa. Veće interesovanje za
okolinu. Javljanje gneva.
•P
rimarne cirkularne reakcije: ponavljanje
pokreta usmerenih ka istraživanju svog
tela.
Peti i šesti mesec
•P
okreti sve uvežbaniji i spontaniji.
•S
loženiji izraz lica i izražavanje osećanja.
Dete je sve češći inicijator interakcije.
Javljanje osećanja odvratnosti i straha.
•K
orišćenje iskustva, pokret se prilagođava svrsi. Prvi znaci inteligencije:
pogledom traži predmet koji je sklonjen
iz vidokruga - razvoj svesti da predmeti
postoje nezavisno od opažanja.
Sedmi mesec
•P
očinje proces usložanjavanja pokreta
prstiju i šaka.
• J ače reagovanje kada bliska osoba nije
tu.
•R
azlikovanje sredstva od cilja. Preduslovi javljanja govora: ovladavanje
siboličkom funkcijom.
Osmi mesec
•P
okreti su složeniji - od hvatanja se
prelazi na manipulaciju predmetima.
• ’’Strah osmog meseca’’, ili anaklitički
strah koji se javlja u ovom uzrastu je
pokazatelj početka faze separacije i individualizacije. Dete burno reaguje kada
bliska osoba nije prisutna.
• Može da predvidi dešavanja. Prvi način
rešavanja problema. Uklanjanje prepreke radi dolaska do cilja.
Treba dozvoliti detetu
da istražuje svet oko
sebe i da uči na
svojim greškama, jer
to utemeljuje njegov
osećaj samostalnosti i
autonomije.
Deveti i deseti mesec
• Motorika spretnija i slobodnija. Dete
puzi na rukama, nogama se ispomaže.
• Razvija upornost i samostalnost. Javlja
se i izražava osećanje radosti.
• Upotreba slogova i prvih reči. Zna svoje
ime.
Jedanaesti i dvanaesti mesec
• Koordiniše pokrete u odnosu na predmet. Vešto puzi koristeći se i rukama
i nogama. Počinje da stoji uspravno i
javljaju se prvi koraci.
• Jasno iskazuje osećanje privrženosti
prema roditeljima.
• Istraživanje predmeta i ponavljanje radnji
sa prijatnim ishodom (bacanje).
Prva i druga
godina života
Od kraja prve godine dete intenzivno
razvija osećaj autonomije. Veoma je radoznalo, sve više se kreće i želi da istraži
svet oko sebe. To zahteva pojačan oprez
roditelja, jer dete može da dovede sebe u
opasnost. Iako u ovom uzrastu možemo
već govoriti o vaspitanju i o prvom „ne“
upućenom detetu, važno je da postoji
ravnoteža izmeću zabrana i odobravanja
detetovih akcija. Treba dozvoliti detetu da
POROĐAJ
razvoja deteta
istražuje svet oko sebe i da uči na svojim
greškama, jer to utemeljuje njegov osećaj
samostalnosti i autonomije. Uporedo sa
tim, počinje i intenzivniji socijalni razvoj
i dete razvija naklonost i ljubomoru u
odnosu na drugu decu. Od sredine druge
godine počinje pravo “mentalno“ funk-
cionisanje, odnosno dete može prvo da
zamisli radnju, pa da je zatim sprovede u
delo. Dete može da zaključi i o uzrocima nekog ishoda. Intenzivno se razvija
simbolička igra i imitacija. Dete češće
dolazi u kontakt sa svojim vršnjacima, pa
je intenzivniji proces socijalizacije u kojem
dete uči da modifikuje svoje emocionalno izražavanje, da odloži neposredno
zadovoljenje svojih potreba i da razume
zabrane i socijalne norme. Takođe, dete
uči ovladavanje telesnih funkcija. Sve ove
razvojne promene, uz pomoć roditelja,
dovode do toga da je dete krajem
druge godine života postavilo dobar
osnov za dalji lični, socijalni i fizički
razvoj.
Prikazani uzrasti su prosečni.
Savako dete ima svoj individualni tempo prolaska kroz
razvojne stadijume. Zato
navedene norme razvoja
ne treba shvatati doslovno,
niti ih koristiti za utvrđivanje
normalnog razvoja deteta.
One su samo orijentir koji
nam pomaže da pripremimo podsticajne uslove za
razvoj onih fukcija koje se u
određenom uzrastu uobičajeno javljaju.
Škola održava predavanja u
Dečijem kulturnom centru
„Majdan“, Kozjačka 3-5, Beograd.
Svakog prvog ponedeljka u mesecu
počinje nova grupa. Škola je BESPLATNA za sve polaznike.
Možete nas kontaktirati na telefone:
064/168 27 77 i 064/267 2238
Sajt: www.skolaroditeljstva.com,
ili na Facebook stranici – Škola roditeljstva Nada Lazić (gde se oglašavaju svi susreti i teme).
Program centra:
1. F
iziologija trudnoće kroz trimestre, porođaj i primena epidurala u akušerstvu
– predavač: dr sc med V. Živanić
2. Pravilna ishrana u trudnoći, štetnost
nikotina, alkohola i kofeina – predavač: prim dr P. Borović
3. Nega kože u trudnoći – predavač:
prof. dr S. Marinković Šiler
4. Savremena stomatologija i roditeljstvo - predavač: dr N. Jakovljevic
5. Mentalno-higijenski pristup trudnoći i
roditeljstvu – predavač: psiholog S.
Đorđević
6. Psihomotorni razvoj deteta intrauterino i do 3. godine – predavač:
psiholog S. Đorđević
7. Komunikacija i način stimulacije razvijanja govora - predavač: logoped
Tanja Lukovac
8. Karakteristike motornog razvoja
deteta od rođenja do navršene 3.
godine – predavač: vis. struk.
terapeut S. Milanović
9. Superirornost majčinog mleka (isključivo dojenje do 6. mes.) – predavač:
prim. dr sc med pedijatar/neonatolog V. Marinković
10. Matične ćelije i njihova primena u
savremenoj medicini – predavač:
Dr. Vuk Devrnja
11. Značaj psihofizičke pripreme trudnica za porođaj – predavač: vis.
stručni terapeut S. Milanović
12. Babinje – 40 dana nakon porođaja predavač: N.Lazić, dipl.def. i VMS
13. Praktični čas: kupanje, obrada
pupčanog patrljka, kako oblačiti
novorođenče, šta je neophodno za
dolazak bebe kući, oprema prostora
14. Dodela diploma i knjige “Od zdravih
roditelja do zdravog potomstva” polaznicima skole – koordinator Nada
Lazić, dipl. Def. I VMS
BEBIN IZBOR
|
11
PORODICA
Ljubomora
starijeg deteta
Veoma je važno detetu reći da beba raste u maminom stomaku
Aleksandra Milićević
dipl. psiholog
R
ođenjem drugog deteta u porodici dolazi do promena u njenom
funkcionisanju i u već izgrađenim
odnosima među njenim članovima.
Roditelje najviše brine prihvatanje novog
člana porodice od strane starijeg deteta i
eventualna pojava ljubomore.
Ljubomora starijeg deteta prema
novorođenčetu je uobičajena razvojna
pojava i roditelji treba u skladu sa tim
saznanjem i da reaguju. Najbolji način da
pripremite dete na novonastalu situaciju je
da ga upoznate sa stvarima i događajima
koji slede. Veoma je važno detetu reći
Veoma je važno detetu
reći da beba raste u
maminom stomaku i da
je potrebno da prođe
vreme da se ona rodi,
a da je to ujedno i isti
način na koji je i ono
došlo na svet.
da beba raste u maminom stomaku i da
je potrebno da prođe vreme da se ona
rodi, a da je to ujedno i isti način na koji
je i ono došlo na svet. Kroz priču ćete ga
upoznati sa karakteristikama novorođenčeta, kako ono izgleda, kako se ponaša.
Priču ćete najbolje potkrepiti tako što ćete
odvesti dete kod prijatelja koji imaju bebu,
posmatrati njegovu reakciju i pokušati da
odgovorite na sva pitanja koja vam ono
u tom trenutku postavi, a vaše odgovore
12
|
BEBIN IZBOR
i reakcije ćete prilagoditi uzrastu deteta.
Uključite starije dete u aktivnosti koje su
vezane za dolazak novog člana porodice, a to je opremanje bebinog prostora,
zajednički odlazak u kupovinu neophodnih
stvari i sl. Na ovaj način činite da se ono
oseti važnim, a događaj koji sledi manje
traumatičan.
Često se sa dolaskom drugog deteta
sva pažnja roditelja i okoline usmerava
na brigu i negu drugog deteta i sve je
manje pažnje za starije dete. Dete još ne
vidi razliku između novorođenčeta i sebe,
Šta da preduzmete?
i ako ne dobija dovoljno pažnje od roditelja, neće birati načine da je pridobije. U
životu deteta se sve preko noći promenilo, ono sada postaje stariji brat/sestra,
pa se i odnos roditelja i okoline prema
njemu menja, oni postaju zahtevniji, pa
samim tim i pritisak na dete postaje veći.
