Finansiski izve[tai i Izve[taj na nezavisnite revizori
Stopanska Banka a.d. Bitola
31 dekemvri 2013 godina
Stopanska Banka a.d. Bitola
Sodr`ina
Strana
Izve[taj na nezavisnite revizori
1
Bilans na uspeh
3
Izve[taj za seopfatna dobivka
4
Bilans na sostojba
5
Izve[taj za promenite vo kapitalot i rezervite
7
Izve[taj za pari~niot tek
11
Bele[ki kon finansiskite izve[tai
13
Prilog 1 – Godi[na smetka
Prilog 2 – Godi[en izve[taj
Izve[taj na nezavisnite revizori
Do Akcionerite na Stopanska Banka a.d. Bitola
Izve[taj za finansiskite izve[tai
Grant Thornton DOO
M.H.Jasmin 52 v-1/7
1000 Skopje
Macedonia
T +389 (2) 3214 700
F +389 (2) 3214 710
www.grant-thornton.com.mk
Nie izvr[ivme revizija na pridru`nite finansiski izve[tai na Stopanska Banka
a.d. Bitola ("Bankata") sostaveni od Bilans na sostojba na den 31 dekemvri 2013
godina i Bilans na uspeh, Izve[taj za seopfatna dobivka, Izve[taj za promenite vo
kapitalot i rezervite i Izve[taj za pari~niot tek za godinata [to toga[ zavr[i,
kako i pregled na zna~ajnite smetkovodstveni politiki i drugi objasnuva~ki
bele[ki, vklu~eni na stranite 3 do 134.
Odgovornost na Rakovodstvoto za finansiskite izve[tai
Rakovodstvoto e odgovorno za izgotvuvawe i objektivno prezentirawe na ovie
finansiski izve[tai vo soglasnost so regulativata na Narodna banka na Republika
Makedonija, kako i za vospostavuvawe na takva vnatre[na kontrola koja
Rakovodstvoto utvrduva deka e neophodna za da ovozmo`i izgotvuvawe na finansiski
izve[tai koi ne sodr`at materijalno pogre[ni prika`uvawa kako rezultat na
izmama ili gre[ka.
Odgovornost na revizorot
Na[a odgovornost e da izrazime mislewe za ovie finansiski izve[tai vrz osnova
na izvr[enata revizija. Nie ja izvr[ivme revizijata vo soglasnost so
Me\unarodnite standardi za revizija. Tie standardi baraat na[a usoglasenost so
eti~kite barawa, kako i toa revizijata da ja planirame i izvr[uvame na na~in koj ]e
ni ovozmo`i da stekneme razumno uveruvawe deka finansiskite izve[tai ne
sodr`at materijalno zna~ajni gre[ki. Revizijata vklu~uva sproveduvawe na
proceduri so cel steknuvawe revizorski dokazi za iznosite i objavuvawata vo
finansiskite izve[tai. Izbranite proceduri zavisat od procenkata na revizorot, i
istite vklu~uvaat procenka na rizicite od postoewe na materijalno pogre[ni
prika`uvawa vo finansiskite izve[tai, bilo poradi izmama ili gre[ka. Pri ovie
procenki na rizicite revizorot ja zema predvid vnatre[nata kontrola relevantna za
podgotvuvawe i objektivno prezentirawe na finansiskite izve[tai na Bankata so
cel kreirawe na takvi revizorski proceduri koi ]e bidat soodvetni na
okolnostite, no ne i za potrebata da izrazi mislewe za efektivnosta na
vnatre[nata kontrola na Bankata. Revizijata, isto taka vklu~uva i ocenka na
soodvetnosta na primenetite smetkovodstveni politiki i na razumnosta na
smetkovodstvenite procenki napraveni od strana na rakovodstvoto, kako i ocenka na
sevkupnata prezentacija na finansiskite izve[tai.
Chartered Accountants
Member firm of Grant Thornton International Ltd
3
Stopanska Banka a.d.Bitola
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2013 godina
Bilans na uspeh
2013
vo iljadi Denari
2012
6
301,489
(128,457)
173,032
354,008
(141,678)
212,330
7
98,426
(22,535)
75,891
72,195
(32,034)
40,161
8
-
5
9
10
11
24
7,568
34,478
-
13,679
21,774
-
12
76,109
(151,234)
13
14
15
16
24
(68,216)
(119,979)
(26,263)
(130,401)
22,219
(25,926)
(119,014)
(23,466)
(113,251)
(144,942)
17
(518)
(1,616)
21,701
(146,558)
21,701
(146,558)
-
-
55.5
55.5
(375)
(375)
Bele[ka
Prihodi od kamata
Rashodi za kamata
Neto-prihodi/(rashodi) od kamata
Prihodi od provizii i nadomesti
Rashodi za provizii i nadomesti
Neto-prihodi/(rashodi) od provizii i nadomesti
Neto-prihodi od trguvawe
Neto-prihodi od drugi finansiski instrumenti
evidentirani po objektivna vrednost
Neto-prihodi/ (rashodi) od kursni razliki
Ostanati prihodi od dejnosta
Udel vo dobivkata na pridru`enite dru[tva
Ispravka na vrednosta na finansiskite sredstva, na netoosnova
Zaguba poradi o[tetuvawe na nefinansiskite sredstva,
na neto-osnova
Tro[oci za vrabotenite
Amortizacija
Ostanati rashodi od dejnosta
Udel vo zagubata na pridru`enite dru[tva
Dobivka/ (zaguba) pred odano~uvawe
Danok na dobivka
Dobivka/ (zaguba) za finansiskata godina od
neprekinato rabotewe
Dobivka/(zaguba) od grupa na sredstva i obvrski koi se
~uvaat za proda`ba*
Dobivka/ (zaguba) za finansiskata godina
Dobivka/(zaguba) za finansiskata godina, koja pripa\a
na:*
akcionerite na bankata
nekontroliranoto u~estvo
Zarabotka po akcija
osnovna zarabotka po akcija (vo Denari)
razvodneta zarabotka po akcija (vo Denari)
41
*Samo za konsolidirani finansiski izve[tai
Pridru`nite bele[ki se sostaven del na ovie finansiski izve[tai
4
Stopanska Banka a.d.Bitola
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2013 godina
Izve[taj za seopfatna dobivka
Bele[ka
Dobivka/(zaguba) za finansiskata godina
Ostanati dobivki/(zagubi) vo periodot koi ne se
prika`uvaat vo Bilansot na uspeh (pred odano~uvawe)
Revalorizaciska rezerva za sredstva raspolo`livi za
proda`ba
- nerealizirani neto-promeni vo objektivnata vrednost
na sredstvata raspolo`livi za proda`ba
- reazlizirani neto-dobivki/(zagubi) od sredstvata
raspolo`livi za proda`ba, reklasifikuvani vo Bilansot
na uspeh
Revalorizaciska rezerva za prezemenite sredstva vrz
osnova na nenaplateni pobaruvawa
- revalorizaciska rezerva na datumot na prezemawe na
sredstvoto
- namaluvawe na revalorizaciska rezerva,
reklasifikuvano vo Bilansot na uspeh
Rezerva za instrumenti za za[tita od rizikot od
pari~nite tekovi
- nerealizirani neto-promeni vo objektivnata vrednost
na instrumentite za za[tita od rizikot od pari~nite
tekovi
- realizirani neto-dobivki/(zagubi) od instrumentite za
za[tita od rizikot od pari~nite tekovi,
reklasifikuvani vo Bilansot na uspeh
Rezerva za instrumenti za za[tita od rizikot od netovlo`uvawe vo stransko rabotewe
Rezerva od kursni razliki od vlo`uvawe vo stransko
rabotewe
Udel vo ostanatite dobivki/(zagubi) od pridru`enite
dru[tva koi ne se prika`uvaat vo Bilansot na uspeh
Ostanati dobivki/(zagubi) koi ne se prika`uvaat vo
Bilansot na uspeh
Danok na dobivka od ostanati dobivki/(zagubi) koi ne se
prika`uvaat vo Bilansot na uspeh
Vkupno ostanati dobivki/(zagubi) vo periodot koi ne
se prika`uvaat vo Bilansot na uspeh
Seopfatna dobivka/(zaguba) za finansiskata godina
24
17
Seopfatna dobivka/(zaguba) za finansiskata godina,
koja pripa\a na: *
akcionerite na bankata
nekontroliranoto u~estvo
*Samo za konsolidirani finansiski izve[tai
Pridru`nite bele[ki se sostaven del na ovie finansiski izve[tai
2013
21,701
vo iljadi Denari
2012
(146,558)
-
-
-
-
14,944
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,944
36,645
(146,558)
-
-
5
Stopanska Banka a.d.Bitola
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2013 godina
Bilans na sostojba
2013
vo iljadi Denari
2012
18
19
2,811,696
-
2,780,003
-
20
21
22.1
22.2
23
3,668,925
315,290
61,707
2,692,075
627,141
24
30.1
25
26
951
48,486
-
31,503
-
27
28
29
30.2
633,617
9,680
296,196
-
881,769
10,870
290,499
-
31
7,784,841
7,375,567
32
-
-
33
21
34.1
34.2
35
36
37
38
30.1
30.2
39
156,178
5,663,030
807,236
14,829
52,636
22,933
5,309,067
920,904
19,807
439
74,750
31
6,693,909
6,347,900
Bele[ki
Aktiva
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti
Sredstva za trguvawe
Finansiski sredstva po objektivna vrednost preku
Bilansot na uspeh opredeleni kako takvi pri po~etnoto
priznavawe
Derivatni sredstva ~uvani za upravuvawe so rizik
Krediti na i pobaruvawa od banki
Krediti na i pobaruvawa od drugi komitenti
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Vlo`uvawa vo pridru`eni dru[tva (smetkovodstveno se
evidentiraat spored "metodot na glavnina")
Pobaruvawa za danok na dobivka (tekoven)
Ostanati pobaruvawa
Zalo`eni sredstva
Prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni
pobaruvawa
Nematerijalni sredstva
Nedvi`nosti i oprema
Odlo`eni dano~ni sredstva
Netekovni sredstva koi se ~uvaat za proda`ba i grupa za
otu\uvawe
Vkupno aktiva
Obvrski
Obvrski za trguvawe
Finansiski obvrski po objektivna vrednost preku
Bilansot na uspeh opredeleni kako takvi pri po~etnoto
priznavawe
Derivativni obvrski ~uvani za upravuvawe so rizik
Depoziti na banki
Depoziti na drugi komitenti
Izdadeni dol`ni~ki hartii od vrednost
Obvrski po krediti
Subordinirani obvrski
Posebna rezerva i rezervirawa
Obvrski za danok na dobivka (tekoven)
Odlo`eni dano~ni obvrski
Ostanati obvrski
Obvrski direktno povrzani so grupa na sredstva za
otu\uvawe
Vkupno obvrski
Pridru`nite bele[ki se sostaven del na ovie finansiski izve[tai
7
Stopanska Banka a.d. Bitola
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2013 godina
Izve[taj za promenite vo kapitalot i rezervite
Kapital
Drugi
sopstveZaPre- (Sop- ni~ki
pi[an mii od stveni instrukapital akcii akcii) menti
Na 1 januari 2012
1,172,931
Korekcii na po~etnata sostojba
Na 1 januari 2012 godina,
koregirano
1,172,931
Seopfatna dobivka/(zaguba)
za finansiskata godina
Dobivka/zaguba za
finansiskata godina
Ostanati dobivki/(zagubi) vo
periodot koi ne se
prika`uvaat vo Bilansot na
uspeh
Promeni vo objektivnata
vrednost na sredstvata
raspolo`livi za proda`ba
Promeni vo objektivnata
vrednost na za[tita od
rizikot na pari~nite tekovi
Promeni vo objektivnata
vrednost na za[tita od
rizikot na neto-vlo`uvawe vo
stransko rabotewe
-
Revalorizaciska
rezerva
za sred.
raspol.
za prod.
Zadr`ana
Revalorizaciski rezervi
Ostanati rezervi
dobivka
Revalorizaciska
Kapirezerva
talna
za
ReOstakompoRassredstv zerva Rezerva
nati
nenta na
pol.
a prezeza
od revahibridza
meni za
za[- kursni
loni
ras- Ograninenatita raz. od rizacifinanpred. ~ena za
plateni
od vlo`. vo
ski Zakonsiski
Ostana rasprepobaru- rizistran- rezerska instru- nati reak- delba na
vawa
kot sko rab.
vi rezerva
menti
zervi cion
akcio.
Vkupno
kapital
i
rezervi,
koj
pripa\a
na akc.
(Akumuna
lirani
zagubi) Bankata
Nekontrolir. Vkupno
u~e- kapital
i restvo
*
zervi
645
-
-
-
-
-
-
-
- 206,736
-
-
47,027
-
-
223,384 (476,498) 1,174,225
-
- 1,174,225
-
645
-
-
-
-
-
-
- 206,736
-
47,027
-
223,384 (476,498) 1,174,225
- 1,174,225
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (146,558)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pridru`nite bele[ki se sostaven del na ovie finansiski izve[tai
(146,558)
- (146,558)
8
Stopanska Banka a.d. Bitola
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2013 godina
Izve[taj za promenite vo kapitalot i rezervite (prodol`uva)
Kapital
Kursni razliki od vlo`uvawe vo
stransko rabotewe
Odlo`eni dano~ni
(sredstva)/obvrski priznaeni vo
kapitalot i rezervite
Ostanati dobivki/(zagubi) koi ne se
prika`uvaat vo Bilansot na uspeh
(navedete detalno)
Vkupno nerealizirani
dobivki/(zagubi) priznaeni vo
kapitalot i rezervite
Vkupno seopfatna
dobivka/(zaguba) za finansiskata
godina
Transakcii so akcionerite,
priznaeni vo kapitalot i
rezervite:
Izdadeni akcii vo tekot na
periodot
Izdvojuvawe za zakonska rezerva
Izdvojuvawe za ostanati rezervi
Dividendi
Otkup na sopstveni akcii
Prodadeni sopstveni akcii
Drugi promeni vo kapitalot i
rezervite
Pokrivawe na zagubata
Transakcii so akcionerite,
priznaeni vo kapitalot i
rezervite
Na 31 dekemvri 2012 / 1 januari
2013
Korekcii na po~etnata sostojba
Na 1 januari 2013 godina,
koregirano
(SopPremii stveZapi[an
od
ni
kapital
akcii akcii)
Drugi
sopstveni~ki
instrumenti
Revalorizaciska
rezerva
za sred.
raspol.
za prod.
Revalorizaciski rezervи
Revalorizaciska
rezerva za
sredstva
prezemeni
Re- Rezerva
Ostaza nena- zerva za od kursni
nati
plateni
za[tiraz. od revalopobaruta od vlo`. vo rizacivawa
rizi- stransko
ski
kot
rab. rezer-vi
Zadr`ana
Ostanati rezervi
dobivka
Kapitalna
komponenta
na
Rashibridpol.
ni
za
Ogranifinanras~ena za
siski
Osta- pred.
raspreZakonska instru- nati re- na ak- delba na
rezerva
menti
zervi cion.
akcion.
Vkupno
kapital
Nei rez. koj konpripa\a trona akc. lir.
Vkupno
(Akumuna u~e- kapital i
lirani
zagubi) Bankata stvo *
rezervi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (146,558) (146,558)
-
(146,558)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(206,087)
-
(47,027)
-
(223,384)
476,498
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(206,087)
-
(47,027)
-
(223,384)
476,498
-
-
-
1,172,931
645
-
-
-
-
-
-
-
649
-
-
-
- (146,558) 1,027,667
-
1,027,667
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,172,931
645
-
-
-
-
-
-
-
649
-
-
-
- (146,558) 1,027,667
-
1,027,667
Pridru`nite bele[ki se sostaven del na ovie finansiski izve[tai
-
9
Stopanska Banka a.d. Bitola
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2013 godina
Izve[taj za promenite vo kapitalot i rezervite (prodol`uva)
Kapital
Seopfatna dobivka/(zaguba) za
finansiskata godina
Dobivka/(zaguba) za finansiskata
godina
Ostanati dobivki/(zagubi) vo
periodot koi ne se prika`uvaat vo
Bilansot na uspeh
Promeni vo objektivnata vrednost
na sredstvata raspolo`livi za
proda`ba
Promeni vo objektivnata vrednost
na instrumentite za za[tita od
rizikot od pari~nite tekovi
Promeni vo objektivnata vrednost
na instrumentite za za[tita od
rizikot od neto-vlo`uvawe vo
stransko rabotewe
Kursni razliki od vlo`uvawe vo
stransko rabotewe
Odlo`eni dano~ni
(sredstva)/obvrski priznaeni vo
kapitalot i rezervite
Ostanati dobivki/(zagubi) koi ne
se prika`uvaat vo Bilansot na
uspeh (navedete detalno)
Vkupno nerealizirani
dobivki/(zagubi) priznaeni vo
kapitalot i rezervite
Vkupno seopfatna
dobivka/(zaguba) za
finansiskata godina
PreZapi[an mii od
kapital akcii
Drugi
(Sopsopstvestveni ni~ki inakcii) strumenti
Revalorizaciska
rezerva
za sred.
raspolo.
za prod.
Zadr`ana
Revalorizaciski rezervi
Ostanati rezervi
dobivka
Revalorizaciska
rezerva
ReKapiza
zerva
talna
Nesredstv
Vkupno
od
Ostakompokona prezeRezer0 kursni
nati
nenta na
(Aku- kapital i
tromeni za
va za raz. od
revahibridni
Ras- Ogranimu- rezervi, liranenakoj
za[- vlo`.
lofinansipol. za ~ena za
lino
plateni
vo rizaciski Ostanaras- raspre- rani pripa\a
u~epobaru- tita od
na
akc.
na
instruti pred. na delba na zagstvo
vawa riziko stran- ski re- Zakonska
t sko rab. zervi. rezerva
men. rezervi akcion. akcion. ubi) Bankata
*
Vkupno
kapital
i
rezervi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21,701
-
21,701
-
21,701
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,944
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,944
-
14,944
-
-
-
-
-
14,944
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,944
-
14,944
-
-
-
-
-
14,944
-
-
-
-
-
-
-
21,701
-
36,645
-
36,645
Pridru`nite bele[ki se sostaven del na ovie finansiski izve[tai
10
Stopanska Banka a.d. Bitola
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2013 godina
Izve[taj za promenite vo kapitalot i rezervite (prodol`uva)
Kapital
Transakcii so akcionerite,
priznaeni vo kapitalot i
rezervite:
Izdadeni akcii vo tekot na
periodot
Izdvojuvawe za zakonska rezerva
Izdvojuvawe za ostanati rezervi
Dividendi
Otkup na sopstveni akcii
Prodadeni sopstveni akcii
Drugi promeni vo kapitalot i
rezervite
Pokrivawe na zagubata
Raspredelba vo rezervi po odluka
na NBRM
Transakcii so akcionerite,
priznaeni vo kapitalot i
rezervite
Na 31 dekemvri 2013
Zapi[an
kapital
Premii (Sopod stveni
akcii akcii)
Drugi
sopstveni~ki instrumenti
Revalorizaciska
rezerva
za sred.
raspol.
za prod.
Revalorizaciski rezervi
Revalorizaciska
rezerva
za sredstva
Reprezezerva od Ostanameni za Rezerva kursni
ti
nenaza raz. od revaloplateni za[tita vlo`. vo rizacipobaruod stransk
ski
vawa rizikot
o rab. rezervi
Zadr`ana
dobivka
Ostanati rezervi
Kapitalna
komponenta
na hiOgrabridni
nifiRaspol. ~ena
nansiza za rasZaski Ostana- raspred
prekonska instruti
na delba
rezerva
men. rezervi akcion. na akc.
Vkupno
kapital
i
Nerezervi
konkoj
tropripa\a lirana akc.
Vkupno
(Akumuno
na
lirani
u~e- kapital i
zagubi) Bankata stvo*
rezervi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,620
-
-
-
26,620
-
26,620
1,172,931
645
-
-
-
14,944
-
-
-
649
-
26,620
26,620
26,620
- 21,701 (146,558) 1,090,932
-
26,620
1,090,932
*Samo za konsolidirani finansiski izve[tai
Pridru`nite bele[ki se sostaven del na ovie finansiski izve[tai
Stopanska Banka a.d. Bitola
11
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2013 godina
Izve[taj za pari~niot tek
vo iljadi Denari
Bele[ka
Pari~en tek od osnovnata dejnost
Dobivka / (Zaguba) pred odano~uvaweto
Koregirana za:
Malcinskoto u~estvo, vklu~eno vo konsolidiraniot bilans
na uspeh *
Amortizacijata na:
nematerijalni sredstva
nedvi`nosti i oprema
Kapitalnata dobivka od:
proda`ba na nematerijalni sredstva
proda`ba na nedvi`nosti i oprema
proda`ba na prezemeni sredstva vrz osnova na
nenaplateni pobaruvawa
Kapitalnata zaguba od:
proda`ba na nematerijalni sredstva
proda`ba na nedvi`nosti i oprema
proda`ba na prezemeni sredstva vrz osnova na
nenaplateni pobaruvawa
Prihodi od kamata
Rashodi za kamata
Neto rashodi / (prihodi) od trguvawe
Ispravka na vrednosta na finansiskite sredstva, na neto
osnova
dopolnitelna ispravka na vrednosta
oslobodena ispravka na vrednosta
Zaguba poradi o[tetuvawe na nefinansiskite sredstva, na
neto osnova
dopolnitelni zagubi poradi o[tetuvawe
oslobodeni zagubi poradi o[tetuvawe
Posebna rezerva
dopolnitelni rezervirawa
oslobodeni rezervirawa
Prihodi od dividendi
Udel vo dobivkata/(zagubata) na pridru`enite dru[tva
Ostanati korekcii
Naplateni kamati
Plateni kamati
Dobivka/(Zaguba) od dejnosta pred promenite vo
delovnata aktiva
(Zgolemuvawe) / namaluvawe na delovnata aktiva:
Sredstva za trguvawe
Derivatni sredstva ~uvani za upravuvawe so rizik
Krediti na i pobaruvawa od banki
Krediti na i pobaruvawa od drugi komitenti
Zalo`eni sredstva
Prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa
Zadol`itelna rezerva vo stranska valuta
Pridru`nite bele[ki se sostaven del na ovie finansiski izve[tai
2013
2012
22,219
(144,942)
-
-
8,058
18,205
7,700
15,765
-
-
-
-
-
-
(301,489)
128,457
-
(354,008)
141,678
(5)
14,418
(90,527)
279,461
(128,227)
68,216
-
25,926
(1,122)
2,472
(7,450)
(7,932)
136
302,092
(125,999)
(2,681)
361,437
(140,861)
30,876
60,121
61,500
(900,356)
260,290
13,302
273,478
(189,198)
(239,759)
51,384
Stopanska Banka a.d. Bitola
12
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2013 godina
vo iljadi
Denari
Godina [to zavr[uva na
31 dekemvri
2013
2012
(17,905)
18,629
-
Izve[taj za pari~niot tek (prodol`uva)
Zadol`itelen depozit kaj NBRM spored posebni propisi
Ostanati pobaruvawa
Odlo`eni dano~ni sredstva
Netekovni sredstva koi se ~uvaat za proda`ba i grupa za
otu\uvawe
Zgolemuvawe/(namaluvawe) na delovnite obvrski:
Obvrski za trguvawe
Derivatni obvrski ~uvani za upravuvawe so rizik
Depoziti na banki
Depoziti na drugi komitenti
Ostanati obvrski
Obvrski direktno povrzani so grupa na sredstva za otu\uvawe
Neto pari~en tek od osnovnata dejnost pred
odano~uvaweto
(Platen) / povrat na danok na dobivka
Neto pari~en tek od osnovnata dejnost
Pari~en tek od investiciskata dejnost
(Vlo`uvawa vo hartii od vrednost)
Prilivi od proda`bata na vlo`uvawata vo hartii od
vrednost
(Odlivi za vlo`uvawata vo podru`nici i pridru`eni
dru[tva)
Prilivi od proda`bata na vlo`uvawata vo podru`nici i
pridru`eni dru[tva
(Nabavka na nematerijalni sredstva)
Prilivi od proda`bata na nematerijalnite sredstva
(Nabavka na nedvi`nosti i oprema)
Prilivi od proda`bata na nedvi`nostite i opremata
(Odlivi za netekovnite sredstva koi se ~uvaat za proda`ba)
Prilivi od netekovnite sredstva koi se ~uvaat za proda`ba
(Ostanati odlivi od investiciskata dejnost)
Ostanati prilivi od investiciskata dejnost
Neto pari~en tek od investiciskata dejnost
Pari~en tek od finansiraweto
(Otplata na izdadenite dol`ni~ki hartii od vrednost)
Prilivi od izdadenite dol`ni~ki hartii od vrednost
(Otplata na obvrskite po krediti)
Zgolemuvawe na obvrskite po krediti
(Otplata na izdadenite subordinirani obvrski)
Prilivi od izdadenite subordinirani obvrski
Prilivi od izdadenite akcii/sopstveni~ki instrumenti vo
tekot na periodot
(Otkup na sopstveni akcii)
Prodadeni sopstveni akcii
(Plateni dividendi)
(Ostanati odlivi od finansiraweto)
Ostanati prilivi od finansiraweto
Neto pari~en tek od finansiraweto
Efekt od ispravkata na vrednosta na pari~nite sredstva i
pari~nite ekvivalenti
Efekt od kursnite razliki na pari~nite sredstva i
pari~nite ekvivalenti
Neto zgolemuvawe / (namaluvawe) na pari~nite sredstva i
pari~nite ekvivalenti
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti na 1 januari
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti na
31 dekemvri
18
*Samo za konsolidirani finansiski izve[tai
Pridru`nite bele[ki se sostaven del na ovie finansiski izve[tai
-
-
133,251
350,914
4,506
-
22,446
492,918
25,139
-
(63,622)
(1,908)
(65,530)
515,158
(1,166)
513,992
246,582
(495,221)
-
-
-
-
(6,868)
(23,931)
29
7,932
223,744
(7,733)
3,350
(127,069)
1,971
(624,703)
(3,947,232)
3,834,149
-
(1,112)
163,291
-
(113,083)
162,179
-
2,295
(136)
11
44,995
2,586,214
53,774
2,532,440
2,631,209
2,586,214
Stopanska Banka a.d. Bitola
13
Bele[ki kon finansiskite izve[tai
1
1.1
Voved
Op[ti informacii
Stopanska Banka a.d. Bitola ("Bankata") e akcionersko dru[tvo registrirano i so
sedi[te vo Republika Makedonija.
Adresata na registriranoto sedi[te na Bankata e ul. "Dobrivoje Radosavqevi]" br.
21, 7000 Bitola, Republika Makedonija.
Bankata ima golemo ovlastuvawe i gi izvr[uva site bankarski aktivnosti soglasno
zakonot. Pozna~ajni aktivnosti na Bankata se odobruvawe i zemawe krediti vo
zemjata i stranstvo, primawe depoziti od pravni lica i naselenie, obavuvawe
platen promet so stranstvo i vo zemjata i posreduvawe pri obezbeduvaweto na
devizni sredstva za nejzini komitenti i kupuvawe i proda`ba na kratkoro~ni
hartii od vrednost za svoja smetka i za smetka na drugi komitenti, obezbeduvawe na
drugi uslugi.
Bankata nema vlo`uvawa vo podru`nici i pridru`eni pretprijatija.
Ovie finansiski izve[tai se odobreni za izdavawe od Nadzorniot odbor na
Bankata na 24 april 2014 godina.
Obi~nite akcii na Bankata kotiraat na Makedonska berza za hartii od vrednost AD,
Skopje, na oficijalniot pazar, a kodot pod koj kotiraat e sledniot:
{ifra na hartija od vrednost
SBT (obi~ni akcii)
ISIN broj
MKSBTB101013
Vkupniot broj na vraboteni na Bankata na 31 dekemvri 2013 iznesuva 166 vraboteni
(2012: 146) vraboteni.
Stopanska Banka a.d.Bitola
14
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
1.2
Osnova za izgotvuvawe na finansiskite izve[tai
Izjava za usoglasenost
Finansiskite izve[tai se izgotveni vo soglasnost so Zakonot za trgovski dru[tva
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 28/2004 ... 187/2013), Zakonot za banki (“Slu`ben
vesnik na RM” br. 67/2007, 90/2009, 67/2010 i 26/2013), podzaknoskata regulativa
propi[ana od strana na Narodna banka na Republika Makedonija (vo ponatamo[niot
tekst “NBRM”), kako i Odlukata za Metodologijata za evidentirawe i vrednuvawe
na smetkovodstvenite stavki i za podgotovka na finansiskite izve[tai (“Slu`ben
vesnik na RM” br. 169/2010, 162/2012, 50/2013, 110/13) i Odlukata za vidovite i
sodr`inata na finaniskite izve[tai na bankite (Slu`ben vesnik na RM br.
169/2010, 152/2011 i 54/2012, 166/2013).
Finansiskite izve[tai pretstavuvaat poedine~ni finansiski izve[tai.
Finansiskite izve[tai se podgotveni so sostojba na i za godinite [to zavr[uvaat
na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina. Onamu kade [to e neophodno, prezentacijata na
sporedbenite podatoci e prilagodena soglasno promenite vo prezentacijata vo
tekovnata godina.
Osnovi za merewe
Finansiskite izve[tai se izgotveni spored istoriska vrednost osven za:

finansiskite instrumenti po objektivna vrednost preku bilansot na uspeh koi
[to se merat po objektivna vrednost; i

sredstvata raspolo`livi-za-proda`ba koi [to se merat po objektivna vrednost.
Funkcionalna i izvestuva~ka valuta
Finansiskite izve[tai se prika`ani vo makedonski denari (“MKD” ili “denar”),
koi se izvestuva~ka i funkcionalna valuta na Bankata. Osven kade [to e navedeno,
finansiskite informacii se prika`ani vo iljadi makedonski denari.
Koristewe na procenki i rasuduvawa
Izgotvuvaweto na finansiskite izve[tai bara od Rakovodstvoto da pravi
rasuduvawa, procenki i pretpostavki koi vlijaat na primenata na politikite i
prika`anite iznosi na sredstvata i obvrskite, prihodite i rashodite. Realnite
sostojbi mo`e da se razlikuvaat od ovie procenki.
Procenkite i pretpostavkite postojano se pregleduvaat. Izmenite na
smetkovodstvenite procenki se priznavaat vo periodot vo koj e izvr[ena izmena na
procenkata i vo idnite periodi dokolku izmenata vlijae i na idniot period.
Informacii vo vrska so rasuduvaweto napraveni od Rakovodstvoto i kriti~nite
procenki vo primenata na smetkovodstvenite standardi koi imaat zna~ajno vlijanie
na finansiskite izve[tai se prika`ani vo bele[ka 1.4 Upotreba na ocenki i
procenki.
Stopanska Banka a.d. Bitola
15
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
1.3
Zna~ajni smetkovodstveni politiki
Smetkovodstvenite politiki prika`ani vo prodol`enie se primenuvani
konzistentno za site periodi prika`ani vo ovie finansiski izve[tai.
(a)
Transakcii vo stranska valuta
Transakciite vo stranska valuta se iska`uvaat vo denari spored kursot va`e~ki na
denot na transakciite. Monetarnite sredstva i obvrski iska`ani vo stranska valuta
na denot na izvestuvaweto se prevrednuvaat vo denari spored kursot va`e~ki na
denot na bilansot na sostojba. Nemonetarnite stavki koi se evidentirani po
istoriska nabavna vrednost, denominirana vo stranska valuta, treba da se kursiraat
koristej]i go devizniot kurs na denot na transakcijata. Nemonetarnite sredstva i
obvrski koi se evidentiraat po objektivna vrednost, iska`ani vo stranska valuta na
denot na izvestuvaweto se prevrednuvaat vo denari spored kursot va`e~ki na denot
na opredeluvawe na objektivnata vrednost. Kursnite razliki koi proizleguvaat od
preveduvaweto na iznosite vo stranska valuta se vklu~eni vo Bilansot na uspeh vo
periodot koga tie nastanuvaat.
Deviznite sredstva so koi [to raboti Bankata se prete`no evra (EUR) i
amerikanski dolari (USD). Oficijalniot kurs po koj se prevrednuvani deviznite
sredstva i obvrski va`e~ki na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina bea kako [to sledi:
1 EUR
1 USD
(b)
2013
MKD
2012
MKD
61.5113
44.6284
61.5000
46.6510
Kamata
Prihodot od kamata i rashodot za kamata se priznava vo bilansot na uspeh spored
metodot na efektivna kamata. Efektivnata kamatna stapka e stapkata koja to~no gi
diskontira o~ekuvanite idni pari~ni pla]awa i prilivi vo tekot na o~ekuvaniot
vek na finansiskoto sredstvo ili obvrska (ili kade [to e soodvetno, pokratok
period) na sega[nata vrednost na finansiskoto sredstvo ili obvrska. Efektivnata
kamatna stapka se utvrduva pri inicijalnoto priznavawe na sredstvoto ili
obvrskata i ne se menuva posledovatelno.
Presmetkata na efektivnata kamatna stapka gi vklu~uva site nadomestoci plateni
ili primeni, transakciski tro[oci, diskonti ili premii koi se sostaven del na
efektivnata kamatna stapka. Transakciski tro[oci se inkrementalni tro[oci koi
direktno mo`at da se pripi[at na steknuvaweto, izdavaweto ili otu\uvaweto na
finansiskoto sredstvo ili obvrska.
Prihodite i rashodite od kamati prika`ani vo bilansot na uspeh vklu~uvaat:

kamati od finansiski sredstva i obvrski po amortizirana nabavna vrednost so
koristewe na metodot na efektivna kamata;

