KLINIČKI CENTAR VOJVODINE
21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija
Telefonska centrala: +381 21/484 3 484
www.kcv.rs, e-mail: [email protected]
STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA
PERIOD OD 2015. DO 2018. GODINE
Izradio: Komisija za izradu Strateškog plana i
Operativnog plana Kliničkog centra Vojvodine
Predsednik Komisije za izradu Strateškog plana i
Operativnog plana Kliničkog centra Vojvodine:
______________________________
Doc. dr Ivan Levakov
Pomoćnik direktora za zdravstvo
Usvojio: Upravni odbor Kliničkog centra Vojvodine
Predsednik Upravnog odbora
______________________________
Mr sci. dr Dejan Bosić
ZAVEDENO POD BROJEM 00-24/6 OD 15. JANUARA 2015.
Klinički centar Vojvodine, januar 2015.
Na osnovu člana 26 Statuta Kliničkog centra Vojvodine Upravni odbor Kliničkog centra
Vojvodine donosi: Strateški plan Kliničkog centra Vojvodine.
UČESNICI U STRATEŠKOM PLANIRANјU
U strateškom planiranju učestvuju eminentni članovi rukovodstva Kliničkog centra
Vojvodine, Upravni odbor i predstavnici organizacionih jedinica kroz definisanje strateških
cilјeva ustanove. Strateški plan izrađuje Komisija za izradu Strateškog plana i Operativnog plana
Kliničkog centra Vojvodine (u dalјem tekstu Komisija), a donosi Upravni odbor Kliničkog
centra Vojvodine na redovnoj sednici, a na osnovu predloga Komisije.
Članovi Komisije za izradu Strateškog plana i Operativnog plana Kliničkog centra Vojvodine:
1. Doc. dr Ivan Levakov, pomoćnik direktora za zdravstvo - predsednik Komisije;
2. Dr Aleksandar Lažetić, pomoćnik direktora za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvenih
usluga - zamenik predsednika Komisije;
3. Prof. dr Petar Vuleković, pomoćnik direktora za hirurgiju - član Komisije;
4. Prof. dr Dragomir Damjanov, pomoćnik direktora za interne bolesti - član Komisije;
5. Prof. dr Karmen Stankov, pomoćnik direktora za obrazovnu i naučno - istraživačku delatnost
- član Komisije;
6. Prof. dr Gordana Mišić Pavkov, upravnik Klinike za psihijatriju - član komisije;
7. Ivan Stipić, dipl. pravnik, pomoćnik direktora za pravna pitanja - član Komisije;
8. Vladimir Milošev, dipl. ekonomista, šef službe za poslove statistike i osiguranja - član
Komisije i
9. Marija Gombar, dipl. ekonomista, načelnik Odelјenja za knjigovodstvene poslove - član
Komisije.
CIKLUS STRATEŠKOG PLANIRANјA
Strateško planiranje u Kliničkom centru Vojvodine se vrši u četvorogodišnjim ciklusima.
Prvi Strateški plan je izrađen za period od 2015. do 2018. godine, a 2018. godine će biti sačinjen
drugi Strateški plan, za period od 2019. do 2022. godine.
Upravni odbor prati realizaciju operativnih cilјeva tokom godine jer takav nadzor omogućava da
se utvrdi stepen napretka i/ ili osnove za alternativan plan i druge izmene. Trogodišnjom
kontrolom strateškog plana obezbeđuje se provera realizacije i varijacije od postavlјenih cilјeva i
da li je neophodna revizija.
Strateški plan za period 2015 – 2018 godine je rađen krajem 2014. godine, u toku 7
sastanaka tima za izradu strateškog plana, a na donošenje Upravnom odboru se podnosi u
januaru 2015. godine. Strateški plan se sastoji iz SWOT analize i strateških cilјeva kao i
definisanih aktivnosti za ostvarenje cilјeva, a na osnovu kojih se nakon donošenja od strane
Upravnog odbora, izrađuje Operativni plan.
