ISSN 1820-7170
www.bebinizbor.com
SAVET PEDIJATRA
Pneumokok
ISHRANA
Infekcije
urinarnog
trakta
Zeleno povrće
- čuvar zdravlja
TRUDNOĆA
Gospodari
našeg organizma
Hronična oboljenja
Šta svaka trudnica
treba da zna
ALTERNATIVA
Sunce,
koža dece
i zaštita
www.encimenci.rs
besplatan časopis
besplatan časopis
besplatan časopis
besplatan časopis
besplatan časopis
SADRŽAJ:
summer
TRUDNOĆA
Gospodari našeg organizma . . . . . . . . . . . . . . 4
Hronična oboljenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Šta svaka trudnica treba da zna . . . . . . . . . . . 9
ALTERNATIVA
Sunce, koža dece i zaštita. . . . . . . . . . . . . . . 12
ISHRANA
Osnivač i izdavač: Emisar d.o.o.
Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd
tel: 011/35 35 331
fax: 011/35 35 349
www.bebinizbor.com
offi[email protected]
Zeleno povrće - čuvar zdravlja . . . . . . . . . . . 14
IZLOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Direktor: Rade Stojković
Uredništvo:
Rade Stojković, Danka Trifunović
Redakcija:
Danka Trifunović, Ana Kostić, Irena Spasović
Lektor-korektor: Danka Trifunović
SAVET PEDIJATRA
Infekcije urinarnog trakta . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pneumokok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
HALOBEBA
Beba i dojenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
BEBAC.COM
Bebina čula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SAVETI
r
e
m
m
su
Kako da održavate
higijenu detetovih stvari . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MINI FACEBOOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
KNJIGE ZA DECU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
FILMOVI ZA DECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor:
Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan,
a iznos je 210 dinara za svih 6 brojeva u 2011. godini.
Popunite opštu uplatnicu na sledeći način:
Uplatilac: Ime, prezime i adresa
Svrha uplate: ptt troškovi
Primalac: Milorada Jovanovića 5, Beograd
Iznos: 210,00
Račun primaoca: 265 0000000 641 514-42
Kopiju uplatnice pošaljite na našu adresu:
Emisar d.o.o. Milorada Jovanovića br. 5, 11147 Beograd,
faks: 011/35 35 349 ili e-mail: [email protected]
Stručni saradnici: dr Ljiljana Koljaja
-specijalista pedijatrije, dr Dejan Bošković,
spec. dr Vesna Vuković-dečiji psihijatar,
Ranko Vuković-dipl.def. -logoped, Živka
Vlajković-nutricionista, mr ph spec Danijela
Pecarski-mr farmacije, dr sc Jasmina
Vuksanović-logoped, dr Jelena Rakić
Milanović, mr sc med-fizijatar, Dragana
Marić-viši fizioterapeut i fitnes instruktor,
Nada Lazić-dipl. def. i viša med. sestra,
doc dr sc med Nevenka Raketić-načelnik
pedijatrije, dr Danijela Todorović- pedijatar,
dr Miroslava Šarac-spec. pedijatrije,
dr Ljubica Presetnik-specijalista ginekologije
i akušerstva, dr Sandra Radović-ginekolog,
Milanka Šetina-dipl. mol. biolog i fiziolog,
M.Sc primenjene genetike
Saradnici i prijatelji: Halobeba, Bebac.com,
Zdravstvena ustanova Pharmacity,
Masel group d.o.o.
Kratke izreke preuzete iz knjige
“Velika očekivanja - Tom Berns,
“Prijateljstvo” i “Hvala ti mama” - En Dods
Grafički dizajn:
CORETEC, Ana Kostić i Danka Trifunović
Štampa: Rotografika, Subotica
Distribucija: Emisar d.o.o.
Marketing: 011/ 35 35 341
offi[email protected]
Oglašavajući se u “Bebinom izboru” imate
priliku da se obratite širokom krugu
potencijalnih klijenata.
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
613/614
ISSN 1820-7170 - Bebin izbor
COBISS.SR-ID 146773772
Juni 2011
Redakcija ne odgovara za sadržaj i istinitost objavljenih
reklamnih poruka, sponzorskih strana i marketinških
nastupa naših klijenata. Za slučajne i nenamerne greške
u toku štampe redakcija ne snosi odgovornost.
Sve dobijene fotografije se ne vraćaju i mogu
se bez nadoknade koristiti u svrhu ilustracije
časopisa, a po slobodnoj proceni redakcije
da se objavljuju u određenim rubrikama.
Po dobijanju fotografija smatraćemo
da ste dali saglasnost za njihovu
objavu. Molimo roditelje da se pre
slanja fotografija upoznaju sa
Zakonom o javnom informisanju.
www.parlament.gov.rs
Trudnoca
4
Milanka Šetina
dipl. molekularni
biolog i fiziolog
M.Sc primenjene genetike
’’Upoznaj samoga sebe’’
Sokrat
Gospodari našeg organizma
Ko su naši glavni
i odgovorni urednici?
Najviše instance našeg organizma su GENI. Genom
čoveka (svi geni jednog organizma) sadrži 30.000 gena. Geni su nanizani na hromozomima kao biseri i
prenose se sa roditelja na decu.
Gen je sekvenca DNK (dezoksiribonukleinska kiselina) koja kodira, tj. determiniše određenu osobinu ili
karakteristiku, npr. boju očiju, visinu... U toj sekvenci je
sadržan zapis koji daje instrukcije telu šta, tj. koje komponente da stvori, kada to da učini, na koji način, u
kojoj meri, gde da se produkt distribuira…, a sve u cilju
normalnog funkcionisanja organizma.
DNK molekul života
Danas, čini mi se, ne postoji osoba koja nije čula za
izraz DNK ili dezoksiribonukleinsku kiselinu. Svi znaju
da je to najbitniji, suštinski naš deo, a ipak univerzalan,
tj. jedinstven i neponovljiv za svaku osobu, kao što je i
otisak prsta. Raznovrsnost sveta diktirana ovim dvolančanim zavojnicama nas plaši, pa se misli da je u
pitanju magija i nesto nedokučivo. Hajde da otklonimo
magiju i vidimo savršenstvo iskazanog kreatora kroz
lanac DNK.
DNK je naša kruna
DNK je kao jedna ogromna smislena rečenica u
svakoj našoj ćeliji. Naše alfa i omega. Ona diktira sve,
od našeg početka, embriogeneze, razvića, preko rasta,
do našeg kraja.
DNK u humanom
genomu ima izgled dve
spirale koje su uvijene
jedna oko druge
Kao što je svaka rečenica sastavljena od reči, tako
je i DNK sastavljena od gena
koji su za nas posebne reči.
Svaki gen je baš kao i reč, ima svoje značenje, mesto u
rečenici, tj. u DNK, i sastoji se od malih jedinica ili
slova koji se zovu nukleotidi. Za razliku od našeg, u
DNK pismu su zastupljena samo četiri slova ili baze, a
to su A (adenin), T (timin), G (guanin), C (citozin), ali to
ne umanjuje biodiverzitet. Naprotiv, specifičnom kombinacijom slova, koja mogu biti zastupljena u više kopija, dobijamo ogromno bogatstvo u genetskom svetu. Jedinka, ili individua, u tom pogledu bi se mogla
definisati i kao jedinstvena kombinacija nukleotida ili
slova.
Molekul DNK sadrži 3 milijarde parova slova. Kod
ljudi, DNK je u 99,9% ista, a razlika u onih 0,1% nam
osigurava unikatnost. Matematika i statistika kažu da
5
Trudnoca
je verovatnoća postojanja dva ista niza slova u DNK
skoro ravna nuli. Čak i blizanci ili naše ćelije ne moraju
imati istu DNK usled tačkastih mutacija koje dovode
do izmene niza samo u jednom slovu.
Genski zapisi se mogu razlikovati u više ili samo u
jednom slovu, što na genetskom polju može imati razlike svemirskih razmera. Pojednostaviću i predstaviću
to na primeru reči iz našeg jezika, koje se razlikuju
samo u jednom slovu i imaju potpuno različito značenje:
MED PRST
LED KRST
MUŽ
PUŽ
DNK = rečenica
Gen= reč
slovo= nukleotid
DNK = NAŠE ALFA I OMEGA.
gen 1 gen 2 gen 3
Analogno rečenicama koje tvore jednu knigu, tako i
DNK čine hromozome, prisutne u jedru svake ćelije.
Šta se dešava na kraljevskom
nivou tokom oplođenja,
pogledano kroz genetičku prizmu?
Oplođenjem, tj. spajanjem
jedara spermatozoida i jajne
ćelije, od kojih svaki poseduje
po 23 hromozoma, dolazi do
udruživanja hromozoma poreklom od oca i majke, tako da
zigot poseduje 46 hromozoma u
normalnim uslovima, čime se
osigurava da potomci sadrže isti
broj hromozoma kao i roditelji.
Svaki hromozom sadrži po
jednu kopiju određenih gena, iz
čega sledi da zigot poseduje po dve kopije svakog
gena, jedna poreklom od oca, a druga poreklom od
majke.
Ujedinjenje hromozoma prilikom oplodnje je u
stvari svojevrstan “megdan”, kopije jednog te istog
gena (poreklom od oca i od majke), ili aleli “odmeravaju snage” - jači, dominantan izlazi kao pobednik
i vlada. Recesivni alel takođe ima priliku da bude
vladar samo ako količinski nadmaši dominantni alel,
tj. mora biti prisutan u obe kopije (na hromozomu i
od oca i od majke) da bi se ispoljio. (O nasleđivanju
osobina u nekom od narednih brojeva.)
Ovo specifično kombinovanje gena tokom oplođenja, uz sredinski faktor je glavni krivac za naš
konačni izgled ili fenotip. Determinisane naredbe od
“ćelijskog vrha“ diktiraju oplođenoj jajnoj ćeliji, ili
zigotu, da putem deoba nastavi sa strogo kontrolisanim i usmerenim razvojem u jedinku.
Jedna zanimljivost za kraj: izraelski naučnici su
napravili kompjuter sastavljen od enzima i molekula
DNK, tzv. DNK kompjuter, koji je 100 000 puta brži
nego najbrži konvencionalan računar. DNK molekul
ima ulogu čuvanja, tj. memorije podataka, ali i kao
procesor za obradu istih.
Bez obzira na tehnološke napretke, mi bi trebalo
da budemo ponosni što smo vlasnici tehnološki najinovativnijih računara, ili biohemijskih nanoračunara
u našim ćelijama.
Trudnoca
6
Nada Lazić
dipl. defektolog i viša medicinska sestra,
autorka priručnika za trudnice
- Od zdravih roditelja
do zdravog potomstva
HRONIČNA OBOLJENJA
Anemija
Trudnica može ući u trudnoću sa anemijom, ili
ona može nastati u toku trudnoće, ali oba slučaja
iziskuju detaljno ispitivanje radi pronalaženja uzročnika i adekvatnog lečenja. Anemija se do određene
granice tretira kao fiziološka u trudnoći. U trudnoći se
najčešće javlja hipohromna anemija kao posledica
nedovoljnog unošenja ili poremećaja resorpcije
gvožđa – ili krvarenja. Najčešće se javlja u poodmakloj trudnoći gde je i potreba ploda za gvožđem
veća. Kod ovakvih trudnica prisutni su znaci: zamor,
dispneja, lupanje srca, upadljivo bledilo i otečenost.
Terapija: davanje preparata gvožđa.
Šećerna bolest – DIJABETES
Svako ko je u trudnoći imao neku hroničnu bolest
zna da se komplikacije udvostručuju, da treba prilagoditi posebnu dijetu, modifikovati primenu lekova i
pojačati medicinsko praćenje. Nekada je bilo nezamislivo da jedna dijabetičarka održava trudnoću,
odnosno da rizikuje svoj i bebin život. Međutim, sada,
uz stručnu medicinsku negu, trudnica sa dijabetesom
ima podjednake šanse za uspešnu trudnoću i zdravu
bebu kao i sve druge trudnice. Da bi trudnoća uz dijabetes bila uspešna, neophodno je uložiti dosta truda.
Bilo da ste dijabetes dobili u trudnoći ili da ga imate
odranije, obratite pažnju na sledeće:
 doktorski savet
 pravilnu ishranu
 korišćenje lekova
 regulisanje šećera u krvi
Upale mokraćnih puteva
– Cistitis – Pijelonefritis
U prvom trimestru, a i u poslednjem, imamo čestu
pojavu urinarnih infekcija. Nastaju pritiskom materice
na mokraćnu bešiku i javlja se nagon za čestim
mokrenjem, ali dolazi i do nedovoljnog pražnjenja
bešike, što dovodi do razvoja bakterija. Simptomi infekcije cistita su: često mokrenje, pečenje pri mokrenju i povišena temperatura.
Savet: javiti se svom ginekologu, uraditi urinokulturu, redovna higijena polnih organa i uzimanje veće
količine tečnosti. Ako se ne leči, cistit dovodi do razvoja pijelonefrita. Ovaj oblik infekcije iziskuje intenzivno lečenje (bolničko) da bismo sprečili ozbiljnije
komplikacije.
Astma
Odluka da imate dete
je izbor da svima pokažete
svoje srce.
Trudnica koja boluje
od astme i koja je tokom
trudnoće pod budnim stručnim i medicinskim nadzorom,
ima iste šanse za normalnu trudnoću i zdravu bebu kao i trudnica bez astme. Bez
obzira kog stepena je vaša astma, i za vas i za vašu
bebu je bolje da je stavite pod kontrolu pre začeća ili
barem u ranoj trudnoći.
Povišen krvni pritisak
– Hipertenzija
Trudnica koja u trudnoću ulazi sa povišenim
krvnim pritiskom, ulazi u visokorizičnu trudnoću. Ako
pritisak ostane pod kontrolom, uz dobru medicinsku
negu i brigu, vrlo je verovatno da će i beba biti dobro.
Postoje neki rezultati koji pokazuju da trudnice sa
povišenim krvnim pritiskom i oštećenjem bubrega
mogu uspešno da iznesu trudnoću.
Savet: dobra i kontrolisana ishrana, dovoljno tečnosti, puno odmora, terapija. Ako je krvni pritisak
veoma visok i ako uzimate lekove, povećava se rizik
za loš ishod vaše trudnoće. Sa vašim lekarom razmotrite vaše stanje i moguće rizike pre nego što se
odlučite da započnete ili nastavite trudnoću.
Preeklampsija
Preeklampsija je forma povišenog krvnog pritiska
koja se javlja u trudnoći. Ne zna se tačno šta je
izaziva niti zašto se češće javlja kod prvorotki.
7
Simptomi:
 otok ruku i lica praćen naglim porastom težine
 visok krvni pritisak (140/90) za žene koje ranije
nisu imale povišen krvni pritisak
 belančevine u mokraći
 slabo mokrenje
 razdražljivost
Ako se preeklampsija ne leči, može da napreduje
u eklampsiju, koja je ozbiljno stanje praćeno konvulzijama i komom. Nagli skok krvnog pritiska može da
bude prava preeklampsija ili samo reakcija na stres.
Zato se takve porodilje redovno prate, ne samo merenjem krvnog pritiska, već i određivanjem belančevina u mokraći i biohemijskim parametrima u krvi.
Lečenje: ako je bolest umerenog stepena a trudnoća blizu termina, bez odlaganja se izaziva porođaj,
a ako to nije slučaj, trudnica se svakako smešta u
bolnicu radi potpunog mirovanja, pod strogim nadzorom, praćenjem i određenom terapijom. Pored praćenja trudnice, sve vreme pratimo bebino stanje,
rade se ultrazvučni pregledi, stres testovi, CTG.
Eklampsija
Eklampsija je toksično stanje, tokom ili posle porođaja, nastalo posle preeklampsije. Poslednjih godina javlja se retko, što je rezultat redovno i adekvatno praćenih trudnoća.
Pojavi konvulzija prethodi:
 povišen krvni pritisak (nagli skok)
 visok nivo belančevina u mokraći
 jaka glavobolja
 mučnina
 povraćanje
 razdražljvost
 nemir i grčevi mišića
 jak bol u gornjem delu stomaka
 poremećaj vida
 pospanost
 povišena temperatura
 ubrzan puls
Eklampsija se kod nas najčešće sreće u Vojvodini
– u krajevima endemske nefropatije i gde su u ishrani
češće zastupljene masti životinjskog porekla.
Lečenje eklampsije
 obavezno se stavlja špatula između zuba, da
izbegnemo mogućnost povrede i zapadanja
jezika (koje može dovesti do gušenja)
 daje se kiseonik
 lekovi protiv konvulzija
 izolujemo je u mračnu prostoriju (da izbegnemo
nadražaje – svetlo, buka)
 mogućnost završavanja porođaja zavisi od
stanja porodilje i ploda - uz indukciju ili carski rez
Ako smo blagovremeno, pravilno reagovali i porodilji pružili dobru negu, možemo očekivati da se
većina pacijentkinja posle porođaja vrati u normalu.
Trudnoca
Škola održava predavanja u Dečijem kulturnom centru „Majdan“, Kozjačka 3-5,
Beograd. Svakog prvog ponedeljka u
mesecu počinje nova
grupa. Škola je BESPLATNA za sve polaznike. Možete nas kontaktirati na telefone:
065/30-65-728 i 064/
168-27-77, putem sajta: www.skolaroditeljstva.
com, ili na Facebook stranici - Škola roditeljstva
Nada Lazić (gde se oglašavaju svi susreti i teme).
Program centra:
1. Fiziologija trudnoće kroz trimestre,
porođaj i primena epidurala u akušerstvu
- predavač: dr sc med V. Živanić
2. Pravilna ishrana u trudnoći, štetnost nikotina,
alkohola i kofeina - predavač: prim dr P. Borović
3. Nega kože u trudnoći - predavač:
prof. dr S. Marinković Šiler
4. Savremena stomatologija i roditeljstvo
- predavač: dr N. Jakovljevic
5. Mentalno higijenski pristup trudnoći i
roditeljstvu - predavač: psiholog S. Đorđević
6. Psihomotorni razvoj deteta intrauterino i
do 3. godine - predavač: psiholog S. Đorđević
7. Komunikacija i način stimulacije razvijanja
govora - predavač: logoped K. Bojović
8. Karakteristike motornog razvoja deteta od
rođenja do navršene 3. godine - predavač:
vis. struk. terapeut S. Milanović
9. Superirornost majčinog mleka (isključivo
dojenje do 6. mes.) - predavač: prim. dr sc med
pedijatar/neonatolog V. Marinković
10. Matične ćelije i njihova primena u
savremenoj medicini - predavač: N. Lazić,
dipl defektolog i VMS
11. Značaj psihofizičke pripreme trudnica za
po-rođaj - predavač: vis. stručni terapeut S.
Milanović
12. Babinje - 40 dana nakon porođaja
- predavač: N.Lazić, dipl.def. i VMS
13. Praktični čas: kupanje, obrada pupčanog
patrljka, kako oblačiti novorođenče, šta je neophodno za dolazak bebe kući, oprema prostora
Dodela diploma i knjige “Od zdravih roditelja
do zdravog potomstva” polaznicima škole
- koordinator Nada Lazić, dipl. Def. I VMS
Trudnoca
8
Dr Ljubica Presetnik
specijalista ginekologije i akušerstva
DZ Jedro, Jurija Gagarina 14
Tel: 011/715-0715
Šta svaka trudnica treba da zna
Trudnoća nije bolest, to je „samo“ drugo stanje žene. Menja se somatsko
i psihičko stanje, kao priprema za porođaj i prihvatanje novorođenčeta
i dojenje. Priroda, kao savršeni tvorac živoga sveta na zemlji, sve je
predvidela. Nažalost, savremeni način života, izmenjen način funkcionisanja porodice, uz dvostruki rad žene u društvu, na poslu i u domu,
dodatno opterećuju organizam, a da ne spominjemo i navike u ishrani,
u konzumiranju štetnih namirnica, pušenju, alkoholizmu i slično. S obzirom i na zagađenje naše
planete, i vrsta hrane koju unosimo nije više ista kao pre 100 i više godina. Zato i nije trudnoća
samo drugo stanje, već i stanje u kome treba da preveniramo sve štetne uticaje civilizacije.
Ishrana
Uloga ginekologa nije samo da ultrazvučno i laboratorijski prati stanje ploda, već da se angažuje u edukaciji buduće
majke o načinu života, a naročito ishrane. Trudnoća, kao drugo stanje, u startu opterećuje organizam buduće majke za
30%, što znači da sam organizam radi za toliki procenat više,
tj. angažuju se za toliko svi organi. Da bi trudnoća do kraja bila
fiziološka, a ne patološka, o tome treba voditi računa. Trudnica često ima i dovoljan broj godina, koji je već potrošio deo
rezervi svih organa, a tome je doprineo i način življenja, uz
dosta stresa i štetnih materija iz okoline. Zato se sada savetuje
da se ishranom organizam i pre trudnoće pripremi.
U tom smislu se govori o povećanom unosu vitamina B
grupe, naročito B6 i B 12, kao i folne kiseline. Hrana koja sadrži te vitamine je ista ona koja se preporučuje u toku cele
trudnoće, a naročito u prvih 12 nedelja: riba, crveno meso, zeleno lisnato povrće, krompir, integralne žitarice, orasi, kao i
punomasno mleko. Kako nam način života ne omogućava da
se posebno bavimo ishranom, zato se odlučuje za unos suplemenata, u vidu tableta Folne kiseline i vitamina B, i do godinu
dana pre začeća.
U toku same trudnoće je važno obratiti pažnju na ravnomeran unos hrane, tj. na manje obroke na 3-4 sata, radi
održavanja kontinuiteta u lučenju insulina, tj. radi održavanja
stabilnog nivoa šećera u krvi. Problem naglih skokova i naglog
pada šećera ne prija plodu i često dovodi do neželjenih komplikacija. Iz istih razloga sa savetuje i izbegavanje veće količine
namirnica bogatih ugljenim hidratima, a naročito slatkiša. Od
samog početka trudnoće naročitu pažnju obratiti na unos soli.
So spada u jednu od apokalipsi današnjice za ljudski organizam i dovodi do štetnih promena u krvnim sudovima bubrega,
a često i na krvnim sudovima posteljice, koja ishranjuje plod.
Preeklampsija
Jedno od najtežih stanja u trećem trimestru trudnoće je
oboljenje koje se naziva preeklampsija, koja vodi u ozbiljan
problem ekplamsije, koji se i danas ponekad završava nepovoljnim ishodom i za plod i za majku.
Sve počinje bezazleno, u početku sa manjim otocima na
nogama ili prstima šake, da bi se uskoro pojavio nestabilno
povišen krvni pritisak, a zatim i belančevine u mokraći. Taj trijas je preeklampsija. Treba imati na umu da se taj početak
manifestuje tek nakon 24. nedelje, u blažem obliku, a najčešće
nakon 28. nedelje trudnoće. Do tada nema predznaka.
Da biste izbegli taj ozbiljni problem za zdravlje, važno je
od početka trudnoće izbegavati sve namirnice koje u sebi
sadrže veću količinu soli, tipa suhomesnatih proizvoda, žutih i
slanih belih sireva, slanih badema, kikirikija i slično. Dva
parčeta hleba u toku 24 sata za organizam sadrže dovoljnu
količinu soli, sve ostalo je višak. Savet je da trudnice jedu
neslanu hranu ili sa minimalnim unosom soli, što bi značilo da
ostali ukućani dosoljavaju spremljenu hranu, ukoliko žele.
Kada se pojavi problem, znatno ga je teže rešavati, a i tada
restriktivan unos soli nema zadovoljavajući efekat.
Zapamite da je od samog začeća, a poželjno je što pre,
SMANJITI unos soli.
Od suplemenata koji se koriste, nakon 12 nedelje trudnoće, savet je koristiti predviđene kombinacije minerala, vitamina i gvožđa, kao i preparate koji sadrže nezasićene masne
kiseline (Omega 3 i 6), kao i magnezijum (Mg).
Briga o lepoti
Često se postavlja pitanje održavanja higijene i preparata
za ulepšavanje koji se koriste u tu svrhu, kao i stepen fizičke
aktivnosti. Vodite računa da za farbanje kose koristite biljne
boje, koje se mogu naći i u našim parfimerijama-drogerijama,
koje ne sadrže štetne materije tipa amonijaka. Takođe, vodite
računa da za depilaciju ne koristite kreme za depilaciju, kao ni
topli vosak u regionu bikinija i trbuha. Generalno, sve što zagreva ili hemijski deluje u tom regionu treba uzbegavati.
Od fizičkih aktivnosti se preporučuju one koje ne dovode
do povreda-padova, kao i one koje ne povećavaju intraabdominalni pritisak, tj. preterano ne zatežu trbušnu muskulaturu.
Preporučene fizičke aktivnosti su tipa plivanja, pilatesa i yoge.
Trudničko odsustvovanje sa posla
Što se tiče odsustvovanja sa radnog mesta, to zavisi od
vise činilaca, među kojima je na prvom mestu da li je trudnoća
fiziološka ili patološka, a zatim od vrste posla, koji ne mora
samo da bude fizički zahtevan ili u nepovoljnim uslovima, već
da zavisi i od mentalnog napora i stresa.
Putovanja
Ako se priča o putovanjima, ona takođe zavise od gore
pomenutih uslova, kao i od dužine puta, uslova putovanja i
destinacije, koja bi u svakom slučaju trebalo da bude u blizini
postojanja odgovarajućih ustanova za zdravstvenu zaštitu.
Drage trudnice, kao što vidite, navedena su samo osnovna načela stila života u toku trudnoće, koja se svakodnevno
provlače kao pitanja kroz ginekološku praksu. Tih načela treba
da se držite i par meseci pre trudnoće, kao i od samog početka
trudnoće, da biste se radovale i uživale u trudnoći, porođaju i
tako željenom novorođenčetu.
