Zoo Ostrava
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT
2013
Zoologická zahrada Ostrava / Zoological Garden Ostrava
Sídlo: Zoo Ostrava, Michálkovická 197, 710 00 Ostrava
Address: Zoo Ostrava, Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, Czech Republic
Právní forma: příspěvková organizace, IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
tel.: +420 596 241 269, fax: +420 596 243 316
internet: www.zoo-ostrava.cz, e-mail: [email protected]
Zřizovatel zoo / Founder: statutární město Ostrava / Statutory City of Ostrava
Sídlo / Headquarters: Prokešovo nám. 8, 729 30 OstravaCzech Republic
Právní forma: územně správní celek, IČ: 00845451
Primátor / Lord Mayor: Ing. Petr Kajnar, tel.: +420 599 443 131, fax: +420 596 118 861, [email protected]
Ředitel zoo / Executive Director: Ing. Petr Čolas, tel., fax: +420 596 243 316, [email protected]
Sekretariát ředitele / Director's Office: Ing. Simona Zvolánková, [email protected]
Zástupce ředitele a vedoucí dendrologického oddělení / Vice Director and Head of Horticulture:
Ing. Tomáš Hanzelka, [email protected]
Vedoucí zoologického oddělení / Head of Zoological Department: Mgr. Jiří Novák, [email protected]
Zoologové a inspektoři chovu / Curators:
Mgr. Adéla Obračajová, [email protected], Mgr. Jana Pluháčková, [email protected],
Yveta Svobodová, [email protected], Ing. Ivo Firla, [email protected]
Asistent zoologa, registrátor / Animal Registrar: Mgr. Jana Michálková, [email protected]
Krmivář / Animal Feeding & Nutrition: Lenka Lindovská, [email protected]
Vedoucí ekonomického oddělení / Head of Finance: Ing. Pavlína Konečná, [email protected]
Vedoucí technického oddělení / Head of Operations & Maintenance:
Ing. Rudolf Mikulský, [email protected]
Vedoucí oddělení pro kontakt s veřejností a tisková mluvčí / Head of Public Relations and Spokeswoman:
Mgr. Šárka Kalousková, [email protected]
Vzdělávání a osvěta / Conservation Education: Lic. Vladimír Adámek, [email protected],
Mgr. Zdeněk Berger, [email protected], Bc. Jana Kovářová, [email protected],
Mgr. Jiří Slanina, [email protected], Mgr. Dana Škorňáková, [email protected]
Marketing/marketing: Bc. Monika Ondrušová, [email protected]
Vědecko-výzkumná činnost / Research: RNDr. Jan Pluháček PhD., [email protected]
Zpracovatel výroční zprávy / The 2013 Annual Report co-produced by: Petr Čolas, Šárka Kalousková,
Jana Kovářová, Jiří Novák, Monika Ondrušová, Jana Pluháčková, Jiří Slanina
Grafická úprava a tisk/ Design and print by: OFTIS Ostrava
Autoři fotografií / Photos by: Pavel Vlček, Enrico Gombala, Jaroslav Vogeltanz, Lukáš Kopec
a archiv Zoo Ostrava
Neprošlo jazykovou korekturou / This text has not been proofread
Čáp černý (Ciconia nigra)
Obsah / Content
Úvodní slovo ředitele
Petr Čolas ............................................................................................................................................................... 9
Director’s opening words
Petr Čolas ............................................................................................................................................................. 11
Chov zvířat v roce 2013
Jiří Novák .............................................................................................................................................................. 13
Animal Management Update
Jiří Novák .............................................................................................................................................................. 29
Odchov varana modrého (Varanus macraei) v Zoo Ostrava
Lukáš Kopec ......................................................................................................................................................... 39
The blue-spotted tree monitor (Varanus macraei) bred and reared at Ostrava Zoo
Lukáš Kopec ......................................................................................................................................................... 41
Orlosupi bradatí a supi bělohlaví v roce 2013
Adéla Obračajová . ............................................................................................................................................... 43
Bearded vultures and griffon vultures 2013 update
Adéla Obračajová . ............................................................................................................................................... 44
Návrat orla skalního (Aquila chrysaetos) do České republiky - 8 let projektu
Jana Kovářová . .................................................................................................................................................... 47
Returning the golden eagle (Aquila chrysaetos) to the Czech Republic: year 8
Jana Kovářová . .................................................................................................................................................... 48
První evropský záchovný program (EEP) koordinovaný Zoo Ostrava: EEP pro siky vietnamské
Jana Pluháčková .................................................................................................................................................. 51
The first European endangered species programme (EEP) coordinated by
Ostrava Zoo: Indochinese sika deer EEP
Jana Pluháčková .................................................................................................................................................. 53
Veterinární zákroky v pavilonu afrických zvířat
Pavlína Ševčíková ................................................................................................................................................ 55
Veterinary treatments at the house of African animals
Pavlína Ševčíková ................................................................................................................................................ 56
Transport samce žirafy Rothschildovy do Zoo Jihlava
Lenka Malcová ..................................................................................................................................................... 57
Transporting a male Rothschild’s giraffe to Jihlava Zoo
Lenka Malcová ..................................................................................................................................................... 58
Ostravský Čitván v letech 2010-2013
Dagmar Marková .................................................................................................................................................. 61
Ostrava Chitwan in 2010-2013
Dagmar Marková .................................................................................................................................................. 63
Makak lví (Macaca silenus): 36 let chovu v Zoo Ostrava
Jana Kanichová .................................................................................................................................................... 65
Lion-tailed macaques (Macaca silenus): 36 years in Ostrava Zoo
Jana Kanichová .................................................................................................................................................... 69
„Poučme se z chyb a snažme se je neopakovat“ – ostravské chyby v chovu makaků lvích
Jana Kanichová .................................................................................................................................................... 71
“Learn from mistakes and try to avoid repeat them”: what was done wrong
in lion-tailed macaque management in Ostrava
Jana Kanichová .................................................................................................................................................... 75
Vzdělávání a osvěta
Šárka Kalousková ................................................................................................................................................ 79
Education and awareness raising
Šárka Kalousková ................................................................................................................................................ 82
Letní škola 2013: 40 let příměstského tábora Zoo Ostrava
Jana Kovářová . .................................................................................................................................................... 84
Summer School 2013: - 40 years of Ostrava Zoo Suburban Camp
Jana Kovářová . .................................................................................................................................................... 84
Propagace zoo
Šárka Kalousková a Monika Ondrušová . .......................................................................................................... 86
Publicity & promotion
Šárka Kalousková & Monika Ondrušová ........................................................................................................... 87
Výzkum v zoologické zahradě Ostrava v roce 2013
Jan Pluháček ........................................................................................................................................................ 89
Research in Ostrava Zoo in 2013
Jan Pluháček ........................................................................................................................................................ 93
Činnost dendrologického oddělení v roce 2013
Tomáš Hanzelka ................................................................................................................................................... 99
Horticulture update
Tomáš Hanzelka ................................................................................................................................................... 99
Ekonomika, výstavba a údržba majetku v roce 2013
Pavlína Konečná a Petr Čolas .......................................................................................................................... 101
Financial operations in 2013
Pavlína Konečná & Petr Čolas .......................................................................................................................... 123
Seznam zaměstnanců Zoo Ostrava (k 31. 12. 2013)
The list of employees of the Ostrava Zoo (as of December 31, 2013 . .................................................. 125
Stav zvířat
Census of Animals
Jiří Novák, Jana Michálková ............................................................................................................................. 130
Kakadu žlutočečelatý (Cacatua galerita)
Úvodní slovo ředitele
Petr Čolas
Vážení příznivci Zoo Ostrava, vážení přátelé,
otevíráte výroční zprávu ostravské zoologické zahrady za rok
2013 a rád bych Vám proto na úvod uplynulý rok alespoň
velmi krátce přiblížil.
Za celou dobu existence neprobíhala tak rozsáhlá výstavba a přestavba na tolika místech areálu zoo najednou, jako
tomu bylo právě v roce 2013. Pokračovala stavba historicky
finančně nejnáročnějšího expozičního a chovatelského komplexu – Pavilonu evoluce. Svůj nový domov zde postupně najde naše skupina šimpanzů i vzácných kočkodanů Dianiných
a přibydou zde i zcela noví zástupci řady druhů ptáků, plazů,
ryb i bezobratlých živočichů, kteří dosud nebyli v naší zoo
nikdy chováni. Je-li Pavilon evoluce finančně i technologicky
stavbou nejnáročnější, pak stavba Safari asijských kopytníků, spojena s průjezdem „safari vláčkem“ pro návštěvníky,
je stavbou plošně největší. Nové prostorné výběhy zvířat budou postupně obsazovány řadou druhů kopytníků z oblasti
Asie – zejména jelenů, antilop a mj. také vzácným druhem
divokého asijského osla – onagera. Třetím velkým projektem je stavba vstupního areálu spojeného s administrativní
budovou i novým parkovištěm pro návštěvníky. Všechny tyto
rozsáhlé stavební komplexy byly ke konci roku 2013 stavebně takřka dokončeny a budou postupně uváděny do provozu
v průběhu roku 2014. Projekty Pavilon evoluce a Safari jsou
financovány z prostředků Evropské unie a spolufinancovány
statutárním městem Ostrava, zřizovatelem a majitelem Zoo
Ostrava. Projekt vstupního areálu je plně financován městem
Ostrava, na vyčleněnou část projektu – parkoviště – se opět
podařilo získat prostředky z Evropské unie za finanční spoluúčasti našeho města.
Řadu staveb se v loňském roce podařilo dokončit. Na jaře se
návštěvníkům otevřelo Návštěvnické centrum s restaurací
Saola, oblíbenou interaktivní expozicí „Vodní svět“ i přilehlým výběhem pro indické kopytníky. Na začátku léta byla
zpřístupněna průchozí expozice Voliéra Papua pro zástupce
papuánských ptáků a v srpnu se návštěvníci dočkali otevření
zrekonstruované expozice Malá Amazonie, ve kterém je nově
i akvárium o objemu 5000 litrů s hejnem „tisíce“ neonek.
V celém areálu bylo vysázeno téměř 11 tisíc kusů vzrostlých
dřevin a břehové partie stávajících vodních ploch v areálu
zahrady byly doplněny o téměř 10 tis. kusů vodních a bahenních rostlin z vlastní produkce. Vzniklo několik dalších
interaktivních prvků a odpočinkových míst a velmi rozsáhlé
práce se podařilo uskutečnit i v návštěvníkům nepřístupném
chovatelském zázemí zoo.
Medvěd ušatý (Ursus thibetanus)
V loňském roce zavítalo do zoo více než 430 tisíc lidí, a to
i přes velmi chladné počasí v 1. polovině roku a přes intenzívní stavební činnost, která v areálu probíhala a která
s sebou nesla nutně mnohá omezení. Naše zoo loni úspěšně
obhájila licenci pro své provozování při pravidelné, co 2 roky
probíhající kontrole Komise pro zoo Ministerstva životního
prostředí ČR (tzv. licenční komise). Poprvé ve své historii
jsme rovněž podstoupili a úspěšně obstáli i při kontrole mezinárodní Akreditační komise v rámci EAZA. Potvrdili jsme
tím vysokou úroveň naší instituce a i nadále tak můžeme
těžit z výhod plnoprávného členství v této nejprestižnější organizaci evropských zoologických zahrad.
Přibyly dříve nechované druhy zvířat a podařilo se odchovat
celkem 606 mláďat u 99 druhů. Podrobněji se o některých
z nich i o odchovech dozvíte v dalších kapitolách výroční
zprávy. Je prakticky nemožné vybrat z tohoto množství ta
„nej“ (nejcennější, nejvzácnější, chovatelsky nejobtížnější,
ostravské či republikové prvoodchovy apod.) mláďata, takže
bych jen zmínil např. odchovy 3 prasat visajánských, 2 pardálů obláčkových, 5 vyder malých či odchov varanů modrých.
Ostravská zoo se i v loňském roce zapojila do několika repatriačních projektů na podporu populace divoce žijících zvířat
bezplatným poskytnutím odchovaných mláďat pro vypuštění do volné přírody. Jednalo se např. o 13 mláďat sýčka
obecného či 19 mláďat sovy pálené. Poprvé jsme se zapojili
i do projektu návratu supa bělohlavého do Bulharska. Nadále jsme zapojeni i do dalších projektů „in situ“ zaměřených
např. na faunu a flóru oblasti Sahamalaza na severozápadě
Madagaskaru či do projektu záchrany kriticky ohrožené antilopy Derbyho v africkém Senegalu. Naším nejdůležitějším
projektem je však i nadále „Návrat orla skalního do České
republiky“, kde jsme hlavním partnerem realizátora projektu – Záchranné stanice a centra ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě. A úspěšným odchovem prvního orla
skalního v přírodě ČR po 100 letech – samičky pojmenované
symbolicky Anežka, se tento jedinečný a náročný projekt naplňuje.
Zoo Ostrava vydává dvě plemenné knihy – Evropskou plemennou knihu hrocha obojživelného a od roku 2012 i Evropskou plemennou knihu wapiti sibiřského. Od loňského roku
koordinuje naše zoo nově a poprvé v historii i přímo Evropský záchranný chov = EEP pro siky vietnamské.
Závěrem bych rád poděkoval všem návštěvníkům za jejich
přízeň a našemu majiteli a zřizovateli – statutárnímu městu Ostrava v čele s primátorem Petrem Kajnarem za spolupráci a podporu. Mé díky patří i všem dárcům, sponzorům
a partnerům, dobrovolným spolupracovníkům, Ministerstvu
životního prostředí ČR, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a mnoha dalším. Největší poděkování však tradičně
patří mým spolupracovníkům. Díky jejich každodenní práci je
ostravská zoo i nadále nejen místem setkávání zvířat a lidí,
oázou zeleně, ale i jedním z nejdůležitějších turistických cílů
celé České republiky.
Pevně věřím, že tomu tak bude i nadále.
Přeji Vám tímto příjemné a inspirativní čtení,
Petr Čolas, ředitel
V Ostravě dne 12. června 2014
9
Director’s opening words
Petr Čolas
Dear supporter, dear friend of Ostrava Zoo,
as you open the 2013 Annual Report of Ostrava Zoo, allow
me a brief „zoom-in“ on what the last year was about.
Throughout the zoo‘s existence, there were no such development and restoration activities in the grounds underway
as in 2013. The construction of the exhibit and animal management complex called the House of Evolution continued.
Most challenging works in Ostrava Zoo‘s history in terms of
financing, it will become a new housing facility for the group
of chimpanzees and rare Diana monkeys. Added will also
be new members of birds, reptiles, fish and invertebrates
that were never held before. If the House of Evolution can
be termed as the most challenging project from the aspect
of finances and technology on one hand, the Asian Hoofed
Mammal Safari Park is one of the most extensive areas. The
new spacious animal enclosures will be primarily stocked
with members of deer and antelopes and there will be even
a rare species of a wild Asian ass – the Persian onager. The
third major project involves the construction of the entrance area with an office building and a new car park for visitors. All these extensive works were almost completed in
late 2013 and will be gradually put into service. While the
House of Evolution and Safari Park projects are funded by
the European Union and co-financed by the City of Ostrava
- the founder and the owner of the zoo, the entrance area is
fully funded by the City, with finances for the car park - as
a detached part of the project - successfully raised from the
European Union and, to some extent, from the City.
A number of buildings were successfully completed in the
past year. The spring saw a formal opening event at the Visitor Centre with the Saola Restaurant, interactive Aquatic
World exhibit and neighbouring enclosure for hoofed mammals of India. In June, the walk-through exhibit Papua Aviary
was made accessible to host the region‘s native avifauna,
while in August we launched the redesigned exhibit called
Little Amazonia containing a new fish aquarium of 5,000 litres with a thousand-headed shoal of Cheirodon fish. Over
20,000 pieces of woody plants, aquatic plants and marsh
plants were planted throughout the grounds. Several interactive elements and resting places were produced, and
very extensive work was done in out-of-scenes breeding
facilities as well.
Lemur korunkatý (Eulemur coronatus)
10
Last year the zoo was visited by over 430,000 persons, despite the very cold weather in the first half of the year and
the intense construction activity. Last year, our zoo has defended successfully the licence for its running during regular
biannual inspection from Ministry of the Environment of the
Czech Republic (so called licence committee). Moreover, a
successful inspection from EAZA Accreditation committee
took place for the first time in our history. The high quality of
our institution was confirmed and we can continue to benefit
from our membership in this most prestigious organization
of European zoos.
Species of animals never kept ago were added into the collection, while a total of 606 animals were bread and reared
- members of 99 species. More details on some of these
as well as rearing efforts can be studied in other sections
of the annual report. The offspring involved three Negros
warty pigs, two clouded leopards, five Asian small-clawed
otters and blue-spotted tree monitors, to mention just a few
examples.
Ostrava Zoo became involved in several reintroduction
projects to support populations of wild animals. Animals
were provided free of charge for releasing into the wild,
e.g. 13 young little owls, 19 young barn owls etc. For the
first time the zoo participated in the project of returning the
griffon vulture to Bulgaria. We also support several in situ
projects, whether focusing on the fauna and flora of the Sahamalaza region, north-west of Madagascar, or the critically
endangered Derby eland in Senegal. Ostrava is the general
partner to the Returning the Golden Eagle to the Czech Republic project. The first successful golden eagle bred and
reared in the wild in this country after 100 years has contributed to fulfilling this unique and challenging project.
Ostrava Zoo has been managing two European animal studbooks - that for the hippopotamus and that for the Altai wapiti. Since the last year, there has been a new responsibility
of co-ordinating - directly, for the first time in the history the European breeding programme (EEP) for the Vietnamese
sika deer.
To conclude, I would like to say thanks to every visitor for
showing their favour, as well as to the zoo owner and founder - the City of Ostrava headed by the Mayor Petr Kajnar for their cooperation and support. My thanks also go to every
sponsor, donor and partner, volunteer, the Ministry for the
Environment of the Czech Republic, the Regional Office of
the Moravian-Silesian Region and many others. In particular,
however, all of my colleagues deserve my sincere thanks.
It is due to their routine work through which Ostrava Zoo
continues to be not only the place for animals and people
to meet and the oasis of greenery, but also one of the major
visitor attractions throughout the country and I firmly believe
that this is something to go on and on.
Happy reading and get inspired!
Petr Čolas, Director & CEO
Ostrava 12th June 2014
11
Chov zvířat v roce 2013
Jiří Novák
STAVY CHOVANÝCH ZVÍŘAT
jedinců
druhů
jedinců
336
2.774
331
3.723
75
380
78
400
128
561
124
551
35
165
32
177
obojživelníci (Amphibia)
3
15
3
38
nozdratí (Sarcopterygii)
1
3
1
3
92
1.645
91
2.548
2
5
2
6
61
240
63
271
397
3.014
394
3.994
savci (Mammalia)
ptáci (Aves)
plazi (Reptilia)
paprskoploutví (Actinopterygii)
paryby (Chondrichthyes)
BEZOBRATLÍ (Invertebrata)
Celkem*
12
31. 12. 2013
druhů
OBRATLOVCI (Vertebrata)
Neonka červená (Paracheirodon axelrodi)
1. 1. 2013
*) Do stavu zvířat jsou zahrnuta chovaná zvířata fyzicky pobývající v Zoo Ostrava k danému datu (tj. zvířata v Zoo Ostrava v počtu snížená o zvířata
deponovaná u jiných subjektů a zvýšená o zvířata deponovaná do Zoo Ostrava od jiných subjektů). Nejsou a nemohou zde být započítána zvířata
dočasně chována ke krmným účelům.
13
Stádo antilop jeleních (Antilope cervicapra)
Drahokamy Amazonie v Zoo Ostrava
Po roční uzávěrce jsme opět otevřeli Malou Amazonii. Uzávěra byla skutečně nutná – v tomto našem nejmenším
pavilonu se nahromadilo více provozních problémů, které
bylo potřeba řešit. Výsledkem je nejen obnova pavilonu,
ale také jeho rozšíření o panoramatické akvárium objemu
4220 l a díky němu o několik zástupců třídy paprskoploutvých ryb (Actinopterygii). Mezi nimi hraje velice významnou roli drobná rybka z povodí Rio Negro a horního toku
Orinoka. Tato úchvatně zbarvená hejnová tetra - neonka
červená (Paracheriodon axelrodi) dobyla srdce mnoha velkých i malých domácích chovatelů. To, co lze obdivovat
v Zoo Ostrava, je však velikost hejna tohoto druhu (přibližně 800 jedinců) pohybujících se ve spleti naplaveného
dřeva. Celkový dojem tak s troškou fantazie musí navodit
pocit vzrušující výpravy do tajuplné Amazonie. A o tom, že
obyvatelé Amazonie jsou skutečnými skvosty živočišné
říše, svědčí už jen české názvy některých druhů – vedle
neonky je to panceřníček smaragdový (Brochis splendens) nebo perleťovka démon (Satanoperca daemon).
Možná stojí za to uvést několik velice zajímavých NEJ pavilonu Malá Amazonie:
Meziročně jsme stabilizovali počet chovaných druhů, dá se tedy říci, že Zoo Ostrava chová již druhým rokem téměř
400 druhů zvířat. Rovněž se stabilizoval počet jedinců, a to napříč všemi skupinami zvířat. Menší posuny nahoru či dolů
byly způsobeny převážně odchovy mláďat a jejich umístěním do jiných institucí, či naopak jejich ponecháním v rámci roku
2013. Jedinou výjimkou je počet paprskoploutvých ryb – pořízením velkého počtu neonek červených (Paracheirodon axelrodi) do nově zbudovaného velkého akvária v Malé Amazonii jsme meziročně zvýšili počet zvířat z přibližně 3000 na téměř
4000 jedinců. Více jedinců zvířat než Zoo Ostrava chová jen Zoo Plzeň a Zoo Praha. Statistika má však řadu úskalí. Jde
samozřejmě o často jen těžko srovnatelné údaje, záleží totiž mimo jiné na tom, jaké druhy ta která zoo chová.
V kombinaci vstupních faktorů, jako je počet zvířat (třetí po Zoo Plzeň a Zoo Praha), počet druhů, z toho počet ohrožených
druhů, úspěšnost odchovů, dále rozloha zoo (třetí po Zoo Košice a Zooparku Chomutov) a návštěvnost (třetí po Zoo Praha
a Zoo Zlín) lze však vyvodit poměrně jednoznačný závěr, že Zoo Ostrava se stala velice významnou institucí v rámci UCSZOO (a v rámci České republiky) ve smyslu zajištění biodiverzity zvířat v lidské péči, ve smyslu ochrany přírody, záchrany
druhů před vyhubením, možností dalšího rozvoje a také v rámci pozitivního dopadu našeho působení na veřejnost. Nemalý
podíl na tomto rozvoji mají (vedle spolupracovníků ze všech dalších oddělení) také mí kolegové ze zoologického oddělení – zoologové, inspektoři chovu, vrchní chovatelé a ošetřovatelé zvířat. Hned úvodem bych proto rád všem za jejich
celoroční práci poděkoval!
V průběhu roku bylo odchováno celkem 606 mláďat u 99 druhů, poddruhů a forem – z toho 121 savců (31 druhů),
142 ptáků (40 druhů), 8 plazů (4 druhů), 28 obojživelníků (1 druh), 291 paprskoploutvých ryb (17 druhů) a 16 bezobratlých
živočichů (6 druhů). Všechny odchovy a jiné změny ve stavech zvířat jsou zpracovány v samostatné kapitole „Stav zvířat
2013“ na stranách 130-147.
14
•NEJmenšípavilonvZooOstrava.Tímtotitulemsemůže
pyšnit právě Malá Amazonie. Na ploše necelých 50 m2
však lze spatřit největší biodiverzitu, jakou naše zoo nabízí. Od pavouka po savce, od žáby k parybě. A celkem
dvacet druhů zvířat není do budoucna ještě počet konečný…
•NEJvíce zvířat v jediném pavilonu! Počtem téměř
1000 jedinců různých druhů jde o nejobydlenější pavilon. S nadsázkou by se dalo říci, že kdo viděl Malou
Amazonii, ten viděl čtvrtinu všech zvířat chovaných
v Zoo Ostrava!
•NEJohroženějšídrápkatáopice!Spoluslvíčkemčernolícím je v Malé Amazonii chovaný tamarín pinčí (Saguinus
oedipus) v přírodě kriticky ohrožený druh. Je také jediným zástupcem novosvětských primátů v Zoo Ostrava,
přesněji zástupcem skupiny ploskonosých opic (Platyrrhini).
•NEJjedovatějšímživočichemvZooOstravaje„šípová“
žába pralesnička strašná (Phyllobates terribilis). Není
však zdaleka jediná. Toxičtí jsou také pralesnička azurová (Dendrobates tinctorius), trnucha skvrnitá (Potamotrygon motoro), sklípkan korálkový (Acanthoscurria
geniculata) a sklípkan pevný (Megaphobema robustum).
Naštěstí pralesničky v chovech svou jedovatost ztrácejí,
což je způsobeno odlišnou potravou těchto žab v lidské
péči.
Podobných NEJ bychom v Malé Amazonii našli ještě více.
Pojďme však rekapitulovat další významné události v Zoo
Ostrava v roce 2013.
Papuánské barvy všecky
Druhou stavbou otevřenou v roce 2013 je Voliéra Papua.
Na rozdíl od Malé Amazonie jde o zcela novou stavbu. Voliéra je volně průchozí, takže lidé zde mají možnost sledovat
zvířata z bezprostřední blízkosti. Je jen na našich chovancích, jak blízký kontakt člověku dovolí. Vlastně dodnes nevíme jistě, zda loriové svištící těsně nad hlavami návštěvníků jsou tak hraví, tak rozpustilí nebo tak hašteřiví. Ať tak
či tak, tuhle expozici sdílí lori tříbarvý papuánský (Lorius
lory erythrothorax), lori mnohobarvý horský (Trichoglossus
haematodus moluccanus), holub bažantí (Otidiphaps nobilis nobilis), holub dvoubarvý (Ducula bicolor), korunáč Sclaterův (Goura scheepmakeri sclateri), dytík velký (Burhinus grallarius) a čejka australská (Vanellus miles miles)
s člověkem moudrým (Homo sapiens). Krása a pestrost
papuánských ptáků bere dech. Červená je křiklavá, krvavá,
rudá nebo do zrzava. Nechybí tu břidlicová, purpurová, lila
nebo khaki. Je to volba pro každého – zda bude jen šedou
myškou nebo zkusí se svým šatem s ptáky pestře soutěžit.
Za pokus to jistě stojí…
Indie zblízka
Název tohoto z gruntu zrekonstruovaného výběhu kopytníků není náhodný. Jde vlastně o předsunutou expozici. Zvířata v tomto výběhu jsou jakýmisi velvyslanci šestihektarového safari, které bude otevřeno v roce 2014. Již dnes zde
totiž můžeme sledovat antilopy jelení (Antilope cervicapra)
a axise indické (Axis axis) pěkně zblízka. Co víc – přímo
od jídelního stolu. Výběh totiž navazuje na novou restauraci
Saola s terasou a výhledem na zvířata. Tyto druhy, ale taky
mnoho dalších, bude možné sledovat v budoucnu i během
vyhlídkové jízdy třemi rozlehlými výběhy safari na druhém
konci zoo. Jednoho z dalších adeptů jelínky vepří (Hyelaphus porcinus porcinus) jsme v roce 2013 již do Zoo Ostrava také dovezli, byť do konce roku zůstali v zázemí. A čím
jsou zajímaví naši indičtí velvyslanci? Axis je nejpestřeji
zbarvený jelen. Tento bílými skvrnami posetý zástupce jelenovitých – skupiny, která je nám tak dobře známá díky
srnci obecnému a jelenu evropskému, proto mnohého překvapí. Během prvního roku chovu jsme již dosáhli odchovu
dvou mláďat (samičky). To jelínek vepří pestrostí neoplývá,
je však neméně zajímavý. Je také jedním z nejohroženějších jelenů s největším úbytkem původního areálu rozšíření a jeho chov v zoologických zahradách je koordinován
v ESB. Samce obou druhů jelenů odlišuje od samic paroží.
Zato samci antilopy jelení se liší nejen rohatou ozdobou
hlavy, ale také zcela odlišným zbarvením. Všechny tři druhy kopytníků jsou v Zoo Ostrava nové a předznamenaly
také další rozvoj chovu větších a velkých savců.
▶
15
Další nová zvířata
Zásadními impulsy pro chov nových druhů byly výše uvedené nové stavby pro zvířata. Po éře paprskoploutvých ryb
(zhruba od druhé poloviny prvního desetiletí 21. století) by
se rok 2013 dal nazvat počátkem éry savců v Zoo Ostrava. Jedním z nových charizmatických savců je přímorožec
beisa (Oryx beisa beisa). Tento druh přímorožce obývající
semiaridní a aridní oblasti somálského rohu je v chovech
velice, velice vzácný. V Evropě je možné pozorovat beisy
pouze v Zoo Praha a v šesti francouzských zoo (La Palmyre, Le Vigen, Montpellier, Obterre, Pelissane, Thoiry), celkem zde najdete pouze 36 zvířat. Do Ostravy jsme přivezli
dva samce (ze Zoo Praha a Zoo La Palmyre). V současnosti
pomáháme umístěním přespočetných samců v Zoo Ostrava chovu ve zmíněných zoo. Do budoucna bychom rádi získali také samice a pokusili se o odchov mláďat, případně
bychom sloužili dál jako sice omezené, ale důležité zázemí
pro samce tohoto druhu. Vše záleží na dalším vývoji v chovu tohoto druhu v Evropě.
Některé další druhy jsme pořídili do nově chystaných expozic. Například pro připravovaný Pavilon evoluce jsme
dovezli myšáky hnědokřídlé (Colius striatus mombassicus)
a vousáky senegalské (Lybius dubius), což jsou zcela nové
řády ptáků pro naši zoo (myšáci a šplhavci), dále scinky
ohnivé (Lepidothyris fernandi), krajty královské (Python regius) nebo veleštíry císařské (Pandinus imperator). S chovem jiných druhů jsme začali v podstatě kvůli pražským
povodním. V rámci pomoci Zoo Praha jsme v naší zoo
umístili celkem 68 zvířat (6 savců, 23 ptáků, 39 plazů).
Z nich u nás trvalý domov našli želva černavá (Heosemys
grandis), akuči zelený (Myoprocta pratti), pásovec kulovitý
(Tolypeutes matacus) a holub bažantí (Otidiphaps nobilis
nobilis). Naopak příkladem druhu, o který jsme dlouhodobě
a cíleně usilovali je kakadu palmový (Probosciger aterrimus). Tito papoušci jsou v chovech velice vzácní, takže
získání 3 samců bereme jako slibný začátek chovu v Zoo
Ostrava. Dalšími zajímavými novými druhy jsou například
arowana dvojvousá (Osteoglossum bicirrhosum), čichavec
líbající (Helostoma temminkii) či husa kuří (Cereopsis novaehollandiae).
Jeřáb není jen pták aneb nahlédnutí pod pokličku nových staveb
Jedno z povodňových zvířat – pásovec kulovitý (Tolypeutes matacus)
One of the flood animals – southern three-banded armadillo (Tolypeutes matacus)
16
Rok 2013 se nesl v ovzduší oprav, rekonstrukcí a nových
staveb. Jeřáby, bagry, náklaďáky. Nezměrné množství času,
invence a úsilí. Tolik rozestavěných objektů na tolika místech areálu současně pochopitelně přinášelo také omezení
a někdy i obtíže pro návštěvníky. Některé expozice, jako
Malá Amazonie, Voliéra Papua a Indie zblízka byly otevřeny
ještě v roce 2013. Na těch ostatních budeme z velké části
pracovat ještě v roce příštím. Pavilon evoluce je největší
a tedy i nejdražší stavbou v historii zoo, safari zase nejrozlehlejší, zázemí pro zvířata bylo logisticky nejsložitější,
protože se opravovalo za provozu. Co tedy chystáme pro
rok 2014 a co je zrakům návštěvníků ukryto? Poodhalme
alespoň zlehka závoj tajemství.
Vstupní areál:
zcela nová budova na místě původního vstupu do zoo. Nový
vstup navazuje na modernizované a kapacitně rozšířené
parkoviště a na zastávku trolejbusů. Zahrnuje pokladny pro
komfortnější odbavení návštěvníků a přívětivé prostředí.
Zahrnuje také kanceláře pro zaměstnance zoo. Budovou
vstupního areálu projde každý návštěvník zoo.
Pevninské ostrovy:
rekonstrukce a odbahnění původního nánosy bahna zaneseného rybníku se stezkou pro návštěvníky středem
vodního díla. Dřevěnou lávkou se dá projít z ostrova na ostrov a pozorovat zvířata netradičně přes vodu ve výbězích
na břehu. Zvolené druhy zvířat jsou kriticky ohrožené s velice omezeným zbytkovým (ostrůvkovitým) areálem rozšíření. Jsou to poslední ostrůvky naděje uprostřed člověkem
modifikovaného prostředí. Stezkou projde každý, kdo má
smysl pro romantiku, dobrodružství a poznání.
Pavilon evoluce:
přestavba původního pavilonu pro vodní ptáky do podoby moderně pojaté stavby pro nejrůznější africká zvířata,
která jsou z hlediska evoluce učebnicovými příklady. Návštěvník může na živých zvířatech, ale také díky početným
informačním tabulím a názorným modelům poznat podstatu a celkový rozměr evoluce. Dominantou je obří nerezová
voliéra pro šimpanze, naše nejbližší žijící příbuzné. Pavilon
je určen všem vnímavým a po vědění dychtivým návštěvníkům stejně jako těm, kteří hledají odpočinek a relaxaci
s možností nenásilného poznání.
Safari:
tři na sebe navazující výběhy kopytníků, z čehož jsou
2 na zcela nově zpřístupněných plochách areálu zoo. Celková rozloha safari je 6 ha! Cestovat můžete údolím Bílého Nilu přes stepi dávné Persie až do světa pestré Indie.
Zvířata jsou jako na dlani. Každá cesta je neopakovatelná.
Safari je průjezdné pouze organizovaně prostřednictvím
safari expresu. Safari je tedy nadstandard, který si dopřeje
každý, kdo touží po dobrodružství a poznání.
Zázemí zvířat – odchovna mláďat:
rozsáhlá oprava a zateplení objektu, který je pro chov zvířat naprosto nezbytný. Finančně nejméně náročná stavba,
která však byla díky realizaci za provozu vyčerpávající.
V zázemí probíhá chov mnoha druhů zvířat s možností
vytvoření speciálních podmínek, s možností zajištění absolutního klidu a bezpečí pro převážně vzácné a ohrože-
17
né druhy. Zateplení zvýšilo komfort zvířat, ušetří provozní
náklady zoo a podstatně sníží uhlíkovou stopu ve formě
tepelných ztrát. Tento objekt jako jediný z uváděných začal
sloužit ještě v roce 2013 a jako jediný je také zcela nepřístupný návštěvníkům.
Mimořádné prvoodchovy zvířat
Zmínit všechny úspěšné odchovy zvířat vzhledem k jejich
množství (606 mláďat 99 druhů) není možné. Proto bych se
zde zaměřil pouze na významné a zajímavé prvoodchovy
zvířat. Na některé jsme čekali léta a vyvinuli jsme enormní úsilí, jiné přišly překvapivě snadno – naše zásluha byla
„jen“ ve formě přípravy vhodných podmínek a dobré péče.
Na odchov první čáji obojkové (Chauna torquata) jsme čekali dlouhých 13 let chovu. V posledních třech letech naše
samice snesla celkem 34 neoplozených vajec. Teprve to
35. bylo konečně oplozené. Jediné odchované mládě (sameček) je tak prvním příslibem do dalšího chovu.
Mezi nejcennější odchovy řadíme také 3 mláďata varana
modrého (Varanus macraei). Tento druh byl vědecky popsán Böhmem a Jacobsnem teprve v roce 2001! V Zoo
Ostrava jej chováme od roku 2009, o necelé 2 roky později
jsme varany přesunuli ze zázemí do expozice Batanta –
pobřežní mangrove (pavilon Papua), kde úspěšně reprezentují endemickou papuánskou faunu a kde se jim velice
daří. Chovatelský úspěch tak přišel v pátém roce chovu.
Více se o tomto druhu dočtete v článku „Odchov varana
modrého (Varanus macraei) v Zoo Ostrava“ na stranách
38-39.
Na prvního kystráčka modrolícího (Entomyzon cyanotis) –
samičku – jsme museli čekat 4 roky. Odchovy pěvců patří
k těm nejnáročnějším a vyžadují veliké znalosti a zkušenosti s konkrétním druhem. Naopak 3 mláďata (2,1) prasete visajánského (Sus cebifrons negrinus) jsme odchovali
po necelém roce chovu. Tento druh prasete z filipínských
ostrovů Negros a Panay je kriticky ohrožený a zoologické
zahrady tak usilují o jeho záchranu. Zdá se, že se to setká
s úspěchem alespoň tedy v lidské péči. Do roka se narodila také samička kočky cejlonské (Prionailurus rubiginosus
phillipsi). Můžeme donekonečna debatovat nad tím, zda je
to nejmenší druh kočkovité šelmy vůbec nebo jsou ještě
menší kandidáti. Svou velikostí a váhou kolem jednoho
kilogramu však nakonec překvapí každého návštěvníka.
Ti považují dospělé kočky právě za malá koťata a hledají ve výběhu mámu. Samostatnou kapitolou je také odchov 28 jedinců pralesniček azurových – forma azureus
(Dendrobates tinctorius), dále odchov parmiček trpasličích (Pethia gelius) nebo ohrožených duhovek lososových
(Glossolepis incisus). Odchov žab a paprskoploutvých ryb
totiž vyžaduje pečlivou asistenci chovatele, takže oproti
savcům nebo ptákům jsou odchovy v zoologických zahradách vzácnější.
Smrt je součást života
Se vzrůstajícím počtem zvířat nepřibývá jen mláďat a radostí. Přibývají také starosti a samozřejmě také onemocnění a úhyny. Můžeme uvést několik příkladů významných
chovatelských ztrát v průběhu roku 2013: 1 ratufa černoprstá (Ratufa macroura dandolena), 1 komba ušatá (Galago senegalensis), 1 kočkodan Dianin (Cercopithecus diana), 3 lemuři červenobřiší (Eulemur rubriventer), 1 makak
lví (Macaca silenus), 1 kočka divoká (Felis silvestris silvestris), 1 karakal (Caracal caracal), 1 binturong (Arctictis
binturong), 1 wapiti sibiřský (Cervus canadensis sibiricus),
1 lorikul modrotemenný (Loriculus galgulus), 4 plameňáci
kubánští (Phoenicopterus ruber), 1 sovice krahujová (Surnia ulula ulula), 1 morčák šupinatý (Mergus squamatus),
1 želva chrámová (Heosemys annandalii)… Většinou šlo
o staré jedince nebo naopak o malá mláďata a jejich ztráta
bude nahrazena v dalším chovu. Oproti tomu v případě ratufy černoprsté a morčáka šupinatého to signalizuje konec
chovu, protože oba druhy jsou v lidské péči velice, velice
raritní.
Naší snahou je však pochopitelně předcházet ztrátám,
které nesouvisí například se stářím. Velkou úlohu hraje
prevence (průběžná vyšetření trusu, vitamíny, minerály,
probiotika aj.), ale také vyšetření samotných zvířat a jejich odborná léčba. To v kombinaci se vzrůstajícím počtem
zvířat zákonitě přináší větší nároky na financování, a tak
veterinární péče hraje v úspěšném chovu čím dál větší roli.
Obecně platí, že čím větší zvíře, tím nákladnější je veterinární péče. Asi tedy nikoho nepřekvapí, že nejnáročnější
z tohoto pohledu jsou především naši sloni indičtí (Elephas
maximus).
▶
Prvoodchov vzácných prasat visajánských (Sus cebifrons negrinus)
The first breeding of rare Negros warty pig (Sus cebifrons negrinus)
18
19
Unikátní veterinární vyšetření
Na přelomu července a srpna jsme kvůli plánovaným specializovaným vyšetřením pozvali veterináře z IZW Berlín
(Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research) s realizačním týmem. Cílem vyšetření se stali pár lvů indických (Panthera leo persica) Sohan a Kiba, nejmladší dospělá samice
žirafy Rothschildovy (Giraffa camelopardalis rothschildi)
Orionka a dále sloni indičtí (Elephas maximus) – Calvin,
Vishesh a Rashmi. Dorazili také kolegové (veterináři, zoolog, ošetřovatel) ze Zoo Dvůr Králové nad Labem, aby nám
pomohli při složitém procesu uspání žirafy pro požadované vyšetření. Následovala veterinární vyšetření v rozsahu,
která jsme v naší zoo dosud nepřipravili.
Desetiletá samice žirafy Rothschildovy Orionka měla dlouhodobé zdravotní problémy. Po dlouhou dobu nemohla zabřeznout, a když v roce 2012 konečně porodila, mládě se
narodilo mrtvé. Samice trpěla na výtoky z pochvy, k tomu
se později přidaly další problémy spíše neurologického
rázu. Po úspěšném uspání a zafixování samice proběhlo
samotné vyšetření. Byla zjištěna anomálie v děloze samice, která je pravděpodobně původcem výtoků. V jednom
rohu dělohy byla nalezena cysta. Ani přes tato zjištění není
vyloučeno, že by se samici mohl v budoucnu potomek
narodit. Více se dočtete v článku „Veterinární zákroky v
pavilonu afrických zvířat“ na stranách 54-55. Také oba lvi
– 10letý Sohan a 6letá Kiba – byli vyšetřováni s ohledem
na dosud nezdařenou reprodukci. Přestože se pár spolu
pravidelně páří, Kiba zatím nezabřezla. Výsledky jsou vcelku pozitivní, protože oba lvi mají pohlavní orgány v pořádku
a jsou plodní. Příčinu potíží samice se zabřeznutím je tedy
nutné hledat jinde. Jednou z možných příčin je vliv stresu
(dost možná i z neustálé přítomnosti samce) na uhnízdění oplodněného vajíčka samice ve sliznici dělohy. Z tohoto
důvodu jsme začali oddělovat samici po páření po dobu
3 týdnů, aby byl její stres v citlivém období co nejvíce eliminován. U slonů proběhla spíše rutinní vyšetření. Nejprve
bylo odebráno sperma chovného samce Calvina. Důvodem
je porovnání jeho dřívějších zamražených vzorků spermatu
se vzorky čerstvými. Zamražené vzorky totiž vykazují nízkou úspěšnost při umělém oplodnění jiných samic v Evropě. Dále byla ultrazvukem vyšetřena samice Vishesh, jejíž
termín porodu se odhaduje na únor roku 2014. Mládě bylo
v době vyšetření asi 50 cm velké a vypadalo zcela v pořádku. Jako poslední přišla na řadu dvouletá samice Rashmi.
V tomto případě šlo především o preventivní kontrolu zdravotního stavu. Rashmi měla také menší problémy s levou
přední nohou, kterou odlehčovala. Dále proběhla kontrola
citlivých míst na břiše, na která si samice nechtěla nechat
sáhnout.
Vyšetření lvů indických (Panthera leo persica) týmem z IZW
The examination of Asiatic lions (Panthera leo persica) carried out by IZW team
20
Všechna uvedená vyšetření nám pomohla při dalších
chovatelských rozvahách a plánování chovu. Pokud víme
o příčinách zdravotních problémů, můžeme zahájit vhodnou léčbu. V případě negativních zjištění můžeme také
upřít snahu jiným směrem. Pokud by například lvice byla
neplodná, usilovali bychom o získání jiné samice, protože
samec stárne a brzy se dostane mimo reprodukční věk.
Po vyšetření je však zřejmé, že má smysl ještě pokračovat
s pokusy o reprodukci se stávajícím párem.
Největší papuánský predátor ukořistil slona!
Je čím dál obtížnější uspět v soutěži Bílý slon pořádané
každoročně Občanským Sdružením Česká ZOO. Je to
dáno vzrůstající kvalitou chovu v českých a slovenských
zoo sdružených v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO). Do soutěže se přihlásilo 16 zoo se
47 významnými odchovy. Všem kolegům jde samozřejmě
především o vzájemné setkání při vyhlašování výsledků a o sdílení chovatelských zkušeností. Přesto úspěch
v podobě „medailového“ umístění potěší srdce každého
hrdého chovatele. Zoo Ostrava se do soutěže přihlásila
se čtyřmi odchovy. U všech mláďat se jednalo o ostravské prvoodchovy předchozího roku. V kategorii „Savci“ šlo
o mládě damana stromového (Dendrohyrax arboreus), tajuplného nočního tvora z Afriky a mládě velemyši největší
(Phloeomys cumingi), která se vyskytuje pouze na Filipínách. V kategorii „Ostatní“ pak šlo o mláďata papuánských
plazů – krátkokrčky novoguinejské (Elseya novaeguineae)
a varana papuánského (Varanus salvadorii).
Jak je obecně známo, v roce 2012 byla oceněna v soutěži
o odchov roku v kategorii savci slonice Rashmi – první
odchovaný slon indický v historii chovu v českých a slovenských zoo. Proto jsme byli napjati, zda se podaří podobný úspěch zopakovat i v roce 2013. A stalo se! Kdo nemá
pírko ani chlup, uchází se o prvenství mezi všemi ostatními
v „našlapané“ kategorii zahrnující všechny plazy, obojživelníky, ryby, paryby ba dokonce i bezobratlé. Bílého slona
získal největší původní papuánský suchozemský predátor varan papuánský. Podařilo se nám odchovat čtyři
mláďata tohoto největšího varana (co do délky dorůstají až
3 m, z čehož však ocas tvoří téměř 2/3 délky celého těla).
Největší úspěch je to však pro samotné varany. Tento druh
je endemit ostrova Nová Guinea a jako takový nemá v přírodě nic jistého. Chová se jen velice vzácně, ke dni ocenění
to bylo jen 26 zvířat ve 12 EAZA zoo. Na internetu jsme
zachytili pouze jednu nejasnou zmínku o odchovu v lidské
péči, a to ze Zoo Madrid před mnoha lety.
V této souvislosti je potřeba uvést i to, že jsme získali první
místo v soutěži o stavbu roku v kategorii „Rekonstrukce“.
I stavby pro zvířata totiž pojímá soutěž Bílý slon. Tou nejúspěšnější stavbou roku 2013 je pavilon Papua. A není to
náhodou. Tím, že se podařilo vytvořit přírodě velice blízké
podmínky splňující nároky obtížně chovatelných zvířat,
stala se Papua nejen velice oblíbená mezi návštěvníky, ale
oblíbili si ji i samotní naši chovanci. Podařilo se zde již rozmnožit 5 z 8 chovaných druhů plazů za necelé 3 roky pro-
21
vozu pavilonu. Mezi nimi jsou i 4 varani papuánští, hvězdy
tohoto pavilonu a úspěšní účastníci soutěže Bílý slon.
Nemůžeme opomenout ani další úspěch, a to v kategorii
savci, v níž uspěli vzácně chovaní damani stromoví (Dendrohyrax arboreus). Pravděpodobně vůbec první mládě (sameček) tohoto druhu v Evropě získalo 2. místo! Úspěšný rok
2013. Oba zmíněné odchovy a dokonce i úspěšnou expozici
Papua jsme pak v září prezentovali na mezinárodní konferenci EAZA v Edinburghu.
V Zoo Ostrava cvičí hasiči
Dne 6. 3. 2013 proběhl v ostravské zoo pilotní kurz pro Záchranný útvar hasičského záchranného sboru, který spadá
pod Ministerstvo vnitra ČR a je zaměřený na problematiku
odchytu zvířat. V rámci kurzu proběhla nejprve teoretická
část v podobě prezentací a předváděcích odchytů zvířat
a následovala praktická část – odchyt vybraných druhů zvířat hasiči. Od té chvíle probíhá kurz odchytu zvířat pravidelně a odborníci ze Zoo Ostrava tak mohou předávat své praktické zkušenosti hasičům, kteří se čím dál častěji setkávají
s nutností odchytávat exotické druhy zvířat, jako jsou hadi,
ještěři, menší šelmy, papoušci a podobně.
Seznam položek v naší e-knihovně
dosáhl počtu 166
V průběhu práce zoologů, inspektorů chovu, ošetřovatelů ale
i dalších zaměstnanců nejen zoologického oddělení vzniká
celá řada odborných i popularizujících článků, prezentací
a publikací. Pro uchování této formy práce, pro možnost
dalšího studia a předávání informací jsme zřídili elektronickou knihovnu. Informační základnu, studnici vědomostí,
databázi zkušeností. Jsou zde sborníky z odborných komisí
pod hlavičkou UCSZOO i prezentace z nejrůznějších setkání zaměstnanců v rámci českých, slovenských i evropských
zoo. Prezentace z evropských konferencí, články z našich
i světových časopisů. Díky svému rozsahu se již dá mluvit
o jakémsi zrozeném „rodinném stříbru“. E-knihovna je volně
přístupná pro všechny zaměstnance podobně jako klasická
knihovna vedená naším Oddělením pro kontakt s veřejností.
Práce na navracení zvířat do volné
přírody
V říjnu 2013 bylo pro účely repatriace odvezeno posledních 5
mláďat sov; celkově jsme během roku 2013 k repatriaci poskytli 19 mláďat sov pálených (Tyto alba guttata), což je sice
o 7 méně, než v roce 2012, ale příčinou je záměrné snížení
počtu chovných párů o jeden ve prospěch sýčků obecných
(Athene noctua noctua). Těch jsme naopak vypustili více –
13 mláďat, což je o 8 více než v roce 2012. Celkové počty
za celou dobu chovu tak jsou již úctyhodné – 352 sov pálených a 67 sýčků obecných. Na repatriaci spolupracujeme
s kolegy ze Záchranné stanice v Bartošovicích, kteří všechny
sovy připravují na vypuštění do naší přírody. Nadále aktivně
spolupracujeme s Bartošovicemi v rámci projektu „Návrat
orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“. O této spolupráci se dočtete více v článku „Návrat orla skalního (Aquila
chrysaetos) do České republiky – 8 let projektu“ na strán22
kách 46-48. V roce 2013 jsme žel nebyli úspěšní v odchovu
orlosupů bradatých (Gypaetus barbatus aureus), což bylo
po předchozích „tučných“ letech překvapením. Vše však vynahradil historicky první repatriovaný sup bělohlavý (Gyps
fulvus). Do Záchranné stanice ve Stare Zagoře v Bulharsku
jsme převezli mladého samce, který se vylíhl v květnu 2012
v Zoo Ostrava a který bude v rámci projektu „Vultures Return
in Bulgaria“ vypuštěn do volné přírody. Celou akci (od odchytu supa v naší voliéře až po jeho vypuštění do karanténní
voliéry v záchranné stanici) jsme zdokumentovali a záběry
umístili na naše webové stránky. Více se o chovu obou druhů
dozvíte v článku „Mezinárodní repatriační projekty Zoo Ostrava, orlosupi bradatí a supi bělohlaví v roce 2013“ na stranách 42-44.
Mimořádné události v chovu dalších
zvířat
Vedle nových staveb pro zvířata, prvoodchovů, nově chovaných druhů, či repatriací jsme pokročili dále i v chovu celé
řady dalších zvířat. Shrňme alespoň to nejpodstatnější u vybraných a v Zoo Ostrava významně zastoupených řádů.
Chobotnatci (Proboscidea):
Začátkem roku jsme přivítali mezi sloní titány mladou slonici
Rashmi – od teď už váží 1 tunu a dále roste a sílí! Rashmi, první české slůně narozené 12. 4. 2011, tak dělá radost
všem. Této váhy dosáhla ve věku 1 roku a 10 měsíců, přesně
9. 2. 2013. Pro připomenutí uveďme, že sloní samička měla
při narození váhu něco přes sto kilogramů a v jednom roce
života vážila 546 kg. Z hlediska slonů byl však mnohem důležitější konec roku 2013, který se nesl ve znamení příprav
na porod dalšího mláděte. Sloní samici Vishesh byl vypočten
termín porodu na začátek roku 2014. V očekávání možných
obtíží po porodu nezkušené samice, v důsledku vyčerpávajícího permanentního dozorování slonů naším týmem, a to
i během noci, a s ohledem na zajištění nutného provozu
a péče u všech dalších zvířat v zoo, jsme požádali kolegy ze
Zoo Dvůr Králové nad Labem o hostování zkušeného ošetřovatele slonů, a to už od prosince 2013. Setkali jsme se
s velkým pochopením, ochotou, kolegialitou a snahou pomoci, takže náš sloní tým dočasně, ale významně posílil.
Jsme si plně vědomi omezení, které tím vzniklo v provozu
Zoo Dvůr Králové a jsme si plně vědomi osobního nasazení,
úsilí a upřímné snahy dvorského ošetřovatele pomoci. Tímto bychom rádi Dvoru a našim kolegům veřejně poděkovali
a zanesli tuto významnou událost do výroční zprávy 2013. Je
také možné, že vznikl precedens či milník ve spolupráci mezi
zahradami UCSZOO. Nešlo totiž o dnes docela běžnou stáž či
krátkodobé zaškolování mladšího ošetřovatele, nýbrž o odborné dlouhodobé a cílené hostování za účelem výpomoci.
Damani (Hyracoidea):
Sloni jsou příbuznými damanů. S ohledem na menší rozměry
damanů však jejich život plyne přece jen o trochu rychleji.
Po mimořádném ostravském úspěchu v roce 2012 (první
daman stromový Dendrohyrax arboreus narozený v Evropě,
přesněji v institucích EAZA) jsme v roce 2013 slavili znovu –
tentokráte se narodil samec a samice, druhé a třetí evropské
mládě. Celkově tak je v Evropě chováno 11 damanů stromových, z toho 7 v Zoo Ostrava, 2 v Praze a 2 v Plzni. Vedle
snahy o další rozmnožování bychom rádi našli v budoucnu
čtvrtého chovatele v rámci UCSZOO a také bychom rádi
představili tento druh veřejnosti v jedné z nočních expozic,
jakmile zde provedeme potřebnou rekonstrukci. Tento druh
totiž dosud chováme výhradně v zázemí zoo.
Primáti (Primates):
Z hlediska chovu primátů se toho událo nejvíce u poloopic
a u úzkonosých opic starého světa. Celkově chov primátů
v roce 2013 můžeme hodnotit jako úspěšný, i když na ten
největší úspěch jsme bohužel nedosáhli. Tím by byl úspěšný
odchov madagaskarského endemitu lemura Sclaterova (Eulemur flavifrons). Jde bezesporu o nejvzácnějšího primáta
chovaného v Zoo Ostrava a jednoho z nejvzácnějších vůbec.
V přírodě je kriticky ohrožený, jeho stavy poklesly drasticky
o 80 % za pouhé tři lemuří generace (cca 24 let) a jeho stavy
dále klesají. Útěchou nám nemůže být ani chov v lidské péči.
V Evropě žije jen 26 lemurů Sclaterových a jde stále o chovatelsky velmi obtížný druh. Bohužel ani obě naše samice
nebyly úspěšné, přitom s ohledem na jejich věk (17 a 14)
by taky mohlo jít o jejich jednu z posledních možností, ne-li
poslední možnost reprodukce. U mladší samice Fuoro došlo
k potratu (cca 1 měsíc před porodem), mládě starší samice
Melánie uhynulo krátce po porodu, bylo předčasně narozené
a málo životaschopné. V druhé polovině roku jsme uskutečnili chovatelskou výměnu samců. Samec Saroh byl předán
do Zoo Servion, naopak ze Zoo Colchester jsme získali samce Attilu.
V zoologických zahradách i v přírodě další velice vzácný druh
lemur korunkatý (Eulemur coronatus) se v naší zoo množí
poměrně dobře. Dne 15. 4. 2013 se narodila samička Mikasika a jde tak již o třetí úspěšně odchované mládě v Zoo
Ostrava. Její odchov probíhá zatím bez problémů. Odchov
lemura korunkatého patří v lidské péči stále k mimořádným
událostem, vždyť na celém světě jej chová pouze 31 institucí v počtu 111 zvířat, z toho v Evropě můžete nalézt pouze
58 jedinců ve 20 zoo. Tento druh je dalším z madagaskarských endemitů. V přírodě patří podle červené knihy (Red
data book) mezi ohrožené druhy (Endangered) s dále klesajícím populačním trendem, takže každé další mládě v záložní
populaci je nesmírně cenné.
Také u obou druhů u nás chovaných komb (také zástupci
poloopic) jsme byli úspěšní. Narozením samce a samice se
naše skupinka komb ušatých (Galago senegalensis) rozrostla na 6 jedinců. Velmi zřídka se množící komba Garnettova
(Otolemur garnettii) nás po letech úsilí také velice potěšila.
O odchov jsme se snažili od roku 2008, ale teprve před Vánocemi v roce 2013 se chovnému páru narodilo mládě, které
pár úspěšně odchovává. Problémem tohoto druhu je navíc
fakt, že se v zoologických zahradách rodí převážně samci,
a tak zákonitě v chovech scházejí samice. Tato disproporce
může vést až k vymizení druhu v lidské péči, takže budeme
s napětím očekávat první kontrolu mláděte v roce následujícím.
Náš chov starosvětských opic navázal na předchozí úspěšná
léta a směle můžeme mluvit o ostravské tradici. Ve skupině kočkodanů Dianiných (Cercopithecus diana) se narodila
2 mláďata, a i když uhynul rok a půl starý samec (trauma),
počet jedinců se rozrostl na 14. Plánujeme však ještě další
rozšíření chovu tohoto druhu s ohledem na nově budovaný
Pavilon evoluce, kde bude kočkodan Dianin jedním z nosných druhů. Čtyři mláďata (3,1) se narodila makakům lvím
(Macaca silenus), takže ke konci roku 2013 jsme měli celkem 18 jedinců! A také u hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus) se narodila dvojice mláďat (1,1), i když samička
později uhynula na zápal plic. Skupina tohoto druhu čítala
ke konci roku rovněž úctyhodných 18 jedinců. Více se o starosvětských primátech můžete dočíst v článcích „Ostravský
Čitván v letech 2010-2013“ na stranách 60-61, „Makak lví
(Macaca silenus) – 36 let chovu v Zoo Ostrava“ na stranách
64-67 a „Poučme se z chyb a snažme se je neopakovat –
ostravské chyby v chovu makaků lvích“ na stranách 70-73.
Šelmy (Carnivora):
Pytel se doslova roztrhnul s mláďaty vyder malých (Aonyx
cinerea), když se narodilo 5 mláďat (1,4). Rodinná skupinka
se rozrostla na 8 jedinců (2,6). Úvodní expozice komplexu
Čitván tak získala na dynamice a vydry naprosto uchvátily
návštěvníky zoo. Z dalších událostí je nutno vypíchnout ty,
které se týkaly kočkovitých šelem. Naprostou obměnu zaznamenal náš velice úspěšný chov rysů karpatských (Lynx
lynx carpathicus). Chovný pár Drákula a Bathory vyprodukoval od roku 2008 celkem 11 mláďat a spojení těchto zvířat
tak již nebylo pro celoevropský chov prospěšné. Proto jsme
Drákulu s jeho dvěma syny z roku 2012 přesunuli do Zoo
Bratislava, kde vytvořili rodinnou expoziční a záložní partu
samců, a samice Bathory odcestovala do Tierpark Gotha
k dalšímu chovu. Naopak koordinátor ESB rysů sestavil pro
Ostravu zcela nový chovný pár – samici jsme dovezli z Port
Lympne Wild Animal Park a samce ze Zoo Opole. Tato spolupráce mezi zoo je příkladná. Všechny zoo mají společný
cíl – napomoci vzájemnou spoluprací záchraně ohrožených
taxonů v lidské péči.
Jedináčky (samičky) měly dva druhy koček obývající ostrov
Cejlon. Přes minimální počet mláďat ve vrzích si odchovů
velice ceníme. V prvním případě jde o kočku cejlonskou (Prionailurus rubiginosus phillipsi) a první ostravské mládě vůbec, v druhém případě o kočku rybářskou populace z Cejlonu
(Prionailurus viverrinus). Samice kočky rybářské už odchovala své třetí mládě, dvě předchozí (narozená v roce 2011)
jsme předali v roce 2013 do Zoo Praha a do Port Lympne
Wild Animal Park. V Evropě žije celkem 7 koček rybářských
původem z Cejlonu a každý další odchov je velice důležitý,
protože je pravděpodobné, že cejlonská populace bude v budoucnu rozpoznána jako samostatný poddruh.
Změny se udály také u dvou druhů velkých kočkovitých
šelem. Samičku pardála obláčkového (Neofelis nebulosa)
narozenou v roce 2012 jsme odeslali do Zoo Novosibirsk.
Tím udělala v rodině místo pro nová mláďata – 2 samičky
narozené v listopadu 2013. S ohledem na raritnost pardálů
v lidské péči je frekvence odchovů ostravského páru více
než potěšitelná. Plodností se tygři ussurijští (Panthera tigris
23
altaica) již nemohou pardálům rovnat, protože téměř 17letý
samec Tharo už samici Maju nenapářil. A tak nejvýznamnější událostí u tygrů byl transport dvou samečků narozených
v roce 2011 do Zoo Kaunas a Woburn Safari Park.
Hlodavci (Rodentia):
Mláďata se narodila u obou druhů vzácných filipínských
velemyší. Velemyši obláčkové (Phloeomys pallidus) měly
2 mláďata, která uhynula hned po porodu. Stalo se tak poprvé od roku 2009, že jsme neodchovali žádné mládě tohoto
druhu. Jedno dříve odchované mládě (sameček) jsme odtransportovali v roce 2013 do Zoo Riga. Jako přes kopírák
dopadly velemyši největší (Phloeomys cumingi). To signalizuje, jak obtížnou skupinou hlodavci jsou. Dovezli jsme však
nového samce velemyši největší a věříme, že navážeme
na chovatelské úspěchy z minulých let.
Kytokopytníci (Cetartiodactyla):
český název řádu odráží dnes obecně akceptované sloučení
dřívějších samostatných řádů, tedy kytovců (Cetacea) a sudokopytníků (Artiodactyla)
Ukázkovým žijícím pojítkem mezi sudokopytníky a kytovci
jsou hroši obojživelní (Hippopotamus amphibius). A rok byl
hrochům v ostravské zoo nakloněn – narodilo se další mládě
v pořadí již třicáté druhé v historii zoo, tentokrát sameček.
K samci štětkouna kamerunského (Potamochoerus porcus
pictus) jsme ze Zoo Rotterdam dovezli dvě samice, čímž jsme
založili nové chovné trio po úhynu původního rodičovského
páru. Světová zpráva přišla z „chlívku“ prasete visajánského (Sus cebifrons negrinus). Tato prasata chováme teprve
od roku 2012 a do roka už máme 3 mláďata (2,1). Zde již
jen dodám, že v Evropě žije necelá stovka jedinců, proto je
i ostravský odchov prasat visajánských tak důležitý.
Pár mláďat (1,1) se narodil ve stádu velbloudů dvouhrbých
(Camelus ferus f. bactrianus), čímž se počet velbloudů rozšířil
na 7. Žirafy Rothschildovy (Giraffa camelopardalis rothschildi) sice mládě v roce 2013 neměly, ale přesto byl i pro ně rok
významný. Jednak kvůli veterinárnímu vyšetření, o kterém
jsem psal výše, ale také díky transportu mladého samečka Manu do Zoo Jihlava. Více se o cestě žirafy a přivykání
na nové prostředí můžete dočíst v článku „Transport samce
žirafy Rothschildovy do Zoo Jihlava“ na straně 57.
Největší rozmach však zažívají v Zoo Ostrava antilopy a jeleni. S ohledem na nový výběh Indie zblízka u Restaurace
Saola a s ohledem na plánované otevření safari jsme dovezli
7 axisů indických (Axis axis), dalších 5 samců daňků mezopotámských (Dama mesopotamica) – celkem jich máme
8, samce jelínka vepřího (Hyelaphus porcinus porcinus),
celkem 10 antilop jeleních (Antilope cervicapra) a 2 samce přímorožce beisa (Oryx beisa beisa). Spousta mláďat se
také rodila, takže stavy kopytníků posílili 3 (1,2) axisi indičtí,
ale také 2 (1,1) wapiti sibiřští (Cervus canadensis sibiricus),
3 (1,2) jeleni milu (Elaphurus davidianus) a 3 (0,3) antilopy
losí (Taurotragus oryx). Uvádět všechny přírůstky u domácích forem kopytníků by bylo nad rámec této části textu, ale
pro základní přehled je možné nalistovat „Stav zvířat 2013“
na stranách 130-147.
24
Vrubozobí (Anseriformes):
Chov vrubozobých probíhá dílem v expozicích a dílem v zázemí zoo. V zázemí se podařil již zmíněný historicky první odchov čaji obojkové (Chauna torquata). Úspěšně zde proběhl
také odchov vzácných a ohrožených druhů – 3 bernešek havajských (Branta sandvicensis), 4 husic modrokřídlých (Cyanochen cyanoptera) a 1 kachny laysanské (Anas laysanensis). Před zraky návštěvníků odchovávaly mláďata například
husičky vdovky (Dendrocygna viduata), ale také husy domácí
české (Anser anser f. domestica), což se setkalo s velikým
ohlasem u našich návštěvníků. Do jiných zoo jsme předali
celkem 26 odchovaných mláďat různých druhů vrubozobých
ptáků z let 2012 a 2013.
Plameňáci (Phoenicopteriformes):
Sezóna u plameňáků kubánských (Phoenicopterus ruber)
byla plná zvratů i nečekaných událostí. Nejprve zaskočily
dubnové přívaly sněhu nejen plameňáky, ale i nás chovatele. Přípravy ptáků na sezónu včetně nutných úprav hnízdiště se tak oddálily a v podstatě časově až příliš přiblížily
k hnízdní sezóně. Nečekanou změnou pro plameňáky, kterou jsme však měli předvídat, byl plánovaný dovoz 6 (3,3)
nových jedinců ze Zoo Dvůr Králové koncem dubna. Všichni dvorští plameňáci jsou pro náš chov významnou „novou
krví“, ale dovoz proběhl příliš pozdě a nově příchozí jedinci
„rozhodili“ zaběhané zvyklosti u původních plameňáků. Třetím významným faktorem byla probíhající výstavba nového
vstupního areálu v blízkosti výběhu plameňáků, která pochopitelně rovněž ovlivňovala hnízdění a pohodu zvířat. Zmíněné
3 faktory (plus další, méně významné, jako například úhyn
dvou chovných jedinců) ve vzájemné kombinaci zapříčinily
pochopitelnou nervozitu plameňáků. Hnízdění sice probíhalo,
ale rodiče z hnízd slézali při sebemenším vyrušení. Výsledkem jsou pouhá 4 odchovaná mláďata, z nichž pouze jedno
vyrůstalo v naší zoo. Zbylá mláďata musela být podložena
pod náhradní rodiče plameňáka růžového (Phoenicopterus
roseus) v Zoo Zlín. Přes relativní nezdar v roce 2013 jsme
po létech usilovné práce dosáhli rozšíření hejna až na 50 jedinců, takže jsme mohli v rámci chovatelské spolupráce přesunout 6 odchovaných ptáků z minulých let do Zoo Praha.
Měkkozobí (Columbiformes):
Za průlomový můžeme považovat rok 2013 pro hrdličky
sokoránské (Zenaida graysoni). Již od roku 2004 usilujeme
o rozmnožování tohoto v přírodě již vyhubeného druhu. Povedlo se to jen jednou, a to v roce 2007. Tehdy vylíhnutá
samička žila v naší zoo 5 let (do roku 2012), ale potomky
nezanechala, takže její přínos pro záchranu druhu byl nulový. Byli jsme nuceni míchat páry, až jsme nakonec sestavili
zcela nový pár v roce 2012. A to bylo skutečně průlomové
– následující sezónu se podařilo odchovat 4 mláďata (2,2),
přičemž dvě z nich jsme ještě stihli přemístit k chovným protějškům do Zoo Magdeburg a Vogelpark Marlow. Věřím, že
tímto začala naše aktivní podpora programu, který má za cíl
návrat tohoto druhu zpět na ostrov Sokoro.
Z dalších úspěchů stojí za zmínku odchov 3 (2,1) hrdliček
madagaskarských (Nesoenas picturata picturata), 2 (0,0,2)
Hrdlička sokorská (Zenaida graysoni) je dnes v přírod vyhubená
Socorro dove (Zenaida graysoni) is now extinct in the wild
25
hrdliček čínských (Stigmatopelia chinensis chinensis),
2 (0,0,2) holubů zelenokřídlých (Chalcophaps indica indica) a 2 (0,0,2) holubů Bartletových (Gallicolumba crinigera
crinigera). Z hlediska nových druhů jsme začali s chovem
papuánského endemita holuba bažantího (Otidiphaps nobilis nobilis). Do jiných zahrad jsme předali celkem 5 hrdliček
madagaskarských a několik dalších, u nás odchovaných,
měkkozobých.
Krátkokřídlí (Gruiformes):
Slípky šedohlavé (Porphyrio poliocephaus) se staly překvapivě mizejícím druhem v evropských chovech. Příčin je více,
ale hlavní problém je malý počet chovatelů tohoto druhu.
Zdá se, že Zoo Ostrava je jedinou evropskou institucí, která
tento druh pravidelně množí. To s sebou nese nepříjemný
efekt ve formě nedostatku nepříbuzných zvířat. I náš pár je
vzájemně příbuzný, nicméně jsme velice rádi, že odchoval
další 2 mláďata. Navíc se nám přece jen podařilo dovézt
nepříbuzného samce z Anglického Shorelands Conservation
Centre & Wildlife Gardens pro druhý pár.
Kondoři (Cathartiformes):
Jediným odchovaným mládětem tohoto řádu je samec
kondora havranovitého (Coragyps atratus). Tyto kondory,
respektive tento pár kondorů havranovitých odchovává již
tradičně. Nicméně velice nadějně se jeví i mladý pár kondorů královských (Sarcoramphus papa). Tito kondoři pohlavně
dospěli a krásně harmonizují, takže jsou příslibem do dalšího chovu.
Dravci (Accipitriformes):
Sezóna dravcům vůbec nevyšla, mláďata neodchovaly ani
tradičně úspěšné druhy. Zvláště nás překvapilo, že se nepodařilo odchovat žádné mládě orlosupů bradatých (Gypaetus
barbatus aureus). Nakonec, o situaci s orlosupy nejen v roce
2013 se můžete více dočíst v článku „Mezinárodní repatriační projekty Zoo Ostrava, orlosupi bradatí a supi bělohlaví
v roce 2013“ na stranách 42-43. A tak naším jediným odchovaným dravcem je sameček supa kapucína (Necrosyrtes
monachus). Nutno však dodat, že jde zároveň o náš nejvzácnější druh, který je v přírodě ohrožený vyhubením (Endangered).
hy můžeme dále počítat agapornise šedohlavé (Agapornis
canus) – 2,0, amazoňany velké (Amazona oratrix oratrix) –
1,0, amazoňany vínorudé (Amazona vinacea) – 1,0, aratingy
zlatohlavé (Aratinga auricapilla aurifrons) – 0,2 a amazonky
bělobřiché (Pionites leucogaster leucogaster) – 1,2. Za excelentní úspěch však považujeme dlouhou a strastiplnou cestu
našeho páru ohrožených guaroub zlatých (Guaruba guarouba), kterou urazili od úplné neschopnosti odchovat mládě
v minulosti, přes nespolehlivé snahy mláďata krmit (a tedy
odchov s asistencí člověka), až po přirozený odchov prvního
mláděte v našem chovu. Celkem jsme odchovali 3 mláďata
(samičky), dvě z nich však ještě s nutnou asistencí ošetřovatelů. První přirozeně odchovaný guarouba je však velkým
příslibem do budoucna a samička se stala základem pro druhý chovný pár v Zoo Ostrava. V roce 2013 jsme dále uskutečnili celou řadu transportů papoušků, a to oběma směry.
K nejzajímavějším dovozům patří krom kakadu palmových
zmíněných v kapitole „Další nová zvířata“ samec kakadu
Goffinova (Cacatua goffiniana) ze Zoo Praha, celkem 7 (4,3)
arating slunečních (Aratinga solstitialis) z privátních chovů,
samec guarouby zlatého (Guaruba guarouba) ze Zoo Barcelona, 5 (4,1) lorikulů modrotemenných (Loriculus galgulus)
z Loro Parque a Zoo Frankfurt, 3 (3,0) agapornisové šedohlaví (Agapornis canus) ze Zoo Zürich, 5 (2,3) loriů tříbarvých
papuánských (Lorius lory erythrothorax) ze Zoo Dvůr Králové
a samec lori mnohobarvého horského (Trichoglossus haematodus moluccanus) ze Zoo Barcelona. Celkem 18 u nás
odchovaných papoušků jsme naopak poskytli v rámci chovatelské spolupráce jiným zoologickým zahradám.
Není možné na pár stránkách zmínit všechny významné
události v chovu zvířat v roce 2013. V dalším výčtu chybí
například mnoho informací o chovu plazů či paprskoploutvých ryb. Pro podrobnější studium chovatelské práce v Zoo
Ostrava je možné sledovat webové stránky, tiskové zprávy
a samozřejmě především zvířata samotná a rovněž rozsáhlé změny přímo v Zoo Ostrava během Vašich pravidelných
návštěv.
◼
Volavky (Ardeiformes):
Ve společné voliéře se supy bělohlavými chováme skupinu
ibisů skalních (Geronticus eremita), která se již pravidelně
několik let množí. V roce 2013 jsme odchovali 4 mláďata
(2,2) tohoto kriticky ohroženého druhu.
Papoušci (Psittaciformes):
Kondor havranovitý (Coragyps atratus)
26
Dalším impulsem v chovu papoušků bylo otevření průchozí
voliéry Papua, kde našly domov 2 druhy loriů – lori tříbarvý papuánský (Lorius lory erythrothorax) a lori mnohobarvý
horský (Trichoglossus haematodus moluccanus). Oba druhy
se v novém prostředí velice dobře zadaptovaly a pokoušely se hnízdit. Úspěšní byli loriové mnohobarví horští, kteří
odchovali 2 mláďata (1,1). Mezi zdárně odchovávané dru27
Animal Management Update
Jiří Novák
STOCK
VERTEBRATES (Vertebrata)
Mammals (Mammalia)
Individuals
336
2.774
Species
Individuals
331
3.723
75
380
78
400
561
124
551
35
165
32
177
Amphibians (Amphibia)
3
15
3
38
Fleshy-finned fish (Sarcopterygii)
1
3
1
3
92
1.645
91
2.548
2
5
2
6
61
240
63
271
397
3.014
394
3.994
Reptiles (Reptilia)
Ray-finned fish (Actinopterygii)
Cartilaginous fish (Chondrichthyes)
INVERTEBRATES (Invertebrata)
Total*
*)
28
Species
31 Dec 2013
128
Birds (Aves)
Mládě varana modrého (Varanus macraei)
The blue-spotted tree monitor (Varanus macraei) offspring
1 Jan 2013
The numbers include the physical stock held in the zoo grounds to the date (i.e., the number of animals held in Ostrava, minus that of Ostrava's
animals loaned to other entities, plus other entities' animals loaned to Ostrava). Animals kept on a temporary basis as feed animals are not and
cannot be counted.
29
Stádo axisů indických (Axis axis)
The Little Amazonia exhibit
India from Close
After an extensive process of redesign and the removal of
several operational issues, we re-opened the Little Amazonia exhibit, enlarging it with a panoramic, 4,220 l tank and
adding several members of ray-finned fish (Actinopterygii).
Among them is the cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi),
a small fish native to the Rio Negro basin and the upper
River Orinoco area its shoal in Ostrava counting about
800 individuals. Examples of other creatures dwelling in
the exhibit are the emerald catfish (Brochis splendens) or
the threespot eartheater (Satanoperca daemon). Here are
listed a couple of most interesting facts about the building:
This exhibit houses "animal ambassadors" of the sixhectare safari park to open in 2014. Already now you can
however watch the blackbuck (Antilope cervicapra) and the
chital (Axis axis) from a pretty short distance. Plus, you can
do that immediately at your dining table with the enclosure
connecting to the new Saola Restaurant with a terrace and
views over the animals. One of the other candidates for
placement, the hog deer (Hyelaphus porcinus porcinus),
was imported to Ostrava as well in 2013, though left to
stay behind the scenes until the end of the year. All of the
three species of hoofed mammals are new to Ostrava,
ushering a further development of keeping mammals of
rather large or large size.
• ThesmallestanimalhouseatOstravaZoo,ithowever
enables the visitor to watch the largest biodiversity in
the zoo grounds within an area of less than 50 m2;
from a spider to mammals, from a frog to a cartilaginous fish, the range counts as many as twenty species!
• Thelargestanimalstockwithinasinglebuilding-with
almost 1,000 individuals of different species, it is the
most populated animal house in the grounds.
• The most-threatened callitrichid - a critically endangered member of the family, the cotton-top tamarin
(Saguinus oedipus) is also a single member of New
World primates at the zoo.
• The most venomous animal at the zoo - this is what
the golden poison frog (Phyllobates terribilis) can be
called. This arrow frog is however not by far the only
one - indeed, local animals of such kind include the
dyeing dart frog (Dendrobates tinctorius), the fresh
water ray (Potamotrygon motoro), the Brazilian white
knee (Acanthoscurria geniculata), and the tarantula
Megaphobema robustum. Needless to say that captive
poison frogs lose the capacity of producing venom due
to a different type of food.
So, what about more highlights at Ostrava Zoo in 2013?
Papua Aviary
Ostrava Zoo was keeping the same level of held species (nearly 400) for a second year in the row. The number of individuals has settled too, across all groups of animals, with the number of ray-finned fish being the only exception due to a large
number of cardinal tetras (Paracheirodon axelrodi) brought into the new tank at the Little Amazonia exhibit, through which
the number of animals was increased to equal nearly 4,000 individuals. As a result, Pilsen and Prague are now the only
Czech zoos to hold more animals than Ostrava.
To begin with, let me thank all my colleagues. It was their efforts, delivered throughout the year, thanks to which Ostrava
has become a major institution within both UCSZOO and this country in terms of ensuring biodiversity of animals in captivity, in terms of conservation, saving species from extinction, potential for further development, and in the context of the
positive impact of our activities on the public.
During the year, a total of 606 animals were reared from 99 species, subspecies and forms - this including 121 mammals
(31 species), 142 birds (40 species), 8 reptiles (4 species), 28 amphibians (1 species), 291 individuals of ray-finned fish
(17 species) and 16 invertebrates (6 species). Please read more in the "Census of Animals 2013" section, page 130 to
147.
30
A new addition to the series of display, this aviary was the
second building opened in 2013. A walk-through exhibit, it
allows people to watch the animals face to face, whether
it is the black-capped lory (Lorius lory erythrothorax), the
Swainson's lorikeet (Trichoglossus haematodus moluccanus), the pheasant pigeon (Otidiphaps nobilis nobilis),
the pied imperial fruit pigeon (Ducula bicolor), Maroonbreasted crowned-pigeon (Goura scheepmakeri sclateri),
the bush thick-knee (Burhinus grallarius) or the northern
masked lapwing (Vanellus miles miles).
More new animals
Calling the passed period "the onset of the mammal era
in Ostrava" would be no exaggeration. One of the new
members of the group, the beisa oryx (Oryx beisa beisa), is
very rare in collections. In Europe, the only zoos that keep
them is Prague as well as six French zoos (La Palmyre,
Le Vigen, Montpellier, Obterre, Pelissane, Thoiry), the count
being 36 animals. Ostrava brought two males from Prague
and La Palmyre and plans include getting a female and
attempting at a breeding success.
Some other species were put on the list to find home in
the exhibits that are under planning. Speckled mousebirds (Colius striatus mombassicus) and bearded barbets
(Lybius dubius) were brought in to settle inside the House
of Evolution (under development) - these being members
of brand new avian orders to our zoo. Added were also true
fire skinks (Lepidothyris fernandi), ball pythons (Python regius), common emperor scorpions (Pandinus imperator)
and other species. In order to assist Prague Zoo during
the local flood, we placed a total of 68 animals (6 mammals, 23 birds, 39 reptiles) at our zoo. Of these, a giant
Asian pond turtle (Heosemys grandis), an green acouchi
(Myoprocta pratti), a southern three-banded armadillo
(Tolypeutes matacus) and a pheasant pigeon (Otidiphaps
nobilis nobilis) found a permanent home in the grounds.
A new addition is also the palm cockatoo (Probosciger
aterrimus). Since this parrot species is a very rare creature in animal collections, getting three males is perceived
as a promising start. Other new species of note are the
arowana (Osteoglossum bicirrhosum), the kissing gourami
(Helostoma temminkii), the Cape barren goose (Cereopsis
novaehollandiae) and others.
New buildings in the zoo grounds
The past period was a year of repaired, redesigned and
new buildings, while so many unfinished facilities at so
many places were also bringing limitations and sometimes
31
even difficulties for the visitor to face. Some exhibits, such
as Little Amazonia, Papua Aviary and India from Close, were
opened in 2013, but the remainder will be the subject of
the continued efforts in the year to follow. Of these, House
of Evolution is the largest and most costly building on the
zoo's record, safari the most extensive in terms of area, and
out-of-scenes facilities for animals were the most complex
in terms of logistics, because it was being repaired under
operations.
First-ever breeding achievements
of extraordinary significance
Since mentioning all the cases of success in animal breeding would be not possible, I am to list only those that occurred for the first time at the zoo and being of significance
and relevance. While the hope for some lasted for years and
required enormous efforts, others came surprisingly easily,
our merit being "just" to pre-arrange appropriate standards
and take a good care. Breeding success in southern screamers (Chauna torquata) was something everyone had hoped
for over a long period of 13 years. The female laid 34 unimpregnated eggs, but only #35 was fertilised with success, so
a young male was the only outcome.
Ranked amongst the most valuable offspring are also three
young blue-spotted tree monitors (Varanus macraei). Scientifically described by Böhm and Jacobson as late as 2001,
surprisingly; the species has been kept in Ostrava since
2009 but only year 5 was one of breeding success. To read
more about managing this species, please go to the article
entitled "The blue-spotted tree monitor (Varanus macraei)
bred and reared at Ostrava Zoo", page 40 to 41
The first blue-faced honeyeater (Entomyzon cyanotis) – a female – was awaited four years. Rearing offspring in perching birds ranks among the most demanding activities and
require a great deal of knowledge and experience. In contrast, three (2.1) Negros warty pigs (Sus cebifrons negrinus)
were bred and reared after a nearly year of holding the species. Native to the Philippines' Negros and Panay islands,
this pig species is critically endangered, so zoos seek its
survival. Born within a year was also the female of the Sri
Lankan rusty-spotted cat (Prionailurus rubiginosus phillipsi).
We managed to breed and rear 28 dart frogs (Dendrobates
tinctorius) of the azureus subspecies, followed by rearing
dwarf barbs (Pethia gelius) and endangered red rainbows
(Glossolepis incisus), to name a few. Breeding frogs and rayfinned fish requires careful keeper's assistance, so offspring
in zoos is rather rare compared with mammals or birds.
Death is part of life
Rising numbers of animals do not produce only offspring and
happy moments. Worries and of course diseases and mortalities are too on increase. Essential breeder's losses in 2013
comprised 1 Sri Lankan giant squirrel (Ratufa macroura dandolena), 1 Senegal bushbaby (Galago senegalensis), 1 Diana
monkey (Cercopithecus diana), 3 red-bellied lemurs (Eulemur rubriventer), 1 lion-tailed macaque (Macaca silenus),
1 European wild cats (Felis silvestris silvestris), 1 caracal
32
(Caracal caracal), 1 binturong (Arctictis binturong), 1 Siberian red deer (Cervus canadensis sibiricus), 1 blue-crowned
hanging-parrot (Loriculus galgulus), 4 Caribbean flamingos
(Phoenicopterus ruber), 1 Northern hawk owl (Surnia ulula
ulula), 1 scaly-sided merganser (Mergus squamatus), 1 yellow-headed temple turtle (Heosemys annandalii). This made
us to discontinue the giant squirrel and the merganser because both of these species are very rare in captivity.
Extraordinary veterinary examinations
In late July, a series of veterinary examinations was carried by experts from IZW Berlin (Leibniz Institute for Zoo and
Wildlife Research), the pair of Asiatic lions (Panthera leo persica) Sohan and Kiba, the youngest adult female Rothschild's
giraffe (Giraffa camelopardalis rothschildi) called Orionka
and Asian elephants (Elephas maximus) Calvin, Vishesh and
Rashmi becoming the target animals. The complex process
of putting the giraffe to sleep was assisted by colleagues
(a vet, a curator and a keeper) from Dvůr Králové nad Labem
Zoo.
The ten-year female of Rothschild’s giraffe had had long-term
health problems. For a long time she was unable to become
pregnant and gave birth to a stillborn in 2012. The animal
suffered vaginal discharge, with other neurological problems
added later. A successful anaesthesia and fixing of the female
was followed by examinations. An anomaly was detected in
the female's uterus, which was likely to cause the discharge.
A cyst was found in one of the uterine corners. Despite such
findings, it is not impossible that the female could produce
a future descendant. The reason for examining both the lions
(10-year male Sohan and 6-year female Kiba) was too the
so far unsuccessful reproduction. Although the pair mate on
a periodical basis, Kiba has not become pregnant yet. The
results are quite positive - both lions turned out to be fertile animals. Since possible stress of the female (particularly
one resulting from the constant presence of the male) is the
cause for the female's trouble to become pregnant and the
implantation of the fertilised egg in the lining of the uterus,
the female is separated for three weeks after copulation. In
elephants, there was a routine examination. Semen was collected from the breeding male, Calvin, to analyse his earlier
frozen samples against fresh samples. The frozen specimens
show a low rate of success in artificial insemination. Ultrasonic testing was applied to female Vishesh, her date for
giving birth being estimated for February 2014. The young
elephant was about 50 cm long at the moment of examination, and looked fine. The last turn was that of the 2-year
female Rashmi. This case was to make a preventive health
assessment. Rashmi had minor problems with the left front
limb which she was disburdening. There was also a check
of sensitive spots on the abdomen. To read more about the
female Rothschild’s giraffe, please go to the article entitled
"Veterinary treatments at the house of African animals",
page 56.
▶
The largest Papuan predator captured an elephant!
The Česká ZOO association organises an annual competition for the best breeding effort within in the Union of Czech
and Slovak Zoos (UCSZOO). Named "White Elephant", it saw
16 zoos registering their 47 cases of major breeding success. Ostrava entered the competition with four examples,
all of which involved cases of first local offspring. For Mammals, this involved a young southern tree hyrax (Dendrohyrax arboreus), a mysterious nocturnal creature from Africa,
and a young Southern Luzon giant cloud rat (Phloeomys
cumingi), a species that occurs only in the Philippines. The
Other Animals category involved young Papuan reptiles, New
Guinea side-necks (Elseya novaeguineae) and a crocodile
monitor (Varanus salvadorii).
The White Elephant prize was eventually won by the largest
native terrestrial predator of Papua – the crocodile monitor,
with four individuals of this longest member of the group.
This however benefits the species itself. Endemic to the island of New Guinea, nothing is certain for this animal in the
wild. The monitor is kept very rarely in captivity, with a mere
26 animals in 12 EAZA zoos on the day of success. A single
mention as regards breeding in captivity was encountered
on the World Wide Web - this concerned Madrid Zoo many
years ago.
