Spisok na ovlasteni menuva~i so dozvola za rabota
[TIP
Datum na
izdavawe
01.03.1995
02.01.2015
Ovlasten menuva~
DT SMIQANO DOOEL
Kiril i Metodij bb-[tip 389
Menuva~komesto i nalepnica:
31.10.1995
DTU BOBO-KOMPANI DOO
Van~o Prke bb-[tip 432
Menuva~komesto i nalepnica:
05.09.2000
[TEDILNICA AL KOSA
Van~o Prke bb-[tip 857
Menuva~komesto i nalepnica:
BONI-M.M D.O.O.E.L.
Menuva~komesto i nalepnica: Van~o Pr}e br. 70-[tip 1405
25.01.2007
BITOLA
Datum na
izdavawe
21.07.1993
Ovlasten menuva~
DPTU SIMTEL DOOEL
Dalmatinska br.48-Bitola 404
Menuva~komesto i nalepnica:
16.08.1994
TD ]ELE DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica:
23.09.1994
Dalmatinska br.50-Bitola 499
TD FRANK DOOEL
Trst br.13-a-Bitola 245
Menuva~komesto i nalepnica:
DPTU DAXO DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: Ordan Nikolov br.25-Bitola 305
21.04.1995
13.06.1995
STOPANSKA BANKA AD BITOLA
Dobrivoje Radosavqevi} br.21-Bitola 465
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Partizanska bb-Bitola 1815
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Bitolska bb-Demir Hisar 467
Menuva~komesto i nalepnica:
\or~e Petrov bb-Prilep 1279
Menuva~komesto i nalepnica:
Ta{e Milo{evski bb-Resen 1280
Menuva~komesto i nalepnica:
Bulevar 1- vi Maj br.61-Bitola 1500
Menuva~komesto i nalepnica:
Skupi b.b-Skopje 1973
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito br. 50-Tetovo 1719
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Ankarska br.33, naselba Taftalixe 1-Skopje 1878
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Nikola Rusinski br. 35-Skopje 1886
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Samilova br. 1-Ohrid 1894
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.[irok Sokak br.16-Bitola 466
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Makedonija br. 20-Skopje 1954
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Vladimir Nazor br.2, br. na zgrada 1, vlez 1, kat SU-Veles 1960
Menuva~komesto i nalepnica:
Bul.Jane Sandanski br. 1, Prizemje, lokal 3-Skopje 1967
Menuva~komesto i nalepnica:
bul.Mar{al Tito br.20-Strumica
06.04.1999
Kuzman Josifovski Pitu-bb Kompleks banki-Skopje 1278
GTC Kula 3 lokal156-Skopje 1830
ul.7 Septemvri br. 13, br.na zg.1, vlez 002, kat PT, br.000-Kavadarci 1941
IGOR \OR\IEVSKI KEOPS DOOEL
Kiril i Metodij br.2-Bitola 380
Menuva~komesto i nalepnica:
Strana 1 od 22
DPU DI-KI DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: Dunav br.13-Bitola 926
01.02.2002
14.10.2002
TD za trgovija i menuva~nica PRIMUS DOOEL
Trst br.13-Bitola 980
Menuva~komesto i nalepnica:
06.10.2003
DPT GRA[E DOO
Menuva~komesto i nalepnica:
26.03.2004
Dalmatinska br.25-Bitola 1101
IVA-DI ILIJA DOOEL
Metodija Tan~evski br.2a-Bitola 1138
Menuva~komesto i nalepnica:
MAKEDONIJA A.D
Menuva~komesto i nalepnica: ul.[irok sokak br.62-Bitola 1151
24.08.2004
04.06.2007
KO[TRE DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica:
22.10.2007
Ordan Nikolov br.35-Bitola 1434
TD ST.VAIM DOOEL
ul."General Vasko Karangelevski" br.41, lamela 4, lokal 57-Bitola 1460
Menuva~komesto i nalepnica:
11.03.2009
BITEKSIMO-KOM DOOEL
ul.Petar Petrovi} Wego{ br.12-Bitola 1626
Menuva~komesto i nalepnica:
EURO-POP 87 DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: ul. Boris Kidri~ br. 24-Bitola 1785
16.05.2011
15.08.2014
BOKAL PLUS UVOZ-IZVOZ DOOEL BITOLA
ul. M. Tan~eski br. 8-Bitola 1959
Menuva~komesto i nalepnica:
DEBAR
Datum na
izdavawe
01.08.1996
Ovlasten menuva~
DT BURIM TREJD DOOEL
Bratstvo edinstvo bb-Debar 315
Menuva~komesto i nalepnica:
DEL^EVO
Datum na
izdavawe
11.03.2014
Ovlasten menuva~
PRESING D.O.O.E.L. UVOZ-IZVOZ DEL^EVO
bul. Makedonija br. 28-Del~evo 1937
Menuva~komesto i nalepnica:
GEVGELIJA
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
26.07.1999
ADELA Dimitar Pop-Dimitrov DOOEL
7-mi noemvri br.17-Gevgelija 392
Menuva~komesto i nalepnica:
03.11.1999
DTPU EVRO Danica DOOEL
7 noemvri br.15-Gevgelija 396
Menuva~komesto i nalepnica:
17.02.2014
SOLUN 53 MARKET D.O.O.E.L. GEVGELIJA
ul. Taqa Bikova b.b.-Gevgelija 1935
Menuva~komesto i nalepnica:
Gevgelija, Bogorodica
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
PRINCESS HOTEL I KAZINO D.O.O.
Menuva~komesto i nalepnica: Grani~en premin Bogorodica , Bogorodica-Gevgelija 1763
09.02.2011
GEVGELIJA,BOGORODICA
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
09.11.2012
MAKOTEN DOOEL Gevgelija
Strana 2 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
Grani~en premin Bogorodica, hotel Flamingo-Gevgelija 1861
GOSTIVAR
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
29.08.1994
DT FEJZULAI KOMPANI Adnan DOOEL
ul.Ivo Lola Ribar br.2-Gostivar 232
Menuva~komesto i nalepnica:
09.06.1995
DT ALPINA PROM DOO
JNA br.14 Gostivar-Gostivar 230
Menuva~komesto i nalepnica:
02.10.1995
DTTTU UKA KOMPANI DOOEL
ul. Bra}a Ginovski br. 50-Gostivar 1846
Menuva~komesto i nalepnica:
DT AF -FA DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: Bor~e Jovanovski bb-Gostivar 1647
06.10.1995
ILINDEN
Datum na
izdavawe
05.12.2013
Ovlasten menuva~
DENI INTERNACIONAL STRA[KO D.O.O.E.L. S
ul. 34 br. 22, nas.Ilinden-Skopje 1926
Menuva~komesto i nalepnica:
KAVADARCI
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
22.12.1993
TD DANI BEL Lazo DOOEL
Ilindenska bb-Kavadarci 189
Menuva~komesto i nalepnica:
16.02.1994
PTD VIVA-KOM Viktor i dr.DOO
Cane Pop Ristov br.1-Kavadarci 256
Menuva~komesto i nalepnica:
DTU TD-TD TRAJ^E DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: Bla`o Aleksov-kam.most.lok.1-Kavadarci 258
05.09.1994
14.07.2011
VEL-MOND D.O.O.E.L.
