Demeclocycline for system suitability CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
Yayın tarihi: 03/04/2014
Revizyon tarihi:
:
Versiyon: 1.0
KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı
1.1.
Ürün tanımlayıcı
Ürünün şekli
: Madde
Ticari değil
: Demeclocycline for system suitability CRS
AB numarası
: 200-592-2
CAS numarası
: 64-73-3
Ürünün kodu
: Y0001707
Diğer tanımlanma yolları
: RTECS No : QI7700000 (Demeclocycline hydrochloride)
1.2.
Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar
1.2.1.
Tanımlanmış uygun kullanımlar
Ana kullanım kategorisi
: Ürün araştırma, analiz ve bilimsel eğitim içindir.
Maddenin / karışımın kullanımı
: Yalnızca profesyonel kullanım içindir
Fonksiyon veya kullanım kategorisi
: Laboratuvar kimyasal maddeleri
1.2.2.
Tavsiye edilmeyen kullanımlar
Tamamlayıcı bilgi yok
1.3.
Güvenlik bilgi kağıdını hazırlayan tedarikçiye ilişkin bilgiler
European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
EDQM, Council of Europe
67081 Strasbourg - France
T +33(0)388412035 - F +33(0)388412771
www.edqm.eu
1.4.
Acil durumlarda kullanılabilecek telefon numarası
Acil durumda aranacak numara
: +44(0)1235239670
KISIM 2: Olası tehlikeler
2.1.
Maddenin veya karışımın sınıflandırılması
1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma
Repr. 2
H361d
Lact.
H362
Eye Irrit. 2
H319
Skin Irrit. 2
H315
STOT SE 3
H335
Skin Sens. 1 H317
H cümleleri tam metni: 16. kısma bkz
67/548/AET [DSD] veya 1999/45/AB [DPD] talimatına göre sınıflandırm
Repr.Cat.3; R63
Xi; R36/37/38
R43
R64
R-cümlelerin tam metni: 16. kısma bkz
İnsan sağlığı ve çevre açısından fizyo-kimyasal zararlı etkiler
Tamamlayıcı bilgi yok
2.2.
Etiket elemanları
"1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketlendirme sistemi
Zararlılık işareti (CLP)
:
Uyarı kelimesi (CLP)
: Dikkat
GHS08
22/12/2014
TR (Türkçe)
GHS07
1/6
Demeclocycline for system suitability CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
Zararlılık İfadesi (CLP)
: H315 - Cilt tahrişine yol açar
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir
H361d - Çocuğa anne karnında muhtemelen zarar verebilir
H362 - Emzirilen çocuğa zarar verebilir
Önlem İfadeleri (CLP)
: P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun
P202 - Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin
P260 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın
P263 - Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının
P264 - Elleçlemeden sonra ... ile iyice yıkayın.
P272 - Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P302+P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın
P304+P340 - SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde
nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun
P305+P351+P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin
P308+P313 - Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın
P312 - Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın
P332+P313 - Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın
P333+P313 - Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın
P337+P313 - Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın
P403+P233 - İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun
P501 - İçeriği/kabı ... bertaraf edin
2.3.
Diğer tehlikeler
Sınıflandırmaya girmeyen diğer tehlikeler
: Maruz kalma hali allerjik reaksiyona sebep olabilir.
KISIM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler
3.1.
Maddeler
Adı
: Demeclocycline for system suitability CRS
CAS numarası
: 64-73-3
AB numarası
: 200-592-2
Adı
Ürün tanımlayıcı
%
67/548/CEE Direktifine göre
sınıflandırma
Demeclocycline for system suitability CRS
(CAS numarası) 64-73-3
(AB numarası) 200-592-2
≤ 100
Repr.Cat.3; R63
Xi; R36/37/38
R43
R64
Adı
Ürün tanımlayıcı
%
1272/2008 [CLP] AB
yönetmeliği uyarınca
sınıflandırma
Demeclocycline for system suitability CRS
(CAS numarası) 64-73-3
(AB numarası) 200-592-2
≤ 100
Repr. 2, H361d
Lact., H362
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
Skin Sens. 1, H317
R- ve H-cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bkz
3.2.
Karışımlar
Uygulanamaz
KISIM 4: İlk yardıma yönelik tedbirler
4.1.
İlk yardıma yönelik tedbirler
Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri
: Kaza ile solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkarın. Temiz hava solumasını sağlayın.
Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım
müdahaleleri
: Cildinizi su/duş ile durulayın.
Gözle temas etmesi halinde ilkyardım
müdahaleleri
: Göz kapaklarını iyice açarak su ile yıkayın. Kontak lensleri çıkarın.
Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri
: Ağzı suyla çalkalayın.
4.2.
Ciddi dereceli, akut veya gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler
Semptomlar/lezyonlar
22/12/2014
: 16. Bölüme bkz.
TR (Türkçe)
2/6
Demeclocycline for system suitability CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
4.3.
Tıbbi acil yardım veya özel tedavi ile ilgili bilgiler
Herhangi bir şekilde tereddüde düşmeniz veya belirtilen devam etmesi durumunda, bir doktora başvurun.
