1/33
2/33
İÇİNDEKİLER DİZİNİ
Sayfa
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ SÜRECİ ….....….………………….....…….……...
1
TEST/ANALİZ HİZMETLERİ-HİZMET ŞARTLARI
.….....….………….....…….……...
3
TEST/ANALİZ TALEP FORMU ..…………………………...………….........……....……..…...
MUAYENE HİZMETLERİ-HİZMET ŞARTLARI .....….………………….....…….……...
5
MUAYENE HİZMETİ TALEP FORMU ......…………………..........………………....….….....
AKREDİTASYON / KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGELERİ ...…….......…....….…......
MALZEME – TEKSTİL LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI .......………...
MALZEME – TEKSTİL LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 .....................
8
Lif Test ve Analizleri .....................................................................................................
İplik Test ve Analizleri ...................................................................................................
Kumaş Test ve Analizleri .............................................................................................
Kumaş Performans Test ve Analizleri ..........................................................................
Renk Haslıkları .............................................................................................................
Kimyasal Analizler ........................................................................................................
Kumaş Analizleri (Düz, Yuvarlak, Çözgülü Örme, Dokuma) ........................................
Konfeksiyon Aksesuar Test ve Analizleri .....................................................................
Halı Testleri ..................................................................................................................
Elastik Yer Döşemeleri .................................................................................................
Yanma Testleri .............................................................................................................
Oto Döşemelikleri Test ve Analizleri ............................................................................
Kaplamalı Kumaşlar Test ve Analizleri .........................................................................
Dokusuz Yüzey Test ve Analizleri ................................................................................
Deri Test ve Analizleri ..................................................................................................
Metal Test ve Analizleri ................................................................................................
Polimer ve Polimerik Kompozit Malzeme Test ve Analizleri ........................................
Aletli Test ve Analizleri .................................................................................................
Yaşlandırma Test ve Analizleri .....................................................................................
KİMYA – ÇEVRE LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI ...…..………….......
KİMYA – ÇEVRE LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ – 2015 .............................
Su ve Atıksudan Numune Alınması .............................................................................
Su ve Atıksuda Fiziksel Analizler .................................................................................
Su ve Atıksuda Kimyasal Analizler ..............................................................................
Su ve Atıksuda Ağır Metal Analizleri ............................................................................
Atık, Arıtma Çamuru Analizleri ……………………………………………………………..
Katı Yakıt Analizleri …………………………………………………………………………..
.............................................................................................................
Kalorifer Yakıtı, Fuel-Oil ve Diğer Petrol Ürünleri Analizleri .........................................
Yangın Söndürme Tüpü Tozu Analizleri ......................................................................
Atık Yağ Analizleri …………………………………………………………………………...
Boya ve Diğer Benzer Yüzey Kaplamaları ...................................................................
Gaz Kromatografi (GC) / Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi (GC-MS) ...............
Enerji Dağılımlı X-Işını Flüoresans (EDXRF) Spektrometresi ......................................
i
3/33
6
9
10
12
12
12
12
13
15
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
20
20
20
20
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25
İÇİNDEKİLER DİZİNİ
Sayfa
GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI ...............
GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ – 2015 ..............
Bitkisel ve Hayvansal Yağ Analizleri .............................................................................
Bal Analizleri ................................................................................................................
Zeytin Analizleri ............................................................................................................
Süt Ürünleri Analizleri ...................................................................................................
Çikolata ve Kakao Analizleri .........................................................................................
Salça Analizleri ............................................................................................................
Et ve Et Ürünleri Analizleri ............................................................................................
Tahin ve Tahin Helvası Analizleri .................................................................................
Tahıl ve Tahıl Ürünleri Analizleri ...................................................................................
Fındık ve Küspe Analizleri ............................................................................................
Meyve, Sebze Ürünleri ve Konserve Analizleri .............................................................
Meyve Nektarı Analizleri ...............................................................................................
Çay Analizleri ................................................................................................................
Şeker Analizleri .............................................................................................................
Yemeklik Tuz Analizleri .................................................................................................
Kabartma Tozu Analizleri ..............................................................................................
Hayvan Yemi Analizleri .................................................................................................
Gıda Ürünlerinde Pestisit Analizleri ...............................................................................
HPLC Cihazı İle Yapılan Analizler ................................................................................
Gıda Maddeleriyle Temas Eden Madde ve Malzemelerin Analizi ................................
Genel Analizler .............................................................................................................
Numune Hazırlama .......................................................................................................
Metal / Mineral Analizleri ...............................................................................................
İyon Kromatografi Analizleri ..........................................................................................
LC-MS-MS Analizleri .....................................................................................................
Elementel Analiz Cihazı ................................................................................................
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ..............................................................................
26
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
ICP-OES Analizleri .......................................................................................................
31
ICP-MS Analizleri ..........................................................................................................
31
MUAYENE HİZMETLERİ ANALİZLERİ – 2015 .................................................................
32
Gözetim ........................................................................................................................
İnceleme ve Değerlendirme Çalışmaları .......................................................................
32
32
EĞİTİM HİZMETLERİ ve BİLİMSEL ETKİNLİKLER – 2015 ........................................
33
Etkinlikler ........................................................................................................................
Eğitim ............................................................................................................................
Diğer .............................................................................................................................
33
33
33
ii
4/33
KISALTMALAR
AAS
ASTM
: Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi
Association of Official Agricultural Chemists (AOAC International) /
:
Resmi Tarımsal Kimyagerler Derneği
: American Society for Testing and Materials / Amerikan Deney ve Malzeme Birliği
ASU
: Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren / Resmi Analiz Metotları Koleksiyonu
BS
: British Standard / İngiliz Standardı
CPSC
: Consumer Product Safety Commission / Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu
DIN
: Deutsches Institut für Normung / Alman Standart Enstitüsü
DSC
: Differentially Scanning Calorimetry / Diferansiyel Taramalı Kalorimetri
EDXRF
: Enerji Dağılımlı X-Işını Flüoresans
EC
: European Commission / Avrupa Komisyonu
EHB
: Endüstriyel Hizmet Bürosu
EN
: European Norms / Avrupa Normları
EPA
: Environmental Protection Agency / Çevre Koruma Ajansı
FTIR
: Fourier Transform Infra-Red / Fourier Dönüşümlü İnfrared
GC-MS
: Gas Chromatography-Mass Spectroscopy / Gaz Kromatografi-Kütle Spektroskopisi
GC-ECD
: Gas Chromatography-Electron Capture Detector/Gaz Kromatografi-Elektron Yakalama Detektörü
GC-NPD
: Gas Chromatography Nitrogen Phosphorous Detector / Gaz Kromatografi-Azot Fosfor Detektörü
HPLC
: High Performance Liquid Chromatography / Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi
IC
: Ion Chromatography / İyon Kromatografi
ICP-MS
: Inductively Coupled Plasma-Mass Spectroscopy / İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektroskopisi
ICP-OES
:
IEC
IHC
: International Electrotechnical Commission / Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
: International Honey Commission / Uluslararası Bal Komisyonu
ISO
: International Organization for Standardization / Uluslararası Standartlar Organizasyonu
LC-MS
: Liquid Chromatography-Mass Spectrometry / Sıvı Kromatografi-Kütle Spektroskopisi
PCB
: Poly Chlorinated Biphenyls / Çok Klorlu Bifeniller
SAE
: Society of Automotive Engineers / Otomotiv Mühendisleri Birliği
AOAC
Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy /
İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektroskopisi
SEM-EDX :
Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-Rays /
Taramalı Elektron Mikroskobu-Enerji Dağılımlı X-Işınları
S.M.
:
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater /
Su ve Atıksu Deneyleri için Standart Metotlar
TAEK
: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
TGA
: Thermal (Thermo) Gravimetric Analysis / Termal Kütlesel Analiz
TİKA
: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
TS
: Türk Standardı
TSE
: Türk Standartları Enstitüsü
TÜRKAK
: Türk Akreditasyon Kurumu
UN-ECE
: United Nations Economic Commission for Europa / Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
UNIDO
:
UV
United Nations Industrial Development Organization /
Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Organizasyonu
: Ultra Violet / Ultraviyole
iii
5/33
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ SÜRECİ
1. BAŞVURU

Müşteri, almak istediği test/analiz ve/veya muayene hizmetini Endüstriyel Hizmet
Kataloğundan
belirledikten
sonra,
bu
katalogda
ve
internet
sayfasında
(www.butal.tubitak.gov.tr) örnekleri verilen, ilgili talep formunu doldurarak veya istenen
hizmeti belirten bir talep evrakı (firma/kurum/kuruluş antetli, kaşeli-imzalı) ile Endüstriyel
Hizmet Bürosuna (EHB) başvurur.

Endüstriyel Hizmet Kataloğunda belirtilmeyen test/analiz ve/veya muayene isteklerinde,
müşteriye teklif verilir. Teklifin kabul edilmesi ve hizmet bedelinin banka hesap numarasına
yatırılarak dekontun EHB’ye iletilmesi ya da elden TÜBİTAK BUTAL veznesine yatırılmasını
takiben hizmet iş giriş süreci başlatılır.

Muayene Hizmetlerinden yararlanmak istenildiğinde, ücret bildiriminden önce talep edilen
çalışma biçimine göre, herhangi bir bedel talep edilmeksizin ön inceleme yapılacağı
müşteriye bildirilebilir. Ön inceleme sonucunda belirlenen ücretin yatırılmasını takiben iş giriş
süreci başlatılır.

Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyor ise başvuru sırasında mutlaka
belirtilmelidir.

Türkçe dışında İngilizce rapor da isteniyor ise başvuru sırasında mutlaka belirtilmelidir.
İngilizce rapor istendiğinde ilave ücret alınır.

Müşteri, ücretini kendisi ödemek koşuluyla, rapor ve faturanın kargo ile gönderilmesini
isteyebilir. Bu durum başvuru sırasında belirtilmelidir.

Numuneler, her iki hizmet tipi (test/analiz ve muayene) için de, EHB ’ye üç yöntemle
ulaştırılabilir: (a) Müşteri numuneyi elden teslim edebilir, (b) Müşteri numuneyi kargo veya
posta ile gönderebilir, (c) Talep üzerine, TÜBİTAK BUTAL personeli müşterinin gösterdiği
yerde numune alabilir.

Numuneler, ilgili birimin tanımladığı miktar ve ambalaj içinde getirilmeli, üzerinde numune ile
ilgili açıklayıcı bilgiler (numunenin adı, kodu, numune alınış tarihi gibi) bulunmalıdır.
Numunelerin miktarı ve ambalaj türü belirtilmemiş ise insan sağlığı ve çevreye zarar
vermeyecek şekilde ambalajlanmasına özen gösterilmelidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
uyarınca TÜBİTAK BUTAL’in Çevre Analizleri Yeterlik Belgesinde yer alan test/analizlere
ilişkin müşteri talebi söz konusu ise, bu talebin Özel Talep Kapsamında veya Çevre
Mevzuatı Kapsamında mı olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK BUTAL’in müşterileri ile olan süreçleri, “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine tabidir.

Laboratuvarımızda radyoaktif numune analizleri yapılmamaktadır. Radyoaktif madde içeren
numune tespit edildiğinde, TAEK bilgilendirilir ve TAEK’in önerileri doğrultusunda işlem
yapılır.
2. HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

Hizmet bedeli başvuru talebi ile birlikte peşin alınır. Hizmet bedeli, TÜBİTAK BUTAL’in
banka hesabına veya hafta içi 08:00 ile 17:00 saatleri arasında veznesine yatırılabilir.

Yapılacak hizmete ait numune alma, muayene, gözetim vb. işler için TÜBİTAK BUTAL
personelinin görevlendirilmesi halinde; yol, konaklama ve iaşe giderleri müşteri tarafından
karşılanır.

Endüstriyel hizmet kataloğunda yer alan ücret bilgileri, aksi belirtilmedikçe, %18 KDV hariç
verilmiştir.
1/33
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ SÜRECİ

Acil istenen hizmetler için, mesai dışında ve/veya tatil günü çalışılması durumunda %70,
mesai saati içerisinde öncelik tanınan işlerde ise %50 ücret artışı uygulanır.

İngilizce deney (test/analiz) raporu istendiğinde, test/analiz ücretine ilave olarak, rapor
başına 40,00.-TL (KDV hariç) alınır.

İngilizce muayene raporu istendiğinde, muayene ücretine ilave olarak, sayfa başına
50,00.-TL (KDV hariç) alınır.

Verilen raporların farklı tarihte tekrar istenmesi halinde, sadece “Aslının Aynıdır” ibaresiyle
çoğaltma yapılır.
3. RAPORLAMA

Raporlar kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır. Sonuçlar sadece deneyi yapılan
numuneye aittir, maksadı aşan bir şekilde yorumlanıp kullanılamaz.

