Snaga. Stvaranje. Strast.
Bezbednosni list
NoviMal – Vezivo za zidanje i malterisanje
Datum poslednje verzije:
31.3.2014.
Broj verzije: 1
Holcim (Srbija) d.o.o.
1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet
1.1 Naziv:
NoviMal - Vezivo za zidanje i malterisanje
1.2 Način korišćenja:
Vezivo za zidanje i malterisanje i se koristi kao hidraulično vezivo za spravljanje maltera.
1.3 Podaci o snabdevaču:
a) Naziv: Holcim (Srbija) d.o.o.
b) Proizvođač: Holcim (Srbija) d.o.o.
c) Adresa i broj telefona: 35 254 Popovac; + 381 35 572 200
d) Elektronska adresa: [email protected]
1.4 Broj telefona za hitne slučajeve:
Nacionalni centar za kontrolu trovanja Tel: +381 11 3608 440
+381 11 3608 234
2. Identifikacija opasnosti
2.1 Klasifikacija hemikalije: Xi iritativno
Iritativno za respiratorne organe i kožu. (R37/38)
Rizik od teškog oštećenja oka. (R41)
Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom. (R43)
Potencijalni štetni efekti na zdravlje ljudi mogu da variraju u zavisnosti od trajanja i
stepena izloženosti. Da bi se smanjile ili eliminisale opasnosti po zdravlje ljudi u vezi sa
ovim proizvodom, potrebno je koristiti kontrole izloženosti ili pojedinačne mere zaštite, kao
što je detaljno opisano u poglavlju 8.
2.2 Elementi obeležavanja:
2.2.1. Obeležavanje: Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda (" Sl. glasnik RS broj 55/10, 25/11 i 5/12")
Oznake rizika:
R37/38 Iritativno za respiratorne organe i kožu
R41 Rizik od teškog oštećenja oka
R43 Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom
Strana 1 od 7
Datum izdavanja: 31.3.2014. verzija 1
Bezbednosni list – NoviMal – Vezivo za zidanje i malterisanje
Oznake bezbednosti:
S2 Čuvati van domašaja dece
S22 Ne udisati prašinu
S24/25 Sprečiti kontakt sa kožom i očima
S26 U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć
S36/37/39 Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči / lice
S46 Ako se proguta, hitno potražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu
2.2.2. Obeležavanje: Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa GHS-om ("Sl. glasnik RS br. 64/10 i
26/11")
Reč upozorenja
Pažnja
cement, portland, hemikalije
Sadrži:
H315 - Izaziva iritaciju kože.
H317 -Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H319 - Dovodi do jake iritacije oka.
P101 - Ako je potreban medicinski savet, sa sobom
poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 - Čuvati van
domašaja dece. P261 - Izbegavati udisanje prašine/
dima/ gasa/ magle/ pare/ spreja. P333+P313 - Ako dođe
do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/
mišljenje. P501 - Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu
sa nacionalnim propisima.
Obaveštenja o
opasnosti (H-stavke)
Obaveštenje o merama
predostrožnosti (Pstavke)
2.3 Ostale opasnosti:
Vezivo ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvT hemikalija.
3. Sastav/Podaci o sastojcima
3.1 Podaci o sastojcima smeše:
Naziv
EC broj
Portland
cementni
klinker *
266043-4
CAS broj
65997-15-1
Koncentracija
%
25-45%
Klasifikacija
(EU 1999/45)
Klasifikacija (UREDBA
(ES) br. 1272/2008)
Xi, iritativno
Irit. kože 2; H315
Irit. oka 2; H319
Senzib. kože 1; H317
R37/38, R41,
R43
* Supstanca za koju su propisane granične vrednosti izloženosti na radnom mestu
4. Mere prve pomoći
4.1 Opis mera prve pomoći:
Kontakt sa očima: Odmah, bez odlaganja, oči isprati vodom. Oči treba ispirati sa dosta
čiste vode u trajanju od najmanje 15 minuta, da bi se otklonile sve čestice. Bez odlaganja
zatražiti medicinsku pomoć.
Kontakt sa kožom: Temeljno oprati kožu pH-neutralnim sapunom i hladnom vodom. Ako
se pojave iritacija, bol ili druge promene na koži, zatražiti medicinsku pomoć. U slučaju
pojave opekotina, hitno zatražiti medicinsku pomoć.