kamata od vlo`uvawa raspolo`ivi-za-proda`ba so koristewe na metodot na
efektivna kamata.
Stopanska Banka a.d. Bitola
16
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
(v)
Provizii i nadomesti
Prihodite i rashodite od nadomesti i provizii koi se sostaven del od
efektivnata kamatna stapka na finansiskite sredstva i obvrski se vklu~eni vo
presmetkata na efektivnata kamatna stapka.
Ostanatite prihodi od nadomesti i provizii, vklu~uvaj]i gi finansiskite uslugi
od strana na Bankata vo pogled na menuva~ko rabotewe, platniot promet vo zemjata i
stranstvo, garanciite, akreditivite i ostanatite uslugi se priznavaat koga
soodvetnata usluga ]e se izvr[i.
Ostanatite rashodi od nadomesti i provizii se odnesuvaat na finansiski uslugi
[to gi dobiva Bankata i se priznavaat kako rashod koga soodvetnata usluga ]e se
dobie.
(g)
Prihodi od dividendi
Prihodite od dividendi se priznavaat koga ]e bide utvrdeno pravoto da se primi
pla]aweto. Dividendite se prika`ani kako del od neto prihodite od trguvawe ili
kako ostanati prihodi od dejnosta vo zavisnost od soodvetnata klasifikacija na
instrumentot.
(d)
Rashodi od naemi
Pla]awata po osnov na operativen naem se priznavaat vo Bilansot na uspeh po
proporcionalna metoda vo vremetraeweto na zakupot. Stimulansite za naemi se
priznavaat kako sostaven del od vkupnite tro[oci za naemi, za vremetraewe na
dogovorot za naem.
(\)
Danoci
Danokot na dobivka se sostoi od tekoven danok i se priznava vo Bilansot na uspeh.
Soglasno zakonskata dano~na regulativa, dru[tvata se obvrzani da presmetuvaat i
uplatuvaat danok na dobivka na nepriznaenite rashodi i pomalku iska`ani prihodi
ili na isplateni dividendi i drugi raspredelbi od dobivka. Na 31 dekemvri 2013
godina stapkata na danokot na dobivka iznesuva 10% (2012: 10%).
Danok na dobivka na nepriznaeni rashodi i pomalku iska`ani prihodi
Osnova za presmetka na danokot na dobivka pretstavuva iznosot na nepriznaeni
rashodi i pomalku iska`ani prihodi, kako i rashodite i pomalku iska`anite
prihodi od povrzani subjekti utvrdeni so Zakonot za Danok na dobivka, namalen za
iznosot na dano~niot kredit i dano~nite osloboduvawa i olesnuvawa.
Danok na dobivka na isplateni dividendi i drugi raspredelbi od dobivkata
Osnova za presmetka na danokot na dobivka pretstavuva iznosot na isplatenata
dividenda i drugite raspredelbi od dobivkata za dividendi na pravni lica nerezidenti i na fizi~ki lica izvr[eni vo tekovnata godina. Odano~uvaweto na
dividendite odnosno avansite na dividendite koi se ispla]aat vo pari, se vr[i na
denot na koj[to dividendata se ispla]a. Neraspredelenata dobivka ne se odano~uva.
Stopanska Banka a.d. Bitola
17
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
(e)
(i)
Finansiski sredstva i obvrski
Priznavawe
Redovnite nabavki i proda`bi na finansiski sredstva i obvrski se priznavaat na
datumot na trguvawe na koj [to Bankata se obvrzala da go kupi ili prodade
sredstvoto. Site ostanati finansiski sredstva i obvrski po~etno se priznavaat na
datumot na trguvawe na koj [to Bankata stanuva stranka na dogovornite odredbi na
instrumentot.
Finansisko sredstvo ili obvrska po~etno se meri spored objektivnata vrednost
plus (za stavki koi ne se merat po objektivna vrednost preku bilansot na uspeh)
tro[ocite za transakcija koi se direktno povrzani so nabavka ili izdavawe na
finansisko sredstvo ili obvrska.
(ii)
Klasifikacija
Vidi smetkovodstveni politiki 1 (`), (z), (y), (m).
(iii)
Depriznavawe
Bankata go depriznava finansiskoto sredstvo koga dogovornite prava od dogovorot
za pari~nite tekovi od sredstvoto istekuvaat, ili koga gi prenesuva pravata za
dobivawe na dogovornite pari~ni tekovi od sredstvoto vo transakcija vo koja site
rizici i nagradi od sopstvenosta na finansiskoto sredstvo se preneseni na drug.
Sekoj ostatok od prenesenite finansiski sredstva koi se kreirani ili zadr`ani od
Bankata se priznava kako posebno sredstvo ili obvrska.
Bankata gi depriznava finansiskite obvrski, koga nejzinite dogovorni obvrski se
podmireni, otka`ani ili iste~eni.
(iv)
Netirawe
Finansiskite sredstva i obvrski se netiraat i neto iznosot se prika`uva vo
bilansot na sostojbata samo koga Bankata ima zakonsko pravo da gi netira
priznaenite iznosi i ima namera da gi poramni transakciite na neto osnova ili da
gi realizira pla]awata istovremeno.
Prihodite i rashodite se prebivaat samo dokolku toa e dozvoleno so
smetkovodstvenite standardi, ili za dobivki i zagubi koi [to proizleguvaat od
grupi na sli~ni transakcii, kako [to se aktivnostite na Bankata za trguvawe.
(v)
Princip na merewe spored amortizirana nabavna vrednost
Amortiziranata nabavna vrednost na finansisko sredstvo ili obvrska e iznosot
spored koj [to finansiskoto sredstvo ili obvrska se meri pri po~etnoto
priznavawe, namalen za otplatite na glavnicata, plus ili minus akumuliranata
amortizacija so upotreba na metodot na efektivna kamatna stapka na bilo koja
razlika pome\u po~etno priznaeniot iznos i iznosot pri dospevaweto, namalen za
eventualnite zagubi poradi o[tetuvawe.
Stopanska Banka a.d. Bitola
18
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
Finansiski sredstva i obvrski (prodol`uva)
(vi)
Princip na merewe spored objektivna vrednost
Mereweto po objektivna vrednost pretpostavuva deka sredstvoto ili obvrskata se
razmenuvaat pome\u pazarnite u~esnici, vo voobi~aena transakcija, spored
tekovnite pazarni uslovi na datumot na merewe. Objektivnata vrednost se utvrduva
na razli~ni na~ini, vo zavisnost od toa dali so sredstvoto ili obvrskata se trguva
na aktiven pazar ili ne se trguva.
Aktiven pazar: Objavena cena
Aktiven pazar e pazarot na koj se vr[at transakcii so sredstvoto ili obvrskata so
dovolna frekvencija i obem, za da obezbedat cenovna informacija za sredstvoto ili
obvrskata.
Soodvetna kotirana pazarna cena za sredstvoto ili obvrskata e onaa [to e vo
ramkite na rasponot pome\u kupovnata i proda`nata cena, a koja [to najdobro ja
pretstavuva objektivnata vrednost vo soodvetnite uslovi. Voobi~aeno se upotrebuva
tekovnata: kupovna cena za sredstvoto koe[to se ~uva ili za obvrskata koja [to
treba da se izdade, odnosno proda`na/ponudena cena za sredstvoto koe [to ]e bide
steknato ili za obvrskata koja [to se ~uva: prose~nata pazarna cena ili druga cena
soglasno so voobi~aenata prifatena pazarna praktika.
Nepostoewe na aktiven pazar: Tehniki za vrednuvawe
Dokolku ne postoi aktiven pazar za finansiskoto sredstvo ili obvrska, Bankata, za
da ja odredi objektivnata vrednost na sredstvoto ili obvrskata, primenuva tehniki
na vrednuvawe za koi[to ima najmogu raspolo`livi podatoci, davaj]i im prednost
na podatocite koi[to mo`at da se potvrdat na pazarot.
Voobi~aeni tehniki na vrednuvawe se: pazaren pristap (se koristat kotirani ceni
ili drugi relevantni informacii od pazarni transakcii so isti ili sli~ni
sredstva ili obvrski), tro[o~en pristap (poznat i kako tekoven tro[ok na zamena,
go pretstavuva iznosot koj[to bi bil potreben za zamena na postojnoto sredstvo) i
prihoden pristap (diskontirana vrednost na tekovnite pazarni o~ekuvawa za idnite
iznosi (pari~ni prilivi ili prihodi i rashodi) od sredstvoto ili obvrskata).
Pri primenata na tehniki na vrednuvawe, Bankata:
koristi informacii za postignatite ceni na skore[ni (od poslednite 6
meseci), normalni, komercijalni transakcii za istiot finansiski instrument
pome\u zapoznaeni, dobrovolni stranki (ako se dostapni);
ako nema informacija za postignatite ceni od skore[nite transakcii za
istiot finansiski instrument, toga[ za utvrduvawe na objektivnata vrednost treba
da se primeni tekovnata pazarna cena na drug instrument, koj e vo su[tina ist (vo
smisla na toa deka e so ista valuta i so ist ili sli~en rok na dostasuvawe);
ako ne mo`e da se dobie informacija za objektivnata vrednost na
finansiskiot instrument od pazarite, toga[ za odreduvawe na objektivnata
vrednost na finansiskiot instrument se upotrebuvaat podatoci koi[to ne mo`at
da se potvrdat na pazarite.
Stopanska Banka a.d. Bitola
19
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
Finansiski sredstva i obvrski (prodol`uva)
Princip na merewe spored objektivna vrednost (prodol`uva)
Bankata mo`e da ja smeni ili da napravi promena na tehnikata za vrednuvawe na
finansiskiot instrument, ako takvata promena e poradi razvoj na novi pazari,
dostapnost na novi informacii, promena na pazarnite uslovi ili podobruvawe na
tehnikata za vrednuvawe i ako dava posoodvetna objektivna vrednost na
finansiskiot instrument.
Analizata na diskontiranite pari~ni tekovi e va`na i ~esto primenuvana tehnika
za opredeluvawe na objektivnata vrednost na mnogu sredstva i obvrski. Eden od
najva`nite faktori pri primenata na ovaa tehnika e opredeluvawe na soodvetna
diskontna stapka.
Diskontnata stapka treba da gi opfati neizvesnostite i rizicite od procenkata na
pari~nite tekovi [to se povrzani so odredeno sredstvo ili obvrska, kako i
promenlivosta na tie rizici i neizvesnosti.
Soodvetnata diskontna stapka mo`e da se opredeli na sledniot na~in:
stapka vrz osnova na tekovniot pazaren prinos na instrumentot ili na
instrument so sli~ni karakteristiki;
povikuvawe na stapka oslobodena od rizik, korigirana za soodvetniot rizik
na sredstvoto. Pri opredeluvaweto na diskontnata stapka i dvata faktora treba da
se zemat predvid pooddelno. Kamatnata stapka [to e oslobodena od rizik, normalno
se temeli vrz dr`avni obvrznici so sporedlivi karakteristiki (valuta i
dostasuvawe) na sredstvata ili obvrskite za koi diskontnata stapka ]e se
primenuva. Premijata za rizikot na sredstvoto e ednakva na iznosot koj[to
pazarnite u~esnici bi go pobarale kako nadomest za neizvesnosta na idnite pari~ni
tekovi od sredstvoto.
Dokolku objektivnata vrednost na sopstveni~kite instrumenti koi nemaat trguvana
cena na aktiven pazar i derivativite [to se povrzani so niv i koi mora da se
podmirat so isporaka na nekotirani sopstveni~ki instrumenti ne mo`e realno da
se izmeri, tie instrumenti treba da se merat po nivnata nabavna vrednost.
(vii)
Zagubi poradi o[tetuvawe
Bankata, na mese~na osnova, procenuva dali postojat objektivni dokazi za
o[tetuvawe na finansiskite sredstva koi ne se merat spored objektivna vrednost
preku bilansot na uspeh ili na grupa finansiski sredstva. Finansiskite sredstva
se o[teteni koga objektivni dokazi poka`uvaat deka o[tetuvaweto nastanalo po
po~etnoto priznavawe na sredstvoto, i istoto ima vlijanie na idnite pari~ni
tekovi koi mo`at verodostojno da se procenat.
Do 30 noemvri 2013 godina Bankata izdvojuva[e zagubi poradi o[tetuvawe soglasno
Odlukata na NBRM za upravuvawe so kreditniot rizik (Slu`ben vesnik br.
17/2008), Odlukata za izmenuvawe i dopolnuvawe na Odlukata za upravuvawe so
kreditniot rizik (Slu`ben vesnik br. 31/2009), Odlukata za izmena na Odlukata za
upravuvawe so kreditniot rizik (Slu`ben vesnik br. 91/2011) i Odlukata za
izmenuvawe i dopolnuvawe na Odlukata za upravuvawe so kreditniot rizik
(Slu`ben vesnik br. 127/2012), a od 1 dekemvri 2013 godina soglasno Odlukata na
NBRM za upravuvawe so krediten rizik (Slu`ben vesnik br 50/2013) i Odlukata za
izmenuvawe i dopolnuvawe na odlukata za upravuvawe so kreditniot rizik (Slu`ben
vesnik br.157/2013).
Stopanska Banka a.d. Bitola
20
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
Finansiski sredstva i obvrski (prodol`uva)
Zagubi poradi o[tetuvawe (prodol`uva)
Bankata analizira dokazi za o[tetuvawe za kreditite i pobaruvawata i hartiite od
vrednost na poedine~na osnova.
Finansiskoto sredstvo e o[teteno dokolku negovata smetkovodstvena vrednost e
pogolema od negoviot procenet nadomestliv iznos. Dokolku postoi kakov bilo dokaz
za toa, Bankata treba da go proceni nadomestliviot iznos na toa sredstvo ili na
grupata sredstva i da priznae ispravka na vrednosta (zaguba poradi o[tetuvawe).
Objektiven dokaz deka finansiskite sredstva (vklu~uvaj]i gi i sopstveni~kite
hartii od vrednost) se o[teteni mo`e da vklu~uva docnewe ili neispolnuvawe na
obvrskite na dol`nikot, restruktuirawe na kreditot od strana na Bankata spored
uslovi koi Bankata inaku ne gi odobruva, indikacii deka dol`nikot ili izdava~ot
na hartiite od vrednost bankrotirale, is~eznuvawe na aktiven pazar za hartiite od
vrednost, ili drugi voo~livi informacii za grupa na sredstva kako [to se
negativni promeni vo plate`niot status na dol`nikot ili izdava~ot na hartiite
od vrednost vo grupata, ili ekonomski uslovi koi soodvetstvuvaat so neispolnuvawe
na obvrskite na grupata.
Zaguba poradi o[tetuvawe na sredstvata evidentirani po amortizirana nabavna
vrednost se meri kako razlika pome\u smetkovodstvenata vrednost na finansiskite
sredstva i sega[nata vrednost na o~ekuvanite pari~ni tekovi, diskontirani so
originalnata efektivna kamatna stapka na sredstvata.
Zagubite poradi o[tetuvawe se priznavaat vo Bilansot na uspeh i se reflektirani
vo smetkata za ispravka na vrednosta za krediti i avansi. Kamatata na o[tetenite
sredstva prodol`uva da se priznava preku amortizacija na diskontot. Dokolku vo
naredniot period iznosot na zagubata poradi o[tetuvawe se namali, zagubata se
anulira niz bilansot na uspeh.
Zagubite poradi o[tetuvawe na vlo`uvawata raspolo`livi-za-proda`ba, kako
razlika pome\u nabavnata vrednost i objektivnata vrednost, se priznavaat vo
bilansot na uspeh. Promenite vo posebnata rezerva kako rezultat na vremenskata
vrednost na parite se priznavaat kako komponenta na prihodi od kamata.
Dokolku, vo posledovatelen period, objektivnata vrednost na o[teteni
raspolo`livi-za-proda`ba dol`ni~ki instrumeti se zgolemi i zgolemuvaweto mo`e
da bide objektivno povrzano so nastan koj se slu~il otkako zagubata poradi
o[tetuvawe bila priznaena vo bilansot na uspeh, zagubata se anulira niz bilansot
na uspeh. Sepak, sekoe posledovatelno zgolemuvawe na objektivnata vrednost na
o[teteni raspolo`livi-za-proda`ba sopstveni~ki hartii od vrednost, ne se
anulira niz bilansot na uspeh, tuku se priznava kako ostanata seopfatna dobivka.
Stopanska Banka a.d. Bitola
21
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
(`)
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti
Pari~nite sredstva i pari~nite ekvivalenti gi vklu~uvaat pari~nite sredstva vo
blagajna, depoziti po viduvawe vo banki, depoziti ~uvani vo Narodna Banka na
Republika Makedonija, kako i visokolikvidnite finansiski sredstva so originalen
rok na dostasanost od tri ili pomal od tri meseci, koi se predmet na nezna~itelen
rizik od promena vo nivnata objektivna vrednost, i koi se koristat od Bankata vo
upravuvawe so nejzinite kratkoro~ni obvrski.
Pari~nite sredstva i pari~nite ekvivalenti se evidentiraat po amortizirana
nabavna vrednost vo bilansot na sostojba.
(z)
Krediti i pobaruvawa
Kreditite i pobaruvawata se nederivativni finansiski sredstva so fiksni ili
predvidlivi pla]awa koi ne se kotirani na aktiven pazar. Tie se javuvaat koga
Bankata odobruva pari ili uslugi direktno na komintenti bez namera za razmena na
pobaruvaweto.
Kreditite i pobaruvawata po~etno se priznavaat po objektivna vrednost plus
inkrementalnite direktni tro[oci, a posledovatelno se merat po amortizirana
nabavna vrednost so upotreba na metodot na efektivna kamata.
(y)
Vlo`uvawa
Vlo`uvawata po~etno se merat spored objektivnata vrednost plus, vo slu~aj na
vlo`uvawa koi ne se merat spored objektivna vrednost preku bilansot na uspeh,
inkrementalnite direktni transakciski tro[oci i posledovatelno se merat vo
zavisnost od nivnata klasifikacija, ili kako ~uvani-do-dostasanost ili kako
raspolo`livi-za-proda`ba.
(i)
Vlo`uvawa ~uvani-do-dostasuvawe
Vlo`uvawata ~uvani-do-dostasuvawe se nederivativni sredstva so fiksni ili
odredeni periodi na otplata i so fiksen period na dostasanost koi Bankata ima
pozitivna namera i mo`nost da gi ~uva do periodot na dostasuvawe, i koi ne se
odredeni spored objektivna vrednost preku bilanost na uspeh ili kako
raspolo`livi-za-proda`ba.
Vlo`uvawata ~uvani-do-dostasuvawe se merat po amortizirana nabavna vrednost, so
upotreba na metodot na efektivna kamata. Dokolku Bankata kupi dol`ni~ki hartii
od vrednost, koi[to gi klasificira kako ~uvani do dostasuvawe, so diskont ili so
premija, iznosot na dobieniot diskont ili premija ]e gi evidentira na smetkite za
diskont, odnosno premija vo ramkite na soodvetnata grupa na smetki za vlo`uvawa vo
dol`ni~ki hartii od vrednost koi[to se ~uvaat do dostasuvawe. Ostanatite
provizii i nadomesti koi[to se sostaven del od efektivnata kamatna stapka, kako i
transakciskite tro[oci [to se direktno povrzani so transakcijata, se
evidentiraat na smetkite za akumulirana amortizacija vo ramkite na soodvetnata
grupa na smetki za vlo`uvawa vo dol`ni~ki hartii od vrednost koi[to se ~uvaat do
dostasuvawe.
Proda`ba ili reklasifikacija na zna~itelen iznos na sredstvata ~uvani-dodostasanost daleku od nivniot period na dostasuvawe ]e predizvika
reklasifikacija na site sredstva ~uvani-do-dostasuvawe kako raspolo`livi-zaproda`ba, a Bankata nema da mo`e da klasifikuva vlo`uvawa kako ~uvani-dodostasuvawe vo tekovnata i slednite dve godini.
Stopanska Banka a.d. Bitola
22
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
Vlo`uvawa (prodol`uva)
(ii)
Vlo`uvawa raspolo`livi-za-proda`ba
Vlo`uvawa raspolo`livi-za-proda`ba se nederivativni sredstva koi se opredeleni
kako raspolo`livi-za-proda`ba ili koi ne se klasifikuvani vo nekoja druga
kategorija na finansisko sredstvo. Finansiskite sredstva koi[to nemaat kotirana
pazarna cena i ~ija[to objektivna vrednost ne mo`e verodostojno da se izmeri, se
evidentiraat po nabavna vrednost namalena za zagubite poradi o[tetuvawe. Site
ostanati vlo`uvawa raspolo`livi-za-proda`ba se prika`uvaat spored nivnata
objektivna vrednost.
Prihodot od kamata se priznava vo Bilansot na uspeh so upotreba na metodot na
efektivna kamata. Prihodot od dividenda se priznava koga na Bankata ]e i bide
utvrdeno pravoto na dividenda. Dobivkite ili zagubite od kursni razliki na
dol`ni~kite instrumenti raspolo`livi-za-proda`ba se priznavaat vo Bilansot na
uspeh.
Ostanatite promeni vo objektivnata vrednost se evidentiraat direktno vo
ostanatata seopfatna dobivka se dodeka vlo`uvawata ne se prodadat ili o[tetat,
pri [to kumulativnite dobivki ili zagubi od ostanatata seopfatna dobivka se
priznavaat vo Bilansot na uspeh.
(i) Prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa
Prezemenite sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa se priznavaat po
zakonski izvr[ena postapka za prezemawe, odnosno otkako e steknata pravna osnova
za zapi[uvawe na sopstvenosta. Prezemenite sredstva vrz osnova na nenaplateni
pobaruvawa se priznavaat po poniskata od nabavnata i procenetata vrednost
namalena za o~ekuvanite tro[oci za proda`ba. Istovremeno so priznavaweto na
prezemenoto sredstvo, pobaruvaweto se depriznava od Bilansot na sostojba.
Od 1 januari 2012 godina, zagubata za o[tetuvawe za zate~enite prezemeni sredstva
e ednakva najmalku na pogolemiot iznos od:
-razlikata pome\u procenetata vrednost namalena za tro[ocite za proda`ba
i po~etnata smetkovodstvena vrednost, namalena za vkupniot iznos na zaguba za
o[tetuvawe i
-20% od po~etnata smetkovodstvena vrednost namalena za vkupniot iznos na
zaguba za o[tetuvawe.
Soglasno novata Odluka za smetkovodstveniot i regulatorniot tretman na
prezemenite sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa od 28 mart 2013 godina
(Slu`ben vesnik na RM br. 50/13), Bankata e dol`na na datumot na prezemawe na
sredstvoto, vo bilansot na sostojba da prika`e o[tetuvawe od najmalku 20% od
po~etnata smetkovodstvena vrednost na prezemenoto sredstvo. Dokolku iznosot na
zatvorenata ispravka na vrednost e pogolem od 20% od po~etnata smetkovodstvena
vrednost na prezemenoto sredstvo, Bankata e dol`na da ja priznae ovaa razlika kako
revalorizaciska rezerva na datumot na prezemawe na sredstvoto. Revalorizaciskata
rezerva e del od dopolnitelniot kapital na Bankata i mo`e da se isklu~i od
dopolnitelniot kapital dokolku bidat ispolneti uslovite opredeleni vo Odlukata
za metodologija za utvrduvawe na adekvatnost na kapitalot.
Stopanska Banka a.d. Bitola
23
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
Prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa (prodol`uva)
Najmalku edna[ vo period od dvanaeset meseci, Bankata e dol`na da ja utvrdi
procenetata vrednost na prezemenoto sredstvo i vo bilansot na uspeh da priznae
zaguba za o[tetuvawe ednakva najmalku na pogolemiot iznos od:
- negativnata razlika pomegu procenetata vrednost i neto vrednosta na
prezemenoto sredstvo i
-20% od neto vrednosta na prezemenoto sredstvo.
Vo periodot pome\u dve procenki na pazarnata vrednost na prezemenoto sredstvo,
Bankata ]e priznae dopolnitelen iznos na zaguba za o[tetuvawe vo bilansot na
uspeh ednakov na negativnata razlika pome\u neto-vrednosta i iznosot na objavenata
namalena proda`na cena na prezemenoto sredstvo.
Dokolku Bankata ne uspee da gi prodade sredstvata prezemeni do 1 januari 2010
godina najdocna do 1 januari 2017 godina, dol`na e na 1 januari 2017 godina da ja
svede nivnata neto-vrednost na nula.
Za sredstvata prezemeni vo periodot od 1 januari 2010 godina do vleguvaweto vo
sila na ovaa Odluka, Bankata e dol`na da go napravi prvoto priznavawe na zaguba
poradi o[tetuvawe najdocna do 1 januari 2014 godina, a dokolku istite ne uspee da
gi prodade najdocna do 1 januari 2018 godina dol`na e na toj datum da ja svede
nivnata neto-vrednost na nula.
Dokolku Bankata ne uspee da go prodade prezemenoto sredstvo vo rok od 5 godini,
dol`na e na krajot na pettata godina da ja svede vrednosta na zate~enoto prezemeno
sredstvo na nula.
Prezemenite sredstva se depriznavaat pri proda`ba na sredstvoto ili koga
sredstvoto trajno ]e se povle~e od upotreba. Realiziraniot vi[ok pri proda`ba na
sredstvoto se priznava vo bilansot na uspeh na datumot na proda`ba.
(j)
Nedvi`nosti i oprema
(i)
Priznavawe i merewe
Nedvi`nostite i opremata se iska`ani spored nabavna vrednost namalena za
akumuliranata amortizacija i akumuliranite zagubi poradi o[tetuvawe, dokolku
ima.
Nabavnata vrednost gi vklu~uva tro[ocite koi [to se direktno povrzani so
steknuvaweto na sredstvoto. Nabaveniot softver koj e neophoden za funkcionirawe
na soodvetnata oprema se priznava kako del od taa oprema.
Koga delovi od stavkite od nedvi`nosti i oprema imaat razli~en korisen vek, tie
se evidentiraat kako oddelni stavki (glavni komponenti) na nedvi`nostite i
opremata.
Stopanska Banka a.d. Bitola
24
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
Nedvi`nosti i oprema (prodol`uva)
(ii)
Posledovatelni izdatoci
Izdatocite napraveni za zamena na del od nedvi`nostite i opremata se dodavaat na
smetkovodstvenata vrednost na sredstvoto koga e verojatno deka ]e ima idni
ekonomski koristi za Bankata i tro[ocite na istiot mo`e da se izmerat
verodostojno. Smetkovodstvenata vrednost na zamenetiot del se depriznava.
Tro[ocite za tekovno odr`uvawe na nedvi`nostite i opremata se priznavaat vo
Bilansot na uspeh kako tro[oci vo momentot na nivnoto nastanuvawe.
(iii)
Amortizacija
Amortizacijata se priznava vo Bilansot na uspeh po proporcionalna metoda vo
tekot na procenetiot korisen vek na sekoj del od nedvi`nostite i opremata.
Godi[nite stapki na amortizacija, spored nivniot procenet vek na traewe, za
tekovniot i prethodniot period se kako [to sledi:
%
2012
2.5
10-25
2013
2.5
10-25
Grade`ni objekti
Oprema
Metodot na amortizacija, procenetiot korisen vek i rezidualnata vrednost se
preocenuvaat na sekoja data na izvestuvawe i se koregiraat dokolku e soodvetno.
(k)
Nematerijalni sredstva
(i)
Priznavawe i merewe
Nematerijalnite sredstva nabaveni od Bankata se iska`ani spored nabavnata
vrednost namalena za akumuliranata amortizacija i akumuliranite zagubi poradi
o[tetuvawe, dokolku ima.
(ii)
Posledovatelni izdatoci
Posledovatelnite izdatoci za nematerijalnite sredstva se kapitaliziraat samo
koga ja zgolemuvaat idnata ekonomska korist vklu~ena vo specifi~no sredstvo na koe
se odnesuvaat. Site ostanati izdatoci se priznavaat vo Bilansot na uspeh kako
tro[oci vo momentot na nivnoto nastanuvawe.
(iii)
Amortizacija
Amortizacijata se priznava vo Bilansot na uspeh po proporcionalna metoda vo
tekot na nivniot procenet korisen vek na traewe.
Godi[nite stapki na amortizacija, spored nivniot procenet vek na traewe, za
tekovniot i prethodniot period se kako [to sledi:
Softver
Licenci
2013
25
25
%
2012
25
25
Stopanska Banka a.d. Bitola
25
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
(l)
Sredstva zemeni pod naem - naematel
Naemi so koi se prenesuvaat su[tinski site rizici i nagradi svojstveni za
sopstvenosta na iznajmenoto sredstvo se klasificirani kako finansiski naemi.
Pri otpo~nuvawe na naemot, finansiskiot naem se evidentira po poniskiot iznos
pome\u objektivnata vrednost i sega[nata vrednost na minimalnite pla]awa za
naemot. Posledovatelno, sredstvoto se evidentira vo soglasnost so
smetkovodstvenata politika na Bankata za toa sredstvo. Ostanatite naemi se
operativni naemi i ne se priznavaat vo Bilansot na sostojba na Bankata.
(q)
Zagubi poradi o[tetuvawe na nefinansiskite sredstva
Smetkovodstvenite vrednosti na nefinansiskite sredstva na Bankata se
razgleduvaat na sekoj datum na izgotvuvawe na Bilansot na sostojba so cel da se
opredeli dali postojat objektivni dokazi za o[tetuvawe. Ako postoi vakva
indikacija, se procenuva iznosot na sredstvoto koj bi bil naplatliv.
Zaguba poradi o[tetuvawe se priznava dokolku smetkovodstvenata vrednost na
dadeno sredstvo ili edinicata koja generira pari go nadminuva negoviot
nadomestliv iznos. Edinicata koja generira pari e najmalata grupa na sredstva koja
mo`e da se identifikuva kako takva koja generira pari~ni prilivi od kontinuirana
upotreba koi[to vo golem stepen se nezavisni od pari~ni prilivi od drugi
sredstva ili grupi na sredstva. Zagubite poradi o[tetuvawe se priznavaat vo
Bilansot na uspeh. Zagubite poradi o[tetuvawe priznaeni vo odnos na edinicite
koi generiraat pari se raspredeluvaat na sredstvata na edinicite (grupa na
edinici) na proporcionalna osnova.
Nadomestliviot iznos na dadeno sredstvo ili na edinicata koja generira pari
pretstavuva povisokiot iznos od negovata objektivna vrednost namalena za
tro[ocite za proda`ba na sredstvoto i negovata upotrebna vrednost. Pri
procenkata na upotrebnata vrednost, procenetite idni pari~ni tekovi se
diskontiraat do nivnata sega[na vrednost so upotreba na diskontna stapka pred
odano~uvawe koja gi odrazuva tekovnite pazarni procenki na vremenskata vrednost
na parite i rizicite specifi~ni za sredstvoto.
Zagubata poradi o[tetuvawe priznaena vo minatite periodi se procenuva na sekoja
data na izvestuvawe zaradi utvrduvawe na indikacii deka zagubata e namalena ili
mo`ebi ve]e ne postoi. Zagubata poradi o[tetuvawe se anulira dokolku postoi
promena vo procenkite koristeni za utvrduvawe na nadomestliviot iznos. Zagubata
poradi o[tetuvawe se anulira samo do iznosot do koj smetkovodstvenata vrednost
na sredstvoto ne ja nadminuva smetkovodstvenata vrednost koja bi bila opredelena,
neto od amortizacijata, koga ne bi bila priznaena zaguba poradi o[tetuvawe.
Stopanska Banka a.d. Bitola
26
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
(m)
Depoziti, obvrski po krediti i ostanati obvrski
Finansiskite obvrski se klasificiraat vo soglasnost so su[tinata na dogovorniot
aran`man.
Finansiskite obvrski po amortizirana nabavna vrednost se sostojat od depoziti,
obvrski po krediti i ostanati obvrski.
Depozitite, obvrskite po krediti i ostanatite obvrski po~etno se iska`uvaat po
objektivna vrednost, koregirana za transakciskite tro[oci i posledovatelno se
merat po amortizirana nabavna vrednost, so upotreba na metodot na efektivna
kamata
(n)
Rezervirawa
Rezervirawe se priznava koga Bankata kako rezultat na minat nastan ima sega[na
zakonska ili izvedena obvrska koja mo`e verodostojno da se izmeri i e verojatno
deka ]e ima odliv za podmiruvawe na obvrskata. Rezervirawata se utvrduvaat so
diskontirawe na o~ekuvanite idni pari~ni tekovi koristej]i diskontna stapka pred
odano~uvawe koja gi odrazuva tekovnite pazarni procenki na vremenskata vrednost
na parite i kade [to e potrebno, rizicite, specifi~ni za obvrskata.
Rezervirawe za nepovolni dogovori se priznava koga o~ekuvanite koristi od
dogovorot za Bankata se pomali od neizbe`nite tro[oci za ispolnuvawe na
obvrskite spored dogovorot. Rezerviraweto se utvrduva po poniskata vrednost od
sega[nata vrednost na o~ekuvanite tro[oci za otka`uvawe na dogovorot i
sega[nata vrednost na o~ekuvanite neto tro[oci za prodol`uvawe na dogovorot.
Pred da se utvrdi rezervacija, Bankata priznava zaguba poradi o[tetuvawe na
sredstvata povrzani so dogovorot.
(w)
Koristi za vrabotenite
(i)
Planovi za definirani pridonesi
Bankata pla]a pridonesi vo penziskite fondovi vo soglasnost so barawata na
lokalnata zakonska regulativa. Pridonesite koi se utvrduvaat vrz osnova na
platata na vrabotenite se upla]aat vo penziskite fondovi, koi [to se odgovorni za
isplata na penziite. Bankata nema dopolnitelna obvrska za pla]awe po osnov na
ovie planovi. Obvrskite za uplata na pridonesi se priznavaat kako rashod vo
bilansot na uspeh koga se presmetuvaat.
(ii)
Kratkoro~ni koristi za vrabotenite
Kratkoro~nite koristi za vrabotenite se merat na nediskontirana osnova i se
priznavaat koga soodvetnata usluga ]e se dobie.
Bankata priznava obvrska i rashod za iznosot koj [to se o~ekuva da bide isplaten
kako bonus ili kako udel vo dobivkata i dokolku Bankata ima sega[na pravna ili
izvedena obvrska da vr[i takvi isplati kako rezultat na uslugi dadeni vo minatiot
period i dokolku obvrskata mo`e da se proceni verodostojno.
Stopanska Banka a.d. Bitola
27
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
Koristi za vrabotenite (prodol`uva)
(iii)
Ostanati dolgoro~ni koristi za vrabotenite
Soglasno makedonskata zakonska regulativa Bankata ispla]a dve prose~ni plati na
vrabotenite vo momentot na zaminuvawe vo penzija i jubilejni nagradi soglasno
kriteriumite utvrdeni vo Op[tiot kolektiven dogovor. Dolgoro~nite koristi za
vrabotenite se diskontiraat za da se utvrdi nivnata neto sega[na vrednost. Bankata
nema dopolnitelna obvrska za pla]awe po ovoj osnov.
(o)
(i)
Kapital i rezervi
Obi~ni akcii
Obi~nite akcii se klasifikuvani kako kapital. Inkrementalnite tro[oci
direktno povrzani so izdavawe na instrumenti na glavnina se priznavaat kako
namaluvawe na po~etnoto merewe na instrumentot na glavnina.
(ii)
Rezervi
Rezervite, vklu~uvaj]i gi ostanatite rezervi i revalorizaciskite rezervi se
sozdadeni vo tekot na periodite po pat na raspredelba na akumulirani dobivki vrz
osnova na zakonskata regulativa i odlukite na Sobranieto na Bankata, promenite vo
objektivnata vrednost na finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba i
prezemenite sredstva. Bankata ima obvrska da izdvojuva zakonski rezervi vo iznos od
5% od dobivkata za godinata, se dodeka iznosot na rezervite ne dostigne iznos koj e
ednakov na edna desetina od osnova~kiot kapital. Vo soglasnost so zakonskite
odredbi, rezervite mo`e da se koristat za pokrivawe na zagubite od rabotewe, za
raspredelba na dividendi po odluka donesena na Sobranieto na Bankata.
(ii)
Otkup na sopstveni akcii
Koga Bankata otkupuva sopstveni akcii, iznosot na plateniot nadomest, vklu~uvaj]i
gi i direktnite zavisni tro[oci, se priznavaat kako namaluvawe na akcionerskiot
kapital. Otkupenite akcii se klasificiraat kako sopstveni akcii i pretstavuvaat
negativna stavka vo vkupniot kapital. Koga sopstvenite akcii posledovatelno se
prodadeni, dobieniot iznos se priznava kako zgolemuvawe vo kapitalot, i vi[okot
ili kusokot od transakcijata se prenesuva na/od premija od akcii.
(iii)
Dividendi
Dividendite se priznavaat kako obvrski vo periodot koga se objaveni.
(p)
Zarabotka po akcija
Bankata prezentira osnovna i razvodneta zarabotka po akcija za svoite obi~ni akcii.
Osnovnata zarabotka po akcija e presmetana so podelba na dobivkata ili zagubata
raspolo`liva na sopstvenicite na obi~ni akcii na Bankata so ponderiraniot
prose~en broj na obi~ni akcii vo periodot. Razvodnetata zarabotka po akcija e
utvrdena so korekcija na dobivkata ili zagubata raspolo`liva na sopstvenicite na
obi~ni akcii i ponderiraniot prose~en broj na obi~ni akcii za efektite od site
razvodnuva~ki potencijalni obi~ni akcii.
(r)
Izvestuvawe spored segmenti
Segmentot pretstavuva komponenta na Bankata [to mo`e da se razgrani~i i koj [to
e anga`iran ili vo obezbeduvawe na proizvodi ili uslugi (deloven segment), ili vo
obezbeduvawe na proizvodi ili uslugi vo odredeni ekonomski oblasti (geografski
segmenti) i e podlo`en na rizici i nagradi razli~ni od onie na drugite segmenti.
Bankata primarno izvestuva po delovni segmenti.
Stopanska Banka a.d. Bitola
28
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
1.4
Upotreba na ocenki i procenki
Najzna~ajnite oblasti vo koi se potrebni ocenki i rasuduvawa se:
Posebna rezerva za krediti i pobaruvawa
Sredstvata evidentirani po amortizirana nabavna vrednost se procenuvaat za zagubi
poradi o[tetuvawe kako [to e objasneto vo smetkovodstvenata politika 1.3 (e)(vii).
Bankata na mese~na osnova go analizira svoeto kreditno portfolio so cel da ja
proceni zagubata poradi o[tetuvawe. Pri odreduvawe dali zagubata poradi
o[tetuvawe treba da se priznae vo bilansot na uspeh, Bankata procenuva dali
postojat soznanija za namaluvawe na procenetite idni pari~ni tekovi od kreditnoto
portfolio pred namaluvaweto da se identifikuva na poedine~ni krediti vo
ramkite na toa portfolio. Ovie dokazi mo`e da vklu~uvaat soznanija deka se
pojavile negativni promeni vo plate`nata sposobnost na korisnicite na krediti,
ili promeni vo nacionalnite ili lokalnite ekonomski uslovi koi se vo korelacija
so neispolnuvaweto na obvrskite.
Rakovodstvoto na Bankata koristi procenki koi se temelat na iskustvo od istoriski
o[tetuvawa na sredstvata so karekteristiki na rizik i objektivni dokazi sli~ni na
onie vo portfolioto pri odreduvawe na nivnite idni pari~ni tekovi.
Metodologijata i pretpostavkite koristeni za procenka na iznosot i vremenskiot
raspored na idnite pari~ni tekovi redovno se analiziraat so cel da se izbegnat
bilo kakvi razliki pome\u procenetite i nastanatite zagubi poradi o[tetuvawe.
O[tetuvawe na vlo`uvawa vo sopstveni~ki hartii od vrednost raspolo`ivi-za-proda`ba
Bankata utvrduva deka vlo`uvawata vo sopstveni~ki hartii od vrednost
raspolo`ivi-za-proda`ba se o[teteni dokolku nastanalo zna~ajno ili
prolongirano namaluvawe na objektivnata vrednost pod nivnata nabavna vrednost.
Opredeluvaweto na toa [to se smeta za zna~ajno ili prolongirano bara rasuduvawe.
Vo formiraweto na ova rasuduvawe, Bankata gi ocenuva pokraj ostanatite faktori i
normalnata promenlivost na cenite na akciite. Isto taka, zagubata poradi
o[tetuvawe se smeta za adekvatna koga postojat indikacii za vlo[uvawe na
finansiskata sostojba na kompanijata vo koja [to se investira, dostignuvawata na
industrijata ili sektor, promenite vo tehnologijata i operativnite ili
finansiskite pari~ni tekovi.
Opredeluvawe na objektivnata vrednost
Za opredeluvaweto na objektivnata vrednost na finansiskite sredstva i obvrski
koi[to nemaat kotirana pazarna cena i ~ija[to objektivna vrednost ne mo`e
verodostojno da se izmeri, se koristat tehniki za vrednuvawe prika`ani vo
smetkovodstvenata politika 1.3 (e)(vi). Za finansiskite instrumenti so koi ne se
trguva ~esto i za koi ne postojat transparentni ceni, objektivnata vrednost e
pomalku verodostojna, poradi [to ima potreba od razli~ni nivoa na rasuduvawa, vo
zavisnost od likvidnosta, koncentracijata, nesigurnost na pazarnite faktori,
predvidenite ceni i ostanati rizici koi vlijaat na dadeniot instrument.
Stopanska Banka a.d. Bitola
29
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upotreba na ocenki i procenki (prodol`uva)
O[tetuvawe kaj nefinansiski sredstva
Zagubi od o[tetuvawe se priznavaat vo iznos za koj evidentiranata vrednost na
sredstvoto ili edinicata [to generira gotovina go nadminuva nadomestliviot
iznos. Pri utvrduvawe na nadomestliviot iznos, Rakovodstvoto gi procenuva
o~ekuvanite ceni, gotovinskite tekovi od sekoja edinica [to generira gotovina i
utvrduva soodvetna kamatna stapka pri presmetka na sega[nata vrednost na tie
gotovinski tekovi.
1.5
Promena na smetkovodstvenite politiki, smetkovodstvenite ocenki i
korekcija na gre[ki
Ne postojat promeni vo smetkovodstvenite politiki, smetkovodstvenite ocenki i
korekcii na gre[ki vo prilo`enite finansiski izve[tai, osven kako [to e
obelodeneto vo bele[kite 1.3 (e) (vii), 1.3 (i) kon finansiskite izve[tai.
1.6
Usoglasenost so zakonskata regulativa
Во tekot na 2013 godina od strana na Narodna Banka na Republika Makedonija na
Bankata i bea izre~eni merki: re[enie, pismeno predupreduvawe i preporaka.
Merkite se izre~eni vrz osnova na naodite od Zapisnikot za izvr[ena delumna
terenska kontrola na Bankata vo vtorata polovina od 2012 godina.
Bankata vedna[ prezede aktivnosti za nivno otstranuvawe, a za istoto NBRM be[e
redovno izvestuvana i pome\u NBRM i Bankata e potpi[ana spogodba za
otstranuvawe na neusoglasenosti.
Stopanska Banka a.d.Bitola
30
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
2
Upravuvawe so rizici
Voved
Najzna~ajnite rizici na koi e izlo`ena Bankata vo svoeto rabotewe se:

