www.ilinden.gov.mk
GODINA III z BROJ 8 z JANUARI 2011
BESPLATEN PRIMEROK
Sre}na nova 2011
INTERVJU @IKA STOJANOVSKI,
GRADONA^ALNIK NA OP[TINA ILINDEN
Sozdavame uslovi
za investirawe i
otvorawe na novi
rabotni mesta
Op{tina Ilinden vo
2010 godina (str. 5-11)
Donacija od deset kompjuteri
i laptop za Op{tinata
(str. 4)
Formirano javno pretprijatie za
stopanisuvawe so sportskite objekti
(str. 4)
Op{tina Ilinden
obezbedi krediten rejting
(str. 14)
(str. 2-3)
Deset na~ini na
informirawe na gra|anite
(str. 14)
ILINDEN
januari 2011
op{tinski informator
I N T E R V J U
@IKA STOJANOVSKI, GRADONA^ALNIK NA OP[TINA ILINDEN
Sozdavame uslovi za investirawe
i otvorawe na novi rabotni mesta
z Zad nas e u{te edna godina, vo
koja vo Op{tina Ilinden se
realiziraa ili, po~naa da se
realiziraat golem broj na proekti. Na {to se dol`i dosega{niot uspeh na Op{tinata?
- Inovativnosta e odlika vo
raboteweto na lokalnata samouprava, voveduvaweto na ne{to novo
i koristeweto na inovativni tehniki i metodi pretstavuva vodilka
i motivacija na lokalnata javna
administracija vo Op{tina Ilinden. Primenata na praktikite i
iskustvata od zemjite ~lenki na
Evropskata Unija, primenliviot
model za industriski-ekonomski
zoni, na~inot na privlekuvawe i
zadr`uvawe na doma{nite i na
stranskite investicii, krajnata
gri`a za investitorite, dobroto
strategisko pozicionirawe, gra|anskoto u~estvo, koristeweto na
Javno privatno partnerstvo, poka`aa deka vakviot pristap na re{avawe na problemite i realizacijata na proektite rezultira{e so
postignatite efekti za razvojot na
Op{tinata.
z Kakvi se uslovite za natamo{en ekonomski razvoj na
Op{tina Ilinden?
- Geostrategiskata polo`ba na
Op{tina Ilinden, planiraweto na
prostorot i formiraweto na
atraktivna ponuda na lokacii i
objekti, kako i niskata cena na grade`noto zemji{te i komunaliite,
pridonesuvaat za kontinuiran Lokalen ekonomski razvoj i namaluvawe na disparitetite vo regionalniot razvoj.
So celosna posvetenost i
aktivno rabotewe na identifikuvanite prioritetni oblasti za
razvoj-infrastrukturata, patnata
i komunalnata, javnite uslugi,
obrazovanieto, lokalniot ekonomski razvoj, ruralniot razvoj, sportot i kulturata, ekonomskiot razvoj
na Op{tinata e realen, odr`liv i
so povolni uslovi da go zadr`i
kontinuiraniot raste`.
z Kakva e va{ata vizija za
Op{tinata?
- Mojata zalo`ba i celosna posvetenost za realizacija na Strategiskiot plan za Lokalen ekonomski
razvoj na Op{tina Ilinden, predviduva tempo so razvojna komponenta, Op{tina Ilinden da prerasne
vo urbana, atraktivna i konkurentna op{tina vo regionot i po{iroko, so sozdadeni uslovi za odr`liv
ekonomski i socijalen razvoj, kako i
kvaliteten `ivot na naselenieto.
Najva`ni problemi na koi se dava najgolem prioritet vo nivnoto
re{avawe se odr`uvaweto i
izgradbata na lokalnite pati{ta,
2
posvetezSonostcelosna
i aktivno rabo-
tewe na identifikuvanite prioritetni
oblasti za razvojinfrastrukturata,
patnata i komunalnata, javnite uslugi,
obrazovanieto,
lokalniot ekonomski
razvoj, ruralniot
razvoj, sportot i kulturata, ekonomskiot
razvoj na Op{tinata
e realen, odr`liv i
so povolni uslovi da
go zadr`i kontinuiraniot raste`.
-Poseben akcent vo
Buxetot na Op{tina
Ilinden za 2011 godina e staven na kapitalnite rashodi koi
{to zazemaat 67,6 %
od planiranite
sredstva na osnovniot buxet.- Krevawe na
normite, vrednostite
i standardite vo
obrazovanieto
kanalizacijata, atmosferskata voda i otvorenite odvodni kanali,
izgradbata i rekonstrukcijata na
domovite na kultura. Osnovna zada~a na lokalnata samouprava e
iznao|awe re{enie za problemite
vo Op{tinata, i vo ostanati sferi
na nadle`nosti, vo delot na javniot prevoz, obrazovanieto, ekologijata, urbanizacijata, urbanisti~koto planirawe i izdavaweto na dokumenti od oblasta na urbanizmot,
ramnomerniot razvoj vo Op{tinata,
javnite komunalni uslugi, zgolemuvaweto na kapacitetot na op{tinskata administracija.
z Po~nuvate so izgradba na Dom
na kulturata vo naselba Ilinden.
- Da, na Op{tina Ilinden £ se
potrebni domovi na kultura, novo
sredno i osnovno u~ili{te, kako i
sportski objekti. Po~na izgradbata
na noviot kulturen dom vo naselbata Ilinden, so poddr{ka na Evropskata Unija, preku proektot
Op{tinska Nagrada, dodeka za dru-
gite domovi na kulturata koi {to se
vo lo{a sostojba, izgotveni se proekti i za nivna celosna rekonstrukcija i sanacija, predvideni se
sredstva vo Buxetot za 2011 godina.