U ovom kritičnom periodu razvoja, deca
različito reaguju u zavisnosti od sopstvenih kapaciteta i reagovanja okoline,
prvenstveno roditelja. Većina dece plače
ili ispoljava napade besa koji su izraz
sveopšteg nezadovoljstva novonastalom
situacijom, dok se u nekim slučajevima
mogu javiti i smetnje u spavanju, noćno
mokrenje i sl.
podelite sa partnerom ili ostalim članovima
porodice, jer je njihova pomoć u ovom
trenutku dragocena. U danima koji slede
dete nije spremno da deli svoje stvari sa
drugim detetom, a to je takođe uobičajena
reakcija deteta i potrebno je vreme da se
na nju prilagodi.
Važno je da stalno osluškujete potrebe
svoje dece, da naučite da prepoznate
njihove poteškoće sa kojima se susreću u
razvoju i, na kraju, da pokažete spremnost
da reagujete. U situacijama u kojima ne
uspevate da se snađete, uvek je dobro da
se posavetujete sa stručnjacima, koji će
vam pomoći da razrešite nedoumice i na
kraju zajednički dođete do rešenja.
U prvim danima po dolasku bebe
nemojte previše da menjate navike i način
funkcionisanja starijeg deteta, već se
potrudite da mu nađete ulogu u novoj situaciji, učinite da se ono oseti važnim i tako
mu pomozite u prihvatanju mlađeg brata ili
sestre. Dok presvlačite bebu uposlite dete
tako što će vam donositi pelene, kremice; aktivnosti koje ste obavljali sa njim,
npr. čitanje priča pred spavanje, nemojte
zanemariti, a sve više obaveza koje imate
PORODICA
Nova beba,
novi svet
Dolazak bebe na svet predstavlja početak nove aktivnosti
loške brige i ljubavi oko deteta. Sve ovo
doprinosti da se novoformirana porodica
adekvatno prilagodi novoj životnoj fazi.
Kristina Brajtigam
dipl. defektolog
i porodični terapeut
Psihocentar Ključ
N
ovina u našim životima, okrepljujuća i zbunjujuća - deca. Novi
univerzum koji tek treba otkriti. Od
trenutka saznanja da će jedan život ugledati svetlost dana, svaka porodica nastoji
da se najbolje što ume postavi prema
novom članu.
Dolazak bebe na svet predstavlja
početak nove aktivnosti praćene bogatim
osećanjima. Tada nastaje jedan poseban
sistem u kome se formiraju novi obrasci
interakcija. Upravo ovaj period, za koji
se, po pravilu, vezuju pozitivna osećanja,
može biti kritična tačka sa visokim kriznim
potencijalom. O tome svedoči i veliki broj
razvoda u ovoj fazi. Zbog čega? Ovo je
deo života u kome muškarac i žena, osim
uloge bračnih partnera, prihvataju i ulogu
roditelja, koja se, za razliku od bračne,
nikada ne gubi i njihova odgovornost dobija novu formu usmerenu na sve članove
porodice. Napetost oko rođenja deteta,
susretanje sa novim ulogama, promena
u odnosima između partnera, kao i sa
roditeljima iz prethodne generacije, može
dovesti do krize u porodičnom sistemu.
Vrlo je važno mladoj porodici omogućiti
da pronađe mehanizme koji su neophodni
za ispunjenje ličnih i porodičnih ciljeva. Tu
spadaju: profesionalna afirmacija i karijera,
dovoljno prostora za emotivne i seksualne
kontakte, odnose sa prijateljima i rođacima, samostalnost odlučivanja, razvijanje
odgovornosti oko ishrane, zaštite, psiho-
Uticaj porodice na dete
Uzimajući u obzir kulturološki kontekst u
kom se deca razvijaju, svako od njih predstavlja mali prikaz porodične klime i upravo
je porodica ta koja može maksimalno da
stimuliše ili koči razvoj deteta. Razvojne
faze dece u okviru svog emocionalnog,
fizičkog, kognitivnog ili socijalnog razvoja
nužno su određene porodičnim delovanjem. Na primer, glavna razlika u ophođenju prema deci zavisi od njihovog pola. Izuzetno je teško utvrditi koje su to biološke
predispozicije ponašanja dece ako se
Izuzetno je teško
utvrditi koje su to
biološke predispozicije
ponašanja dece ako se
uzme u obzir snažan
uticaj socijalizacije od
najranijeg detinjstva.
uzme u obzir snažan uticaj socijalizacije
od najranijeg detinjstva. Glavne razlike u
detinjstvu se odnose na činjenicu da devojčice ranije razvijaju jezičke sposobnosti,
dok su dečaci motorno aktivniji. Istraživanja pokazuju da roditelji više razgovaraju
sa devojčicama i više ih maze, dok se sa
dečacima igraju grubljih igara. Oko treće
godine dečaci se usmeravaju ka muškarcima i izvan porodice, dok su devojčice
više orijentisane ka ženama u porodici i ka
odraslima. Tako se dečaci još u detinjstvu
usmeravaju od kuće, a devojčice se socijalizuju u smeru članstva u porodici.
Ono što se takođe javlja kao problem
kod porodica sa malim detetom je da
roditelji često nisu u stanju da postave granice i nametnu potreban autoritet, ili pak
nemaju strpljenja da dozvole svojoj deci da
se izražavaju tokom razvoja.
U ovom periodu nije neuobičajena pojava
da roditeljstvo bude praćeno smanjenjem
bračnog zadovoljstva, kao i smanjenjem
samopoštovanja kod žena.
Važno je da roditelji znaju da se pojedina
osećanja, za koje ih okruženje nije pripremalo, mogu javiti u periodu privikavanja
na novog člana i da je u redu prihvatiti
podršku ne samo svojih bližnjih, prijatelja
već i stručnjaka koji bi im bili od značajne
koristi.
BEBIN IZBOR
|
13
SAVET PEDIJATRA
Povišena telesna
temperatura
Dr Ljiljana Koljaja
specijalista pedijatrije
Ordinacija „Dečiji lekar”
Dubrovačka 6, Zemun
Mobilni: 063/844-1909
Telefon: 011/2191-287
P
ovišena telesna temperatura je
fenomen koji nastaje kao posledica
raznih stimulusa na termoregulacioni
centar, koji se nalazi u mozgu. Termoregulacioni centar određuje raspon normalne telesne temperature, stepen produkcije i gubitka telesne temperature.
Povišenje telesne temperature nastaje
pod dejstvom virusa, bakterija, gljivica,
spiroheta, lekova, spoljašnjeg pregrevanja, gubitka tečnosti, u sklopu nekih
endokrinih ili neuroloških oboljenja i nakon
vakcinacije. Supstance koje se oslobađaju u organizmu kao odgovor na dejstvo
navedenih činilaca, deluju na centar za
termoregulaciju.
Povišena telesna temperatura podstiče promene koje podižu odbrambene
sposobnosti organizma (na primer kod
virusnih infekcija). Deca imaju nešto
višu telesnu temperaturu nego odrasli.
Telesna temperatura ima dnevne varijacije
i najniža je u jutarnjim časovima, a viša u
popodnevnim, posle obroka i posle fizičke
aktivnosti. Gornja granica normalne
telesne temperature je 37,5 C (izmerena
ispod pazuha). Kod novorođenčadi ona
postoji ako su vrednosti iznad 38C (merene rektalno).
Merenje telesne
temperature
Telesnu tempereturu treba meriti
živinim termometrom, uz sav oprez da
ne dođe do pucanja stakla i prosipanja
žive. Pre merenja, detetu treba pokazati
kako izgleda toplomer, koji treba spustiti
na dlan deteta da se uveri da „ne bode”,
osloboditi ga straha od merenja temperature, na koji često nailazimo kod dece.
Najpogodnije je meriti temperaturu ispod
pazuha, ne manje od 3 i ne duže od 5 mi-
14
|
BEBIN IZBOR
U prve tri godine života povišena telesna
temperatura je jedan od najčešćih razloga
za pregled u pedijatrijskoj ambulanti
nuta. Kod novorođene dece ona se može
meriti i rektalno (prethodno vrh toplomera
zagrejati u šaci, obložiti kremom radi
lakše aplikacije), ali ukoliko osoba koja
meri temperaturu nema dovoljno iskustva
sa ovim načinom merenja, onda je bolje
meriti ispod pazuha.
Mogu se koristiti i digitalni termometri, koji daju brze rezultate, ali koji često
pokazuju više ili niže rezultate nego što
zaista jesu.
Pri pojavi povišene
telesne temperature
uvek treba tragati za
uzrokom, posebno
kod sasvim male dece
(novorođenčadi i dece
do tri godine), kod
kojih to može biti prvi
znak mogućih, teških
infekcija.
