Šoping | eTender Portal - UJN CG
CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke
Page 1 of 5
Obrazac 9
Član 29 Zakona o javnim nabavkama
Naručilac "Čistoća" d.o.o. , Podgorica,
Broj Š15/13-2147
Mjesto i datum Podgorica 07/10/2013
Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) "Čistoća" d.o.o. ,
Podgorica, objavljuje
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM
I Podaci o naručiocu
Naručilac:
"Čistoća" d.o.o. , Podgorica
Kontakt osoba/e:
Ana Vukčević
Adresa:
ul.Zetskih Vladara bb
Poštanski broj:
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02407493
Telefon:
020/625-349
Fax:
020/625-921
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Internet stranica (web):
www.jpcistoca.me
II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:
Portal Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me
Dana: 07/10/2013 14:42:13
III Predmet javne nabavke
Robe
Radovi
Usluge
http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=44911&type=ShoppingI... 21.11.2013
Šoping | eTender Portal - UJN CG
Page 2 of 5
IV Opis predmeta javne nabavke
63724000-0 Navigacijske usluge
Opis (dodatak)
usluge Car Track sistema praćenja vozila
Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:
cjelina
partije (navesti partije)
Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.
V Tehnička specifikacija odnosno predmjer radova
I ”Čistoća” d.o.o. ima 67 vozila koja posjeduju module za praćenje stanja i pozicije vozila -CarTrack sistem ,
koji se sastoje se iz sledećih komponenti:
1)CarTrack modula – GPS - GPRS modema koji su instalirani na vozila i detektuju GPS poziciju vozila,
preuzimaju informacije sa električne instalacije vozila i putem mobilnog interneta nekog od mobilnih
operatera ,šalju podatke na servere sistema
2)CarTrack softvera – Na našim kompjuterima posjedujemo Win 32 program pomoću kojeg na
odgovarajućim mapama pratimo stanje i kretanje motornih vozila
Usluge CarTrack praćenja vozila podrazumijevaju sledeće:
• Neprekidno praćenje kretanja vozila na mapi Crne Gore u grafičkom domenu (pozicija, smjer kretanja,
brzina kretanja, motor upaljen, rotacija aktivna...)
• Javljanje broja obrtaja motora za sva vozila u kojima u kabini vozila postoji impulsni električni signal čija je
frekvencija proporcionalna broju obrtaja motora. Ako neko vozilo nema električni signal u kabini izvidjeti
može li se dovesti signal sa alternatora.
• Grafički i statistički prikaz istorijata kretanja (pređena kilometraža, vrijeme vožnje, vrijeme u kojem je
kontakt bio dat, broj posjeta lokacija od interesa, maksimalna brzina, prosječna brzina...),
•Prikazivanje odabranih putanja ili vremenskih intervala u istorijatu kretanja,
•Korišćenje mapa-karti (slika ili satelitskih fotografija) koje obezbjeđuje kupac, a koje se prikazuju u okviru
postojeće mape u aplikaciji ponuđača,
•Ažuriranje mape od strane korisnika (dopisivanje imena ulica, objekata i tačaka od interesa),
• Definisanje poligona kretanja vozila. Ukoliko vozilo napusti poligon, generiše (pali) se alarm.
• Slanje informacija nadležnim licima u firmi o alarmnim stanjima putem SMS-a i mail-a (poruke o
prekoračenju brzine, vožnje van definisanog prostora ili vremenskog intervala),
• Informacije i alarme u slučaju pojavljivanja vozila na lokaciji od interesa,
• Definisanje prava pristupa pojedinim korisnicima i količinama i vrstama informacija koje dobija na
raspolaganje.
http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=44911&type=ShoppingI... 21.11.2013
Šoping | eTender Portal - UJN CG
Page 3 of 5
• Integraciju sa postojećim softverskim sistemima u firmi kroz eksportovanje prikupljenih podataka u
standardnim formama.