KISIM 5: Yangınla mücadele tedbirleri
5.1.
Söndürme maddesi
Uygun söndürme maddeleri
5.2.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Reaktivite
5.3.
: Düşük miktarda: Yangın sıçramalarına karşı mücadele etmek için uygun yöntemler kullanın.
Püskürtme su. Karbondioksit. Kuru toz. Köpük. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
: 10.1. Bölüme bkz.
Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler
Yangınla mücadele tedbirleri
: Düşük miktarda: Normal ateş-önleyici bireysel korunma donanımları kullanın. Yüksek
miktarlarda: Uygulanamaz.
Yangınla mücadele tedbirleri
: Su ile seyreltin.
KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler
6.1.
Kişisel tedbirler
Genel tedbirler
6.1.1.
Acil durumlar için eğitilmiş personel için değil
Koruyucu donanım
6.1.2.
: Toz oluşmasından kaçının. Gözlerin ve yüzün korunması için koruyucu donanım, eldiven ve
uygun korunma kıyafeti kullanın. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
: Bkz Başlık 7/8.
Acil müdahale ekiplerine
Tamamlayıcı bilgi yok
6.2.
Çevreyi korumaya yönelik tedbirler
Tamamlayıcı bilgi yok
6.3.
Tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler
Temizlik işlemleri
6.4.
: Yayılan maddeyi süpürün ve kaplar içine toplayın. Atıkların toplanıldığını ve güvenli bir şekilde
depolandıklarını sağlayın. Titiz bir şekilde temizleyin. Su ile temizleme.
Diğer bölümlere gönderme
Tamamlayıcı bilgi yok
KISIM 7: Kullanım ve depolama
7.1.
Güvenli kullanım için koruma tedbirleri
Müdahale sırasında karşılaşılabilecek ek
tehlikeler
: Düşük miktarda: 1. Bölüme bkz. Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere göre, uygun kullanım
ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.
Güvenli kullanım için koruma tedbirleri
: Konteynırları dikkatli bir şekilde açın ve dikkatli bir şekilde müdahalede bulunun. 16. Bölüme
bkz.
Hijyen ölçütleri
: İyi bir sanayi hijyeni ve emniyet prosedürleri çerçevesinde kullanılması gereken ürün.
7.2.
Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla emniyetli saklama koşulları
Teknik tedbirler
: Yürürlükte bulunan düzenlemelere uyun.
Saklama koşulları
: Ürünün kalitesi ve özelliklerinin muhafaza edilmesi için, bu koşullarda saklayın: kuru, Serin ve
havadar bir ortamda, sıcaktan uzak olarak muhafaza edin. Orijinal ambalajında muhafaza edin.
Uygun olmayan, uyumsuz ürünler
: Güçlü oksidanlar.
7.3.
Spesifik nihai kullanımlar
1. Bölüme bkz.
KISIM 8: Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman
8.1.
Kontrol parametreleri
Tamamlayıcı bilgi yok
8.2.
Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi
Ellerin koruması
: Gloves.
Deri ve vücudun korunması
: Laboratuvar mantosu.
Solunum yollarının koruması
: Çeyrek maske (DIN EN 140).
KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1.
Hal
22/12/2014
Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler
: Katı madde
TR (Türkçe)
3/6
Demeclocycline for system suitability CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
Görünüş
: Sarı. Toz.
Renk
: Kullanılabilir veriler yok
Koku
: Kullanılabilir veriler yok
Koku eşiği
: Kullanılabilir veriler yok
pH
: Kullanılabilir veriler yok
Bağıl buharlaşma hızı (bütilik asetat: 1)
: Kullanılabilir veriler yok
Denizi kirletici
: Kullanılabilir veriler yok
Katılaşma noktası
: Kullanılabilir veriler yok
Kaynama noktası
: Kullanılabilir veriler yok
Alevlenme noktası
: Kullanılabilir veriler yok
Kendi kendini tutuşturma ısısı
: Kullanılabilir veriler yok
Ayrışma ısısı
: Kullanılabilir veriler yok
Yanabilirlik (katı, gaz)
: Kullanılabilir veriler yok
Buhar basıncı
: Kullanılabilir veriler yok
20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu
: Kullanılabilir veriler yok
Rölatif yoğunluk
: Kullanılabilir veriler yok
Çözünürlük
: Su: 10 - 100 mg/l
Log Pow
: Kullanılabilir veriler yok
Vizkosite, kinematik
: Kullanılabilir veriler yok
Vizkosite, dinamik
: Kullanılabilir veriler yok
Patlayıcı özellikler
: Kullanılabilir veriler yok
Oksitleyici özellikler
: Kullanılabilir veriler yok
Patlama sınırı
: Kullanılabilir veriler yok
9.2.
Diğer bilgiler
Tamamlayıcı bilgi yok
KISIM 10: Stabilite ve reaktivite
10.1.
Reaktivite
Normal koşullar altında stabildir.
10.2.
Kimyasal stabilite
Tamamlayıcı bilgi yok
10.3.
Tehlikeli reaksiyon olasılığı
Düşük miktarda: Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere göre, uygun kullanım ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz etkisi
bulunmamaktadır. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
10.4.