U prve tri godine života povišena
telesna temperatura je jedan od najčešćih razloga za pregled u pedijatrijskoj
ambulanti. Uzroci povišene telesne
temperature su na prvom mestu (u
preko 90% slučajeva) akutne virusne
infekcije, koje zahtevaju najčešće
samo potporno i simptomatsko
lečenje (ako dete ima bol u mišićima
ili glavobolju). Uvek je potrebno utvrditi
razlog za pojavu povišene temperature
i prema tome praviti plan lečenja i daljeg
praćenja stanja. Temperatura je povišena
ako su vrednosti od 37,8C do 38,2C, a
visoka ako su vrednosti više od 39C.
Kako pomoći detetu?
Detetu koje ima povišenu telesnu
temperaturu se može pomoći fizikalnim
metodama i/ili lekovima za snižavanje
telesne temperature (antipireticima). Fizikalne metode su prvenstveno korisne za
snižavanje vrlo visokih temperatura (iznad
39C), u kombinaciji sa lekovima za sniženje temperature. Dete koje ima visoku
telesnu temperaturu mora biti odeveno
u laganu pamučnu odeću, pokriveno
tankim ćebetom ili pamučnim čaršavom,
a prostorija u kojoj boravi mora biti dobro
provetrena, tako da je umerena sobna
temperatura oko 20C. Takođe, pomaže
i vlaženje kože mlakom vodom, što se
može postići stavljanjem deteta u kadu
sa temperaturom vode oko 27-32C i
polivanjem kože. Voda koja isparava s
SAVET PEDIJATRA
mokre površine kože oduzima telu znatne
količine toplote. Temperatura se kontroliše svakih petnaest minuta, dok se ne
spusti ispod 39C. Pri telesnoj temperaturi
od 38,5C obično se uspostavlja normalna
funkcija termoregulacionog centra, koji
je dalje svojim mehanizmima (znojenjem)
snižava.
Obloge od mlake vode (pelena, tanji
čaršav nakvašen toplom vodom i dobro
isceđen) kojima se dete oblaže desetak
minuta (preko mokre tkanine obmotati
dete suvim frotirom ili tankim ćebetom),
takođe pomažu. Nakon deset minuta
mokru oblogu treba skinuti, obrisati dete
i proveriti stepen telesne temperature,
a postupak treba ponavljati sve dok ne
počne snižavanje temperature.
Pogrešno, beskorisno i štetno je
stavljanje obloga na male površine tela
(samo grudi, dlanovi, tabani), a posebno
stavljanje obloga od ulja, sirćeta, pepela,
trljanje alkoholom (može da izazove mučninu, povraćanje ili opijenost alkoholnim
isparenjima).
Lekovi za snižavanje
temperature
Pri pojavi povišene telesne temperature, pored navedenih postupaka ili uz
njih, mogu se primeniti i lekovi-antipiretici.
Prvenstveno i najčešće se preporučuju
preparati paracetamola (zbog manje izraženih neželjenih efekata) i ibuprofena.
Preparati acetilsalicilne kiseline (Andol,
Midol, Aspirin za decu, Acetisal) se ne
preporučuju deci do 15 godina zbog
mogućeg štetnog dejstva na želudac,
mozak, bubrege i jetru.
Lekovi se daju u odgovarajućim dozama (računatim prema telesnoj masi
deteta) u određenim vremenskim intervalima. Lekovi mogu biti u obliku sirupa,
supozitorija (čepića) ili tableta za odraslu
decu (iznad 12 godina). Postoji više
ukusa sirupa. Poželjno je da
roditelji probaju lek (pod
uslovom da nemaju
alergiju na taj lek)
kako bi znali
koji ukus
odgovara
detetu,
čime bi izbegli mučne situacije nagovaranja i prisiljavanja deteta da ga proguta.
Primena čepića se preporučuje u situacijama kada dete povraća.
Pri pojavi povišene telesne temperature
uvek treba tragati za uzrokom, posebno
kod sasvim male dece (novorođenčadi i
dece do tri godine), kod kojih to može biti
prvi znak mogućih, teških infekcija.
Dakle, povišenu telesnu temperaturu roditelji mogu pratiti i započeti njeno
korigovanje samostalno u toku nekoliko
sati, posebno ako se dete dobro oseća
(uz napomenu da kod novorođenčadi
uvek treba tragati za uzrokom), ali ako
postoje i drugi simptomi (razdražljivost,
plač, pospanost, povraćanje, proliv, kašalj, promene na koži), uvek se treba javiti
dečijem lekaru. Detetu treba obezbediti
dovoljno tečnosti (onu koju voli: voda,
blag čaj, sok, jogurt, mleko, posebno
ako je to jedina hrana koju koristi, češći
podoji) i ponuditi mu (a ne siliti ga) da jede
hranu koju voli.
Povišena telesna temperatura je razlog
da se dete zadrži u kući, da ne pohađa
školu, obdanište, da ne ide na sportske
treninge, sve dok se ne ona ne spusti
na normalan nivo. Potrebno je da nakon
normalizacije temperature prođe bar 48
sati, nakon čega se dete može ponovo
uključiti u kolektiv, ukoliko ne postoje
drugi razlozi.
BEBIN IZBOR
|
15
BEBAC.COM
Rizici na poslu
i trudnoća
Tekst je preuzet sa:
www.bebac.com
Donosimo vam nekoliko saveta uz pomoć
kojih ćete se zaštititi od rizika na poslu…
za to je što trudnoća utiče i na rad mišića,
ligamenata i tetiva.
prekidno hodanje po stepenicama i duže
stajanje, jer mogu da vam naškode.
Šta piše u
Zakonu o radu?
Koje su posledice
napornog rada u
trudnoći?
Kako da se zaštitim?
Prema Zakonu o radu, trudnica ne može
da radi na poslovima koji zahtevaju
podizanje tereta, kao ni na poslovima
na kojima bi mogla biti izložena štetnom
zračenju, ekstremnim temperaturama,
otrovnim hemikalijama ili vibracijama. Zabrana važi i za sve druge poslove koji po
proceni nadležnog lekara mogu biti štetni
po njeno zdravlje i zdravlje deteta.
Ukoliko ste izložene svakodnevnim
fizičkim naporima na poslu, moguće je
da ćete imati problema sa cirkulacijom i
proširenim venama. Ukoliko radite u prodavnici i od vas se traži nošenje ambalaže, moguće je da ćete osećati bolove u
lumbalnom delu leđa. Ukoliko se previše
izlažete naporu, može doći i do spontanog pobačaja.
Šta ako moj posao
zahteva fizički napor?
Koje fizičke poslove
treba da izbegavam?
Možda ste zaposlene u preduzeću u kojem se na vašem radnom mestu zahteva
određeni fizički napor. Verovatno vam ovo
nije teško padalo ranije, ali sada kada ste
u drugom stanju, fizički zadaci mogu da
naškode vašem trenutnom stanju. Razlog
Veoma je važno da čim saznate da ste
u drugom stanju to kažete vašem šefu
i kolegama kako bi i oni znali da više ne
smete da se umarate kao ranije. Dok ste
u drugom stanju, zaboravite na podizanje
teških stvari, guranje teškog tereta, ne-
I DEO
16
|
BEBIN IZBOR
Ukoliko ne možete da otvorite trudničko
bolovanje, najbolje bi bilo da se dogovorite sa kolegama da u ovom periodu preuzmu na sebe teške poslove. Razgovarajte
sa poslodavcem o pronalaženju zamene
i, naravno, tražite da vas prebaci na neko
lakše radno mesto. Ginekolog vam može
dati lekarsko uverenje o promeni radnog
Najčešća opasnost
vezana za kancelarijski
posao je stres.
mesta zbog opasnosti kojima ste trenutno
izloženi. Ukoliko ne dobijete lakše radno
mesto, trebalo bi da češće pravite pauze
za odmor, izbegavate duže sedenje ali
i duže stajanje, kao i da pijete dosta
tečnosti.
HALOBEBA
Kada pitam ne skitam
Postavite pitanja koja se odnose na tok trudnoće,
porođaj, pravilnu negu i ishranu novorođenog deteta...
Dežurni centar Halo za zdravu bebu,
ili kraće Halobeba, za vaše pozive je otvoren
24 sata svakog dana u mesecu – godini.
Telefon: 011/7158 444
D
ragi roditelji i buduće mame i
tate, u dečijoj robnoj kući Letoshop u Beogradu, ul. Sinjska bb,
na auto putu Beograd-Niš, uz podršku
MCG group d.o.o. (tačnije Philips AVENT)
organizovano je druženje sa sestrama
savetnicama iz telefonskog savetovališta
“Halobeba”. Ljubazne savetnice u prijatnom ambijentu odgovaraju na pitanja koja
se odnose na tok trudnoće, porođaj, pra-
vilnu negu i ishranu novorođenog deteta i
odojčeta, kao i pravilan rast i razvoj vašeg
čeda. Ovo druženje pod nazivom “Kada
pitam ne skitam” organizuje se svake
poslednje subote u mesecu, u terminu od
12h do 14h.