Ostrava also placed first in the competition for the building of
the year, the category of "Redesigned buildings" - the Papua
house becoming the most successful building of 2013. It is
not by accident. By successfully creating a naturalistic setting that meets the demands of difficult-to breed animals,
Papua became very popular not only for visitors, but also
for animals. We already managed to reproduce five out of
the eight species of reptiles kept locally over less than three
years of operation of the house. These include the four crocodile monitors.
In the category of Mammals, rarely kept southern tree hyraxes (Dendrohyrax arboreus) placed the second. It was
probably the first ever young animal (male) of this type in
Europe. Both of these offspring as well as the successful
Papua exhibit we presented in September at the EAZA International Conference in Edinburgh.
A course for firefighters
On 6 March 2013, a pilot course for the rescue department
of the firefighter & rescue brigade took place at the zoo, aiming at animal capture operations, because firefighters are
increasingly faced with the need to capture exotic animals
such as snakes, lizards, small carnivores, parrots etc.
E-library comprising 166 items
The digital library contains a number of technical as well as
popularising articles, presentations and publications of zoo
staff members. Containing collections of papers of UCSZOO
specialist committees and presentations from diverse meetings of staff of Czech, Slovak and European zoos, including
those from European conferences as well as articles from
journals published in this country or abroad, the library is
accessible to all Ostrava employees.
Efforts of returning animals into the
wild
Numbers of young owls provided for reintroduction projects
in 2013 amounted to 19 barn owls (Tyto alba guttata) and
13 little owls (Athene noctua noctua). The overall quantity
granted for the release is more than considerable throughout the stock history: 352 barn owls and 67 little owls. All of
this relates to the project on which Ostrava has been collaborating with colleagues from the Wildlife Rescue Centre
Bartošovice who make all the birds ready for releasing into
the local natural habitats. In addition, the zoo has been cooperating on the project of returning the golden eagle to the
mountains of Moravskoslezské Beskydy. The activity is covered in greater detail in the article entitled "Returning the
golden eagle (Aquila chrysaetos chrysaetos) to the Czech
Republic - year 8", page 48 to 49. In 2013, a griffon vulture
(Gyps fulvus) was provided for the first time for reintroduction activities. A young male hatched in 2012 in Ostrava was
moved to the Rescue Centre Stara Zagora, Bulgaria, the bird
to be released into the wild as part of the "Vultures Return in
Bulgaria" project. Please read more about the vulture breeding efforts in the paper entitled "International reintroduction
projects of Ostrava Zoo, bearded vultures and griffon vultures - 2013 update", page 44 to 45.
Barn owls and their girl-keepers before moving the birds to
the rescue centre in Bartošovice
Events of extraordinary importance
in other species
Elephants (Proboscidea):
Rashmi - the first Czech elephant calf born on 12 April 2011
- makes everyone happy. When 1 year and 10 months old,
which exactly occurred on 9 February 2013, Rashmi reached
a weight of one tonne, whilst at birth she weighed over
a hundred kilos and when one year old, she reached 546 kg.
Of much greater importance for the elephant stock, however,
was the very late period of the year, which was dedicated
to prearrangements related to the birth of another calf. Female Vishesh's period of giving birth was computed to be
early 2014. In anticipation of possible after-birth problems
of this inexperienced female, as a result of an exhaustive
permanent supervision of the elephants by Ostrava team,
even during the night, and with a view to ensuring the necessary operations and care for all the other animals at the
zoo, we asked colleagues from Dvůr Králové nad Labem for
an experienced elephant keeper to provide assistance, the
activity to start in December 2013. We met with great understanding, willingness, collegiality and a desire to help, which
resulted in temporary, but significant boosting of the Ostrava
elephant team efforts. This is to thank Dvůr Králové and our
colleagues.
▶
33
Hyraxes (Hyracoidea):
After the extraordinary success of Ostrava in 2012 (the
first-ever southern tree hyrax Dendrohyrax arboreus born
in Europe, more specifically in EAZA institutions), there was
another celebration the year after, which this time involved
a male born along with a female - the second/third birth in
Europe. This makes the overall Europe's stock to comprise
11 individuals, of which seven are based in Ostrava, two in
Prague and two in Pilsen. Our desire for the future is to find
another holder within UCSZOO and to introduce the species
to the public because it has not been on display in Ostrava
ever since.
Primates (Primates):
The primate management was a success in 2013, though we
failed to rear any Sclater's lemur (Eulemur flavifrons). This
rarest primate in Ostrava and one of the rarest species at all
is critically endangered in the wild. Its numbers have drastically declined by 80% within just three lemur generations
(i.e. about 24 years) and still continue to fall. Even captive
breeding is no relief. In Europe, there are only 26 Sclater's
lemurs. Unfortunately, even our two females were not successful - the younger, Fuoro, had abortion (about one month
before giving birth), while the baby delivered by the older
female Melanie died shortly after birth - born prematurely,
it lacked vitality. In 2010, there was an exchange of males,
Saroh the male being transferred to Servion Zoo, while Colchester Zoo sent a male Attila to our zoo.
Another rare species is the crowned lemur (Eulemur coronatus), a species that reproduces quite well in Ostrava.
A female (Mikasika) was born on 15 April 2013 to become
our third young crowned lemur bred and reared. Captive
rearing is an extraordinary success in this species with only
31 holders worldwide and the overall population counting
111 animals (58 individuals in 20 zoos in Europe). Crowned
lemurs in the wild are managed as Endangered with further
decreasing population trend, so every animal produced in
the reserve stock is of extreme value.
With a male and a female born, our group of Senegal bushbabies (Galago senegalensis) has grown to count six individuals. The very rarely reproducing northern greater galago
(Otolemur garnettii) made everyone happy as well after the
years of effort. While there have been attempts to breed
since 2008, the breeding pair produced a baby only before
Christmas 2013, with the rearing process now successfully
underway. Sadly, as zoos produce primarily males, females
are missing in the collections. Such an imbalance might lead
to the species to disappear from captivity, so everyone is
eager to see the first check of the animal.
The Old World primate stock followed the previous years
of success. Two animals were born in the group of Diana
monkeys (Cercopithecus diana). Even though a 1.5 year-old
male died of trauma, the number of individuals has grown
to 14. Four (3.1) animals were born to lion-tailed macaques
(Macaca silenus), so the year-end count was a total of 18 individuals! And, twins (1.1) were born in entellus langurs
34
(Semnopithecus entellus), although the female later died of
pneumonia. The group of this species too consisted of impressive 18 individuals towards the end of the year. You can
study the stories of local Old World primate stock in greater
detail by moving to the papers entitled "Ostrava's Chitwan
Exhibit in 2010-2013" - page 62 to 63, "36 years of the liontailed macaque (Macaca silenus) management in Ostrava"
- page 68 to 69, and "Learn from mistakes and try to avoid
repeat them" - what was done wrong in lion-tailed macaque
management in Ostrava - page 74 to 77.
Carnivores (Carnivora):
Asian small-clawed otters (Aonyx cinerea) produced five babies (1.4) to enlarge the group to 8 animals (2.6). The other
events related to felines. Renewal was recorded in our very
successful stock of the Carpathian lynx (Lynx lynx carpathicus); with a total of 11 young produced by the breeding pair
named Drákula and Bathory since 2008, the linkage of these
animals was no longer benefitting the pan-European stock.
Drákula with his two sons was thus moved to Bratislava in
2012, while female Bathory travelled to Tierpark Gotha and
a brand new pair was set up for Ostrava by the Lynx ESB
coordinator, comprising a female from Port Lympne Wild Animal Park and a male from Opole Zoo.
Two feline species native to Ceylon gave birth, one cub each
(females), each of these much appreciated. This involved the
Sri Lankan rusty-spotted cat (Prionailurus rubiginosus phillipsi) and the first-ever Ostrava's offspring, plus there was
a young fishing cat (Prionailurus viverrinus) linked to this
species' Ceylon population. The female fishing cat reared its
third baby, the two previous (born in 2011) being transferred
to Prague Zoo and Port Lympne Wild Animal Park in 2013.
With Europe containing a total of seven fishing cats of Ceylon origin, each new breeding success is highly important
because it is likely that the Ceylonese population will in the
future be recognised as a separate subspecies.
The female clouded leopard (Neofelis nebulosa) born in 2012
was sent to Novosibirsk Zoo. In November 2013, there was
new offspring - two females. With regard to the rareness of
this species in captivity, the breeding frequency of the Ostrava pair is more than welcome. Almost 17-year-old male
Tharo was not successful to mate female Maja, meaning
that the Siberian tigers (Panthera tigris altaica) can no longer
equal the clouded leopards in terms of fertility. Transporting
two males born in 2011 to Kaunas Zoo and Woburn Safari
Park was thus the most important event for tigers.
Rodents (Rodentia):
Offspring was born in both of the species of rare giant cloud
rats native to the Philippines. Northern Luzon giant cloud
rats (Phloeomys pallidus) produced two animals that died
soon after birth. No descendants were thus reared in this
species for the first time since 2009. The male bred earlier
was transported to Riga Zoo. The identical case was that of
the Southern Luzon giant cloud rats (Phloeomys cumingi).
One could conclude that rodents as a group are simply difficult to manage, with a new male of Southern Luzons im-
Nový druh – přímorožec beisa (Oryx beisa beisa)
35
ported, however, there are still hopes that we will build on
the breeding success of previous years.
Cetartiodactyla:
(Note: the name of this order reflects the fact that earlier separate orders of cetaceans (Cetacea) and even-toed
hoofed mammals (Artiodactyla) were combined into a single
group, which is generally accepted today.)
The living link between even-toed hoofed mammals and
cetaceans are hippos (Hippopotamus amphibius). Another
calf was born in Ostrava, the male being the 32nd hippo
produced in the zoo's history. Two females were brought
from Rotterdam to join the local male Red River hog (Potamochoerus porcus pictus). Success was recorded in Negros
warty pigs (Sus cebifrons negrinus). Held only since 2012,
three (2.1) descendants were already produced! It is the less
than a hundred individuals based in Europe which makes
Ostrava's rearing success so important.
A pair of young animals (1.1) was born in the breeding group
of the Bactrian camel (Camelus ferus f bactrianus), thereby
expanding the number to seven. In Rothschild's giraffes (Giraffa camelopardalis rothschildi), there was a special veterinary examination, as well as a transport of young male Manu
to the zoo in Jihlava. To learn more about the travel of the
giraffe, please read the article entitled "Transporting a male
Rothschild's giraffe to Jihlava Zoo", page 58 to 59.
The greatest level of thriving is seen in the antelope and deer
stock. To stock the new enclosure called India from Close
based near the Saola Restaurant, as well as the planned
safari park, the zoo imported seven chitals (Axis axis), five
males of the Persian fallow deer (Dama mesopotamica) there are now a total of eight, a male hog deer (Hyelaphus
porcinus porcinus), ten blackbucks (Antilope cervicapra) and
two males of the beisa oryx (Oryx beisa beisa). A plenty of
animals were also born - three (1.2) chitals, two (1.1) Siberian red deer (Cervus canadensis sibiricus), three (1.2) Pere
David's deer (Elaphurus davidianus) and three (0.3) elands
(Taurotragus oryx). For the numerous additions in the domestic forms of hoofed mammals, please go to the section
entitled "Census of Animals 2013" on page 130 to 147.
Anseriform birds (Anseriformes):
There was the first-ever zoo's breeding success in southern
screamers (Chauna torquata) held behind the scenes. In addition, rare and threatened species were bred - three birds in
the Hawaiian goose (Branta sandvicensis), four in the bluewinged goose (Cyanochen cyanoptera) and one in the Laysan teal (Anas laysanensis). Rearing offspring right in front
of the visitor sight were, for instance, white-faced whistling
duck (Dendrocygna viduata) and domestic geese - the Czech
variety (Anser anser f. domestica). Out of the zoo grounds
went a total of 26 young birds hatched in 2012 and 2013.
Flamingos (Phoenicopteriformes):
The breeding season in flamingos (Phoenicopterus ruber)
was full of twists and unexpected events. The heavy snow
taking both birds and keepers by surprise deferred prear36
rangements of birds for the season as well as necessary
adjustments of the nesting site. As a result, all the activities had to take place too close to the nesting season. An
unexpected change were also the six (3.3) new individuals
brought from Dvůr Králové Zoo in late April. These flamingos do present an important "fresh blood", but the operation took place too late and the newcomers confused the
local flamingo stock. Disturbing factors included the ongoing development of a new entrance area near of the birds'
enclosure. The combination of these factors (plus there was
e.g. death of two breeding individuals) caused nervousness
in the flamingo stock. Nesting did take place, but the parents
were leaving nests at the slightest case of disturbance. As
a result, there are only four reared chicks of which only one
was growing in the zoo grounds; the remainder had to be
laid under greater flamingos (Phoenicopterus roseus) in Zlín
Zoo that acted as foster parents. Despite the relative failure
in 2013, we managed to enlarge the flock to as many as
50 individuals and move six older birds to Prague Zoo.
Doves and Pigeons (Columbiformes):
The past period was a breakthrough year for Socorro doves
(Zenaida graysoni). Striving to reproduce this species (extinct
in the wild) since 2004, we succeeded only once in 2007.
Although the hatched female lived at the zoo for five years
(until 2012), it left no offspring. In 2012, we finally made it
to set up a brand new pair. The season to follow produced
success of four chicks bred (2.2). Of these, two birds were
moved to join their breeding counterparts at Magdeburg Zoo
and Vogelpark Marlow. It is our belief that this began our
active support of the scheme to return the species to the
island of Socorro.
Worth-mentioning among other breeding achievements are
three (2.1) Madagascar turtle-doves (Nesoenas picturata
picturata), two (0.0.2) spotted doves (Stigmatopelia chinensis chinensis), two (0.0.2) emerald doves (Chalcophaps
indica indica) and two (0.0.2) Mindanao bleeding-heart dove
(Gallicolumba crinigera crinigera). In terms of new species, we started a stock of the pheasant pigeon (Otidiphaps
nobilis nobilis), a species endemic to the island of Papua.
Transferred to other zoos were a total of five Madagascar
turtle-doves and several other individuals of Columbiformes
that we had reared.
Gruiform birds (Gruiformes):
The Porphyrio poliocephaus swamphen, surprisingly, is
disappearing from European collections, the small number
of holders being the primary issue. Ostrava Zoo is probably the only European institution that routinely breeds this
swamphen. In doing so, however, the lack of unrelated animals is the unfortunate effect. Birds of the local pair are related to each other as well; yet everyone was more than happy to see them to breed two more young individuals. Luckily,
we were able to import an unrelated male from Shorelands
Conservation Centre & Wildlife Gardens, England, to set up
a second pair.
▶
New World Vultures (Cathartiformes):
The only offspring reared with success was a male American
black vulture (Coragyps atratus). Very promising seems to
be the young pair of king vultures (Sarcoramphus papa); the
birds have reached sexual maturity and harmonise, so they
are high hopes for further breeding.
Birds of prey (Accipitriformes):
Chicks were not reared even in species where success
was traditionally seen. No breeding success also arrived in
bearded vultures (Gypaetus barbatus aureus). You can read
more about the bearded vulture status in the article entitled
"International reintroduction projects of Ostrava Zoo, bearded vultures and griffon vultures - 2013 update", page 44 to
45. A male hooded vulture (Necrosyrtes monachus) is the
only bird of prey reared.
choglossus haematodus moluccanus) from Barcelona Zoo.
A total of 18 parrots reared in Ostrava were, on the contrary,
provided to other zoos as part of breeding cooperation.
Of course mentioning all of the important events in the past
year is not possible, which applies for instance to details on
the management of reptiles or ray-finned fish. Discovering
more about the animal management at Ostrava Zoo is possible through monitoring the website and press releases, or,
of course, studying the animals while taking a stroll around
the zoo during your routine visits.
◼
Herons (Ardeiformes):
A mixed-species aviary is a site to hold, along with griffon
vultures, a group of waldrapps (Geronticus eremita). A critically endangered species, they have been routinely reproducing for several years. In 2013, four (2.2) juveniles were
reared with success.
Parrots (Psittaciformes):
In 2013, we opened a walk-through aviary called Papua,
a place to find home for two species of lorikeets - the blackcapped lory (Lorius lory erythrothorax) and the Swainson's
lorikeet (Trichoglossus haematodus moluccanus). Both species adapted very well in the new settings, attempting to
nest. This met with success in the latter lorikeets that reared
two chicks (1.1). Counted to the successfully reared species
can also be the grey-headed lovebird (Agapornis canus) 2.0, the yellow-headed parrot (Amazona oratrix oratrix) - 1.0,
the vinaceous parrot (Amazona vinacea) - 1.0, the goldencapped parakeet (Aratinga auricapilla aurifrons) - 0.2, and
the white-bellied parrot (Pionites leucogaster leucogaster)
- 1.2. The pair of endangered golden parakeets (Guaruba
guarouba) has traveled a tortuous path from being fully incapable to rear a chick, through unreliable efforts to feed
the chicks (thus rearing was possible with human assistance
only), up to rearing the first-ever offspring in a natural way.
Overall, three chicks (females) were reared, the keeper support being still necessary for two of them. The first-ever parent-reared golden parakeet is of course a great promise for
the future - the female became the basis for another breeding pair to be set up in Ostrava. The imports to highlight in
2013 include, in addition to the palm cockatoos mentioned
in the "More new animals" section, a male Tanimbar cockatoo (Cacatua goffiniana) from Prague Zoo, a total of seven
(4.3) sun parakeets (Aratinga solstitialis) from private collections, a male golden parakeet (Guaruba guarouba) from
Barcelona Zoo, five (4.1) blue-crowned hanging-parrots (Loriculus galgulus) from Loro Parque and Frankfurt Zoo, three
(3.0) grey-headed lovebirds (Agapornis canus) from Zurich
Zoo, five (2.3) black-capped lories (Lorius lory erythrothorax)
from Dvůr Králové Zoo, and a male Swainson's lorikeet (Tri37
Odchov varana modrého
(Varanus macraei) v Zoo Ostrava
Lukáš Kopec
Varani modří jsou bezesporu jedni z nejvýraznějších obyvatel expozice Batanta, pobřeží mangrove v pavilonu Papua.
Pro své modré zbarvení o nich sní mnozí chovatelé, stejně
jako zoologické zahrady. Přestože se nejedná o nesplnitelný sen, většina v Evropě chovaných zvířat pochází z volné
přírody. Ještěři jsou odchyceni a importováni ze své domoviny – malého ostrůvku Batanta při pobřeží Indonéské části
ostrova Nová Guinea. Jako nejefektivnější způsob ochrany
tohoto druhu se jeví úspěšné odchovy v lidské péči, které
by umožnily jak pokrýt poptávku chovatelů, tak i vytvořit
případné záložní populace pro případ, že by stavy varanů
modrých v přírodě klesly pod udržitelnou hranici. Stejně,
jako před časem kolegům v Plzni, se i nám podařilo dokázat, že rozmnožit varany modré v lidské péči jde, a to
dokonce i ve společné expozici s velkou skupinou zvířat
několika druhů.
kám chovatelů i zoologických zahrad přizpůsobovat mnohem lépe, než zvířata odchycená ve volné přírodě. Je důležité udržovat kontakty a snažit se v maximální možné míře
spolupracovat při vytváření nepříbuzných skupin ve snaze
udržet vysokou genetickou variabilitu varanů modrých. Lze
si jen přát, že se odchovy těchto krásných a vzácných zvířat v lidské péči stanou zcela rutinní záležitostí a volně žijící
populace poroste stejně jako ta terarijní.
◼
První varani modří se do expozice nastěhovali v roce 2011.
Postupně jsme chovnou skupinu rozšířili na čtyři samice
a jednoho samce a společnost jim zde dělá pár agam moluckých (Hydrosaurus amboinensis) a trio velkých scinků
tilikev obrovských (Tiliqua gigas).
26. 3. 2013 snesla jedna ze samic pět vajec, která pečlivě
zahrabala do substrátu na dně expozice. Samici jsme naštěstí při hrabání nory přistihli, nebyl proto problém později
vejce vyhrabat, umístit do líhně a zabránit tak případnému vyhrabání a znehodnocení ostatními obyvateli terária.
I při teplotě 29-30 °C a vysoké vzdušné vlhkosti se vejce
vyvíjela dlouho – jak je u varanů zvykem. Jedno z vajec,
jež nevypadalo dobře od samého začátku, začalo plesnivět
a bylo vyřazeno. 16. 8., tedy po téměř pěti měsících, se
vylíhlo první mládě. Líhnutí však neprobíhalo standardně,
mládě bylo slabé a po čtyřech dnech uhynulo. V následujících dnech (20., 22. a 23. 8.) se vylíhla zbylá tři mláďata,
která již byla v pořádku, vážila 11-12 g a brzy se s chutí
vrhala na nabízený krmný hmyz.
Další snůšky na sebe nenechaly dlouho čekat. Jedna z nich
proběhla 14. 10. 2013 (2 vejce) a výsledkem je jedno zdravé mládě, které se vyklubalo 29. 3. 2014. Posílením chovné
skupiny na současný stav dva samci a pět samic se rovněž
snažíme zvýšit počet snůšek.
Na závěr lze říci, že odchov varanů modrých v lidské péči
je za dodržení správných chovatelských postupů možný. Dá
se předpokládat, že odchovaná mláďata se budou podmín-
38
39
The blue-spotted tree monitor
(Varanus macraei) bred
and reared at Ostrava Zoo
Lukáš Kopec
Blue-spotted tree monitors are amongst the most distinct
creatures dwelling in the Papua Exhibit. Breeding groups
consist of four females and a single male. The majority of
animals held in Europe, however, originate from the wild
- the islet of Batanta off the coast of New Guinea. To conserve this species, successful captive breeding appears to
be the most effective way in that it could allow meeting the
holder demand and establishing backup populations for
any case of numbers in the wild falling below a sustainable
level. As in Pilsen Zoo, Ostrava too managed to prove that
reproducing the species in captivity is possible, even in a
mixed-species exhibit with a pair of Malaysian sail-finned
lizards (Hydrosaurus amboinensis) and three giant bluetongue skinks (Tiliqua gigas).
On 26 March 2013, one of the females laid five eggs that
she carefully buried in the substrate covering the bottom of
the display. Since the staff luckily found the animal digging
a burrow, the eggs were moved into a hatchery to prevent
them being dug up and destroyed by other creatures dwelling in the exhibit. The egg development took a long time
at a temperature of 29-30 °C and high humidity - nearly
five months. One of the eggs became infested by mould
and was removed. The first chick hatched on 16 August.
The bird was weak and died after four days. The remainder
of three chicks hatched in the days to follow, i.e. on 20,
22 and 23 August. All of them were fine, weighed 11-12
g and soon became busy lurching towards the feeding insects offered.
The breeding group was enlarged to consist of two males
and five females to increase the number of clutches. It can
be concluded that rearing the species in captivity is possible in compliance with good animal husbandry practices.
Captive-reared offspring is assumed to become adapted
much better to the settings of holders and zoos than animals from the wild. When creating unrelated groups in an
effort to maintain high genetic variability, a close cooperation of holders is of utmost importance. One can only hope
that captive breeding success becomes a routine task in
these rare animals and the wild population grows as that
kept in vivaria.
◼
40
41
Orlosupi bradatí a supi bělohlaví
v roce 2013
Adéla Obračajová
Orlosup bradatý
Po mimořádném roce 2012, kdy Zoo Ostrava pro mezinárodní repatriační program poskytla hned tři mláďata
orlosupů bradatých, byla sezóna 2013 pro ostravské orlosupy neúspěšná. Starší, zkušený pár začal tradičně
hnízdit o něco dříve než mladší pár, který doposud mládě
neodchoval. Samice snesla dvě vejce, nicméně z jednoho
zbyly na hnízdě pouze skořápky a ve druhém zárodek odumřel. Za této situace bylo mladšímu páru odebráno vejce,
které v té době inkuboval, aby bylo podloženo zkušenějším orlosupům. Jeho skořápka byla tak silná, že ji nebylo
možné prosvítit. Ani z tohoto vejce se však mládě nevylíhlo a na hnízdě byly opět nalezeny jen zapáchající zbytky
skořápky. O týden později pak bylo hluboko dole pod vlnou
na hnízdě mladšího páru nalezeno jejich druhé vejce, které
sice bylo oplozené, ale jehož zárodek zachladl a odumřel
krátce po snesení.
V roce 2013 jsme tak bohužel žádné mládě pro repatriaci
neposkytli. Situace však nebyla o moc lepší ani v ostatních
zoologických zahradách: 18 párů orlosupů chovaných v evropských zoo vyprodukovalo celkem 26 vajec, ale úspěšně
odchovat se podařilo pouze 4 mláďata. V celém EEP programu, do kterého jsou vedle zoologických zahrad zahrnuta také všechna specializovaná chovná centra, pak vyprodukovalo 34 párů celkem 55 vajec, podařilo se odchovat
19 mláďat, přičemž 13 z nich bylo vypuštěno do volné přírody v rámci repatriačních projektů v Alpách, Grands Causses a Andalusii, a 4 mláďata se zapojila do chovné sítě. ▶
PÁR č. 1
Samec (*1999) přivezen v březnu 2000 z VBU Vídeň.
Samice (*1999) přivezena v březnu 2000 z Tierparku Berlin.
Rok
Pohlaví
Jméno Odchov / Adopce
Vypuštění
2008
2009
2010
2011
U
U
F
F
Kira
Tussac
úhyn hned po vylíhnutí
úhyn hned po vylíhnutí
adopce v Zoo Praha
adopce v Zoo Praha
2012
U
-
Calfeisental, Vaettis (Švýcarsko)
NP Vercors, Trechenu-Creyers
(Francie)
-
2012
M
Meijo
rozkrmeno, podloženo zpět na hnízdo,
zabito samicí
adopce imprintovaným samcem v Cent- Grands Causses (Francie)
ro de Fauna Vallcalent (Španělsko)
PÁR č. 2
Samec (*1994) přivezen v srpnu 2002 ze Zoo Praha.
Samice (*1995) přivezena v listopadu 2004 z Vogelparku Walsrode.
Rok
Pohlaví
2009
2010
2011
2012
2012
F
M
F
F
F
Jméno
Odchov / Adopce
Vypuštění
Condamine
Cordouane
Nisa
Junior Ranger
Il Malizia
odchov v Zoo Ostrava
odchov v Zoo Ostrava
odchov v Zoo Ostrava
odchov v Zoo Ostrava
adopce v Zoo Praha
NP Mercantour, Vignols (Francie)
NP Vercors, Trechenu-Creyers (Francie)
NP Vercors, Trechenu-Creyers (Francie)
NP Parco Naturale Alpi Marittime (Itálie)
NP Parco Naturale Alpi Marittime (Itálie)
Sup bělohlavý (Gyps fulvus)
42
43
Od roku 2009, kdy se Zoo Ostrava poprvé zapojila do mezinárodního repatriačního projektu Návrat orlosupa bradatého
do Alp, jsme pro vypuštění do volné přírody poskytli již osm
mláďat orlosupů. V tabulkách jsou pro větší přehlednost uvedena všechna vylíhnutá mláďata obou párů, místo jejich odchovu nebo adopce i místo jejich vypuštění do volné přírody.
Sup bělohlavý
Ani ostravským supům bělohlavým se hnízdění loni nevydařilo. Tři dny před koncem inkubace zbyly na hnízdě pouze skořápky. Nicméně i přesto byl rok 2013 pro supy významný. Zoo
Ostrava rozšířila své repatriační aktivity o zapojení do dalšího
projektu – Návratu supů do Bulharska.
Pětiletý projekt LIFE08 NAT/BG/278, který je koordinován
nevládní neziskovou organizací Green Balkans, byl zahájen
v roce 2010 a jeho cílem je navrátit supy bělohlavé do vybraných oblastí Bulharska, kde byli v důsledku lidské činnosti
vyhubeni. Většina supů pro repatriaci pochází ze záchranných
stanic ve Španělsku, na projektu se ale podílí i několik evropských zoologických zahrad, které poskytují v lidské péči odchovaná mláďata. Po příjezdu do Bulharska jsou supi umístěni v Záchranné stanici pro volně žijící zvířata ve Staré Zagoře,
kterou spravuje právě Green Balkans. Zde jsou všichni ptáci
podrobeni zdravotní prohlídce a zůstávají zde asi 30 dní. Poté
jsou převezeni do jedné ze 4 adaptačních voliér v pohoří Stara Planina. Tyto adaptační voliéry jsou situovány podél celého
horského hřebenu Stare Planiny: u Vratsy, v centrální oblasti
Stare Planiny, u Slivenu a v oblasti Kotlenske planiny. Ptáci
zde stráví více než tři měsíce, aby si zvykli na podnebí, seznámili se s okolním terénem a podmínkami a zjistili, kde
je zdroj vody a potravy. Před vypuštěním jsou všichni ptáci
označeni speciálními křídelními značkami. Od začátku projektu bylo vypuštěno již více než 160 supů bělohlavých a dalších více než 30 zatím čeká na vypuštění na jaře roku 2014.
Po dohodě s evropským koordinátorem ESB programu pro
supy bělohlavé byl pro repatriaci doporučen i mladý samec,
který se vylíhl 5. 5. 2012 v Zoo Ostrava.
Ostravský tým s mladým supem dorazil do záchranné stanice
Green Balkans ve Stare Zagoře dne 26. 11. 2013. Sup byl
nejprve podroben veterinární prohlídce a byly mu nasazeny rozlišovací kroužky. Poté byl umístěn do voliéry, ve které
stráví zimu společně s velkou skupinou 35 supů bělohlavých
dovezených ze Španělska. Všichni tito ptáci budou na jaře
roku 2014 převezeni do již zmiňovaných adaptačních voliér,
kde několik měsíců zůstanou. Na podzim by pak měli být vypuštěni do volné přírody.
PAIR #1
Male (*1999) imported from VBU Vienna in March 2000
Female (*1999) imported from Tierpark Berlin in March 2000
Year Gender Name
Rearing/Foster rearing
Release
2008
2009
2010
U
U
F
Kira
Died after hatched
Died after hatched
Foster rearing, Prague Zoo
2011
F
Tussac
Foster rearing, Prague Zoo
2012
U
-
2012
M
Meijo
Assisted feeding successful; killed by the
female when put back onto the nest
Foster rearing by an imprinted male at Centro
de Fauna Vallcalent (Spain)
Calfeisental, Vaettis
(Switzerland)
Vercors NP, Trechenu-Creyers
(France)
-
◼
PAIR #2
Male (*1994) imported from Prague Zoo in August 2002
Female (*1995) imported from Vogelpark Walsrode in November 2004
Year Gender Name
Rearing/Foster rearing
Release
2009
2010
2011
2012
2012
Reared in Ostrava
Reared in Ostrava
Reared in Ostrava
Reared in Ostrava
Foster rearing, Prague Zoo
Mercantour NP, Vignols (France)
Vercors NP, Trechenu-Creyers (France)
Vercors NP, Trechenu-Creyers (France)
Parco Naturale Alpi Marittime NP (Italy)
Parco Naturale Alpi Marittime NP (Italy)
F
M
F
F
F
Condamine
Cordouane
Nisa
Junior Ranger
Il Malizia
The griffon vulture
Even in griffon vultures the nesting season was not success in 2013; the period was however still important for the
birds with the zoo becoming involved in another reintroduction project, one of returning vultures to Bulgaria (project
ID: LIFE08 NAT/BG/278).
Bearded vultures and griffon vultures
2013 update
Adéla Obračajová
The bearded vulture
The extraordinary success seen in 2012, when the zoo allocated as many as three young bearded vultures for the international reintroduction programme, did not repeat in the 2013
season since both of the two pairs failed to breed offspring.
As a result, no juveniles were provided for the reintroduction
in the past year. However, the situation was not better even
in other zoos: 18 pairs of bearded vultures produced a total
of 26 eggs, but unfortunately only four chicks were reared
with success. Throughout the bearded vulture EEP which includes all the specialist breeding centres in addition to zoos,
44
Grands Causses (France)
Died three days after released
34 pairs produced a total of 55 eggs with 19 chicks reared
with success; of these, 13 were released into the wild in the
Alps, Grands Causses and Andalusia, while four chicks became included in the breeding network.
Since 2009, when Ostrava became first involved in the bearded vulture reintroduction project entitled "Returning the
bearded vulture to the Alps", eight chicks have been provided for release into the wild. The following tables list all the
hatched chicks.
▶
As recommended by the ESB coordinator, this vulture will
be released in autumn 2014 along with 35 griffon vultures
imported from Spain.
◼
Coordinated by Green Balkans (an NGO), the project aims to
return the griffon vulture to specific regions of Bulgaria, where they had been exterminated due to human activities. Most
of the birds originate from rescue centres in Spain and from
several European zoos. In Bulgaria, the vultures are initially
placed at a wildlife rescue centre in Stara Zagora for about
30 days. From this facility, managed by Green Balkans, they
are transferred to one of the four adaptation aviaries based
in the mountain range of Stara Planina. Located on the ridge
of Stara Planina near Vratsa, in the central region of Stara
Planina, near Sliven and in the territory of Kotlenska planina, the structures serve the birds for becoming used to the
climate and acquainted with the habitat, sources of water
and food. Before the release, they are identified using special wing tags. Over 160 griffon vultures have been released
since the project beginning, with over 30 more birds waiting
for this to take place in spring 2014. In agreement with the
Griffon Vulture ESB, birds for the reintroduction will include
a young male that hatched at Ostrava Zoo on 5 May 2012.
45
Návrat orla skalního (Aquila chrysaetos)
do České republiky
8 let projektu
Jana Kovářová
V České republice probíhá od roku 2006 repatriační projekt zaměřený na návrat orla skalního (Aquila chrysaetos)
do přírody České republiky. Tam byl totiž před více než
100 lety vyhuben. Celý projekt vychází ze skutečnosti,
že orli skalní jsou silně vázáni na místo svého vylíhnutí.
Přestože totiž zalétávají do míst i několik stovek kilometrů
daleko, místo ke hnízdění si vždy vybírají v blízkosti rodičovského páru nebo v jeho okrajové části.
Nejbližší populace divokých orlů skalních žije na Slovensku.
Z předem vytipovaných hnízd orlů skalních volně žijících
na Slovensku jsou na jaře odebrána slabší mláďata, která
by v důsledku tzv. siblicidu uhynula (siblicidus – jev, kdy
starší, zpravidla větší a silnější mládě zabije krátce po vylíhnutí mládě mladší). Ta jsou dále odchována v záchranných stanicích v Bartošovicích (ČR) a v Zázrivé (SR) a poté
vypuštěna v oblasti Moravskoslezských Beskyd (od roku
2006), od roku 2012, kdy byla z důvodu obsazení teritoria
v Beskydech vybudována nová vypouštěcí voliéra, probíhá
vypouštění orlů na Olomoucku. Mladí orli jsou pomocí nainstalovaných vysílaček nadále monitorováni.
Dosavadní shrnutí projektu:
• 2006 – vlastní zahájení vypouštění – 4 mláďata
(1 samec, 3 samice)
• 2007 – 2. rok projektu – vypuštěna 3 mláďata
(3 samice). Samice Gabča uhynula v roce 2009.
• 2008 – 3. rok projektu – vypuštěna 4 mláďata
(2 samci a 2 samice)
• 2009 – 4. rok projektu – vypuštěna 2 mláďata
(1 samec a 1 samice) – samec Miko uhynul v prosinci.
V září zjištěn úhyn samice Gabči vypuštěné v roce 2007
následkem úmyslné otravy.
• 2010 – 5. rok projektu – vypuštěna 2 mláďata
(2 samice). Zaznamenáno první hnízdění vypuštěných
orlů (David a Filoména). Hnízdění bylo neúspěšné.
Za celou dobu projektu bylo vypuštěno celkem 23 mláďat.
Jelikož však nepřežila všechna vypuštěná mláďata (např.
otrava karbofuranem, vrozená vada, zastřelení apod.) a původní cíl projektu bylo vypustit minimálně 25 orlů skalních,
repatriační projekt nadále pokračuje.
• 2011 – 6. rok projektu – vypuštěna 3 mláďata
(2 samice a 1 samec). První úspěšné hnízdění samice
Cecilky (vypuštěna v r. 2006) a divokého samce. V březnu zjištěn úhyn samice Oravy (vypuštěné v r. 2010) následkem úmyslné otravy.
Vývoj projektu v roce 2013
• 2012 – 7. rok projektu - vypuštěna 4 mláďata
(1 samice a 3 samci). V únoru zjištěn úhyn samce Urbana (vypuštěn 2011) následkem zástřelu. Neúspěšné
hnízdění Cecilky.
Vlivem velmi nepříznivých klimatických podmínek, které
panovaly zkraje roku 2013, se pro vypouštění nepodařilo
odebrat žádná mláďata. Na přelomu března a dubna byl
v okrese Topolčany na Slovensku nalezen uhynulý samec
Matouš (vypuštěný v roce 2012). Příčinou smrti byl pravděpodobně náraz do vodičů vysokého napětí.
Nepříliš optimistický začátek roku změnila zkraje dubna
skutečnost, že po více jak 100 letech na území ČR hnízdí
pár orlů skalních. Rodičovský pár sice není tvořen jedinci
vypuštěnými v rámci projektu (oba dva pochází z divoké
populace orlů skalních ze Slovenska), přesto je to pro projekt obrovský úspěch. Byli pojmenováni Libavá a Slávek.
Hnízdění bylo úspěšné a v květnu se vylíhla z vejce samička, která byla pojmenována Anežka. Hnízdění proběhlo
46
v Oderských vrších a v srpnu vylétla mladá samička poprvé
z hnízda.
• 2013 – 8. rok projektu – nevypuštěna žádná mláďata,
první úspěšné hnízdění divokých orlů skalních v ČR –
mládě – samička Anežka
Ztráty: v roce 2008 uhynul samec Evžen vypuštěn v témže
roce jako jednoletý pták. Šlo o jedince, který byl do programu vypouštění zařazen navíc a dodatečně. Byl léčený
s vícečetnými frakturami obou křídel po pádu z hnízda
na Slovensku v roce 2007. Pravděpodobnou příčinou jeho
úhynu bylo uštknutí zmijí obecnou.
▶
47
V září 2009 byla ve středních Čechách (okr. Sedlčany) nalezena uhynulá samice Gabča, vypuštěná v roce 2007. Uhynula
následkem pozření návnady otrávené chem. látkou (karbofuran). V prosinci 2009 byl nalezen v okrese Bruntál samec
Miko, vypuštěn v roce 2009. Příčina úhynu byla zřejmě vrozená srdeční vada. V březnu 2011 byla v okrese Hodonín
nalezena uhynulá samice Orava (vypuštěna v roce 2010).
Příčina smrti byla otrava karbofuranem. V únoru 2012 nalezen samec Urban (vypuštěn 2011) na území Polska, zastřelen
brokovou zbraní. V dubnu 2013 nalezen uhynulý samec Matouš (vypuštěn 2012) z důvodu nárazu do vodičů VN.
Celkové shrnutí:
Na konci roku 2013 bylo ve volnosti celkem 16 vypuštěných
orlů skalních. U prvních 3 ptáků bylo již dříve zaznamenáno
a prokázáno držení teritoria. Na jaře 2010 proběhlo první (neúspěšné) hnízdění vypuštěných ptáků v blízkosti vypouštěcí
lokality. Na jaře 2011 proběhlo úspěšné hnízdění vypuštěné
samice Cecilky a divokého samce, a sice na území Slovenska.
V roce 2013 proběhlo po více jak 100 letech první úspěšné
hnízdění orlů skalních na území ČR.
Zoo Ostrava je od roku 2006 jedním z partnerů projektu. Díky
poskytnuté dotaci ze strany Ministerstva životního prostředí
ČR zoo každým rokem finančně přispívá zejména na realizaci
satelitního a leteckého monitoringu. O projektu také informuje veřejnost při akcích pro veřejnost, výukových programech,
informačním systému v areálu apod.
Výhled projektu do dalších let:
Vzhledem k prokázaným úspěchům projektu, tedy znovuobnovení populace orlů skalních v přírodě, ale bohužel také
k prokázanému stále trvajícímu pronásledování ze strany
člověka, bude projekt v dalších letech pokračovat.
◼
Returning the golden eagle
(Aquila chrysaetos) to the Czech Republic:
year 8
Jana Kovářová
A reintroduction project has now been underway for eight
years in the Czech Republic to return the golden eagle to the
natural habitats in this country, where the bird was extirpated more than one hundred years ago. In general, the project
is based on the fact that a golden eagle has a strong bond to
its place of hatching, since despite the fact that they fly into
areas even several hundred kilometres away, the place for
nesting is always chosen in the vicinity of the parents or in its
peripheral zones. Young eagles removed from nests of wild
birds in Slovakia are reared in wildlife rescue centres based
in Bartošovice (Moravia) and Zázrivá (Slovak Republic). When
around three months old, they are released into natural ha-
48
bitats in this country. In the late 2013, there were a total of
16 released golden eagles ranging in the wild. The first successful nesting of a released bird took place in spring 2011,
a released female (Cecilka) and a wild male being the birds
involved. They produced the first-ever chick in the history of
the project. In 2013, there was the first-ever successful nesting in the Czech Republic, the parental pair originating from
the wild population of the golden eagle found in Slovakia.
◼
Anežka - první mládě orla skalního (Aquila chrysaetos chrysaetos) vylíhlé v přírodě ČR po více než 100 letech
Anežka – the first offspring of golden eagle (Aquila chrysaetos chrysaetos) hatched in the Czech Republic after more than 100 years
49
První evropský záchovný program (EEP)
koordinovaný Zoo Ostrava:
EEP pro siky vietnamské
Jana Pluháčková
Sikové vietnamští (Cervus nippon pseudaxis) byli v přírodě
vyhubeni již před téměř 40 lety (Ratajszczak et al., 1993)
a jediné dvě populace přežívají v národních parcích Cuc
Phuong a Cat Ba ve Vietnamu. Nicméně i v těchto parcích
jsou sikové ohrožení pytláctvím nejen pro maso, ale i pro
lýčí z paroží (Dang Huy Huynh et al. 1990, Wemmer 1998).
V evropských zoo jsou sikové vietnamští chováni nejméně
od roku 1958 (Ratajszczak et al. 1993). Evropská populace tohoto poddruhu a její dlouhodobé udržení s ohledem
na genetickou diverzitu je vzhledem k situaci tohoto krásného zvířete v přírodě naprosto klíčová. Proto je tento taxon
spravován v rámci programu EEP (Evropského záchovného
programu), tj. na nejvyšší možné úrovni managementu.
Program EEP je veden koordinátorem, zaměstnancem některé ze zoologických zahrad v rámci EAZy (Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií) a jeho poradní skupinou tzv. EEP komisí pro druh. Ta je tvořena kolegy z dalších
zoo, kteří jsou koordinátorovi nápomocni v jeho práci a při
správě evropské populace daného (pod)druhu. Koordinátor
každoročně vydává plemennou knihu, ve které jsou shrnuty
podrobnosti o všech žijících jedincích daného taxonu, počtu
narozených a uhynulých zvířat, o všech přesunech. Daleko
významnější součástí práce koordinátora je ale udržovat
populaci zvířat v zoo životaschopnou a co nejzdravější, připravenou na případný návrat zvířat do přírody. Proto doporučuje přesuny jednotlivých zvířat mezi chovateli, dohlíží
na zachování co největší genetické variability podobné té
v přírodě, radí chovatelům a shromažďuje získané (nejen
chovatelské) poznatky o sikách vietnamských. Všechny své
kroky a rozhodnutí konzultuje koordinátor se svou poradní
skupinou.
Zoo Ostrava byla pověřena vedením evropského záchovného programu EEP pro siky vietnamské na konci roku 2012
na základě svých dobrých chovatelských výsledků u tohoto
taxonu. Sika vietnamský je chován v Zoo Ostrava od roku
1998 a celkem jsme úspěšně odchovali 37 mláďat. Navíc
Zoologická zahrada Ostrava již úspěšně sestavuje a vydává
dvě další evropské plemenné knihy (pro hrocha obojživelného od roku 2007 a pro wapiti sibiřského od roku 2012).
První evropská plemenná kniha pro siky vietnamské byla
pod hlavičkou Zoo Ostrava vydána v průběhu roku 2013
50
a zahrnovala celkem 307 zvířat – 77 samců, 223 samic
a 7 jedinců neurčeného pohlaví chovaných k 31. 12. 2012
ve 23 zoologických zahradách v rámci Evropské asociace
zoologických zahrad a akvárií (EAZA) viz tabulka č. 1. Kromě
těchto zvířat jsou sikové chováni ještě několika soukromými chovateli, kteří ale v evropské plemenné knize zahrnuti
nejsou, ale dají se dohledat v Mezinárodní plemenné knize
(ISB, Rudloff 2012).
V roce 2012 se v Evropě narodilo 92 mláďat, z nichž se podařilo odchovat 29 samců, 36 samic a 2 mláďata doposud
neurčeného pohlaví. Zároveň v průběhu roku 2012 uhynulo 38 dospělých zvířat – 12 samců, 19 samic a 7 mláďat.
Z 27 zvířat přesunutých v průběhu roku 2012 jich pouze
5 (3 samci, 2 samice) zůstalo v programu EEP, ostatní zvířata odešla k soukromým chovatelům.
Celkově se nárůst populace sik vietnamských v evropských
zoo zastavil (viz. graf č. 1) a počty samců pomalu po roce
2005 klesají. Počet zakladatelů, tj. zvířat pocházejících
z přírody, která se zapojila do reprodukce a zanechala
po sobě potomky, je u siků vietnamských velmi nízký –
pouhých 10. K poslednímu transportu z přírody došlo v roce
1991, kdy bylo z národního parku Cuc Phuong dovezeno
10 zvířat (6 samců, 4 samice), z nichž se ale úspěšně zapojilo do reprodukce pouze šest (Ratajszczak et al. 1993).
V současné době se žádný další dovoz zvířat z Vietnamu
neplánuje, a to i vzhledem k veterinárním obtížím spojeným
s dovozem kopytníků ze třetích zemí do Evropy. Nízký počet zakladatelů má za následek nízkou variabilitu populace
a zvýšenou míru příbuzenské plemenitby (inbreedingu).
Dalším problémem tohoto taxonu je fakt, že mláďata siků
vietnamských jsou tzv. zalehávacího typu. To znamená, že
mládě je po porodu schované v nízkém podrostu, zatímco
matka se v klidu pase se stádem. Matka chodí mládě nakojit pouze několikrát za den a je proto velmi obtížné určit,
které samici mládě patří. Z tohoto důvodu známe v tuto
chvíli pouze 31% rodokmenu siků vietnamských. Dalším
nemalým problémem je pak nízká návštěvnická atraktivita
tohoto taxonu.
I přesto je sika vietnamský pozoruhodným zvířetem, jehož
přežití a nepřežití závisí pouze na lidech, a to z velké části
i u nás v Evropě.
▶
51
Počty chovaných siků vietnamských v Evropě v letech 1950 – 2012
200
The first European endangered species
programme (EEP) coordinated
by Ostrava Zoo: Indochinese sika deer EEP
150
Jana Pluháčková
250
samice
100
samec
50
0
rok
1955
rok
1960
rok
1965
rok
1970
rok
1975
rok
1980
rok
1985
rok
1990
rok
1995
rok
2000
rok
2005
rok
2010
Počty siků vietnamských chovaných v Evropě
Zoo
Berlin TP
Bratislava
Goerlitz
Hamburg
Hilvarenbeek
Karlsruhe
Kronberg
Langenberg
Lisieux/Cerza
Montpellier
Munster/Allwetterzoo
Neunkirchen
Obterre
Odense
Osnabruck
Ostrava
Overloon
Peaugres
Poznan
Tregomeur
Ústí nad Labem
Woburn
Zamoscz
Celkem
♂
5
1
1
7
2
3
6
13
5
5
3
0
7
3
2
1
0
5
1
1
3
2
1
77
♀
Neznámé
pohlaví
11
0
2
17
21
11
10
25
13
8
8
3
7
11
2
3
8
33
8
4
10
7
1
0
0
0
0
0
1
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223
7
Literatura:
Dang Huy Huynh, Tran Van Duc and Hoang Minh Khien. 1990. The status of endangered species of deer in Vietnam. Unpublished. National Centre for Scientific Research, Hanoi, Vietnam.
Wemmer, C. 1998. Deer. Status survey and Conservation action plan. IUCN/SSC Deer specialist group.
Ratajszczak, R., Adler, J. and Smielowski, J. 1993. The Vietnamese sika. International Zoo Yearbook 32: 56-60.
Rudloff, K. 2012: Internationales Zuchtbuch fur den Vietnam-Sikahirsch.
52
Indochinese sika deer (Cervus
Cervus nippon pseudaxis
pseudaxis) are kept
in European zoos since 1958. European population and its
healthy genetic status are fundamental for survival of this
subspecies in the wild. That is the reason, why Indochinese
sika deer are managed at the strictest level of a breeding
programme management – EEP. Every year, the EEP coordinator issues a studbook for the whole population under
his/her care including the list of individuals kept in all zoos,
number of births, deaths and transfers that has taken place
in the course of the previous year. Another important work
of the coordinator is to issue recommendations for breeding
and transfers based on the genetic analysis of the population. The aim of all these efforts is to preserve the highest
level of genetic diversity possible.
Ostrava Zoo started to manage this EEP programme at the
end of 2012 thanks to our good breeding results with this
subspecies. We keep Indochinese sika deer since 1998 and
bred 37 offspring so far. Moreover, Ostrava Zoo is responsible for two other European studbooks (Common hippopotamus and Siberian wapiti).
The first European studbook for Indochinese sika deer under
the patronage of Ostrava Zoo was issued in 2013 and included 307 specimens – 77 males, 223 females and 7 individuals of unknown sex kept in 23 European zoos on 31.12.2012.
During 2012, 92 offspring (67 of them surviving) were born
and 38 adult individuals died.
Generally, the increase of Indochinese sika deer population
in Europe is history. The number of founders (i.e. animals
coming from the wild that has successfully reproduced) is
very low – only 10 individuals - causing the variability of the
population being low and inbreeding high. Another problem
of this programme is the fact that fawns are hiding after the
birth, thus making the detection the mother difficult. For this
reason, we know only 31% of the Indochinese sika deer pedigree. Last but not least, the visitors´ attractiveness of this
taxon (and deer in general) is low compared to other “VIP”
animals like tigers, elephants etc. Nevertheless, Indochinese
sika deer is an extraordinary animal and its survival depends
mostly on humans including us, here in Europe.
◼
53
Veterinární zákroky
v pavilonu afrických zvířat
Pavlína Ševčíková
V pavilonu afrických zvířat máme zástupce z těch největších druhů afrických savců - antilopy losí a žirafy Rothschildovy. Jejich chov je bezkontaktní, odborná veterinární
péče je tedy velmi složitá a komplikovaná právě pro jejich
velikost a hmotnost. Je náročná nejen z důvodu zajištění
prostoru, ale i na ošetřující a veterináře. Na rozdíl od menších druhů zvířat je u těchto zákroků potřeba spolupráce
více ošetřovatelů i z jiných úseků zoologického oddělení.
V případě antilop losích se jedná hlavně o korekci přerostlých kopyt. Ta se musí provádět v plné narkóze, zvířata musí
být pevně fixována a znemožněn jejich pohyb, aby mohla být
kopyta bezpečně obroušena a aby mohly být ošetřeny případné defekty. Délka narkózy i čas zákroku se minimalizuje
a po probuzení se zvíře, pokud je zdravotně v pořádku, snažíme rychle začlenit zpět do stáda. Vždy se snažíme, v rámci
daných okolností, minimalizovat stres zvířat.
Uspání žirafy je mnohem náročnější a přistupuje se k němu
jen ve výjimečných případech. Uspávání samice Orionky
bylo první v 26letém chovu žirafy Rothschildovy v Zoo Ostrava, proto jsme požádali o pomoc kolegy ze Dvora Králové,
kteří mají s tímto komplikovaným zákrokem mnohem větší
zkušenosti.
Samice „Orionka“ (nar. 15. 6. 2003) měla dlouhodobé problémy se zabřeznutím. Její první a jediné mládě se narodilo
v roce 2012, ale bohužel mrtvé. Neměla pravidelnou říji, naopak se u ní opakovaly časté výtoky. Květnové stěry ukázaly,
že má mykózu, ale ani její přeléčení nevedlo ke zlepšení jejího cyklu a zmírnění výtoků. Proto byli osloveni němečtí specialisté na reprodukci velkých kopytníků, veterináři z Leibnizova institutu pro výzkum zvířat v Berlíně (IZW Berlin), aby
naší samici provedli gynekologické vyšetření.
Zákrok byl proveden 1. 8. 2013:
7:40
byla oddělena od stáda
7:50
první narkotizační střelou dostala léky na zklidnění
a uvolnění
8:10
druhou narkotizační střelou dostala narkotika
8:15-8:30 samici byla na krk navlečena fixační lana, byla položena
a zafixována v poloze vhodné pro ultrazvukové vyšetření
8:30-9:10 bylo provedeno vyšetření, odběry krve, poševní stěry
9:10-9:20 injekčně jí byl aplikován mix léků na probuzení a uvolněná fixace, následně se samice postavila sama
na nohy a začala na nás reagovat, po chvilce byla puštěna do stáda
15:30
musela být znovu zkontrolována veterinářem, protože
celý den monotónně chodila, držela se od stáda, nepila,
byla zpocená a těžce dýchala; narkotizační střelou dostala další mix léků na probuzení a povzbuzení, po kterém se už Orionka dostala do normálu, jen byly vidět
známky únavy
Výsledky vyšetření ukázaly, že samice má atypickou dělohu
se třemi rohy, na vaječníku cystu a v blízkosti dělohy atypický útvar, patrně pozůstatek prenatálního vývoje. Žádný
z těchto nálezů by ale neměl bránit v zabřeznutí. Byla zahájena hormonální léčba na rozpuštění cysty na vaječníku.
Po této léčbě má samice pravidelnou říji a je pářena samcem. Doufáme, že nám Orionka zabřezne a porodí zdravé
mládě. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se tohoto
zákroku zúčastnili a pomohli nám.
◼
V rámci příprav na samotný zákrok byl vytvořen venkovní
box, který byl upraven pro bezpečné uspání. Byla do něj navezena vrstva podestýlky, obalily se rohy a místa, kde hrozilo zranění žirafy během uspání a následného probouzení.
Do toho to boxu začala chodit samice 2 dny před zákrokem,
nejprve se stádem, později sama. Na kratší dobu jsme ji tam
i oddělili a uzavřeli, aby si zvykla a zmírnil se tak její případný stres.
54
55
Veterinary treatments at the house of
African animals
Transport samce žirafy Rothschildovy do
Zoo Jihlava
Pavlína Ševčíková
Lenka Malcová
The African animal house displays members of the largest
species of African mammals - the eland and the Rothschild's giraffe. The hands-off management method used there makes professional veterinary care a very difficult and
complex task, the size and weight of the animals being the
reason. In the case of elands, the care chiefly involves treating overgrown hooves. This must be done under full anaesthesia, the animal must be securely fixed and its movement
prevented in order to safely cut the hooves and treat any
defects.
Anaesthesia in giraffes is even a greater challenge and is
attempted only in exceptional cases. Since putting female
Orionka into sleep was the first-ever attempt of such type
throughout the 26 years of holding Rothschild's giraffes in
Ostrava, we asked for help the colleagues from Dvůr Králové
who possess much more experience with this complicated
intervention.
The female giraffe (born on 15 June 2003) had had longterm problems to become pregnant. Its first-ever and only
offspring was produced in 2012, but was a stillborn animal.
There was no periodical oestrus - in contrast, there were
repeated frequent discharges. Smears in May showed that
the animal was suffering a fungal disease; the re-treatment,
however, neither improved the cycle nor mitigated the discharge. Therefore, German veterinarians based in the Leibniz Institute for Animal Research in Berlin (IZW Berlin) and
specialised in reproduction of large hoofed mammals were
approached to do a gynaecological examination of our female.
The results of the treatment showed that the female had an
atypical uterus with three horns, an ovarian cyst, and a nonstandard formation close to the uterus, probably a remnant
of prenatal development. None of these findings was however assumed to prevent pregnancy. A hormonal treatment
was launched to dissolve the ovarian cyst. After this operation, the female has had a regular oestrus and was mated by
the male. It is hoped that Orionka will become pregnant and
deliver a healthy calf. This is to thank all those who took part
in this procedure and helped us.
◼
56
Mladý samec žirafy Rothschildovy jménem Manu se narodil v ostravské zoo 26. 4. 2010. Byl devátým mládětem
21leté samice Cronkity a čtvrtým mládětem 14letého samce Kabu. Transport do Zoo Jihlava byl naplánován v termínu 16. 5. 2013, kde začínali s chovem žiraf. Manu se tak
stal součástí tříčlenného samčího stáda společně se žirafím
samcem Paulem z německé Zoo Münster a Zuberim z belgické Zoo Bellevaerde.
Manu pohlavně dospíval a začal si ve stádě budovat vlastní
postavení. To však znamenalo soupeření se starším samcem, jeho otcem, a také hrozilo možné páření se samicemi, které jsou s ním mnohé v příbuzenském vztahu, což je
v rámci záchovného programu nepřípustné. Z těchto důvodů
byl transport do jiné zoo nezbytný.
Zbývalo už jen pár kroků do vozu, které Manu zvládl s menším nátlakem ošetřovatelů během pár minut. Vše proběhlo
bez větších obtíží a speciální transport s ostravským žirafím
samcem Manu byl připraven na cestu ze severní Moravy
na Vysočinu, do jeho nového domova.
Náš usilovný trénink se vyplatil nejen při nakládání samce,
ale také, jak jsme se dozvěděli z jihlavské zoo, neměl problém přepravní vůz opustit a zařadit se do stáda.
Všem zúčastněným velký dík za koordinaci a pomoc při tomto transportu.
◼
Deset dní před samotným převozem začali ošetřovatelé
s tréninkem. Zvykali žirafího samce Manu na oddělování
od stáda a následné zavírání do tzv. proháněcí uličky, která
mimo jiné slouží právě k transportu zvířat. Vzhledem ke zvídavé povaze, kdy si Manu chce vše prohlédnout pěkně zblízka, dopadlo oddělování tak, jak jsme předpokládali, tedy bez
větších známek stresu a nervozity. Bylo tedy přistoupeno
k další fázi realizace tréninku, k uzavření samce do malého
dvorku, který simuluje přepravní box. Zde Manu zpočátku jevil mírné známky nervozity, ale za pomocí pamlsků v podobě
jablíčka nervozita během chvilky vyprchala.
Takto se pokračovalo každý den, aby si Manu co nejdříve
zvykl a spojil si zavírání do dvorku s příjemným zážitkem.
V den transportu 16. 5. 2013 byl Manu vpuštěn do proháněcí
uličky, kde byli připraveni ošetřovatelé, kterým důvěřoval,
a nesměly chybět oblíbené pamlsky v podobě větviček.
Nejevil známky stresu, avšak nervozita se u něj stupňovala
až do příjezdu holandské přepravní společnosti, která má
k těmto účelům speciální přepravní vůz s nastavitelnou výškou až do 5 m. V případě potřeby lze u překážek, jako jsou
mosty či podjezdy, výšku snížit.
Vůz přepravní společnosti byl přistaven k malému dvorečku,
kde už čekal několikačlenný tým ošetřovatelů na svých předem daných pozicích. Nejprve bylo potřeba žirafího samce
Manu nahnat do malého dvorku. Manu byl v celku klidný, jen
při nahánění do dvorku se několikrát otočil, ale po pár minutách si dal říct a nám se podařilo jej do dvorku zavřít.
57
Transporting a male Rothschild's giraffe to
Jihlava Zoo
Lenka Malcová
A young male Rothschild's giraffe Manu was born at Ostrava Zoo on 26 April 2010 and was the ninth calf produced
by female Cronkita, 21 years old, and the fourth calf fathered by Kabu, a 14-year-old male. Since Manu had started
to reach sexual maturity, planning his move to another zoo
became a must, with Jihlava Zoo to become the male's
new home, where giraffe management was in the beginning. The move was scheduled on 16 May 2013.
Keepers were making the male gradually accustomed
to separating from the herd and subsequent closing in
a smaller area. Due to the giraffe's inquisitive nature when
Manu wanted to see everything from close, the process
ended as we had assumed, without major signs of stress
and nervousness. The next phase of training was therefore
launched - closing the male into a small pen simulating
the crate. When placed here, Manu was initially showing
mild signs of nervousness, but using treats in the form of
apples, the condition disappeared within moments.
was ready to take the journey from North Moravia to the
region of Vysočina, to the male's new home.
Our training efforts paid off not only when loading the
male, but - as we learned from Jihlava Zoo - the giraffe
had no problem to leave the transporting vehicle and find
his place in the herd.
Big thanks to everyone participating in the coordination
and assistance!
◼
This way it continued on a daily basis for Manu to settle as
soon as possible and associate the action of closing into
the pen with a comfortable experience.
On the transport date, i.e. 16 May 2013, Manu was admitted into a passageway where keepers were available
whom the animal trusted, as were favourite treats in the
form of twigs.
The male was showing no signs of stress, but his nervousness was escalating until the arrival of the Dutch transport company that provides a special transportation vehicle for transport purposes, one of an adjustable height of up
to 5 m. If necessary, the height can be reduced when there
are any obstacles, such as bridges or underpasses.
The vehicle of the company was parked to the small pen
where a team of several keepers had been waiting at their
predetermined positions. First, it was necessary to drive
Manu into the pen. Manu was staying quite calm, just herding into the pen made him to turn back a few times. After
a couple of minutes, he became reasonable and we managed to confine him in the pen. From there, just several
steps remained to take into the vehicle, which the giraffe
mastered very well (with some pressure from the staff)
within minutes. Everything went without much trouble and
the special transport with Ostrava's male giraffe Manu
58
59
Ostravský Čitván v letech 2010-2013
Dagmar Marková
V roce 2010 byla v Zoo Ostrava otevřena nová expozice
nazvaná Čitván, pojmenovaná podle nejstaršího národního
parku v Nepálu. Vytvořil se nový domov hlavně pro medvědy ušaté (Ursus thibetanus) a hulmany posvátné (Semnopithecus entellus), které naše zahrada chová již 33 let.
Součástí expozice jsou samostatné velké vnitřní prostory
pro oba druhy zvířat a jeden společný hektarový přírodní
výběh. Výběh jim umožňuje po letech strávených v betonových výbězích konečně žít v přirozeném prostředí, které
jim poskytuje les, členitý terén a jezírka. Přírodní výběh je
ohraničen plotem, na kterém je vnější elektrický ohradník
a slouží proti úniku hulmanů. Před plotem ve výběhu je
ještě jeden nižší, s vnitřním elektrickým ohradníkem proti
úniku medvědů.
V květnu 2010 se prvními obyvateli stali hulmani posvátní. Skupina byla v lednu doplněna o dvě nové samice ze
Zoo Ústí nad Labem, a to Sheilu (nar. 1992) a její vnučku Isabel. Samice Sheila pochází z Indie, tak je jejich linie
nejcennější v populaci. Skupina se tím rozrostla na 12 jedinců. Asi měsíc si skupina zvykala na nové vnitřní prostory a na elektrický ohradník, se kterým se zvířata dosud
nesetkala. Krmení se hulmanům dávalo k ohradníku, aby
vyzkoušeli jeho funkci. Po několika zásazích ihned věděli,
že se k němu nemají přibližovat a dotýkat se jej. Hulmani
také měli možnost nahlížet do velkého přírodního výběhu
přes „okýnko“, mřížový otvor.
Koncem června, po prvotním vypuštění do výběhu jen několika členů skupiny hulmanů, a to dominantního samce
Balachandrana (nar. 2003), samic Berušky (nar. 1996), Isabel (nar. 2004) a Gity (nar. 1993) s mládětem (nar. 2009),
samec proskočil u zdi elektrickým ohradníkem a ocitl se
na střeše pavilonu společně s jednou samicí. Naštěstí
po chvíli sami skočili zpět do výběhu. Samice Beruška se
vrátila do vnitřní ubikace sama, byla v šoku, a poté i samec. Jen samice Gita s mládětem a Isabel si výběh užívaly,
zůstaly ve výběhu a okusovaly kůru i listí stromů. Další
den utekla z výběhu samice Gita s mládětem do areálu
Zoo a zdržovala se na velkém stromě několik set metrů
od výběhu. Hlídkovalo se a 3. den ráno byla samice při
sestoupení na zem odchycena i s mládětem do keseru
a dána do transportní bedny. Po uzavření všech jedinců
do vnitřních prostor se zahušťoval elektrický ohradník,
protože nám zvířata ukázala cestu ven.
Společný výběh medvědů a hulmanů
Joint enclosure for bears and langurs
60
krát probíhalo jejich krmení venku v lese. Začalo postupné
navykání skupiny na pravidelné chození domů, do vnitřních
ubikací. K tomu nám posloužila píšťalka, kterou dodnes
používáme při krmení ve výběhu. Zvířata si na ni zvykla
a my je s její pomocí svoláváme.
V září 2010 byli na Čitván přestěhováni medvědi ušatí, samec Max (nar. 1989) a samice Olina (nar. 1988), kteří se
po dvaceti letech chovu ve starých podmínkách rovněž dočkali velkého přírodního výběhu. Také oni si nejdříve zvykali
na vnitřní prostory pavilonu a na elektrický ohradník. Počátkem října 2010 byli vpuštěni sami do výběhu. Hulmani
na ně koukali přes mřížové okno a hlavně samec Balu reagoval „štěkáním“ na medvědy. Po dvou dnech byly vypuštěny do výběhu oba druhy zvířat. Hulmani vylezli na stromy
a pozorovali medvědy, samec Balu si znovu neodpustil
„štěkání“. Medvědi si hulmanů nevšímali a užívali si výběhu, trávy, hlíny, keřů a stromů. Sžívání bylo postupné,
opice nejdříve medvědy respektovaly a dodržovaly určitou
vzdálenost, ale potom se začaly vzdálenosti zkracovat. Při
samotném krmení jsou hulmani drzejší, i když mají potravu
na jiném místě, občas kradou medvědům jablka.
Krmení medvědů a hulmanů probíhá ve výběhu pravidelně,
přes sezonu i několikrát denně. Lákají se před skleněnou
vyhlídku, odkud je mohou návštěvníci pozorovat z bezprostřední blízkosti. Takto zvířata lidem přibližujeme, protože
se stává, že během dne bývají zvířata v lesnatém prostoru
výběhu schovaná a nejsou vidět.
Hulmani i medvědi si brzy zvykli na lepší podmínky, které
jim výběh nabízí a využívají i jezírka. V něm se medvědi s oblibou koupou. V roce 2011 se ve skupině hulmanů narodila čtyři mláďata. Bohužel jedno mládě uhynulo,
a to nezkušené matce prvorodičce. V dalším roce 2012 to
byla také čtyři mláďata a v roce 2013 další dvě mláďata,
z nichž jedno uhynulo na zápal plic. Dohromady se skupina rozrostla na 18 jedinců a tím se stala nejpočetnější
skupinou hulmanů v Evropě. Je vidět, že jim nové prostředí
svědčí…
◼
V červenci probíhalo navykání dalších hulmanů na výběh
a v srpnu byla celá skupina vypuštěna ven s tím, že několi-
61
Ostrava Chitwan in 2010-2013
Dagmar Marková
Back in 2010, a new exhibit was opened in Ostrava. Named "Chitwan", it created a new home chiefly for Asian
black bears (Ursus thibetanus) and entellus langurs (Semnopithecus entellus). The area includes large separate
indoor facilities for both species, as well as a shared natural enclosure of one hectare placed in a forest setting
with a lake.
in 2013, there were two more babies, of which one died
of pneumonia. Altogether, the group has grown to count
18 individuals, and thus became the most numerous group
of langurs in Europe. Obviously, the new setting is highly
beneficial for the animals...
◼
Langurs were moved first, which took place in May. For
about a month, the group was getting used to the indoor area as well as the electric fence, which they did not
encountered before. After several interventions, they immediately knew that they should not approach and touch
the fence. The animals were also enabled to inspect the
outdoor enclosure through an opening secured with bars,
being released out gradually by groups of several individuals to test the functionality of electric fences and to teach
the group to go back into the indoor quarters routinely. In
August, releasing the entire group became possible.
Moved to Chitwan were in September 2010 the Asian
black bears as well - male Max (born 1989) and female
Olina (born 1988), who, after twenty years of being held in
old and non-compliant premises, lived to see new settings
too. Even these had first to get used to the indoor space
and the electric fence. In early October, they were admitted
into the enclosure, which first took place without the presence of langurs. Those, however, were enabled to watch
the bears through the bar window. Male Balu responded to
the bears by "barking". After two days, both of the species
were released into the enclosure. Langurs climbed up the
trees and watched the bears, while bears were ignoring
the primates and enjoyed the outdoor enclosure. Getting
used to coexisting together was running gradually; the primates were initially respecting the bears, observing some
distance, but then the distance began to reduce.
Feeding bears and langurs takes place in the enclosure on
a periodical basis, even several times per day during the
high season. The animals are lured to come in front of the
glass view, where observed by the visitors from close.
The langurs and the bears soon got used to improved standards that the enclosure offers. Now they even use the
lake, bathing in which being something that the bears love.
In 2011, there was a birth of four juveniles within the langur group. Unfortunately, one of the babies died. The next
year, 2012, the offspring counted four young as well, while
Hulman posvátný (Semnopithecus entellus)
62
63
Makak lví (Macaca silenus):
36 let chovu v Zoo Ostrava
Jana Kanichová
Do Ostravy byl poprvé dovezen makak lví v říjnu 1978
(samec Bubik ze Zoo Liberec). O měsíc později přicestovaly 2 samice z Drážďan (12letá Vicki pocházející z přírody a 3letá Cacile, jejíž rodiče taktéž pocházeli z Indie).
Do Drážďan byla v roce 1967 dovezena 4 velmi malá mláďata makaků lvích – Vicki, rodiče Cacile + 1. Zajímavé je,
že všichni tito 4 jedinci se dožili 20-24 let, i když psychicky
určitě nebyli v pohodě, protože do zoo přicestovali sami,
bez dospělců. O tom, kolik mláďat a za jakých podmínek
cestu od obchodních společností do tehdejších zoo nepřežilo, můžeme jen spekulovat. Kdysi byla tato praxe běžná,
dnes jsou transporty zvířat pečlivě plánovány s ohledem
na potřeby zvířat a z přírody se makakové lví nevozí vůbec.
Ostravskou zoo prošlo celkem 6 chovných samců. Každý z nich po sobě nechal několik potomků, ale ne všichni
nakonec předali geny svých otců dále. Nejagresivnějším
samcem, který zabil či zranil několik samic a mláďat, byl
samec Norton (kvůli své agresivitě a následné izolaci,
ke které by došlo po odchodu ze skupiny, byl tento samec eutanázován. Takovýto samec nemůže být zařazen
do jiné skupiny, a proto by zůstal sám, což by pro sociálně žijící zvíře bylo nejhorším týráním). Naopak největší
radost máme z vyrovnaného současného samce Nagara,
který už zplodil mnoho potomků a je to poprvé, co u tohoto
druhu makaka pozorujeme samčí opakující se péči o některá mláďata obou pohlaví (a to i ve věku 1,5 let). Matky
těchto mláďat mu plně důvěřují a několikrát se stalo, když
Reprodukce samic v Zoo Ostrava
samice
počet mláďat
přežilo do dospělosti
předávají dále geny
Vicki
Cacile
Bětka
Cindy
Dáda
Fifi
Gaudí
Jaira
Kérala
Mudi
Nadu
Orissa
1
2
14
2
12
4
1
4
5
4
4
2
0
2
9
0
6
0
0
0
5
4
2
2
0
1
1
0
3
0
0
0
1
0
0
0
(0,0,1)
(1,1)
(5,8,1)
(0,2)
(7,5)
(3,0,1)
(1,0)
(3,1)
(4,1)
(1,3)
(1,3)
(0,2)
(1,1)
(5,4)
(2,4)
(4,1) z toho 1,0 ještě mládě
(1,3) z toho 1,1 ještě mládě
(1,1) z toho 1,0 ještě mládě
(0,2) z toho 0,1 ještě mládě
Bohužel Vicki měla pouze 1 mrtvě narozené mládě, tudíž
se její geny do populace makaků lvích vůbec nepromítly.
Naštěstí mladší Cacile porodila 2 mláďata, která přežila
do dospělosti, ovšem rozmnožovala se pouze dcera Bětka, která se stala zakladatelkou „ostravské“ linie. Bohužel,
i když porodila 14x (viz tabulka) a více jejich dcer se rozmnožovalo, geny dál předává jen její dcera Dada. Ostatní
dcery rodily buď mrtvá mláďata, nebo se jejich mláďata
nedožila dospělosti. Ony samy uhynuly velmi mladé, většinou na poporodní komplikace nebo následkem útoku
samce v nové skupině. Mnoho věcí jsme zavinili i my, když
jsme v dobré víře zasahovali do chodu skupin (viz následný
text o chybách v chovu).
64
(0,1)
(0,1)
(0,3)
(0,1)
byla nejistá situace (např. ošetřovatel v blízkosti klece), tak
samec Nagar přenesl mládě k matce. Bohužel, i když je
tento samec úžasný (nejen v péči o mláďata) bude muset
zhruba za 2 roky odejít ze skupiny, aby jej vystřídal další
nepříbuzný samec. Postupně totiž začínají pohlavně dospívat Nagarovy dcery.
První říje u mladých samic nastávají ve věku asi 3 let
a v Ostravě máme zkušenost, že nejčastěji mívají první
porody samice ve věku zhruba 4,5 let. Je to samozřejmě
ovlivněno složením skupiny, důležitá je přítomnost samce☺ nebo mohla být samice zrovna v období prvních říjí
65
Reprodukce samců v Zoo Ostrava
samec
počet mláďat
přežilo do dospělosti
předávají dále geny
Bubík
Vandy
Ico
Wuppi
Norton
Nagar
4 (1,2,1)
9 (3,6)
9 (7,2)
9 (4,4,1)
4 (1,3)
17 (8,9)
2 (1,1)
7 (3,4)
4 (3,1)
2 (0,2)
4 (1,3)
12 (6,6) - některé ještě nedospělé
1
2
0
1
3
0
přemístěna do jiné skupiny a tudíž ji nějaký čas trvalo „sžití“
s novým samcem…
Podle našich zkušeností je základem všeho správná sociální
struktura skupiny, kdy samice zůstávají ve skupině a průběžně odcházejí dospívající samci a mění se chovní samci
(zhruba co 5 let). Pokud jsou ve skupině babičky, matky, dcery či tety, je rozmnožování téměř zaručeno a snižují se meziporodové intervaly, protože matky nemusejí investovat tolik
energie do svých potomků a říje (obzvlášť u dominantnějších
samic) přichází dříve (i 0,5 roku po porodu). Je to vynikající
pro vývoj mláďat - mohou se tak naučit veškeré potřebné
chování proto, aby vedly kvalitní život, kde je samozřejmě
základem reprodukce.
Umělé odchovy makaků lvích jsou nepřípustné – z takovýchto zvířat vyrostou psychičtí mrzáci, kteří nebudou
umět komunikovat se svými druhy a mohou sami způsobit mnoho zranění či úmrtí ve skupinách, kam se takovéto
jedince bude snažit člověk zařadit a ve skupinách bude
přetrvávat stres a zkratové chování. Dříve byly umělé odchovy celkem běžné, ale tehdy nebyl dostatek informací
a zkušeností. Vzhledem k informacím, které si každý chovatel dnes může zjistit, je nemožné odchovávat zvířata
uměle, obzvlášť ne sociálně žijící druhy. Mnohdy ovšem
za rozhodnutím uměle odchovávat stojí lidský alibismus.
Umělé odchovy jsou odůvodnitelné pouze u druhů, kterých už zbývá jen pár kusů a nikoli při větších populacích,
jako je např. makak lví – evropská populace je okolo 350
jedinců, americká okolo 80 jedinců (americká ovšem má
klesající tendenci).
66
věk při prvním porodu
Cacile
Bětka
Cindy
Dáda
Fifi
Gaudí
Jaira
Kérala
Mudi
Nadu
Orissa
6,9 let
4 roky (první byl ale potrat)
5,4 roku
4,2 roku
4,6 roku
4 roky
4,2 roky
4,7 roku
5,2 roku
4,7 roku
4,10 roku
(0,1)
(1,1)
(0,1) - pokračuje v Plzni
(0,3)
V současné době máme v Ostravě nádhernou 18tičlennou
skupinu, kterou chováme ve starém kruhovém pavilonu, kde
mají dva vnitřní prostory (88 m3) a dva venkovní prostory
(167 m3), které jsou neustále propojeny, ale zeď tvoří vizuální
zábranu, takže když se chce submisivní jedinec schovat před
dominantnějším tak nemá problém, ale pořád je se skupinou.
Teplota v ubikacích se pohybuje mezi 20-23 °C (je to ovlivněno i tím, že v pavilonu primátů jsou choulostivější druhy, které
potřebují vyšší teplotu). V novém pavilonu, který pro makaky
lví připravujeme, budeme teplotu udržovat do 20 °C. Nově připravovanými prostorami budou jak vnitřní ubikace, tak klecové výběhy, ale nově bude pro makaky přístupný velký přírodní
výběh (viz vizualizace). Makakové mají a budou mít do venkovních výběhů trvalý přístup i za sněhu a mrazu.
Všechny primáty v Ostravě se snažíme udržovat v dobré kondici. Krmná dávka se v průběhu let měnila a postupně z ní
byly vyřazeny potraviny, které jsou oblíbené u člověka, ale primátům mohou velmi ublížit (nikoho nehaním, kdysi se takto
krmilo všude a nebyly informace). Takže krupice, pudink, veka,
marmeláda, kakao atd. byly vyřazeny. Už několik let se krmná
dávka makaků skládá ze zeleniny a ovoce, primátích granulí,
různých semen, živočišné bílkoviny (kuřecí či hovězí maso,
ryby, nízkotučný jogurt, tvaroh a vařené vejce). V minimálním
množství dostávají vařené luštěniny a obiloviny. Nezbytnou
součástí jídelníčku je také hmyz (cvrčci, zofobasi, mouční
červi, švábi). Dostávají také větve (hodně atraktivní je pro ně
hlavně kůra), případně trávu.
◼
Zapojení samic do reprodukce
samice
Časové rozmezí mezi jednotlivými porody samice
(pouze u přeživších mláďat)
2473 dní
?
1955 dní
1496 dní
1663 dní
1459 dní
1522 dní
1655 dní
1894 dní
1683 dní
1765 dní
(nejmladší)
samice
meziporodový interval (měsíce)
meziporodový interval (dny)
Cacile
Bětka
26
18
14
829
553
422
12
347
24
731
13
403
15
459
17
21
528
630
21
661
23
692
20
614
15
15
476
453
15
466
25
29
776
888
18
555
27
821
20
22
610
662
Dáda
Mudi
Kerala
Nadu
Orissa
Současné složení ostravské skupiny
pohlaví
jméno
datum narození
věk
F
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
F
M
F
F
M
M
M
Bětka
Dáda
Nagar
Kerala
Mudi
Nadu
Orissa
Rangia
Tanda
Umbraj
Vidisha
Wapi
Yenur
Zalki
Attani
Bilgi
Corbett
Damarai
18. 9. 1984
29. 6. 1994
6. 1. 2000
18. 12. 2000
2. 11. 2004
1. 7. 2005
25. 8. 2006
10. 1. 2010
27. 12. 2010
10. 2. 2011
1. 5. 2011
26. 6. 2011
30. 7. 2011
28. 7. 2012
19. 4. 2013
19. 7. 2013
29. 10. 2013
6. 11. 2013
29
19
14
13
9
8
7
4
3
3
3
2
2
1
1
0
0
0
67
Lion-tailed macaques (Macaca silenus):
36 years in Ostrava Zoo
Jana Kanichová
The very first Lion-tailed macaque arrived to Ostrava in October 1978 (male Bubík from Liberec Zoo). Two wild-born
females (12 years old female Vicki and 3 years old Cacile)
arrived from Dresden Zoo one month later. Unfortunately,
Vicki had only one stillbirth. Cacile gave birth to two offspring, one of those – female „Bětka“ became the founder
of the Ostrava breeding.
In total, there were 6 different breeding males in the history
of Ostrava Zoo. All of them sired several offspring but only
few passed their genes to other generations. The most aggressive one, killing several females and offspring as well,
was Norton. He was euthanized later on because of his aggression. Such a male could not be placed in any group and
he would have to spent rest of his life alone. The best male
we ever had is our current male Nagar. We are observing
infant care from the side of a male for the first time. Although
this male is a very good father, he will have to leave the
group and be replaced by an unrelated male in two years.
higher temperatures). The new Lion-tailed macaques exhibit
should have temperature up to 20 °C.
All primates in Ostrava Zoo are carefully monitored with
respect to their body condition. The diet of Lion-tailed
macaques consists of vegetable, fruit, primate pellets, various seeds, protein (chicken or beef meat, fish, low-fat yoghurt, cottage cheese, boiled eggs). A vital component is
also insect (cricket, zoophobias, mealworm, cockroach) and
branches (including bark) or grass.
◼
The most important aspect of successful breeding is the
proper social structure - females should stay in natal group,
breeding males should be replaced approx. every 5 years.
When there are more females present, the breeding is
granted and the inter-birth interval gets shorter. Mothers do
not have to invest that much into their offspring and heat
comes in (mainly dominant) females earlier (even 6 months
after delivery). Living in huge group is great for the development of all offspring. They can learn all behavioural aspects
needed for their future high-quality life based on further reproduction.
Hand-rearing of Lion-tailed macaques is unacceptable
- such individuals are psychically deprived unable to
communicate with other animals. They can cause a lot
of injuries or deaths within the group. Hand-rearing can
be applied only in those species, where there are only
few individuals left. The European population of Liontailed macaques consists of 350 individuals, the American one around 80 individuals with decreasing population trend.
At the moment, we keep a group of 18 individuals in an
old primate house with two indoor (88 m3) and two outdoor
(167 m3) enclosures. All the enclosures are connected, the
wall creating a visual barrier so that submissive individuals
can hide from the dominant ones without leaving the group.
The temperature indoor varies between 20-23 °C (the primate house is inhabited by other primate species needing
68
69
„Poučme se z chyb a snažme se je
neopakovat“ – ostravské chyby
v chovu makaků lvích
Jana Kanichová
Již 17 let se intenzivně věnuji tomuto druhu přímo (na pozici ošetřovatelky, navíc jsem měla štěstí pobývat týden
ve Western Ghatu u 2 skupin makaků lvích) a musím uznat,
že jsme během 36 let chovu v Ostravě nadělali spoustu
chyb, které leckdy skončily stresem, zraněním či smrtí některých z makaků. Zažili jsme lecjaké situace a snažíme
se si z těchto chyb vzít ponaučení. Proto bych byla ráda,
aby se tyto zkušenosti dostaly i mezi ostatní ošetřovatele
opic, zejména chovatele starosvětských primátů v jiných
zoo. Chybujeme všichni a ještě určitě chybovat budeme,
ale není třeba opakovat chyby, které už se staly.
Krátké shrnutí chovu z Ostravy:
V roce 1978 jsme začínali s jednou malou skupinou, které se víceméně dařilo (nemáme také dostatek informací z této doby). V roce 1997 jsme dovezli nového samce
a spojili ho se dvěma dorůstajícími samicemi (sestry), tím
jsme vytvořili 2 skupiny (původní a novou). V roce 2007
jsme se rozhodli, že sloučíme 2 chovné skupiny (1,2+1,3)
a (0,2+1,1) a ve stejném pavilonu necháme 4 pohlavně
dospělé samce-bratry (aby provokovali chovnou skupinu
k lepší reprodukci). V roce 2011 jsme se rozhodli, že budeme chovat už jen 1 chovnou skupinu, samčí skupinu jsme
přemístili částečně do jiné zoo, 1 samec uhynul při odběrech krve před transportem a 1 byl později eutanázován.
Od roku 1978 do roku 2014 se v Ostravě narodilo 55 mláďat (26,26,3) a přežilo 35 mláďat (17,18).
Hlavní chyby, které jsme u nás doposud udělali
První chyba
První mládě starší sestry v nově vytvořené skupině se
ve věku 1,5 měsíce začalo hlasitě ozývat, méně se pohybovalo. Zkontrolovali jsme matku (odchyt), zda má mléko
(měla dostatek). Mládě bylo dále skleslejší. Odebrali jsme
ho na umělý odchov, mládě ale do tří dnů uhynulo. Matka
uhynula při druhém porodu. V současnosti je nám jasné, že jsme mládě měli nechat u matky, aby se z toho
dostalo samo, nebo aby u matky uhynulo. Bylo by to
70
přirozené. Zásahem jsme způsobili stres všem ve skupině a pravděpodobně i smrt mláděte.
Druhá chyba
Aby se nepářila sestra s bratrem, oddělili jsme při první
říji mladou samici na období říje mimo skupinu. Samice
byla od té doby psychicky narušená, škubala chlupy sobě
i všem členům skupiny. Později 4x porodila, vždy mrtvé
mládě, při posledním porodu uhynula. Od té doby jsme
tuto hrubou chybu nikdy neopakovali – dorůstající
samci odcházejí ze skupiny. Samici nikdy neoddělujeme samotnou ze skupiny. Při transportu by odcházely
samice 2 (matka + dcera nebo sestry). Oddělování při
nemoci neexistuje. I pokousané nebo nemocné zvíře
necháváme ve skupině, kde zvíře situaci lépe zvládá,
není ve stresu z osamocení a vždy jsou ve skupině
jedinci, kteří např. zranění dotyčnému zvířeti ošetřují atd. Při nutném ošetření či aplikaci injekce zvíře
odchytáváme jen na nezbytnou dobu a vracíme zpět
do skupiny. Pro zvíře i skupinu je to krátkodobý stres,
oddělení by byl dlouhodobý stres s nejistým zpětným
zařazením do skupiny.
Třetí chyba
Za dobu chovu makaků jsme zkusili více variant s nadbývajícími samci: spojování nepříbuzných kastrovaných
samců, spojování nekastrovaných samců, spojování mimo
dosah jiné skupiny makaků. Vše marně – i kastrovaní samci se nesnesou, dlouhodobě nefungují, zvířata psychicky
trpí. Jedinou výjimkou je oddělení nedorostlých bratrů ze
skupiny. I v této situaci, když bratří dospějí, dochází k šarvátkám a zraněním. Proto je lepší postupně vykousané
samce eutanázovat. Pokud jsou geneticky cenní, je rolí
koordinátora přednostně takovéto samce umístit do chovných skupin či upozornit zoo na „jedinečnost“ tohoto
jedince (v mnoha případech je to bohužel zatím utopie,
vstupuje do toho vždy lidský faktor). Nikdy nepoužíváme
antikoncepci (ani u jednoho pohlaví). Jsme přesvědčeni, že hormonální ovlivňování zvířat je pouze zásah
do života zvířat, protože hormonální hladiny nejsou
přirozené (i u lidské antikoncepce se vedou neustálé
71
polemiky...), každá samice se navíc musí rozmnožovat,
aby bylo vše ok jak z psychické, tak z fyzické stránky.