ul.Cano Popristov br.1-Kavadarci 1792
Menuva~komesto i nalepnica:
KI^EVO
Datum na
izdavawe
11.04.1994
Ovlasten menuva~
DPUT BRA-BORS Stefanoski Qup~o DOOEL
Aleksandar Makedonski br.138-Ki~evo 196
Menuva~komesto i nalepnica:
25.12.1995
DMR MIS 7 Sa{o Pavleski DOOEL
Bulevar Osloboduvawe bb-Ki~evo 197
Menuva~komesto i nalepnica:
04.03.1998
DPTU IMPER-]OS DOO
11 Oktomvri br.5-Ki~evo 1768
Menuva~komesto i nalepnica:
02.04.2003
DPT BANI KOMPANI DOOEL
Mar{al Tito br.305-Ki~evo 1028
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Bulevar Osloboduvawe br.44-Ki~evo 1455
BULBUL D.O.O.E.L. UV.-IZ. KI^EVO
12.03.2009
Menuva~komesto i nalepnica: ul. Kuzman Josifovski Pitu b.b.-Ki~evo 1891
02.07.2010
VAIT-KOMERC 95 VAIT AJROJA D.O.O.E.L. KI^E
ul. Goce Del~ev br. 8 A-Ki~evo 1727
Menuva~komesto i nalepnica:
14.09.2011
EURO ]OS D.O.O.E.L. UVOZ-IZVOZ KI^EVO
ul.Mar{al Tito b.b-Ki~evo 1796
Menuva~komesto i nalepnica:
21.11.2011
LORENA KOMPANI D.O.O.E.L S.STRELCI, KI^E
ul.Mar{al Tito br.112-Ki~evo 1809
Menuva~komesto i nalepnica:
Strana 3 od 22
KO^ANI
Datum na
izdavawe
Ovlasten menuva~
DPPU METFIL DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: Kej na Revolucijata br.22-Ko~ani 476
07.06.1995
20.06.1995
DPT CONE DOOEL
29 Noemvri br.11-Ko~ani 477
Menuva~komesto i nalepnica:
06.12.1995
TA KOMPAS DOO
Menuva~komesto i nalepnica:
25.01.1999
Mar{al Tito br.6-Ko~ani 428
DPT MAK-TURS DOOEL
Mar{al Tito br.5-Ko~ani 364
Menuva~komesto i nalepnica:
27.09.1999
CIPUR DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica:
30.04.2013
Mar{al Tito br.45-Ko~ani 1137
PROLET-ZAM D.O.O. KO^ANI
Trgovski Centar Paviljon-Ko~ani 1892
Menuva~komesto i nalepnica:
KRIVA PALANKA
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
01.07.1994
DGPU OKI-PROM DOOEL
Sv. Joakim Osogovski br. 162-Kriva Palanka 325
Menuva~komesto i nalepnica:
16.07.2012
EURO GOLD DIA D.O.O.E.L. KRIVA PALANKA
ul. Sv. Joakim Osogovski b.b.-Kriva Palanka 1840
Menuva~komesto i nalepnica:
Kru{evo
Datum na
izdavawe
Ovlasten menuva~
T.D.T PANDA 03 DOOEL Kru{evo
Menuva~komesto i nalepnica: ul.Ilindenska br. 29-Kru{evo 1931
21.01.2014
KUMANOVO
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
30.09.1993
DTUU BA - EG DOOEL
Karl Marks br.33-Kumanovo 1699
Menuva~komesto i nalepnica:
21.04.1994
DPT D-LGA-PROM DOOEL
Dimitrie Tucivi} br.7-Kumanovo 546
Menuva~komesto i nalepnica:
DPTU RENE-KOMPANI DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: Juliska Kraina br.15-Kumanovo 1841
12.07.1995
03.08.1995
DPTU MEBA TREJD DOOEL
Hotel Kumanovo br. 6-Kumanovo 547
Menuva~komesto i nalepnica:
14.08.1995
DPTTU STEFI-KIKI PROM DOO
Leninova bb-Kumanovo 552
Menuva~komesto i nalepnica:
19.10.1995
DPT KAN DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica:
lok.Garnizon - prizemje br.13-Kumanovo 503
DTU KAR[TAT DOO
20.03.1998
Menuva~komesto i nalepnica: Goce Del~ev br.40-Kumanovo 1895
30.03.2000
DPUP K-G-M DOO
Menuva~komesto i nalepnica:
06.11.2001
Goce Del~ev br.27-Kumanovo 834
DT GAGO DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica:
11 ti oktomvri br.42-Kumanovo 912
Strana 4 od 22
DPTU "]ERO-KOMERC" D.O.O.E.L. S.VI[TICA
Menuva~komesto i nalepnica: ul.Dimitrije Tucovi} br. 5-Kumanovo 1715
16.04.2010
08.04.2013
SOLDI KOMERC DOOEL
ul.Ilindenska br. 48 -6-Kumanovo
Menuva~komesto i nalepnica:
1888
NEGOTINO
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
20.03.1997
DPU MAKS-BOS DOOEL
Mar{al Tito br.154-Negotino 260
Menuva~komesto i nalepnica:
Novo Selo Strumica
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
24.01.1996
DTU AIDA DOOEL
Mar{al Tito br.32 - Novo selo-Strumica 333
Menuva~komesto i nalepnica:
OHRID
Datum na
izdavawe
Ovlasten menuva~
TDTU PATEL KOMERC DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: Goce Del~ev br.47-Ohrid 413
06.12.1994
12.07.1995
PTT MUMIN-METIN DOOEL
Goce Del~ev br.8-Ohrid 485
Menuva~komesto i nalepnica:
04.07.1997
TDTU LES Ko~oski Lazar DOOEL
Turisti~ka bb-Ohrid 490
Menuva~komesto i nalepnica:
04.07.1997
TDTU RITRA Trajkovski Risto DOOEL
Klimentska br.2-Ohrid 487
Menuva~komesto i nalepnica:
TDTU KVIN Lakoski Bo{ko DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: Bulevar Turisti~ka bb-Ohrid 808
25.11.1999
24.02.2000
TDTUPU KOS-IVA DOOEL
7-mi noemvri br.1/kaj pazarot/-Ohrid 829
Menuva~komesto i nalepnica:
13.09.2002
TD VASKO M DOOEL
Makedon. Prosvetiteli bb-Ohrid 978
Menuva~komesto i nalepnica:
10.03.2005
ALEKS IVON DOOEL
Bulevar Turist~ka br.54-Ohrid 1195
Menuva~komesto i nalepnica:
01.07.2005
BUM-T DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica:
31.03.2010
Makedonski prosvetiteli br.5-Ohrid 1224
SLOMAK SVK DOOEL OHRID
Bul. Turisti~ka br.54-Ohrid 1710
Menuva~komesto i nalepnica:
16.11.2010
HOTELI-METROPOL A.D. OHRID
Hotel "Metropol" s. Dolno Kowsko-Ohrid 1752
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
28.11.2013
Hotel "Belvi" s. Dolno Kowsko-Ohrid 1753
FOUR JUNIORS UVOZ-IZVOZ DOOEL OHRID
ul. Goce Del~ev br. 24-Ohrid 1924
Menuva~komesto i nalepnica:
07.02.2014
[email protected] - ORVAS DOOEL OHRID
ul. Sv. Kliment Ohridski br. 1 (Kompleks Letnica)-Ohrid 1932
Menuva~komesto i nalepnica:
01.08.2014
MONIMAKS DOOEL OHRID
bul Turisti~ka br. 75
(lokal 6 zgrada Pe~ijare)-Ohrid 1957
Menuva~komesto i nalepnica:
Strana 5 od 22
Petrovec, Skopje
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
ICE MAKEDONIJA D.O.O.E.L. Petrovec
Menuva~komesto i nalepnica: Aerodrom Aleksandar Veliki broj 1097-5 Petrovec-Skopje 1843
09.08.2012
PRILEP
Datum na
izdavawe
15.06.1994
Ovlasten menuva~
TDPPU TUFO-KOMPANI DOOEL
Sotka \orgioski br.25-Prilep 1008
Menuva~komesto i nalepnica:
05.07.1994
TD CEMAK EKSPORT DOO
Jane Sandanski br.13-Prilep 858
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Laze Poposki br. 4-Prilep 1925
DPPU ZOTRA KOMPANI DOO
08.07.1996
Menuva~komesto i nalepnica: Heroj Karpo{ br.13-Prilep 192
22.10.1997
TD HASANOVI] DOO
Ilindenska br.71-Prilep 969
Menuva~komesto i nalepnica:
12.08.1998
DPTU DAKAR DOOEL
Kuzman Josifovski br.9-Prilep 337
Menuva~komesto i nalepnica:
12.08.1998
DPTU BILMARK DOOEL
Lazo Poposki br.26-Prilep 1200
Menuva~komesto i nalepnica:
DPT DEM-KOMERC DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: Jane Sandanski br.16-Prilep 1062
08.04.2003
PROBI[TIP
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
05.03.1999
TD [EMSA QUBI[A DOOEL
Jakim Stojkovski br.7-Probi{tip 376
Menuva~komesto i nalepnica:
RADOVI{
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
29.12.2008
ALMA-KA D.O.O
Menuva~komesto i nalepnica:
RESEN
Datum na
izdavawe
09.04.2002
Ovlasten menuva~
DT DIOR DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica:
14.06.2004
04.11.2013
Mar{al Tito bb-Resen 944
MONETA DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica:
ROPALCE
Datum na
izdavawe
ul."22. Oktomvri" br.12-Radovi{ 1608
Goce Del~ev br.16-Resen 1142
Ovlasten menuva~
RAGO-BEJ D.O.O.E.L. S.ROPALCE LIPKOVO
ul.11-ti Oktomvri br. 25-Kumanovo 1917
Menuva~komesto i nalepnica:
Strana 6 od 22
Rostu{e
Datum na
izdavawe
Ovlasten menuva~
RADIKA REZORT D.O.O. UVOZ-IZVOZ S.LEUNOV
Menuva~komesto i nalepnica: Hotel "Radika rezort" s. Leunovo, Rostu{e-Rostu{e 1607
29.12.2008
SKOPJE
Datum na
izdavawe
19.05.1993
Ovlasten menuva~
[parkase Banka Makedonija AD Skopje
Makedonija br.9/11-Skopje 1940
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Maked.prosvetiteli bb-Ohrid 22
Menuva~komesto i nalepnica:
Ilindenska br.107-Kavadarci 1329
Menuva~komesto i nalepnica:
Goce Del~ev br. 22-Strumica 1330
Menuva~komesto i nalepnica:
Dimitar Vlahov br.7-Gevgelija 24
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Partizanski Odredi br. 64 B-Skopje 1435
Menuva~komesto i nalepnica:
Bra}a Xinovski br. 10-Gostivar 1503
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Sava Kova~evi} br.10-Skopje 1588
Menuva~komesto i nalepnica:
ul."Mar{al Tito" b.b-Ko~ani 1634
Menuva~komesto i nalepnica:
