ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:
Центар за културу Пожаревац
Адреса наручиоца:
Јована Шербановића 1 Пожаревац
Интернет страница наручиоца: www.czkpo.rs
Врста наручиоца:
Култура
Број и датум доношења одлуке: 839 од 28.3.2014.
Врста предмета:
Услуге
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
92000000-услуге из обласи рекреације,културе и спорта-услуге извођења позоришне представе "Ожалошћена породица"
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
члан 36. став. тачка2.
Процењенa вредност јавне набавке:
370.000,00 динара без ПДВ-а
Број примљених понуда:
1
- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа
- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
- Најнижа
358.855,10 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
Народно позориште Републике Српске, Бања Лука, Краља Петра Првог Карађорђевића 78
Период важења уговора:
03.04.2014.
Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Остале информације:
По потписивању уговора наручилац ће објавити обавештење о закљученом уговору
Download

ozaloscena porodica.pdf