На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/2015), објављује се
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, ИНЂИЈА
Адреса наручиоца: Цара Душана 1
Интернет страница наручиоца: www.kcindjija.com;
Врста наручиоца: установа;
Врста поступка јавне набавке: поступaк јавне набавке мале вредности;
Врста предмета: услуга;
Опис предмета набавке, ознака и назив из општег речника набавке: електрична
енергија, ознака из општег речника: 09310000 - електрична енергија.
Уговорена вредност:
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а 1.250.000,00 динара.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена јединична цена:
- за вишу тарифу: 6,25 динара без ПДВ-а,
- за нижу тарифу: 4,17 динара без ПДВ-а,
- за једнотарифна бројила: 5,56 динара без ПДВ-а.
Број примљених понуда: 1 понуда;
Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.03.2015. године;
Датум закључења уговора: 19.03.2015. године;
Основни подаци о понуђачу понуде: ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД,
Мекензијева 37, MБ: 20924195, ПИБ: 108057105.
Download

Obaveštenje o zaključenom ugovoru