Dođite, pitajte, mi smo tu za vas! Neke
odgovore možete pronaći na sajtu “Halobeba”, postaviti pitanje preko interneta
halobeba.rs ili pozvati telefonsko savetovalište “Halobebu“ na telefon 011/7158 444 koje radi 24 sata svaki dan u godini.
“Halobeba”nalazi se u Gradskom zavodu
za javno zdravlje Beograd. Dostupna vam
je i android aplikacija „Halobeba“ koju
možete preuzeti. Sadržaj ove aplikacije
obuhvata 7 važnih oblasti u rastu i razvoju
dece, kratko i jasno je napisan, prilagođen potrebama roditelja, tumačeći po
uzrastu šta dete može da uradi, a šta
roditelj treba da podstiče.
e dobar
l
o
v
e
m
...ma
et
i kvalit
k
c
a
m
e
n
da
proizvo
A
T
I
V
I
B
E
B
Hrana srećnih beba i zadovoljnih mama
BEBIN IZBOR
|
17
IZLOG
CG
819,00
569.00
CHICCO
310,00
260.00
CHICCO
199.00
CYBEX
TRIO I-MOVE
KOLICA SPRINT
AUTO SJEDIŠTE SOLUTION X2 FIX
SPECIJALNA PONUDA, više boja
SPECIJALNA PONUDA, više boja
PREPORUČUJEMO, od 15 do 36kg
tolo
crayola
crayola
6.50
24.90
ZVEČKA SHAKE ‘N’ ROLL
TABLA DRVENA
SET EDUKATIVNI TABLA I STO za uzrast 3m+
NOVO
NOVO
30.90
AVENT
7.20
CANPOL
39.90
9.50
MAM
SET ZA NJEGU BEBA
PODLOGA ZA KADU
staklena flašica 170ml
NOVO
NOVO
NOVO
Napomena: prikazane proizvode na ovoj stranici možete pronaći na crnogorskom tržištu. Cene su izražene u evrima.
Podgorica - Cetinjski put bb Delta M CG, Kidsland 6
Podgorica - Hercegovačka br. 49, Kidsland
Podgorica - Josipa Broza 23/a, Kidsland 3
Podgorica - Blaža Jovanovića br.8, TC Bazar, Kidsland 4
Podgorica - B
ratstva i jedinstva br. 85, Gintas, Kidsland 1
18
|
BEBIN IZBOR
Bar - Maršala Tita C15, Kidsland II
Budva - 22 Novembra, Kidsland
Budva - Mediteranska bb, Kidsland 7
Igalo - Obala Nikole Kovačevića 22, Kidsland
Kotor - Mate Petroviča bb, TC Kamelija, Kidsland
Nikšić - Mika Miljanića bb, Kidsland
Tivat - Dalmatinska bb, Kidsland 5
RS
469
TOLO
375.20
IZLOG
4,499
TOLO
3,599.00
999
TOLO
799.00
Zvečka klovn
Igračka bager
Lopta
akcija -20%
akcija -20%
akcija -20%
BERTONI
Elite-Blue Baby Owls
5,799
4,929.00
Arena 1nivo-Blue Sky Adventure
Akcija -15%
Akcija -15%
AKCIJA -10%. Oak i Beech boje
BRIGHT STARTS
5,499
4,124.00
KIDS II BS KOLEVKA SA POSTOLJEM
BRIGHT STARTS
9,109
7,743.00
KIDS II ING LJULJAŠKA/LEŽALJKA
BRIGHT STARTS
AKCIJA -25%. Roze i Zelena
Akcija -15%
AKCIJA -25%. Roze i plava
LORELLI
9,899
8,414.00
LORELLI
14,399
12,959.00
Krevetic Classic 120x60
4,999
4,249.00
KIDS II ING BEBI STOLICA 2U1
Napomena: cene su formirane u vreme nastajanja časopisa i podložne su promenama. Zbog tehničkih mogućnosti štampe prikazane boje možda nisu verne originalu.
www.kidsland.rs
Novi Sad - Veternik, Obrovačka 21,
021/824 936
BEBIN IZBOR
|
19
IZLOG
RS
CHICCO
17,999
13,499.00
FREEON
34,386
29,228.00
NANIA
9,960
8,466.00
Fotelja za auto fix 0-13kg
Kolica trio spring
Cosmo Fisher Price bu 8-19kg
Poslednji komadi popust 25%
promo popust 15%
promo popust 15%
6,990
5,592.00
Sterilizator za flašice el.
TOMMEE TIPPEE
2,900
1,740.00
Korpa za pelene Sangenic
TOMMEE TIPPEE
promo popust 20%
poslednji komadi popust 40%
super cena
TOMMEE TIPPEE
VTECH
4,773
3,579.00
CHICCO
12,546
7,528.00
290.00
Kašika 2kom 6-8m
FREEON
Helikopter 9-36m
Tobogan 124x50x67, 2 god+
Guralica auto žuti
promo popust 25%
poslednji komadi popust 40%
super cena
2,270.00
Napomena: cene su formirane u vreme nastajanja časopisa i podložne su promenama. Zbog tehničkih mogućnosti štampe prikazane boje možda nisu verne originalu.
www.encimenci.com
20
|
BEBIN IZBOR
Beograd - Bulevar Kralja Aleksandra 199b, 011/243 48 61
Beograd - Enci Menci Trg, ul. Trg Nikole Pašića 8, 011/323 44 88
Novi Sad - Laze Telečkog 28, 021/525 322
Niš - Obrenovićeva bb, TC Kalča, pr. lokal D89, 018/203 070
LEKOVITO BILJE
BEBIN IZBOR
|
21
POROĐAJ
Svet iz bebine
perspektive
Mr sci dr Miodrag Stanković
www.stetoskop.info
B
ebe najjasnije vide kada se nalaze
u rukama roditelja, jer je njihov vid
podešen upravo na toliku preciznost da mogu da vide samo ono što
im je najvažnije na svetu. Upravo na ovoj
razdaljini mogu jasno da vide lice roditelja.
Bebe mogu videti i dalje od ove udaljenosti, ali imaju problem da dugo zadrže
fokus ka dalekim objektima. Potrebno je
vreme kako bi očni mišići bebe ojačali, pa
se nemojte uplašiti ako vaše dete gleda
napola otvorenih očiju.
Koje boje vidi
novorođenče?
Od boja beba najbolje raspoznaje kontrastne boje. Crno-beli crteži ili igračke će
joj biti duže interesantnije od drugih. Bebe
vole da posmatraju svet oko sebe, ali to nije
jednostavan zadatak za jednu tek rođenu
bebu. Trudite se da premeštate bebu po
stanu ili kući, kako bi imala mnogo novih
zanimljivih scena, a šetnja po parku je tek
pravo uživanje za vaše mališane.
Bebin sluh
Prvo što beba čuje su otkucaji maminog srca i zvuci iz maminog trbuha.
Kasnije, najviše čuje zvuke roditelja, a
kada se rodi, svi ovi zvuci odjednom
postaju glasniji i jasniji pa ne čudi što je
beba prvo vreme u strahu ili je preosetljiva
na jake zvuke. Prema tome, mamin i tatin
glas su prava muzika za bebine uši, jer ih
beba brzo povezuje sa dodirom, toplinom
i hranom.
Dodir je veoma važan
Dodir je možda i najvažniji za razvoj
bebe. Ona tako sakuplja informacije
o okolini i svetu koji je okružuje. Posle
rođenja i napuštanja maminog toplog
stomaka, nežan dodir je sve što je bebi
potrebno da se smiri.
22
|
BEBIN IZBOR
Sigurno ste se nekad pitali kako bebe vide.
U nastavku teksta možete pročitati kako se
razvija vid bebe i šta, zapravo, one vide.
INFO
Sve za bradavice
Za negu nežnih i vrlo osetljivih bradavica preporučujemo
Jelena Stojanov
Magistar farmacije
product manager
Z
a negu suvih i ispucalih bradavica i
dojenje bez bola savetujemo MultiMam® Lanolin. Sertifikovan je za
čistoću i sigurnost, pa se zato ne mora
odstranjivati pre dojenja. Može se upotrebljavati celog dana ili u bilo kom trenutku
kad je potrebna optimalna zaštita, a
najmanje dva puta dnevno. Malu količinu
lanolina treba istisnuti na vrhove prstiju,
omekšati među prstima a zatim utrljati na
bradavice i područje oko njih.