Udisanje prašine: U slučaju da dođe do udisanja prašine, izvesti osobu na svež vazduh.
Ako dođe do upale disajnih puteva zatražiti medicinsku pomoć.
U slučaju gutanja: Ne izazivati povraćanje. Dati osobi da popije veliku količinu vode. Ako
je došlo do gutanja veće količine proizvoda zatražiti medicinsku pomoć.
Strana 2 od 7
Datum izdavanja: 31.3.2014. verzija 1
Bezbednosni list – NoviMal – Vezivo za zidanje i malterisanje
4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi:
Oči: U slučaju da vezivo (suvo ili vlažno) dođe u dodir sa okom, može da dođe do
ozbiljnih i potencijalno nepovratnih povreda.
Koža: U slučaju duže izloženosti, vezivo može da ima iritirajući efekt u dodiru sa vlažnom
kožom (od znojenja ili vlažnog vazduha). Ukoliko je koža duže vremena izložena mokrom
vezivu ili svežem malteru, može da dođe do ozbiljnih opekotina koje nastaju bez osećaja
bola (alkalne opekotine). Česta izloženost mokrom vezivu može da izazove dermatitis.
Udisanje: Često udisanje veće količine prašine tokom dužeg vremenskog perioda
povećava verovatnoću razvoja plućnih bolesti.
Životna sredina: Vezivo nije opasno po životnu sredinu, pri pravilnom korišćenju.
4.3 Hitna medicinska pomoć:
Prilikom kontakta lekara, poneti ovaj bezbednosni list sa sobom.
5. Mere za gašenje požara
5.1 Sredstva za gašenje požara:
Proizvod nije zapaljiv.
5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša:
Proizvod nije zapaljiv, niti eksplozivan.
5.3 Savet za vatrogasce:
Ukoliko dođe do požara u blizini proizvoda, preduzeti mere i sredstva za gašenje požara
koje su odgovarajuće za okolinu u kojoj je požar nastao.
6. Mere u slučaju udesa
6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:
6.1.1 Za lica koja nisu obučena za slučaj udesa
Nositi zaštitnu opremu kako je opisano u poglavlju 8 i pratiti uputstva za bezbedno
rukovanje datih u poglavlju 7.
6.1.2 Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes
Procedure za slučaj udesa nisu zahtevane.
Zaštita disajnih organa je potrebna u situacijama rasipanja prašine u vazduh.
6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu:
Ne spirati proizvod u kanalizaciju, drenažne sisteme i vodne tokove.
6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju:
Ukoliko dođe do rasipanja proizvoda, potrebno je prosuti materijal pokupiti i smestiti u
odgovarajući kontejner. Prilikom sakupljanja prosutog materijala izbegavati postupke koji
izazivaju disperziju prašine u vazduh. Izbegavati udisanje prašine i kontakt proizvoda sa
kožom. Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Ukoliko dođe do vezivanja prosutog
materijala sa vodom, materijal sastrugati i smestiti u odgovarajući kontejner.
Proizvod može dalje da se upotrebljava ukoliko nije kontaminiran drugim materijalima.
6.4 Upućivanje na druga poglavlja:
Videti Poglavlja 8 i 13 za više detalja
7. Rukovanje i skladištenje
7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje:
Rukujte pažljivo i koristite odgovarajuće mere kontrole date u Poglavlju 8.
Da biste smanjili nastajanje prašine prilikom spravljanja maltera u otvorenim mešalicama,
prvo sipajte vodu a onda pažljivo dodajte vezivo. Sipajte sa što niže visine i počnite da
polako mešate. Nemojte da gužvate prazne džakove, osim ukoliko ih pre toga niste stavili
u čistu vreću.
Nošenje džakova sa vezivom može da izazove iščašenja i istezanje leđa, ruku, ramena i
nogu.
Čišćenje suvog veziva
Koristite metode čišćenja koje ne izazivaju disperziju prašine u vazduh, npr. koristite
industrijske usisivače sa osetljivim filterima. Nikada ne koristite komprimovani vazduh.
Strana 3 od 7
Datum izdavanja: 31.3.2014. verzija 1
Bezbednosni list – NoviMal – Vezivo za zidanje i malterisanje
Prašinu možete da pokvasite kako bi se sprečilo njeno podizanje sa tla, nakon čega je
pastu moguće počistiti ili isprati. Sprečite oticanje paste u kanalizaciju, drenažne sisteme i
vodne tokove. Odstranite otpadni materijal u odgovarajući kontejner.
Mere za prevenciju požara
Nije primenljivo
Mere za prevenciju stvaranja aerosola i prašine
Koristite suve metode čišćenja kao što su vakuum čišćenja ili vakuum ekstrakcije koji ne
izazivaju disperziju prašine.
Mere za zaštitu životne sredine
Sprečite oticanje paste u kanalizaciju, drenažne sisteme i vodne tokove.
Uputstvo o opštoj higijeni na radnom mestu
Nemojte rukovati ili skladištiti blizu hrane i pića. U situacijama povećane disperzije
prašine, nosite zaštitnu masku i naočare.
Koristite zaštitne rukavice kako bi se izbegao kontakt s kožom.
7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti:
NoviMal Vezivo za zidanje i malterisanje se pakuje u vreće. Vezivo u vrećama treba da se
skladišti u suvoj prostoriji, zaštićenoj od vlage. U slučaju kada moraju da se čuvaju na
otvorenom, vreće sa vezivom treba da budu položene na suvu paletu, propisno pokrivene
kako bi se sprečili atmosferski uticaji.
Ne koristiti posude od aluminijuma zbog nespojivosti materijala.
Kontrola rastvorljivog Cr (VI)
Kod cementa tretiranog sa Cr (VI) redukcionim sredstvom, u skladu s regulativom datom
u Poglavlju 15, efikasnost redukcionog sredstva opada s vremenom.
Cement se redukuje gvožđe(II)sulfatom monohidratom i dejstvo redukcionog sredstva je
najmanje tri meseca, i u tom vremenskom periodu u kome je redukciono sredstvo aktivno
održava se koncentracije rastvorljivog Cr (VI) ispod 0.0002 % od ukupne mase suvog
cementa, što je naznačeno i na ambalaži.
7.3 Posebni načini korišćenja:
Nema dodatnih informacija za posebne načine korišćenja.
8. Kontrola izloženosti
8.1 Parametri kontrole izloženosti:
Za prašinu su definisane sledeće maksimalne dozvoljene koncentracije (MDK) izlaganja
(ekspozicije), u skladu sa standardom SRPS Z.B0.001 iz 1991. godine:
MDK: 5 mg/m3 - za respirabilnu prašinu
15 mg/m3 - za ukupnu prašinu
Za cement i cementne smeše definisana je MDK rastvornog Cr(VI) koga ne sme biti više
od 2mg/kg (0,0002%) obračunatog na ukupnu masu suvog cementa.
8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita:
Tehničke mere zaštite: Koristiti odgovarajuće ventilacione sisteme za održavanje nivoa
prašine ispod maksimalnih dozvoljenih koncentracija.
Pojedinačne mere zaštite: Lična zaštitna sredstva:
Zaštita disajnih organa: Ukoliko su sprovedene sve tehničke mere zaštite ne zahteva
se dodatna zaštita disajnih organa. U suprotnom, zahteva se upotreba odgovarajućih
respiratora koji će obezbediti da izloženost osoblja prašini bude niža od maksimalno
dozvoljenih.
Zaštita kože: Upotreba odgovarajućih zaštitnih rukavica, zaštitne obuće i odeće,
otporne na vodu koje će onemogućiti kontakt proizvoda sa kožom. Ne koristiti
zaštitne kreme umesto vodonepropusnih rukavica. Odeću i zaštitnu opremu zasićenu
vlažnom prašinom skinuti i odmah, bez odlaganja oprati izložene površine kože.
Zaštita očiju: Upotreba zaštitnih naočara sa bočnom zaštitom, koja će onemogućiti
kontakt prašine sa očima.