Ponuđena cijena usluge mora u sebe uključiti:
• cijenu ugradnje modula u novonabavljena vozila, koji ostaje vlasništvo naručioca
• kompletnu cijenu GSM/GPRS i internet saobraćaja koju generišu moduli,
• korišćenje sistema od strane neograničenog broja autorizovanih korisnika,
• telefonsku podršku od 00-24h u toku cijelog vremena pružanja usluga, ukljkučujući vikende i praznike,
• odziv na licu mjesta maksimalno u roku od 24 časa od trenutka prijave problema, ukljkučujući vikende i
praznike.
Ponuđač mora obezbijediti:
• zamjenske djelove za sve komponente sistema u toku sprovođenja servisiranja, kako bi se obezbijedio
kontinuitet nadzora nad vozilima,
• Izjavu ponuđača o autorstvu nad mapama ili potvrdu o pravu korišćenja-zakupu mapa koje se koriste u
aplikacijama koje se dostavljaju.
I Jedinična cijena sa pdv-om za praćenje jednog vozilo:_________
Ukupna cijena sa pdv-om za 67 vozila:___________
II Moduli za praćenje vozila
Moduli za praćenje vozila... 5 kom
Jedinična cijena sa pdv-om:__________
Ukupna cijena sa pdv-om:______
Ukupna ponuda sa pdv-om(I+II):_______
Ukupan pdv:____________
Napomena:
Po otvaranju ponuda potrebna je praktična demonstracija ponude ponuđača.
Naručilac zadržava pravo promjene broja vozila za praćenje i količinu modula u zavisnosti od potreba
naručioca.
VI Procijenjena vrijednost javne nabavke
Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u erurima sa uračunatim PDV-om: 10000.00 €
VII
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je registrovan za obavljanje djelatnosti
koja je predmet javne nabavke, kao osnovne, odnosno pretežne djelatnosti, dokaz o ispunjavanju ovog
uslova ne smije da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.
VIII Način plaćanja
u roku od 30 dana od dana dostavljenih faktura
IX Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge
Datum 31/12/2014
http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=44911&type=ShoppingI... 21.11.2013
Šoping | eTender Portal - UJN CG
Page 4 of 5
X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude
Najniža ponuđena cijena
XI Jezik ponude
crnogorski jezik i ostali jezici koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori
XII Rok i mjesto za dostavljanje ponuda
Ponude se predaju radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa 23/10/2013 godine do 12:00 sati,
nesporednom predajom na arhivi naručioca, adresa Zetskih Vladara bb
Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o
elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.
Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u zahtjevu za dostavljanje ponuda
šopingom.
XIII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim
punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano 23/10/2013 godine u 12:30 sati, adresa
Zetskih Vladara bb
XIV Rok za donošenje odluke
Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne
nabavke
31/12/2013
XV Pravna pouka
Ukoliko smatraju da su im zahtjevom za dostavljanje ponuda šopingom, povrijeđena prava i na pravu
zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka
javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom.
XVI Dodatne informacije
Ponuđači su obavezni dostaviti ponudu u skladu sa članom 74,76 i 84 Zakona o javnim nabavkama.
Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj koverti, odnosno omotu.
Na koverti, odnosno omotu navodi se naziv i sjedište naručioca koji su dati u pozivu za javno nadmetanje,
pozivu za nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za
nadmetanje i tekst sa naznakom: " Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".
Na poleđini koverte, odnosno omota navodi se naziv i sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača kako bi
ponuda mogla da se vrati ponuđaču neotvorena u slučaju da se utvrdi da je neblagovremeno dostavljena.
http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=44911&type=ShoppingI... 21.11.2013
Šoping | eTender Portal - UJN CG
Page 5 of 5
Dostavljanje ponuda elektronskim putem nije predvidjeno. Naručilac nema mogućnost prijema ponuda
elektronskim putem.
Službenik za javne nabavke
Ana Vukčević,dipl.ecc.
M.P.
Odgovorno lice naručioca – starješina
Borislav Đuranović, dipl.ing.
http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=44911&type=ShoppingI... 21.11.2013
Download

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM