Molivi
Penkala
Nalepnici
150 den.
20 den.
15 den.
10 den.
10 den.
10 den.
100 den.
10 den.
Ostrilki
15 den.
10 den.
10 den.
Korektori
30 den.
20 den.
35 den.
10 den.
Tenkominci
50 den.
24 den.
50 den.
98 den.
Gumi
35 den.
58 den.
10 den.
2
15 den.
15 den.
7 den.
35 den.
3
Tetratki
Drveni boi
Mrsni boi
70 den.
99 den.
A5 - 15 den.
A4 - 30 den.
Korici za tetratki i u~ebnici
95 den.
55 den.
Ukrasna
hartija
62 den.
Tu{evi vo boja
69 den.
40 den.
Set 6 tu{evi - 150 den.
1 tu{ - 30 den.
A5 - 20 den.
4
A4 - 30 den.
50 den.
150 den.
25 den.
20 den.
50 den.
5
Temperni boi
1 par~e 75 den.
192 den.
153 den.
Set vodeni boi
130 den.
40 den.
95 den.
75 den.
^etki
214 den.
Temperni boi za slikawe so prsti
Flomasteri
U~ili{na glina
150 den.
Perodr{ki
60 den.
50 den.
Plastelin
50 den.
50 den.
40 den.
130 den.
6
189 den.
65 den.
65 den.
50 den.
100 den.
70 den.
59 den.
96 den.
7
Blokovi (blok br. 2, blok br. 3, blok br. 4, blok za skicirawe)
20 den.
30 den.
25 den.
Papki za likoven pribor
199 den.
199 den.
20 den.
35 den.
Kesi za pribor
Likovna
kultura
IV-VII
199 den.
199 den.
35 den.
100 den.
170 den.
Kola`
35 den.
170 den.
35 den.
200 den.
30 den.
8
35 den.
9
Papki za likoven pribor
Futroli za likoven
pribor
Etui
150 den.
200 den.
200 den.
150 den.
295 den.
199 den.
Torbi~ki za oprema po fizi~ka kultura
200 den.
150 den.
Papki za hartija
150 den.
124 den.
35 den.
30 den.
10
35 den.
80 den.
150 den.
Linijari
30 den.
^a{ki za pribor
60 den.
60 den.
150 den.
Flejti
100 den.
80 den.
11
Lepila
Hamer
35-45
den.
Mal
- 69 den.
41 den.
Golem
- 100 den.
50 den.
50 den.
Linorez
Intenzivna boja
- 70 den.
pastelna boja - 30 den.
Magneti
Digitroni
Gleta
45 den.
67 den.
53 den.
38 den.
60 den.
60 den.
100 den.
Stikeri
Leplivi traki
200 den.
Svetki
300 den.
30 den.
No`ni~ki
389 den.
15 den.
34 den.
Smetalki
Registri
90 den.
[estari
59 den.
66 den.
12
25 den.
130 den.
50 den.
70 den.
13
Podlogi za rabotna masa
Del od {irokata ponuda na visokokvalitetni anatomski
u~ili{ni ranci za site vozrasti, etui, torbi~ki za
oprema po fizi~ka kultura...
60 den.
1900 den.
1800 den.
1900 den.
1800 den.
Setovi za hrana i voda
1900 den.
180 den.
800 den.
1900 den.
180 den.
300 den.
180 den.
14
180 den.
1317 den.
499 den.
300 den.
Povelete, posetete gi na{ite kni`arnici
i napravete go va{iot izbor!
15
Del od {irokata ponuda na visokokvalitetni anatomski ranci
za oprema po
za site vozrasti, u~ili{ni ranci so trkalca, etui, torbi~ki
fizi~ka kultura...
2634 den.
1900 den.
999 den.
2300 den.
1900 den.
1700 den.
2268 den.
2634 den.
3215 den.
1700 den.
499 den.
3100 den.
2290 den.
2207 den.
2030 den.
249 den.
1500 den.
1900 den.
1900 den.
1664 den.
Povelete, posetete gi na{ite kni`arnici
16
2030 den.
2400 den.
861 den.
746 den.
i napravete go va{iot izbor!
17
Del od {irokata ponuda na visokokvalitetni anatomski ranci
za oprema po
2602 den.
2602 den.
2602 den.
2602 den.
za site vozrasti, u~ili{ni ranci so trkalca, etui, torbi~ki
fizi~ka kultura...
2341 den.
2341 den.
2341 den.
1664 den.
1664 den.
2030 den.
1664 den.
2602 den.
2206 den.
2602 den.
2500 den.
2602 den.
Povelete, posetete gi na{ite kni`arnici
18
2715 den.
2800 den.
i napravete go va{iot izbor!
2715 den.
3200 den.
19
[email protected] [email protected] NA
PROSVETNO DELO VO MAKEDONIJA
Skopje
Strumica
Centar 1
Ul. „Dimitrie ^upovski#
br. 15
tel. 02/ 3117-558
Ul. „Mar{al Tito# br. 18
tel. 034/ 327-776
Centar 2
Ul. „Dame Gruev# bb.
tel. 02/ 3222-621
Centar (Ramstor, 1 kat)
Ul. "Mito Haxivasilev
Jasmin# br.7
Avtokomanda
Ul. „Jani Lukrovski# br. 5
tel. 02/ 3172-902
Vlae
Ul. „Proleterska# br. 6
tel. 02/ 2033-045
Karpo{ 3 (Siti mol,
2 kat)
Ul. „Qubqanska# br. 4
tel. 02/ 3086-700
Karpo{ 4
Bul. „Partizanski
odredi# br. 80-12
tel. 02/ 3064-692
Leptokarija
Bul. „Partizanski
odredi# br. 645-4
tel. 02/ 3061-762
Aerodrom (TC Biser,
2 kat)
Bul. „Jane Sandanski# br.
82, lokal 45
tel. 02/ 2446-223
Bitola
Bezisten 1
Ul. „Ivan Milutinovi}#
br. 18
tel. 047/ 240-899
Bezisten 2
Ul. „Ivan Milutinovi}#
br. 19
tel. 047/ 223-252
Ul. „Leninova# br. 29
tel. 034/ 330-972
Veles
Ul. „Blagoj \orev# br. 2
tel. 043/ 212-610
Kavadarci
Ul. „Ilindenska# br. 11
tel. 043/ 415-844
Ko~ani
Ul. „Mar{al Tito# br. 45
tel. 033/ 271-560
Ohrid
Bul. „Makedonski
prosvetiteli# bb.
tel. 046/ 255-389
Prilep
Ul. „\or~e Petrov# bb.
tel. 048/ 417-026
Radovi{
Ul. „Partizanska# br. 35
tel. 032/ 630-510
Tetovo
Ul. „120# bb.
tel. 044/ 342-270
[tip
Ul. „Van~o Prke# br. 50
tel. 032/ 389-450
Komercija i Distributiven
centar
Skopje, ul. „Aco [opov# br. 6
tel. 02/ 2047-384; faks: 02/
2033-042
Pe~atnica „Napredok#
Tetovo, ul. „120# bb.
tel. 044/ 332-230
Download

Tenkominci