SVE U JEDNOM INTEGRALNOM SISTEMU
ERP rešenja
Obrazovanje
Web aplikacije
i servisi
U današnjem poslovnom okruženju ne postoje ostrva. Svaki pojedinac, svaka poslovna jedinica, svaka organizacija, pa
prema tome i univerzitet, odnosno fakulteti, su deo velikog lanca vrednosti koji uključuje studente, nastavnike i saradnike,
materijalne resurse, metode i tehnike, vladu, kupce, dobavljače, kontinuirane promene i upravljanje promenama,
konkurenciju. Najuočljiviji trendovi u procesu visokog obrazovanja su:
• permanentan rast visokog obrazovanja: povećanje potreba za visokostručnim kadrom u globalnoj ekonomiji
baziranoj na znanju,
• opadanje izvora finansiranja obrazovanja iz budžeta, slabljenje prihoda studenata, povećanje troškova obrazovanja,
povećanje konkurencije,
• reformske tendencije obrazovnog procresa,
• međunarodna pokretljivost studenata,
• povećavanje regulative od strane vlade,
• povećanja očekivanja studenata 24x7 pristup informacijama i raznim servisima, visok nivo usluge, koje mora obezbediti
univerzitet, odnosno fakultet.
ERP rešenja
Performans menadžment
To su ključni razlozi potrebe za vodećim IT
poslovnim rešenjima za elektronsko poslovanje
postavljenim na novim odnosima uzajamne
integracije i kolaboracije. Svaka komponenta
današnjih ERP (Enterprise Resource Planning)
poslovnih rešenja je projektovana na taj način da
se glatko uklapa jedna u drugu pa i dalje; u rešenja
drugih značajnih softverskih proizvođača. Kao
rezultat toga su potrebe visokobrazovne institucije
da budu otvorene i da funkcionišu na jednom
novom nivou efikasnosti, produktivnosti i profitabilnosti, iz prostog razloga jer je savremen IS,
otvorena platforma za poslovanje.
Modul: PRODAJA i NABAVKA
Jezgro informacionog sistema čini kompani kod. U njemu se nalaze sve pomoćne
evidencije, odnosno sistem matičnih evidencija. One se klasifikuju u sledeće grupe: opšti
šifarnici, podaci o organizaciji, podaci o okruženju, sistemski podaci za računovodstvo i
finansije, sistemski podaci za robno-materijalno poslovanje i drugi.
Modul: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA I ORGANIZACIJA
Funkcionalnosti modula su sledeće:
• poslovni procesi i upravljanje poslovnim procesima
• dizajn, opis i vrednovanje poslova
• organizaciona struktura
• ocena funkcionisanja organizacije
Modul: POSLOVNO PLANIRANJE
Modul planiranja je podeljen u dve celine:
• kreiranje planova i budžeta
• praćenje izvršenja planova i budžeta
Celinu „Kreiranje planova i budžeta” čine dva dela. Šifarnici: planske kategorije, elemen tarne kategorije, izvedene kategorije, hijerarhijski prikaz kategorija. Vrste planova: parametri plana, elementi plana, kreiranje plana i budžeta po organizacionim delima,
kreiranje plana i budžeta celog fakulteta. Praćenje izvršenja planova i budžeta se izvodi
kroz “data warehouse rešenje”, odnosno sistem poslovne inteligencije.
Modul: SISTEM KVALITETA
Ovaj modul mogu koristiti fakulteti koji imaju izrađen i uveden sistem ISO 9000. Funkcionalnosti modula su:
• upravljanje dokumentima sistema kvaliteta
• interna provera sistema kvaliteta
• reklamacije
• obuka
• interna i eksterna dokument
• rešavanje neusaglašenosti
• ocena sistema kvaliteta
Modul: RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE
Glavna knjiga je sržni deo integralnog sistema i ima za cilj da omogući potpunu
integralnu automatizaciju i vođenje računovodstvenih poslova i evidencija. Sistem koji je
prilagođen budžetskom računovodstu obuhvata vođenje budžetskih računa po kategori jama kontnog plana, praćenje po izvorima finansiranja, izveštavanje po departmanima,
radnicima i saradnicima, praćenje realizacije projekata i drugo.
Funkcionalnosti ovog modula su:
• šifarnici i setup sistema
• dokumenta glavne knjige
• izveštaji glavne knjige
• analitika dobavljača
• analitika kupaca
• analitika studenata
• analitika poreza
• operativni poslovi
• osnovna sredstva
• blagajničko poslovanje
• elektronski platni promet sa trezorom i bankom
• obračun plata
• ostali finansijsko-računovodstveni poslovi
Modul prodaja je manje značajan modul za visokobrazovne institucije, jer nije
karakterističan za njihovu delatnost, ali ništa manje značajan.