Za negu nežnih i vrlo osetljivih bradavica
preporučujemo da koristite Multi-Mam®
Balzam – Biljna verzija Multi-Mam®
lanolina. Njegov jedinstven biljni sastav
pomaže prevenciji oštećenja bradavica
i održavanju kože nežnom, vitalnom i
zdravom. Proizveden je od posebno
odabranih biljnih ulja: ulje suncokreta
shea maslac, pčelinji vosak i skvalen
(Phytosqualene) – sastojak dobijen iz
maslinovog ulja. Multi-Mam® Balzam
nije ljepljiv, lako se apsorbue u kožu
bradavica pružajući maksimalnu zaštitu
tokom dojenja i apsolutno je siguran, pa
ga nije potrebno odstranjivati pre dojenja.
Može se upotrebljavati tokom celog dana
ili u bilo kom trenutku kad je potrebna
optimalna zaštita, a najmanje dva puta
dnevno (malu količinu balzama istisnuti na
vrhove prstiju, a zatim utrljati i na taj način
navlažiti bradavice i područje oko njih).
Multi-Mam® Komprese – Namenjene
su intenzivnoj nezi bradavica dojilja. Svaka
kompresa je natopljena patentiranim bio
aktivnim gelom koji sadrži 2QR kompleks
100% prirodnog biljnog porekla (izolovan
iz biljke Aloa Vera Barbadensis Miller).
2QR kompleks štiti od infekcije blokirajući mikroorganizme najčešće prisutne
u tom području I na taj način pospješuje
zaceljivanje i regeneraciju kože, a samim
tim umanjuje bol I svrab. S obzirom na
to da su sastojci Multi-Mam Kompresa
su bezopasni čak I kada se progutaju,,
pre dojenja gel nije potrebno uklanjati s
bradavica. Prilikom primene na bradavicu treba staviti gelom natopljenu stranu
komprese i ostaviti je onoliko dugo koliko
želite, ali najmanje pet minuta. Postupak
je potrebno ponoviti najmanje dva puta
dnevno, sve dok smetnje na bradavicama
ne nestanu.
BEBIN IZBOR
|
23
FITNES
U teretani do
vitkije figure
Nekoliko korisnih saveta će vam pomoći da sa malo
truda vežbanje u teretani učinite efikasnijim
Vladimir Danilović
Profesor sporta
Lični trener afc Star
Mobilni: 065/4774-773
Intenzitet vežbanja
Vežbači kojima je cilj da vežbanjem
smršaju, najčešće greške prave vezano za
intenzitet treninga. U mojoj praksi više puta
mi se ljudi požalilo da vežbaju “jako”, da se
24
|
BEBIN IZBOR
mnogo trude a nemaju željene rezultate.
Viđao sam dosta trenera koji prave ovu
grešku sa klijentima. Radi se o tome da
vežbanjem visokim intenzitetom kao energiju koristimo ugljene hidrate a ne masti.
Ugljeni hidrati su kao energija u odnosu na
masti mnogo dostupniji organizmu. Masti
se koriste za rad manjeg intenziteta jer su
ekonomičniji kao energija i proces razgradnje je vremenski duži. To znači da ukoliko
želimo da u treningu sagorevamo masti
a ne šećere, treba da vežbamo srednjim
intenzitetom duži vremenski period. Intenzitet se može odrediti na više načina, u
zavisnosti od vrste treninga, ali kada je cilj
treninga mršavljenje, intenzitet je najbolje
odrediti preko pulsa. Zona intenziteta oko
60% (od maksimalne srčane frekvence) je
najpogodnija za sagorevanje masti. Sportisti, kao i osobe koje redovno vežbaju,
imaju sposobnost da ostaju u aerobnom
režimu treninga pri većim intenzitetima,
tako da ljudi koji imaju veći trenažni staž
mnogo bolje metabolišu masti od neutreniranih. Tačno je da ako povećamo intenzitet
povećaćemo i potrošnju energije za manji
vremenski period, ali nećemo potrošiti
masti tokom fizičke aktivnosti. Iscrpećemo
depoe glikogena u jetri i mišićima, a to je
jedini deponovani ugljeni hidrat u oganizmu i on je najosetljiviji na glad! To znači da
ćemo kući doći gladni a da pri tom nismo
potrošili nimalo masti, nadoknadićemo
ugljene hidrate a uz to verovatno uneti i
novu količinu masti. Gladovanje opet nije
rešenje, jer usporava metabolizam i stimuliše deponovanje masti.
Vežbanje sa tegovima
Sve navedeno je glavni razlog zbog kog
treba prvo vežbati sa tegovima pa tek
nakon toga trčati na traci ili nešto slično.
Pošto se ugljeni hidrati uvek koriste u
početku treninga (jer je potrebno vreme
da se pokrene potrošnja masti), onda je
korisnije iskoristiti taj deo za trening snage,
koji će za rezultat imati ubrzanje metabolizma, a kasnije i smanjenje masne komponente. Treba vežbati celo telo! Naročito
treba vežbati veće mišićne grupe ili raditi
funkcionalne vežbe (vežbe koje istovremeno aktiviraju više mišićnih grupa). Kao što
veći motor troši više goriva, takav je slučaj
i sa mišićima. Više angažovanih mišića će
trošiti više energije, i ne samo u treningu,
nego što je još važnije, i tokom oporavka
mišića.
Ishrana i trening
Ukoliko želimo da smršamo vežbanjem
u teretani, ne treba jesti minimum dva sata
pre fizičke aktivnosti, kao ni tokom nje.
I najmanji zalogaj u tom periodu izaziva
varenjei tako remeti razgradnju i metabolizam masti. Slatkiše treba izbegavati a
pojačati hranu bogatu proteinima (meso,
pasulj, soja…), mineralima i vitaminima
(sveže voće i poveće…). Organizmu treba
obezbediti dovoljno vode, naročito leti.
Rehidratacija je obavezna nakon fizičke
aktivnosti i treba da se obavi pre jela (popiti
bar jednu čašu vode, a preporučljivo je
dve, preko osećaja žeđi).
ZDRAVLJE
www.dexy.co.rs
/VaseOmiljeneIgracke
BEBIN IZBOR
|
25
ISHRANA
Ishrana porodilj
Živka Vlajković
dipl. nutricionista,
autorka knjige
Moj kuvar u trudnoći
DZ Zemun
Dojenje počinje u
porodilištu
Prvi pokušaj dojenja može biti već
nakon porođaja. Najčešće babica položi
novorođenče na stomak ili grudi mamice. Novorođenče, koje je prošlo dugo i
opasno putovanje, tada oseti sigurnost
i toplinu majke. Vas u tom trenutku
preplave najrazličitija osećanja: sreća,
ponos, olakšanje, čuđenje. Moguće je
čak i otpor ili strah, a zatim osećaj krivice
zbog toga.
Sva ta osećanja su normalna i ne treba
ih se stideti. Strah i otpor osećaju najčešće mame koje su imale naporan porođaj. Neprijatna osećanja brzo iščeznu i
pojave se pozitivnija. Privijte svoje čedo
na grudi, mazite ga, ljubite i posmatrajte. Počnite da uspostavljate kontakt sa
malim bićem, koje u svemu zavisi od
vas. Mnogo faktora utiče na to kada ćete
dobiti svoje dete na prvi podoj. Dobro je
da to bude što pre, ako vi imate snage a
novorođenče je vitalno i spremno.
Stavljanje na grudi je nezamenljiva
stimuacija dojki za stvaranje mleka i istovremena stimulacija refleksa sisanja kod
Pravilna ishrana od
rođenja temelj je
zdravlja i vitalnosti za
ceo život.
novorođenčeta. U početku ćete misliti
da nemate mleka, jer iz bradavica teče
providna, žućkasta tečnost, kolostrum.
Stvara se samo 48 sati posle porođaja.
Majka priroda najbolje zna da sastav tog
prvog mleka, kolostruma, treba da bude
baš takav kakav je bebi neophodan.
Kolostrum nije hrana, već „lekovito živo
mleko”. On sadrži brojne hranjive i zaštitne materije (imunokomplekse) koji su
neophodni bebi da je zaštite od mnogih
26
|
BEBIN IZBOR
Premda je dojenje duboko usađeno u
nagonima majke i novorođenčeta, ipak
oboje morate na početku naučiti kako treba
pravilno dojiti
bolesti u prvim danima života. Zatim,
kolostrum obiluje probiotskim kulturama
koje su neophodne za pravilno naseljavanje saprofitnim bakterijama bebinih
creva. Na početku novorođenče sisa vrlo
malo mleka, ali često. Njegov želudac je
mali kao orah. Posmatrajte ga, da biste
naučili kakve znake daje kada je gladno.
Važno:
Dajući svojoj bebi kapi prvog mleka
– kolostruma, vi postavljate kamentemeljac njenog dobrog imuniteta za
ceo život.