Domovite na kultura kako kapitalni objekti, pokraj nivnata osnovna
funkcija, neguvawe na kulturata,
tradicijata, aktivnostite na mesnite zaednici i drugite zdru`enija, zna~itelno }e pridonesat za
informiranosta na gra|anite za rabotata na op{tinskite organi, gradona~alnikot, Sovetot na op{tinata i op{tinskata administracija.
z Transparentnost e odlika na
va{ata dosega{na rabota. Pokraj veb stranicata, ve}e dve godini izdavate op{tinski vesnik, Op{tinata e redovno zastapena vo mediumite...
- Transparentnata lokalna samouprava se temeli na otvoreni podatoci i informacii, jasni proceduri za participativno re{avawe,
kako i jasni proceduri i rokovi za
dobivawe na javnite uslugi. Ot~et-
www.ilinden.gov.mk
nosta e stepenot do koj organite na
lokalnata samouprava go objasnuvaat i pravdaat toa {to uspeale ili,
ne uspeale da go napravat so javnite pari {to im bile na raspolagawe. Tretiot klu~en aspekt na
dobroto vladeewe e gra|anskoto
u~estvo pri donesuvaweto na odluki od lokalno javno zna~ewe.
So cel da ja podobrime informiranosta na javnosta za aktivnostite i odlukite na Gradona~alnikot i Sovetot na Op{tinata, kako i
dobivaweto na povratni vistiniti
informacii od gra|anite, sozdadovme pove}e formi i na~ini na
koi gra|anite mo`at da dobijat
konkretna, to~na i navremena
informacija, kako i mo`nost da
izvr{at konsultacija, participirawe i obezbeduvawe na povratni
informacii i odgovori od strana
na organite na lokalnata samouprava. Izdavaweto na op{tinskiot
informator, vesnik {to se pe~ati
vo 5.000 primeroci i {to go distribuirame do sekoe doma}instvo, „Te-
ILINDEN
januari 2011
op{tinski informator
I N T E R V J U
lefonot yvoni dva pati”-otvorena
direktna telefonska linija 2571
703, pe~atenite i elektronskite
mediumi, oglasnite tabli vo naselenite mesta, interaktivnite rabotni sredbi so mesnite zaednici,
organiziraweto na tribini, forumi
i sobiri so gra|anite, otvoren den
za sredbi so gra|anite, redovnoto
a`urirana so informacii veb
stranica na Op{tinata (www.ilinden.gov.mk), so mo`nost za prijavuvawe na problem, koristeweto na
predniot {alter vo op{tinskata
zgrada, informiraweto preku ~lenovite na op{tinskiot Sovet-sovetnicite, prisustvoto na sednicite na Sovetot, barawata vo forma
na pisma, koristeweto na sanda~eto za mislewa, predlozi i poplaki,
se mo`nosti i formi za vklu~uvawe
na gra|anite {to treba pointenzivno da se koristat.
z Go donesovte Buxetot na Op{tinata za idnata godina, najgolem
vo dosega{noto 14 godi{no
postoewena Op{tina Ilinden.
- Imaj}i predvid deka buxetiraweto e dvonaso~en proces (za i od
gra|anite), primenet e participativniot princip na buxetirawe pri
postavuvaweto na prioritetite na
ciskiot proekt. Po pravilo, sredstvata koi {to se nameneti za da se
implementiraat vo celost site
nadle`nosti delegirani na Op{tinata i realizacijata na razvojnite
proekti, sekoga{ se pomalku od potrebite. Toa gi pravi sredstvata za
investicii da bidat mnogu skap resurs, a nivnata pravilna alokacija,
odnosno vistinskiot izbor na predmetot na investicii se nametnuva
kako presuden faktor za obezbeduvawe na kontinuiran i odr`liv
ekonomski razvoj i obezbeduvawe na
javni efektivni uslugi na lokalno
nivo.
Konceptot na Op{tinata e da gi
iskoristi site raspolo`livi izvori na finansirawe, soglasno Zakonot za finansirawe na ELS za realizacija na strategiskitot plan
preku koristewe na fondovite od
centralnata vlast, koristewe na
sredstva od me|unarodnite finansiski institucii (Svetska banka,
USAID, EBRD, UNDP, i drugi), me|uop{tinska sorabotka, sorabotka so
Biroto za ramnomeren regionalen
razvoj, zadol`uvawe, emisija na
op{tinski obvrznici, javno privatno partnerstvo, donacija od bilateralna sorabotka i drugo.
Redovno ~istewe na kanalite
z Vo
minatoto poplavuvawata
bea ~esta slika vo Op{tina
Ilinden. O~igledno redovnoto ~istewe na odvodnite
kanali dade rezultati.
- Soglasno Planot za sanirawe i doveduvawe vo funkcionalna sostojba na glavnite, sekundarnite i tercijalnite kanali
koi {to slu`at za zafa}awe i
odveduvawe na atmosferskata
voda, Op{tina Ilinden vo korelacija so programata na Vladata
na RM, JP Vodostopanstvo #Skopsko pole# i JKP #Ilinden#, godinava se izvr{i ma{insko i ra~no
~istewe na kanalskata mre`a, so
vkupna dol`ina od 30 kilometri.
Vo faza na izrabotka se detalni proekti za odvodnuvawe na
najkriti~nite podra~ja vo urbanite delovi za naselenite mesta
Bujkovci, Ilinden, Kadino i
Mralino. Aktivnostite za ~istewe na kanalskata mre`a na teritorijata na Op{tinata }e prodol`at i vo narednata godina na
kriti~nite podra~ja vo naselenite mesta, so vkupna dol`ina od
okolu 35 kilometri, so cel da se
zapazi funkcionalnosta na kanalskata mre`a.
lokalnata
zaednica.
Poseben
akcent vo Buxetot na Op{tina
Ilinden za 2011 godina e staven na
kapitalnite rashodi koi {to zazemaat 67,6 % od planiranite sredstva na osnovniot buxet.
Procesot na investirawe vo
osnova trae relativno dolgo, bara
golemi napori i predizvikuva zna~ajni tro{oci, posebno ako stanuva
zbor za krupni investiciski proekti i predmeti na vlo`uvawe. Seto
ova nametnuva potreba od racionalizacija na celiot proces, kako i na
negovoto planirawe. Planiraweto
na investiciskite proekti pretstavuva postapka preku koja na kreativen na~in se vr{i optimizacija na
upotrebata na raspolo`ivite resursi, vo pravec na ostvaruvawe na
potrebnata ekonomska efikasnost.
Planiraweto vo sebe vklu~uva
podgotovka, ocenka, izvedba i natamo{no stopanisuvawe so investi-
Najgolem del od kapitalnite
rashodi vo iznos od 50.000.000,00
denari se planirani vo programata
za izgradba i rekonstrukcija na lokalni ulici, pati{ta, pe{a~ki pateki i izgradba na mostovi vo naselenite mesta vo Op{tinata.
Planirana e izgradba na novo
modularno u~ili{te (sredno i
osnovno), podobruvawe na uslovite
vo obrazovanieto preku pokvalitetna nastava i odvivawe na nastava vo sredno obrazovanie, a se sozdava mo`nost i za pro{iruvawe na
detskata gradinka.
z Kvalitetnoto obrazovanie e
klu~ za idninata na Op{tinata.
U~enicite vo osnovnite u~ili{ta vo Op{tina Ilinden denes imaat mnogu pokvalitetni
uslovi za realizacija na nastavniot proces otkolku vo
izminatiot period.
- Edna od najzna~ajnite oblasti
Povolni uslovi za investicii
z Kakva e sostojbata so nevrabo-
tenosta vo Op{tina Ilinden?
- Strukturata na podatoci potvrduva deka procenkata za nevrabotenosta na rabotosposobnata
populacija vo Op{tina Ilinden se
dvi`i okolu 26,9%, {to e pomalku
od procentot na nevrabotenosta
vo dr`avata. Posvetenosta vo
sozdavaweto na povolni uslovi za
investicii, privlekuvaweto na
novi investitori , kako i poddr{kata i razvojot na postojnite
stopanski kapaciteti vo delot na
lokalniot ekonomski razvoj, pridonesuva kon otvorawe na novi
rabotni mesta i namaluvawe na
nevrabotenosta i siroma{tijata,
kako i podobruvawe na uslovite i
kvalitetot na `iveewe vo na{ata
op{tina.
za razvoj na Op{tina Ilinden, lokalnata strategijata za mo`nostite ({ansite), e investiraweto vo
obrazovanieto. Denes e vreme na
krevawe na normite, vrednostite i
standardite vo obrazovanieto. Nie
go po~navme toj proces vo na{ite
u~ili{ta. Barame sekoe dete da
poka`e podgotvenost da u~i, da bide ve{to i sigurno vo najbitnite
predmeti, i da go zavr{i obrazovanieto vo u~ili{te {to e bezbedno i so kvalitetni uslovi za realizirawe na nastavnata programa.
Veruvame deka ako pove}e o~ekuvame od u~enicite i tie pove}e }e
o~ekuvaat od sebesi i pove}e }e
postignuvaat. Istoto go ~uvstvuvame i za nastavnicite i za u~ili{tata. Ako o~ekuvame pove}e od niv
i ako podobro gi opremime, tie }e
o~ekuvaat pove}e od sebe i }e
iznenadat so nivnata kreativnost.
Zatoa, se navra}ame povtorno i
povtorno, zaedno za da se osvrneme
na dosega postignatoto i da definirame i utvrdime novi zada~i.
Nie sega morame da storime pove}e
za obrazovnite potrebi na na{ite
deca, tie da bidat soobrazeni so
barawata na idninata.
Kako prvo i najva`no morame da
prodol`ime da gi podobruvame
standardite za u~enicite, nastavnicite i u~ili{tata. Morame da im
obezbedime na u~enicite da gi poka`at svoite sposobnosti. Nastavnicite, isto taka, mora da gi poka`at sposobnostite i nie treba da
sme podgotveni da gi nagradime
najdobrite. Na ist na~in treba da
gi nagradime najdobrite u~ili{ta
i u~enici. Zatoa, treba da sozdavame novi vrednosti, kreativni
u~ili{ta inicirani od roditelite
i nastavnicite i odobreni od
obrazovnite institucii. Tokmu zatoa, so op{tinskata programa se
odobreni dopolnitelni sredstva
so koi{to zaedno so Ministerstvoto za obrazovanie i poddr{ka
od donatori mo`at da se renovi-
raat i da se moderniziraat u~ili{nite zgradi, da se stimuliraat
i motiviraat u~enicite i nastavnicite za postignuvawe visoki rezultati vo obrazovniot proces.
Nie ne mo`eme da gi obrazuvame i
izgradime na{ite u~enici dokolku
nivnite u~ili{ta propa|aat ili,
nivnite u~ilnici se prenatrupani
so golem broj u~enici. Sepak, nie
}e morame da storime pove}e. Zatoa, pravime napori vo naredniot
period sekoja u~ilnica i biblioteka vo u~ili{tata vo Op{tina
Ilinden da se vklu~i na Internet.
Toa ve}e se ostvaruva. Isto taka,
morame da prodol`ime da ja
obmisluvame ulogata {to u~ili{tata mo`at da ja igraat vo na{ata
lokalna zaednica.
z Minatata godina }e ja pametime
i po posledicite od svetskata
kriza {to ja zafatija i na{ata
zemja. Kako seto toa se odrazi
vo raboteweto na Op{tinata?