Chyby, které se tváří jako malé, přitom
mohou způsobit vážné problémy:
Enrichment nepoužíváme (samozřejmě za enrichment nepovažuji rozmísťování potravy po ubikaci, podávání větví jak
kvůli pohybu, tak pro potravu, či jiné podobné aktivity, které
považuji za vyplnění základních potřeb primátů, a měly by
být samozřejmostí nikoli nástavbou). Jsme přesvědčeni, že
pokud zvíře žije ve skupině, uměle člověkem vytvořený enrichment může vyvolat ve skupině spíše agresi. Nejlepším
a nejpřirozenějším enrichmentem jsou porody a odchovy mláďat ve skupinách (i kdyby se později mladí samci
eutanázovali. V budoucnu může dojít i k situaci, že se
budou muset eutanázovat i nadbytečné samice).
• Při krmení je velice důležité, aby si personál uvědomil, že je třeba v co nejkratším čase rozházet krmení
po celé ploše ubikací a odejít, aby došlo mezi zvířaty k co
nejmenšímu stresu v tzv. boji o potravu, kdy si dominantní jedinci uzurpují nejlepší potravu a pokud je submisivní
jedinec námi donucen jít blíže pro potravu k dominantnímu (když se dává krmení „na kupky“, v tragickém případě na 1 „kupku“), dojde pravděpodobně k nadbytečné
rvačce s různými následky.
Čtvrtá chyba
Připojování jiných samic do druhé chovné skupiny. Připojovali jsme 0,2+1,1 do chovné skupiny. Přežila jen stará samice, která až po několika letech od spojení má ve skupině
relativní klid a občas ji groominguje dominantní samice,
občas se o ni zajímají hravá mláďata, nicméně i po tolika
letech spí sama v jiném kotci než původní skupina. Při jakémkoli rozruchu ve skupině se stává terčem vybíjení agresivit ve skupině, spíše ze strany samic. Připojované samice
pocházely z této chovné skupiny, během veškeré doby se
viděly i slyšely v rámci kruhového pavilonu, ale i přesto už je
nebraly samice z chovné skupiny jako příbuzné. Ponaučení: neoddělovat jakékoli členy ze skupiny s úmyslem, že
půjdou začlenit zpět.
Pátá chyba
V žádném případě pořizovat do skupiny mladé samce.
I v přírodě se mladí samci „jen tak“ k otcovství nedostanou
a obzvlášť v lidské péči, kdy jsou v limitovaných prostorách,
nemohou být psychicky vyzrálí, aby nenadělali ve skupině
škody. Mají také „nadbytek energie“, což vede k napětí
a agresi ve skupině. Pokud nastane situace jako např. v Liberci, může jeden nevyzrálý samec ovlivnit další chování samic např. v době říje, odchovu atd., nemluvě o zabití cenných
samic. K naší ostravské skupině jsme v roce 2004 dovezli
7,5letého samce Nortona, který se hned po spojení „uvedl“
infanticidou 10 měsíčního samce, s čímž jsme ale počítali.
Jeho pobyt u nás trval 5 let. Ve skupině panovala nervozita,
samec napadal samice i mláďata (nejen nově příchozí, ale
i své). Některé z nich zabil. Samec pocházel z Apenheulu.
Kvůli jeho chování byl později eutanázován.
V současné době máme chovnou skupinu, kde je chovným
samcem Nagar, který je psychicky vyzrálý, klidný a velice
tolerantní k mláďatům. Dokonce si velice oblíbil jednu svou
dceru a tu už od útlého věku až do 15 měsíců nosil na břiše
(v současnosti nosí na břiše i své další 3 syny). Malá dcera
ho i sama vyhledávala a lezla mu na břicho, a to nejen při
nenadálém rozruchu, ale i v klidu ve skupině. Samec často malou samičku přinesl k její matce na břiše. Do skupiny
přišel v 9,5 letech ze Zoo Lisabon, narodil se v Singapuru.
Už zplodil 17 mláďat, z čehož pouze 5 se narodilo mrtvých.
Ostatní vyrůstají v pohodové 18tičlenné skupině.
72
•
Nikdy by ošetřovatel neměl zvířata žijící ve skupinách
krmit z ruky. Opět pouze způsobí agresi mezi jedinci. Měl
by si uvědomit, že on (ošetřovatel) vzápětí odejde, ale
ve skupině si to mezi sebou opět musejí jedinci „vyříkat“.
• Nesnažit se se zvířaty komunikovat „jejich řečí“, nikdy
jejich grimasy nebudeme umět napodobit 100% a grimasa, která se nám zdá pořád stejná, může mít mnoho
významů. Jejich grimasy mohou mít jen drobné odchylky, které člověk nepostřehne a vysvětlí si podstatu úplně
jinak (to se týká i zvuků).
• Nedráždit (týká se to nejen návštěvníků, ale i některých
zaměstnanců zoo, a ty je třeba neustále napomínat a vysvětlovat, že většinou drážděním akorát zvýšíme agresi
dominantních jedinců a ti si poté vybíjejí agresi na submisivních jedincích, protože na „dráždiče“ nemohou –
a může dojít i k zabití ve skupině. Při takovémto vysvětlení se většinou lidé začnou upřímně omlouvat, že jim to
nedošlo, je to účinné – dojde jim, že oni můžou způsobit
smrt zvířete, ale hlavně je to pravdivé).
Můj závěr ze 17leté praxe s primáty (mimo lidoopy)
Závěr k chovu:
I když se to asi mnoha ošetřovatelům nebude líbit, nejdůležitější pro dobrou chovatelskou práci s primáty je NEVMĚŠOVÁNÍ SE. Dobrý ošetřovatel by se měl smířit s tím, že primátům nerozumí (a nikdy nebude rozumět) natolik, aby se mohl
vměšovat do jejich života.
Kompaktní skupina funguje na základě filopatričnosti samic
a příchodu vyzrálého samce do skupiny. Nebála bych se
do skupin samic zařazovat starší samce, klidně 20leté, aby
ještě předali své geny a přirozeně uhynuli nebo byli „odejiti“
ze skupiny. Pokud reprodukce v takto strukturované skupině
nefunguje, na nic nečekat a vyměnit samce. Pro zdraví samice je přirozené se pravidelně rozmnožovat. Nikdy do skupin nezařazovat uměle odchované jedince, nedělat umělé
odchovy a odmítnutá mláďata nechat uhynout ve skupině,
popřípadě mláďata eutanázovat. Čím dříve se toto stane
přirozenou součástí chovu, tím spíše si na to „útlocitnější“
ošetřovatelé zvyknou. Protože jen takto vytvoříme fungující
populaci. Kolegové si musí zvyknout, že nejde o jedince, ale
o populaci, aby zoo mohly plnit jedno ze svých poslání, což
je udržovat co nejzdravější populaci/genofond.
Pro nás je největším úkolem sestavit skupiny tak, aby byl
zachován systém (alespoň pokud to jde) jako v přírodě (filopatričnost), nechat je rozmnožit se do velkých skupin (aby si
vytvářeli svůj „enrichment“ v podobě mláďat a jejich působením ve skupině), krmit je vhodnou potravou ve vhodném
množství (aby nebyli obézní nebo podvyživení), brát ohledy
na jednotlivé druhy (např. je špatné, když se poloopicím, které se řídí čichem, každý den vystříkává jejich ubikace a smývají se jejich značky – představte si, že by vám někdo každý
den stěhoval ve vašem bytě nábytek...), zasahovat do skupiny jen při nezbytně nutných situacích (čipování, ošetření
„devastačních“ zranění nebo delší dobu nehojících se ran
spojených s jinými příznaky...), zvyknout si na to, že eutanázie je součástí chovu a spíše se přiučit (pokud to jde) při
pitvách zvířat, dokumentovat a zapisovat si veškeré postřehy
ze života svých svěřenců, aby se tyto informace dostávaly
i mezi jiné ošetřovatele primátů (i v jiných zoo) a zmenšovalo
se tak množství opakujících se chyb. A hlavně POZOROVAT,
POZOROVAT, POZOROVAT!
◼
• Při spojování zvířat nebo neklidné situaci ve skupině je
dobré navýšit krmnou dávku, ale ne dobrotkami (ovoce),
ale hlavně méně oblíbenou potravou (zelenina), aby se
submisivní jedinci dostali k potravě bez problémů a aby
díky ovoci nedocházelo k agresi (většinou zvířata začnou
běhat po ubikacích a hledají své nejoblíbenější kousky
potravy a podřízení jedinci neví, co si mohou „dovolit“),
ale když ví, že nic zvláštního nedostanou, tak není při
hledání potravy takový rozruch. S úpravou dávky by se
mělo začít už před spojováním, aby na to zvířata byla
zvyklá. NEMĚJTE OBAVY – ONI TO BEZ OVOCE VYDRŽÍ
☺.
• Systém krmení je dobrý udržovat stejný nebo podobný
(mnohdy se stává, že každý ošetřovatel má jiný styl krmení – přivírání zvířat na krmení, „kupičkování“ potravy
atd.). Jiný systém podle mě není enrichmentem, ale vystresování zvířat před jejich nejdůležitější a nejočekávanější činností – jídlem. Submisivní jedinci jsou opět vystaveni stresu a mají menší šanci se se situací vyrovnat
a mají menší šanci se v klidu nažrat.
73
"Learn from mistakes and try to
avoid repeat them": what was done
wrong in lion-tailed
macaque management in Ostrava
Jana Kanichová
My 17 years spent by managing this species as part of my
position and the lucky opportunity of staying a week in Western Ghats near two groups of lion-tailed macaques have
made me to admit that we made a lot of mistakes, which
sometimes resulted in stress, injury, or even death of some
macaques. We came through diverse lessons from which we
are now trying to learn. Thus, I would like to transfer our
experience to the community of Old World primate keepers
and managers in other zoos in order to avoid repeating the
mistakes that may have already happened.
Brief review of the history of the management at Ostrava
Zoo
In 1978, Ostrava team started with a single small group
which more or less was thriving, according to available information. In 1997, a new male was brought in and joined
two young adult females (sisters), which formed a second breeding group. In 2007, both groups (1.2 & 1.3) and
(0.2 & 1.1) were combined, leaving four sexually mature
male (brothers) to stay at the same animal house in order to
stimulate the breeding group to reproduce better. From 2011
onwards, only a single breeding group remained. A part of
the male group was transferred to another zoo, one of the
males died during blood sampling before transported, and
one was euthanised later on. A total of 55 (26.26.3) young
were born in Ostrava in 1978-2014, with 35 (17.18) surviving.
The main mistakes made so far in Ostrava
Mistake #1
The first juvenile in the newly formed group began to make
itself heard loudly when 1.5 months old, while moving less
than normally. Having caught the mother, we found that she
had enough milk, the young one however continued to be
torpid. After removing the baby for artificial rearing, it died
within three days. The mother died at her second birth. Now
we know that we should have retained the baby with
the mother, letting it to cope with the condition without
assistance or die while kept with the mother - briefly
speaking, to undergo a natural process. The intervention
caused stress to the entire group and probably the death
of the young too.
74
Mistake #2
To prevent a "sister mating with brother" situation, we
separated a young female from the group for the period of
oestrus. The female was since mentally disturbed, plucking
hairs of her own as well as of all the group members. Later
on, she gave four births with a stillborn baby at each occasion and died at the last birth. Since then we have never let
such a gross mistake to repeat - it is growing-up males
who leaves the group. Females are never separated to
stay alone. When transported, two females were leaving at a time, i.e. either mother with daughter, or two
sisters. There is never separation during an illness. Even
bitten or sick animals are allowed to stay in the group,
where the animal is able to handle the situation better
and does not suffer the stress of loneliness - moreover,
individuals in the group may provide treatment etc. to
injured animals. Where a treatment or injection is required, the animal is trapped only for the necessary time
and then comes back to the group.
Mistake #3: We tested several variants with surplus
males: putting together unrelated castrated/non-castrated
males or joining the males together off the other group of
macaques. No effect at all - even castrated males will not
mix well, the situation does not work in the long term, and
there is mental suffering. Separating sub-adult brothers from
the group is the only exception. Even this situation, however,
results in fights and injuries once male siblings become
adult. Euthanasia is thus a better alternative if a male
is being driven out from the group due to space issues.
We never use contraception (for either of the genders).
Influencing animals hormonally is a mere intervention
in the animal lives, hormone levels are not natural (controversy surrounds even human contraception...). In addition, each female needs to reproduce to maintain her
mental and physical well-being.
Enrichment is not used (enrichment refers to distributing
food around the facility, giving tree twigs or other similar
activities that meet the basic needs of primates and should
be obvious). If an animal lives within a group, any artificial enrichment can cause rather aggression in the group.
Birth-giving and rearing in groups are the best and most
natural forms enrichment (even if the young males are
75
euthanised any later). It might happen in the future, that
even surplus females will need to be euthanised.
Mistake #4
Adding new females in the second breeding group. 0.2 & 1.1
were being added into the breeding group. Only an old female
survived; it took however several years before she was able
to get some rest after being added to the group. Sometimes
groomed by the dominant female, sometimes becoming an
object of interest for playful offspring, this animal still sleeps
alone in a different indoor enclosure than that of the original group even after so many years. If there is any unrest
amongst the group members, the female becomes the target
of venting aggressive behaviour in the group, which generally occurs from females. The added females were originating from this breeding group. Even though the animals had
had visual and acoustic contacts between each other within
the circle-shaped house all this time, the females from the
breeding group no longer perceived the newcomers as relatives. The lesson learned: DO NOT separate any member
from the group with the intention of the possibility of
putting them back.
Mistake #5
Taking young males into the group. Even in the wild, a chance
of becoming a sire will be nothing easy for a young male;
captivity is even more relevant case where damage can be
done to the group due to limited space and lack of opportunity
for the male to become emotionally mature. They also have
too much energy to discharge, which leads to tension and
aggression in the group. A single immature male can affect
the behaviour of females, such as during oestrus or rearing;
eventually, it may kill a valuable female. An imported male
Norton was added to the group. Immediately after this, the
7.5 year old animal "introduced" itself by an infanticide of
a 10-month old male whom we expected to become a breeding animal. Norton was kept at the zoo for five years. There
was nervousness inside the group, with the male attacking
both females and young animals (whether newcomers or his
own offspring). Some of them it even killed which was the
reason for euthanasing the male later on. Currently, there is
a group with a sire called Nagar. Having arrived when he was
9.5 years old, the animal is mentally mature, calm and highly
tolerant of young animals - some of the offspring it wears on
his belly, not just when a there is a sudden commotion, but
even in the moments of rest in the group). The male sired 17
descendants of which only five were born dead, while others
grow up in a relaxed group of 18 members.
Mistakes that seem to be minor, but
still can cause serious problems:
• Scattering feedstuffs within the shortest possible time
and throughout the surface of the quarters, not just at
a single place, is of utmost importance. This relieves
the tension among the animals when fighting for food,
with the dominant individuals taking the best food. In
addition, forcing submissive individuals to come closer
76
to dominant ones to get food will likely result in a battle
with various consequences.
• Animals ranging in groups should never be fed from
one's hand since this too will cause aggression between
individuals. The keeper then leaves, but the group members will have to "talk it out" with each other.
• Do not try to communicate with animals using "their
language" - you can never mimic them truly; more importantly, facial expressions that seem to be identical to
us can have many meanings (this applies to sounds as
well!).
• Do not tease the animals. This does not apply to visitors only, but even to some staff members! This will only
increase aggression in dominant individuals, these subsequently venting aggressions towards submissive individuals since they are unable to do so against the teasing
person; as a result, killing may occur in the group. When
this is explained, people will usually start apologising
that they were not assuming they could have caused
death of an animal.
any obesity or malnourishment; considering species-specific issues (This refers to e.g. bad practice of daily washing facilities of smell-sensitive prosimians, thus destroying
their marks. By the way, imagine that someone is moving
your furniture at home on a daily basis!); interfering in the
group only when absolutely necessary (e.g. microchipping,
treatment of debilitating injuries or long-term non-healing
wounds associated with other signs); adjusting to the fact
that euthanasia is part of animal management and rather
learning (if possible) from post mortem exams of animals;
keeping records and taking notes of all observations seen in
the daily business of the creatures we nurse to enable passing information towards other primate keepers (including
those in other zoos), thus reducing the amount of recurring
mistakes. AND MOST IMPORTANTLY, ANIMAL OBSERVATION
IS KEY!
made to "retire". If reproduction does not work in a group so
structured, immediately replace the male. For the female to
be of good health, regular breeding is natural. Never include
hand-reared individuals in groups, never rear by hand and
let any refused young to die in the group; euthanasia is an
option as well. The sooner this becomes a standard part of
management, the more likely the "tender-hearted" adjust.
Only this will create a population that works well since the
goal is to preserve entire populations (rather than individuals), for zoos to be able to fulfil the one of their missions,
which is to maintain the population / gene pool as healthy
as can be.
◼
Breeder's conclusions
Compact groups work on the basis of female philopatricity
and mature males arriving in the group. Include older males
(maybe 20 years old!) into groups of females to enable the
males to pass on their genes before they die naturally or are
• When putting animals together or in any unrest in the
group, a good idea is to increase the ration by less favourite food (vegetables) - do not use goodies (e.g.
fruits) to allow submissive individuals to access the food
without problems whilst avoiding aggression. Typically,
the animals will begin to run around the quarters, looking for the most preferred treats. When that happens,
subordinate animals will not know what is "allowable",
but knowing they will not get anything special, there is
not such stirring in searching food. Adjusting the ration
should start before the action of putting together for the
animals to become accustomed. NO WORRIES - THEY
WILL DO WITHOUT FRUIT.☺
• Keeping the feeding system consistent, at least to some
extent, is recommended - it often happens that keepers' styles vary (e.g. changing animals for feeding, distributing food in small heaps, etc.). Alternating feeding
systems means no enrichment to me; rather, it is stressing the animals before their most important and most
anticipated activity - feeding. Submissive individuals are
exposed to stress while their chance to cope with the
situation and have some rest to feed is reduced.
My conclusion based on 17 years of experience with
managing primates (except great apes)
Many keepers are probably not going to like it, but no interfering is of the highest importance for good primate management. A good keeper should accept the fact that they
do not and never will understand primates so well to be able
to interfere in their lives. For us as animal managers, the
biggest task is setting up groups in order to keep the system
consistent with that in the wild (i.e., philopatricity) to the
greatest possible extent; allowing the animals to reproduce
to make large groups, thus creating their own "enrichment"
in the form of descendants and actions of those within the
group; feeding proper food in appropriate quantities to avoid
77
Vzdělávání a osvěta
Šárka Kalousková
Vzdělávání dětí a studentů
V roce 2013 realizovali pracovníci výukového centra Zoo
Ostrava celkem 273 výukových programů, kterých se
zúčastnilo 6911 dětí, z toho se uskutečnilo 45 programů pro 1037 dětí z mateřských škol a 228 programů pro
5874 žáků a studentů základních a středních škol z celého
Moravskoslezského kraje. V nabídce pro školy je celkem
42 výukových programů a 9 druhů pracovních listů. V novém školním roce 2013/2014 byla rozšířena programová
nabídka o 6 nových programů. Novinkou je i rozdělení výuky podle ročních období. Některé vybrané programy jsou
realizovány v daném období, některé po celý rok. Na začátku školního roku byly obeslány školy v Moravskoslezském kraji s aktuální nabídkou výukových programů, která
je pravidelně aktualizovaná i na webových stránkách zoo
v sekci Zoo pro školy.
Vědecký pracovník Zoo Ostrava kompletně zajišťoval odborný předmět „Behaviorální ekologie“ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (celkem 12 přednášek).
V rámci tohoto předmětu se 2. května uskutečnilo v Zoo
Ostrava i celodenní cvičení.
Přednášky pro dospělé
Osmým rokem pokračoval cyklus pravidelných odborných
přednášek pro veřejnost „Zajímavosti ze světa zoologie“.
Přednášky se konají pravidelně každou první středu v měsíci (vyjma letních prázdnin) od 16 hodin ve výukovém
centru zoo. V rámci cyklu přednášeli kromě pracovníků zoo
i odborníci z dalších institucí z celé ČR. Celkem 10 přednášek se zúčastnilo 408 zájemců.
Témata přednášek:
•
•
•
•
•
•
•
•
Včelí stezka v zoo
Bee path at the zoo
78
Copřineslrok2012(leden),
Pozoruhodnákojenívestínukoní(únor),
Kukačky–podvodníciznámíineznámí(březen),
VýzkumplazůaobojživelníkůvzápadníAmazonii(duben),
JihovýchodníAsievohrožení(květen)
(Ne)řádvsystémuptákůanebComáaraspolečného
s havranem (červen)
TygřinašichlesůanebVýzkumrysaostrovidaadalších
velkých šelem v Beskydech (září),
Pročjevtropechtolikdruhů:Rozumímevůbecdiverzitě? (říjen),
• Podnebísemění–včera,dnesizítra(listopad),
• Modrýtrojúhelník–ochrannáznámkadoupnýchstromů (prosinec).
Listopadová přednáška byla již podruhé zařazena do celostátního vědeckého festivalu na podporu popularizace
technických a přírodovědných oborů „Týden vědy a techniky“.
Přednášky pro veřejnost byly realizovány rovněž mimo
areál zoo, a to v městských knihovnách, domovech a klubech pro seniory a na dětských odděleních nemocnic v Ostravě, Opavě a v Havířově. Celkem 13 akcí se zúčastnilo
421 osob.
Soutěže pro školy
Ve spolupráci s Kruhem přátel zoo byly zorganizovány vědomostní soutěže pro žáky základních škol. Pro 1. stupeň
to byla soutěž Velká cena malých zoologů na téma Ochrana přírody, které se zúčastnilo 497 dětí. Pro 2. stupeň ZŠ
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií pak Soutěž mladých zoologů na téma Létající savci, které se zúčastnilo
2090 žáků, a Velká cena zoo na téma Savci Austrálie, které
se zúčastnilo 1855 žáků.
Konference pro učitele
V prosinci se uskutečnil 7. ročník konference „Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, výchově
a osvětě“ určené ředitelům škol a školských zařízení, koordinátorům environmentální výchovy, vyučujícím přírodovědně zaměřených předmětů, vedoucím přírodovědných
kroužků a dalším zájemcům. Konference se zúčastnilo
81 pedagogických pracovníků z celého Moravskoslezského kraje.
Akce pro veřejnost
Oddělení pro kontakt s veřejností ve spolupráci s dobrovolnými spolupracovníky zoo, příp. s dalšími subjekty
uspořádalo celkem 33 akcí pro veřejnost. Byly to např. Den
ptactva (6. 4.), Den Země (21. 4.), Den dětí (1. 6.), Den otců
(15. 6.), Medobraní a otevření Včelí stezky (23. 6.) Evropská noc pro netopýry (11. 9.), Den pro seniory a ČČK v zoo
(14. 9.), Den zvířat a Ekofilm v zoo (5. 10.), Lampionový
průvod (2. 11.), Strojení stromečků (14. 12.) ad. Poprvé
se uskutečnil Masopustní průvod v maskách (2. 3.), který
se u návštěvníků setkal s velkým zájmem. Další novinkou
79
byla podzimní akce u příležitosti mezinárodního Dne stromů
(20. 10.), při které byli mimo jiné návštěvníci zapojeni do výsadby stromků v areálu zoo.
Kromě tradičních každoročně se konajících akcí se uskutečnila i řada akcí zařazených s ohledem na aktuální dění, nová
mláďata apod. Jednalo se o např. Rozloučení s tygřími bratry
(6. 1.), oslavu 2. narozenin sloní samičky Rashmi (13. 4.),
Velkou hroší oslavu spojenou se slavnostním pojmenováním
v červnu 2013 narozeného mláděte a oslavou narozenin
obou jeho rodičů (1. 9.) apod.
Komentované krmení
Od března do konce října probíhalo u návštěvníků oblíbené víkendové komentované krmení vybraných druhů zvířat,
od května do konce srpna pak každý den. Novinkou byla
komentovaná setkání u krokodýlů štítnatých v pavilonu Tanganika a varanů papuánských v pavilonu Papua, která probíhala jednou týdně.
Speciální prohlídky
Tradičně se během letních měsíců konaly sobotní komentované prohlídky po zavírací době. Nově pak byly v období
od května do října návštěvníkům nabídnuty komentované
prohlídky pěstebních skleníků. Zájemci tak měli možnost
každou první sobotu v měsíci nahlédnout do botanického
zázemí, které není běžně veřejnosti přístupné. Do skleníků
se podívalo bezmála 1000 lidí.
Příměstské tábory
Během letních prázdnin proběhly 3 turnusy letní školy v zoo.
Zúčastnilo se jich 90 dětí. Dále byl organizován příměstský tábor o podzimních prázdninách, kterého se zúčastnilo
36 dětí.
Kruh přátel zoo a jezdecký kroužek
Počet členů Kruhu je 49. Většina členů se významnou měrou
podílí na organizaci většiny akcí pro veřejnost, soutěží pro
děti, pomáhají při komentovaných prohlídkách, u dotykových
stolků. V roce 2013 navštěvovalo jezdecký kroužek 10 dětí.
Publikační činnost
V roce 2013 vydala Zoo Ostrava následující informačněvzdělávací materiály:
• Výroční zprávu Zoo Ostrava 2012,
• 7. ročník Evropské plemenné knihy hrocha obojživelného
(Hippopotamus amphibius),
• 2. ročník Evropské plemenné knihy wapiti sibiřského
(Cervus canadensis sibiricus),
• 1. ročník Evropské plemenné knihy siky vietnamského
(Cervus nippon pseudaxis),
• jarní a podzimní číslo časopisu Ostravský čolek,
• informační letáky (Zahrada blízká přírodě, Broukoviště,
Úmluva CITES).
80
Zoo Ostrava pravidelně přispívá do ostravského zpravodaje
EVVO „Jitrocel“ a Moravskoslezských EVVO listů.
Fundraising
V roce 2013 se podařilo získat další finance z Moravskoslezského kraje a programu Prazdroj lidem na realizaci některých zde zmíněných aktivit (vydání informačních materiálů,
vybudování interaktivních prvků v areálu zoo, konání některých akcí – přednášky pro veřejnost, konference pro učitele
ad.). Celkem to bylo 640 tis. Kč.
Nové informačně
v areálu
vzdělávací
prvky
V areálu zoo vzniklo díky získaným finančním prostředkům
několik informačně interaktivních prvků, které zábavnou
a interaktivní formou přibližují dětem i dospělým problematiku ochrany přírody i principy trvale udržitelného rozvoje.
• Hřbitov vyhubených zvířat (finanční podpora Moravskoslezského kraje) – prezentace vybraných druhů zvířat,
jež byly vyhubeny v nedávné minulosti v důsledku lidské
činnosti.
• Včelí stezka (finanční podpora Nadace OKD) – prezentace významu včel, zajímavosti ze života tohoto nejznámějšího zástupce společenského hmyzu.
• Hravě o přírodě (finanční podpora programu Prazdroj lidem) – interaktivní koutky, které zábavnou a hravou formou přibližují návštěvníkům zajímavosti ze světa zvířat
i rostlin.
Prostory Návštěvnického centra a nové restaurace byly využity pro prezentaci problematiky ohrožení jihovýchodní Asie
v rámci osvětové kampaně EAZA. Proto byla restaurace nazvána po vlajkovém zvířeti kampaně, tajemném kopytníku
jménem SAOLA. Nabízená jídla jsou připravována převážně
z místních surovin, bez palmového oleje a bez přídavku glutamátu a dalších dochucovadel.
Účast na dalších konferencích, seminářích a workshopech
• IV. setkání koordinátorů ekologické výchovy Moravskoslezského kraje pořádané Klubem ekologické výchovy
ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, zástupce Zoo
Ostrava přednesl na setkání příspěvek: „Voda jako životní prostředí“ (27. 2.),
• Mezinárodní konference vzdělávacích pracovníků zoo
(EAZA European Zoo Educators Conference), Burgers´Zoo,
Arnhem (Holandsko), zástupci Zoo Ostrava na konferenci
prezentovali vzdělávací aktivity u posteru na téma „Presentation of reintroduction projects to visitors at Ostrava
Zoo“ (4.-7. 3.),
• 2. odborný seminář „Muzeum – místo pro celoživotní environmentální vzdělávání“, zástupce Zoo Ostrava na semináři prezentoval aktuální nabídku výukových programů pro školy (12. 3.),
• Celokrajská konference environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty, Ostrava (19.-20. 6.).
▶
Mládě hrocha obojživelného (Hippopotamus amphibius)
81
Během roku pokračovala spolupráce s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Ostravskou univerzitou, Jihočeskou univerzitou i dalšími vysokými školami
a vědeckými institucemi.
Ostatní akce v zoo:
• speciální prohlídka zimní zoo pro koledníky Tříkrálové
sbírky – ve spolupráci s Charitou Ostrava (26. 1.),
• Nocsnů–7.ročníkspeciálníhovečeraprohandicapované děti, kterého se zúčastnilo přes 200 zájemců i řada
čelních představitelů města Ostravy (4. 9.),
• presstripproanglickénovinářeorganizovanýMagistrátem města Ostravy ve spolupráci s londýnskou pobočkou
CzechTourismu (14. 9.),
• denprosponzoryzoo(26.9.a3.10.),
• setkání členů vzdělávací a marketingové komise Unie
českých a slovenských zoologických zahrad (5.-7. 11.),
• pracovnísetkáníkprojektuNávratorlaskalníhodoČR
(11. 12.).
bezpečné manipulace se zvířaty. Důvodem je přibývání zásahů hasičů, při kterých musejí odchytávat a manipulovat
s nejrůznějšími zvířaty.
Firemní dobrovolníci
V roce 2013 Zoo Ostrava pokračovala ve spolupráci s o. s.
Byznys pro společnost na projektu firemního dobrovolnictví.
Během celého roku pomáhalo v zoo 235 pracovníků ze 14
firem zejména při úpravách expozic, natírání a s úklidovými
pracemi.
Poděkování
Závěrem bych chtěla poděkovat svým kolegům, kteří se významnou měrou podíleli na organizaci a realizaci všech akcí,
a také skupině dobrovolníků, kteří nezištně a odhodlaně řadu
let pomáhají při konání většiny akcí pro veřejnost.
◼
A total of 33 events were organised by the zoo's public relations department that teamed up with volunteers. They
included, for instance, Day of Birdlife (6 April), Earth's Day
(21 April), Children's Day (1 June), Honey Festival (23 June),
European Bat Night (11 September), Seniors Day (14 September), Animals Day (5 October), Chinese Lantern Parade
(2 November), Decorating Christmas Trees (14 December)
and others. Events held for the first time involved Carnival
at the Zoo (2 March) and a festival to celebrate the International Day of Trees (20 October). In addition to established
events, a number of others were held on various occasions,
such as the celebration of the second birthday of Rashmi
the elephant female (13 April), Great Hippo Celebration (1
September) etc.
Narrated feeding shows and special
tours
Much-favoured narrated animal demonstrations for visitors
were underway on weekends from March to October and on
a daily basis from May until the end of August and featured
particular animal species. There were innovations of including narrated meetings at African slender-snouted crocodile
and crocodile monitor exhibits, which took place once per
week. During the summertime, evening guided tours were
underway every Saturday, while from May to October, there
was an addition involving guided tours of cultivation greenhouses.
Spolupráce s hasiči
V roce 2013 jsme navázali spolupráci se Záchranným útvarem Hasičského záchranného sboru ČR. V zoo se pravidelně
konají kurzy pro hasiče v celé ČR, při nichž se učí zásady
Education and awareness raising
Suburban camps
Šárka Kalousková
During the summer holidays, there were three courses of the
summer school at the zoo that attracted 90 kids. There was
also a suburban camp underway during the autumn school
break with 36 children involved.
Education of children and students
In 2013, Ostrava Zoo's education centre held 273 educational programmes attended by 6,911 students from across the
Moravian-Silesian Region. The menu designed for schools
comprises a total of 42 educational schemes and nine types
of worksheets. In the new school-year 2013/2014, six new
programmes were added to the existing family: The zoo researcher was managing a technical course entitled Behavioural ecology and taught at the Faculty of Natural History of
the Ostrava University.
Lectures for adults
This was an eighth year of the ongoing series of periodical lectures for the public. Entitled "Intriguing facts from
the world of zoology", the talks are held every first Wednesday of the month (except summer holidays) from 4 p.m.
at the zoo's education centre. A total of 10 talks were visited by 408 guests. Lectures were also given outside the
zoo grounds - in city libraries, senior homes and clubs and
82
Visitor events
children departments of hospitals. The number of events
reached 13 and they attracted 421 persons.
Competitions for schools
A competition was organised for younger primary school
students; entitled "Great prize of young zoologists", it focused on conservation and involved 497 kids. For older pupils, there was an event called "Competition for young zoologists" highlighting flying mammals, which was attended by
2,090 persons, and the "Grand Prize of the Zoo" on Australian mammals. This event attracted 1,855 pupils.
Conference for school teachers
In December, there was year 7 of the annual conference for
teachers. Entitled "Involvement of zoological parks in conservation education", it saw 81 participants from across the
Moravian-Silesian Region.
▶
Friends of the Zoo & Pony Riding Club
The association had 49 members in 2013, with the majority of them participating on the production of most events
for the public and competitions for kids. They also help with
guided tours by serving the hands-on displays. In 2013,
10 children were attending the riding club.
Publishing activities
• 2012 Ostrava Zoo Annual Report;
• European Studbook for the Hippopotamus (Hippopotamus amphibius), Vol. 7;
• European Studbook for the Altai wapiti (Cervus canadensis sibiricus), Vol. 2;
• European Studbook for the Vietnamese sika deer (Cervus
nippon pseudaxis), Vol.1;
• Ostravský čolek (Ostrava Newt - the zoo magazine),
spring and autumn issue;
• Information flyers (A close-to-nature park, Insect Hotel,
CITES)
New interactive components in the zoo
grounds
With funds raised, several interactive installations were set
up in the zoo grounds in 2013 to raise awareness of children
and adults, in an entertaining and interactive way, concerning conservation and the principles of sustainable development. The premises of the Visitor Centre as well as the new
restaurant were used for presenting the issue of threat to
Southeast Asia as part of the EAZA awareness campaign.
By the way, the restaurant was named after the saola, the
campaign flagship species.
Participation in other conferences,
congresses and workshops
• International conference of education staff of zoos (EAZA
European Zoo Educators Conference), Burgers' Zoo, Arnhem (Netherlands); Ostrava staff members presented
the zoo's educational activities making use of the poster
entitled "Presentation of reintroduction projects to visitors at Ostrava Zoo" (4-7 March)
• The environmental education and awareness raising
conference for the Moravian-Silesian Region, Ostrava
(19-20 June)
Other zoo-based events
• Dreamnight at the Zoo - year 7 of the special evening for
disabled children, attracting over 200 persons including
a number of Ostrava city leaders (4 September),
• Press-trip for English newsmakers organised by the Office of the City of Ostrava in cooperation with the London
branch of CzechTourism (14 September)
• Day for donors and supporters (26 September & 3 October),
Cooperation with firefighters
In 2013, we launched cooperation with the Rescue Department of the Firefighter & Rescue Brigade of the CR. The zoo
hosts periodical courses for firefighters from across the
Czech Republic, where the crews learn the principles of safe
animal handling.
Company volunteering
A total of 235 employees of 14 corporations were assisting
within the zoo operations throughout the year, this namely
involving treatment of animal exhibits, coating, cleaning and
tidying work.
Big thank you
To conclude, I would like to thank my colleagues as well as
the group of volunteers who have been selflessly helping us
for many years with most of the public events.
◼
83
Letní škola 2013: 40 let příměstského
tábora Zoo Ostrava
Jana Kovářová
V roce 1973 proběhl v Zoo Ostrava první běh příměstského
tábora s názvem Letní prázdninová škola mladých biologů.
Od té doby se tento tábor pořádá v Zoo Ostrava dodnes.
Do roku 1984, tedy do doby, kdy bylo vybudováno výukové
centrum, probíhaly tyto příměstské tábory v areálu zoologické zahrady. Děti se učily např. upravovat rostliny do herbáře,
určovat přírodniny pomocí klíčů, preparovat hmyz apod. Děti
se rovněž seznamovaly s problematikou ohrožení přírody
a významu zoologických zahrad.
V posledních letech probíhá po dobu tří týdnů v měsíci srpnu
a každoročně se jej zúčastní cca 90 dětí. Cílem příměstského tábora v zoo je hlavně seznámit děti s chodem zoologické
zahrady (děti se podívají do zákulisí zoo, pomáhají s úklidem
v některých výbězích zvířat, zapojí se do výroby enrichmentových prvků pro zvířata apod.), podnítit v nich lásku ke zvířatům a přiblížit problematiku ohrožení přírody a možnosti,
jak přírodu chránit. Pomocí her a soutěží se také každým
rokem děti zapojí do probíhajících kampaní Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Letní škola probíhá
v prostorách výukového centra, v učebně Návštěvnického
centra, na botanických stezkách a loukách v areálu Botanického parku a částečně tedy i v některých výbězích zvířat.
Mnoho účastníků navštěvuje Letní školu opakovaně a po dovršení 16 let, kdy již přesáhnou věkovou hranici pro Letní
školu (ta je určena pro děti od 10 do 15 let), se často stanou
členy Kruhu přátel zoo a rozšíří tak řady dobrovolníků zoo.
Doufáme, že i nadále bude Letní škola stále mezi veřejností
oblíbená jako doposud a my tak budeme moci i nadále vychovávat další mladé ochránce přírody.
◼
Summer School 2013: - 40 years of
Ostrava Zoo Suburban Camp
Jana Kovářová
Underway since 1973, the suburban camp called Ostrava
Zoo's Summer School celebrated 40 years of its existence.
Taking place over three weeks in August, it has been receiving about 90 children every year. This activity's overall objective is to make the kids aware of the zoo's daily business
whilst stimulating a passion for animals and explaining the
issue of threats to nature and ways to protect. In addition,
every year children participate in the current campaign of
the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) through playing and competitions.
◼
84
Děti si zkoušejí práci ošetřovatele
Children experiencing the keeper's work
85
Propagace zoo
Publicity & promotion
Šárka Kalousková a Monika Ondrušová
V roce 2013 se propagační a reklamní aktivity soustředily
především na moravskoslezský region a dále na polské příhraniční oblasti. Zaměřovaly se hlavně na prezentaci nově
otevřených expozic (Návštěvnické centrum s restaurací Saola, Voliéra Papua, expozice Malá Amazonie).
Reklama v tuzemsku
Na území města Ostravy byly umístěny reklamní tabule propagující nové expozice v zoo na zastávkách MHD a několik
reklamních stojanů. Po městě jezdila tramvaj s reklamním
polepem zoo. Mimo Ostravu byl umístěn billboard a kliprám
na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě, reklamní plachta ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, reklamní stojany v Sanatoriích Klimkovice, Lázních Darkov, Rychvaldu, Krmelíně, Brušperku, Staříči, Lhotce, Staré Vsi nad Ondřejnicí. Autobusové zastávky
v Třinci byly opatřeny reklamními polepy.
Reklama v zahraničí
V Polsku byla zveřejněna inzerce v palubním magazínu Travel Service, vysílaly se reklamní spoty v rozhlase i televizi,
v zoo proběhlo natáčení populárního polského pořadu o vaření „Raszka gotuje“. Na zastávkách v Katowicích, Rudě Sl.,
Chorzowě, Bielsko-Biale a Bytomu byly instalovány citylighty,
reklamní plachta v Rybniku, billboard v Bialsko-Biale. Po Katovicích jezdil autobus s reklamním polepem zoo.
Propagace na internetu
Novinky o aktuálním dění, včetně videozáznamů, v zoo byly
pravidelně uveřejňovány na webových stránkách a na facebookovém profilu Zoo Ostrava. Na facebookovém profilu
České slůně v Ostravě byly pravidelně doplňovány informace
o dění ve sloním stádu.
Společná propagace UCSZOO
V areálu zoo je umístěn informační panel propagující všechny členské zoo Unie českých a slovenských zoologických
zahrad (UCSZOO), panel vystavuje všech 19 členských zoo.
Další propagace probíhá prostřednictvím nově založeného
facebookového profilu UCSZOO. Společně se dvěma partnerskými zoo (Zlín a Olomouc) byla realizována kampaň pod názvem „Moravská trilogie“ v Praze a na dalších místech ČR.
Spolupráce s médii
Probíhala pravidelná rozesílka tiskových zpráv do cca 50 regionálních i celostátních médií. Celkem bylo za rok 2013
rozesláno 100 tiskových zpráv včetně botanických zajíma-
86
Šárka Kalousková & Monika Ondrušová
vostí Zoo Ostrava. Službu zasílání „Novinek ze Zoo Ostrava“ využívalo přes 5000 zájemců (redakce zpravodajů měst
a obcí Moravskoslezského kraje, významné osobnosti kraje
i soukromé osoby).
V rámci spolupráce s Českým rozhlasem Ostrava se natáčely
reportáže pro pořad „Máme rádi zvířata“. Pro některá tištěná
média byly připravovány příspěvky do pravidelných rubrik
o zvířatech a práci ošetřovatelů v zoo.
Výstavy
Během roku byly instalovány výstavy v několika pobočkách
Knihovny města Ostravy k tématu ohrožení jihovýchodní
Asie: pobočka Výškovice (duben 2013), pobočka Hladnov
(červen – srpen 2013), pobočka Hrabůvka (červen – srpen
2013), pobočka Radvanice (červenec – srpen 2013), pobočka Vítkovice (říjen 2013). Výstava s velkoformátovými fotografiemi zvířat byla v květnu 2013 instalována na Krajském
úřadě Moravskoslezského kraje.
V areálu zoo jsou stálé výstavy v pavilonu afrických zvířat
„60 let Zoo Ostrava“ a v pavilonu indických zvířat „Soužití
s velkými šelmami“.
Prezentace na akcích jiných subjektů
• ZooseúčastnilaměstskýchoslavDneZeměnaHlavní
třídě v Ostravě-Porubě, kde prezentovala cíle a smysl
fungování dnešních zoologických zahrad, zejména při
záchraně ohrožených druhů zvířat; stánek zoologické
zahrady zhlédlo okolo 3000 návštěvníků, zejm. školní
mládeže (18. 4.).
• ZooseprezentovalanaakciDenSlezské(25.5.).
• Zoo byla propagována prostřednictvím informačních
materiálů statutárního města Ostravy a ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj na tuzemských
i mezinárodních veletrzích, dále na akcích „Fajne léto“
a „Techno trasa“.
• Zoo se zapojila do soutěže Regionální rady Moravskoslezsko „Putování s Nej kačkou“ – akce na podporu
propagace projektů realizovaných za finanční podpory
z prostředků EU.
• Zoosestalapartnerem39.ročníkuEkofilmu(3.-6.10).
Ve výukovém centru probíhalo v sobotu 5. 10. promítání
festivalových filmů.
In 2013, the zoo's promotional and advertising activities was
primarily targeting the Moravian-Silesian region and the
Polish cross-border areas, focusing in particular on newly
opened exhibits, i.e. the Visitor Centre along with the Saola
Restaurant, Papua Aviary, and Small Amazonia. News highlighting current events at the zoo were posted on the website and the zoo's Facebook profile.
Joint promotional activities within UCSZOO
An information panel is placed at the zoo to promote all members of the Union of Czech and Slovak Zoological Gardens
(UCSZOO), the same service provided by all other member
zoos. Additional publicity is underway via the newly created
Facebook profile of UCSZOO. Ostrava teamed up with two
partner zoos - Zlín and Olomouc – to execute a campaign
called Moravian Trilogy and underway in Prague and other
places in the country.
Cooperation with the media
Press releases were circulated to approximately 50 regional and national media. Overall, 100 communications were
mailed out, these including zoo's botanical attractions. The
mailing service entitled "News from Ostrava Zoo" had over
5,000 subscribers.
Displays
Exhibits were installed in the course of the year at several
branches of the Ostrava city library highlighting threats to
Southeast Asia. A display of large-sized photographs of animals was installed in May 2013 at the Regional Office of the
Moravian-Silesian Region.
◼
◼
87
Výzkum v zoologické zahradě
Ostrava v roce 2013
Jan Pluháček
Z hlediska výzkumných aktivit lze rok 2013 hodnotit jako
období, kdy řada projektů teprve začínala anebo probíhala,
takže množství výsledků je o něco málo nižší než v minulých letech. Nicméně všechny základní činnosti s výzkumem související byly v daném roce realizovány: publikace
původních vědeckých článků autorů působících v Zoo Ostrava, publikace původních vědeckých článků o zvířatech
v Zoo Ostrava od autorů z jiných institucí, recenze vědeckých článků, sbírání údajů o zvířatech chovaných v Zoo
Ostrava, vydávání evropských plemenných knih a v neposlední řadě publikování v odborně popularizačních časopisech a odborně zaměřených sbornících.
V roce 2013 vyšel ve vědeckém časopise Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition (impakt faktor =
1,03) náš článek o lateralitě (stranové preferenci) při kojení hříbat u všech druhů zeber, které byly sledovány v Zoo
Dvůr Králové a Zoo Ostrava v letech 1999-2011. Zatímco
na populační úrovni se lateralita nevyskytovala, na úrovni
jedinců byla nalezena u 10 z 35 sledovaných hříbat. Sedm
hříbat preferovalo kojení zleva a tři zprava. Stranová preference se u mláďat zvětšovala s rostoucím věkem. Mláďata
vykazující stranovou preferenci byla matkami více odmítána než mláďata bez preference. Při zohlednění všech výsledků je zřejmé, že stranová preference při kojení zebřích
hříbat je dána chováním hříběte a nikoli samice.
Světlo světa spatřily v témže roce i další dvě vědecké publikace, které se zabývaly výzkumem u zvířat chovaných
v naší zoo. První studie, kterou publikoval tým pod vedením
Ing. Karolíny Brandlové z Fakulty tropického zemědělství
České zemědělské univerzity v Praze (Plos
Plos ONE
ONE; impakt
faktor = 3,73), popisuje historicky první výskyt alokojení
(kojení cizího mláděte) u velbloudů dvouhrbých (Camelus
ferus). Autoři mj. zjistili, že alokojení u velbloudů chovaferus
ných v zoologických zahradách představovalo téměř 10 %
všech kojení a jeho četnost rostla s věkem mláďat. Zatímco samice neukončovaly cizí a vlastní kojení rozdílně, tak
délka kojení se lišila (kojení vlastních mláďat trvala déle
než alokojení). Na základě svých analýz došli autoři této
studie k závěru, že alokojení u velbloudů bude nejpravděpodobněji vysvětlitelné jako krádež mléka respektive
špatně mířená rodičovská péče.
Druhá publikace pak přináší výsledky výzkumu o k antibiotikům rezistentním genům a plazmidům bakterie Esche-
richie coli vyskytující se u našich chovanců, které publikoval
tým Mgr. Hany Dobiášové a Prof. Ivana Literáka z Fakulty
veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické
univerzity v Brně (Federation of European Microbiological
Societies, Microbiology Ecology
Ecology; impakt faktor = 3,56).
Cílem této studie bylo odhalování přítomnosti genů rezistence k antibiotikům (ke třetí generaci cefalosporinů a chinolonů) u komenzálních izolátů bakterie Escherichia coli
pocházejících z trusu různých druhů zvířat (n = 160) v naší
zoologické zahradě. Zjistilo se, že 49 izolátů E. coli (71 %,
n = 69) rezistentních k cefotaximu neslo gen širokospektré
beta-laktamázy blaCTX-M. Patnáct izolátů E. coli (16 %, n =
94) se sníženou citlivostí k ciprofloxacinu neslo gen qnrS1.
Geny blaCTX-M-1 a qnrS1 se vyskytovaly na konjugativních
plazmidech. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že častý
výskyt komenzální E. coli s geny rezistence k cefalosporinům třetí generace a chinolonům u různých druhů zvířat
v zoologické zahradě v Ostravě je spojen s šířením určitých
klonů E. coli a horizontálním přenosem plazmidů.
Tak jako v minulosti, i v roce 2013 jsme byli požádáni o vypracování recenzního posudku pro mezinárodní vědecký
časopis. Konkrétně to bylo pro Applied Animal Behaviour
Science.
Poprvé v historii naší zoologické zahrady jsme publikovali 3 evropské plemenné knihy. K již 7. vydání plemenné
knihy hrocha obojživelného (Hippopotamus
Hippopotamus amphibius
amphibius)
a 2. vydání wapiti sibiřského (Cervus
Cervus canadensis sibiricus
sibiricus)
přibylo 1. vydání evropské plemenné knihy siky vietnamského (Cervus
Cervus nippon pseudaxis
pseudaxis). Tento poddruh jinak hojného jelena siky je v přírodě zcela vyhuben. Mezinárodní
plemennou knihu i evropský záchranný chov vedl mnoho
let Tierpark Berlín (Německo), přičemž v roce 2012 došlo
ke změně, kdy celosvětová plemenná kniha zůstala v Berlíně (pod vedením Klause Rudloffa), ale správou evropské
populace byla pověřena Mgr. Jana Pluháčková z naší zoologické zahrady. Na vedení tohoto programu s Tierparkem
Berlín úzce spolupracujeme. Populace siků vietnamských
v Evropě je poměrně velká. Ke konci roku 2012 bylo
ve 23 evropských zoo chováno 307 jedinců (77 samců,
223 samic a 7 jedinců neurčeného pohlaví). Největšími
problémy tohoto chovného programu jsou vysoký inbreeding (příbuzenská plemenitba), malý počet zakladatelů
a rodokmen zvířat známý z pouhých 31 %. Více informací
přináší samostatný článek v této výroční zprávě.
▶
Velbloud dvouhrbý (Camelus ferus f. bactrianus)
88
89
V roce 2013 se zaměstnanci naší zoologické zahrady zúčastnili 3 mezinárodních konferencí:
• 68. Výroční konference WAZA - Světové asociace zoologických zahrad a akvárií, Disney’s Animal Kingdom, Lake
Buena Vista (USA), 13.-17. 10. 2013,
• 30. Výroční konference EAZA – Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, Edinburgh (Velká Británie),
24.-28. 9. 2013,
• Mezinárodní konference vzdělávacích pracovníků EAZA, Burgers´Zoo, Arnhem (Nizozemí), 4.-7. 3. 2013.
Co se týče účasti zaměstnanců Zoo Ostrava na národních
konferencích, tak jsme se aktivně zúčastnili (přednáška)
dvou významných českých zoologických konferencí. Jednak
to byly Zoologické dny, které se konaly 7. - 8. února 2013
v Brně, jednak 40. české a slovenské etologická konference,
která proběhla 13. - 16. listopadu 2013 v Košicích.
Obdobně jako v letech předchozích i v roce 2013 publikovali
pracovníci Zoo Ostrava své výsledky i v jiných odborných
časopisech jako je Živa nebo Papoušci (viz přehled publikačních aktivit na konci tohoto článku). Se zkušenostmi
a výsledky našich chovů (konkrétně kočkodanů Dianiných,
Cercopithecus diana) jsme seznámili i mezinárodní veřejnost
prostřednictvím článků publikovaných v časopise Evropské
asociace zoologických zahrad a akvárií Zooquaria.
Počet výzkumných projektů týkající se zvířat chovaných přímo v naší zoologické zahradě dosáhl v roce 2013 rekordního
počtu 15 projektů. Po zkušenostech z let minulých jsme je
v tomto přehledu rozdělili na projekty realizované profesionálními výzkumníky (tabulka 1) a na studentské práce (bakalářské, magisterské a disertační; tabulka 2), neboť zatímco
většina vědeckých projektů ústí do výsledků publikovaných
v mezinárodních časopisech, výzkum realizovaný studenty
bývá zveřejňován jen výjimečně. Jak je z níže uvedených
tabulek zřejmé, počet projektů realizovaných v naší zoo studenty byl v roce 2013 větší než počet projektů realizovaných
profesionálními výzkumníky.
▶
Tabulka č. 2 – Pozorování a sběr údajů o zvířatech chovaných v Zoo
Ostrava v roce 2013 v rámci studentských závěrečných (bakalářských
magisterských a dizertačních) prací.
Student
Instituce
Alena
PřF OU,
Zikmundová Ostrava
Zuzana
Krejčová
FAPPZ, ČZU,
Praha
Jan
Drnek
FAPPZ, ČZU,
Praha
Veronika
Blažková
PřF JU,
České
Budějovice
University of
Worcester
Samantha
Law
Eva
Kundráčová
Fakulta
tropického
zemědělství
ČZU, Praha
Marcel
Válek
Milan
Šťastný
FAPPZ, ČZU,
Praha
VŠB TU,
Ostrava
Stephanie
Spiers
Hartpury
College, UK
Název projektu
Sledovaný druh Období sběru
údajů
Typ
práce
Vnitřní morfologie spirální řasy recentních paryb
a jejich srovnání s fosilním
materiálem koprolitů
Vliv vnějších podmínek
na chov pandy červené (Ailurus fulgens) v zoologických
zahradách
Endoparazité v chovech žiraf
v zoologických zahradách
v České republice
Preference horní končetiny
a její stabilita u primátů
trnucha skvrnitá
Potamotrygon
motori
červenec - listopad
Mgr.
panda červená
Ailurus fulgens
březen
Mgr.
žirafa
Giraffa
camelopardalis
makak lví
Macaca silenus
květen - červen
Mgr.
červenec
Mgr.
Efekt smíšených expozic
na chování a welfare lemurů
kata Lemur catta
Toxoplasma gondii - výskyt
a rizikové faktory u kočkovitých šelem v zoologických
zahradách ČR
lemur kata
Lemur catta
červen
Mgr.
kočka cejlonská
Prionailurus
rubiginosus,
kočka divoká
Felis silvestris,
kočka rybářská
Prionailurus
viverrinus, kočka
slaništní Leopardus
geoffroyi a serval
Leptailurus serval
mandril Mandrillus
sphinx
-
červenec - prosinec
Mgr.
červenec
Mgr.
říjen
Mgr.
-
listopad
Bc.
Tabulka č. 1 – Pozorování a sběr údajů o zvířatech chovaných v Zoo Ostrava v roce 2013 v rámci vědeckých projektů.
Výzkumník
Instituce
Název projektu
Jiří
Klimeš
Veterinární
a farmaceutická univerzita
Brno
Friedrich-Loeffler-Institut,
Jena, Německo
Dynamika rezistentních bakterií šimpanz
Escherichia coli v trávicím trak- Pan troglodytes
tu zvířat chovaných v zoo.
Maike Kunze,
Franz J. Conraths,
Gereon Schares
Francisco Ceacero Herrador,
Jan Pluháček
Jan Pluháček,
Radim Kotrba
a Luděk Bartoš
90
Universidad
de CastillaLa Mancha,
Albacete,
Španělsko Zoo
Ostrava VÚŽV
Praha
VÚŽV Praha
a Zoo Ostrava
Irena
Schneidrová
ČZU Praha
Radim
Kotrba
Fakulta tropického zemědělství ČZU
Výskyt protilátek proti
Toxoplasma gondii u malých
exotických kočkovitých šelem.
Rozdíly v chemickém a mechanickém složení a v histologických vlastnostech
paroží u tří druhů jelenovitých
chovaných v zajetí ve stejných
podmínkách.
Stanovení hormonální hladiny
v souvislosti s parožním cyklem u jelena milu (Elaphurus
davidianus).
Druhová determinace komb
rodu Galago (Primates: Galagidae) integrující genetická
a akustická data
Morfometrická analýza novorozených antilop jako prediktor
velikosti zvířete v dospělosti.
Sledovaný druh
kočka rybářská Prionailurus viverrinus, manul
Otocolobus manul, jaguarundi Puma yagouaroundi, kočka slaništní
Leopardus geoffroyi
jelen milu Elaphurus davidianus, wapiti sibiřský
Cervus canadensis sibiricus, sika vietnamský Cervus nippon pseudaxis,
daněk mezopotámský
Dama mesopotamica
jelen milu
Elaphurus davidianus
Období sběru
údajů
březen – září
květen
Biologie, chov a výživa mandrila (Mandrilus sphinx)
Analýza vlivu prostředí
na dřevěné konstrukce plochých střech
Hodnocení ochranářské úlohy světových zoo prostřednictvím Červeného seznamu
IUCN
leden – prosinec
leden – prosinec
komba ušatá
Galago senegalensis
květen - červen
antilopa losí
Tragelaphus oryx
duben
Na celorepublikové úrovni pokračuje Zoo Ostrava koordinováním již sedmi odborných skupin (lidoopi a giboni, starosvětské opice, malé kočky, akvaristika, papoušci, jeleni
a sloni) při Unii českých a slovenských zoologických zahrad,
což ji v rámci této činnosti řadí na první místo mezi 19 členskými zahradami.
zkumné funkce naší moderní zoologické zahrady. Rád bych
poděkoval své ženě Janě a svým kolegům Jiřímu Novákovi
a Daně Škorňákové za úpravy a doplnění tohoto textu. Za finanční podporu při vzniku všech tří plemenných knih vydávaných naší zoologickou zahradou děkujeme Ministerstvu
životního prostředí ČR.
Závěrem bych velmi rád poděkoval všem, kteří mi poskytli
informace o své činnosti, kterou přispívají k naplnění vý-
▶
91
Vědecké publikace pracovníků Zoo Ostrava publikované v mezinárodních časopisech v roce 2013
Research in Ostrava Zoo in 2013
• Pluháček, J., Olléová, M., Bartošová, J., Pluháčková, J., Bartoš, L., 2013. Laterality of suckling behaviour in three zebra
species. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition 18, s. 349-3 64.
Jan Pluháček
Vědecké publikace týkající se zvířat chovaných v Zoo Ostrava publikované v roce
2013
• Brandlová, K., Bartoš, L., Haberová, T., 2013. Camel calves as opportunistic milk thefts? The first description of allosuckling in domestic bactrian camel (Camelus bactrianus). Plos One 8, e53052.
• Dobiášová, H., Dolejská, M., Jamborová, I., Brhelová, E., Blažková, L., Papoušek, I., Kozlová, M., Klimeš, J., Čížek, A., Literák, I., 2013. Extended spectrum beta-lactamase and fluoroquinolone resistance genes and plasmids among Escherichia
coli isolates from zoo animals, Czech Republic. Federation of European Microbiological Societies, Microbiology Ecology
85, 604-611.
Odborné a odborně populární publikace pracovníků Zoo Ostrava v roce 2013
• Kanichová, J., Pluháčková, J. 2013: Diana planners. Zooquaria 81. s. 18-19.
Since most of the research projects involving our zoo started
or continued in 2013, the number of projects that resulted in
publications in the same year was a little lower than those
in previous years. Nevertheless, all main research activities
(publishing of papers written by authors from Ostrava Zoo or
papers by authors coming from other institutions referring to
our animals, publishing special or popular articles in proceedings, etc.) have been carried out.
We published part of our results on research of suckling
behaviour in captive zebras in scientific journal Laterality:
Asymmetries of Body, Brain and Cognition (impact factor =
1.03). In addition, two other papers dealing with animals in
our zoo were published in 2013. The first one was the study
on allosuckling in captive camels published in Plos ONE (if
= 3.73) by team of Dr. Karolína Brandlová from the Faculty of AgriSciences of the Czech University of Life Sciences
in Prague. The second one was the study about extended
• Pluháček, J., 2013. Tajemní kopytníci tajemného východu - kabaři. Živa 2013/3, s. 139-141.
• Svobodová, Y. 2013 Amazoňan vínorudý - Historie chovu v Zoo Ostrava. Papoušci 2013/2 s. 90-95.
• Svobodová, Y. 2013 Aratinga žlutý - analýza dostupného chovu. Papoušci 2013/3 s. 134-137.
• Svobodová, Y. 2013 Amazonek bělobřichý východní. Papoušci 2013/4 s. 206-209.
• Svobodová, Y. 2013 Amazoňan žlutohlavý velký v Zoo Ostrava a jeho chov. Papoušci 2013/5 s. 273-275.
• Svobodová, Y. 2013 Nová průchozí voliéra loriů a ostatních ptačích druhů v Zoo Ostrava. Papoušci 2013/6 s. 325-327.
spectrum beta-lactamase and fluoroquinolone resistance
genes and plasmids among Escherichia coli isolates from
our animals published in Federation of European Microbiological Societies, Microbiology Ecology (if = 3.56) by the team
of Mgr. Hana Dobiášová and Prof. Ivan Literák from Faculty
of Veterinary Hygiene and Ecology of University of Veterinary
and Pharmaceutical Sciences in Brno.
As well as in the past, we made a review for scientific journal
Applied Animal Behaviour Science in 2013.
For the first time in the history of our zoo, we published three
European studbooks. Besides the studbooks for common
hippopotamus (Hippopotamus amphibius; 7th edition) and
Siberian wapiti (Cervus canadensis sibiricus; 2nd edition), we
also compiled for the first time the European studbook for
Indochinese sika deer (Cervus nippon pseudaxis; 1st edition). This subspecies is extinct in the wild. The international
• Svobodová, Y. 2013 Aratinga zlatohlavý a jeho společný chov s jinými druhy papoušků. Papoušci 2013/6 s. 358 - 361.
Sborníky, plemenné knihy a články ve sbornících publikované pracovníky Zoo
Ostrava v roce 2013
• Čolas, P. 2013 Sborník z 10. jednání komise pro starosvětské primáty (OWM Group) při UCSZOO, Zoo Ostrava, Ostrava.
• Čolas, P. 2013 Nejen starosvětští primáti v ohrožení, TOP 25 nejohroženějších druhů primátů (2012 – 2014). In: Čolas,
P. Sborník z desátého jednání odborné skupiny OWM při UCSZOO, Zoo Ostrava, Ostrava, s 23-27.
• Firla, I. 2013 Sborník z 10. jednání komise ryb při UCSZOO, Zoo Ostrava, Ostrava.
• Kalousková, Š.: 2013 Sborník příspěvků z konference na téma podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, VII. ročník, 5. prosince 2013. Zoo Ostrava, Ostrava.
• Kanichová, J. 2013 Kočkodan Dianin v Zoo Ostrava. In: Čolas, P. Sborník z desátého jednání odborné skupiny OWM při
UCSZOO, Zoo Ostrava, Ostrava, s. 53-57.
• Kanichová, J. 2013 16 let u primátů v Zoo Ostrava. In: Čolas, P. Sborník z desátého jednání odborné skupiny OWM při
UCSZOO, Zoo Ostrava, Ostrava, s. 61-63.
• Novák, J. 2013 Sborník č. 11 z jednání komise pro malé kočky při UCSZOO, Zoo Ostrava, Ostrava.
• Pluháček, J. 2013 European studbook for common hippopotamus Hippopotamus amphibius Linné, 1758. 7. vydání. Zoo
Ostrava, Ostrava.
• Pluháček, J. 2013 European studbook for Siberian wapiti Cervus canadensis sibiricus Severtzov, 1872 2. vydání. Zoo
Ostrava, Ostrava.
• Pluháček, J. 2013 Sborník ze 7. jednání komise pro jeleny při UCSZOO, Zoo Ostrava, Ostrava.
• Pluháčková, J. 2013 European studbook for Indochinese sika deer Cervus nippon pseudaxis. 1. vydání. Zoo Ostrava,
Ostrava.
• Pluháčková, J. 2013 Sborník Komise pro gibony a lidoopy při UCSZOO, Zoo Ostrava, Ostrava.
◼
92
Table 1 – All research projects dealing with animals kept in the Ostrava
Zoo in 2013.
Researcher Institution
Name of the project
Species observed
Period
Jiří
Klimeš
Dynamics of resistant Escherichia coli in the gastrointestinal tract of zoo animals
Pan troglodytes
March – September
University of
Veterinary and
Pharmaceutical
Sciences, Brno
Friedrich-Loeffler-Institut,
Jena, Germany
Maike Kunze,
Franz J. Conraths, Gereon
Schares
Francisco Cea- Universidad
cero Herrador, de Castilla-La
Jan Pluháček
Mancha, Albacete, Spain,
Ostrava Zoo,
Institute of
Animal Science
Prague
Radim Kotrba, Institute of
Jan Pluháček, Animal Science
Luděk Bartoš
Prague, Ostrava Zoo
Irena
Czech UniSchneidrová
versity of Life
Sciences,
Prague
Radim
Czech UniKotrba
versity of Life
Sciences,
Prague
Toxoplasma gondii antibodies
in small exotic felids
Prionailurus viverrinus,
May
Otocolobus manul,
Puma yagouaroundi,
Leopardus geoffroyi
Differences on chemical,
Elaphurus davidianus,
January – December
mechanical and histological
Cervus canadensis
properties of antlers from three sibiricus, Cervus nippon
cervid species kept under
pseudaxis, Dama mesimilar captivity conditions
sopotamica
Hormones and antler development in Père David’s deer
(Elaphurus davidianus)
Elaphurus davidianus
January – December
Species determination of bushbabies of the genus Galago
(Primates: Galagidae) integrating genetic and acustic data
Morphometrical analysis of
new born antelopes as a predictor of an adult body size
Galago senegalensis
May - June
Tragelaphus oryx
April
93
Table 2 – All student’s projects dealing with animals kept in the Ostrava
Zoo in 2013.
Student
Institution
Alena
University of
Zikmundová Ostrava
Zuzana
Krejčová
Jan
Drnek
Veronika
Blažková
Samantha
Law
Eva
Kundráčová
Marcel
Válek
Milan
Šťastný
Stephanie
Spiers
Czech
University of
Life Sciences,
Prague
Czech
University of
Life Sciences,
Prague
South
Bohemian
University,
České
Budějovice
University of
Worcester,
UK
Czech
University of
Life Sciences,
Prague
Czech
University of
Life Sciences,
Prague
Technical
University of
Ostrava
Hartpury
College, UK
Name of the project
Species
observed
Period
Thesis
International morphology
and physiology of spiral valve of recent Elasmobranchii
and posibility of its application on material of fossil
coprolites
Effect of environmental conditions on red panda (Ailurus
fulgens) breeding in zoos
Potamotrygon
motoro
July – November
MSc.
Ailurus fulgens
March
MSc.
Endoparasites in breeding of
giraffe in zoos in the Czech
Republic
Giraffa
camelopardalis
May – June
MSc.
Hand preference and its
stability in primates.
Macaca silenus
July
MSc.
The effects of mixed species
housing on Lemur catta
behaviour and welfare
Toxoplasma gondii - prevalence and risk factors
for feline at the zoos in the
Czech Republic
Lemur catta
June
MSc.
Biology, breeding and feeding of mandrill (Mandrillus
sphinx)
Analysis of the influence of
environment on the development of moisture in wooden
materials the roof structure
Evaluating the Conservation
Value of Worldwide Zoological Institutions via use of the
IUCN Red List
Prionailurus
July – December
rubiginosus,
Prionailurus
viverrinus,
Felis silvestris,
Leopardus geoffroyi,
Leptailurus serval
Mandrillus sphinx
July
MSc.
-
MSc.
-
October
November
MSc.
On the national level we presented results of our research
in the Zoological Days (February, Brno) and in 40th Czech
and Slovak Ethological Conference (November, Košice, Slovakia).
During 2013, we published specialised articles about animals in Czech popular journals like Živa or Papoušci (see
the list of publications at the end of this text). Moreover, we
summarised our breeding history of Diana monkeys (Cercopithecus diana) in the bulletin of EAZA called Zooquaria.
The overview of research activities performed on animals in
our zoo in 2013 is shown in tables 1 and 2. The tables include projects carried out by professional researchers (table 1)
as well as those performed by students (table 2).
Within Union of Czech and Slovak zoos Ostrava Zoo coordinates seven specialised committees (apes and gibbons, Old
world monkeys, small cats, aquaria, parrots, deer and elephants), which is the highest number among all 19 members
of this union.
In conclusion, I would like to thank all who take part in any
research or publishing activity performed in our zoo. My special thanks are due to my wife Jana and my colleagues Jiří
Novák and Dana Škorňáková for comments and additions in
this text. The compilation of European studbooks were financially supported by Ministry of Environment of the Czech
Republic
Research paper of Ostrava Zoo employees published in journals with impact
factor in 2013
• Pluháček, J., Olléová, M., Bartošová, J., Pluháčková, J., Bartoš, L., 2013. Laterality of suckling behaviour in three zebra
species. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition 18, pp. 349-364.
BSc.
Research papers published in journals with impact factor using data collected in
our zoo in 2013
• Brandlová, K., Bartoš, L., Haberová, T., 2013. Camel calves as opportunistic milk thefts? The first description of allosuckling in domestic bactrian camel (Camelus bactrianus). Plos One 8, e53052.
• Dobiášová, H., Dolejská, M., Jamborová, I., Brhelová, E., Blažková, L., Papoušek, I., Kozlová, M., Klimeš, J., Čížek, A., Literák, I., 2013. Extended spectrum beta-lactamase and fluoroquinolone resistance genes and plasmids among Escherichia
coli isolates from zoo animals, Czech Republic. Federation of European Microbiological Societies, Microbiology Ecology
85, pp. 604-611.
List of other papers which have been written by zoo employees in 2013
• Kanichová, J., Pluháčková, J. 2013: Diana planners. Zooquaria 81. pp. 18-19.
• Pluháček, J., 2013. Tajemní kopytníci tajemného východu - kabaři. Živa 2013/3, pp. 139-141. [in Czech with English
summary: Mysterious Ungulates from the Mysterious Orient – Musk Deer]
studbook for this subspecies is kept by Klaus Rudloff in Tierpark Berlin. We overtook the management of European population (European Endangered Species Programme; EEP).
Thus, since 2013 the European population is managed by
Mgr. Jana Pluháčková from our zoo. The European population of this subspecies is rather numerous. At the end of the
2012, 23 zoos (members of European Association of Zoos
and Aquaria; EAZA) kept 307 individuals. The main problems
in management of this rare subspecies include high inbreeding, little number of founders and the low knowledge of the
pedigree (31 % only).
94
In 2013 the employees of our zoo attended 3 international
conferences:
• 68. Annual Conference of WAZA – World Association of
Zoos and Aquaria, Disney’s Animal Kingdom, Lake Buena
Vista (USA), 13. - 17. 10. 2013,
• 30. Annual Conference of EAZA, Edinburgh (United Kingdom), 24. - 28. 9. 2013,
• EAZA European Zoo Educators Conference, Burger’s Zoo,
Arnhem, 4. - 7. 3. 2013.
• Svobodová, Y. 2013 Amazoňan vínorudý - Historie chovu v Zoo Ostrava. Papoušci 2013/2 pp. 90-95. [in Czech]
• Svobodová, Y. 2013 Aratinga žlutý - analýza dostupného chovu. Papoušci 2013/3 pp. 134-137. [in Czech]
• Svobodová, Y. 2013 Amazonek bělobřichý východní. Papoušci 2013/4 pp. 206-209. [in Czech]
• Svobodová, Y. 2013 Amazoňan žlutohlavý velký v Zoo Ostrava a jeho chov. Papoušci 2013/5 pp. 273-275. [in Czech]
• Svobodová, Y. 2013 Nová průchozí voliéra loriů a ostatních ptačích druhů v Zoo Ostrava. Papoušci 2013/6 pp. 325-327.
[in Czech]
• Svobodová, Y. 2013 Aratinga zlatohlavý a jeho společný chov s jinými druhy papoušků. Papoušci 2013/6 pp. 358 - 361.
[in Czech]
▶
95
Proceedings, studbooks and abstracts in proceedings edited or written by
employees of Ostrava Zoo in 2013
• Čolas,P.2013Sborníkz10.jednáníkomiseprostarosvětsképrimáty(OWMGroup)přiUCSZOO,ZooOstrava,Ostrava.[in
Czech]
• Čolas,P.2013Nejenstarosvětštíprimátivohrožení,TOP25nejohroženějšíchdruhůprimátů(2012–2014).In:Čolas,
P.SborníkzdesátéhojednáníodbornéskupinyOWMpřiUCSZOO,ZooOstrava,Ostrava,pp.23-27.[inCzech]
• Firla,I.2013Sborníkz10.jednáníkomiserybpřiUCSZOO,ZooOstrava,Ostrava.[inCzech]
• Kalousková,Š.:2013Sborníkpříspěvkůzkonferencenatémapodílzoologickýchzahradpřienvironmentálnímvzdělávání,výchověaosvětě,VII.ročník,5.prosince2013.ZooOstrava,Ostrava.[inCzech]
• Kanichová,J.2013KočkodanDianinvZooOstrava.In:Čolas,P.SborníkzdesátéhojednáníodbornéskupinyOWMpři
UCSZOO,ZooOstrava,Ostrava,pp.53-57.[inCzech]
• Kanichová,J.201316letuprimátůvZooOstrava.In:Čolas,P.SborníkzdesátéhojednáníodbornéskupinyOWMpři
UCSZOO,ZooOstrava,Ostrava,pp.61-63.[inCzech]
• Novák,J.2013Sborníkč.11zjednáníkomisepromalékočkypřiUCSZOO,ZooOstrava,Ostrava.[inCzechwithEnglish
summaries]
• Pluháček,J.2013EuropeanstudbookforcommonhippopotamusHippopotamus amphibius Linné, 1758. 7. vydání. Zoo
Ostrava, Ostrava.
• Pluháček,J.2013EuropeanstudbookforSiberianwapitiCervus canadensis sibiricus Severtzov, 1872 2. vydání. Zoo
Ostrava, Ostrava.
• Pluháček,J.2013Sborníkze7.jednáníkomiseprojelenypřiUCSZOO,ZooOstrava,Ostrava.[inCzech]
• Pluháčková, J. 2013 European studbook for Indochinese sika deer Cervus nippon pseudaxis. 1. vydání. Zoo Ostrava,
Ostrava.
• Pluháčková,J.2013SborníkKomiseprogibonyalidoopypřiUCSZOO,ZooOstrava,Ostrava.[inCzech]
◼
Kočka slaništní (Leopardus geoffroyi) se v roce 2013 stala objektem hned dvou studií
Geoffroy's cat (Leopardus geoffroyi) became the study object in two studies during 2013
96
97
Činnost dendrologického
oddělení v roce 2013
Tomáš Hanzelka
Na základě průběžného monitoringu zdravotního stavu porostů v botanickém parku, který probíhal v předešlém roce,
byla prováděna údržba těchto porostů, především zdravotní probírky vzrostlé zeleně.
Provedli jsme údržbu a obnovu nátěrů mobiliáře a dřevěných plastik v prostorách botanických stezek.
V místech původních olšin a praolšin jsme využili zvodnatělého území a vybudovali několik mokřadů.
V okolí nově vybudovaných voliér pro supy hnědé a orlosupy bradaté proběhla výsadba dřevin. Vysadili jsme zde
téměř 30 druhů stromů a keřů v počtu 300 kusů.
V oblasti údržby zeleně v prostorách cesty zvířat (hlavní
návštěvnická trasa) probíhaly ořezy a kácení problémových dřevin, především ořezy suchých větví a kácení stromů napadených dřevokaznými houbami.
V roce 2013 jsme provedli dosazení nově rekonstruovaného rybníka č. 1 a tamní porosty jsme obohatili o další druhy
vodních a bahenních rostlin, výhradně z vlastní produkce.
Celkově bylo v této lokalitě vysazeno téměř 10 000 kusů
rostlin.
Rovněž v blízkosti Návštěvnického centra bylo provedeno
dokončení výsadby z předešlého roku.
V tomto roce proběhla estetizace nových staveb, především pavilónu Evoluce a Safari asijských kopytníků. Zde
bylo vysazeno téměř 11 000 kusů vzrostlé zeleně, především dřevin.
Skleníkový komplex jsme v roce 2013 představili návštěvníkům zoo od května do října v komentovaných víkendových prohlídkách. Skleníkové zázemí bylo doplněno o nové
druhy pěstovaných kultivarů kontejnerové zeleně a exotických druhů ovoce a zeleniny.
◼
Horticulture update
Tomáš Hanzelka
There were ongoing activities of monitoring the health of
vegetation in the botanical park, based on which maintenance of these stands was underway, which particularly
involved thinning of mature greenery to maintain good health of stands. Servicing and restoration of paints was carried out in the areas of botanical trails, which particularly
involved outdoor furniture and wooden sculptures. Several
wetland sites were set up in the area of former alder/primary alder woodlands.
An intense planting of woody species was underway in the
zoo grounds, such as around the newly built aviaries for
black vultures and bearded vultures, with nearly 300 specimens of 30 species added to the tree collection. Additio-
98
nal planting also occurred near the newly restored fishing
lake. Overall, nearly 10,000 plants were included in the
zoo's vegetation. Enhancement of the exhibit design was
also carried out in new constructions, which chiefly targeted the House of Evolution and Asian Hoofed Mammals
Safari Park. In such areas, nearly 11,000 pieces of mature
vegetation were planted, particularly tree species.
Introducing the block of greenhouses to zoo visitors was
underway from May to October during guided tours held on
weekends. New types of container-grown cultivars were
added to the stock in greenhouse facilities, as were new
exotic fruits and vegetables.
◼
99
Ekonomika, výstavba
a údržba majetku v roce 2013
Pavlína Konečná a Petr Čolas
Hospodaření naší zoologické zahrady za rok 2013
skončilo kladným hospodářským výsledkem
ve výši 1.291 tis. Kč.
Hospodaření v roce 2013 bylo ovlivněno nejvíce těmito faktory:
• velmidlouhouzimouastudenýmjarem,suchýmahorkýmlétemanepřirozeněteplýmpodzimem. I s těmito výkyvy návštěvnost zoo opět výrazně překročila 400tisícovou hranici;
• zachovánímvýšeprovozníhopříspěvkuzestranyzřizovatele–StatutárníhoměstaOstravy;
• pokračovánímmasivnípropagacezoologickézahradyjakvMoravskoslezskémkrajiadalších
místech ČR, tak i v příhraničí a ve vzdálenějších oblastech Polska a Slovenska;
• zachovánímpříspěvkuzezdrojůMinisterstvaživotníhoprostředí;
• rozsáhlýminvestičnímrozvojemzoo;
• pokračovánímúdržbymajetkusvěřenéhokhospodaření;
Šimpanz učenlivý (Pan troglodytes)
100
• zkvalitňovánímarozšiřovánímnabízenýchslužebnávštěvníkům.
101
1. Neinvestiční příspěvek
Zásadním a klíčovým zdrojem financování naší organizace je příspěvek zřizovatele, Statutárního města Ostravy (dále
jen SMO). V roce 2013 poskytl zřizovatel neinvestiční příspěvek v celkové výši 32.415 tis. Kč (bez speciálních grantů).
Ve srovnání s rokem předcházejícím se jednalo o pokles o 1.587 tis. Kč. V procentuálním vyjádření se příspěvek snížil
o téměř 4,7 procentních bodů a umožnil pokrýt 37,7 % skutečně vynaložených nákladů organizace. Celkový příspěvek
zřizovatele zůstává stále pod úrovní roku 2009.
Neinvestiční příspěvek zřizovatele se v roce 2013 skládal:
1) z příspěvku na provoz ve výši 31.503 tis.Kč. Ten ve srovnání s rokem předcházejícím zůstal na 100% úrovni.
Příspěvek na provoz vycházel ze základního rozpočtu pro rok 2012 a umožnil pokrýt 36,6 % celkových nákladů a již
čtvrtým rokem za sebou nepokrývá vynaložené náklady na mzdy (osobní náklady) v organizaci.
2) z příspěvku na účetní odpisy dlouhodobého majetku ve výši 912 tis. Kč. Výše příspěvku je závislá na výši účetních odpisů pro daný rok a stejně jako v letech 2008 až 2012 byl naší organizaci i v tomto roce zřizovatelem ponechán příspěvek na účetní odpisy pouze u dlouhodobého movitého majetku. Nově je ovšem tento příspěvek snížený
o časové rozlišení přijatých investičních transferů, které v reálném vyjádření snížilo jeho výši o 215 tis. Kč. Na účetní
odpisy nemovitého majetku (budovy, stavby), které jsou velmi významnou položkou nákladů (více než 14% nákladů,
v korunovém vyjádření je to 12.084 tis. Kč), nebylo ze strany zřizovatele přispíváno, to následně vedlo k nekrytí investičního fondu organizace a jeho proúčtování do výnosů Zoo. Touto účetní operací došlo k nemalému ovlivnění vlastních
výnosů organizace (blíže viz kapitolu č. 2).
3) v roce 2013 nebyl z rozpočtu zřizovatele poskytnut žádný účelově vázaný příspěvek. V předchozích letech,
podařilo-li se takovýto příspěvek získat, byl převážně zaměřen na řešení havarijních oprav v organizaci nebo na krytí
některých mimořádných nákladů spojených s činností zahrady. Výjimkou byl rok 2012, kdy byl poprvé poskytnut
příspěvek na reklamní kampaň za téměř 1 mil. Kč.
Graf č. 1
Srovnání neinvestičního příspěvku od zřizovatele statutárního města Ostrava
v letech 2004-2013, údaje v tis. Kč
27.791
27.784
25.550
27.097
30.664
32.737
29.898
31.777
31.503
31.503
35.000
30.000
25.000
1.327
0
1.096
300
1.900
942
0
140
1.043
0
5.573
5.191
5.295
0
743
737
1.048
1.208
1.456
912
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Návštěvnické centrum s restaurací Saola
Visitor centre and the Saola restaurant
102
103
V tomto roce nebyl ze strany zřizovatele poskytnut žádný tzv. speciální grant ve formě neinvestičního příspěvku (např.
na spolufinancování projektů z fondů EU).
Vedle finančního zdroje zřizovatele se v průběhu roku podařilo naší zoologické zahradě zajistit další významné peněžní
prostředky z jiných zdrojů, a to ze státního rozpočtu, konkrétně z Ministerstva životního prostředí a dále ze zdrojů Moravskoslezského kraje a z Úřadu práce Ostrava (resp. ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu). Těmito získanými
finančními prostředky v celkové výši 3.103 tis. Kč bylo možné pokrýt více než 3,6 % skutečně vynaložených nákladů.
Z rozpočtu Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen MŽP) byla získána a řádně vyčerpána dotace ve výši 1.148 tis. Kč.
Dotace je získána z grantového schématu příspěvku zoologickým zahradám a je účelově určena na spolufinancování chovu
některých ohrožených druhů zvířat světové a české fauny a na zajištění ochrany přírody. V roce 2013 se tento významný finanční zdroj podařilo zachovat zhruba na úrovni roku předcházejícího s mírným nárůstem o cca 43 tis. Kč. V tomto
programu určeném výhradně zoologickým zahradám s licencí MŽP dochází v posledních letech ke značnému omezení prostředků ze státního rozpočtu. Tím klesá celkový objem teoreticky disponibilních financí a naopak dochází k navyšování počtu
licencovaných zoo. Do roku 2009 byl program víceméně stabilní a výše příspěvku měla růstový charakter. Ale již v roce 2010,
v důsledku recese ekonomiky a vývoje státního rozpočtu, došlo k výraznému omezení poskytovaných prostředků z rozpočtu
MŽP, kdy dotace poklesla až o 31%, tedy o 1.006 tis. Kč ve srovnání s rokem 2009. V roce 2011 byla úroveň zachována,
nicméně došlo k výraznému omezení užití poskytnutých peněžních prostředků. V roce 2012 se dotace opět skokově propadla
o více než 1 milion korun. I v roce 2013 pokračovalo omezení, a tak nebyly podpořeny projekty pro realizaci vzdělávacích
programů ani členství a účast zoologické zahrady v mezinárodních institucích jako je např. WAZA, EAZA atd. Naproti tomu
byla zachována podpora již sedmého vydání Evropské plemenné knihy hrocha obojživelného, druhého vydání Evropské plemenné knihy wapiti sibiřského a vydání historicky první Evropské plemenné knihy siky vietnamského, a dále mohl pokračovat
projekt „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“, kde se Zoo Ostrava již osmým rokem spolupodílí na vypouštění
mláďat orlů do přírody České republiky.
Dalším významným zdrojem se díky dlouhodobé spolupráci stává příspěvek z rozpočtu Úřadu práce Ostrava, který v tomto
roce činil 1.538 tis. Kč (z toho ze Státního rozpočtu 1.006 tis. Kč a ze zdrojů Evropského sociálního fondu 532 tis. Kč). Tyto
prostředky nám umožnily z velké části financovat mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění pro 12,57 pracovníků
v přepočteném průměrném stavu. Ve srovnání s rokem 2012 byl z Úřadu práce Ostrava přijat vyšší počet pracovníků s vyšší
dotací na jednoho pracovníka. Poskytnutý finanční příspěvek se tak zvýšil o 524 tis. Kč.
Z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) byly podpořeny celkem tři projekty neinvestičního charakteru. Jednalo
se o pokračující projekt z roku předcházejícího - „Expozice k ochraně ovzduší v Zoo Ostrava“, kde zoo získala v roce 2012
celkem 500 tis. Kč na informační kampaň k podpoře čistého ovzduší v Ostravě. V roce 2012 bylo z této částky čerpáno 280 tis.
Kč a v roce 2013 zbývajících 220 tis. Kč. Na podobnou tématiku byl v roce 2013 poskytnut příspěvek ve výši 415 tis. Kč, a to
na provozní náklady projektu „Stálá expozice v zoo Ostrava k problematice ochrany ovzduší a klimatických změn“, přičemž
v tomto roce bylo čerpáno celkem 126 tis. Kč (projekt pokračuje i v roce 2014), jeho investiční část viz kapitolu 4 - Investice.
Dále se jednalo o krátkodobý projekt „Environmentální výchova v Zoo Ostrava“, kde příspěvek činil 70 tis. Kč a byl zaměřen
na osvětově vzdělávací aktivity. Celkem z poskytnutého příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo v roce 2013
vyčerpáno 417 tis. Kč.
Graf č. 2
Srovnání neinvestičního příspěvku z jiných zdrojů s příspěvkem zřizovatele statutárního
města Ostrava (vč. speciálních grantů) v letech 2004-2013, údaje v tis. Kč
34.691
32.975
31.941
33.361
33.307
34.416
30.946
33.125
34.740
2. Celkové výnosy
V roce 2013 dosáhly celkové výnosy naší organizace výše 87.317 tis. Kč. V meziročním srovnání poklesly o 1.670 tis. Kč,
v procentuálním vyjádření pak o 2%. Částku výnosů je nutné rozdělit na vlastní příjmy Zoo ve výši 50.593 tis. Kč, tj. 58%
z celkových výnosů a na neinvestiční příspěvek, tzn. cizí zdroje ve výši 36.724 tis. Kč, tj. 42% z celkových výnosů. Cizí
zdroje představují příspěvky ze státního rozpočtu ČR, z územně samosprávných celků a zdrojů fondů EU a nově i časové
rozlišení investičních transferů (tzv. transferový podíl na investiční majetek pořízený z dotací ROP, SFŽP, Norských fondů,
Přeshraniční spolupráce SR – ČR, Moravskoslezského kraje. V roce 2013 se jednalo o částku ve výši cca 1.206 tis. Kč. Tento
výnos nepředstavuje finanční příjem, jedná se o rozpuštění již dříve přijatých dotací). Tyto cizí zdroje, po odečtení transferového podílu, poklesly ve srovnání s rokem 2012 o více než 9 %, ve finančním vyjádření pak o 3.536 tis. Kč (blíže viz kapitolu
č.1).
Vlastní výnosy zoo ve výši 50.593 tis. Kč jsou příjmy, které organizace získává svou vlastní činností. Skládají se převážně
z tržeb ze vstupného, ale také z tržeb z nájemného, reklamní činnosti, prodeje zboží, materiálu atd. Vlastní výnosy je nutné
očistit o částku, která se ve své podstatě nepodílí na vlastních příjmech (jedná se o účetní operaci na účtu 649 – zřizovatelem
nekryté účetní odpisy nemovitého majetku ve výši 11.092 tis. Kč). Tím se dostáváme na sumu skutečných vlastních výnosů
organizace ve výši 39.501 tis. Kč. V meziročním srovnání to představuje reálný nárůst tržeb o 1.321 tis. Kč, tj. o 3,5%.