krediten rizik

rizik na likvidnost

pazarni rizici

operativen rizik
Ovaa bele[ka pretstavuva informacija za izlo`enosta na Bankata na sekoj od ovie
rizici, celite, politikite i na~inite za merewe i upravuvawe so rizicite na
Bankata.
Ramka na upravuvawe so rizici
Nadzorniot i Upravniot Odbor imaat celosna odgovornost vrz vospostavuvaweto i
sledeweto na politikata za upravuvawe so rizikot. Nadzorniot Odbor ima
formirano Krediten Odbor i Odbor za upravuvawe so rizici, koi se odgovorni za
razvoj i sledewe na politikite za upravuvawe so rizik na Bankata vo nivnite
oddelni oblasti. Odborite redovno gi izvestuvaat Upravniot i Nadzorniot Odbor
za svoite aktivnosti, soodvetno.
Politikite za upravuvawe so rizik na Bankata se vospostaveni za da gi
identifikuvaat i analiziraat rizicite so koi se soo~uva Bankata, za postavuvawe
na soodvetni limiti i kontroli za rizicite, i sledewe na rizicite i usoglasenost
so limitite. Politikite i sistemite za upravuvawe so rizik redovno se sledat i
analiziraat dali gi reflektiraat promenite vo pazarnite uslovi, i ponudenite
proizvodi i uslugi. Bankata, preku obuki i proceduri i politiki za upravuvawe,
ima za cel da sozdade konstruktivna kontrolna sredina, kade site vraboteni ]e gi
razberat svoite ulogi i zadol`enija.
Odborot za upravuvawe so rizici na Bankata e odgovoren za sledewe na
usoglasenosta so politikite i procedurite za upravuvawe so rizici, za sledewe na
adekvatnosta na politikata za upravuvawe so rizik vo relacija so rizicite so koi se
soo~uva Bankata i usoglasenosta na Bankata so propisite koi gi nosi NBRM, koi se
odnesuvaat na upravuvawe so rizici. Odborot za upravuvawe so rizici vo
izvr[uvaweto na svoite funkcii e potpomognat od strana na vnatre[nata revizija.
Vnatre[nata revizija vr[i redovni i periodi~ni revizii na internite kontroli i
procedurite za upravuvawe so rizik, i rezultatite gi prezentira do Odborot za
revizija.
Stopanska Banka a.d. Bitola
31
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
2.1
Krediten rizik
Krediten rizik e rizik od finansiska zaguba na Bankata dokolku klient ili
dogovorna stranka od finansiski instrument ne uspee da gi ispolni svoite
dogovorni obvrski, i voglavno proizleguva od dadenite krediti i pobaruvawata na
klienti i drugi banki, izdadeni garancii i akreditivi i vlo`uvawa vo hartii od
vrednost. So cel upravuvawe so ovoj rizik Bankata gi zema vo predvid i gi
razgleduva zbirno site elementi od izlo`enosta na kreditniot rizik (kako
individualniot rizik na neispolnuvawe na obvrskite na dol`nikot i so nego
povrzanite lica, rizik na zemja i rizik na oddelen sektor).
Upravuvawe so kreditniot rizik
Nadzorniot odbor i Upravniot odbor ja delegira svojata odgovornost za upravuvawe
so krediten rizik na Kreditniot odbor koj gi odobruva site kreditni izlo`enosti
do 10% od sopstvenite sredstva na Bankata. Site kreditni izlo`enosti nad 10% od
sopstvenite sredstva na Bankata gi odobruva Nadzorniot odbor. Oddelnite sektori
za kreditirawe na Bankata (Slu`bata za kreditirawe, Slu`ba za stanbeni i
potro[uva~ki krediti i Slu`ba za pozadinska rabota na kreditiraweto) i Sektorot
za upravuvawe so rizici se odgovorni za kontrola na kreditniot rizik na Bankata,
vklu~uvaj]i:

Izgotvuvawe na kreditni politiki vklu~uvaj]i gi barawata za pokrienost
na izlo`enosta so obezbeduvawe, procenka na kreditnata sposobnost na
baratelot na kredit, klasifikacija spored rizi~na kategorija i izvestuvawe,
potrebna dokumentacija i pravni proceduri, kako i usoglasenost so zakonskite
barawa.

Kontrola i procenka na kreditniot rizik. Direkciite za kreditirawe i
upravuvawe so rizici gi sledat site kreditni izlo`enosti vo odnos na
vospostavenite limiti, pred da bidat odobreni na klientite.

Sledewe na koncentracijata na izlo`enosta po geografski i industriski
segmenti (za krediti i pobaruvawa), i po izdava~, ocenka od institucii za
krediten rejting, likvidnost na pazarot i zemja (za vlo`uvawa).

Klasifikacija na kreditnata izlo`enost na Bankata spored stepenot
na rizik od finansiska zaguba so koja se soo~uva Bankata i fokusirawe na
upravuvaweto so rizicite. Sistemot za klasifikacija se koristi pri
odreduvawe na toa dali e potrebna zaguba za o[tetuvawe. Tekovnata
klasifikacija na Bankata se sostoi od [est stepena koi gi reflektiraat
razli~nite nivoa na rizik i raspolo`livoto obezbeduvawe.

Sledewe na usoglasenosta so utvrdenite limiti, vklu~uvaj]i gi tie za rizik na
zemjata i tipovi proizvodi. Redovno se dostavuvaat izve[tai za kreditnata
izlo`enost, klasifikacijata i posebnata rezerva do Odborot za upravuvawe so
rizik i soodvetno na toa se prezemaat korektivni akcii.
Slu`bite za kreditirawe se dol`ni da gi implementiraat i sledat kreditnite
politiki i proceduri na Bankata. Tie vo sorabotka so Sektorot za Upravuvawe so
rizici se odgovorni i za kvalitetot na kreditnoto portfolio, kako i za
nadgleduvawe i kontrola na site kreditni rizici.
Vnatre[nata Revizija vr[i redovni kontroli na raboteweto na slu`bite za
kreditirawe.
Stopanska Banka a.d. Bitola
32
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Krediten rizik (prodol`uva)
O[teteni krediti i hartii od vrednost
O[teteni krediti i hartii od vrednost za koi [to Bankata odredi deka e verojatno
da ne se naplati celata dostasana glavnica i kamata spored dogovornite uslovi na
dogovorot za kredit / hartii od vrednost. Ovie krediti se klasifikuvani od A do
D rizi~na kategorija spored interniot sistem za klasifikacija na krediten rizik
na Bankata.
Dostasani, no ne o[teteni krediti
Kreditite i hartiite od vrednost kaj koi dogovornata kamata i glavnica se
dostasani, so docnewe do 30 dena, no Bankata veruva deka ne e soodvetno da se
presmeta zaguba poradi o[tetuvawe, poradi iznosot na raspolo`livoto
obezbeduvawe so prvoklasni instrumenti soglasno Odlukata.
Ispravka na vrednost
Bankata presmetuva ispravka na vrednost koja pretstavuva procenka na nastanatite
zagubi poradi o[tetuvawe vo kreditnoto portfolio. Glavni komponenti na ovaa
ispravka na vrednost e specifi~nata ispravka na vrednost koja se odnesuva na
individualno zna~ajnite izlo`enosti i grupna ispravka na vrednost za portfolio
za mali krediti i za grupa na sli~ni finansiski sredstva za koi poedine~na
ispravka na vrednosta ne mo`e da se opredeli ili ne e opredelena.
Politika na otpis
Bankata otpi[uva iznos na kredit / hartija od vrednost (i soodvetnata ispravka na
vrednost) koga Nadzorniot Odbor ]e odredi deka kreditot / hartiite od vrednost
se nenaplativi. Odlukata se donesuva po razgleduvawe na informacii kako zna~ajni
promeni vo finansiskata pozicija na dol`nikot / izdava~ot na hartiite od
vrednost, dokolku dol`nikot / izdava~ot ne e vo mo`nost da gi podmiri svoite
obvrski, ili deka iznosot od realizacija na obezbeduvaweto nema da bide dovolen da
se podmiri celata izlo`enost. Bankata vr[i otpis na iznos na kredit / hartija od
vrednost (i soodvetnata ispravka na vrednost) otkako vrz osnova na pravosilna
sudska odluka se iscrpeni site mo`nosti za naplata na istite. Isto taka, Bankata
vr[i otpis na odredeni pobaruvawa i bez pravosilna sudska odluka, dokolku
postojat nedvosmisleni dokazi za nemo`nost za naplata na istite.
Bankata ima obezbeduvawe za kreditite i pobaruvawata na klienti vo forma na
hipoteka, zalog na podvi`en predmet, zalog na hartii od vrednost, pari~en depozit,
zalog na akcii, garancii, administrativni zabrani i soglasnosti, drugi
registrirani zalozi i garancii. Procenkata na objektivnata vrednost e vrz osnova
na vrednosta na obezbeduvaweto vo momentot na pozajmuvawe.
Stopanska Banka a.d. Bitola
33
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Krediten rizik (prodol`uva)
Soglasno Kreditnata politika na Bankata, vo zavisnost od ponudenoto
obezbeduvawe, kreditite se delat na:


Krediti so hipoteka na nedvi`en imot
Krediti so zalog na podvi`en predmet

Lombardni-so zalog na hartii od vrednost




Krediti so zalog na akcii
Krediti so garancija od treti lica
Krediti so administrativna zabrana
Krediti pokrieni so pari~en depozit