SIGURNI NA PORODIČNOM ODMORU
Radili ste vredno cele godine, kako na poslu tako i kod kuće, sa namerom da što bolje organizujete obaveze i slobodno vreme svoje porodice. Sada je, konačno, došao trenutak da dobijete nagradu
za sav trud koji ste uložili i vi se spremate da sa porodicom otputujete na zasluženi i dugo očekivani
odmor. Roditeljstvo, međutim, ne zna za predah, pa se dešava da čitavu pripremu, kao i putovanje,
provedete u brizi i iščekivanju šta sve može da se dogodi vašem detetu. Poznato je: deca se često
povređuju dok se igraju u pesku ili vodi, ali nezgoda može da se dogodi i vama i drugim članovima porodice, recimo usled prekomernog sunčanja ili ma kojeg drugog nepredviđenog događaja. Zato je
važno da imate polisu putničkog zdravstvenog osiguranja.
Kompanija „Dunav osiguranje“ pruža usluge medicinske asistencije i
pokriće neophodnih medicinskih troškova u celom svetu, 24 sata dnevno, 365
dana u godini. Putničko zdravstveno osiguranje „Dunav osiguranja“ garantuje
vam, u slučaju iznenadne bolesti ili povrede, pokriće troškova ambulantnog
lečenja, nabavke neophodnih lekova i medicinskog materijala, prevoza do
najbliže zdravstvene ustanove, bolničkog lečenja, prevoza nazad u Srbiju,
stomatoloških intervencija i drugih izdataka za iznenadnu bolest ili povredu.
Ne dozvolite da vam briga pokvari odmor: oslonite se na sigurnog i pouzdanog partnera, oslonite se na Kompaniju „Dunav osiguranje“.
Alternativa
12
Mr ph spec Danijela Pecarski
Mella Cosmetics, 011/397 08 92
E-mail: [email protected]
Sunce, koža dece
i zaštita
I pored tradicionalnog verovanja da je sunce izvor
života, ono postaje sve jače, a njegovi efekti na kožu
i zdravlje sve su opasniji. Naučno je dokazano da su
efekti sunca na organizam u vidu jačanja imuniteta i
opšteg stanja organizma, nažalost, predrasuda i da
je jedino pozitivno dejstvo stimulacija produkcije D3
vitamina u koži, koji poboljšava iskorišćenost kalcijuma u organizmu i tako pozitivno utiče na zdravlje
kostiju, zuba, kose, kao i prevenciju rahitisa.
Zbog smanjenja koncentracije ozona u atmosferi,
poslednjih godina beleži se stalni porast broja obolelih
od raka kože - smanjenje koncentracije ozona za 1%
povećava broj obolelih od raka kože za 2-4 %. Ukoliko
dete samo jedanput u toku detinjstva zadobije opekotine
od sunca, udvostručuje se rizik od malignog melanoma.
Veruje se da je sunce odgovorno za najmanje 90% svih
tumora kože. Zbog ovih podataka potrebno je naročito
obratiti pažnju kad je reč o sunčanju beba i dece, jer su
oni izuzetno podložni opekotinama od sunca zbog veoma tanke, osetljive kože, mnogo više podložnije štetnom
dejstvu UV zraka. Reakcija na prekomerno izlaganje
suncu manifestuje se u vidu crvenila, plikova, alergije,
oštećenja kože, a u ekstremnim slučajevima i raka kože.
Alergije na sunce
Promene koje se događaju na koži nazivaju se primarne fotodermatoze i javljaju se u vidu osipa, kao i
neke druge kožne promene koje su isključivo posledica
njenog izlaganja suncu. To je relativno česta pojava i
javlja se kod 10-20% zdravih osoba. Istraživanja pokazuju da je čak 50% ovakvih alergija na sunce nasledno,
tako da ako su mama ili tata skloni bilo kakvoj vrsti alergija, posebno alergija na sunce, to znači da i dete ima
velike šanse za takav problem.
Alergija na sunce se manifestuje kao nadražujući
osip na vratu, pregibima ruku i nogu i javlja se najčešće
nekoliko sati po izlaganju suncu. Nastaju kao odgovor
vlastitog imunog sistema koji neke komponente osunčane kože prepoznaje kao strana tela, zbog čega kreće
imuni odgovor u vidu alergijskih reakcija, uglavnom u
vidu osipa, mada se mogu pojaviti i plikovi ili neke druge
kožne promene. Taj osip obično ima izgled uboda insekta.
Alergija na sunce ne bira starosnu grupu, već može
da se pojavi kod beba i kod odraslih.Takođe je neo-
phodno obratiti pažnju i na sekundarne fotodermatoze,
tj. konsultovati se sa pedijatrom ukoliko beba uzima
neke fotosenzitivne lekove (antibiotici, tetraciklini), ili ima
neki zdravstveni problem koji se na suncu može dodatno
pogoršati (herpes, fotosenzitivni ekcem...).
Kako zaštititi dete
Ako bebu ipak izlažete sunčevim zracima, u početku
neka to traje samo nekoliko minuta, zatim taj period povećavajte postepeno, najduže 20 minuta u toku dana.
Tek kada se navikne na sunčanje, beba može da
bude na suncu oko pola sata, i to sa kapicom na glavi sa
velikim obodom i pamučnom majicom bele, narandžaste,
crvene, bordo, tamnoplave boje, koje odbijaju sunčeve
zrake. Svaka 3 cm oboda smanjuju rizik od opekotina za
10%. Bebama mlađim od šest meseci se ne preporučuje
direktno izlaganje suncu, kao ni upotreba preparata sa
zaštitnim faktorom, zato što im je koža veoma osetljiva,
a zaštitni faktori često izazivaju alergijske reakcije. Za
vreme vrućina korisno je da bebu više puta blago osvežimo u mlakoj vodi i na taj način sprečimo pojavu osipa u
letnjem periodu.
Decu do 12. meseca oprezno izlagati suncu, maks.
20 minuta, sa majicom i šeširićem i obavezno namazati
delove tela koji su eksponirani suncu kremama sa SPF
faktorom najmanje 30. Treba napomenuti i to da su deca
svetlih očiju i puti znatno osetljivija od dece tamnije puti.
Ne oslanjajte se previše na zaštitne faktore, jer ne postoji univerzalan preparat koji će vas potpuno zaštititi od
sunca. Zbog ozonskih rupa sve su veće količine štetnih
UVA i UVB zraka, pri čijem dejstvu nam ni faktor zaštite
50 ili više neće omogućiti bezbrižno sunčanje. Vrednost
ovih faktora govori samo o vremenu koje možemo da
provedemo na suncu, a da ne pocrvenimo dobro namazani ovakvim preparatom u odnosu na vreme koje možemo provesti bez zaštite (obično 10 - 20 min). Tako na
primer, ako dete namažemo kremom koja ima SPF 30,
to znači da će dete moći da provede 30 puta duže na
suncu a da ne pocrveni (to znači: 30 x 10 minuta = 300
minuta, tj. pet sati).
Ali, kad su deca u pitanju, mora se naglasiti da se
sunce mora izbegavati u periodu između 10 i 17 časova.
Kako se zaštititi na moru
Mokra koža više privlači sunce od suve kože pa je pri
igri u vodi detetu neophodno obući majicu. Neophodno
je detetu zaštititi i oči od negativnog UV zračenja (nao-
13
čare za sunce sa obaveznom UV zaštitom). Mera prevencije je i blagovremeno (1 sat u toku dana) izlaganje
suncu pre odlaska na odmor i to samo u periodu do 10 i
posle 17 časova, kako bi se koža pripremila za svakodnevno sunčanje. Dete treba mazati svaka 2-3 sata i obavezno po izlasku iz vode. Vodite računa da preparati
budu vodootporni, tako da ih voda ne spere. Dete može
da izgori i u vodi zato što UV zraci prolaze i kroz vodu, a
prodiru i kroz oblake (prođe 80%) pa ne bi valjalo da vas
zavara vreme bez sunca ili kad je vetrovito. I u takvim
uslovima neophodna je zaštita.
Takođe je važna i količina preparata koja se nanosi
na telo. Nipošto samo u tankom sloju, već na svaki kvadratni cm kože treba naneti oko 0,5 mg kreme. Na primer, za zaštitu deteta teškog 10 kg potrebno je 5 ml (jedno mazanje), odnosno jedna kafena kašika sredstva za
sunčanje, i to na svaka dva-tri sata. Posebno zaštititi
lice, vrat i uši, jer su ti delovi tela najpodložniji oštećenju
od sunčevog zračenja.
Beba može biti na suncu do 10 i posle 17 sati.
Glava uvek mora biti zaštićena. Krema sa faktorom
zaštite preko 30. Pojačajte unos tečnosti!
Ne pretopljavajte bebu. Pesak, voda i trava re�lektuju
značajan procenat UV zraka, a 80 % ih prolazi
kroz oblake. Zato - postepeno i oprezno.
Zaštitni faktor kreme za sunčanje
Zaštitni faktor (SPF engl.) uvek je vidno istaknut na
ambalaži i govori o zaštiti od UVB zraka (izazivaju crvenilo i opekotine). Oznaka SPF govori o sprečavanju pojave opekotina, odnosno ukazuje koliko dugo može da
se boravi na plaži a da se ne izgori. Kad je u pitanju stepen zaštite od UVA zračenja (izaziva odložene reakcije
na sunce u vidu starenja kože i karcinoma kože), na ambalaži preparata, pored SPF, postoji često i oznaka da je
sa UVA filterom. Pri izboru preparata poželjno je da, pored dgovarajućeg SPF faktora, ima i UVA zaštitu.
Dobar preparat za sunčanje, pored zaštitnih faktora,
treba takođe da sadrži i antioksidans, dobru podlogu (po
mogućstvu prirodnu) i sredstvo za oblažavanje iritacije.
Dobro je da sadrži maslinovo i ulje susama (koji sami
poseduju SPF 2 do 4), ulje jojobe (SPF 6) i druge prirodne komponente koje svojim blagotvornim sastojcima istovremeno štite, vlaže i umiruju kožu (aloja, kamilica,
neven, zeleni čaj...).
Dan pre nanošenja izabranog sredstva za sunčanje
na kožu vašeg deteta, obavezno uradite tekst osetljivosti (na unutrašnjoj strani ruke), jer često ovakav preparat može da izazove alergijsku reakciju kod osetljive i
nežne kože deteta (veštački mirisi, boje, kao i sami zaštitni faktori, PABA). Krema za sunčanje se nanosi pola
sata pre odlaska na plažu.
Zaštita na planini
Boravak na planini s decom zahteva još veću opreznost, zato što sa povećanjem nadmorske visine UV
zračenje raste: na svakih 1.000 metara uvećava se oko
Alternativa
Mnogi roditelji pretpostavljaju da je njihovim
bebama (deci) dobro na suncu sve dok se na koži ne
pojavi crvenilo. Nažalost, greše. Opekotinu od sunca
ne možete videti dok nastaje, a onda kada je vidite,
već je kasno. Tek 2-4 sata po izlaganju suncu koža
postaje crvena, vruća i upaljena, a rak crvena 10-14
sati po izlaganju suncu. Kod teških opekotina
pojaviće se plikovi i pratiće ih lokalni bol, a u
najtežim slučajevima i glavobolja, muka, jeza i
iscrpljenost. Crvenilo obično počinje da se povlači
posle 48-72 sata i tada koža može početi da se ljušti.
Ako vaša beba (dete) dobije opekotine od sunca,
lečite ih oblogama od hladne vode iz česme tokom
10 - 15 minuta, tri do četiri puta dnevno, sve dok
crvenilo ne umine (hladne obloge se prave na sledeći
način: napunite kofu hladnom vodom, namočite
pamučnu krpu ili peškir, iscedite i stavite na
povređeni deo; oblogu ponovo nakvasite kad se osuši
ili zagreje). U međuvremenu stavljajte hidrantnu
kremu ili neku sa cink-oksidom koja ima dodatan
efekat da suši plikove.
15%, tako da su na planini veće šanse za opekotine nego na morskoj plaži. Zato je kod dece neohodno još od
ranog detinjstva početi sa stvaranjem navike za primenu
preparata za zaštitu od sunca.
Ishrana
14
Živka Vlajković
diplomirani nutricionista
autorka knjige “Bebi kuvar”
DZ Zemun
ZELENO POVRĆE
- ČUVAR ZDRAVLJA
Priča o mornaru Popaju koji postaje
snažan nakon obroka od spanaća
jeste da ima elemente mašte, shodno
umetnosti crtanog �ilma, ali u svemu
tome postoji i zrno istine. Kako?
Briga o
sledećo
j
generac
iji dece
je privile
gija.
Naučna je činjenica da je zeleno povrće bogato hlorofilom (zelenim pigmentom),
antioksidansima, mineralima, vitaminima, dijetnim vlaknima i fitohormonima.