ul."15 korpus" br. 2-Struga 1635
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul."\or~e Petrov" br. 34-Skopje 1636
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Cvetan Dimov br.153/1-Skopje 1660
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Mo{a Pijade br. 1/1-Kumanovo 1466
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Ilirija br. 10-Tetovo 1966
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Marksova 1/1-Prilep 1732
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Mar{al Tito bb-Bitola 1448
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Rajko @nzifov br.18-Skopje 1747
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Oktomvriska Revolucija bb-Ki~evo 1749
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Partizanska br. 1/1-Ohrid 1855
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Mar{al Tito bb-Strumica 1915
Menuva~komesto i nalepnica:
Bankomat-{ifra AIN00023-ul.Makedonija br.9/11 (m.mesto br.1 od
Registar)-Skopje 1940
Bankomat-{ifra AIN00028-ul.Nikola Vapcarov br.18 (m.mesto br.43 od
Registar)-Skopje 1938
Naroden Front br. 17-Skopje 1946
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
19.05.1993
Van~o Prke 16-[tip 968
Trifun Haxi Janev br.3-Skopje 1502
ul.8 mi septemvri br.1-Debar 1655
ul.Stra{o Pinxur br.2-Negotino 1725
ul.Nikola Vapcarov br.18-Skopje 1938
UL. Mar[al Tito b.b.-Veles 1962
ul. Jane Sandanski br. 12-Skopje 1965
ALFA BANKA AD SKOPJE
Dame Gruev br.1-Skopje 1913
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Trifun Haxijanev kula 3-Skopje 1011
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Partizanski odredi br.155 k1 vl.01-Skopje 1918
Leninova 100-Strumica 1014
Strana 7 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
Ignatie Atanasovski bb-Bitola 1505
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito 110-Gevgelija 1016
Menuva~komesto i nalepnica:
Ivan Kozarov br.29-Skopje 1820
Menuva~komesto i nalepnica:
Partizanski Odredi br. 25-Skopje 1409
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito bb-Kavadarci 1408
Menuva~komesto i nalepnica:
Makedonski Prosvetiteli bb-Ohrid 1923
Menuva~komesto i nalepnica:
Partizanski Odredi br.64A-Skopje 1479
Menuva~komesto i nalepnica:
Kej na revolucija br.21-Ko~ani 1486
Menuva~komesto i nalepnica:
bul. Jane Sandanski br.113-a-Skopje 1520
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Proleterski brigadi br.12-Struga 1521
Menuva~komesto i nalepnica:
ul."Makedonija" br. 19-Skopje 1610
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. 3 Makedonska udarna brigada br. 46/2-1-Kumanovo 1893
24.05.1993
Borka Taleski br. 46-Prilep 1449
Mar{al Tito br.112-Tetovo 1599
STOPANSKA BANKA AD SKOPJE
J.Kova~ev br.8-[tip 1439
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Ilindenska br.1-Kavadarci 1035
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito br.44-Ko~ani 288
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito br.54-Struga 1441
Menuva~komesto i nalepnica:
Jani Lukrovski br.5-Skopje 921
Menuva~komesto i nalepnica:
Jane Sandanski 24-Skopje 956
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
11 Oktomvri br.7 (Mladina)-Skopje 1698
Leninova br.19-Strumica 1032
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito br.6-Vinica 1847
Menuva~komesto i nalepnica:
Veqko Vlahovi} br.146-Debar 1678
Menuva~komesto i nalepnica:
Osloboduvawe br.9-Ki~evo 1440
Menuva~komesto i nalepnica:
Jane Sandanski br.2-Negotino 1033
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Jakim Spirov br.3-Probi{tip 1716
Menuva~komesto i nalepnica:
Makedonija br.16-Skopje 1040
Menuva~komesto i nalepnica:
\or~e Petrov br.1 zgr.B1 vl.1 lok.12-Skopje 1854
Menuva~komesto i nalepnica:
Partizanski odredi br.70 b-Skopje 1044
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
11 Oktomvri br.7 GTC prizemje-Skopje 1686
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito br.85-Bogdanci 1048
Menuva~komesto i nalepnica:
6 noemvri br.42-Valandovo 1049
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito br.49 Novo selo-Strumica 1480
Menuva~komesto i nalepnica:
Partizanski odredi br.17/3-Skopje 1053
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Krste Misirkov br. 61 (Bitpazar)-Skopje 1272
Menuva~komesto i nalepnica:
Bul. Vidoe Smilevski - Bato br. 55/1- Novo Lisi~e-Skopje 1402
Menuva~komesto i nalepnica:
Naroden front, trg. centar Beverli hils parcela 82 del 7-Skopje 1963
Menuva~komesto i nalepnica:
Bul.Jane Sandanski blok 3 lamela 6-Skopje 1758
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Hristijan Todorovski-Karpo{-Skopje 1564
Partizanski odredi br.17 lokal 13-Skopje 1037
Teodosij Gologanov br.76-Skopje 1046
Bulevar Turisti~ka lamela 3 del.prostor 2-prizemje-Ohrid 1297
ul.\or~e Petrov br.54-Skopje 1613
Strana 8 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Partizanska br. 2-Kumanovo 1845
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. 2 br. 4 nas. Ilinden-Skopje 1691
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Kuzman Josifovski br. 41-Prilep 1817
Menuva~komesto i nalepnica:
bul.Partizanski odredi br.125-Skopje 1400
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Bo`idar Axija br.1-Skopje 1088
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Sv.Kiril i Metodij br.4-Skopje 1744
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Anton Popov br.1-Skopje 1563
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Mar{al Tito br.107-Berovo 1437
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Boris Kidri~ br.6G-Peh~evo 1432
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.7mi Noemvri br.19 A-Gevgelija 1814
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Mar{al Tito br.7-Makedonska Kamenica 1433
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.22 Oktomvri br.42 a-Radovi{ 286
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Mar{al Tito br.1-Sveti Nikole 1034
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Kuzman Josifovski Pitu br.3-Ohrid 299
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Mehmet Pa{e Derala br.23-b-Tetovo 1481
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.[irok sokak br.62-Bitola 298
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Bitolska br.52-Demir Hisar 1482
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.8 mi Septemvri br.67-Veles 296
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Blago Celev br.3-Kru{evo 282
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Ivan Haxinikolov br.95-Skopje 1271
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Blagoja Stefkovski br.89-Skopje 1461
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Jadranska magistrala br.114-Skopje 1562
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Ju`nomoravski brigadi br.3-Skopje 1697
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Sv. Joakim Osogovski br.183-Kriva Palanka 1968
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Ilindenska br.25, lokal br.3-Gostivar 291
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Bra}a \inoski br.125, lokal br.3-Gostivar 1858
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Prilepski Braniteli br.6-1, prizemje-Prilep 1398
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Georgi Pophristov br.4/lok.3-Skopje 1425
Menuva~komesto i nalepnica:
ul Butelska br. 4-Skopje 1692
ul.Majka Tereza br.20-Skopje 1819
ul.Orce Nikolov br.2-Del~evo 284
bul.Ilirija br.32-Tetovo 1443
ul.Mar{al Tito br.15-Resen 1144
bul.Ko~o Racin br.1-Skopje 1740
ul.Vasko Karangelevski br.41-Bitola 1922
KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE
24.05.1993
Menuva~komesto i nalepnica: Partizanski odredi br.27 a-Skopje 37
Menuva~komesto i nalepnica:
Butelska bb-Skopje 1066
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Vodwanska bb-Skopje 1774
Menuva~komesto i nalepnica:
Jurij Gagarin br.17-Skopje 1065
Menuva~komesto i nalepnica:
@an @ores br,6-Skopje 26
Menuva~komesto i nalepnica:
Prvomajska br.15-Skopje 531
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Krste Misirkov bb /sudska palata/-Skopje 32
11 Oktomvri br. 25-Skopje 1775
GTC - Ekspozitura 2-Skopje 529
Strana 9 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
[uto Orizari br.53-Skopje 531
Menuva~komesto i nalepnica:
Partizanska br.24-Ohrid 915
Menuva~komesto i nalepnica:
Kej na revolucijata br.5-Ko~ani 1870
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito bb-Veles 937
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito bb-Bogdanci 1875
Menuva~komesto i nalepnica:
Ekonomski fakultet-Skopje 1068
Menuva~komesto i nalepnica:
\or~e Petrov br.1 l.13-Skopje 1070
Menuva~komesto i nalepnica:
16 Makedonska brigada br.2-Skopje 1071
Menuva~komesto i nalepnica:
Goce Del~ev bb-Gostivar 1794
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Gevgeliski partizanski odred lok.2-Gevgelija 1076
Menuva~komesto i nalepnica:
Mice Kozar br.1-Prilep 318
Menuva~komesto i nalepnica:
15 Korpus br.2-Struga 1146
Menuva~komesto i nalepnica:
Partizanska br.62-Skopje 1152
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Bulevar Makedonija zgr.1,vlez 1-prizemje-Del~evo 1190
Menuva~komesto i nalepnica:
Dame Gruev blok 1-Skopje 1239
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito br.13/19-Skopje 514
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito br.10-[tip 959
Menuva~komesto i nalepnica:
Goce Del~ev bb /zgrada na MVR/-Skopje 1242
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Pazar Dra~evo lok.285-Skopje 1072
Menuva~komesto i nalepnica:
Partizanska br.53-Skopje 1417
Menuva~komesto i nalepnica:
Bulevar Osloboduvawe BB-Ki~evo 1148
Menuva~komesto i nalepnica:
Bul.Sv.Kliment Ohridski br.68-Skopje 1418
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Servisna Zona bb-Struga 1542
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Ferid Bajram br. 48-Skopje 1693
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Mito Haxivasilev Jasmin br. 4-Skopje 1706
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. \or~e Pettrov br. 71, lamela B-Skopje 1811
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Joakim Kr~ovski b.b.-Oble{evo 1829
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Leninova br. 1-Sveti Nikole 1850
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Kozle br.93-Skopje 1869
Menuva~komesto i nalepnica:
Kej Dimitar Vlahov br. 4, Ekspozitura MNT-Skopje 1901
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Orce Nikolov br. 3-Skopje 1902
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Orce Nikolov br. 1-Skopje 1903
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Plo{tad Mar{al Tito br.14 - b-Kavadarci 917
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito b.b.-Tetovo 1864
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Mar{al Tito br.16-Strumica 1874
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Sv.Kiril i Metodij br. 50 (Ekspozitura Buket)-Skopje 1628
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.\or~e Petrov br. 7-Skopje 1620
Stra{o Pinxur br.5-Vinica 1871
Mar{al Tito br.10-Makedonski Brod 1873
Jane Sandanski br.69-Skopje 1238
Dimitrija ^uposki br. 3-Skopje 1303
ul.Sava Kova~evi} br.47 -B-lamel 2-Skopje 1663
ul.Qubqanska br.4 prizemje, del. prostor-145B (T.C.Siti Mol)-Skopje 1851
ul.Mar{al Tito b.b.-Kumanovo 1074
Bul.Dvanaesetta Makedonska Brigada br.41 (Ekspozitura Lisi~e)-Skopje
515
Strana 10 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Bul.Kuzman Josifovski Pitu br.15
(Ekspozitura Skopjanka)-Skopje 1240
ul.Metodija Mitevski br. 2V (Eksozitura Topansko pole)-Skopje 01777
Menuva~komesto i nalepnica:
Ekspozitura Novo Lisi~e
ul.Vidoe Smilevski Bato br.2A-Skopje 1637
Ekspozitura Cvetan Dimov
ul.Cvetan Dimov br. 153-Skopje 1145
Ekspozitura ^ento
ul.Anton Popov br.85/1 lokal 6-Skopje 1522
Ekspozitura ^e{ma
ul.Sava Kova~evi} br.1-Skopje 1522
Ekspozitura Peh~evo
ul. Mar{al Tito br. 3-Peh~evo 1683
Ekspozitura Tetovo
ul.Ilindenska br. 325-Tetovo 1856
Ekspozitura Negotino
ul.Mar{al Tito br. 128-Negotino 1491
Ekspozitura Radovi{
ul.22 - ri Oktomvri br. 19/2-Radovi{ 1787
Ekspozitura Tu{ Kumanovo
ul.627 br.5-Kumanovo 1558
Ekspozitura Energo Tu{- [tip
ul.Sutjeska br. 48 - A-[tip 1528
Ekspozitura Peh~evo
ul. Mar{al Tito br. 3-Peh~evo 1683
ul. 11. Oktomvri br. 13 (lokal 6, DE 267)-Skopje 1241
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Nikola Tesla br. 18-Bitola 1244
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
bul. Jane Sandanski br. 26-Skopje 1171
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Mar{al Tito br. 24-Makedonska Kamenica 1492
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. 8-mi Septemvri-Debar 1717
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
24.05.1993
ul. Plo{tad Mar{al Tito br. 22A-Resen 1147
FER[PED AD
Oktomvriska Revolucija br.
15 (Hotel
Al.Palas)-Skopje 80
Halk Banka AD Skopje
09.06.1993
Menuva~komesto i nalepnica: Josif Josifovski br.1-Bitola 414
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Josif Josifovski br.38-Resen 1444
Menuva~komesto i nalepnica:
Goce Del~ev bb-Prilep 1529
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito bb-Negotino 954
Menuva~komesto i nalepnica:
Leninova bb-Strumica 1445
Menuva~komesto i nalepnica:
Bra}a Ribar-Kumanovo 1494
Menuva~komesto i nalepnica:
D.C Paloma Bjanka-Skopje 1539
Menuva~komesto i nalepnica:
Bul. Partizanski odredi br.66 lok.4b-Skopje 1549
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Ivan Kozarov br.31-Skopje 1550
Menuva~komesto i nalepnica:
Aerodrom "Aleksandar Veliki" Petrovec-Skopje 1728
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Xon Kenedi br. 155-Skopje 1729
Menuva~komesto i nalepnica:
bul. Turisti~ka br. 48-Ohrid 1739
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Proleterski brigadi br.12-Struga 1831
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Jurija br.1 Vizbegovo-Skopje 1832
7-mi noemvri br.2-Gevgelija 955
ul.Mar{al Tito br. 19-Tetovo 1695
Plo{tad Sloboda b.b-[tip 1834
Strana 11 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
bul.Jane Sandanski br.109A-Skopje 1947
Menuva~komesto i nalepnica:
Bitpazarska br.58-Skopje 1721
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Mito Haxivasilev - Jasmin b.b-Skopje 1257
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.9 br.98, naselba Ilinden-Skopje 1859
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
bul.Mar{al Tito br.10-Tetovo 1860
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Goce Del~ev b.b-Gostivar
Menuva~komesto i nalepnica:
Sv. Kiril i Metodij br. 54 (centralna filijala)-Skopje 1664
Menuva~komesto i nalepnica:
Sv. Kiril i Metodij br. 54 (kooperativna filijala)-Skopje 1833
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. \or~e Petrov br. 27-Skopje 1910
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Mar{al Tito br.23-Ko~ani 1920
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Plo{tad Ilinden br.1-Sveti Nikole 1943
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Bojmija br.1/2-Skopje 1951
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Trifun Haxijanev br.1-Skopje 1970
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
bul.Osloboduvawe br.1-Ki~evo 1971
24.06.1993
1905
ul.8-mi Septemvri b.b.-Veles 1921
ul.Ilindenska br.49-Kavadarci 1975
DTU BIB DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica:
01.07.1993
bul.11 Oktomvri br.8-Skopje 1900
124 br.70-Skopje 1598
NLB Tutunska banka a.d Skopje
vo krugot na 'Jugotutun'-Demir Hisar 13
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito bb-Negotino 1261
Menuva~komesto i nalepnica:
Bul. Jane Sandanski 26 lokal 8 i 9-Skopje -Aerodrom 1265
Menuva~komesto i nalepnica:
Vasil Glavinov 3/5-Skopje - Centar 1266
Menuva~komesto i nalepnica:
Bul.Partizanski odredi bb-Skopje-Karpo{ 3 1267
