Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, Društvo za upravljanje investicionim
fondovima BLB Menadžment invest, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Bors invest a.d. Banja Luka, Društvo za upravljanje investicionim fondovima
Еurоinvеstmеnt а.d. Bаnjа Lukа, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Invest nova a.d. Bijeljina, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Jahorina
Konseko Progres a.d. Pale, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal Invest a.d. Banja Luka, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara Invest a.d.
Banja Luka, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Privrednik a.d. Banja Luka, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Aktiva invest a.d. Banja Luka,
Društvo za upravljanje investicionim fondovima Zepter invest a.d. Banja Luka I Društvo za upravljanje investicionim fondovima Advantis Capital Management organizuju
aukciju za pakete akcija, zajedničkim nalogom, sljededih emitenata:
Broj akcija koje se nude na prodaju*
Oznaka
ALMNR-A
ALPRR-A
APBLR-A
BKMGR-A
CJSOR-A
CVJRR-A
DRVPR-A
ELMTR-A
ELSR-RA
FKLS-RA
FOPLR-A
FZIC-RA
GACKR-A
GLSTR-A
Naziv
emitenta
ALUMINKA
AD ŠIPOVO
ALPRO AD
VLASENICA
AUTOPREV
OZ AD B.
LUKA
TC
BALKANA
AD
MRKONJID
GRAD
ČAJAVEC
SPECIJALNA
OPREMA
AD B. LUKA
CVJEDAR
AD BANJA
LUKA
DRVOPRER
ADA AD
ŠIPRAGE
ELMONT AD
BANJA
LUKA
ELEKTROSE
RVIS AD
BANJA
LUKA
FABRIKA
KOŽA LAUŠ
AD
FOP AD
LOPARE
FABRIKA
ŽICE AD
NOVO
GORAŽDE
UIT GACKO
AD GACKO
GLAS
SRPSKI TRGOVINA
AD B.LUKA
BLBP
194.870
BRSP
EINP
EKVP
INVP
JHKP
KRIP
PLRP
PRVP
116.922
VBIP
ZPTP
Advantis
Cap.
Manag.
480.000
53.124
31.213
49.942
599.840
117.772
41.588
639.038
Stepe
n
poveć
anja
po
akciji
99.887
199.773
1.091.452
54,63
0,30
327.435,60
0,01
747.889
1.495.777
2.296.790
15,25
0,68
1.561.817,20
0,01
42.306.400
84.612.700
126.919.100
12,16
0,003
380.757,30
0,000
1
44.330
88.662
214.147
16,38
0,25
53.536,75
0,01
183.420
183.420
10,00
0,63
115.554,60
0,01
1.467.682
55,49
0,64
939.316,48
0,01
138.628
35.031
70.062
285.309
23,01
0,40
114.123,60
0,01
177.518
355.037
1.284.704
36,19
0,45
578.116,80
0,01
35.273
70.546
321.877
36,35
0,50
160.938,50
0,01
323.609
647.044
1.307.960
20,21
0,40
523.184,00
0,01
289.644
579.289
1.464.222
25,28
0,81
1.186.019,82
0,01
1.068.464
2.136.927
9.719.528
45,48
0,20
1.943.905,60
0,01
214.989
429.979
644.968
15,00
0,39
251.537,52
0,01
76.902
153.806
478.118
25,25
0,50
239.059,00
0,01
113.111
2.040.535
131.601
Početna
vrijednost
paketa (KM)
264.503
595289
63.168
Počet
na
cijena
po
akciji
(KM)
132.251
337.307
2.542.722
PREF
% od
ukupno
g broja
emitov
anih
akcija
353.316
216.058
1.930.880
Fond za
restituciju
Ukupno
akcija na
prodaju
52.641
GSMBR-A
GVLRR-A
HDMTR-A
HMPRR-A
INBL-RA
JGPBR-A
KAUTR-A
KMAGR-A
MDKTR-A
MLEKR-A
MPRDR-A
MTINR-A
NAPRR-A
NEIMR-A
NMTLR-A
OZBRR-A
OZTUR-A
PANSR-A
GRAFOSEM
BERIJA AD
BIJELJINA
GIPSARA
VOLARI AD
ŠIPOVO
HIDROMON
TAŽA AD
B.LUKA
SODA SO
HEMOPROD
UKT AD
DOBOJ
INBEL AD
BANJA
LUKA
JUGOPREV
OZ AD
BILEDA
KRAJINAAU
TO AD
BANJA
LUKA
KAMENI
AGREGATI
AD B. LUKA
MEDIKART
ZDRAVSTVE
NA
USTANOVA
AMBULANT
A AD
MLJEKARA
AD BANJA
LUKA
MESOPROD
UKT AD
BIJELJINA
MOTEL
INTERNACI
ONAL AD
B.LUKA
PD
NAPREDAK
AD
PELAGIDEV
O
NEIMARSTV
O AD
TREBINJE
NEMETALI
AD
PRIJEDOR
OZRENBOROVNO
AD
BALJEVO
POLJE FOČA
OZRENTURI
ST AD
DOBOJ
UTP PANOS
AD
VIŠEGRAD
376.191
212.970
638.910
41.390
38.085
186.783
125.397
190.131
19.933
110.650
269.585
94.621
1.307.650
48.874
97.748
146.622
11,25
0,46
67.446,12
0,01
255.329
510.659
765.988
15,00
0,26
199.156,88
0,01
82.340
164.681
748.609
45,46
0,66