- Minatata 2010 be{e relativno te{ka godina , no i vo takvi
uslovi so maksimalno zalagawe i
celosna posvetenost, Op{tina
Ilinden uspea da realizira pove}e od prioritetnite proekti, zna~ajni za gra|anite i za podobruvaweto na uslovite za `iveewe.
Deka sme na vistinskiot pat kon
razvojot i sodavaweto na kvalitetni uslovi za `iveewe se potvrduva i so dobivaweto na nagradata od strana na Evropskata Unija
vo sproveduvaweto na praktikite i
procesot na decentralizirano
upravuvawe, posebno vo oblasta na
Lokalniot
ekonomski
razvoj,
investitori i novi investicii,
vrabotuvawa, dobivaweto na me|unarodniot ISO-9001 sertifikatot
za upravuvawe so kvalitet, obezbeduvawe na krediten rejting so
poddr{ka na USAID, kako i dogovor za finansirawe so Svetska
Banka, vo delot na primena na
Energetska efikasnost vo javnite
ustanovi.
NOVOGODI[NA ^ESTISTITKA
Po~ituvani sogra|ani,
so iskrena `elba i verba deka n£ pretstoi u{te pouspe{na i poprosperitetna idnina, ja koristam mo`nosta da Vi ja ~estitam Novata
2011 godina i Bo`iknite praznici i da Vi posakam mnogu zdravje, beri}et, sre}a i radost vo va{ite semejstva.
Da gi iskoristime silnite strani na Op{tinata!
www.ilinden.gov.mk
3
ILINDEN
januari 2011
op{tinski informator
A K T U E L N O
KOMPANIJATA „XONSON KONTROLS# NA DELO JA [email protected] SVOJATA OP[TESTVENA ODGOVORNOST
Donacija od deset kompjuteri
i laptop za Op{tina Ilinden
Na prigodna sve~enost
{to se odr`a vo prostoriite na op{tinskata zgrada, kompanijata „Xonson
Kontrls# £ donira{e na
Op{tina Ilinden deset
kompjuteri i eden laptop.
So vakviot poteg ovaa
kompanija {to se nao|a vo
Tehnolo{kata industriska razvojna zona vo Bunarxik, u{te edna{ ja potvrdi
svojata opredelba kon
ostvaruvawe na svojata
op{testvena odgovornost.
Donacijata na gradona~alnikot na Op{tina
Ilinden, @ika Stojanovski mu ja vra~i Avram
Stoj~evski, generalniot
direktor na „Xonson Kontrols#. So doniraweto na
ovaa tehni~ka oprema,
prakti~no prodol`uva odli~nata sorabotka {to
dosega ja imaa „Xonson
Kontrols#
i
Op{tina
Ilinden vo realizirawe
na pove}e aktivnosti naso~eni kon lokalniot ekonomski razvoj i pridones
vo lokalnata zaednica.
Tehni~kata
oprema
zna~itelno }e pridonese
kon zgolemuvawe na opremenosta i podobruvawe na
infomati~kiot kapacitet
na Op{tinata, podobruvawa vo funkcioniraweto
i raboteweto, kako i mo`nost za dopolnitelni obuki na op{tinskata administracija, a s¢ so cel
gra|anite na Op{tina
Ilinden da dobijat kvalitetna i navremena usluga.
-So ova donacija, so
ova na{e skromno delo sakame da gi iska`eme na{ite dobri odnosi kako so
gradona~alnikot, taka i so
op{tinskata administracija, i se nadevame deka
ova sorabotka }e prodol`i i vo idnina, istakna za
vreme na primopredavaweto na opremata, generalniot direktor na „Xonson Kontrols#, Avram Stoj~evski.
Gradona~alnikot, pak,
na Op{tina Ilinden, @ika Stojanovski, zablagodaruvaj}i se na donacijata, istakna deka novite
kompjuteri }e pridonesat
za pogoelma efikasnost na
op{tinskata administracija, odnosno gra|anite }e
ostvarat pobrza komunikacija so administracijata na Op{tina Ilinden.
-Milo n£ e {to ovaa
kompanija so koja imame
odli~na sorabotka na site
poliwa, i vo delot na
obrazovanieto i vo onie
aktivnosti {to se vo nadle`nost na lokalnata samouprava, so ovoj primer
ja poka`a svojata op{testvena odgovornost, {to
retko ja praktikuvaat golem broj firmi. Ovie kompjuteri }e dadat pridones
pred s¢ za pobrz pristap
na gra|anite do informaciite, podobri uslugi, no
istovremeno }e im slu`at
i na u~enicite, osobeno vo
ramkite na Op{tinskiot
kulturen edukativen centar „Ilinden#, pri realizacijata na Besplatnite
kursevi po stranski jazici, muzika, umetnost, moderen balet, tradicionalen folklor i tradicionalno peewe. Se nadevam
dekla ovoj primer }e go
sledat i drugite kompanii. Ovoj podarok e mnogu
zna~aen za nas, zatoa i }e
ja opravdame doverbata
{to n£ ja uka`avte, istakna gradona~alnikot Stojanovski.
Formirano javno pretprijatie za stopanisuvawe so sportskite objekti
Op{tina Ilinden formira{e
Javno pretprijatie za stopanisuvawe so op{tinskite sportski
objekti na podra~jeto na Op{tinata. Novoto javno pretprijatie }e
stopanisuva, }e vr{i odr`uvawe,
kako i iznajmuvawe na termini vo
sportskata sala „Goce Del~ev# vo
Ilinden, pomo{nite fudbalski
igrali{ta vo Marino i Kadino,
kako i novite teniski tereni {to
se vo izgradba. Pokraj stopanisuvaweto so ovie kapitalni
op{tinski objekti vo funkcija na
sportot, Javnoto pretprijatie
„Ilinden 2010# }e se gri`i i za
organizirawe na sportskite nastani, kako i drugi sportski aktivnosti {to }e se realiziraat na
podra~jeto na Op{tinata.