Nezrelo, ali belo mleko pojaviće se
drugi dan nakon porođaja ili treći dan
kod majki koje su porođene carskim
rezom. Tada budite oprezni, mleko se
obično pojavi tokom druge noći nakon
porođaja (jer se prolaktin više luči dok
spavate), pa može doći do zastoja ili
punoće dojki zbog naglog nadolaženja
mleka. Pomoć je u čestim podojima
i eventualno, ako beba ne
može da isprazni dojku,
to se mora uraditi
ručno ili uz pomoć
„Avent” pumpice
za izmazanje,
koja je vrlo
praktična i
laka za upotrebu. Dobro
je da vam
sterilisanu
pumpicu
donesu u
porodilište.
Ukoliko su
vam grudi nabrekle, a bebi nije
vreme za podoj,
ili ne možete da se
izmazate u tom trenutku, dozvoljeno je da stavite
hladne obloge (najduže tokom
petnaest minuta). Kada se pripremite za
dojenje ili izmazanje, stavite na dojke tople obloge (takođe maksimalno petnaest
minuta), kako bi se mlečni kanali opustili
i omogućili lakše „pražnjenje”.
ISHRANA
je i dojenje
Šta podrazumeva
pravilna nega dojki?
Ličnu higijenu ruku i dojki treba
redovno održavati tako što ćete ih prati
blagim, neutralnim sredstvom i mlakom
vodom. Takođe, pre svakog podoja
premažite bradavicu i areolu (tamni kolut
oko bradavice) svojim mlekom, jer na taj
način uspostavljate mirisni kontakt sa
bebom. Majčino mleko stvara zaštitni
film, pa se na ovaj način bradavice štite
od infekcije i nastajanja ragada (ozleda).
Savet:
Ako za svoje dete želite najbolje,
pripremite se za dojenje u devetom
mesecu trudnoće.
Majčino mleko je idealna
hrana za bebu
Pravilna ishrana od rođenja temelj je
zdravlja i vitalnosti za ceo život. Nezamenljive prednosti majčinog mleka su:
• Lako je svarljivo jer sadrži digestivne
enzime.
• Njegove belančevine štite bebu od
alergija.
• Sadrži različite zaštitne materije
Stavljanje na grudi
je nezamenljiva
stimuacija dojki za
stvaranje mleka i
istovremena stimulacija
refleksa sisanja kod
novorođenčeta.
(imunokomplek se), koje odojče štite
od raznih infekcija, oko 100 sastojaka
koji se ne mogu sintetizovati i dodati u
formule mleka za bebe. Na taj način se
smanjuje mogućnost nastanka bolesti
disajnih organa, mokraćnog sistema,
srednjeg uha, bakterijskog meningitisa,
sepse.
• Kod dojene dece ređe se javljaju
probavne smetnje, kao što su dijareja i
opstipacija.
• Dojenje podstiče razvoj vilice.
• Dojenje ima i praktičnu stranu: uvek je
na raspolaganju, u pravom trenutku, u
najboljem obliku, higijenski ispravno i
odgovarajuće temperature i, ne manje
važno, besplatno je!
• Prednosti dojenja ostaju za ceo život.
Ružičasti namaz
• 150 g pilećeg belog mesa
(obarenog)
• 80 g kuvane cvekle
• 100 ml pavlake 12% mm
• malo morske jodirane soli
Sve sastojke iseckati, pomešati,
pa u blenderu napraviti namaz.
Ovo je zdrav namaz za doručak, sa
integralnom kiflom ili hlebom.
Sutlijaš od prosa
(1 porcija)
• 30 g prosa
• 20 g suvog grožđa
• 2 kašičice meda
• 1 jabuka i malo cimeta
Proso staviti u duplu količinu vode
zajedno sa jabukom isečenom na
kockice i lagano kuvati. Pred kraj
kuvanja dodati suvo grožđe (potopljeno u vodi) i kratko prokuvati.
Skinuti sa ringle i ostaviti poklopljeno da se hladi. U prohlađen sutlijaš
dodati med. Pred služenje posuti
cimetom.
Autorka teksta,
Živka Vlajković
je i autorka knjige
Moj kuvar u trudnoći.
Knjigu možete poručiti na
tel. 064/178 22 52
BEBIN IZBOR
|
27
HALOBEBA
Odvikavanj
Anđelka Kotević
VMS, šef odseka
Halobeba
24 sata svakog dana
u mesecu – godini
Telefon: 011/7158-444
V
ažno je da se dete samo navikne
na ovu novinu i da to protekne bez
problema, kao detetov samostalan
uspeh. Trebalo bi sačekati da dete napuni
dve i više godina, kada je spremno za
navikavanje na korišćenje noše (toaleta).
Treba sačekati da dete oseti da može da
vrši nuždu samo, bez pritiska odraslih, da
za to pronađe motiv, a ne da to radi da bi
zadovoljilo roditelje.
Postoje različiti pristupi kada i kako da
se dete što pre navikne na nošu. Čuveni
dr Beri Brazelton je napisao više knjiga o
deci, a jedna je u celosti posvećena ovoj
problematici. Toplo je preporučujem svim
roditeljima koji žele da ovo kompleksno
učenje bude jednostavno prevaziđeno,
kao još jedna faza u odrastanju. Knjiga se
zove Odvikavanje od pelena - Brazeltonov
pristup.
Zaista bi trebalo zanemariti sve dobronamerne opaske kao i sećanja onih kod
kojih je to bilo lako: “Ja sam pokazala i
gotovo! On je odmah sve shvatio!”. Istina
je da se svi na kraju nauče kako to treba
da se radi, pa stoga treba sačuvati detetovo samopouzdanje, samopoštovanje.
U ovom “poslu” potreban je, pre svega,
individualan pristup, odnosno spremnost
deteta.
Znaci koji govore da dete još NIJE
spremno za navikavanje na nošu:
• Stoji iznad noše i piški na pod.
• Ne dopušta da mu se skinu pelene,
vrišti i opire se svaki put kada roditelji to
pokušaju.
• Samo skida pelenu i onda se pokaki na
pod.
• Hoda naokolo širokim hodom, a onda
sedne sa punim pelenama, bez znakova neprijatnosti - naprotiv.
• Sakriva se u ćošku, ispod stola ili u
ormanu i onda se mogu čuti zvuci stenjanja dok kaki.
• Ako roditelj ponudi nošu jer je došlo
vreme za vršenje nužde, dete govori
„Ne, ne, ne!”.
• Negoduje na razne načine svaki put kad
28
|
BEBIN IZBOR
Roditelji ili staratelji koji se bave bebama i decom
trebalo bi da budu strpljivi kada je ova značajna
prekretnica u životu deteta u pitanju
mu se predloži noša ili
WC. Roditelj dete ne uči,
niti je reč o detetovoj
poslušnosti, već mu
pomaže da uradi nešto
za sebe. Krajnji rezultat
je da dete stekne
kontrolu nad sopstvenim
fiziološkim potrebama - da
prepozna osećaj pune bešike
ili creva i da na to reaguje na društveno prihvatljiv način - da kaže odrasloj
osobi, ode u toalet ili pronađe
nošu.
HALOBEBA
je od pelena
Narednih 7 znakova govore da je dete
spremno za navikavanje na nošu:
• Dete više nema potrebu da se stalno
kreće ili stoji - u stanju je da mirno
sedi neko vreme i zaokupi se nečim
drugim (najranije oko 18 meseci, često
i kasnije).
• Dete razume šta mu govorite, mada
možda ne priča, može da posluša molbu složenu od dva uputstva, npr: „Idi
tamo i donesi to i to”.
• Dete može reći „Ne” , jer ne želimo da
to radi da nas usreći, nego da bude
zadovoljno onim što je postiglo.
• Počinje da stavlja stvari na svoje mesto
- zna da određene stvari idu na određeno mesto.
• Počinje da vas oponaša - tapše kada
vi tapšete, devojčica se ponaša kao
mama, igra se kuvanja ili sl., a isto važi
i za dečake, samo što oni oponašaju
tatu. Deca u tom uzrastu žele da idu
na nošu ili WC kao mama i tata i mogu
veoma da se razočaraju ako im to ne
uspeva, pogotovo ako i roditelji nisu
oduševljeni kad nađu mokru posteljinu.
• Dete počinje da obavlja nuždu u
predvidivo vreme - ostaje suvo 1-2
sata. Krajem druge godine dete ostaje
suvo tokom poslepodnevnog spavanja.
Nakon dremanja nije teško „uhvatiti”
detetovu potrebu da se ispiški ako
požurimo sa stavljanjem na nošu. Pražnjenje creva se često može predvideti.
Ovi novi obrasci predstavljaju iskušenje
za roditelje koji na osnovu njih često
zaključuju da je došlo vreme za odvika-
Treba sačekati da
dete oseti da može da
vrši nuždu samo, bez
pritiska odraslih, da
za to pronađe motiv,
a ne da to radi da bi
zadovoljilo roditelje.
vanje od pelene.
•D
ete postaje svesno svoga tela - daje
do znanja da je pokvasilo pelene, čak i
gunđa dok oseća kretanje creva (to nije
isto što i stenjanje od napora). Kaže šta
je uradilo, zna da li je kakilo ili piškilo.