Drugi vidovi, vklu~uvajki prava vrz materijalni ili nematerijalni aktivi so
utvrdena cena.
Kreditniot rizik vo 2013 godina e izgotven soglasno Odlukata za Metodologijata
za evidentirawe i vrednuvawe na smetkovodstvenite stavki i za podgotovka na
finansiskite izve[tai izdadena od strana na Narodnata Banka na Republika
Makedonija.
Stopanska Banka a.d. Bitola
34
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Krediten rizik (prodol`uva)
A. Analiza na vkupnata izlo`enost na krediten rizik
vo iljadi Denari
Smetkovodstvena
vrednost na
izlo`enosti za koi e
izdvoena ispravka na
vrednosta/posebna
rezerva
Smetkovodstvena
vrednost na
poedine~no zna~ajni
izlo`enosti, pred
ispravkata na
vrednosta i posebnata
rezerva na poedine~na
osnova
kategorija na rizik A
kategorija na rizik B
kategorija na rizik V
kategorija na rizik G
kategorija na rizik D
(Ispravka na vrednosta
i posebna rezerva na
poedine~na osnova)
Smetkovodstvena
vrednost na
poedine~no zna~ajni
izlo`enosti,
namalena za
ispravkata na
vrednosta i posebnata
rezerva na poedine~na
osnova
Smetkovodstvena
vrednost na
izlo`enosti koi se
ocenuvaat na grupna
osnova, pred
ispravkata na
vrednosta i posebnata
rezerva na grupna
osnova
Krediti na i
Krediti na i
pobaruvawa od pobaruvawa od drugi
banki
komitenti
2013
2012
2013
2012
Vlo`uvawa vo Vlo`uvawa vo
finansiski
finansiski
sredstva sredstva koi se
raspolo`livi za
~uvaat do
proda`ba
dospevawe
2013
2012 2013
2012
Pari~ni
sredstva i
pari~ni
ekvivalenti
2013
2012
Pobaruvawa za
provizii i
nadomesti
2013
2012
Ostanati
pobaruvawa
2013
2012
Vonbilansni
izlo`enosti
2013
2012
2013
Vkupno
2012
193,622 388,225
-
-
3,255,333
2,128,500
20,158
17,157
-
-
1,324
7,436
2,026
2,099
37,814
3,836
3,510,277
2,547,253
-
-
83,437
171,816
-
75,496
-
-
-
-
10
66
-
7
166
347
83,613
247,732
-
-
79,246
129,169
-
-
-
-
-
-
59
288
288
1,325
406
238
79,999
131,020
-
-
139,699
312,981
-
-
-
-
-
-
5
81
3,369
3,064
54
-
143,127
316,126
-
-
1,041,616
1,048,191
-
-
-
-
-
-
1,987
1,526
33,385
33,466
12,416
12,300
1,089,404
1,095,484
-
-
4,599,331
3,790,658
20,158
92,653
-
-
1,324
7,436
4,087
4,060
74,856
41,698
206,664 401,110
4,906,420
4,337,615
-
- (1,182,231) (1,299,567)
(202) (10,429)
-
-
(13)
(149)
(2,030)
-
-
-
-
1,311
7,287
2,057
3,417,100
2,491,092
19,956
82,225
(1,681) (36,126) (35,577)
2,379
38,730
6,121
(14,829) (19,807) (1,235,431) (1,367,209)
191,835 381,304
3,670,989
2,970,406
Stopanska Banka a.d. Bitola
35
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Krediten rizik (prodol`uva)
A. Analiza na vkupnata izlo`enost na krediten rizik (prodol`uva)
vo iljadi Denari
poedine~no nezna~ajni
izlo`enosti (portfolio
na mali krediti)
poedine~no zna~ajni
izlo`enosti koi ne se
o[teteni na poedine~na
osnova
(Ispravka na vrednosta i
posebna rezerva na
grupna osnova)
Smetkovodstvena
vrednost na
izlo`enosti koi se
ocenuvaat na grupna
osnova, namalena za
ispravkata na
vrednosta i posebnata
rezerva na grupna
osnova
Smetkovodstvena
vrednost na
izlo`enosti za koi ne
e izdvoena ispravka na
vrednosta/posebna
rezerva
dostasani pobaruvawa
Starosna struktura na
dostasani pobaruvawa
za koi nema izdvoeno
ispravka na vrednosta
do 30 dena
Smetkovodstvena
vrednost na dostasani
pobaruvawa za koi nema
izdvoeno ispravka na
vrednosta
Krediti na i
pobaruvawa od
banki
2013
2012
Krediti na i
pobaruvawa od
drugi komitenti
2013
2012
Vlo`uvawa vo
finansiski
sredstva
raspolo`livi
za proda`ba
2013
2012
Vlo`uvawa vo
finansiski
sredstva koi se
~uvaat do
dospevawe
2013
2012
Pari~ni
sredstva i
pari~ni
ekvivalenti
2013
2012
Pobaruvawa za
provizii i
nadomesti
2013
2012
Ostanati
pobaruvawa
2013
2012
Vonbilansni
izlo`enosti
2013
2012
2013
Vkupno
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
895
769
-
-
-
-
-
50,000
21
54
16
2
-
-
932
50,824
-
-
895
769
-
-
-
-
-
50,000
21
54
16
2
-
-
932
50,824
Stopanska Banka a.d. Bitola
36
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Krediten rizik (prodol`uva)
A. Analiza na vkupnata izlo`enost na krediten rizik (prodol`uva)
Vlo`uvawa vo Vlo`uvawa vo
finansiski
finansiski
Krediti na i
Krediti na i
sredstva sredstva koi se Pari~ni sredstva Pobaruvawa
pobaruvawa od pobaruvawa od drugi raspolo`livi za
~uvaat do
i pari~ni za provizii i
banki
komitenti
proda`ba
dospevawe
ekvivalenti
nadomesti
vo iljadi Denari
nedostasani
pobaruvawa
restrukturirani
pobaruvawa
ostanati pobaruvawa
Smetkovodstvena
vrednost na
nedostasani
pobaruvawa za koi nema
izdvoeno ispravka na
vrednosta/posebna
rezerva
Vkupna
smetkovodstvena
vrednost na
pobaruvawa so
krediten rizik pred
ispravkata na
vrednosta i posebnata
rezerva
(Vkupna ispravka na
vrednosta i posebna
rezerva)
Vkupna
smetkovodstvena
vrednost na
pobaruvawa so
krediten rizik
namalena za
ispravkata na
vrednosta i posebnata
rezerva
2013
2012
2013
Ostanati
pobaruvawa
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
-
-
-
2012
Vonbilansni
izlo`enosti
2013
2012
Vkupno
2013
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61,707
262,163
210,781
-
- 295,334 544,916 2,102,806 1,984,018
-
-
-
17,993
2,451
9,417
2,662,754
2,828,832
-
61,707
262,163
210,781
-
- 295,334 544,916 2,102,806 1,984,018
-
-
-
17,993
2,451
9,417
2,662,754
2,828,832
-
61,707
4,862,389
4,002,208
20,158
92,653 295,334 544,916 2,104,130 2,041,453
4,108
4,113
74,872
58,693 209,115 410,528
7,570,106
7,217,271
-
-
- (1,182,231) (1,299,567)
61,707
3,680,158
2,702,642
(202) (10,429)
19,956
-
-
(13)
(149) (2,030) (1,681) (36,126) (35,577) (14,829) (19,807) (1,235,431) (1,367,209)
82,225 295,334 544,916 2,104,117 2,041,305
2,078
2,432
38,746
24,115 194,286 390,721
6,334,675
5,850,062
Stopanska Banka a.d. Bitola
37
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Krediten rizik (prodol`uva)
Procenkata na objektivnata vrednost na obezbeduvaweto i drugi zgolemuvawa na obezbeduvawata za finansiskite sredstva se
prika`ani vo slednata tabela:
B. Vrednost na obezbeduvaweto (objektivna vrednost) zemena za za[tita na kreditniot rizik
vo iljadi Denari
Vrednost na
obezbeduvaweto na
kreditnata izlo`enost
koja[to se ocenuva za
o[tetuvawe na poedine~na
osnova
Prvoklasni instrumenti
za obezbeduvawe:
pari~ni depoziti (vo depo
i/ili ograni~eni na smetki
vo Bankata)
Dr`avni hartii od
vrednost
Dr`avni bezuslovni
garancii
bankarski garancii
Garancii od dru[tva za
osiguruvawe i polisi za
osiguruvawe
Korporativni garancii
(osven bankarski i od
dru[tva za osiguruvawe)
Garancii od fizi~ki lica
Zalog na nedvi`en imot
imot za sopstvena
upotreba (stanovi, ku]i)
imot za vr[ewe dejnost
Zalog na podvi`en imot
Ostanati vidovi na
obezbeduvawe
Vkupna vrednost na
obezbeduvaweto na
kreditnata izlo`enost
koja [to se ocenuva za
o[tetuvawe na
poedine~na osnova
Krediti na i
Krediti na i
pobaruvawa od pobaruvawa od drugi
banki
komitenti
2013
2012
2013
2012
Vlo`uvawa vo
finansiski
sredstva
raspolo`livi
za proda`ba
2013
2012
Vlo`uvawa vo
finansiski
sredstva koi se Pari~ni sredstva
~uvaat do
i pari~ni
dospevawe
ekvivalenti
2013
2012
2013
2012
Ostanati
pobaruvawa
2013
2012
Vonbilansni
izlo`enosti
2013
2012
2013
Vkupno
2012
-
-
387,158
242,214
-
-
-
-
-
-
2,758
7,130
15,571
9,987
405,487
259,331
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,413
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,413
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,925,379
1,468,638
-
-
-
-
-
-
2,263
9,816
36,595
40,709
1,964,237
1,519,162
-
-
6,845,484
6,380,212
-
-
-
-
-
-
111,464
72,133
201,294
367,803
7,158,242
6,820,147
-
-
727,621
888,697
-
-
-
-
-
-
4,900
44
32,580
334
765,101
889,075
-
-
4,640,555
3,189,841
-
-
-
-
-
-
10,055
24,834
80,809
197,178
4,731,419
3,411,853
-
- 14,526,197
12,176,014
-
-
-
-
-
-
131,440
113,956
366,849
616,011 15,024,486
12,905,981
Stopanska Banka a.d. Bitola
38
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Krediten rizik (prodol`uva)
B. Vrednost na obezbeduvaweto (objektivna vrednost) zemena za za[tita na kreditniot rizik (prodol`uva)
vo iljadi Denari
Vrednost na
obezbeduvaweto na
kreditnata izlo`enost
koja[to se ocenuva za
o[tetuvawe na grupna
osnova
Prvoklasni instrumenti za
obezbeduvawe
pari~ni depoziti (vo depo
i/ili ograni~eni na smetki
vo Bankata)
Dr`avni hartii od
vrednost
Dr`avni bezuslovni
garancii
bankarski garancii
Garancii od dru[tva za
osiguruvawe i polisi za
osiguruvawe
Korporativni garancii
(osven bankarski i od
dru[tva za osiguruvawe)
Garancii od fizi~ki lica
Zalog na nedvi`en imot
Imot za sopstvena upotreba
(stanovi, ku]i)
Imot za vr[ewe dejnost
Zalog na podvi`en imot
Ostanati vidovi na
obezbeduvawe
Vkupna vrednost na
obezbeduvaweto na
kreditnata izlo`enost
koja [to se ocenuva za
o[tetuvawe na grupna
osnova
Krediti na i
pobaruvawa od
banki
2013
2012
Krediti na i
pobaruvawa od
drugi komitenti
2013
2012
Vlo`uvawa vo
finansiski
sredstva
raspolo`livi za
proda`ba
2013
2012
Vlo`uvawa vo
finansiski
sredstva koi se
~uvaat do
dospevawe
2013
2012
Pari~ni sredstva
i pari~ni
ekvivalenti
2013
2012
Ostanati
pobaruvawa
2013
2012
Vonbilansni
izlo`enosti
2013
2012
2013
Vkupno
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d. Bitola
39
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Krediten rizik (prodol`uva)
V. Koncentracija na kreditniot rizik po sektori i dejnosti
Slednata tabela dava pregled na izlo`enosta na Bankata na krediten rizik spored evidentiranite iznosi, kategorizirani po
industriski sektori so sostojba na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina:
vo iljadi Denari
Nerezidenti
Zemjodelstvo,
[umarstvo i ribarstvo
Rudarstvo i vadewe na
kamen
Prehrambena industrija
Tekstilna industrija i
proizvodstvo na obleka
i obuvki
Hemiska industrija,
proizvodstvo na
grade`ni materijali,
proizvodstvo i
prerabotka na goriva,
farmacevtska
industrija
Proizvodstvo na metali,
ma[ini, alati i oprema
Ostanata
prerabotuva~ka
industrija
Snabduvawe so
elektri~na energija, gas,
parea i klimatizacija
Snabduvawe so voda,
otstranuvawe na
otpadni vodi,
upravuvawe so otpad i
dejnosti za sanacija na
okolinata
Grade`ni[tvo
Krediti na i
Krediti na i
pobaruvawa od
pobaruvawa od
banki drugi komitenti
2013
2012
2013
2012
Vlo`uvawa vo
finansiski
sredstva
raspolo`livi za
proda`ba
2013
2012
Vlo`uvawa vo
finansiski
sredstva koi se Pari~ni sredstva
~uvaat do
i pari~ni
dospevawe
ekvivalenti
2013
2012
2013
2012
-
-
4,620
4,823
-
-
-
-
943,135 1,288,563
-
-
128,650
-
-
-
-
-
-
-
-
53,680
-
-
-
-
-
-
-
484,749
-
-
-
-
-
-
-
40,111
-
-
-
-
-
-
48,534
87,136
-
-
-
-
72,907
30,442
-
-
-
85,613
541,703
-
-
31,962
-
-
-
-
Pobaruvawa za
provizii i
nadomesti
2013
2012
Ostanati
pobaruvawa
2013
2012
Vonbilansni
izlo`enosti
2013
2012
2013
Vkupno
2012
-
-
-
-
-
-
947,755 1,293,386
-
777
-
-
-
1,135
-
130,562
-
-
52
-
-
-
398
-
54,130
-
-
-
4
-
9
480
10,518
-
495,280
480
-
-
-
20
-
-
53
809
-
40,940
53
-
-
-
-
3
770
-
-
-
10,444
48,537
98,350
-
-
-
-
-
4
14
-
-
2,125
-
75,036
30,456
-
-
-
-
-
-
507
99
12,556
1,569
7,985
29,407
106,661
572,778
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
31,986
-
21,364
86,231
-
-
-
-
-
-
9
21
-
-
7,083
5,085
28,456
91,337
592,514
318,709
-
-
-
-
-
-
36
281
8,722
-
18,171
4,031
619,443
323,020
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
40
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Krediten rizik (prodol`uva)
V. Koncentracija na kreditniot rizik po sektori i dejnosti (prodol`uva)
Krediti na i
Krediti na i pobaruvawa od
pobaruvawa od
drugi
banki
komitenti
vo iljadi Denari
Trgovija na golemo i
trgovija na malo;
popravka na motorni
vozila i motorcikli
Transport i
skladirawe
Objekti za smestuvawe i
servisni dejnosti so
hrana
Informacii i
komunikacii
Finansiski dejnosti i
dejnosti na osiguruvawe
Dejnosti vo vrska so
nedvi`en imot
Stru~ni, nau~ni i
tehni~ki dejnosti
Administrativni i
pomo[ni uslu`ni
dejnosti
Javna uprava i odbrana;
zadol`itelno
socijalno osiguruvawe
Obrazovanie
Dejnosti na zdravstvena
i socijalna za[tita
Umetnost, zabava i
rekreacija
Drugi uslu`ni dejnosti
Dejnosti na
doma]instvata kako
rabotodava~i; dejnosti
na doma]instvata koi
proizveduvaat
raznovidna stoka i
vr[at razli~ni uslugi
za sopstveni potrebi
2013
Pobaruvawa za
provizii i
nadomesti
Ostanati
pobaruvawa
Vonbilansni
izlo`enosti
Vkupno
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
-
- 620,229 317,220
-
-
-
-
-
-
165
161
602
668
19,369
201,239
640,365
519,288
-
-
35,727
44,254
-
-
-
-
-
-
22
26
-
-
3,881
7,272
39,630
51,552
-
-
16,241
14,897
-
-
-
-
-
-
22
10
1
-
825
-
17,089
14,907
-
- 124,179
87,567
-
-
-
-
-
-
7
256
-
-
22,906
7,205
147,092
95,029
-
-
19,956
16,814
-
- 1,160,982
752,742
5
2
2,383
2,678
995
990
1,184,321
834,933
-
- 136,801
7,142
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
1,698
57,257
138,559
64,399
-
- 183,971 313,823
-
-
-
-
-
-
49
582
-
-
13,858
11,664
197,878
326,070
-
-
14,206
62,470
-
-
-
-
-
-
15
33
12,357
-
7,676
5,809
34,254
68,311
-
-
178
-
-
-
295,334
544,916
-
-
3
1
16
17,995
322
-
295,853
562,912
-
-
195
323
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
195
323
-
-
678
1,271
-
-
-
-
-
-
6
3
-
-
683
-
1,367
1,275
-
-
3,719
4,028
-
-
-
-
-
-
2
2
-
-
17,531
-
21,252
4,030
-
-
10,455
57,133
-
-
-
-
-
-
13
24
-
-
75
269
10,543
57,426
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61,707
2013
Vlo`uvawa vo
finansiski
sredstva koi se Pari~ni sredstva
~uvaat do
i pari~ni
dospevawe
ekvivalenti
2012
-
2012
Vlo`uvawa vo
finansiski
sredstva
raspolo`livi
za proda`ba
Stopanska Banka a.d.Bitola
41
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Krediten rizik (prodol`uva)
V. Koncentracija na kreditniot rizik po sektori i dejnosti (prodol`uva)
Krediti na i
pobaruvawa od
banki
vo iljadi Denari
Dejnosti na
eksteritorijalni
organizacii i tela
Fizi~ki lica
Trgovci poedinci i
fizi~ki lica koi ne
se smetaat za trgovci
Vkupno
Krediti na i
pobaruvawa od
drugi komitenti
2013
2012
2013
-
-
-
-
-
61,707
3,680,158
Vlo`uvawa vo
finansiski
sredstva
raspolo`livi
za proda`ba
2012
2013
-
-
968,875
723,468
2,702,642
Vlo`uvawa vo
finansiski
sredstva koi se Pari~ni sredstva i Pobaruvawa
~uvaat do
pari~ni za provizii
dospevawe
ekvivalenti i nadomesti
2013
2012
Ostanati
pobaruvawa
2013
2012
Vonbilansni
izlo`enosti
2013
2012
Vkupno
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65,410
-
-
-
-
273
145
2,100
1,047
56,243
50,050
1,027,491
839,745
19,956
82,225
295,334
544,916 2,104,117 2,041,305
2,078
2,432
38,746
51,514
194,286
390,721
6,334,675
5,850,062
Stopanska Banka a.d.Bitola
42
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Krediten rizik (prodol`uva)
G. Koncentracija na kreditniot rizik po geografska lokacija
Slednata tabela dava pregled na izlo`enosta na Bankata na krediten rizik spored evidentiranite iznosi, kategorizirani po geografski
regioni so sostojba na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina:
Krediti na i
Krediti na i
pobaruvawa od pobaruvawa od drugi
vo iljadi Denari
banki
komitenti
2013
2012
2013
2012
Geografska lokacija
Republika Makedonija
- 3,675,538 2,697,818
Zemji-~lenki na
Evropskata unija
61,707
4,620
4,823
Evropa (ostanato)
Zemji-~lenki na OECD
(bez evropskite zemji~lenki na OECD)
Ostanato (navedete ja
poedine~no
izlo`enosta koja
pretstavuva pove]e od
10% od vkupnata
kreditna izlo`enost)
Vkupno
61,707 3,680,158 2,702,642
Vlo`uvawa vo Vlo`uvawa vo
finansiski
finansiski
sredstva sredstva koi se Pari~ni sredstva Pobaruvawa
raspolo`livi za
~uvaat do
i pari~ni za provizii i
proda`ba
dospevawe
ekvivalenti
nadomesti
2013
2012 2013
2012
2013
2012 2013 2012
19,956
82,225 295,334
544,916 1,160,982
Ostanati
pobaruvawa
2013
2012
Vonbilansni
izlo`enosti
2013
2012
2013
Vkupno
2012
752,742
2,078
2,432
38,746
24,115
194,286
390,721
5,386,920
4,494,969
827,027 1,069,644
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
831,647
1,136,174
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
116,108
218,919
-
-
-
-
-
-
116,108
218,919
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
544,916 2,104,117 2,041,305
2,078
2,432
38,746
24,115
194,286
390,721
6,334,675
5,850,062
19,956
82,225 295,334
Stopanska Banka a.d.Bitola
43
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
2.2
Rizik na likvidnost
Rizikot na likvidnost e rizik deka Bankata ]e zapadne vo pote[kotii vo
ispolnuvawe na svoite finansiski obvrski.
Upravuvawe so rizik na likvidnost
Bankata pri upravuvawe so likvidnosta vodi smetka, kolku [to e mo`no
podolgoro~no, sekoga[ da ima dovolno likvidni sredstva za ispolnuvawe na
obvrskite koga ]e dostasaat, pod normalni i nevoobi~aeni uslovi, bez da nastanat
neprifatlivi zagubi ili [teta vrz reputacijata na Bankata.
Sektorot za poddr[ka i finansii dobiva informacii od drugite sektori vo odnos
na likvidnosniot profil na nivnite finansiski sredstva i obvrski kako i detali
za drugite proektirani pari~ni tekovi koi proizleguvaat od idnoto planirano
rabotewe. Potoa, Sektorot za poddr[ka i finansii vodi portfolio na kratkoro~ni
likvidni sredstva, voglavno sostaveni od kratkoro~ni likvidni vlo`uvawa vo
hartii od vrednost, so cel da se odr`uva dovolna likvidnost na Bankata.
Dnevnata likvidna pozicija i pazarnite uslovi redovno se sledat. Site politiki i
proceduri za likvidnosta se predmet na razgleduvawe i odobruvawe od Odborot za
upravuvawe so rizici. Dnevnite izve[tai za likvidnost ja pokrivaat likvidnata
pozicija na Bankata. Izve[taite za likvidnost se dostavuvaat do NBRM na mese~na
osnova.
Izlo`enost na rizik na likvidnost
Bankata ima pristap do razli~ni izvori za finansirawe. Sredstvata se
obezbeduvaat preku [irok spektar na instrumenti vklu~uvaj]i depoziti i
akcionerski kapital. Ova ja zgolemuva fleksibilnosta za finansirawe, ja
ograni~uva zavisnosta od poedine~ni izvori na finansirawe i gi namaluva
tro[ocite. Bankata te`nee da odr`uva ramnote`a me\u kontinuitetot vo
finansiraweto i fleksibilnosta preku upotreba na obvrski so razli~en period na
dostasuvawe. Bankata kontinuirano go procenuva rizikot na likvidnost so
identifikuvawe i sledewe na promenite vo finansiraweto koi se potrebni za
ispolnuvawe na celite na raboteweto postaveni vo celokupnata strategijata na
Bankata.
Isto taka, kako del od strategijata za upravuvawe so rizikot na likvidnost, Bankata
vodi portfolio na visokolikvidni sredstva.
Tabelata gi prika`uva nediskontiranite pari~ni tekovi na sredstvata i obvrskite
i nepriznaenite prezemeni obvrski za kreditirawe na Bankata, na osnova na nivniot
najran dogovoren rok na dostasuvawe. O~ekuvanite pari~ni tekovi na ovie
instrumenti zna~ajno se razlikuvaat od dogovorenite. Na primer, depozitite po
viduvawe na klienti se o~ekuvaat da ostanat stabilni, a ne da se povle~at vo rok od
eden mesec.
Pritoa, iznosite na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina se prezentirani na bruto
osnova, odnosno ne se zemeni vo predvid iznosite na akumuliranata amortizacija,
ispravkata na vrednosta i izdvoenata posebna rezerva:
Stopanska Banka a.d.Bitola
44
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Rizik na likvidnost (prodol`uva)
Analiza spored dostasanosta na finansiskite sredstva i obvrski (preostanata ro~nost)
vo iljadi Denari
31 dekemvri 2013
Finansiski sredstva
Pari~ni sredstva i pari~ni
ekvivalenti
Sredstva za trguvawe
Finansiski sredstva po
objektivna vrednost preku
bilansot na uspeh, opredeleni
kako takvi pri po~etnoto
priznavawe
Derivatni sredstva ~uvani za
upravuvawe so rizik
Krediti na i pobaruvawa od banki
Krediti na i pobaruvawa od drugi
komitenti
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Vlo`uvawa vo pridru`eni
dru[tva
Pobaruvawa za danok na dobivka
(tekoven)
Ostanati pobaruvawa
Zalo`eni sredstva
Odlo`eni dano~ni sredstva
Vkupno finansiski sredstva
Finansiski obvrski
Obvrski za trguvawe
Finansiski obvrski po objektivna
vrednost preku bilansot na uspeh,
opredeleni kako takvi pri
po~etnoto priznavawe
Derivatni obvrski ~uvani za
upravuvawe so rizik
Depoziti na banki
Depoziti na drugi komitenti
Izdadeni dol`ni~ki hartii od
vrednost
Obvrski po krediti
Subordinirani obvrski
Obvrski za danok na dobivka
(tekoven)
Odlo`eni dano~ni obvrski
Ostanati obvrski
Vkupno finansiski obvrski
Vonbilansni stavki
Pomalku
od 1 mes.
Od 1 do 3 Od 3 do 12
meseci mes.
Od 1 do 2
godini
Od 2 do
5
godini
Nad 5
godini
Vkupno
2,631,222
-
-
180,487
-
-
2,811,709
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,324,020
163,197
1,017,123
621,197
972,076
764,775
4,862,388
-
-
315,492
-
-
-
315,492
-
-
-
-
-
-
-
951
-
-
-
-
-
951
86,642
-
-
-
-
-
86,642
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,042,835
163,197
1,332,615
801,684
972,076
764,775
8,077,182
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
156,178
-
-
-
-
-
156,178
3,117,650
681,583
1,211,731
474,349
169,302
8,415
5,663,030
-
-
-
-
-
-
-
645,342
645
19,297
14,430
-
-
-
109,226
-
807,237
-
18,297
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52,636
-
-
-
-
-
52,636
3,971,806
682,228
1,231,028
488,779
187,599
117,641
6,679,081
-
Vonbilansna aktiva
12,917
-
-
-
-
-
12,917
Vonbilansna pasiva
(464,655)
10,351
213,984
253
19,059
1,240
(219,768)
548,601
(529,382)
(112,397)
312,652
765,418
645,894
1,630,786
Ro~na neusoglasenost
Stopanska Banka a.d.Bitola
45
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Rizik na likvidnost (prodol`uva)
Analiza spored dostasanosta na finansiskite sredstva i obvrski (preostanata ro~nost) (prodol`uva)
vo iljadi Denari
31 dekemvri 2012
Finansiski sredstva
Pari~ni sredstva i pari~ni
ekvivalenti
Sredstva za trguvawe
Finansiski sredstva po
objektivna vrednost preku
bilansot na uspeh, opredeleni
kako takvi pri po~etnoto
priznavawe
Derivatni sredstva ~uvani za
upravuvawe so rizik
Krediti na i pobaruvawa od banki
Krediti na i pobaruvawa od drugi
komitenti
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Vlo`uvawa vo pridru`eni
dru[tva
Pobaruvawa za danok na dobivka
(tekoven)
Ostanati pobaruvawa
Zalo`eni sredstva
Odlo`eni dano~ni sredstva
Vkupno finansiski sredstva
Finansiski obvrski
Obvrski za trguvawe
Finansiski obvrski po objektivna
vrednost preku bilansot na uspeh,
opredeleni kako takvi pri
po~etnoto priznavawe
Derivatni obvrski ~uvani za
upravuvawe so rizik
Depoziti na banki
Depoziti na drugi komitenti
Izdadeni dol`ni~ki hartii od
vrednost
Obvrski po krediti
Subordinirani obvrski
Obvrski za danok na dobivka
(tekoven)
Odlo`eni dano~ni obvrski
Ostanati obvrski
Vkupno finansiski obvrski
Vonbilansni stavki
Pomalku
od 1 mes.
Od 1 do 3 Od 3 do 12
meseci mes.
Od 1 do 2 Od 2 do
godini 5 godini
Nad 5
godini
Vkupno
2,780,152
-
-
-
-
-
2,780,152
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
207
61,500
-
-
-
-
61,707
1,656,290
272,270
588,242
400,495
692,586
392,325
4,002,208
-
198,492
439,077
-
-
-
637,569
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68,752
-
-
-
-
-
68,752
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,505,401
532,262
1,027,319
400,495
692,586
392,325
7,550,388
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,933
-
-
-
-
-
-
819,254
1,183,506
69,823
7,737
22,933
2,184,032
414,712
5,309,065
-
-
-
-
-
-
-
717,684
897
30,198
27,791
35,108
109,226
920,904
-
-
-
-
-
-
-
439
-
-
-
-
-
439
-
-
-
-
-
-
-
74,751
-
-
-
-
-
74,751
3,629,839
820,151
1,213,704
446,396
104,931
116,963
6,328,092
129,150
Vonbilansna aktiva
129,150
-
-
-
-
-
Vonbilansna pasiva
(471,122)
228,901
344,407
24,571
-
-
126,757
875,562
(287,889)
(186,385)
(45,901)
587,655
275,362
1,218,404
Ro~na neusoglasenost
Stopanska Banka a.d.Bitola
46
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
2.3
Pazaren rizik
Pazaren rizik e rizikot deka promenite vo pazarnite ceni, kako promena vo
kamatnite stapki, promena vo cena na kapitalot, deviznite kursevi i kreditnite
mar`i (koi ne se odnesuvaat na promena vo kreditnata sposobnost na dol`nikot /
izdava~ot na hartii od vrednost) ]e vlijaat na prihodot na Bankata ili na
vrednosta na poseduvanite finansiski instrumenti. Celta na upravuvawe so
pazaren rizik e da se upravuva i kontrolira izlo`enosta na pazaren rizik vo ramki
na prifatlivi parametri, so optimizirawe na povratot.
2.3.1
Izlo`enost na kamaten rizik - portfolioto koe ne se ~uva za trguvawe
Bankata e izlo`ena na rizik od promenlivost na kamatnite stapki kako rezultat na
toa [to kamatonosnite sredstva i kamatonosnite obvrski dostasuvaat ili nivnata
kamatna stapka se menuva vo razli~en period ili vo razli~ni iznosi. Vo slu~aj na
sredstva i obvrski so promenlivi kamatni stapki, Bankata e isto taka izlo`ena na
osnovniot rizik, koj proizleguva od razli~niot na~in na menuvawe na promenlivite
kamatni stapki, kako [to se na primer kamatnata stapka na [tednite vlogovi na
naselenieto, LIBOR i razli~ni vidovi na kamati.
Aktivnostite za upravuvawe so rizikot se nameneti za optimizirawe na neto
prihodite od kamati, so pazarni kamatni stapki koi se konzistentni so delovnite
strategii na Bankata.
Aktivnostite za upravuvawe so sredstvata i obvrskite se sproveduvaat od aspekt na
senzitivnosta na Bankata na promenite na kamatnite stapki. Generalno, Bankata e
osetliva na promenite vo sredstvata bidej]i za najgolemiot del na kamatonosnite
sredstva i obvrski Bankata go zadr`uva pravoto za istovremeno menuvawe na
kamatnite stapki. Vo uslovi koga se namaluvaat kamatnite stapki, ]e se namalat i
kamatnite margini kako rezultat na toa [to kamatnite stapki na obvrskite ]e se
namalat so ponizok procent vo sporedba so kamatnite stapki na sredstvata. Kako i
da e, krajniot efekt ]e zavisi od razli~ni faktori, vklu~uvaj]i ja stabilnosta na
ekonomijata, okru`uvaweto i stapkata na inflacija.
.
Stopanska Banka a.d. Bitola
47
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Pazaren rizik (prodol`uva)
2.3.1
Analiza na ~uvstvitelnosta na sredstvata i obvrskite na promeni na pazarniot rizik
A. Analiza na ~uvstvitelnosta na promenite na pazarniot rizik na sredstvata i obvrskite
Stapka na
adekvatnost na
kapitalot
vo %
Dobivka/Zaguba
vo iljadi Denari
Sopstveni sredstva
vo iljadi Denari
Aktiva ponderirana
spored rizici
vo iljadi Denari
21,701
1,069,231
5,108,928
20.93%
24,281
(24,830)
1,093,512
1,044,401
5,960,704
4,257,152
18.35%
24.53%
10,351
1,079,582
5,960,704
18.11%
(17,785)
1,051,446
5,960,704
17.64%
(45,920)
1,023,311
5,960,704
17.17%
vo iljadi Denari
2013
Iznos pred analizi na ~uvstvitelnost/ stres testovi (31.12.2013)
Efekti od primena na scenarija
Ризик од промена на девизен курс
- Сценарио 1: Denarot deprecira za 30% vo odnos na site drugi valuti
- Сценарио 2: Denarot aprecira za 30% vo odnos na site drugi valuti
Rizik od promena na kamatnite stapki
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од
вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните
карактеристики на сценариото)
Kombinirani scenarija:
Сценарио 1 – влошување на квалитетот на кредитите со валутна
компонента кон клиенти со неусогласена девизна позиција, како резултат на
депрецијацијата на денарот за 30% во однос на сите други валути и тоа пораст
на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик В, Г и Д за по
10%
Сценарио 2 – влошување на квалитетот на кредитите со валутна
компонента кон клиенти со неусогласена девизна позиција, како резултат на
депрецијацијата на денарот за 30% во однос на сите други валути и тоа пораст
на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик В, Г и Д за по
30%
Сценарио 3 – влошување на квалитетот на кредитите со валутна
компонента кон клиенти со неусогласена девизна позиција, како резултат на
депрецијацијата на денарот за 30% во однос на сите други валути и тоа пораст
на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик В, Г и Д за по
50%
Stopanska Banka a.d.Bitola
48
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Pazaren rizik (prodol`uva)
A. Analiza na ~uvstvitelnosta na promenite na pazarniot rizik na sredstvata i obvrskite (prodol`uva)
Stapka na
adekvatnost na
kapitalot
vo %
Dobivka/Zaguba
vo iljadi Denari
Sopstveni sredstva
vo iljadi Denari
Aktiva ponderirana
spored rizici
vo iljadi Denari
(146,558)
1,027,667
4,639,690
21.59%
(111,938)
(181,178)
1,062,287
993,097
5,459,457
3,819,924
18.34%
25.46%
(124,593)
1,049,632
5,459,457
18,71%
(149,903)
1,024,322
5,459,457
18.26%
(175,214)
999,011
5,459,457
17.81%
vo iljadi Denari
2012
Iznos pred analizi na ~uvstvitelnost/ stres testovi (31.12.2012)
Efekti od primena na scenarija
Ризик од промена на девизен курс
- Сценарио 1: Denarot deprecira za 30% vo odnos na site drugi valuti
- Сценарио 2: Denarot aprecira za 30% vo odnos na site drugi valuti
Rizik od promena na kamatnite stapki
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од
вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните
карактеристики на сценариото)
Kombinirani scenarija:
Сценарио 1 – влошување на квалитетот на кредитите со валутна
компонента кон клиенти со неусогласена девизна позиција, како резултат на
депрецијацијата на денарот за 30% во однос на сите други валути и тоа пораст
на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик В, Г и Д за по
10%
Сценарио 2 – влошување на квалитетот на кредитите со валутна
компонента кон клиенти со неусогласена девизна позиција, како резултат на
депрецијацијата на денарот за 30% во однос на сите други валути и тоа пораст
на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик В, Г и Д за по
30%
Сценарио 3 – влошување на квалитетот на кредитите со валутна
компонента кон клиенти со неусогласена девизна позиција, како резултат на
депрецијацијата на денарот за 30% во однос на сите други валути и тоа пораст
на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик В, Г и Д за по
50%
Stopanska Banka a.d.Bitola
49
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Pazaren rizik (prodol`uva)
B. Analiza na vrednosta izlo`ena na pazaren rizik za portfolioto za trguvawe
2013
Najvisoka
Najniska
Sostojba na 31
Prose~na
vrednost
vrednost
vo iljadi Denari
dekemvri
vrednost
(maksimum)
(minimum)
Vrednost izlo`ena
na rizik kaj
kamatonosnite
instrumenti
Vrednost izlo`ena
na rizik kaj
instrumentite vo
stranska valuta
Vrednost izlo`ena
na rizik kaj sopstveni~kite
instrumenti
Varijansa (efekt na
netirawe)
Vkupno
-
2012
Sostojba na 31
dekemvri
Najvisoka
vrednost
(maksimum)
Prose~na
vrednost
Najniska
vrednost
(minimum)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
50
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Pazaren rizik (prodol`uva)
2.3.2. Analiza na rizikot od promena na kamatnite stapki na finansiskite sredstva i
obvrski (bez sredstva za trguvawe)
A. Analiza na ~uvstvitelnosta na promeni na kamatnite stapki
Izve[taj za promenata na ekonomskata vrednost na portfolioto na bankarski aktivnosti na 31
dekemvri 2013 godina
Pozicija
Valuta
1.1
Neto ponderirana pozicija za valuta EUR (FKS + VKS + PKS)
EUR
1.2
Neto ponderirana pozicija za valuta MKD (FKS + VKS + PKS)
MKD
Neto ponderirana pozicija za valuta MKDklEUR (FKS + VKS +
1.3
PKS)
MKDklEUR
Neto ponderirana pozicija za valuta ostan (FKS + VKS + PKS)
1.4
ostan
Vkupna ponderirana vrednost- promena na ekonomskata
2
vrednost na portfolioto na bankarski aktivnosti
3
Sopstveni sredstva
4
Vkupna ponderirana vrednost/ sopstveni sredstva (2/3*100)
Izve[taj za promenata na ekonomskata vrednost na portfolioto na bankarski aktivnosti na 31
dekemvri 2012 godina
Pozicija
Valuta
1.1
Neto ponderirana pozicija za valuta EUR (FKS + VKS + PKS)
EUR
1.2
Neto ponderirana pozicija za valuta MKD (FKS + VKS + PKS)
MKD
Neto ponderirana pozicija za valuta MKDklEUR (FKS + VKS +
1.3
PKS)
MKDklEUR
Neto ponderirana pozicija za valuta ostan (FKS + VKS + PKS)
1.4
ostan
Vkupna ponderirana vrednost- promena na ekonomskata
2
vrednost na portfolioto na bankarski aktivnosti
3
Sopstveni sredstva
4
Vkupna ponderirana vrednost/ sopstveni sredstva (2/3*100)
Iznos
27,877
(6,547)
5,699
(583)
26,446
1,069,231
2.47
Iznos
(2,790)
(4,061)
3,390
(553)
(4,014)
1,032,925
(0.39)
Stopanska Banka a.d.Bitola
51
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Pazaren rizik (prodol`uva)
Analiza na rizikot od promena na kamatnite stapki na finansiskite sredstva i obvrski (bez sredstva za trguvawe) (prodol`uva)
B. Analiza na usoglasenosta na kamatnite stapki
Tabelata podolu gi analizira sredstvata i obvrskite na Bankata, grupirani spored o~ekuvanata promena na kamatnite stapki na den
31 dekemvri 2013 i 2012 godina (vo iljadi Denari).
vo iljadi Denari
31 dekemvri 2013
Finansiski sredstva
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti
Finansiski sredstva po objektivna vrednost
preku bilansot na uspeh, opredeleni kako
takvi pri po~etnoto priznavawe
Krediti na i pobaruvawa od banki
Krediti na i pobaruvawa od komitenti
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Ostanata nespomnata kamato~uvstvitelna
aktiva
Vkupno kamato~uvstvitelni finansiski
sredstva
Finansiski obvrski
Finansiski obvrski po objektivna vrednost
preku bilansot na uspeh, opredeleni kako
takvi pri po~etnoto priznavawe
Depoziti na banki
Depoziti na drugi komitenti
Izdadeni dol`ni~ki hartii od vrednost
Obvrski po krediti
Subordinirani obvrski i hibridni
instrumenti
Ostanati nespomnati kamato~uvstvitelni
obvrski
Vkupno kamato~uvstvitelni finansiski
obvrski
Neto-bilansna pozicija
Vonbilansni kamato~uvstvitelni aktivni
pozicii
Vonbilansni kamato~uvstvitelni pasivni
pozicii
Neto-vonbilansna pozicija
Vkupna neto pozicija
do 1 mesec Od 1 do 3 meseci
Od 3 do 12 mes.
Od 1 do 2 godini
Od 2 do 5 godini
Nad 5 godini
Vkupno
kamatonosni
sredstva/
obvrski
1,927,081
-
-
-
-
-
1,927,081
109,422
-
2,887,090
-
87,463
295,334
81,088
-
144,850
-
287,226
-
3,597,139
295,334
-
-
-
-
-
-
-
2,036,503
2,887,090
382,797
81,088
144,850
287,226
5,819,554
3,251,590
250,667
2,403,217
2,389
116,357
166,944
16,000
117,205
139,250
15,378
129,217
5,802,542
805,672
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,502,257
(1,465,754)
2,405,606
481,484
283,301
99,496
133,205
(52,117)
139,250
5,600
144,595
142,631
6,608,214
(788,660)
-
-
-
-
-
-
-
(1,465,754)
481,484
99,496
(52,117)
5,600
142,631
(788,660)
52
Stopanska Banka a.d.Bitola
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Pazaren rizik (prodol`uva)
Analiza na rizikot od promena na kamatnite stapki na finansiskite sredstva i obvrski (bez sredstva za trguvawe) (prodol`uva)
B. Analiza na usoglasenosta na kamatnite stapki (prodol`uva)
vo iljadi Denari
31 dekemvri 2012
Finansiski sredstva
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti
Finansiski sredstva po objektivna vrednost
preku bilansot na uspeh, opredeleni kako
takvi pri po~etnoto priznavawe
Krediti na i pobaruvawa od banki
Krediti na i pobaruvawa od komitenti
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Ostanata nespomnata kamato~uvstvitelna
aktiva
Vkupno kamato~uvstvitelni finansiski
sredstva
Finansiski obvrski
Finansiski obvrski po objektivna vrednost
preku bilansot na uspeh, opredeleni kako
takvi pri po~etnoto priznavawe
Depoziti na banki
Depoziti na drugi komitenti
Izdadeni dol`ni~ki hartii od vrednost
Obvrski po krediti
Subordinirani obvrski i hibridni
instrumenti
Ostanati nespomnati kamato~uvstvitelni
obvrski
Vkupno kamato~uvstvitelni finansiski
obvrski
Neto-bilansna pozicija
Vonbilansni kamato~uvstvitelni aktivni
pozicii
Vonbilansni kamato~uvstvitelni pasivni
pozicii
Neto-vonbilansna pozicija
Vkupna neto pozicija
do 1 mesec Od 1 do 3 meseci
Od 3 do 12 mes.
Od 1 do 2 godini
Od 2 do 5 godini
Nad 5 godini
Vkupno
kamatonosni
sredstva/
obvrski
2,309,092
544,916
-
-
-
-
2,854,008
127,021
544,916
61,500
1,887,512
-
138,892
-
89,214
-
128,545
-
123,932
-
61,500
2,495,116
544,916
-
-
-
-
-
-
-
2,981,029
2,493,928
138,892
89,214
128,545
123,932
5,955,540
22,933
2,798,248
408,711
2,245,,658
3,228
59,173
193,390
197,000
87,718
102,512
123,195
22,933
5,300,079
918,754
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,229,892
(248,863)
2,248,886
245,042
252,563
(113,671)
284,718
(195,504)
102,512
26,033
123,195
737
6,241,766
(286,226)
-
-
-
-
-
-
-
(248,863)
245,042
(113,671)
(195,504)
26,033
737
(286,226)
Stopanska Banka a.d.Bitola
53
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Pazaren rizik (prodol`uva)
2.3.2
Valuten rizik
Bankata se izlo`uva na valuten rizik preku transakciite vo stranska valuta.
Valuten rizik pretstavuva tekoven ili iden rizik po dobivkata i kapitalot na
bankata koj proizleguva od nepovolni dvi`ewa na deviznite kursevi. Valutniot
rizik mo`e da se podeli na: 1) Transakciski rizik koj se odnesuva na vlijanieto na
negativnite dvi`ewa na deviznite kursevi kaj konkretni devizni transakcii
(izlo`enost pri trguvawe na devizi); 2) Rizik od konverzija (pretvorawe) koj se
odnesuva na promenlivosta na smetkovodstvenite vrednosti [to proizleguva od
varijaciite vo deviznite kursevi koi se koristat pri pretvorawe na
smetkovodstvenite vrednosti nominirani vo stranski valuti vo doma[na valuta; i
3) Ekonomski devizen rizik koj se odnesuva na promenite na konkurentskata sila na
Bankata ili na nejzinite subjekti na stranskite pazari kako rezultat na golemi
promeni na deviznite kursevi.
Ocenka na Bankata e deka neto izlo`enosta se odr`uva na zadovolitelno nivo preku
kupuvawe i proda`ba na stranska valuta zaradi nadomestuvawe na kratkoro~ni
otstapuvawa. Denarot e vrzan za evroto i monetarnata proekcija e deka devizniot
kurs na denarot vo odnos na evroto ]e bide stabilen.
Bankata ima vospostaveno Politika za upravuvawe so valutniot rizik, koja e usvoena
od strana na Nadzorniot Odbor na Bankata. Vo politikata se definirani celite i
principite na upravuvawe so valutniot rizik, ograni~uvawata na izlo`enost na
Bankata na valuten rizik, limitite na izlo`enost na Bankata na valuten rizik (vrz
osnova na zakonskata regulativa i interni limiti), kako i nadle`nostite i
ovlastuvawata vo vrska so aktivnostite i upravuvaweto so valutniot rizik.
Tabelite dadeni podolu ja pretstavuvaat otvorenata devizna pozicija na
monetarnite sredstva i obvrski na Bankata po oddelni valuti na 31 dekemvri 2013
i 2012 godina.
Stopanska Banka a.d.Bitola
54
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Pazaren rizik (prodol`uva)
Valuten rizik (prodol`uva)
vo iljadi Denari
31 dekemvri 2013
Monetarni sredstva
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti
Sredstva za trguvawe
Finansiski sredstva po objektivna
vrednost preku bilansot na uspeh,
opredeleni kako takvi pri po~etnoto
priznavawe
Derivatni sredstva ~uvani za upravuvawe
so rizik
Krediti i pobaruvawa od banki
Krediti i pobaruvawa od drugi komitenti
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Vlo`uvawa vo pridru`eni dru[tva
Pobaruvawa za danok na dobivka (tekoven)
Ostanati pobaruvawa
Zalo`eni sredstva
Odlo`eni dano~ni sredstva
Vkupno monetarni sredstva
Monetarni obvrski
Obvrski za trguvawe
Finansiski obvrski po objektivna vrednost
preku bilansot na uspeh, opredeleni kako
takvi pri po~etnoto priznavawe
Derivatni obvrski ~uvani za upravuvawe so
rizik
Depoziti na banki
Depoziti na drugi komitenti
Izdadeni dol`ni~ki hartii od vrednost
Obvrski po krediti
Subordinirani obvrski
Obvrski za danok na dobivka (tekoven)
Odlo`eni dano~ni obvrski
Ostanati obvrski
Vkupno monetarni obvrski
Neto- pozicija
MKD
EUR
USD
Drugi valuti
Vkupno
1,650,126
-
585,183
-
233,581
-
342,806
-
2,811,696
-
-
-
-
-
-
2,141,085
265,675
951
45,045
4,102,882
1,522,857
49,615
3,225
2,160,880
4,983
216
238,780
342,806
3,668,925
315,290
951
48,486
6,845,348
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
156,039
3,523,209
277,743
51,242
4,008,233
94,649
2
1,565,390
529,493
1,394
2,096,279
64,601
42
242,251
242,293
(3,513)
95
332,180
332,275
10,531
156,178
5,663,030
807,236
52,636
6,679,080
166,268
Stopanska Banka a.d.Bitola
55
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
Pazaren rizik (prodol`uva)
Valuten rizik (prodol`uva)
vo iljadi Denari
31 dekemvri 2012
Monetarni sredstva
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti
Sredstva za trguvawe
Finansiski sredstva po objektivna
vrednost preku bilansot na uspeh,
opredeleni kako takvi pri po~etnoto
priznavawe
Derivatni sredstva ~uvani za upravuvawe
so rizik
Krediti i pobaruvawa od banki
Krediti i pobaruvawa od drugi komitenti
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Vlo`uvawa vo pridru`eni dru[tva
Pobaruvawa za danok na dobivka (tekoven)
Ostanati pobaruvawa
Zalo`eni sredstva
Odlo`eni dano~ni sredstva
Vkupno monetarni sredstva
Monetarni obvrski
Obvrski za trguvawe
Finansiski obvrski po objektivna vrednost
preku bilansot na uspeh, opredeleni kako
takvi pri po~etnoto priznavawe
Derivatni obvrski ~uvani za upravuvawe so
rizik
Depoziti na banki
Depoziti na drugi komitenti
Izdadeni dol`ni~ki hartii od vrednost
Obvrski po krediti
Subordinirani obvrski
Obvrski za danok na dobivka (tekoven)
Odlo`eni dano~ni obvrski
Ostanati obvrski
Vkupno monetarni obvrski
Neto- pozicija
MKD
EUR
USD
Drugi valuti
Vkupno
1,249,194
-
896,452
-
257,283
-
377,074
-
2,780,003
-
-
-
-
-
-
1,571,443
627,141
28,830
3,476,608
61,707
1,115,808
2,477
2,076,444
4,823
195
262,301
377,074
61,707
2,692,075
627,141
31,503
6,192,428
-
-
-
-
-
22,877
3,202,992
410,373
439
74,249
3,710,930
(234,321)
2
1,466,929
510,531
501
1,977,962
98,482
263,864
263,864
(1,563)
54
375,282
375,336
1,738
22,933
5,309,067
920,904
439
74,751
6,328,092
(135,665)
Stopanska Banka a.d.Bitola
56
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so rizici (prodol`uva)
2.3.4
Operativen rizik
Operativen rizik e rizik od zaguba poradi nesoodvetni ili slabi interni procesi,
nesoodvetni lica i nesoodvetni ili slabi sistemi na bankata, kako i nadvore[ni
nastani.
Bankata ima vospostaveno Politika za upravuvawe so operativniot rizik, koja e
usvoena od strana na Nadzorniot Odbor na Bankata. Vo politikata se definirani
vidovite na izlo`enost na Bankata na operativen rizik, osnovnite celi na
politikata, prifatlivoto nivo na operativen rizik, generalnite nasoki pri
upravuvawe so rizikot, informativniot sistem, plan za neprekinatost na
raboteweto i plan za vonredni uslovi, kako i ulogata na vnatre[nata revizija vo
ocenkata na upravuvaweto so operativniot rizik na Bankata.
Za celite na presmetkata na adekvatnosta na kapitalot, Bankata koristi pristap na
bazi~en indikator vo odreduvaweto na kapitalot potreben za pokrivawe na
operativniot rizik.
Soglasno barawata na zakonskata regulativa, po~nuvaj]i od 30 septemvri 2012
godina, Bankata zapo~na so utvrduvawe na kapital potreben za pokrivawe na
operativniot rizik (Bele[ka 3).
Stopanska Banka a.d.Bitola
57
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
3
Adekvatnost na kapitalot
NBRM kako glaven regulator vo bankarskiot sektor ja sledi adekvatnosta na
kapitalot na Bankata vo celina. Bankata e pod direktna supervizija od strana na
regulatorot.
Bankata e dol`na da odr`uva stapka na adekvatnost na kapitalot spored propi[ana
stapka od sopstvenite sredstva na Bankata, nasproti sumata na vkupnata aktiva
ponderirana spored rizik. Vkupnata aktiva ponderirana spored rizikot pretstavuva
zbir na aktivata ponderirana spored kreditniot rizik, aktivata ponderirana
spored valutniot rizik i aktivata ponderirana spored operativniot rizik.
Sopstvenite sredstva na bankata pretstavuvaat zbir od osnovniot kapital i
dopolnitelniot kapital namaleni za ograni~uvawata kako [to sleduva:

Osnovniot kapital, koj vklu~uva obi~ni i nekumulativni prioritetni akcii,
premija od proda`ba na ovie akcii, rezervite izdvoeni od odano~ivata
dobivka, koi slu`at za pokrivawe na zagubite [to proizleguvaat od rizicite
so koi se soo~uva Bankata vo svoeto rabotewe, zadr`anata dobivka koja ne e
optovarena so bilo kakvi idni obvrski, koja e iska`ana vo bilansot na
sostojba i potvrdena so Odluka na Sobranieto na akcioneri na Bankata, ili
akumuliranata zaguba za prethodniot period, dobivkata za godinata dokolku
e potvrdena od ovlasten revizor, namaleni za zagubata za godinata, licenci,
patenti, gudvil i drugi nematerjalni sredstva, otkupeni sopstveni akcii i
razlika pome\u potrebnata ispravka na vrednost na finansiski sredstva i
posebna rezerva za vonbilansni stavki i iznosot na ispravkata na vrednost i
posebnata rezerva utvrdeni soglasno so Odlukata za upravuvawe so
kreditniot rizik.