Rapor ve sonuçları, talepte bulunan müşteri tarafından reklâm amaçlı kullanılamaz.

Rapor bir bütün halinde verildiğinden, rapordan bölümler halinde alıntı yapılamaz. TÜBİTAK
BUTAL ‘in izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

Rapor ve fatura başvuru sırasında belirtilen adrese gönderilmektedir.

Raporlarda görülen;
(A) : Deney Laboratuvarı Akreditasyonu kapsamındaki test/analizi işaret eder.
Güncel bilgiye http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0494T.pdf adresinden ulaşılabilir.
(Y) : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlik Belgesi kapsamındaki test/analizi işaret
eder.Güncel bilgiye http://laboratuvar.cevre.gov.tr/yonetim/belgeler/butalbelgeeki.pdf
adresinden ulaşılabilir.
(AK) : Muayene Kuruluşu Akreditasyonu kapsamındaki muayene metodunu işaret eder.
Güncel bilgiye http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0039M.pdf adresinden ulaşılabilir.

Raporun hazırlanmasına müteakip müşteriye bildirim yapılır.
4. İNDİRİMLER

Katalogda verilen ücretler üzerinden, Kamu ve Üniversitelere %20 indirim oranı uygulanır.
5. BANKA BİLGİLERİ
T.C. Ziraat Bankası Altıparmak Şubesi, Bursa
IBAN: TR580001000750097332595001
Herhangi bir yayın yapılmaksızın, maliyet veya mevzuat gereği, ücretler değiştirilebilir. Kataloğun
güncel haline www.butal.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
2/33
TEST/ANALİZ HİZMETLERİ – HİZMET ŞARTLARI
1.
GENEL
1.1 Bu doküman TÜBİTAK BUTAL ile müşteri arasında bağıtlanmış idari, mali ve hukuki şartları içerir.
1.2 Hizmet başvurusundan sonuçlanmasına kadar geçen süreçte, TÜBİTAK BUTAL ile müşteri
arasındaki tüm yazışma ve ekleri bu şartnamenin bir parçası olarak kabul edilir.
1.3 Hizmet bedeli test/analiz talebi ile birlikte peşin alınır. Belirtilen banka hesabına yatırılması, ilgili
dekontun Endüstriyel Hizmet Bürosuna (EHB) iletilmesi ya da hafta içi 08:00 ile 17:00 saatleri
arasında TÜBİTAK BUTAL veznesine yatırılmasını takiben iş giriş süreci başlatılır.
1.4 Endüstriyel Hizmet Kataloğunda yer alan ücret bilgileri, aksi belirtilmedikçe, %18 KDV hariç
verilmiştir.
1.5 Acil istenen hizmetler için, mesai dışında ve/veya tatil günü çalışılması durumunda %70, mesai
içinde öncelik tanınan işlerde ise %50 ücret artışı uygulanır.
1.6 Test/analiz raporu kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır. Sonuçlar sadece deneyi yapılan
numuneye aittir, maksadı aşan bir şekilde yorumlanıp kullanılamaz.
1.7 TÜBİTAK BUTAL’de radyoaktif numune analizleri yapılmamaktadır. Radyoaktif madde içeren
numune tespit edildiğinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) bilgilendirilir ve TAEK’in önerileri
doğrultusunda işlem yapılır.
2.
MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI
2.1 Müşteri, almak istediği test/analiz hizmetini Endüstriyel Hizmet Kataloğundan belirledikten sonra,
Test/analiz Talep Formunu doldurarak EHB’ye başvurur. Kendi antetli kağıdı ile başvuru yapması
halinde, müşteri burada geçen hizmet şartlarını kabul etmiş sayılır.
2.2 Test/analiz için standart/metodun müşteri tarafından verilmesi gerekliliği olup, verilememesi
halinde talep konusu standart/metot Endüstriyel Hizmet Kataloğundan müşteri ile birlikte belirlenir.
2.3 Numuneler, EHB ’ye üç yöntemle ulaştırılabilir: (a) Müşteri numuneyi elden teslim edebilir, (b)
Müşteri numuneyi kargo veya posta ile gönderebilir, (c) Talep üzerine, TÜBİTAK BUTAL personeli
müşterinin gösterdiği yerde numune alabilir. Müşterinin yerinde verilen hizmetler için TÜBİTAK
BUTAL personelinin iş sağlığı ve güvenliği müşteri tarafından sağlanır.
2.4 Yapılacak analizlere ait numune alma işlemi için TÜBİTAK BUTAL personelinin görevlendirilmesi
halinde; yol, konaklama ve iaşe giderleri müşteri tarafından karşılanır.
2.5 Numuneler, Endüstriyel Hizmet Kataloğunda belirtilen miktar ve ambalaj içinde getirilmeli, üzerinde
numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler (numunenin adı, kodu, numune alınış tarihi gibi) bulunmalıdır.
Numunelerin miktarı ve ambalaj türü belirtilmemiş ise insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek
şekilde ambalajlanmasına özen gösterilmelidir. TÜBİTAK BUTAL nakil sırasında numunede
oluşabilecek hasardan sorumlu değildir.
2.6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği uyarınca
TÜBİTAK BUTAL’in Çevre Analizleri Yeterlik Belgesinde yer alan test/analizlere ilişkin müşteri
talebi söz konusu ise, bu talebin Özel Talep Kapsamında veya Çevre Mevzuatı Kapsamında mı
olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
3/33
TEST/ANALİZ HİZMETLERİ – HİZMET ŞARTLARI
2.7 Müşteri, ücretini kendisi ödemek koşuluyla rapor ve faturanın kargo ile gönderilmesini isteyebilir.
Bu durum başvuru sırasında mutlaka belirtilmelidir.
2.8 Rapor ve sonuçları reklâm amaçlı kullanılamaz.
2.9 Rapor bir bütün halinde verildiğinden, rapordan bölümler halinde alıntı yapılamaz. TÜBİTAK
BUTAL’in izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
2.10 Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyor ise başvuru sırasında mutlaka belirtilmelidir.
2.11 Türkçe dışında İngilizce rapor da isteniyor ise başvuru sırasında mutlaka belirtilmelidir. Hizmetin
tamamlanması sonrası başka dilde rapor talebi kabul edilmez. İngilizce rapor istendiğinde
test/analiz hizmet ücretine ilave ücret alınır.
3.
TÜBİTAK BUTAL’İN SORUMLULUKLARI
3.1 TÜBİTAK BUTAL hizmet talebini imkanları dahilinde karşılamaktan sorumludur. Hizmet
portföyünde olmayan taleplerin karşılanmasından sorumlu tutulamaz.
3.2 Endüstriyel Hizmet Kataloğunda belirtilmeyen test/analiz isteklerinde, müşteriye teklif verilir.
Teklifin kabul edilmesi ve hizmet bedelinin banka hesap numarasına yatırılarak dekontun EHB’ye
iletilmesi ya da elden TÜBİTAK BUTAL veznesine yatırılmasını takiben hizmet iş giriş süreci
başlatılır.
3.3 Müşteri başvurduğunda; test/analizin akreditasyon kapsamında olup olmadığı, hangi deney
metodunun müşteri ihtiyacını daha iyi karşılayabileceği, talep edilecek ücret, ödeme yöntemi ve
rapor teslim süresi hakkında açıklayıcı bilgi verilir.
3.4 Numune test/analiz için gerekli şartlarda değil ise, müşteri ile karşılıklı mutabakata varılarak, ilgili
prosedüre göre numunenin iadesi veya şartlı kabul süreci işletilir.
3.5 Önceden tahmin edilemeyen sebeplerden dolayı hizmette bir aksama söz konusu olduğunda,
müşteriye bilgi verilir ve hizmet süreci hususunda mutabakat sağlanır.
3.6 Raporun hazırlanmasına müteakip müşteriye bildirim yapılır.
3.7 Rapor ve faturanın müşteriye ulaştırılması başvuru sırasında belirtilen teslim şekline göre yapılır.
3.8 Tarafsızlık ilkesi doğrultusunda, yasal yükümlülükler haricinde, üçüncü taraflara hiçbir şekilde bilgi
ve belge verilmez.
4.
ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ
4.1 TÜBİTAK BUTAL “TS ISO 10002: Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi”ni uygulayarak,
müşteriden gelen beğeni, öneri, şikayet ve itirazları en kısa sürede, objektif, adil ve yasal şartlara
uygun, müşteri odaklı bir yaklaşımla incelemekte ve geri bildirimde bulunmaktadır. Beğeni, öneri,
şikayet ve itirazlar (224) 233 94 40/Dahili-234 numaralı telefon veya [email protected] eposta adresi üzerinden iletilebilir.
4.2 TÜBİTAK BUTAL ile müşteri arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda; öncelikle karşılıklı mutabakat
aranır. Çözümsüzlük durumunda hal mercii Bursa Mahkemeleridir.
4/33
TEST/ANALİZ TALEP FORMU
5/33
MUAYENE HİZMETLERİ – HİZMET ŞARTLARI
1.
GENEL
1.1 Bu doküman TÜBİTAK BUTAL ile müşteri arasında bağıtlanmış idari, mali ve hukuki şartları içerir.
1.2 Hizmet başvurusundan sonuçlanmasına kadar geçen süreçte, TÜBİTAK BUTAL ile müşteri
arasındaki tüm yazışma ve ekleri bu şartnamenin bir parçası olarak kabul edilir.
1.3 Hizmet bedeli peşin alınır. Belirtilen banka hesabına yatırılması, ilgili dekontun Endüstriyel Hizmet
Bürosuna (EHB) iletilmesi ya da hafta içi 08:00 ile 17:00 saatleri arasında TÜBİTAK BUTAL
veznesine yatırılmasını takiben iş giriş süreci başlatılır.
1.4 Endüstriyel Hizmet Kataloğunda yer alan ücret bilgileri, aksi belirtilmedikçe, %18 KDV hariç
verilmiştir.