Kada dete ispunjava svaki od navedenih znakova, tek tada je spremno za ovaj
važan “posao” preuzimanja kontrole nad
sopstvenim fiziološkim potrebama.
Pomozite detetu
Dete treba da bude što samostalnije
kad je reč o obavljanju nužde, ali nemojte
da ga prepustite samom sebi. Dete sada
već može samo da ode do noše, da se
skine uz minimalnu pomoć i da samo
sedne i ustane sa nje. Roditelj treba
strpljivo da sedi pored njega s izrazom
odobravanja na licu, a onda da traži
dozvolu da mu obriše guzu (devojčicama
obavezno brisati guzu prema spolja kako
izmet ne bi došao u kontakt s mokraćnim kanalom) i da isprazni i opere nošu.
Možda neće hteti da roditelj povuče vodu
dok je ono tu, ali ako ono to želi da učini,
treba mu dozvoliti. Što više bude osećalo
da kontroliše situaciju, to bolje.
Dete postaje svesno osećaja pune
bešike otprilike u isto vreme kad počinje
da oseća da treba da isprazni creva, ali
će kontrolu nad bešikom uspeti da ostvari
mnogo kasnije. U stvari, ako je moguće,
treba pričekati leto ili praznike. Ako je
napolju toplo pa dete može da bude golo
u dvorištu, stanu i sl., dobro je, jer kad
god bude videlo sebe kako piški, to će mu
pomoći da uspostavi vezu između osećaja
pune bešike i onog šta se dešava posle
toga. Cilj je da ono samo shvati da su
gaćice udobnije od pelena i da je upotreba
noše brža i jednostavnija od prepovijanja.
Ako se vrši pritisak na njega, može da
zaključi da mu je život bio jednostavniji
dok je nosilo pelene i da su gaćice sve to
pokvarile. Neće biti nikakve koristi od toga
ako ga budete neprestano opominjali.
Treba da mu se pomognete da shvati
da sámo mora da uradi nešto kad bude
osetilo potrebu da obavi nuždu. Ako ga
podsećate, razmišljate umesto njega, što
može da odloži trenutak kad će se samo
pobrinuti za to.
Nezgode će se dešavati sve ređe i
jednog dana brisanje barica na podu više
neće biti svakodnevna obaveza. Tada
će se možda otrgnuti po neka rečenica
“Moje dete se jednostavno i za čas naviklo na korišćenje toaleta”.
BEBIN IZBOR
|
29
7
SAVET PEDIJATRA
saveta za
bolji imunitet
Doc dr sc med
Nevenka Raketić
specijalista pedijatrije
i imunologije
Ordinacija iz pedijatrije
„Dr Raketić” - www.dr-raketic.rs
Telefon: 011/3674-814
N
ajnovija istraživanja pokazuju da su
od respiratornih infekcija najčešće
prehlade, koje uzrokuju različite
vrste virusa, uglavnom rinovirusi kojih ima
više od 100 sojeva, mada su česti uzročnici i ehovirusi, koksaki i korona virusi.
Ove respiratorne infekcije traju 7-14
dana, leče se simptomatski i ne izazivaju
komplikacije. Statistički je dokazano da
je kod dece ispod 6 godina (predškolski
uzrast) normalna pojava 6 - 8 respiratornih infekcija godišnje, otprilike jednom
mesečno, od septembra do aprila.
Posebno je to uobičajena pojava pri
30
|
BEBIN IZBOR
Roditelji se često obraćaju pedijatru sa
pitanjem zašto su njihova deca stalno
bolesna i plašeći se tzv. smanjenja imuniteta
Deca treba da imaju
5 obroka dnevno,
raspoređenih u tri
glavna obroka i dve
užine.
polasku dece u kolektiv. Ovaj tekst je zato
namenjen zabrinutim roditeljima i objašnjava kako oni mogu da pomognu svojoj
deci i da ojačaju njihov imunski sistem.
Saveti su možda očigledni, ali su zato vrlo
primenljivi i delotvorni.
Spavanje
San je deci potreban za odmor od
dnevnih aktivnosti i rast, jer je poznato
da se hormon rasta luči najviše u toku
spavanja. Deci treba obezbediti dovoljno
vremena za spavanje u odnosu na uzrast.
Za predškolsku decu je optimalno 10 sati
sna dnevno, za stariju decu i odrasle 7 do
8 sati.
SAVET PEDIJATRA
Tečnost
Deci treba dovoljno tečnosti, i to u
vidu vode, mleka, jogurta i prirodnih
sokova. Treba izbegavati gazirane napitke
koji sadrže šećer i veštačke zaslađivače.
Mleko i jogurt su bogati kalcijumom koji
je važan za rast kostiju kod dece. Enzimi
u jogurtu vraćaju ravnotežu digestivnom
sistemu, a posebno je dobar jogurt sa
dodatkom probiotika. Preporučuje se oko
8 čaša napitaka dnevno, a u toku bolesti
se količina tečnosti koja je potrebna deci
udvostručuje.
Ishrana
Sveže voće i povrće su najbolji izvori
vitamina i antioksidanasa. Za određene
vrste voća i povrća je pokazano da podstiču funkciju imunskog sistema. Od voća
su to jagoda, papaja, guava, crveni grejpfrut, borovnica, kajsija, mango, banana,
Deci treba
smanjiti slatkiše,
jer šećeri deluju
imunosupresivno,
smanjujući broj
leukocita i stvaranje
antitela.
a od povrća paradajz, brokoli, spanać,
slatki krompir, šargarepa, tikva, crni i beli
luk. Deci treba smanjiti slatkiše, jer šećeri
deluju imunosupresivno, smanjujući broj
leukocita i stvaranje antitela. Deca treba
da unose i dovoljno tzv. dobrih masnoća,
u vidu maslinovog ulja ili morske ribe kao
izvora omega 3 nezasićenih masnih kiselina, a maksimalno smanjiti obroke u vidu
brze hrane. Deca treba da imaju 5 obroka
dnevno, raspoređenih u tri glavna obroka
i dve užine.
Suplementi – vitamini
I minerali se bolje iskorišćavaju u
organizmu ukoliko se unesu preko svežeg
voća i povrća, ali kod dece koja nemaju
naviku takve ishrane, mogu se primeniti
i suplementi. Sa primenom suplemenata
treba biti oprezan, posebno kod mlađe
dece, koja zbog nedovoljne razvijenosti
digestivnog sistema nemaju sposobnost
metabolizma ovih materija. Suplemente
nije neophodno stalno primenjivati, najbolje je primeniti ih u toku ili nakon bolesti.
Treba izabrati preparate koji sadrže dobro
izbalansiran odnos više vitamina i minerala. U tim preparatima treba da bude
dovoljno tzv. velika 3 vitamina, a to su
vitamini C, E i A, koji pored imunostimulatornog, imaju i antioksidativno dejstvo.
Vitamin C aktivira limfocite, podstiče
stvaranje antitela i anti-virusnog citokina interferona-gama. Vitamin E takođe
aktivira limfocite, ali i NK ćelije koje mogu
direktno da uništavaju mikroorganizme,
dok je vitamin A odgovoran za održavanje
vlažnosti sluznica i na taj način se organizam brani od ulaska mikroorganizama.
Od minerala je najvažniji cink, koji podstiče stvaranje limfocita. Veoma često se u
suplementima nalaze i „dobre bakterije“ u
vidu probiotika, koji postiču odbrambenu
funkciju digestivnog sitema.
Vakcinacija
Roditelji treba da vode računa da se
deca vakcinišu na vreme, prema kalen-
Sa primenom
suplemenata treba biti
oprezan, posebno kod
mlađe dece, koja zbog
nedovoljne razvijenosti
digestivnog sistema
nemaju sposobnost
metabolizma ovih
materija.
daru vakcinacije. Zahvaljujući vakcinaciji
se smanjilo oboljevanje i smrtnost od
mnogih po život dece opasnih bolesti, a
neke bolesti su u potpunosti iskorenjene.
Ukoliko odbijaju da vakcinišu svoje dete,
roditelji treba da budu svesni rizika koju
takva odluka sa sobom nosi.
Fizička aktivnost
Deci treba obezbediti dovoljno fizičke
aktivnosti, najmanje pola sata dnevno.
Fizička aktivnost može da bude u vidu
organizovanog sporta, ali i trčanja, vožnje
bicikla ili plesa.
Dati dobar primer deci
Deca treba da rastu u lepom okruženju
u vidu čistog doma, svakodnevnog kupanja i razvijanja higijenskih navika. Roditelji
treba da pruže dobar primer deci u vidu
pravilne ishrane i navika vežbanja. Na
kraju, roditelje treba uputiti u to da kako
dete raste, tako će se razvijati i njegov
imunski sistem, pa će se sve bolje boriti
protiv infekcija i ređe oboljevati.