Menuva~komesto i nalepnica:
Kej 13-ti Noemvri br. 3-Skopje -GTC 1268
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
bul.Goce Del~ev bb-Prilep 1287
Menuva~komesto i nalepnica:
Ferid Bajram br.43-Skopje 1465
Menuva~komesto i nalepnica:
12-ta Makedonska brigada br.20-Skopje 10
Menuva~komesto i nalepnica:
Gradski zid blok 2-Skopje 1793
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Josif Hristovski bb-Bitola 1884
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito bb-Kumanovo 1269
Menuva~komesto i nalepnica:
Goce Del~ev br.2-Radovi{ 1286
Menuva~komesto i nalepnica:
Jani Lukrovski br.2-Skopje 1510
Menuva~komesto i nalepnica:
bul. Osloboduvawe bb-Ki~evo 1514
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Franklin Ruzvelt br.1-Skopje 1509
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito br.172-Kriva Palanka 1511
Menuva~komesto i nalepnica:
Isaija Ma`ovski br.42-Skopje 1702
Menuva~komesto i nalepnica:
Bul.Partizanski odredi br.43-Skopje 1516
Menuva~komesto i nalepnica:
Bul. Kliment Ohridski br.68-Skopje 1517
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Sava Kova~evi} br.1-Skopje 1524
Bor~e Jovanovski bb-Gostivar 1262
Bitpazarska br. 58-Skopje 1360
Ilindenska br. 81-Kavadarci 1258
Bul. Jane Sandanski , Tc Tri Biseri-Skopje 1510
ul.Mar{al Tito br.45-Bitola 1526
Strana 12 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
TC. Merxan vlez 1 kat 1-Tetovo 1759
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Partizanska bb-Ohrid 14
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Proleterski brigadi bb-Struga 1260
Menuva~komesto i nalepnica:
bul. Vidoe Smilevski Bato br.55/1/1-Skopje 1592
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Vera Ciriviri br.1-Sveti Nikole 1593
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Ratko Mitrovi} br.75 b-Skopje 1595
Menuva~komesto i nalepnica:
ul"Marksova" br. 44-Prilep 1661
Menuva~komesto i nalepnica:
ul."Goce Del~ev" br. 26-Veles 1639
Menuva~komesto i nalepnica:
ul."11 Oktomvri" b.b.-Resen 1641
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. "Oktomvriska revolucija" br. 24-Kumanova 1642
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Dimitar Vlahov Trgovki centar blok A-Ko~ani 1754
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Mo{a Pijade br. 2/1-Valandovo 1764
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Sv. Spaso Radovi{ki br. 117-Radovi{ 1765
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Maxari br.50-Skopje 1823
Menuva~komesto i nalepnica:
Bul.Kliment Ohridski br. 30-Skopje 1852
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Saraj b.b.-Skopje 1862
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Majka Tereza br. 1-Skopje 1640
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Majka Tereza br. 17-Skopje 1523
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Makedonija br. 45-Skopje 1525
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. 9 br. 115 nas Ilinden-Skopje 1964
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Blagoj Mu~eto br. 8-Strumica 1969
15.07.1993
bul.Partizanski odredi br.88 zgr.6, vlez 1 del.pr.17-Skopje 1594
ul.Van~o Prke bb-[tip 1702
ul. Dimitar Vlahov br. 7-Gevgelija 1822
ul. 8. Septemvri br. 80-Veles 1264
DP ADNAN KOMPANI DOOEL
GTC Mavrovka lok.8-Skopje 58
Menuva~komesto i nalepnica:
20.09.1993
TDPPU HEMA DOOEL
Ankarska br.33-Skopje 1916
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
21.09.1993
Naroden front br.19a-Skopje 97
UNIVERZALNA INVESTICIONA BANKA AD SK
Mar{al Tito br.79-Kumanovo 1173
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Van~o Prke bb-[tip 882
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Prvomajska br.16-Valandovo 936
Menuva~komesto i nalepnica:
Maksim Gorki br.6-Skopje 40
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito br.2-Strumica 1617
Menuva~komesto i nalepnica:
Makedonski Prosvetiteli br.8-Ohrid 1029
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
1-vi Maj br.53-Bitola 1031
Menuva~komesto i nalepnica:
Ilindenska bb-Veles 1202
Menuva~komesto i nalepnica:
bul.Mar{al Tito br.12 zgr.1vl.1-Prilep 1203
Menuva~komesto i nalepnica:
Plo{tad Ilinden br.62-Sveti Nikole 1288
Menuva~komesto i nalepnica:
GTC prizemje br.44,sek.2,lok.br.6-Skopje 1290
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Partizanska br.68-Radovi{ 906
Kuzman Josifovski Pitu br.3-Struga 958
Ilindenska bb-Resen 1182
Mar{al Tito br.142-Negotino 1358
Strana 13 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
Bulevar Osloboduvawe br.9-Ki~evo 1359
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito br. 102-Gevgelija 1532
Menuva~komesto i nalepnica:
Ilindenska br.60-Kavadarci 1533
Menuva~komesto i nalepnica:
ul."Sava Kova~evi}" br. 2 lok 5 i 6-Skopje 1666
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
GTC, lokal 1, D.E. 254 - prizemje-Skopje 1668
Menuva~komesto i nalepnica:
ul."Goce Del~ev" br. 14-Gostivar 1670
Menuva~komesto i nalepnica:
Dr`avniot Tetovski Univerzitet-Tetovo 1672
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.\or~e Petrov br. 50-Skopje 1844
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Sv.Joakim Osogovski" br.228-Kriva Palanka 2014
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Bul."Jane Sandanski" br.24 lokal 7-Skopje 1181
Menuva~komesto i nalepnica:
ul."23 Avgust" 17-Berovo 935
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Kuzman Josifovski Pitu br. 54, lok. 5, prizemje,/TC Skopjanka/-Skopje
1665
ul.Kej na Revolucijata br. 5-Ko~ani 44
Menuva~komesto i nalepnica:
ul."Boris Kidri~" bb-Bitola 1669
ul."Partizanski odredi" b.b., prizemje lokal br. 6 i 8-Skopje 1289
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Ilindenska 9B-Kru{evo 934
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Ilirija br.40-Tetovo 933
29.09.1993
ul.Metodi Mitevski Brico br.11-Del~evo 1030
DPPU GN EUROMAK DOOEL
bul. Jane Sandanski br. 82, lokal 26, prizemje, TC Biser-Skopje 1772
Menuva~komesto i nalepnica:
09.11.1993
DTU ARBA DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica:
12.11.1993
Bitpazarska br.90-Skopje 71
DP LINDA-KOMERC DOO
Partizanski odredi br.37 lok.34-Skopje 101
Menuva~komesto i nalepnica:
06.12.1993
DTU NONE KOMERC DOOEL
Evlija ^elebija br. 15-Skopje 55
Menuva~komesto i nalepnica:
26.01.1994
DTT VODOLIJA-TURS DOOEL
Ivo Lola Ribar br.55-Skopje 201
Menuva~komesto i nalepnica:
DT ^ON^O DOOEL s. Ra{tak
Menuva~komesto i nalepnica: Ivan Kozarov br.25-Skopje 221
03.02.1994
23.03.1994
Centralna kooperativna banka AD Skopje
Vidoe Smilevski Bato br. 7-Skopje 1653
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Sv.Joakim Osogovski br. 179-Kriva Palanka 973
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Ilindenska br. 79 A-Kavadarci 1544
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.J.Lukrovski broj 2, vlez 1, lok. 1-Skopje 1867
Menuva~komesto i nalepnica:
ul 1732 br. 2-Skopje 1419
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Jordan Stojanov br.15-Probi{tip 967
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.]emal Sejfula br.4-Skopje 1690
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Dimitar Ilievski Murato br.5-Bitola 1654
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Mite Bogoevski br.40-Resen 1679
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.11-ti Oktomvri br.7-Kumanovo 1420
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Vardarska br.1-Kumanovo 470
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Ilindenska br.8-Tetovo 1769
ul.Partizanska br.6A-Ohrid 1805
ul.Planinska br.2A-Kratovo 1600
ul.Vaso Karajanov br.2A-Gevgelija 1804
Strana 14 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Mir~ev Acev br. 8-Skopje 1619
Menuva~komesto i nalepnica:
Dame Gruev br. 8-Skopje 1659
Menuva~komesto i nalepnica:
ul Van~o Prke 67 lok 47-[tip 1700
Menuva~komesto i nalepnica:
Dame Gruev br. 28-Skopej 1842
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Partizanski odredi br. 84-Skopje 1839
Menuva~komesto i nalepnica:
bul. Leninova br. 17-Strumica 1934
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.8-mi Septemvri br.124-Veles 1949
Hristo Tatar~ev br. 43 A (del. Prostor 11)-Skopje 1919
[TEDILNICA MAK-BS DOO
06.04.1994
Menuva~komesto i nalepnica: Dame Gruev blok 1-Skopje 1172
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Trgovski Centar blok B-Ko~ani 1294
Menuva~komesto i nalepnica:
Leninova br. 2-Kumanovo 1726
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Vasil Glavinov br. 12-Skopje 1824
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Boris Kidri~ br. 5-Bitola 1883
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Dimitar Vlahov br. 57A-Ohrid 1889
13.04.1994
Blagoj Mu~eto br.12-Strumica 1295
DPUM BISER-KOMPANI DOOEL
89 br.25-Skopje 54
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
25.05.1994
Mito Haxivasilev Jasmin bb TC Ramstore lok. G-34-Skopje 1382
DTPU BRANO DOOEL
Partizanski odredi 66-a 2-b-Skopje 95
Menuva~komesto i nalepnica:
01.06.1994
DPTU ZAMAN-94 DOOEL
111 br.128-Skopje 72
Menuva~komesto i nalepnica:
24.06.1994
DT INTERKOOP Zoran DOOEL
Nikola Vapcarov br.5/2-1-Skopje 129
Menuva~komesto i nalepnica:
DPU BELA UNO DOO
Menuva~komesto i nalepnica: Pajko Maalo br.14-Skopje 86
21.09.1994
26.10.1994
DPU FATI KOMERC DOOEL
Stiv Naumov b.b zgrada 2, lokal 4 prizemje-Skopje 1535
Menuva~komesto i nalepnica:
21.12.1994
ALEKSANDAR TP Ristevski Nikola Zoran
Makedonija br.10-Skopje 88
Menuva~komesto i nalepnica:
23.02.1995
TDTM DIN-KOMERC DOO
Leninova br.37-Skopje
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
08.03.1995
11 Oktomvri br.81/4-Skopje
76
DT SRNA DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica:
22.03.1995
75
[idska br.7-Skopje 149
DTT BISER-EKSPORT DOOEL
Finska bb lok. 12-Skopje 187
Menuva~komesto i nalepnica:
DUP SIMONA-D.S DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: Partizanski odredi br.48-a-Skopje 143
29.03.1995
03.04.1995
DPPU MANI K.O DOO
ul.Nikola Martinovski br. 9-Skopje 1961
Menuva~komesto i nalepnica:
12.05.1995
OHRIDSKA BANKA AD SKOPJE
Maked. Prosvetiteli br.19-Ohrid 434
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Biqanini izvori br.30-Ohrid 435
Menuva~komesto i nalepnica:
Marko Cepenkov bb-Ohrid 439
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito bb-Struga 1908
Josif Josifovski bb-Resen 948
Strana 15 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
Dobriv. Radosavwevi} br.3-Bitola 949
Menuva~komesto i nalepnica:
Naroden front 19-Skopje 1134
Menuva~komesto i nalepnica:
Trifun Haxi Janev bb-Skopje 1135
Menuva~komesto i nalepnica:
Sedmi Noemvri bb-Ohrid 1192
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Partizanski odredi br.101-Skopje 1490
Menuva~komesto i nalepnica:
Boris Kidri} br. 11-Gostivar 1506
Menuva~komesto i nalepnica:
Plo{tad Mar{al Tito br.39-Kumanovo 1507
Menuva~komesto i nalepnica:
Boris Kidri} br.1-Tetovo 1551
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.11 Oktpmvri br.34-Skopje 1590
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Mar{al Tito br.74-Veles 1591
Menuva~komesto i nalepnica:
Bulevar osloboduvawe br.2-Ki~evo 1624
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Ilindenska br.11-Kavadarci 1625
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Jane Sandanski br. 12-Skopje 1643
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Mar{al Tito b1.11/1-Ko~ani 1694
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Mar{al Tito-Prilep 1743
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Mar{al Tito br. 126-Gevgelija 1838
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. General Mihajlo Apostolski br. 24-[tip 1898
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Dame Gruev br.7-Skopje 1904
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Prv (1-V) kat vo administrativna zgrada vo Tehnolo{kata industriska
zona "Skopje1" Naselba Ilinden-Skopje 1911
ul.Orce Nikolov br. 54-Skopje 1912
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Xon Kenedi br. 5-Skopje 1929
20.03.1997
Gor~e Petrov br.33-Skopje 1489
ul.Bulevar Jane Sandanski br.24-Skopje 1604
ul Leninova bb-Strumica 1733
DPPU VLADO-TREJD DOOEL
Blagoja Stefkovski br.64-Skopje 174
Menuva~komesto i nalepnica:
15.05.1997
DPTU APRIDO DOOEL
Bul. Ko~o Racin b.b del.prostor br.40 prizemje, TC Vero-Skopje 1779
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Teodosij Gologanov br.4-Skopje 1907
KAPITAL BANKA AD SKOPJE
31.10.1997
Menuva~komesto i nalepnica: 27 Mart br.1-Skopje 47
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Blagoj Jankov Mu~eto br.4-Strumica 1547
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
bul. Jane Sandanski br. 26, zgr. 1, lok. 6-Skopje 1781
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Lazo Trpovski b.b.-Skopje 1800
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.M.Tito zgrada1, vlez 1-Tetovo 1816
ul. Mitropolit Teodosij Gologanov br. 51-Skopje 1799
ul. Partizanski odredi br. 99 (Univerzitet za turizam i menaxment)Skopje 1849
DPPU
STOLE-1
DOOEL
14.01.1998
Menuva~komesto i nalepnica: Jani Lukrovski br.4A,TC Avtokomanda, lok. 2A-Skopje 179
Menuva~komesto i nalepnica:
12.08.1998
DTU FORUM DOOEL
Vidoe Smilevski Bato br.3/2 lok.5-Skopje 1023
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
TC Biser A2 lok.31-Skopje 1139
Menuva~komesto i nalepnica:
bul.Jane Sandanski br.82, lok.22, prizemje TC Biser-Skopje 1942
DPTU INTER VIGMA DOO
11.03.1999
Menuva~komesto i nalepnica: Nar.front br.19-a /TCBev.Hils,n.pr.l.br1/-Skopje 377
18.11.1999
DPTU DIMA Drage DOOEL
Strana 16 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
28.01.2000
GTC ,podrum lok.br.384-Skopje 804
REVIJA -99 Dragi DOOEL
Dimitar Turimanxoski br. 4 b TC Lisi~e-Skopje 1780
Menuva~komesto i nalepnica:
30.01.2001
[TEDILNICA [email protected]
Jane Sandanski br.111-Skopje 904
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito blok-B/Trgovski centar/-Ko~ani 1126
Menuva~komesto i nalepnica:
Pano Mudarov br. 17-Kavadarci 1361
Menuva~komesto i nalepnica:
Gradski trgovski centar, prizemje lokal 5-Skopje 1395
Menuva~komesto i nalepnica:
Leninova br.75-Strumica 1123
Menuva~komesto i nalepnica:
Goce Del~ev br. 70-Kumanovo 1125
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
bul. Osloboduvawe bb,-Ki~evo 1742
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
bul. Partizanski odredi br. 64A, del 15, zgrada 1, vlez 002, kat PR, stan 001Skopje 1748
ul. Mar{al Tito zgrada1, vlez 1-Struga 1757
bul. Jane Sandanski br. 109 A,del 1,zagrada 1, vlez 001, kat PR, stan D15Skopje 1767
ul. Goce Del~ev br. 88, del 2, zgrada1, vlez 1-Gostivar 1362
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Dervi{ Cara br. 28-Tetovo 1175
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. M.Engels br. 42, parcela 11748, zgrada 1, vlez 1, kat M31-Bitola 1930
31.01.2001
ul. 8. Septemvri br. 90, del 1, zgrada 1, vlez 1, kat Po-Veles 1685
DPPU EURO BERZA DOOEL
Drvarska br.16-Skopje 874
Menuva~komesto i nalepnica:
15.02.2001
TD GOGA SAN DOOEL
Hristo Tatar~ev br.5-Skopje 878
Menuva~komesto i nalepnica:
DMR KORTEKS DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: GTC prizemje Sekcija 2-Skopje 880
26.02.2001
04.04.2001
TD EKI 2 DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica:
06.06.2001
ul.Lazar Tanev br. 53-Skopje 1708
BIS KOMERC DOOEL
Vasil Glavinov br.3 lok.10-Skopje 896
Menuva~komesto i nalepnica:
02.07.2001
DPPU SUPER NOVA DOOEL
Kuzman Josifovski Pitu br.28-a lok.16-Skopje 899
Menuva~komesto i nalepnica:
DPTU SIBA KOMERC DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: Moskovska br.30 lok.3-Skopje 910
27.09.2001
16.10.2001
EUROSTANDARD BANKA AD SKOPJE
Dame Gruev br.3-Skopje 1415
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
27 Mart BB - mal ring-Skopje