2
METODOLOGIJA IZRADE STRATEŠKOG PLANA
Predstavnici organizacionih jedinica dostavlјaju Komisiji predloge za postavlјanje
strateških cilјeva, sa bližim objašnjenjima i koracima za ostvarenje istih. Služba za plan i analizu
dostavlјa dokumente koja sadrže analizu realizacije prethodnih planova rada, organizacije,
infrastrukture, opreme, kadrova i finansijskih pokazatelјa poslovanja Kliničkog centra Vojvodine
u prethodnom periodu. Komisija analizira prikuplјene predloge i dokumenta, kao polazni
materijal za izradu plana.
Utvrđivanje konačnih strateških cilјeva zahteva i analizu jakih strana, slabosti,
mogućnosti i opasnosti Kliničkog centra Vojvodine (“SWOT” analiza). Na osnovu SWOT
analize tim definiše strategije, kojima može da se postigne smanjenje slabosti i opasnosti, i
povećanje mogućnosti i jakih strana. Iz planiranih strategija proizilaze i strateški cilјevi.
Svaki cilј se na kraju definiše kroz Operativni plan Kliničkog centra Vojvodine u kome je
prikazano lice zaduženo za realizaciju aktivnosti, izvor finansiranja, rok izvršenja i kritički faktor
uspeha.
MISIJA KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE
Klinički centar Vojvodine je visoko specijalizovana zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa, koja
pruža zdravstvene usluge najvišeg kvaliteta primenom savremenih i svetski priznatih
dijagnostičkih i terapijskih procedura i metoda lečenja. Zdravstvenu zaštitu pruža u okviru
ambulantno polikliničkog i kliničkog lečenja pacijenata.
Klinički centar Vojvodine za cilј ima kontinuirano pobolјšanje kvaliteta pružanja zdravstvenih
usluga praktičnom primenom najsavremenijih naučnih i tehnoloških dostignuća, nastavnom,
naučno istraživačkom i edukativnom delatnošću.
Kontinuiranim razvojem, unapređenjem svoje delatnosti, poštovanjem zakona i propisa koji štite
zdravlјe i garantuju bezbednost korisnika i osoblјa ispunjava svoju misiju, koja se odnosi na
stručnu brigu o zdravlјu svakog pacijenta sa humanim odnosom prema čoveku i poštovanjem
prava pacijenta i etičkih principa i kodeksa.
VIZIJA
Očuvanje liderske pozicije među zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa uspostavlјanjem
najviših standarda u obezbeđivanju kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite, primenom
najsavremenijih dijagnostičkih i terapijskih metoda, kao i radom u naučnoistraživačkoj,
nastavnoj i edukativnoj delatnosti.
3
ANALIZA SPOLjAŠNјEG OKRUŽENјA
U okviru analize spolјašnjeg okruženja Kliničkog centra Vojvodine, utvrđene su
snage, slabosti, mogućnosti i pretnje za organizaciju. Navedeni elementi proizilaze iz
socijalno – ekonomske situacije, faktora zdravstvenog i tržišnog okruženje u smislu
odnosa potreba i ponude. Takođe, posmatran je uticaj reforme zdravstva.
Mogućnosti
Slabosti
Dobra saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za Smanjenje populacije
zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju
Starenje stanovništva
Razvoj preventive i bolјi sistem upućivanja u
Pad stope nataliteta
tercijarni nivo zdravstvene zaštite
Nedostatak sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite
Prelazak na plaćanje usluga (DRG), a ne kapaciteta na području Novog Sada
bolnica.
Rast incidence hroničnih nezaraznih bolesti
Restrukturiranje javnog zdravstva: kategorije,
Porast broja
lјudi bez zdravstvenog osiguranja
uloge, kreveti, prioriteti primarne zaštite
Fond za zdravstveno osiguranje ne odobrava
Povećanje potrebe za brzim, specijalizovanim i
dovolјno potrebnih sredstava.
jeftinijim uslugama
RFZO ne obuhvata realne cene zdravstvenih usluga.
Porast broja kliničkih studija
Pad platežne sposobnosti, ekonomska tranzicija,
Nacionalni vodiči dobre prakse
visoka nezaposlenost u regionu
Promene sistema zdravstvenog osiguranja
Upotreba računara i Interneta na niskom nivou
Širenje dobre privatne prakse i pobolјšanje saradnje Rast stope bolesti zavisnosti
sa njom
Nepotpuna implementacija zakona o zdr. zaštiti, zdr.
