Beleška sa IV Partner sastanka 24.09
2011
Prisutni: Nenad Bošković, Marica Kresoja, Manda Prišing, Nataša Krulj, Milica
Velimirović, Izabela Šormaz, Saša Dujin, Đorñe Arsenin, Biljana Radović, Dario
Tenžera
Slavica Kijevčanin, Danica Stefanović, Melanija Kološnjai-Nenin
Agenda:
1. Prezentacija evaluacije i diskusija – Slavica Kijevčanin i učesnici;
2. Treća faza projekta - šta smo uradili, dokle se stiglo i kako dalje ( Log Frame i
Arginini komentari, Swot, aktivnosti i deo opisa projekta) – Danica Stefanović, Slavica
Kijevčanin i učesnici
3. Informacije – razmena, Trogen i, edukacija planirana za novembar;
Ad 1. Prezentacija evaluacije
1. usaglašena je interna terminologija:
1) Outcome = cilj
2) Output = rezultat
2. Diskusija o evaluaciji, preporukama i pitanjima u najvećoj meri je ukazala da je:
- projektni tim proces evaluacije doživeo pozitivno, odnosno kao ohrabrenje i podršku, a
ne kao «kontrolu» i nadzor njihovog rada «... (evaluator) ... je dao korisne savete za
budući rad već tokom evaluacije...»;
- članovi tima, koji su bili u prilici da čitaju tekst evaluacije smatraju: «... preporuke su
relane, odgovaraju našoj situaciji...»
- Right based manegamant - podrazumeva i dovodi do jasnoće i realiteta u planiranju
- Participativni način planiranja: treba da uključuje roditelje, mlade, lokalnu zajednicu
(osvrt na planiranje treće faze: kako su u SWOT uključene ove grupe? - iz diskusije:
MLADI - korišćeni su izveštaji(preporuke iz izveštaja), rezultati istraživanja drugih
organizacija/institucija o stavovima i potrebama mladih, korišćen je sistem monitoringa u
radu sa mladima, odnosno neformalno ispitivanje potreba kroz upite, opservaciju,
diskusije u klubovima i grupama mladih; RODITELJI: nisu bili direktno uključeni; Lok.
zajednica – posredstvom mladih i saradnika partnerskih NVO, koji kao članovi zajednice
prepoznaju i definišu potrebe)
- Pojačati saradnju škola i NVO i sačuvati okvire projekta, po isteku III faze – iz
diskusije: kod nas se još uvek nisu stekli ni društveni ni zakonski okviri za punu i pravu
saradnju; saradnja je u najvećoj meri zasnovana na odnosu pojedinaca
(profesori/direktori/strune službe u školama i predstavnici NVO «...ljudi-ljudi, odnos...»);
saradnički odnos NVO-škola se prepoznaje kao interes LZ; najvažnija uloga lok. NVO u
projektu je motivacija škola i LZ za implemantaciju projektnih ciljeva; mogućnost da se
Beleška sa IV Partner sastanka 24.09
2011
odnos ojača je prepoznata u jačanju važnosti mreže, kroz učešće na važnim skupovima
(promocija); «verifikacija» saradnje kroz godišnji operativni plan (implementacija
projektnih aktivnosti i sradnje u GOP); pokušati da se «institucionalizuje» pozicija
koordinatora (dopuna do punog fonda časova?); pokušati/inicirati uključivanje ŠK upravu
Južno-Bačkog okruga, kao potencijalnog stakeholdera
- opstanak klubova i prenaglašena uloga / važnost Trogena - iz diskusije: klubovi su
osnovni vaninstitucionalni alat za participaciju mladih; mladi u klubovima = mladi u
ñačkim parlamantima; klubovi su uspešniji u regrutaciji mladih; Trogen je najuspešniji
motiavacioni faktor za uključivanje u klubske aktivnosti;
Ad 2: Treća faza projekta - šta smo uradili, dokle se stiglo i kako dalje ( Log Frame i
Arginini komentari, Swot, aktivnosti i deo opisa projekta)
- Koje škole i koliko njih ulazi u III fazu? - iz diskusije: stiče se utisak da će
gradovi / NVO koji su u prethodnoj fazi razvijale saradnju sa više škola, u budućnosti biti
u lošijem (finansijskom) pložaju od gradova / NVO koje su srañivale samo sa jednom
školom;
O ovoj temi planiran je celodnevni razgovor na novembarskom sastanku;
- utvrditi precizan status škola (partnerska škola = škola sa kojom lok NVO ima
preciziran sporazum/ ugovor o saradnji; saradnička škola = svaka druga škola čiji se
resursi (deca, profesori, prostor... koriste u realizaciji aktivnosti)); ne «napuštati»
saradničke škole, odražavati saradnju, uz jasno definisane odnose (npr: mladi mogu
učestvovati u aktivnostima, nastavnici održavati radionice...); u III fazu ulazi 11SŠ + 1
osnovna;
Lokalni i školski koordinatori treba da pošalju tačne podatke o partnerskoj
školi/školama i saradničkoj školi ili školama;
- Broj nastavnika za edukacije u III fazi: iz diskusije: broj od 130 nastavnika je
prevelik, škole nemaju toliko velike kolektive da iz njih regrutuje 130 senzibilisanih
osoba; šta će se dogoditi sa osobama obučavanim u prethodnom ciklusu? – oni nisu
obučeni, dobili su intro edukaciju; nastaviće se rad sa najmotivisanijim; takoñe, sa onima
koji predaju predmete koji će biti targetirani kao «noseći» nastavni prednmeti; broj
nastavnika će se razmotriti i redefinisat na novou GFP i usaglasiti u mreži;
Predložiti adekvatan broj nastavnika za obuku i uključivanje u program; Poslati u
Panoniju broj nastavnika u školama kako bi mogli sačiniti adekvatan predlog;
- noseći nastavni predmeti: iz diskusije. potrebno je zbog raznolikosti škola
uključiti veci broj predmeta – više od 5; GFP će sačiniti predlog
Beleška sa IV Partner sastanka 24.09
2011
Ad 3: Informacije – razmena, Trogen i, edukacija planirana za novembar;
- od 11. do 13 11 2011. U Novom Sadu, Hotel „Putnik“, održaće se obuka za nastavnike,
delegirati nastavnike sa temom kako u programe i nastavu uključiti dečija prava (seminar
je akreditovan); planirano da se paralelno održava jednodnevni sastanak projektnog tima;
Do 01. Novembra poslati imena učesnika na seminaru!
-
Plan rasporeda interkulturalne razmene u Trogen;
Za 2012. Godinu imamo obeznedjene 3 grupe za razmenu i moguću još jednu koja je
mešovita ( bićemo konačno obavešteni o njenoj realizaciji):
Godište dece
1995./96
Datum razmene
11. – 25.- 01 2012.
1995./96
16. – 30. 05 2012.
1995./96
25. 10 – 08.11
2012.
Predlog 1994.
godište
4. -18. 12 2012.
Belešku sačinile: Melanija Kološnjai Nenin
Danica Stefanović
Grad
Novi Bečej – 15
dece
Bačka Palanka – 15
dece
Vrbas – 10 dece
Zrenjanin – 15 dece
Bečej – 15 dece
Inñija – 10 dece
Sombor – 15 dece
Subotica – 15 dece
Vrbas – 5 decembar
Indjija – 5 dece
2 ili 3 učenika po
gradu
Kontakt osoba
Isidora Vlaović
Zorica Petrović
Manda Prišing
Verona Molnar
Download

Beleška sa IV Partner sastanka 24.09 2011