Strana 4 od 7
Datum izdavanja: 31.3.2014. verzija 1
Bezbednosni list – NoviMal – Vezivo za zidanje i malterisanje
9. Fizička i hemijska svojstva
9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije:
Izgled: Sivi prah
Fizičko stanje: Čvrsto
Miris: Bez mirisa
pH (u vodi): 11-13,5 (na temperaturi od 20 °C)
Tačka ključanja/topljenja: >1000 °C
Specifična težina: 2,6-3,0 g/cm3 (na temperaturi od 20 °C)
Rastvorljivost u vodi: Slaba rastvorljivost 0,1 – 1,5 g/l (na temperaturi od 20 °C)
Tačka topljenja, mržnjenja, ključanja, paljenja, zapaljivost, eksplozivna svojstva,
oksidujuća svojstva, napon i gustina pare, relativna gustina, koeficijent raspodele u
sistemu n-oktanol/voda, isparljivost, viskoznost: Nije relevantno.
10. Reaktivnost i stabilnost
10.1 Reaktivnost:
Pri mešanju sa vodom, vezivo gradi stabilnu masu koja nije reaktivna, u normalnim
uslovima.
10.2 Hemijska stabilnost:
Vezivo je stabilan materijal, u uslovima pravilnog skladištenja (vidi poglavlje 7) i
kompatiblan sa većinom drugih građevinskih materijala.
10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija:
Vezivo ne podleže reakcijama polimerizacije, niti podleže drugim reakcijama pri kojima
dolazi do stvaranja opasnih proizvoda.
10.4 Uslovi koje treba izbegavati:
Vlažni uslovi tokom skladištenja mogu izazvati zgrudnjavanje kao i gubitak kvaliteta
proizvoda.
10.5 Nekompatibilni materijali:
Vezivo u kontaktu sa vodom je bazno, i kao takvo je nekompatibilno sa kiselinama,
amonijum-solima i aluminijumom.
10.6 Opasni proizvodi razgradnje:
Proizvod se ne razlaže na opasne nus-proizvode.
11. Toksikološki podaci
11.1 Podaci o toksičnim efektima:
a) akutna toksičnost:
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni
b) korozivno oštećenje kože/iritacija:
U kontaktu sa mokrom kožom, vezivo može izazvati oštećenja kože. Duži kontakt
može izazvati ozbiljne opekotine.
c) teško oštećenje oka/iritacija oka:
U direktnom kontaktu s vezivom može doći do oštećenja oka usled mehaničkog
stresa, trenutne ili odložene iritacije ili upale.
Direktan kontakt s velikom količinom suvog veziva ili prskanja mokrog veziva mogu
izazvati efekte u rasponu od umerene iritacije oka (npr. konjuktivitis…) do hemijskih
opekotina i slepila.
d) senzibilizacija respiratornih organa ili kože:
Nema indikacija senzibilizacije respiratornih organa. Na osnovu dostupnih podataka,
kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Izlaganje mokroj prašini može uzrokovati pojavu osipa na koži a pri dužem kontaktu
nastanak dermatitisa tj. ekcema.
e) mutagenost germinativnih ćelija:
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni
f) karcinogenost:
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni
g) toksičnost po reprodukciju:
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni
Strana 5 od 7
Datum izdavanja: 31.3.2014. verzija 1
Bezbednosni list – NoviMal – Vezivo za zidanje i malterisanje
h) specifična toksičnost za ciljni organ-jednokratna izloženost:
Prašina može izazvati iritaciju grla i disajnih puteva. Kašalj, kijanje i teškoće u disanju
se mogu javiti usled prekoračenja maksimalne dozvoljene koncentracije izlaganja.
Međutim, za sada nema dovoljno dokaza za definisanje odnosa doza - odgovor za
ove efekte.
i) specifična toksičnost za ciljni organ-višekratna izloženost:
Nema hroničnih efekata.
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni
j) opasnost od aspiracije:
Nije primenljivo jer se vezivo ne koristi kao aerosol
12. Ekotoksikološki podaci
12.1 Toksičnost:
Proizvod nije opasan za okruženje i nije otrovan za životinje.
Ukoliko velika količina veziva dospe u vodu, može doći do povećanja pH a s tim i do
pojave toksičnosti na vodeni svet, pod određenim uslovima.
12.2 Perzistentnost i razgradljivost:
Nije relevantno, vezivo je neorganski materijal i nakon očvršćavanja ne predstavlja rizik
toksičnosti.
12.3 Potencijal bioakumulacije:
Nije relevantno, vezivo je neorganski materijal i nakon očvršćavanja ne predstavlja rizik
toksičnosti.