1.5 Acil istenen hizmetler için, mesai dışında ve/veya tatil günü çalışılması durumunda %70, mesai
içinde öncelik tanınan işlerde ise %50 ücret artışı uygulanır.
1.6 Muayene sonuçları muayenesi yapılan numuneye aittir. TÜBİTAK BUTAL, muayene raporunda yer
alan sonuç ve yorumların müşteri tarafından herhangi bir şekilde suistimali veya yanlış
yorumlanması ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımaz.
1.7 Muayene faaliyetinin ve bunun için kullanılan test/analiz metotlarının akredite edilmiş olması, hiçbir
koşul altında TÜBİTAK BUTAL tarafından çalışması yapılan malzemelerin akreditasyon kurumu
tarafından onaylandığı veya sertifikalandırıldığı hususunu ima etmez.
1.8 Muayene raporu düzenlenmiş bir ürün için, farklı müşterilerden talep olsa dahi, tekrar muayene
hizmeti verilmez.
1.9 TÜBİTAK BUTAL ek bilgi veya açıklama talep etme hakkını ve hatta müşterinin muayene hizmeti
talebini yerine getirmeyi reddetme hakkını saklı tutar.
1.10 TÜBİTAK BUTAL’de radyoaktif numune analizleri yapılmamaktadır. Radyoaktif madde içeren
numune tespit edildiğinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) bilgilendirilir ve TAEK’in önerileri
doğrultusunda işlem yapılır.
2. MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI
2.1 Müşteri, almak istediği muayene hizmetini Endüstriyel Hizmet Kataloğundan belirledikten sonra,
Muayene Hizmeti Talep Formunu doldurarak EHB’ye başvurur. Kendi antetli kağıdı ile başvuru
yapması halinde, müşteri burada geçen hizmet şartlarını kabul etmiş sayılır.
2.2 Numuneler, EHB ’ye üç yöntemle ulaştırılabilir: (a) Müşteri numuneyi elden teslim edebilir, (b)
Müşteri numuneyi kargo veya posta ile gönderebilir, (c) Talep üzerine, TÜBİTAK BUTAL personeli
müşterinin gösterdiği yerde numune alabilir. Müşterinin yerinde verilen hizmetler için TÜBİTAK
BUTAL personelinin iş sağlığı ve güvenliği müşteri tarafından sağlanır.
2.3 Muayene personelinin TÜBİTAK BUTAL dışında görevlendirilmesi halinde; yol, konaklama ve iaşe
giderleri hizmet bedeli içerisinde yer alır.
2.4 Numuneler üzerinde numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler (numunenin adı, kodu, numune alınış tarihi
gibi) bulunmalıdır ve insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmasına özen
gösterilmelidir. TÜBİTAK BUTAL nakil sırasında numunede oluşabilecek hasardan sorumlu
değildir.
2.5 Müşteri, ücretini kendisi ödemek koşuluyla rapor ve faturanın kargo ile gönderilmesini isteyebilir.
Bu durum başvuru sırasında belirtilmelidir.
6/33
MUAYENE HİZMETLERİ – HİZMET ŞARTLARI
2.6 Rapor ve sonuçları, talepte bulunan müşteri tarafından reklâm amaçlı kullanılamaz.
2.7 Rapor bir bütün halinde verildiğinden, rapordan bölümler halinde alıntı yapılamaz. TÜBİTAK
BUTAL’in izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
2.8 Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyor ise başvuru sırasında mutlaka belirtilmelidir.
2.9 Türkçe dışında İngilizce rapor da isteniyor ise başvuru sırasında mutlaka belirtilmelidir. Hizmetin
tamamlanması sonrası başka dilde rapor talebi kabul edilmez. İngilizce rapor istendiğinde ilave
ücret alınır.
2.10 Müşteri tarafından muayene hizmetinin iptal edilmesi halinde, iptal tarihine kadar yapılmış test ve
analizler ücretlendirilir. Hizmetin TÜBİTAK BUTAL tarafından iptal edilmesi halinde, herhangi bir
ücret talep edilmez.
3. TÜBİTAK BUTAL’İN SORUMLULUKLARI
3.1 TÜBİTAK BUTAL hizmet talebini imkanları dahilinde karşılamaktan sorumludur. Hizmet
portföyünde olmayan taleplerin karşılanmasından sorumlu tutulamaz.
3.2 Endüstriyel Hizmet Kataloğunda belirtilmeyen muayene isteklerinde, müşteriye teklif verilir.
Muayene süresi, çalışma tipine, sayısına ve mevcut iş yüküne bağlı olarak TÜBİTAK BUTAL
tarafından tespit edilir. Teklifin kabul edilmesi ve hizmet bedelinin banka hesap numarasına
yatırılarak dekontun EHB’ye iletilmesini ya da elden TÜBİTAK BUTAL veznesine yatırılmasını
takiben hizmet iş giriş süreci başlatılır.
3.3 Müşteri başvurduğunda; muayene hizmetinin akreditasyon kapsamında olup olmadığı, hangi
muayene metodunun müşteri ihtiyacını daha iyi karşılayabileceği, talep edilecek ücret, ödeme
yöntemi ve rapor teslim süresi hakkında açıklayıcı bilgi verilir.
3.4 Numune muayene için gerekli şartlarda değil ise, müşteri ile karşılıklı mutabakata varılarak, ilgili
prosedüre göre numunenin iadesi veya şartlı kabul süreci işletilir.
3.5 Muayene işlemi ile ilgili ilave bilgi, numune, belge gerekli olduğunda veya öngörülemeyen
sebeplerden dolayı hizmette bir aksama söz konusu olduğunda müşteri bilgilendirilir. Gecikme
süresi Hizmet Standartlarında belirtilen hizmet süresine ilave edilir.
3.6 Rapor ve faturanın müşteriye ulaştırılması başvuru sırasında belirtilen teslim şekline göre yapılır.
3.7 Raporun hazırlanmasına müteakip müşteriye bildirim yapılır.
3.8 Tarafsızlık ilkesi doğrultusunda, yasal yükümlülükler haricinde, üçüncü taraflara hiçbir şekilde bilgi
ve belge verilmez.
4. ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ
4.1 TÜBİTAK BUTAL “TS ISO 10002: Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi”ni uygulayarak,
müşteriden gelen beğeni, öneri, şikayet ve itirazları en kısa sürede, objektif, adil ve yasal şartlara
uygun, müşteri odaklı bir yaklaşımla incelemekte ve geri bildirimde bulunmaktadır. Beğeni, öneri,
şikayet ve itirazlar (224) 233 94 40/Dahili 234 numaralı telefon veya [email protected] eposta adresi üzerinden iletilebilir.
4.2 TÜBİTAK BUTAL ile müşteri arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda; öncelikle karşılıklı mutabakat
aranır. Çözümsüzlük durumunda hal mercii Bursa Mahkemeleridir.
7/33
MUAYENE HİZMETİ TALEP FORMU
8/33
AKREDİTASYON / KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGELERİ
9/33
MALZEME - TEKSTİL LABORATUVARI
NUMUNE KABUL ŞARTLARI
KİMYASAL ANALİZLER
Numune Miktarı
Lif Tanımı
20x20 cm
Yağ Tayini, Lif Kompozisyonu
30x30 cm veya 20 gram
Renk Farklılığı
Kumaş Eninden 30 cm
Beyazlık Derecesi
Kumaş Eninden 30 cm
Kükürt Tespiti
30x30 cm
Elyaf Olmayan Madde Miktarı
Kumaş Eninden 30 cm
Fuel Oil Testleri
En az 250 ml
Formaldehit Analizi
20 gram (Hava almayacak şekilde kapalı olmalı)
pH Tayini
20 gram
KUMAŞ PERFORMANS TESTLERİ
Numune Miktarı
Su İticilik (Spray Test)
Kumaş Eninden 70 cm
Su Geçirmezlik
Kumaş Eninden 70 cm
Yanma Testleri
Kumaş Eninden 200 cm
Yıkama Sonrası Boyut Değişimi
Kumaş Eninden 100 cm
Yıkama Sonrası Görünüm
Kumaş Eninden 80 cm
Hidrofilite
30x30 cm
Dinlendirme ve Keçeleşme Çekmesi
Kumaş Eninden 100 cm
Mukavemet Testleri (Kopma, Yırtılma, Patlama,
200 cm
Dikiş Mukavemeti, dikiş açılması, Hava Geçirgenliği)
KUMAŞ ÖZELLİKLERİ
Numune Miktarı
Numara, Büküm, Sıklık, Gramaj
Kumaş Eninden 100 cm
İPLİK TESTLERİ
Numune Miktarı
Numara
1 Bobin (en az 1000 metre)
Büküm, Mukavemet
1 Bobin (en az 2500 metre)
İplik Düzgünsüzlüğü
En az 5000 metre
Rutubet
1 Bobin (Hava almayacak şekilde kapalı olmalı)
10/33
MALZEME - TEKSTİL LABORATUVARI
NUMUNE KABUL ŞARTLARI
ELYAF TESTLERİ
Numune Miktarı
Elyaf Uzunluğu, Olgunluk, Mukavemet
50 gram Elyaf
Elyaf İnceliği
100 gram Elyaf
Pamukta Neps, Kemp-Kıl
50 gram Elyaf
Yabancı Madde Tayini
500 gram Elyaf
HASLIK TESTLERİ
Numune Miktarı
Işık Haslığı
20x20 cm
Yıkama Haslığı
20x20 cm
Sürtme Haslığı
20x20 cm
Kuru Temizleme Haslığı
20x20 cm
Su Haslığı
20x20 cm
Asit Haslığı
20x20 cm
Alkali Haslığı
20x20 cm
Peroksit Haslığı
20x20 cm
Hipoklorit Haslığı
20x20 cm
Klorlu Su Haslığı
20x20 cm
Deniz Suyu Haslığı
20x20 cm
11/33
MALZEME -TEKSTİL LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
LİF TEST VE ANALİZLERİ
MT 1
DEMET ELYAF UZUNLUĞU
MT 1.1
- Pamuk
MT 1.2
MT 2
- Yün
TEK LİF UZUNLUĞU
MT 3
TEK LİF MUKAVEMETİ
MT 4
ELYAF İNCELİĞİ
MT 4.1
- Hava Geçirgenliği Yöntemi
MT 4.2
- Mikroprojeksiyon
MT 4.3
- Gravimetrik
MT 5
OLGUNLUK (Mikroprojeksiyon)
MT 6
RUTUBET
MT 7
YABANCI MADDE TAYİNİ
MT 7.1
- Pamuk
MT 7.2
- Yün
MT 8
KIVRIM SAYISI
MT 9
YIKAMA RANDIMANI
MT 10
KÜL MİKTARI
İPLİK TEST VE ANALİZLERİ
MT 11
İPLİK DOĞRUSAL YOĞUNLUĞU (Numara)
MT 12
ELASTAN İPLİK DOĞRUSAL YOĞUNLUĞU
MT 13
BÜKÜM (Bir Kat İçin)
MT 14
KOPMA KUVVETİ-UZAMA
MT 15
İPLİK DÜĞÜM / HALKA KOP. KUVVETİ
MT 16
İPLİK DÜZGÜNSÜZLÜĞÜ
MT 17
RUTUBET
MT 18
FİLAMENT SAYISI
MT 18.1
50 Adede Kadar
MT 18.2
50 - 150 Adet Arası
MT 18.3
150 - 300 Adet Arası
MT 19
PUNTA ARALIĞI
MT 20
RİNG - OE MUKAYESESİ
MT 21
KESİT ŞEKLİ
MT 21.1
- Kesit Şekli
MT 21.2
- Kesit Şekli (Mikrotomlu)
MT 23
BOBİN METRAJI
MT 24
BOBİN SERTLİK TAYİNİ
MT 25
KAYNAMA ÇEKMESİ
MT 26
KESİK ELYAF/FİLAMENT MUKAYESESİ
KUMAŞ TEST VE ANALİZLERİ
Birim
Ücret
(TL)
ISO 4913
ISO 920, ASTM D1575, ISO 2646, ISO 2848,
TS 1162 ISO 920
TS 715 ISO 6989, TS1140, ASTM D5103,
ISO 6989,
BS EN ISO 5079, ISO 5079, EN ISO 5079
100
TS 1009 ISO 1136, TS 1174, ISO 2403
TS 1186, ASTM D2130, BS 2043, ISO 137
TS 2874 EN ISO 1973, ISO 1973, BS 2061
TS 1414, ISO 4912
ASTM D1576, TS 467
60
120
120
120
80
TS 1104
70
240
35
170
110
BUTAL FM03
BUTAL KM005
TS 8003
TS 244 EN ISO 2060, ISO 2060,
BS EN ISO 2060
ASTM D2951, ASTM D2653
TS 247 EN ISO 2061, ISO 2061,
BS EN ISO 2061
(A) TS EN ISO 2062, (A) EN ISO 2062,
(A) ISO 2062, (A) BS EN ISO 2062,
(A) DIN EN ISO 2062, TS 246, ISO 6939
TS 5692
TS 628, ASTM D1425
TS 248
100
120
120
55
90
60
80
80
80
80
BUTAL FM05
BUTAL FM05
BUTAL FM05
BUTAL FM08
BUTAL FM06
65
100
180
35
55
BUTAL FM02
BUTAL FM02
60
100
40
40
110
30
TS 8288
MT 27
İPLİK DOĞRUSAL YOĞUNLUĞU (Numara)
TS 255, ISO 7211-5, EN 13392, TS EN 14970
70
MT 28
ÖRGÜDEN DOLAYI KISALMA ORANI
TS 254, ISO 7211-3, BS 2863, BUTAL
55
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
12/33
MALZEME -TEKSTİL LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
MT 29
BÜKÜM (Bir Kat İçin)
MT 30
SIKLIK
MT 31
İLME-ZEMİN ORANI
MT 32
GRAMAJ
MT 33
KALINLIK
MT 34
KUMAŞ ENİ
MT 35
DİKİŞ ADIM SIKLIĞI
MT 36
MİKROSKOBİK GÖRÜNTÜ ALMA
MT 36.1
- Mikroskobik Görüntü Alma
MT 36.2
- Mikroskobik Görüntü Alma (Mikrotomlu)
KUMAŞ PERFORMANS TEST VE ANALİZLERİ
MT 38
BUTAL FM15
BUTAL FM15
75
50
40
40
40
30
30
60
100
KOPMA DAYANIMI
MT 38.1
- Kopma Dayanımı ve Uzaması
(4500 N’a kadar)
MT 38.2
- Kopma Dayanımı
(4500 N - 9500 N’a kadar)
MT 39
YIRTILMA DAYANIMI
MT 40
PATLAMA MUKAVEMETİ
MT 41
DİKİŞ PATLAMA MUKAVEMETİ
MT 42
TS 256, ISO 7211-4
(A) TS 250 EN 1049-2, (A) ISO 7211-2,
(A) BS EN 1049-2, (A) EN 1049-2, EN 14971,
TS EN14971
TS 629
(A) ISO 3801, (A) TS 251, (A) TS EN 12127,
(A) BS EN 12127, (A) EN 12127,
(A) DIN EN 12127, BS 2471
ISO 5084, TS 7128 EN ISO 5084
TS EN 1773, BS EN 1773
BUTAL FM07
Birim
Ücret
(TL)
DİKİŞ MUKAVEMETİ / DİKİŞ AÇILMASI
(A) ISO 13934-1, (A) ISO 13934-2,
(A) BS EN ISO 13934-1,
(A) BS EN ISO 13934-2, (A) EN ISO 13934-1,
(A) TS EN ISO 13934-1, (A) EN ISO 13934-2,
(A) DIN EN ISO 13934-1,
(A) DIN EN ISO 13934-2,
ASTM D5034, ASTM D5035
85
165
(A) TS EN ISO 13937-1,(A)TS EN ISO 13937-2,
(A) TS EN ISO 13937-3,(A)TS EN ISO 13937-4,
(A) BS EN ISO 13937-1,(A)BS EN ISO 13937-2,
(A) BS EN ISO 13937-3,(A)BS EN ISO 13937-4,
(A) ISO 13937-1, (A) ISO 13937-2,
(A) ISO 13937-3, (A) ISO 13937-4,
(A) EN ISO 13937-1,(A) EN ISO 13937-2,
(A) EN ISO 13937-3,(A) EN ISO 13937-4,
(A) DIN EN ISO 13937-1,
(A) DIN EN ISO 13937-2,
(A) DIN EN ISO 13937-3,
(A) DIN EN ISO 13937-4, ASTM D1424
(A) ISO 13938-1,
(A) TS 393 EN ISO 13938-1,
(A) BS EN ISO 13938-1,
(A) DIN EN ISO 13938-1, (A) EN ISO 13938-1,
ISO 3379, TS EN ISO 13938-2, TS 7126,
BS EN ISO 13938-1/2, ISO 13938-2,
TS 11611
ISO 13935-1, BS EN ISO 13935-1,
ISO 13935-2, BS EN ISO 13935-2,
ISO 13936-1,
TS EN ISO 13936-1, ISO 13936-2,
TS EN ISO 13936-2, BS EN ISO 13936-1,
BS EN ISO 13936-2,
TS 1619-1 EN ISO 13935-1,TS EN ISO 13935-2
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
13/33
85
65
65
100
MALZEME -TEKSTİL LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
MT 43
Birim
Ücret
(TL)
BONCUKLANMA VE YÜZEY DEĞİŞİMİ
MT 43.1
- Boncuklanma Kutusu Metodu (ICI)
(A) ISO 12945-1, (A) TS EN ISO 12945-1,
(A) BS EN ISO 12945-1,
(A) DIN EN ISO 12945-1, (A) EN ISO 12945-1
60
MT 43.2
- Martindale Metodu
(A) ISO 12945-2, (A) TS EN ISO 12945-2,
(A) BS EN ISO 12945-2,
(A) DIN EN ISO 12945-2, (A) EN ISO 12945-2
75
-Taklalı Serbest Düşme Metodu(Atlas-30dk)
(A) ASTM D3512, (A) TS 10258, ISO 12945-3
60
TS ISO 9867
70
(A) ISO 12947-2, (A) EN ISO 12947-2,
(A) DIN EN ISO 12947-2,
(A) BS EN ISO 12947-2,
(A) TS EN ISO 12947-2,
TS EN 530, ISO 12947-3, BS EN ISO12947-3,
TS EN ISO 12947-3, BS EN ISO 12947-4,
ISO 12947-4, BS EN ISO 12947-4
90
MT 43.3
MT 44
MT 45
MT 45.1
KIRIŞMA (Buruşmazlık)
MARTINDALE AŞINMA DAYANIMI
- Martindale Aşınma Dayanımı
(30.000 Devire kadar)
MT 45.2
MT 46
MT 46.1
MT 46.2
MT 46.3
MT 47
- İlave Her 10.000 Devir İçin
TABER AŞINMA DAYANIMI (1000 gram ve 2000 Devir’e Kadar)
- Görünüm Değerlendirmesine Göre
- Gramaj Kaybına Göre
- Gramaj Kaybı + Görünüm Değerlendirmesi
EĞİLME DAYANIMI (Katılık)
TS 1409
80
90
130
60
MT 48
KAT DÜZELME AÇISI TAYİNİ
100
MT 49
HAVA GEÇİRGENLİĞİ
MT 50
KUMAŞ ELASTİKİYETİ
TS 390 EN 22313,TS ISO 9867, ISO 9867
(A) ISO 9237, (A) BS EN ISO 9237,
(A) TS 391 EN ISO 9237, (A) EN ISO 9237,
(A) DIN EN ISO 9237
BUTAL FM13,TS EN 14704-1, BS EN 14704-1
MT 51
MT 51.1
MT 51.2
MT 52
ÇORAPLAR- ESNEKLİK
- Enine Esneklik
- Boyuna Esneklik
ELEKTRİK DİRENCİ
TS 401
TS 401
EN 1149-1/2, TS EN 1149-1/2
90
90
110
MT 53
YAĞ İTİCİLİK
(A) TS EN ISO 14419, (A) EN ISO 14419,
(A) ISO 14419
90
MT 54
SU İTİCİLİK (Spray Test)
(A) EN ISO 4920, (A) TS EN ISO 4920,
(A) ISO 4920
40
MT 55
SU GEÇİRMEZLİK
(A)TS 257 EN 20811, (A) EN 20811, (A) ISO 811
MT 55.1
MT 55.2
MT 55.3
0-1000 mm-su sütunu
1000-5000 mm-su sütunu
5000-…... mm-su sütunu
MT 56
YIKAMA SONRASI BOYUT DEĞİŞİMİ
MT 56.1
- İlave Her Yıkama İçin
KURU TEMİZLEME SONRASI
BOYUT DEĞİŞİMİ
- İlave Her Kuru Temizleme İçin
TS EN ISO 3175-1,
TS EN ISO 3175-2
MT 57.1
50
90
50
70
120
(A) TS EN ISO 6330, (A) ISO 6330
(A) BS EN ISO 6330, (A) TS EN ISO 3759,
(A) EN ISO 3759, (A) ISO 3759, (A) ISO 5077
(A) TS EN ISO 5077, (A) EN ISO 5077
MT 57
15
70
20
100
50
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
14/33
MALZEME -TEKSTİL LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
TS 6247, TS 5755, TS 5754, ISO 7769,
ISO 7770, ISO 7768,
Birim
Ücret
(TL)
MT 58
YIKAMA SONRASI GÖRÜNÜM
MT 59
BASKI DAYANIMI
MT 60
HİDROFİLİTE
MT 61
KAPİLARİTE
45
MT 62
SPİRALİTE
80
MT 63
DİNLENDİRME-KEÇELEŞME ÇEKMESİ
70
70
(A) TS 866, TS 629, TS EN 14697
TS 2374
40
120
RENK HASLIKLARI
MT 64
IŞIK HASLIĞI
(A) EN ISO 105 B02,
(A) EN ISO 105 B02, (A) ISO 105 B02,
(A) BS EN ISO 105 B02
MT 64.1
4 Mavi Yün Standardında 4'e Eşit Solma
Olduğunda
130
MT 64.2
6 Mavi Yün Standardında 4'e Eşit Solma
Olduğunda
240
MT 64.3
7 Mavi Yün Standardında 4'e Eşit Solma
Olduğunda
480
MT 65
XENON WEATHER-O-METER
İLE IŞIK HASLIĞI
MT 65.1
5 Numuneye Kadar Grup Olarak
MT 65.2
5 Numune Üzeri Her Numune İçin
SAE J 2412, J 2527, FIAT 50451,
RENAULT D 27-1911, ISO 4892-2,
IVECO 16-D180
13
TL/saat
1
TL/saat
2
MT 67
UV IŞIK HASLIĞI (Her Numune İçin)
ISO 21898, TS EN 277, ASTM D 53
MT 68
GÜN IŞIĞI İLE YAŞLANDIRMA
Suntest Cihazıyla
MT 69
YIKAMA HASLIĞI
(A) TS EN ISO 105 C06, (A) EN ISO 105 C06,
(A) ISO 105 C06,
BS EN ISO 105 C06, EN ISO 105 C08,
TS EN ISO 105 C08, ISO 105 C09,
EN ISO 105 C09,TS EN ISO 105 C09,
ISO 105 C10,TS EN ISO 105 C10,
EN ISO 105 C10
50
MT 70
KURU TEMİZLEME HASLIĞI
(A) TS EN ISO 105 D01, (A) ISO 105 D01,
(A) EN ISO 105 D01
55
MT 71
SÜRTME HASLIĞI
(A) TS EN ISO 105 X12,
(A) EN ISO 105 X12, (A) ISO 105 X12
45
MT 72
SÜRTME HASLIĞI (Organik Solventlerle)
EN ISO 105-D02, ISO 105 D02
45
MT 73
TER HASLIĞI
(A) TS EN ISO 105 E04, TS EN ISO 105 B07
TL/saat
7
TL/saat
MT 73.1
- Alkali
(A) EN ISO 105 E04
50
MT 73.2
- Asit
(A) ISO 105 E04
50
50
50
MT 74
SU HASLIĞI
(A) TS EN ISO 105 E01, (A) EN ISO 105 E01,
(A) ISO 105 E01
MT 75
DENİZ SUYU HASLIĞI
TS EN ISO 105 E02, ISO 105 E02,
EN ISO 105 E02
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
15/33
MALZEME -TEKSTİL LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
Birim
Ücret
(TL)
MT 76
KLORLU SU HASLIĞI
TS EN ISO 105 E03, EN ISO 105 E03,
ISO 105 E03, BS EN ISO 105 E03
60
MT 77
ASİT DAMLASINA KARŞI RENK HASLIĞI
EN ISO 105 E05, ISO 105 E05,
BS EN ISO 105 E05, EN ISO 105 E05
40
MT 78
ALKALİ DAMLASINA KARŞI RENK HASLIĞI
TS EN ISO 105 E06, ISO 105 E06,
EN ISO 105 E06
40
MT 79
SU DAMLASINA KARŞI RENK HASLIĞI
TS EN ISO 105-E07
40
MT 80
PEROKSİT HASLIĞI
TS 400 EN ISO 105 N02, BS EN ISO 105 N02,
ISO 105 N02, BS EN ISO 105 N02
60
MT 81
HİPOKLORİT HASLIĞI
TS 739 EN 20105 N01, ISO 105 N01
60
MT 82
ÜTÜ HASLIĞI
(A) TS 472 EN ISO 105 X11,
(A) EN ISO 105 X11, (A) ISO 105 X11
50
MT 83
KURU ISI HASLIĞI
(A) TS 3515 EN ISO 105 P01,
(A) EN ISO 105 P01, (A) ISO 105 P01
50
KİMYASAL ANALİZLER
MT 85
ELYAF OLMAYAN MADDE MİKTARI
TS 4416
MT 86
LİF TANIMI VE KOMPOZİSYONU
TS 4739
180
MT 86.1
- Tek Lif
80
MT 86.2
- İkili Karışım
ISO 1833
100
MT 86.3
- Üçlü Karışım
TS 4785, ISO 5088
120
MT 86.4
- Pamuk-Viskon Karışımlar İçin
ISO 1833-6
165
MT 86.5
- İlave Her Lif İçin
MT 86.6
- DSC+FTIR Çalışması
180
MT 86.7
- FT-IR ile Lif Tanım ve Kompozisyonu
120
25
MT 87
SEM 'de Altın Kaplama
MT 88
SEM 'de Görüntü
MT 89
SEM 'de EDX Yarı Kantitatif Analiz
MT 90
MERSERİZASYON DERECESİ
TS 935
165
MT 91
FORMALDEHİT TAYİNİ
Su Ekstraksiyonu Metodu
ISO 14184-1, EN ISO 14184-1,
BS EN ISO 14184-1
165
MT 92
YAĞ Miktarı
Petroleteri Ekstraksiyonu ile
110
MT 93
RENK ÖLÇÜMLERİ
MT 93.1
- Renk Koordinatları
(Numunede L.a.b. Değerleri Ölçülmesi)
55
100
60
Konica Minolta Spektrofotometre ile
60
MT 94.1
- Sayısal Olarak Verilmiş L.a.b. Değerine
Göre (Renk Koordinatları Ölçülmesi ve
Verilen Sayısal Değere Göre Renk
Farklılığının Hesaplanması)
Konica Minolta Spektrofotometre ile
75
MT 94.2
- Orijinal Renk Numunesi Verildiğinde Cihazla (Orijinal ve Karşılaştırılacak
Numuneye Ait Renk Koordinatları
Ölçülmesi ve Renk Farklılığı
Hesaplanması)
Konica Minolta Spektrofotometre ile
110
MT 94
RENK FARKLILIĞI
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
16/33
MALZEME -TEKSTİL LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
MT 94.3
- Orijinal Renk Numunesi Verildiğinde Gözle Tayin
(Orijinal ve Karşılaştırılacak Numune
Arasındaki Renk Farkı)
Birim
Ücret
(TL)
Gri Skalaya Göre
35
MT 95
Beyazlık İndeksi
ISO 105-J02
75
MT 96
pH
TS EN ISO 3071, EN ISO 3071
45
MT 97
OPTİK TESPİTİ
MT 98
FENOLİK SARARMA
COURTAULDS Metodu
MT 101
KÜKÜRT TAYİNİ
TS 3596 Madde 2.3.5
40
110
80
KUMAŞ ANALİZLERİ (DÜZ, YUVARLAK, ÇÖZGÜLÜ ÖRME, DOKUMA)
MT 102
TEMEL ÖRGÜLER
MT 103
ÖZEL ÖRGÜLER
45
Özel
fiyat
KONFEKSİYON AKSESUAR TEST VE ANALİZLERİ
FERMUAR AÇMA KAPAMA TESTİ
FERMUAR TESTLERİ
MT 105.1
- ELCİK DAYANIMI
- ÜST DURDURUCU KENAR ZIRHINA
MT 105.2
TESPİTİ
MT 104
ASTM D2062, TS 11516
90
BS 3084, TS 11516
55
BS 3084, TS 11516
55
BS 3084, TS 11516
55
BS 3084, TS 11516
55
BS 3084, TS 11516
55
BS 3084, TS 11516
55
BS 3084, TS 11516
55
BS 3084, TS 11516
55
BS 3084, TS 11516
55
MT 105
MT 105.3
MT 105.4
MT 105.5
MT 105.6
MT 105.7
MT 105.8
MT 105.9
- ENİNE KUVVET ALTINDA DİŞ DİRENCİ
- KAPALI UÇLU FERMUAR
ALT DURDURUCU DAYANIMI
- TUTTURUCUNUN YAN KUVVET
DİRENCİ
- AÇIK UÇLU FERMUAR
ALT DURDURUCU DAYANIMI
- KURSÖR KİLİT DİRENCİ
- KURSÖR AĞZININ
DEFORMASYON DİRENCİ
- ZİNCİR ENİ
MT 106
ÇIT ÇIT DAYANIM TESTİ
ASTM D4846
55
MT 107
CIRT BANT
EN 12242
80
HALI TESTLERİ
MT 108
KALINLIK ÖLÇÜLMESİ
TS 3374 ISO 1765, ISO 1765
40
MT 109
DİNAMİK YÜK ALTINDA KALINLIK AZALMASI
TS 3375 ISO 2094, ISO 2094
120
MT 110
STATİK YÜK ALTINDA KALINLIK AZALMASI
TS 3378, TS 7578, ISO 3415
80
MT 111
İLME DAYANIMI
ISO 4919, TS 5145
80
MT 112
ESKİME (TETRAPOT)
TS 8775
MT 112.1
- Eskime (.....100.000 Devir'e Kadar)
120
MT 112.2
- Eskime (100.000-400.000 Devir)
300
MT 113
SIKLIK
TS 5285 ISO 1763
MT 114
GRAMAJ
TS 7576 ISO 8543, ISO 8543
40
MT 115
HAV KÜTLESİ TAYİNİ
TS 7576 ISO 8543, ISO 8543
100
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
17/33
100
MALZEME -TEKSTİL LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
HAV YÜKSEKLİĞİ
MT 117
İLMEK SAYISI TESPİTİ
ELASTİK YER DÖŞEMELERİ
MT 116
Birim
Ücret
(TL)
TS 7125 ISO 1766
TS 5285 ISO 1763
100
60
MT 118
BİRİM ALAN KÜTLESİ
TS EN ISO 23997
40
MT 119
AŞINMA DAYANIMI
TS EN 660-2, Taber
90
MT 120
KAT KALINLIĞI
TS EN ISO 24340
40
MT 121
TOPLAM KALINLIK
TS EN ISO 24346
40
MT 122
YOĞUNLUK
TS EN ISO 23996
85
YANMA TESTLERİ
MT 123
DİKEY YANMA TESTLERİ
MT 123.1
Dikey Yanma - I (Kumaşlar)
(A) TS EN ISO 6941, (A) ISO 6941,
(A) BS EN ISO 6941, (A) EN ISO 6941
300
MT 123.2
Dikey Yanma- II (Otomotiv)
(A) 95/28/AT Ek 6 (EC), (A) UN ECE R 118 Ek 8
300
MT 123.3
Dikey Yanma- III (Perdelik)
EN 1101, EN 1102, EN 1103
240
(A) 95/28/AT (EC) Ek 4, (A) TS ISO 3795,
(A) ISO 3795, TS 6346, (A) UN-ECE R 118 Ek 6
(A) FMV SS 302
350
MT 124
YATAY YANMA TESTLERİ
MT 230
Ön Durulama İşlemleri
50
MT 127
DÖŞEMELİK Kumaşlar İçin Yanma Testleri
(A) BS 5852: 4-5-6-7 (Cribler),
(A) BS 5852; 0-1-2-3 Tutuşturma Kaynakları,
(A) TS EN 1021-1/2,
(A) EN 1021-1/2
MT 128
YATAK Numuneleri İçin Yanma Testleri
(Herbir Tutuşturma Kaynağı İçin)
(A) TS EN 597-1/2, (A) EN 597-1/2
300
TS EN ISO 12952-1/2, EN ISO 12952-1/2
300
TS EN ISO 15025, EN ISO 15025, ISO 15025
300
MT 129
MT 130
YATAK TEKSTİLİ MALZEMELERİ İçin
Yanma Testleri
(Her bir Tutuşturma Kaynağı İçin)
KORUYUCU GİYSİLER İçin Yanma Testleri
350
OTO DÖŞEMELİKLERİ TEST VE ANALİZLERİ
MT 132
BONCUKLANMA TESTİ
BUTAL FM26
90
MT 133
DİNAMİK SÜRTÜNME KATSAYISI
BUTAL FM25, EN 14882
90
MT 134
KIRIŞMA ESNEKLİĞİ
BUTAL FM24
110
MT 135
DİKİŞ YORULMASI
BUTAL FM23
165
MT 136
ELEKTRİK DİRENCİ
YUMUŞAKLIK TAYİNİ
KUMAŞ ELASTİKİYETİ
YÜZEYLER ARASI YAPIŞMA
DİKİŞ DAYANIMI
LAMİNE AYRILMASI
TS EN 1149-1/2, EN 1149-1/2
TS 4651 EN 25978
110
80
110
110
110
100
KOPMA DAYANIMI VE UZAMASI
TS 2008 EN ISO 1421, ISO 1421
110
MT 143
YIRTILMA DAYANIMI
TS 3241-2 EN ISO 4674-2,
ISO 4674-2, ISO 4674-1
MT 144
YÜZEYLER ARASI YAPIŞMA DERECESİ
TS 4651 EN 25978
MT 137
MT 138
MT 139
MT 140
MT 141
KAPLAMALI KUMAŞLAR TEST VE ANALİZLERİ
MT 142
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
18/33
90
100
MALZEME -TEKSTİL LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
Birim
Ücret
(TL)
MT 145
PATLAMA MUKAVEMETİ
MT 146
BÜKÜLEBİLİRLİK TAYİNİ (Yassı Halka )
MT 147
AŞINMA DAYANIMI
MT 148
KAUÇUĞUN KUMAŞA YAPIŞMA KUV.
TS 4712
MT 149
KALINLIK
TS 1534-3 EN ISO 2286-3
40
MT 150
BİRİM ALAN AĞIRLIĞI
TS 1534-2 EN ISO 2286-2
40
MT 151
BOY
TS 1534-1 EN ISO 2286-1
30
MT 152
EN
TS 1534-1 EN ISO 2286-1
30
MT 153
TOPLAM KÜTLE
TS 1534-1 EN ISO 2286-1
40
65
TS EN ISO 7854, ISO 7854
90
130
100
DOKUSUZ YÜZEY TEST VE ANALİZLERİ
MT 154
KOPMA DAYANIMI VE UZAMASI
ISO 9073-3, BS EN ISO 9073-3, TS EN 29073-3
85
MT 155
YIRTILMA DAYANIMI
BS EN ISO 9073-4, TS EN 29073-4,
ISO 9073-4, ASTMD 5733, ASTM D5734,
ASTM D5735
85
MT 156
GRAMAJ
ISO 9073-1, BS EN ISO 9073-1,
TS EN 29073-1, ASTM D6242
40
MT 157
KALINLIK
ISO 9073-2, ASTM D5729
40
MT 158
EĞİLME DAYANIMI
ASTM D5732, ISO 9073-7
60
DERİ TEST VE ANALİZLERİ
MT 169
KOPMA DAYANIMI
TS EN ISO 3376, ISO 3376
85
MT 170
YIRTILMA DAYANIMI
TS EN ISO 3377-1, ISO 3377-1,
TS EN ISO 3377-2, ISO 3377-2,
ASTM D2212, TS EN 388
85
MT 171
MT 172
GÖRÜNÜR YOĞUNLUK
PATLAMA DAYANIMI (Bilya Metodu)
ISO 3379
85
85
MT 173
DİKİŞ YIRTILMA DAYANIMI
TS EN ISO 23910
85
MT 174
KALINLIK
40
MT 175
UÇUCU MADDE (RUTUBET) TAYİNİ
MT 176
SU HASLIĞI
TS EN ISO 4684, ISO 2589, ASTM D1813
TS EN ISO 4684, TS 235 Madde 1.1.1,
TS 235 Madde 1.2.1
TS EN ISO 11642, ISO 11642
MT 177
TER HASLIĞI
TS ISO 11641, ISO 11641
MT 178
KURU TEMİZLEME HASLIĞI
TS EN ISO 11643, ISO 11643
65
MT 179
DERİ SÜRTME HASLIĞI (Kuru-Yaş)
TS EN ISO 11640, EN ISO 11640,
ISO 11640, BS EN ISO 11640
65
MT 180
pH TAYİNİ
TS EN ISO 4045, EN ISO 4045, ISO 4045
60
MT 181
SU İLE LEKELENMEYE KARŞI
RENK HASLIĞI
TS EN ISO 15700
40
MT 182
ÇATLAMA DAYANIMI
ASTM D6075
135
MT 183
DİKLOROMETANDA ÇÖZÜNEN MADDE
MİKTARI
TS EN ISO 4048 Madde 5.1,
TS 235 Madde 1.1.3, TS 235 Madde 1.2.3
190
MT 185
SÜRTME HASLIĞI
ISO 20433
MT 125
DERİDE KÜL MİKTARI
TS 235
130
MT 126
SUDA ÇÖZÜNEN MADDE MİKTARI
TS 235
130
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
19/33
80
55
100
45
Birim
Ücret
(TL)
MALZEME -TEKSTİL LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
METAL TEST VE ANALİZLERİ
MT 186
YOĞUNLUK
MT 187
TENEKE KALINLIĞI
85
TS EN ISO 10202 Madde. 9.2
65
POLİMER VE POLİMERİK KOMPOZİT MALZEME TEST VE ANALİZLERİ
MT 191
NUMUNE HAZIRLAMA
BASMA TESTİ
BÜKME (Flexure) TESTİ
(3 Noktada / 4 Noktada)
YOĞUNLUK
ISO 1183-1
85
MT 192
SERTLİK TAYİNİ (Shore A)
TS EN ISO 2439:10
40
MT 193