Na ovoj na~in gra|anite na
Op{tina Ilinden, sportskite
klubovi, u~enicite od u~ili{tata, kako i zdru`enijata na gra|ani, }e dobijat kvalitetni uslovi
za razvoj i podobruvawe na sportskiot duh i zdraviot na~in na
`iveewe i rekreirawe.
OP[TINA ILINDEN
z CENTRALA: (02) 2571-703, (02) 2571-704
z FAKS: (02) 2573-515
z GRADONA^ALNIK 101,102
[email protected]
z ODDELENIE ZA PODDR[KA NA GRADONA^ALNIKOT,
NORMATIVNO PRAVNI I OP[TI RABOTI 104
[email protected]
z ODDELENIE ZA FINANSISKI PRA[AWA 118
[email protected]
z ODDELENIE ZA URBANIZAM, KOMUNALNI DEJNOSTI I
ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA 122, 123
[email protected]
z ODDELENIE ZA LOKALEN EKONOMSKI RAZVOJ I JAVNI
DEJNOSTI 107
[email protected]
4
z ODDELENIE ZA INSPEKCISKI NADZOR-INSPEKTORAT
Urbanisti~ki inspektorat 111
[email protected]
Komunalen, `ivotna sredina 120
z ODDELENIE ZA UPRAVUVAWE SO ^OVE^KI RESURSI 108
[email protected]
z ODDELENIE ZA VNATRE[NA REVIZIJA 118
[email protected]
z OTVOREN TELEFON ZA PRIJAVUVAWE KORUPCIJA:
(02) 2580-636
z JKP „ILINDEN“ I JKP „VODOVOD“:
(02) 2572-671
FAKS: (02) 2550-578
www.ilinden.gov.mk
Izdava~:
Op{tina Ilinden
Ureduva:
Redakciski kolegium
Urednik:
Risto Tomovski
Tehni~ki urednik:
Anton Vlasov
Pe~ati:
Pe~atnica Misirkov DOO
Adresa:
Ul. „9“ bb, n. Ilinden
Tel. (02)2 2571 703
Tel. (02)2 2571 704
E-mail:
[email protected]
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
januari 2011
op{tinski informator
I N V E S T I C I I
Vo narednite broevi na op{tinskiot informator „Ilinden#, preku razgovori so prvite lu|e,
vi gi pretstavuvame najuspe{nite stopanskite subjekti {to egzistiraat na podra~jeto na Op{tinata
JORDAN LELOV, SOPSTVENIK NA „MAKINVEST#
pat vo eden
zZaMyprv
Market na
Makinvest#, se nao|a
igroteka, Parti lend,
pica restoran
La vita, kako i Bebe
centar Tiara, koj{to
nudi golem izbor na
bebe{ka oprema,
galanterija,
kozmetika i obleka.
-Novootvoreniot
supermarket vo
Op{tina Ilinden e
na povr{ina od 2.000
metri kvadratni i
vrabotuva 60 lu|e
Gradime supermarketi
po svetski standardi
Vo prisustvo na golem broj gra|ani i gosti, gradona~alnikot na
Op{tina Ilinden @ika Stojanovski i sopstvenikot na firmata #Makinvest#, Jordan Lelov, na sve~en
na~in go predadoa vo upotreba noviot market od doma{niot sinxir
na marketi My Market , vo Op{tina
Ilinden. Objektot raspolaga so
2.000 metri kvadratni, od koi samo
marketot raspolaga so iljada metri
kvadratni i vrabotuva 60 lu|e.
Sledej}i gi svetskite standardi, za prv pat vo eden proda`en
objekt, odnosno market na Makinvest, se nao|a i igroteka, Parti
lend, na 250 metri kvadratni, opremena so moderni igra~ki za deca, a
koja zaedno so sekojdnevnata programa za igri nudi nezaboravni rodendenski i drugi detski zabavi.
Tuka se nao|a i pica restorantot La
vita, kade {to vo prijaten ambient
so vkusna i zdrava hrana klientite
na My Market imaat mo`nost da go
minat svoeto slobodno vreme i da
u`ivaat vo nekoi od specijalitetite koi {to gi nudi picerijata. Ona
{to e posebno interesno sekako e i
Bebe centarot Tiara koj{to nudi
golem izbor na bebe{ka oprema, galanterija, kozmetika i obleka.
#Najvinoven# za ovoj sovremen
market, koj po ni{to ne se razlikuva od modernite svetski {oping
centri, sekako e sopstvenikot na
#Makinvest# gi ima izgradeno {irum
zemjata.
Po~etokot na proektot My Market
-nov doma{en sinxir marketi, e vo
juni 2007 godina, so otvoraweto na
prviot super market vo Kumanovo,
so proda`na povr{ina od 1.400 m2,
48 vraboteni i {irok asortiman na
stoki-okolu 22. 000 artikli. Istata godina vo dekemvri My Market na
zadovolstvo na gra|anite na Kriva
Palanka, vo centarot na gradot go
otvori vtoriot super market, na
„Telefonot yvoni dva pati“
Op{tina Ilinden startuva{e so
proektot „Telefonot yvoni dva pati“ otvorena telefonska linija broj 2571-703.
So najmnogu dve yvonewa na telefonot
2571-703 gra|anite bez ~ekawe, ostvaruvaat kontakt so Op{tinata. Pritoa, preku
ovaa direktna otvorena telefonska linija gra|anite mo`at da se informiraat, da
izvr{at konsultacija, participirawe,
12
Makinvest, Jordan Lelov. Verojatno
edna od pri~inite zo{to My Market
vo Op{tina Ilinden, pokraj povolnite uslovi za investirawe {to gi
nudi Op{tinata, sigurno e i faktot
{to sopstvenikot na Makinvest,
Lelov e tokmu od Op{tina Ilinden.