Funkcionalnosti modula prodaja su:
• naručivanje i ugovaranje
• izdavanje naloga magacinu
• otpremanje robe
• reklamacija i povraćaj
• operativna dokumenta
• izveštavanje
• maloprodaja
Funkcionalnosti modula nabavka, kojim se automatizuje proces nabavke, su:
javne nabavke
• naručivanje i ugovaranje
• zaprimanje
• upravljanje zalihama
• izveštavanje
Modul: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Program sadrži veliki broj funkcionalnosti:
• planiranje potreba za ljudskim resursima i zarada
• izbor i raspoređivanje, izbor u zvanja
• zapošljavanje-ugovor o radu, zasnivanje radnog odnosa
• raspoređivanje i uvođenje- raspoređivanje na radno mesto, uvođenje u posao
• prestanak radnog odnosa-izlazni upitnik, rešenje o prestanku radnog odnosa
• evidentiranje i pokretljivost
• odsustva sa posla: rešenja, zahtev za godišnji odmor, rešenje o godišnjem
odmoru
• profesionalni razvoj, razvoja karijere, evidentiranje i praćenje naučnih učinaka
• stručno obrazovanje i naučno usavršavanje
• ocenjivanje performanse
• analiza ljudskih resursa-desetine izveštaja iz različitih pogleda
Modul: OBRAZOVANJE
Ovo je posebana celina i posebno važan modul u UNIS-u, pošto automatizuje sve
aktivnosti vezane za glavni proces visokoškolske institucije. Modul je izgrađen na
konceptu Bolonjskog procesa. Posebni delovi Web aplikacije su namenjeni
nastavnicima za evidenciju obaveza i ispita studenata, a drugi delovi Web
aplikacije su namenjeni kandidatima za prijavu na konkurs za upis na Fakultet i
sve servise vezane za studente u obrazovnom procesu.
Funkcionalnosti modula su sledeće:
• razvoj i inovacija studijskih programa
• regrutovanje, klasifikacija i selekcija studenata
• uvođenje studenata u obrazovni proces, formiranje dosijea i matične evidencije
studenta
• podrška organizovanju nastavnih aktivnosti i praćenje toka studenata
• praćenje kontinuiranog rada studenata, ponašanja, napredovanja i ocena
postignutih rezultata
• okončavanja obrazovnog ciklusa i obezbeđivanje komunikacije sa diplomiranim
studentima
• ocenjivanje i evaulacija obrazovnog procesa
• finansiranje procesa obrazovanja i vođenje analitičkih kartica studenata
(mogućnost fiskalizacije)
Informacioni sistem UNIS koncipiran je u skladu sa savremenim trendovima infor
matizacije, ali ipak tako da odgovarama realnim potrebama fakulteta. U potpunosti
zadovoljava sledeće osobine: integralnost, centralizacija, dostupnost, transparen-t
nost, otovorenost, slobodan izbor platforme i sigurnost. Nezavistan je od bilo koje
platforme i izgrađen je u programskom jeziku Java.
ŠTA JE WEB SERVIS?
KOME JE SVE NAMENJEN?
Web servis je jedan od najbitnijih modula UNIS-a
koji automatizuje sve aktivnosti vezane za glavni
proces
visokoškolske
institucije.
Poslužuju
nastavnike i saradnike, studente, kandidate za upis
na fakultet.
Namenjen je prvenstveno studentima za praćenje
aktivnosti obrazvnog procesa, zatim kandidatima
koji se prijavljuju na konkurs za upis na fakultet, kao
i profesorima za evidenciju obaveza i ispita stude
nata.
ČEMU SLUŽI?