Menuva~komesto i nalepnica:
Kuzman Josifovski Pitu 28-2 lokal 6 i 7-Skopje 1447
Menuva~komesto i nalepnica:
B.Kidri} bb-Bitola 1569
Menuva~komesto i nalepnica:
Goce Del~ev br.22-Strumica 1566
Menuva~komesto i nalepnica:
Ilindenska bb-Kavadarci 1585
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito bb-Prilep 1586
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Bor~e Jovanovski br.76-Gostivar 1648
Menuva~komesto i nalepnica:
bul."Partizanski odredi" br. 26 A-Skopje 1662
Menuva~komesto i nalepnica:
s. Ku~evi{te-Skopje 1784
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Prvomajska b.b.-Skopje 1797
911
34 bb nas.Ilinden-Skopje 1606
ul."908" b.b.-Skopje 1798
Strana 17 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. "34" b.b. n. Ilinden-Skopje
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Nikola Kqusev br. 6-Skopje 1952
01.02.2002
DMR EVRO 2001 DOOEL
Bitpazarska br.98-Skopje 925
Menuva~komesto i nalepnica:
09.04.2002
DPTU ANT-PAKO DOO
GTC prizemje, sekcija 8-Skopje 1956
Menuva~komesto i nalepnica:
INTERNE[NEL HOTELS AD
Menuva~komesto i nalepnica: Belasica br.6-SKOPJE 1017
24.12.2002
03.02.2003
DTPUM METEOR MF DOOEL
Ankarska br.29 lok.4-Skopje 1019
Menuva~komesto i nalepnica:
30.10.2003
PROKREDIT BANKA AD SKOPJE
Partizanski odredi br.1-Skopje 1812
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Treta makadonska udarna brigada 56-Kumanovo 1430
Menuva~komesto i nalepnica:
Dobrivoje Radosavqevi} br.10-Bitola 1677
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito bb-Struga 1392
Menuva~komesto i nalepnica:
Partizanski odredi br.80a-Skopje 1376
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Nikola Vapcarov br.15-Skopje 1233
Menuva~komesto i nalepnica:
Jurij Gagarin br. 17 - vtori kat-Skopje 1229
Menuva~komesto i nalepnica:
Jurij Gagarin br. 17 - prizemje-Skopje 1369
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.@an @ores br.1A-Skopje 1561
Menuva~komesto i nalepnica:
bul.Turisti~ka bb-Ohrid 1470
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Isaija Ma`ovski br.42-Skopje 1469
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Leninova br. 31-Sveti Nikole 1508
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Goce Del~ev bb-Prilep 1627
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Metodija Andonov ^ento br. 1-Tetovo 1714
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Pano Mudarov br.64-Kavadarci 1707
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Ilindenska bb-Tetovo 1778
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Goce Del~ev br. 46-[tip 1786
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Vidoe Smilevski Bato br.1-Skopje 1788
Menuva~komesto i nalepnica:
bul. Jane Sandanski br. 109a-Skopje 1790
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Ka~ani~ki pat BB-Skopje 1806
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Goce Del~ev br.86-Gostivar 1813
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Goce Del~ev br. 10-Veles 1899
Goce Del~ev br.50-Kumanovo 1381
ul.Xon Kenedi br.2-Skopje 1453
ul.Blagoja Jankov-Mu~eto br.1-Strumica 1373
ul.Zlatarska GTC lokal 3D.E.261B-Skopje 1807
M I S 2002 D.O.O.E.L. SKOPJE
Ratko Mitrovi} bb/gradski p
azar nas.Dra~evo/-Skopje 1121
DIA TREJD DOOEL
09.07.2004
Menuva~komesto i nalepnica: Biha~ka br.4-Skopje 1149
24.02.2004
Menuva~komesto i nalepnica:
14.07.2004
MAKEDONIJATURIST A.D.
\uro Strugar br.11 /h.Turist/-Skopje 1153
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
[ekspirova bb /h.Karpo{/-Skopje 1186
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul."32"br.24 /h.Belvi/-Skopje 1472
20.10.2004
ul.Filip Vtori Makedonski br. 5 /h.Holidej in/-Skopje 1154
ADITON DOOEL
Strana 18 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
29.07.2005
Makedonija br.1-Skopje 1177
FAUSTINA DOOEL EKSPORT-IMPORT SKOPJE
Ruzveltova br.69 a-Skopje 1227
Menuva~komesto i nalepnica:
27.09.2005
RULE-TURS D.O.O.
Nikola Karev br.20 /me|ugradska avtobuska stanica/-Skopje 1235
Menuva~komesto i nalepnica:
24.11.2005
K.A.K. D.O.O.
Menuva~komesto i nalepnica:
Hotel Bistra s.Mavrovo-Gostivar 1251
Menuva~komesto i nalepnica:
Hotel Lox s. Mavrovo-Gostivar 1703
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Mo{a Pijade br.2 ( Le grand kazino) hotel Holidej in-Skopje 1802
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Mar{al Tito b.b (Le grand kazino) hotel Epinal-Bitola 1803
10.08.2006
T T K BANKA AD SKOPJE
Naroden Front br.19/A-Skopje 1848
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
Kej na Revolucijata br.13-Ko~ani 1311
Menuva~komesto i nalepnica:
Proleterski Brigadi br.43-Struga 1315
Menuva~komesto i nalepnica:
16-ta Makedonska Brigada br.2/03/15-Skopje 1318
Menuva~komesto i nalepnica:
Jane Sandanski br.26 prizemje lok.4 i 5-Skopje 1464
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
1.Maj br.204-Bitola 1554
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. JNA br. 102-Kumanovo 1835
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Sava Kova~evi} BR. 43 lokal br. 12-Skopje 1857
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Van~o Prke br.67-[tip 1887
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Ilindenska br. 226-Tetovo 1885
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Dame Gruev br. 7-Skopje 1365
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Goce Del~ev br.38-Kumanovo 1324
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Skopski pat br. 8 /Palma mol/-Tetovo 1939
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Mar{al Tito br. 81-Krivoga{tani 1944
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul. Ja}im Stojkovski br. 7a-Probi{tip 1632
Menuva~komesto i nalepnica:
Bul.Partizanski odredi br. 62/2 - 17-Skopje 1958
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.M.A.^ento br.4-Tetovo 1305
Menuva~komesto i nalepnica:
bul.Ilindenska br.2-B-Tetovo 1306
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Stolarska br.7-Bitola 1310
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.JNA br.144-Gostivar 1313
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Makedonski Prosvetiteli br.8 V-Ohrid 1456
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.General Vasko Karangeleski br.2-A-Prilep 1553
Menuva~komesto i nalepnica:
bul.Ilirija br.40-Tetovo 1555
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.8-mi Septemvri br.44-Veles 1633
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Blagoj Jankov-Mu~eto br.2-Strumica 1314
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Bratstvo Edinstvo br.29-Debar 1808
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.11 Septemvri br.101/8-Ki~evo 1650
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Goce Del~ev br.58-[tip 1927
Menuva~komesto i nalepnica:
Ul. Ilindenska br. 11-Kavadarci 1422
12.12.2006
bul. Aleksandar Makedonski br. 26 b-Skopje 1705
Bul.Partizanski odredi br. 171A , \or~e Petrov-Skopje 1906
ul.Mar{al Tito br.94-Brvenica 1953
ul.22-ri Oktomvri br.12-Radovi{ 1323
ul.Nikola Karev br.1-Vinica 1567
IN TRAVEL DOOEL
Strana 19 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
21.06.2007
\uro \akovi} br. 78 - A-Skopje 1750
IVILAN BIT D.O.O. SKOPJE
Natanail Ku~evi{ki bb,TC @ivko Brajkovski lam.3 lok.1-Skopje 1446
Menuva~komesto i nalepnica:
06.11.2007
DE-MA AVTO D.O.O.E.L. SKOPJE
Bul. "Jane Sandanski" bb lokal 43, TC "Biser"-Skopje 1936
Menuva~komesto i nalepnica:
13.02.2008
EURO-MARFI D.O.O.E.L.
Sava Kova~evi} br.33a- Skopje 1484
Menuva~komesto i nalepnica:
FOREKS-PLUS D.O.O.E.L
Menuva~komesto i nalepnica: Pokriena ^ar{ija br. 88-Skopje 1877
13.02.2008
09.05.2008
ZIRNAS KOMPANI D.O.O.E.L. UV/IZ SKOPJE
ul.Radu{ka Tc \or~e Petrov lamela 1, lok.16-Skopje 1519
Menuva~komesto i nalepnica:
GORDODO D.O.O.E.L. SKOPJE
Jani Lukrovski br.5, zgrada 3, vlez 01, prizemje,br.15-TC AvtokomandaSkopje 1580
PSS
MENUVA^NICA
D.O.O.E.L. SKOPJE
13.02.2009
s.
Draslajca-Struga
1756
Menuva~komesto i nalepnica:
25.09.2008
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Boris Trajkovski br.143-Skopje 1737
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Skupi br.18-Skopje 1783
ul.Boris Trajkovski br.166-Skopje 1828
KORONA INTERNACIONAL D.O.O. EKSPORT-I
10.04.2009
Menuva~komesto i nalepnica: ul.Gevgeliski partizanski odred br.1, hotel Apolonija-Gevgelija 1771
21.06.2010
GLOBALEKS D.O.O.E.L. SKOPJE
Vasil Glavinov br.3/1/1- lokal 9/1-Skopje 1723
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
21.06.2010
ul. Kej 13.Noemvri GTC, zgrada 1, vlez 1, prizemje-Skopje 1948
TINEKS-MT D.O.O.E.L. EKSPORT-IMPORT SKO
ul. Vasil \orgov br. 16 centar Zebra-Skopje 1724
Menuva~komesto i nalepnica:
BONDEN-ANBOD.O.O.E.L. SKOPJE
Menuva~komesto i nalepnica: ul. Partizanski odredi br. 39-1-Skopje 1730
07.07.2010
17.01.2011
FAST EKS^EINX D.O.O.E.L. SKOPJE
ul.Podgra|e br. 15-Skopje 1760
Menuva~komesto i nalepnica:
08.03.2011
KING OF MANI D.O.O.E.L. SKOPJE
ul. \or~e Petrov br. 18/003 nas. \or~e Petrov-Skopje 1770
Menuva~komesto i nalepnica:
05.03.2012
STONEBRIDGE-HOTEL D.O.O. SKOPJE
ul. Kej Dimitar Vlahov br. 1-Skopje 1825
Menuva~komesto i nalepnica:
EURO AKTIVA D.O.O. EKS/IMP SKOPJE
Menuva~komesto i nalepnica: ul.Jadranska Magistrala br.114-Skopje 1827
19.06.2012
16.11.2012
SITI KONVERTER D.O.O. SKOPJE
ul. Qubqanska br.4 lok. 121a (TC Siti mol)-Skopje 1863
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
25.02.2013
bul. Jane Sandanski br. 71A, TC Kapitol lok. G15-Skopje 1928
EURO PROCENT D.O.O.E.L. SKOPJE
ul. Mitropolit Teodosij Gologanov br. 49-Skopje 01879
Menuva~komesto i nalepnica:
STE-ANA TREJD AS D.O.O.E.L. UV/IZ SKOPJE
Menuva~komesto i nalepnica: ul. Vodwanska br.42a-Skopje 1896
12.06.2013
Menuva~komesto i nalepnica:
08.07.2014
U`i~ka Republika br. 14a-Skopje 1897
BIMBO MILENIUM D.O.O.E.L. EKSPORT-IMPO
ul.Kej 13-ti Noemvri, GTC,prizemje,sekcija 8, deloven prostor br.0490Skopje 1955
Menuva~komesto i nalepnica:
STRUGA
Datum na
izdavawe
Ovlasten menuva~
Strana 20 od 22
K-VISA -SUZANA DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: Mar{al Tito bb (gr.pazar)-Struga 388
06.07.1999
07.06.2000
TDPTU EURO-SA DOOEL s.Radoli{ta
ul.Kej Boris Kidri~ b.b-Struga 845
Menuva~komesto i nalepnica:
12.12.2012
VALTER 2012 DOOEL STRUGA
ul.Mar{al Tito br. 14-Struga 1865
Menuva~komesto i nalepnica:
Menuva~komesto i nalepnica:
ul.Mar{al Tito br. 18-Struga 1866
ERDA-2014 DOOEL STRUGA
12.05.2014
Menuva~komesto i nalepnica: ul. Mar{al Tito br.105, Gratsko pazari{te-Struga
STRUMICA
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
25.08.1994
DMR DASKAL DOOEL
Mar{al Tito br.1-Strumica 1534
Menuva~komesto i nalepnica:
21.12.1994
DTU AGRO -BERZA DOOEL
Mar{al Tito bb-Strumica 481
Menuva~komesto i nalepnica:
04.05.1995
DT MAKO-STIL DOOEL
Mar{al Tito bb-Strumica 1104
Menuva~komesto i nalepnica:
DTU ZAR-PROM DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica: Manu{ Turnovski br.1, s. Novo selo-Strumica 1538
30.12.1996
17.12.1997
DTU EVRO DOOEL
Menuva~komesto i nalepnica:
31.01.2001
Goce Del~ev br.27-Strumica 420
DTU KRISTI-NET DOOEL
Mar{al Tito br.4-1/1-Strumica 877
Menuva~komesto i nalepnica:
29.03.2002
DPTU EVRO DOOEL
Mar{al Tito bb-Strumica 939
Menuva~komesto i nalepnica:
DT NOV MILENIUM DOOEL s.Novo selo
Menuva~komesto i nalepnica: " Mar{al Tito", prizemje, du}an br.43, TC Global, Strumica-Strumica 1609
11.09.2002
17.06.2005
VITA D.O.O.E.L. NOVO SELO
Mar{al Tito br.40-Novo Selo-Strumica 1220
Menuva~komesto i nalepnica:
31.07.2008
DOLAR D.O.O.E.L.
ul.Bulevar Mar{al Tito b.b-Strumica 1556
Menuva~komesto i nalepnica:
05.10.2012
ENDOMAK-MENUVA^NICA D.O.O.E.L. STRUMIC
ul. \or|i Stamov br. 19-Gevgelija 1853
Menuva~komesto i nalepnica:
SVETI NIKOLE
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
25.02.1999
DT BOKA KOMERC DOOEL
Plo{tad Ilinden br.7-Sv. Nikole 373
Menuva~komesto i nalepnica:
TETOVO
Datum na
izdavawe
03.03.2003
Ovlasten menuva~
DPTU MIRHAN DOO
Ilindenska br.80-Tetovo 1026
Menuva~komesto i nalepnica:
08.04.2003
DPT Lita Komerc Nafi DOOEL
Gradski zelen pazar lok.5-Tetovo 1059
Menuva~komesto i nalepnica:
DPTTU ARDI-A[ D.O.O.E.L.
Menuva~komesto i nalepnica: Ilindenska lokal br.5 /GTC/-Tetovo 1225
07.07.2005
22.03.2006
DPTU EYYA
DOOEL
Strana 21 od 22
Menuva~komesto i nalepnica:
11.11.2008
Stra{o Pinxur br. 57-Tetovo 1283
DORI TRADE D.O.O.E.L. EKSPORT-IMPORT S.XE
ul.Stra{o Pinxur br.99-Tetovo 1602
Menuva~komesto i nalepnica:
14.01.2009
PRIHOD D.O.O.E.L. UVOZ-IZVOZ
ul. "120" b.b.-TETOVO 1612
Menuva~komesto i nalepnica:
16.03.2009
EKOL-M D.O.O.E.L. EKSPORT-IMPORT TETOVO
ul. Ilindenska br.54-Tetovo 1631
Menuva~komesto i nalepnica:
Dru{tvo FB-TRANSFER D.O.O.E.L. TETOVO
Menuva~komesto i nalepnica: ul. "Mar{al Tito" bb zelen Pazar, lokal 33-Tetovo 1741
27.08.2010
20.12.2012
ELEGZON D.O.O.E.L. EKSPORT-IMPORT TETOVO
ul.Ilindenska br. 72-Tetovo 1868
Menuva~komesto i nalepnica:
05.02.2013
TAJO-DRI D.O.O.E.L.EKSPORT-IMPORT TETOVO
ul. 19-ti Noemvri br.18 Kompleks Lovec-Tetovo 1876
Menuva~komesto i nalepnica:
15.08.2013
CIMI TRE D.O.O.E.L.EKSPORT-IMPORT TETOV
ul.Mar{al Tito BB (D-10) br.1 vlez 1 kat PR-Tetovo 1909
Menuva~komesto i nalepnica:
FESTA-GONI D.O.O.E.L. EKSPORT-IMPORT TET
Menuva~komesto i nalepnica: ul. Mar{al Tito br. lok.67/ka-3-Tetovo 1950
17.06.2014
VALANDOVO
Datum na
izdavawe Ovlasten menuva~
26.05.2000
DPTU FENIKS VIOLETA DOOEL
Mo{a Pijade bb-Valandovo 842
Menuva~komesto i nalepnica:
Veles
Datum na
izdavawe
10.03.1994
Ovlasten menuva~
TD SEVEROFF Risto DOOEL
Solunska br.9-Veles 307
Menuva~komesto i nalepnica:
25.04.1994
TD DAVOS LM Murtez DOOEL
Titogradska bb-Veles 216
Menuva~komesto i nalepnica:
31.03.2000
DPPU SAN-KOO Sa{ko DOOEL
ul. Blagoj \orev b.b.-Veles 213
Menuva~komesto i nalepnica:
05.04.1999
DTUU "ZLAT-EM UBAVKA I DR." DOO
Blagoj \orev br.5-Titov Veles 381
Menuva~komesto i nalepnica:
16.07.2003
DT DOLAR-2003 DOOEL
Blagoj \orev br.31-Veles 1657
Menuva~komesto i nalepnica:
FAST-MANI UNION D.O.O.E.L. UVOZ-IZVOZ VE
Menuva~komesto i nalepnica: ul. Ul. Alekso Demnievski-Bauman br. 2-Veles 1914
18.10.2013
VINICA
Datum na
izdavawe
18.04.2007
Ovlasten menuva~
PEPI D.O.O.E.L.
Menuva~komesto i nalepnica:
Mar{al Tito br.12-Vinica 1426
Strana 22 od 22
Download

Spisok na ovlasteni menuva~i so dozvola za rabota