Kaçınılması gereken şartlar
Tamamlayıcı bilgi yok
10.5.
Bağdaşmayan malzemeler
Düşük miktarda: Normal kullanım altında yoktur. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
10.6.
Tehlikeli ayrışma maddeleri
When heated to decomposition, emits dangerous fumes. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
KISIM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler
11.1.
toksikolojik etkileri hakkında bilgiler
Akut zahirlenme
: Sınıflandırılmadı
Demeclocycline for system suitability CRS (64-73-3)
Ağız yoluyla DL50 fare
2372 mg/kg
Deri korozyonu/tahrişi
: Cilt tahrişine yol açar.
Ağır göz hasarı/tahrişi
: Ciddi göz tahrişine yol açar.
Solunum yollarının veya derinin duyarlılaşması
: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Germ hücreleri mutajenitesi
: Sınıflandırılmadı
Kanserojenite
: Sınıflandırılmadı
Üreme sistemi için zehirli
: Çocuğa anne karnında muhtemelen zarar verebilir. Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik
maruziyet)
: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlayıcı
maruziyet)
: Sınıflandırılmadı
22/12/2014
TR (Türkçe)
4/6
Demeclocycline for system suitability CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
Aspirasyon tehlikesi
: Sınıflandırılmadı
İnsan sağlığı üzerindeki potansiyel zararlı
etkileri ve olası semptomlar
: Ürünle her türlü direk temastan kaçının. Düşük miktarda: Sahip olduğumuz bilgiler ve
tecrübelere göre, uygun kullanım ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz
etkisi bulunmamaktadır. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
KISIM 12: Çevreye ilişkin veriler
12.1.
Toksisite
Ekoloji - genel
: Düşük miktarda: 16. Bölüme bkz. Yüksek miktarlarda: Not applicable.
Ekoloji - su
: Su içinde çözünür.
12.2.
Sürüp giderlik / çözünebilirlik
Tamamlayıcı bilgi yok
12.3.
Biyoakümülasyon potansiyeli
Tamamlayıcı bilgi yok
12.4.
Toprakta mobilite
Tamamlayıcı bilgi yok
12.5.
PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
Tamamlayıcı bilgi yok
12.6.
Diğer zararlı etkiler
Tamamlayıcı bilgi yok
KISIM 13: Atık giderilmesine ilişkin bilgiler
13.1.
Atık işleme yöntemleri
Bölgesel düzenlemeler (atıklar)
: Yürürlükte bulunan ulusal/yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin.
KISIM 14: Taşıma bilgileri
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak
ADR
IMDG
IATA
14.1.
UN no
Ürün, nakliyesine ilişkin olarak, yürürlükte bulunan düzenlemelere göre tehlikeli ürün olarak sınıflandırılmamaktadır
14.2.
UNO gönderi adı
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
14.3.
Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
14.4.
Ambalaj grubu
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Çevreye zararlıdır : No
Denizi kirletici : No
Çevreye zararlıdır : No
14.5.
Çevre tehlikeleri
Çevreye zararlıdır : No
14.6.
Kullanıcıya yönelik özel güvenlik önlemleri
14.6.1.
Karayollarıyla taşıma
14.6.2.
Deniz taşımacılığı
14.6.3.
Hava taşımacılığı
14.6.4.
İç sularda gemi nakliyesi
Uygulanamaz
14.6.5.
Demiryolu taşımacılığı
Uygulanamaz
14.7.
MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması
Uygulanamaz
KISIM 15: Düzenlemeye yönelik bilgiler
15.1.
Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar/madde veya karışım için spesifik mevzuat
15.1.1.
AB talimatları
REACH’in XVII ekine göre kısıtlama yok
22/12/2014
TR (Türkçe)
5/6
Demeclocycline for system suitability CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
Demeclocycline for system suitability CRS is not on the REACH Candidate List
Demeclocycline for system suitability CRS is not on the REACH Annex XIV List
15.1.2.
Ulusal talimatlar
Tamamlayıcı bilgi yok
15.2.
Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi
Tamamlayıcı bilgi yok
KISIM 16: Diğer bilgiler
R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni:
Eye Irrit. 2
Lact.
Repr. 2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 3
H315
H317
H319
H335
H361d
H362
R36/37/38
R43
R63
R64
Xi
Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2
Üreme Sistemi Toksisitesi, İlave Kategori, anne sütü ile veya anne sütü üzerine etki
Üreme Sistemi Toksisitesi, Zararlılık Kategorisi 2
Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2
Hassasiyet – Cilt, Zararlılık Kategorisi 1
Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Solunum Yolu
Tahrişi
Cilt tahrişine yol açar
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
Ciddi göz tahrişine yol açar
Solunum yolu tahrişine yol açabilir
Çocuğa anne karnında muhtemelen zarar verebilir
Emzirilen çocuğa zarar verebilir
Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir
Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski
Emzirilen bebeklere zarar verebilir
Irritant
FDS UE (Ek II REACH)
Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur
22/12/2014
TR (Türkçe)
6/6
Download

Demeclocycline for system suitability CRS