Největší podíl 83 % na vlastních (očištěných) výnosech mají již tradičně tržby ze vstupného. Jsou nejvýznamnější složkou výnosů a jakýkoliv jejich výkyv výrazně a zcela zásadně ovlivňuje celkový výsledek hospodaření organizace. Vzhledem ke svému charakteru je tato položka výnosů přímo závislá na příznivém a stabilním počasí. Rok 2013 byl rokem návštěvnicky
velmi významným, protože již potřetí za sebou byla výrazně překročena 400tisícová hranice návštěvnosti naší organizace.
V rámci meziročního srovnání došlo k poklesu o necelé 1%. Vývoj návštěvnosti byl ovlivněn více faktory, nejdůležitějším z nich
však byla velmi dlouhá zima, studené jaro s bohatými dešťovými a sněhovými přeháňkami (jako byly například velikonoční
svátky) a malým počtem slunečných dnů. Toto vše se v návštěvnosti projevilo výrazným propadem zejména v měsících s tradičně nejvyšší návštěvností - duben, květen. Tento propad se do pololetí podařilo přes veškerou snahu pouze zmírnit. Druhá
polovina roku se vyznačovala mnohem stabilnějším počasím, více slunečnými dny i na deštivé srážky chudým a teplotně
silně nadprůměrným podzimem. To se projevilo obrovskými výkyvy návštěvnosti v jednotlivých měsících. Zejména v měsíci
říjnu, kdy návštěvnost narostla o 97% v porovnání s průměrnými hodnotami tohoto měsíce za posledních 7 let. V prosinci
pak byl tento nárůst ještě markantnější, neboť v tomto měsíci překročila návštěvnost 165 % průměrných hodnot návštěvnosti prosince za roky 2006-2012. To všechno vedlo k zvýšení návštěvnosti a srovnání dřívějšího katastrofálně vyhlížejícího
propadu, a to až na 99% návštěvnosti roku 2012. Dalším faktorem, který ovlivňoval celý rok, byly rozsáhlé stavební práce
v areálu zoo (pro návštěvníky spojené zejména s novým vstupem do areálu či výstavbou nového Pavilonu evoluce v dolní části
zoo) i s omezením parkovacích ploch. Na celkovém počtu návštěvníků se jistě promítlo i pokračování propagační kampaně
zoo a pořádání mnoha vzdělávacích či jiných volnočasových akcí a aktivit. Díky všem těmto faktorům dosáhla v roce 2013
celková návštěvnost počtu 430.886 lidí, což představuje statisticky bezvýznamný pokles o cca 4 tis. lidí. V samotných tržbách došlo k nárůstu o 1.391 tis. Kč a tržby ze vstupného za celý rok 2013 dosáhly částky 32.638 tis. Kč (tj. cca 104,5 %
tržeb roku předešlého). Snížení propadu tržeb v závislosti na nižším počtu návštěvníků bylo zmírněno zvýšením ceny o 10 Kč
u plného vstupného pro letošní letní sezónu. I v tomto roce pokračovalo rozdělení ceny vstupného na letní a zimní sezónu.
Zimní cenu vstupenky tak využilo cca 7,5 % platících návštěvníků. Procentuální rozdělení platících na plné vstupné a snížené
vstupné se od roku 2010 nezměnilo a zůstává na 56 % plné vstupné a 44 % zlevněné (dětské, důchodci, studenti atd).
Graf č. 3
Návštěvnost zoo v letech 2004-2013
32.415
299.499
337.254
309.049
329.702
363.944
358.892
328.621
499.383
434.703
430.886
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
500.000
35.000
30.000
400.000
3.023
2.653
3.290
4.444
4.765
4.597
3.910
3.925
4.314
3.103
jiné zdroje
10.000
300.000
5.000
0
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pozn.: příspěvek SMO včetně speciálních grantů – rok 2007 ve výši 5.964 tis. Kč projekt „Botanizace zoo“, rok 2012 ve výši 738 tis. Kč projekt „Návštěvnické centrum“ ROP.
104
105
Dalšími důležitými zdroji příjmů naší organizace jsou výnosy z oblasti pronájmů, reklamy, prodeje zboží, tržby za prodané krmivo pro vybrané druhy zvířat z krmných automatů, jízdné ze zoovláčku a ostatních navazujících služeb, ale také tržby z prodeje materiálu a částečně v omezené míře i některých zvířat, která nejsou vedena v mezinárodních záchranných projektech.
V průběhu roku 2013 se podařilo zvýšit např. tržby z prodeje některých vybraných druhů zvířat, tržby ze služeb souvisejících
s nájmem a tržby z reklamní činnosti. Naopak došlo k propadu tržeb z prodeje zboží, k poklesu tržeb z krmných automatů,
výtěžku z jízdného zoovláčkem a tržby z prodeje materiálu. Ostatní výnosy jako např. čerpání fondů, pojistné události, náhrady, vypořádání DPH atd. jsou výnosy zcela neprediktabilní a jsou závislé na jednotlivých událostech.
Díky všem těmto ostatním aktivitám se v roce 2013 podařilo vylepšit rozpočet organizace o celých 6.863 tis. Kč, což činilo
téměř 99 % výnosů předcházejícího roku a pokles v korunovém vyjádření činil 70 tis. Kč.
05
3 .0
74
84
3 .5
05
2 .9
2 .1
473
323
307
409
24
94
1 .5
83
1 .3
88
1 .3
1 .1
11
92
1 .7
55
1 .7
96
2 .0
1 .3
638
32.
220
247
31.
39.
22.
398
Graf č. 4
Struktura vlastních výnosů zoo v letech 2010-2013, údaje v tis. Kč
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
2010
2011
2012
2013
5.000
0
vstupné
reklama
nájemné
Z terasy restaurace je možné pozorovat indické kopytníky
Indian ungulates can be observed from the restaurant terrace
Pozn: vlastní výnosy zoo bez výnosů z nekrytí účetních odpisů
106
107
Procento soběstačnosti naší zahrady (celkové vlastní výnosy zvýšené o fyzicky přijaté finanční dary v poměru k celkovým provozním nákladům sníženým o nekryté účetní odpisy) ve srovnání s rokem předcházejícím, se zvýšilo cca o 1 %
a v roce 2013 dosáhlo velmi významných 48,14 %!
Graf č. 5
Vývoj soběstačnosti zoo včetně poskytnutých finančních darů v letech 2004-2013
27,6
36,3
39,1
41,0
46,9
41,4
42,7
54,3
47,0
48,1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
50
40
30
20
0
Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
108
109
3. Celkové náklady
Graf č. 6
Ekonomické ukazatele v letech 2004-2013, údaje v tis. Kč
3.023
13.103
34.691
49.900
2004
2.653
18.327
32.975
52.817
2005
3.290
18.768
31.941
53.601
2006
4.444
32.126
33.361
68.776
2007
4.765
35.293
33.307
72.674
2008
4.597
34.607
34.416
72.853
2009
3.910
36.584
30.946
71.023
2010
3.925
57.939
33.125
90.538
2011
4.314
49.933
34.740
88.473
2012
3.103
50.593
32.415
86.026
2013
0
20.000
40.000
60.000
80.000
V souvislosti s mírným poklesem celkových výnosů a tržeb v roce 2013, ale zejména vzhledem ke katastrofickému vývoji
v prvním pololetí, musel management organizace průběžně přijímat celou řadu opatření vedoucích k poklesu nákladů. I tak
však bylo možné, a to již třetím rokem po sobě, díky stále velmi vysoké návštěvnosti organizace, profinancovat alespoň
některé další vybrané a dříve dlouhodobě neřešené provozní problémy, zejména náklady na opravy a údržbu svěřeného majetku. Při porovnání s rokem 2012 byly vynaložené celkové náklady o téměř 3 % nižší, v korunovém vyjádření o 2.447 tis. Kč.
Celkově tak náklady dosáhly výše 86.026 tis. Kč.
Náklady jsou v zoologické zahradě ovlivňovány řadou faktorů. Průběžně se např. mění skladba druhů a množství chovaných
zvířat, zásadní vliv má zpřístupnění nově vybudovaných expozic, rozšiřování služeb návštěvníkům, nárůst energetické náročnosti v souvislosti s výstavbou, či např. dopad samotných zákonných změn a cen vstupů či energií. Tím jednotlivé nákladové
položky podléhají změnám a výkyvům nejen mezi jednotlivými léty, ale také v rámci jednoho roku. V roce 2013 byly náklady
ovlivněny převážně potřebou vyvolanou rozvojem zoologické zahrady, zvyšováním cen zejména u potravin, zvýšením sazby
DPH o 1% u zboží a služeb, ale také ukončením rozsáhlého projektu "Návštěvnické centrum".
U nákladů na spotřebu materiálu došlo k poklesu o více než 12 %, tj. 1.774 tis. Kč v porovnání s rokem 2012. Nejvíce
ovlivněny byly tyto položky: z důvodu změny skladby zvířat a zvýšení jejich počtu i kvůli zvýšení cen potravin došlo k nárůstu celkových nákladů na krmivo, léčiva a doplňky krmiva. Zvýšily se i náklady na mycí a čistící potřeby, PHM, na pořízení
výstavních zvířat, nákup rostlin, osiv a hnojiv, naopak se snížily náklady na ochranné pracovní pomůcky, technický materiál
a náklady na ostatní materiál jako je např. elektromateriál.
Náklady na pořízení drobného majetku ve srovnání s rokem předcházejícím podstatně poklesly, což bylo ovlivněno zejména
ukončením realizace projektu „Návštěvnické centrum“. Podařilo se pořídit např. 2 infokiosky, dřevěné stříšky, hmyzí hotel
a další interaktivní prvky, dva autentické domorodé čluny a mnoho dalšího.
Náklady na krmivo a léčiva pro zvířata chovaná v zoologické zahradě jsou závislé jednak na ceně a kvalitě krmné dávky,
a jednak na struktuře chovaných zvířat a jejich počtu. V roce 2013 došlo k nárůstu počtu celkově chovaných zvířat, a to až
o 980 kusů, přičemž toto zvýšení se nejvíce týkalo skupiny ryb. Vliv mělo i zvýšení sazeb DPH ze 14 % na 15 %. Meziročně
tak náklady na krmivo vzrostly o 11 %. Nejvíce se navýšila položka ovoce a zeleniny, sena, granulovaných směsí, nákup hospodářských zvířat jako myší, potkanů a hmyzu. Naopak se snížil nákup masa a náklady na krmná zvířata (králíky, morčata).
K nárůstu došlo i u léčiv a speciálních doplňků krmiva.
Graf č. 7
Skladba krmiva pro zvířata v roce 2013
granule 16 %
14 % savci
ptáci 0 %
8 % hmyz
2 % ryby
7 % potraviny
ovoce a zelenina 27 %
100.000
18 % maso
jiné zdroje
seno 8 %
Pozn.: 1) vlastní výnosy zoo včetně nekrytí účetních odpisů (od roku 2007)
2) příspěvek SMO včetně speciálních grantů (rok 2007, rok 2012)
110
náklady
111
Náklady na energie zaznamenaly nárůst o cca 337 tis. Kč, tj. téměř o 4 %. I v roce 2013 byly nákladově nejvýznamnější
položky - elektrická energie a zemní plyn - vysoutěženy e-aukcí v rámci Nákupního portálu. U elektrické energie došlo
k nárůstu nákladů o 391 tis. Kč (nárůst nákladů byl ovlivněn zvýšenou spotřebou o téměř 186 MWh, tj. o 10 %, avšak dopad
tohoto navýšení byl alespoň částečně zmírněn sníženou cenou této komodity) naopak spotřeba zemního plynu poklesla téměř
o 7 tisíc m3, v korunovém vyjádření pak došlo k poklesu nákladů o 178 tis. Kč. U spotřeby vody došlo vlivem snížené spotřeby
cca o 23 %, avšak zvýšené ceny cca o 6 % za komoditu, také k celkovému poklesu nákladů o 189 tis. Kč. V energiích se dále
objevily náklady na pořízení pelet pro vytápění kotlů dvou objektů. Tyto náklady činily 313 tis. Kč.
Náklady na opravu a udržování se ve srovnání s rokem minulým zvýšily o 4 %, v korunovém vyjádření je to nárůst o 304 tis. Kč.
Díky relativně stále vysokým tržbám ze vstupného (oproti letům předcházejícím) se mohlo i v tomto roce pokračovat v nastoupeném trendu zvýšených oprav a údržby rozsáhlého areálu s množstvím budov a staveb v neuspokojivém technickém stavu
z dob 50. až 70. let minulého století. V letech 2011-2013 tak mohlo být vynaloženo na opravy celkem 22,5 mil. Kč, přičemž
roční průměrná hodnota nákladů za 2006-2010 činila cca 3,5 mil. Kč.
Mezi nejvýznamnější opravy sledovaného roku patří např.: oprava vodovodních a topných soustav, vnitřních ubikací lvů v pavilonu indických zvířat, střešní krytiny na objektech Tanganika, centrální čističky odpadních vod a objektů zázemí technického
oddělení včetně skladu barev, komunikací kolem vstupu i na stezkách botanického parku, oplocení dělící rybník č. 4 a přilehlý
lesní porost, čelní bariéry u expozice tamarínů a elektrického ohradníku u voliér papoušků. Proběhla i výměna elektrických
kabelů trafostanice, oprava nátoku u rybníka č. 2, i komplexní oprava elektrických bezpečnostních bran a ručních bariér
v pavilonu slonů. U objektu odchovny zvířat v zázemí zahrady proběhla celková výměna opláštění spojená s výměnou topení
v hodnotě cca 2,9 mil. Kč. Vedle výše uvedeného došlo také k servisu dětských hřišť a výměně několika dětských skluzavek,
k opravě jednotlivých čerpadel ve skleníku a v expozici sloní džungle, k opravě filtrace bazénu hrochů, průběžným opravám
automobilů, elektromobilů a zemědělské techniky, i celé řady dřevěných lavic pro návštěvníky a venkovních přístřešků.
Osobní náklady, tj. vlastní mzdy, náhrady za nemocenskou, zákonné sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na FKSP, příspěvek zaměstnavatele na obědy, lékařské prohlídky a zákonné pojištění odpovědnosti, představují nejvýznamnější objem
nákladů organizace. Tvořily téměř 40 % celkových nákladů zoo a v roce 2013 dosáhly částky 33.996 tis. Kč. Tím překonaly
rok 2012 o 294 tis. Kč, což představuje 1procentní nárůst. Hrubé mzdy zaměstnanců zůstaly zhruba na stejné úrovni, odměny osob na dohodu se zvýšily o 27%, náhrady mzdy za dobu nemocnosti vzrostly o 36 %. Vlivem velmi výrazného zkvalitnění stravování zaměstnanců vzrostly také náklady na obědy, a to téměř o 73 %! Na mzdách vč. náhrad bylo vyplaceno
24.845 tis. Kč, z toho 432 tis. Kč tvořily ostatní osobní náklady (práce na dohody, odstupné). Průměrný přepočtený stav
zaměstnanců v roce 2013 vzrostl na 110,28 osob a průměrná mzda v tomto roce dosáhla částky 18.324,- Kč, což znamená
pokles o 190,- Kč v meziročním porovnání.
Graf č. 8
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců v letech 2004-2013
95,64
91,24
88,08
89,29
97,63
97,35
103,73
110,52
109,41
110,28
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
120
100
80
Téměř nezměněná výše nákladů na účetní odpisy za rok 2013 (odpisy celkem činily 13.214 tis. Kč), a to i přes skutečnost, že
v posledních letech byl zařazen do užívání majetek značné hodnoty - např. jen v tomto roce se jednalo o dlouhodobý majetek
v hodnotě cca 89 mil. Kč - byla způsobena změnou odpisového plánu a prodloužením doby použitelnosti u většiny movitého
i nemovitého majetku.
Voliéra Papua
Papua Aviary
112
113
Dále byly náklady a služby ovlivněny např. rozšířením reklamní kampaně o další vysílání v polských televizích a v rádiích
a nově i o natáčení známého a v Polsku velmi populárního pořadu o vaření. K omezení naopak došlo u některých reklam
v dopravních prostředcích měst Moravskoslezského kraje. Došlo také k ukončení rozvozu letáků do oblastí pohraničí s Polskem. Zvýšily se náklady na právní poradenské služby a na ostrahu areálu zahrady v souvislosti s výstavbou nových objektů
i s dočasným náhradním vstupem pro návštěvníky, Podařilo se naopak snížit náklady na odvoz a likvidaci komunálního a živočišného odpadu, na telekomunikace a bankovní poplatky. K omezení nákladů došlo rovněž u údržby lesního porostu. Rok
2013 byl ovlivněn i pojistnou událostí v hodnotě více než půl milionu korun, kdy kvůli sněhové kalamitě došlo k částečnému
poškození dvou nově vybudovaných voliér.
Graf č. 9
Struktura nákladů zoo v letech 2010-2013, údaje v tis. Kč
30.367
33.335
osobní
náklady
33.702
33.996
4.441
5.081
krmivo
5.456
6.069
735
971
1.031
1.080
414
355
226
409
2.473
8.181
6.988
7.292
10.144
13.207
odpisy
13.218
13.214
8.662
8.812
energie
9.369
9.706
13.787
20.596
ostatní
náklady
18.483
14.260
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2010
Den stromů
Arbor Day
2011
2012
114
2013
115
4. Investice
Nejdůležitějším zdrojem investic pro ostravskou zoologickou zahradu je i nadále její majitel a zřizovatel – statutární město
Ostrava. V roce 2013 sice nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky v podobě nových investičních dotací, ale bylo umožněno využít finanční prostředky z nedočerpaných dotací přijatých již v letech předcházejících, a to ve výši 15.046 tis. Kč.
Z těchto finančních prostředků se zoo do konce roku podařilo proinvestovat více než 3.913 tis. Kč. Zpět do rozpočtu zřizovatele bylo vráceno 1.162 tis. Kč v souvislosti s ukončením jedné z dřívějších dotačních smluv na projektovou přípravu čtyř
nových objektů.
V roce 2013 tedy nebyl realizován žádný nový projekt.
Naopak se pokračovalo ve financování dvou velmi významných investičních projektů, a to:
- ve výstavbě nového Návštěvnického centra – střediska ekologické výchovy – tento projekt probíhal převážně v roce
2011 až 2012, v roce 2013 došlo k profinancování částky ve výši 601 tis. Kč, přičemž se projekt rozšířil o náklady vyvolané
samotným provozem nových objektů Návštěvnického centra. Jednalo se o výdaje např. na oddělené sledování všech toků
energií, montáž veřejného osvětlení, nového elektrického ohradníku u výběhu zvířat či bezpečnostních mříží. Celková rekapitulace projektu: zřizovatel poskytl finanční prostředky na předfinancování projektu (návratnou finanční výpomoc) a dále tzv.
investiční a provozní dotaci na spolufinancování 7,5 % uznatelných nákladů a na financování neuznatelných nákladů projektu.
Spolufinancování ve výši 92,5 % uznatelných nákladů bylo kryto z prostředků ROP programu NUTS II Moravskoslezsko. Celkové náklady projektu činily 56.646 tis. Kč (z toho investiční část 54.191 tis. Kč a provozní část 2.455 tis. Kč) z prostředků
ROP bylo financováno 48.941 tis. Kč, z prostředků SMO investiční dotace ve výši 4.909 tis. Kč a provozní dotace ve výši
742 tis. Kč, z prostředků zoo 41 tis. Kč, náklady na demolice původních objektů 818 tis. Kč a z prostředků SMO 1.195 tis. Kč
(náklady na zpracování projektových dokumentací vynaložené v letech předcházejících projektu). Z návratné finanční výpomoci SMO bylo v roce 2013 zpět na účet SMO vráceno 13.959 tis. Kč za proplacení a schválení ze strany ROP již 2. žádosti
o platbu (ze strany ROP bylo již celkem proplaceno 25.607 tis. Kč, přičemž zpět na SMO bylo vráceno 25.445 tis. Kč). V roce
2013 bylo z Regionálního operačního programu proplaceno 13.959 tis. Kč, tj. uznatelné náklady z 2. žádosti o platbu.
Na podzim 2013 proběhla orgánem ROP kontrola projektu na místě, přičemž do konce roku nebyl projekt finančně vypořádán
a nebyla proplacena poslední, 3. žádost o platbu. Ukončení projektu se očekává v první polovině roku 2014.
- na odbahnění a úpravy rybníka č. 1 - realizace projektu probíhala převážně v roce 2011, skončila však až na podzim
2013. V roce 2013 bylo profinancováno celkem 3.312 tis. Kč. Celková rekapitulace projektu: zřizovatel poskytl finanční
prostředky na předfinancování projektu (návratnou finanční výpomoc), a dále investiční dotaci na spolufinancování 10 %
uznatelných nákladů a na financování neuznatelných nákladů projektu. Spolufinancování 90 % uznatelných nákladů bylo
kryto z prostředků OPŽP (a to 5 % SFŽP a 85 % ERDF). Celkové náklady na realizaci činily 13.855 tis. Kč (z prostředků OPŽP
bylo financováno 577 tis. Kč, z prostředků SMO investiční dotace ve výši 9.438 tis. Kč, z prostředků Zoo 3.625 tis. Kč), dále
náklady na projektovou přípravu vynaložené v dřívějších letech byly částečně hrazeny z prostředků MSK ve výši 32 tis. Kč,
SMO ve výši 32 tis. Kč a ze zdrojů zoo 151 tis. Kč. Z návratné finanční výpomoci bylo v roce 2013 vráceno zpět na účet
SMO celkem 577 tis. Kč za proplacení jediné žádosti o platbu ze strany OPŽP. Z Operačního programu životního prostředí
byla původně přiznána dotace ve výši 2.070 tis. Kč, která byla následně až v průběhu roku 2013 Státním fondem životního
prostředí upravena a snížena na konečnou částku 577 tis. Kč (z toho 545 tis. Kč z ERDF a 32 tis. Kč ze SFŽP). K úpravě došlo
nejen z důvodu nižší ceny za realizaci projektu díky výběrovému řízení, ale hlavně z důvodu přehodnocení původní žádosti
a výše uznatelných výdajů projektu ze strany OPŽP a AOPK. V průběhu roku 2013 byla podána žádost o platbu a následně
také proplacena z OPŽP ve výši 577 tis. Kč. Do konce roku nebyl projekt finančně vypořádán, ukončení projektu se očekává
v průběhu roku 2014.
V roce 2013 již nepokračovaly žádné další projekty z předchozích let financované z rozpočtu SMO, došlo jen k vyúčtování
a k vrácení nevyčerpané části dotace ve výši 1.162 tis. Kč určené na dokončení projekčních prací na projektových dokumentacích čtyř projektů - výběhy tygrů, nové průjezdné safari, administrativní budovu včetně nového vstupního komplexu
a expozici tučňáků a tuleňů.
Z rozpočtu Moravskoslezského kraje se podařilo získat účelovou investiční dotaci ve výši 85 tis. Kč na financování projektu
„Stálá expozice v Zoo Ostrava k problematice ochrany ovzduší a klimatických změn“. Investiční část dotace byla vyčerpána
v roce 2013 v plné výši (provozní část dotace viz kapitolu č. 1).
Jeden z obyvatel Voliéry Papua – lori mnohobarvý horský (Trichoglossus haematodus moluccanus)
One of the species in Papua Aviary – Swainson's lorikeet (Trichoglossus haematodus moluccanus)
116
Vedle těchto zdrojů disponuje zoologická zahrada také vlastními prostředky ze svého investičního fondu. Tyto finance
se skládají převážně z přijatých účelově určených darů, z příspěvku zřizovatele na účetní odpisy movitého majetku a také
ze schváleného převodu části hospodářského výsledku minulých let. Pro samotné operativní fungování naší zahrady jsou
tyto prostředky zcela zásadní! V roce 2013 bylo z tohoto zdroje proinvestováno celkem 1.895 tis. Kč. Mohla tak být např.
dofinancována realizace stavby „Voliéra Papua“, provedena realizace úprav expozice Malá Amazonie včetně nového akvária,
provedeno zateplení kotelny a pořízení nového měřícího a regulačního systému pro objekt odchovna zvířat v zázemí zoo nebo
zpracována první etapa projektové dokumentace pro novou voliéru kondorů či pořízen nový herní prvek pro návštěvníky.
117
5. Dary
Na fungování a rozvoji organizace se významným způsobem podílejí i sponzoři a dárci. Nejedná se o nic samozřejmého
a za jejich získáváním je obrovský kus práce mnoha našich zaměstnanců. Všem našim dárcům, kteří se i přes administrativně
a časově náročný krok v podobě písemného schvalování každého jednotlivého daru Radou města i nadále rozhodli podporovat naši zoologickou zahradu, patří velké uznání. Jejich zájem o naší činnost - ať už se jedná o firmy, organizace, nadace ale
i drobné dárce - jednotlivce či školních skupiny, byl i v tomto roce velmi výrazný. Získané finanční dary tak nakonec dosáhly
opět velmi vysoké částky 1.908 tis. Kč! Dary byly zaměřeny nejen na vlastní chov zvířat, ale také např. na výstavbu nových
expozic menšího rozsahu, např. na přípravu a výstavbu chovatelského zázemí, rekonstrukci expozice Malá Amazonie včetně
pořízení nového akvária, na projekt „Včelí stezka“, 5 nových interaktivních koutků pro návštěvníky či např. na dokončení
nové průchozí Voliéry Papua. I v tomto roce úspěšně pokračovaly dvě veřejné sbírky, z nichž jedna byla zaměřená na přípravu
a realizaci nové expozice pro gibony (konaná formou pokladniček v areálu zahrady) a druhá veřejná sbírka byla zaměřená
na zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v zoo (uskutečňována formou DMS). Tato sbírka byla v průběhu roku ukončena a její čistý výnos byl použit na spolufinancování 1. etapy projektové přípravy nové voliéry pro kondory.
Vedle finančních darů se podařilo získat i celou řadu hodnotných a potřebných věcných darů (např. zdarma byla poskytnuta
služba ve formě úpravy webových stránek zoo).
Všem níže jmenovaným i nejmenovaným i celé řadě anonymních dárců a sponzorů děkujeme za přízeň!
Tamarín pinčí (Saguinus oedipus)
118
Nadace OKD
Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín, Komenského 607, Český Těšín
Bezruč Michal
SCHÄFER SCHOOL, o.s. , Zámecké nám. 1255, Frýdek – Místek
Noris Czech Republic, s.r.o.
MŠ Mozartova 9, Ostrava
Plzeňský Prazdroj, a.s.
ZŠ U Kříže 28, Ostrava
VW Wachal a.s.
ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová
VVUÚ, a.s.
MŠ Pražmo 10, Pražmo
Bystroň group a.s.
ZŠ Školní 862, Orlová
Svatava Široká
ZŠ Otická 18, Opava
Balátovi Drahomíra a Jaroslav
ZŠ Slovenská 2936/61, Karviná
Ing. Jiří Barvíř
ZŠ Školní 1600, Rychvald
Vítkovické slévárny, s.r.o
ZŠ Školská 432, Karviná
ELORA Group s.r.o.
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Ostravská 658/28, Bílovec
MUDr. Liana Jašová
CK Vítkovice Tours, s.r.o
SPŠCH akademika Heyrovského a Gymnázium,
Středoškolská 1, Ostrava
ZŠ Školní 862, Orlová
ZŠ Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek – Místek
ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava
Vendulka a Vojtíšek Ciglerovi
Mgr. Lukáš Raida
ZŠ F. Hrubína 5/1537, Havířov
MUDr. Nováková Ludmila
ZŠ Čs. Armády 1026, Bohumín
Donátek Martin
ZŠ Prameny 838, Karviná
Ministerstvo životního prostředí
ZŠ Školní 862, Orlová
Profiterm Group s.r.o.
Anička Široká
Pracovníci Krajského soudu v Ostravě
Johanka Široká
ZŠ Dětská 915, Ostrava
MUDr. Šarišská s.r.o.
Pavla a Jan Kurkovi
Stanislav Kosour
ZŠ a MŠ Zelená 2, Havířov
Daniel Franek
Střední škola, Sýkorova 1, Havířov
Irena Hluchníková - Svatební agentura Kopretina
ZŠ a MŠ Ostrčilova 1, Ostrava
Petr Polák
ZŠ T.G.Masaryka, Riegrova 13, Opava
Alena Sovová
ZŠ Gorkého 1, Havířov
Kateřina Janštová
Pacutovi
Glumbík s.r.o
ZŠ U Lesa 713, Karviná
Daniela Janáková
ZŠ npor. Loma, Školní 1510, Příbor
a další
ZŠ Šeříkova 33, Ostrava
◼
119
Údaje o nákladech a výnosech v letech 2012-2013 (v tis.Kč)
ukazatel
rok 2013
Údaje o majetku v roce 2013 (v tis. Kč)
rok 2012
změna oproti
roku 2012 +/-
Spotřeba materiálu
z toho: krmivo
léčiva, veter. mat., doplňky krmiva
nákup rostlin, hnojiv, osiva
DrDHM nad 3tis.Kč
nákup zvířat
spotřeba ostat. materiálu
Spotřeba energií
z toho: elektrická energie
zemní plyn, propan
voda
ostatní
Pořízení zboží
Nákup služeb
z toho: opravy a udržování
cestovné
prezentace
veterinární vyšetření, rozbory
likvidace odpadu
ostatní služby
Osobní náklady
z toho: mzdové náklady vč. náhrady za nemoc
zákonné a sociál. pojištění
ostatní osob. náklady vč. Kooperativy
Daně a poplatky
Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku
Rezervy, opravné položky
Ostatní náklady
12 788
6 069
584
279
856
409
4 591
9 706
5 985
2 544
864
313
88
15 438
7 292
356
56
496
644
6 594
33 996
24 845
8 350
801
112
13 214
0
684
14 562
5 456
499
216
2 978
226
5 187
9 369
5 594
2 722
1 053
0
218
16 862
6 988
266
30
532
709
8 337
33 702
24 728
8 355
619
37
13 218
0
505
-1 774
613
85
63
-2 122
183
-596
337
391
-178
-189
313
-130
-1 424
304
90
26
-36
-65
-1 743
294
117
-5
182
75
-4
0
179
Náklady celkem
86 026
88 473
-2 447
Tržby z prodeje služeb
z toho: vstupné
reklama
nájemné
ostatní služby
Tržby z prodeje zboží
Tržby z prodeje materiálu, krmiva
Tržby za zvířata
Ostatní výnosy
Vlastní výnosy Zoo (bez krytí účet.odpisů)
Nekryté účetní odpisy
Provozní dotace
z toho: příspěvek zřizovatele
MŽP, ÚP, fondy EU
Čas.rozlišení investič.transnférů
37 771
32 638
1 792
1 524
1 817
139
657
473
461
39 501
11 092
35 518
32 415
3 103
1 206
36 014
31 247
1 711
1 394
1 662
329
809
323
705
38 180
11 753
39 054
34 740
4 314
0
1 757
1 391
81
130
155
-190
-152
150
-244
1 321
-661
-3 536
-2 325
-1 211
1 206
Výnosy celkem
87 317
88 987
-1 670
Výsledek hospodaření
1 291
514
777
120
Aktiva celkem
713 391
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
765 470
Oprávky k dlouhodobému hmot. a nehmot. majetku
-151 502
Zásoby
8 365
z toho: zvířata
7 866
Pohledávky
1 645
Finanční majetek
64 252
Přechodové účty aktivní
25 161
Pasiva celkem
713 391
Jmění účetní jednotky
621 826
Finanční a peněžní fondy
Hospodářský výsledek
24 947
1 291
Rezervy
12 416
Přijaté finanční výpomoci
43 618
Krátkodobé závazky
7 614
Přechodové účty pasivní
1 679
121
Financial operations in 2013
Pavlína Konečná & Petr Čolas
The financial operations in 2013 produced
a profit amounting to 1,291 thousand CZK
In terms of financial management, the following factors were prevalent:
1. The visitor rate exceeded the ceiling of 400 thousand for the third year in the row, reaching a total of 430,886 persons.
With the less-stable weather throughout the year featuring a long winter and cold spring, a very dry and hot summer and
autumn of non-standard warmth, there were considerable fluctuations in visitor numbers throughout the year. Compared
with the previous year, however, the rate decreased by just less than 1 %.
2. The basic non-capital allocation of the founder of the zoo - the Statutory City of Ostrava – was maintained and
equalled 32,415 thousand CZK in 2013.
3. Additional funding obtained from other sources and amounting to 3,103 thousand CZK. This involved the allocation of
1,148 thousand CZK from the national budget via the Ministry for the Environment; this was an earmarked grant to cofund the animal management costs related to specific endangered animal species of world and native fauna and provide
assistance in conservation activities. Furthermore, there was funding from the national budget and the EU funds in the
amount of 1,538 thousand CZK to fund payroll costs, and funds of the Moravian-Silesian Region used in the amount of
417 thousand CZK to cover cost of an information campaign to promote the protection of air as well as awareness raising
and educational activities related to schools.
4. The zoo's own revenues grew by 1,321 thousand CZK compared with 2012 and made up 103.5% of the last year's figure,
thus permitting the zoo to continue funding the cost of repairs and maintenance of property in the zoo grounds. 7.3 million
CZK were invested in the servicing activities.
5. The average number of employees was 110.28 persons, while the mean salary reached 18,324 CZK, which is a decrease
of 190 CZK.
6. The self-sufficiency rate of the zoo reached 48.14%.
7. Extensive capital construction projects were underway in 2013, as in the previous years, with the total capital costs
reaching 3,913 thousand CZK – sourced from founder's allocation, 85 thousand CZK from the Moravian-Silesian Region
and 1,895 thousand CZK from the zoo's own budget. In addition to the capital projects mentioned above, the amounts
paid from the ROP NUTS II scheme (EU funds) to cover the cost of the "Visitor Centre and Centre for Conservation Education" project equalled 13,959 thousand CZK, while 577 thousand CZK was refunded as part of the "Mud Removal and
Alterations, Lake #1" project, this co-funded from the Operational Programme Environment.
8. The three large works continued during the year, for which the zoo's founder was the project owner. It involved brand
new enclosures and facilities behind the scenes for new animal species - "Asian Hoofed Mammal Safari Park", and new
facilities for chimpanzees and other species inside the "House of Evolution", both projects are co-funded by ROP. In addition, there is the "Office Building and the Zoo Entrance" project funded entirely by the founder except for the car park,
for which funding was raised as part of the ROP scheme.
Sponsors and donors are appreciated for their support, through which the zoo raised 1,908 thousand CZK in the form of
financial donations, which helped finance not only animal houses, but also a new interactive installation for visitors.
Seriema rudozobá (Cariama cristata)
122
123
Seznam zaměstnanců
Zoo Ostrava (k 31. 12. 2013)
The list of employees of the
Ostrava Zoo (as of December 31, 2013
124
Počet let v zoo/
Number of
years in the zoo
Jméno
Name
Funkce
Position
1
Adámek Vladimír, Lic.
pracovník Oddělení pro kontakt s veřejností
Worker at Public Relations
22
2
Badura Jiří
zahradník-topič
Gardener
3
3
Beníček Rostislav
řidič
Driver
27
4
Berger Zdeněk, Mgr.
pracovník Oddělení pro kontakt s veřejností
Worker at Public Relations
9
5
Blahutová Blanka
ošetřovatel
Zookeeper
3
6
Čermáková Martina, Dis.
ošetřovatel
Zookeeper
2
7
Černohorská Jana
ošetřovatel
Zookeeper
26
8
Čolas Petr, Ing.
ředitel
Director
24
9
Dubová Tereze, Bc.
ošetřovatel
Zookeeper
1
10
Dubská Dagmar, DiS.
finanční účetní, t. č. na rodičovské dovolené
Accountant
6
11
Ďurišová Jana
ošetřovatel
Zookeeper
2
12
Fiala Jaromír
ošetřovatel
Zookeeper
10
13
Ficová Marie
pokladní
Cashier
6
14
Filipová Ivana
ošetřovatel
Zookeeper
29
15
Firla Ivo, Ing.
zoolog
Curator
21
16
Firlová Sylva
ošetřovatel
Zookeeper
36
17
Galvasová Jarmila
zahradník
Gardener
4
18
Gavron Břetislav
ošetřovatel
Zookeeper
2
19
Gorčáková Pavla
ošetřovatel
Zookeeper
36
125
Počet let v zoo/
Number of
years in the zoo
Jméno
Name
Funkce
Position
20
Guryča Pavel
zahradník
Gardener
6
21
Hájková Liběna
ošetřovatel
Zookeeper
22
Halfarová Renáta
23
Počet let v zoo/
Number of
years in the zoo
Jméno
Name
Funkce
Position
44
Kovářová Jana, Bc.
pracovník Oddělení pro kontakt s veřejností
Worker at Public Relations
6
15
45
Kratochvílová Milada
zahradník
Gardener
7
ošetřovatel
Zookeeper
20
46
Krejčík Tomáš
zahradník
Gardener
4
Hanzelka Tomáš, Ing.
vedoucí Dendrologického oddělení
Head of Horticulture
21
47
Kubala David
zahradník
Gardener
13
24
Hruška Ondřej
ošetřovatel
Zookeeper
13
48
Kunertová Martina
zahradník
Gardener
21
25
Hruška Roman
zahradník
Gardener
18
49
Kubečková Petra
pracovník zookuchyně
Worker at Zoo-kitchen
2
26
Hruška Rudolf
ošetřovatel
Zookeeper
21
50
Lindovská Lenka
krmivář
Animal Feeding and Nutrition
23
27
Hrušková Adéla
ošetřovatel, t. č. na rodičovské dovolené
Zookeeper
6
51
Lindovský Josef
pracovník Technického oddělení
Operations & Maintenance
13
28
Janečka Radomír
řidič
Driver
13
52
Lizák Lukáš
zahradník-topič
Gardener
8 měsíců / months
29
Jankovičová Zuzana
ošetřovatel
Zookeeper
15
53
Malcová Lenka
ošetřovatel
Zookeeper
2
30
Janošťáková Věra
zahradník
Gardener
35
54
Marková Dagmar
ošetřovatel
Zookeeper
38
31
Juříková Lenka, Bc.
ošetřovatel
Zookeeper
6
55
Maršálková Pavlína
pracovník zookuchyně
Worker at Zoo-kitchen
13
32
Juřina Petr
zahradník
Gardener
4
56
Masaříková Marcela
pokladní
Cashier
1
33
Justová Liana
ošetřovatel
Zookeeper
20
57
Michálková Jana, Mgr.
asistent zoologa, registrátor
Animal Registrar
2
34
Kalousková Šárka, Mgr.
vedoucí Oddělení pro kontakt s veřejností
Head of Public Relations
9
58
Mikulský Rudolf, Ing.
vedoucí Technického oddělení
Head of Operations & Maintenance
34
35
Kalužová Petra
ošetřovatel
Zookeeper
12
59
Mílek Bohuslav
zedník
Bricklayer
21
36
Kamarád Dalibor
pracovník zookuchyně
Worker at Zoo-kitchen
4 měsíce / months
60
Moldrzyková Andrea
mzdová účetní
Payroll Clerk
5
37
Kanichová Jana
ošetřovatel
Zookeeper
21
61
Motloch Petr
řezník
Worker at Zoo-kitchen
2
38
Konečná Pavlína, Ing.
vedoucí Ekonomického oddělení
Head of Finance
8
62
Nohel Stanislav, Bc., Dis.
ošetřovatel
Zookeeper
1
39
Kopec Lukáš
ošetřovatel
Zookeeper
3
63
Nová Drahomíra
vrátná
Gatekeeper
5
40
Koperová Jana
vrátná
Gatekeeper
3
64
Nováčková Kateřina
zahradník
Gardener
1
41
Kopřiva Richard
skladník
Warehouse Keeper
11
65
Novák Jiří, Mgr.
vedoucí Zoologického oddělení
Head of Zoological Department
16
42
Košťál Emil
zámečník
Locksmith
14
66
Obračajová Adéla, Mgr.
inspektor chovu
Curator
2
43
Kötelešová Andrea
ošetřovatel, t. č. na rodičovské dovolené
Zookeeper
5
67
Ondrušová Monika, Bc.
asistentka ředitele
Director's Office
9
126
127
Počet let v zoo/
Number of
years in the zoo
Jméno
Name
Funkce
Position
68
Orlík Ladislav
malíř-natěrač
Painter-Decorator
33
69
Papiorek Jaroslav
řidič
Driver
70
Pastyrniak Roman
71
Počet let v zoo/
Number of
years in the zoo
Jméno
Name
Funkce
Position
92
Ulivelliová Věra
personalista
Personnel Manager
9
4
93
Ullmannová Anna
vrátná
Gatekeeper
17
ošetřovatel
Zookeeper
10
94
Vlček Pavel
zahradník
Gardener
10
Pecháček Jiří
elektrikář
Electrician
10
95
Vojtuš Jaromír
topič – zahradník
Gardener
4
72
Pluháček Jan, RNDr., Ph.D.
vědecký pracovník
Researcher
7
96
Vrhelová Jiřina
ošetřovatel
Zookeeper
24
73
Pluháčková Jana, Mgr.
zoolog
Curator
9
97
Výkruta Luboš
dělník
Worker
19
74
Poluda Roman
zámečník
Locksmith
15
98
Waloszková Markéta
účetní
Accounts clerk
2
75
Říman Antonín
finanční a projektový referent
Projekt Manager
5
99
Zajíc Karel
řidič
Driver
6
76
Skupník Rostislav
bezpečnostní a požární technik
Safety and Fire Technician
12
100 Zajoncová Eva
ošetřovatel
Zookeeper
14
77
Skýbová Karin
ošetřovatel, t. č. na rodičovské dovolené
Zookeeper
21
101 Zvolánek Daniel
ošetřovatel
Zookeeper
15
78
Slanina Jiří, Mgr.
pracovník Oddělení pro kontakt s veřejností
Worker at Public Relations
1
102 Zvolánek Pavel
ošetřovatel
Zookeeper
17
79
Střižík Rostislav
ošetřovatel
Zookeeper
21
103 Žižka Marcel
energetik
Power Engineer
23
80
Svobodová Yveta
inspektor chovu
Curator
32
81
Šafrán Michal
ošetřovatel
Zookeeper
14
82
Šešulková Hana
zahradník
Gardener
4
83
Ševčíková Pavlína
ošetřovatel
Zookeeper
23
84
Škorňáková Dana, Mgr.
pracovník Oddělení pro kontakt s veřejností
Worker at Public Relations
2
85
Štěrba Jiří
ošetřovatel
Zookeeper
4
86
Švacho Zdeněk
zahradník
Gardener
6
87
Švihálek Igor
ošetřovatel
Zookeeper
15
88
Tančiboková Karin
ošetřovatel
Zookeeper
9
89
Tomčal Zdeněk
zahradník
Gardener
21
90
Tomek Jaroslav
zámečník
Locksmith
25
91
Tomková Hana
ošetřovatel
Zookeeper
31
128
129
Druh
Species
Stav zvířat
Census of Animals
Jiří Novák, Jana Michálková
Druh
Species
Ochrana
Conservation
Stav 1.1.
Status
Narození
Birth
Příchod
Arrival
Úhyn
Death
Odchod
Departure
Stav 31.12.
Status
STRUNATCI (CHORDATA)
SAVCI (MAMMALIA)
placentálové (Placentalia)
chudozubí (Xenarthra)
pásovci (Cingulata)
pásovec kulovitý
Tolypeutes matacus
NT ▼
0.0.1
1.1
0.1.1
1.0
afrosavci (Afrotheria)
afričtí hmyzožraví savci (Afrosoricida)
bodlín černohlavý
Hemicentetes nigriceps
1.0.5
1.0.2
0.0.3
damani (Hyracoidea)
daman stromový
Dendrohyrax arboreus
3.2
0.0.2
3.2.2
EEP, EN
▼
1.4
1.4
(Euarchontoglires)
primáti (Primates)
lemur korunkatý
Eulemur coronatus
ESB, EN
▼
3.2
0.1
lemur Sclaterův
Eulemur flavifrons
EEP, ISB,
CR ▼
2.2
0.1
lemur tmavý
Eulemur macaco
EEP, ISB,
VU ▼
1.1
1.1
lemur běločelý
Eulemur albifrons
EN ▼
2.0
2.0
lemur mongoz
Eulemur mongoz
EEP, ISB,
CR ▼
2.0
2.0
lemur červenobřichý
Eulemur rubriventer
EEP, VU
▼
3.3
lemur kata
Lemur catta
ESB, EN
▼
7.0
7.0
vari červený
Varecia rubra
EEP, ISB,
CR ▼
2.0
2.0
vari černobílý
Varecia variegata
EEP, ISB,
CR ▼
9.0
komba ušatá
Galago senegalensis
ESB, ▶
2.3
1.1
komba Garnettova
Otolemur garnettii
▶
1.1
0.0.1
tamarín pinčí
Saguinus oedipus
EEP, ISB,
CR ▼
kočkodan Dianin
Cercopithecus diana
EEP, ISB,
VU ▼
130
Stav 1.1.
Status
Narození
Birth
Příchod
Arrival
Úhyn
Death
Odchod
Departure
makak lví
Macaca silenus
EEP, ISB,
EN ▼
4.11
3.1
mandril
Mandrillus sphinx
EEP, VU
3.2
hulman posvátný
Semnopithecus entellus
ESB, ▼
5.12
gibon bělolící
Nomascus leucogenys
EEP, ISB,
CR ▼
2.2
2.2
šimpanz
Pan troglodytes
ESB, EN
▼
0.4
0.4
ratufa černoprstá
Ratufa macroura dandolena
NT ▼
1.1
bodlinatka krétská
Acomys minous
DD
0.0.16
bodlinatka turecká
Acomys cilicicus
DD
0.0.9
velemyš největší
Phloeomys cumingi
ESB, VU
▼
0.2
0.1
velemyš obláčková
Phloeomys pallidus
ESB, ▶
3.2
1.0.1
1.0.1
1.0
2.2
dikobraz srstnatonosý
Hystrix indica
▶
4.2
1.0
1.0
2.1
2.1
aguti středoamerický
Dasyprocta punctata
▶
1.1
akuči zelený
Myoprocta pratti
▶
1.0
Stav 31.12.
Status
6.12
3.2
1.1
0.1
6.12
hlodavci (Rodentia)
0.1
1.0
0.0.16
0.0.9
1.0
0.1
1.2
1.1
1.0
1.0
(Laurasiatheria)
chobotnatci (Proboscidea)
slon indický
Elephas maximus
Ochrana
Conservation
3.3
1.0
1.0
0.1
1.2
1.0
0.0.2
2.2
3.1
1.0
8.0
2.4
1.1.1
3.1
5.6.2
1.0
3.1
1.0
4.6.4
kytokopytníci (Cetartiodactyla)
žirafa Rothschildova
Giraffa camelopardalis rothschildi
EEP, EN
▼
2.4
axis indický
Axis axis
1.0
1.2
wapiti sibiřský
Cervus canadensis sibiricus
3.4
1.6
1.2
1.4
2.8
0.2
4.4
sika vietnamský
Cervus nippon pseudaxis
EEP, ISB,
EW
1.3
daněk mezopotámský
Dama mesopotamica
EEP, ISB,
EN ▲
3.0
jelen milu
Elaphurus davidianus
EW
3.6
jelínek vepří
Hyelaphus porcinus porcinus
ESB, EN
▼
antilopa jelení
Antilope cervicapra
NT ▶
antilopa losí
Taurotragus oryx
▶
přímorožec beisa
Oryx beisa beisa
NT ▼
štětkoun kamerunský
Potamochoerus porcus pictus
EEP, ▼
2.1
prase visajanské
Sus cebifrons negrinus
EEP, CR
▼
1.1
2.1
3.2
hroch obojživelný
Hippopotamus amphibius
ESB, VU
▼
1.1
1.0
2.1
NT ▼
4.8
0.0.5
1.3
5.0
8.0
1.2
4.8
1.0
1.2.1
1.4
1.9
1.0
1.3
1.8.1
0.3
1.7
2.0
0.2
2.0
1.1
1.2
letouni (Chiroptera)
kaloň plavý
Eidolon helvum
1.2
3.6.5
131
Druh
Species
Ochrana
Conservation
Stav 1.1.
Status
Narození
Birth
Příchod
Arrival
Úhyn
Death
Odchod
Departure
Stav 31.12.
Status
lichokopytníci (Perissodactyla)
Druh
Species
Ochrana
Conservation
Stav 1.1.
Status
Narození
Birth
Příchod
Arrival
Úhyn
Death
Odchod
Departure
Stav 31.12.
Status
1.0
1.0
2.2
2.0
konec
chovu
čírka srpoperá
Anas falcata
NT ▼
4.2
čírka dvouskvrnná
Anas formosa
▲
2.0
2.0
kachna laysanská
Anas laysanensis
CR ▲
2.6
1.1
kachna madagaskarská
Anas melleri
EEP, EN
▼
1.1
1.1
1.1
husa labutí
Anser cygnoid
VU ▼
1.1
1.1
2.6
husa malá
Anser erythropus
VU ▼
3.2
1.0
2.2
1.0
1.2
polák východní
Aythya baeri
ESB, CR
▼
1.2
1.2
utraceni Aythya hybrids!
0.1
1.1
polák malý
Aythya nyroca
KOH, NT
▼
2.2
2.2
0.1
1.0
berneška rudokrká
Branta ruficollis
EN ▼
5.6
5.6
1.2
berneška havajská
Branta sandvicensis
VU ▲
1.1
1.3
1.3
husa kuří
Cereopsis novaehollandiae
▶
▶
1.1
1.1
husice modrokřídlá
Cyanochen cyanoptera
VU ▼
2.2
0.1.3
rys karpatský
Lynx lynx carpathicus
ESB,▶,
SOH
3.1
3.1
1.1
husička vdovka
Dendrocygna viduata
▲
16.9
0.1.1
pardál obláčkový
Neofelis nebulosa
EEP, ISB,
VU ▼
1.2
0.1
1.3
čírka úzkozobá
Marmaronetta angustirostris
VU ▼
2.2
manul
Otocolobus manul manul
EEP, ISB,
NT ▼
1.1
1.1
morčák bílý
Mergellus albellus
▼
2.3
lev indický
Panthera leo persica
EEP, ISB,
EN ▶
1.1
1.1
morčák šupinatý
Mergus squamatus
ESB, EN
▼
1.1
levhart cejlonský
Panthera pardus kotiya
EEP, ISB,
EN ▼
2.1
2.1
husice orinocká
Neochen jubata
NT ▼
1.3
tygr ussurijský
Panthera tigris altaica
EEP, ISB,
EN ▶
3.1
1.1
zrzohlávka rudozobá
Netta rufina
SOH
4.1
kočka cejlonská
Prionailurus rubiginosus phillipsi
ESB, ISB,
VU ▼
2.2
0.1
2.3
husice liščí
Tadorna tadorna
▲
0.6
kočka rybářská (původ Cejlon)
Prionailurus viverrinus
EEP, ISB,
EN ▼
1.2
0.1
1.2
čája obojková
Chauna torquata
▶
2.1
1.0
3.1.1
1.2.4
2.3.1
zebra Grévyho
Equus grevyi
EEP, ISB,
EN ▶
1.4
psík mývalovitý
Nyctereutes procyonoides
▶
2.0
panda červená
Ailurus fulgens fulgens
EEP, ISB,
VU ▼
1.1
medvěd ušatý
Ursus thibetanus
ESB, VU
▼
1.1
vydra malá
Aonyx cinerea
ISB, VU ▼
1.2
binturong (malá forma)
Arctictis binturong
ESB, VU
▼
2.2
karakal
Caracal caracal
ISB
1.1
kočka divoká
Felis silvestris silvestris
KOH, ▼
1.1
jaguarundi
Herpailurus yagouaroundi
▼
1.2
kočka slaništní
Leopardus geoffroyi
EEP, NT ▼
serval
Leptailurus serval
0.2
0.1
1.5
šelmy (Carnivora)
0.0.1
0.0.1
1.4
0.1
1.1
1.1
1.1
0.2.2
0.0.2
2.0
0.1
0.2
běžci (Palaeognathae)
pštrosové (Struthioniformes)
▼
5.1
0.1
4.0
1.0
nanduové (Rheiformes)
nandu pampový
Rhea americana
NT ▼
2.7
0.0.8
1.0
0.0.3
1.4
2.3.5
kasuárové (Casuariiformes)
emu hnědý
Dromaius novaehollandiae
▶
5.1
1.0
4.1
letci (Neognathae)
drůbež (Galloanserae)
vrubozobí (Anseriformes)
kachnička mandarinská
Aix galericulata
▼
2.2
čírka černoskvrnná
Anas bernieri
EN ▼
3.3
132
0.1.2
0.0.3
3.5
0.0.3
1.0
1.1
1.0
0.3
0.1.3
2.2
9.0
7.7.1
2.2
0.0.4
1.0.4
0.1
0.1
1.2
1.0
1.3
1.0
3.1
0.6
3.1
hrabaví (Galliformes)
PTÁCI (AVES)
pštros dvouprstý
Struthio camelus
1.0.2
1.0
1.1
koroptev fokienská
Arborophila gingica
NT ▼
kur bambusový
Bambusicola thoracicus thoracicus
▼
3.3
bažant Wallichův
Catreus wallichii
VU ▼
1.2
0.1
1.1
křepelka harlekýn
Coturnix delegorguei
▶
1.2
1.2
konec
chovu
bažant tibetský
Crossoptilon crossoptilon drouynii
NT ▼
1.1
bažant zlatý
Chrysolophus pictus
▼
1.2
bažant lesklý
Lophophorus impejanus
▼
1.2
1.1
1.0
2.2
křepelka madagaskarská
Margaroperdix madagarensis
▼
2.2
0.1
2.0
1.2
páv korunkatý
Pavo cristatus
▶
9.6
0.0.5
1.1
0.0.1
4.3
4.3
2.4
1.1
0.0.10
0.0.10
1.2
1.2
0.1
0.0.6
0.1
2.2
0.0.6
9.6 v areálu
133
Druh
Species
Ochrana
Conservation
Stav 1.1.
Status
Narození
Birth
Příchod
Arrival
Úhyn
Death
Odchod
Departure
Stav 31.12.
Status
Druh
Species
Ochrana
Conservation
Stav 1.1.
Status
Narození
Birth
Příchod
Arrival
Úhyn
Death
Odchod
Departure
Stav 31.12.
Status
křepelka korunkatá
Rollulus rouloul
NT ▼
2.2
2.3
0.1
2.3
2.1
dytík velký
Burhinus grallarius
▼
2.2
0.1
2.1
satyr Cabotův
Tragopan caboti
ESB, ISB,
VU ▼
1.1
1.1.2
0.0.2
1.1
1.1
čejka chocholatá
Vanellus vanellus
▼
1.1
1.1
konec
chovu
satyr Temminckův
Tragopan temminckii
▼
2.1
2.1
čejka australská
Vanellus miles miles
▲
1.1
kondor havranovitý
Coragyps atratus
▲
3.1
kondor královský
Sarcoramphus papa
ESB, ▼
1.1
kondor andský
Vultur gryphus
EEP, NT ▼
0.3
sup hnědý
Aegypius monachus
EEP, NT ▼
1.1
1.1
orel skalní
Aquila chrysaetos chrysaetos
KOH, ▶
1.1
1.1
orel stepní
Aquila nipalensis
▼
1.2
orel mořský
Haliaeetus albicilla albicilla
EEP, KOH,
▲
1.1
sup bělohlavý
Gyps fulvus fulvus
ESB, ▲
4.3
sup kapucín
Necrosyrtes monachus
EN ▼
2.2
orlosup bradatý
Gypaetus barbatus aureus
EEP, NT
2.2
sup mrchožravý
Neophron percnopterus percnopterus
EEP, EN
▼
1.1
novoptáci (Neoaves)
kondoři (Cathartiformes)
plameňáci (Phoenicopteriformes)
plameňák kubánský
Phoenicopterus ruber
▲
20.24.1
holub dvoubarvý
Ducula bicolor
▼
2.2.1
holub Bartlettův
Gallicolumba crinigera crinigera
ESB, VU
▼
3.1
holub krvavý
Gallicolumba luzonica
ESB, NT
▼
2.1.1
korunáč Sclaterův
Goura scheepmakeri sclateri
ESB, ISB,
VU ▼
1.0
holub zelenokřídlý
Chalcophaps indica indica
▼
7.3
holub bažantí
Otidiphaps nobilis nobilis
▼
hrdlička čínská
Spilopelia chinensis chinensis
▲
2.5
hrdlička madagaskarská
Nesoenas picturatus picturatus
▶
2.2
2.1.1
hrdlička sokoránská
Zenaida graysoni
EEP, EW
2.2
1.1.2
1.1.4
3.4
1.3.1
2.4.3
21.22.1
měkkozobí (Columbiformes)
2.1
1.1.3
0.1
4.3.1
1.1.1
0.0.1
3.1.1
0.1.1
1.0
1.1
1.0
0.0.3
0.0.1
2.2
0.0.2
0.2
1.1
0.1
2.0
1.0.1
7.1.2
1.1
2.4.2
3.2
2.1
1.1
2.2.2
krátkokřídlí (Gruiformes)
jeřáb královský
Balearica regulorum gibbericeps
EN ▼
1.1
jeřáb sibiřský
Leucogeranus leucogeranus
EEP, ISB,
CR ▼
2.1
jeřáb bělošíjí
Antigone vipio
EEP, ISB,
VU ▼
1.1
slípka šedohlavá
Porphyrio poliocephalus
5.2.1
1.1
1.0
1.1
1.1
0.0.3
1.0
1.0.1
2.0.1
3.2.2
čápi (Ciconiiformes)
čáp černý
Ciconia nigra
ESB, SOH
1.0
1.0
marabu africký
Leptoptilos crumeniferus
ESB, ▲
1.1
1.1
EEP, VU
▼
2.1
pelikáni (Pelecaniformes)
pelikán kadeřavý
Pelecanus crispus
1.1
1.0
volavky (Ardeiformes)
myšák hnědokřídlý
Colius striatus mombassicus
1.2
konec
chovu
1.1
1.0
repatriace (1.0)
Bulharsko
1.0.1
0.0.1
3.3
3.2
2.2
2.1
2.1
1.1
▲
0.0.5
0.0.5
0.0.19
3.4
0.0.20
sýček obecný
Athene noctua noctua
SOH, ▶
4.4
0.0.13
výr velký
Bubo bubo bubo
OH, ▼
5.0
sovice sněžní
Bubo scandiacus
▼
2.1
puštík vousatý laponský
Strix nebulosa laponica
▶
2.1
2.1
puštík bělavý středoevropský
Strix uralensis macroura
KOH, ▶
1.1
1.1
sovice krahujová
Surnia ulula ulula
▶
0.2
ESB, VU
▼
2.2
3.1
4.5
ústřičník velký
Haematopus ostralegus
▼
1.2
1.2
ledňák modrokřídlý
Dacelo leachii
pisila čáponohá
Himantopus himantopus himantopus
▲
1.1
1.1
mandelík hajní
Coracias garrulus garrulus
tenkozobec opačný
Recurvirostra avosetta
KOH
4.2
6.7
1.3
SOH, ▶
EEP, ISB,
CR ▼
1.1
1.0
sova pálená
Tyto alba guttata
ibis skalní
Geronticus eremita
3.3
1.1
sovy (Strigiformes)
1.3
1.1
4.1
myšáci (Coliiformes)
▲
0.2
1.0
dravci (Accipitriformes)
volavka rusohlavá
Bubulcus ibis ibis
0.0.1
repatriace
(0,0,19)Česko
0.0.13
repatriace
(0,0,13)Česko
3.4
4.4
5.0
handicaps
0.1
1.0
2.2
0.1
1.1
0.0.1
0.0.1
2.2
0.0.2
0.0.1
3.1.1
zoborožci (Bucerrotiformes)
zoborožec kaferský
Bucorvus leadbeateri
srostloprstí (Coraciiformes)
dlouhokřídlí (Charadriiformes)
134
1.1
0.1
KOH, NT
▼
1.1
1.1
4.1
135
Druh
Species
Ochrana
Conservation
Stav 1.1.
Status
Narození
Birth
Příchod
Arrival
Úhyn
Death
Odchod
Departure
Stav 31.12.
Status
šplhavci (Piciformes)
vousák senegalský
Lybius dubius
1.1
▶
1.1
0.0.1
▼
sojkovec modrotemenný
Dryonastes courtoisi
ESB, CR
▼
sojkovec černohrdlý
Dryonastes chinensis
▼
timálie černošedá
Heterophasia desgodinsi desgodinsi
▼
2.2
timálie čínská
Leiothrix lutea
▼
3.2
2.3
timálie sečuánská
Liocichla omeiensis
ESB, VU
▼
1.1
1.0
sojkovec jihočínský
Trochalopteron milnei
▼
1.1
1.1
kystráček modrolící
Entomyzon cyanotis
▶
1.1
0.1
2.6
3.0
kardinálovec zelený
Gubernatrix cristata
EN ▼
1.3
0.0.2
1.0
4.2.1
čížek ohnivý
Carduelis cucullata
EN ▼
2.1
1.1
dlask východní
Eophona migratoria
▶
2.0
1.0
1.0
▶
4.2.1
0.0.1
4.2
7.1
0.1
1.0
6.2
1.1
1.0.1
0.0.1
1.1
lori mnohobarvý horský
Trichoglossus haematodus moluccanus
▼
6.1
lori tříbarvý
Lorius lory
▶
1.1
lori tříbarvý papuánský
Lorius lory erythrothorax
▶
kakadu žlutočečelatý
Cacatua galerita
▼
kakadu Goffinův
Cacatua goffiniana
NT ▼
kakadu palmový
Probosciger aterrimus
EEP, ▼
agapornis šedohlavý
Agapornis canus
▶
4.5
amazoňan jamajský
Amazona collaria
VU ▼
1.1
amazoňan velký
Amazona oratrix oratrix
EN ▼
1.2
2.0
1.0
1.1
1.1
snovatec madagaskarský
Foudia madagascariensis
amazoňan vínorudý
Amazona vinacea
EN ▼
3.3
1.0.1
0.0.1
2.1
2.2
leskoptev nádherná
Lamprotornis superbus
ara hyacintový
Anodorhynchus hyacinthinus
EEP, EN
▼
1.1
1.1
špaček čínský
Sturnus sinensis
ara zelenokřídlý
Ara chloropterus
▼
1.1
1.1
špaček pagodový
Temenuchus pagodarum
ara arakanga
Ara macao macao
▼
1.1
1.1
krkavec bělokrký
Corvus albicollis
ara vojenský
Ara militaris mexicana
ESB, ISB,
VU ▼
1.1
1.1
straka modrá asijská
Cyanopica cyanus cyanus
aratinga zlatohlavý
Aratinga auricapillus aurifrons
NT ▼
2.1
2.3
kavče červenozobé
Pyrrhocorax pyrrhocorax
▼
1.4
aratinga sluneční
Aratinga solstitialis
EN ▼
1.1
4.3
kraska červenozobá
Urocissa erythrorhyncha
▲
2.4
papoušek patagonský jižní
Cyanoliseus patagonus patagonus
▼
1.0
guarouba zlatý
Guaruba guarouba
ESB, ISB,
VU ▼
1.1
0.3
1.0
lorikul modrotemenný
Loriculus galgulus
▶
1.1
0.0.1
4.1
amazonek bělobřichý
Pionites leucogaster
EN ▼
2.2
1.2
žako velký
Psittacus erithacus
VU ▼
1.1
papoušci (Psittaciformes)
4.2
1.1
2.3
0.0.2
1.0
1.1
2.0
1.0
1.0
3.0
1.0.2
3.0
1.0.1
3.3
0.2
4.3
1.1
1.0
propagační
1.1.1
▶
3.3
2.1.1
bulbul červenouchý
Pycnonotus jocosus jocosus
▼
1.0
0.1
136
0.0.1
▶
▼
1.0
0.1.2
0.1.2
0.1
0.1
1.1
0.1
3.2
0.1
3.1
1.1
1.1
1.1
1.1
3.8
0.0.1
2.3.1
2.1
2.2
1.0
0.2
1.0
1.1
1.0
1.0
1.2
1.0
1.1
2.0
10.3
2.2
2.0
2.4.1
1.0
0.2.1
2.2
0.1
2.2
1.0
0.1
11.3
1.3
2.3
3.2
PLAZI (REPTILIA)
želvy (Testudines)
0.2
2.2
dlouhokrčka Siebenrockova
Chelodina rugosa
4.2
1.0
3.1
krátkokrčka novoguinejská
Elseya novaeguineae
1.2.4
0.0.6
0.0.2
1.2.8
1.2
2.2
pelomedusa africká
Pelomedusa subrufa
1.2.5
0.0.1
0.1.1
1.1.5
1.1
karetka novoguinejská
Carettochelys insculpta
VU
1.0.2
želva ostruhatá
Centrochelys sulcata
VU
8.0
8.0
3.3
kuora amboinská
Cuora amboinensis
ESB, VU
2.2
2.2
1.1
želva bahenní
Emys orbicularis
KOH, NT
1.2.3
1.2.3
želva Hamiltonova
Geoclemys hamiltonii
VU
1.0.4
1.0.4
pěvci (Passeriformes)
bulbulčík bělohlavý
Hypsipetes leucocephalus leucocephalus
Stav 31.12.
Status
drozd oranžovohlavý
Zoothera citrina melli
2.1
0.0.2
Odchod
Departure
▼
1.1
4.0
Úhyn
Death
0.1
2.1
1.0
Příchod
Arrival
0.1
▲
1.1
Narození
Birth
drozd černoprsý
Turdus dissimilis
sokoli (Falconiformes)
karančo jižní
Caracara plancus
Stav 1.1.
Status
▼
1.1
0.0.1
Ochrana
Conservation
irena tyrkysová
Irena puella
seriemy (Cariamiformes)
seriema rudozobá
Cariama cristata
Druh
Species
2.1
4.2
0.1
1.1.2
137
Druh
Species
Ochrana
Conservation
želva hvězdnatá
Geochelone elegans
Stav 1.1.
Status
Narození
Birth
Příchod
Arrival
11.7
želva chrámová
Heosemys annandalii
EN
želva černavá
Heosemys grandis
VU ▼
želva ostnitá
Heosemys spinosa
ESB, EN
2.1.6
želva anámská
Mauremys annamensis
CR
0.0.8
želva žlutohnědá
Testudo graeca
VU
1.1
želva zelenavá východoevropská
Testudo hermanni boettgeri
NT ▼
1.0
želva zelenavá západoevropská
Testudo hermanni hermanni
EN ▼
1.1
želva čtyřprstá
Testudo horsfieldii
VU
3.3
želva vroubená
Testudo marginata
▶
4.1
0.3
1.0
Úhyn
Death
Odchod
Departure
11.6
tilikva obrovská
Tiliqua gigas
0.1
1.2
ještěrka paví
Timon pater
0.1
0.0.2
1.2
1.2.4
0.0.16
korálovka sedlatá
Lampropeltis triangulum
0.0.4
KOH
Stav 31.12.
Status
0.0.5
1.2.1
1.1.5
0.0.1
2.4.4
1.2.4
1.1
2.3
krajta písmenková
Python sebae
Odchod
Departure
1.1
1.1
krajta královská
Python regius
Úhyn
Death
0.1
0.0.5
varan papuánský
Varanus salvadorii
Příchod
Arrival
konec
chovu
2.3
1.1
1.1
2.0
2.0 propagační
2.4
4.1
0.1.1
▼
2.0.6
užovka stromová
Zamenis longissimus
Narození
Birth
1.1.6
2.4.1
1.1
želva kubánská
Trachemys decussata
Stav 1.1.
Status
varan modrý
Varanus macraei
1.0
1.0
Ochrana
Conservation
0.0.4
1.1
0.1
Druh
Species
0.1
0.0.4
1.2.10
Stav 31.12.
Status
konec
chovu
0.1.1
želva nádherná
Trachemys scripta elegans
▶
2.2
kožnatka čínská
Pelodiscus sinensis
VU ▼
0.1
0.1
CR ▼
1.2
1.2
2.0
0.2
krokodýli (Crocodylia)
krokodýl štítnatý
Mecistops cataphractus
šupinatí (Squamata)
leguánek
Sceloporus sp.
0.0.1
konec
chovu
0.0.1
anolis jeskynní
Anolis bartschi
1.1
1.1
bazilišek zelený
Basiliscus plumifrons
▶
1.0
1.0
leguán kýlnatý
Ctenosaura quinquecariniata
EN ▼
0.1
0.1
leguán kubánský
Cyclura nubila nubila
ISB, VU
0.0.11
0.0.11
trnoještěr kozí
Acanthosaura capra
1.2
agama molucká
Hydrosaurus amboinensis
1.1
drakoun černohrdlý
Hypsilurus nigrigularis
1.1
agama kočinčinská
Physignathus cocincinus
agama vousatá
Pogona barbata
▶
felzuma madagaskarská
Phelsuma grandis
scink smaragdový
Lamprolepis smaragdina
scink ohnivý
Lepidothyris fernandi
138
0.1
1.1
1.1
0.1.3
gekon pruhovaný
Gekko vittatus
felzuma Standingova
Phelsuma standingi
1.1
0.1.3
1.0
1.0
konec
chovu
2.0
1.0
1.0
4.2.1
VU
konec
chovu
0.0.2
0.0.2
2.0
1.0
3.2.1
2.0
2.2.3
0.0.1
0.0.8
2.2.2
0.0.8
139
Druh
Species
Ochrana
Conservation
Stav 31.12.
Status
* Odchov
* Rearing
žáby (Anura)
rákosnička madagaskarská
Heterixalus madagascariensis
▶
0.0.2
pralesnička azurová - forma azureus
Dendrobates tinctorius
▶
0.0.31
pralesnička strašná
Phyllobates terribilis
EN ▼
0.0.5
parmička žraločí
Balantiocheilos melanopterus
*
NOZDRATÍ (SARCOPTERYGII)
bahník západoafrický
Protopterus annectens
0.0.3
chrupavčití (Chondrostei)
mnohoploutví (Polypteriformes)
NT
bichir Endlicherův
Polypterus endlicherii
0.0.2
0.0.20
ostnojazyční (Osteoglossiformes)
arowana dvojvousá
Osteoglossum bicirrhosum
0.0.3
baramundi severní
Scleropages jardinii
1.1
NT ▼
0.0.8
▶
0.0.30
pekoltie essequibská
Hemiancistrus sabaji
0.0.3
pancéřníček smaragdový
Brochis splendens
0.0.44
▼
pancéřníček oranžovoskvrnný
Corydoras duplicareus
0.0.10
0.0.15
CR ▼
0.0.13
sumouš západní
Auchenoglanis occidentalis
0.0.8
peřovec obrooký
Synodontis grandiops
0.0.9
trnobřiší (Characiformes)
úzkotlamka nádherná
Anostomus anostomus
0.0.9
leporinus pruhovaný
Leporinus fasciatus
0.0.15
prochilodus stuhovitý
Semaprochilodus taeniurus
0.0.35
▼
0.0.23
dánio pruhované
Danio rerio
▼
0.0.26
▶
0.0.4
*
0.0.6
CR
0.0.17
parmička nádherná
Pethia conchonius
5.0
parmička trpasličí
Pethia gelius
0.0.62
*
razbora podélnopruhá
Rasbora daniconius
0.0.45
*
EN ▼
0.0.16
sekavka pákistánská
Botia lohachata
0.0.40
mřenka nepálská
Nemacheilus corica
0.0.30
*
duhovka lososová
Glossolepis incisus
VU
39.20.1
*
duhovka Boesemanova
Melanotaenia boesemani
EN
4.6.43
*
EN
3.3.20
*
CR ▼
0.0.85
*
0.0.96
*
jehlotvární (Beloniformes)
medaka Sarasinova
Xenopoecilus sarasinorum
halančíkovci (Cyprinodontiformes)
štikovec sakaramský
Pachypanchax sakaramyi
živorodka Endlerova
Poecilia wingei
mečovka dvoupruhá
Xiphophorus clemenciae
DD
0.0.44
*
gudea motýlková
Ameca splendens
EW
6.6.35
*
ilyodon Whiteův
Ilyodon whitei
CR
0.0.27
*
skifie žlutá
Skiffia francesae
EW
1.0
hrdložábří (Synbranchiformes)
hrotočelec ozbrojený
Mastacembelus armatus
0.0.3
hrotočelec tanganický
Mastacembelus ellipsifer
0.0.3
ostnoploutví (Perciformes)
piraňa Schomburgkova
Myleus schomburgkii
2.2.9
pilohřbetec malošupinatý
Datnioides microlepis
neonka červená
Paracheirodon axelrodi
0.0.910
okouníček himálájský
Parambassis cf. baculis
patetra šestipruhá
Distichodus sexfasciatus
0.0.20
bradáč rudoskvrnný
Pseudanthias rubrizonatus
140
* Odchov
* Rearing
gavúni (Atheriniformes)
sumci (Siluriformes)
pangas vláknoploutvý
Pangasius sanitwongsei
0.0.40
dánio leopardí
Danio dangila
sekavka malá
Ambastaia sidthimunki
kostnatí (Teleostei)
pancéřníček Adolfův
Corydoras adolfoi
EN
parmoun Langův
Crossocheilus langei
parmička červenoocasá
Epalzeorhynchos bicolor
PAPRSKOPLOUTVÉ RYBY (ACTINOPTERYGII)
krunýřovec
Ancistrus cf. dolichopterus
Stav 31.12.
Status
dánio stejnopruhé
Devario aequipinnatus
dvouplicní (Lepidosireniformes)
nožovec velký
Chitala chitala
Ochrana
Conservation
máloostní (Cypriniformes)
OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA)
bichirek kalabarský
Erpetoichthys calabaricus
Druh
Species
0.0.9
▼
0.0.50
0.0.3
141
Druh
Species
Ochrana
Conservation
Stav 31.12.
Status
* Odchov
* Rearing
Druh
Species
Ochrana
Conservation
Stav 31.12.
Status
bradáč šupinoploutvý
Pseudanthias squamipinnis
1.0
slizoun pruhovaný
Salarias fasciatus
0.0.5
oblohlav divukrásný
Calloplesiops altivelis
0.0.1
vřeténka mandarín
Synchiropus splendidus
0.0.6
0.0.8
hlavačka císařská
Hypseleotris compressa
0.0.15
chňapal modropruhý
Lutjanus kasmira
0.0.3
lezec
Periophthalmus sp.
0.0.15
chrochtal třípruhý
Plectorhinchus albovittatus
0.0.1
králíčkovec čárkovaný
Siganus doliatus
0.0.1
stříkoun lapavý
Toxotes jaculatrix
0.0.7
králíčkovec vznešený
Siganus magnificus
0.0.1
parmovec skvělý
Pterapogon kauderni
EN ▼
klipka hrotcová
Heniochus acuminatus
▶
0.0.1
králíčkovec liščí
Siganus vulpinus
0.0.5
pomčík korálový
Centropyge bispinosa
▶
0.0.1
bodlok běloprsý
Acanthurus leucosternon
0.0.1
pestřenec zploštělý - forma Black pectoral
Altolamprologus calvus
NT
0.0.10
bodlok žlutooký
Ctenochaetus strigosus
0.0.54
bodlok pestrý
Paracanthurus hepatus
0.0.10
bodlok žlutý
Zebrasoma flavescens
▶
0.0.1
bodlok plachtonoš
Zebrasoma velifer
▶
0.0.1
0.0.6
čichavec líbající
Helostoma temminkii
▶
0.0.17
pestřenec válcovitý
Neolamprologus cylindricus
0.1
rájovec cejlonský
Belontia signata
pestřenec zlatožlutý
Neolamprologus leleupi
0.0.117
*
pestřenec zubatý
Neolamprologus pulcher
0.0.98
*
pestřenec pětipruhý
Neolamprologus tretocephalus
0.0.5
kančík pruhoocasý - forma appendiculatus red
Heros efasciatus
0.0.8
tlamovec pětipruhý - forma Blue Zaire
Cyphotilapia gibberosa
tlamovec drobnošupinatý - forma Kassai
Cyprichromis microlepidotus
DD
cichlidka Reganova
Julidochromis regani
pestřenec podélnopruhý
Lepidiolamprologus kendalli
paratilápie madagaskarská
Paratilapia polleni
0.0.15
DD
0.0.2
1.2.10
*
čtverzubci (Tetraodontiformes)
čtverzubec oslí
Colomesus asellus
0.0.9
PARYBY (CHONDRICHTHYES)
rejnoci (Rajiformes)
trnucha skvrnitá
Potamotrygon motoro
3.3.13
*
DD
0.2
žralůček okatý
Hemiscyllium ocellatum
▶
2.2
0.0.1
VU
0.0.51
*
tlamovec Mooreův - forma Bemba
Tropheus moorii
0.0.30
*
tlamovec otakárek - forma Tembwe
Xenotilapia papilio
0.0.4
klaun černotělý
Amphiprion melanopus
0.1
klaun očkatý
Amphiprion ocellaris
0.0.2
komorník černoocasý
Dascyllus melanurus
0.0.3
akilolo proměnlivý
Gomphosus varius
0.0.1
pyskoun trubkotlamý
Epibulus insidiator
0.0.1
pyskoun rozpůlený
Labroides dimidiatus
0.0.1
paslizoun bělopruhý
Pholidichthys leucotaenia
0.0.1
142
0.0.1
malotlamci (Orectolobiformes)
VU ▼
perleťovka démon
Satanoperca daemon
tlamovec Duboisův - forma Maswa
Tropheus duboisi
*
▶
* Odchov
* Rearing
143
Druh
Species
Ochrana
Conservation
Stav 31.12.
Status
* Odchov
* Rearing
ŽAHAVCI (CNIDARIA)
Ochrana
Conservation
montipóra - forma "red"
Montipora sp.
KORÁLNATCI (ANTHOZOA)
houbovník lupenitý
Pavona decussata
osmičetní (Octocorallia)
stoloni (Stolonifera)
stolon
Briareum sp.
varhanitka červená
Tubipora musica
Druh
Species
NT
Stav 31.12.
Status
0.0.1
VU
0.0.2
0.0.1
pórovník
Pocillopora sp.
0.0.2
0.0.1
pórovník
Seriatopora sp.
0.0.2
dendrofyla
Turbinaria sp.
0.0.1
laločníci (Alcyonacea)
laločník
Anthelia sp.
0.0.3
laločník žlábkovaný
Capnella imbricata
0.0.1
laločnice
Cladiella sp.
korálovníci (Corallimorpharia)
korálovník
Actinodiscus sp.
0.0.1
0.0.1
korálovník bariérový
Amplexidiscus fenestrafer
0.0.2
laločnice
Lobophytum sp.
0.0.3
korálovník
Amplexidiscus sp.
0.0.1
laločnice elastická
Sarcophytum glaucum
0.0.1
korálovník - forma "red"
Discosoma ferrugatus
0.0.1
laločnice
Sarcophytum sp.
0.0.3
korálovník
Discosoma sp.
0.0.2
laločnice
Sarcophyton sp.
0.0.1
korálovník
Discosoma sanctihomae
0.0.3
laločnice dura
Sinularia dura
0.0.3
korálovník houbovitý - forma "brown-green"
Rhodactis cf. inchoata
0.0.1
laločnice
Sinularia sp.
0.0.7
*
korálovník ušatý
Rhodactis mussoides
0.0.1
rohovitka
Gorgonia sp.
0.0.5
*
korálovník
Rhodactis sp.
0.0.4
rohovitka ploutvovitá
Pseudopterogorgia bipinnata
0.0.1
korálovník floridský - forma "blue"
Ricordea florida
0.0.1
korálovník floridský - forma "orange"
Ricordea florida
0.0.2
korálovník
Ricordea sp.
0.0.3
*
šestičetní (Hexacorallia)
sasanky (Actiniaria)
sasanka
Anemonia majano
0.0.5
sasanka čtyřbarevná
Entacmaea quadricolor
0.0.6
sasanka velkolepá
Heteractis magnifica
0.0.1
sasanka
Phymanthus sp.
0.0.6
sasanka Haddonova
Stichodactyla haddoni
0.0.2
sasankovci (Zoantharia)
*
*
sasankovec
Parazoanthus sp.
0.0.2
sasankovec
Zoanthus sp.
0.0.3
sasankovec krásný
Zoanthus pulchellus
0.0.1
ČLENOVCI (ARTHROPODA)
PAVOUKOVCI (ARACHNIDA)
větevníci (Scleractinia)
pavouci (Araneae)
větevník - forma "blue"
Acropora hoeksemai
VU ▼
0.0.1
0.1
větevník maličký
Acropora nana
sklípkan korálkový
Acanthoscurria geniculata
NT ▼
0.0.1
sklípkan pevný
Megaphobema robustum
0.1
větevník
Acropora sp.
0.0.5
útesovník
Echinopora sp.
0.0.1
útesovník
Favia sp.
0.0.1
útesovník
Hydnophora sp.
0.0.1
kreveta pruhovaná
Lysmata amboinensis
rifovník obecný
Lobophyllia corymbosa
0.0.1
rak papuánský
Cherax peknyi
144
* Odchov
* Rearing
*
štíři (Scorpiones)
veleštír císařský
Pandinus imperator
0.0.15
RAKOVCI (MALACOSTRACA)
desetinožci (Decapoda)
0.0.9
DD
0.0.24
145
Druh
Species
Ochrana
Conservation
Stav 31.12.
Status
krab Gibbesův
Percnon gibbesi
0.0.4
kreveta proužkovaná
Stenopus scutellatus
0.0.1
HMYZ (INSECTA)
švábi (Blattodea)
* Odchov
* Rearing
Forma
Forma
Stav 1.1.
Status
Narození
Birth
Příchod
Arrival
Úhyn
Death
Odchod
Departure
Stav 31.12.
Status
1.0
1.5
DOMÁCÍ ZVÍŘATA / DOMESTIC ANIMALS - SAVCI
lichokopytníci (Perissodactyla)
osel domácí
Equus africanus f. asinus
2.5
kůň domácí - pony
Equus caballus f. caballus
4.6
2.1
2.5
kytokopytníci (Cetartiodactyla)
šváb smrtihlav
Blaberus craniifer
0.0.50
MĚKKÝŠI (MOLLUSCA)
PLŽI (GASTROPODA)
plicnatí (Pulmonata)
stopkoocí (Stylommatophora)
achatina žravá
Achatina fulica
0.0.4
předožábří (Prosobranchia)
jednopředsíňoví (Monotocardia)
vršatka
Nassarius sp.
0.0.24
dvoupředsíňoví (Diotocardia)
prase domácí - mangalica
Sus scrofa f. domestica
0.2
0.2
prase domácí - přeštické
Sus scrofa f. domestica
0.1
0.1
velbloud dvouhrbý - domácí
Camelus ferus f. bactrianus
2.3
2.1
lama alpaka
Vicugna vicugna f. pacos
3.7
2.1
koza domácí - bílá
Capra aegagrus f. hircus
0.2
5.1
koza domácí - kamerunská
Capra aegagrus f. hircus
1.8
6.8
ovce domácí - kamerunská
Ovis ammon f. aries
6.8
1.0
1.0
1.1
3.4
2.1
4.0
1.0
3.6
1.3
3.5
2.3
3.8
8.5
5.3
5.0
4.10
donka zahalená
Lithopoma tectum
0.0.20
ovce domácí - mongolská
Ovis ammon f. aries
2.8
2.5
2.4
2.9
kotouč indický
Trochus niloticus
0.0.4
ovce domácí - valaška
Ovis ammon f. aries
1.4
2.0
2.1
1.3
tur domácí - český červenostrakatý
Bos primigenius f. taurus
0.1
tur domácí - dahomey
Bos primigenius f. taurus
1.1
1.0
tur domácí - jerseyský
Bos primigenius f. taurus
0.1
1.0
listožábří (Eulamellibranchiata)
tur domácí - skotský náhorní
Bos primigenius f. taurus
0.2
1.0
různozubí (Heterodonta)
zajícovci (Lagomorpha)
zadožábří (Opistobranchia)
krytožábří (Anaspidea)
zej ušatý
Dolabella auricularia
0.0.3
MLŽI (BIVALVIA)
zéva hladká
Tridacna derasa
0.1
1.0
1.1
1.0
0.0.1
králík domácí - český červený
Oryctolagus cuniculus f. domesticus
1.1
zéva
Tridacna sp.
0.0.1
králík domácí - český luštič
Oryctolagus cuniculus f. domesticus
2.21
16.7
17.9
zéva šupinatá
Tridacna squamosa
0.0.1
králík domácí - český strakáč
Oryctolagus cuniculus f. domesticus
2.1
0.1.2
1.0
VU
OSTNOKOŽCI (ECHINODERMATA)
DOMÁCÍ ZVÍŘATA / DOMESTIC ANIMALS - PTÁCI
JEŽOVKY (ECHINOIDEA)
hrabaví (Galliformes)
páv korunkatý - bílá forma
Pavo cristatus var.
Diadematoida
ježovka diadémová
Diadema setosum
0.0.5
ježovka kulovitá
Mespilia globulus
0.0.5
0.2
1.1
2.0
1.19
0.1.2
1.0
1.1
1.0 v areálu
vrubozobí (Anserirmes)
husa domácí - česká
Anser anser f. domestica
Temnopleuroida
1.1
1.1
1.2.2
0.0.2
holub domácí - moravský bělohlávek
Columba livia f. domestica
3.2
2.1.1
2.0.1
holub domácí - moravský pštros
Columba livia f. domestica
2.0
hrdlička domácí - barevné formy
Streptopelia roseogrisea f. domestica
3.3
1.2
1.1
měkkozobí (Columbiformes)
3.3
2.0
3.2.1
3.2.1
3.3 pěstouni
papoušci (Psittaciformes)
korela chocholatá - barevné formy
Nymphicus hollandicus var.
1.1
1.0
0.1
konec chovu
DOMÁCÍ ZVÍŘATA / DOMESTIC ANIMALS - PAPRSKOPLOUTVÉ RYBY
máloostní (Cypriniformes)
kapr obecný - barevné formy KOI
Cyprinus carpio var.
146
0.0.12
0.0.9
0.0.3
147
Poznámky a použité zkratky / Notes and abbreviations:
Kategorie podle Mezinárodní červené knihy ohrožených druhů IUCN
Categories according to the IUCN Red List of Threatened Species
EW
vyhubený v přírodě
extinct in the wild
CR
kriticky ohrožený
critically endangered
EN
ohrožený
endangered
VU
zranitelný
vulnerable
NT
blízko ohrožení
near threatened
DD
málo informací (pp. ohrožen)
data deficient
Trend podle Mezinárodní červené knihy ohrožených druhů IUCN (pokud je znám)
Population trends according to the IUCN Red List of Threatened Species (if known)
▲
▼
▶
trend rostoucí
trend klesající
trend stabilní
trend increasing
trend decreasing
trend stable
Kategorie podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ČR
Categories according to the Nature and Landscape Protection Act no. 114/1992 Coll.
KOH
SOH
OH
kriticky ohrožený druh
silně ohrožený druh
ohrožený druh
critically endangered
endangered
threatened
Mezinárodní management
International management
EEP
ESB
ISB
Slípka šedohlavá (Porphyrio poliocephalus)
148
Evropský záchranný program
Evropská plemenná kniha
Mezinárodní plemenná kniha
European Endangered species Programme
European StudBook
International StudBook
KMEN
PHYLUM
TŘÍDA
CLASS
podtřída (infratřída)
subclass
nadřád (infrařád) superorder
řád
order
149
Download

výroční zpráva 2013