BEBIN IZBOR
|
31
KNJIGE
Drvo i četiri godišnja doba
Autor: Mariz Gite. Ovo je edukativna i zabavna kartonska knjiga u obliku drveta, koja može da bude i ukras u sobi vašeg deteta. Pored toga
što će se dete upoznati s promenama u prirodi gledajući kako se tokom
smenjivanja godišnjih doba menjaju boje na drvetu, u knjizi će naći i prozorčiće koji se otvaraju. Iza njih su novi junaci, pa će tako ova neobična
slikovnica postati prava otkrivalica! Takođe, konturno isečene stranice
knjige pomoći će vašem detetu da razvije i motoriku ruku.
Kreativni centar
Zabavni tablet:
velika knjiga o
životinjama
Ova velika knjiga je moderna
enciklopedija sa zabavnim
tabletom za decu. Ona vam
otkriva zanimljive činjenice
o životinjama iz celog sveta.
Videćete kako se živi i šta se
dešava u šumi, savani, džungli,
okeanu... Tablet se lako odvaja
od knjige, a knjiga i tablet će
vašem detetu omogućiti da se
satima zabavlja i uči uz igru.
VULKAN IZDAVAŠTVO
Priče za dečake
od sedam godina
Priče za devojčice
od pet godina
Priče za dečake, nazvane
plavim su priče o ljudima,
životinjama, pune pustolovina,
interesantnih događaja, poučne i tople. Namenjene su dečacima, od četvrte do sedme
godine i prilagođene svakome
prema uzrastu. Dečaci će u
ovim zabavnim knjigama moći
da uživaju u predivnim klasičnim bajkama i basnama, kao i
u prelepim ilustracijama.
VULKAN IZDAVAŠTVO
Ružičaste, kao i plave su
priče o ljudima i životinjama,
pune pustolovina, iznenadnih
događaja, poučne i tople.
Namenjene su devojčicama i
prilagođene njihovom uzrastu,
od četiri do sedam godina.
Devojčice će u ovim knjigama
uživati u predivnim klasičnim
bajkama i basnama, kao i u
prelepim crtežima, gde će svaka naći svog omiljenog lika.
VULKAN IZDAVAŠTVO
Mašina za šale
Čika Livada više od četrdeset godina drži jednu
starinarnicu, u kojoj ima svakakvih džidža-bidža, mašina,
aparata za koje kaže da svaka
od njih nekome može da
zatreba. Jednog petka donosi
mašinu kojoj ne zna namenu.
Međutim, njegov mali i vredni
pomoćnik Dimi će otkriti.
Zahvaljujući njoj, subotom
je radnja krenula da se puni,
što će navući bes gospodina
Mrgudića.
ProPolis BOOKS
„Glamur stil“ bojanke
Autor: Lisa Rigan. Uživajte u serijalu bojanki (Diva: Priručnik
za šminkanje, Princeza: Priručnik za šminkanje, Priručnik za
kreiranje majica, Priručnik za modne kreatore), koje pružaju savete, predloge i stilove na 30 strana! Pratite uputstva,
crteže i objašnjenja korak po korak, osmislite sopstveni stil i
postanite pravi stručnjak za šminkanje i kreiranje.
„Glamur stil“ bojanke sadrže ekstra nalepnice i 66 strana sa
crtežima koji podstiču dečju kreativnost.
LAGUNA
32
|
BEBIN IZBOR
Knjige i filmove pripremila: Irena Spasović
SAVET logopeda
Bolje sprečiti
nego lečiti
Praćenje i stimulisanje dece sa „riziko faktorom“
Milana Vujičić
Master def. logoped
Spec. reedukator
i rehabilitator
Ordinacija „Govor i jezik“
Mobilni: 064/4018-460
N
iko ne poznaje dete bolje od
roditelja, njegov ritam dana, pa
i sam razvoj. Pedijatar je osoba
koja najranije dolazi u kontakt sa bebom,
procenjuje, prati njen razvoj, ali najčešće
su roditelji ti koji detektuju ako postoji neki
vid govornog kašnjenja. Kod dece koja
su rođena kao “riziko bebe” (faktori rizika
mogu biti različiti), češći su govorno-jezički problemi.
Šta znači termin
„riziko beba“?
Pod tim terminom svrstavaju se bebe
kod kojih je postojao određeni razvojni
rizik u prenatalnom, ranom postnatalnom
periodu ili u toku rođenja. Faktore koji
ugrožavaju razvoj deteta zovemo riziko
faktori i oni mogu biti različiti. Virusne i
bakterijske infekcije majke, radijacija i
druge toksične materije, hronične bolesti
majke (šećerna bolest, povišen krvni pritisak), starost majke, određena stanja pred
porođaj kao što su prevremeno odvajanje
posteljice, eklampsija. U perinatalne faktore ubrajaju se prevremeni porođaj, hipoksija, premala telesna težina, beba koja
je imala nisku Apgar ocenu na porođaju.
Kao najčešći riziko faktori za neonatalni
period navode se konvulzije, teška žutica,
teškoće pri gutanju i sisanju.
Uticaj riziko faktora
na razvoj deteta
Razvojne posledice zavise od vremena
delovanja ovih štetnih faktora kao i od
njihove težine i oni ne moraju da uzrokuju trajna oštećenja. U toku razvoja ova
grupa dece zahteva kontinuirano praćenje
stručnog kadra. Poremećaji govornojezičkog razvoja statistički su češći kod
prevremeno rođene dece u odnosu na
decu rođenu u terminu. Uloga logopeda
za ovu decu je veoma značajna i sastoji
se od:
• s avetovanja i obuke roditelja o pravilnoj stimulaciji (neophodno je obogatiti
roditelje korisnim informacijama);
• r ane detekcije razvojnih smetnji koja
omogućava blagovremeno započinjanje
preventivno-korektivnog tretmana sa
ciljem da se ublaže posledice rizika.
Pravilna stimulacija je vrlo važna za
razvoj svakog deteta, a kod riziko dece
ona mora biti veoma bogata i intenziv-
Postoji mogućnost da deca usporenog
razvoja nadoknade zaostajanje u razvoju,
ali je za to neophodno da se razvoj odvija
bržim tempom od prosečnog za taj period. Pratite i stimulišite razvoj vašeg deteta. Pevajte, jer bebe to vole, igrajte se,
jer deca tako uče, pričajte, jer iako beba
ne govori, važno je da sluša govor svoje
okoline. Stimulišite i provocirajte puzanje, bebin prvi korak, i uživajte u svakom
njenom novom pokretu.
Poremećaji govornojezičkog razvoja
statistički su češći
kod prevremeno
rođene dece u odnosu
na decu rođenu u
terminu.
na, a praćenje deteta počinje od samog
rođenja. Tek u određenom uzrastu dete je
spremno da savlada neku aktivnost. Neka
vaša stimulacija bude uvek korak ispred
stadijuma razvoja u kom se dete nalazi.
Kada tražiti pomoć?
Obratite se za pomoć ukoliko vaše
dete do 3. meseca ne reguje na zvuke
okoline, na majčin glas, ako do 4. meseca ne vokalizuje i ne osmehuje se tokom
komunikacije, ne uspostavlja kontakt
očima prilikom dojenja, do 5. meseca ne
reaguje na zvuk čiji izvor ne vidi, do 8.
meseca se ne okreće prema onom ko
govori, ne brblja kombinacije samoglasnika i suglasnika, do 11. meseca ne
razume jednostavne naloge, zabranu
“no-no”, ne odaziva se na svoje ime, ne
udvaja iste slogove “ma-ma”, “ba-ba”, do
15. meseca nema nijednu smislenu reč.
BEBIN IZBOR
|
33
Lana Ilić iz Lajkovca, rođena
05.02.2014.
esti, zaboIsključite v
a!
le me glav
Sada,
ć iz Novog
Jelena Leti
1.2014.
rođena 01.0
;-p
Gavrilo Ručnov iz Beo
grada,
rođen 21.09.2013.
Čizma glavu čuva, a
šešir je krasi
34
|
BEBIN IZBOR
Jana Kaća
nski iz No
vog Sada
rođena 1
,
8.10.2013.
Evo i men
e nikako
da presta
ne
Lana Pepđonović iz Bara,
rođena 15.04.2014.
Baš je dosadno...
Milica Stevanov iz Novog Sada,
rođena 24.11.2013.
Ma daj! :-D
Andrija Simić iz Smederevske
Palanke, rođen 02.03.2014.
ni super!
Ja sam me
Pavle Ručn
ov iz Beo
grada,
rođen 02.1
1.2012.
Jeste li v
ideli Sunđ
er
Boba?
Selena M
aksimović
iz Leskov
rođena 0
ca,
7.12.2013.
Koliko palmica vidiš?
Pripremila: Danka Trifunović
Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar, Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd, ili na e-mail: [email protected] Minimalne dimenzije slika treba da budu 800x600 (150 dpi), u formatu JPEG.
MINI FACEBOOK
Download

Preuzmite broj 37.