A sve ove darove prirode biljke sintetišu uz pomoć sunca, vode i neophodnih
elemenataiz zemlje. Zato moć zelenog povrća jeste ravna snazi mornara Popaja,
ali u zaštiti imuniteta, kako odraslih, tako i beba.
Brokoli je prvo zeleno povrće koje se može dati odojčetu već tokom šestog meseca, kao sastojak
bebinog ručka. Blitva, spanać i zelje se mogu dati u sedmom mesecu, a mladi grašak, kelj i prokelj
mesec kasnije, u osmom. Zeleno povrće treba da bude zastupljeno tri puta nedeljno u bebinom ručku.
Zašto je zdravo zeleno povrće?
Zeleno povrće (izuzev graška) je male energetske vrednosti. Zato ga treba kombinovati
sa namirnicama koje sadrže skrob (krompir,
pirinač), proteine (meso, žumance) i sa
masnoćama (maslinovo ulje, maslac, pavlaka). Ovo povrće je dobar izvor minerala,
vitamina i dijetnih vlakana. Među brojnim
mineralima treba istaći gvožđe (blitva,
spanać, peršunov list, mladi grašak), magnezijum i kalijum. Vitamini prisutni u ovom
povrću su rastvorljivi u vodi, a najznačajniji
su: beta karoten, folna kiselina i vitamin C.
Folna kiselina se lako gubi dugim kuvanjem,
prelazi u vodu u kojoj je kuvano povrće, a
neophodna je za stvaranje crvenih krvnih
zrnaca. Dijetna vlakna su potrebna za redovno pražnjenje creva. Zeleno povrće sadrži
brojne antioksidanse, koji čuvaju zdravlje.
Kvalitet povrća – kako ga prepoznati
i kako sačuvati pri spremanju obroka
Da biste pravilno hranili svoje dete, potrebno je
prvo da znate kako da izaberete kvalitetne namirnice prilikom kupovine. Za dečiju ishranu povrće
mora biti najboljeg kvaliteta (prve kategorije) i sveže. Spoljni izgled često može da dovede do pogrešnog izbora pri kupovini. Besprekoran izgled
najčešće ima ono povrće koje je tretirano sa puno
hemikalija (veštačkim đubrivima i prskano pesticidima, materijama za ubrzano zrenje i sl.). Takvo
povrće ne biste smeli da kupujete za bebu.
Prvo pravilo - upotrebljavajte ono povrće
kome je upravo sezona (najbolje organski gajeno.
U zimskom periodu preporučuje se duboko zamr-
15
Ne zaboravite: dobro kuvano jelo ne
znači prekuvano i dugo kuvano jelo.
znuto povrće (ali ne spanać) i industrijski proizvodi
za bebu.
Drugo pravilo - pre svega povrće treba da
bude sveže. Kada kupujete, uzmite povrće u ruku,
blago ga stisnite. Ako je jedro i čvrsto, znači da je
sveže. Na primer, blitva ili spanać treba da budu
sitnijih listova, ne mnogo zelene boje, nikako sparušeni, sa mehaničkim povredama, flekama, plesnivi i slično. Naprotiv, treba da budu kao da su
sada ubrani.
Kako čistiti povrće
Povrće treba prati i čistiti neposredno pre pripremanja, da biste sačuvali njegovu biološku vrednost. Na primer, očišćeno povrće stavljeno da stoji
u vodi izvesno vreme izgubi dobar deo svojih vitamina, minerala i svih drugih osetljivih i u vodi rastvorljivih sastojaka. Povrće treba prvo dobro oprati,
zatim odstraniti delove koji nisu za upotrebu i po-
Recepti
Pire od prokelja
- 70 g prokelja, 30 g krompira
- 10 g šargarepe
- kašika pirinčanih pahuljica
- 2 kašičice pavlake
Šargarepu i krompir oljuštiti i iseći na kockice,
prokelj očistiti od tvrdih listova, oprati i narezati.
Povrće staviti u vodu i kuvati na umerenoj temperaturi. Kada povrće bude mekano, propasirati ga,
dodati pavlaku, pahuljice i dobro promešati.
Dodati meso ili ribu (2 supene kašike) da bi obrok
bio kompletan.Umesto mesa u ovaj pire može se
dodati ispasirano tvrdo kuvano žumance.
Daje se odojčetu u 9-om mesecu starosti.
Recepti su preuzeti iz knjige BEBI KUVAR
nutricioniste Živke Vlajković. Knjigu
možete poručiti na telefon: 064/ 178 2252
Ishrana
novo oprati, pa tek onda blanširati ili kuvati. Spanać i zelje sadrže oksalnu kiselinu, najviše u drškama, pa ih uvek treba odstraniti.
Kako i koliko
kuvati zeleno povrće?
Povrće se kuva u malo vode (ili na pari), samo koliko je
potrebno da se napravi kaša.
Zatim se sve pasira koristeći
vodu u kojoj je kuvano (izuzev spanaća, blitve i
zelja). Spanać, blitvu i zelje treba blanširati (kratko
kuvati bez soli). Voda u kojoj se kuvaju se odbacuje. Kuvanje se obavlja u otklopljenom sudu.
Dalja priprema jela od spanaća, blitve i zelja zahteva obavezno dodavanje mleka (majčino ili adaptirano), a nikada se ne sme podgrevati. Prilikom
kuvanja kelja, prokelja i brokolija, dolazi do stvaranja sumporvodonika i drugih organskih sulfida koji
daju karakterističan miris kupusa .Ova jedinjenja
treba pustiti da ispare, otklopiti sud, kako bi beba
imala manje problema sa nadutošću stomaka. Zavisno od starosti odojčeta, u povrće se mogu dodati i druge namirnice: mleko, mleveni dvopek,
pirinač, masnoća, meso ili kuvano žumance.
Pire od blitve
- 100 g lista mlade blitve
- 50 g krompira ili instant-pirinač
- 1 kašičica ulja ili maslaca
- 4 kašike mleka
Listove blitve očistiti, odvojiti od žilastih delova,
oprati pod mlazom vode i blanširati. Krompir
oljuštiti, iseći na komade i u vodi kuvati dok ne
omekša. Potom dodati pripremljenu blitvu, masnoću
i mleko, pa propasirati. Daje se odojčetu u 7-om
mesecu starosti.
Jagnjetina sa spanaćem
- 100 g jagnjetine (za bebu najbolje od buta)
- 100 g spanaća
- 2 kašike jogurta
- 1 kašičica maslinovog ulja
Jagnjetinu kuvati u slanoj vodi
dok ne omekša. Spanać
posebno kuvati i propasirati.
Kuvano meso propasirati,
dodati spanać i jednu ravnu kašičicu kukuruznog
griza, pa prokuvati oko 10 minuta. U gotovo jelo
dodati 2 kašičice maslinovog ulja i jogurt.
Daje se odojčetu u 8-om mesecu starosti.
SVE ČITAOCE BEBINOG IZBORA
U ENCI MENCI RADNJAMA
ČEKA POKLON!
U toku jula i avgusta, pod pokroviteljstvom časopisa
Bebin izbor, Enci Menci radnje organizuju za sve svoje
kupce, čitaoce Bebinog izbora, veliku akciju u kojoj će biti
podeljeno preko 4.000 poklona. Svi oni koji donesu
kupon iz ovog časopisa i u Enci Menci radnjama kupe bilo
šta u vrednosti od 1.000,00 din, dobiće poklon po izboru.
Veliki izbor artikala koji je uključen u ovu akciju, poput
flašica, cucli, plišanih igračaka, posteljine i sl.,
obradovaće sve naše kupce, jer će imati
mogućnost da sami izaberu poklon.
Čekamo vas u ENCI MENCI radnjama!
www.encimenci.rs
9.990
Chicco stolica
za hranjenje Jazzy
7.990
3.592
Chicco
Liteway basic
Smart Trike
trotinet
19.990
Chicco mleko za
zaštitu od sunca SPF 50
7.990
Inglesina kolica
Zippy Royal
999
8.990
Chicco
prenosivi krevetac
Maxi Cosi
kolica City
7.990
3.592
Smart Trike
trotinet
Chicco
kolica SKIP
8.990
Chicco mleko za
zaštitu od sunca SPF 30
U toku je VELIKA letnja AKCIJA u ENCI MENCI radnjama!
Akcija traje do 31. jula, a VELIKI pupusti važe za pojedine
grupe artikala: IGRAČKE do 40%, ITALIJANSKI NAMEŠTAJ do 50%,
OPREMA ZA BEBE do 20%. Zalihe su ograničene.
www.encimenci.com
TC Vidikovac, Kneza Višeslava 63, Beograd, 011/356 55 20;
Bul. Kralja Aleksandra 199b, Beograd, 011/241 38 89;
TC Ušće, Bul. Mihajla Pupina 4, N. Beograd, 011/314 87 33;
Bul. Kralja Aleksandra 244a, Beograd, 011/242 31 21;
TC Kalča, Niš, 018/257 915;
TC Roda, Grada sirena bb, Kragujevac, 034/364 836;
TC M-Rodić, Nikole Pašića 2, I sprat, Požega, 031/715 414;
Laze Telečkog 28, Novi Sad, 021/525 322;
Veselina Masleše 20, Bačka Palanka, 021/751 987;
Korzo 7a, Subotica, 024/559 262.
Casual Play
kolica Vintage
890
uvek uz dete
Delta City, Jurija Gagarina 16, N. Beograd, 011/220 37 08, 011/220 37 09;
TC Merkator, Bul. Umetnosti 4, N. Beograd, 011/311 83 40;
Trg Nikole Pašića 8, Beograd, 011/323 44 88;
TC Ušće, Bul. Mihajla Pupina 4, Beograd, 011/314 87 33, 011/314 86 58;
TC Banjica, Paunova 24, Beograd, 011/367 15 21;
Korzo 7a, Subotica, 024/559 262;
Karađorđeva 24, Šabac, 015/341 083;
Grada Sirena bb, Kragujevac, 034/364 835;
Gradsko Šetalište bb, Čačak, 032/341 349.
Big Bobby
kamion kiper
Aksa prodavnice
379
Crazy Dog kids naočare
od 1 do 3 godine
Aksa prodavnice
5.663
Kupaći kostim
za devojčice Miny Mo
Aksa prodavnice
27.499
795
Cybex auto sedište Pallas 2 fix,
9-36 kg, grupa 1/ 2/ 3
Aksa prodavnice
5.595
Petit Bateau
Bebolog, Zira centar
011/3313 194
3.990
Hoppop-Pilo Deluxe
Bebolog, Zira centar
011/3313 194
-50%
1.090
Pliko Mini Neon
Letoshop
Petit Bateau,
100% pamuk body
Bebolog, Zira centar
011/3313 194
15.500
Winx scooter
Letoshop
Dečija robna kuća Letoshop,
Auto put Beograd-Niš
Tel. 011/3478 021
19.200
Napomena: Sve cene su formirane u trenutku
pripreme časopisa i podložne su promenama.
Beograd:
Nikolaja Gogolja 17,
Banovo Brdo,
011/354 39 00, 354 39 02;
Nova Mokroluška 3, Voždovac,
Medaković naselje, 011/347 13 18;
Novi Sad, Bul. Vojvode Stepe 74,
Novo naselje, 021/640 29 68;
Niš, Kralja Stefana
Prvovenčanog 14
Savet
et pedijatra
20
Dr Miroslava Šarac
spec. pedijatrije
DZ Jedro, Jurija Gagarina 14
tel: 011/715 -0715
INFEKCIJE URINARNOG
TRAKTA
Infekcije mokraćnih puteva u dečjem
uzrastu su veoma česte - druge po
učestalosti, nakon infekcija respiratornog
trakta. Javljaju se u svakom uzrastu,
u svim životnim dobima, ali je klinička
slika i simptomatologija različita
zavisno od uzrasta.
Kod male dece, naročito kod devojčica, ove infekcije nisu ništa neuobičajeno. Ponekad, ukoliko su deca
sasvim mala, urinarne infekcije mogu
proći nezapaženo. Mogu biti često maskirane kijavicom, upalom grla ili uha, na koje se
uobičajeno obraća i više
pažnje. Ukoliko su urinarne
infekcije češće, simptomi su
sve blaži, te ih naposletku
i nema, a bakterija u urinu
ipak ostaje. Kod veće dece,
obično je prva urinarna infekcija praćena peckanjem, nagonom na često mokrenje i temperaturom, a ukoliko se radi i o upali bubrežnog tkiva,
simptomi su više izraženi, a temperatura viša.
Kod beba je prva IUT obično pijelonefritis, a kod
starije dece to može da bude i infekcija mokraćne
bešike (cistitis), koja ima blaže simptome i manji
rizik od oštećenja bubrega.
Kod najvećeg broja dece ove infekcije imaju
dobar tok, odnosno potpuno izlečenje. Ipak, kod
neke dece poprimaju hroničan tok, a za posledicu mogu imati trajno oštećenje jednog ili oba
bubrega. To su uglavnom deca koja imaju neku
anatomsku anomaliju (urođenu ili stečenu) ili
funkcionalni problem (neurogena bešika) i drugo.
S obzirom da se ispoljavaju u vidu urinarne infekcije, vrlo je bitno prvu urinarnu infekciju adekvatno dijagnostikovati i lečiti, naročito ako se desi
u uzrastu odojčeta.
Uzroci uroinfekcije
Kod zdravih osoba urin je sterilan, što znači
da ne sadrži nikakve mikroorganizme. Upalu uzrokuju mikroorganizmi koji obično dolaze s površine tela i creva, a ređe iz krvi – Esherichia colli,
Proteus, Klebsiela, Enterobacter i druge bakterije. Escherichia colli je bakterija koja najčešće
uzrokuje mokraćne infekcije. Ona je normalan
stanovnik debelog creva, ali kad se nađe u mokraćnom sistemu nastaje problem.
Mokraćne infekcije su znatno češće kod devojčica, a razlog za to nije u potpunosti objašnjen.
Jedno objašnjenje je što je uretra kod ženske
dece kratka i prava u odnosu na mušku, što mikroorganizmima omogućava brz dolazak u mokraćnu bešiku. Takođe, blizina otvora uretre, vagine i anusa kod devojčica olakšava nastanak in-
21
fekcije. Zato je važno redovno održavati higijenu
ove regije, brišući je uvek od uretre prema čmaru,
a nikako obrnuto. Čim dete počne samo da se
briše, treba ga učiti da to radi pravilno i redovno.
Kako prepoznati infekciju
Klinička slika infekcije urinarnog trakta je različita i zavisi, pre svega, od uzrasta, lokalizacije
procesa i eventualnih anomalija - anatomskih ili
funkcionalnih.
Simptomi mogu biti vrlo dramatični, posebno
u novorođenačkom uzrastu. Infekcija može da se
ispolji i kao sepsa. Dete je pospano, mlitavo, odbija obroke, gubi u težini, može, a ne mora da
ima temperaturu. Često se javlja i žutica, povraćanje i retke stolice, što sve može dovesti do dehidracije i metaboličkih poremećaja. U težim slučajevima se javljaju konvulzije, kao i lakši ili teži
poremećaji svesti.
Infekcija urinarnog trakta kod odojčeta i malog
deteta takođe ima odlike teške infekcije i najčešće se ne radi samo o upali bešike, već su
zahvaćeni i bubrezi. Obično je dete visokofebrilno, tj. temperatura je preko 39oC. Dete nema
apetit, povraća, žali se na bolove u stomaku,
često ima i proliv, što može da se protumači kao
Savet pedijatra
crevna infekcija. Neka deca mogu da dobiju fras
u toku skoka temperature. Kod čestih infekcija
urinarnog trakta vodeći simptomi u ovom uzrastu
su bledilo, nenapredovanje i nelagodnost u stomaku. Mokraća ima neprijatan miris. Na moguću
infekciju urinarnog trakta, pored mirisa mokraće,
može da ukaže i promena boje ili prisustvo krvi
na peleni. Česta je pojava i ojeda u perigenitalnoj
regiji. Kod ovako nejasnih simptoma neophodno
je uvek, uz kompletan pregled, uraditi i analizu
mokraće, od čega će zavisiti i dalje lečenje.
Vodeći simptomi kod starije dece isti su kao
kod odraslih - učestalo mokrenje, bol i pečenje pri
mokrenju, i tada je dijagnoza bolesti i olakšana.
Dijagnostičke procedure
Kod sumnje na urinarnu infekciju neophodno
je, pored pregleda urina i urinokulture, uraditi i
laboratorijske analize (krvnu sliku, sedimentaciju
eritrocita, CRP kao i osnovne biohemijske analize
vezane za bubrežnu funkciju). Ukoliko se dokaže
urinarna infekcija, obavezan je, bez obzira na uzrast, i ultrazvučni pregled urotrakta. Deci do dve
godine već nakon prve infekcije treba uraditi i
mikcionu cistouretrografiju (MCUG), metodu kojom se kontrast ubrizgava putem katetera u mo-
Savet pedijatra
22
kraćnu bešiku. Ovom dijagnostičkom metodom
može se otkriti postojanje vezikoureteralnog refluksa (VUR) ili neka anatomska anomalija. Ova
ispitivanja su u domenu dečjeg nefrologa.
Kako se pravilno uzima
urin za urinokulturu?
Spoljni polni organi deteta se dobro operu toplom vodom i sapunom, a potom dobro isperu.
Obrišu se čistom, ispeglanom pelenom ili peškirom i čeka se da dete mokri. Tada se brzo pod
mlaz mokraće (ne onaj prvi, već srednji) podmetne sterilna čaša, pazeći pritom da se ne dodirne
njena unutrašnjost, kao ni donja strana poklopca.
Za urinokulturu je dovoljan samo jedan mililitar
urina, dok bi za rutinski pregled trebalo da čašica
bude puna bar do pola. Urin može da bude sakupljen i putem urin-kese, koja se lepi na kožu
oko spoljašnjeg otvora uretre. Rezultat urinokulture za koju je urin sakupljan u sterilnu kesicu se
može smatrati validnim samo ako je negativan,
dok je pozitivan u 70% slučajeva posledica kontaminacije, pa se ovaj način uzimanja urina za
urinokulturu ne preporučuje. Kesica ne bi smela
da stoji više od pola sata, a ako dete za to vreme
nije mokrilo, ponavlja se ceo postupak pranja,
brisanja i lepljenja nove sterilne kesice. Uzimanje
urina za urinokulturu direktno na sterilnu podlogu
(URICULT) se radi samo izuzetno, ako nije moguće u roku od 30-60 minuta dostaviti uzorak laboratoriji za pregled.
Naravno, dečacima je daleko lakše uhvatiti
srednji mlaz urina nego devojčicama, ali se treba
naoružati strpljenjem. Naime, od neprocenjive je
važnosti da se uradi urinokultura pre započinjanja terapije, na čije sprovođenje ne bi trebalo dugo da se čeka. Inače, dete treba intenzivno pojiti
kako bi što pre mokrilo.
Lečenje
Način lečenja zavisi od uzrasta deteta, težine
infekcije i postojanja rizik faktora (npr. anomalije
mokraćnih kanala). Lečenje je ciljano, prema rezultatima analize urina. Kod novorođenčeta i mlađe odojčadi neophodno je bolničko lečenje, jer
se, pored primene antibiotika, sprovodi i intravenska rehidracija, kako ne bi došlo do dehidracije.
Ako su pokazatelji infekcije teški, s terapijom se
započinje odmah i pre nego što je gotov nalaz
mikrobiološke analize, kako bi se sprečilo širenje
infekcije (sepsa). Kada nalazi budu gotovi, lečenje se može i korigovati, odnosno, antibiotik može biti promenjen. Lakše infekcije se mogu lečiti i
kod kuće, uz redovnu kontrolu. Vrlo je važno da
lečenje traje dovoljno dugo (najčešće 14 dana), a
zavisno od nalaza i opšteg stanja deteta.
Kod dece do dve godine, nakon izlečenja se
nastavlja profilaksa (preventiva ponovne infekcije) malim dozama antibiotika Obično profilaksa
traje 6 meseci,odnosno do završetka dijagnostike i isključenja anomalija urinarnog trakta. Potrebno je još neko vreme kontrolisati urin (u prva
tri meseca jednom mesečno, a zatim jednom u tri
meseca do godinu dana), jer su recidivi česti i
manje upadljivi nego prva infekcija, ali ne i manje
opasni. Kod dece starije od dve godine se, ukoliko je ultrazvuk normalan, dalja ispitivanja obustavljaju, jer se smatra da bi eventualna urođena
anomalija do tog uzrasta već morala da se ispolji
i dijagnostikuje.
Kako sprečiti nastanak infekcije
Ako isključimo urođene anomalije mokraćnog
sistema, neodgovarajuća higijena urogenitalne regije je najčešći uzrok pojave i širenja uroinfekcije.
Posebno treba voditi brigu o maloj deci i odojčadi
koja nose pelene, gde su crevne bakterije stalno
prisutne, što lako dovodi do infekcije mokraćnih
puteva, posebno kod devojčica. Zato je važno da
se pelene promene odmah nakon vršenja velike
nužde, te da se celo područje (uvek u smeru od
mokraćne uretre prema anusu) detaljno opere.
Preporučuje se dojenje, zbog samog sastava
majčinog mleka, koje ima ulogu u zaštiti od infekcija u najranijem uzrastu.
Ukoliko dete često ima infekciju, savetuje se
tuširanje, a ne kupanje u kadi, jer bakterije prisutne u vodi za kupanje mogu lako izazvati infekciju.
Stariju decu bi trebalo navići da mokre svaka
2-4 sata. Često mokrenje ispira bakterije iz mokraćne uretre, sprečavajući ih da dođu do mokraćne bešike.
Treba piti što više tečnosti, što pomaže ispiranju bakterija iz urinarnog trakta.
Preporučuje se nošenje pamučnog, a ne sintetičkog donjeg rublja. Vlažnost genitalnog područja pogodna je za razmnožavanje bakterija.
I, što je najvažnije, svaka sumnja na postojanje infekcije – obratite se svom pedijatru.
23
Savet pedijatra
Dr Ljiljana Koljaja
specijalista pedijatrije
ordinacija “Dečiji lekar”
Dubrovačka 6, Zemun
063/844 1909
011/2191 287
Pneumokok
Sve češće se susrećem sa
pitanjem roditelja šta mislim i
da li preporučujem vakcinaciju
protiv pneumokoka (streptococcus pneumoniae).
Prvo bih vas upoznala sa pneumokokom.
Pneumoccocus (streptococcus pneumoniae) je
bakterija koja naseljava gornje partije disajnih
puteva i čini deo normalne (fiziološke) flore nosa
i ždrela. Znači, često se može naći u brisu nosa i
ždrela a da dete nije bolesno! Ovo naglašavam,
jer se često već samo zbog pozitivnog nalaza u
brisu, a bez znakova bolesti, savetuje da dete
pije antibiotike. Upravo zbog toga, česte, nekontrolisane, nepotrebne primene antibiotika, neki
lekovi koji su bili vrlo moćni u borbi sa ovom bakterijom (kao penicillin) gube bitku. Citiraću mog
učitelja: “Ne leče se laboratorijski nalazi, leči se
dete!”
Postoji oko 90 podtipova ove bakterije, ali
samo neki su česti uzročnici ozbiljnih bolesti sa
teškim posledicama ili lošim ishodom (kod odojčadi, male dece i osoba sa hroničnim bolestima,
bez obzira na uzrast). Upravo od tih podtipova
pneumokoka se spravljaju vakcine. To su takozvani invazivni serotipovi.
Oboljevanje je češće zimi ili u proleće (od novembra da marta) i u kolektivima.
Pneumokok može izazvati više bolesti kao što
su: upala srednjeg uha, sinusa, pluća, bronhija,
meningitis, sepsu, upalu srčanog mišića i srčane
ovojnice, osteomijelitis.
Jedini rezervoar te bakterije je čovek. Ponavljam – često može biti prisutna duže vremena u
disajnim putevima bez znakova bolesti.
Prenosi se kapljično – direktnim kontaktom sa
pljuvačkom ili posredno, preko sveže zagađenih
predmeta sekretom iz nosa ili pljuvačkom. Period
od prenošenja bakterije do oboljevanja (inkuba-
cija) nije tačno utvrđen; može biti i veoma kratak
(jedan do tri dana).
Zaraženost prestaje 24–48 sati nakon početka
terapije odgovarajućim antibioticima, naglašavam
- koje treba koristiti kada postoji bolest.
Osetljivost na infekciju povećava oštećenje
sluznice i nagomilavanje i zadržavanje sekreta,
čime se pružaju “bolji” uslovi za razvoj bakterija i
prodiranje u krvotok. Takva stanja su kod malokrvnosti, slabije uhranjenosti, gripa, udisanja materija koje deluju nadražajno na sluznice; kod
udisanja povraćenih masa. Takođe, u najvećem
riziku su deca kod kojih je već prisutan neki hronični poremećaj zdravlja kao što su: srpasta anemija, oštećenje slezine; šećerna bolest; maligne
bolesti krvi; HIV infekcija; ako imaju ugrađen kohlearni implant; urođenu ili stečenu slabost imuniteta; hroničnu bolest pluća, srca, bubrega (koji
se dijaliziraju); ako dobijaju imunosupresivnu ili
terapiju zračenjem. Za sva ova stanja je obavezna i besplatna vakcinacija – polisaharidnom
vakcinom Pneumo 23.
U umerenom riziku za oboljevanje od teških
kliničkih oblika invazivnog pneumokoka su sva
deca do 35 meseci života, posebno ako su pothranjena ili žive u nepovoljnim sanitarno-higijenskim uslovima i deca u kolektivnom smeštaju
mlađa od 5 godina.
Osnovna mera prevencije je vakcinacija. Postoje dve vrste vakcina: polisaharidna i konjugovana. Polisaharidna vakcina se u SAD primenjuje od 1983. godine. Sadrži kapsulirani antigen
sa više serotipova (kod nas je to vakcina Pneumo
23 sa 23 serotipa). Polisaharidna vakcina nije
Savet pedijatra
24
efikasna kod dece mlađe od 2 godine i kod
njih se preporučuje konjugovana vakcina.
Konjugovana pneumokokna vakcina se
primenjuje u SAD od 2000. godine kao
7-valentna, 9-valentna i 11-valentna. Kod
nas postoje 7-valentna (Prevenar) i 10-valentna ( Synflorix).
U mnogim zemljama zapada, a i istoka
(Turska), ova vakcina je u okviru obaveznog vakcinalnog programa – znači, obavezna je i besplatna.
Nadam se da će Ministarstvo zdravlja i
Fond za zdravstvo uskoro usvojiti preporuke i zahtev pedijatara naše zemlje da
se i kod nas uvede u obavezan vakcinalni
program.
Roditelji su ih sami do sada kupovali.
Cena nije mala (iznad 7.000 dinara i iznad
5.000 dinara), a najskuplje je lečenje bolesti i posledica koje ova bakterija može
izazvati.
Vakcina se daje u mišić – 0,5 ml kod
novorođenčadi u prednjebočni deo butine,
a kod dece u rameni mišić. Do davanja,
vakcina se mora čuvati na temperaturi od
2-8°C. Nikad se ne sme zamrzavati.
Treba ispoštovati zvanične preporuke kao kod
vakcinacije protiv drugih bolesti.
Kalendar vakcinacije je sledeći: ako se vakcinacija započne od 6. meseca života (odnosno 2
meseca) ili u uzrastu do 6. meseca života, daje
se u 3 doze sa razmakom od najmanje mesec
dana i davanjem još jedne doze najmanje 6 meseci od 3. doze vakcine (poželjno u uzrastu od
12-15. meseca života).
Kod odojčadi starosti od 7-11 meseci života
vakcina se sprovodi po šemi od 2 doze vakcine
(sa razmakom od najmanje mesec dana). Preporučuje se i primena treće doze u 2. godini
života.
Kod dece starosti od 12-23 meseca vakcinacija se sprovodi po šemi: od 2 doze vakcine s
najmanjim razmakom od 2 meseca. Revakcinacija nije potrebna.
Izuzetno kod dece sa visokim rizikom (koja
boluju od već navedenih bolesti) treba primeniti
23-valentnu pneumokoknu polisaharidnu vakcinu. O potrebi revakcinacije odlučiće lekar koji
vodi dete.
Deca koja su u uzrastu do 2 godine vakcinisana konjugovanom vakcinom, mogu se revakcinisati polisaharidnom vakcinom.
Vakcinacija trudnica sa hroničnim oboljenjima
pruža zaštitu i detetu u prvih 6 meseci života.
Vakcina se može dati istovremeno sa drugim
vakcinama (na primer Pentaxim, Infanrix, Di Te
Per, Hep B, MMR), ali u različita injekciona mesta
(leva - desna ruka, leva - desna noga).
Nakon vakcinacije se mogu javiti neželjena
dejstva. Najčešća su: crvenilo, bol, otok na mestima davanja. Većina ovih reakcija su blage do
umerene po intenzitetu i nisu dugotrajne.
I na kraju, daću svoj odgovor: Da, dete treba
da dobije vakcinu protiv pneumokoka!
Najskuplji su dečiji životi, lečenje bolesti i
teških posledica.
25
Halobeba
Dežurni centar Halo za zdravu bebu,
je
ili kraće “Halobeba“, za vaše pozive
ecu
otvoren 24 sata svakoga dana u mes
358
37
/32
011
i
– godini 011/3237 357
slabašnija pa se uspavaju. Neophodno ih je rasaniti. U tu svrhu
Koliko mislim na tebe
pomaže blaga masaža stopala i
nadam se da uvek znaš,
dlanova, leđa i nožica, presvlačenje i glasniji govor.
koliko mnogo mi znači
Bebe koje sporije dobijaju u
kada ljubav mi daš.
težini treba dojiti češće, danju u
razmaku od 2 sata, a noću u razmaku od 3 sata. Bebu treba buditi.
Nema razloga za brigu zbog prekida sna,
jer će beba posle podoja produžiti da spava i
mnogo bolje napredovati.
U proseku, beba uzima dojku 10-12 puta dnevno u toku prvih deset dana. Kasnije se do kraja
prvog meseca broj podoja svede na osam do
deset. Obavezno bebi dati noćne podoje. Beba će
odmah posle podoja produžiti mirno da spava.
Noćno hranjenje, odnosno noćni podoji su obavezni u prvih 6 nedelja. I kasnije, kada beba poraste, mogu se uvesti noćni podoji. Ona treba
ponovo sebi da “naradi” mleko, tj. poveća količinu
mleka u maminim grudima.
Ako se tata ponekad probudi dok traju ovi rituali, poželjna je poneka njegova topla reč podrške,
da iskaže radost što je zajedno sa svojom porodicom.
Na koliko sati bebu dojiti?
Koliko podoja treba da
bude u toku dana?
Da li bebu buditi radi podoja?
Uobročavanje, tj. dojenje na određeno vreme, u
uvek istim razmacima se ne preporučuje, naročito
ne u periodu stabilizovanja lučenja mleka. Ovaj
period obično traje oko 6 nedelja (40 dana) tokom
kojih beba dostigne odgovarajuću težinu, a mama
lučenje dovoljne količine mleka.
Razmak između podoja je vremenski period od
početka jednog podoja do početka sledećeg.
Često stavljanje bebe na dojku proizvodi dovoljno hormona koji stvara mleko (prolaktin) kod
mame. Drugim rečima, vaša beba sama sebi “naradi” dovoljno mleka za dobro napredovanje. Od
početka, od prvog dana, obraćajte se vašoj bebi
tepajući joj, pričajući sa njom, jer joj je to neophodno za pravilan rast i razvoj. Razmak između
podoja uslovljen je razvijenošću bebe. Beba sa
većom porođajnom težinom i većim energetskim
rezervama ponekad pravi duži razmak između dva
podoja, ali nikada ne bi trebalo da on bude duži od
3 sata.
Bebe sa malom porođajnom težinom se obično
češće oglašavaju tražeći hranu. Neka odojčad su
Imam utisak da su moje grudi
prazne, a beba od 3 meseca
(4 ili 5 meseci) se budi noću
i plače. Šta da radim?
Nemojte brinuti! Vaša beba raste i treba joj više
mleka, pa vam to i pokazuje. Zajedno ćete, kao u
prvim danima, uraditi “dobar posao”. Čestim podojima u toku dana i noći ponovo ćete postići da
se stvori dovoljna količina mleka. Ove “krize dojenja” obično prolaze za 2-3 dana. Vaša beba će
“naraditi” mleko i sita će zadovoljno prespavati
noć. Kada god posumnjate da nemate dovoljno
mleka, oslušnite svoju bebu. Ponudite joj češće
podoje, i danju i noću, i mleka će biti dovoljno.
Ne zaboravite da se obraćate vašoj bebi tepajući joj, pričajući sa njom. Mazite je i ljuljajte, jer joj
je to neophodno za pravilan rast, razvoj i emocionalnu sigurnost.
Tekst je preuzet sa: www.halobeba.rs
SA CHICCO-m
BEZBEDNO NA MORE
Svake godine CHICCO u svom asortimanu nudi
kompletan aksesoar za more. Tako i ove godine
možete provesti nezaboravno leto uz bezbedne,
lepe i kvalitetne proizvode za bebe i stariju decu.
U CHICCO radnjama mogu se naći mnogi artikli
koji će obradovati i decu i njihove roditelje.
Iako mnoga dece vole da budu bez kupaćeg kostima na plaži, savetujemo vam da je
ipak higijenski bezbednije da imaju kupaće gaćice. Kako ih ne bi bockali kamenčići i da
bi izbegli eventualne ubode ježeva, dobro je da na stopalima imaju gumene sandale.
Da biste u potpunosti pripremili svoje klince za plažu, u svim CHICCO radnjama možete
pronaći i peškire za plažu, bade mantile, razne vrste kupaćih kostima za devojčice
- jedonelne, dvodelne, a za dečake slip ili kao bokserice.
Naravno, tu su i sredstva za sunčanje,
mleko i gel za posle sunčanja,
kao i sredstva protiv komaraca.
Posetite nas!
NOVO U RADNJAMA
STVORENA JE STEP UP FLAŠICA, JEDINA KOJA ZNA KAKO BEBA RASTE
Bebama je potreban najprirodniji mogući način hranjenja (kada ne
postoji mogućnost za prirodno dojenje).
CHICCO-vo isustvo u svetu dece i neprekidno istraživanje doveli su do
stvaranja inovativne flašice za hranjenje.
STEP UP je jedina flašica koja vam omogućava da dojite dete na
prirodan način u svakoj fazi njegovog rasta, jer se prilagođava
prirodnim promenama kroz koje beba prolazi tokom razvoja.
Jedina cucla sa kosim vrhom, uvek ostaje puna mleka tokom
hranjenja, sprečavajući rizik od grčeva, štucanja i bljuckanja hrane.
Omogućava pravilno držanje bebine glave dok je hranite.
STEP UP je flašica koja prati bebin rast i razvija se sa njom. Njene tri cucle
su napravljene tako da se prilagođavaju razvoju bebinih usta, koja se
menjaju iz meseca u mesec, ali i da prate način na koji beba jede.
Pošto bebe napreduju poSTEPeno, sada je STEP UP uz njih.
bebac.com
28
www.bebac.com, [email protected]
Kako se razvijaju bebina
čula dok je u stomaku?
Saznajte da li beba čuje i vidi dok je u stomaku...
Kako se razvija čulo dodira
kod bebe dok je u stomaku?
Čulo dodira se razvija u osmoj nedelji prvog trimestra. Osetljivost na dodir prvo se javlja na obrazima, potom se vrlo brzo osetljivost kože proširuje
na područje oko genitalija (10. nedelja), dlanova (11.
nedelja) i tabana (12. nedelja). U tom periodu trudnoće tokom ultrazvučnog pregleda možete primetiti
kako beba sisa palac ili dodiruje druge delove tela.
Tokom 17. nedelje razvija se osetljivost na dodir
abdomena, a do 32. nedelje svi delovi tela bebe u
stomaku osetljivi su na vruće, hladno, pritisak i bol.
Koje ukuse beba prepoznaje
dok je u stomaku?
Čulo ukusa kod bebe u stomaku delom je razvijeno već u 15. nedelji trudnoće. Istraživanja
potvrđuju da u tom periodu beba u stomaku razlikuje ukus plodove vode, u zavisnosti
od majčine ishrane (na primer ukus
crnog ili belog luka).
Da li beba oseća mirise
dok je u stomaku?
Nos se razvija između 11. i 15. nedelje. Dok
je u stomaku, beba oseća miris plodove vode, koji
zavisi od majčine ishrane. U plodovoj vodi otkriveno
je preko 120 različitih mirisa koje beba udiše.
Istraživanja pokazuju da blizanci bez problema
vide jedno drugo dok su u stomaku.
Da li beba čuje dok je u stomaku?
Sluh počinje da se razvija u osmoj nedelji trudnoće. Već u 18. nedelji formira se unutrašnje uvo i
nervni završeci mozga su dovoljno razvijeni tako da
vaša beba čuje otkucaje vašeg srca. Oko 25. nedelje
beba može da čuje spoljašnje glasove koji su malo
prigušeni, a do 27. nedelje razaznaje glasove.
Da li beba vidi dok je u stomaku?
Čulo vida se poslednje razvija i očni kapci su zatvoreni do 26. nedelje. U tom periodu mrežnjača se u
potpunosti razvije i tokom 26. nedelje beba otvara oči
i trepće.
Međutim, čak i dok su kapci zatvoreni, do mrežnjače bebinog oka može doći neškodljiva, mala količina svetlosti kroz majčinu kožu, ukoliko se ona nalazi na suncu ili jakom osvetljenju.
Razvoj čula kod
novorođenčeta
Saznajte kako se razvijaju bebina čula...
Kako beba oseća dodir?
Kad se beba rodi, čulo dodira je potpuno razvijeno
kao kod odrasle osobe. Ipak, koža vaše bebe je
veoma osetljiva i najviše joj prija blag, topao dodir
koji će je podsećati na toplinu dok je bila u stomaku.
Pošto je koža vašeg novorođenčeta veoma osetljiva,
na razvoj čula dodira možete uticati blagom masažom
duž celog tela. Kako vaša beba raste istražujte zajedno! Sakupite razne materijale poput pamuka, vate,
vune i slično, stavljajte jedno po jedno u rukice vaše
bebe i posmatrajte njene reakcije.
29
bebac.com
Koje ukuse beba razlikuje kad se rodi?
Čim se rodi beba razlikuje slatko i kiselo. Naravno, naklonjena je
slađem ukusu, pa nije iznenađujuća činjenica da je majčino mleko
slatkastog ukusa. Osećaj za slano razvija se tek nakon petog meseca. Kada beba napuni devet meseci, pravo je vreme za uvođenje
novih ukusa u ishranu, tvrde stručnjaci. U ovom periodu razvoj čula
ukusa je na vrhuncu. Najvažnije je da posmatrate reakcije vaše
bebe dok je hranite. Na taj način ćete najlakše utvrditi koji joj ukusi
odgovaraju, a koji ne.
Koje mirise beba voli?
Kad se rodi, beba razlikuje mnogo mirisa, a najviše
voli miris vanile ili banane.
Prema nekim istraživanjima
samo nakon nekoliko sati
posle rođenja bebe po mirisu prepoznaju majku. Vrlo
brzo bebe razviju naklonost
prema nekom mirisu. Stručnjaci tvrde da bebe po mirisu
mogu prepoznati ženu koja doji, a ukoliko se u blizinu nađu dve
žene koje doje, beba preferira miris svoje majke.
Kako raste, bebi je sve lakše da prepoznaje različite mirise. Do
prve godine većina beba prepoznaje mirise ostalih odraslih, pored
roditelja, kao i druge dece. U ovom periodu počinje i prepoznavanje
mirisa različite hrane, što vam može pomoći u otkrivanju koju hranu
beba voli, a koju ne.
Kako beba čuje kad se rodi?
Bebe reaguju na glasove odraslih i više im prijaju tihi, umirujući
tonovi od povišenih. Jedino što bebe ne mogu da čuju jeste šapat,
dok im se čulo sluha ne razvije u potpunosti. U prvom mesecu
pokazaće interesovanje za druge glasove, a potom istraživati svoj
glas.
Čulo sluha veoma je vezano uz govor. Do trećeg meseca vaša
beba će praviti zvukove i čekati da joj odgovorite. U ovom periodu
beba može da razazna iz kog pravca dolazi zvuk, a do sedmog
meseca odazivaće se na svoje ime.
Kako beba vidi kad se rodi?
Tokom prva tri meseca života bebino vidno polje ograničeno je
na 20 - 40 cm, sve izvan toga je zamućeno i nepravilnog oblika. Nije
slučajnost što je upravo to udaljenost bebinog lica od majčinog prilikom dojenja. Bebama pažnju privlače oštre konture i svetlucavi
predmeti.
U prvih par meseci možda ćete primetiti da se oba oka vaše
bebe ne fokusiraju u isto vreme, ali ne brinite, to nije znak razrokosti.
Beba mora da ojača očne mišiće da bi mogla da fokusira pogled na
određeni predmet ili osobu. Boja očiju vaše bebe neće se formirati
sve do kraja prve godine života. Većina beba se rađa sa tamnoplavim ili sivoplavim očima. Boja bebinih očiju može da prođe kroz
nekoliko promena pre nego što se konačno utvrdi boja, negde
između trećeg i šestog meseca, a kod nekih beba i duže.
Tekst je preuzet sa: www.bebac.com
Saveti
30
”
Kako da odrzavate
higijenu detetovih stvari
Kanta za odlaganje
prljavih pelena
Za temeljno čišćenje, dobro je
izbrišite iznutra i spolja netoksičnim sredstvom za dezinfekciju ili
troprocentnim hidrogenom. Sprečite širenje neprijatnih mirisa tako
što ćete ukloniti kaku sa pelene
(toalet papirom) i baciti je u wc
šolju, a prljave pelene pospite sodom bikarbonom.
Fotelja za auto
Upotrebite usisivač za prašinu i
mrve koje umeju da zapadnu u teže dostupna udubljenja, za koja će
vam zatrebati i neka četkica. Plastične delove obrišite vodom i deterdžentom, a zatim blagim rastvorom
sredstva za tkanine očistite fleke
na navlaci sedišta. Ako se navlaka
skida, operite je, ručno ili u mašini
za veš, ali prethodno proverite u
uputstvu za upotrebu fotelje. Okačite je da se osuši da se ne bi
skupila.
Visoka stolica za hranjenje
Stavite plastični poslužavnik u
sudoperu i oribajte ga sunđerom za
pranje sudova, ili
ga stavite na gornju policu mašine za sudove
(može da se iskrivi ako ga
stavite dole).
Udubljenja i teško dostupna mesta
na sedištu očistite četkicom. Možete upotrebiti i staru četkicu za
zube na koju ste naneli deterdžent.
Ako je ram stolice mnogo zaprljan,
stavite ga celog pod tuš, a zatim
temeljno obrišite krpom.
Plišane igračke
Plišane igračke su veliki sakupljači prašine pa ih treba redovno
prati. Stavite igračke u mrežastu
vreću i operite u programu za
osetljiv veš. Osušite ih na vazduhu a zatim ih očetkajte mekom četkom za kosu. Ako se iz njih
širi ustajao miris, stavite ih u vreću, dodajte sodu bikarbonu i dobro
protresite; zatim ih očetkajte i ostavite na suncu da se provetre.
Kolica
Prvo usisajte sedište, a zatim
očistite fleke. Većina navlaka za sedište se skida i pere u mašini za
veš. Ram obrišite vlažnom krpom, a
točkove isperite mlazom vode kako
biste očistili so i pesak. Kolica ostavite rasklopljena kako bi se osušila
na vazduhu. Ukoliko točkovi škripe, stavite malo biljnog ulja ili
neki drugi dozvoljen lubrikant na
osovine (pogledajte uputstvo za
čišćenje kolica).
Uklanjanje fleka
Uklanj
Fleke na portiklama ili odeći
uvek prethodno ručno properite
pre nego što ih stavite u mašinu
za veš.
Fleka od kake:
Odstranite kaku što više možete. Držite potopljeno u hladnoj vodi 30 minuta pa operite
deterdžentom koji sadrži enzime koji uklanjaju
mrlje. Zatim operite
u veš mašini u toploj
vodi (ne otkuvavati) i
osušite na suncu. Fleka je
još uvek tu? Ponovo operite
izbeljivačem na bazi hlora
ako je tkanina bela, ili izbeljivačem za obojene tkanine ukoliko je odeća u boji.
Bljucnuto mleko
Očistite fleku čistom belom krpom što pre. Upotrebite sredstvo
za uklanjanje fleka, ili držite potopljeno u hladnoj vodi 30 minuta
sa sredstvom za fleke ili deterdžentom koji sadrži enzime. Operite u
mašini za veš u toploj vodi i osušite
na vazduhu.
Fleke od bebi kaše
Fleke od pirea od šargarepe,
krompira i graška su posebno teške
za uklanjanje. Odmah potopite isprljanu odeću u hladnu vodu i properite, a zatim ubacite u mašinu za
veš i dodajte izbeljivač na bazi hlora (ukoliko je dozvoljen za tu tkaninu od koje je odeća) ili izbeljivač
za sve tkanine. Ukoliko koristite
onaj na bazi hlora, obavezno ponovo isperite odeću. Ukoliko možete
da nabavite domaći sapun, efikasan
je u skidanju starih mrlja. Fleku
treba natrljati sapunom i ostaviti
da odstoji.
Fleka od kreme protiv
ojeda od pelena
Prvo nanesite na fleku skidač za
fleke a zatim ručno properite. Zatim stavite odevni predmet u mašinu za veš i operite vrućom vodom.
Danka T.
31
Admin: Danka T.
Kako je lepo biti
ušuškan, mažen
i pažen...
Mini Facebook
Je l’ da da i ja
mogu da stanem
u ova kolica?
Ne bih se
složila...
Tijana Cerović,
rođena 28.04.’10.
Katarina Kovačević,
6,5 godina
Koji da uberem?
Neću da ti kažem,
nisi u fazonu...
Ovaj je pravi...
voli me!
Patricia Vojčena iz Kule,
rođena 20.04.’10.
Ivan Stojanović Tirke iz Beograda,
rođen 18.05.’08.
Jao, baš je
pažljiv...c!
...jedem
limun!
E...
Ivan Stojanović i Lena Janković iz Beograda,
rođena u januaru '09.
Koju muziku
ti slušaš?
Mihailo Piščević iz Zemuna,
rođen 12.10.’08.
Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar, ul. Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd,
ili na e-mail: [email protected] Minimalne dimenzije slika treba da budu 800x600 (150 dpi), u formatu JPEG.
Molimo vas da uz fotografiju naznačite ime, prezime, mesto i datum rođenja deteta.
Knjige za decu
Evro-Giunti
MEDOLOGIJA
VESELE PRIČE O MEDAMA
Autor: Miša Đurković
Ilustracije: Radivoj Bogičević
Tvrd povez
Medologija predstavlja divno ilustrovanu enciklopediju o medvedima širom
planete. Čitajući ovu knjigu i posmatrajući
veoma realistične crteže, deca ranog školskog uzrasta, pa i stariji, saznaće dosta
toga što nisu mogli ni da pretpostave o
ovim divnim životinjama, od belih polarnih meda, preko američkog grizlija i šumskog medveda na području naše zemlje.
Klince možemo da obradujemo ovom poučnom knjigom, koja će se dugo čuvati na
policama i služiti kad god se zapitamo o
nečemu vezano za medvede.
32
Zbirka pesama
Jovana Jovanovića
Zmaja “Ala je lep
ovaj svet” namenjena je najmlađoj
čitalačkoj publici,
ali i svima onima
koji će uz najmlađe uživati u stihovima koje su i sami
voleli kao deca. Preko sto najpoznatijih
pesama predstavljeno je u vidu četiri tematske celine, kroz godišnja doba, zaokružujući na taj način poruku datu u
naslovu knjige.
Izvanredne ilustracije grupe autora i posebna pažnja posvećena izboru ćiriličkih
fontova dali su poznatim stihovima sasvim
novo ruho. Kao poseban poklon, na kraju
zbirke očekuje vas poznati Zmajev dramski tekst za lutkarsku predstavu Nesrećna
Kafina. Nekada zamišljeni kao lutke od
krompira, likovi nesrećne princeze, njenog tate Kralja, roba i strašnog razbojnika
Kozodera, moći će da ožive kao lutke od
papira. Predlošci za ove lutke nalaze se na
posebnom dodatku na kraju knjige i uz
malo veštine i dobre volje dobićete sopstveno malo lutkarsko pozorište.
Pesme uz koje smo odrasli i uz koje
želimo da rastu i naša deca.
ZANIMLJIVE ŽIVOTINJE
Priredio: Ivan Balenović
Ilustracije: Marinko Lebović
Luksuzni povez, puni kolor, ćirilica
Naslovi iz edicije:
Životinje majstori
Životinje naj, naj...
Životinje u
spavaćicama
Životinjske čarolije
U svetu životinja vladaju neki sasvim
čudni zakoni. Tu postoje drugačija i posebna pravila za koje ne znaju ljudi, odnosno
cela naša planeta! Tu je sve od slučaja do
slučaja, predstavljeno u ovom neobičnom
i «životinjski zanimljivom» izdanju.
Kreativni centar
ALA JE LEP OVAJ SVET
Napisao: Jovan Jovanović Zmaj
Priredio: dr Simeon Marinković
Ilustrovali: Boris Kuzmanović,
Maja Veselinović, Milica Stevanović,
Dušan Pavlić
Mono i
Manjana
BUĐENJE TIGRA
Autor: Kejt Dikamilo
Prevela:
Branka Miličić
U okviru biblioteke „Čitanjem se raste“, koja nastoji da
mladim čitaocima
predstavi raskoš jezika, običaja i kultura
izdavačke kuće „Ružno pače“, objavljena
je knjiga „Buđenje tigra“ američke spisateljice Kejt Dikamilo.
Pažljivo karakterišući likove Dikamilo
nas u početku dobro upoznaje s njhovom
prošlošću i životima. Rob i njegov otac su
se preselili u Lister, na Floridi, pokušavajući da započnu nov život bez Robove
majke. Pateći zbog smrti majke, Robu dani izgledaju kao u snu i poput mesečara
on šeta kao da je izgubio bilo kakve emocije. Robov otuđeni svet počinje da se
klacka kada se u njegovoj školi pojavi nova
učenica Sikstina Bejli, neobična i veoma
otvorena devojčica koja rado pokazuje
svoja osećanja. Deleći sličnu sudbinu dece
koju u školi malteretiraju drugi učenici,
Pripremila: Irena Spasović
njih dvoje počinju da se druže. Jednog jutra, šetajući kroz maglovitu šumu, Rob pronalazi tigra, zaključanog u kavezu. Tajnu
odlučuje da podeli sa Sikstinom. Pokušavajući da oslobode tigra iz zarobljeništva,
oni istovremeno otkrivaju da se ni neke
emocije ne mogu zauvek čuvati u sebi već
ih, kao i tigra, treba osloboditi. Ova slojevita priča osvojiće čitaočevo srce.
СИЛ BOOKS
MEDA TOBI
Autor: Vera Batanović Lalović
Ilustracije: Dragan Lazarević i
Zoran Kovačević
Sa slikovnicama ove edicije (Iz koje je
priče, Ko se krije, Koliko ih je i Šta rade),
namenjene deci do 4 godine, dete uči neke osnovne pojmove. Slikovnice čine dve
grupe kartica - stranica i okretanjem stranica dete traži odgovarajuće parove, a
samolepljivim sličicama koje se nalaze na
kraju knjige, obeležava tačne odgovore.
Meda Tobi 1 –
Koliko ih je? pomaže deci u savladavanju pojma količine. Zadatak je da se pronađu stranice sa istom
količinom objekata, npr. tri delfina i tri balona uz šaku koja pokazuje tri prsta.
Meda Tobi 2 –
Ko se krije? se bavi odnosom celine i delova, tako što dete treba da pronađe
stranicu na kojoj je cela životinja i stranicu
na kojoj je ta ista životinja sakrivena iza
nečega (tako da joj viri rep, uvo...).
Meda Tobi 3 –
Šta rade? podstiče logičko razmišljanje. Dete
ima zadatak da
pronađe dve stranice koje čine jednu radnju, npr. krave s
košarkaškom loptom na jednoj i koš na
drugoj strani, patuljak sa štapom za pecanje i riba koja se koprca na udici.
Meda Tobi 4 –
Iz koje je priče?
Potrebno je da
dete pronađe sa
koje je slike koji
skup detalja, a zadatak otežava to što su tri od šest detalja
dati kao senke. Uz nju dete razvija fino
opažanje.
BLOK 62, TC TUŠ, Nehruova 56b, 011/2282177
Radno vreme 7.30-21.00, nedeljom 8.00-15.00
Potražite vaš primerak ``Bebinog izbora``
u apotekama Z.U. Pharmacity``
BEOGRAD
KOSOVSKA, Kosovska 4, 011/323-97-46
Radno vreme: 8.00-21.00, subotom 8.00-17.00
BLOK 44, Nehruova 51, 011/318-59-44
Radno vreme 7.30-19.00, subotom
7.30-14.30, nedeljom 7.30-13.30
NOVI SAD
STARI GRAD 1, Stražilovska 19a, 021/520-240
Radno vreme 7.30-21.00, subotom 8.00-15.00
Pharmacity PIJACA, Somborski put 77,
024/562-528
Radno vreme 7.00-15.00, ponedeljak
8.00-13.00, subotom i nedeljom 8.00-15.00
BAJMOK, Pharmacity BAJMOK,
Put JNA, 024/762-028
Radno vreme 7.00-15.30, subotom od
8.00-13.00, nedeljom od 08.00-12.00
STARI GRAD 2, Hajduk Veljkova 8, 021/661-60-43 BAČKA TOPOLA, Pharmacity BAČKA TOPOLA,
Glavna 21a, 024/711-166
Radno vreme 7.00-20.00, subotom 8.00-15.00
Radno vreme 7.00-20.00, subotom 7.00-14.00
TC TUŠ, Bul. Vojvode Stepe 32, 021/639-95-60
SVETI MARKO, Resavska 2, 011/323-65-46
Radno vreme 8.00-20.30, nedeljom 8.00-15.00 LAZAREVAC, Dimitrija Tucovića bb, 011/8111- 503
Radno vreme: 8.00-20.30, subotom 8.00-20.00
Radno vreme 8.00-20.00, nedeljom 9.00-16.00
PANČEVO, Miloša Obrenovića 12, 013/335-061
ŽARKOVO, Dom Zdravlja Žarkovo,
Radno vreme 8.00-20.00, nedeljom 9.00-16.00 KRAGUJEVAC, Josifa Šnersona bb, 034/353-973
Spasovdanska 4a, 011/251-15-83
Radno vreme 8.00-21.00, nedeljom 9.00-16.00
Radno vreme: 7.00-18.30, subotom 8.00-15.00 SREMSKA MITROVICA, TC TUŠ,
Naselje Marko Percin, 022/641-636
JAGODINA, TC TUŠ,
ZVEZDARA, Dimitrija Tucovića 154, 011/241-2072 Radno vreme 8.00-20.30, nedeljom 8.00-15.00 Radmila Đorđevića 1, 035/250-969
Radno vreme: 8.00-20.30, subotom 8.00-15.00
Radno vreme 8.00-20.30, nedeljom 8.00-15.00
SUBOTICA
KONJARNIK, Olge Alkalaj 2, 011/347-89-32
Pharmacity KORZO, Korzo br. 1, 024/524-439
POŽAREVAC, Bože Dimitrijevica 26, 012/531-961
Radno vreme 8.00-21.00, subotom 8.00-15.00
Radno vreme 8.00-20.00, subotom 8.00-15.00
Radno vreme 7.30-20.30, subotom 8.00-15.00
TAKOVSKA, Takovska 7, 011/322-27-83
Radno vreme: 8.00-20.30, subotom 8.00-15.00
NOVI BEOGRAD, Bul. umetnosti 3, 011/213-3368 Pharmacity CENTAR, Trg žrtava fašizma 5,
Radno vreme 7.30-20.00, subotom 8.00-15.00
024/539-134
Radno vreme 8.00-20.00, subotom 8.00-15.00
BANOVO BRDO, Blagoja Parovića 102g
011/3540-733
Pharmacity RODIĆ, Segedinski put bb,
024/645-672
Radno vreme 7.30-20.00, subotom 8.00-15.00
Radno vreme 8.00-21.00, nedeljom 9.00-16.00
YUBC, Bulevar Mihajla Pupina 10b,
Pharmacity BOLNICA, Izvorska 1, 024/553-707
011/3131-816
Radno vreme 7.00-20.00, subotom 8.00-15.00
Radno vreme 8.00-20.30, subotom 9.00-16.00
SMEDEREVO DIS, Šalnački put bb, 026/618-807
Radno vreme 8.00-20.00, nedeljom 9.00-16.00
JAGODINA, Filipa Stankovica bb, 035/882-03-35
Radno vreme 8.00-20.00, subotom 8.00-16.00
KRUŠEVAC, Apoteka Kruševac DIS,
Kneza Miloša bb, 037/449-501
Radno vreme 8.00-21.00, nedeljom 9.00-16.00
NOVO NA NAŠEM TRŽIŠTU!
Rešenje za problem odlaganja korišćenih pelena, bez mirisa i bakterija.
Novopridošla beba u kući zahteva posebnu pažnju u higijeni.
Odgovor na taj zahtev nam pruža nova higijenska korpa za odlaganje
korišćenih pelena Sangenic-hygiene plus engleske firme Tommee Tippee.
U proseku je potrebno preko 5000 promena pelena za samo jednu bebu dok se ne stigne do noše.
Sad se roditelji mogu opustiti jer sa upotrebom Sangenic korpe neprijatni mirisi i bakterije će biti
eliminisani jedinstvenim sistemom koji smešta korišćenu pelenu u
zapečaćeni odeljak od antibakterijskog višeslojnog materijala
– filma, sprečavajući širenje neprijatnih mirisa.
Sangenic korpa funkcioniše vrlo jednostavno. Unutar korpe se
nalazi instalirana kaseta sa specijalnom rolnom filma koja posle
ubacivanja pelene kroz poklopac na korpi zaključava - umotava
pelenu unutar filma praveći oblik kobasice, zatvarajući pelenu
sa obe strane i time sprečava širenje neprijatnih mirisa.
Korpa se dobija sa jednom kasetom, a kasnije možete da
kupujete posebno samo kasetu sa filmom koja se vrlo
jednostavno instalira.
Sangenic - hygiene plus korpa je dostupna
u svim Enci menci prodavnicama.
POPUST 20%
sa kuponom,
strana 17
Filmovi za decu
KUNG FU PANDA 2
Režija: Jennifer Yuh Nelson
(Darko Tomović)
Uloge/Glasovi: Jack Black, Angelina
Jolie, Dustin Hoffman, Jackie Chan,
Seth Rogen, Lucy Liu, David Cross,
Gary Oldman, Jean-Claude Van Damme
(Miloš Samolov, Katarina Žutić, Voja
Brajović, Zijah Sokolović, Milan Antonić,
Mlađa Andrejević...)
Žanr: animirana komedija
Studio: Dreamworks
I sinhronizovano i titlovano!
I u 3D-u!
U „Kung fu pandi 2“, Poovi snovi su se
ostvarili, sada je Zmajski ratnik koji štiti
dolinu Mira uz svoje drugare, majstore
kung fua, Furioznu petorku. Ali Poov
fantastični život ugrožen je pojavom
strašnog zlikovca koji planira da upotrebi tajno, nezaustavljivo oružje da bi
pokorio Kinu i uništio kung fu. Po će
morati da se okrene svojoj prošlosti i da
otkrije tajne svog misterioznog porekla i
samo tada će uspeti da oslobodi snagu
koja mu je potrebna za uspeh.
VINI PU (WINNIE THE POOH)
Režija: Stephen J. Anderson, Don Hall
Uloge/Glasovi: Jim Cummings, Craig
Ferguson, Tom Kenny, Travis Oates
Žanr: animirani
Studio: Walt Disney
Posle 35 godina Vini Pu je ponovo u
glavnoj ulozi u potpuno novoj avanturi
koja stiže iz Volt Dizni studija za animaciju. S istim šarmom, duhovitošću i
duhom originalnih priča, ovaj novi film
ponovo ujedinjuje publiku s filozofskim
„medom s kratkom pameću“ i prijateljima: Tigrom, Zekohopom, Praslinom,
34
Kengom, Ruom i naravno Iarom, koji je
izgubio svoj rep. „Rep je ili tu ili nije“,
kaže Pu. „A tvoj... nije tu.“ Sova će poslati celu družinu da izbavi Kristofera Robina od izmišljenog krivca. Ispostaviće
se da će to biti užurban i naporan dan
za medu koji je samo krenuo da nađe
malo meda. Inspirisan pričama iz knjiga A. A. Milna, u klasičnoj, diznijevskoj,
ručno crtanoj animaciji, „Vini Pu“ dolazi
u naše bioskope 7. jula, 2011.
ŠTRUMPFOVI 3D (SMURFS 3D)
Režija: Raja Gosnell
Uloge/Glasovi: Sofía Vergara, Neil
Patrick Harris, Jayma Mays, Anton
Yelchin, Alan Cumming, Paul Reubens,
Katy Perry, Hank Azaria, B.J. Novak
Žanr: Porodična avantura
Web: www.SmurfHappens.com
Sinhronizacija na srpskom jeziku
Pripremila: Irena Spasović
Žanr: komedija
Web: www.Zookeeper-movie.com
Životinje u Zoološkom vrtu Frenflin
mnogo vole svog čuvara Grifina. On se,
inače, mnogo prijatnije oseća u društvu
lavova nego devojaka. Zato shvata da,
kako bi bio u stanju da osvoji devojku,
mora da napusti zoološki vrt i nađe bolji
posao. Životinje, u panici, odlučuju da
prekrše pravilo i otkriju najveću tajnu:
da pričaju pred ljudima! Kako bi sprečili
Grifina da ih napusti, odlučuju da ga
na-uče trikovima udvaranja, u životinjskom stilu. Start prikazivanja je krajem
avgusta.
PINGVINI MOGA TATE
(MR POPPER’S PENGUINS)
Publika širom sveta jedva čeka dobar
provod sa Štrumpfovima, u njihovoj
prvoj 3D avanturi na velikom platnu.
Dobro poznata bića koja žive u pečurkama iz kultnog crtanog filma na kome
su odrasle generacije, sele se u poluanimirani film Sony Pictures-a. Kada zli
čarobnjak Gargamel juri male, plave
Štrumpfove izvan njihovog sela, oni iz
svog čarobnog sveta upadnu u naš. U
stvari, nađu se na sred Central parka.
Visoki kao tri jabuke, a zarobljeni u Velikoj Jabuci, Štrumpfovi moraju da pronađu način kako da se vrate u svoje
selo, pre nego što im Gargamel uđe u
trag. Premijera filma kod nas zakazana
je za 11. avgust.
ČUVAR ZOOLOŠKOG VRTA
(ZOOKEEPER)
Režija: Frank Coraci
Uloge/Glasovi: Kevin James, Rosario
Dawson, Leslie Bibb, Šer, Adam Sendler,
Sylvester Stallone...
Režija: Mark Waters
Scenario: Sean Anders, John Morris
Uloge: Jim Carrey, Carla Gugino,
Angela Lansbury
Žanr: komedija
Zemlja produkcije: SAD
Tomi Poper (Džim Keri) je uspešan njujorški biznismen koji se udaljio od porodice jer previše radi. Otac, koji se potpuno razlikovao od njega, nakon smrti
mu u nasledstvo ostavi pingvina. Kroz
seriju nesporazuma, Poper nasleđuje
još pet pingvina. Tih šest pingvina okrenuće mu kuću, planove i ceo život naglavačke. Prikazivanje u našim bioskopima počinje 7. jula.
Download

Preuzmite broj 17.