-Moja damne{na `elba be{e da
otvoram market vo mojata op{tina,
a i pogolemiot broj od vrabotenite
vo ovaa firma se tokmu od ova mesto. Otkako otvorivme marketi {irum Makedonija redno be{e da
otvorime market i vo mestoto kade
{to `iveeme, veli Lelov.
Marketot vo Marino se grade{e
to~no edna godina i e eden od lanecot od {este marketi My Market {to
kako i obezbeduvawe na povratni informacii i odgovori od strana na lokalnata
samouprava.
So direktnoto koristewe na telefonskiot broj 2571-703 gra|anite mo`at da
za{tedat na vreme, da gi iska`at svoite
idei, sugestii i kritiki koi {to ponatamu }e bidat prosledeni do odgovornite
lica od op{tinskata administracija i do
gradona~alnikot @ika Stojanovski.
Proektot „Telefonot yvoni dva pati“
obezbeduva dostapnost, pobrz i podirekten kontakt, aktivno informirawe na
gra|anite i pretstavuva motivacija za
kontinuirano identifikuvawe na problemite i zemawe predvid i vrednuvawe
na barawata i sugestiite na gra|anite od
lokalnata zaednica.
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
januari 2011
op{tinski informator
I N V E S T I C I I
VO 2011 GODINA
Najgolem buxet
od postoeweto
na Op{tina
Ilinden
povr{ina od 800 metri
kvadratni so 30 vraboteni.
Prodol`uva voTetovo-juli
2009 godina. Marketot vo
Tetovo e 350 m2 so 16 vraboteni. Probi{tip e ~etvrtiot grad vo Makedonija {to
od oktomvri 2009 godina ja
koristi uslugata i {irokiot asortiman na My Market.
Sledna lokacija na My Market e Strumica so najgolema
proda`na povr{ina-1.600
m2, so sopstvena slatkarska
rabotilnica so nad 24.000
artikli.
-So ovoj biznis po~nav
da se zanimavam vo 1996 godina. Firmata najnapred
po~na so uvoz na konditorski proizvodi, a podocna
razvivme i sopstvena distributivna mre`a vo Skopje
i na teritorijata na celata
dr`ava. Distributivniot
centar Makinvest, so magacinska povr{ina od 3.000
m2 nudi {iroka paleta na
konditorski, mle~ni, suvomesnati i smrznati proizvodi, detergenti, sredstva
za ~istewe i za li~na higiena, alkoholni i bezalkoholni pijaloci. Nova ponuda
na distributivniot centar
e proda`ba i distribucija
na sve`o ovo{je i zelen~uk
po konkurentni ceni. Ovoj
distributiven centar snabduva nad 70 otsto od maloproda`nite objekti vo Skopje, {to dovolno zboruva deka stanuva zbor za najgolem
distributiven centar vo
dr`avata, dodava Lelov.
So otvorawe na marketot
vo Marino, vo #Makinvest#
rabotat vkupno 420 lu|e koi
{to zaedno so menaxerskiot
tim se osnovata za uspe{noto rabotewe na firmata.
No, vrabotenite vo #Makinvest# ne zastanuvaat tuka. Spored zborovite na Lelov, planiraat otvorawe na
u{te nekolku sli~ni objekti.
-Raspolagame so nekolku
novi lokacii od koi dve se
so pogolemi povr{ini, vo
dva pogolemi grada, kade
{to planirame da izgradime pogolemi trgovski centri. Vo niv, pokraj ve}e postoe~kite ponudi planirame
na{ite posetiteli da gi
iznenadime i so kino sali, i
red drugi iznenaduvawa,
dodava Lelov.
Inaku, noviot My Market
vo Ilinden e realiziran so
poddr{ka od NLB Tutunska
banka kako investitor i vo
sorabotka so Op{tina
Ilinden.
Novogodi{ni paket~iwa
za prva~iwata
Odli~nata sorabotka so Op{tina Ilinden ja potvrduva i podatokot {to vo igrotekata vo marketot vo
Op{tinata se organizira pre~ek na Nova godina za site
prva~iwa od Op{tina Ilinden. Stanuva zbor za okolu
270 de~iwa koi {to }e gi zabavuva Dedo Mraz i na koi
}e im bidat podeleni novogodi{ni paket~iwa.
Na svojata 28 sednica, Sovetot na Op{tina
Ilinden
go
usvoi Buxetot na Op{tinata za 2011 godina, koj{to iznesuva
305.910.000,00 denari
i e najgolem vo 14 godi{noto postoewe na
Op{tina Ilinden.
Kapitalnite rashodi koi {to iznesuvaat 67.62% od vkupnite rashodi ja otslikuvaat razvojnata komponenta na Op{tina
Ilinden, so cel kontinuiran i odr`liv
ekonomski razvoj.
Kapitalnite rashodi }e bidat nameneti za kapitalni investicii za izgradba
na komunalna i patna
infrastruktura, podobruvawe na javnite
uslugi i kvalitetot
na `iveewe, izgradba
na Dom na kultura vo
n. Ilinden i rekonstukcii na domovite
na kulturata vo ostanatite naseleni mesta. Potoa, investicii
vo obrazovanieto-izgradba na novo modularno u~ili{te (sredno i osnovno) i podobruvawe na obrazovniot proces, razvoj na sportskite kapaciteti, nabavka na
urbana oprema, za{tita na `ivotna sredina i priroda, za{tita
i spasuvawe od poplavi i po`ari, kako i
ureduvawe na grade`noto zemji{te.
Op{tinskata administracija raboti sekoja prva sabota vo mesecot
So cel da se podobri efikasnosta vo raboteweto na Op{tinata i na gra|anite da im se ovozmo`i navremena i pokvalitetna
usluga, administracijata na Op{tina Ilinden raboti sekoja prva sabota vo mesecot.