494.081,94
0,01
307.467
614.934
1.774.281
24,17
0,12
212.913,72
0,001
32.925
65.849
160.097
24,31
0,50
80.048,50
0,01
16.045
32.091
196.871
61,35
0,41
80.717,11
0,01
73.507
147.118
220.625
11,64
0,20
44.125,00
0,01
96.465
192.930
289.395
14,43
0,66
191.000,70
0,01
68.101
68.101
6,94
1,04
70.825,04
0,01
514.737
1.029.474
2.190.710
16,78
0,36
788.655,60
0,01
129.385
258.771
482.777
18,08
0,08
38.622,16
0,001
113.318
226.635
339.953
14,53
0,80
271.962,40
0,01
300.759
601.518
2.209.927
36,74
0,40
883.970,80
0,01
138.146
218.033
15,78
0,16
34.885,28
0,001
80.393
150.095
18,67
0,54
81.051,30
0,01
111.549
186.717
16,51
0,57
106.428,69
0,01
208.445
416.891
625.336
14,17
0,44
275.147,84
0,01
95.041
190.081
403.693
21,24
0,53
213.957,29
0,01
79.887
58.085
11.617
75.168
118.571
PLDGR-A
PLPRR-A
PNFLR-A
POEXR-A
PROGR-A
REKTR-A
RLKSR-A
SEPTR-A
SLKDR-A
SRPUR-A
TDSKR-A
TRGPR-A
TRGVR-A
UNCCR-A
USLDR-A
UZLMR-A
VETPR-A
VTNKR-A
VTRSR-A
ZJADR-A
PLANINSKO
DOBRO
GACKO AD
GACKO
POLJOPROI
ZVOD AD
PRIJEDOR
PANAFLEKS
AD
BIJELJINA
POLJOEKSP
ORT AD
BANJA
LUKA
TP
PROGRES
AD
BIJELJINA
REKREATUR
S AD BANJA
LUKA
RELAKS AD
BANJA
LUKA
4.SEPTEMB
AR AD
TESLID
SLOGA AD
KOZARSKA
DUBICA
SRBINJEPUT
EVI AD
SRBINJE
DALEKOVO
D TKS AD
DOBOJ
TRGOPROM
AD KOTOR
VAROŠ
TRGOVINA
AD LAKTAŠI
UNICEP
COMMERCE
AD BANJA
LUKA
USLUŽNE
DJELATNOS
TI AD
BANJA
LUKA
UZLOMAC
AD KOTOR
VAROŠ
BANJALUKA
FARM AD B.
LUKA
VITINKA AD
KOZLUK
VATROSTAL
NA AD
PRIJEDOR
ZELENI
JADAR AD
SREBRENIC
A
72.310
424.649
368.963
77.836
462.544
96.297
57.142
71.427
144.705
217.015
15,00
0,49
106.337,35
0,01
39.897
39.897
9,05
0,09
3.590,73
0,001
545.181
1.090.363
2.060.193
13,80
0,30
618.057,90
0,01
16.620
33.240
49.860
6,42
1,07
53.350,20
0,01
206.850
417.163
1.070.812
18,41
1,75
1.873.921,00
0,01
115.636
231.272
809.452
35,00
0,03
24.283,56
0,001
80.892
80.892
8,02
2,15
173.917,80
0,05
35.352
35.352
7,90
1,16
41.008,32
0,01
44.652
44.652
5,00
1,55
69.210,60
0,01
114.140
114.140
10,00
2,53
288.774,20
0,03
76.874
153.747
230.621
4,31
1,10
253.683,10
0,01
65.830
131.780
197.610
15,01
0,59
116.589,90
0,01
121.031
242.062
363.093
15,00
0,74
268.688,82
0,01
41.268
82.535
123.803
12,52
0,58
71.805,74
0,01
84.934
169.868
351.099
20,67
0,52
182.571,48
0,01
42.815
85.632
257.016
30,01
0,29
74.534,64
0,01
57.332
114.490
171.822
10,68
0,51
87.629,22
0,01
104.410
104.410
6,37
5,00
522.050,00
0,10
55.448
83.173
15,00
0,90
74.855,70
0,01
243.419
965.925
39,68
0,30
289.777,50
0,01
27.725
408.000
314.506
Način pladanja je u skladu sa Pravilima Banjalučke berze (T+3). Valuta pladanja je konvertibilna marka (KM).
Datum održavanja aukcije je svakog radnog dana od 30.06.2011. godine do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije 07.07.2011. godine.
*Legenda:
PREF - Penzijski rezervni fond RS a.d. Banja Luka
EINP - ZIF Euroinvestment fond a.d. B. Luka
KRIP - ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka
ZPTP - ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka
Fond za rest. - Fond za Restituciju RS
EKVP - ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka
PLRP - ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka
Advantis Cap. Manag. - Advantis Capital Management
BLBP - ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka
INVP - ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina
PRVP - ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka
BRSP - ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka
JHKP - ZIF Jahorina Koin a.d. Pale
VBIP - ZIF VB fond a.d. Banja Luka
Download

Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom