ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:
ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"
Адреса наручиоца:
Јасички пут бб, КРУШЕВАЦ
Интернет страница наручиоца:
www.gradskatoplanaks.com
Врста наручиоца:
Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак
Врста предмета:
Добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
ЈН 07/2013 : УГАЉ ЗА КОТЛОВЕ за грејну сезону 2013/2014
Партија 2 - Мрки угаљ сепарисани прани (SP) -ознака 09111100 угаљ
Процењена вредност јавне набавке:
48.000.000,00 динара
Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
Број примљених понуда: 2
1. NRMU MILJEVINA AD, BALJEVO POLJE BB, FOČA BiH
2. INEKS-MORAVA DOO, VUKA KARADŽIĆA BB , GADŽIN HAN
Разлог за обуставу поступка:
Објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.
1. NRMU MILJEVINA AD, BALJEVO POLJE BB, FOČA BiH
Понуда неодговарајућа.
2. INEKS-MORAVA DOO, VUKA KARADŽIĆA BB , GADŽIN HAN
Понуђач није у могућности да потпише уговор.
Када ће поступак бити поново спроведен:
Нови поступак јавне набавке биће спроведен по одредбама чл.117-122 ЗЈН, одмах по
стицању свих потребних услова.
Остале информације:
Download

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 2