RFZO je proširio obim finansiranja zdr. zaštite
osiguranju, lekovima i komorama.
Uvedeno centralno snabdevanje skupim lekovima i Opterećenje uslugama iz primarnog i sekundarnog
medicinskim sredstvima
zdravstvenog sektora zbog lošeg sistema upućivanja
Vojne zdravstvene ustanove ulaze u sistem civilne Neadekvatan odgovor primarnog zdravstvenog
zdravstvene zaštite.
sektora na potrebe pacijenata
Unapređenje zdravstvenog informacionog sistema. Rast saobraćajnog i radnog traumatizma
Snaga
Nastavna baza Med. fakultetu Novi Sad
Investicije EU
Dobra komunikacija sa sa RFZO
i
Ministarstvom zdravlјa Republike Srbije
Međunarodna saradnja sa drugim zdravstvenim
ustanovama
Ministarstvo zdravlјa kroz sredstva za uvođenje
novih tehnologija u lečenju
Pomoć u vidu donacija međunarodne zajednice i
Ministarstva zdravlјa.
Opasnosti
Duge i neizvesne procedure nabavke potrebnih
sredstava
Duga procedura uvođenja novih tehnologija (usluga)
Otežana naplata usluga
Neusklađenost zakona, centralizacija, nedostatak
podzakonskih akata
Potencijalne epidemije starih ili drugih novih
infektivnih bolesti.
Povećanje administrativnih zahteva.
Nestabilnost farmaceutskog tržišta
4
ANALIZA UNUTRAŠNјE ORGANIZACIJE
Karakteristike unutrašnjosti organizacije koje se posmatraju su lјudski i finansijski resursi,
postojeća infrastruktura, oprema, tehničko/informatički sistem, organizaciona struktura i
kultura i drugi
Snage
Slabosti
Stručan kadar
Ustanova pavilјonskog tipa
Specijalisti za većinu oblasti medicine
Zgrade pod zaštitom grada
Prate se najnovija dostignuća u medicini
Pojedine zgrade su u lošem građevinskom
Racionalna upotreba finansijskih resursa za
stanju
lekove i potrošni materijal
Nedovolјno medicinskog kadra
Nove ugovorene usluge sa RFZO
Osoblјe nije dovolјno motivisano
Prate se parametri kvaliteta rada
Nedostatak finansijskih sredstava
Funkcioniše vertikalna komunikacija
Deo opreme je zastareo
Uprava centra nastoji da obezbedi kontinuirano Nepostojanje bolničkog informacionog sistema
unapređenje kvaliteta rada i bezbednosti
Nedostatak pisanih procedura
pacijenta
Nedostatak terminalne nege
Proces akreditacije
Preopterećenost lјudskih resursa
Izgradnja novog objekta KCV
Slaba horizontalna komunikacija i intekracija
Kontinuirana edukacija svih zaposlenih.
odelјenja
Saradnja sa Ministarstvom zdravlјa.
Nepostupanje u skladu sa procesom zdravstvene
Nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta nege
Novi Sad i nastavna baza srednje medicinske Nedostatak prostora za obavlјanje
škole
specijalističkih delatnosti (amb. - polikl. deo)
5
Mapa za izradu strategije kroz ukrštanje unutrašnjih snaga i slabosti sa
spolјašnjim mogućnostima i snagama
Snage
Unutrašnje okolnosti
Spolјašnje okolnosti
Mogućnosti
Prelazak na plaćanje
usluga (DRG), a ne
kapaciteta bolnica.
Restrukturiranje javnog
zdravstva
Porast broja kliničkih
studija
Nacionalni vodiči dobre
prakse
RFZO je proširio obim
finansiranja zdr. zaštite
Opasnosti
Duga i neizvesna procedura
nabavke
Duga procedura uvođenja
novih tehnologija (usluga)
Otežana naplata usluga
Potencijalne epidemije starih
ili drugih novih infektivnih
bolesti.
Povećanje administrativnih
zahteva
Slabosti
Stručan kadar
Pojedine zgrade su u lošem stanju
Nove ugovorene usluge sa RFZO Nedovolјno medicinskog kadra
Osoblјe nije dovolјno motivisano
Obezbeđivanje sopstvenih
Nedostatak pisanih procedura
sredstava
Nedostatak terminalne nege
Izgradnja novog objekta KCV
Nedostatak finansijskih sredstava
Nastavno-naučna baza
Deo opreme je zastareo
Medicinskog fakulteta Novi Sad i
Nepostojanje bolničkog
nastavna baza srednje medicinske informacionog sistema
škole
Slaba horizontalna komunikacija i
Prate se najnovija dostignuća u intekracija odelјenja
medicini
Prate se parametri kvaliteta rada
Uprava centra nastoji da obezbedi
kontinuirano unapređenje kvaliteta
rada i bezbednosti pacijenta
Proširiti mogućnosti i snage
Kroz mogućnosti pobolјšati slabosti
Povećanje broja usluga
Nastaviti ulaganje u popravku
Obezbeđenje finansijskih sredstava infrastrukture
za akreditaciju
Razviti bolnički informacioni sistem
Pobolјšanje kvaliteta svih službi i Akreditovati zdravtvenu ustanovu
uvođenje kliničkih procedura u Uspostaviti sistem za upravlјanje
cilјu ostvarivanja unapređenja
lјudskim resursima
zdravlјa
Uvođenje novih tehnologija
Planiranje lјudskih resursa
Strategijom upotrebe snaga
minimizirati opasnosti
Minimizirati slabosti i opasnosti kroz
strategiju smanjenja
Razvoj terminalne nege
Pobolјšati kvalitet zdravstvenih
usluga i bezbednosti pacijenta
Unaprediti uslove rada i edukacija
zaposlenih
Razviti sistem za motivaciju zaposlenih
Pobolјšati sistem održavanja opreme i
infrastrukture
Smanjiti broj nedostajućeg kadra
6
Strateški cilј 1. Pobolјšanje parametara kvaliteta rada i bezbednosti pacijenta
Strateški cilј 2. Sticanje sertifikata o akreditaciji
Strateški cilј 3. Uvođenje novih metoda u dijagnostici i terapiji
Strateški cilј 4. Izgradnja infrastrukture i prilagođavanje potrebama pacijenata
Strateški cilј 5. Uspostavlјanje bolničkog informacionog sistema sa integrisanim
laboratorijskim i informacionim sistemom apoteke
Strateški cilјevi
Strateški program
Strateški cilј 1. Pobolјšanje
parametara kvaliteta rada i
bezbednosti pacijenta
 Kontonuirano unapređenje kvaliteta rada i
bezbednosti pacijenta kroz razvoj integrisanog
planiranja
 Skraćivanje listi čekanja
 Smanjenje prosečne dužine lečenja prema broju
bolničkih dana
 Edukacija zaposlenih o upravlјanju neželјenim
događajima
 Svođenje bolničkih infekcija na minimum
 Povećanje zadovolјstva zaposlenih
 Povećanje zadovolјstva pacijenata
Strateški cilј 2. Akreditacija
Kliničkog centra Vojvodine
 Razvoj sistema za upravlјanje kvalitetom
 Izrada procedura
 Ispunjenje kriterijuma za uspostavlјanje standarda
Strateški cilј 3.
Usvajanje novih metoda u
dijagnostici i terapiji
 Razvoj dnevne hirurgije
 Proširenje usluga
 Nabavka nove savremene opreme za dijagnostiku i
lečenje
 Izgradnja „kule“ B i C
 Formiranje odelјenja Palijativne nege
 Opremanje i adaptacija prostora
Strateški cilј 4:
Izgradnja infrastrukture i
prilagođavanje potrebama
pacijenata
Strateški cilј 5. Uspostavlјanje
bolničkog informacionog
sistema, sa integrisanim
laboratorijskim i informacionim
sistemom apoteke
 Optički povezivanje objekata
 Izgradnja unutrašnje mreže
 Formiranje glavnog, sekundarnog i pojedinačnih
data centara
 Proširenje kapaciteta i unapređenje rada bolničkog
informacionog sistema
7
Download

strateški plan kliničkog centra vojvodine za period od 2015. do 2018