Na ovoj na~in site `iteli na Op{tina Ilinden koi poradi rabotnite obvrski vo tekot na nedelata ne uspevaat da gi realiziraat potrebite {to gi imaat od op{tinskite slu`bi, toa }e mo`at da go storat sekoja prva sabota vo mesecot.
www.ilinden.gov.mk
13
ILINDEN
januari 2011
op{tinski informator
A K T U E L N O
ZA POGOLEMA TRANSPARENTNOST
Deset na~ini na
informirawe na gra|anite
Op{tina Ilinden posvetuva osobeno vnimanie kon vospostavuvaweto na mehanizmi za pogolema transparentnost, komunikacija, interaktivnost so svoite gra|ani. Za realiziranite, tekovnite, kako i za idnite aktivnosti vo Op{tinata, gra|anite se informiraat preku:
z Informacii od pe~atenite i
elektronskite mediumi
z Izdavawe na Op{tinski vesnik
z Otvorena direktna telefonska linija
z E-op{tina Prijavi problem
z Redovno a`urirana so informacii veb
stranica na Op{tinata
z Informativni oglasni tabli vo
naselenite mesta
z Interaktivni rabotni sredbi so mesnite
zaednici
z Otvoren den za sredbi so gra|anite
z Organizirawe na tribini i sobiri so
gra|anite
z Flaeri, prira~nici, plakati.
Op{tina Ilinden izdava svoj pe~aten medium
„Op{tinski Informator- Ilinden“ {to se distribuira do sekoe doma}instvo vo Op{tinata, a
istiot e dostapen i vo elektronska forma na
Internet stranicata na Op{tinata. „Telefonot
yvoni dva pati“ e proekt na Op{tina Ilinden,
pri {to gra|anite bez ~ekawe, so samo dve yvonewa na telefonot ostvaruvaat kontakt so
Op{tinata. Pritoa, preku ovaa direktna otvorena telefonska linija gra|anite mo`at da se
informiraat, da izvr{at konsultacija, participirawe, kako i obezbeduvawe na povratni
informacii i odgovori od strana na lokalnata
samouprava.
Na veb stranicata na Op{tina Ilinden, gra|anite soglasno nivnite potrebi mo`at po elektronski pat da razgleduvaat i da simnuvaat dokumenti, barawa, prira~nici, slu`beni glasnici,
urbanisti~ki planovi i drugi korisni materijali.
So najnoviot proekt „Prijavi Problem“ vo
sferata na E-Op{tina, {to Op{tina Ilinden go
realizira{e vo sorabotka so USAID im se dava
mo`nost na gra|anite po elektronski pat da prijavat komunalen problem. So toa se garantira
odli~na komunikacija, interaktivnost, no i
olesnuvawe za gra|aninot vo izka`uvaweto,
odnosno prijavuvaweto na negoviot problem.
Tokmu zatoa, Op{tina Ilinden soglasno dobieniot 1YO 9001:2008 sertifikatot za implementacija na Sistemot za menaxment za kvalitet
e celosno posvetena vo nasoka na sozdavawe na
efikasni javni uslugi za potrebite na gra|anite
i na stopanstvoto.
KREDITEN REJTING ZA OP[TINA
ILINDEN [email protected] OD USAID I
MINISTERSTVOTO ZA FINANSII
Mo`nost za izdavawe
na op{tinski
obvrznici
Vo sorabotka so USAID, vo ramkite na
aktivnostite na Proektot za lokalni samoupravi vo Makedonija (MLGA), a so poddr{ka na Ministerstvoto za finansii,
Op{tina Ilinden obezbedi krediten
rejting.
So izgotvuvaweto i dobivaweto na
kreditniot rejting, Op{tina Ilinden e
ednata od prvite op{tini koja {to }e
izleze na pazarot na kapital, so izdavawe na op{tinski obvrznici.
Soglasno zakonskata regulativa ovozvo`ena od Ministerstvoto za finansii,
izdavaweto na op{tinskite obvznici e
dadena kako mo`nost za obebeduvawe na
sredstva za realizacija na prioritetnite kapitalni proekti vo Op{tinata.
Pokraj izgotvuvaweto na kreditniot
rejting, so potpi{aniot Memorandum za
sorabotka so USAID se obezbeduvaat
obuki,tehni~ka pomo{, kako i poddr{ka
vo prezemaweto na {irok spektar na zada~i i obvrski, kako i uslugi povrzani so
planiraweto, kapitalnoto buxetirawe i
kreditirawe na op{tinite.
VO OP[TINSKATA ZGRADA
Otvoren dano~en
{alter na UJP
Vo sorabotka so Upravata za javni prihodi,
Op{tina Ilinden otvori
dano~en
{alter
vo
op{tinskata
zgrada.
Otvoraweto na ovoj dano~en {alter na Upravata e
rezultat na brziot lokalen ekonomski razvoj {to
go ima{e Op{tina, kako i
postoeweto na nad 670 stopanski subjekti {to se nao|aat na nejzina teritorija.
So otvoraweto na dano~eniot {alter, na dano~nite obvrznici, biznisite,
kako i na 16.000 `iteli na
Op{tina Ilinden }e im se
ovozmo`at poednostavni
proceduri, namaluvawe na
potrebnoto vreme i tro{oci za podnesuvawe na dano~nite prijavi i izdavawe na site potrebni dokumenti od Upravata za
javni prihodi.
Dano~niot {alter na
sve~en na~in go predadoa
vo upotreba gradona~alnikot na Op{tina Ilinden, @ika Stojanovski,
rakovoditlot na Sekto-
rot za uslugi za dano~ni
obvrznici, Muhedin Avdi} i upravnikot na regionalnata direkcija, Ele-
na Janeva Delovska.
Pokraj dano~nite obvrznici, gra|anite i biznismenite od Op{tina Ilin-
den, ovoj dano~en {alter
}e mo`at da go koristat i
korisnici od drugite sosedni op{tini.
Otvoren den na Op{tina Ilinden
Site zainteresirani gra|ani {to sakaat da ostvarat
sredba so stru~nite slu`bi
na Op{tinata, so direktorite na javnite pretprijatija i
14
so gradona~alnikot, toa }e
mo`at da go storat so zaka`uvawe na direktniot telefonski broj 2571-703.
Na ovie sredbi gra|anite
}e mo`at da gi poso~at svoite problemi, da gi prezentiraat svoite idei i predlog
proekti, kako i da pokrenat
novi inicijativi.
www.ilinden.gov.mk
Sredbite se odr`uvaat
sekoj petok od 13.00 do 17.00
~asot, vo prostoriite na
administrativnata zgrada
na Op{tina Ilinden.
ILINDEN
januari 2011
op{tinski informator
S P O R T
Vlo`uvawata vo sportot ostanuvaat
eden od prioritetite na Op{tinata
Razvojot na sportot i fizi~kata kulktura i vo idnina ostanuva eden od prioritetite na
Op{tina Ilinden. A, deka toa e
taka najdobro zboruvaat podatocite za ogromnite vlo`uvawa vo
sportskite objekti, i, se razbira,
vo direktnata finansiska poddr{ka na klubovite i sportskite
zdru`enija {to egzistiraat na
podra~jeto na Op{tinata.
Vo ramkite na investiraweto
na sportskata infrastruktura, vo
sorabotka so Agencijata za mladi
i sport, a kako del od proektot na
Vladata za izgradba na 35 sportski sali {irum zemjata , izgradena e sportskata sala #Goce
Del~ev#. Potoa, isto taka, vo sorabotka so Agencijata za mladi i
sport, a kako del od Proektot na
Vladata za izgradba na 100 fudbalski igrali{ta, izgradeno e
pomo{noto fudbalsko igrali{te
vo Marino, a privr{uva i izgradbata na vakvo igrali{te vo Kadino. So poddr{ka na Direkcijata
za slobodni zoni, pak, vo Bunarxik e izgradeno i ogradeno fudbalsko igrali{te, taka {to fudbalerite na FK Bunarxik imaat
na raspolagawe teren na koj mo`at da gi igraat natprevarite od
Tretata fudbalska liga.
Isto taka, so edinstvena cel,
na mladite da im ovozmo`i maksimalni uslovi za sport i rekreacija vo pove}e naseleni mesta
izgradeni se pomali igrali{ta za
mal fudbal, odnosno rakomet,
investiraweto vo sportski objekti,
zPokraj
Op{tina Ilinden odvojuva golemi finansiski
sredstva i za poddr{ka na sportskite klubovi
i zdru`enija {to se nao|aat na podra~jeto na
Op{tinata
koi {to istovremeno se kompletno ogradeni. Vo Kadino, pak, se
izgradi sportski teren za basket.
Vo momentot vo izgradba se ~etirite teniski tereni, proekt {to
se realizira vo sorabotka so
Agencijata za mladi i sport, a kako del od Proektot na Vladata za
izgradba na 100 teniski igrali{ta {irum zemjata. Kraj ovie teniski tereni }e se izgradi igrali{te
za mal fudbal i za ko{arka, {to
s¢ zaedno so sportskata sala #Goce Del~ev# }e prerasne vo eden
sovremen sportski kompleks.
Godinava, pak, so poddr{ka na
Agencijata za mladi i sport,
Op{tina Ilinden }e izgradi i
dve pove}enamenski igrali{ta,
od koi ednoto vo Ilinden, a drugoto vo Kadino.
Pokraj ovie vlo`uvawa vo
sportski objekti, Op{tina Ilinden odvojuva golemi finansiski
sredstva i za poddr{ka na sportski klubovi i zdru`enija {to se
nao|aat na podra~jeto na Op{tinata, a pozitivnite rezultati od
vakvata politika se pove}e od
o~igledni, so ogled na golemiot
www.ilinden.gov.mk
broj klubovi {to uspe{no se natprevaruvaat vo svoite ligi. Finansiski gi poddr`uva devette
fudbalski klubovi, od koi ~etiri se natprevaruvaat vo Tretata
liga (Marino, Ilinden, Kadino i
Bunarxik #Robert Petkovski#) i
pet vo Op{tinskata fudbalska
liga (Deqadrovci, Miladinovci,
Mralino, Bujkovci i Mreovci).
Sredstva se izdvojuvaat i za ko{arkarskiot klub #Ilinden#, {to
se natprevaruva vo Vtorata makedonska ko{arkarska liga, potoa tekvondo federacijata ~ie
{to so sedi{te se nao|a vo
Op{tina Ilinden, a sredstva se
izdvojuvaat i za razvoj na `enskiot fudbal i rakometot vo
Op{tinata.
Vo 2010 od Buxetot na Op{tina Ilinden za poddr{ka na sportskite klubovi i zdru`enija se
odvoeni eden milion denari.
Ovie sredstva odat za pokrivawe
na tro{ocite na klubovite vo
federaciite. Isto taka se pokrivaat i tro{ocite za sudiite,
delegatite, za kotizacija za
u~estvo vo ligite...So pokrivaweto na ovie osnovni tro{oci
klubovite nepre~eno mo`at da se
natprevaruvaat vo soodvetnite
ligi. Isto taka, Op{tinata se javuva i kako pokrovitel na mnogu
sportski manifestacii {to se
odr`uvaat na nejzinata teritorija, a ne retko na ekipite im dodeluva i sportska oprema.
15
Download

Sozdavame uslovi za investirawe i otvorawe na novi rabotni mesta