Dopolnitelniot kapital koj vklu~uva kumulativni prioritetni akcii,
premija od prodadenite kumulativni prioritetni akcii, namaleni za iznosot
na otkupenite sopstveni kumulativni prioritetni akcii, hibridni
kapitalni instrumenti i subordinirani instrumenti izdadeni od strana na
Bankata.

Zbirot na osnovniot i dopolnitelniot kapital se namaluva za vlo`uvawata
na Bankata vo drugi banki i finansiski institucii koi pretstavuvaat
vlo`uvawa nad 10% od kapitalot na tie institucii, subordinirani i
hibridni kapitalni instrumenti i drugi vlo`uvawa vo drugi banki i drugi
finansiski institucii koi pretstavuvaat vlo`uvawa nad 10% od kapitalot
kako i drugi namaluvawa.
Stopanska Banka a.d.Bitola
58
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Adekvatnost na kapitalot (prodol`uva)
Pri utvrduvawe na iznosot na sopstvenite sredstva, Bankata treba da gi po~ituva
slednive ograni~uvawa:

Iznosot na dopolnitelniot kapital da ne bide pogolem od iznosot na
osnovniot kapital na Bankata;

Zbirot na nominalnata vrednost na zapi[anite i uplatenite obi~ni akcii,
premijata od proda`ba na ovie akcii i iznosot na rezervite i zadr`anata
dobivka, namalen za odbitnite stavki od osnovniot i dopolnitelniot
kapital prethodno navedeni, treba da e pogolem od zbirot na ostanatite
pozicii koi se del od osnovniot kapital na Bankata.
Zbirot na iznosot na kumulativnite prioritetni akcii i na subordiniranite
instrumenti koi se del od dopolnitelniot kapital ne smee da nadmine 50% od
iznosot na osnovniot kapital.
Politika na rakovodstvoto na Bankata e da odr`uva stabilnost na kapitalot za da ja
odr`i doverbata na investitorite, kreditorite i pazarot i da go poddr`i idniot
razvoj na biznisot. Bankata isto taka go ima vo predvid vlijanieto koe nivoto na
kapitalot go ima na povratot na akcionerite kako i potrebata da odr`uva soodnos
pome\u povisokite povrati i povisokata zadol`enost i prednostite i sigurnosta
obezbedeni so cvrsta pozicija na kapitalot.
Na 30 septemvri 2012 godina stapi na sila nova Odluka za metodologija za
presmetka na adekvatnost na kapital soglasno Bazel II i Bankata ja usoglasi
presmetkata vrz osnova na promenite navedeni vo nea, koja Bankata uspe[no ja
implementira[e.
Kako pozna~ajni promeni koi bea vovedeni so novata Odluka se slednite:
Promena vo presmetkata na rizi~no ponderirana aktiva za valutniot rizik
koj dosega za poziciite vo V, G i D se presmetuva[e na bruto osnova a so novata
odluka na neto osnova;
Voveduvawe na novi ponderi na rizi~nost za odredeni pozicii (35%
plasmani pokrieni so stanbeno obezbeduvawe, 75% za portfolio na mali krediti,
so soodvetni kriteriumi za ispolnuvawe i dr;
Ukinuvawe na ponderi na rizi~nost (125% kaj iskoristeniot limit na
kreditni karti~ki i overdrafti i 50% za krediti obezbedeni so stanbeni objekti
samo za fizi~ki lica);
Voveduvawe na nov parametar vo presmetkata na RPA, a toa e kapital za
pokrivawe na operativniot rizik.
Reguliranite aktivnosti na Bankata se vo soglasnost so site nadvore[ni,
propi[ani barawa vo tekot na periodot.
Vo tekot na godinata nema[e zna~ajni promeni vo pristapot na Bankata za
upravuvawe so kapitalot.
Stopanska Banka a.d.Bitola
59
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Adekvatnost na kapitalot (prodol`uva)
Raspredelbata na kapitalot pome\u specifi~nite rabotewa i aktivnosti vo
najgolem obem proizleguva od optimizirawe na povratot od raspredeleniot kapital.
Iznosot na raspredeleniot kapital na sekoe rabotewe ili aktivnost e vrz osnova na
sopstvenite sredstva. Procesot na raspredelba na kapitalot na specifi~nite
rabotewa i aktivnosti se razgleduva od strana na Nadzorniot Odbor, nezavisno od
onie koi se odgovorni za raboteweto.
Sopstvenite sredstva i adekvatnosta na kapitalot na Bankata na 31 dekemvri se kako
[to sleduva:
Stopanska Banka a.d.Bitola
60
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Adekvatnost na kapitalot (prodol`uva)
Red.
Br.
1
I
1
2
II
3
4
5
6
III
7
8
9
IV
10
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.2
11.3
11.4
11.5
12
13
V
14
VI
VII
Opis
2
Актива пондерирана според кредитниот ризик
Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на
стандардизиран пристап
Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик
АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК
Агрегатна девизна позиција
Нето-позиција во злато
Капитал потребен за покривање на валутниот ризик
Актива пондерирана според валутниот ризик
АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК
Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со
примена на пристапот на базичен индикатор
Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со
примена на стандардизираниот пристап
Актива пондерирана според оперативниот ризик
АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ
Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на
цените на стоките
Капитал потребен за покривање на пазарните ризици
(11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)
Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик
(11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)
Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од
вложувања во должнички инструменти
Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од
вложувања во должнички инструменти
Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од
вложувања во сопственички инструменти
Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од
вложувања во сопственички инструменти
Капитал потребен за покривање на ризикот од
порамнување/испорака
Капитал потребен за покривање на ризикот од другата
договорна страна
Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите
на изложеност
Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од
позиции во опции
Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)
Актива пондерирана според други ризици
АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ
Капитал потребен за покривање на ризиците
СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА
АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)
31 dekemvri
2013
3
31 dekemvri
2012
4
4,610,657
368,853
4,225,525
338,042
86,068
6,885
86,068
119,593
9,567
119,593
32,976
33,133
412,203
414,166
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,108,928
408,714
1,069,231
20.93%
4,759,284
380,743
1,027,667
21.59%
Stopanska Banka a.d.Bitola
61
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Adekvatnost na kapitalot (prodol`uva)
Izve[taj za sopstvenite sredstva
Red.
OPIS
Br.
Osnoven kapital
Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни
1 акции и премија од продажба на овие акции
1 Номинална вредност
1.1.1 Номинална вредност на обични акции
1.1.2 Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции
1 Премија
1.2.1 Премија од обични акции
1.2.2 Премија од некумулативни приоритетни акции
2 Резерви и задржана добивка или загуба
2.1 Резервен фонд
2.2 Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите
2.3 Акумулирана загуба од претходни години
2.4 Tековна добивка
3 Позиции како резултат на консолидација
3.1 Малцинско учество
3.2 Резерви од курсни разлики
3.3 Останати разлики
4 Одбитни ставки
4.1 Загуба на крајот на годината или тековна загуба
4.2 Откупени сопствени акции
4.3 Нематеријални средства
Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на
4.4 вредноста/посебната резерва
Износ на неиздвоена исправка на вредноста и посебната резерва
4.5 како резултат на сметководствено доцнење
Нереализирана
загуба
од
сопственички
инструменти
4.6 расположливи за продажба
4.7 Други одбитни ставки
I ОСНОВЕН КАПИТАЛ
Дополнителен капитал
Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и
5 премијата врз основа на овие акции
5.1 Номинална вредност
5.2 Премија
6 Ревалоризациски резерви
7 Хибридни инструменти
8 Субординирани инструменти
Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани
инструменти коишто можат да бидат дел од дополнителниот
9 капитал
II ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ
Одбитни ставки од основниот капитал и дополнителниот
капитал
Вложувања во капиталот на други банки или финансиски
институции коишто изнесуваат над 10% од капиталот на тие
10 институции
Вложувања во субординирани и хибридни инструменти и други
11 инструменти на институциите од реден бр. 10
Збирен износ на вложувања во капиталот, субординирани и
хибридни инструменти и други инструменти којшто надминува
12 10% од (I+II)
Вложувања во капиталот на друштвата за осигурување и
реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие
13 друштва
Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата
за осигурување и реосигурување во кои банката поседува над 10%
14 од нивниот капитал
Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во
15 нефинансиски инситуции
16 Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)
III ОДБИТНИ СТАВКИ
IV Основен капитал по одбитните ставки
V Дополнителен капитал по одбитните ставки
31 dekemvri
2013
31 dekemvri
2012
1,173,576
1,172,931
1,172,931
645
645
27,269
27,269
146,558
146,558
-
1,173,576
1,172,931
1,172,931
645
645
649
649
146,558
145,558
-
-
-
-
-
1,054,287
1,027,667
14,944
-
-
14,944
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,054,287
-
1,027,667
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
62
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Izve[taj za sopstvenite sredstva (prodol`uva)
Sopstveni sredstva
VI
VII
VIII
Основен капитал
Дополнителен капитал
СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА
1,054,287
14,944
1,069,231
1,027,667
1,027,667
Stopanska Banka a.d.Bitola
63
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
4
Izvestuvawe spored segmentite
Izvestuvaweto spored segmentite se vr[i po operativnite segmenti na Bankata,
propi[ani so regulativata na Narodnata Banka na Republika Makedonija.
Operativen segment e komponenta od aktivnostite na Bankata za koja [to se
ispolneti slednive uslovi:

izvr[uva aktivnosti kako rezulat na koi se ostvaruvaat prihodi i nastanuvaat
tro[oci;

Nadzorniot odbor na Bankata gi razgleduva operativnite rezultati kaj
oddelniot operativen segment na redovna osnova (najmalku polugodi[no), so cel
da se ocenat ostvaruvawata i da se donese odluka za idnite delovni aktivnosti
na toj segment;

dostapni se oddelni finansiski informacii za segmentot.
Bankata obelodenuva informacii oddelno za sekoj zna~aen operativen segment. Eden
operativen segment se ocenuva kako zna~aen dokolku e ispolnet koj bilo od slednive
kvantitativni pragovi:

prihodot na segmentot (gi vklu~uva i prihodite od transferi pome\u
segmentite) u~estvuva so 10% ili pove]e vo vkupnite prihodi na Bankata;

apsolutniot iznos na dobivkata ili zagubata na segmentot pretstavuva 10% ili
pove]e od povisokiot apsoluten iznos pome\u: a) vkupnata dobivka na site
operativni segmenti na Bankata koi[to prika`ale dobivka, ili b) vkupnata
zaguba na site operativni segmenti na Bankata koi[to prika`ale zaguba;

sredstvata na segmentot u~estvuvaat so 10% ili pove]e vo vkupnite sredstva na
Bankata.
Bankata ima 4 izvestuva~ki segmenti, kako [to e opi[ano podolu, koi se strate[ki
delovni edinici na Bankata. Strate[kite delovni edinici nudat razli~ni
proizvodi i uslugi, i se upravuvani oddelno vrz osnova na internata organizacija i
sistemot na izvestuvawe na Bankata. Za sekoja od strate[kite delovni edinici,
Upravniot odbor gi pregleduva izve[taite za vnatre[noto upravuvawe. Navedenoto
podolu gi opi[uva aktivnostite na sekoj od izvestuva~kite segmenti na Bankata:

Korporativno bankarstvo - vklu~uva krediti, depoziti i drugi transakcii i
sostojbi so korporativnite klienti

Rabota so naselenie - vklu~uva krediti, depoziti i drugi transakcii i sostojbi
so naselenie

Investicisko bankarstvo - vklu~uva investicioni aktivnosti na Bankata

Sredstva i likvidnost - zadol`eno za finansirawe na Bankata i go
centralizira upravuvaweto so rizikot preku investirawe vo likvidni sredstva
kako [to se kratkoro~ni plasmani i vladini dol`ni~ki hartii od vrednost.
Informacija vo vrska so rezultatite od sekoj izvestuva~ki segment e dadena podolu.
Stopanska Banka a.d.Bitola
64
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Izvestuvawe spored segmenti (prodol`uva)
Uspe[nosta se meri vrz osnova na dobivkata na segmentot pred odano~uvawe.
Dobivkata na segmentot se koristi za merewe na uspe[nosta, zatoa [to
rakovodstvoto veruva deka takvite informacii se najrelevantni vo ocenuvaweto na
rezultatite na odredeni segmenti vo odnos na drugite entiteti koi rabotat vo ovaa
dejnost.
Bankata treba da prika`e informacija za koncentracijata na nejzinite delovni
aktivnosti kon oddelni zna~ajni klienti. Zna~aen klient e onoj od koj[to Bankata
ostvaruva 10% ili pove]e od vkupnite prihodi ili vkupnite rashodi na Bankata. So
sostojba na 31 dekemvri 2013 godina Bankata nema zna~ajni klienti.
Bankata treba da prika`e analiza na nejzinite delovni aktivnosti spored
geografskite podra~ja kade [to tie se izvr[uvaat, i toa za slednive geografski
podra~ja:

zemji ~lenki na Evropskata unija;

drugi evropski zemji, nadvor od Evropskata unija;

zemji nadvor od Evropa, ~lenki na Organizacijata za ekonomska sorabotka i razvoj
(OECD);

drugi zemji.
Stopanska Banka a.d.Bitola
65
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Izvestuvawe spored segmentite (prodol`uva)
A. Operativni segmenti
vo iljadi Denari
2013
Neto-prihodi/(rashodi) od
kamata
Neto-prihodi/(rashodi) od
provizii i nadomesti
Neto-prihodi od trguvawe
Neto-prihodi od drugi
finansiski instrumenti
evidentirani po
objektivnata vrednost
Ostanati operativni prihodi
Prihodi realizirani pome\u
segmentite
Vkupno prihodi po segment
Ispravka na vrednosta na
finansiskite sredstva, na
neto-osnova
Zaguba poradi o[tetuvawe na
nefinansiskite sredstva, na
neto-osnova
Amortizacija
Tro[oci za
prestrukturirawe
Tro[oci za vlo`uvawe vo
nedvi`nosti i oprema
Ostanati rashodi
Vkupno rashodi po segment
Finansiski rezultat po
segment
Danok od dobivka
Dobivka/(zaguba) za
finansiskata godina
Vkupna aktiva po segment
Nealocirana aktiva po
segment
Vkupna aktiva
Vkupno obvrski po segment
Nealocirani obvrski po
segment
Vkupno obvrski
Rabota so
naselenie
Korpo- InvesVlo`.
rativno ticisko
vo
bankar- bankarsopstv.
stvo
stvo Blagajna
hv
Site
ostanati
nezna~ajni
segmenti
Nealocirano
Vkupno
(11,970)
181,127
-
3,875
-
-
-
173,032
28,911
-
42,078
-
-
4,902
-
-
-
-
75,891
-
-
-
-
-
-
-
42,046
42,046
16,941
223,205
-
8,777
-
-
42,046
290,969
-
76,892
-
141
-
-
(924)
76,109
-
-
-
-
-
-
(68,216)
(26,263)
(68,216)
(26,263)
-
-
-
-
-
-
-
-
(26,980)
(26,980)
76,892
-
141
-
-
(223,400)
(318,803)
(250,380)
(268,750)
(10,039)
300,097
-
8,918
-
-
(276,757)
22,219
(518)
21,701
962,413 2,706,512
- 3,110,000 16,986
-
-
6,795,911
962,413 2,706,512 -
-
-
988,930
988,930
988,930
7,784,841
3,110,000 16,986
4,074,138 1,725,151
-
841,984
-
-
-
6,641,273
4,074,138 1,725,151
-
841,984
-
-
52,636
52,636
52,636
6,693,909
Stopanska Banka a.d.Bitola
66
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Izvestuvawe spored segmentite (prodol`uva)
A. Operativni segmenti (prodol`uva)
vo iljadi Denari
2012
Neto-prihodi/(rashodi) od
kamata
Neto-prihodi/(rashodi) od
provizii i nadomesti
Neto-prihodi od trguvawe
Neto-prihodi od drugi
finansiski instrumenti
evidentirani po
objektivnata vrednost
Ostanati operativni prihodi
Prihodi realizirani pome\u
segmentite
Vkupno prihodi po segment
Ispravka na vrednosta na
finansiskite sredstva, na
neto-osnova
Zaguba poradi o[tetuvawe na
nefinansiskite sredstva, na
neto-osnova
Amortizacija
Tro[oci za
prestrukturirawe
Tro[oci za vlo`uvawe vo
nedvi`nosti i oprema
Ostanati rashodi
Vkupno rashodi po segment
Finansiski rezultat po
segment
Danok od dobivka
Dobivka/(zaguba) za
finansiskata godina
Vkupna aktiva po segment
Nealocirana aktiva po
segment
Vkupna aktiva
Vkupno obvrski po segment
Nealocirani obvrski po
segment
Vkupno obvrski
Rabota so
naselenie
Korpo- Invesrativno ticisko
bankar- bankarstvo
stvo Blagajna
Vlo`.
vo
sopstv.
hv
Site
ostanati
nezna~ajni
segmenti
Nealocirano
Vkupno
(30,001)
228,642
-
13,689
-
-
-
212,330
21,452
-
16,164
-
-
2,545
4
-
-
-
40,161
4
-
-
-
-
-
-
35,454
35,454
(8,549)
244,806
-
16,238
-
-
35,454
287,948
- (133,223)
-
- (10,100)
-
(7,911)
(151,234)
-
-
-
-
-
-
(25,926)
(23,465)
(25,926)
(23,465)
-
-
-
-
-
-
-
-
(25,112)
(25,112) (133,223)
-
- (10,100)
- (207,154)
- (264,456)
(232,266)
(422,791)
(33,661)
-
- (229,002)
(144,942)
-
111,583
16,238
10,100
(144,942)
721,439 1,970,635
- 3,386,626
82,224
-
-
6,160,925
721,439 1,970,635
- 3,386,626
82,224
- 1,214,641
- 1,214,641
1,214,641
7,375,566
3,721,959 2,036,858
-
513,892
-
-
-
6,272,710
3,721,959 2,036,858
-
513,892
-
-
75,189
75,189
75,189
6,347,899
Stopanska Banka a.d.Bitola
67
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Izvestuvawe spored segmentite (prodol`uva)
B. Koncentracija na vkupnite prihodi i rashodi po zna~ajni komintenti
Operativni segmenti
vo iljadi Denari
2013
(Bankata oddelno
treba da go
prika`e vkupniot
prihod i rashod
ostvaren od
zna~aen komitent)
Komitent 1
Prihodi
(rashodi)
Komitent 2
Prihodi
(rashodi)
Komitent 3
Prihodi
(rashodi)
Vkupno po
segment
2012
(Bankata oddelno
treba da go
prika`e vkupniot
prihod i rashod
ostvaren od
zna~aen komitent)
Komitent 1
Prihodi
(rashodi)
Komitent 2
Prihodi
(rashodi)
Komitent 3
Prihodi
(rashodi)
Vkupno po
segment
Site
ostanati
nezna~ajni
operativni
seg.
Nealocirano
Vkupno
po zna~aen
komitent
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
68
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Izvestuvawe spored segmentite (prodol`uva)
V. Geografski podra~ja
Site
ostanati
nezna~ajni
geografski
segmenti
Ostanato
vo iljadi Republika
Denari Makedonija
2013
Vkupno
prihodi
Vkupna
aktiva
2012
Vkupno
prihodi
Vkupna
aktiva
Zemji
~lenki
na EU
Evropa
Zemji
(ostana- ~lenki na
ti)
OECD
Nealocirano
Vkupno
274,593
7,583
(226)
3,200
7
-
-
5,812
290,969
6,823,953
831,647
-
116,108
-
-
-
13,133
7,784,841
259,480
26,019
(76)
2,118
-
-
-
-
287,947
6,015,631 1,136,174
-
218,919
-
-
-
5
7,375,566
Stopanska Banka a.d.Bitola
69
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
5
Objektivna vrednost na finansiskite sredstva i finansiskite obvrski
Objektivna vrednost pretstavuva vrednost za koja edno sredstvo mo`e da bide
zameneto ili nekoja obvrska podmirena pod normalni komercijalni uslovi.
Objektivnata vrednost se odreduva vrz osnova na procenkite napraveni od
rakovodstvoto, zavisno od vidot na sredstvoto ili obvrskata.
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti
Smetkovodstvenata vrednost na pari~nite sredstva i pari~nite ekvivalenti
soodvetstvuva na nivnata objektivna vrednost so ogled deka istite vklu~uvaat
gotovina, smetki vo banki i depoziti so kratok rok na dospevawe.
Krediti i pobaruvawata od banki i komitenti
Kreditite i pobaruvawata od banki i komitenti se evidentiraat po amortizirana
nabavna vrednost namalena za rezervirawe poradi o[tetuvawe. Kreditite i
pobaruvawata od komitenti vo najgolem del se so promenliva kamatna stapka i
nivnata proceneta objektivna vrednost se utvrduva preku diskontirawe na idnite
proceneti pari~ni tekovi so primena na efektivna kamatna stapka.
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Vlo`uvawata vo hartii od vrednost vklu~uvaat kamatonosni sredstva koi se ~uvaat
do dospevawe i sredstva klasificirani kako raspolo`livi za proda`ba, koi se
prika`uvaat spored objektivna vrednost. Objektivnata vrednost na sredstvata
raspolo`livi za proda`ba se bazira na objaveni ceni na aktiven pazar.
Ostanati pobaruvawa
Objektivnata vrednost na ostanatite pobaruvawa soodvetstvuva na nivnata
smetkovodstvena vrednost so ogled na nivniot kratok rok na dospevawe.
Depoziti
Procenetata objektivna vrednost na depozitite po viduvawe, pretstavuva iznos koj
treba da se isplati po viduvawe. Objektivnata vrednost na oro~enite depoziti so
promenlivi kamatni stapki e pribli`na na nivnata smetkovodstvena vrednost na
denot na izgotvuvaweto na bilansot na sostojba.
Ostanati obvrski
Smetkovodstvenata vrednost na obvrskite po krediti e pribli`na na nivnata
objektivna vrednost poradi promenlivite kamatni stapki i nivnite promeni.
Obvrski po krediti
Obvrskite po dologoro~nite krediti na Bankata se krediti od finansiski
institucii koi nudat finansiski instrumenti so specifi~ni uslovi, kamati i
dospeanost. Ne postojat sli~ni krediti na pazarot. Ottamu, kamatnite stapki
postaveni od finansiskite institucii se pazarni kamatni stapki. Objektivnata
vrednost na ovie fondovi se procenuva spored sega[nata vrednost na idnite
pari~ni tekovi, namaleni za kamatna stapka na denot na bilans na sostojba na
Bankata za novi sli~ni dolgovi i ostatokot do dospevawe. Smetkovodstveniot iznos
na obvrskite po krediti na datumot na bilans na sostojba soodvetstvuva na nivnata
objektivna vrednost.
Stopanska Banka a.d.Bitola
70
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Objektivna vrednost na finansiskite sredstva i obvrski (prodol`uva)
A.Objektivna vrednost na finansiskite sredstva i obvrski
2013
Smetkovodstvena
Objektivna Smetkovodstvena
vrednost
vrednost
vrednost
vo iljadi Denari
Finansiski sredstva
Pari~ni sredstva i pari~ni
ekvivalenti
2,811,696
2,811,696
2,780,003
Sredstva za trguvawe
Finansiski sredstva po objektivna
vrednost preku bilansot na uspeh,
opredeleni kako takvi pri
po~etnoto priznavawe
Derivatni sredstva ~uvani za
upravuvawe so rizik
Krediti na i pobaruvawa od banki
61,707
Krediti na i pobaruvawa od drugi
komitenti
3,668,925
3,668,925
2,692,075
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
315,290
315,290
627,141
Vlo`uvawa vo pridru`eni
dru[tva
Pobaruvawa za danok na dobivka
(tekoven)
951
951
Ostanati pobaruvawa
48,486
48,486
31,503
Zalo`eni sredstva
Odlo`eni dano~ni sredstva
Finansiski obvrski
Obvrski za trguvawe
Finansiski obvrski po objektivna
vrednost preku bilansot na uspeh,
opredeleni kako takvi pri
po~etnoto priznavawe
Derivatni obvrski ~uvani za
upravuvawe so rizik
Depoziti na banki
Depoziti na drugi komitenti
Izdadeni dol`ni~ki hartii od
vrednost
Obvrski po krediti
Subordinirani obvrski
Obvrski za danok na dobivka
(tekoven)
Odlo`eni dano~ni obvrski
Ostanati obvrski
2012
Objektivna
vrednost
2,780,003
-
61,707
2,692,075
627,141
31,503
-
-
-
-
-
-
-
-
-
156,178
5,663,030
156,178
5,663,030
22,933
5,309,067
22,933
5,309,067
807,236
-
807,236
-
920,904
-
920,904
-
52,636
52,636
74,750
74,750
Stopanska Banka a.d.Bitola
71
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Objektivna vrednost na finansiskite sredstva i obvrski (prodol`uva)
B.Nivoa na objektivna vrednost na finansiskite sredstva i obvrski, mereni po objektivna vrednost
B1. Nivoa na objektivna vrednost na finansiskite sredstva i obvrski, mereni po objektivna vrednost
vo iljadi Denari
2013
Finansiski sredstva
mereni po objektivna
vrednost
Sredstva za trguvawe
Finansiski sredstva po
objektivna vrednost preku
bilansot na uspeh,
opredeleni kako takvi
pri po~etnoto priznavawe
Derivatni sredstva
~uvani za upravuvawe so
rizik
Vlo`uvawa vo hartii od
vrednost raspolo`livi za
proda`ba
Vkupno
Finansiski obvrski
mereni po objektivna
vrednost
Obvrski za trguvawe
Finansiski obvrski po
objektivna vrednost preku
bilansot na uspeh,
opredeleni kako takvi
pri po~etnoto priznavawe
Derivatni obvrski ~uvani
za upravuvawe so rizik
Vkupno
Bele[ka
Nivo 1
Nivo 2
Nivo 3
Vkupno
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
21
-
-
-
-
23.1
19,956
-
19,956
-
19,956
-
19,956
32
-
-
-
-
33
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
72
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Objektivna vrednost na finansiskite sredstva i obvrski (prodol`uva)
B.Nivoa na objektivna vrednost na finansiskite sredstva i obvrski, mereni po objektivna vrednost
(prodol`uva)
B1. Nivoa na objektivna vrednost na finansiskite sredstva i obvrski, mereni po objektivna vrednost
(prodol`uva)
vo iljadi Denari
2012
Finansiski sredstva
mereni po objektivna
vrednost
Sredstva za trguvawe
Finansiski sredstva po
objektivna vrednost preku
bilansot na uspeh,
opredeleni kako takvi
pri po~etnoto priznavawe
Derivatni sredstva
~uvani za upravuvawe so
rizik
Vlo`uvawa vo hartii od
vrednost raspolo`livi za
proda`ba
Vkupno
Finansiski obvrski
mereni po objektivna
vrednost
Obvrski za trguvawe
Finansiski obvrski po
objektivna vrednost preku
bilansot na uspeh,
opredeleni kako takvi
pri po~etnoto priznavawe
Derivatni obvrski ~uvani
za upravuvawe so rizik
Vkupno
Bele[ka
Nivo 1
Nivo 2
Nivo 3
Vkupno
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
21
-
-
-
-
23.1
-
82,224
-
82,224
-
82,224
-
82,224
32
-
-
-
-
33
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
73
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Objektivna vrednost na finansiskite sredstva i obvrski (prodol`uva)
B.Nivoa na objektivna vrednost na finansiskite sredstva i obvrski, mereni po objektivna vrednost
(prodol`uva)
B2. Transferi pome\u nivoata 1 i 2 na objektivnata vrednost
2013
2012
Transferi od
Transferi od
Transferi od
Transferi od
vo iljadi Denari
Nivo 1 vo Nivo 2
Nivo 2 vo Nivo 1
Nivo1 vo Nivo 2
Nivo 2 vo Nivo 1
Fiansiski sredstva mereni
po objektivna vrednost
Sredstva za trguvawe
Finansiski sredstva po
objektivna vrednost preku
bilansot na uspeh,
opredeleni kako takvi pri
po~etnoto priznavawe
Derivativni sredstva ~uvani
za upravuvawe so rizik
Vlo`uvawa vo hartii od
vrednost, raspolo`livi za
proda`ba
Vkupno
Finansiski obvrski
mereni po objektivna
vrednost
Obvrski za trguvawe
Finansiski obvrski po
objektivna vrednost preku
bilansot na uspeh,
opredeleni kako takvi pri
po~etnoto priznavawe
Derivativni obvrski ~uvani
za upravuvawe so rizik
Vkupno
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
74
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Objektivna vrednost na finansiskite sredstva i obvrski (prodol`uva)
B.Nivoa na objektivna vrednost na finansiskite sredstva i obvrski, mereni po objektivna vrednost
(prodol`uva)
B3.Usoglasuvawe na dvi`ewata vo tekot na godinata vo objektivnite vrednosti mereni vo Nivo 3
vo iljadi Denari
Sostojba na 1 januari
2013
Dobivki/(zagubi)
priznaeni vo:
- Bilansot na uspeh
- Ostanati
dobivki/(zagubi) vo
periodot koi ne se
prika`uvaat vo
Bilansot na uspeh
Kupuvawa na
finansiski
instrumenti vo
periodot
Prodadeni
finansiski
instrumenti vo
periodot
Izdadeni finansiski
instrumenti vo
periodot
Plateni finansiski
instrumenti vo
periodot
Reklasificirani
finansiski
instrumenti vo/(od)
Nivo 3
Reklasificirani vo
Krediti i pobaruvawa
Sostojba na 31
dekemvri 2013
Vkuno
dobivki/(zagubi)
prizn. vo Bilansot na
uspeh za finan.
sredstva i obvrski
koi se ~uvaat na 31
dekemvri2013
Obvrski
za
trguvawe
Finan.
obvrski po
obj. vred.
preku
bilansot na
uspeh,
opred. kako
takvi pri
po~et. priz.
Vkupno
obvrski
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sre.
za
trguvawe
Finan. sred.
po obj. vred.
preku
bilansot na
uspeh,
opred. kako
takvi pri
po~et. priz.
Vlo`uvawe
vo hart. od
vrednost,
raspolo`livi za
proda`ba
Vkupno
sredstva
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
75
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Objektivna vrednost na finansiskite sredstva i obvrski (prodol`uva)
B.Nivoa na objektivna vrednost na finansiskite sredstva i obvrski, mereni po objektivna vrednost
(prodol`uva)
B3.Usoglasuvawe na dvi`ewata vo tekot na godinata vo objektivnite vrednosti mereni vo Nivo 3
(prodol`uva)
vo iljadi Denari
Sostojba na 1 januari
2012
Dobivki/(zagubi)
priznaeni vo:
- Bilansot na uspeh
- Ostanati
dobivki/(zagubi) vo
periodot koi ne se
prika`uvaat vo
Bilansot na uspeh
Kupuvawa na
finansiski
instrumenti vo
periodot
Prodadeni
finansiski
instrumenti vo
periodot
Izdadeni finansiski
instrumenti vo
periodot
Plateni finansiski
instrumenti vo
periodot
Reklasificirani
finansiski
instrumenti vo/(od)
Nivo 3
Reklasificirani vo
Krediti i pobaruvawa
Sostojba na 31
dekemvri 2012
Vkupno
dobivki/(zagubi)
prizn. vo Bilansot na
uspeh za finan.
sredstva i obvrski
koi se ~uvaat na 31
dekemvri2012
Obvrski
za
trguvawe
Finan.
obvrski po
obj. vred.
preku
bilansot na
uspeh,
opred. kako
takvi pri
po~et. priz.
Vkupno
obvrski
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sre.
za
trguvawe
Finan. sred.
po obj. vred.
preku
bilansot na
uspeh,
opred. kako
takvi pri
po~et. priz.
Vlo`uvawe
vo hart. od
vrednost,
raspolo`livi za
proda`ba
Vkupno
sredstva
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
76
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
6
Neto-prihodi/(rashodi) od kamata
A.Struktura na prihodite i rashodite od kamata spored vidot na finansiskite instrumenti
2013
2012
Prihodi od kamata
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti
Finansiski sredstva po objektivna vrednost preku bilansot na
uspeh, opredeleni kako takvi pri po~etnoto priznavawe
Derivatni sredstva ~uvani za upravuvawe so rizik
Krediti na i pobaruvawa od banki
Krediti na i pobaruvawa od komitenti
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Ostanati pobaruvawa
(Ispravka na vrednosta na prihod od kamata, na neto-osnova)
Naplateni prethodno otpi[ani kamati
Vkupno prihodi od kamata
28,548
38,247
22
229,887
13,024
4,598
(1,932)
27,342
301,489
3,192
233,266
3,634
2,242
(19,012)
92,439
354,008
Rashodi za kamata
Finansiski obvrski po objektivna vrednost preku bilansot na
uspeh, opredeleni kako takvi pri po~etnoto priznavawe
Derivatni obvrski ~uvani za upravuvawe so rizik
Depoziti na banki
Depoziti na drugi komitenti
Izdadeni dol`ni~ki hartii od vrednost
Obvrski po krediti
Subordinirani obvrski
Ostanati obvrski
Vkupno rashodi za kamata
Neto- prihodi(rashodi) od kamata
541
119,337
7,856
723
128,457
173,032
7
130,010
11,298
363
141,678
212,330
2013
2012
Prihodi od kamata
Nefinansiski dru[tva
Dr`ava
Neprofitni institucii koi im slu`at na doma]instvata
Banki
Ostanati finansiski dru[tva (nebankarski)
Doma]instva
Nerezidenti
(Ispravka na vrednosta na prihod od kamata, na neto-osnova)
Naplateni prethodno otpi[ani kamati
Vkupno prihodi od kamata
154,279
13,027
52
33,168
75,554
(1,932)
27,341
301,489
181,295
3,634
101
36,815
58,736
(19,012)
92,439
354,008
Rashodi za kamata
Nefinansiski dru[tva
Dr`ava
Neprofitni institucii koi im slu`at na doma]instvata
Banki
Ostanati finansiski dru[tva (nebankarski)
Doma]instva
Nerezidenti
Vkupno rashodi za kamata
Neto- prihodi/(rashodi) od kamata
10,647
4,445
401
4,675
20,764
87,525
128,457
173,032
22,645
6,727
443
4,942
18,184
88,737
141,678
212,330
B.Sektorska analiza na prihodite i rashodite od kamata spored sektorot
Stopanska Banka a.d.Bitola
77
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
7
Neto-prihodi/(rashodi) od provizii i nadomesti
A.Struktura na prihodite i rashodite od provizii i nadomesti spored vidot na finansiskite
aktivnosti
2013
Prihodi od provizii i nadomesti
Kreditirawe
21,947
Platen promet
- vo zemjata
41,835
- so stranstvo
12,876
Akreditivi i garancii
4,250
Brokersko rabotewe
Upravuvawe so sredstvata
Komisiski i doveritelski aktivnosti
5,102
Izdavawe hartii od vrednost
Ostanato
12,416
Vkupno prihodi od provizii i nadomesti
98,426
Rashodi od provizii i nadomesti
Kreditirawe
Platen promet
- vo zemjata
- so stranstvo
Akreditivi i garancii
Brokersko rabotewe
Upravuvawe so sredstvata
Komisiski i doveritelski aktivnosti
Izdavawe hartii od vrednost
Ostanato
Vkupno rashodi od provizii i nadomesti
Neto- prihodi/(rashodi) od provizii i nadomesti
2012
11,188
29,946
11,143
7,215
2,379
10,324
72,195
1,638
1,638
18,774
2,123
22,535
75,891
22,735
7,661
32,034
40,161
B.Sektorska analiza na prihodite i rashodite od provizii i nadomesti
2013
2012
Prihodi od provizii i nadomesti
Nefinansiski dru[tva
Dr`ava
Neprofitni institucii koi im slu`at na doma]instvata
Banki
Ostanati finansiski dru[tva (nebankarski)
Doma]instva
Nerezidenti
Vkupno prihodi od provizii i nadomesti
63,591
56
964
4,902
28,896
17
98,426
47,539
11
647
2,545
21,325
126
72,195
Rashodi od provizii i nadomesti
Nefinansiski dru[tva
Dr`ava
Neprofitni institucii koi im slu`at na doma]instvata
Banki
Ostanati finansiski dru[tva (nebankarski)
Doma]instva
Nerezidenti
Vkupno rashodi od provizii i nadomesti
Neto- prihodi/(rashodi) od provizii i nadomesti
7,898
13,448
1,189
22,535
75,891
13,858
17,661
515
32,034
40,161
Stopanska Banka a.d.Bitola
78
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
8
Neto-prihodi od trguvawe
2013
2012
Dobivka/(zaguba) od promenite na objektivnata vrednost na
dol`ni~kite hartii od vrednost na neto-osnova
- realizirana
- nerealizirana
-
-
Dobivka/(zaguba) od promenite na objektivnata vrednost na
sopstveni~kite instrumenti na neto-osnova
- realizirana
- nerealizirana
Prihodi od dividenda od sredstvata za trguvawe
Prihodi od kamata od sredstvata za trguvawe
-
3
2
Dobivka/(zaguba) od promenite na objektivnata vrednost na
dol`ni~kite hartii od vrednost na neto-osnova
- realizirana
- nerealizirana
-
-
Dobivka/(zaguba) od promenite na objektivnata vrednost na
depozitite za trguvawe na neto-osnova
- realizirana
- nerealizirana
-
-
Dobivka/(zaguba) od promenite na objektivnata vrednost na
ostanatite finansiski obvrski za trguvawe na neto-osnova
- realizirana
- nerealizirana
Rashodi za kamata od finansiski obvrski ~uvani za trguvawe
-
-
Dobivka/(zaguba) od promenite na objektivnata vrednost na
derivatite ~uvani za trguvawe na neto-osnova
- realizirana
- nerealizirana
Neto-prihodi od trguvawe
-
5
Sredstva za trguvawe
Obvrski za trguvawe
Stopanska Banka a.d.Bitola
79
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
9
Neto-prihodi od drugi finansiski instrumenti evidentirani po objektivna
vrednost
Finansiski sredstva po objektivna vrednost preku bilansot
na uspeh, opredeleni kako takvi pri po~etnoto priznavawe
Dobivka/(zaguba) od promenite na objektivnata vrednost na
dol`ni~kite hartii od vrednost na neto-osnova
- realizirana
- nerealizirana
2013
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dobivka/(zaguba) od promenite na objektivnata vrednost na
sopstveni~kite instrumenti, na neto-osnova
- realizirana
- nerealizirana
Prihodi od dividenda od finansiskite sredstva po objektivna
vrednost preku bilansot na uspeh
Dobivka/(zaguba) od promenite na objektivnata vrednost na
kreditite i pobaruvawata po objektivna vrednost preku bilansot
na uspeh na neto-osnova
- realizirana
- nerealizirana
Finansiski obvrski po objektivna vrednost preku bilansot
na uspeh, opredeleni kako takvi pri po~etnoto priznavawe
Dobivka/(zaguba) od promenite na objektivnata vrednost na
dol`ni~kite hartii od vrednost na neto-osnova
- realizirana
- nerealizirana
Dobivka/(zaguba) od promenite na objektivnata vrednost na
depozitite po objektivna vrednost preku bilansot na uspeh na
neto-osnova
- realizirana
- nerealizirana
Dobivka/(zaguba) od promenite na objektivnata vrednost na
obvrskite po krediti po objektivna vrednost preku bilansot na
uspeh, na neto-osnova
- realizirana
- nerealizirana
Dobivka/(zaguba) od promenite na objektivnata vrednost na
ostanatite finansiski obvrski po objektivna vrednost preku
bilansot na uspeh na neto-osnova
- realizirana
- nerealizirana
Dobivka/(zaguba) od promenite na objektivnata vrednost na
derivatite ~uvani za upravuvawe so rizik po objektivna vrednost
preku bilansot na uspeh, na neto-osnova
- realizirana
- nerealizirana
Neto-prihodi od drugi finansiski instrumenti
evidentirani po objektivnata vrednost
10
Neto-prihodi/(rashodi) od kursni razliki
Realizirani prihodi/(rashodi) od kursnite razliki, na neto-osnova
Nerealizirani prihodi/(rashodi) od kursnite razliki, na netoosnova
- kursni razliki na ispravkata na vrednosta na finansiskite
sredstva na neto osnova
- kursni razliki na posebna rezerva za vonbilansna izlo`enost na
neto-osnova
- ostanati kursni razliki na neto osnova
Neto-prihodi/(rashodi) od kursnite razliki
2013
16,549
2012
38,431
(24)
(3)
(8,957)
7,568
(24,749)
13,679
Stopanska Banka a.d.Bitola
80
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
11
Ostanati prihodi od dejnosta
Dobivka od proda`bata na sredstvata raspolo`livi za proda`ba
Dividenda od sopstveni~kite instrumenti raspolo`livi za
proda`ba
Neto-prihodi od vlo`uvawata vo podru`nici i pridru`eni dru[tva
Kapitalna dobivka od proda`bata na:
- nedvi`nosti i oprema
- nematerijalni sredstva
- prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa
- netekovni sredstva koi se ~uvaat za proda`ba i grupa za otu\uvawe
Prihodi od kirii
Prihodi od dobieni sudski sporovi
Naplateni prethodno otpi[ani pobaruvawa
Osloboduvawe na posebnata rezerva i rezervirawa za:
- vonbilansni kreditni izlo`enosti
- potencijalni obvrski vrz osnova na sudski sporovi
- penzii i drugi koristi za vrabotenite
- prestrukturirawa
- nepovolni dogovori
- ostanati rezervirawa
Ostanato
Vkupno ostanati prihodi od dejnosta
2013
2012
-
-
7,932
-
2,681
-
14,245
2,057
-
166
7,791
-
7,450
2,794
34,478
9.070
2,066
21,774
Stopanska Banka a.d.Bitola
81
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
12
Ispravka na vrednosta na finansiskite sredstva, na neto-osnova
2013
Ispravka na vrednosta na poedine~na osnova
Dopolnitelna ispravka na vrednosta
(Osloboduvawe na ispravkata na vrednosta)
Ispravka na vrednosta na grupna osnova
Dopolnitelna ispravka na vrednosta
(Osloboduvawe na ispravkata na vrednosta)
Vkupno ispravka na vrednosta na
finansiskite sredstva, na neto osnova
2012
Ispravka na vrednosta na poedine~na osnova
Dopolnitelna ispravka na vrednosta
(Osloboduvawe na ispravkata na vrednosta)
Ispravka na vrednosta na grupna osnova
Dopolnitelna ispravka na vrednosta
(Osloboduvawe na ispravkata na vrednosta)
Vkupno ispravka na vrednosta na
finansiskite sredstva, na neto osnova
Krediti na i
pobaruvawa od
banki
Krediti na i
pobaruvawa od
drugi
komitenti
Vlo`uvawa vo
fin. sredstva
raspolo`. za
proda`ba
Vlo`uvawa vo
fin. sredstva
koi se ~uvaat
do dospevawe
Pari~ni
sredstva i
pari~ni
ekvivalenti
Pobaruvawa
za provizii i
nadomesti
Ostanati
pobaruvawa
Vkupno
-
12,300
(89,190)
(76,890)
60
(201)
(141)
-
-
514
(140)
374
1,544
(996)
548
14,418
(90,527)
(76,109)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(76,890)
(141)
-
-
374
548
(76,109)
-
260,869
(125,371)
135,498
10,113
(13)
10,100
-
(2,295)
(2,295)
-
8,479
(548)
7,931
279,461
(128,227)
151,234
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135,498
10,100
-
(2,295)
-
7,931
151,234
Stopanska Banka a.d.Bitola
82
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
13
Zaguba poradi o[tetuvawe na nefinansiskite sredstva, na neto-osnova
Nedvi`nosti i Nematerijalni
oprema
sredstva
2013
Dopolnitelna zaguba poradi o[tetuvawe
(Osloboduvawe na zagubata poradi
o[tetuvawe)
Vkupno zaguba poradi o[tetuvawe na
nefinansiskite sredstva, na neto-osnova
2012
Dopolnitelna zaguba poradi o[tetuvawe
(Osloboduvawe na zagubata poradi
o[tetuvawe)
Vkupno zaguba poradi o[tetuvawe na
nefinansiskite sredstva, na neto-osnova
Prezemeni sredstva
vrz osnova na
nenaplateni
pobaruvawa
Netekovni sredstva
koi se ~uvaat za
proda`ba i grupa za
otu\uvawe
Ostanati
nefinansiski
sredstva
Nekontrolirano u~estvo
Vkupno
-
-
68,216
-
-
-
68,216
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68,216
-
-
-
68,216
-
-
25,926
-
-
-
25,926
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,926
-
-
-
25,926
Stopanska Banka a.d.Bitola
83
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
14
Tro[oci za vrabotenite
Kratkoro~ni koristi za vrabotenite
- Plati
- Zadol`itelni pridonesi za socijalno i zdravstveno osiguruvawe
- Kratkoro~ni plateni otsustva
- Tro[oci za privremeno vrabotuvawe
- Udel vo dobivkata i nagradi
- Nemonetarni koristi
Koristi po prestanokot na vrabotuvaweto
- Pridonesi kon penziskite planovi za definirani pridonesi
- Koristi pri penzioniraweto
- Zgolemuvawe na obvrskata za penziski planovi za definirani
koristi
- Zgolemuvawe na obvrskata za drugi dolgoro~ni koristi
- Drugi koristi pri prestanokot na vrabotuvaweto
Koristi poradi prestanokot na vrabotuvaweto
Pla]awa na vrabotenite vrz osnova na akcii, podmireni so
sopstveni~ki instrumenti
Pla]awa na vrabotenite vrz osnova na akcii, podmireni so pari~ni
sredstva
Ostanato
Vkupno tro[oci za vrabotenite
15
2013
2012
77,846
37,120
136
115,102
76,988
37,954
1,500
116,442
-
-
-
-
-
-
4,877
4,877
119,979
2,572
2,572
119,014
2013
2012
8,058
8,058
7,700
7,700
8,716
899
1,590
6,408
592
18,205
26,263
5,727
92
1,525
8,259
163
15,766
23,466
Amortizacija
Amortizacija na nematerijalnite sredstva
Interno razvien softver
Kupen softver od nadvore[ni dobavuva~i
Drugi interno razvieni nematerijalni sredstva
Drugi nematerijalni sredstva
Vlo`uvawa vo nematerijalnite sredstva zemeni pod zakup
Amortizacija na nedvi`nostite i opremata
Grade`ni objekti
Transportni sredstva
Mebel i kancelariska oprema
Ostanata oprema
Drugi stavki na nedvi`nostite i opremata
Vlo`uvawa vo nedvi`nostite i opremata zemeni pod zakup
Vkupno amortizacija
Stopanska Banka a.d. Bitola
84
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
16
Ostanati rashodi od dejnosta
Zaguba od proda`bata na sredstvata raspolo`livi za proda`ba
Tro[oci za licencirawe na softverot
Premii za osiguruvawe na depozitite
Premii za osiguruvawe na imotot i na vrabotenite
Materijali i uslugi
Administrativni i tro[oci za marketing
Ostanati danoci i pridonesi
Tro[oci za kirii
Tro[oci za sudski sporovi
Posebna rezerva za vonbilansna izlo`enost, na neto-osnova
Rezervirawa za penziskite i za drugi koristi za vrabotenite, na
neto-osnova
Rezervirawa za potencijalnite obvrski vrz osnova na sudski
sporovi, na neto-osnova
Drugi rezervirawa, na neto-osnova
Zaguba od proda`bata na:
- nedvi`nosti i oprema
- nematerijalni sredstva
- prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa
- netekovni sredstva koi se ~uvaat za proda`ba i grupa za otu\uvawe
Rashodi od po~etno priznavawe na prezemeni sredstva
Ostanato
Vkupno ostanati rashodi od dejnosta
17
2013
2012
26,980
5,094
54,868
6,806
329
8,037
5,380
2,472
25,110
2,321
56,641
4,606
386
7,987
797
7,947
-
-
13,298
7,137
130,401
7,454
113,249
Danok na dobivka
A.Rashodi/ prihodi za tekoven i odlo`en danok
Tekoven danok na dobivka
Rashod/(prihod) za tekovniot danok na dobivka za godinata
Korekcii za prethodni godini
Koristi od prethodno nepriznaeni dano~ni zagubi, dano~ni krediti
ili privremeni razliki od prethodni godini
Promeni vo smetkovodstveni politiki i gre[ki
Ostanato
Odlo`en danok na dobivka
Odlo`en danok od dobivka koj proizleguva od privremeni razliki
za godinata
Priznavawe na prethodno nepriznaeni dano~ni zagubi
Promeni vo dano~nata stapka
Voveduvawe novi danoci
Koristi od prethodno nepriznaeni dano~ni zagubi, dano~ni krediti
ili privremeni razliki od prethodni godini
Ostanato
Vkupno rashodi/(povrat) na danokot na dobivka
Tekoven danok na dobivka
Priznaen vo bilansot na uspeh
Priznaen vo kapitalot i rezervite
Odlo`en danok na dobivka
Priznaen vo bilansot na uspeh
Priznaen vo kapitalot i rezervite
Vkupno rashodi/(povrat) na danokot na dobivka
2013
2012
(518)
-
(1,616)
-
(518)
(1,616)
-
-
(518)
(1,616)
2013
2012
(518)
(518)
1,616
1,616
(518)
1,616
Stopanska Banka a.d. Bitola
85
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Danok na dobivka (prodol`uva)
B.Usoglasuvawe pome\u prose~nata efektivna dano~na stapka i primenlivata dano~na stapka
vo %
vo %
2013
2012
Dobivka/(zaguba) pred odano~uvaweto
Danok od dobivka soglasno so primenlivata
dano~na stapka
Efekt od razli~ni dano~ni stapki vo drugi
zemji
Korekcii za prethodni godini i promeni vo
dano~nata stapka
Odano~en prihod vo stranstvo
Rashodi nepriznaeni za dano~ni celi
Dano~no oslobodeni prihodi
Dano~ni osloboduvawa nepriznaeni vo
bilansot na uspeh
Priznavawe na prethodno nepriznaeni dano~ni
zagubi
Koristi od prethodno nepriznaeni dano~ni
zagubi, dano~ni krediti ili privremeni
razliki od prethodni godini
Promeni na odlo`eniot danok
Ostanato
Vkupno rashodi/(povrat) na danokot na
dobivka
Prose~na efektivna dano~na stapka
22,219
(144,942)
-
-
-
-
-
-
-
-
2.33%
-
(518)
-
1.11%
-
(1,616)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.33%
(518)
1.11%
(1,616)
V. Danok na dobivka od ostanati dobivki/(zagubi) vo periodot koi ne se prika`uvaat vo Bilansot na
uspeh
2013
2012
(rashod)/popred (rashod)/popred
vrat na namaleno odanovrat na
namaleno
odanodanok na
za danok
~uvadanok na za danok na
~uvawe
dobivka na dobivka
we
dobivka
dobivka
Revalorizaciska rezerva za sredstva
raspolo`livi za proda`ba
Rezerva za instrumenti za za[tita od
rizikot od pari~nite tekovi
Rezerva za instrumenti za za[tita od
rizikot od neto-vlo`uvawe vo
stransko rabotewe
Rezerva od kursni razliki od
vlo`uvawe vo stransko rabotewe
Udel vo ostanatite dobivki/(zagubi)
od pridru`enite dru[tva koi ne se
prika`uvaat vo Bilansot na uspeh
Ostanati dobivki/(zagubi) koi ne se
prika`uvaat vo Bilansot na uspeh
Vkupno ostanati dobivki/(zagubi)
vo periodot koi ne se prika`uvaat
vo Bilansot na uspeh
-
Stopanska Banka a.d. Bitola
86
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
18
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti
2013
2012
Pari~ni sredstva vo blagajna
Smetka i depoziti vo NBRM, osven zadol`itelni depoziti vo
stranska valuta
Tekovni smetki i transakciski depoziti kaj stranski banki
Tekovni smetki i transakciski depoziti kaj doma[ni banki
149,797
144,313
376,820
705,148
1,323
397,282
848,434
3,218
Blagajni~ki zapisi so koi mo`e da se trguva na sekundarniot pazar
Dr`avni zapisi so koi mo`e da se trguva na sekundarniot pazar
Oro~eni depoziti so period na dospevawe do tri meseci
Ostanati kratkoro~ni visoko likvidni sredstva
Pobaruvawa vrz osnova na kamati
(Ispravka na vrednosta)
Vklu~eno vo pari~nite sredstva i pari~nite ekvivalenti za
potrebite na Izve[tajot za pari~niot tek
Zadol`itelni depoziti vo stranska valuta
Ograni~eni depoziti
(Ispravka na vrednosta)
Vkupno
429,420
967,802
475
437
(13)
699,352
489,823
3,314
627
(149)
2,631,209
180,487
2,811,696
2,586,214
193,789
2,780,003
2013
2012
149
2,433
(136)
13
(2,295)
11
149
Dvi`ewe na ispravkata na vrednosta
Sostojba na 1 januari
Ispravka na vrednosta za godinata
- dopolnitelna ispravka na vrednosta
- (osloboduvawe na ispravkata na vrednosta)
(Prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa)
Efekt od kursni razliki
(Otpi[ani pobaruvawa)
Sostojba na 31 dekemvri
Soglasno Odluka za zadol`itelna rezerva donesena od strana na Narodna Banka na
Republika Makedonija, stapkata na zadol`itelna rezerva na Bankata iznesuva 8%
(2012: 10%) za obvrski vo doma[na valuta, 20% (2012: 20%) za obvrski vo doma[na
valuta so valutna klauzula i 15% (2012: 13%) za obvrski vo stranska valuta.
Osnovata na zadol`itelnata rezerva se utvrduva kako prosek od sostojbata na
obvrskite od bilansite na Bankata za sekoj kalendarski den od prethodniot mesec.
Periodot na ispolnuvawe na zadol`itelnata rezerva e od 11ti vo tekovniot mesec
do 10ti vo sledniot mesec.
Zadol`itelnata rezerva na Bankata vo devizi se izdvojuva na posebni devizni
smetki na NBRM vo stranstvo i se ispolnuva vo evra na fiksno nivo.
Kamatnata stapka na zadol`itelnata rezerva vo denari vo tekot na 2013 godina
iznesuva[e 1% godi[no (2012: 1% godi[no). Kamatnata stapka na zadol`itelnata
rezerva vo devizi vo tekot na 2013 i 2012 godina iznesuva[e 0.1% godi[no.
So sostojba na 31 dekemvri 2012 del od blagajni~kite zapisi vo iznos od 300,000
iljadi Denari se dadeni kako obezbeduvawe po repo dogovor so NBRM (Bele[ka 36).
Na 31 dekemvri 2013 Bankata nema aktivni repo dogovori.
So sostojba na 31 dekemvri 2013 godina, blagajni~kite zapisi izdadeni od NBRM se
so rok na dostasuvawe od 35 dena (2012: 28 dena) i kamatni stapki vo visina od 3.25
% godi[no (2012: 3.87% godi[no).
Stopanska Banka a.d. Bitola
87
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
19
Sredstva za trguvawe
A. Struktura na sredstvata za trguvawe spored vidot na finansiskiot instrument
2013
Hartii od vrednost za trguvawe
Dol`ni~ki hartii od vrednost za trguvawe
- Blagajni~ki zapisi za trguvawe
- Dr`avni zapisi za trguvawe
- Ostanati instrumenti na pazarot na pari
- Obvrznici izdadeni od dr`avata
- Korporativni obvrznici
- Ostanati dol`ni~ki instrumenti
Kotirani
Nekotirani
Sopstveni~ki instrumenti za trguvawe
- Sopstveni~ki instrumenti izdadeni od banki
- Ostanati sopstveni~ki instrumenti
Kotirani
Nekotirani
Derivati za trguvawe
- Dogovori zavisni od promenata na kamatnata stapka
- Dogovori zavisni od promenata na kursot
- Dogovori zavisni od promenata na cenata na hartiite
od vrednost
- Drugi dogovori koi gi ispolnuvaat kriteriumite na
MSS 39
Vkupno sredstva za trguvawe
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
88
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Sredstva za trguvawe (prodol`uva)
B. Preklasificirani sredstva za trguvawe
B1. Sostojba na preklasificiranite sredstva za trguvawe
2013
preklasificiran iznos
(na datumot na
preklasifikacija)
smetkovodstvena
vrednost na 31.12.2013
2012
objektivna vrednost na
smetkovodstvena
31.12.2013
vrednost na 31.12.2012
objektivna vrednost
na 31.12.2012
Sredstva za trguvawe preklasificirani vo 2013 vo:
- finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba
-
-
-
-
-
- krediti i pobaruvawa od banki
-
-
-
-
-
- krediti i pobaruvawa od drugi komitenti
-
-
-
-
-
- finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba
-
-
-
-
-
- krediti i pobaruvawa od banki
-
-
-
-
-
- krediti i pobaruvawa od drugi komitenti
-
-
-
-
-
Sredstva za trguvawe preklasificirani vo 2012 vo:
Stopanska Banka a.d.Bitola
89
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Sredstva za trguvawe (prodol`uva)
B. Preklasificirani sredstva za trguvawe (prodol`uva)
B2. Dobivki i zagubi od preklasificiranite sredstva za trguvawe
preklasificirani vo tekot na 2013
Ostanati dobivki/
Bilans na uspeh 2013
(zagubi) 2013
Period pred preklasifikacija
Sredstva za trguvawe
preklasificirani vo finansiski
sredstva raspolo`livi za proda`ba
- neto-prihodi od trguvawe
Sredstva za trguvawe
preklasificirani vo krediti i
pobaruvawa od banki
- neto-prihodi od trguvawe
Sredstva za trguvawe
preklasificirani vo krediti i
pobaruvawa od drugi komitenti
Period po preklasifikacija
Sredstva za trguvawe
preklasificirani vo finansiski
sredstva raspolo`livi za proda`ba
- prihodi od kamata
- ispravka na vrednosta na
finansiskite sredstva, na neto osnova
- promeni vo objektivnata vrednost, na
neto osnova
Sredstva za trguvawe
preklasificirani vo krediti i
pobaruvawa od banki
- prihodi od kamata
- ispravka na vrednosta na
finansiskite sredstva, na neto osnova
Sredstva za trguvawe
preklasificirani vo krediti i
pobaruvawa od drugi komitenti
- prihodi od kamata
- ispravka na vrednosta na
finansiskite sredstva, na neto osnova
-
preklasificirani vo tekot na 2012
Ostanati dobivki/
(zagubi) 2013
Bilans na uspeh 2012
-
Ostanati dobivki/
(zagubi) 2012
-
Bilans na uspeh 2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d. Bitola
90
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Sredstva za trguvawe (prodol`uva)
B. Preklasificirani sredstva za trguvawe (prodol`uva)
B3. Dobivki ili zagubi koi bi bile priznaeni vo Bilansot na uspeh dokolku sredstvata ne bile preklasificirani
preklasificirani vo tekot na
preklasificirani vo tekot na 2012
2013
Bilans na uspeh 2013
Bilans na uspeh 2013
Bilans na uspeh 2012
Sredstva za trguvawe preklasificirani vo finansiski sredstva
raspolo`livi za proda`ba
- neto-prihodi od trguvawe
Sredstva za trguvawe preklasificirani vo krediti i pobaruvawa od banki
- neto-prihodi od trguvawe
Sredstva za trguvawe preklasificirani vo krediti i pobaruvawa od drugi
komitenti
- neto-prihodi od trguvawe
-
-
Stopanska Banka a.d Bitola
91
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
20
Finansiski sredstva po objektivna vrednost preku bilansot na uspeh,
opredeleni kako takvi pri po~etnoto priznavawe
Dol`ni~ki hartii od vrednost
- Blagajni~ki zapisi
- Dr`avni zapisi
- Ostanati instrumenti na pazarot na pari
- Obvrznici izdadeni od dr`avata
- Korporativni obvrznici
- Ostanati dol`ni~ki instrumenti
Kotirani
Nekotirani
Sopstveni~ki instrumenti
- Sopstveni~ki instrumenti izdadeni od banki
- Ostanati sopstveni~ki instrumenti
Kotirani
Nekotirani
Krediti na i pobaruvawa od banki
Krediti na i pobaruvawa od drugi komitenti
Vkupno finansiski sredstva po objektivna vrednost
preku bilansot na uspeh, opredeleni kako takvi pri
po~etnoto priznavawe
2013
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
92
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
21
Derivativni sredstva i obvrski ~uvani za upravuvawe so rizik
A. Derivati za za[tita od rizik/Derivati ~uvani
za upravuvawe so rizik
A.1 Spored vidot na promenlivata
Derivati ~uvani za upravuvawe so rizik
Dogovori zavisni od promenata na kamatnata stapka
Dogovori zavisni od promenata na kursot
Dogovori zavisni od promenata na cenata na hartiite
od vrednost
Drugi dogovori koi gi ispolnuvaat kriteriumite na
MSS 39
Vkupno derivati ~uvani za upravuvawe so rizik
A.2 Spored vidot na za[tita od rizik
Za[tita od rizikot od objektivnata vrednost
Za[tita od rizikot od pari~nite tekovi
Za[tita od rizikot od neto-vlo`uvawe vo stransko
rabotewe
Vkupno derivati ~uvani za upravuvawe so rizik
B. Vgradeni derivati
Dogovori zavisni od promenata na kamatnata stapka
Dogovori zavisni od promenata na kursot
Dogovori zavisni od promenata na cenata na hartiite
od vrednost
Drugi dogovori koi gi ispolnuvaat kriteriumite na
MSS 39
Vkupno vgradeni derivati
Vkupno derivati ~uvani za upravuvawe so rizik
Derivatni
sredstva
2013
(Derivatni
obvrski)
Derivatni
sredstva
2012
(Derivatni
obvrski)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d Bitola
93
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
22
22.1
Krediti i pobaruvawa
Krediti na i pobaruvawa od banki
kratkoro~ni
2013
dolgoro~ni
kratkoro~ni
2012
dolgoro~ni
-
-
-
-
-
-
61,500
-
-
-
-
207
-
-
-
-
61,707
-
-
-
-
61,707
-
Krediti na banki
- doma[ni banki
- stranski banki
Oro~eni depoziti, so period na dostasuvawe
nad tri meseci
- doma[ni banki
- stranski banki
Repo
- doma[ni banki
- stranski banki
Ostanati pobaruvawa
- doma[ni banki
- stranski banki
Pobaruvawa vrz osnova na kamati
Tekovna dostasanost
Vkupno krediti na i pobaruvawa od banki
pred ispravkata na vrednosta
(Ispravka na vrednosta)
Vkupno krediti na i pobaruvawa od banki
namaleni za ispravkata na vrednosta
Dvi`ewe na ispravkata na vrednosta
Sostojba na 1 januari
Ispravka na vrednosta za godinata
- dopolnitelna ispravka na vrednosta
- (osloboduvawe na ispravkata na vrednosta)
(Prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa)
Efekt od kursni razliki
(Otpi[ani pobaruvawa)
Sostojba na 31 dekemvri
2013
2012
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
94
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Krediti i pobaruvawa (prodol`uva)
22.2
Krediti na i pobaruvawa od drugi komitenti
A.Struktura na kreditite na i pobaruvawata od drugi komitenti spored vidot na dol`nikot
2013
kratkoro~ni
dolgoro~ni
kratkoro~ni
Nefinansiski dru[tva
- pobaruvawa po glavnica
- pobaruvawa vrz osnova na kamati
Dr`ava
- pobaruvawa po glavnica
- pobaruvawa vrz osnova na kamati
Neprofitni institucii koi im slu`at na
doma]instvata
- pobaruvawa po glavnica
- pobaruvawa vrz osnova na kamati
Finansiski dru[tva, osven banki
- pobaruvawa po glavnica
- pobaruvawa vrz osnova na kamati
Doma]instva
- pobaruvawa po glavnica
stanbeni krediti
potro[uva~ki krediti
avtomobilski krediti
hipotekarni krediti
kreditni karti~ki
drugi krediti
pobaruvawa vrz osnova na kamati
Nerezidenti, osven banki
pobaruvawa po glavnica
pobaruvawa vrz osnova na kamati
Tekovna dostasanost
Vkupno krediti na i pobaruvawa od drugi
komitenti pred ispravkata na vrednosta
(Ispravka na vrednosta)
Vkupno krediti na i pobaruvawa od drugi
komitenti namaleni za ispravkata na
vrednosta
2012
dolgoro~ni
1,674,248
17,594
2,170,742
-
1,821,637
18,336
1,392,710
-
178
1
-
-
-
2
265
-
6
755
-
-
-
-
-
21
2
19,078
111,370
5,850
223,790
446,347
20,612
41,755
114,681
-
30
1,633
18
22,941
102,107
5,501
133,803
425,336
19,906
35,985
6,114
-
4,620
668,290
(668,290)
4,823
532,135
(532,135)
2,501,254
(1,182,104)
2,349,902
(127)
2,509,167
(1,299,334)
1,482,474
(233)
1,319,150
2,349,775
1,209,833
1,482,241
Stopanska Banka a.d.Bitola
95
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Krediti na i pobaruvawa od drugi komitenti (prodol`uva)
A.Struktura na kreditite na i pobaruvawata od drugi komitenti spored vidot na dol`nikot
(prodol`uva)
2013
Dvi`ewe na ispravkata na vrednosta na poedine~na osnova
Sostojba na 1 januari
1,299,567
Ispravka na vrednosta za godinata
- dopolnitelna ispravka na vrednosta
12,300
- (osloboduvawe na ispravkata na vrednosta)
(89,190)
(Prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa)
(40,581)
Efekt od kursni razliki
135
(Otpi[ani pobaruvawa)
Sostojba na 31 dekemvri
1,182,231
Dvi`ewe na ispravkata na vrednosta na grupna osnova
Sostojba na 1 januari
Ispravka na vrednosta za godinata
- dopolnitelna ispravka na vrednosta
- (osloboduvawe na ispravkata na vrednosta)
(Prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa)
Efekt od kursni razliki
(Otpi[ani pobaruvawa)
Sostojba na 31 dekemvri
Vkupno ispravka na vrednosta na kreditite na i pobaruvawata od drugi
komitenti
2012
1,164,035
260,869
(125,371)
34
1,299,567
-
-
-
-
1,182,231
1,299,567
B. Struktura na kreditite na i pobaruvawata od drugi komitenti spored vidot na obezbeduvaweto
2013
2012
(sega[na smetkovodstvena vrednost na kreditite i pobaruvawata)
Prvoklasni instrumenti za obezbeduvawe
- Pari~ni depoziti (vo depo i/ili ograni~eni na smetki vo Bankata)
265,689
205,409
- Dr`avni hartii od vrednost
- Dr`avni bezuslovni garancii
- Bankarski garancii
Garancii od dru[tva za osiguruvawe i polisi za osiguruvawe
Korporativni garancii (osven bankarski i od dru[tva za osiguruvawe)
447
Garancii od fizi~ki lica
Zalog na nedvi`en imot
- Imot za sopstvena upotreba (stanovi,ku]i)
339,015
284,586
- Imot za vr[ewe dejnost
1,695,551
1,168,154
Zalog na podvi`en imot
220,943
271,363
Ostanati vidovi obezbeduvawe
1,147,727
656,403
Neobezbedeni
105,713
Vkupno krediti na i pobaruvawa od drugi komitenti namaleni za
ispravkata na vrednosta
3,668,925
2,692,075
Stopanska Banka a.d.Bitola
96
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
23
23.1
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Vlo`uvawa vo finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba
A. Struktura na vlo`uvawata vo finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba spored vidot na
finansiskiot instrument
2013
Dol`ni~ki hartii od vrednost
Blagajni~ki zapisi
Dr`avni zapisi
Ostanati instrumenti na pazarot na pari
Obvrznici izdadeni od dr`avata
Korporativni obvrznici
Ostanati dol`ni~ki instrumenti
Kotirani
Nekotirani
Sopstveni~ki instrumenti
Sopstveni~ki instrumenti izdadeni od banki
Ostanati sopstveni~ki instrumenti
Kotirani
Nekotirani
Vkupno vlo`uvawa vo finansiskite instrumenti
raspolo`livi za proda`ba pred ispravkata na
vrednosta
(Ispravka na vrednosta)
Vkupno vlo`uvawa vo finansiskite instrumenti
raspolo`livi za proda`ba namaleni za ispravkata
na vrednosta
Dvi`ewe na ispravkata na vrednosta
Sostojba na 1 januari
Ispravka na vrednosta za godinata
- dopolnitelna ispravka na vrednosta
- (osloboduvawe na ispravkata na vrednosta)
(Prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni
pobaruvawa)
Efekt od kursni razliki
(Otpi[ani pobaruvawa)
Sostojba na 31 dekemvri
2012
3,000
3,000
-
3,000
-
17,158
17,158
92,654
92,654
17,158
92,654
20,158
(202)
92,654
(10,429)
19,956
82,225
2013
2012
10,429
329
60
(201)
10,113
(13)
(10,086)
202
10,429
Stopanska Banka a.d. Bitola
97
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost (prodol`uva)
Vlo`uvawa vo finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba (prodol`uva)
B.Preklasificirani finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba
B1. Sostojba na preklasificiranite sredstva raspolo`livi za proda`ba
Sredstva raspolo`livi za
proda`ba preklasificirani vo
2013 vo:
- krediti i pobaruvawa od banki
- krediti i pobaruvawa od drugi
komitenti
Sredstva raspolo`livi za
proda`ba preklasificirani vo
2012 vo:
- krediti i pobaruvawa od banki
- krediti i pobaruvawa od drugi
komitenti
preklasificiran iznos (na
datumot na preklasifikacija)
2013
2012
Smetkovodstvena vrednost na
31.12.2013
objektivna
vrednost na
31.12.2013
Smetkovodstvena vrednost na
31.12.2012
objektivna
vrednost na
31.12.2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
98
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost (prodol`uva)
Vlo`uvawa vo finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba (prodol`uva)
B.Preklasificirani finansiski sredstva raspoli`livi za proda`ba (prodol`uva)
B2. Dobivki i zagubi od preklasificiranite sredstva raspolo`livi za proda`ba
Ostanati dobivki /(zagubi)
Bilans na uspeh (tekovna)
(tekovna)
Period pred preklasifikacija
Sredstva raspolo`livi za proda`ba
preklasificirani vo krediti i pobaruvawa od
banki
- prihodi od kamata
- ispravka na vrednosta na finansiskite
sredstva, na neto osnova
- promeni vo objektivnata vrednost, na neto
osnova
Sredstva raspolo`livi za proda`ba
preklasificirani vo krediti i pobaruvawa od
drugi komitenti
- prihod od kamata
- ispravka na vrednosta na finansiskite
sredstva, na neto osnova
- promeni vo objektivnata vrednost, na neto
osnova
Period po preklasifikacija
Sredstva raspolo`livi za proda`ba
preklasificirani vo krediti i pobaruvawa od
banki
- prihodi od kamata
- ispravka na vrednosta na finansiskite
sredstva, na neto osnova
- iznos raskni`en od revalorizaciski rezervi
Sredstva raspolo`livi za proda`ba
preklasificirani vo krediti i pobaruvawa od
drugi komitenti
- prihodi od kamata
- ispravka na vrednosta na finansiskite
sredstva, na neto osnova
- iznos raskni`en od Revalorizaciski rezervi
-
Ostanati dobivki/ (zagubi)
(prethodna)
Bilans na uspeh (prethodna)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
99
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost (prodol`uva)
Vlo`uvawa vo finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba (prodol`uva)
B.Preklasificirani finansiski sredstva raspoli`livi za proda`ba (prodol`uva)
B3.Dobivki ili zagubi koi bi bile priznaeni dokolku sredstvata ne bile preklasificirani
Bilans na uspeh
(tekovna)
Sredstva raspolo`livi za proda`ba preklasificirani vo krediti i
pobaruvawa od banki
- prihodi od kamata
- ispravka na vrednosta na finansiskite sredstva, na neto osnova
Sredstva raspolo`livi za proda`ba preklasificirani vo krediti i
pobaruvawa od drugi komitenti
- prihodi od kamata
- ispravka na vrednosta na finansiskite sredstva, na neto osnova
- promeni vo objektivnata vrednost, na neto osnova
-
Ostanati dobivki/
(zagubi) (tekovna)
Bilans na uspeh
(prethodna)
Ostanati dobivki/
(zagubi) (prethodna)
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
100
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost (prodol`uva)
23.2
Vlo`uvawa vo finansiskite sredstva koi se ~uvaat do dostasuvawe
Dol`ni~ki hartii od vrednost
Blagajni~ki zapisi
Dr`avni zapisi
Ostanati instrumenti na pazarot na pari
Obvrznici izdadeni od dr`avata
Korporativni obvrznici
Ostanati dol`ni~ki instrumenti
Kotirani
Nekotirani
Vkupno vlo`uvawa vo finansiskite instrumenti koi se
~uvaat do dospevawe pred ispravkata na vrednosta
(Ispravka na vrednosta)
Vkupno vlo`uvawa vo finansiskite instrumenti koi se
~uvaat do dospevawe namaleni za ispravkata na
vrednosta
2013
2012
295,334
295,334
544,916
544,916
295,334
544,916
295,334
-
544,916
-
295,334
544,916
2013
2012
-
-
-
-
Dvi`ewe na ispravkata na vrednosta
Sostojba na 1 januari
Ispravka na vrednosta za godinata
- dopolnitelna ispravka na vrednosta
- (osloboduvawe na ispravkata na vrednosta)
(Prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa)
Efekt od kursni razliki
(Otpi[ani pobaruvawa)
Sostojba na 31 dekemvri
Dr`avnite zapisi izdadeni od Ministerstvo za finansii se so rok na dostasuvawe
od 3-6 meseci (2012: 3-6 meseci) i kamatni stapki vo visina od 3.15% - 3.60%
godi[no 2012: 4% godi[no).
24
Vlo`uvawa vo podru`nici i vo pridru`eni dru[tva
A.Procent na u~estvona Bankata vo podru`nici i vo pridru`eni dru[tva
Naziv na podru`nicite i na
pridru`enite dru[tva
-
Procent na u~estvo vo
sopstvenosta
2013
2012
-
Zemja
-
vo %
-
B.Finansiski informacii za pridru`enite dru[tva – 100 procenti
Naziv na pridru`enite
dru[tva
2013
-
2012
-
Vkupna
aktiva
Vkupni Vkupno kapital
obvrski
i rezervi
Procent na pravo na glas
2013
2012
Dobivka/
(zaguba) za
finansiska
Prihodi
ta godina
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
101
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
25
Ostanati pobaruvawa
Pobaruvawa od kupuva~ite
Odnapred plateni tro[oci
Presmetani odlo`eni prihodi
Pobaruvawa za provizii i nadomesti
Pobaruvawa od vrabotenite
Avansi za nematerijalni sredstva
Avansi za nedvi`nosti i oprema
Ostanato
Pobaruvawe od nepoznat storitel - kra`ba
Smetka za kratkoro~no poramnuvawe
Somnitelni i sporni pobaruvawa
Pobaruvawe po plateni taksi za sudski sporovi
Zaliha na materijali i gorivo
Ostanato
Vkupno ostanati pobaruvawa pred ispravkata na vrednosta
(Ispravka na vrednosta)
Vkupno ostanati pobaruvawa namaleni za ispravkata na vrednosta
Dvi`ewe na ispravkata na vrednosta
Sostojba na 1 januari
Ispravka na vrednosta za godinata
- dopolnitelna ispravka na vrednosta
- (osloboduvawe na ispravkata na vrednosta)
(Prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa)
Efekt od kursni razliki
(Otpi[ani pobaruvawa)
Sostojba na 31 dekemvri
26
2013
2012
20,421
4,213
4,107
159
-
420
4,113
-
27,050
12,548
5,793
4,725
3,449
4,177
86,642
(38,156)
48,486
27,849
25,041
86
776
5,571
4,904
68,760
(37,257)
31,503
2013
2012
37,257
29,346
2,058
(1,136)
(23)
38,156
8,479
(548)
(20)
37,257
Zalo`eni sredstva
Dol`ni~ki hartii od vrednost
Sopstveni~ki instrumenti
Vkupno zalo`eni sredstva
2013
2012
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
102
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
27
Prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa
Po~etna smetkovodstvena
vrednost
Sostojba na 1 januari 2012
prezemeni vo tekot na godinata
(prodadeni vo tekot na
godinata)
(prenos vo sopstveni sredstva)
Sostojba na 31 dekemvri 2012
Sostojba na 1 januari 2013
prezemeni vo tekot na godinata
(prodadeni vo tekot na
godinata)
(prenos vo sopstveni sredstva)
Sostojba na 31 dekemvri 2013
O[tetuvawe
Sostojba na 1 januari 2012
Zaguba poradi o[tetuvawe vo
tekot na godinata
(prodadeni vo tekot na
godinata)
(prenos vo sopstveni sredstva)
Sostojba na 31 dekemvri 2012
Sostojba na 1 januari 2013
Zaguba poradi o[tetuvawe vo
tekot na godinata
(prodadeni vo tekot na
godinata)
(prenos vo sopstveni sredstva)
Sostojba na 31 dekemvri 2013
Sega[na smetkovodstvena
vrednost
na 1 januari 2012
na 31 dekemvri 2012
Na 31 dekemvri 2013
Oprema
Stanbeni
objekti i
stanovi
Drugi
vrednosti
Vkupno
587,957
35,246
67,320
99,961
19,833
3,731
206,923
675,600
345,861
(106,102)
Zemji[te
Grade`ni
objekti
490
-
(100,008)
(4,434)
-
(1,660)
-
-
-
-
-
-
490
523,195
162,847
23,564
205,263
915,359
490
15
523,195
69,789
162,847
8,041
23,564
33,697
205,263
153,812
915,359
265,354
-
(56,077)
-
(71,344)
-
(6,600)
-
(311,697)
-
(445,718)
-
505
536,907
99,544
50,661
47,378
734,995
-
2,602
5,056
5
-
7,663
-
3,875
8,502
1,583
11,967
25,927
-
6,477
13,558
1,588
11,967
33,590
-
6,477
13,558
1,588
11,967
33,590
-
69,713
1,095
944
32,871
104,623
-
(4,414)
-
-
(190)
-
(32,231)
-
(36,835)
-
-
71,776
14,653
2,342
12,607
101,378
490
490
505
585,354
516,718
465,131
62,264
149,289
84,891
19,828
21,976
48,319
193,296
34,771
667,936
881,769
633,617
Za del od prezemeniot imot vo iznos od 200,738 iljadi Denari prezemen od
Makedonija Tabak ima povedeno sudski spor od “Makedonija Tabak 2000” doo vo
likvidacija {tip za poni[tuvawe na zaklu~okot za proda`ba na imotot od 4
dekemvri 2009 godina. Osnovniot sud Skopje II na 5 septemvri 2011 godina donese
odluka vo korist na “Makedonija Tabak 2000”, koja[to odluka na Apelacioniot sud
Skopje na 26 dekemvri 2011 se ukina i predmetot se vrati na prvostepeniot sud na
povtrorno postapuvawe i odlu~uvawe. Vo tekot na 2012 godina Osnovniot sud
Skopje II donese presuda vo korist na Bankata. Istata be[e potvrdena so presudata
na Apelacioniot sud Skopje na 22 noemvri 2012 godina 2012 godina tu`itelot
“Makedonija Tabak 2000”doo vo likvidacija {tip ima podneseno barawe do
Vrhovniot sud na Republika Makedonija na koe[to barawe Bankata ima podneseno
odgovor. Posledovatelno, na 29 januari 2014 godina be[e Sklu~ena spogodba za
ureduvawe na tekot na sudkite postapki me\u Stopanska Banka a.d. Bitola i
Makedonija Tabak 2000 doo eksport-import vo likvidacija {tip.
So sostojba na 31 dekemvri 2013 godina, prezemenite sredstva na Bankata vrz osnova
na nenaplateni pobaruvawa se so vkupna sega[na smetkovodstvena vrednost od
633,617 iljadi Denari (2012: 881,769 iljadi Denari). Nivnata objektivna vrednost
na 31 dekemvri 2013 godina iznesuva 913,587 iljadi Denari (2012: 881,769 iljadi
Denari).
Stopanska Banka a.d.Bitola
103
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
28
Nematerijalni sredstva
Na den 31 dekemvri 2013 godina, nematerijalnite sredstva vo celost se sostojat od kupen softver od nadvore[ni dobavuva~i.
Promenite vo evidentiranata vrednost za razgleduvanite periodi e kako [to sledi:
A.Usoglasuvawe na sega[nata smetkovodstvena vrednost
Interno
razvien
softver
Nabavna vrednost
Sostojba na 1 januari 2012
zgolemuvawa preku novi nabavki
zgolemuvawa preku interen razvoj
zgolemuvawa preku delovni
kombinacii
(otu\uvawe i rashoduvawe)
(otu\uvawa preku delovni
kombinacii)
(prenos vo netekovni sredstva koi se
~uvaat za proda`ba)
prenos od nedvi`nosti i oprema vo
podgotovka
Ostanati prenosi
Sostojba na 31 dekemvri 2012
Sostojba na 1 januari 2013
zgolemuvawa preku novi nabavki
zgolemuvawa preku interen razvoj
zgolemuvawa preku delovni
kombinacii
(otu\uvawe i rashoduvawe)
(otu\uvawa preku delovni
kombinacii)
(prenos vo netekovni sredstva koi se
~uvaat za proda`ba)
prenos od nedvi`nosti i oprema vo
podgotovka
Ostanati prenosi
Sostojba na 31 dekemvri 2013
Kupen Drugi interno
softver od
razvieni
nadvore[ni nematerijaln
dobavuva~i
i sredstva
Drugi
nematerijalni sredstva
Nematerijalni sredstva
vo
podgotovka
Vlo`uvawa vo
nematerijalni
te sredstva
zemeni pod
zakup
Nekontrolirano u~estvo
Vkupno
-
48,838
3,351
-
-
-
1,060
4,382
-
-
-
49,898
7,733
-
-
-
-
-
(3,351)
-
-
(3,351)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52,189
-
-
2,091
-
-
54,280
-
52,189
8,960
-
-
-
2,091
6,869
-
-
-
54,280
15,829
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61,149
-
-
(8,960)
-
-
-
(8,960)
61,149
Stopanska Banka a.d.Bitola
104
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Nematerijalni sredstva (prodlo`uva)
A.Usoglasuvawe na sega[nata smetkovodstvena vrednost (prodol`uva)
Interno
rzvien
softver
Amortizacija i o[tetuvawe
Sostojba na 1 januari 2012
amortizacija za godinata
zaguba poradi o[tetuvawe vo tekot na
godinata
(osloboduvawe na zagubata poradi
o[tetuvawe vo tekot na godinata)
(otu\uvawe i rashoduvawe)
Sostojba na 31 dekemvri 2012
Sostojba na 1 januari 2013
amortizacija za godinata
zaguba poradi o[tetuvawe vo tekot na
godinata
(osloboduvawe na zagubata poradi
o[tetuvawe vo tekot na godinata)
(otu\uvawe i rashoduvawe)
Sostojba na 31 dekemvri 2013
Sega[na smetkovodstvena vrednost
na 1 januari 2012
na 31 dekemvri 2012
Na 31 dekemvri 2013
Kupen Drugi interno
softver od
razvieni
nadvore[ni nematerijaln
dobavuva~i
i sredstva
Drugi
nematerijalni sredstva
Nematerijalni sredstva vo
podgotovka
Vlo`uvawa vo
nematerijalnit
e sredstva
zemeni pod
zakup
Nekontrolirano u~estvo
Vkupno
-
35,711
7,700
-
-
-
-
-
35,711
7,700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43,411
-
-
-
-
-
43,411
-
43,411
8,058
-
-
-
-
-
43,411
8,058
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51,469
-
-
-
-
-
51,469
-
14,187
8,779
9,680
-
-
2,091
-
-
-
14,187
10,870
9,680
Stopanska Banka a.d.Bitola
105
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Nematerijalni sredstva (prodlo`uva)
B. Smetkovodstvena vrednost na nematerijalnite sredstva kade [to postoi ograni~uvawe na sopstvenosta i/ili se zalo`eni kako obezbeduvawe za obvrskite na
Bankata
Vlo`uvawa vo
Kupen softver
Drugi interno
Drugi
Nematerijalni nematerijalnite
Interno razvien od nadvore[ni
razvieni nemanematerijalni
sredstva vo
sredstva zemeni
softver
dobavuva~i
terijalni s-va
sredstva
podgotovka
pod zakup
Sega[na smetkovodstvena vrednost na:
Na 31 dekemvri 2012
Na 31 dekemvri 2013
-
Vkupno
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
106
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
29
Nedvi`nosti i oprema
A. Usoglasuvawe na sega[nata smetkovodstvena vrednost
Nabavna vrednost
Sostojba na 1 januari 2012
Zgolemuvawa
zgolemuvawa preku delovni
kombinacii
(otu\uvawe i rashoduvawe)
(otu\uvawa preku delovni
kombinacii)
(prenos vo netekovni sredstva
koi se ~uvaat za proda`ba)
prenos od netekovni sredstva
koi se ~uvaat za proda`ba
ostanati prenosi
Sostojba na 31 dekemvri 2012
Sostojba na 1 januari 2013
Zgolemuvawa
zgolemuvawa preku delovni
kombinacii
(otu\uvawe i rashoduvawe)
(otu\uvawa preku delovni
kombinacii)
(prenos vo netekovni sredstva
koi se ~uvaat za proda`ba)
prenos od netekovni sredstva
koi se ~uvaat za proda`ba
ostanati prenosi
Sostojba na 31 dekemvri 2013
Drugi stavki
na Nedvi`nosti i
nedvi`ostite
oprema vo
i opremata
podgotovka
Vlo`uvawe vo
nedvi`nostite i opremata
zemeni pod
zakup
Vkupno
Zemji[te
Grade`ni
objekti
Transportni
sredstva
Mebel i
kancelar.
oprema
Ostanata
oprema
-
229,067
119,386
6,331
2,202
20,588
912
96,139
3,362
111
-
2,229
10,872
1,948
354,465
138,682
-
-
-
(824)
(22,401)
-
-
-
(23,225)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
348,453
8,533
20,676
77,100
111
(11,614)
1,487
1,948
(11,614)
458,308
-
348,453
3,437
8,533
8,306
20,676
3,471
77,100
8,284
111
-
1,487
25,371
1,948
1,873
458,308
50,742
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(6,332)
(17)
(6,672)
-
-
-
(13,021)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
351,890
10,507
24,130
78,712
111
(26,811)
47
3,821
(26,811)
469,218
Stopanska Banka a.d.Bitola
107
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Nedvi`nosti i oprema (prodol`uva)
A. Usoglasuvawe na sega[nata smetkovodstvena vrednost(prodol`uva)
Amortizacija i o[tetuvawe
Sostojba na 1 januari 2012
amortizacija za godinata
zaguba poradi o[tetuvawe vo
tekot na godinata
(osloboduvawe na zagubata
poradi o[tetuvawe vo tekot na
godinata)
(otu\uvawe i rashoduvawe)
(prenos vo netekovni sredstva
koi se ~uvaat za proda`ba)
prenos od netekovni sredstva
koi se ~uvaat za proda`ba
ostanati prenosi
Sostojba na 31 dekemvri 2012
Sostojba na 1 januari 2013
amortizacija za godinata
zaguba poradi o[tetuvawe vo
tekot na godinata
(osloboduvawe na zagubata
poradi o[tetuvawe vo tekot na
godinata)
(otu\uvawe i rashoduvawe)
(prenos vo netekovni sredstva
koi se ~uvaat za proda`ba)
prenos od netekovni sredstva
koi se ~uvaat za proda`ba
ostanati prenosi
Sostojba na 31 dekemvri 2013
Sega[na smetkovodstvena
vrednost
na 1 januari 2012
na 31 dekemvri 2012
na 31 dekemvri 2013
Drugi stavki
na Nedvi`nosti i
nedvi`ostite
oprema vo
i opremata
podgotovka
Vlo`uvawe vo
nedvi`nostite i opremata
zemeni pod
zakup
Vkupno
Zemji[te
Grade`ni
objekti
Transportni
sredstva
Mebel i
kancelar.
Oprema
Ostanata
oprema
-
74,223
5,727
6,332
91
14,927
1,525
79,788
8,259
-
-
163
175,270
15,765
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(824)
(22,402)
-
-
-
(23,226)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79,950
6,423
15,628
65,645
-
-
163
167,809
-
79,950
8,716
6,423
899
15,628
1,590
65,645
6,408
-
-
163
592
167,809
18,205
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(6,331)
(17)
(6,644)
-
-
-
(12,992)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88,666
991
17,201
65,409
-
-
755
173,022
-
154,844
268,503
263,224
(1)
2,110
9,516
5,661
5,048
6,929
16,351
11,455
13,303
111
111
111
2,229
1,487
47
1,785
3,066
179,195
290,499
296,196
Stopanska Banka a.d.Bitola
108
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Nedvi`nosti i oprema (prodol`uva)
So sostojba na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina, site nedvi`nosti i oprema se vo sopstvenost na Bankata. Bankata nema optovaruvawa
vrz nedvi`nostite i opremata.
B. Smetkovodstvena vrednost na stavkite na nedvi`nostite i opremata kade [to postoi ograni~uvawe na sopstvenosta i/ili se zalo`eni kako obezbeduvawe za
obvrskite na Bankata
Vlo`uvawe vo
Drugi stavki
nedvi`nostite
Mebel i
na Nedvi`nosti i
i opremata
Grade`ni
Transportni
kancelar.
Ostanata nedvi`ostite
oprema vo
zemeni pod
Zemji[te
objekti
sredstva
oprema
oprema
i opremata
podgotovka
zakup
Sega[na smetkovodstvena
vrednost na:
Na 31 dekemvri 2012
Na 31 dekemvri 2013
-
-
-
-
-
-
-
-
Vkupno
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
109
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
30
30.1
Tekovni i odlo`eni dano~ni sredstva i obvrski
Tekovni dano~ni sredstva i tekovni dano~ni obvrski
2013
2012
951
951
439
439
Pobaruvawa za danok na dobivka (tekoven)
Obvrski za danok na dobivka (tekoven)
30.2
Odlo`eni dano~ni sredstva i odlo`eni dano~ni obvrski
A. Priznaeni odlo`eni dano~ni sredstva i odlo`eni dano~ni obvrski
2013
Odlo`eni (Odlo`eni
Odlo`eni (Odlo`eni
dano~ni
dano~ni
na netodano~ni
dano~ni
sredstva
obvrski)
osnova
sredstva
obvrski)
Derivatni sredstva ~uvani za
upravuvawe so rizik
Krediti na i pobaruvawa od
banki
Krediti na i pobaruvawa od
drugi komitenti
Vlo`uvawa vo hartii od
vrednost
Nematerijalni sredstva
Nedvi`nosti i oprema
Ostanati pobaruvawa
Derivatni obvrski ~uvani za
upravuvawe so rizik
Ostanati obvrski
Neiskoristeni dano~ni zagubi
i neiskoristeni dano~ni
krediti
Ostanato
Odlo`eni dano~ni
sredstva/obvrski priznaeni
vo bilansot na uspeh
Vlo`uvawa vo finansiskite
sredstva raspolo`livi za
proda`ba
Za[tita od rizik od pari~nite
tekovi
Odlo`eni dano~ni
sredstva/obvrski priznaeni
vo kapitalot
Vkupno priznaeni odlo`eni
dano~ni sredstva/obvrski
2012
na netoosnova
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B. Nepriznaeni odlo`eni dano~ni obvrski
Dano~ni zagubi
Dano~ni krediti
Vkupno nepriznaeni odlo`eni dano~ni sredstva
2013
-
2012
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
110
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Tekovni i odlo`eni dano~ni sredstva i obvrski (prodol`uva)
Odlo`eni dano~ni sredstva i odlo`eni dano~ni obvrski (prodol`uva)
V. Usoglasuvaweto na dvi`ewata na odlo`enite dano~ni sredstva i odlo`enite dano~ni obvrski vo
tekot na godinata
Priznaeni vo tekot na
godinata vo:
Sostojba na
01 januari
bilansot na
uspeh
kapitalot
Sostojba na
31 dekemvri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
Derivatni sredstva ~uvani za upravuvawe so rizik
Krediti na i pobaruvawa od banki
Krediti na i pobaruvawa od drugi komitenti
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Nematerijalni sredstva
Nedvi`nosti i oprema
Ostanati pobaruvawa
Derivatni obvrski ~uvani za upravuvawe so rizik
Ostanati obvrski
Neiskoristeni dano~ni zagubi i neiskoristeni
dano~ni krediti
Ostanato
Vlo`uvawa vo finansiskite sredstva raspolo`livi
za proda`ba
Za[tita od rizik od pari~nite tekovi
Vkupno priznaeni odlo`eni dano~ni
sredstva/obvrski
2012
Derivatni sredstva ~uvani za upravuvawe so rizik
Krediti na i pobaruvawa od banki
Krediti na i pobaruvawa od drugi komitenti
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Nematerijalni sredstva
Nedvi`nosti i oprema
Ostanati pobaruvawa
Derivatni obvrski ~uvani za upravuvawe so rizik
Ostanati obvrski
Neiskoristeni dano~ni zagubi i neiskoristeni
dano~ni krediti
Ostanato
Vlo`uvawa vo finansiski sredstva raspolo`livi
za proda`ba
Za[tita od rizik od pari~nite tekovi
Vkupno priznaeni odlo`eni dano~ni
sredstva/obvrski
Stopanska Banka a.d.Bitola
111
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
31
Netekovni sredstva koi se ~uvaat za proda`ba i grupa za otu\uvawe
A. Netekovni sredstva koi se ~uvaat za proda`ba
Nematerijalni sredstva
Nedvi`nosti i oprema
Vkupno netekovni sredstva koi se ~uvaat za proda`ba
2013
-
2012
-
B. Grupa za otu\uvawe
2013
2012
Grupa na sredstva za otu\uvawe
Finansiski sredstva
Nematerijalni sredstva
Nedvi`nosti i oprema
Vlo`uvawa vo pridru`enite dru[tva
Pobaruvawa za danok na dobivka
Ostanati sredstva
Vkupno grupa na sredstva za otu\uvawe
-
-
Obvrski direktno povrzani so grupata na sredstva za otu\uvawe
Finansiski obvrski
Posebna rezerva
Obvrski za danok na dobivka
Ostanati obvrski
Vkupno obvrski direktno povrzani so grupata na sredstva za otu\uvawe
-
-
V. Dobivka/ (zaguba) priznaena od proda`ba na sredstvata koi se ~uvaat za proda`ba i grupa za
otu\uvawe
2013
Dobivka/ (zaguba) priznaena od proda`ba na sredstvata koi se ~uvaat za
proda`ba i grupa na otu\uvawe
-
2012
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
112
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
32
Obvrski za trguvawe
Depoziti na banki
- Tekovni smetki, depoziti po viduvawe i depoziti
preku no]
- Oro~eni depoziti
- Ostanati depoziti
Depoziti na drugi komitenti
- Tekovni smetki, depoziti po viduvawe i depoziti
preku no]
- Oro~eni depoziti
- Ostanati depoziti
Izdadeni dol`ni~ki hartii od vrednost
- Instrumenti na pazarot na pari
- Sertifikati za depozit
- Izdadeni obvrznici
- Ostanato
Ostanati finansiski obvrski
Derivati za trguvawe
- Dogovori zavisni od promenata na kamatnata stapka
- Dogovori zavisni od promenata na kursot
- Dogovori zavisni od promena na cenata na hartiite
od vrednost
- Drugi dogovori koi gi ispolnuvaat kriteriumite na
MSS 39
Vkupno obvrski za trguvawe
2013
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
113
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
33
Finansiski obvrski po objektivna vrednost preku bilansot na uspeh,
opredeleni kako takvi pri po~etnoto priznavawe
Depoziti na banki
Tekovni smetki, depoziti po
viduvawe i depoziti preku no]
Oro~eni depoziti
Ostanati depoziti
Depoziti na drugi komitenti
Tekovni smetki, depoziti po
viduvawe i depoziti preku no]
Oro~eni depoziti
Ostanati depoziti
Izdadeni dol`ni~ki hartii od
vrednost
Instrumenti na pazarot na pari
Sertifikati za depozit
Izdadeni obvrznici
Ostanato
Subordinirani obvrski
Ostanati finansiski obvrski
Vkupno finansiski obvrski po
objektivna vrednost preku
bilansot na uspeh, opredeleni
kako takvi pri po~etnoto
priznavawe
Sega[na
smetkovodstvena vrednost
2013
dogovorna
vrednost,
platliva na
dostasuvawe
Sega[na
smetkovodstvena vrednost
2012
Dogovorna
vrednost,
platliva na
dostasuvawe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
114
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
34
34.1
Depoziti
Depoziti na banki
Tekovni smetki
- doma[ni banki
- stranski banki
Depoziti po viduvawe
- doma[ni banki
- stranski banki
Oro~eni depoziti
- doma[ni banki
- stranski banki
Ograni~eni depoziti
- doma[ni banki
- stranski banki
Ostanati depoziti
- doma[ni banki
- stranski banki
Obvrski vrz osnova na kamati za depoziti
- doma[ni banki
- stranski banki
Tekovna dostasanost
Vkupno depoziti na banki
kratkoro~ni
2013
dolgoro~ni
kratkoro~ni
2012
dolgoro~ni
56,172
-
-
22,933
-
-
-
-
-
-
100,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
156,178
-
22,933
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
115
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Depoziti (prodol`uva)
34.2
Depoziti na drugi komitenti
kratkoro~ni
Nefinansiski dru[tva
- Tekovni smetki
- Depoziti po viduvawe
- Oro~eni depoziti
- Ograni~eni depoziti
- Ostanati depoziti
- Obvrski vrz osnova na kamati za depoziti
Dr`ava
- Tekovni smetki
- Depoziti po viduvawe
- Oro~eni depoziti
- Ograni~eni depoziti
- Ostanati depoziti
- Obvrski vrz osnov na kamati za depoziti
Neprofitni institucii koi im slu`at na
doma]instvata
- Tekovni smetki
- Depoziti po viduvawe
- Oro~eni depoziti
- Ograni~eni depoziti
- Ostanati depoziti
- Obvrski vrz osnova na kamati za depoziti
Finansiski dru[tva, osven banki
- Tekovni smetki
- Depoziti po viduvawe
- Oro~eni depoziti
- Ograni~eni depoziti
- Ostanati depoziti
- Obvrski vrz osnova na kamati za depoziti
Doma]instva
- Tekovni smetki
- Depoziti po viduvawe
- Oro~eni depoziti
- Ograni~eni depoziti
- Ostanati depoziti
- Obvrski vrz osnova na kamati za depoziti
Nerezidenti, osven banki
- Tekovni smetki
- Depoziti po viduvawe
- Oro~eni depoziti
- Ograni~eni depoziti
- Ostanati depoziti
- Obvrski vrz osnova na kamati za depoziti
Tekovna dostasanost
Vkupno depoziti na drugi komitenti
815,488
451
155,788
164,512
427
1,136,666
1,888
3,230
5,118
39,358
3,525
13,416
115
41
56,455
2013
dolgoro~ni
kratkoro~ni
2012
dolgoro~ni
689,543
30
414,325
84,500
1,980
1,190,378
28,878
28,878
-
41
41
-
-
48,770
1,738
5,907
29
33
56,477
2,775
2,775
197,000
197,000
291
39,856
40,147
2,000
2,000
-
5,158
117,312
-
223,524
-
2,512
124,982
223,524
7,024
100,473
4,061
111,558
825,225
494,695
968,320
75,026
6,131
2,369,397
1,466,843
118,887
1,585,730
657,804
577,251
999,217
91,040
2,325,312
1,177,330
104,223
1,281,553
36,181
27,322
22,821
86,324
1,232,022
5,010,964
32,687
32,687
(1,232,022)
652,066
60,324
24,790
593
85,707
1,047,322
4,816,795
29,388
29,388
(1,047,322)
492,272
Stopanska Banka a.d.Bitola
116
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
35
Izdadeni dol`ni~ki hartii od vrednost
Instrumenti na pazarot na pari
Sertifikati za depozit
Izdadeni obvrznici
Ostanato
Obvrski vrz osnova na kamati za izdadeni hartii od
vrednost
Vkupno izdadeni dol`ni~ki hartii od vrednost
2013
2012
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
117
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
36
Obvrski po krediti
A. Struktura na ovvrskite po krediti spored vidot na obvrskata i sektor na davatelot
2013
kratkoro~ni
dolgoro~ni
kratkoro~ni
Banki
- rezidenti
Obvrski po krediti
Repo-transakcii
Obvrski vrz osnova na kamati
- nerezidenti
Obvrski po krediti
Repo-transakcii
Obvrski vrz osnova na kamati
Nefinansiski dru[tva
Obvrski po krediti
Repo-transakcii
Obvrski vrz osnova na kamati
Dr`ava
Obvrski po krediti
Repo-transakcii
Obvrski vrz osnova na kamati
Neprofitni institucii koi im slu`at na
doma]instvata
Obvrski po krediti
Obvrski vrz osnova na kamati
Finansiski dru[tva, osven banki
Obvrski po krediti
Repo-transakcii
Obvrski vrz osnova na kamati
Nerezidenti, osven banki
- Nefinansiski dru[tva
Obvrski po krediti
Repo-transakcii
Obvrski vrz osnova na kamati
-Dr`ava
Obvrski po krediti
Repo-transakcii
Obvrski vrz osnova na kamati
- Neprofitni institucii koi im slu`at na
doma]instvata
Obvrski po krediti
Repo-transakcii
Obvrski vrz osnova na kamati
- Finansiski dru[tva, osven banki
Obvrski po krediti
Repo-transakcii
Obvrski vrz osnova na kamati
- Doma]instva
Obvrski po krediti
Obvrski vrz osnova na kamati
Tekovna dostasanost
Vkupno obvrski po krediti
2012
dolgoro~ni
168,000
1,549
516,257
-
1,641
355,423
-
169,549
516,257
1,641
355,423
-
-
-
-
1,834
15
1,849
119,581
119,581
2,340
399
2,739
260,992
260,992
-
-
-
-
-
-
300,000
109
300,109
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
171,398
493,885
665,283
635,838
(493,885)
141,953
304,489
444,291
748,780
616,415
(444,291)
172,124
Stopanska Banka a.d.Bitola
118
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Obvrski po krediti (prodol`uva)
B. Obvrski po krediti spored kreditobaratelot
kratkoro~ni
Doma[ni izvori:
MBPR
Ministerstvo za finansii
NBRM
Alfa Banka AD, Skopje
{parkase Banka AD, Skopje
Centralna kooperativna Banka AD, Skopje
Stranski izvori:
______
______
Tekovna dostasanost
Vkupno obvrski po krediti
2013
dolgoro~ni
kratkoro~ni
2012
dolgoro~ni
21,373
2,006
30,004
18,008
100,007
171,398
410,849
224,989
635,838
1,641
2,739
300,109
355,423
260,992
--
304,489
616,415
493,885
665,283
(493,885)
141,953
444,291
748,780
(444,291)
172,124
Obvrskite po krediti so sostojba na 31 dekemvri 2013 godina go vklu~uvaat iznosot
od 805,673 iljadi denari (2012: 918,756 iljadi denari) koj pretstavuva obvrski po
glavnica i iznosot od 1,564 iljadi denari (2012: 2,149 iljadi denari) koj
pretstavuva obvrski po kamata.
Del od obvrskite po krediti vo iznos od 337,387 iljadi denari (2012: 514,915
iljadi denari) se odnesuvaat na krediti vo denari i krediti vo denari so devizna
klauzula od koi na 31 dekemvri 2012 godina 300,000 iljadi denari pretstavuvaat
kratkoro~en dogovor za repo kredit so NBRM. Ostanatite 468,286 iljadi denari
(2012: 403,840 iljadi denari) se odnesuvaat na krediti vo devizi.
Del od ovie krediti vo iznos od 410,850 iljadi denari (2012: 355,423 iljadi
denari) se odnesuvaat na odobreni krediti od strana na MBPR, 226,823 iljadi
denari (2012: 263,332 iljadi denari) se odnesuvaat na odobreni krediti od strana
na Ministerstvoto za finansii, dodeka ostanatite vo iznos od 168,000 iljadi
Denari se odnesuvaat na kratkoro~ni krediti od banki za likvidnosni potrebi.
Kamatnata stapka na kreditite od MBPR se dvi`i od 1% do 5% (2012: 1.5% do 5%)
i se pla]a godi[no, dodeka kamatnata stapka na kreditite od Ministerstvoto za
finansii se dvi`i od 0.5% (2012: 0.75% do 1%) i se pla]a godi[no.
Za repo dogovorot koj Bankata go ima na 31 dekemvri 2012 so NBRM, Bankata ima
dadeno blagajni~ki zapisi kako obezbeduvawe (Bele[ka 18).
Stopanska Banka a.d.Bitola
119
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
37
Subordinirani obvrski
2013
2012
Obvrski po subordinirani depoziti
Obvrski vrz osnova na kamati
-
-
Obvrski po subordinirani krediti
Prva Investiciona Banka AD Sofija
Obvrski vrz osnova na kamati
-
-
-
-
Obvrski po subordinirani izdadeni dol`ni~ki hartii od
vrednost
Obvrski vrz osnova na kamati
Otkuplivi prioritetni akcii
Vkupno subordinirani obvrski
Stopanska Banka a.d.Bitola
120
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
38
Posebna rezerva i rezervirawa
Sostojba na 1 januari 2012
dopolnitelni rezervirawa
vo tekot na godinata
(iskoristeni rezervirawa
vo tekot na godinata)
(osloboduvawe na
rezervirawata vo tekot na
godinata)
Efekt od kursni razliki
Sostojba na 31 dekemvri
2012
Sostojba na 1 januari 2013
dopolnitelni rezervirawa
vo tekot na godinata
(iskoristeni rezervirawa
vo tekot na godinata)
(osloboduvawe na
rezervirawata vo tekot na
godinata)
Efekt od kursni razliki
Sostojba na 31 dekemvri
2013
Posebna rezerva za
Rezervirawa za
vonbilansni
potencijalnite
kreditni izlo`e- obvrski vrz osnova na
nosti
sudski sporovi
Rezervirawa za
penziite i za drugi
Rezervirawa za
koristi za vrabote- prestrukturirawenite
to
Rezervirawa za
nepovolnite
dogovori
Ostanati
rezervirawa
Vkupno
20,929
-
-
-
-
-
20,929
7,948
-
-
-
-
-
7,948
-
-
-
-
-
-
-
(9,070)
-
-
-
-
-
-
(9,070)
-
19,807
-
-
-
-
-
19,807
19,807
-
-
-
-
-
19,807
2,472
-
-
-
-
-
2,472
-
-
-
-
-
-
-
(7,450)
-
-
-
-
-
-
(7,450)
-
14,829
-
-
-
-
-
14,829
Stopanska Banka a.d.Bitola
121
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
39
Ostanati obvrski
Obvrski kon dobavuva~ite
Dobieni avansi
Obvrski za provizii i nadomesti
Presmetani tro[oci
Razgrani~eni prihodi od prethodna godina
Kratkoro~ni obvrski kon vrabotenite
Kratkoro~ni obvrski za koristite na vrabotenite
Ostanato:
Uplateni sredstva koi se na vremena smetka
Neraspredelani uplati
Razgrani~eni prihodi po anticipativna kamata
Drugi obvrski kon dobavuva~i
Obvrski za dividendi
Primeni upplati –avans za krediti
Ostanato
Vkupno ostanati obvrski
2013
2012
3,896
870
4,845
-
4,038
865
18,957
-
16,195
9,656
6,371
5,498
1,442
3,863
52,636
13,041
2,622
1,081
26,620
7,484
42
74,750
Stopanska Banka a.d.Bitola
122
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
40
Zapi[an kapital
A. Zapi[an kapital
Sostojba na 1 januari - celosno plateni
Zapi[ani akcii vo tekot na godinata
Realizacija na opciite na akcii
Podelba/okrupnuvawe na nominalnata vrednost na akcija
Ostanati promeni vo tekot na godinata (navedete gi detalno):
Konverzija na prioritetnite akcii vo obi~ni akcii
Sostojba na 31 dekemvri - celosno plateni
Nominalna vrednost po
akcija
neotkuplivi
obi~ni
prioritetni
akcii
akcii
3,000
3,000
3,000
3,000
-
obi~ni akcii
2013
390,977
390,977
2012
389,779
1,198
390,977
broj na izdadeni akcii
neotkuplivi
prioritetni akcii
2013
-
2012
1,198
(1,198)
-
Vkupno zapi[an kapital
2013
1,172,931
1,172,931
So odluka na Sobranieto na akcioneri na 26 dekemvri 2011 godina izvr[ena e konverzija na prioritetnite vo obi~ni akcii.
Zamenata e izvr[ena vo odnos edna prioritetna akcija so nominalna vrednost od 3,000 Denari za edna obi~na akcija so nominalna
vrednost od 3,000 Denari. Zamenata e registrirana vo CDHV na 10 januari 2012 godina.
2012
1,172,931
1,172,931
Stopanska Banka a.d.Bitola
123
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Zapi[an kapital (prodol`uva)
B. Dividendi
B1. Objaveni dividendi i plateni dividendi od strana na Bankata
Objaveni dividendi i plateni dividendi za godinata
Dividenda po obi~na akcija (vo Denari)
Dividenda po prioritetna akcija
2013
2012
-
-
2013
2012
-
-
B2. Objaveni dividendi po denot na bilansot na sostojba (ne se prika`ani obvrski za dividendi vo
bilansot na sostojba)
2013
2012
Objaveni dividendi po 31 dekemvri
Dividenda po obi~na akcija
Dividenda po prioritetna akcija
-
-
2013
2012
-
-
V. Akcioneri ~ija sopstvenost nadminuva 5% od akciite so pravo na glas
Ime na akcionerot
Pelisterka AD, Skopje zaedno so
povrzanite strani
2013
Zapi[an
kapital
(nominalna
vrednost)
2012
Zapi[an
kapital
(nominalna
vrednost)
2013
vo %
2012
pravo na glas
pravo na glas
256,311
256,311
-
21.85%
21.85%
-
Imatelite na obi~ni akcii imaat pravo na dividenda koga ]e bide objavena i imaat
pravo na glas na Sobranieto na akcioneri na Bankata za ekvivalent od 1 obi~na
akcija (2012: 1 obi~na akcija). Site akcii se so pravo na srazmerno u~estvo vo
podelbata na ostatokot od ste~ajnata, odnosno likvidacionata masa. Na 31 dekemvri
2013 godina i do datumot na odobruvaweto na ovie izve[tai, Bankata nema objaveno
dividendi (2012: nema objaveno dividendi).
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
124
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
41
Zarabotka po akcija
A. Osnovna zarabotka po akcija
Neto-dobivka koja im pripa\a na imatelite na obi~ni akcii
Neto-dobivka za godinata
Dividenda za neotkuplivi prioritetni akcii
Korekcii na neto-dobivkata koja im pripa\a na imatelite na
obi~ni akcii
Neto-dobivka/(zaguba) koja im pripa\a na imatelite na
obi~ni akcii
2013
2012
21,701
-
(146,558)
-
-
-
21,701
(146,558)
broj na akcii
2013
Ponderiran prose~en broj na obi~nite akcii
Izdadeni obi~ni akcii na 1 januari
Efekti od promenite na brojot na obi~nite akcii vo tekot na
godinata
Ponderiran prose~en broj na obi~nite akcii na 31 dekemvri
Osnovna zarabotka po akcija (vo Denari)
2012
390,977
389,779
390,977
55.50
1,165
390,944
(375)
B. Razvodneta zarabotka po akcija
Neto-dobivka koja im pripa\a na imatelite na obi~ni akcii
(razvodneta)
Neto-dobivka za godinata koja im pripa\a na imatelite na
obi~ni akcii
Korekcii na neto-dobivkata koja im pripa\a na
imatelite na obi~ni akcii za efektite na site
izdadeni potencijalni obi~ni akcii
Neto-dobivka koja im pripa\a na imatelite na obi~ni
akcii (razvodneta)
2013
2012
21,701
(146,558)
-
-
-
-
21,701
(146,558)
broj na akcii
2013
2012
Ponderiran prose~en broj na obi~ni akcii (razvodneti)
Izdadeni obi~ni akcii na 1 januari
390,977
390,944
Efekti od izdavaweto na potencijalnite obi~ni akcii
(navedete gi site nastani poodelno)
-
-
390,977
55.50
390,944
(375)
Ponderiran prose~en broj na obi~nite akcii (razvodneti) na
31 dekemvri
Razvodneta zarabotka po akcija (vo Denari)
Stopanska Banka a.d.Bitola
125
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
42
42.1
Potencijalni i prezemeni obvrski
Potencijalni obvrski
Plate`ni nepokrieni garancii
- vo Denari
- vo stranska valuta
- vo Denari so valutna klauzula
^inidbeni nepokrieni garancii
- vo Denari
- vo stranska valuta
-vo Denari so valutna klauzula
Nepokrieni akreditivi
- vo Denari
- vo stranska valuta
- vo Denari so valutna klauzula
Neiskoristeni pre~ekoruvawa po tekovni smetki
Neiskoristeni limiti na kreditni karti~ki
Prezemeni obvrski za kreditirawe i neiskoristeni kreditni limiti
Izdadeni pokrieni garancii
Pokrieni akreditivi
Ostanati potencijalni obvrski
Vkupno potencijalni obvrski pred posebnata rezerva
(Posebna rezerva)
Vkupno potencijalni obvrski namaleni za posebnata rezerva
2013
2012
138,457
123,740
-
297,049
327,895
-
-
-
6,327
379,119
59,403
108,014
815,060
(14,829)
800,231
8,555
385,536
45,467
94,044
1,158,546
(19,807)
1,138,739
Od vkupniot iznos na potencijalni obvrski na 31 dekemvri 2013 godina, iznosot na
otpoviklivi potencijalni obvrski iznesuva 769,777 iljadi Denari (2012: 1,105,675
iljadi Denari), a iznosot na neotpoviklivite potencijalni obvrski iznesuva 45,283
iljadi Denari (2012: 52,871 iljadi Denari).
Bankata obezbeduva bankarski garancii i akreditivi za garantirawe na raboteweto
na klientite pred treti strani. Ovie dogovori imaat fiksni limiti i voobi~aeno
se odobruvaat za period od edna godina. Dostasuvawata ne se koncentrirani vo nitu
eden period.
Ovie potencijalni obvrski imaat vonbilansen krediten rizik, zatoa [to vo
Bilansot na sostojba se priznavaat samo proviziite i ispravkite na vrednost se do
momentot koga prezemenite i potencijalni obvrski ]e bidat ispolneti ili ]e
dostasaat bez da bidat avansirani delumno ili celosno. Poradi toa, iznosite ne
pretstavuvaat idni pari~ni tekovi.
Sudski sporovi
So sostojba na 31 dekemvri 2013 godina, sudskite postapki koi se vodat protiv
Bankata iznesuvaat vkupno 416,077 iljadi Denari (2012: 6,122 iljadi Denari). Ne e
evidentirano rezervirawe na denot na izvestuvawe, bidej]i profesionalnite
pravni soveti poka`uvaat deka nema verojatnost za pojava na zna~itelni zagubi.
Osven toa, razni pravni sporovi i pobaruvawa mo`e da se pojavat i vo idnina vo
tekot na redovnoto delovno rabotewe na Bankata. Povrzanite rizici se analizirani
od verojatnosta za nivna pojava. Iako rezultatot od ovaa problematika ne mo`e
sekoga[ so sigurnost da se utvrdi, rakovodstvoto na Bankata smeta deka
potencijalnite pravni sporovi i pobaruvawa nema da rezultiraat vo materijalno
zna~ajni obvrski.
Stopanska Banka a.d.Bitola
126
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Potencijalni i prezemeni obvrski (prodol`uva)
Potencijalni obvrski (prodol`uva)
Dano~en rizik
Finansiskite izve[tai i smetkovodstvenata evidencija na Bankata podle`at na
dano~na kontrola od strana na dano~nite vlasti vo periodot od 5 godini po
podnesuvaweto na dano~niot izve[taj za finansiskata godina i mo`at da
predizvikaat dopolnitelni dano~ni obvrski. Spored procenkite na Rakovodstvoto
na Bankata ne postojat bilo kakvi dopolnitelni uslovi od koi mo`at da proizlezat
potencijalno materijalno zna~ajni obvrski po ovoj osnov.
Kapitalni obvrski
Ne se evidentirani kapitalni obvrski na denot na izvestuvawe koi ne se ve]e
priznati vo finansiskite izve[tai.
42.2
Potencijalni sredstva
Vkupno potencijalni sredstva
43
2013
2012
-
-
Raboti vo ime i za smetka na treti lica
Administrirawe na
sredstvata vo ime i za
smetka na treti lica
Depoziti vo Denari
Depoziti vo stranska
valuta
Krediti vo Denari
Krediti vo stranska valuta
Drugi pobaruvawa vo Denari
Drugi pobaruvawa vo
stranska valuta
Upravuvawe na sredstvata
vo ime i za smetka na treti
lica
Depoziti vo Denari
Depoziti vo stranska
valuta
Krediti vo Denari
Krediti vo stranska valuta
Drugi pobaruvawa vo Denari
Drugi pobaruvawa vo
stranska valuta
Staratelski smetki
Ostanato
Vkupno
sredstva
obvrski
2013
netopozicija
sredstva
obvrski
2012
netopozicija
-
8,246
(8,246)
-
-
-
8,246
467,926
467,926
8,246
-
147,069
147,069
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
476,172
476,172
-
147,069
147,069
-
Bankata upravuva so sredstva vo ime i za smetka na treti lica nameneti za kupuvawe
dr`avni zapisi za pravni lica i odobruvawe na krediti na komitenti. Istite ne se
vo sopstvenost na Bankata i ne se priznaeni vo Bilansot na sostojba. Bankata ne e
izlo`ena na krediten rizik od ovie plasmani.
Stopanska Banka a.d.Bitola
127
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
44
Transakcii so povrzanite strani
Vo soglasnost so Zakonot za Banki kako povrzani strani so Bankata se: lica so
posebni prava i odgovornosti vo Bankata i so niv povrzanite lica, akcioneri so
kvalifikuvano u~estvo vo Bankata (direktno ili indirektno poseduvawe na najmalku
5% od vkupniot broj na akcii ili od izdadenite akcii so pravo na glas vo Bankata
ili ovozmo`uvaat zna~itelno vlijanie vrz upravuvaweto na Bankata) i so niv
povrzanite lica, kako i odgovornite lica na tie akcioneri - pravni lica,
podru`nici na Bankata i drugi lica so koi Bankata ima bliski vrski.
Bankata kreditira, vr[i raboti na platen promet i deponira sredstva na
pretprijatija i finansiski institucii so koi e povrzana. Rakovodstvoto na Bankata
smeta deka ovie transakcii se vr[at vrz normalni pazarni uslovi i vo normalniot
tek na delovnite aktivnosti. Saldata i obemot na transakciite so dru[tvata
povrzani so dru[tva koi imaat zaedni~ka kontrola nad Bankata i so Klu~en
menaxerski personal na Bankata i so nego povrzani strani so sostojba na i za
godinite [to zavr[ija na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina, se kako [to sledi:
A. Bilans na sostojba
Mati~no
dru[tvo
Podru`nici
Pridru`eni
dru[tva
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,449
-
1,914
-
4,363
-
-
-
-
-
-
-
7,471
(83)
9,837
96,468
(407)
1
97,976
103,939
(490)
1
107,813
Obvrski
Obvrski za trguvawe
Depoziti
Izdadeni hartii od vrednost
Obvrski po krediti
Subordinirani obvrski
Ostanati obvrski
Vkupno
-
-
-
-
-
-
81,855
-
204,132
-
285,987
-
-
-
-
159
82,014
37
204,169
196
286,183
Potencijalni obvrski
Izdadeni garancii
Izdadeni akreditivi
Ostanati potencijalni obvrski
(Posebna rezerva)
Vkupno
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,596
(19)
6,577
10,760
(1)
10,759
17,356
(20)
17,335
-
-
-
-
-
-
Sostojba na 31 dekemvri 2013
Sredstva
Tekovni smetki
Sredstva za trguvawe
Krediti i pobaruvawa
- hipotekarni krediti
- potro[uva~ki krediti
- pobaruvawa po finansiski lizing
- pobaruvawa po faktoring i
forfetirawe
- ostanati krediti i pobaruvawa
Vlo`uvawa vo hartiite od vrednost
(Ispravka na vrednosta)
Ostanati sredstva
Vkupno
Potencijalni sredstva
Primeni garancii
Ostanati potencijalni sredstva
Vkupno
Rakovoden Ostanati
kadar na povrzani
Bankata
strani
Vkupno
Stopanska Banka a.d.Bitola
128
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Transakcii so povrzanite strani (prodol`uva)
A. Bilans na sostojba (prodol`uva)
Mati~no
dru[tvo
Podru`nici
Pridru`eni
dru[tva
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,027
-
-
1,027
-
-
-
-
448
(15)
1
1,461
-
448
(15)
1
1,461
Obvrski
Obvrski za trguvawe
Depoziti
Izdadeni hartii od vrednost
Obvrski po krediti
Subordinirani obvrski
Ostanati obvrski
Vkupno
-
-
-
5,443
20
5,463
345
1
346
5,788
21
5,809
Potencijalni obvrski
Izdadeni garancii
Izdadeni akreditivi
Ostanati potencijalni obvrski
(Posebna rezerva)
Vkupno
-
-
-
1,352
(7)
1,345
-
1,352
(7)
1,345
Potencijalni sredstva
Primeni garancii
Ostanati potencijalni sredstva
Vkupno
-
-
-
-
-
-
Sostojba na 31 dekemvri 2012
Sredstva
Tekovni smetki
Sredstva za trguvawe
Krediti i pobaruvawa
- hipotekarni krediti
- potro[uva~ki krediti
- pobaruvawa po finansiski lizing
- pobaruvawa po faktoring i
forfetirawe
- ostanati krediti i pobaruvawa
Vlo`uvawa vo hartiite od vrednost
(Ispravka na vrednosta)
Ostanati sredstva
Vkupno
Rakovoden Ostanati
kadar na povrzani
Bankata
strain
Vkupno
Stopanska Banka a.d.Bitola
129
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Transakcii so povrzanite strani (prodol`uva)
B. Prihodi i rashodi koi proizleguvaat od transakciite so povrzanite strani
2013
Prihodi
Prihodi od kamata
Prihodi od provizii i nadomesti
Neto-prihodi od trguvawe
Prihodi od dividenda
Kapitalna dobivka od proda`bata na
netekovni sredstva
Ostanati prihodi
Transferi pome\u subjektite
Vkupno
Rashodi
Rashodi za kamata
Rashodi za provizii i nadomesti
Neto-zagubi od trguvawe
Rashodi za nabavka na netekovnite
sredstva
Ispravka na vrednosta na
finansiskite sredstva na neto-osnova
Ostanati rashodi
Transferi pome\u subjektite
Vkupno
2012
Prihodi
Prihodi od kamata
Prihodi od provizii i nadomesti
Neto-prihodi od trguvawe
Prihodi od dividenda
Kapitalna dobivka od proda`bata na
netekovni sredstva
Ostanati prihodi
Transferi pome\u subjektite
Vkupno
Rashodi
Rashodi za kamata
Rashodi za provizii i nadomesti
Neto-zagubi od trguvawe
Rashodi za nabavka na netekovnite
sredstva
Ispravka na vrednosta na
finansiskite sredstva na neto-osnova
Ostanati rashodi
Transferi pome\u subjektite
Vkupno
Mati~no
dru[tvo
Podru`nici
Pridru`eni
dru[tva
Rakovoden Ostanati
kadar na povrzani
Bankata
strani
-
-
-
645
41
-
6,798
935
-
7,443
976
-
-
-
-
2
688
81
7,814
83
8,502
-
-
-
(2,284)
-
(1,988)
-
(4,272)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2,284)
(1,988)
(4,272)
Mati~no
dru[tvo
Podru`nici
Pridru`eni
dru[tva
Rakovoden Ostanati
kadar na povrzani
Bankata
strani
Vkupno
-
-
-
170
3
-
1,577
439
-
1,747
442
-
-
-
-
173
4
2,020
4
2,193
-
-
-
(174)
-
-
(174)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(174)
(9)
(9)
(9)
(183)
Vkupno
Stopanska Banka a.d.Bitola
130
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Transakcii so povrzani strani (prodol`uva)
V. Nadomesti na rakovodniot kadar na Bankata
Kratkoro~ni koristi za vrabotenite
Koristi po prestanokot na vrabotuvaweto
Koristi poradi prestanok na vrabotuvaweto
Pla]awa na vrabotenite vrz osnova na akcii, podmireni so
sopstveni~ki instrumenti
Pla]awa na vrabotenite vrz osnova na akcii, podmireni so pari~ni
sredstva
Ostanato
Vkupno
2013
2012
17,577
-
10,291
-
-
-
17,577
10,291
Stopanska Banka a.d.Bitola
131
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
45
Naemi
A. Naemodavatel
A1. Pobaruvawa po finansiski naemi
Sostojba na 31 dekemvri 2013
Sega[na vrednost na minimalnite pla]awa za naemot
Vkupno
Vkupno
pobaruvawa
po
finansiski
naem
-
do 1
godina
-
od 1 do 5
godini
-
nad 5
godini
-
Sostojba na 31 dekemvri 2012
Sega[na vrednost na minimalnite pla]awa za naemot
Vkupno
-
-
-
-
A2. Pobaruvawa po neotpoviklivi operativni naemi
Period na dospevawe na
pobaruvawata po finansiski naem
Sostojba na 31 dekemvri 2013
Sega[na vrednost na minimalnite pla]awa za naemot
Vkupno
Vkupno
pobaruvawa
po
neotpoviklivi
operativni
naemi
-
do 1
godina
-
od 1 do 5
godini
-
nad 5
godini
-
Sostojba na 31 dekemvri 2012
Sega[na vrednost na minimalnite pla]awa za naemot
Vkupno
-
-
-
-
Vrednost na
imotot daden
pod operativen
naem:
sostojba na 31
dekemvri 2013
sostojba na 31
dekemvri 2012
Vkupno
Period na dospevawe na
pobaruvawata po neotpoviklivi
operativni naemi
Zemji[ta
Grade`ni
objekti
Transp.
sredstva
Mebel i
kanc.
oprema
Ostanata
oprema
Drugi
stavki na
nedvi`nostite i
opremata
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B. Naematel
B1. Obvrski po finansiski naemi
Sostojba na 31 dekemvri 2013
Sega[na vrednost na minimalnite pla]awa za
naemot
Vkupno
Sostojba na 31 dekemvri 2012
Sega[na vrednost na minimalnite pla]awa za
naemot
Vkupno
Vkupno obvrski po
finansiski naem
-
Vkupno
Period na dospevawe na obvrskite po
finansiski naem
od 1 do 5
do 1 godina
godini nad 5 godini
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stopanska Banka a.d.Bitola
132
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Naemi (prodol`uva)
B. Naematel (prodol`uva)
B1. Obvrski po finansiski naemi (prodol`uva)
Ostanata
oprema
Drugi stavki
na
nedvi`nostite i opremata
Vkupno
Zemji[ta
Grade`ni
objekti
Transportni
sredstva
Mebel i
kancelariska
oprema
Vrednost na imotot zemen pod finansiski naem:
Nabavna vrednost
Sostojba na 1 januari 2012
- zgolemuvawa
- (otu\uvawe i rashoduvawe)
- ostanato
Sostojba na 31 dekemvri 2012
-
-
-
-
-
-
-
Sostojba na 1 januari 2013
- zgolemuvawa
- (otu\uvawe i rashoduvawe)
- ostinato
Sostojba na 31 dekemvri 2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Akumulirana amortizacija i o[tetuvawe
Sostojba na 1 januari 2012
- amortizacija za godinata
- zaguba poradi o[tetuvawe vo tekot na godinata
- (osloboduvawe na zagubata poradi o[tetuvawe vo tekot
na godinata)
- (otu\uvawe i rashoduvawe)
- ostanato
Sostojba na 31dekemvri 2012
Sostojba na 1 januari 2013
- amortizacija za godinata
- zaguba poradi o[tetuvawe vo tekot na godinata
- (osloboduvawe na zagubata poradi o[tetuvawe vo tekot
na godinata)
- (otu\uvawe i rashoduvawe)
- ostanato
Sostojba na 31dekemvri 2013
Stopanska Banka a.d.Bitola
133
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Naemi (prodol`uva)
B. Naematel (prodol`uva)
B1. Obvrski po finansiski naemi (prodol`uva)
Zemji[ta
Grade`ni
objekti
Transportni
sredstva
Mebel i
kancelariska
oprema
-
-
-
-
Sega[na smetkovodstvena vrednost
na 1 januari 2012
na 31 dekemvri 2012
na 31 dekemvri 2013
B2. Obvrski po neotpoviklivi operativni naemi
Sostojba na 31 dekemvri 2013
Sega[na vrednost na minimalnite pla]awa za naemot
Vkupno
Vkupno
obvrski po
neotpoviklivi
operativni
naemi
-
Period na dostasuvawe na
obvrskite po neotpoviklivi
operativni naemi
do 1
godina
-
od 1 do 5
godini
-
nad 5
godini
-
Sostojba na 31 dekemvri 2012
Sega[na vrednost na minimalnite pla]awa za naemot
Vkupno
-
-
-
-
Ostanata
oprema
Drugi stavki
na
nedvi`nostite i opremata
Vkupno
-
-
-
Stopanska Banka a.d. Bitola
134
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari osven dokolku ne e poinaku navedeno)
46
Pla]awa vrz osnova na akcii
Datum na davawe na opcijata
Datum na istekuvawe na opcijata
Cena na realizacija na opcijata
Cena na akcijata na datumot na davawe na opcijata
Varijansa
O~ekuvan prinos na dividendata
Kamatna stapka
Objektivna vrednost na datumot na davawe na opcijata
2013
2012
-
-
2013
broj na
opciite
za akcii
Sostojba na 1 januari
Promeni vo tekot na godinata:
- opcii dadeni na ~lenovite na Nadzorniot odbor
- opcii dadeni na ~lenovite na Upravniot odbor
- ostanati dadeni opcii
- forfetirani opcii
- realizirani opcii
- opcii so iste~en kraen rok
Sostojba na 31 dekemvri
47
-
2012
ponderirana
prose~na cena
broj na
za opciite za opciite
akcii za akcii
-
ponderirana
prose~na cena
za opciite za
akcii
-
Penziski planovi
Bankata nema definirano planovi za nadomesti pri penzionirawe ili opcii za
nadomestuvawe bazirani na akcii so sostojba na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina.
Rakovodstvoto smeta deka sega[nata vrednost na idnite obvrski kon vrabotenite vo
vrska so nadomestite pri penzionirawe i jubilejni nagradi ne e od materijalno
zna~ewe za finansiskite izve[tai so sostojba na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina.
48
Nastani po datumot na izvestuvawe
Po 31 dekemvri 2013 godina - datumot na izvestuvaweto, do denot na odobruvaweto
na ovie finansiski izve[tai, nema nastani koi bi predizvikale korekcija na
finansiskite izve[tai, nitu pak nastani koi se materijalno zna~ajni za objavuvawe
vo ovie finansiski izve[tai.
-
Stopanska Banka a.d. Bitola
Prilozi
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
Prilog 1-Godi[na smetka
Stopanska Banka a.d. Bitola
Prilozi
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013 godina
Prilog 2-Godi[en izve[taj
www.grant-thornton.com.mk
Download

Stopanska Banka AD Bitola