YIRTILMA DAYANIMI
TS 4698 ISO 34-1:97, ASTM D624,
BS 2782:P3 METOT 360B, ISO 6383-1,
ASTM D3574
85
MT 194
KOPMA MUKAVEMETİ VE UZAMASI
85
MT 195
KALINLIK
40
MT 196
DİFFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRİ
(DSC ÇEKİMİ)
MT 197
SÜNGERDE SIKIŞTIRMA MUKAVEMETİ
ASTM D3575, TS EN ISO 1856
100
MT 198
SÜNGERDE KALICI EZİLME YÜZDESİ
ASTM D3575, TS EN ISO 1856
100
MT 199
SÜNGERDE YOĞUNLUK
TS EN ISO 845
MT 200
ÇÖP TORBALARINDA DÜŞÜRME
TS EN 13592
200
MT 201
ÇÖP TORBALARINDA SIZMA
TS EN 13592
200
300
MT 188
MT 189
MT 190
55
100
30
TL/adet
100
85
ALETLİ TEST VE ANALİZLERİ
MT 203
HASTA ALTI BEZİ SU EMİCİLİK
ISO 11948-1
MT 204
DARBE DAYANIMI
ISO 179-2, ISO 180, ISO 3127, ISO 6603-1/2, ISO
7765-1/2, ASTM D256, ASTM D2444,
ASTM D 3763, ASTM D5628
MT 205
BUHAR GEÇİRGENLİĞİ
BS 3424, BS 7209
MT 206
TGA
250
MT 207
Polimerik Malzemelerde Erime Noktası ve
Soğuk Kristalizasyon Sıcaklığı ve Camlaşma
Sıcaklığı Belirlenmesi ve Orantısal Olarak
Kristalinite Yüzdesinin Hesaplanması
(DSC ile, Tek Çekim)
180
MT 208
MT 209
150
TL/adet
100
ISI ALTINDA MUKAVEMET
100
o
TL/adet
(+150 C 'ye Kadar)
ISI ALTINDA MUKAVEMET
100
o
TL/adet
(-70 C 'ye Kadar)
MT 211
TOZ YOĞUNLUK ÖLÇÜMÜ
MT 227
SES YUTUM KATSAYISI
100
ISO 10534-2, ASTM E1050
200
YAŞLANDIRMA TEST VE ANALİZLERİ
MT 214
MT 214.1
BELLİ SICAKLIKTA BEKLETME TESTLERİ
- Sıcakta Bekletme,
(+)1…….(+)100 °C
(24 saate kadar)
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
20/33
90
Birim
Ücret
(TL)
MALZEME -TEKSTİL LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
MT 214.2
- Sıcakta Bekletme, (+)101…….(+)180 °C
(24 saate kadar)
120
MT 214.3
- Sıcakta Bekletme, (+)181…….(+)250 °C
(24 saate kadar)
150
MT 214.4
- Sıcakta Bekletme,
(-)35…….0 °C
(24 saate kadar)
150
MT 214.5
- Sıcakta Bekletme,
(-)70…….(-)35 °C
(24 saate kadar)
200
MT 215
NEMLENDİRME (24 Saate Kadar)
(% 10…….% 95)
(24 saate kadar)
90
MT 216
GÖRÜNÜM DEĞERLENDİRMESİ
(24 saate kadar)
40
MT 217
GÜN IŞIĞI İLE YAŞLANDIRMA
7
TL/saat
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
21/33
KİMYA – ÇEVRE LABORATUVARI
NUMUNE KABUL ŞARTLARI
NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ
 Su ve atıksu numuneleri en az 3 litre, en fazla 10 litre olarak temiz (hiç kullanılmamış) plastik bidon
veya cam kavanoza alınmalıdır.
 Mümkün ise, kabın ağzı kapak ile numune arasında hava kalmayacak şekilde kapatılmalıdır. Ulaşım
sırasında çalkalanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
 Yağ ve gres analizi yapılacak numuneler,1 litrelik cam kavanoz ile, herhangi bir aktarma kabı
kullanılmaksızın kaynağından doğrudan alınmalıdır.
 Arıtma çamuru ve toprak numuneleri 1 kg temiz plastik torba, ağzı geniş plastik bidon veya cam
kavanoza alınmalıdır. Arıtma çamuru numuneleri filtre presten geçirilmiş kek kıvamında olmalıdır.
 Atık yağ numuneleri bulundukları kabın içinden en az 5 değişik noktadan (farklı derinlik) kompozit
olarak cam veya plastik kaba yaklaşık 500 ml olacak şekilde alınmalıdır.
 İçme suyu kabı hariç, kullanılmış gıda maddesi (meşrubat, yağ vb.) veya temizlik ürünü ambalajları
vb. kaplardaki numuneler kabul edilmez.
 Kömür (Kok, petrokok, taş kömürü, gibi) numuneleri 2 kg’dan az 5 kg’dan fazla olmamalı ve numune
torbalarının ağzı sızdırmaz bir şekilde kapatılmış olmalıdır, mümkünse çift torba kullanılmalıdır.
Numunenin cinsi (Kok, petrokok, taş kömürü gibi) numune kapları üzerinde belirtilmelidir. Numune
bilgileri (numune adı, kuruluş adı, numune kodu, numune alma tarihi, numune alma saati vb.) analiz
talep formu/yazısında ve/veya numune ambalajı üzerinde bulunmalıdır. Kömür numunelerinin
tamamı numune hazırlık işlemine tabi tutulur ve bu numuneden hazırlanan analiz numuneleri 6 ay
boyunca saklanır.
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatı kapsamında; iç izleme, denetim ve izin amaçlı analiz
başvurularında numunenin yetki belgesine sahip kişilerce alınmış olması ve mühürlenmiş olması
şartı aranır.
22/33
KİMYA - ÇEVRE LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
SU ve ATIKSUDAN NUMUNE ALINMASI
KÇ 1
ANLIK NUMUNE
KÇ 2
İKİ SAATLİK NUMUNE
(A) TS ISO 5667-6
(A) TS ISO 5667-6
KÇ 3
24 SAATLİK NUMUNE
(A) TS ISO 5667-6
SU ve ATIKSUDA FİZİKSEL ANALİZLER
(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22nd Edition 2012)
KÇ 8
İLETKENLİK
(A) 2510-B. Laboratuvar Metodu
KÇ 10 SICAKLIK
(A) 2550-B. Laboratuvar ve Saha Metodu
KÇ 11 KIZDIRMA KAYBI
(A) EN 12879
Birim
Ücret
(TL)
80
170
430
32
32
60
KÇ 12
TOPLAM KATI MADDE
(A) 2540-B. Toplam Katı Madde
60
KÇ 13
TOPLAM ASKIDA KATI MADDE
(A) 2540-D. Toplam Askıda Katı Madde
60
KÇ 14
TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE
(A) 2540-C. Toplam Çözünmüş Madde
60
KÇ 16 ÇÖKEBİLEN MADDE
(A) 2540-F. Çökebilen Madde Metodu
SU ve ATIKSUDA KİMYASAL ANALİZLER
(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22nd Edition 2012)
KÇ 17 pH
(A) 4500-H+ B. Elektrometrik Metot
60
KÇ 18
KÇ 19
KÇ 21
TOPLAM SERTLİK
ALKALİNİTE
(A) 2340-C. EDTA Titrimetrik Metot
(A) 2320-B. Titrasyon Metodu
SÜLFİT (SO3-2)
(A) 4500-SO3-2 B. İyodometrik Metot
40
40
75
KÇ 22
SÜLFÜR (S-2)
(A) 4500-S-2 F. İyodometrik Metot
32
75
KÇ 23
FLORÜR (F )
(A) 4500-F D. SPADNS Metot
KÇ 24
KLORÜR (Cl-)
(A) 4500-Cl- C. Cıva-2 Nitrat Metodu
75
KÇ 25
SERBEST KLOR (Cl)
(A) 4500-Cl G. DPD Kolorimetrik Metot
50
KÇ 26
KÇ 27
-
-
-2
SÜLFAT (SO4 )
+6
-2
(A) 4500-SO4 E. Türbidimetrik Metot
155
75
KROM+6 (Cr )
YÜZEY AKTİF MADDE (MMAM) (ABS)
AMONYAK (NH3)
(A) 3500-Cr B. Kolorimetrik Metot
75
KÇ 28
KÇ 29
(A) 5540-C. Yüzey Aktif Maddeler
(A) 4500-NH3 F. Fenat Metodu
160
155
KÇ 30
NİTRAT (NO3)
(A) TS 6231
75
KÇ 31
NİTRİT (NO2)
(A) 4500-NO2 B. Kolorimetrik Metot
75
KÇ 33
TOPLAM FOSFOR
(A) 4500-P B. Persülfat Yakma Metot
(A) 4500-P D. Kalay-2-Klorür Metodu
190
KÇ 34
FENOL
(A) 5530-B. Ön İşlem Distilasyon
(A) 5530-D. Direkt Spektrofotometrik Metot
170
KÇ 9
SERBEST SİYANÜR
(A) 4500-CN E. Kolorimetrik Metot
KÇ 35
TOPLAM SİYANÜR
(A) 4500-CN D. Titrimetrik Metot
195
KÇ 36
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ)
(A) 5210-D Respirometrik Metot
108
KÇ 37
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
(A) 5220-B. Açık Reflux Metot
130
KÇ 38
YAĞ VE GRES (n-hexan Ekstraksiyonu)
(A) 5520-B. Kısmi-Gravimetrik Metot
170
KÇ 39
SODYUM ABSORBSİYON ORANI (SAR)
(A) 3111-B. AAS – Alevli
(A) TS EN ISO 11885
225
KÇ 42
RENK
(A) 2120-C. Spektrofotometrik Metot
(A) S.M. 2120 E. Tristimulus Spekt. Metot
(A) TS EN ISO 7887 B Spektrofotometrik Metot
KÇ 43
TOPLAM ORGANİK KARBON (TOC)
(A) 5310-B. Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
23/33
80
75
100
KİMYA - ÇEVRE LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
KÇ 44
HİDROKARBON
(A) 5520-F. Hidrokarbonlar
FLORÜR, KLORÜR, NİTRİT, FOSFAT,
GT 183 BROMÜR, NİTRAT, SÜLFAT (IC ile) (Parametre (A) EN ISO 10304-1
Başına)
Birim
Ücret
(TL)
230
75
GT 188 TOPLAM KJELDAHL AZOTU
(A) ISO 5663
170
GT 189 TOPLAM AZOT
SU ve ATIKSUDA AĞIR METAL ANALİZLERİ
KÇ 45 AAS- ALEVLİ
KÇ 48 AAS- SOĞUK BUHAR (Hg)
KÇ 49 ICP-MS
KÇ 58 ICP-OES
ATIK, ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ
KÇ 6
ELUAT HAZIRLAMA
KÇ 20 KURU KALINTI ve SU MUHTEVASI TAYİNİ
KÇ 8
İLETKENLİK
KÇ 17 pH
KÇ 11 KIZDIRMA KAYBI
KÇ 14 TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE
KÇ 23 FLORÜR (F-)
KÇ 24 KLORÜR (Cl-)
(A) DIN 38409-28
230
(A) 3111 B. AAS - Alevli
(A) 3112 B. AAS - Soğuk Buhar
(A) TS EN ISO 17294-1, (A) TS EN ISO 17294-2
(A) TS EN ISO 11885
(A) TS EN 12457- 4
(A) TS 9546 EN 12880, (A) TS ISO 11465
(A) 2510-B. Laboratuvar Metodu
(A) 4500-H+ B. Elektrometrik Metot
(A) EN 12879
(A) 2540-C. Toplam Çözünmüş Madde
(A) 4500-F- D. SPADNS Metot
(A) 4500-Cl- C. Cıva-2 Nitrat Metodu
75
75
75
75
230
60
32
32
60
60
155
75
KÇ 26
SÜLFAT (SO4-2)
(A) 4500-SO4-2 E. Türbidimetrik Metot
KÇ 34
FENOL
(A) 5530-B. Ön İşlem Distilasyon
(A) 5530-D. Direkt Spektrofotometrik Metot
170
KÇ 43
ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK KARBON (DOC)
(A) 5310-B. Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
100
(A) TS 12089 EN 13137
(A) EPA 5021, (A) EPA 8260B
(A) TS EN 14039
100
570
405
GT 191 TOPLAM ORGANİK KARBON – TOC