12.4 Mobilnost u zemljištu:
Nije relevantno, vezivo je neorganski materijal i nakon očvršćavanja ne predstavlja rizik
toksičnosti.
12.5 Rezultati PBT i vPvB procene:
Nije relevantno, vezivo je neorganski materijal i nakon očvršćavanja ne predstavlja rizik
toksičnosti.
12.6 Ostali štetni efekti:
Nije relevantno.
13. Tretman i odlaganje otpada
13.1 Metode tretmana otpada:
Vezivo se tretira kao otpadni materijal u slučaju kada je kontaminiran drugim
materijalima, i ako se kao takav ne može dalje koristiti.
Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti
upravljanja otpadom.odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br.
36/2009 i 88/2010)
14. Podaci o transportu
Vezivo nije obuhvaćeno međunarodnim propisima o transportu opasnih materija (IMDG,
IATA, ADR/RID); ne zahteva se klasifikacija.
14.1 UN broj:
Nije relevantno
14.2 UN naziv za teret u transportu:
Nije relevantno
14.3 Klasa opasnosti u transportu:
Nije relevantno
14.4 Ambalažna grupa:
Nije relevantno
14.5 Opasnost po životnu sredinu:
Nije relevantno
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika:
Nije relevantno
14.7 Transport u rasutom stanju:
Nije relevantno
Strana 6 od 7
Datum izdavanja: 31.3.2014. verzija 1
Bezbednosni list – NoviMal – Vezivo za zidanje i malterisanje
15. Regulatorni podaci
15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom:
Podaci o klasifikaciji i obeležavanju proizvoda u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji,
pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Sl. Glasnik
RS“, br. 59/2010, 25/11 i 5/12).
Sastav:
Portland cementni klinker 25-45%
Oznake rizika:
Iritativno za respiratorne organe i kožu. (R37/38)
Rizik od teškog oštećenja oka. (R41)
Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom. (R43)
Oznake bezbednosti:
Čuvati van domašaja dece. (S2)
Ne udisati prašinu. (S22)
Sprečiti kontakt sa kožom i očima. (S24/25)
U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć. (S26)
Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči / lice. (S36/37/39)
Ako se proguta, hitno potražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu. (S46)
U skladu sa standardom SRPS Z.B0.001 iz 1991. godine definisane su maksimalne
vrednosti za koncentraciju prašine.
Korišćenje i stavljanje u promet veziva je ograničeno sadržajem rastvorljivog Cr (VI), u skladu
sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja
hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu („Sl. Glasnik
RS“, br. . 89/10, 71/11, 90/11 i 56/12).
1. Zabranjeno je korišćenje ili stavljanje u promet cementa i smeša koje ga sadrže, ako
nakon hidratacije (kvašenja) sadrže više od 2mg/kg (0,0002%) rastvornog hroma(VI),
obračunatog na ukupnu masu suvog cementa;
2. Ako su u cementu dodata redukciona sredstva, snabdevač je dužan da obezbedi da na
ambalaži takvog cementa ili na ambalaži smeša koje ga sadrže, pored obeležavanja u
skaladu sa propisima o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju supstanci i smeša, budu jasno i
neizbrisivo istaknuti podaci o datumu pakovanja, uslovima skladištenja, kao i podatak o
vremenskom periodu u kome je redukciono sredstvo aktivno u održavanju koncentracije
hroma (VI) ispod granične vrednosti navedene u tački 1.
3. Zabrane iz tačaka 1 i 2 se ne primenjuju pri stavljanju u promet i korišćenju cementa u
kontrolisanim, zatvorenim sistemima koji su u potpunosti automatizovani, bez mogućnosti
dodira cementa ili smeša koje sadrže cement sa kožom.
16. Ostali podaci
Sadržaj bezbednosnog lista je u skladu sa saznanjima i raspoloživim informacijama
Proizvođača.
Holcim (Srbija) d.o.o.
35254 Popovac
Srbija
Tel. +381 (0)35 572 200
Faks +381 (0)35 572 207
www.holcim.rs
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
Strana 7 od 7
Datum izdavanja: 31.3.2014. verzija 1
Download

Preuzmite bezbednosni list