“Student sam Ekonomskog fakulteta u
Bijeljini i mnogo mi znači što ispite mogu
da prijavim i od kuće i tako uštedim i novac
I vreme potrebno za spremanje ispita”
Aleksandar, Bijeljina
Ekonomski fakultet
“Iako živim u Banja Luci, dopada mi se
što kod kuće, uz prijavu na studentski
web servis, mogu da prijavim sve ispite
kao i da pogledam rezultate”
Maja, Banja Luka
Poljoprivredni fakultet
STUDENTI koji su ulogovani na sistem mogu da unose
zahteve za:
• promenu studijskog programa
• mobilnost
• ispis
• promenu lokacije studiranja
• mirovanje statusa
Takodje mogu da:
• vide svoj rasporeda časova
• raspored ispitnih rokova, datuma za prijavu ispita i
overu semestra
• pregledaju nedeljni plana predmeta
• pregledaju izostanke sa nastave
• pregledaju ispunjenosti obaveza na predmetu
• prijave ispite
• pregledaju prijava ispita
• pregledaju ispitni zapisnik za prijavljene ispite
• pogledaju rezultate ispita
• pogledaju položene ispite
• pogledaju teme za završni rad
• prijave temu završnog rada
• izaberu kurseve
• overe semestar
• pregled finansijskih obaveza
(dugovanja i potraživanja)
• promene lozinku
• zatraže i dobiju različita uvrenja i potvrde
KANDIDATI se mogu prijaviti na konkurs za upis na
fakultet a zatim, nakon prijave, steći i uvid u:
• rang liste na osnovu bodova iz srednje škole
• raspored polaganja kvalifikacionog ispita
• konačne rang liste
NASTAVNICI I SARADNICI korišćenjem web
aplikacije mogu da:
• pregledaju raspored časova
• pregledaju raspored ispitnih rokova, datume za
prijavu ispita i overu semestra
• pregledaju nedeljni plana predmeta
• pregledaju spiskove studenata na predmetu koji
predaju
• unose rezultate predispitnih obaveza
• unos ocene ispita
Performans menadžment
Osim modula ERP-a, koji su gore specifikovani, integralni deo UNIS-a poseduje i DSS
(Decesion Suport System). DSS je izgraden sa tehnologijom poslovne inteligencije, ima
integralno Data Warehouse rešenje i skup DSS aplikacija u području: praćenja tokova i
merenja performansi obrazovnog procesa, finansijskog planiranja i budžetiranja, finansi jske analize, analize troškova, upravljanja ljudskim resursima, i praćenja i analize
nabavke.
DSS aplikacije
U Data Warehouse, Univerzitet, odnosno fakultet sakuplja svoje podatke iz operacionalnih izvora, integriše ih, transformiše i smešta ih u jedno skladište na način koji
omogućava laku i brzu dostupnost podataka, kao i njihovu podložnost odgovarajućem
analizovanju s ciljem sticanja potrebnih relevantnih i novih informacija radi operativnog,
taktičkog i strategijskog upravljanja. Ovim je omogućeno menadžmentu fakulteta i
Univerziteta brz i jednostavan pristup potrebnim informacijama, analizu funkcionisanja
pojedinih poslovnih procesa, uvid u istorijske trendove, praćenje aktivnosti i performantnosti obrazovnog procesa, postavljanje osnove za kreiranje planova,
OIKOS Institut
Bijeljina
Vuka Karadžića do broja 9
Tel.: 065 902 083
@:[email protected]
www.oikosinstitut.org
bolje razumevanje ponašanja studenata, pristup informacijama neophodnim za pravovremeno donošenje odluka.
DSS aplikacije su takođe WEB aplikacije i omogućavaju bogate analitičke mogućnosti i niz
funkcionalnosti ( „remote“ pristup, izbor jezika aplikacije, ad-hok kreiranje
izveštaja/dokumenta, izbor i podešavanje tabelarnog i grafičkog prikaza rezultata
izveštaja/dokumenta, upotreba „Drill“ tehnike, „pivoting“ elemenata izveštaja/dokumenta,
filtriranje podataka, sortiranje rezultata izveštaja/dokumenta, kreiranje i primena
međutotala, pretraživanje objekata aplikacije, štampanje izveštaja/dokumenta, eksportovanje izveštaja/dokumenta (Excell, Acrobat Reader, Text, ...), zakazivanje automatskog
izvršavanja izveštaja/dokumenta, automatsko slanje izveštaja/dokumenta na email,
štampač, file server, ..., kreiranje Dashboard-ova i Scorecard-ova, primena više od 250
matematičkih, statističkih i OLAP funkcija, uvid u automatski izgenerisanu SQL naredbu,
priređivanje i eksplorativna analiza podataka data mining tehnikama). Sve analitičke
aplikaicja su veoma „User friendly“ i krajnji korisnici ne moraju poznavati programske
jezike i ne moraju imati veliko znanje u domenu informacionih tehnologija. Krajnji korisnici
su disperzirani na fakultetu, univerzitetu, sekretarijatima za obrazovanje i mogu biti bilo gde
i bilo ko, ako im je tako pravo omogućeno.
Download

SVE U JEDNOM INTEGRALNOM SISTEMU