KÇ 78 BTEX ANALİZİ (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)
KÇ 79 MİNERAL YAĞ ANALİZİ
KÇ 86 PCB ANALİZİ
(A) TS EN 15308
KÇ 45 AAS - ALEVLİ
(A) 3111 B. AAS - Alevli
KÇ 48 AAS - SOĞUK BUHAR (Hg)
(A) 3112 B. AAS - Soğuk Buhar
KÇ 49 ICP-MS
(A) TS EN ISO 17294-1, (A) TS EN ISO 17294-2
KÇ 58 ICP-OES
(A) TS EN ISO 11885
KATI YAKIT ANALİZLERİ
KÇ 50 NUMUNE KIRMA ve ANALİZE HAZIRLAMA
(A) ISO 13909-4
KÇ 51 UÇUCU MADDE
(A) ASTM D7582
KÇ 52 TOPLAM NEM
(A) ISO 589, (A) ASTM D7582
KÇ 53 KÜL
(A) ASTM D7582
KÇ 54 KARBON
(A) TS ISO/TS 12902
KÇ 55 KÜKÜRT
(A) ASTM D4239
KÇ 56 ISIL DEĞERİ
(A) ISO 1928
KÇ 57 YETKİ BELGESİ KAPSAMINDAKİ KÖMÜR ANALİZİ
KALORİFER YAKITI, FUEL-OIL ve DİĞER PETROL ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
KÇ 59 KÜL
ASTM D482
KÇ 60 KÜKÜRT
ASTM D4294
KÇ 62 ISIL DEĞER TAYİNİ
TS 1740, ASTM D240
KÇ 64
PARLAMA NOKTASI
ASTM D93, ISO 3679
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
24/33
75
810
75
75
75
75
65
85
85
85
65
100
250
670
70
130
150
55
KİMYA - ÇEVRE LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ TOZU ANALİZLERİ
KÇ 68 KİMYASAL BİLEŞİMİ
TS EN 615
Birim
Ücret
(TL)
350
ATIK YAĞ ANALİZLERİ
KÇ 100 NUMUNE ALMA
TEHLİKELİ SIVI ATIĞIN HAZIRLANMASI
KÇ 90
ve ELEMENT ANALİZİ (T.Cr, As, Cd, Pb)
(A) TS 900-1 EN ISO 3170
285
(A) ASTM D6052
300
KÇ 69
TOPLAM HALOJENLER
KÇ 70
PARLAMA NOKTASI
KÇ 71
PETROL ÜRÜNLERİ VE KULLANILMIŞ
YAĞLARDA GCMS İLE PCB TAYİNİ
KÇ 65
PETROL ÜRÜNLERİ VE KULLANILMIŞ
YAĞLARDA GCMS İLE PCB TAYİNİ
(A) EPA 5050
(A) 4500-Cl- C. Cıva-2 Nitrat Metodu
(A) ASTM D93
(A) İşletme İçi Metot
(TS EN 12766-1, TS EN 12766-2 ECD yerine MS
Dedektör kullanılarak modifiye edilmiştir.)
(A) TS EN 12766-1
(A) TS EN 12766-2
KÇ 66
YALITIM SIVILARINDA PCB ANALİZİ
(A) İşletme İçi Metot (EN 61619 ECD yerine MS
Dedektör kullanılarak modifiye edilmiştir)
GT 190 KLORÜR
(A) EPA 5050, (A) EN ISO 10304-1
230
55
810
810
810
75
BOYA ve DİĞER BENZER YÜZEY KAPLAMALARI
KÇ 99
KURŞUN TAYİNİ
(A) CPSC-CH-E1003-09.1
175
GAZ KROMATOGRAFİ (GC) / GAZ KROMATOGRAFİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)
KÇ 80
GC/MS ANALİZİ (KALİTATİF, KANTİTATİF BİLEŞEN BAŞINA)
300
KÇ 84
HEADSPACE GC / GC-MS
330
KÇ 85
METOT GELİŞTİRME
(Özel Kolon ve Kimyasal Standart Gerektiğinde, Bunların Ücretleri Ayrıca İlave Edilecektir)
1000
ENERJİ DAĞILIMLI X-IŞINI FLÜORESANS (EDXRF) SPEKTROMETRESİ
KÇ 88
ERİTİŞ YÖNTEMİ İLE MAJÖR BİLEŞEN TAYİNİ
KÇ 91
EDXRF CİHAZINDA SPEKTRUM ÇEKİMİ
KÇ 92
EDXRF CİHAZINDA YAĞLAMA YAĞLARINDA
ELEMENT ANALİZİ
300
75
(A) İşletme İçi Metot
420
(Ca, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Sn, Ba, Pb)
KÇ 98
TOPRAK ÖRNEKLERİ NUMUNE HAZIRLAMA
KÇ 93
TOPRAK ÖRNEKLERİNDE ELEMENT ANALİZİ
(A) İşletme İçi Metot
(Parametre başına)
KÇ 94
KÇ 95
KÇ 96
KÇ 97
120
NUMUNE HAZIRLAMA (Pres ve Eritiş Tablet)
KALİTATİF ELEMENT ANALİZİ
KANTİTATİF ELEMENT ANALİZİ (Tek Element)
KANTİTATİF ANALİZ (İlave Her Element)
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
25/33
75
55
130
110
40
GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI
NUMUNE KABUL ŞARTLARI
NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ
 Yapılacak analiz türüne ve analiz sayısına göre numune miktarı değişmekle beraber, katı gıda
numunelerinde en az 1 kg, sıvı gıda numunelerinde en az 1 litre numune gereklidir.
 Numuneler zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında olmalı ya da ağzı sıkıca kapalı temiz
plastik veya cam kaplarda olmalıdır.
 Numune, nem almasını önleyecek şekilde ambalajlanmalı ve numune yüksek sıcaklığa maruz
kalmadan teslim edilmelidir.
 Işıktan ve sıcaklıktan etkilenebilecek numunelerin ambalajları koyu renkli olmalıdır.
 Soğukta muhafaza edilmesi gereken numuneler (et, süt ve süt ürünleri vb.) soğuk zincir süreci
sağlanmış şekilde teslim edilmelidir.
 Numune kapları üzerinde; numune tanımı, numune alma tarihi vb. bilgiler okunaklı bir şekilde yer
almalıdır.
26/33
GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
Birim
Ücret
(TL)
BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ
GT 1
GT 2
KIRILMA İNDİSİ
ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK)
TS 4960 EN ISO 6320
TS 4959
GT 3
İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda)
EN ISO 3961
60
GT 4
GT 5
İYOT SAYISI (Ekstre Edilen Yağda)
PEROKSİT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda)
EN ISO 3961
(A) EN ISO 27107
100
55
GT 6
PEROKSİT SAYISI (Ekstre Edilen Yağda)
(A) EN ISO 27107
70
GT 7
ASİTLİK (Katı ve Sıvı Yağlarda)
(A) EN ISO 660
50
GT 8
ASİTLİK (Ekstre Edilen Yağda)
(A) EN ISO 660
80
GT 9
SABUNLAŞMA SAYISI
TS 4962 EN ISO 3657
GT 10
SABUNLAŞMAYAN MADDE MİKTARI
TS 4963
215
GT 11
SABUN MİKTARI
TS 5038
60
GT 12
GT 13
ETERDE ÇÖZÜNMEYEN YABANCI MADDE
NEM MİKTARI
TS 894
TS 1607 EN ISO 662
GT 14
ÇÖZÜNMEYEN SAFSIZLIK İÇERİĞİ
ISO 663
80
GT 15
UV IŞIĞINDA ÖZGÜL SOĞURMA
ISO 3656
130
GT 16
MİNERAL YAĞ ARANMASI (Kalitatif)
TS 5039
80
GT 17
PAMUK YAĞI ARANMASI (Kalitatif)
TS 5041
80
GT 18
PRİNA YAĞI ARANMASI (Kalitatif)
TS 5042
80
GT 19
SUSAM YAĞI ARANMASI (Kalitatif)
TS 5044
80
GT 20
GT 21
GT 22
YARI KURUYAN YAĞ ARANMASI (Kalitatif)
E VİTAMİNİ (a-tokoferol)
A VİTAMİNİ (a-asetat)
TS 5046
HPLC Cihazı ile
HPLC Cihazı ile
80
210
305
GT 24
SU İÇERİĞİ TAYİNİ (Karl Fischer Cihazı ile)
ISO 8534
150
GT 25
YAĞ ASİTLERİ KOMPOZİSYONU
(Ekstre Edilen Yağda)
TS 4664 EN ISO 5508
210
GT 26
YAĞ ASİTLERİ KOMPOZİSYONU
(Katı ve Sıvı Yağlarda)
TS 4664 EN ISO 5508
170
50
40
60
170
45
BAL ANALİZLERİ
GT 27
GT 28
GT 29
NEM
SUDA ÇÖZÜNMEYEN KATI MADDE
TİCARİ GLUKOZ
IHC (Bölüm 1)
TS 3036
TS 3036
60
50
80
GT 30
HMF (HİDROKSİMETİL FURFUROL)
TS 3036
150
GT 31
GT 32
GT 33
DİASTAZ SAYISI
ASİTLİK
ELEKTRİK İLETKENLİĞİ
TS 3036
TS 3036
IHC (Bölüm 2)
195
65
80
ZEYTİN ANALİZLERİ
GT 35
TUZ TAYİNİ
TS 774
50
GT 36
ASİTLİK
TS 774
50
GT 37
pH TAYİNİ
TS 774
50
GT 39
ANTİOKSİDAN KAPASİTE
Spektrofotometrik Metot
100
GT 40
TOPLAM FENOLİK MADDE
Spektrofotometrik Metot
100
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
27/33
GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
GT 41 PEYNİRDE TİTRE EDİLEBİLİR ASİTLİK
GT 42 PEYNİRDE NEM VE TOPLAM KURU MADDE
GT 43 PEYNİRDE pH TAYİNİ
ÇİKOLATA VE KAKAO ANALİZLERİ
GT 45 ÇİKOLATADA NEM
GT 46 ÇİKOLATADA TOPLAM YAĞ
Birim
Ücret
(TL)
TS 591
TS 591, TS EN ISO 5534
TS 591
50
45
50
TS 7800
TS 7800
45
60
GT 47 KAKAODA YAĞ TAYİNİ
GT 48 KAKAODA ASİTLİK TAYİNİ
SALÇA ANALİZLERİ
TS 3076-1
TS 3076-1
60
50
GT 49 TOPLAM ASİTLİK TAYİNİ
GT 50 SUDA ÇÖZÜNEN KURU MADDE TAYİNİ
GT 51 %10 HCL’DE ÇÖZÜNMEYEN KÜL TAYİNİ
GT 52 TOPLAM ŞEKER
GT 53 TUZ TAYİNİ
ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
GT 57 NİTRİT VE NİTRAT (IC Cihazı ile)
GT 58 TUZ (KLORÜR)
GT 59 TOPLAM YAĞ
TAHİN VE TAHİN HELVASI ANALİZLERİ
TS 1125 ISO 750
TS 1466
TS 1128 ISO 763
TS 1466
TS 5000
GT 61
TS EN 12014-4
TS 1747-1 ISO 1841-1
TS 1744
PEROKSİT SAYISI (Ekstre Edilen Yağda)
GT 62 ASİT SAYISI (Ekstre Edilen Yağda)
GT 63 NEM TAYİNİ
GT 64 PROTEİN TAYİNİ
GT 65 KÜL MİKTARI
GT 66 TUZ TAYİNİ
TAHIL VE TAHIL ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
50
50
80
110
50
70
50
60
(A) EN ISO 27107
70
(A) EN ISO 660
TS 1201 EN ISO 1741
KJIELDAHL Metodu
TS 6399
TS 2590
80
45
50
80
50
GT 67
PROTEİN TAYİNİ
(A) EN ISO 20483
50
GT 68
KÜL TAYİNİ (KURU MADDEDE)
(A) EN ISO 2171
125
GT 69
GT 70
GT 71
NEM TAYİNİ
YAĞ ASİTLİĞİ TAYİNİ
YAĞ TAYİNİ
(A) EN ISO 712
TS 6179 ISO 7305
45
50
60
FINDIK VE KÜSPE ANALİZLERİ
GT 74 YAĞ TAYİNİ
GT 75 KÜL TAYİNİ
GT 76 NEM TAYİNİ
GT 77 PROTEİN TAYİNİ
GT 78 HAM (LİF) SELÜLOZ TAYİNİ
MEYVE, SEBZE ÜRÜNLERİ VE KONSERVE ANALİZLERİ
GT 79 5-HMF (HİDROKSİMETİL FURFUROL)
ISO 5984, TS 921
ISO 771, TS 3075
(A) EN ISO 5983-2
ISO 5498
60
80
45
50
135
TS 6178 ISO 7466
360
GT 80
FORMOL SAYISI
TS EN 1133
60
GT 81
GT 82
GT 83
FOSFOR TAYİNİ
ÇÖZÜLEBİLİR KATI MADDE (BRIX)
pH TAYİNİ
TS EN 1136
ISO 2173, TS 4890
TS 1728 ISO 1842
85
50
50
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
28/33
GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
GT 84
C VİTAMİNİ
GT 85
NİTRAT TAYİNİ (İyon Kromatografi Cihazı ile)
TS 6397
(A) TS EN 12014-2
Birim
Ücret
(TL)
130
70
KURU ÜZÜMDE YAĞ TAYİNİ
TOPLAM ŞEKER
HİDROKLORİK ASİTTE ÇÖZÜNMEYEN KÜL
SİRKEDE YAPAYLIK TESTİ
GT 89
(Asetil Metil Karbinol Testi)
GT 90 SALAMURADA TUZ
MEYVE NEKTARI ANALİZLERİ
GT 94 ŞEFTALİ NEKTARINDA MEYVE ORANI
GT 95 VİŞNE NEKTARINDA MEYVE ORANI
GT 96 KAYISI NEKTARINDA MEYVE ORANI
GT 97 PORTAKAL NEKTARINDA MEYVE ORANI
ÇAY ANALİZLERİ
TS 3411
LUFF-SCHROLL Metodu
TS 1128 ISO 763
TS 1596
TS 11914
TS 1597
TS 11915
450
450
450
450
GT 98 NEM
GT 99 TOPLAM KÜL
GT 101 SUDA ÇÖZÜNEN KÜLDE ALKALİLİK
GT 102 SUDA ÇÖZÜNEN KÜL MİKTARI
GT 103 SUDA ÇÖZÜNMEYEN KÜL MİKTARI
GT 104 ASİTTE ÇÖZÜNMEYEN KÜL
GT 105 HAM SELÜLOZ (LİF) TAYİNİ
ŞEKER ANALİZLERİ
TS 1562
TS 1564
TS 1567
TS 1565
TS 1565
TS 1566 ISO 1577
ISO 5498
45
80
80
80
80
80
135
GT 106 ÇÖZELTİ RENGİ
GT 107 İLETKENLİK KÜLÜ
GT 108 İNVERT ŞEKER
TS 861
TS 861
TS 861
110
80
110
GT 86
GT 87
GT 88
60
110
80
TS 1880 EN 13188
60
TS 382
50
YEMEKLİK TUZ ANALİZLERİ
GT 109 SUDA VEYA ASİTTE ÇÖZÜNMEYEN MADDE
TS 1346
70
GT 110 NEM
TS 933
45
GT 111 SODYUM KLORÜR
KABARTMA TOZU ANALİZLERİ
TS 6675
70
GT 113 FAYDALANABİLİR KARBONDİOKSİT (CO2)
TS 9053
100
GT 114 KALINTI KARBONDİOKSİT (CO2)
TS 9053
100
GT 115 SÜLFAT
TS 9053
70
HAYVAN YEMİ ANALİZLERİ
KALSİYUM, BAKIR, DEMİR, MAGNEZYUM,
GT 116 MANGAN, POTASYUM, SODYUM, ÇİNKOAAS ile
BS EN ISO 6869 (parametre başına)
100
GT 117 KURŞUN, KADMİYUM – AAS Cihazı Grafit
EN 15550
340
GT 120 AFLATOKSİN B1 TAYİNİ
HPLC Cihazı ile
230
(A) EN ISO 5983-2
50
GT 121
AZOT TAYİNİ VE
HAM PROTEİN HESAPLANMASI
GT 122 TOPLAM GOSSİPOL
TS 5889
100
GT 123 SERBEST GOSSİPOL
TS 5889
100
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
29/33
GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
Birim
Ücret
(TL)
GIDA ÜRÜNLERİNDE PESTİSİT ANALİZLERİ
MEYVE VE SEBZELERDE ORGANOKLORLU VE
GT 124 ORGANOFOSFORLU PESTİSİTLERİN GC-ECD VE
GC-NPD İLE TAYİNİ
İşletme İçi Metot
375
GT 125 ASETİK ASİT, SİTRİK ASİT
HPLC
140
GT 126 TEK BİLEŞEN ORGANİK ASİT
HPLC
70
HPLC CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER
GT 127
GT 128
GT 129
GT 130
GT 131
GT 132
BENZOAT VE SORBAT TAYİNİ
AFLATOKSİN TAYİNİ (B1, B2, G1, G2)
KAFEİN TAYİNİ
PREMİKSTE VİTAMİN A ASETAT
PREMİKSTE VİTAMİN E (dl-alfa tokoferol asetat)
FRUKTOZ VE GLUKOZ TAYİNİ
ASU L 00.00-9
HPLC Cihazı ile
TS ISO 10727
HPLC Cihazı ile
HPLC Cihazı ile
HPLC Cihazı ile
250
230
195
310
205
200
Ücret, ölçüm koşullarına bağlı olarak değişmektedir.
GT 174 NUMUNENİN ÖZELLİĞİNE GÖRE
GIDA MADDELERİYLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN ANALİZİ
PLASTİK MALZEMELERDE MİGRASYON TESTİ
(SUDA)
PLASTİK MALZEMELERDE MİGRASYON TESTİ
GT 134
(ASETİK ASİTTE)
PLASTİK MALZEMELERDE MİGRASYON TESTİ
GT 135
(ETİL ALKOLDE)
GENEL ANALİZLER
GT 133
TS EN 1186-3
230
TS EN 1186-3
245
TS EN 1186-3
245
GT 136 pH TAYİNİ
50
GT 137 İLETKENLİK TAYİNİ
GT 138 ÇÖZÜLEBİLİR KATI MADDE TAYİNİ (BRIX)
ISO 2173, TS 4890
80
50
GT 139 KIRILMA İNDİSİ
ISO 2173, TS 4890
50
GT 140
GT 141
GT 142
GT 143
GT 144
NEM
KÜL
KÜL (KURU MADDEDE)
AZOT TAYİNİ / PROTEİN HESAPLANMASI
YAĞ TAYİNİ
KJIELDAHL Metodu
Soxhlet ile Ekstraksiyon
GT 145 TOPLAM ŞEKER (Lane/Eynon, Luff-Schrool)
GT 146
45
80
125
50
60
110
ENERJİ
(Protein, Karbonhidrat, Yağ Analizleri/Hesabı Dahil)
AOAC
245
GT 147 TUZ TAYİNİ
50
GT 148 ASİTLİK TAYİNİ
50
GT 149 %10 HCl’de ÇÖZÜNMEYEN KÜL
TS 5000
80
GT 150 DİYET LİF TAYİNİ
AOAC 985.29
285
GT 151 HAM (LİF) SELÜLOZ TAYİNİ
ISO 5498
135
GT 153 SU MİKTARI TAYİNİ (Karl Fischer Cihazı ile)
ISO 760
150
GT 154 NİŞASTADA, PİRİNÇ UNUNDA GÖRÜNTÜ ALMA
Mikroskobik İnceleme
70
GT 155 KUMAŞTA / İPLİKTE / DERİDE AZOT TAYİNİ
KJIELDAHL Metodu
50
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
30/33
GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
Birim
Ücret
(TL)
NUMUNE HAZIRLAMA
SU, ASİT, ALKALİ VE ÇEŞİTLİ ÇÖZGENLERLE
ÇÖZELTİYE ALMA
GT 157 MİKRODALGA YAKMA SİSTEMİ İLE
GT 156
100
95
Ücret, çalışmanın kapsamına göre belirlenir
GT 158 LİYOFİLİZASYON İŞLEMİ (24 SAAT)
GT 159 SOXHLET İLE EKSTRAKSİYON
60
METAL / MİNERAL ANALİZLERİ
GT 160 ARSENİK
GT 161 BAKIR
GT 162 CIVA
GT 163 ÇİNKO
GT 164 DEMİR
GT 165 FOSFOR
GT 166 KADMİYUM
GT 167 KALSİYUM
GT 168 KURŞUN
GT 169 MAGNEZYUM
GT 170 POTASYUM
GT 171 SELENYUM
GT 172 SODYUM
ALETLİ ANALİZLER
AAS HİDRÜR
AAS ALEVLİ
AAS HİDRÜR
AAS ALEVLİ
AAS ALEVLİ
ICP-OES
AAS GRAFİT
AAS ALEVLİ
AAS GRAFİT
AAS ALEVLİ
AAS ALEVLİ
AAS HİDRÜR
AAS ALEVLİ
170
100
170
100
100
100
170
100
170
100
100
210
100
İYON KROMATOGRAFİ ANALİZLERİ
GT 173 İYON BAŞINA
LC-MS-MS ANALİZLERİ
70
Ücret, ölçüm koşullarına bağlı olarak değişmektedir.
GT 175 NUMUNENİN ÖZELLİĞİNE GÖRE
ELEMENTEL ANALİZ CİHAZI
GT 176 KARBON, HİDROJEN, AZOT
165
ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ
GT 177 AAS ALEVLİ
100
GT 178 AAS ELEKTROTERMAL (GRAFİT)
170
GT 179 AAS HİDRÜR
170
GT 180 AAS SOĞUK BUHAR
170
ICP-OES ANALİZLERİ
GT 181 ICP-OES İLE KANTİTATİF ELEMENT ANALİZİ
100
ICP-MS ANALİZLERİ
GT 182 ICP-MS İLE KANTİTATİF ELEMENT ANALİZİ
130
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
31/33
Birim Ücret
(TL)
MUAYENE HİZMETLERİ ANALİZLERİ - 2015
GÖZETİM
MH 1
GÖZETİM ÜCRETLERİ
(Meta Tutarına ve Çalışılan Gün Sayısına Göre Belirlenir)
750 - 3500
İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
MH 2
Tekstil Ürünlerinin Kullanım Yerinin Yapılacak Testler ve Literatür
Bazında Belirlenmesi
MH 3
Tekstil Harici Ürünlerde Kullanım Yeri ve Özelliklerinin Yapılacak
Testler ve Literatür Bazında Belirlenmesi
MH 4
Müşteri Kriterlerine Uymayan Üründeki Problem Kaynağının Tespiti
(Yapılacak Test ve Analizler Fiyatın İçindedir)
(Kesin Fiyat Tespiti Tarafımıza Getirilen Ürünün Ön İncelemesi
Yapıldıktan Sonra Belirlenir.)
(AK) T-4.01.MHM011
3000-13500
MH 5
Şartnameye Göre Görüş Bildirme
(Yapılacak Test ve Analizler Fiyatın İçinde Değildir. Sadece Kargo
Ücreti Dahildir)
(AK) T-4.01.MHM004
550
MH 6
Proses Uygunluğunun Belirlenmesi
(Yapılacak Test ve Analizler Fiyatın İçinde Değildir.)
(Kesin Fiyat Tespiti Prosesin Kapsamına Göre Belirlenir.)
MH 7
Yerinde Numune Alma
200-700
MH 8
Spektrum Yorumlama (FT-IR, DSC, TGA gibi)
300-700
MH 9
Mikroskobik Analizler ve Değerlendirme
250-750
MH 10
Boşluk Oranı
MH 11
Analitik Metotlarla Malzeme Karakterizasyonu
(Yapılacak Test ve Analizler Fiyatın İçindedir)
(AK) T-4.01.MHM002
(AK) T-4.01.MHM003
700
900
2500-5000
(AK) T-4.01.MHM012
250
MH 11.1 Hayvansal Liflerden Kaşmirin Belirlenmesi
(AK) T-4.01.MHM001
800
MH 11.2 Aramid Tipinin Belirlenmesi
(AK) T-4.01.MHM006
800
MH 11.3 PE tipinin Belirlenmesi
(AK) T-4.01.MHM007
800
MH 11.4 Karbon Lifi Analizi
850
MH 11.5 Kauçuklarda Termoset-Termoplastik ayrımı
800
MH 12
Penye – Karde Mukayesesi
(Yapılacak Test ve Analizler Fiyatın İçindedir)
MH 13
Geri Dönüşümlü Hayvansal Lif Tanımı
MH 14
Bakım Etiketinin Oluşturulması (Testler Hariç)
MH 15
Numune Hazırlama
(AK) T-4.01.MHM010
TS 4738
850
800
250
50
Not: Personel, yol giderleri, konaklama vb. masraflar müşteriye aittir.
(AK) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17020 ’ye göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0039-M)
32/33
EĞİTİM HİZMETLERİ ve BİLİMSEL ETKİNLİKLER - 2015
ETKİNLİKLER:
Etkinlik Adı
International Workshop/Study
Tour on Technical Textiles
and Nonwovens Industry(*)
Tarih
Eylül 2015
Süre
Organizasyon
12
Gün
UNIDO,
T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
TİKA ve
TÜBİTAK BUTAL
Yer
TÜBİTAK BUTAL
Bursa
(*) Türkiye–UNIDO işbirliğiyle, 2015–2017 yılları arasında düzenlenmek üzere, 3 yıllık Proje
kapsamında planlanmış olup, Projenin onaylanmasından sonra uygulamaya geçilecektir.
EĞİTİM:
1) Talep üzerine “Laboratuvar Uygulamalı Test ve Analiz Metot Eğitimleri” düzenlenir.
Kişi Başına Eğitim ücreti (TL/Kişi) = 400,00 + Uygulama Ücreti (*) dir.
: Uygulama Ücreti eğitim talebinin içeriğine göre belirlenir.
(*)
2) Uluslararası eğitim talepleri, değerlendirilerek projelendirilir ve ayrıca ücretlendirilir.
İrtibat Noktası: Nuray ASLAN, Tel: 0 224 233 94 40 / 214
DİĞER:
1) Talep üzerine Eğitim Salonları ilgili mevzuat çerçevesinde diğer kurum ve kuruluşların
istifadesine sunulabilmekte olup, günlük kullanım ücreti 300TL’dir.
2) Kütüphane-fotokopi çekim ücreti: 0,25TL/sayfa (%18 KDV dahil)‘dır.
33/33
Notlar:
34/33
35/33
Download

tübitak butal endüstriyel hizmet kataloğu-2015